samenvatting Nederlands 3 havo vwo by GqXAAB4

VIEWS: 379 PAGES: 30

									Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                               1


Onderdeel:         Uitleg:                       Voorbeeld:
Beeldspraak      Figuurlijk taalgebruik. Alle uitdrukkingen en      Hij is snel op zijn
           gezegdes zijn beeldspraak.                teentjes getrapt.
Letterlijke betekenis Je bedoelt precies wat je zegt.             Ik zit op een stoel.
Figuurlijke        Je gebruikt beelden om te zeggen wat je bedoelt.  Hij is een sluwe vos.
betekenis                                   Je gebruikt dan een
              Het gebruik van beelden noemen we          beeld van een sluwe
              beeldspraak.                    vos om aan te geven dat
                                        iemand heel slim is.
Massamedia en       Radio, tv, kranten, tijdschriften en internet
reclame          worden massamedia genoemd, omdat ze grote
              groepen mensen bereiken.
              Je vindt er verschillende vormen van reclame,
              zoals:
               commercials,
               advertenties,
               sponsoring
               banners.
Tijdschriften       Specialistische tijdschriften: voor kleine     Tandartsen,
 specialistische     doelgroep. Kleine oplage en verschijnt slechts   atletiekliefhebbers
 algemene         enkele keren per jaar.

              Algemene tijdschriften: voor grote doelgroep.    Tros Kompas, Privé,
              Grote oplage en verschijning is wekelijks.     opiniebladen als
              Deze behoren tot de massamedia. Ze liggen ook    Elsevier en
              in kiosken en supermarkten.             lifestylemagazines als
              Ze besteden veel aandacht aan de teksten en     Vt-wonen
              koppen op hun voorblad.
Kranten          Regionaal en landelijk

              Populair:                     Telegraaf, Spits
              Intellectueel: doelgroep meer ervaren lezers, met NRC Handelsblad en
              hogere opleiding.                 Trouw

              Voorpagina = belangrijkste, vanwege de verkoop.
              Koppen moeten pakkend zijn. Foto’s opvallend.

              Adverteerders: kiezen krant die past bij hun
              doelgroep, maar ook wat past bij hun bugdet.
Commercials        Reclameboodschappen met beeld en / of geluid     Reclameblokken op tv
              (Kijkcijfers zijn hierbij belangrijk.)
Advertenties        Reclame met tekst en / of foto’s in tijdschriften en
              kranten
Sponsoring         Een bedrijf geeft geld of spullen om een product T-shirts van
              in beeld te krijgen                 voetbalspelers, bier in
                                        soaps
Banners          Klikbare vakjes of buttons op het internet met een
              link naar de site van de fabrikant of reclamemaker
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            2


Misleiding     Als je bijvoorbeeld denkt dat je naar een site gaat
          die je een eerlijke mening en advies geeft, en je
          krijgt alleen maar een bepaald merk geadviseerd.
Beeld        Beeld en geluid kunnen in korte tijd veel
          informatie overbrengen. Een beeld kan veel meer
          emoties overbrengen dan een gesproken of
          geschreven tekst.
Publiek       Elk medium maakt een programma of schrijft een         Ouderen
Doelgroep      artikel voor een verschillend publiek.             Kinderen
          Dit noem je de doelgroep.                    Zwangere vrouwen
                                          Sportliefhebbers
Publieksgerichtheid Een tekst is bedoeld voor een bepaald publiek.   
          Hoe weet je voor welk publiek het bedoeld is?

              1) Let op manier waarop de lezer wordt
                aangesproken, diepgang van de tekst en de
                voorkennis die wordt verondersteld.
              2) Is de tekst verschenen in een tijdschrift of
                krant voor een algemeen publiek of in een
                blad voor een bepaalde (beroeps)groep?
              3) Wordt er vaktaal of groepstaal gebruikt?
              4) Worden er lange, ingewikkelde zinnen en
                moeilijke woorden gebruikt?
              5) Bevat de tekst veel figuurlijk taalgebruik?
Opmaak / layout      Alle uiterlijke kenmerken van een tekst samen.
               Soort, grootte en manier van drukken (vet,
                cursief)
               Lettertype
               Kleuren
               Tekeningen en foto’s
               Lengte van de regels
               Kolommen

              Hoe de layout eruit ziet, hangt af van je publiek.
Onderdeel:         Uitleg:                        Voorbeeld:
Manieren van lezen

Zoekend lezen         Doel = informatie zoeken
                Je let op: titel, kopjes, zoekwoorden
Globaal lezen         Doel = een eerste indruk krijgen, de
                hoofdzaak bekijken
                Je let op: titel, kopjes, inleiding, vette en
                cursieve tekst, schrijver, bron
Intensief lezen        Doel = een tekst helemaal begrijpen
                Je let op: betekenis van woorden,
                verwijswoorden, tekstopbouw,
                alineaverbanden, tekstdoel
Studerend lezen        Doel = een tekst zo lezen, dat je onthoudt wat
                erin staat
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                             3


               Je let op: tekst nog een keer doorlezen,
               hoofdzaken stap voor stap inprenten
Kritisch lezen        Een tekst beoordelen op zijn juistheid
               Je let op: klopt de informatie? Is de informatie
               volledig? Zijn de argumenten overtuigend?
               Zijn de argumenten eerlijk?
Soorten publiek      1) Een persoon
               a) die je kent                  a) vriendin, oom
               b) die je niet persoonlijk kent          b) burgemeester
              2) Een groep
               a) Zonder bepaalde kenmerken           a) lezers van een krant
               b) Met bepaalde kenmerken             b) jongeren,
                                        muziekliefhebbers
Opmaak / layout

Titel           Geeft meestal aan waar de tekst over gaat en
              maakt je nieuwsgierig naar de inhoud. Grote letter
              en is vetgedrukt.
Ondertitel         Iets kleinere letter en geeft nog wat meer
              informatie over de inhoud van de tekst.
Tussenkopjes        Zeggen iets over de tekst daaronder. Ze helpen je
              de tekst snel te overzien.
Illustraties        Mogelijke bedoelingen:
              1. hulp om de tekst beter te begrijpen;
              2. aandacht trekken;
              3. noodzakelijke toevoeging (iets dat niet in
                woorden uit te leggen is)
              4. versierende functie.
Lettertypes         verschillende lettertypes kan helpen om tekst
                overzichtelijker te maken (maar ook drukker)
               Aandacht trekken
Bladspiegel        De manier waarop alle tekst en illustraties op de
              bladzijde staan. Een bladspiegel met veel tekst
              nodigt niet uit tot lezen.
Tekstblokjes        Op een bladzijde kunnen aparte tekstblokjes
              staan. Daarin kan aanvullende informatie worden
              gegeven die wel met de tekst te maken heeft,
              maar er niet in is opgenomen.
Onderdeel         Uitleg                       Voorbeeld:
Kolommen          Een tekst die in kolommen verdeeld is, leest
              plezieriger.
Aparte           Waarom? Mogelijkheden:
tekstblokjes        1. Teksten hebben weinig met elkaar te maken.
                Ze gaan over verschillende onderwerpen.
              2. Er is een hoofdtekst en in aparte tekstblokjes
                staan een paar aanvullende teksten die met het
                onderwerp van de hoofdtekst te maken
                hebben.
              3. Er kunnen verschillende teksten over
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                              4


                hetzelfde onderwerp in aparte tekstblokjes
                zijn afgedrukt die allemaal even belangrijk
                zijn.
Standaardtaal       1. Vroeger in Nederland alleen dialecten;
              2. In 17e eeuw was Holland het belangrijkste
                gewest op politiek, cultureel en economisch
                gebied. Daarom werd het Hollandse dialect de
                basis voor het algemene Nederlands
              3. De taal van ontwikkelde burgers,
                overheidspersonen en rijke kooplieden werd
                de norm. De taal verspreidde zich naar alle
                gewesten.
              4. 1900 leerplichtwet  alle kinderen naar
                school. Analfabetisme werd minder. Kinderen
                leerden het Standaardnederlands.
              5. toenemend verkeer, betere verkeersmiddelen,
                forensen  iedereen spreekt steeds meer
                dezelfde taal.
              6. invloed van media. Radio, tv en krant.
Open plekken        Plaatsen in verhalen (en ook in films en        'Ze wist dat het niet
(spanning)         televisieseries) die vragen en vermoedens        mogelijk was, maar nu
              oproepen, noemen we open plekken. Open         zag ze hem toch
              plekken zorgen voor spanning in het verhaal.      duidelijk in de tuin
                                          staan.'
              In detectiveverhalen zitten vooral veel open
              plekken: de belangrijkste is natuurlijk de vraag
              wie de dader is. Meestal wordt die open plek pas
              op het eind van het boek ingevuld.
Globale spanning      Globale spanning is de soort spanning die de
              lezer door het hele boek heen trekt; het is de
              vraag die de lezer het hele boek door bezighoudt.
              Dat zie je bij misdaadboeken en -series op de
              televisie heel duidelijk.

              1. op het verleden gerichte globale spanning:
                Er is in het verleden iets gebeurd en het hele
                boek gaat over de vraag wat er is
                voorgevallen.
Onderdeel:         Uitleg:                         Voorbeeld:
              2. op de toekomst gerichte globale spanning:
               Hierbij gaat het niet om wat gebeurd is, maar
               om wat er gaat gebeuren. Er hangt iets in de
               lucht, er dreigt iets, de lezer voelt dat en raakt
               nieuwsgierig.

              Deze soorten spanning kunnen gecombineerd
              worden.
Lokale spanning      Lokale spanning is de spanning op een bepaalde Een achtervolging, een
              plaats in het boek en op korte afstand, dat wil schietpartij, het horen
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                              5


              zeggen dat een beschreven situatie spannend is en van een vreemd geluid
              dat die spanning vrij snel wordt opgelost.    's nachts of een
                                       merkwaardige
               Vrij kort na het ontstaan van die spanning   gebeurtenis
                wordt die ingelost, meestal binnen enkele
                bladzijden.
               Om de aandacht van de lezer vast te houden,
                bevatten veel boeken diverse scènes waarin
                die lokale spanning voorkomt.
               Meestal is lokale spanning op de toekomst
                gerichte spanning: je wilt weten wat er gaat
                gebeuren.Spanningsboog       De periode tussen het begin en het einde van de
              spanning.

                Situaties met een lokale spanning hebben een
                korte spanningsboog: meestal enkele
                bladzijden.
                De spanningsboog van de globale spanning
                duurt het hele boek voort.

Uitstel en         De schrijver wil spanning opwekken. De schrijver
vertraging         doet dit door niet alle informatie meteen te geven.

(Trucs om spanning       Spanning is dus een spel van informatie geven  Op het moment dat je
op te wekken)          en achterhouden. Bij het achterhouden van    denkt een antwoord op
                informatie spelen de trucs uitstel en vertra-  je vraag te krijgen,
                ging een grote rol.               volgen er eerst allerlei
                Een andere uitsteltruc is de zogenaamde     gebeurtenissen of
                cliffhanger.                   worden gedachten van
                                         de personen
                                         beschreven.Onderdeel:         Uitleg:                        Voorbeeld:
Cliffhanger        Het verhaal breekt op een spannend moment af.
              Dan volgt bijvoorbeeld een terugblik of een
(Truc om spanning     herinnering. Ook kan het verhaal overstappen op
op te wekken)       een andere verhaallijn. De cliffhanger wordt
              veel gebruikt in soaps

Dwaalsporen of       De lezer wordt als het ware op het verkeerde been Het lijkt er bijvoorbeeld
verkeerde         gezet.                      sterk op dat persoon x
vermoedens                                  de dader is, maar
                                       uiteindelijk blijkt dat
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            6


(Truc om spanning                             niet zo te zijn.
op te wekken)                               Of je denkt te weten
                                      wat er in het verleden is
                                      gebeurd, maar later
                                      blijkt dat het allemaal
                                      heel anders was. De
                                      schrijver heeft je
                                      natuurlijk bewust een
                                      verkeerde kant op
                                      gestuurd
Vooruitwijzing       Het gebruik van vooruitwijzingen zorgt ook voor Een zin als 'Maar later
              spanning.                    die dag zou hij enorm
(Truc om spanning                             spijt krijgen van deze
op te wekken)                               beslissing' zorgt voor
                                      nieuwsgierigheid en
                                      bepaalde
                                      verwachtingen en dus
                                      spanning. Je vraagt je
                                      af wat er later op die
                                      dag dan gaat gebeuren
                                      en daarom lees je
                                      verder.
Informatie-        De lezer weet meer dan de personen in het    De hoofdpersoon gaat
voorsprong         verhaal.                    een huis binnen en de
                                      kijker / lezer weet al dat
(Truc om spanning                             daar iemand staat te
op te wekken)                               wachten.
Soorten beeldspraak


Vergelijking        Als er overeenkomst is tussen twee zaken.     Jouw kamer is echt een
                                       paleisje.
              De twee delen van de vergelijking kunnen met    kamer = verbeelde
              elkaar worden verbonden door:             (dat waar een beeld
               Vorm van werkwoord zijn;              van gemaakt wordt)
               Vorm van werkwoord lijken; (jouw kamer      paleisje = beeld
                lijkt wel een paleisje)
               Woorden als als of zoals; (hij heeft een kamer
                als een paleisje)
               Woord van; (hij heeft een paleisje van een
                kamer)
               Soms staan ze naast elkaar zonder
                verbindingswoord. (in zijn kamer, een echt
                paleisje, hangen prachtige posters)
Onderdeel         Uitleg:                     Voorbeeld:
Metafoor          Bij een metafoor is het verbeelde weggelaten.   Wat een paleisje is dit!
              Alleen het beeld is overgebleven.

                Alle uitdrukkingen en gezegdes zijn
                metaforen.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                              7


Personificatie       Bij een personificatie wordt een abstract begrip    De ziekte kreeg hem in
              of iets uit de natuur als persoon voorgesteld.     haar greep.

                                         Bomen fluisteren
                                         zachtjes haar naam.
Bedrijvengids /      Hierin staan adressen en telefoonnummers van      Gouden gids
rubriekengids       winkels, bedrijven, vakmensen en organisaties.

                Ingedeeld in rubrieken;              Voorbeeld rubriek:
                Rubrieken staan op alfabetische volgorde       Fietsen en
                Er is sprake van hoofdrubrieken (bijv.        bromfietsen
                huisarts valt onder hoofdrubriek ‘artsen’)      Hoefsmeden
               Je kunt zoeken in de index of             Hulpverlenings-
                trefwoordenregister, die je verwijst naar de     organisaties
                hoofdrubriek (bijv. mannequin: zie          Kappers
                modellenbureaus)                   Mobiele telefonie
Tekstdoelen        • Informeren:
              de schrijver verstrekt informatie aan de lezer; in
Schrijvers kunnen     de tekst staan veel feitelijke gegevens, zoals in
verschillende       nieuwsberichten.
bedoelingen met
          • Uiteenzetten:
hun teksten hebben.
          De schrijver legt uit hoe iets in elkaar zit; hij leert
          je iets nieuws. (objectief en betrouwbaar; school-
          en studieboeken)
          • Beschouwen:
          De schrijver belicht verschillende kanten van het
          onderwerp of probleem.
              • Overtuigen:
              de schrijver geeft zijn mening over een
              onderwerp en gebruikt argumenten (redenen) met
              de bedoeling dat de lezer er ook zo over gaat
              denken.
              • Een mening geven:
              de schrijver brengt alleen zijn mening en/of die
              van anderen naar voren, zonder de lezer te willen
              overtuigen.
              • Tot handelen aanzetten (overhalen, aansporen,
              activeren):
              de schrijver probeert de lezer over te halen iets te
              gaan doen, bijvoorbeeld iets te kopen of lid te
              worden van een vereniging.
              • Gevoelens uitdrukken:
              de schrijver geeft zijn gevoelens weer. Hij maakt
              duidelijk waarom iets hem bijvoorbeeld boos,
              gelukkig, verdrietig, vrolijk of angstig maakt.
              • Amuseren:
              de schrijver wil de lezer vermaken, boeien of
              ontroeren.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo  8
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                              9Onderdeel:         Uitleg:                        Voorbeeld:

Tekstdoelen:    Veel teksten zijn mengvormen van voorgaande
mengvormen     tekstdoelen. Meestal kun je wel één tekstdoel als
          het belangrijkste aanwijzen.
Feiten en meningen In teksten kunnen feiten en meningen voorkomen.

              Feiten = controleerbare gegevens           Die deur is groen.
              Mening = iets wat je vindt              Ik vind die kleur niet
                                         mooi.
              Pas op: meningen worden vaak verpakt in
              feitelijke uitspraken. Zo zal iemand kunnen
              zeggen: die kleur is lelijk. Dit is natuurlijk zijn
              mening.
Objectief en        Objectief = feiten (controleerbaar, net afhankelijk
subjectief         van een persoon)
              Subjectief = persoonlijk, afhankelijk van wat
              iemand vindt. Een ander kan er anders over
              denken.
Tekstdoel         Objectief
informeren
Andere tekstdoelen     Subjectief

Tekstopbouw         Inleiding
               Middenstuk / kern
               Slot
Inleiding         De inleiding, die meestal uit een of twee alinea's
              bestaat, heeft als voornaamste functie de
              aandacht van de lezer te trekken. Dat kan onder
              andere op de volgende manieren:
              1. Een kort grappig of bijzonder verhaal
                vertellen (een anekdote) om je voor te
                bereiden op het onderwerp.
              2. De aanleiding voor het schrijven van de tekst
                noemen: bijvoorbeeld een nieuwsfeit, een
                verschenen boek of een gebeurtenis.
              3. Het onderwerp van de tekst noemen en/of de
                centrale vraag naar voren brengen.
              4. Vooraf een samenvatting geven van de
                inhoud of een conclusie noemen.
              5. Een deskundige voorstellen die verderop aan
                het woord komt over het onderwerp.
              6. Een voorbeeld geven van het in de tekst
                gestelde probleem.
              7. Vertellen hoe de tekst is opgebouwd.
              8. Vragen stellen.
              Het komt regelmatig voor dat er een combinatie
              van deze manieren is gebruikt.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            10


Middenstuk / kern     Het middenstuk of de kern beschrijft het
              onderwerp of het centrale probleem van de tekst.

              Het middenstuk is verdeeld in alinea's. Daarin
              worden de deelonderwerpen of tekstdelen
              uitgewerkt. Een deelonderwerp kan in meerdere
              alinea’s worden uitgewerkt.
Onderdeel:         Uitleg:                       Voorbeeld:

Deelonderwerpen in Een deelonderwerp kan in één alinea aan bod ko-       Zo kunnen bijvoorbeeld
alinea’s      men, maar kan ook zijn verdeeld over meer          twee alinea's van het
          alinea's.                          middenstuk gaan over
           Je moet een passend kopje boven een alinea        het beschrijven van een
            of een groepje alinea kunnen plaatsen.         onderzoek naar
           Zo'n kopje vat de inhoud van de alinea('s)        voetbalvandalisme,
            samen: het geeft de hoofdzaak weer.           daarna drie alinea's
           Je moet een alinea of groepje alinea's samen       over de resultaten en tot
            kunnen vatten in één zin.                slot twee alinea's over
                                        de reacties op die
                                        resultaten.
Slot            Het slot sluit de tekst af. (meestal 1 alinea)

              Dat kan onder andere op de volgende manieren:
              1. Een samenvatting van het voorafgaande
               geven.
              2. Een conclusie uit het voorafgaande trekken.
               Dit gebeurt vaak bij teksten waarin de
               schrijver zijn/haar mening naar voren brengt.
              3. Een advies geven over de aanpak van het
               probleem dat in de tekst is besproken.

Activerende tekst  Doel van activerende tekst:                Voorbeeld: affiche
           de lezer overhalen iets te gaan kopen of iets te
(voorbeeld: affiche) gaan doen.                          Korte zinnen of één
                                          woord
                Rekening houden met je publiek;         Tekst over hele
                Aandacht besteden aan opmaak van de tekst.     bladzijde verdelen
                                         Belangrijke zaken
                                          moeten opvallen
                                          (groot,
                                          onderstrepen)
                                         Gekleurde letters en
                                          plaatjes
Leestekens         Komma’s, punten, uitroeptekens           Zie blz. 258

Spreekdoel         Ook sprekers kunnen verschillende bedoelingen    Zie opdracht 32 blok 2
              hebben. Om zijn spreekdoel te bereiken moet hij
              rekening houden met zijn publiek
Tweelingfouten       Bepaalde woorden worden vaak door elkaar      Kennen – kunnen
              gebruikt. Als je zulke woorden door elkaar haalt,  Liggen – leggen
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            11


              noemen we dat een tweelingfout.           Als – dan
                                        Met behulp van – met
                                        de hulp van
                                        Omdat – doordat
                                        Rede – reden
Figuurlijk         Soms kun je een uitdrukking gebruiken om taal
taalgebruik        levendiger te maken. Soms is beeldspraak storend
Onderdeel         Uitleg                      Voorbeeld

Hoofdpersonen       Je kunt personages in fictie verdelen in
              hoofdpersonen en bijfiguren.
               Van hoofdpersonen kom je veel te weten:
                wat zij denken en voelen, waarom zij iets
                doen, hoe zij zich ontwikkelen.
               Het verhaal draait altijd om het probleem van
                de hoofdpersoon en om de manier waarop hij
                dat probleem probeert op te lessen.

Bijfiguren         Van bijfiguren kom je veel minder te weten.

                Zij kunnen verschillende rollen spelen en die
                hebben allemaal met hun verhouding tot de
                hoofdpersoon te maken.
               Bijfiguren kunnen optreden als helper of als
                tegenstander van de hoofdpersoon.
               Er zijn ook bijfiguren die alleen maar zorgen
                voor de vulling van de verhaalwereld en geen
                enkele rol spelen.
               De relaties tussen de hoofdpersoon en de
                bijfiguren kunnen gedurende het hele boek
                hetzelfde blijven, maar er kan ook
                verandering in optreden. Zo kan een helper
                een tegenstander worden of omgekeerd. Dat
                zorgt dan voor verrassingen
Karakter          Van sommige personages kom je zoveel te weten
              dat ze haast uitgroeien tot echte mensen. Ze
              hebben veel verschillende en soms ook wel te-
              genstrijdige eigenschappen. Zulke complexe
              personages noemen we karakters.

              Hoofdpersonen zijn vaak karakters.
Type (stereotiep)     Vast en onveranderlijk.               Voorbeelden van types
                                        zijn de domme boef, de
         Personen die maar één opvallende eigenschap         verstrooide professor of
         hebben en vaak op dezelfde manier (stereotiep)        de heldhaftige helper.
         reageren, noemen we een type.
Normen en waarden Net als echte mensen hebben personen in           In het verhaal 'Het
         verhalen normen en waarden.                 strandfeest' heeft
                                        mijnheer Asian heel
                Zij doen iets wel of niet op grond van hun   andere leefregels dan
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            12


                leefregels (hun opvattingen over goed en    Astrid en haar ouders.
                kwaad).                     De normen en waarden
                                        van personages kunnen
                                        overeenkomen met die
                                        van jou, maar er ook
                                        sterk van afwijken
Onderdeel         Inhoud                        Voorbeeld

Identificatie       Meeleven met de hoofdpersoon. Je herkennen in
              de hoofdpersoon.

                Bij het lezen van een boek of het bekijken van
                een film heb je vast wel eens het gevoel gehad
                datje met de hoofdpersoon ging meeleven.
                Dat noemen we identificatie.
               Veel lezers vinden het fijn als ze zich kunnen
                identificeren met een personage. Ze staan
                voor een tijdje in andermans schoenen.
               Je kunt je afvragen hoe het komt dat je je
                identificeert. Gedraagt de persoon zich heel
                herkenbaar? Zou je willen meemaken wat die
                persoon beleeft?
Personages leren      Je leert de personages kennen door:
kennen
                Wat zij doen en zeggen;
                Wat zij denken en voelen;
                Wat anderen over hen zeggen en denken.

              Meestal ligt de nadruk op het leren kennen van
              het innerlijk van de hoofdpersoon.

              Bij bijfiguren ligt de nadruk op de buitenkant.
              Dat betekent wel dat zij verrassende dingen
              kunnen doen. (je weet immers niet wat zij
              denken)
Karaktertrekken      Personages hebben allerlei karaktertrekken.     Betrouwbaar, druk,
                                        lomp, slim, gevoelig,
                Hoofdpersonages hebben er meer dan        herkenbaar,
                bijfiguren.                   vergevingsgezind,
               Karaktereigenschappen kun je beschrijven      idealistisch enz.
                met behulp van de lijst op bladzijde 102, 103
                (havo) en 109, 110 (vwo)
Thema           Onderwerp.
              Meestal kun je het in één woord of een paar
              woorden zeggen.’
              Het thema is een kwestie van interpreteren:
              betekenis geven.

                Niet iedereen wijst hetzelfde thema aan: voor
                elk thema zijn vaak wel argumenten te
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            13


                noemen.
                Het thema gaat over het hele verhaal;
                In het thema komen deelonderwerpen voor.
                Deze noemen we de motieven.

              Twee verschillende lagen:
               Verhaallaag: concrete gebeurtenissen
               Betekenislaag of thematische laag: dit geeft
                de betekenis van het verhaal, de diepere
                bedoeling ervan, datgene waar het eigenlijk
                om gaat.
Motieven /         Situaties, gebeurtenissen of gedachten die    Onderdrukking,
deelonderwerpen      regelmatig in een verhaal terugkeren. De motieven vriendschap, liefde,
              vormen samen het thema van het hele boek.     vluchten,
                                       machtsmisbruik,
                                       vrijheidsgevoelens,
                                       natuurgeweld
Onderdeel         Uitleg                      Voorbeeld

Stijlfiguren (1)      Beeldspraak – voorbeelden

Herhaling         Hetzelfde wordt nog eens met dezelfde woorden     Dat is mooi gezegd,
              gezegd.                        heel mooi.
Tautologie          Je zegt twee keer hetzelfde met andere       2 bijwoorden
               woorden.                      2 zelfstandige
               De woorden behoren tot dezelfde woordsoort.     naamwoorden

                                         Vast en zeker.
Pleonasme         M.b.v. een bijvoeglijk naamwoord wordt een      Een mooie, groene
              eigenschap genoemd die het zelfstandig        grasmat.
              naamwoord al bezit.

              Schots en scheef = tautologie
              Witte sneeuw = pleonasme
              Was op haar hoede = metafoor
              Gerucht of geluid = tautologie
              Vrolijke grappen = pleonasme
              Geïsoleerd en van de wereld afgesneden = tautologie
              Bejaarde oudjes = pleonasme
              Visten achter het net = metafoor
              Gaat boven mijn pet = metafoor

Hoofdonderwerp       Een tekst gaat ergens over. Dat noemen we het  De verzorging van een
              hoofdonderwerp van de hele tekst. (in één woord, hond
              paar woorden of een korte zin)

              Dit wordt besproken in het middenstuk.
Deelonderwerpen      Het middenstuk is vaak verdeeld in          De vacht
              deelonderwerpen (delen van het            Het gebit
              hoofdonderwerp), die vaak in verschillende      De voeding
              alinea’s worden behandeld.              Parasieten
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                          14


Kernzin          De belangrijkste zin van zo’n alinea.

               Vaak aan het begin.
               Kan ook aan het eind staan: heeft dan vaak
               een samenvattend of concluderend karakter.
               Soms wordt een deelonderwerp in meer
               alinea’s behandeld.
Hoofdgedachte       Datgene wat de tekst duidelijk wil maken,
              samengevat in één zin.
              De hoofdgedachte is dus het belangrijkste van
              de hele tekst.
               Voor de hoofdgedachte kijk je naar inleiding
               en slot.
               Soms staat de hoofdgedachte letterlijk in de
               tekst, maar vaak moet je hem zelf onder
               woorden brengen.Onderdeel         Uitleg                      Voorbeeld

Samenvatten        Je geeft de hoofdzaken van een tekst in eigen
              woorden kort weer.
Hoofdzaken          Hoofdonderwerp
               Hoofdgedachte
               Bedoeling van de tekst
               Gedachtegang van de schrijver
               Deelonderwerpen
               Uitspraken over deelonderwerpen
Informatie waar?       Inleiding en slot  informatie over
                hoofdgedachte
               Kernzinnen alinea’s  belangrijkste
                gegevens deelonderwerpen
               Belangrijkste gegevens: informatie,
                standpunten en argumenten
Voorwaarde goede      De samenvatting moet de tekst kunnen       Volg aanwijzingen van
samenvatting        vervangen. Je moet alle belangrijke gegevens erin de opdracht op!!
              kunnen lezen.
Zakelijk gesprek      Soms praat je over een meer officieel onderwerp  Bespreking
              en voer je een zakelijk gesprek.           proefwerk met
                                         docent.
              Je kunt een zakelijk gesprek ook voeren met een  Gesprek met
              bekende.                       verkoper over
                                         garantie
Spreekdoelen         Informatie vragen en geven;
zakelijk gesprek       Overtuigen;
               Iets gedaan proberen te krijgen.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                          15Onderdeel (blok 4)     Uitleg                        Voorbeeld

Chronologische                            Vaak is volgorde:
              In een fictionele tekst wordt een verhaal verteld.
volgorde                               1. Beginsituatie
          Chronologische volgorde = als de gebeurtenissen 2. ontstaan van het
(Over lezen     na elkaar worden verteld, zoals in de         probleem
Opbouw)       werkelijkheid.                  3. verslechtering van
                                     de situatie
                                   4. dieptepunt
                                   5. langzame
                                     verbetering
                                   6. afronding of
                                     ontknoping
Niet chronologische De gebeurtenissen zijn door elkaar gegooid en er Verhaal kan bij het
volgorde      kunnen terugblikken in zitten.          dieptepunt beginnen.
                                   In flashbacks kom je te
                                   weten wat er is
                                   gebeurd.
                                   Reden: meer spanning
Motorisch moment In een verhaal draait alles om een conflict of een
          probleem. Dat zorgt ervoor dat er andere dingen
          gaan gebeuren.

              De gebeurtenis waarin het conflict of probleem
              ontstaat, is de motor van het verhaal: alles komt
              dan om gang.

              Wanneer is dat motorisch moment?
               Bij chronologisch verhaal: vaak aan het begin
               Bij niet-chronologisch verhaal: vaak later
Verhaallijnen       Een verhaal kan draaien om de belevenissen van
              één persoon. Dan is er één verhaallijn.

              Er kunnen ook meer verhaallijnen zijn: dan zijn
              er meer personen met problemen en volg je
              afwisselend die personen en hun belevenissen.

              Waarom meer verhaallijnen?
              Meer afwisseling en spanning. ( bij overgang
              van de ene verhaallijn naar de andere wordt vaak
              een cliffhanger gebruikt (blok 2, blz. 56)
Afloop            Happy end
               (alle vragen zijn beantwoord en het loopt
               goed af)
               Droevig einde
               Open einde
               (er blijven nog vragen over en het is niet
               duidelijk of het probleem is opgelost. Veel
               mensen vinden dit een onplezierig einde).
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                          16


Onderdeel (blok 4)     Uitleg                        Voorbeeld

Tijd waarin het      De tijd waarin het verhaal speelt, is belangrijk om Gedrag en gedachten
verhaal speelt       de gebeurtenissen te kunnen begrijpen.       waren in de
                                        Middeleeuwen anders
              De tijd heeft te maken met de cultuur en      dan tegenwoordig.
              gewoonten van die tijd.

              Er zijn ook verhalen waarbij het niet uitmaakt in
              welke tijd het speelt. Dan is het thema zodanig dat
              het voor iedere tijd hetzelfde gevoel oplevert.
Verteltempo         Hoog verhaaltempo:
                er wordt veel tijd verteld in weinig woorden.
                Er wordt niet lang stilgestaan bij een
                gebeurtenis of een gedachte.
               Laag verhaaltempo:
                Er wordt weinig tijd verteld in veel
                bladzijden.

                Binnen een verhaal komen beide tempo’s
                vaak voor. In een verhaal kan nooit alles
                (uitgebreid) verteld worden. Dat zou saai
                worden.

                Versnelling:
                Als het tempo van het verhaal wisselt en er
                veel gebeurtenissen in een paar zinnen of
                een kort stukje verteld worden. Dit is dan
                meestal minder belangrijk.
                Vertraging:
                Als het tempo van het verhaal wisselt en er in
                veel woorden één gebeurtenis verteld wordt.
                Dit is meestal iets belangrijks.

              Tijdsprong:
              Om het verhaal niet saai te laten worden slaat
              men regelmatig tijd over. Dit noemen we een
              tijdsprong.
Terugblik /        Stukken verhaal waarin de gebeurtenissen worden
flashback         onderbroken en we een tijdje naar een andere tijd
              teruggaan.
Terugwijzing        Er wordt terugverwezen naar iets dat eerder is  Korte gedachte of
              gebeurd, maar zonder dat het verhaal wordt    herinnering.
              onderbroken.
Vooruitwijzing       Er wordt vooruitgewezen naar iets dat nog gaat   Gedachte of
              komen.                        uitspraak van
                                         verhaalpersoon
                                        of van de verteller.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                           17


Onderdeel (blok 4)     Uitleg                       Voorbeeld

Tegenstelling of      Zaken worden tegenover elkaar gesteld.       De eerste was groot,
antithese                                   maar de volgende was
              Zowel in fictie als in dagelijks taalgebruik komt  heel klein.
Stijlfiguren (2)      dat heel vaak voor.

Overdrijving of      Iets wordt sterker of groter gemaakt dan het in   Ik schrok me dood.
hyperbool         werkelijkheid is.

Stijlfiguren (2)


Schema           Je kunt gegevens ordenen, bijvoorbeeld onder
              brengen in hoofdstukken, paragrafen en
              subparagrafen.
              Soms is een schema handig: vakjes met lijnen en
              pijlen.
Formulier         Als mensen gegevens moeten invullen in een
              tabel of een schema, spreek je van een formulier.

              Waaruit bestaat een formulier?
               Open tekstvakken (bijv. voor naam en adres)
               Blokvakjes voor gegevens met vaste lengte
               (bijv. postcode , geboortedatum)
               Aankruisvakjes (bijv. man / vrouw)

              Digitale formulieren:
               Keuzerondjes (radiobuttons)
               Selectievierkantjes (je kunt meerdere dingen
               selecteren)
               Keuzelijsten (je kunt op een pijl klikken en uit
               lijst kiezen)
Boomdiagram        Een soort schema waarin je kunt zie wie (of wat) Stamboom  hierin
              met elkaar te maken heeft.             kun je zien welke
                                       kinderen van welke
                                       ouders afstammen.
                                       De x geeft aan dat twee
                                       mensen met elkaar
                                       getrouwd zijn.
Mening           Wat je van iets vindt.
(bewering,
standpunt, stelling,    Meningen kunnen in teksten op de volgende
opvatting, visie,     manieren aan de orde komen:
kijk)            De schrijver geeft alleen zijn eigen mening;
               De schrijver vertelt alleen de mening van
               anderen;
               De schrijver vertelt meningen van anderen
               en voegt zijn eigen mening er aan toe.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                             18


Onderdeel (blok 4)     Uitleg                        Voorbeeld

Argument          Reden voor een mening.                In vind de les saai, want
                                         we moeten alleen maar
                                         luisteren.
Soorten argumenten 1. Objectieve of zakelijke argumenten             Bewering: we moeten
           Als argument wordt een feit gebruikt (bijv.        meer tijd besteden aan
           onderzoek)                         de oefeningen.

                DEZE HEBBEN DE MEESTE KRACHT.          Argument: de hele klas
                                         heeft op dat onderdeel
                                         een onvoldoende.
              2. Subjectieve of persoonlijke argumenten       Bewering: we geven te
                 a. Morele argumenten              weinig geld aan
                  Het argument is gebaseerd op een       ontwikkelingsgeld.
                  mening over goed en kwaad / juist en
                  onjuist.                   Argument: we hebben
                  Hierbij spelen persoonlijke         het zelf zo goed dat we
                  overtuiging, ideaal of            best meer kunnen
                  levensovertuiging een belangrijke rol.    geven.

                   b. Ervaringsgestuurde argumenten      Bewering:Dat boek kun
                    Als argument wordt een eigen       je beter niet lezen.
                    ervaring of de ervaring van een ander  Argument: Ik vond er
                    gebruikt.                niks aan.

                   c. Emotionele argumenten          Bewering:
                    Als argument worden persoonlijke     Kindermoordenaars
                    gevoelens gebruikt.           moeten de doodstraf
                                         krijgen.
                                         Argument:
                                         Ze hebben zoiets
                                         verschrikkelijks
                                         gedaan, dat ze niet
                                         meer verder mogen
                                         leven.
Tegenargument       In discussie’s bestrijd je argumenten van de
              ander. Dat kan door:
               Argument van de ander ontzenuwen;
               Door te laten zien dat een argument niet sterk
                is;
               Door met tegenargumenten te komen
Nieuwsbericht       Vooral in de krant. Gaat over wat kort geleden is
              gebeurd.
               Het bericht is objectief en geeft feiten weer.
               Begint vaak met dikgedrukte alinea (lead).
                Hierin staat het belangrijkste kort samengevat.

              Doel nieuwsbericht:
              Betrouwbare informatie geven.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            19Onderdeel (blok 4)     Uitleg                        Voorbeeld

Verslag          Een tekst waarin gebeurtenissen of activiteiten     Sportwedstrijd
              worden beschreven.                    Vergadering
               Een verslaggever beschrijft de feiten         Werkweek
               objectief.                      Discussie
               De informatie moet betrouwbaar zijn.          Stage
               Als de schrijver zijn mening er bij zet, moet     Onderzoek
               duidelijk zijn dat dit zijn persoonlijke mening
               is.
               (Vaak zit er wél een persoonlijke mening in
               verwerkt!)
Betoog           Mening van de schrijver staat centraal. Het
              verhaal is dus subjectief.
              De schrijver geeft zijn mening en en geeft
              daarvoor argumenten.

              Opbouw:
              1. inleiding met vraag of stelling
              2. middenstuk met argumenten
              3. slot met conclusie
Tekstsoorten en      Tekstsoort       Tekstvorm
tekstvormen        Informerende teksten   Nieuwsbericht
                           Artikel in de krant of tijdschrift
                           Verslag
                           Zakelijke brief
                           Instructie
                           Folder
                           Brochure
                           Gebruiksaanwijzing
                           Teksten in school- of studieboeken
              Overtuigende of      Commentaren in opinietijdschriften of kranten
              betogende teksten      (betoog)
                           Artikelen in kranten of tijdschriften (betoog)
                           Ingezonden brief
                           Recensie (bespreking)
                           Beschouwing (onderwerp wordt bekeken van
                            verschillende kanten)
              Activerende of      Advertentie
              aansporende teksten    Reclame
                           Folder
                           Brochure
                           Pamflet
                           Sollicitatiebrief
                           Recensie (bespreking)
              Amuserende teksten    Jeugdboek, Roman
                           Gedicht
                           strip
                           cabarettekst, toneeltekst
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                             20


                             filmscenario
Onderdeel (blok 4)     Uitleg                         Voorbeeld

Klachtenbrief       Een zakelijke brief waarin geklaagd wordt over
              iets of iemand.

                Doel van klachtenbrief is de lezer ervan
                overtuigen dat je klacht terecht is.
               Toon moet netjes zijn.
               Vorm is dezelfde als die van een zakelijke
                brief.
               Drie delen:
                  o Inleiding (aanleiding klacht)
                  o Middenstuk (precieze beschrijving
                   klacht + oorzaak + eventuele
                   oplossing)
                  o Slot (beleefde afsluiting)
Het invullen van      Doel: vaak gebruikt bedrijf een formulier om      Belastingformulier
een formulier       informatie snel te kunnen verwerken.          Verzekeringsformulier
                                         Adreswijzing
              Hoe invullen?                     Sollicitatieformulier
              1. doorlezen                      Aanmeldingsformulier
              2. binnen ruimte schrijven
              3. alleen invullen wat moet
              4. als het niet van toepassing is, schrijf je n.v.t.
              5. nogmaals doorlezen.


Spreekdoelen bij   1) informatie verkrijgen
het zakelijk gesprek 2) overtuigen
           3) iets gedaan proberen te krijgen

              Bij 2 en 3 moet je goede argumenten geven.

              Wat is nog meer belangrijk?
               De toon waarop je praat
               Je lichaamshouding
               Oogcontact
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                              21Onderdeel (blok 5)     Uitleg                         Voorbeeld

Vertelsituaties      Je bekijkt en beleeft de gebeurtenissen in een
              verhaal op een bepaalde manier. Dat noemen we
              de vertelsituatie of perspectief. Er zijn drie
              voorkomende vertelsituaties:
1. de           Je ziet de gebeurtenissen door een ikpersoon,      Ik voel me echt niet op
ikvertelsituatie      meestal de hoofdpersoon.                mijn gemak tijdens de
               Als lezer weet je niet meer dan de ik-persoon     toets. Waarom kijkt de
                weet.                        leraar op zo’n
               Je leert deze persoon goed kennen, want je      eigenaardige manier
                leest gedachten en gevoelens. Je zit als het    mijn kant op?
                ware in diens hoofd.
               Het innerlijk van de andere personages blijft
                voor je verborgen, waardoor zij verrassend
                kunnen reageren.
2. de personale      Net als bij de ikvertelsituatie zien we de       Hij voelde zich niet echt
vertelsituatie.      gebeurtenissen door de ogen van één persoon.      op zijn gemak tijdens
              Het verschil is: het verhaal staat in de hij- of zij-  de toets. Waarom keek
              vorm.                          de leraar op zo’n
                                          eigenaardige manier
                                          zijn kant op?
3. de alwetende      De verteller is iemand die alles weet van alle     Jan voelde zich niet
vertelsituatie       personages. Hij weet wat wij zien, horen, denken    echt op zijn gemak
              en voelen.                       tijdens de toets. Als hij
              Hij kan in alle hoofden kijken.             echter had geweten dat
              Hij kent de toekomst en het verleden.          de leraar op zo’n
              Deze verteller is geen personage van het verhaal.    eigenaardige manier
                                          keek doordat hij last
                                          van zijn nierstenen had,
                                          dan zou hij zich
                                          wellicht beter hebben
                                          gevoeld.
Understatement       Als iets op een afgezwakte manier wordt gezegd.     Als je bijvoorbeeld van
                                          de tsunami zou hebben
Stijlfiguren (3)      Het is dus het tegenovergestelde van een        gezegd: dat was een
              overdrijving (hyperbool)                aardig golfje.
Eufemisme         Je zegt iets op een verzachtende manier, als iets    Als iemand overleden
              minder aangenaam is.                  is, kun je zeggen:
Stijlfiguren (3)                                  Hij is ontslapen.
Versterkingen       Dit zijn woorden die voor een bijvoeglijk        Koud  steenkoud
              naamwoord staan. Zij versterken dat bijvoeglijk     (heel erg koud)
              naamwoord.                       Wit  spierwit of
                                          sneeuwwit (heel erg
                                          wit)
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                         22Onderdeel (blok 5)     Uitleg                       Voorbeeld

Tabel           Een manier om gegevens overzichtelijk bij elkaar Zie blz. 190
              te zetten is een tabel.
               Een tabel bestaat uit rijen (horizontaal) en
                kolommen (verticaal).
               In de vakken die zo ontstaan wordt informatie
                geplaatst.
               Een goede opmaak zorgt voor een
                overzichtelijke tabel.
Digitale tabel       Je kunt ook zelf tabellen maken. Een voorbeeld
              van een handige tabel is een tabel voor de NAW-
              gegevens (naam, adres, woonplaats) van familie
              en vrienden.
Tekstsoorten en      Bedoelingen van schrijvers bijv.:
tekstvormen (2)
               Informeren
               Overtuigen
               Aansporen tot handelen

              Voorbeelden van tekstvormen (blok 4)
               Informerende tekstvormen (nieuwsbericht,
               verslag)
               Overtuigende tekstvormen (betoog)
               Aansporende teksten (reclame)

Advertentie en       Hierin wordt een lezer aangespoord iets te kopen
reclame
              of te gaan doen.

                Tekstvorm is subjectief
                Er wordt wel informatie gegeven, maar dat is
                niet het hoofddoel.
               De opmaak van reclameteksten is heel
                belangrijk: ze moeten de aandacht trekken!
Ingezonden brief      In een ingezonden brief kan de lezer reageren op
              iets wat in de krant of een tijdschrift heeft
              gestaan. De schrijver brengt dan zijn mening of
              gevoelens naar voren.
               Hierin kan ook een vraag op hulp of advies
                staan: dan heeft de tekst een activerende
                functie.
               Zo’n brief kan ook een oproep bevatten om
                iets te gaan doen (bijv. actie ondernemen).
                Ook dan heeft de tekst een activerende
                functie.
               Tekstvorm is subjectief: er zit duidelijk een
                mening in.
               Soms lijkt het eerder op een artikel dan een
                brief.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                              23Onderdeel (blok 5)     Uitleg                         Voorbeeld

Folder en brochure     Dit zijn meestal teksten waarin de lezer wordt     Veel stichtingen en
              aangespoord iets te gaan doen.             instellingen brengen
                                          brochures uit:
                Er wordt ook informatie gegeven;           Wereld Natuur
                Een folder bestaat uit één blad papier (soms      Fonds, Greenpeace.
                uitvouwbaar);                   Maar ook bedrijven
                Een brochure is een klein boekje;         maken zulke
                Aantrekkelijke, kleurrijke opmaak (aandacht    tekstvormen.
                trekken);
                Folders en brochures lijken heel erg op      Overheid maakt ook
                reclameteksten;                  brochures. Deze zijn
                                          vaak wat informatiever.
                                          (bijv. bureau Halt)

                                          Overheidsbrochure
                                          over zuinig zijn met
                                          energie = activerend!
Pamflet          Eén vel papier waarop de lezer sterk aangespoord
              wordt om iets te gaan doen. Zeer subjectieve
              tekst.
Verbanden tussen      Alinea’s en zinnen in een tekst staan niet los van
alinea’s          elkaar. Er bestaan allerlei soorten verbanden. Ze
              sluiten op een bepaalde manier op elkaar aan. Je kunt
              het verband zien door signaalwoorden.
  opsomming       En, ook, niet alleen, vervolgens, ten eerste .. ten Zie blz. 194, 195
              tweede, nog, bovendien, verder, daarnaast, zowel
              … als, bovendien, tenslotte
  Middel - doel     Daarmee, het doel ervan, door middel van, om te,
              daarmee, waarmee, met behulp van, opdat,
              waartoe, daartoe
  Tegenstelling     Maar, echter, integendeel, daar staat tegenover,
              toch, niettemin, hoewel, enerzijds … anderzijds
  Overeenkomst /    Net als, hetzelfde, ook, zoals, vergeleken met …
   vergelijking
  Oorzaak –       Daardoor, doordat, zodat, waardoor, ten gevolge
   gevolg        van, door, te wijten aan, te danken aan
  Uitspraak -      Bijvoorbeeld, met andere woorden, dat wil
   voorbeeld       zeggen, zo, namelijk, dat blijkt uit, dat is het
              geval bij
  Conclusie /      Dus, daarom, kortom, dan ook, hieruit volgt,
   samenvatting     samengevat, alles overziend
  Tijd         Toen, terwijl, wanneer, als, nadat, zodra, voordat,
              intussen
  Reden –        Omdat, want, namelijk, immers, aangezien,
   verklaring      wegens
  Voorwaarde      Als, indien, tenzij, mits, op voorwaarde dat,
              aangenomen dat, wanneer,
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            24


  Uitleg        Bijvoorbeeld, met andere woorden

              1)


Onderdeel (blok 5)     Uitleg                        Voorbeeld

  Argument       Een argument hiervoor, omdat, want

  Uitwerking      Bijvoorbeeld, zo

 Voorbeeld        Bijvoorbeeld, zo
Alinea’s –         Er zijn 4 manieren waarop dat verband wordt
4 verbindings-       aangegeven:
manieren
              2) Herhaling = aan het begin van een nieuwe   Kinderen houden dus
(vwo)             alinea worden woorden of woordgroepen uit de van puppies.
               vorige alinea herhaald.           Puppies zijn vanwege
                                      meerdere redenen
                                      aantrekkelijk voor
                                      kinderen.

              3) Overgangszinnen met verwijswoorden =        Kortom, de gemeente
               samenvattende zinnen aan het begin of eind van   heeft een hele reeks
               een alinea. Zij bevatten verwijswoorden als die,  voorstellen gedaan om
               deze, hiermee, zulke, dergelijke          de leefbaarheid te
                                         verbeteren.
                                         Als je deze voorstellen
                                         eens betere bekijkt, …

              4) Aankondigende zinnen = de schrijver vertelt    Eerst gaan we eens de
               wat je in de rest van de tekst kunt verwachten.  bestaande regels voor
               (alinea’s of hele bouw van de tekst)        de leerlingen
                                         bekijken, vervolgens
                                         beoordelen we die
                                         maatregelen en
                                         tenslotte doen we wat
                                         nieuwe voorstellen.
              5) Signaalwoorden = woorden die een verband
               aangeven tussen de alinea’s            Ook, bijvoorbeeld,
                                         omdat enz.
Tekstdeel en        Een alinea of een groep van alinea’s. Tekstdelen
functies van        hebben een bepaalde functie (bedoeling) binnen de
tekstdelen         hele tekst. Ze staan er niet zomaar.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            25
Verslag maken       In een verslag beschrijf je een gebeurtenis of een
              activiteit. Een verslag moet betrouwbaar zijn. Je
              beschrijft de feiten dus objectief. Als iemand zijn
              mening geeft, geef je duidelijk aan dat het om een
              mening gaat.

              Inleiding  je beschrijft onderwerp, plaats en tijd.
                 Waar gaat het over?
                 Wie zijn erbij betrokken?
                 Waar en wanneer gebeurde het?
              Middenstuk  je beschrijft wat je hebt gedaan, hoe
                je het hebt gedaan, hoe we werkverdeling was,
                welke problemen je bent tegengekomen.
              Slot  Je beschrijft het resultaat en de reactie van
                anderen op dit resultaat. Je kunt je mening nog
                toevoegen.
Het zakelijk        Je kunt ook een zakelijk gesprek met een groep    Discussie’s en
gesprek          hebben.                       vergaderingen.

Groepsgesprek       Doel van groepsgesprek: informatie vragen en
              geven. Je mag ook wel mening geven, maar doel is
              om het onderwerp van verschillende kanten te
              bekijken.
Meningvormende       Dit is ook een groepsgesprek.             Je geeft mening en
discussie                                    argumenten. Je mag
              Doel van discussie: overtuigen. Bij een        van mening
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                         26


              meningvormende discussie zijn de meningen     veranderen.
              natuurlijk verdeeld. Het uitgangspunt is een
              stelling.                     Het is verstandig
                                       zakelijke en
                                       objectieve argumenten
                                       te gebruiken.
Regels van een         Respect voor elkaar en elkaars mening;
discussie           Voorzitter bepaalt wie er aan het woord is;
                Geen ruzie
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            27Onderdeel (blok 5)     Uitleg                      Voorbeeld

Plaats en ruimte      De gebeurtenissen in een verhaal spelen zich op
              bepaalde plaatsen af.              1. bijv. een school,
              Ruimte = al die plaatsen samen.           bos, boerderij
                                       2. enge omgeving bij
              Bedoelingen van ruimtebeschrijving:         een eng verhaal,
              1. het maakt de gebeurtenissen concreet: je kunt  romantische
                je een voorstelling maken van waar het     omgeving bij liefde;
                verhaal zich afspeelt;            3. voetbalvandalisme
              2. het roept een bepaalde sfeer op;         (thema) rond het
              3. tussen plaats en thema kan een belangrijk    stadion (ruimte);
                verband bestaan;               4. een ridder op zoek
              4. ruimte en bouw van het verhaal kunnen met    naar zijn geliefde
                elkaar te maken hebben.             komt op
                                        verschillende
                                        spannende plaatsen
                                        (Shrek);
Stijlfiguren (4)      Ironie = een milde vorm van spot. Je zegt vaak  ‘Dat heb je goed
Ironie en sarcasme     het omgekeerde van wat je bedoelt.        gedaan!’ (als de glazen
                                       op de grond vallen)
              Sarcasme = een harde vorm van spot, waarbij het
              de bedoeling is iemand te kwetsen.

          Verschil hiertussen: soms moeilijk te bepalen.
          Het hangt van de toon en de situatie af.
Structuur van een Site-structuur = lijkt een beetje op een
website      boomdiagram met in de vakken de paginatitels
          van de site. Er staan ook pijlen aangegeven hoe je
          van de ene naar de nadere pagina kunt klikken.
Probleemoplossende Discussie waarbij het spreekdoel is om de beste
discussie     oplossing voor het probleem te vinden.
          Aan het einde van deze discussie wordt een
          besluit genomen, waarbij alle discussianten het er
          over eens zijn wat de beste oplossing is voor een
          probleem.
Verwijswoorden   Je moet de juiste verwijswoorden kiezen.      Zie blz. 241 10.1

                                       Zie je dat kind? Het
                                       heeft het hartstikke
                                       koud.
                                       Als geslacht duidelijk is
                                       kies je voor hij / zij
                                       heeft het koud.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                             28

STIJLFIGUREN
1. Vergelijking        Als er overeenkomst is tussen twee zaken.     Jouw kamer is echt een
                                         paleisje.
(vmbo)            De twee delen van de vergelijking kunnen met     kamer = verbeelde
               elkaar worden verbonden door:             (dat waar een beeld
                Vorm van werkwoord zijn;               van gemaakt wordt)
                Vorm van werkwoord lijken; (jouw kamer       paleisje = beeld
                 lijkt wel een paleisje)
                Woorden als als of zoals; (hij heeft een
                 kamer als een paleisje)
                Woord van; (hij heeft een paleisje van een
                 kamer)
                Soms staan ze naast elkaar zonder
                 verbindingswoord. (in zijn kamer, een echt
                 paleisje, hangen prachtige posters)
2. Metafoor          Bij een metafoor is het verbeelde weggelaten.   De aasgieren zaten al te
               Alleen het beeld is overgebleven.         wachten op de erfenis.
(vmbo)
                 Alle uitdrukkingen en gezegdes zijn
                 metaforen.
3. Personificatie       Bij een personificatie wordt een abstract begrip  De ziekte kreeg hem in
               of iets uit de natuur als persoon voorgesteld.   haar greep.
(vmbo)
                                         Bomen fluisteren
                                         zachtjes haar naam.
4. Metonymia         Bij een metonymia is het gebruikte beeld niet
               gebaseerd op een overeenkomst, zoals bij de
               vergelijking of de metafoor, maar op een ander
               verband:

               1. deel – geheel               1. hij heeft geen dak
                                        meer boven zijn
                                        hoofd.
               2. oorzaak – gevolg              2. zij heeft haar tong
                                        verloren (tong =
               3. maker – voorwerp               beeld voor spraak)
                                      3. hang die Appel
               4. voorwerp – inhoud               eens aan de muur
                                      4. Jullie lusten vast
               5. plaats - bewoners               nog wel een glas
                                      5. Rotterdam is in rep
                                        en roer
5. Herhaling         Hetzelfde wordt nog eens met dezelfde woorden Dat is mooi gezegd,
               gezegd.                    heel mooi.
(vmbo)
6. Tautologie           Je zegt twee keer hetzelfde met andere     2 bijwoorden
                 woorden.                    2 zelfstandige
(vmbo)              De woorden behoren tot dezelfde        naamwoorden
                 woordsoort.
                                         Vast en zeker.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                             29


                                         Schots en scheef
                                         Blij en verheugd
7. Pleonasme         M.b.v. een bijvoeglijk naamwoord wordt een     Een mooie, groene
               eigenschap genoemd die het zelfstandig       grasmat.
(vmbo)            naamwoord al bezit.                 Witte sneeuw
                                         Ronde cirkel
                                         Oude grijsaard
          Schots en scheef = tautologie
          Witte sneeuw = pleonasme
          Was op haar hoede = metafoor
          Gerucht of geluid = tautologie
          Vrolijke grappen = pleonasme
          Geïsoleerd en van de wereld afgesneden =
          tautologie
          Bejaarde oudjes = pleonasme
          Visten achter het net = metafoor
          Gaat boven mijn pet = metafoor
8. Tegenstelling of Zaken worden tegenover elkaar gesteld.           De eerste was groot,
   antithese                                 maar de volgende was
               Zowel in fictie als in dagelijks taalgebruik komt heel klein.
(vmbo)            dat heel vaak voor.

9. Overdrijving of      Iets wordt sterker of groter gemaakt dan het in   Ik schrok me dood.
  hyperbool         werkelijkheid is.

(vmbo)
10. Understatement      Als iets op een afgezwakte manier wordt       Als je bijvoorbeeld van
               gezegd.                       de tsunami zou hebben
(vmbo)                                      gezegd: dat was een
               Het is dus het tegenovergestelde van een      aardig golfje.
               overdrijving (hyperbool)
11. Eufemisme         Je zegt iets op een verzachtende manier, als iets  Als iemand overleden
               minder aangenaam is.                is, kun je zeggen:
(vmbo)                                      Hij is ontslapen.
12. Ironie en         Ironie = een milde vorm van spot. Je zegt vaak   ‘Dat heb je goed
  sarcasme         het omgekeerde van wat je bedoelt.         gedaan!’ (als de glazen
                                         op de grond vallen)
(vmbo)            Sarcasme = een harde vorm van spot, waarbij
               het de bedoeling is iemand te kwetsen.

               Verschil hiertussen: soms moeilijk te bepalen.
               Het hangt van de toon en de situatie af.
13. Parallelisme       Dezelfde woordvolgorde keert terug, in dezelfde Martin Luther King:
               grammaticale volgorde.
                                       ‘I have a dream…’
14. Cliché          Veelgebruikte en daardoor versleten
               uitdrukking. (dus metaforen) Taalgebruik zit er
               vol van.
Samenvatting ‘Op nieuw Niveau’ 3 havo-vwo                            30


15. Voorop-          Een woord of een groepje woorden wordt      Die film, die moet je
  plaatsing         geïsoleerd voorop geplaatst.           zeker eens bekijken.
               Doel: extra nadruk
16. Inversie         Normale zinsvolgorde = onderwerp, pv,      Gisteren zijn we een
               voorwerpen, bwb                 dagje naar Amsterdam
                                        geweest.
               Inversie = deze volgorde verandert. (onderwerp
               komt na de pv)

               Voorop geplaatste woord krijgt nadruk.
17. Opsomming of       Je noemt een aantal zaken achter elkaar op.   Ten eerste …, ten
  enumeratie        Hierdoor krijgt het een versterkend effect.   tweede …, ten
                                        derde….

                                        Allereerst….,
                                        vervolgens…,
                                        tenslotte…
18. Climax          Als de onderdelen van een opsomming steeds    Fluisteren – praten –
               sterker worden.                 schreeuwen
19. Archaïsche        Archaïsche woorden: Ouderwetse woorden      Nimmer, weleer,
  woorden of        (doel opvallen en nadruk krijgen)        elkander
  ordinaire
  woorden          Ordinaire woorden: grof en van een laag
               niveau.

               Kan een bepaalde gevoelswaarde opwekken.

								
To top