KM SB3 _ Stds development

Document Sample
KM SB3 _ Stds development Powered By Docstoc
					การกลั่นกรองมาตรฐาน
KM SB 3 : TC 425

       By
          Siwaluk Jankong
KM SB3 : STDS DEVELOPMENT

Source   Presentation     Sustainability


      แนวทางและหลักการ

                 ่
                สังสม
                    Database
        คาศัพท์และ
 Other    การแปลภาษา
 sources                      28 Feb 2010
แนวทางและหลักการ

 ให้เป็ นไปตามมาตรฐานเดี ยวกัน

              ISO เป็ นหลัก
 ให้เป็ นไปตามเอกสารอ้ างอิ ง

 ให้เป็ นไปตามมติท่ีพจารณาแล้ว
           ิ
 หลักการ คานึงถึง safety และ Performance

 หลักการแปลภาษาอั งกฤษ  ภาษาไทย
ไม่ใช้ PASSIVE VOICE ในประโยคภาษาไทย

          ่ ั
 เช่ น หาปริมาณตะกัวที่วดได้ ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟ


           ่
    วัดปริมาณตะกัวด้ วยเครื่องโครมาโทกราฟ
การกาหนดมาตรฐานให้ชัดเจน
                       30 วัน
  ี
วิธทดสอบ                    ?
         ิ
กาหนดสารเคมีให้ท้งไว้เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
                       31 วัน
                        ?
คานาม  กรรม          ิ
               กิรยา

ปิ เปตต์สารละลาย  ปิ เปตต์ดูดสารละลาย


                       ร่างมาตรฐานฯภาชนะฯ โลหิต
                        ี
                       วิธทดสอบ
 ความหมายแตกต่างการใช้คา

สังเคราะห์ กับ เทียม
      ่
  มีส่วนหนึงเป็ นของจริง
 สังเคราะห์ร่วมกับของแท้   สังเคราะห์          ปลอม, มีอยู่แล้วทาเลียนแบบ
     ธรรมชาติ                 เทียม         ้
                                   ขึนมา


สามารถ
            สามารถ ใช้กับ คนได้
            ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
               ่      ้ ่         ่
ตัดตัวอย่ างให้ เป็ นรู ปทรงทีสามารถคานวณพืนทีได้ ถูกต้ องมากทีสุด
                              ร่างมาตรฐานฯรองเท้าหนังนิรภัย
                              วัสดุและส่วนประกอบ
ความหมายแตกต่างการใช้คา

  ประตู

 ประตู (door way) การเปิ ด – การปิ ด คือ ทางเข้า ทางออก
 บานประตู (door)  ที่เปิ ด – ที่ปิด คือ ตัวบานเปิ ด บานปิ ด
การแบ่งไม้เนื้ออ่ อน ไม้เนื้อแข็ง โดยอาศัยวิชาการทางพฤกษศาสตร์


                       ไม้เนื้อแข็ง (Hardwoods)
ไม้เนื้ออ่ อน (Softwoods)
                       ต้นไม้ที่มีใบกว้าง มีจานวนมากที่
พวกต้นสน Coniferae มี
                           ่
                       อยู่ในปาไม้ของประเทศไทย มี
ลักษณะใบเรียวเล็ก ผลมีลักษณะ         ลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่า
เป็ นรูปทรงกรวย ส่วนมาก            ไม้เนื้ออ่ อน และมีลักษณะ
ขึ้นอยู่ในที่สงมีอากาศเย็นใน
       ู                แตกต่างระหว่างไม้เนื้อแข็งด้วย
ประเทศที่มีอากาศหนาว             กันเองมาก


  ดังนั้น ไม้เนื้ออ่ อนบางชนิด แข็งกว่าไม้เนื้อแข็งบางชนิด
                       ร่างมาตรฐานฯเครืองเล่นสนาม เล่ม 1 : ชิงช้า
                               ่
                       วัสดุและส่วนประกอบ
 CAS-NUMBER

   เป็ นรหัสสารเคมีที่   กาหนดรหัสในการทา
 Chemical Abstracts     ระบบทะเบียนสารเคมี
 Service (CAS) ของ The
  Americal Chemical
         ้
Society กาหนดขึนสาหรับ
สารเคมีแต่ ละตัวโดยเฉพาะ
 แม้ จะเป็ นสารเดียวกันแต่
โครงสร้ างการเรียงตัวของ
องค์ ประกอบต่ างกัน ก็จะมี
CAS number ต่ างกันด้ วย
                         ร่างมาตรฐานสี
                         ภาคผนวก ก.
 คาศัพท์และการแปลภาษา

 ความเข้าใจคาศั พท์ท่ีตรงกัน

 รูปแบบเดี ยวกัน

 สื่อความหมายเข้าใจง่ายและถูกต้อง
คาศัพท์และการแปลภาษา


สภาวะ  ภาวะ

ภาวะ (Condition)  ความเป็ น ความปรากฏ
สภาวะ (Nature,abstract)  ความเป็ นเอง ลักษณะในตัวเอง
คาศัพท์และการแปล

-  ความถ่วงจาเพาะ     ความหนาแน่นสัมพันธ์
-  บ่งชี้ (indecator)           ้
                   ตัวชีบอก
-          ิ
  มาตรวัดอุ ณหภูมห้อง            ิ
                  มาตรอุ ณภูมห้อง
-  องค์รวม     คุณภาพโดยรวม
-  ปล่อยไว้ให้แห้ง       ี่    ิ
            เก็บไว้ทอุณหภูมห้องให้แห้ง
คาศัพท์และการแปล
-  แนะนาให้เป็ น, ให้เป็ นไป (ถ้าต้องการให้ปฎิบตตาม)
                           ัิ          ต้องเป็ นไป
-  อุปกรณ์          ส่วนประกอบ
-    ณ      ที่
-  ดินน้ามัน          ้
              ดินปัน
-  ให้ป้อนความต่างศักย์กระแสตรง            ให้ความต่างศักย์กระแสตรง
-    ี
  วิธการทดสอบ           ี
                 วิธทดสอบ
-   ่
  ทีถูกทดสอบ           ่
                ทีทดสอบ
-  ณ จุดสุดท้ายของ             ่ ้
                    และเมือสินสุดในการทดสอบ
-     ้
  เกิดขึนช้าอย่างมาก         กระบวนการแตกสลายเกิดช้ามาก

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:1/16/2013
language:Unknown
pages:14