B Unit result in DU by seoexc3

VIEWS: 11 PAGES: 59

More Info
									                        †eMg †iv‡Kqv wek¦we`¨vjq, iscyi
                     1g el© mœvZK (m¤§vb) fwZ© cix¶v-2011 Gi djvdj
                            wk¶vel©: 2011-2012
                                 B BDwbU
2011-12 wk¶ve‡l© 1g el© mœvZK (m¤§vb) †Kv‡m© wk¶v_x© fwZ©i wbwg‡Ë MZ 12 wW‡m¤^i, 2011 Zvwi‡L AbywôZ cix¶vi djvdj cÖKvk Kiv n‡jv|
wb‡¤œ ewY©Z wmwWDj †gvZv‡eK fwZ© msµvš— cieZx© Kvh©µg cwiPvwjZ n‡e|
                                                    2q ZvwjKv
 kvLv                 mv¶vrKvi, cQ›`
                                  welq wba©viYc~e©K fwZ©i ZvwiL I  cÖKv‡ki ZvwiL  †KvUvq fwZ©i mv¶vrKv‡ii
 (k~b¨       †gavµg       dig weZi‡Yi    ¯’vb
                                   ZvwjKv cÖKvk     mgq     (Avmb duvKv     ZvwiL I mgq
 Avmb)                 ZvwiL I mgq
                                                     mv‡c‡¶)

 weÁvb     01 - 500         1/1/2012
 (462)
        501 - 1000                wWb Awdm,
 gvbweK                         weÁvb I           5/1/2012 I
 (12)
         01 -24                       4/1/2012             8/1/2012       15/1/2012
                     2/1/2012    cÖ‡KŠkj           6/1/2012
 e¨emvq                          Abyl`
 wk¶v      01 - 17
  (6)
mgq: wba©vwiZ Zvwi‡L mKvj 10Uv †_‡K weKvj 3Uv ch©š—|
mv¶vrKv‡ii mgq wb‡¤œ D‡j−wLZ KvMRcÎ ms‡M Avb‡Z n‡e-
1| gva¨wgK I D”P gva¨wgK cix¶vi cÖ‡ekcÎ, cv‡ki mb` Ges UªvÝwµÞ
2| fwZ© cix¶vi cÖ‡ekcÎ Ges 02 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe (fwZ© cix¶vi cÖ‡ekc‡Î e¨eüZ Qwei Abyiƒc)

cÖKvwkZ djvd‡ji mKjcÖKvi ms‡kva‡bi ¶gZv KZ©„c¶ msi¶Y K‡i|

DcvPvh© g‡nv`‡qi Aby‡gv`bµ‡g(cÖ‡dmi W. †gvt bRi“j Bmjvg )
mgš^qK
B BDwbU
1g el© mœvZK (m¤§vb) fwZ© cix¶v-2011-2012


                    HSC SSC           MCQ Marks            Grand  Merit
 Roll      Full Name                                                 Eligible For
                    Score Score Ban    Eng  Chem Phy Math      Total  Total  Pos.
 40003 KHADIJA AKTER          23.00  15.00 6.75 3.00   6.75   5.25  8.25  30.00  68.00  1222  MAT, STAT, GES

     AYESHA SIDDIQUA
 40009                 25.00  15.00 6.75 3.75   9.00   6.00  9.00  34.50  74.50  280  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
     PAPEYA
 40017 AIRIN AKTHER           25.00  15.00 5.25 4.50   8.25   8.25  6.75  33.00  73.00  419  GES, DM

     BHAGIRATH CHANDRO                                              MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
 40021                 20.50  14.25 4.50 3.75   4.50   8.25  9.75  30.75  65.50  1476
     BARMAN                                                   GES, DM

 40022 MD. NURUL HAQUE         22.50  14.64 6.00 4.50   6.75   9.75  6.75  33.75  70.89  741  GES, DM                             Page 1 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
    MD. MEFTAHUL ZANNAT
40026             24.50  15.00 3.75 3.75  6.75  9.00  6.75  30.00  69.50  1003  GES, DM
    SAIKOT
40038 MOST. NAHIDA AKTER   25.00  15.00 6.00 4.50  10.50  12.00  6.75  39.75  79.75  37   GES, DM

    MOST. KAMRUNNAHAR                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40042             25.00  15.00 6.00 3.00  8.25  7.50  7.50  32.25  72.25  522
    KEYA                                              ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40046 MD. ANAMUL HAQUE    21.00  15.00 6.75 3.75  8.25  8.25  9.00  36.00  72.00  592   ET, GES, DM

40063 ABDULLA- AL-SAIEM    23.00  15.00 6.75 3.75  5.25  6.00  9.00  30.75  68.75  1107  MAT, STAT, GES

   MD. MAHABUB ALAM                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40066             25.00  15.00 6.00 4.50  9.75  11.25  9.00  40.50  80.50  25
   MOON                                               ET, GES, DM
   MD. ABU HENA MOSTAFA
40078             22.00  15.00 6.75 3.00  5.25  6.75  9.00  30.75  67.75  1276  MAT, STAT, GES
   KAMAL
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40087 MD. ELIYAS HOSEN    22.00  14.25 6.00 3.75  9.00  12.75  9.75  41.25  77.50  107   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40090 PORIMOL CHANDRO ROY   20.50  15.00 6.00 4.50  5.25  9.75  8.25  33.75  69.25  1049  GES, DM

40094 MUNNY RANI       25.00  15.00 7.50 5.25  7.50  9.75  6.75  36.75  76.75  124   GES, DM


40099 MOST. SUMI       18.00  14.43 4.50 5.25  8.25  8.25  3.75  30.00  62.43  1604  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40101 MOST. ASMA SIDDIKA   25.00  15.00 4.50 3.75  6.00  8.25  8.25  30.75  70.75  748   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40106 MOST. WALEDA KHATUN   18.50  14.25 5.25 3.75  6.75  9.00  10.50 35.25  68.00  1247  GES, DM

40107 MD. SHAHINUR RAHMAN   21.50  11.82 5.25 3.75  7.50  7.50  6.75  30.75  64.07  1556  GES, DM


40110 RITA DEVSARMA      25.00  15.00 6.00 4.50  9.00  9.75  6.00  35.25  75.25  223   GES, DM


40111 SUMAIYA AKTER      22.50  15.00 6.00 4.50  6.00  6.00  9.75  32.25  69.75  979   MAT, STAT, GES


40114 MD. SADDAM HOSSEN    23.00  14.64 5.25 3.00  6.00  6.75  9.00  30.00  67.64  1289  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40119 A. S. M SAYEM      25.00  15.00 7.50 3.00  7.50  8.25  8.25  34.50  74.50  281   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40126 MOURI KHAN       25.00  15.00 6.75 5.25  9.00  10.50  8.25  39.75  79.75  38   ET, GES, DM
    FATEMA JANNATUL
40127             25.00  15.00 7.50 2.25  9.75  5.25  9.00  33.75  73.75  350   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    FARDAUS SUROVE
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40131 MD. SHARIFUL ISLAM   21.00  14.43 6.00 1.50  5.25  7.50  10.50 30.75  66.18  1432  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40132 BADRUNNESA BINTI    20.50  12.39 6.00 2.25  6.00  8.25  8.25  30.75  63.64  1579  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40133 MANIHA IFFAT      25.00  15.00 6.00 3.75  9.00  9.00  8.25  36.00  76.00  170   ET, GES, DM

40139 PROTIMA RANI      22.00  15.00 5.25 4.50  6.75  6.75  10.50 33.75  70.75  794   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40150 MD. LOUTFOR RAHMAN   20.00  15.00 4.50 1.50  7.50  7.50  9.00  30.00  65.00  1505  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40153 HASINA AKTAR      19.00  13.14 4.50 1.50  7.50  9.00  9.75  32.25  64.39  1545  ET, GES, DM
    MOST. JANNATUL
40162             21.00  15.00 6.75 3.75  9.75  6.00  6.00  32.25  68.25  1197  GES, DM
    FERDOUS ARA PAPRI
40165 SHAH MD ASHIK UN NUR  22.50  13.50 7.50 4.50  6.75  7.50  4.50  30.75  66.75  1380  DM


40170 MD. ARIFUR RAHMAN    22.50  13.89 4.50 2.25  9.00  6.75  7.50  30.00  66.39  1418  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40178 MD. REZAUL HAQUE    24.00  15.00 5.25 3.00  6.75  6.75  8.25  30.00  69.00  1072  MAT, STAT, GES


                       Page 2 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

40186 RANJIT KUMAR ROY    25.00  15.00 4.50 5.25  10.50  6.00  9.00  35.25  75.25  224   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40187 NIFAT SULTANA NIMA   25.00  15.00 6.00 3.75  9.00  6.00  8.25  33.00  73.00  420   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40197 MD. SARWAR HOSSAIN   22.00  15.00 6.75 4.50  6.00  8.25  8.25  33.75  70.75  795   GES, DM

40202 MD. RASHEDUL ISLAM   23.50  15.00 4.50 3.75  9.00  6.00  9.00  32.25  70.75  787   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD. MOSTAFIZUR                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40203            24.50  13.68 6.75 3.75  7.50  8.25  9.00  35.25  73.43  394
    RAHMAN                                            ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40204 MD. ASIF AHAMED    25.00  15.00 3.00 3.00  12.75  9.75  8.25  36.75  76.75  125   ET, GES, DM
    MST. MARINA AKHTER                                      MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40210            22.00  15.00 6.75 2.25  6.00  11.25  7.50  33.75  70.75  796
    EVA                                              GES, DM

40212 MD. ZAHANGIR ALAM   22.00  15.00 6.75 1.50  9.00  7.50  6.00  30.75  67.75  1277  GES, DM


40213 MD. ATICUJJAMAN    19.00  15.00 5.25 3.00  7.50  6.00  9.75  31.50  65.50  1482  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40226 FATEMA-TUZ-ZOHORA   24.50  15.00 6.75 4.50  9.00  6.75  6.00  33.00  72.50  500   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40235 TOZAMMEL HOSSAIN    25.00  14.07 7.50 2.25  6.00  11.25 11.25 38.25   77.32  111   GES, DM

40236 SHARMIN AKTER SHATHI  25.00  15.00 5.25 5.25  9.00  9.00  6.75  35.25  75.25  225   GES, DM


40239 HASNAHENA       25.00  15.00 5.25 3.75  9.00  8.25  6.75  33.00  73.00  421   GES, DM


40247 JUYTHI GOSHAWMI    22.50  15.00 6.75 3.75  5.25  6.75  7.50  30.00  67.50  1300  MAT, STAT

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40249 UPOMA AFRIN CHAITY   21.50  15.00 6.75 3.00  7.50  9.75  9.00  36.00  72.50  512   ET, GES, DM
    SHIRINA SHARMIN
40259            24.00  14.64 6.00 3.75  9.00  5.25  7.50  31.50  70.14  870   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    SHORMI
40261 MST. JANNATUL MAOYA  25.00  15.00 6.75 3.00  6.75  6.00  7.50  30.00  70.00  876   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40263 MD. ZISHANUR RAHMAN  20.50  14.43 6.00 3.00  6.75  9.75  7.50  33.00  67.93  1253  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40267 ALOK CHANDRO RAY    25.00  14.07 6.00 2.25  7.50  9.00  9.00  33.75  72.82  481   ET, GES, DM

40274 MOST. MASUMA KHATUN  22.00  15.00 6.75 3.75  8.25  5.25  6.00  30.00  67.00  1347  DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40275 REZAUL HOSSAIN     23.00  15.00 5.25 3.00  6.75  8.25  7.50  30.75  68.75  1108  GES, DM
    MOST. TANVIC JAHAN
40278            25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  10.50  6.00  32.25  72.25  523   GES, DM
    SHORNA
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40281 JAKIYA SULTANA     25.00  15.00 6.00 6.00  7.50  9.00  10.50 39.00  79.00  51   ET, GES, DM

40282 ANANNA ARBAB      24.00  14.64 6.75 2.25  7.50  6.00  7.50  30.00  68.64  1132  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40293 MD. AL-RUMMAN     22.00  14.25 6.75 2.25  9.00  8.25  6.00  32.25  68.50  1156  GES, DM


40301 MST. SHAMIMA NASRIN  25.00  15.00 5.25 4.50  7.50  7.50  6.75  31.50  71.50  628   GES, DM


40302 BOLOHARI BARMAN    19.00  13.50 5.25 5.25  8.25  6.75  11.25 36.75  69.25  1056  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40304 HALIMA AKHTAR     23.00  14.07 3.00 1.50  11.25  8.25  7.50  31.50  68.57  1138  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40312 SHAHRIYAR AHMED    25.00  15.00 5.25 3.00  12.00  12.75 10.50 43.50   83.50  7   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40314 MOST. AKTARA BANU   23.00  14.43 6.00 3.00  9.00  8.25  8.25  34.50  71.93  595   ET, GES, DM


                      Page 3 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40327 MD. FERDOUS ALAM     25.00  13.89 4.50 3.00  7.50  9.00  7.50  31.50  70.39  837   ET, GES, DM
    MD. ABDULLAH. AL                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40329             23.50  14.43 6.00 4.50  6.75  9.00  11.25 37.50  75.43  220
    MAMUN                                              GES, DM

40337 ANUPUMA RANI ROY     25.00  15.00 6.00 5.25  12.00  6.00  6.75  36.00  76.00  171   GES, DM


40338 AYESHA SIDDIKA      25.00  15.00 6.75 3.75  8.25  7.50  4.50  30.75  70.75  749   GES, DM


40340 MD. SHAMIM FIROZ     24.00  15.00 6.00 3.75  9.75  6.00  6.75  32.25  71.25  698   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40344 SHOBNOM MOSTARI     25.00  15.00 7.50 3.00  7.50  9.00  9.75  36.75  76.75  126   ET, GES, DM

40345 NESHAD TASNIM      24.00  15.00 7.50 3.00  8.25  6.00  6.00  30.75  69.75  969   GES, DM

    UMMINE SHAKILA                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40359             22.00  15.00 6.75 3.75  7.50  8.25  8.25  34.50  71.50  680
    TASNUBA RIBA                                          ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40360 MD. SOHEL RANA      25.00  15.00 3.00 0.75  7.50  9.75  9.75  30.75  70.75  750   ET, GES, DM

40367 NOOR SHABA        25.00  14.43 4.50 4.50  6.75  9.75  6.75  32.25  71.68  617   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40374 MST. SONIA BEGUM     25.00  13.68 6.00 5.25  9.75  9.75  9.00  39.75  78.43  67   ET, GES, DM

40375 ARJU ARA BANU      21.50  15.00 4.50 2.25  8.25  10.50  5.25  30.75  67.25  1332  GES, DM


40390 AMIT KUMAR SARKER    19.50  13.89 6.00 2.25  7.50  6.75  7.50  30.00  63.39  1591  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40398 UMMAY HABIBA BITHY    24.50  15.00 6.00 2.25  9.00  5.25  8.25  30.75  70.25  843   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40406 MD. JULFIKAR ALI     22.00  11.43 3.75 3.00  7.50  9.00  6.75  30.00  63.43  1587  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40410 MST. MOMENA KHATUN    25.00  15.00 7.50 3.00  9.75  11.25  8.25  39.75  79.75  39   ET, GES, DM

40425 SUMAYA BINTE RAZZAK   25.00  15.00 7.50 5.25  7.50  9.00  5.25  34.50  74.50  282   GES, DM


40429 MOST. AYSHA SIDDIQUA   22.00  13.68 6.00 4.50  6.00  5.25  10.50 32.25  67.93  1250  MAT, STAT, GES


40431 MST. KHURSHID JAHAN   25.00  15.00 7.50 3.75  7.50  6.75  6.75  32.25  72.25  524   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40433 MST. HELENA AKTER    25.00  15.00 7.50 2.25  9.75  7.50  7.50  34.50  74.50  283   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40434 MONIRUJJAMAN KHAN    18.50  14.25 7.50 6.00  4.50  8.25  7.50  33.75  66.50  1410  GES, DM

40435 NAZMA SULTANA      25.00  15.00 7.50 3.00  5.25  7.50  6.75  30.00  70.00  877   DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40445 MOST. ISMOT. ARA. POPY  18.00  14.07 6.00 3.00  3.75  9.00  10.50 32.25  64.32  1549  GES, DM

40449 HYMANTI ROY       22.00  14.82 6.00 3.00  9.00  6.00  9.75  33.75  70.57  816   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40450 MST. SAKILA AKHTER    23.50  12.93 5.25 5.25  8.25  8.25  9.75  36.75  73.18  413   ET, GES, DM

40454 LIPY KHATUN       23.00  15.00 6.00 3.75  10.50  8.25  6.00  34.50  72.50  507   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40459 MST. JOBAYDA NAZNIN   25.00  15.00 5.25 3.75  10.50  8.25  7.50  35.25  75.25  226   ET, GES, DM

40460 MD. ASHRAFUL-ALAM.    21.00  15.00 4.50 3.00  9.00  5.25  8.25  30.00  66.00  1443  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40473 SHAIDIL MORSHED     22.50  15.00 3.75 0.75  9.00  11.25  9.75  34.50  72.00  588   ET, GES, DM

40474 MST. MIRA KHATUN     18.00  14.25 6.00 2.25  9.75  5.25  6.75  30.00  62.25  1608  GES, DM


                       Page 4 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40476 MST. TAHAFIKA SHARMIN  25.00  15.00 6.75 5.25  11.25  12.75  7.50  43.50  83.50  8   ET, GES, DM

40477 FATEMA KHATUN      22.00  15.00 6.75 3.75  10.50  8.25  6.00  35.25  72.25  566   GES, DM


40478 MOST. SADIA FARJANA   25.00  15.00 5.25 3.75  7.50  8.25  5.25  30.00  70.00  878   GES, DM

    SHIPEN CHANDRA
40485             22.50  13.68 6.75 5.25  10.50  9.75  6.75  39.00  75.18  255   GES, DM
    BARMAN
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40486 SOMA RANI KUNDU     24.00  15.00 4.50 3.75  9.00  9.75  10.50 37.50  76.50  153   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40487 MD. AL MASUD      25.00  15.00 6.00 4.50  8.25  7.50  9.00  35.25  75.25  227   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40489 SABITA SARKAR      20.50  13.68 6.00 3.00  6.00  7.50  7.50  30.00  64.18  1553  GES, DM

40494 MOST. SHAMIMA AKTER   23.50  15.00 4.50 3.75  6.75  9.00  6.75  30.75  69.25  1038  GES, DM


40496 MD. KAMRUL ISLAM    22.00  14.43 3.00 3.00  11.25  9.75  6.00  33.00  69.43  1030  GES, DM


40498 MST. MOSTARY BEGUM   23.50  15.00 6.75 2.25  6.75  9.00  5.25  30.00  68.50  1142  GES, DM


40502 MOST. MOHSINA KHANAM  25.00  15.00 6.75 4.50  6.75  6.75  8.25  33.00  73.00  422   MAT, STAT, GES

    MD. NAZMUL ISLAM                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40505             25.00  15.00 5.25 3.00  7.50  11.25  7.50  34.50  74.50  284
    NAYAN                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40510 TUMPA BHATTACHARJEE   24.00  15.00 6.00 3.00  7.50  8.25  7.50  32.25  71.25  699   ET, GES, DM

40513 SYED SHAHNEWAZ     24.00  15.00 6.00 6.00  6.75  7.50  6.75  33.00  72.00  580   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40518 ADITTYA ROY       15.00  13.68 3.75 2.25  7.50  8.25  9.75  31.50  60.18  1621  ET, GES, DM

40525 DALIA NAWSHIN      25.00  15.00 7.50 3.75  9.75  9.75  6.75  37.50  77.50  89   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40538 MD. APEL MAHMUD     21.00  15.00 5.25 3.75  7.50  7.50  9.75  33.75  69.75  987   ET, GES, DM
    MD. SHAKIUZZAMAN
40545             20.00  14.64 7.50 6.00  6.75  6.75  6.75  33.75  68.39  1178  GES
    MISON
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40549 MT. KHADIZATUL KUBRA  18.00  14.43 7.50 2.25  3.75  9.00  8.25  30.75  63.18  1596  GES, DM
    MST. ANJUMAN ARA
40554             23.00  15.00 5.25 2.25  11.25  9.00  4.50  32.25  70.25  855   GES, DM
    KHATUN
40567 TASHKIN ARA       24.00  15.00 6.75 3.75  8.25  6.00  5.25  30.00  69.00  1073  DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40573 NAYAN KRISHNA SARKER  20.00  13.32 4.50 3.75  6.75  7.50  8.25  30.75  64.07  1557  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40582 MD. AL AMIN       23.00  14.07 6.00 2.25  6.00  7.50  9.00  30.75  67.82  1265  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40587 MOST. KHADIJA AKTER   24.50  15.00 6.00 3.00  5.25  7.50  8.25  30.00  69.50  1004  GES, DM
    MAHMUDUL HASSAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40600             24.00  15.00 3.75 3.00  6.00  9.75  9.00  31.50  70.50  817
    SHAKIL                                             GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40602 PROTASHA PROMOTH    25.00  15.00 6.75 2.25  9.00  9.75  9.75  37.50  77.50  90   ET, GES, DM

40608 MST. AFIFA KHATUN    25.00  15.00 4.50 2.25  8.25  9.75  6.75  31.50  71.50  629   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40613 FATEMA TUJ ZAHARA    25.00  15.00 5.25 3.00  11.25  8.25  7.50  35.25  75.25  228   ET, GES, DM

40621 RIZWOANA SHARMIN LIA  25.00  15.00 6.75 4.50  7.50  8.25  4.50  31.50  71.50  630   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40637 MAHBUBA NIGAR      25.00  15.00 7.50 4.50  9.00  9.00  10.50 40.50  80.50  26   ET, GES, DM


                       Page 5 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40639 MD. MAIDUL ISLAM     25.00  13.89 3.75 3.75  10.50  9.75  9.75  37.50  76.39  157   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40643 NILIMA RANI AODHIKARY  25.00  15.00 2.25 3.75  10.50  9.75  9.00  35.25  75.25  229   ET, GES, DM

40652 MITA ROY         23.00  15.00 6.00 4.50  8.25  6.00  5.25  30.00  68.00  1223  DM

    MD. RIDWAN NUR                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40654             18.50  15.00 4.50 3.75  4.50  9.00  9.00  30.75  64.25  1550
    RAHMAN                                             GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40655 MD. GOLAMKIBRIA. KHAN  25.00  15.00 7.50 3.75  10.50  11.25  8.25  41.25  81.25  17   ET, GES, DM
    MOBASSHIRIN FOUZIA                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40658             25.00  15.00 7.50 4.50  9.00  8.25  8.25  37.50  77.50  91
    NODY                                              ET, GES, DM

40667 PALLABI ROY       25.00  15.00 6.00 2.25  9.00  8.25  5.25  30.75  70.75  751   GES, DM


40669 MD. SHAHIDUL ISLAM    24.00  13.32 7.50 2.25  9.00  8.25  6.75  33.75  71.07  722   GES, DM


40673 MD. ABDULLAH ALMAMUN   20.00  13.32 6.75 4.50  5.25  9.75  5.25  31.50  64.82  1519  GES, DM


40694 MST. ASHRAFIA SULTANA  25.00  15.00 5.25 4.50  10.50  9.75  6.75  36.75  76.75  127   GES, DM


40701 MUSTARY MAHJABIN     25.00  15.00 6.00 3.00  9.00  8.25  3.75  30.00  70.00  879   GES, DM

    MOST. SAMSUNNAHAR.                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40702             25.00  15.00 5.25 3.00  9.00  7.50  8.25  33.00  73.00  423
    SUMI                                              ET, GES, DM

40704 FARZANA HAQUE      25.00  15.00 7.50 5.25  5.25  7.50  5.25  30.75  70.75  752   DM

    MOST. SHERMILA AKTER                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40710             23.50  15.00 6.00 4.50  7.50  11.25  9.00  38.25  76.75  150
    SHULY                                              ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40716 MST. ESRAT ZAHAN     23.00  15.00 6.00 2.25  8.25  7.50  9.75  33.75  71.75  607   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40722 MD. ZABEDUL ISLAM    22.50  15.00 3.75 3.75  9.00  9.00  7.50  33.00  70.50  824   ET, GES, DM

40725 MST. ROMANA AFROZ    25.00  15.00 6.00 3.00  7.50  9.00  6.00  31.50  71.50  631   GES, DM


40728 PALLABY RANI MONDAL   25.00  14.43 5.25 2.25  6.75  9.00  6.75  30.00  69.43  1024  GES, DM


40736 SHAKILA AKTER      22.50  15.00 6.75 3.00  6.75  6.00  7.50  30.00  67.50  1301  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40738 SARIFA KHATUN      24.00  15.00 6.75 4.50  5.25  7.50  9.75  33.75  72.75  486   GES, DM

40741 MD. ARIFUL ISLAM     21.50  15.00 3.75 6.00  7.50  9.00  6.00  32.25  68.75  1117  GES, DM

    MD. MASUD RANA                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40745             23.00  15.00 3.75 3.00  6.00  7.50  10.50 30.75  68.75  1109
    TALUKDER                                            GES, DM

40747 SHAFIKUL ISLAM      20.00  15.00 6.00 4.50  9.00  6.00  7.50  33.00  68.00  1242  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40748 KHAIRUN NAHAR SHITHI   25.00  15.00 6.75 2.25  9.00  9.00  6.00  33.00  73.00  424   GES, DM


40751 MD. SHEIKH SADI KHAN   23.50  15.00 6.75 3.75  9.00  8.25  6.75  34.50  73.00  468   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40762 MD. SHAFIQUL ISLAM    25.00  13.68 3.75 4.50  10.50  9.00  11.25 39.00  77.68  88   ET, GES, DM

40765 MOST. MOUSUMI AKTER   18.00  15.00 6.00 2.25  9.75  6.00  6.75  30.75  63.75  1575  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40767 UMME MURSHIDA LINZA   25.00  15.00 6.75 0.75  9.00  8.25  8.25  33.00  73.00  425   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40769 ABDULLAH AL MAMUN    25.00  15.00 4.50 1.50  6.75  8.25  9.00  30.00  70.00  880   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40774 RIPON CHANDRO RAY    18.50  12.18 5.25 1.50  9.00  8.25  9.00  33.00  63.68  1576  ET, GES, DM


                       Page 6 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                             Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

40801 MD. AMINUL ISLAM     21.50  14.43 5.25 2.25  6.75  6.00  11.25 31.50  67.43  1317  MAT, STAT, GES


40807 A. K. M. TOUHIDUL ISLAM  21.00  15.00 6.75 1.50  8.25  6.75  10.50 33.75  69.75  988   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40809 MIN HOSNE ARA MINA    25.00  15.00 3.75 5.25  8.25  10.50  6.75  34.50  74.50  285   GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40813 MD. YEASIR ARAFAT     21.50  15.00 6.00 5.25  10.50  9.00  9.00  39.75  76.25  168   ET, GES, DM

40816 MST. MONOWARA PARVIN 25.00    15.00 5.25 3.75  8.25  9.00  6.00  32.25  72.25  525   GES, DM

    MST. RUBAIYA NUSRAT
40819              25.00  15.00 6.00 5.25  5.25  11.25  6.75  34.50  74.50  286   GES, DM
    ZAHAN
40820 KHADIZA TUL ORNY     25.00  15.00 4.50 0.75  9.00  11.25  5.25  30.75  70.75  753   GES, DM


40827 KRISHNA. KANTO. ROY    24.00  12.57 4.50 3.75  9.75  11.25  5.25  34.50  71.07  721   GES, DM


40833 MAHBUBA BEGUM       25.00  15.00 6.75 5.25  8.25  5.25  8.25  33.75  73.75  351   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40835 ALEMNARA PARVIN      23.00  14.82 6.75 3.75  7.50  10.50  4.50  33.00  70.82  746   GES, DM


40853 ATIKA PARVIN       22.00  15.00 6.75 3.00  9.00  6.75  4.50  30.00  67.00  1348  GES, DM


40856 AIRIN SULTANA       21.00  15.00 5.25 2.25  8.25  6.75  8.25  30.75  66.75  1382  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40858 MD. BIPLOB MIA      25.00  14.07 5.25 3.00  9.75  9.00  9.75  36.75  75.82  200   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40863 MD. ABU ZIHAD       22.50  15.00 6.00 3.75  9.00  9.75  8.25  36.75  74.25  321   ET, GES, DM

40866 TAMZID AHAMED       21.00  15.00 6.75 2.25  8.25  6.00  8.25  31.50  67.50  1308  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


40876 MST. HAPPY BEGUM     25.00  15.00 6.00 3.75  12.00  9.00  5.25  36.00  76.00  172   GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40884 MD. TAHAJUL ISLAM     23.00  14.82 5.25 4.50  4.50  9.00  8.25  31.50  69.32  1034  GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40886 MST. RUBAYA HOSNEARA   17.50  12.93 5.25 1.50  6.75  9.00  8.25  30.75  61.18  1615  GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40887 S. M. JANARDAN ROY    25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  8.25  9.00  33.75  73.75  352   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40895 MD. RAZAUL ISLAM     21.50  15.00 5.25 4.50  8.25  8.25  9.75  36.00  72.50  513   ET, GES, DM

40901 FARZANA FARID       21.50  14.07 6.00 3.75  6.00  9.00  6.75  31.50  67.07  1341  GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40902 KANIJE KAWSER       23.50  15.00 6.75 3.00  5.25  7.50  8.25  30.75  69.25  1039  GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40903 TANUMITA SARKAR      24.00  15.00 6.00 4.50  6.75  9.00  8.25  34.50  73.50  389   GES, DM

40908 JAHANGGIR ALAM      21.00  15.00 4.50 3.75  6.75  5.25  9.75  30.00  66.00  1444  MAT, STAT, GES

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40913 MD. ARIF HOSSAIN     22.50  13.50 3.75 3.00  7.50  9.00  8.25  31.50  67.50  1297  ET, GES, DM

40914 MD. ABUL BASHAR      21.00  15.00 6.75 3.75  5.25  8.25  6.75  30.75  66.75  1383  GES, DM


40916 MD. SOAYEEB HASAN     22.00  15.00 6.75 5.25  5.25  9.75  4.50  31.50  68.50  1158  DM


40919 RUPALI ROY        20.50  15.00 6.00 5.25  8.25  9.75  3.75  33.00  68.50  1167  GES, DM

    MOHAMMAD TOWSIF
40924              20.50  15.00 6.75 1.50  8.25  6.75  11.25 34.50  70.00  949   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    PATWARY
40944 MONIRA AKTHER SUMI    23.00  15.00 6.00 2.25  6.00  5.25  10.50 30.00  68.00  1224  MAT, STAT, GES


                        Page 7 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

40945 ATIKUR RAHMAN     20.00  13.14 6.00 4.50  6.00  6.00  8.25  30.75  63.89  1565  MAT, STAT, GES


40948 SABRIA TARANNUM    25.00  15.00 4.50 6.00  6.00  9.00  5.25  30.75  70.75  754   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40953 UMME MASUMA      20.00  15.00 6.00 1.50  8.25  7.50  8.25  31.50  66.50  1409  ET, GES, DM

40960 MD. RAJU SARKAR    18.50  15.00 5.25 3.00  9.00  8.25  6.75  32.25  65.75  1469  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40962 MD. KHALEKUL ISLAM   25.00  15.00 3.75 3.75  6.75  7.50  8.25  30.00  70.00  881   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40964 SHAHMUNA AKTAR     22.00  15.00 5.25 1.50  7.50  7.50  8.25  30.00  67.00  1349  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40965 HAMIDA AKTAR SHARMIN  25.00  15.00 6.00 3.75  6.00  8.25  7.50  31.50  71.50  632   GES, DM
   PALASHCHANDRA
40970            21.00  14.64 6.75 3.00  9.00  6.75  7.50  33.00  68.64  1133  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
   SARKER
   MAHABUBA SHARMIN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40971            23.00  15.00 4.50 3.00  6.75  9.00  8.25  31.50  69.50  1009
   BABLY                                              GES, DM
   KRISHNA CHANDRA                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40973            18.50  13.89 5.25 4.50  4.50  7.50  8.25  30.00  62.39  1606
   SARKER                                             GES, DM

40977 MD. PARVEZ SARKER   18.50  11.82 6.00 2.25  9.00  9.00  4.50  30.75  61.07  1616  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40979 MD. ATIKUR. RAHAMAN  22.00  15.00 6.00 3.00  9.75  9.00  9.00  36.75  73.75  383   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40980 MAUSUMI ROY MITA    25.00  15.00 7.50 3.00  6.00  8.25  10.50 35.25  75.25  230   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40982 SYEDA ATIKA SULTANA  25.00  15.00 6.75 5.25  9.75  12.00  7.50  41.25  81.25  18   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40988 MST. MOHSINA YESMIN  22.00  15.00 5.25 3.00  10.50  9.00  9.75  37.50  74.50  313   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40998 GOWTAM KUMAR      20.50  14.25 3.00 3.75  5.25  9.00  9.00  30.00  64.75  1521  GES, DM

41006 A. K. M. TANIM AHSAN  20.50  15.00 6.00 3.00  8.25  9.00  6.75  33.00  68.50  1168  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41008 MD. SAHID HOSSAIN   22.50  15.00 6.00 5.25  9.00  7.50  7.50  35.25  72.75  492   ET, GES, DM
    MST. SHIDRATUL
41011            22.50  15.00 7.50 4.50  6.75  6.75  7.50  33.00  70.50  825   MAT, STAT, GES
    MUNTAHA
41012 MOST. SERAZUM MUNIRA  25.00  15.00 6.00 5.25  6.00  9.00  6.00  32.25  72.25  526   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41016 MST. SHARMIN AKTAR   21.00  15.00 6.75 5.25  8.25  9.75  7.50  37.50  73.50  393   ET, GES, DM

41019 KANA RANI ROY     18.00  14.25 6.75 2.25  6.00  8.25  6.75  30.00  62.25  1609  GES, DM


41027 RAUNAK JAHAN MOUSHI  25.00  15.00 7.50 3.75  4.50  9.00  6.75  31.50  71.50  633   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41029 MD. MAHBUL ALAM    25.00  15.00 3.75 1.50  6.75  9.00  9.75  30.75  70.75  755   GES, DM

41031 SHARMIN AKTER     24.00  15.00 7.50 4.50  5.25  6.75  9.00  33.00  72.00  581   MAT, STAT, GES


41032 JANNATUN NAHAR     25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  10.50  6.75  36.75  76.75  128   GES, DM


41033 MOST. LAILY KHATUN   24.50  15.00 6.75 4.50  6.75  8.25  6.00  32.25  71.75  599   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41035 MD. REJAUL ISLAM    25.00  15.00 4.50 2.25  9.00  9.75  9.75  35.25  75.25  231   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41040 MOST. BASHARAT NOYEL  25.00  15.00 6.75 3.00  7.50  10.50 11.25 39.00   79.00  52   ET, GES, DM

41044 NUSRAT ZAHAN      23.50  15.00 5.25 3.00  9.00  6.75  6.75  30.75  69.25  1040  GES, DM


                      Page 8 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41051 MANAS KUMAR ROY     24.50  15.00 5.25 3.00  6.75  8.25  10.50 33.75  73.25  400   GES, DM
    MST. SHAFIA KHATUN
41054             25.00  15.00 5.25 6.00  6.00  7.50  6.75  31.50  71.50  634   GES, DM
    NIRA
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41056 MD. NAIEM HOSSAIN    25.00  15.00 5.25 1.50  6.00  9.00  8.25  30.00  70.00  882   GES, DM

41063 MD. HAFIZUL ISLAM    19.50  15.00 3.75 3.00  8.25  6.75  8.25  30.00  64.50  1536  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    SARKAR MD. MOZTAHID
41066             25.00  15.00 4.50 4.50  9.00  5.25  12.75 36.00  76.00  173   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    HASAN
41073 MITUN KUMAR ROY     23.50  14.82 6.00 3.75  6.75  6.00  7.50  30.00  68.32  1183  MAT, STAT, GES


41077 CHANDRODEB ROY     20.50  13.89 6.00 3.00  8.25  6.00  7.50  30.75  65.14  1496  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD. SHOROWARUL                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41087             24.00  15.00 5.25 4.50  8.25  9.00  9.00  36.00  75.00  257
    SARKER                                             ET, GES, DM

41101 BIJOY CHANDRO ROY    22.50  15.00 6.75 3.75  6.00  6.75  6.75  30.00  67.50  1302  Not Eligible

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41102 ZAHANUR ISLAM      22.00  14.25 6.00 4.50  9.00  7.50  8.25  35.25  71.50  678   ET, GES, DM

41105 MD. SADDAM HOSSAIN   21.50  13.68 7.50 0.75  9.75  6.75  6.75  31.50  66.68  1390  GES, DM


41116 ASHOK KUMAR ROY     17.50  14.43 4.50 2.25  9.75  9.75  9.75  36.00  67.93  1254  PHY, CHEM, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41120 MD. ABDULLAH AL MAMUN 25.00   15.00 5.25 1.50  10.50  8.25  10.50 36.00  76.00  174   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41122 TURFA ENAM       25.00  15.00 7.50 3.75  9.00  9.00  8.25  37.50  77.50  92   ET, GES, DM

41123 NISHAT TASNIM      23.50  15.00 6.00 1.50  7.50  9.75  6.75  31.50  70.00  924   GES, DM


41138 SAMITA ALAM       24.50  15.00 7.50 4.50  9.75  6.75  7.50  36.00  75.50  209   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MOST. NASRIN JAHAN
41139             21.00  15.00 5.25 6.00  9.00  12.75  5.25  38.25  74.25  324   GES, DM
    JOYA
41142 MD. KHALILUR RAHMAN   23.00  13.50 5.25 3.00  10.50  8.25  6.00  33.00  69.50  1008  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41145 MD. MOSTAKIM      25.00  15.00 7.50 3.00  6.75  9.75  10.50 37.50  77.50  93   GES, DM

41150 MD. JUL HOSEN MONDAL  23.50  15.00 6.00 3.75  9.00  7.50  6.75  33.00  71.50  671   GES, DM


41156 KHADIZATUL KUBRA    24.00  14.25 6.00 2.25  7.50  6.75  7.50  30.00  68.25  1188  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41159 ATIKA KHANAM      23.50  14.64 5.25 3.00  8.25  10.50  8.25  35.25  73.39  398   ET, GES, DM

41161 MD. FARUKHHOSSAIN    23.00  15.00 6.00 3.00  6.00  6.75  9.75  31.50  69.50  1010  MAT, STAT, GES


41164 AL-AMIN.        19.00  14.43 4.50 5.25  6.75  6.75  9.75  33.00  66.43  1416  MAT, STAT, GES


41173 MOST. RABEYA KHATUN   25.00  14.64 4.50 3.75  8.25  6.75  7.50  30.75  70.39  838   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41177 SYADA TASMIA ALVI    22.50  15.00 4.50 3.75  9.00  7.50  7.50  32.25  69.75  980   ET, GES, DM

41182 MD. WAZED AL NOMAN   23.00  14.25 6.75 1.50  7.50  8.25  6.75  30.75  68.00  1220  GES, DM

    MD. SHAH MOKHDUM                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41186             25.00  15.00 6.00 3.75  3.75  9.75  8.25  31.50  71.50  635
    MIZU MONDOL                                          GES, DM

41187 MD. KHORSHED ALI    20.50  13.50 4.50 4.50  9.75  6.75  6.75  32.25  66.25  1427  GES, DM


41196 NAZNEEN IFAT LUBNA   25.00  15.00 6.00 6.00  6.75  6.75  6.75  32.25  72.25  527   GES


                       Page 9 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41198 MIRAZUL MUMTAHINA    25.00  15.00 6.00 4.50  9.75  11.25  7.50  39.00  79.00  53   ET, GES, DM

41201 HAFSA KHATUN      22.00  13.14 6.00 2.25  8.25  7.50  6.75  30.75  65.89  1461  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41204 NISHI KANTAW ROY    25.00  15.00 5.25 3.75  9.00  7.50  8.25  33.75  73.75  353   ET, GES, DM

41206 MD. JAMIL HASAN RIYAD  25.00  15.00 6.75 2.25  6.00  9.00  6.75  30.75  70.75  756   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41214 MD. SHAJJAD HOSSAIN   22.00  13.89 6.00 1.50  10.50  8.25  7.50  33.75  69.64  999   ET, GES, DM

41221 NURA JANNATUN      25.00  15.00 6.75 4.50  7.50  8.25  6.00  33.00  73.00  426   GES, DM


41231 MST. AZMIRA KHATUN   19.00  15.00 5.25 3.00  5.25  9.75  6.75  30.00  64.00  1562  GES, DM

    MD. MOSHARAF HOSEN
41239             25.00  15.00 5.25 5.25  12.75  10.50  6.00  39.75  79.75  40   GES, DM
    SABUZ
41255 SWARNALATA ROY     25.00  15.00 5.25 3.00  9.75  8.25  5.25  31.50  71.50  636   GES, DM


41256 MOST. MOSHFEKA ZAHAN 24.00   15.00 6.00 4.50  6.00  6.00  10.50 33.00  72.00  582   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41265 NAJMUL HAQU       22.00  14.07 3.75 3.00  9.00  7.50  10.50 33.75  69.82  967   ET, GES, DM

41266 MOST. LATIFA YEASMIN  25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  10.50  6.75  36.75  76.75  129   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41268 UTPAL CHANDRO ROY    22.50  15.00 7.50 3.75  9.75  9.00  7.50  37.50  75.00  264   ET, GES, DM

41269 ARIFA YASMIN MUKTA   25.00  15.00 5.25 4.50  5.25  9.00  6.75  30.75  70.75  757   GES, DM


41270 MD. AYUB ALI      22.50  15.00 4.50 4.50  6.75  6.75  8.25  30.75  68.25  1189  MAT, STAT, GES


41271 MD. REJWAN MIA     24.50  15.00 5.25 3.00  8.25  6.00  9.00  31.50  71.00  725   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41273 NASRIN AKTER      25.00  15.00 4.50 2.25  7.50  8.25  7.50  30.00  70.00  883   ET, GES, DM
    MD. SHAKHAWAT                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41283             20.00  14.25 7.50 4.50  10.50  9.00  7.50  39.00  73.25  411
    HOSSAIN                                            ET, GES, DM

41295 MD. FARUK MIAH     25.00  15.00 4.50 3.75  8.25  7.50  6.75  30.75  70.75  758   GES, DM


41297 MOURI TANIA MOU     25.00  15.00 6.00 5.25  7.50  10.50  6.75  36.00  76.00  175   GES, DM


41303 NAHIAN AL MUIED     24.00  15.00 7.50 3.00  6.00  6.75  9.75  33.00  72.00  583   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41308 MOST. MAKSUDA SARKAR 25.00   15.00 6.75 5.25  6.75  11.25  8.25  38.25  78.25  69   GES, DM

41313 SHANJANA HOSSAIN    19.00  14.25 7.50 4.50  6.75  6.75  9.00  34.50  67.75  1283  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41314 ASHURA KHATUN      23.00  13.32 4.50 4.50  7.50  9.00  9.75  35.25  71.57  622   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41327 SHIHABUL ISLAM     24.00  13.50 3.75 3.00  5.25  9.75  9.75  31.50  69.00  1069  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41328 MD. FIROZ HAQUE UZZAL  23.50  15.00 6.75 3.00  6.00  7.50  8.25  31.50  70.00  925   GES, DM
    SADHAN-CHANDRA-
41329             25.00  15.00 6.00 4.50  9.00  11.25  6.00  36.75  76.75  130   GES, DM
    BARMA
41330 MOST. NASRIN KHATUN   25.00  15.00 5.25 3.75  7.50  8.25  6.75  31.50  71.50  637   GES, DM


41336 MT. TASFIA KHATUN    25.00  15.00 6.00 3.75  8.25  4.50  8.25  30.75  70.75  759   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41337 MST. SHAKHILA PARVIN  21.50  15.00 7.50 5.25  7.50  8.25  6.75  35.25  71.75  614   GES, DM


                       Page 10 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

41345 MD. ARIFUZZAMAN     21.50  15.00 7.50 3.75  6.75  6.75  8.25  33.00  69.50  1017  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41348 MD. ZAHIDI HASAN     20.50  12.57 5.25 1.50  7.50  8.25  8.25  30.75  63.82  1568  ET, GES, DM

41351 MD. MINHAJUL ISLAM    23.50  15.00 6.00 4.50  9.00  4.50  10.50 34.50  73.00  469   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41362 MD. NURUZZAMAN      18.50  12.39 6.75 3.00  7.50  8.25  9.00  34.50  65.39  1489  ET, GES, DM

41364 MST. MOHASINA AKTAR   23.00  15.00 6.00 1.50  6.00  10.50  6.75  30.75  68.75  1110  GES, DM


41400 RATON KUMER       25.00  15.00 6.00 3.75  11.25  9.75  6.00  36.75  76.75  131   GES, DM

    SAYED REZWANUL ISLAM                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41401             25.00  15.00 6.00 4.50  8.25  11.25  9.00  39.00  79.00  54
    BIPLAB                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41403 MONEIA ZAMAN       22.00  14.43 4.50 2.25  9.00  7.50  8.25  31.50  67.93  1251  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41407 SHAHINA AKTER SHAMMI   25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  7.50  9.00  33.75  73.75  354   ET, GES, DM

41409 NAFISH FARHANA      22.00  15.00 6.75 3.00  8.25  6.75  9.00  33.75  70.75  797   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41410 MD. RUHUL QUDDUS     18.50  15.00 5.25 2.25  8.25  6.75  8.25  30.75  64.25  1551  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41412 MD. MUKUL ISLAM     19.50  12.75 4.50 3.00  8.25  9.75  6.75  32.25  64.50  1535  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41413 MD. SHAMIM RAHMAN    21.50  15.00 6.00 3.75  7.50  8.25  7.50  33.00  69.50  1018  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41415 MOST. JAKIA FERDOUS   25.00  15.00 5.25 2.25  6.75  8.25  9.00  31.50  71.50  638   GES, DM

41421 ABDUL. MOTIN       24.00  14.25 5.25 2.25  7.50  9.00  6.75  30.75  69.00  1070  GES, DM


41434 MST. RAZIA SULTANA    25.00  15.00 6.75 4.50  6.00  9.75  6.00  33.00  73.00  427   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41438 ONIKE CHANDRA PAL    24.50  14.43 6.00 3.75  7.50  11.25  7.50  36.00  74.93  269   ET, GES, DM
    MD. ASEKUJJAMAN
41443             25.00  15.00 6.75 2.25  9.75  6.75  7.50  33.00  73.00  428   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    SARKER
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41444 SULTANA RAJIA      25.00  15.00 7.50 3.75  9.75  9.75  9.00  39.75  79.75  41   ET, GES, DM

41455 MD. GOLAM SORWAR     25.00  15.00 7.50 1.50  8.25  6.75  7.50  31.50  71.50  639   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41456 MD. ASADUZZAMAN     21.00  15.00 5.25 3.00  7.50  12.00 10.50 38.25   74.25  325   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41463 MD. ZAHID HOSSAIN    20.50  15.00 6.00 3.00  11.25  10.50 11.25 42.00   77.50  109   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41464 MAHBUB SERAJ       22.00  15.00 5.25 3.75  7.50  9.00  10.50 36.00  73.00  474   ET, GES, DM
   GOURANGO CHANDRA                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41468             22.00  13.50 5.25 3.75  7.50  9.75  8.25  34.50  70.00  943
   RAY                                                ET, GES, DM
   MOST. MONIRA BEGUM
41469             25.00  15.00 5.25 2.25  6.75  10.50  5.25  30.00  70.00  884   GES, DM
   BEPA
41470 RUMA AKTER        22.00  13.50 6.00 3.00  9.00  6.75  6.00  30.75  66.25  1425  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41471 MD. RUHUL AMIN      19.50  12.57 5.25 3.00  6.00  9.75  8.25  32.25  64.32  1547  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41474 ANIKA JARIN TUSNIM    23.00  15.00 5.25 3.00  6.00  7.50  9.00  30.75  68.75  1111  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41481 MD. ASRAFUL ISLAM    25.00  15.00 6.75 4.50  9.75  7.50  7.50  36.00  76.00  176   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41484 MD. ANWAR HOSSIAN    21.00  12.75 3.75 3.00  7.50  11.25  9.00  34.50  68.25  1194  ET, GES, DM


                       Page 11 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

41488 AKHI KHATUN       22.00  15.00 6.00 3.75  7.50  9.00  6.75  33.00  70.00  945   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41490 MD. AHOSHAN HABIB    25.00  15.00 5.25 2.25  10.50  7.50  9.00  34.50  74.50  287   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41492 MST. ASMAULHOSNA    23.00  15.00 6.00 3.00  5.25  7.50  8.25  30.00  68.00  1225  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41497 MD. NAHIDUZZAMAN    25.00  15.00 6.75 5.25  8.25  11.25  9.00  40.50  80.50  27   ET, GES, DM

41501 MOST. HAFIZA KHATUN   25.00  15.00 5.25 3.00  9.00  10.50  6.00  33.75  73.75  355   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41504 PRIANKA RANI SAHA    22.50  13.14 5.25 2.25  7.50  9.75  9.75  34.50  70.14  871   ET, GES, DM
    MOST. SHARMIN SULTANA                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41512             25.00  15.00 7.50 3.00  9.00  9.00  9.00  37.50  77.50  94
    NIPA                                              ET, GES, DM

41515 DIPTA SARKER      25.00  15.00 4.50 3.00  6.75  9.75  6.00  30.00  70.00  885   GES, DM

    MD. NAEEM JAHAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41517             25.00  15.00 6.00 3.00  6.00  9.75  7.50  32.25  72.25  528
    BAYZEED                                            GES, DM

41520 RUKAIYA AKTAR      25.00  15.00 6.00 6.00  9.00  9.75  6.00  36.75  76.75  132   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41522 MD. MINHAZUL ISLAM   21.00  15.00 1.50 2.25  9.75  10.50  9.75  33.75  69.75  989   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41527 MD. MOTIUR RAHMAN    25.00  15.00 4.50 3.75  9.75  9.00  7.50  34.50  74.50  288   ET, GES, DM

41532 MAHMUD ULLA       20.00  15.00 6.00 4.50  7.50  6.00  6.75  30.75  65.75  1466  GES, DM


41537 MD. SAIFUL ISLAM    23.50  15.00 5.25 4.50  8.25  7.50  6.75  32.25  70.75  788   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41545 MD. AZADUL ISLAM    20.50  12.00 3.00 1.50  8.25  9.00  11.25 33.00  65.50  1474  ET, GES, DM

41546 NILUFAR AKHTAR JAHAN  24.00  15.00 6.00 3.75  9.75  4.50  6.75  30.75  69.75  970   GES, DM


41550 ABDULMUNNAF       24.00  15.00 4.50 4.50  9.00  6.00  11.25 35.25  74.25  318   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41555 MD. SHADMAN SAKIB    23.00  13.89 6.75 3.00  6.00  6.75  7.50  30.00  66.89  1372  MAT, STAT, GES


41556 MT. MASUDA AKTER    19.50  15.00 6.00 3.75  7.50  6.00  6.75  30.00  64.50  1537  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41557 NURANI-SHAMMOON     23.00  15.00 3.75 3.00  9.00  9.75  8.25  33.75  71.75  608   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41561 MD. HANIF BHUIAN    21.50  15.00 6.00 3.00  5.25  10.50  8.25  33.00  69.50  1019  GES, DM

41581 ATIKA ARFANA ANTARA   25.00  15.00 5.25 3.00  10.50  8.25  6.75  33.75  73.75  356   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41587 MD. AKHTERUZZAMAN    25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  7.50  10.50 37.50  77.50  95   ET, GES, DM

41588 LATIFUL KABIR      24.50  15.00 6.00 3.00  9.75  12.00  5.25  36.00  75.50  210   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41589 MD. SHAFIUL ISLAM    17.00  14.64 4.50 3.75  7.50  8.25  8.25  32.25  63.89  1566  ET, GES, DM

41595 AFSHARA AZIZ      19.50  15.00 6.00 3.75  8.25  6.75  6.00  30.75  65.25  1492  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41596 AFRINA KHATUN      21.50  15.00 4.50 3.75  8.25  8.25  7.50  32.25  68.75  1118  ET, GES, DM

41597 R. M. ROKSANA MOMOTAZ 21.50   15.00 5.25 3.75  6.75  10.50  6.00  32.25  68.75  1119  GES, DM


41599 MD. MAIDUL ISLAM MOON  21.50  12.75 6.75 4.50  8.25  5.25  7.50  32.25  66.50  1400  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MOST. TAHAMINA
41609             25.00  14.43 6.00 3.00  9.00  5.25  6.75  30.00  69.43  1025  GES, DM
    KHATUN

                       Page 12 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41613 MD. RASHED IQBAL RIPON 25.00  14.64 5.25 1.50  8.25  8.25  7.50  30.75  70.39  839   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41614 MD. SADDAM HOSSAIN   25.00  15.00 5.25 3.75  9.00  7.50  7.50  33.00  73.00  429   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41631 MD. SHAKIR HASAN    22.00  15.00 3.75 2.25  9.00  9.00  9.00  33.00  70.00  946   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41633 MD. SHAROWAR ALOM   24.00  15.00 6.75 2.25  6.75  8.25  7.50  31.50  70.50  818   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41634 KAMOL CHANDRA DAS   25.00  15.00 5.25 1.50  9.00  10.50  7.50  33.75  73.75  357   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41637 MST. AISHA SIDDIKA   25.00  15.00 4.50 4.50  10.50  9.00  7.50  36.00  76.00  177   ET, GES, DM
    MOST. ZANNATUL
41639            21.50  13.50 6.75 2.25  6.75  9.00  6.00  30.75  65.75  1465  GES, DM
    FERDOUS
41645 FARJANA FERDOUS MOU  25.00  14.64 4.50 3.00  8.25  7.50  6.75  30.00  69.64  996   GES, DM


41653 MD. RAHABUL ISLAM   24.00  15.00 6.00 3.00  6.75  6.00  8.25  30.00  69.00  1074  MAT, STAT, GES


41665 MANOSH ROY       25.00  15.00 4.50 4.50  9.00  7.50  6.75  32.25  72.25  529   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41672 ROUSHANARA PERVIN   25.00  15.00 6.00 3.00  10.50  9.00  9.00  37.50  77.50  96   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41673 MST. RABEYA KHATUN   19.50  14.07 4.50 2.25  7.50  8.25  8.25  30.75  64.32  1548  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41682 RIMU AKTER       25.00  15.00 5.25 2.25  7.50  8.25  9.00  32.25  72.25  530   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41683 ABINASH KANTI GHOSH  24.50  15.00 5.25 3.75  8.25  7.50  9.75  34.50  74.00  332   ET, GES, DM
    MONGELA FARGANA
41684            25.00  15.00 5.25 3.00  10.50  6.00  5.25  30.00  70.00  886   GES, DM
    LABONE
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41688 SILMA SUBAH      21.50  15.00 7.50 4.50  3.00  10.50  8.25  33.75  70.25  862   GES, DM

41689 MD. ASHRAFUL ALAM   21.00  15.00 3.75 4.50  6.75  6.00  9.00  30.00  66.00  1445  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41704 SHAGUPTA YESMIN HENA  25.00  15.00 7.50 6.00  12.00  9.00  10.50 45.00  85.00  3   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41711 MD. YOUSUF KHAN    25.00  15.00 5.25 2.25  6.75  9.00  9.75  33.00  73.00  430   GES, DM

41713 SABINA YASMIN     25.00  15.00 6.00 2.25  8.25  6.75  7.50  30.75  70.75  760   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41715 MAFRUHA RAHMAN     25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  6.75  8.25  30.75  70.75  761   MAT, STAT, GES


41727 SUFFIUN NURI      20.00  14.43 4.50 3.75  9.00  10.50  6.75  34.50  68.93  1099  GES, DM


41729 MD. NASIM UDDIN    24.50  15.00 4.50 3.75  8.25  6.75  7.50  30.75  70.25  844   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41734 MST. AYESHA SIDDIKA  22.00  13.68 4.50 2.25  7.50  9.00  7.50  30.75  66.43  1414  ET, GES, DM

41753 MD. RABIUL ISLAM    20.00  14.82 6.75 5.25  10.50  6.75  11.25 40.50  75.32  221   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41757 HASINA AKTAR      22.50  15.00 6.00 3.75  9.75  10.50  9.00  39.00  76.50  155   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41764 MD. RABIUL ISLAM    21.00  12.93 4.50 2.25  9.75  9.00  7.50  33.00  66.93  1367  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41770 DIPU CHANDRO ROY    25.00  15.00 4.50 3.00  10.50  9.75  9.75  37.50  77.50  97   ET, GES, DM

41777 MD. RAYHAN UDDIN    20.50  15.00 6.00 5.25  8.25  10.50  4.50  34.50  70.00  950   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41779 MOST. TARIN AKHTER   25.00  15.00 6.00 0.75  9.75  9.75  7.50  33.75  73.75  358   ET, GES, DM


                      Page 13 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41780 CHANDAN CHANDRA ROY   25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  9.75  10.50 37.50  77.50  98   ET, GES, DM

41787 MD. SHAFIUL ISLAM    25.00  15.00 6.75 3.75  6.00  9.75  5.25  31.50  71.50  640   GES, DM

    DULAL CHANDRA
41789             22.00  15.00 5.25 2.25  10.50  7.50  6.00  31.50  68.50  1159  GES, DM
    BISWASH
41793 MST. MISHKAT ZAHAN   25.00  15.00 7.50 4.50  9.00  8.25  5.25  34.50  74.50  289   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41794 TULSHI RANI ROY     24.00  14.82 6.00 2.25  9.75  9.00  8.25  35.25  74.07  329   ET, GES, DM

41798 MD. ABDULLAH-AL-IMRAN  20.50  15.00 4.50 3.00  7.50  5.25  9.75  30.00  65.50  1477  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41805 MOST. SHAMOLI AKHTER  23.00  15.00 6.75 2.25  6.00  8.25  6.75  30.00  68.00  1226  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41809 MD. LABIBUL HAQUE    25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  9.75  8.25  37.50  77.50  99   ET, GES, DM

41812 MD. SHOHAG MIA     24.50  15.00 5.25 3.75  9.00  6.00  6.75  30.75  70.25  845   GES, DM


41815 MD. AHOSAN HABIB    24.50  15.00 6.75 3.00  9.00  8.25  6.75  33.75  73.25  401   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41816 SAYED ASHRAFUL ISLAM  23.00  15.00 6.00 3.75  9.00  7.50  8.25  34.50  72.50  508   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41824 MD. SABBIR IQBAL ASIF  19.50  14.43 6.00 1.50  9.00  7.50  10.50 34.50  68.43  1173  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41826 MOST. ALIFA YEASMIN   25.00  14.64 5.25 3.75  6.75  8.25  7.50  31.50  71.14  717   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41837 MOST. RIKTA KHATUN   21.00  15.00 3.75 2.25  10.50  10.50  7.50  34.50  70.50  833   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41839 FARHANA ARIFIN     24.50  15.00 3.75 0.00  8.25  9.00  9.75  30.75  70.25  846   ET, GES, DM
    PRAN KRISHNA.                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41848             21.00  15.00 3.75 4.50  6.75  11.25  8.25  34.50  70.50  834
    MOHANTA                                            GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41850 MST. AMINA KHATUN    23.50  14.43 6.00 2.25  8.25  9.00  11.25 36.75  74.68  278   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41852 MT. MAHFUZA AKTER    22.50  15.00 5.25 4.50  8.25  7.50  9.00  34.50  72.00  589   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41854 RUMANA YESMEEN     25.00  15.00 5.25 3.75  11.25  9.00  9.00  38.25  78.25  70   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41856 OBIRAM BARMAN      22.50  15.00 3.75 3.00  6.00  8.25  9.00  30.00  67.50  1303  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41867 KRISHNA RANI ROY    18.50  13.89 6.00 3.75  7.50  7.50  7.50  32.25  64.64  1528  ET, GES, DM

41886 MD. ROBIUL AWAL     21.00  14.64 3.75 3.00  9.00  6.00  10.50 32.25  67.89  1259  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41898 NIHAR RANJAN SAHA    19.50  15.00 6.00 3.75  6.75  8.25  6.75  31.50  66.00  1455  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41900 MD. ABUL HASNAT LABLU  20.50  15.00 6.00 3.00  6.00  9.75  9.75  34.50  70.00  951   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41902 SHAMIMA AKTAR SHAMPA 22.50   15.00 4.50 2.25  11.25  10.50  9.75  38.25  75.75  203   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41903 FARJANA AKTER BOBY   25.00  15.00 6.00 1.50  7.50  9.00  7.50  31.50  71.50  641   ET, GES, DM

41908 MD. SAROWAR HOSSAIN   24.50  15.00 6.00 3.75  6.00  6.75  7.50  30.00  69.50  1005  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41912 RAJOANA KABIR      25.00  15.00 6.00 3.00  6.00  7.50  8.25  30.75  70.75  762   GES, DM

41916 MD. YEASIR ARAFAT    24.00  15.00 3.75 3.75  9.00  6.75  9.00  32.25  71.25  700   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41917 MD . KAMRUZZAMAN    25.00  15.00 5.25 2.25  6.00  12.00  8.25  33.75  73.75  359   GES, DM


                       Page 14 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41920 MD. MAHBUBUL HASAN    25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  7.50  9.00  36.00  76.00  178   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41922 MD. ISMAIL HOSSEN    22.00  14.43 5.25 2.25  10.50  9.75  9.75  37.50  73.93  345   ET, GES, DM

41928 RAHMOTULLAH       22.50  15.00 6.00 4.50  6.00  10.50  6.00  33.00  70.50  826   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41932 SANJOY KUMAR SARKER   25.00  15.00 4.50 3.00  9.00  8.25  8.25  33.00  73.00  431   ET, GES, DM

41935 ABDUS SABUR KHAN     21.50  14.82 5.25 3.00  9.00  6.75  7.50  31.50  67.82  1268  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41938 MD. TAJUL ISLAM SAJEEB  23.50  15.00 6.00 2.25  5.25  10.50  9.75  33.75  72.25  564   GES, DM

41944 BINA ROY         22.50  12.57 6.75 3.00  7.50  6.75  8.25  32.25  67.32  1328  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41947 SHARMIN AKHTAR SUMI   23.00  15.00 6.75 2.25  9.75  8.25  9.00  36.00  74.00  336   ET, GES, DM

41950 MST. UMMEJ AKIA     20.50  13.50 5.25 2.25  9.00  7.50  6.75  30.75  64.75  1520  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
41954 JANNATUL FERDUS     23.00  15.00 6.00 3.00  5.25  7.50  8.25  30.00  68.00  1227  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41956 MD. MOFASSERUL ALAM   24.00  15.00 5.25 4.50  13.50  9.00  7.50  39.75  78.75  65   ET, GES, DM
    MRITTUNJOY RAY
41963             23.00  15.00 4.50 3.00  6.00  9.75  6.75  30.00  68.00  1228  GES, DM
    SHABUJ
41965 MONIDIPA DAS       24.50  15.00 6.75 5.25  4.50  6.75  7.50  30.75  70.25  847   MAT, STAT

    MADHOB CHANDRA                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41967             25.00  14.25 3.75 3.75  9.00  8.25  7.50  32.25  71.50  626
    BARMON                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
41969 RAKIBA PARVIN      20.50  14.25 3.75 3.00  9.00  9.00  7.50  32.25  67.00  1355  ET, GES, DM

41972 BABU MIA         23.00  14.43 6.00 2.25  9.00  4.50  9.75  31.50  68.93  1094  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


41986 UMME HABIBA NEHELI    20.00  15.00 6.75 3.75  8.25  9.00  5.25  33.00  68.00  1243  GES, DM

    ABU SHIFAT MD.
41996             25.00  15.00 6.00 5.25  8.25  9.75  5.25  34.50  74.50  290   GES, DM
    MUCKTADIR
42001 MOST. MONIKA KHATUN   23.00  13.32 3.75 3.00  7.50  6.00  10.50 30.75  67.07  1339  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42002 NILIMA ROY        25.00  15.00 5.25 3.75  10.50  9.00  11.25 39.75  79.75  42   ET, GES, DM
   MD. ASHADUGGAMAN
42004             25.00  14.07 4.50 0.75  8.25  9.75  6.75  30.00  69.07  1061  GES, DM
   NAYAN
   KHANDOKAR ALL EMRAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42005             23.00  15.00 5.25 3.75  6.75  9.00  9.00  33.75  71.75  609
   KHABIR                                              GES, DM
   S. M. MEHEDI HASSAN
42009             21.50  15.00 5.25 3.00  9.75  9.75  6.75  34.50  71.00  738   GES, DM
   SOVON
42010 MD. NAHID HASSAN     25.00  15.00 4.50 3.00  9.00  7.50  6.75  30.75  70.75  763   GES, DM

    MD. MOTIUR RAHMAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42016             22.00  14.82 3.00 3.75  6.75  8.25  8.25  30.00  66.82  1375
    SARDAR                                             GES, DM

42019 MD. AMINUL ISLAM     20.50  15.00 5.25 4.50  9.00  8.25  6.75  33.75  69.25  1050  GES, DM


42021 MD. SUMAN RANA      22.50  14.82 5.25 3.00  6.75  6.75  11.25 33.00  70.32  842   MAT, STAT, GES


42033 MUKTI RANI        20.50  14.82 5.25 4.50  9.00  6.75  9.00  34.50  69.82  968   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42036 MAHBUBA NASRIN      25.00  14.43 6.00 2.25  8.25  9.75  8.25  34.50  73.93  343   ET, GES, DM

42039 TANMOY KUMAR GHOSE    25.00  15.00 6.75 3.75  7.50  7.50  6.75  32.25  72.25  531   GES, DM


                       Page 15 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks          Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

42040 MD. ASHWAD BIN AHSAN   25.00  15.00 7.50 3.00  5.25  6.75  10.50 33.00  73.00  432   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42046 MD. ALJAUR RAHMAN     21.00  14.25 5.25 3.00  6.00  8.25  9.00  31.50  66.75  1381  GES, DM

42048 MD. ROKON-UZ-ZAMAN    20.00  13.89 5.25 3.00  6.00  4.50  12.00 30.75  64.64  1526  MAT, STAT, GES


42049 MD. ANIK MAHMUD      24.00  14.82 3.75 2.25  9.00  8.25  6.75  30.00  68.82  1102  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42054 MD. ZAKIR HOSSAIN     23.50  15.00 5.25 4.50  5.25  7.50  7.50  30.00  68.50  1143  GES, DM

42058 MD AZIM UDDIN       23.50  14.43 3.75 0.75  9.75  6.00  10.50 30.75  68.68  1125  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42061 LAILATUNNAHAR NISHI    25.00  15.00 6.75 3.00  9.75  10.50  8.25  38.25  78.25  71   ET, GES, DM

42062 RAHMAT ULLAH       25.00  15.00 6.75 3.00  8.25  6.00  6.00  30.00  70.00  887   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42077 MD. SAJJAD HOSSAIN    21.50  15.00 5.25 4.50  7.50  8.25  8.25  33.75  70.25  863   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42079 MD. SUMAN ISLAM      19.00  13.50 4.50 3.75  6.75  7.50  7.50  30.00  62.50  1603  GES, DM

42080 ABDUS SALAM        22.00  13.68 4.50 3.00  7.50  6.75  8.25  30.00  65.68  1471  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42088 MOST. PARUL BEGUM     22.00  13.68 6.75 3.00  8.25  6.75  9.00  33.75  69.43  1029  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42090 MD. AL RASHED AZMI    24.50  15.00 4.50 4.50  7.50  6.75  7.50  30.75  70.25  848   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42093 ARSHAD AFZAL ANGKON    25.00  15.00 6.75 3.00  8.25  9.75  9.00  36.75  76.75  133   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42097 MD. FARUK HOSSAIN     25.00  15.00 5.25 3.75  6.75  7.50  9.00  32.25  72.25  532   GES, DM

42101 A. S. M. MOHAIMINUL MIM  25.00  15.00 3.75 3.75  6.00  6.75  9.75  30.00  70.00  888   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42106 MD. MAMUN UR RASHID    25.00  15.00 6.00 4.50  9.00  10.50  9.75  39.75  79.75  43   ET, GES, DM

42107 BIPLAB MIA        23.50  15.00 5.25 4.50  7.50  6.00  8.25  31.50  70.00  926   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42115 MD. OMAR FARUK      19.00  15.00 6.00 3.75  5.25  9.00  12.00 36.00  70.00  952   GES, DM
    MD. RAIHANUL ISLAM                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42118              19.50  13.89 5.25 3.75  8.25  8.25  9.00  34.50  67.89  1262
    RANA                                              ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42122 MD. ASFAUL KABIR     25.00  13.14 6.75 2.25  6.00  8.25  9.75  33.00  71.14  714   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42123 SHARMIN SULTANA      25.00  14.82 3.75 3.00  8.25  9.00  9.00  33.00  72.82  483   ET, GES, DM
    MST. FAHIMA-TUZ
42126              25.00  15.00 6.75 3.75  8.25  6.00  8.25  33.00  73.00  433   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    ZOHORA
42128 MD. OBAIDUL HAQUE     24.00  15.00 5.25 6.75  6.00  6.75  8.25  33.00  72.00  584   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42129 NABILA NOOF        23.50  15.00 6.75 5.25  9.75  10.50  9.00  41.25  79.75  48   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42131 MD. AL MAMUN       21.50  15.00 5.25 3.00  5.25  9.75  8.25  31.50  68.00  1238  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42132 UZZAL HOSSAIN       19.50  15.00 4.50 2.25  6.75  7.50  10.50 31.50  66.00  1456  GES, DM

42136 MD. SHAMSUR RAHMAN    20.50  13.14 4.50 4.50  9.75  6.75  9.00  34.50  68.14  1211  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42140 MD. NAZMUL ALAM      23.00  14.07 4.50 3.00  6.75  8.25  8.25  30.75  67.82  1266  GES, DM
    MD. MOKHLESUR                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42141              21.50  13.32 4.50 3.00  9.00  11.25  8.25  36.00  70.82  747
    RAHMAN                                             ET, GES, DM


                        Page 16 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42145 RUKSHANA TABSSUM    23.50  15.00 6.00 3.00  6.00  7.50  7.50  30.00  68.50  1144  GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42149 MD. RAFIUL ISLAM    21.50  15.00 6.75 1.50  5.25  7.50  10.50 31.50  68.00  1239  GES, DM

42154 BROTOTI KUNDU     25.00  14.64 7.50 3.75  7.50  6.00  6.75  31.50  71.14  718   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42156 MD. MOHAIMINUL ISLAM  23.50  15.00 6.00 5.25  7.50  11.25 10.50 40.50   79.00  62   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42163 SHUVRO RANJAN     20.50  14.25 3.00 2.25  7.50  9.75  9.75  32.25  67.00  1356  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42171 MD. SOHAG MIAH     25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  13.50  8.25  41.25  81.25  19   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42172 MD. MARAZUL ISLAM   22.50  15.00 3.00 3.75  7.50  7.50  10.50 32.25  69.75  981   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42177 MD. ANISUR RAHMAN   23.50  14.07 5.25 2.25  6.75  7.50  10.50 32.25  69.82  964   GES, DM

42178 BANASREE SEN      25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  5.25  6.00  30.75  70.75  764   GES, DM

    SHAH MD. AMRANUL                                       MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42186            24.00  15.00 7.50 5.25  6.75  9.75  9.00  38.25  77.25  115
    HAQUE                                             GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42187 ROMANONDA ROY     23.00  15.00 6.00 3.75  7.50  9.00  10.50 36.75  74.75  277   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42199 SHAHIN ALAM      24.00  15.00 6.75 1.50  7.50  9.00  7.50  32.25  71.25  701   ET, GES, DM

42200 SADIA ISLAM      23.50  15.00 5.25 3.00  8.25  8.25  6.75  31.50  70.00  927   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42207 MD. AMIRUL ISLAM    20.50  15.00 6.75 5.25  7.50  8.25  8.25  36.00  71.50  685   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42208 DHIMAN CHANDRA ROY   19.00  13.68 3.75 3.00  9.00  10.50 13.50 39.75   72.43  517   ET, GES, DM
    MOHAMMAD MAHMUDUL                                       MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42212            25.00  15.00 6.00 5.25  3.75  9.00  8.25  32.25  72.25  533
    HASAN SAGAR                                          GES, DM

42214 JANNATUL RIFAT     25.00  15.00 5.25 3.75  9.00  11.25  6.75  36.00  76.00  179   GES, DM


42216 AHSANUL PARVEZ     23.50  15.00 6.00 3.75  7.50  5.25  7.50  30.00  68.50  1145  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42218 MD. RAKIBUL ISLAM   23.00  14.43 5.25 3.00  9.75  8.25  8.25  34.50  71.93  596   ET, GES, DM
   MD. ABU SHOYAIB
42221            22.00  14.25 4.50 3.75  7.50  6.75  8.25  30.75  67.00  1345  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
   MONDAL
   MD. MEHEDI HASAN                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42228            25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  7.50  8.25  31.50  71.50  642
   KHANDAKAR                                            ET, GES, DM

42231 MST. TASLIMA NASRIN  25.00  14.25 6.00 3.75  9.00  9.00  6.00  33.75  73.00  418   GES, DM


42238 MD. AL MASUD KHAN   17.50  14.25 6.00 3.75  9.00  5.25  6.00  30.00  61.75  1612  GES, DM


42252 RAKIB FAISAL      20.50  15.00 6.75 5.25  9.75  6.00  8.25  36.00  71.50  686   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42259 MD. SOHEL RANA     24.50  15.00 6.75 3.75  11.25  9.75  8.25  39.75  79.25  50   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42266 ABU RAYHAN       21.00  14.43 6.00 0.75  8.25  7.50  7.50  30.00  65.43  1486  ET, GES, DM

42268 TASMIA ANNY      25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  9.75  6.75  31.50  71.50  643   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42270 MD. IBRAHIM KHAN    19.50  13.89 5.25 6.00  4.50  9.00  10.50 35.25  68.64  1135  GES, DM

42272 SHABAH SHABNOM     25.00  15.00 6.75 4.50  9.00  9.00  6.00  35.25  75.25  232   GES, DM


42275 TASMINE ARA SUROVI   25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  9.00  5.25  30.00  70.00  889   GES, DM


                      Page 17 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42277 PRATYUSH KUMAR DAS   21.00  15.00 5.25 4.50  5.25  10.50  9.00  34.50  70.50  835   GES, DM

42278 MD. MOSHAROF HOSSAIN  20.50  11.25 6.00 2.25  8.25  6.75  8.25  31.50  63.25  1593  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

   MD. ABU NAEEM SARKER
42279             24.00  15.00 6.75 1.50  6.75  6.75  8.25  30.00  69.00  1075  MAT, STAT, GES
   RIJU
   MD. REJWANUL HAQUE                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42285             21.00  15.00 7.50 6.00  8.25  9.75  10.50 42.00  78.00  85
   RIYAD                                              ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42286 MD. GOLAM RABBANI    21.00  12.93 3.75 3.75  9.75  9.75  10.50 37.50  71.43  693   ET, GES, DM
    MST. MEHBUBA NUSRAT
42289             22.50  15.00 6.75 2.25  8.25  6.75  6.75  30.75  68.25  1190  GES, DM
    MOON
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42294 MD. RAYHAN KABIR    25.00  15.00 6.00 3.75  10.50  11.25 10.50 42.00   82.00  12   ET, GES, DM
    KHONDOKER MD.                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42295             24.00  15.00 6.00 4.50  6.75  7.50  9.00  33.75  72.75  487
    SHAKIYA KAWSAR                                         GES, DM

42296 GOLAM AZAM       25.00  15.00 6.75 2.25  5.25  9.75  6.75  30.75  70.75  765   GES, DM

    MD. ABU SAIEM
42301             24.00  15.00 6.00 3.75  9.75  6.75  9.75  36.00  75.00  258   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    KHANDOKER SABUJ
42303 MD. SHOHAG BABU     25.00  15.00 5.25 0.75  8.25  10.50  6.75  31.50  71.50  644   GES, DM


42304 SHAIDA RAHMAN NISHU   25.00  15.00 4.50 3.00  7.50  6.75  9.75  31.50  71.50  645   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42305 MD. FORHADKABIR     21.50  14.25 6.00 4.50  6.00  6.75  9.75  33.00  68.75  1114  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42308 MD. MOSTOFA ALI HASAN  25.00  15.00 7.50 6.75  9.75  9.00  9.00  42.00  82.00  13   ET, GES, DM

42316 KHURSHIDA YESMIN    19.50  15.00 6.00 1.50  9.00  11.25  5.25  33.00  67.50  1311  GES, DM


42319 SOSIMOHAN PAL      24.00  14.82 3.75 1.50  12.75  10.50  6.75  35.25  74.07  330   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42320 MD. MAIDUL ISLAM    25.00  15.00 5.25 3.75  9.00  8.25  10.50 36.75  76.75  134   ET, GES, DM

42322 MST. ASHFIA AKTAR    24.00  14.07 6.00 3.00  8.25  4.50  8.25  30.00  68.07  1215  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42325 MD. FAZLAY RABBI    19.50  12.57 5.25 2.25  8.25  8.25  7.50  31.50  63.57  1583  PHY, CHEM, GES, DM


42327 SEHELI SABRINA     21.00  14.43 7.50 4.50  6.00  10.50  6.75  35.25  70.68  808   GES, DM

    MD. ASIF KADER
42331             23.50  15.00 6.00 3.75  9.00  6.00  6.75  31.50  70.00  928   GES, DM
    SIDDIQUE
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42334 RONY KUMAR SARKER    25.00  15.00 6.00 3.75  9.00  8.25  7.50  34.50  74.50  291   ET, GES, DM
    HUSSAIN MUHAMMAD                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42335             25.00  15.00 5.25 5.25  10.50  8.25  7.50  36.75  76.75  135
    KAMRUZZAMAN                                          ET, GES, DM

42340 ZAKIA AFSANA ZYARIN   24.50  15.00 6.00 3.75  6.75  11.25  6.75  34.50  74.00  333   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42342 MD. RAZIQUL ISLAM    25.00  15.00 5.25 2.25  8.25  8.25  8.25  32.25  72.25  534   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42348 ALIGA GINATH NAHER   25.00  15.00 6.75 5.25  10.50  10.50  7.50  40.50  80.50  28   ET, GES, DM

42354 MD. MEHEDI HASAN    23.00  14.43 7.50 4.50  11.25  6.75  7.50  37.50  74.93  270   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42355 ZINIA SHARMIN      23.50  15.00 6.00 3.75  9.00  6.00  6.75  31.50  70.00  929   GES, DM


42356 RAHAMATULLAH      25.00  15.00 6.00 5.25  7.50  6.00  7.50  32.25  72.25  535   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42359 MD. ROUSHAN ALAM    23.00  14.25 4.50 3.75  4.50  8.25  9.75  30.75  68.00  1221  GES, DM


                       Page 18 of 59
                 HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                             Eligible For
                 Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42364 BABU RAM ROY        22.00  15.00 6.75 5.25  8.25  8.25  9.75  38.25  75.25  254   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42366 NEAMATULLAH        25.00  15.00 6.00 3.75  6.00  9.00  8.25  33.00  73.00  434   GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42367 MD. MAHEDY ALAM      24.50  15.00 4.50 3.75  6.00  7.50  9.75  31.50  71.00  726   GES, DM

42368 ANIMESH BAKSHI       25.00  15.00 6.00 2.25  8.25  9.75  6.75  33.00  73.00  435   GES, DM

    MONDOL                                              MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42369              23.50  15.00 4.50 4.50  6.75  7.50  8.25  31.50  70.00  930
    MRINMOYSHEKHOR                                          GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42372 KAZAL CHANDRA BARMAN 24.00     15.00 6.75 4.50  8.25  9.00  8.25  36.75  75.75  201   ET, GES, DM

42373 MD. SABUZAR RAHMAN     20.00  14.64 6.75 3.00  9.00  6.00  9.00  33.75  68.39  1179  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42375 MD. LALIN HOSSAIN     24.00  14.64 5.25 3.75  7.50  6.75  7.50  30.75  69.39  1031  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42380 MONORANGON ROY       23.50  14.82 6.00 3.75  9.75  7.50  9.75  36.75  75.07  256   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42389 MOHSENA KHATUN       25.00  15.00 4.50 2.25  9.75  8.25  9.75  34.50  74.50  292   ET, GES, DM

42390 SHAMIMA NASRIN       25.00  15.00 4.50 3.75  9.75  6.00  8.25  32.25  72.25  536   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42393 AYSA SIDDIKA ASA      25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  9.00  9.75  38.25  78.25  72   ET, GES, DM

42394 MD. ANAMUL HAQUE      23.50  15.00 4.50 3.00  9.75  6.75  6.00  30.00  68.50  1146  GES, DM


42400 MD. FERDOUS ALAM      23.00  15.00 6.00 3.75  9.75  6.00  7.50  33.00  71.00  729   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42408 MD. SHAMEEM HOSSAIN    19.50  12.57 5.25 3.75  7.50  8.25  8.25  33.00  65.07  1503  ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42411 MD. ISHTICK MORSHED    19.00  14.64 6.75 3.75  6.75  8.25  8.25  33.75  67.39  1327  GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42415 SHAMIMA NASRIN SATHI    21.50  15.00 6.00 3.75  8.25  9.00  7.50  34.50  71.00  739   ET, GES, DM
    MD. ABDUL HAKIM                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42416              22.00  14.25 4.50 3.75  7.50  9.00  10.50 35.25  71.50  679
    TALUKDAR                                             ET, GES, DM

42419 MD. ROSTAM ALI       25.00  15.00 6.00 4.50  7.50  6.75  7.50  32.25  72.25  537   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42420 MD. ASHADUZZAMAN      22.00  14.43 5.25 6.00  7.50  6.75  8.25  33.75  70.18  867   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42428 MST. NABILA PRODHAN    25.00  15.00 4.50 2.25  6.00  8.25  9.00  30.00  70.00  890   GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42429 MD. RAYHANUR RAHMAN    23.00  15.00 6.00 5.25  6.75  8.25  8.25  34.50  72.50  509   GES, DM

42436 MOST. HABIBA BEGUM     25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  6.75  7.50  30.00  70.00  891   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42439 PROSENJIT SARKAR      24.50  14.64 6.75 3.00  7.50  5.25  8.25  30.75  69.89  954   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42442 MD. AL AMIN        24.50  14.64 5.25 2.25  6.75  8.25  9.00  31.50  70.64  809   GES, DM

42449 MARUF AL KAYESH      22.00  15.00 6.75 3.00  7.50  6.75  7.50  31.50  68.50  1160  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD. JAKIRUL ISLAM JONY                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42451              22.00  13.32 4.50 4.50  7.50  10.50  8.25  35.25  70.57  815
    PROTHAN                                              ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42457 MD. ABDUL MANNAN      21.00  13.89 6.00 4.50  10.50  7.50  9.75  38.25  73.14  416   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42458 ABDUR RASEL        25.00  13.50 3.00 3.00  6.75  9.00  8.25  30.00  68.50  1139  GES, DM

42460 SUJIT KUMAR        24.00  13.50 6.00 2.25  6.75  6.75  8.25  30.00  67.50  1296  MAT, STAT, GES


                        Page 19 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
    SHAH GOLAM TAREQUE                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42463            25.00  15.00 4.50 3.00  8.25  8.25  7.50  31.50  71.50  646
    RAFFAN ZANI                                          ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42467 MD. MUSFEQUR RAHMAN  21.50  15.00 4.50 4.50  6.00  9.00  8.25  32.25  68.75  1120  GES, DM

42474 MD. ABDUL QUDDUS    22.00  15.00 6.00 5.25  11.25  10.50  6.75  39.75  76.75  151   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42476 MD. NAZMUL HOQUE    23.00  15.00 3.75 3.75  9.75  7.50  9.75  34.50  72.50  510   ET, GES, DM

42477 MD. ZILLUR RAHMAN   23.50  14.25 6.00 1.50  6.75  9.00  6.75  30.00  67.75  1271  GES, DM


42484 JOBAIDUR RAHMAN KHAN 25.00   15.00 4.50 3.00  8.25  6.00  8.25  30.00  70.00  892   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42485 SUJAN KUMAR BARMAN   20.50  14.07 5.25 2.25  6.75  8.25  9.75  32.25  66.82  1377  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42487 MD. REZANUR RAHAMAN  25.00  15.00 5.25 3.75  10.50  8.25  9.75  37.50  77.50  100   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42490 MD. IMRAN ALI     23.35  15.00 3.75 2.25  8.25  8.25  9.00  31.50  69.85  958   ET, GES, DM

42491 SULTANA RAJIA     25.00  15.00 6.75 5.25  8.25  8.25  6.75  35.25  75.25  233   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42497 BINOY KUMAR      23.00  14.82 6.00 4.50  9.75  7.50  8.25  36.00  73.82  346   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42502 NUSHRAT ZERIN NASHIRA 23.50  15.00 4.50 3.00  4.50  10.50  9.00  31.50  70.00  931   GES, DM

42503 NISHI KANTO ROY    23.50  15.00 5.25 4.50  6.00  9.00  5.25  30.00  68.50  1147  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42507 MD. AKBAR ALI     24.50  13.50 5.25 3.75  4.50  8.25  9.00  30.75  68.75  1105  GES, DM

42510 MD. MAIDUL ISLAM    24.00  15.00 5.25 5.25  5.25  6.75  8.25  30.75  69.75  971   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42516 RAHIDASH CHANDRA ROY 21.00   15.00 5.25 3.00  6.00  8.25  7.50  30.00  66.00  1446  GES, DM

42520 MD. SAHIDUZZAMAN    22.00  15.00 6.00 3.00  9.00  8.25  6.00  32.25  69.25  1046  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42521 SONJOY KUMAR ROY    22.50  12.39 3.00 3.75  9.00  8.25  7.50  31.50  66.39  1417  ET, GES, DM

42528 MST. RIFAT ARA RIMA  25.00  15.00 6.00 3.75  6.75  8.25  6.00  30.75  70.75  766   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42529 SHANKOR RAY      20.50  15.00 4.50 3.00  7.50  9.00  9.75  33.75  69.25  1051  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42533 MD. HUMAYUN KABIR   25.00  15.00 3.75 3.75  9.00  10.50  9.75  36.75  76.75  136   ET, GES, DM

42535 TANMAYEE ROY      25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  6.75  8.25  30.75  70.75  767   MAT, STAT, GES

    MD. SAIKH IBNE ABU                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42536            22.50  15.00 6.00 4.50  7.50  8.25  8.25  34.50  72.00  590
    ZAFOR NEOTON                                         ET, GES, DM

42541 FANI BHUSHAN BARMAN  23.50  13.89 6.00 4.50  7.50  6.75  9.00  33.75  71.14  720   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42546 MD. AZIZUL ISLAM    24.50  15.00 6.75 3.00  7.50  6.75  6.00  30.00  69.50  1006  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42547 SANCHARE DAS BRISTI  25.00  15.00 6.00 2.25  6.75  7.50  7.50  30.00  70.00  893   GES, DM
    MD. ZOBAYER AL
42551            20.50  15.00 4.50 2.25  10.50  5.25  9.00  31.50  67.00  1357  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    MAHMUD
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42555 BIMAL CHANDRA ROY   23.00  14.82 4.50 1.50  8.25  9.00  9.00  32.25  70.07  874   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42557 MD. ABDUL KADER    21.50  12.39 5.25 2.25  9.00  9.75  8.25  34.50  68.39  1177  ET, GES, DM

42558 SHARMIN AKTER     25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  6.75  8.25  32.25  72.25  538   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


                      Page 20 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

42562 TASIM MODINA      25.00  15.00 6.00 3.00  7.50  9.75  6.00  32.25  72.25  539   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42569 LUNA KHATUN      24.00  15.00 4.50 3.75  10.50  7.50  9.00  35.25  74.25  319   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42570 RIPAN CHANDRA BARMAN 19.50   13.32 5.25 3.75  7.50  9.00  7.50  33.00  65.82  1463  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42576 MD. ABDUR RAHMAN    21.00  13.50 3.00 3.75  9.00  9.75  8.25  33.75  68.25  1195  ET, GES, DM
    MOST. MEFTAHUL
42578            25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  9.00  5.25  31.50  71.50  647   GES, DM
    ZANNAT MOUTUSSI
42580 MD. SOHEL RANA     25.00  15.00 7.50 1.50  8.25  6.75  11.25 35.25  75.25  234   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42582 MD. SHAHIDUL ISLAM   25.00  14.07 2.25 3.00  7.50  9.00  8.25  30.00  69.07  1062  ET, GES, DM
    MD. AKTERUZZAMAN                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42584            23.50  14.64 4.50 3.75  8.25  9.00  9.75  35.25  73.39  399
    SHEKH                                             ET, GES, DM

42587 MST. TANIA AKTER    25.00  14.64 6.00 2.25  9.00  6.75  6.00  30.00  69.64  997   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42588 MD. SHAKIBUL ISLAM   23.50  15.00 5.25 3.75  5.25  9.75  10.50 34.50  73.00  470   GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42594 TANIM MEHEDI      25.00  14.43 6.00 0.75  6.00  7.50  10.50 30.75  70.18  865   GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42595 MD. SOHEL RANA     22.50  15.00 6.00 3.00  6.00  7.50  7.50  30.00  67.50  1304  GES, DM

42596 MD. ENAMUL HAQUE    23.75  15.00 7.50 3.00  6.75  6.75  9.75  33.75  72.50  505   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42602 MD. SHIBLI SADIK    18.50  15.00 6.75 3.00  8.25  11.25  9.00  38.25  71.75  616   ET, GES, DM

42603 MD. TOUHIDUL ISLAM   21.50  15.00 6.00 3.75  7.50  4.50  9.00  30.75  67.25  1333  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42610 MD. AHASAN HABIB    23.50  14.25 4.50 4.50  7.50  7.50  6.00  30.00  67.75  1272  GES, DM


42612 MD. MUSFIQUR RAHMAN  23.50  15.00 6.00 3.00  6.75  9.00  6.75  31.50  70.00  932   GES, DM

    MD. MOSTAFIZUR                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42617            25.00  15.00 6.00 4.50  9.75  9.75  7.50  37.50  77.50  101
    RAHMAN                                            ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42624 MD. ZASIM UDDIN    21.50  14.25 4.50 1.50  9.00  9.75  8.25  33.00  68.75  1115  ET, GES, DM
    MD. JAFRUL SADIQUE                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42627            25.00  15.00 6.00 4.50  12.75  12.00  9.00  44.25  84.25  5
    HOSSAIN                                            ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42633 MD. RAZAUL KARIM    23.50  15.00 6.00 2.25  8.25  7.50  9.75  33.75  72.25  565   ET, GES, DM

42645 MD. MOSHIUR RAHAMAN  25.00  15.00 5.25 2.25  6.75  9.00  6.75  30.00  70.00  894   GES, DM


42650 MD. ATIQUR RAHMAN   23.50  14.64 6.00 3.00  7.50  8.25  6.75  31.50  69.64  998   GES, DM


42651 MD. REZAUL HOSSAIN   21.65  15.00 5.25 5.25  6.00  8.25  6.75  31.50  68.15  1205  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42656 MD. GOLAM ROSUL    25.00  15.00 5.25 3.00  10.50  7.50  10.50 36.75  76.75  137   ET, GES, DM
    A. S. M. MAMUNUR                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42657            25.00  15.00 6.00 3.00  8.25  7.50  10.50 35.25  75.25  235
    RASHID                                            ET, GES, DM

42664 MD. RUBEL HAQUE    21.00  12.75 4.50 3.75  8.25  8.25  6.00  30.75  64.50  1533  GES, DM


42667 NIPU KUMAR ROY     23.50  14.25 5.25 3.00  8.25  9.00  6.75  32.25  70.00  923   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42673 MOSA. SHEULI AKHTER  25.00  15.00 6.75 3.75  10.50  7.50  9.75  38.25  78.25  73   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42674 JUNNATUL FERDOUS    23.00  15.00 6.75 3.00  6.00  9.00  8.25  33.00  71.00  730   GES, DM


                      Page 21 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42675 HABIBA BEGUM      25.00  15.00 6.75 3.00  9.00  7.50  8.25  34.50  74.50  293   ET, GES, DM

42679 UMMEY HABIBA KHANAM  22.00  13.50 5.25 3.75  6.75  7.50  6.75  30.00  65.50  1473  GES, DM


42680 MD. ABDULLAH AL MUNNA 25.00  15.00 6.75 3.75  7.50  11.25  6.00  35.25  75.25  236   GES, DM


42685 SAGAR KUMAR UZZAL   25.00  15.00 6.00 2.25  8.25  6.00  7.50  30.00  70.00  895   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42693 MT. FATEMA JAHAN    24.50  13.89 6.00 1.50  6.75  10.50  8.25  33.00  71.39  695   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42695 MD. SHAMIM AL MAMUN  25.00  15.00 4.50 6.00  11.25  9.00  11.25 42.00  82.00  14   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42700 MD. FOZLUL HOQUE    22.50  15.00 6.00 3.75  9.00  8.25  10.50 37.50  75.00  265   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42706 MD. ANWARUL ISLAM   22.00  13.68 6.00 0.75  6.00  8.25  12.00 33.00  68.68  1128  GES, DM

42709 MD. MUZAHIDUR RAHMAN 20.00   14.64 5.25 5.25  9.00  6.75  9.75  36.00  70.64  810   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42710 IFFATH JAHAN      25.00  15.00 3.75 5.25  10.50  6.00  8.25  33.75  73.75  360   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42713 RAWSHAN TABASSUM    25.00  15.00 6.00 4.50  8.25  11.25  5.25  35.25  75.25  237   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42714 MD. HABIBULLA PRODHAN 23.50  14.25 3.75 3.75  8.25  7.50  7.50  30.75  68.50  1141  ET, GES, DM

42715 MD. ZAKIR HOSSAIN   24.50  15.00 6.00 5.25  7.50  7.50  4.50  30.75  70.25  849   DM


42716 FARHANA AFROJ MUKTA  24.00  14.43 6.75 5.25  6.75  11.25  5.25  35.25  73.68  384   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42717 S. M SABUZ       21.00  15.00 6.00 3.00  6.75  9.00  8.25  33.00  69.00  1087  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42721 MD. TAREQUL ISLAM   18.00  14.64 4.50 3.00  9.00  8.25  9.00  33.75  66.39  1420  ET, GES, DM

42726 ANAMIKA ROY      23.50  15.00 7.50 3.75  8.25  5.25  11.25 36.00  74.50  311   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42731 MD. GAUSUL AJAM    24.00  14.43 4.50 3.00  10.50  5.25  9.00  32.25  70.68  805   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42733 SHIBANI RANI      23.50  13.50 6.75 5.25  5.25  8.25  5.25  30.75  67.75  1270  DM


42740 NISHAT ZAHAN NIVA   23.50  14.43 6.00 4.50  7.50  6.00  6.75  30.75  68.68  1126  GES, DM


42745 SATYEN. CHANDRO ROY  22.00  15.00 4.50 2.25  11.25  6.00  7.50  31.50  68.50  1161  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42746 MD. SHAHIDUL ISLAM   20.50  15.00 4.50 3.00  6.75  9.00  10.50 33.75  69.25  1052  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42750 KRISNA DEBNATH     21.00  14.25 5.25 3.75  7.50  7.50  9.00  33.00  68.25  1196  ET, GES, DM

42753 PRIYANKA BASAK TUMPA  25.00  15.00 7.50 4.50  8.25  6.00  6.75  33.00  73.00  436   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42755 FARUK AHMED      20.00  13.89 6.75 3.75  7.50  9.00  9.00  36.00  69.89  957   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42756 POLASHI SHARMA     21.50  14.43 6.00 1.50  5.25  8.25  10.50 31.50  67.43  1318  GES, DM

42759 SHAMMEEM FERDOUSY   25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  11.25  4.50  35.25  75.25  238   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42777 MD. ABDUL KHALAQUE   20.00  13.14 7.50 1.50  7.50  8.25  8.25  33.00  66.14  1434  ET, GES, DM

42779 MST. CHINA KHATUN   24.00  15.00 7.50 3.00  9.00  6.75  4.50  30.75  69.75  972   GES, DM


42781 RAFSUN RIYED      20.00  14.82 3.75 2.25  8.25  11.25  6.75  32.25  67.07  1343  GES, DM


                      Page 22 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42783 BINOY KRISHNO RAY    22.50  15.00 5.25 6.00  9.00  7.50  7.50  35.25  72.75  493   ET, GES, DM

42786 MD. MONIRUL ISLAM    15.00  13.68 5.25 3.75  7.50  8.25  6.75  31.50  60.18  1622  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42788 RATNA NIBADITA     19.00  15.00 6.75 3.75  5.25  9.00  8.25  33.00  67.00  1365  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42794 MD. ASIF AHMMED     25.00  14.25 4.50 3.00  9.00  9.00  9.75  35.25  74.50  279   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42796 MD. TARIKUL ISLAM    25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  9.00  7.50  33.75  73.75  361   ET, GES, DM
    MOST. KHADIZA AKTER
42798             25.00  15.00 6.75 4.50  9.00  6.75  7.50  34.50  74.50  294   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    KHUSHY
42802 ZABED OMAR       23.75  15.00 3.75 4.50  6.75  11.25  6.00  32.25  71.00  727   GES, DM


42803 MD. SOGIB SARKER    21.00  13.32 7.50 3.75  9.00  6.75  10.50 37.50  71.82  598   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42805 MD. RAZEQUL ISLAM    24.00  12.75 6.00 1.50  6.75  10.50  7.50  32.25  69.00  1068  GES, DM

42806 MD. TOUKIR RAHMAN    23.50  15.00 5.25 5.25  9.00  7.50  5.25  32.25  70.75  789   GES, DM


42807 MUNMUN RAHMAN      25.00  15.00 4.50 3.75  8.25  8.25  6.75  31.50  71.50  648   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42808 MOSLIMA AKTER      22.50  15.00 5.25 2.25  7.50  10.50  7.50  33.00  70.50  827   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42811 RAJAON AHMED      23.00  15.00 3.75 4.50  9.00  9.75  10.50 37.50  75.50  213   ET, GES, DM

42817 MST. ANJUMA KHATUN   23.00  13.89 6.00 3.75  10.50  12.75  6.75  39.75  76.64  152   GES, DM


42818 SREEDEBY RANI ROY    22.00  15.00 6.00 3.00  9.00  6.75  7.50  32.25  69.25  1047  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42831 ESTIAK AHMMED      25.00  14.64 5.25 2.25  6.75  6.75  10.50 31.50  71.14  719   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42832 MD. FARHAN SADIQUE   22.50  15.00 6.00 4.50  5.25  7.50  9.75  33.00  70.50  828   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42834 MD. ROBIUL KORIM    22.00  12.39 4.50 1.50  6.75  9.75  8.25  30.75  65.14  1494  GES, DM

42835 MOST. MOUSHUMI AKTAR  22.00  15.00 4.50 3.75  9.75  6.75  6.00  30.75  67.75  1278  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42836 KOMAL BASAK       20.00  13.68 4.50 5.25  6.75  7.50  9.75  33.75  67.43  1319  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42840 HIRA AKTER       19.00  15.00 1.50 3.00  9.75  9.75  9.00  33.00  67.00  1366  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42844 MD. RIJU KHANDAKER   24.00  14.43 6.00 4.50  7.50  7.50  10.50 36.00  74.43  314   ET, GES, DM
    MD. MAHADY HASAN
42849             24.50  15.00 4.50 3.00  8.25  6.00  10.50 32.25  71.75  600   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    RAKIB
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42850 MUNIRA JAHAN      25.00  15.00 5.25 3.75  8.25  9.00  8.25  34.50  74.50  295   ET, GES, DM

42860 MAHAMUD HASAN      23.50  15.00 4.50 3.00  8.25  7.50  6.75  30.00  68.50  1148  GES, DM


42862 MD. SADDAM HOSSAIN   23.50  14.43 5.25 3.00  7.50  6.00  9.75  31.50  69.43  1028  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42872 MD. SHAH ALAM MONDOL  25.00  15.00 4.50 3.00  3.00  9.75  10.50 30.75  70.75  768   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42873 NIPA RANI SEN      24.50  15.00 6.75 3.75  9.75  8.25  8.25  36.75  76.25  160   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42874 FARJANA YASMINE     25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  12.00  9.75  39.00  79.00  55   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42879 HIFJUL BARI       22.50  14.43 6.75 3.00  5.25  7.50  11.25 33.75  70.68  807   GES, DM


                       Page 23 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42884 MD. OSMAN GONY      21.00  12.93 5.25 3.75  7.50  9.75  7.50  33.75  67.68  1285  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42890 MD. SHAHIDUL ISLAM    20.50  15.00 3.75 3.75  6.75  9.00  9.00  32.25  67.75  1281  GES, DM

42897 MD. ABDULLAH AL MAMUN 23.50   14.07 5.25 4.50  9.00  5.25  6.75  30.75  68.32  1181  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42899 BOKUL CHANDRA ROY    19.50  13.14 6.00 3.00  5.25  9.00  8.25  31.50  64.14  1554  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42900 MD. GOLAM KIBRIA     23.00  13.68 3.75 2.25  6.00  9.00  9.00  30.00  66.68  1389  GES, DM

42903 DIPOK CHANDRO ROY    23.00  15.00 5.25 3.00  11.25  6.75  8.25  34.50  72.50  511   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42911 TUSHAR KUMAR ROY     23.00  14.64 4.50 4.50  7.50  6.00  8.25  30.75  68.39  1175  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42916 MD. MOTAHAR HOSSAIN   22.00  14.64 4.50 3.75  5.25  8.25  8.25  30.00  66.64  1395  GES, DM

42917 MD. NAZRUL ISLAM     23.00  15.00 6.00 3.00  7.50  6.75  6.75  30.00  68.00  1229  GES, DM


42919 DEB DULAL        22.00  14.82 6.75 3.00  10.50  7.50  6.75  34.50  71.32  697   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42921 A. K. M. ZAHID HOSSAIN  20.50  15.00 6.75 4.50  3.75  10.50 10.50 36.00   71.50  687   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42927 FARZANA EASMIN      25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  7.50  8.25  35.25  75.25  239   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42928 PROSUNTA KUMER RAY    25.00  14.64 5.25 3.75  10.50  8.25  10.50 38.25  77.89  86   ET, GES, DM

42929 MD. MIZANUR RAHMAN    19.00  12.57 3.75 3.75  8.25  6.75  12.00 34.50  66.07  1442  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42931 NILUFAR YESMIN      24.00  15.00 6.75 1.50  8.25  9.00  8.25  33.75  72.75  488   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42935 ZAYED MAHEDEE      23.50  15.00 7.50 3.75  5.25  9.75  9.00  35.25  73.75  381   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42938 MD. SAJEDUL ISLAM    25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  9.75  7.50  33.00  73.00  437   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42940 SHAMAL CHANDRA ROY    25.00  15.00 6.75 1.50  6.00  8.25  9.00  31.50  71.50  649   GES, DM

42941 MD. BADSHA ALI      21.50  13.68 5.25 3.00  9.75  6.75  7.50  32.25  67.43  1316  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42955 MOST. UMME HABIBA    25.00  15.00 5.25 3.75  6.75  6.00  8.25  30.00  70.00  896   MAT, STAT, GES


42958 MD. MEHEDY HASAN     22.50  15.00 4.50 3.00  7.50  5.25  9.75  30.00  67.50  1305  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD. SHAFIUZZAMAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42966             20.00  15.00 6.75 4.50  6.75  8.25  7.50  33.75  68.75  1121
    SOHAG                                              GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42976 MD. ZAKIRUL ISLAM    22.50  12.93 2.25 2.25  8.25  9.75  7.50  30.00  65.43  1483  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42977 MOST. ARFATUN NAHAR   22.50  14.43 2.25 3.00  9.00  8.25  8.25  30.75  67.68  1284  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42980 MD. ASRAFUL ALAM     20.00  11.82 7.50 5.25  8.25  9.75  11.25 42.00  73.82  348   ET, GES, DM

42984 LUTFUN NAHAR       25.00  15.00 6.00 4.50  8.25  8.25  6.75  33.75  73.75  362   GES, DM

    MD. SADDAM HOSSAIN                                       MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42987             24.50  15.00 5.25 4.50  5.25  9.00  9.75  33.75  73.25  402
    KHAN                                              GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42988 SURJA MOHAN ROY     23.00  15.00 6.75 4.50  8.25  10.50  9.00  39.00  77.00  121   ET, GES, DM

42998 SRITY RANI        21.00  13.89 6.00 3.00  6.75  7.50  6.75  30.00  64.89  1517  GES, DM


42999 MUSHARRAT JAHAN     20.50  15.00 7.50 4.50  9.00  5.25  9.00  35.25  70.75  800   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


                       Page 24 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43005 BILASH CHANDRA     25.00  15.00 3.75 3.75  8.25  7.50  11.25 34.50  74.50  296   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43010 MD. MEHEDI HASAN    25.00  15.00 6.00 4.50  6.75  8.25  7.50  33.00  73.00  438   GES, DM

43011 ANUSREE SAHA      22.50  15.00 7.50 4.50  8.25  6.00  7.50  33.75  71.25  706   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43014 MD. SAIFUL ISLAM    22.50  14.64 5.25 3.00  7.50  10.50  6.75  33.00  70.14  872   GES, DM


43015 MD. SHAJAMAL      22.90  12.75 7.50 2.25  6.00  10.50  6.00  32.25  67.90  1255  GES, DM

    MOST. SHUMI AKHTER                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43016             25.00  15.00 7.50 6.00  10.50  11.25 10.50 45.75   85.75  2
    SHATHI                                             ET, GES, DM

43023 BIPLOB CHANDRA RAY   18.50  14.64 6.00 4.50  6.00  6.75  9.75  33.00  66.14  1437  MAT, STAT, GES


43025 HAFIZA KHATUN BONNA   25.00  15.00 6.00 4.50  6.00  10.50  6.75  33.75  73.75  363   GES, DM


43030 MD. SAIDUL ISLAM    21.00  13.89 6.00 3.00  6.75  6.00  8.25  30.00  64.89  1518  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43032 MD. MASUD RANA     23.50  15.00 5.25 2.25  9.75  9.00  8.25  34.50  73.00  471   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43033 SABBIR AHAMMED     22.50  14.64 6.75 3.00  6.75  9.00  8.25  33.75  70.89  742   GES, DM

43035 MD. RIAD HASAN SHIMUL  20.50  15.00 6.00 1.50  6.75  10.50  6.75  31.50  67.00  1358  GES, DM


43036 TANMAY KUMAR HALDER   22.50  15.00 5.25 5.25  6.00  9.75  6.75  33.00  70.50  829   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43041 MOST. RAZVI KHATUN   20.50  13.89 6.75 3.00  6.75  8.25  9.00  33.75  68.14  1212  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43050 MD. ALIFUR RAHMAN    24.50  15.00 6.00 2.25  9.75  8.25  9.00  35.25  74.75  273   ET, GES, DM

43051 MD. SABBER SARKER    20.50  14.25 4.50 3.00  7.50  9.00  6.00  30.00  64.75  1522  GES, DM

    MD. NUR MAHAMMUD                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43052             21.50  13.14 5.25 1.50  11.25  9.00  8.25  35.25  69.89  956
    SARKER                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43055 MD. WAGEDUL ISLAM.   20.50  14.07 3.75 2.25  8.25  9.00  7.50  30.75  65.32  1490  ET, GES, DM

43057 MD. SHAHIDUL ISLAM   25.00  15.00 6.00 5.25  5.25  7.50  6.75  30.75  70.75  769   DM


43061 MST. SANJIDA AFRIN   23.50  15.00 4.50 3.75  6.00  6.75  9.00  30.00  68.50  1149  MAT, STAT, GES


43072 MD. ARMAN HOSSAIN    23.50  15.00 3.75 3.75  8.25  9.00  6.75  31.50  70.00  933   GES, DM


43074 AHASAN SIDDIQUE     25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  6.75  8.25  30.00  70.00  897   MAT, STAT, GES


43080 MOST. MARUFA BEGUM   24.50  15.00 6.00 1.50  6.00  10.50  6.75  30.75  70.25  850   GES, DM


43085 MD. RAWZA HAFIZ NAHID  20.50  14.07 6.00 4.50  6.75  9.00  3.75  30.00  64.57  1531  DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43093 MD. BURHAN UDDIN    24.50  15.00 5.25 3.00  6.00  12.00 10.50 36.75   76.25  161   GES, DM

43094 MD. ABDULLAHIL KAFI   21.50  15.00 3.75 4.50  9.75  8.25  6.75  33.00  69.50  1020  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43095 MT. JANNATUN NAHER   25.00  15.00 5.25 4.50  9.00  7.50  8.25  34.50  74.50  297   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43102 MD. SHADEKUZZAMAN    19.50  14.25 4.50 6.00  6.00  8.25  10.50 35.25  69.00  1090  GES, DM
    SYED MD. SAZZAD                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43103             24.00  15.00 5.25 4.50  4.50  7.50  9.75  31.50  70.50  819
    HOSSAIN                                            GES, DM

43108 MD. SANWAR HOSSAIN   23.00  12.39 6.00 3.00  8.25  7.50  6.75  31.50  66.89  1371  GES, DM


                       Page 25 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

43122 TANIA PERVIN      25.00  15.00 6.00 4.50  8.25  6.75  6.00  31.50  71.50  650   GES, DM


43124 SABUG SARKER      20.00  12.93 6.00 3.00  9.00  9.00  6.00  33.00  65.93  1460  GES, DM


43126 MD. FIROZ MAHMUD    19.50  13.14 5.25 2.25  8.25  6.75  7.50  30.00  62.64  1601  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    UTPAL CHANDRA                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43127             19.50  15.00 6.75 4.50  3.75  8.25  9.00  32.25  66.75  1387
    MOHANTA                                            GES, DM

43128 FAHMIDA KHATUN     25.00  15.00 6.75 4.50  6.00  8.25  6.00  31.50  71.50  651   GES, DM


43131 LAILA TAZNUR      23.00  15.00 6.00 3.75  12.00  9.00  6.75  37.50  75.50  214   GES, DM


43134 SADDAM HOSSAIN     22.00  14.25 3.75 1.50  11.25  6.75  9.00  32.25  68.50  1157  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43135 MD. MAHMUDUL HASAN   20.00  15.00 6.00 3.00  8.25  7.50  9.00  33.75  68.75  1122  ET, GES, DM
    MD. RIFAT ALAM
43139             19.50  13.14 4.50 1.50  9.00  9.00  6.75  30.75  63.39  1588  GES, DM
    CHOWDHURY
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43149 MD. ABU RAIHAN     21.00  15.00 3.75 0.00  10.50  10.50  8.25  33.00  69.00  1088  ET, GES, DM

43153 BAYAZEAD KHONDOKER   25.00  15.00 6.00 3.75  9.00  6.00  8.25  33.00  73.00  439   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43156 MD. RUMIUL ISLAM    18.00  14.07 6.00 4.50  7.50  3.00  10.50 31.50  63.57  1585  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43159 SIMONTI SAHA      24.00  15.00 6.75 3.00  6.00  9.00  6.00  30.75  69.75  973   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43162 SIDHARTHA ROY      20.50  15.00 5.25 5.25  6.00  7.50  7.50  31.50  67.00  1359  GES, DM
    MD. BRIGHT BIN                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43168             25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  9.00  7.50  33.00  73.00  440
    ABDULLAH                                            ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43174 RUMA AKHTER       25.00  14.82 5.25 2.25  5.25  7.50  9.75  30.00  69.82  960   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43177 AFIA FAHMEDA ANTORA   24.50  15.00 6.00 1.50  9.00  9.00  9.00  34.50  74.00  334   ET, GES, DM
    MD. SHARFUZZAMAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43181             20.00  13.89 3.00 3.75  6.75  11.25  8.25  33.00  66.89  1373
    TAMAL                                             GES, DM

43182 MD. REZAUL KARIM    16.50  13.68 3.00 1.50  8.25  6.75  10.50 30.00  60.18  1620  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43184 TANJIMUL ISLAM     19.50  15.00 4.50 2.25  6.00  9.75  7.50  30.00  64.50  1538  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43185 MD. NAJMUL HAQUE    25.00  14.64 6.00 1.50  9.00  7.50  9.00  33.00  72.64  497   ET, GES, DM

43186 MOST. SIDDIKA MARZAN  23.00  14.25 7.50 3.75  7.50  9.00  6.00  33.75  71.00  728   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43192 MD. SHARIFUL ISLAM   25.00  13.89 3.75 1.50  8.25  9.75  9.00  32.25  71.14  715   ET, GES, DM

43193 AFROZA HOSSAIN LOPA   22.50  14.82 5.25 4.50  6.75  6.75  7.50  30.75  68.07  1217  MAT, STAT, GES

    MOST. FERDOUSHI
43195             23.00  15.00 7.50 1.50  8.25  9.00  3.75  30.00  68.00  1230  GES, DM
    MOKHLASINA
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43196 MODHUSUDON ROY     22.50  14.82 6.00 2.25  6.00  9.75  7.50  31.50  68.82  1104  GES, DM

43206 MD. FARID UDDIN ATTAR  20.00  13.14 6.00 3.75  6.00  9.00  6.75  31.50  64.64  1525  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43207 MD. MOSADDEK HOSSAIN  21.00  14.43 3.00 4.50  8.25  9.75  7.50  33.00  68.43  1172  ET, GES, DM

43208 MOST. RANU AKTER    22.00  14.43 4.50 6.75  5.25  6.00  9.00  31.50  67.93  1252  MAT, STAT, GES


43209 ZARIN RAFA       24.00  15.00 6.75 5.25  8.25  4.50  5.25  30.00  69.00  1076  DM


                       Page 26 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

43227 MST. SHAHNAZ AKTER   20.50  14.07 5.25 2.25  6.75  9.00  6.75  30.00  64.57  1532  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43238 ZABID-AL-RIYADH     25.00  15.00 4.50 4.50  6.00  9.75  8.25  33.00  73.00  441   GES, DM
   MD. MAHAMUDUR
43240             25.00  14.82 6.00 3.00  9.00  6.75  6.00  30.75  70.57  811   GES, DM
   RAHAMAN
   MST. NAIMA AFRIN                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43243             22.00  15.00 3.75 3.00  6.75  8.25  9.75  31.50  68.50  1162
   ELIYANA                                             GES, DM

43250 REMU AKTAR       25.00  15.00 4.50 3.00  10.50  6.75  8.25  33.00  73.00  442   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

   MD. SHAFIQUL ISLAM
43254             25.00  15.00 5.25 3.00  9.00  6.00  9.00  32.25  72.25  540   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
   SUJAN
   KSHIRODE CHANDRA                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43255             19.00  14.64 5.25 3.75  6.75  7.50  9.00  32.25  65.89  1462
   BARMAN                                              GES, DM

43259 SUMA DAS        25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  11.25  6.75  37.50  77.50  102   GES, DM

   MST. JANNATUL                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43262             25.00  14.25 6.00 2.25  9.00  10.50  9.75  37.50  76.75  123
   FERDAOUSI                                            ET, GES, DM
   MD. MOSTAFIZUR                                          MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43263             20.00  14.07 6.00 4.50  5.25  8.25  9.00  33.00  67.07  1342
   RAHMAN                                              GES, DM
   MOHAMMAD MONIR
43269             18.00  14.82 5.25 5.25  8.25  4.50  6.75  30.00  62.82  1599  DM
   HOSSAIN
43273 MD. RABIUL ISLAM KHAN  23.00  15.00 3.75 3.00  9.00  6.75  9.00  31.50  69.50  1011  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43276 MD. SAZZAD HOSSAIN   20.50  15.00 3.75 4.50  6.00  8.25  8.25  30.75  66.25  1428  GES, DM

43277 MD. FARIDUL HASAN    20.50  15.00 6.00 4.50  9.00  6.75  5.25  31.50  67.00  1360  GES, DM


43279 MST. FARIDA YASMIN   25.00  15.00 6.00 5.25  6.75  8.25  5.25  31.50  71.50  652   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43280 MD. RASHEDUZZAMAN    22.00  14.07 3.75 5.25  6.00  8.25  8.25  31.50  67.57  1292  GES, DM

43284 MD. ABDUS SALAM     23.50  15.00 4.50 4.50  9.00  6.00  9.00  33.00  71.50  672   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43293 MD. ARIFUL ISLAM    22.00  15.00 5.25 4.50  6.00  8.25  6.00  30.00  67.00  1350  GES, DM


43294 SURAIYA AKTAR      24.50  14.43 6.00 6.00  9.75  3.75  4.50  30.00  68.93  1092  DM


43295 ATIKUR RAHMAN      22.00  15.00 5.25 2.25  7.50  9.75  6.75  31.50  68.50  1163  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43296 MARUFA MUNMUN FIMA   23.00  15.00 6.75 3.75  9.75  8.25  7.50  36.00  74.00  337   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43297 PIYA SARKAR       25.00  15.00 7.50 3.00  9.75  15.00  9.75  45.00  85.00  4   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43304 JAYNUB BANU SONALI   19.50  15.00 5.25 3.75  7.50  7.50  9.00  33.00  67.50  1312  ET, GES, DM
   RAKIBUL HASAN
43307             25.00  15.00 6.75 5.25  7.50  6.00  8.25  33.75  73.75  364   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
   REVENGE
   MD. MOFAQKHAYRUL
43316             25.00  15.00 6.00 3.75  8.25  6.00  9.00  33.00  73.00  443   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
   ISLAM MIM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43318 FAHARIN AKHTER DOLA   24.00  15.00 6.75 3.00  6.00  11.25  9.00  36.00  75.00  259   GES, DM

43319 MD. ZAFIRUL ISLAM    20.50  15.00 5.25 3.75  9.75  6.75  8.25  33.75  69.25  1053  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43321 MD. NAZMUL ISLAM    21.50  15.00 4.50 2.25  8.25  6.75  8.25  30.00  66.50  1401  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43327 MD. SHAHEDUZZAMAN    23.00  15.00 6.75 3.00  4.50  9.00  10.50 33.75  71.75  610   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43328 MD. MIHIR HASAN     24.00  15.00 6.75 2.25  6.75  9.75  10.50 36.00  75.00  260   GES, DM


                       Page 27 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43332 MD. MAMUNUR RASHID   24.50  13.50 2.25 3.00  8.25  8.25  9.75  31.50  69.50  1002  ET, GES, DM

43337 MD. ARIFUL ISLAM    22.50  14.82 6.75 4.50  10.50  8.25  6.75  36.75  74.07  331   GES, DM


43340 MST. SAILA SARMIN    22.50  15.00 6.00 3.75  7.50  6.75  7.50  31.50  69.00  1081  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD.SHAHEDUZZAMAN
43342             18.00  15.00 6.00 6.00  6.00  9.00  4.50  31.50  64.50  1541  DM
    SAZAL
43346 MST. MANZU ARA AKTAR  23.00  15.00 6.00 4.50  9.00  5.25  8.25  33.00  71.00  731   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43350 RAFI AHMAD SIDDQUE   25.00  15.00 6.00 3.00  11.25  9.00  10.50 39.75  79.75  44   ET, GES, DM

43353 MUSFIKAR YEASMIN    25.00  15.00 6.00 5.25  7.50  9.75  6.00  34.50  74.50  298   GES, DM

   SANJIT CHANDRA                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43355             24.50  15.00 6.75 3.75  9.00  8.25  9.00  36.75  76.25  162
   BISHWAS                                             ET, GES, DM
   MOST. NISHA                                           MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43358             23.00  14.25 6.00 3.00  7.50  9.75  9.00  35.25  72.50  506
   KHANDAKAR                                            ET, GES, DM

43363 MUHIMINUL ISLAM     22.50  14.64 6.00 3.00  9.00  6.00  10.50 34.50  71.64  620   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43367 ABDUR RAHIM       20.00  15.00 5.25 5.25  9.00  6.00  8.25  33.75  68.75  1123  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43372 MD. ASHIK IKBAL     16.00  12.93 5.25 3.00  6.75  6.75  9.75  31.50  60.43  1619  MAT, STAT, GES


43373 MD. FAHIM FAISAL    22.50  14.25 6.75 3.75  4.50  6.75  9.00  30.75  67.50  1298  MAT, STAT, GES


43374 MST. SUBRINA YEASMIN  23.50  15.00 5.25 4.50  8.25  6.75  6.00  30.75  69.25  1041  GES, DM

    MD. MOZAFFAR SARKAR                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43395             22.00  15.00 6.00 3.75  7.50  8.25  9.00  34.50  71.50  681
    LITON                                             ET, GES, DM

43397 MD. JUNAED ISLAM    20.00  13.32 3.75 3.75  9.75  3.75  9.75  30.75  64.07  1558  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43405 MALLIKA ROY       22.50  14.82 5.25 4.50  5.25  6.00  9.75  30.75  68.07  1218  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43409 ZULEKHA KHATUN     20.00  14.64 5.25 1.50  8.25  7.50  9.00  31.50  66.14  1436  ET, GES, DM

43413 MD. MUTTAKIN ISLAM   19.50  13.68 6.00 2.25  6.75  10.50  5.25  30.75  63.93  1564  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43415 KRITTIBAS RAY      22.50  15.00 7.50 3.00  8.25  9.00  9.00  36.75  74.25  322   ET, GES, DM

43417 MD. TABIBUL ISLAM    21.50  13.68 7.50 5.25  8.25  9.75  6.00  36.75  71.93  597   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43423 MD. KOBIR HOSSAIN    22.00  12.75 5.25 1.50  9.00  8.25  9.00  33.00  67.75  1274  ET, GES, DM

43426 MD. ASADUZZMAN     20.00  14.43 6.75 4.50  6.00  6.75  6.00  30.00  64.43  1542  Not Eligible


43429 MD. MILON HASAN     21.50  12.00 6.00 2.25  7.50  7.50  6.75  30.00  63.50  1586  GES, DM

   MD. ABDULLAH IBNEY                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43430             25.00  14.82 6.75 3.00  5.25  7.50  9.75  32.25  72.07  575
   HARUN                                              GES, DM
   MD. AKHTARUZZAMAN                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43434             23.00  14.64 6.00 2.25  6.75  9.00  8.25  32.25  69.89  955
   SORKAR                                              GES, DM
   SYEDA ASHRAFUNNESA                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43435             23.50  15.00 7.50 4.50  9.00  9.75  9.75  40.50  79.00  63
   SHAHZADI                                             ET, GES, DM

43436 MD. HABIBUR RAHMAN   25.00  15.00 4.50 3.75  12.00  5.25  7.50  33.00  73.00  444   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43437 MD. MEHEDI HASAN    22.00  14.64 6.00 4.50  8.25  7.50  6.75  33.00  69.64  1000  GES, DM


43440 MD. OBAYDUL AZHA    23.00  15.00 6.00 2.25  9.75  10.50  6.75  35.25  73.25  408   GES, DM


                       Page 28 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
    MD. FAHMID HASAN                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43442             16.50  13.14 6.75 3.00  9.00  9.00  10.50 38.25  67.89  1264
    SHUVO                                             ET, GES, DM

43449 MD. SALAUDDIN      25.00  15.00 4.50 2.25  9.75  9.75  6.75  33.00  73.00  445   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43451 SAZEDUL.ISLAM      25.00  12.18 6.00 2.25  9.75  8.25  9.00  35.25  72.43  514   ET, GES, DM

43453 MD. MOSTOFA-AL-MAMUN 21.00   13.14 6.00 3.75  7.50  9.00  6.00  32.25  66.39  1419  GES, DM

    MD. SAZZADUR RAHMAN
43459             25.00  15.00 6.75 3.00  9.00  6.00  5.25  30.00  70.00  898   GES, DM
    SARKAR
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43464 MUSSARRAT JABIN     25.00  15.00 5.25 3.75  8.25  9.75  9.00  36.00  76.00  180   ET, GES, DM

43465 KINARAM SARKER     25.00  15.00 6.00 3.00  9.00  6.75  7.50  32.25  72.25  541   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43466 MD. LAVLUR RAHMAN    17.00  12.93 6.00 1.50  8.25  6.00  8.25  30.00  59.93  1623  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43467 RAJIB KUMER DATTA    20.50  13.68 6.00 3.00  7.50  8.25  7.50  32.25  66.43  1415  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43468 MST. SIRAJUM MUNIRA   25.00  15.00 6.00 2.25  6.00  7.50  12.00 33.75  73.75  365   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43470 MD. MITHUN ALI     25.00  12.93 4.50 3.00  10.50  11.25 11.25 40.50   78.43  66   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43471 MD. ZABED ALI      20.50  12.57 4.50 3.75  6.75  7.50  8.25  30.75  63.82  1569  GES, DM

43475 MD. HASAN SHAHRIAR   23.50  15.00 5.25 5.25  6.75  7.50  6.75  31.50  70.00  934   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43477 MD. BABUL HOSSEN    23.00  15.00 5.25 4.50  11.25  9.75  7.50  38.25  76.25  163   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43479 MD. OSMAN AKONDO    25.00  13.14 6.75 3.00  8.25  8.25  9.75  36.00  74.14  326   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43480 MD. MOHAIMENUL ISLAM  20.50  15.00 5.25 3.00  9.75  9.00  9.75  36.75  72.25  569   ET, GES, DM

43485 MOST. AFSANA AKTER   25.00  15.00 5.25 2.25  8.25  10.50  5.25  31.50  71.50  653   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43489 FATEMA SHARMIN ISLAM  24.50  15.00 6.75 2.25  6.75  9.75  9.00  34.50  74.00  335   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43490 MEHADI HOSSAIN     22.50  14.43 4.50 1.50  6.75  9.75  12.00 34.50  71.43  692   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43492 MD. MEHEDI HASAN    25.00  13.50 6.00 6.00  8.25  8.25  8.25  36.75  75.25  222   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43497 AJOY KUMAR       23.50  14.82 5.25 1.50  8.25  9.75  7.50  32.25  70.57  813   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43498 TAHMINA SULTANA     25.00  15.00 6.75 3.00  9.75  9.75  9.00  38.25  78.25  74   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43499 MD. SHIRAZ UDDIN    25.00  15.00 5.25 2.25  6.75  12.00  9.75  36.00  76.00  181   GES, DM

43501 MOST. MAKZIA AKHTAR   20.50  14.82 6.75 2.25  6.75  9.00  6.00  30.75  66.07  1441  GES, DM

    MD. HASANUJJAMAN
43502             23.00  15.00 6.75 4.50  6.75  9.00  4.50  31.50  69.50  1012  GES, DM
    KHAN
43503 MT. AFSANA PARVIN ETI  19.50  15.00 6.00 6.00  8.25  9.00  3.75  33.00  67.50  1313  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43507 CHAPAL KUMAR BARMON   25.00  14.25 6.75 5.25  6.00  7.50  7.50  33.00  72.25  521   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43509 MD. HASAN TAREQ     25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  9.75  8.25  35.25  75.25  240   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43515 MD. FAYZAR RAHMAN    24.00  15.00 6.00 2.25  8.25  8.25  9.00  33.75  72.75  489   ET, GES, DM

43516 GOLAPY KHATUN      22.00  14.25 7.50 5.25  6.75  7.50  6.75  33.75  70.00  944   GES, DM


                       Page 29 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43518 ISRAT SULTANA      25.00  15.00 6.75 4.50  11.25  10.50  8.25  41.25  81.25  20   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43521 MD. ABDUR RAZZAK    23.00  15.00 6.00 3.00  6.75  7.50  8.25  31.50  69.50  1013  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43522 NYMA HOSSAIN      25.00  14.64 6.75 4.50  6.75  10.50  7.50  36.00  75.64  205   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43523 S. M. EMRAN KAISER   20.00  13.68 3.00 2.25  9.00  7.50  11.25 33.00  66.68  1392  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43525 MOUMITA MOHONTA LILI  25.00  15.00 6.00 3.00  8.25  9.00  7.50  33.75  73.75  366   ET, GES, DM

43527 AFIFATUJ JANNAT     24.50  15.00 6.00 3.00  7.50  9.00  4.50  30.00  69.50  1007  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43532 MOST. NAZMA KHATUN   23.00  15.00 4.50 3.00  6.75  9.00  9.00  32.25  70.25  856   GES, DM

43535 MD. SAKERUL ISLAM    24.50  14.82 4.50 3.00  6.75  12.00  6.75  33.00  72.32  520   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43542 MD. ABU RAYHAN     24.00  13.68 3.75 4.50  11.25  10.50  8.25  38.25  75.93  199   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43544 SHUVO KUMAR MONDAL   22.50  13.89 6.00 3.00  9.00  10.50  7.50  36.00  72.39  519   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43545 NOWRIN MUSTARI     24.50  15.00 7.50 3.00  5.25  9.00  7.50  32.25  71.75  601   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43549 MD. ABDUL ALI      21.00  12.81 3.00 2.25  6.75  9.75  8.25  30.00  63.81  1573  GES, DM
    CHANCHAL CHANDRA
43551             19.50  13.32 5.25 3.00  12.75  4.50  9.75  35.25  68.07  1219  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    SARKER
43562 MADHURY RAY       23.50  15.00 3.75 3.00  9.00  10.50  5.25  31.50  70.00  935   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43566 PROSENJIT HALDER    20.00  11.43 6.00 2.25  9.75  7.50  9.00  34.50  65.93  1459  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43571 TAZMIN JAHAN      25.00  14.64 5.25 0.75  9.00  9.75  8.25  33.00  72.64  498   ET, GES, DM

43572 MD. ROKET HOSEN     22.00  12.00 4.50 2.25  9.75  7.50  6.00  30.00  64.00  1561  GES, DM


43578 MD. ABU ZAFOR      25.00  15.00 6.00 1.50  6.75  9.75  6.75  30.75  70.75  770   GES, DM

   MST. HAMIA KAOSER
43589             24.50  15.00 6.00 3.00  7.50  8.25  6.00  30.75  70.25  851   GES, DM
   KHUKU
   CHOWDHURY FAHAD
43590             25.00  15.00 5.25 4.50  8.25  7.50  5.25  30.75  70.75  771   GES, DM
   SHAHRIAR
43591 MD. RAIMUR RAHMAN    24.50  15.00 5.25 3.75  9.00  7.50  6.75  32.25  71.75  602   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43593 MD. REZOANUR RAHMAN   23.00  15.00 6.75 3.00  9.75  9.75  9.00  38.25  76.25  164   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43595 MD. ZAHIDUL ISLAM    21.50  15.00 6.00 1.50  7.50  8.25  8.25  31.50  68.00  1240  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43596 MD. TOUHIDUL ISLAM   25.00  15.00 6.00 1.50  6.00  8.25  10.50 32.25  72.25  542   GES, DM
    MD. MAHMUDUR RAHMAN
43597             23.50  14.07 6.00 3.75  6.00  6.75  8.25  30.75  68.32  1182  MAT, STAT, GES
    HASAN
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43601 RASHEL AHMMED      24.00  15.00 3.75 3.75  6.75  8.25  10.50 33.00  72.00  585   GES, DM

43612 MD. AL-AMIN HAQUE    23.50  15.00 3.00 2.25  12.00  7.50  6.75  31.50  70.00  936   GES, DM


43613 RAFAT ROSHNI      21.00  14.43 6.75 5.25  7.50  6.00  4.50  30.00  65.43  1487  DM

   H. M. HASIBUL ALAM
43620             23.00  15.00 5.25 3.75  8.25  7.50  5.25  30.00  68.00  1231  GES, DM
   SARKAR
   MST. FHAMIDA FIJA
43621             25.00  15.00 5.25 6.00  9.75  9.75  3.00  33.75  73.75  367   GES, DM
   ABEDIN JUI

                       Page 30 of 59
              HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
              Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

43623 ASHIM CHANDRA MONDAL 23.50  14.82 4.50 3.75  6.00  6.75  9.75  30.75  69.07  1064  MAT, STAT, GES

    MOST. SHAHANAZ
43625            25.00  15.00 6.00 3.00  9.75  8.25  6.75  33.75  73.75  368   GES, DM
    PARVEEN
43634 MOST. TANIA AKTER   25.00  14.07 5.25 4.50  6.00  11.25  6.00  33.00  72.07  573   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43635 MD. NAPHIUL HABIB   21.00  15.00 6.75 3.00  5.25  7.50  9.00  31.50  67.50  1309  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43644 MD. GOLAM RABBANI   20.50  15.00 4.50 1.50  10.50  9.00  8.25  33.75  69.25  1054  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43646 BINOY CHANDRA ROY   25.00  14.82 6.00 0.75  6.75  8.25  10.50 32.25  72.07  576   GES, DM

43648 NAZMUN NAHAR     21.00  15.00 3.75 2.25  9.75  6.75  7.50  30.00  66.00  1447  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43662 MD. NAZMUL HOSSEN   18.50  14.25 4.50 3.75  9.00  6.00  9.00  32.25  65.00  1511  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43664 MD. ASHADUZZAMAN   23.00  13.89 4.50 4.50  6.75  6.75  9.75  32.25  69.14  1058  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43668 SUPRIA SAHA      21.00  15.00 4.50 2.25  7.50  9.00  10.50 33.75  69.75  990   ET, GES, DM
    M. H. HAMIM
43670            22.00  15.00 6.00 6.00  8.25  6.00  9.00  35.25  72.25  567   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    CHOWDHURY
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43677 PROSHANTO SARKER   18.50  13.32 5.25 5.25  6.00  9.75  8.25  34.50  66.32  1424  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43679 MD. SADEQ AL MEHEDI  25.00  15.00 6.00 3.75  10.50  9.00  8.25  37.50  77.50  103   ET, GES, DM

43683 TASNIA JANNAT     25.00  15.00 6.00 4.50  6.00  6.00  9.00  31.50  71.50  654   MAT, STAT, GES


43684 BASIRAN NESA     25.00  15.00 6.75 1.50  8.25  6.00  8.25  30.75  70.75  772   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MST. KAMRUNNAHAR
43685            21.50  14.64 6.75 3.00  10.50  9.75  6.75  36.75  72.89  480   GES, DM
    RENU.
43688 MD. HABIBUR RAHMAN  25.00  14.07 6.00 0.75  8.25  6.75  11.25 33.00  72.07  574   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43691 MD. MASHIUR RAHMAN  23.00  14.43 6.75 3.75  6.00  8.25  7.50  32.25  69.68  994   GES, DM

43692 MAHBUBA KHANOM    21.00  15.00 5.25 4.50  10.50  9.75  6.00  36.00  72.00  593   GES, DM


43697 MD. RUHUL AMIN    23.00  15.00 6.00 4.50  9.00  8.25  5.25  33.00  71.00  732   GES, DM


43701 SALMA AKTER      23.00  15.00 6.75 3.75  9.75  6.75  9.00  36.00  74.00  338   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43702 MD. SOHIDUL ISLAM   25.00  14.43 5.25 3.75  8.25  7.50  5.25  30.00  69.43  1026  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43713 MD. AKHINUR ISLAM   22.50  14.64 5.25 1.50  7.50  7.50  9.00  30.75  67.89  1256  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43716 TASNIA TABASSUM    25.00  15.00 6.00 3.00  7.50  7.50  12.00 36.00  76.00  182   ET, GES, DM

43717 MD. MEHEDI HASAN   25.00  15.00 3.75 5.25  6.75  6.75  9.00  31.50  71.50  655   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43718 DIPOK CHANDRA SARKER 25.00  15.00 3.75 3.00  8.25  12.75  7.50  35.25  75.25  241   ET, GES, DM

43727 MOST. TAHMINA SDDIQUA 25.00  15.00 6.75 3.75  7.50  9.75  6.00  33.75  73.75  369   GES, DM

    MUHAMMAD-UN-NABI
43728            22.00  15.00 4.50 4.50  6.00  8.25  6.75  30.00  67.00  1351  GES, DM
    ARNOB
43733 SANDIPAN ROY     24.00  15.00 3.75 3.00  7.50  9.75  6.75  30.75  69.75  974   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43744 SHAREEF AHAMMED    21.50  12.93 4.50 2.25  8.25  10.50  9.00  34.50  68.93  1096  ET, GES, DM


                      Page 31 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43745 MD. IFTEKHARUL ISLAM  21.00  14.64 5.25 2.25  9.00  9.00  7.50  33.00  68.64  1134  ET, GES, DM
   MD. HASIBUL ISLAM                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43755             25.00  15.00 4.50 3.75  7.50  7.50  9.00  32.25  72.25  543
   SHAIKAT                                             ET, GES, DM
   MOST. UMMUL KAFY                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43757             25.00  15.00 7.50 0.75  6.75  7.50  7.50  30.00  70.00  899
   SALMA                                              GES, DM
   MOHAMMAD AZMIR                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43761             20.50  15.00 3.00 2.25  9.00  12.00 11.25 37.50   73.00  477
   ANNOM                                              ET, GES, DM

43762 MD. RAKIB HASAN     22.50  14.25 6.00 3.00  8.25  6.75  6.75  30.75  67.50  1299  GES, DM


43763 MD. MUJAHID UL ISLAM  23.50  15.00 7.50 6.00  6.75  8.25  6.75  35.25  73.75  382   GES, DM


43764 MT. ATIKA AKTAR ZAHAN  23.00  14.64 5.25 3.00  8.25  8.25  6.00  30.75  68.39  1176  GES, DM


43766 RAKTIM KUMAR MILON   23.50  15.00 6.75 4.50  6.00  6.75  9.00  33.00  71.50  673   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43769 MD. KHAIRUZZAMAN    25.00  15.00 6.75 1.50  7.50  7.50  9.75  33.00  73.00  446   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43770 MD. MAHBUB ALAM     24.50  12.93 6.00 2.25  11.25  9.00  10.50 39.00  76.43  156   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43775 MD. MEHEDI HASSAN    23.00  15.00 3.75 5.25  9.00  9.75  10.50 38.25  76.25  165   ET, GES, DM

43778 SHARIFUL ISLAM     20.00  13.14 6.00 2.25  4.50  6.75  10.50 30.00  63.14  1597  MAT, STAT, GES


43779 HUMAYRA BEGAM      23.50  15.00 7.50 5.25  9.00  6.75  6.00  34.50  73.00  472   GES, DM


43781 NANI GOPAL RAY     25.00  15.00 6.00 3.75  6.75  6.75  7.50  30.75  70.75  773   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43790 JOYNAL ABEDIN      24.50  15.00 6.75 4.50  11.25  10.50  7.50  40.50  80.00  35   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43793 MD. RAKIBUL ISLAM RAKIB 24.00  14.43 5.25 3.75  6.75  7.50  8.25  31.50  69.93  953   GES, DM
    MARFUJA JANNAT                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43795             19.50  14.82 6.00 3.00  7.50  8.25  7.50  32.25  66.57  1398
    MASUMA                                             ET, GES, DM

43798 PORITOSH DEB SHARMA   25.00  15.00 5.25 3.00  6.00  6.75  10.50 31.50  71.50  656   MAT, STAT, GES


43799 MD. OLIUR RAHMAN    20.50  12.18 5.25 4.50  9.00  6.00  8.25  33.00  65.68  1472  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43805 MIRZA. FAKHRUL ISLAM  18.50  15.00 3.00 2.25  7.50  8.25  9.75  30.75  64.25  1552  ET, GES, DM
    MD. ASIF HASNAT
43806             25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  6.75  8.25  34.50  74.50  299   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    BADHAN
43807 SHAKURA AKTER      25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  6.75  8.25  30.75  70.75  774   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MST. NAZMOON NAHAR                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43825             22.50  15.00 6.75 4.50  7.50  9.00  9.00  36.75  74.25  323
    MOON                                              ET, GES, DM

43829 MST. SAFIA AKTAR    23.00  12.93 6.75 3.75  10.50  6.75  7.50  35.25  71.18  712   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD. AKHTARUZZAMAN
43830             23.50  14.64 5.25 5.25  10.50  6.00  10.50 37.50  75.64  208   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    SARKAR
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43838 RUPAK KUMAR SEN     22.50  15.00 6.00 3.75  6.75  10.50  9.00  36.00  73.50  391   GES, DM

43839 AL-RAZWAN BARI     18.50  15.00 6.75 6.00  5.25  5.25  8.25  31.50  65.00  1512  MAT, STAT

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43840 MST. SARMIN AKTAR    23.50  14.82 3.75 2.25  7.50  10.50  7.50  31.50  69.82  966   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43844 HASAN ALI        25.00  15.00 5.25 3.75  8.25  7.50  9.75  34.50  74.50  300   ET, GES, DM

43847 MD. ASHRAFUL ISLAM   20.50  15.00 5.25 4.50  8.25  3.75  8.25  30.00  65.50  1478  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


                       Page 32 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks          Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43850 MD. SHARIFUL ALAM   19.50  14.43 4.50 1.50  6.75  8.25  9.75  30.75  64.68  1523  GES, DM

43853 MD. MAJHARUL ISLAM   19.00  15.00 5.25 3.00  6.75  9.00  6.00  30.00  64.00  1563  GES, DM

    MOST. ANZUMAN ARA
43860            25.00  15.00 6.00 3.75  7.50  9.75  6.75  33.75  73.75  370   GES, DM
    BEGUM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43869 MANOJ KUMAR ROY    19.50  13.89 5.25 3.00  9.00  9.75  7.50  34.50  67.89  1263  ET, GES, DM

43875 ABDUS.SALAM      16.50  15.00 7.50 6.75  7.50  6.75  9.00  37.50  69.00  1091  CHEM, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43876 MD. MAMUN       22.50  14.43 3.75 2.25  6.75  12.75  9.75  35.25  72.18  570   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43877 MITHUN CHANDRA SEN   22.50  15.00 3.75 2.25  8.25  7.50  9.00  30.75  68.25  1191  ET, GES, DM

43889 AKM KAMRUL ISLAM    22.50  14.82 6.00 2.25  6.75  6.75  10.50 32.25  69.57  1001  MAT, STAT, GES


43892 ROKSANA. AFROZ     19.50  15.00 4.50 3.75  8.25  9.00  6.75  32.25  66.75  1388  GES, DM

    MST. FARJANA JAHAN
43893            24.50  14.82 5.25 4.50  6.00  6.75  8.25  30.75  70.07  873   MAT, STAT, GES
    SHATHE
43896 SABRIN AKTAR      22.50  15.00 7.50 3.00  7.50  4.50  9.00  31.50  69.00  1082  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43899 MD. SUJA MIAH     18.50  12.18 5.25 2.25  7.50  6.75  9.75  31.50  62.18  1610  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43901 HABIBA AKTER      24.50  15.00 6.75 3.75  8.25  9.00  6.00  33.75  73.25  403   GES, DM


43907 MD. REZAUNUR RAHMAN  21.00  12.00 4.50 4.50  6.75  6.75  8.25  30.75  63.75  1574  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43912 MILTON KUNDA      17.00  14.64 3.75 3.75  7.50  7.50  9.00  31.50  63.14  1598  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43914 S. M. FAZLE RABBI   22.00  15.00 6.75 0.75  8.25  7.50  10.50 33.75  70.75  798   ET, GES, DM
    MD. MEHEDY HASAN                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43915            17.50  12.57 6.75 3.00  7.50  7.50  9.00  33.75  63.82  1572
    BADHON                                            ET, GES, DM

43931 SUSMITA ROY      25.00  15.00 5.25 3.75  7.50  6.75  6.75  30.00  70.00  900   GES, DM


43932 MD. SHARIFUL ISLAM   22.00  14.25 6.00 3.00  5.25  9.75  6.75  30.75  67.00  1346  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43933 MD. BABUL MIA     22.00  13.89 4.50 0.75  8.25  7.50  10.50 31.50  67.39  1321  ET, GES, DM

43935 NAYON KUMAR MAHANTA  20.50  14.82 6.75 1.50  6.75  10.50  6.75  32.25  67.57  1294  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43948 MD. SADDAM HOSSAIN   19.00  14.25 5.25 5.25  8.25  9.00  7.50  35.25  68.50  1170  ET, GES, DM
    MST. SHAHIDA AKTER                                      MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43949            23.00  14.43 6.00 2.25  6.75  8.25  8.25  31.50  68.93  1095
    LUCKY                                            GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43951 RIPON DEB NATH     19.00  12.93 6.75 5.25  9.00  7.50  8.25  36.75  68.68  1131  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43958 MD. ZAHANGIR HOSSEN  21.50  14.64 6.75 5.25  5.25  8.25  7.50  33.00  69.14  1060  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43969 RAMKRISHNA ROY     20.50  14.82 6.75 4.50  9.00  10.50 11.25 42.00   77.32  114   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43981 SULTAN AHSAN HABIB   18.00  12.18 6.00 4.50  6.00  8.25  12.00 36.75  66.93  1368  GES, DM
    MST. ROWSHONARA
43982            21.50  15.00 6.75 3.00  9.00  3.00  8.25  30.00  66.50  1402  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    KHATUN
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43989 MD. MASUM AL ISLAM   25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  7.50  8.25  32.25  72.25  544   ET, GES, DM

43997 MAHFUZA AKHTER     21.00  12.57 7.50 5.25  5.25  7.50  4.50  30.00  63.57  1582  DM


                      Page 33 of 59
              HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
              Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43998 MD. ABDUR ROUF    22.00  13.68 6.00 3.00  7.50  9.75  9.75  36.00  71.68  618   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
43999 MONIKA AFROZ     25.00  15.00 5.25 4.50  9.00  12.00  7.50  38.25  78.25  75   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44004 TAJKIA MIMU      25.00  15.00 6.00 1.50  9.00  8.25  8.25  33.00  73.00  447   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44008 ZAKIR HOSSAIN     23.00  15.00 6.00 3.75  9.00  8.25  9.00  36.00  74.00  339   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44012 MD. MONIRUL ISLAM   22.50  15.00 5.25 3.00  5.25  10.50  9.75  33.75  71.25  707   GES, DM

44013 MD. SHARIFUL ISLAM  20.50  14.07 6.00 4.50  9.00  5.25  6.75  31.50  66.07  1440  GES, DM


44015 MD. MOMINUL AZAM   25.00  14.64 6.00 3.75  9.75  6.75  7.50  33.75  73.39  397   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44024 MD. SALIM AL RAZI   25.00  15.00 6.75 3.00  8.25  6.75  7.50  32.25  72.25  545   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44027 MOSADDEQ HOSSAIN   25.00  15.00 3.00 3.75  6.75  10.50  7.50  31.50  71.50  657   GES, DM

44029 SOURAV SIMANTA    22.50  15.00 6.00 2.25  8.25  6.75  12.00 35.25  72.75  494   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44039 DHIRAJ CHANDRA ROY  23.00  15.00 6.75 2.25  9.75  10.50  9.00  38.25  76.25  166   ET, GES, DM

44045 KAZAL REKHA      22.00  14.64 6.00 1.50  9.75  7.50  6.75  31.50  68.14  1207  GES, DM


44048 SOMA SARKER      23.50  15.00 6.75 6.00  9.00  6.00  9.00  36.75  75.25  252   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44049 MD. AL- EKRAM     25.00  15.00 5.25 3.00  7.50  6.75  7.50  30.00  70.00  901   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44050 CHANDAN KUMAR RAY   22.00  14.64 6.00 1.50  7.50  8.25  6.75  30.00  66.64  1396  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44051 MD. TANVIRUR RAHMAN  20.50  15.00 6.75 3.75  4.50  7.50  10.50 33.00  68.50  1169  GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44052 AFRIN AKTER      24.50  14.25 5.25 2.25  6.75  9.75  8.25  32.25  71.00  724   GES, DM

44055 MD. RAFIQUL ISLAM   25.00  13.32 7.50 5.25  6.00  6.75  6.00  31.50  69.82  959   Not Eligible

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44057 SABIA AFRIN      25.00  15.00 6.00 2.25  9.00  7.50  12.00 36.75  76.75  138   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44060 AHMED REZWAN PROTIK  25.00  15.00 5.25 3.75  6.75  12.00 10.50 38.25   78.25  76   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44062 MD. ABDUS SALAM    25.00  13.89 4.50 2.25  7.50  9.00  7.50  30.75  69.64  995   ET, GES, DM

44066 MD. ABDUR RAZZAQUE  23.00  15.00 6.75 3.00  7.50  9.75  6.75  33.75  71.75  611   GES, DM


44067 ABUL KALAM      20.00  15.00 5.25 2.25  9.00  6.75  6.75  30.00  65.00  1506  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44071 MOST. TASMIN AKTER  22.00  14.64 4.50 4.50  6.00  8.25  7.50  30.75  67.39  1323  GES, DM

44076 MD. REAZUL ISLAM   20.00  14.64 5.25 3.75  8.25  6.00  6.75  30.00  64.64  1527  GES, DM


44086 MAMUNUR RASHID    21.00  13.50 3.00 4.50  9.75  8.25  4.50  30.00  64.50  1534  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44090 MD. SHOAIB HOSSEIN  20.50  14.82 7.50 5.25  6.75  9.00  9.00  37.50  72.82  485   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44092 S.M. RUHULLAH     25.00  14.43 5.25 2.25  9.00  9.00  10.50 36.00  75.43  218   ET, GES, DM

44112 MOST. ROZINA AKTER  21.50  15.00 4.50 2.25  7.50  6.75  9.00  30.00  66.50  1403  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44127 FARUK HOSSAIN     21.50  14.07 5.25 3.75  10.50  10.50  8.25  38.25  73.82  347   ET, GES, DM


                      Page 34 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44130 MD. SHADMAN SAEED    21.50  15.00 3.75 6.00  7.50  8.25  8.25  33.75  70.25  864   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44131 MD. MAMINUR RAHMAN   23.00  15.00 4.50 2.25  9.00  9.00  8.25  33.00  71.00  733   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44133 NITAI CHANDRA SARKAR  20.50  15.00 5.25 3.75  9.00  7.50  10.50 36.00  71.50  688   ET, GES, DM

44135 MARJINA MASUD      25.00  15.00 6.00 3.75  8.25  8.25  6.00  32.25  72.25  546   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44139 MD. MOBAIDUL ISLAM   24.00  15.00 6.00 6.00  9.75  12.00  8.25  42.00  81.00  23   ET, GES, DM

44146 SHAPLA KHATUN      25.00  14.64 6.75 5.25  9.75  7.50  6.75  36.00  75.64  206   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44151 MD. MASUD RANA     20.00  15.00 6.00 2.25  8.25  8.25  12.00 36.75  71.75  615   ET, GES, DM

44152 ISRAT JAHAN       22.00  15.00 6.75 1.50  6.75  6.75  10.50 32.25  69.25  1048  MAT, STAT, GES


44153 KAUSHIK GHOSH      23.50  13.89 5.25 4.50  9.00  6.00  6.75  31.50  68.89  1100  GES, DM

    MOST. AFRIN ZANNAT                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44154             25.00  15.00 6.75 5.25  10.50  10.50  8.25  41.25  81.25  21
    TANIN                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44156 MD. ABDULLA HIL MARUF  19.00  12.39 6.75 3.00  7.50  8.25  10.50 36.00  67.39  1325  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44163 ASHIQUR RAHMAN     24.00  14.82 5.25 0.75  4.50  9.75  11.25 31.50  70.32  840   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44166 MOST. SABINA YASMIN   25.00  14.64 4.50 6.00  10.50  7.50  7.50  36.00  75.64  207   ET, GES, DM

44172 MD. RUHUL AMIN     23.50  15.00 5.25 3.00  10.50  6.75  6.75  32.25  70.75  790   GES, DM


44177 MD. ABDUS SABUR     23.50  15.00 6.00 3.00  6.75  8.25  6.00  30.00  68.50  1150  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44183 AFROJ AKTER       24.00  14.07 6.00 3.75  9.00  9.75  7.50  36.00  74.07  328   ET, GES, DM

44187 MD. GOLAM SHARAFEE   18.00  14.43 6.00 2.25  7.50  3.75  10.50 30.00  62.43  1605  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44195 TANZINA AFROSE     25.00  15.00 7.50 2.25  4.50  6.75  12.00 33.00  73.00  448   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44197 MD. ALTAF HOSSAIN    20.50  15.00 5.25 3.75  8.25  9.00  9.00  35.25  70.75  801   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44209 MD. RABIUL HASAN    25.00  14.43 3.00 3.75  6.00  9.00  9.00  30.75  70.18  866   GES, DM

44213 NUR-A-JANNAT SIDDIKA  25.00  15.00 6.00 5.25  9.75  8.25  6.75  36.00  76.00  183   GES, DM


44215 PARMITA KHATUN     20.50  14.07 6.00 2.25  6.75  12.00  6.75  33.75  68.32  1186  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44220 MD. MOFAJJOL HOSEN   25.00  15.00 6.75 3.00  10.50  9.00  8.25  37.50  77.50  104   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44221 BIRAJ KUMAR DATTA    25.00  15.00 7.50 5.25  9.00  8.25  8.25  38.25  78.25  77   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44226 SIFAT-E-RAHMAN     22.00  15.00 7.50 4.50  6.75  9.75  10.50 39.00  76.00  198   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44229 MD. HUMAYUN KABIR    25.00  15.00 4.50 3.75  9.00  9.00  9.75  36.00  76.00  184   ET, GES, DM
    TANMOY RAHMAN
44233             21.00  13.32 4.50 3.00  8.25  9.00  5.25  30.00  64.32  1546  GES, DM
    SARKER
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44234 MD. ABDULLAH ALL AMIN  19.50  12.93 4.50 2.25  7.50  8.25  8.25  30.75  63.18  1594  ET, GES, DM
    MD. GOLAM SAROWAR
44241             21.50  15.00 7.50 5.25  4.50  3.00  9.75  30.00  66.50  1404  MAT, STAT
    HOSSAIN
44248 BAPPY BESRA       23.50  14.25 6.75 2.25  5.25  6.75  9.00  30.00  67.75  1273  MAT, STAT, GES


                       Page 35 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

44253 MST. NAZNEEN AKTAR    24.00  14.25 5.25 4.50  7.50  6.00  10.50 33.75  72.00  579   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44255 MD. SALIM HOSSEN     21.00  15.00 6.75 4.50  9.00  6.75  8.25  35.25  71.25  709   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44259 TANUSREE PAUL      25.00  15.00 7.50 2.25  6.00  5.25  9.00  30.00  70.00  902   MAT, STAT, GES

    GOBINDO CHANDRA
44260             24.50  14.43 3.75 4.50  9.75  6.00  7.50  31.50  70.43  836   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    SARKER
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44261 MD. SALIM HOSSIN     23.00  11.64 5.25 3.00  8.25  8.25  7.50  32.25  66.89  1370  ET, GES, DM

44262 MD. MOHASIN ALI     21.00  15.00 4.50 2.25  8.25  6.75  8.25  30.00  66.00  1448  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44264 MD. ARIF HOSSAIN     25.00  15.00 4.50 3.00  6.75  9.75  8.25  32.25  72.25  547   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44265 MD. MISTER JONY.     25.00  15.00 4.50 0.75  10.50  9.75  10.50 36.00  76.00  185   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44269 M.A. MUKIT        19.50  12.93 6.75 3.75  9.00  8.25  7.50  35.25  67.68  1288  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44272 RATAN KUMER ROY     18.00  15.00 5.25 3.00  7.50  9.75  9.00  34.50  67.50  1315  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44274 AJIJUR          21.50  14.82 6.00 3.75  6.75  9.00  9.75  35.25  71.57  623   GES, DM

44292 NASRIN KHATUN      25.00  15.00 6.75 2.25  6.00  8.25  6.75  30.00  70.00  903   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44293 MD. SAHID MIA      22.00  14.25 6.00 4.50  12.00  9.00  9.75  41.25  77.50  108   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44302 MD. MEHEDI HASAN     25.00  14.25 5.25 3.00  8.25  8.25  7.50  32.25  71.50  627   ET, GES, DM

44309 MD. ABDULLAH AL MAMUN 25.00   15.00 4.50 3.00  9.00  9.00  6.00  31.50  71.50  658   GES, DM


44310 A.K.M. SHAHIDUL HASAN  23.00  15.00 7.50 3.00  6.75  8.25  6.00  31.50  69.50  1014  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44311 SUROVY AKTER SUCHY    25.00  15.00 6.75 4.50  9.00  10.50  9.00  39.75  79.75  45   ET, GES, DM

44314 K. M. MAHMUDUL HASAN   24.00  15.00 6.75 3.00  5.25  9.75  6.75  31.50  70.50  820   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44316 FATEMA TUS COBRA     25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  12.00  9.00  36.00  76.00  186   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44322 MD. HASANUR RAHMAN    23.50  14.07 5.25 1.50  7.50  7.50  9.75  31.50  69.07  1063  ET, GES, DM

44331 RAJIB ROY SHING     24.00  15.00 6.75 4.50  9.00  6.75  10.50 37.50  76.50  154   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44336 RIPON SADHUKHA      19.50  12.00 7.50 5.25  9.75  6.75  5.25  34.50  66.00  1454  GES, DM

    MUSTAHSINA FARUQ                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44339             22.50  15.00 6.75 0.75  11.25  8.25  8.25  35.25  72.75  495
    NOMI                                              ET, GES, DM

44342 NITTYA KUMAR ROY     20.50  14.82 6.00 1.50  12.00  5.25  7.50  32.25  67.57  1295  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44345 MD. ABDUR RAZZAQUE    18.50  13.68 3.75 2.25  8.25  9.75  8.25  32.25  64.43  1544  ET, GES, DM

44346 MD. NAFIUL ISLAM     22.50  15.00 3.75 0.75  9.75  6.75  10.50 31.50  69.00  1083  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44348 MD. ANISUR RAHMAN    21.50  13.32 5.25 1.50  6.00  11.25  8.25  32.25  67.07  1340  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44356 MD. SADDAM HOSSAIN    21.50  14.43 6.75 3.75  11.25  12.75  9.75  44.25  80.18  34   ET, GES, DM
    A. K. M. SUMSUZZAMAN                                      MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44357             25.00  15.00 4.50 3.00  8.25  7.50  10.50 33.75  73.75  371
    RAZU                                              ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44361 BHABOTOS KUMAR      25.00  14.43 6.00 2.25  9.00  7.50  9.00  33.75  73.18  412   ET, GES, DM


                       Page 36 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

44370 MST. JINNUN NAHAR    23.00  14.64 6.00 3.00  9.75  6.75  9.00  34.50  72.14  572   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44377 MD. ALMAS HOSSAIN    24.00  12.57 7.50 5.25  4.50  6.00  8.25  31.50  68.07  1214  MAT, STAT

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44390 MD. ZAMIUL HASAN    23.00  15.00 6.00 5.25  5.25  9.00  8.25  33.75  71.75  612   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44392 BIDYUT KUMAR DATTA   25.00  15.00 6.75 4.50  9.00  9.75  9.75  39.75  79.75  46   ET, GES, DM

44393 UTTAM KUMER SARKER   23.50  15.00 5.25 3.00  9.00  8.25  4.50  30.00  68.50  1151  GES, DM


44395 MST. SONIA SULTANA   22.00  15.00 6.00 4.50  6.75  6.75  6.00  30.00  67.00  1352  Not Eligible

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44398 MD. HAFIJUL ISLAM    21.00  15.00 6.75 3.75  8.25  8.25  8.25  35.25  71.25  710   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44402 MD. SHAZZAD HOSSAIN   25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  9.75  9.75  36.00  76.00  187   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44403 ARJINA KHATUN MUKTA   25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  10.50  7.50  33.00  73.00  449   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44411 MD. RUBEL MIAH     25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  7.50  9.00  36.00  76.00  188   ET, GES, DM

44413 MITHUN KUMER ROY    19.50  15.00 5.25 2.25  10.50  9.75  6.00  33.75  68.25  1202  GES, DM


44415 ASMAUL HUSNA      19.00  14.64 6.75 2.25  7.50  9.00  6.00  31.50  65.14  1502  GES, DM


44421 MOST. FAUJIA AKTER   25.00  15.00 6.75 3.00  9.75  6.00  11.25 36.75  76.75  139   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44424 MD. GOLJAR HOSSAIN   21.50  12.57 5.25 2.25  10.50  7.50  8.25  33.75  67.82  1267  ET, GES, DM

44432 UMMUL KORA TAYEBA    22.00  15.00 6.00 1.50  6.75  9.75  6.00  30.00  67.00  1353  GES, DM


44433 KANIKA RANI RAY     22.00  14.25 5.25 4.50  7.50  9.75  6.00  33.00  69.25  1045  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44435 MOST. NAWRIN SULTANA  23.50  14.64 7.50 3.00  8.25  7.50  9.75  36.00  74.14  327   ET, GES, DM

44436 MD. MUNZURUL ISLAM   22.00  11.82 6.00 4.50  5.25  6.75  7.50  30.00  63.82  1567  MAT, STAT

    MOST. SHAKILA JAHAN
44438             23.50  15.00 6.00 3.75  6.00  9.75  6.00  31.50  70.00  937   GES, DM
    NISHAT
44452 MOST. FIRATUNNESHA   21.50  14.25 6.00 3.75  8.25  8.25  6.75  33.00  68.75  1116  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44453 MD. HELAL HOSSAIN    20.50  14.43 5.25 2.25  4.50  8.25  12.00 32.25  67.18  1338  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44461 MD. REJAUL ISLAM    24.60  15.00 6.75 0.00  10.50  9.75  9.75  36.75  76.35  158   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44468 MOST. ADURY KHATUN   25.00  15.00 7.50 6.00  9.00  9.75  9.00  41.25  81.25  22   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44471 SHAKIBUL HASAN     25.00  15.00 5.25 2.25  6.75  8.25  7.50  30.00  70.00  904   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44473 MOST. MUHSINA KHATUN  23.00  13.50 6.00 1.50  6.75  10.50  9.00  33.75  70.25  854   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44478 KAZI SANZIDUL ISLAM   23.50  14.82 6.00 3.00  6.00  9.75  9.00  33.75  72.07  577   GES, DM

44480 MD. IMRAN HOSSAIN    20.50  15.00 6.00 3.00  11.25  8.25  6.75  35.25  70.75  802   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44484 MD. ATIKUR RAHMAN    23.50  14.82 6.00 3.00  6.00  7.50  8.25  30.75  69.07  1065  GES, DM

44485 MST. RUMANA SABBIR   22.00  14.07 6.00 2.25  6.75  9.00  6.00  30.00  66.07  1438  GES, DM


44490 MD. MATLUBUR RAHMAN   25.00  15.00 6.00 4.50  8.25  6.75  6.00  31.50  71.50  659   GES, DM


                       Page 37 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44491 MD. SHADDAM HOSSAIN  19.50  15.00 5.25 1.50  9.00  7.50  9.75  33.00  67.50  1314  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44494 MD. HASAN UJ JAMAN   19.50  12.00 5.25 2.25  6.00  9.75  10.50 33.75  65.25  1491  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44496 MOST. SULTANA YESMIN  24.00  15.00 6.00 2.25  9.75  10.50  7.50  36.00  75.00  261   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44497 ZAKIYA SULTANA     25.00  14.43 6.00 3.00  7.50  9.00  7.50  33.00  72.43  516   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44498 SHANJIDA KHANOM    22.50  15.00 4.50 2.25  8.25  7.50  9.75  32.25  69.75  982   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44502 SHARMIN ISLAM SONALI  23.00  15.00 6.00 2.25  8.25  11.25  9.75  37.50  75.50  215   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44519 MD. ABUBAKKAR SIDDIK  25.00  15.00 5.25 4.50  6.75  8.25  8.25  33.00  73.00  450   GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44520 MD. TUHIN ALAM     25.00  13.32 4.50 1.50  6.75  9.00  8.25  30.00  68.32  1180  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44527 MD. ASHAD-AL-MAMUD   25.00  15.00 6.00 4.50  9.00  8.25  9.00  36.75  76.75  140   ET, GES, DM

44549 MD. MEHEDI HASAN    23.50  14.64 6.00 3.75  5.25  6.75  8.25  30.00  68.14  1206  MAT, STAT, GES

   JAYONTO CHANDRO
44554            22.50  12.93 6.00 3.00  9.00  9.75  5.25  33.00  68.43  1171  GES, DM
   SARKAR
   MD. MOSTAFIZUR                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44557            19.00  13.89 5.25 3.00  9.00  8.25  9.00  34.50  67.39  1326
   RAHAMAN                                             ET, GES, DM

44560 MD. ANISUR RAHMAN   21.00  15.00 3.75 2.25  9.75  6.75  9.75  32.25  68.25  1198  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44563 SUMON KUMAR SARKER   23.00  15.00 6.75 5.25  7.50  9.00  9.00  37.50  75.50  216   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44565 MD. ARIFUL ISLAM    25.00  12.93 4.50 3.00  8.25  7.50  7.50  30.75  68.68  1124  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44576 MD. OMOR FARUK     25.00  13.50 4.50 3.00  9.00  9.00  7.50  33.00  71.50  625   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44577 SADDAM HOSSAIN     17.00  13.89 3.75 2.25  9.75  9.00  9.00  33.75  64.64  1530  ET, GES, DM

44580 MD. ROSHIDUL ISLAM   17.50  12.75 4.50 3.75  9.00  5.25  8.25  30.75  61.00  1617  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44581 BISHWAJIT DEBNATH   18.00  15.00 7.50 4.50  6.75  9.00  9.00  36.75  69.75  992   MAT, STAT, GES, DM


44584 ASADUZZAMAN SADI    18.00  15.00 6.00 5.25  6.75  6.00  9.00  33.00  66.00  1457  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44587 MD. NAIMUR RAHMAN   20.50  11.64 3.00 3.75  5.25  9.75  9.75  31.50  63.64  1578  GES, DM

44594 MD. RAKIB HOSSAIN   19.50  13.14 6.75 2.25  6.75  9.00  6.00  30.75  63.39  1589  GES, DM

    SABUJ CHANDRA
44598            23.50  14.82 6.00 4.50  11.25  6.00  7.50  35.25  73.57  388   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    BARMAN
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44600 SADDAM HOSSAN     18.50  14.64 5.25 1.50  6.00  7.50  11.25 31.50  64.64  1529  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44607 MANIK. BABU      22.00  15.00 5.25 3.75  9.00  7.50  8.25  33.75  70.75  799   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44614 MAFIZUL ISLAM     21.50  15.00 7.50 2.25  8.25  7.50  7.50  33.00  69.50  1021  ET, GES, DM

44615 MD. RAJU AHMED     19.00  13.14 6.75 2.25  9.00  6.75  8.25  33.00  65.14  1500  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44616 MD. ABDUR RASHID    22.50  13.50 6.75 3.75  9.00  7.50  7.50  34.50  70.50  823   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44619 MD. JAKIUL ISLAM    25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  10.50  9.00  35.25  75.25  242   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44621 MD. AULIA HOSSAIN   23.50  15.00 4.50 0.00  9.75  7.50  8.25  30.00  68.50  1152  ET, GES, DM


                      Page 38 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44622 ONITA MOSTAFIZ     24.00  15.00 3.75 3.75  7.50  8.25  7.50  30.75  69.75  975   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44632 PRITAM KUMAR DUTTA   19.00  13.89 6.75 3.00  7.50  7.50  7.50  32.25  65.14  1501  ET, GES, DM

44633 MST. MUNIRA KHATUN   22.00  12.18 4.50 1.50  8.25  9.75  6.75  30.75  64.93  1514  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44634 MD. MEJBA UDDIN    19.50  13.68 5.25 3.00  6.00  7.50  8.25  30.00  63.18  1595  GES, DM

44639 MONOTOSH ROY      23.50  15.00 4.50 5.25  8.25  4.50  8.25  30.75  69.25  1042  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44642 MD. MARUF RAYHAN    19.50  14.43 5.25 2.25  7.50  8.25  7.50  30.75  64.68  1524  ET, GES, DM

44649 MD. RABIUL ISLAM    21.00  12.93 4.50 3.75  9.00  5.25  9.00  31.50  65.43  1485  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44650 MD. MEHEDI HASAN    25.00  15.00 3.75 2.25  5.25  10.50 11.25 33.00   73.00  451   GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44655 SIRAJUL ISLAM     20.50  15.00 6.75 3.00  6.75  8.25  7.50  32.25  67.75  1282  GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44656 MOST. UMME RAMMENA   20.50  13.50 5.25 4.50  6.75  7.50  7.50  31.50  65.50  1475  GES, DM

44658 SUDIP KUMAR KUNDU   19.00  14.64 5.25 4.50  8.25  5.25  6.75  30.00  63.64  1580  GES, DM


44662 MD. SARIFUL ISLAM   19.00  12.75 5.25 3.00  6.75  6.75  9.00  30.75  62.50  1602  MAT, STAT, GES


44664 MD. AHSAN HABIB    22.00  14.07 4.50 3.75  8.25  6.75  6.75  30.00  66.07  1439  GES, DM


44671 MD. AMIR HAMJA     21.50  14.64 6.00 4.50  9.00  7.50  4.50  31.50  67.64  1290  GES, DM


44672 MD. SOLAIMAN ALI    21.00  15.00 6.00 3.75  7.50  6.75  7.50  31.50  67.50  1310  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44676 PROVATI RANI SEN    22.00  14.82 3.75 1.50  10.50  8.25  11.25 35.25  72.07  578   ET, GES, DM

44685 ENAMUL HOQUE      23.50  15.00 4.50 5.25  6.75  8.25  6.75  31.50  70.00  938   GES, DM


44692 RUMPA SHARMIN RIMU   25.00  14.07 6.75 0.75  9.75  6.00  12.00 35.25  74.32  317   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44693 MD. ANAMUL HOQUE    21.50  15.00 6.75 3.00  7.50  7.50  8.25  33.00  69.50  1022  ET, GES, DM

44696 MST. MAHMUDA KHATUN  21.50  14.07 5.25 3.75  8.25  9.00  4.50  30.75  66.32  1421  GES, DM


44706 MOST. HAJERA KHATUN  20.00  13.32 6.75 3.75  6.75  9.00  6.75  33.00  66.32  1423  GES, DM


44719 MD. SAIFUL ISLAM    24.50  14.64 4.50 3.00  10.50  6.75  8.25  33.00  72.14  571   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44723 MD. RUBEL HOSEN    22.00  14.25 4.50 0.75  9.00  6.00  9.75  30.00  66.25  1426  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44724 MD. FAZLE RABBE SHAH  23.00  14.43 4.50 0.75  9.00  7.50  9.00  30.75  68.18  1203  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44725 MD. MAHMUDUL HASAN   22.00  15.00 6.00 3.75  8.25  8.25  9.75  36.00  73.00  475   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44726 MD. NOWSED JAHAN    25.00  15.00 5.25 3.00  9.00  12.00  9.00  38.25  78.25  78   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44727 MST. JABA BEGUM    22.00  15.00 6.75 3.75  6.75  8.25  9.00  34.50  71.50  682   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44729 MD. SAKIB MUHTADEE   22.50  15.00 4.50 5.25  7.50  9.00  9.75  36.00  73.50  392   ET, GES, DM

44742 SIRAZUM MUNIRA     21.00  15.00 4.50 3.75  6.00  5.25  10.50 30.00  66.00  1449  MAT, STAT, GES


44751 NASRIN AKHTER     22.50  15.00 6.00 2.25  9.00  8.25  6.75  32.25  69.75  983   GES, DM


                      Page 39 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44753 MD. REZAUL KARIM RAIN  24.50  15.00 6.00 3.75  7.50  7.50  9.00  33.75  73.25  404   ET, GES, DM

44754 KHAIRUL. ISLAM. RUBEL  22.00  15.00 6.00 3.75  9.75  5.25  8.25  33.00  70.00  947   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44756 SUJAN KUMAR PAUL    22.50  15.00 6.00 3.00  10.50  11.25  6.75  37.50  75.00  266   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44758 MD. ATAUR RAHMAN    22.50  15.00 3.75 3.75  9.00  8.25  8.25  33.00  70.50  830   ET, GES, DM

44787 TAHERUL ISLAM      21.00  15.00 5.25 6.00  6.00  5.25  7.50  30.00  66.00  1450  MAT, STAT


44788 MD. SAJEDUR RAHMAN   22.50  14.25 6.00 2.25  7.50  6.75  9.75  32.25  69.00  1080  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44798 MST. SIZRATUL KOBRA   23.50  15.00 6.00 3.00  9.00  6.00  6.75  30.75  69.25  1043  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44801 MD. HARUN RASHID    24.15  15.00 6.00 3.00  8.25  9.75  8.25  35.25  74.40  316   ET, GES, DM

44805 MD. SHAHANUR ISLAM   25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  9.75  6.00  35.25  75.25  243   GES, DM


44810 MD. FOYSAL HASSAN.   25.00  15.00 6.75 4.50  12.00  9.75  6.00  39.00  79.00  56   GES, DM


44812 MD. OMAR FARUQUE    19.50  13.14 3.75 4.50  6.75  9.00  6.75  30.75  63.39  1590  GES, DM

    MOST. ZANNATUL
44813             22.00  14.64 6.00 2.25  9.00  7.50  6.75  31.50  68.14  1208  GES, DM
    FERDUSHE SHILPI
44814 MD. MAHATAB HOSSAIN   22.00  13.14 5.25 4.50  6.00  7.50  6.75  30.00  65.14  1495  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44815 SAROJ MUNI       22.50  15.00 6.00 3.75  10.50  9.75  10.50 40.50  78.00  84   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44822 ZANNATUL MAMUN     20.50  15.00 6.75 4.50  10.50  11.25  9.00  42.00  77.50  110   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44829 MD. MOFAZZAL HOSSAIN  24.50  15.00 6.75 3.00  9.00  11.25  8.25  38.25  77.75  87   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44832 MD. RAKHIBUL ISLAM   23.00  12.57 3.75 2.25  8.25  9.75  9.00  33.00  68.57  1137  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44833 DIPOK KUMAR DAS     23.00  14.64 7.50 3.75  6.00  9.00  9.00  35.25  72.89  479   GES, DM
    MD. MOSTAFIZUR
44844             25.00  15.00 6.00 3.00  7.50  7.50  6.00  30.00  70.00  905   GES, DM
    RAHMAN
44847 MD. ASIQUR RAHMAN    23.00  15.00 4.50 2.25  9.00  9.75  4.50  30.00  68.00  1232  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44848 SUBASH CHANDRA ROY   22.00  12.75 3.75 3.75  8.25  8.25  9.00  33.00  67.75  1275  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44859 A. H. M MOINUDDIN    23.00  15.00 6.00 3.00  6.00  7.50  10.50 33.00  71.00  734   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44865 MD. TOZAMMEL HAQUE   22.50  15.00 4.50 5.25  8.25  7.50  8.25  33.75  71.25  708   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44866 RUPAK KUMAR JHAN    23.00  15.00 5.25 4.50  8.25  7.50  7.50  33.00  71.00  735   ET, GES, DM

44874 MD. GOLAM MOSTAFA    19.00  14.07 6.00 4.50  7.50  5.25  7.50  30.75  63.82  1570  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44877 MD. SABBIRUL ISLAM   22.00  15.00 6.00 0.75  9.00  7.50  11.25 34.50  71.50  683   ET, GES, DM
    MOST. MORSHEDHA                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44880             22.00  13.68 6.75 4.50  6.75  7.50  7.50  33.00  68.68  1129
    KHATUN                                             GES, DM

44886 MD. MONAYEM HOSSAIN   23.50  13.68 4.50 4.50  6.00  9.00  6.75  30.75  67.93  1249  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44888 MD. SAKHOAT KABIR    23.00  14.07 5.25 4.50  7.50  8.25  8.25  33.75  70.82  745   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44889 SOHAG ALI        22.50  12.93 5.25 2.25  9.00  10.50 11.25 38.25   73.68  385   ET, GES, DM


                       Page 40 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
    MOST. TAMANNA                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44891            25.00  15.00 5.25 1.50  8.25  7.50  7.50  30.00  70.00  906
    SULTANA                                            ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44900 MD. ABDUL ALIM     24.00  15.00 5.25 3.00  8.25  9.75  7.50  33.75  72.75  490   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44902 MD. SAIFULLAH ALAM   17.00  13.32 4.50 2.25  9.75  10.50 12.00 39.00   69.32  1037  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44905 MD. TARIF AL-TAOHID  25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  9.00  9.00  34.50  74.50  301   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44906 CHANDAN SARKER     25.00  15.00 6.75 3.75  5.25  10.50  9.75  36.00  76.00  189   GES, DM

44907 ANJAN DAS       20.00  14.43 6.75 3.75  5.25  6.75  7.50  30.00  64.43  1543  MAT, STAT


44911 MD. SARWAR HOSSAIN   20.50  15.00 6.75 3.75  8.25  6.00  6.75  31.50  67.00  1361  GES, DM


44915 MD. MASUD RANA     20.50  15.00 3.75 3.00  9.00  6.75  8.25  30.75  66.25  1429  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44920 BIPLAB PAUL      24.00  13.14 6.00 3.00  9.75  8.25  9.00  36.00  73.14  415   ET, GES, DM

44924 MABIA MUNIR      25.00  15.00 3.75 5.25  7.50  7.50  6.00  30.00  70.00  907   GES, DM


44925 MD. KHURSHID ALAM   25.00  15.00 4.50 2.25  8.25  6.00  9.00  30.00  70.00  908   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44929 MD. MEZBAUL SHAIKH   25.00  13.89 3.00 3.00  9.00  7.50  9.75  32.25  71.14  716   ET, GES, DM

44931 MD. MASUD RANA     25.00  15.00 3.75 1.50  9.75  6.75  9.75  31.50  71.50  660   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


44939 A. K. M. SHAKIL REZA  25.00  15.00 6.75 3.75  5.25  8.25  6.00  30.00  70.00  909   DM


44941 ABDUL KARIM SHANTO.  25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  7.50  6.75  30.00  70.00  910   GES, DM


44948 MD. RAKIB UDDIN    23.50  12.75 5.25 3.75  6.75  6.00  12.75 34.50  70.75  786   MAT, STAT, GES


44949 MD. MOZNUR RAHMAN   25.00  15.00 6.00 4.50  9.75  9.75  5.25  35.25  75.25  244   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44951 ZAHIDA ZAHAN ZARIN   25.00  15.00 6.75 1.50  6.75  7.50  7.50  30.00  70.00  911   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44957 MD. ABUL HASNAT    23.00  15.00 4.50 1.50  7.50  9.00  9.00  31.50  69.50  1015  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44959 MD. ASADUZZAMAN    24.50  15.00 3.75 3.75  9.00  7.50  8.25  32.25  71.75  603   ET, GES, DM
   MD. NAJMUL ISLAM
44960            23.50  15.00 5.25 2.25  7.50  9.75  6.75  31.50  70.00  939   GES, DM
   SHAGOR
   MD. ZUNAYED                                           MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44966            25.00  15.00 6.75 6.00  8.25  8.25  7.50  36.75  76.75  141
   SHAHARIOR                                            ET, GES, DM

44971 MD.ABU BAKKOR SIDDIK  23.35  11.58 3.00 3.75  9.00  9.00  11.25 36.00  70.93  740   PHY, CHEM, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44981 D. M. NAFAUR RAHMAN  24.00  15.00 4.50 4.50  10.50  9.75  9.00  38.25  77.25  116   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
44982 MD. RAIHAN ALI     21.00  12.93 6.00 3.00  6.75  10.50  7.50  33.75  67.68  1286  GES, DM

44996 MOST. SHARMIN AKTER  24.50  15.00 6.00 4.50  8.25  9.75  6.75  35.25  74.75  274   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44997 SARBESWAR RAY     24.00  14.82 5.25 3.75  9.75  11.25  7.50  37.50  76.32  159   ET, GES, DM

45009 MD. SHALIKIN FERDOUS  25.00  15.00 4.50 3.00  7.50  11.25  6.75  33.00  73.00  452   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45015 ANIL CHANDRA ROBIDAS  25.00  15.00 5.25 2.25  7.50  9.00  11.25 35.25  75.25  245   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45020 MD. TOUFIQ AHMED    21.00  15.00 4.50 2.25  6.75  8.25  8.25  30.00  66.00  1451  GES, DM


                      Page 41 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

45021 TAPAS CHANDRA SAHA    20.00  15.00 4.50 2.25  7.50  9.00  6.75  30.00  65.00  1507  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45026 SIRATUN JANNAT      23.00  15.00 6.75 5.25  9.00  8.25  9.00  38.25  76.25  167   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45031 MD. MAIDUL ISLAM     21.00  15.00 5.25 4.50  9.00  9.00  7.50  35.25  71.25  711   ET, GES, DM

45036 MD. SHOHEL RANA     24.00  14.82 6.00 3.00  8.25  6.75  8.25  32.25  71.07  723   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45039 MD. MEHIDI HASAN TANIN  23.00  15.00 6.75 5.25  8.25  10.50  8.25  39.00  77.00  122   ET, GES, DM

45046 MD. MILON RANA      25.00  15.00 6.00 2.25  9.00  7.50  5.25  30.00  70.00  912   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45050 MD. JALAL UDDIN     20.00  15.00 4.50 3.75  6.00  10.50  8.25  33.00  68.00  1244  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45059 MD. ZUWEL MIAH      19.50  13.50 5.25 5.25  7.50  9.00  8.25  35.25  68.25  1201  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45062 UMME SHOADA       24.00  15.00 4.50 4.50  7.50  10.50  9.75  36.75  75.75  202   ET, GES, DM
    MD. ABDULLAH- AL-
45065             18.50  15.00 5.25 3.75  6.75  6.00  10.50 32.25  65.75  1470  GES
    MASUD
45067 MD. OBAIDULLAH      25.00  15.00 6.75 2.25  6.00  6.00  9.00  30.00  70.00  913   MAT, STAT, GES


45072 MOST. TANIA MAHJABIN   24.00  15.00 6.75 5.25  6.75  6.75  7.50  33.00  72.00  586   MAT, STAT, GES

    SWAPAN KUMAR
45074             18.00  12.57 4.50 3.75  6.75  9.00  6.75  30.75  61.32  1614  GES, DM
    BORMON
45075 MD. FARIDUR REZA     24.50  15.00 6.00 3.75  6.75  10.50  6.75  33.75  73.25  405   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45080 PANKAJ BISWAS      21.50  12.93 5.25 4.50  6.75  8.25  9.75  34.50  68.93  1097  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45090 MD. MEJBAHUR RAHMAN   23.00  14.82 4.50 2.25  6.75  8.25  9.75  31.50  69.32  1035  GES, DM

45091 FAZLUL HAQUE       22.50  14.64 6.75 3.00  9.00  6.75  6.75  32.25  69.39  1032  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45092 ZOBAYEDUR RAHMAN     21.00  15.00 6.00 3.00  9.00  9.75  9.00  36.75  72.75  496   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45094 MD. HUMAYUN KABIR    23.00  15.00 6.00 2.25  9.00  9.75  8.25  35.25  73.25  409   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45097 MD. SHOHAG MILON     25.00  14.82 5.25 5.25  10.50  9.00  7.50  37.50  77.32  112   ET, GES, DM

45099 MD. ELIUS RABY      23.00  15.00 4.50 3.00  9.75  7.50  5.25  30.00  68.00  1233  GES, DM


45101 MD. ASHIQUR RAHMAN    20.50  15.00 5.25 3.75  5.25  6.75  10.50 31.50  67.00  1362  MAT, STAT, GES


45120 MD. SAIF UDDIN AHIA   21.00  14.43 6.75 5.25  8.25  3.75  6.75  30.75  66.18  1433  DM


45121 OMME HABIBA TAMANNA   21.50  15.00 4.50 4.50  6.75  6.00  9.00  30.75  67.25  1334  MAT, STAT, GES


45129 MD. NAZMUL ISLAM     24.00  15.00 6.00 3.75  6.00  5.25  10.50 31.50  70.50  821   MAT, STAT, GES


45131 MD. ABDUL BASED     20.50  15.00 6.75 1.50  12.00  6.75  9.00  36.00  71.50  689   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45139 NUR NAHAR KHATUN     21.50  14.82 5.25 3.75  7.50  7.50  6.00  30.00  66.32  1422  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45140 MAHFUJA JANNAT MOU    21.00  14.82 6.75 2.25  7.50  7.50  7.50  31.50  67.32  1330  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45142 MD. SAIDUL ISLAM     18.50  15.00 6.75 3.00  6.75  8.25  8.25  33.00  66.50  1412  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45148 MAMUNAR RASHID      21.00  15.00 3.75 3.00  9.00  7.50  9.75  33.00  69.00  1089  ET, GES, DM


                       Page 42 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45150 MOSA. NASRIN AKTER   24.50  14.43 3.00 2.25  9.00  7.50  9.00  30.75  69.68  993   ET, GES, DM

45151 FERDAUSI KHATUN    25.00  15.00 6.75 6.00  11.25  7.50  5.25  36.75  76.75  142   GES, DM


45160 MD. NAZMUS SAKIB    25.00  15.00 6.00 6.00  6.00  9.00  6.00  33.00  73.00  453   GES, DM


45172 MD. RAYHAN BADSHA   23.00  15.00 6.00 1.50  9.75  6.75  8.25  32.25  70.25  857   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45183 UTTOM ROY       21.50  14.43 4.50 3.00  6.00  7.50  9.00  30.00  65.93  1458  GES, DM

45190 PRONAB GHOSH      23.00  15.00 6.00 3.00  6.75  6.75  9.75  32.25  70.25  858   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45198 JAFRUN NAHAR JYUTI   22.00  13.32 6.00 3.00  6.75  7.50  9.00  32.25  67.57  1291  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45208 MD. SHAHAJANUR ALI   24.00  15.00 4.50 3.00  8.25  10.50 12.00 38.25   77.25  117   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45212 MST. IRIN AKTER    19.00  13.89 4.50 4.50  9.00  9.75  8.25  36.00  68.89  1101  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45216 K. M. JAHANGIR ALAM  25.00  15.00 6.75 3.00  6.75  10.50 11.25 38.25   78.25  79   GES, DM
    MD. ALMEHEDI HASAN
45219            17.00  12.00 6.00 3.75  8.25  9.00  4.50  31.50  60.50  1618  GES, DM
    RONY
45221 MD. SHARIFUL ISLAM   25.00  15.00 5.25 3.75  6.75  6.75  8.25  30.75  70.75  775   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45224 MD. MASUM BILLAH    22.00  15.00 6.00 3.75  6.00  7.50  8.25  31.50  68.50  1164  GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45226 MD. REZAUL KARIM    22.00  13.14 6.75 3.75  9.75  13.50 12.00 45.75   80.89  24   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45230 MD. KAISAR AHMED    22.00  15.00 6.75 3.00  8.25  10.50  7.50  36.00  73.00  476   ET, GES, DM
    MD. AZAD HOSSEN
45232            20.00  12.75 5.25 3.00  7.50  5.25  9.00  30.00  62.75  1600  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    SHANTO
45237 MST. FATEMA FIROZ   25.00  15.00 6.00 5.25  7.50  9.75  5.25  33.75  73.75  372   GES, DM


45243 MD. ARSHADUL HOQUE   25.00  15.00 5.25 4.50  8.25  5.25  7.50  30.75  70.75  776   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45255 MD. NUR QUDDUS HERA  25.00  15.00 6.00 4.50  6.75  9.00  9.75  36.00  76.00  190   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45257 KHALED IMAM SOURAV   21.00  15.00 6.75 3.75  7.50  10.50  7.50  36.00  72.00  594   ET, GES, DM

45259 SARAH JAHAN ANTARA   23.50  15.00 6.00 3.75  6.75  10.50  6.00  33.00  71.50  674   GES, DM


45261 MD. KAMARUZZAMAN    20.50  15.00 6.75 4.50  6.00  5.25  7.50  30.00  65.50  1479  MAT, STAT

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45272 MD. TANJIMUL ISLAM   23.50  14.43 5.25 2.25  10.50  8.25  9.00  35.25  73.18  414   ET, GES, DM

45283 AHSHAN HABIB      23.50  15.00 6.00 3.00  9.00  6.75  6.00  30.75  69.25  1044  GES, DM


45286 MD. ABUL KALAM AZAD  24.50  15.00 7.50 3.00  9.75  6.75  5.25  32.25  71.75  604   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45288 MD. ANISUR RAHMAN   22.00  14.43 4.50 3.00  7.50  7.50  8.25  30.75  67.18  1337  ET, GES, DM

45289 MD. ENAMUL HAQUE    25.00  15.00 5.25 3.00  10.50  9.75  6.75  35.25  75.25  246   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45292 RUMANA AKTER      18.00  14.07 3.75 5.25  5.25  8.25  7.50  30.00  62.07  1611  GES, DM

45298 MST. SIRAZAM MUNIRA  23.00  13.50 7.50 3.75  8.25  6.75  6.00  32.25  68.75  1106  GES, DM


45299 ARIFUL ISLAM      20.50  15.00 6.00 4.50  6.00  6.00  7.50  30.00  65.50  1480  MAT, STAT


                      Page 43 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

45301 AKILA AFIA RELIK    25.00  15.00 6.75 3.00  9.00  9.75  6.75  35.25  75.25  247   GES, DM

   MOST. ZANNATUL                                          MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45304             24.00  15.00 6.00 5.25  6.75  7.50  7.50  33.00  72.00  587
   FERDOUS                                             GES, DM
   MUHAMMAD TANZIL                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45311             21.00  13.50 5.25 2.25  6.75  10.50  9.75  34.50  69.00  1086
   HASAN                                              GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45314 PARIMAL CHANDRA ROY   19.00  14.07 4.50 3.00  7.50  7.50  8.25  30.75  63.82  1571  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45316 MD. SADEK HOSSAIN    24.00  12.39 3.00 4.50  9.75  8.25  10.50 36.00  72.39  518   ET, GES, DM

45320 MD. HAFIJUR ISLAM    18.00  13.68 6.00 5.25  9.00  6.00  9.00  35.25  66.93  1369  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45321 MD. ARIF SHARKER    22.50  15.00 6.00 4.50  6.75  5.25  7.50  30.00  67.50  1306  MAT, STAT


45322 MST. ZAKIA SULTANA   25.00  15.00 6.75 3.75  11.25  10.50  5.25  37.50  77.50  105   GES, DM


45324 SUKESH GHARAMI     21.00  15.00 6.75 4.50  6.75  6.75  7.50  32.25  68.25  1199  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45326 RAJU AHMED       20.00  13.14 6.00 3.75  6.75  8.25  7.50  32.25  65.39  1488  GES, DM

45328 MD.ZAFRUL HASAN NADIM 23.00   15.00 6.00 4.50  7.50  6.75  8.25  33.00  71.00  736   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45330 MST. SUMAIYA KHATUN   21.00  13.32 6.75 3.75  9.00  5.25  7.50  32.25  66.57  1397  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45331 NAZIM SHARIF      21.00  14.43 5.25 3.00  10.50  9.75  10.50 39.00  74.43  315   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45342 MUNSURA KHANOM     25.00  15.00 4.50 5.25  10.50  9.00  7.50  36.75  76.75  143   ET, GES, DM

45343 MD. IMRAN MAHMUD    25.00  14.07 7.50 4.50  9.00  12.75  6.00  39.75  78.82  64   GES, DM


45346 IFFAT ARA TALUKDER   25.00  15.00 6.00 5.25  10.50  7.50  6.75  36.00  76.00  191   GES, DM


45349 MD. SHARIFUL ISLAM   21.50  15.00 3.75 2.25  9.75  8.25  6.75  30.75  67.25  1335  GES, DM

    MD. RIAZUL ISLAM
45351             21.00  15.00 5.25 3.75  8.25  6.75  6.75  30.75  66.75  1384  GES, DM
    KHANDKER
45352 HABIBA SULTANA     24.50  15.00 6.75 4.50  7.50  8.25  5.25  32.25  71.75  605   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45353 WASIKA ZANNAT ANANNA  25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  9.75  9.75  36.00  76.00  192   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45354 MD. SHAHABUL ISLAM   22.50  15.00 6.75 5.25  9.00  7.50  9.00  37.50  75.00  267   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45359 A. K. M. ALI HASAN   23.50  15.00 6.75 4.50  4.50  8.25  8.25  32.25  70.75  791   GES, DM

45378 MD. TAZMINUL ISLAM   23.00  15.00 4.50 3.75  8.25  6.75  9.00  32.25  70.25  859   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45379 JOYANTO ROY       20.50  14.64 6.00 4.50  8.25  6.75  4.50  30.00  65.14  1498  DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45381 MD. ROBIUL ISLAM    20.00  14.07 6.00 2.25  6.75  7.50  7.50  30.00  64.07  1559  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45390 SUVO RANJAN BISWAS   21.50  14.82 4.50 2.25  7.50  12.00  7.50  33.75  70.07  875   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45397 MD. SOHEL ARMAN     22.00  14.64 3.75 1.50  8.25  9.00  9.00  31.50  68.14  1209  ET, GES, DM
    ANANNA MUMTAHINA
45406             21.50  14.82 6.75 3.75  8.25  9.00  3.75  31.50  67.82  1269  GES, DM
    TABASSUM MEEM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45407 MD. RIGAN ISLAM RIYAT  24.00  15.00 4.50 4.50  5.25  7.50  8.25  30.00  69.00  1077  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45415 HABIBUR RAHMAN     25.00  14.25 4.50 3.75  9.00  9.00  8.25  34.50  73.75  349   ET, GES, DM


                       Page 44 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

45419 KAMRUNNAHAR KEYA    25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  9.00  6.75  31.50  71.50  661   GES, DM


45427 MD. SOHEL RANA     25.00  13.89 6.00 3.00  11.25  6.75  7.50  34.50  73.39  396   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45429 MD. SHAHAZADA SHAH   23.00  14.43 4.50 2.25  11.25  7.50  10.50 36.00  73.43  395   ET, GES, DM

45432 MD. FARIDI HASAN    25.00  15.00 5.25 3.00  6.75  6.75  8.25  30.00  70.00  914   MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45438 KH. MUSHFIQUE AHMED  25.00  15.00 6.00 3.00  9.00  9.00  9.75  36.75  76.75  144   ET, GES, DM

45439 SIRAJUM MUNIRA PUNOM  21.50  15.00 5.25 3.00  9.75  6.75  6.00  30.75  67.25  1336  GES, DM


45441 ARAFINNAHER NADIRA   25.00  15.00 6.75 4.50  7.50  9.00  5.25  33.00  73.00  454   GES, DM


45446 MIRZA TAMANNA IBRAHIM 15.50  12.93 6.00 2.25  10.50  7.50  10.50 36.75  65.18  1493  PHY, CHEM, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45449 BIKASH KUMAR PAUL   25.00  15.00 6.00 2.25  9.75  9.75  11.25 39.00  79.00  57   ET, GES, DM

45451 MD. SHAFIQUL ISLAM   23.50  15.00 7.50 3.75  6.75  6.75  6.75  31.50  70.00  940   GES


45456 NARJIJ AKHTAR     24.50  14.64 6.00 3.75  9.00  6.75  9.00  34.50  73.64  386   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45459 MD. JAHAN HAQUE    22.00  15.00 7.50 5.25  7.50  12.75  8.25  41.25  78.25  83   ET, GES, DM

45460 MD. MAOZUDAR RAHMAN  24.00  15.00 6.00 3.75  6.75  8.25  6.75  31.50  70.50  822   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45464 MEHEDI HASAN      24.50  15.00 6.75 4.50  7.50  9.00  9.75  37.50  77.00  120   ET, GES, DM

45467 MD. NAIM ISLAM     23.50  15.00 6.00 0.00  10.50  5.25  10.50 32.25  70.75  792   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45470 MAHABUB ISLAM     25.00  14.07 2.25 2.25  10.50  10.50  8.25  33.75  72.82  482   ET, GES, DM

45475 SHAPLA AKTER      25.00  15.00 6.00 1.50  8.25  8.25  6.00  30.00  70.00  915   GES, DM


45483 MD. OBAYDULISLAM    23.00  13.50 5.25 1.50  9.75  6.75  6.75  30.00  66.50  1399  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45491 MD. KABIR HOSSAIN   25.00  15.00 5.25 5.25  12.00  10.50  9.00  42.00  82.00  15   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45492 SHAFIKUN NAHAR     22.50  15.00 6.75 3.75  6.00  8.25  9.75  34.50  72.00  591   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45495 MD. HAFIZUL ISLAM   23.00  15.00 5.25 2.25  8.25  8.25  9.00  33.00  71.00  737   ET, GES, DM

45501 MOST. RIFAT JAHAN   23.00  14.82 5.25 1.50  10.50  9.00  5.25  31.50  69.32  1036  GES, DM


45505 POOJA ROY       20.50  15.00 4.50 3.00  6.75  5.25  10.50 30.00  65.50  1481  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45517 MD. SHAMIM BADSHA   20.00  15.00 5.25 3.00  8.25  8.25  8.25  33.00  68.00  1245  ET, GES, DM
    MRITISH CHANDRA                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45524            22.50  15.00 5.25 3.75  8.25  8.25  7.50  33.00  70.50  831
    BARMAN                                            ET, GES, DM

45528 SHAHNAJ SULTANA    25.00  15.00 6.00 3.75  8.25  12.00  6.75  36.75  76.75  145   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45530 MD. RASHED HASAN    23.50  14.07 6.75 1.50  9.00  9.00  9.75  36.00  73.57  387   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45531 MD. JAHID HASAN    24.00  13.89 6.00 3.00  7.50  7.50  8.25  32.25  70.14  869   ET, GES, DM

45536 RUKAIYA SHAKILA    25.00  15.00 5.25 2.25  9.75  9.00  6.00  32.25  72.25  548   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45543 UMMA HABIBA HAQUE   24.00  15.00 6.75 1.50  9.75  8.25  8.25  34.50  73.50  390   ET, GES, DM


                      Page 45 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45546 MD. SHADHIN MIAH    25.00  15.00 6.00 3.75  10.50  8.25  7.50  36.00  76.00  193   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45548 MD. SADDAM HOSEN    25.00  15.00 6.00 6.00  5.25  7.50  8.25  33.00  73.00  455   GES, DM

45556 DAIGY AKTAR      22.00  15.00 6.00 4.50  6.75  8.25  4.50  30.00  67.00  1354  DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45563 MD. RASHADUL ISLAM   25.00  15.00 3.75 3.75  5.25  9.75  8.25  30.75  70.75  777   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45564 SUMAIYA SULTANA    25.00  15.00 5.25 3.00  9.00  8.25  7.50  33.00  73.00  456   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45568 MOUSUMI AKTER     25.00  15.00 5.25 3.00  8.25  9.00  7.50  33.00  73.00  457   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45572 MD. MAMINUL ISLAM   25.00  15.00 4.50 3.75  9.75  8.25  7.50  33.75  73.75  373   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45577 JIHAD BASUNIA     24.50  15.00 6.00 3.75  9.00  9.00  7.50  35.25  74.75  275   ET, GES, DM

45585 MOST. RINA KHATUN   25.00  15.00 5.25 2.25  8.25  7.50  6.75  30.00  70.00  916   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45597 JIBON KRISHNA ROY   25.00  15.00 6.75 2.25  7.50  11.25  9.00  36.75  76.75  146   ET, GES, DM

45600 AFIFA TASMIM      21.00  14.82 5.25 2.25  9.00  8.25  6.75  31.50  67.32  1331  GES, DM

    ABU HENA MD.FIROJ
45610            23.50  15.00 6.75 3.00  6.75  9.75  6.75  33.00  71.50  675   GES, DM
    KOBIR
45611 MD. MAHBUBUR RAHMAN  24.50  15.00 6.75 3.00  7.50  11.25  5.25  33.75  73.25  406   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45624 ABU SALEH ABDUN NOOR  25.00  15.00 4.50 2.25  6.00  12.00  7.50  32.25  72.25  549   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45630 ABU SAYED       23.00  15.00 6.00 3.75  9.00  11.25  7.50  37.50  75.50  217   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45631 MD. ALI HOSSAIN    23.50  14.43 3.00 3.75  8.25  7.50  8.25  30.75  68.68  1127  ET, GES, DM

45638 MD. SHARIF MIA     25.00  15.00 6.00 3.75  12.00  8.25  6.75  36.75  76.75  147   GES, DM


45640 MEHZABIN SUMAYA MIM  23.00  14.43 4.50 3.00  9.75  6.75  9.75  33.75  71.18  713   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45641 MOSTARIN AKTER     25.00  15.00 6.00 4.50  9.00  6.00  8.25  33.75  73.75  374   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45644 MD. MAHMUDUL HASAN   22.00  15.00 6.00 4.50  6.75  6.75  6.75  30.75  67.75  1279  GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45650 FEROZ HASAN KHAN    25.00  15.00 7.50 5.25  10.50  11.25  9.00  43.50  83.50  9   ET, GES, DM

45655 ARUN KUMAR RAY     24.50  15.00 4.50 3.00  10.50  9.75  6.00  33.75  73.25  407   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45657 MD. PERVEZ MOSHARAF  25.00  15.00 6.75 2.25  7.50  7.50  10.50 34.50  74.50  302   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45660 MST. GULNAHER AKTER  25.00  15.00 5.25 3.00  9.75  9.75  8.25  36.00  76.00  194   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45661 SUMON SARKAR      25.00  15.00 3.75 3.75  8.25  7.50  9.75  33.00  73.00  458   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45668 NAZIM AHMED      20.50  15.00 4.50 2.25  4.50  10.50  9.00  30.75  66.25  1430  GES, DM

45675 BABUL CHANDRA RAY   18.00  14.25 7.50 4.50  9.75  6.75  9.00  37.50  69.75  991   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45679 QUAZI ISTIAK AHMED   23.50  15.00 6.00 2.25  8.25  9.75  9.75  36.00  74.50  312   ET, GES, DM

45682 ABDULLAH-AL-SIAM    23.00  15.00 6.00 3.00  6.00  11.25  6.00  32.25  70.25  860   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45683 MD. MANIRUL ISLAM   24.50  15.00 5.25 3.75  9.75  7.50  9.75  36.00  75.50  211   ET, GES, DM


                      Page 46 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks          Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

45684 MD. ABU OYADUD     20.50  14.82 6.00 3.00  6.75  6.75  9.00  31.50  66.82  1378  MAT, STAT, GES

    MD. AFZAL HOSSAIN
45686            18.50  14.07 6.00 3.00  9.00  6.00  7.50  31.50  64.07  1560  MAT, CHEM, STAT, GES, DM
    NAYON
45697 MD. ROBIUL ISLAM    24.00  12.39 5.25 3.75  7.50  6.75  10.50 33.75  70.14  868   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45698 MD. TAZMUL HOSSAIN.  19.00  14.25 6.00 5.25  7.50  6.00  9.00  33.75  67.00  1364  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45701 MD. NAZMUL HUDA    25.00  15.00 6.00 2.25  8.25  7.50  8.25  32.25  72.25  550   ET, GES, DM

45703 MOST. REHENA PARVIN  24.00  14.25 5.25 3.00  6.75  9.00  6.75  30.75  69.00  1071  GES, DM


45708 MD. TARIKUL HASAN   21.50  15.00 6.00 1.50  7.50  8.25  6.75  30.00  66.50  1405  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45719 MD. AMANULLAH     24.50  15.00 5.25 0.75  9.00  8.25  7.50  30.75  70.25  852   ET, GES, DM
    MD. SHAZZADUL BARI                                      MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45721            25.00  15.00 5.25 3.75  4.50  12.00  9.00  34.50  74.50  303
    ROCKY                                            GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45724 ABRAHAM SARKER     22.00  12.18 5.25 3.00  8.25  7.50  8.25  32.25  66.43  1413  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45725 ASIR MOSADDEK SAKIB  25.00  15.00 5.25 3.00  7.50  12.75  8.25  36.75  76.75  148   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45729 SAMSAY ARA ALAM    25.00  15.00 6.00 3.00  8.25  8.25  8.25  33.75  73.75  375   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45733 MST. MASKURA KHATUN  24.00  14.82 4.50 1.50  8.25  8.25  9.00  31.50  70.32  841   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45735 MD. GALIEB REZVI    25.00  15.00 6.75 1.50  6.00  8.25  9.75  32.25  72.25  551   GES, DM

45736 MST. SARMIN NAHAR   25.00  14.82 6.00 2.25  9.00  6.00  6.75  30.00  69.82  961   GES, DM


45739 MD. RAKIBUZZAMAN    23.50  15.00 6.00 3.00  8.25  8.25  4.50  30.00  68.50  1153  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45740 CHAION KUMAR ROY    25.00  15.00 5.25 5.25  8.25  8.25  7.50  34.50  74.50  304   ET, GES, DM

45741 S. M. MAHAMUDUL HASAN 23.50  15.00 6.75 3.00  8.25  4.50  7.50  30.00  68.50  1154  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45742 MOST. SELINA SULTANA  21.00  15.00 6.75 1.50  7.50  8.25  6.75  30.75  66.75  1385  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45745 MD. ZAHIDUR RAHAMAN  21.00  14.64 4.50 3.75  7.50  8.25  8.25  32.25  67.89  1260  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45746 MD. MAREZUL KABIR   25.00  15.00 4.50 2.25  6.00  8.25  9.75  30.75  70.75  778   GES, DM

45752 MD. NAHID BADSHA    25.00  15.00 4.50 3.75  9.75  6.00  9.00  33.00  73.00  459   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45753 SHAMOLI RANI ROY    22.00  14.64 5.25 3.75  6.00  6.75  9.75  31.50  68.14  1210  MAT, STAT, GES


45758 MD. ASHRAFUL ALOM   25.00  15.00 3.75 2.25  9.75  9.00  6.75  31.50  71.50  662   GES, DM


45759 MD. KODOR AL-DIN    25.00  15.00 7.50 3.00  9.75  6.00  6.00  32.25  72.25  552   GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45762 SHAFAUL ISLAM     23.00  12.93 5.25 2.25  8.25  9.75  7.50  33.00  68.93  1093  ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45764 MD. IMRUL KAYES    17.50  14.82 3.75 3.75  6.75  8.25  7.50  30.00  62.32  1607  GES, DM

45768 MD. SAMIUL ISLAM    22.00  13.89 6.00 3.00  6.75  8.25  6.75  30.75  66.64  1394  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45776 MD. MATIER RAHMAN   25.00  15.00 6.75 1.50  9.75  7.50  9.00  34.50  74.50  305   ET, GES, DM
                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45780 MD. NAHID HASSAN    24.00  15.00 3.75 3.75  6.00  9.75  7.50  30.75  69.75  976   GES, DM


                      Page 47 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45785 DIPAK CHANDRA PAUL   21.00  14.43 6.75 3.00  9.00  9.00  8.25  36.00  71.43  694   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45786 BAISHAKHI SARKAR    24.50  15.00 6.75 3.00  9.00  12.75  9.00  40.50  80.00  36   ET, GES, DM
    MD. MEHEDI HASAN                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45799             20.50  14.82 6.00 0.75  8.25  8.25  9.75  33.00  68.32  1187
    SARKER                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45811 MAHBUBA AKTAR RIYA   25.00  15.00 6.00 1.50  8.25  7.50  7.50  30.75  70.75  779   ET, GES, DM

45813 MD. AMDADUL HAQUE    23.00  15.00 6.00 3.75  9.00  7.50  4.50  30.75  68.75  1112  GES, DM


45817 TAPOSHI RANI PAL    25.00  15.00 4.50 3.00  7.50  10.50  6.00  31.50  71.50  663   GES, DM


45818 MD. RAKIBUL ISLAM    18.50  12.93 5.25 4.50  6.75  9.00  6.75  32.25  63.68  1577  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45820 MD. ANISUR RAHMAN    25.00  15.00 6.75 4.50  10.50  8.25  10.50 40.50  80.50  29   ET, GES, DM

45823 MOST. LULUJAKIATAN   21.00  15.00 6.00 5.25  5.25  8.25  5.25  30.00  66.00  1452  DM


45828 MOST. ETY-KHANAM    23.00  15.00 6.00 4.50  7.50  6.00  6.00  30.00  68.00  1234  DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45839 MD. HASANUZZAMAN    25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  9.00  8.25  32.25  72.25  553   GES, DM

45840 MD. MASUD RANA     25.00  15.00 6.00 3.00  9.75  9.00  3.75  31.50  71.50  664   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45841 MUSRAT JAHAN MUNNY   25.00  15.00 6.75 3.00  9.00  7.50  8.25  34.50  74.50  306   ET, GES, DM

45844 MD. YEASIN ALI MONDAL  19.50  14.07 4.50 3.75  10.50  6.00  5.25  30.00  63.57  1584  GES, DM


45848 MOST. NUSRAT ZAHAN   24.50  15.00 3.75 4.50  9.75  9.00  6.00  33.00  72.50  501   GES, DM


45852 KUSHAL ADHIKARY     22.00  15.00 6.00 3.00  6.00  9.75  6.75  31.50  68.50  1165  GES, DM


45856 WAHIDUL ISLAM      24.00  15.00 4.50 3.75  10.50  10.50  6.75  36.00  75.00  262   GES, DM


45859 MD. ADAM SHAFIULLAH   24.50  14.64 5.25 2.25  7.50  8.25  6.75  30.00  69.14  1057  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45863 MD. MONJURUL HOSSAIN  25.00  15.00 6.75 4.50  6.00  10.50  7.50  35.25  75.25  248   GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45868 MD . SHAIDUZZAMAN    18.00  12.39 6.75 3.00  6.75  9.00  8.25  33.75  64.14  1555  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45874 MD. TARIQUL ISLAM    25.00  15.00 6.75 5.25  12.00  9.00  10.50 43.50  83.50  10   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45881 MD. RAYHANUL ISLAM   25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  9.00  9.75  34.50  74.50  307   ET, GES, DM

45884 MINAR MAHMUD MIM    23.00  15.00 5.25 3.75  6.00  6.75  9.00  30.75  68.75  1113  MAT, STAT, GES


45886 MD. MAHRAB SAID RAFI  22.50  15.00 3.00 5.25  8.25  6.75  7.50  30.75  68.25  1192  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45887 MD. SHADEQUL ISLAM   24.50  15.00 4.50 1.50  9.75  6.75  8.25  30.75  70.25  853   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45891 MD. BIPLOB HOSSAIN   24.00  15.00 6.00 4.50  9.75  7.50  8.25  36.00  75.00  263   ET, GES, DM

45900 MD. MOSHAROF HOSSAIN  25.00  15.00 5.25 2.25  11.25  6.75  6.75  32.25  72.25  554   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45901 MD. JAHID HASSAN    25.00  15.00 5.25 2.25  6.00  9.00  7.50  30.00  70.00  917   GES, DM

45902 MD. MAMUNUR RASHID   25.00  15.00 3.75 2.25  10.50  9.00  6.00  31.50  71.50  665   GES, DM

    MD. MUSTAFIZUR
45904             24.00  15.00 5.25 3.75  5.25  9.00  6.75  30.00  69.00  1078  GES, DM
    RAHMAN

                       Page 48 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks          Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45907 NOSHIN SHARMILI     25.00  15.00 6.75 2.25  7.50  7.50  10.50 34.50  74.50  308   ET, GES, DM

45911 MEHNAZ SHARMIN      25.00  15.00 7.50 4.50  6.75  6.75  5.25  30.75  70.75  780   Not Eligible


45913 MD. NEWAJ SHARIF     20.00  15.00 5.25 3.75  7.50  6.75  6.75  30.00  65.00  1508  GES, DM


45920 MD. HASAN TAREQ     22.50  15.00 5.25 3.75  9.75  5.25  7.50  31.50  69.00  1084  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


45933 MINAL HOSSAIN BADHAN   22.50  15.00 5.25 2.25  8.25  6.00  10.50 32.25  69.75  984   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MD. MAHFUZUR RAHMAN                                      MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45938             25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  8.25  8.25  31.50  71.50  666
    SAMRAT                                             GES, DM

45941 MILON ROY        23.50  15.00 6.75 3.00  6.75  6.75  9.75  33.00  71.50  676   MAT, STAT, GES

    MD. DALWER HOSSAN                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45952             25.00  15.00 5.25 5.25  7.50  9.00  8.25  35.25  75.25  249
    SAIDE                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45958 MD. ABDUL MOMIN     21.00  14.25 6.00 3.00  12.75  8.25  9.75  39.75  75.00  268   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
45968 ABU. MD. NAHID HOSSAIN  25.00  15.00 6.00 3.75  6.00  9.00  7.50  32.25  72.25  555   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45982 MD. MASHIUR RAHMAN    21.00  14.64 4.50 4.50  9.00  9.75  7.50  35.25  70.89  744   ET, GES, DM

45989 UZZAL CHANDRA ROY    22.00  14.43 5.25 2.25  9.00  6.75  9.00  32.25  68.68  1130  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46003 MD. MAHFUZUR RAHMAN   23.00  15.00 6.00 5.25  8.25  4.50  8.25  32.25  70.25  861   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46020 SULAV INDRA PAUL     25.00  15.00 6.00 4.50  7.50  6.00  7.50  31.50  71.50  667   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46026 SATHI RANI SARKER    23.50  14.82 6.00 3.75  8.25  8.25  6.00  32.25  70.57  814   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46029 JOTISH CHANDRA      22.50  12.93 3.75 1.50  7.50  9.00  8.25  30.00  65.43  1484  ET, GES, DM

46030 MD. RAUFUR RAHAMAN    24.00  15.00 6.00 3.75  8.25  6.00  8.25  32.25  71.25  702   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46034 ABDUL BARIK       17.50  14.64 3.75 3.00  5.25  9.75  9.75  31.50  63.64  1581  GES, DM

46037 MD. MAJIBAR RAHMAN    25.00  15.00 5.25 3.00  5.25  6.75  10.50 30.75  70.75  781   MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46041 MD. MUHAIMINUL ISLAM   24.50  15.00 7.50 3.00  7.50  9.00  9.00  36.00  75.50  212   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46043 MD. SOHRAB HOSSAIN    22.50  13.14 4.50 3.00  11.25  10.50 11.25 40.50   76.14  169   ET, GES, DM

46045 MD. SHARIFUL ISLAM    20.50  15.00 6.75 4.50  8.25  6.75  7.50  33.75  69.25  1055  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46048 MD. MAHMUDUL HASAN    23.50  13.50 3.00 3.00  7.50  8.25  9.75  31.50  68.50  1140  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46049 MD. ZULFIKAR ALI     25.00  15.00 3.75 3.00  10.50  7.50  8.25  33.00  73.00  460   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46051 MD. MAHFUZUR RAHMAN   22.00  15.00 5.25 2.25  7.50  9.00  7.50  31.50  68.50  1166  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46052 RABIUL ISLAM       22.10  14.82 5.25 0.00  8.25  7.50  10.50 31.50  68.42  1174  ET, GES, DM

46056 MD. ROKONUZZAMAN     21.50  15.00 6.00 2.25  6.00  6.75  9.00  30.00  66.50  1406  MAT, STAT, GES

    NAZMUL HUSAIN MD
46062             25.00  15.00 6.00 3.75  8.25  7.50  6.75  32.25  72.25  556   GES, DM
    NAHID
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46067 MD. MEHEDI HASAN     24.00  15.00 3.75 1.50  8.25  8.25  8.25  30.00  69.00  1079  ET, GES, DM

46069 PANKAJ KUMAR HALDER   22.00  13.89 6.00 3.75  6.75  6.00  9.00  31.50  67.39  1322  MAT, STAT, GES


                       Page 49 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
    MOST. SHAFI EARFAT
46074             25.00  15.00 6.75 3.75  8.25  8.25  6.75  33.75  73.75  376   GES, DM
    JEBIN
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46076 MD. MIZANUR RAHMAN    25.00  13.68 6.00 3.75  4.50  9.00  10.50 33.75  72.43  515   GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46080 MD. SHAJAHAN ISLAM    20.00  14.25 5.25 3.75  8.25  9.75  12.75 39.75  74.00  341   ET, GES, DM
   MD. KAOSER ALAM                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46084             23.00  15.00 6.00 4.50  7.50  9.00  8.25  35.25  73.25  410
   SARKER                                              ET, GES, DM
   MD. MOSTAFIZUR-                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46090             25.00  15.00 6.75 4.50  10.50  15.00 11.25 48.00   88.00  1
   RAHAMAN.                                             ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46092 MD. ALAMGIR HOSSIN    25.00  15.00 4.50 4.50  9.00  7.50  7.50  33.00  73.00  461   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46094 MD. SHAMIM        25.00  15.00 6.00 3.75  11.25  9.75  8.25  39.00  79.00  58   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46095 MD. SOLYMAN HASAN    16.50  13.89 3.75 3.00  8.25  9.00  9.00  33.00  63.39  1592  ET, GES, DM

46097 MD. RAHEL        19.50  15.00 5.25 1.50  8.25  5.25  9.75  30.00  64.50  1539  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46106 MD. RASHEDUL ISLAM    25.00  14.43 4.50 3.75  10.50  9.75  7.50  36.00  75.43  219   ET, GES, DM
    MD. AMIRUL ISLAM                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46108             25.00  15.00 6.75 3.75  9.00  9.00  10.50 39.00  79.00  59
    NANNU                                              ET, GES, DM

46110 FERDOUSH ALOM      25.00  14.82 5.25 3.00  9.75  7.50  4.50  30.00  69.82  962   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46111 MD. SHORIFUL ISLAM    20.00  14.07 5.25 3.00  10.50  9.75  9.00  37.50  71.57  624   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46113 SHAH MD. MARUF HASAN   25.00  15.00 6.00 3.00  9.00  7.50  7.50  33.00  73.00  462   ET, GES, DM

46115 MD. LATIFUL KHABIR    24.00  15.00 7.50 3.75  9.75  4.50  5.25  30.75  69.75  977   DM


46127 MD. FEROZ MAHMUD     24.50  15.00 6.00 3.00  9.00  10.50  6.75  35.25  74.75  276   GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46132 LIYAZA AKTER       18.50  15.00 3.75 1.50  6.75  10.50  9.00  31.50  65.00  1513  GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46133 MD. LOTIFUL HASSAN    22.50  15.00 4.50 3.00  6.75  8.25  8.25  30.75  68.25  1193  GES, DM

46134 MD. MEHIDI HASAN HABIB  23.00  15.00 5.25 1.50  6.00  10.50  6.75  30.00  68.00  1235  GES, DM


46139 MST. SIRAJUM MANIRA   25.00  14.64 5.25 5.25  9.00  11.25  6.75  37.50  77.14  119   GES, DM

    APURBA CHANDRA                                         MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46140             21.00  15.00 5.25 3.75  6.00  7.50  8.25  30.75  66.75  1386
    SARKER                                             GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46141 MOST. SAHELA SHARMIN   25.00  15.00 6.75 3.75  10.50  7.50  10.50 39.00  79.00  60   ET, GES, DM
   MOST. SHABIHA AKTER
46144             25.00  15.00 6.00 3.00  8.25  7.50  5.25  30.00  70.00  918   GES, DM
   SUROVI
   MD. ABDULLA AL-
46145             23.00  15.00 6.00 3.75  7.50  9.75  6.75  33.75  71.75  613   GES, DM
   MOHAIMIN
46147 JOYSTNA AKTER      25.00  15.00 5.25 1.50  9.00  6.75  7.50  30.00  70.00  919   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    MOST. JANIFA AKHTER                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46148             25.00  15.00 6.75 3.75  10.50  7.50  8.25  36.75  76.75  149
    JOBA                                              ET, GES, DM

46152 MST. JAKERINA SARKAR   25.00  15.00 6.00 3.00  10.50  6.75  3.75  30.00  70.00  920   GES, DM


46153 S. AVIRAM CHANDRO RAY 24.00   14.64 7.50 3.75  6.75  6.75  8.25  33.00  71.64  619   MAT, STAT, GES


46157 MD. RABBANY ISLAM    25.00  15.00 5.25 2.25  9.75  5.25  9.75  32.25  72.25  557   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46162 MASUM RANA        25.00  15.00 6.00 4.50  11.25  11.25  7.50  40.50  80.50  30   ET, GES, DM


                       Page 50 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

46170 MD. ASIF MUZTABA    24.50  15.00 6.00 4.50  7.50  7.50  6.75  32.25  71.75  606   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46172 KAZI FARUKUR RAHMAN   21.50  15.00 6.75 5.25  7.50  8.25  9.75  37.50  74.00  340   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46182 MD. SHAHADAT HOSSAIN  20.50  15.00 6.75 2.25  6.00  8.25  8.25  31.50  67.00  1363  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46190 MD. MASUD REZA     25.00  15.00 6.00 3.75  7.50  11.25  7.50  36.00  76.00  195   ET, GES, DM

46199 MD. KAMRUL HASAN    25.00  15.00 4.50 1.50  9.00  6.75  9.00  30.75  70.75  782   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46200 MD. ASHIKUR RAHAMAN   22.00  15.00 7.50 4.50  6.75  9.75  6.00  34.50  71.50  684   GES, DM


46201 MD. ANOWAR HOSEN    21.50  14.43 6.75 3.75  7.50  9.00  5.25  32.25  68.18  1204  GES, DM


46203 MD. NASIR AHMMED SANI  20.00  15.00 6.00 2.25  7.50  9.00  6.00  30.75  65.75  1467  GES, DM


46205 MD. ABDUL WAKIL     25.00  15.00 5.25 3.75  9.00  9.00  6.00  33.00  73.00  463   GES, DM


46207 MASUD RANA       25.00  15.00 7.50 5.25  8.25  8.25  6.00  35.25  75.25  250   GES, DM


46209 MD. SUMAN MIA      20.00  15.00 6.75 3.00  6.75  8.25  6.00  30.75  65.75  1468  GES, DM

    MD. MAHMUDUL HASAN
46210             22.00  14.82 4.50 3.00  10.50  9.00  4.50  31.50  68.32  1184  GES, DM
    MASUD
46216 MD. AKHTARUZZAMAN    22.00  14.82 6.00 5.25  6.75  6.75  6.75  31.50  68.32  1185  GES


46217 DITOL CHANDRA      22.50  14.07 5.25 3.00  7.50  6.75  8.25  30.75  67.32  1329  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

   MD. NURUSH                                            MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46221             21.50  15.00 5.25 4.50  6.75  7.50  9.00  33.00  69.50  1023
   SAMSUDDOHA                                            GES, DM
   MD. MAHMUDUL HASAN
46223             23.50  15.00 6.75 2.25  7.50  9.00  6.00  31.50  70.00  941   GES, DM
   SHISHIR CHOWDHURY
46231 MD. SAZZADUR RAHAMAN 23.50   15.00 5.25 3.75  6.75  6.75  7.50  30.00  68.50  1155  MAT, STAT, GES


46232 MD. ASRAFUL ISLAM    24.00  15.00 6.00 3.00  9.00  6.00  8.25  32.25  71.25  703   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46233 ASHADUL ISLAM      21.00  13.89 6.00 3.75  9.75  7.50  6.00  33.00  67.89  1257  GES, DM


46235 AFRIN TABACHCHUM    24.00  15.00 6.75 3.00  9.75  9.00  2.25  30.75  69.75  978   GES, DM


46240 MD. NAZMUS SAADAT    23.00  15.00 5.25 3.75  6.00  6.00  10.50 31.50  69.50  1016  MAT, STAT, GES

    MD. ABDULLAH-AL-                                        MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46242             24.50  15.00 6.00 3.00  3.75  9.75  10.50 33.00  72.50  502
    MAMUN                                             GES, DM

46245 MD. MORSHEDUL ISLAM   24.00  15.00 6.00 1.50  9.00  9.75  6.00  32.25  71.25  704   GES, DM


46250 HUMAYON KABIR      25.00  15.00 6.75 5.25  8.25  6.75  9.00  36.00  76.00  196   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46251 MD. AMIT HASAN     20.00  15.00 4.50 4.50  6.00  8.25  6.75  30.00  65.00  1509  GES, DM


46252 MD. SOHAG ALI MANDAL  21.00  13.68 6.00 3.00  6.00  6.75  11.25 33.00  67.68  1287  MAT, STAT, GES

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46253 NAZMUN NAHER SUMS    25.00  15.00 3.00 4.50  8.25  8.25  8.25  32.25  72.25  558   ET, GES, DM

46254 SULTANA MAHMUDA     25.00  15.00 7.50 6.00  6.00  5.25  6.75  31.50  71.50  668   Not Eligible

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46259 KAMAL CHANDRA PAUL   25.00  15.00 6.00 4.50  9.00  11.25 11.25 42.00   82.00  16   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46266 MD. FOZLA RABBI     24.00  12.93 6.00 3.00  9.75  7.50  8.25  34.50  71.43  691   ET, GES, DM


                       Page 51 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

46268 SHAHINUR RAHMAN     21.65  14.25 5.25 0.00  9.75  9.00  6.75  30.75  66.65  1393  GES, DM


46273 MYDUJJAMAN       25.00  15.00 5.25 3.75  7.50  9.75  6.00  32.25  72.25  559   GES, DM


46281 RASHIDA         21.00  13.89 6.75 3.00  7.50  9.00  6.75  33.00  67.89  1258  GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46282 BISHAWS CHANDRA ROY   22.50  13.32 5.25 1.50  10.50  12.00  9.75  39.00  74.82  272   ET, GES, DM

46289 MD. SHAHIN ALAM     25.00  15.00 6.75 6.00  12.00  11.25  6.75  42.75  82.75  11   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46291 SHAILA SHARMIN     22.50  15.00 6.00 3.00  8.25  8.25  7.50  33.00  70.50  832   ET, GES, DM

46296 S. M. ATIQUL ISLAM   20.50  14.43 4.50 4.50  8.25  6.75  6.00  30.00  64.93  1515  GES, DM


46306 SHAZZAD ALI       25.00  15.00 4.50 3.75  8.25  8.25  6.00  30.75  70.75  783   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46308 HIRU GOPAL ROY     25.00  13.68 6.00 3.00  9.75  8.25  8.25  35.25  73.93  342   ET, GES, DM
    MD. BAYAZID AMIN
46309             25.00  15.00 6.75 5.25  9.00  9.00  2.25  32.25  72.25  560   GES, DM
    TALUKDER
46312 MD. GIAS UDDIN     23.50  15.00 5.25 3.00  8.25  9.75  6.00  32.25  70.75  793   GES, DM


46315 YUSUB ALI        25.00  14.82 5.25 3.75  9.00  6.00  6.75  30.75  70.57  812   GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46325 MST. POLY SARMIN    25.00  15.00 5.25 4.50  8.25  8.25  7.50  33.75  73.75  377   ET, GES, DM

46328 MD. IQBAL HOSSAIN    19.50  14.64 6.75 3.75  9.00  8.25  6.75  34.50  68.64  1136  GES, DM


46330 MD. SHADEKUL ISLAM   25.00  15.00 5.25 3.75  8.25  6.00  9.00  32.25  72.25  561   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46337 MD. SABUJ ALI      20.50  14.07 3.00 3.75  9.75  9.00  9.00  34.50  69.07  1067  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46339 MD. SAKIL AL MAMUN   18.00  14.07 6.00 3.75  6.00  7.50  10.50 33.75  65.82  1464  GES, DM

46347 MD. RAKIBUR RAHMAN   22.00  15.00 6.00 4.50  11.25  6.00  7.50  35.25  72.25  568   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46349 MD. LUTFOL HASAN    25.00  14.64 6.75 6.75  4.50  9.00  8.25  35.25  74.89  271   GES, DM

46351 MD. HASAN ALI      24.50  14.82 6.75 2.25  9.00  6.00  8.25  32.25  71.57  621   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46354 TANVIR RAHMAN      25.00  15.00 6.00 2.25  11.25  6.75  12.00 38.25  78.25  80   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46357 MD. AKHTARUZZAMAN    22.50  15.00 6.00 1.50  7.50  7.50  7.50  30.00  67.50  1307  ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46367 UMME HABIBA AKTER    24.50  15.00 4.50 4.50  7.50  8.25  8.25  33.00  72.50  503   ET, GES, DM

46373 MD. ANOARUL ISLAM    25.00  14.82 4.50 4.50  7.50  6.00  7.50  30.00  69.82  963   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46374 PALASH CHANDRA ROY   22.00  14.07 6.00 3.00  10.50  7.50  9.75  36.75  72.82  484   ET, GES, DM
    MD. ABDULLAH-AL-                                        MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46380             23.50  15.00 6.00 1.50  7.50  8.25  11.25 34.50  73.00  473
    MAMUN                                             ET, GES, DM

46382 MUKUL CHANDRA ROY    21.50  15.00 4.50 3.00  8.25  9.00  5.25  30.00  66.50  1407  GES, DM

                                                    MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46389 FATEMA TOJ JOHRA MITU  20.50  14.82 5.25 3.00  6.75  7.50  9.00  31.50  66.82  1379  GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46395 RASEL AHMED       24.00  14.64 6.00 4.50  8.25  11.25  9.75  39.75  78.39  68   ET, GES, DM
                                                    MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46399 MD. LIMON BABU     22.50  15.00 4.50 2.25  8.25  12.75 10.50 38.25   75.75  204   ET, GES, DM


                       Page 52 of 59
                HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46404 GOLAM SAYEK        25.00  15.00 3.00 3.75  8.25  7.50  9.75  32.25  72.25  562   ET, GES, DM

46406 MD. MOKABBER HOSSAIN   25.00  14.82 6.75 5.25  9.75  6.75  9.00  37.50  77.32  113   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46416 MD. MAHBUBUL HASAN    19.50  15.00 3.75 3.75  6.75  6.75  9.00  30.00  64.50  1540  MAT, STAT, GES

    TASNIM IRTIFA                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46419              25.00  15.00 6.00 3.00  9.00  11.25 10.50 39.75   79.75  47
    CHOWDHURY                                            ET, GES, DM

46425 DULAL HAQUE        24.00  14.07 6.00 4.50  5.25  6.00  8.25  30.00  68.07  1216  MAT, STAT

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46428 SHEIKH MAHILA NAWAR    25.00  15.00 7.50 2.25  9.00  11.25 10.50 40.50   80.50  31   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46430 MD. ISTIAK AHMED     18.50  14.25 5.25 3.75  7.50  8.25  9.00  33.75  66.50  1411  ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46431 MD. MOSTOFA KAMAL     25.00  15.00 6.00 2.25  6.75  10.50  9.00  34.50  74.50  309   GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46438 MAHFUJUR RAHMAN      22.50  15.00 6.00 3.75  9.75  11.25 12.00 42.75   80.25  33   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46439 MD. SHAFIAR RAHMAN    25.00  15.00 5.25 2.25  8.25  10.50  9.00  35.25  75.25  251   ET, GES, DM

46440 MEHEDI HASAN       25.00  15.00 6.75 3.75  7.50  9.75  5.25  33.00  73.00  464   GES, DM


46441 SHEFAT AFRIN       21.50  15.00 6.75 3.75  4.50  6.00  9.00  30.00  66.50  1408  MAT, STAT


46442 MD. SHAKIL AHMED     22.00  13.32 4.50 3.75  9.00  6.75  9.75  33.75  69.07  1066  MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46449 MD. MAHIQUL ISLAM     24.00  15.00 5.25 2.25  8.25  7.50  12.00 35.25  74.25  320   ET, GES, DM

46450 MD. ABDUS SALAM      23.00  15.00 5.25 3.00  9.00  9.75  3.00  30.00  68.00  1236  GES, DM


46453 JOY BASAK         24.00  14.43 5.25 3.00  8.25  9.00  6.75  32.25  70.68  806   GES, DM


46454 MD. NAWSHED ALI      22.00  14.07 5.25 3.00  6.75  6.75  9.00  30.75  66.82  1374  MAT, STAT, GES


46456 MD. NASIBUZZAMAN     22.50  15.00 6.75 2.25  8.25  6.75  8.25  32.25  69.75  985   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46457 RUKAIA AMIN        22.00  15.00 6.00 3.75  7.50  7.50  8.25  33.00  70.00  948   ET, GES, DM

46458 MD. MOHSIN ALI      22.00  15.00 6.75 5.25  12.00  12.75  6.75  43.50  80.50  32   GES, DM


46460 MD. EMDADUL HAQUE     25.00  15.00 7.50 1.50  8.25  9.00  6.75  33.00  73.00  465   GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46466 MST. SAMANTA AKTAR    25.00  15.00 6.75 4.50  6.75  8.25  7.50  33.75  73.75  378   GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46467 FHAMIDA AKTER MIMU    23.50  15.00 1.50 4.50  9.00  10.50  7.50  33.00  71.50  677   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46471 MD. KAMRUZZAMAN      20.50  14.64 5.25 2.25  4.50  9.00  12.00 33.00  68.14  1213  GES, DM

46479 MD. MOKTER HOSSEN     19.00  12.57 3.00 3.75  7.50  9.00  6.75  30.00  61.57  1613  GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46484 ZALIL SORKER       21.50  14.43 5.25 4.50  5.25  7.50  8.25  30.75  66.68  1391  GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46486 A. T. M. SAZZAD HOSSAIN  21.00  13.89 6.75 3.00  6.00  11.25  9.00  36.00  70.89  743   GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46487 SUBIR ROY         25.00  15.00 6.75 1.50  6.75  8.25  8.25  31.50  71.50  669   GES, DM

46494 MD. KHURSHID HASAN    24.00  15.00 4.50 5.25  8.25  9.00  6.75  33.75  72.75  491   GES, DM

    MD. MOSHFEQUR
46495              21.50  15.00 6.00 1.50  9.00  8.25  6.75  31.50  68.00  1241  GES, DM
    RAHMAN

                        Page 53 of 59
                 HSC SSC          MCQ Marks           Grand  Merit
Roll      Full Name                                             Eligible For
                 Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
    MAHMUDUR RAHMAN                                          MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46496              25.00  15.00 5.25 3.75  7.50  9.00  12.75 38.25  78.25  81
    KHANDKER                                             ET, GES, DM

46497 MD. MAHFUZAR RAHMAN    21.00  14.64 5.25 3.00  9.00  9.00  6.00  32.25  67.89  1261  GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46498 LITON CHANDRA ROY     19.00  15.00 4.50 3.75  7.50  8.25  12.75 36.75  70.75  804   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46500 MD. MARJUT HOSSAIN     22.00  14.82 5.25 3.00  6.00  8.25  7.50  30.00  66.82  1376  GES, DM

46504 MD. IFTEA KHARUL ISLAM   23.00  15.00 3.00 4.50  5.25  11.25  6.00  30.00  68.00  1237  GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46505 MD. BULBUL AHAMED     21.50  13.68 6.75 4.50  6.00  8.25  8.25  33.75  68.93  1098  GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46511 MOST. NURE AFRIN BOBY   20.00  13.14 3.75 2.25  7.50  8.25  11.25 33.00  66.14  1435  ET, GES, DM

46515 A.K.M. ISTIAK SADAT ABIR  24.50  15.00 6.75 4.50  6.75  6.75  8.25  33.00  72.50  504   MAT, STAT, GES

   SINTHIA RAHMAN
46517              23.50  15.00 5.25 5.25  10.50  11.25  4.50  36.75  75.25  253   GES, DM
   SUMONA
   MD. MINHAZUL HAQUE                                         MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46521              25.00  15.00 5.25 3.75  10.50  9.75  9.75  39.00  79.00  61
   NANNU                                                ET, GES, DM

46522 MST. FARIDA YEASMIN    25.00  15.00 6.75 3.75  7.50  9.75  6.00  33.75  73.75  379   GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46523 MD. JOYNAL ABEDIN     21.50  14.82 6.00 0.75  8.25  11.25 10.50 36.75   73.07  417   ET, GES, DM

46524 RONY AHMED         25.00  15.00 4.50 3.00  10.50  6.75  8.25  33.00  73.00  466   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46526 MD. MAHAFUZER RAHMAN 25.00     15.00 5.25 4.50  6.75  9.75  6.75  33.00  73.00  467   GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46529 MD. MAHBUBUL ALAM     20.00  15.00 5.25 2.25  7.50  7.50  10.50 33.00  68.00  1246  ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46537 HASAN-E-REZWAN       20.50  15.00 4.50 2.25  8.25  8.25  7.50  30.75  66.25  1431  ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46544 MD. KHOKON MIA       22.00  14.64 3.75 2.25  6.00  9.00  9.75  30.75  67.39  1324  GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46547 MD. OMAR SIDDIK      21.00  14.25 6.00 3.00  8.25  8.25  9.00  34.50  69.75  986   ET, GES, DM

46551 MT. ABIDA SULTANA     23.50  15.00 5.25 3.75  7.50  6.00  9.00  31.50  70.00  942   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46552 MD. MAHBUB ALAM      20.50  15.00 7.50 3.75  6.00  10.50  8.25  36.00  71.50  690   GES, DM

46553 MD. MOTTAKIN MIAH     24.15  15.00 5.25 3.00  8.25  6.75  10.50 33.75  72.90  478   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46554 NAHIDA ISLAM        25.00  15.00 7.50 5.25  11.25  10.50  9.75  44.25  84.25  6   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46558 MD. MOTAHAR ALI      25.00  14.43 6.75 4.50  6.00  8.25  9.00  34.50  73.93  344   GES, DM

46560 MD. ARIFUR RAHAMAN     22.00  14.82 1.50 4.50  9.00  9.00  6.75  30.75  67.57  1293  GES, DM


46562 FARZANA CHOWDHURY     25.00  15.00 5.25 3.75  6.00  9.75  6.00  30.75  70.75  784   GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46565 MD. SOYEB ISLAM      18.50  14.25 5.25 1.50  8.25  9.75  10.50 35.25  68.00  1248  ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46566 KOHINUR AKTER       25.00  15.00 3.75 3.00  9.75  9.75  8.25  34.50  74.50  310   ET, GES, DM
    MD. JAHANGIR AL                                          MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46569              25.00  15.00 6.00 3.00  6.75  10.50 11.25 37.50   77.50  106
    MAHMUD                                              GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46570 MD. FARIDUL ISLAM     23.50  15.00 6.00 4.50  10.50  10.50  9.75  41.25  79.75  49   ET, GES, DM

46576 MD. ARIFUL ISLAM      21.00  15.00 5.25 3.00  6.75  10.50  6.75  32.25  68.25  1200  GES, DM


                        Page 54 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks          Grand  Merit
Roll     Full Name                                           Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.

46577 MANIK CHANDRA ROY   20.00  14.43 6.00 2.25  9.75  8.25  6.75  33.00  67.43  1320  GES, DM

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46578 MD. SOHAG RANA     23.50  14.07 3.75 1.50  9.75  7.50  9.75  32.25  69.82  965   ET, GES, DM

46581 AFRIN DEEBA      25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  8.25  6.75  30.75  70.75  785   GES, DM


46584 MST. NISHA AKTER    24.50  14.82 6.75 2.25  6.00  8.25  6.75  30.00  69.32  1033  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46588 MD. RASEL RANA     20.50  15.00 6.00 3.75  6.75  9.75  9.00  35.25  70.75  803   GES, DM

46589 MD. ANARUL ISLAM    20.50  14.64 4.50 3.75  5.25  6.00  10.50 30.00  65.14  1499  MAT, STAT, GES


46593 WAHED ALI       20.00  14.25 5.25 3.00  7.50  6.75  8.25  30.75  65.00  1504  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46602 LITON CHANDRO BARMAN 25.00   15.00 6.00 3.75  9.75  7.50  5.25  32.25  72.25  563   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46618 MD. SABBIRUL ISLAM   21.50  13.89 3.75 2.25  6.00  9.75  12.00 33.75  69.14  1059  GES, DM

46628 DIL RUBA KHANAM    21.00  15.00 5.25 1.50  9.75  10.50  3.00  30.00  66.00  1453  GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46631 MD. AL-AMIN MIAH    25.00  15.00 7.50 3.75  6.00  7.50  9.00  33.75  73.75  380   GES, DM

46634 MAHBUB ALOM      20.00  15.00 3.75 3.00  6.75  6.75  9.75  30.00  65.00  1510  MAT, STAT, GES


46635 MD. HUMAYUN KABIR   25.00  15.00 6.00 2.25  7.50  7.50  6.75  30.00  70.00  921   GES, DM


46636 MD. DELWAR HOSSAIN   22.50  15.00 5.25 4.50  6.75  6.75  8.25  31.50  69.00  1085  MAT, STAT, GES


46644 SELIM REZA       22.00  15.00 4.50 2.25  7.50  6.75  9.75  30.75  67.75  1280  MAT, CHEM, STAT, GES, DM


46651 MD. MOFAZZAL HOSSAIN  25.00  14.82 5.25 4.50  7.50  7.50  6.75  31.50  71.32  696   GES, DM


46680 MD. RABIUL ISLAM    25.00  15.00 5.25 3.75  6.75  9.00  5.25  30.00  70.00  922   GES, DM

                                                   MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46698 SYED ROKIBUL HASSAN  25.00  15.00 6.75 2.25  6.00  8.25  8.25  31.50  71.50  670   GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46712 RAJAUL KARIM      25.00  15.00 6.75 3.00  9.00  8.25  9.00  36.00  76.00  197   ET, GES, DM
    MD. ABDUR RAZZAK                                       MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46713            19.50  14.07 6.75 3.75  9.75  8.25  10.50 39.00  72.57  499
    SARKER                                            ET, GES, DM

46715 MD. KOWSAR HABIB    17.00  12.75 6.00 2.25  6.75  8.25  6.75  30.00  59.75  1624  GES, DM


46717 MD. ABU AHAD ISLAM   20.50  13.89 6.00 4.50  5.25  6.00  9.00  30.75  65.14  1497  MAT, STAT, GES


46726 MAHMUDA KHATUN     25.00  14.43 6.00 3.75  5.25  6.00  9.00  30.00  69.43  1027  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46734 MD. NAZIR HOSSAIN   24.00  15.00 5.25 2.25  9.75  11.25  9.75  38.25  77.25  118   ET, GES, DM

46752 MD. SHAKLINE MAHAMUD  18.50  14.07 5.25 6.75  6.75  6.75  9.00  34.50  67.07  1344  MAT, STAT, GES

                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46761 AYESHA AKTER SATHI   25.00  15.00 6.00 3.75  9.75  10.50  8.25  38.25  78.25  82   ET, GES, DM
    HIMANGSHU SHEKHAR                                      MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
46783            20.50  14.43 6.75 2.25  3.75  9.75  7.50  30.00  64.93  1516
    ROY                                             GES, DM
                                                   MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46791 D. M BOURHAN UDDIN   22.50  14.07 3.75 2.25  8.25  10.50  7.50  32.25  68.82  1103  ET, GES, DM

46798 ANUP ROY        24.00  15.00 6.75 3.00  6.75  6.00  9.75  32.25  71.25  705   MAT, STAT, GES
                      Page 55 of 59
          HSC SSC         MCQ Marks       Grand  Merit
Roll  Full Name                                  Eligible For
          Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math  Total  Total  Pos.
                   gyw³‡hv×v †KvUv
                Page 56 of 59
               HSC SSC          MCQ Marks            Grand  Merit
Roll     Full Name                                             Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math      Total  Total  Pos.
               HSC SSC          MCQ Marks            Grand  Merit
Roll     Full Name                                             Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math      Total  Total  Pos.
40916 MD. SOAYEEB HASAN    22.00  15.00 6.75 5.25  5.25   9.75  4.50  31.50  68.50  16   DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
40964 SHAHMUNA AKTAR     22.00  15.00 5.25 1.50  7.50   7.50  8.25  30.00  67.00  18   ET, GES, DM
   PALASHCHANDRA
40970             21.00  14.64 6.75 3.00  9.00   6.75  7.50  33.00  68.64  15   MAT, CHEM, STAT, GES, DM
   SARKER
   MST. SHIDRATUL
41011             22.50  15.00 7.50 4.50  6.75   6.75  7.50  33.00  70.50  8   MAT, STAT, GES
   MUNTAHA
41255 SWARNALATA ROY     25.00  15.00 5.25 3.00  9.75   8.25  5.25  31.50  71.50  5   GES, DM


41409 NAFISH FARHANA     22.00  15.00 6.75 3.00  8.25   6.75  9.00  33.75  70.75  7   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


42356 RAHAMATULLAH      25.00  15.00 6.00 5.25  7.50   6.00  7.50  32.25  72.25  3   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42366 NEAMATULLAH       25.00  15.00 6.00 3.75  6.00   9.00  8.25  33.00  73.00  2   GES, DM

42558 SHARMIN AKTER      25.00  15.00 4.50 3.75  9.00   6.75  8.25  32.25  72.25  4   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43025 HAFIZA KHATUN BONNA   25.00  15.00 6.00 4.50  6.00   10.50  6.75  33.75  73.75  1   GES, DM


43182 MD. REZAUL KARIM    16.50  13.68 3.00 1.50  8.25   6.75  10.50 30.00  60.18  21   MAT, CHEM, STAT, GES, DM

    CHOWDHURY FAHAD
43590             25.00  15.00 5.25 4.50  8.25   7.50  5.25  30.75  70.75  6   GES, DM
    SHAHRIAR
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
43793 MD. RAKIBUL ISLAM RAKIB 24.00  14.43 5.25 3.75  6.75   7.50  8.25  31.50  69.93  11   GES, DM

43892 ROKSANA. AFROZ     19.50  15.00 4.50 3.75  8.25   9.00  6.75  32.25  66.75  19   GES, DM


43896 SABRIN AKTAR      22.50  15.00 7.50 3.00  7.50   4.50  9.00  31.50  69.00  13   MAT, CHEM, STAT, GES, DM


43907 MD. REZAUNUR RAHMAN   21.00  12.00 4.50 4.50  6.75   6.75  8.25  30.75  63.75  20   MAT, STAT, GES


44452 MOST. FIRATUNNESHA   21.50  14.25 6.00 3.75  8.25   8.25  6.75  33.00  68.75  14   GES, DM


44581 BISHWAJIT DEBNATH    18.00  15.00 7.50 4.50  6.75   9.00  9.00  36.75  69.75  12   MAT, STAT, GES, DM

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
44758 MD. ATAUR RAHMAN    22.50  15.00 3.75 3.75  9.00   8.25  8.25  33.00  70.50  9   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45719 MD. AMANULLAH      24.50  15.00 5.25 0.75  9.00   8.25  7.50  30.75  70.25  10   ET, GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
46565 MD. SOYEB ISLAM     18.50  14.25 5.25 1.50  8.25   9.75  10.50 35.25  68.00  17   ET, GES, DM


                         cÖwZeÜx †KvUv
               HSC SSC          MCQ Marks            Grand  Merit
Roll     Full Name                                             Eligible For
               Score Score Ban  Eng  Chem Phy Math      Total  Total  Pos.
40340 MD. SHAMIM FIROZ    24.00  15.00 6.00 3.75  9.75   6.00  6.75  32.25  71.25  2   GES, DM

    MD. RIDWAN NUR                                          MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
40654             18.50  15.00 4.50 3.75  4.50   9.00  9.00  30.75  64.25  5
    RAHMAN                                              GES, DM
                                                     MAT, PHY, STAT, CSE, ET,
42149 MD. RAFIUL ISLAM    21.50  15.00 6.75 1.50  5.25   7.50  10.50 31.50  68.00  3   GES, DM
                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
42570 RIPAN CHANDRA BARMAN 19.50   13.32 5.25 3.75  7.50   9.00  7.50  33.00  65.82  4   ET, GES, DM

45758 MD. ASHRAFUL ALOM    25.00  15.00 3.75 2.25  9.75   9.00  6.75  31.50  71.50  1   GES, DM
                       Page 57 of 59
                HSC SSC           MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban   Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
                         ¶z`ª b„-‡Mvwô †KvUv
                HSC SSC           MCQ Marks           Grand  Merit
Roll     Full Name                                            Eligible For
                Score Score Ban   Eng  Chem Phy Math     Total  Total  Pos.
40454 LIPY KHATUN       23.00  15.00 6.00 3.75  10.50  8.25  6.00  34.50  72.50  2   GES, DM


44248 BAPPY BESRA       23.50  14.25 6.75 2.25   5.25  6.75  9.00  30.00  67.75  3   MAT, STAT, GES

                                                     MAT, PHY, CHEM, STAT, CSE,
45015 ANIL CHANDRA ROBIDAS   25.00  15.00 5.25 2.25   7.50  9.00  11.25 35.25  75.25  1   ET, GES, DM

46217 DITOL CHANDRA      22.50  14.07 5.25 3.00   7.50  6.75  8.25  30.75  67.32  4   MAT, CHEM, STAT, GES, DM                           gvbweK kvLv
                HSC SSC               MCQ Marks       Grand
Roll     Full Name                                     Merit     Eligible For
                Score Score         Ban   Eng Geog Total    Total
    MD. SHAKIBUR RAHMAN
60016             25.00  15.00        6.00  3.75  23.25 33.00  73.00  7   GES
    SHAHIN
60021 GAWSUL AZAM       24.00  13.32        5.25  3.00  23.25 31.50  68.82  11   GES

60030 MD. EKRAMUL HAQUE    20.00  12.75        6.00  5.25  21.75 33.00  65.75  16   GES

60039 KOYEL RANI SARKER    25.00  14.82        6.00  3.00  25.50 34.50  74.32  5   GES
    MD. KAMRUZZAMAN
60040             20.50  12.75        6.00  3.75  20.25 30.00  63.25  24   GES
    MONDOL
60070 MD. MAZEDUR RAHMAN    21.50  10.68        4.50  3.75  25.50 33.75  65.93  15   GES
    MST. MOBASHSHIRA TUL
60078             19.00  12.39        7.50  4.50  20.25 32.25  63.64  23   GES
    JANNAT
60080 SWEETY          25.00  13.32        7.50  5.25  19.50 32.25  70.57  9   Not Eligible

60084 MOST. RIFAT JAHAN    24.00  13.14        6.75  2.25  23.25 32.25  69.39  10   Not Eligible

60085 MD. ZAHID HASSAN     22.00  10.68        6.00  4.50  22.50 33.00  65.68  17   GES

60096 MD. ABU SAID SAEM    22.00  11.82        6.00  3.00  21.00 30.00  63.82  22   GES

60100 MUNJIRA AKTER EMA    24.50  15.00        6.75  3.00  25.50 35.25  74.75  4   GES

60115 UMMEHANY. RUKU      24.50  14.43        6.00  3.00  29.25 38.25  77.18  3   GES

60134 MD. MILON SHEIKH     20.50  11.82        5.25  4.50  22.50 32.25  64.57  19   GES

60146 MD. SHOYEB AKTER     24.00  13.89        6.00  4.50  23.25 33.75  71.64  8   GES

60156 ADHIR KUMAR BISWAS    20.50  12.93        6.00  4.50  22.50 33.00  66.43  14   GES

60164 MD. ZAHIDUL ISLAM    22.50  15.00        6.00  2.25  33.75 42.00  79.50  2   GES
    DIPONGKAR CHANDRA
60171             20.50  11.82        6.00  3.75  23.25 33.00  65.32  18   GES
    ROY
60172 MOST. SABANA KHATUN   20.50  12.00        6.75  5.25  19.50 31.50  64.00  21   Not Eligible

60175 MOST. SHIMOLY AKTHER   22.00  13.68        6.00  4.50  21.00 31.50  67.18  12   GES


                        Page 58 of 59
                 HSC SSC           MCQ Marks         Grand  Merit
 Roll     Full Name                                            Eligible For
                 Score Score Ban    Eng  Chem Phy Math    Total  Total  Pos.
     MST. SAMSUNNAHAR
 60179              25.00   15.00       6.00  6.00  30.00 42.00  82.00  1   GES
     KHATUN
 60183 MOHSINA SULTANA      25.00   15.00       6.75  4.50  22.50 33.75  73.75  6   GES

 60192 MD. ABU SAYED       22.00   10.89       4.50  2.25  24.75 31.50  64.39  20   GES

 60193 MD. RUBEL MONDALL     22.00   12.75       6.00  2.25  24.00 32.25  67.00  13   Not Eligible


                            e¨emvq wk¶v kvLv
                 HSC SSC              MCQ Marks      Grand  Merit
 Roll     Full Name                                            Eligible For
                 Score Score         Ban  Eng Geog Total    Total  Pos.
 50002 MD. RAISUL ISLAM AKASH. 21.00    12.18       6.00  4.50  21.00 31.50  64.68  12        GES

 50013 MD. ALAMGIR HOSSAIN    19.00   12.18       6.00  3.00  22.50 31.50  62.68  16        GES

 50023 MD. MOHOSIN ALI      21.50   12.39       6.75  4.50  19.50 30.75  64.64  13      Not Eligible

 50026 HASAN MAHMUD        23.00   13.89       6.75  5.25  25.50 37.50  74.39  2        GES

 50036 MD. IMRAN HOSSAIN     20.00   11.82       7.50  3.00  21.75 32.25  64.07  15        GES

 50046 MD. MORSHED ALI      24.00   13.14       6.00  3.75  29.25 39.00  76.14  1        GES

 50049 MD. MIJANUR RAHMAN     23.10   12.57       4.50  6.00  20.25 30.75  66.42  9       Not Eligible

 50073 MD MONIRUZZAMAN      23.65   12.00       5.25  3.00  21.75 30.00  65.65  10      Not Eligible

 50079 M. SAIFULLAH        25.00   13.14       5.25  3.75  21.75 30.75  68.89  6       Not Eligible

 50086 MD. HASINUR ISLAM     15.50   13.68       5.25  3.75  21.00 30.00  59.18  17        GES
     NAYAN CHANDRA
 50102              22.30   11.25       6.00  4.50  24.00 34.50  68.05  7       Not Eligible
     BARMAN
 50118 MD.ATIAR RAHMAN      25.00   13.14       6.75  5.25  19.50 31.50  69.64  3       Not Eligible

 50129 MD. SAHADUL ISLAM     22.00   12.93       6.00  6.00  22.50 34.50  69.43  4        GES

 50141 MD. MANIK MUNSHI      23.50   12.57       5.25  5.25  20.25 30.75  66.82  8        GES

 50162 MD SOHEL RANA       19.00   14.07       6.75  6.00  19.50 32.25  65.32  11      Not Eligible

 50171 SADDAM HOSEN        18.50   13.89       6.00  4.50  26.25 36.75  69.14  5        GES

 50182 HABIBULLAH MASUM      19.00   13.14       6.00  2.25  24.00 32.25  64.39  14        GES
(cÖ‡dmi W. †gvt bRi“j Bmjvg )
mgš^qK
B BDwbU
1g el© mœvZK (m¤§vb) fwZ© cix¶v-2011-2012                          Page 59 of 59

								
To top