lit.polskaXXw.po 1945 roku

Document Sample
lit.polskaXXw.po 1945 roku Powered By Docstoc
					        Literatura polska XX wieku: literatura po 1945 r.

Literatura polska XXwieku: literatura po 1945 roku ................................................................. 1
 dr Jerzy Wiśniewski................................................................................................................ 1
Literatura polska XX wieku: literatura po 1945 r. ..................................................................... 4
 dr Stefan Tomaszewski ........................................................................................................... 4
  Kierunek studiów        Filologia polska

  Wydział            Filologiczny

  Katedra/ Zakład        Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.

  Typ studiów          I stopnia

  Semestr studiów        letni

  Rok akademicki         2011/2012

  Nazwa             Literatura polska po 1945 roku
  przedmiotu

  Rodzaj zajęć          konwersatorium

  Specjalizacja

  Prowadzący           dr Jerzy Wiśniewski

  Punkty ECTS          3

  Forma zaliczenia        pisemne kolokwium na koniec semestru

  Status przedmiotu wg      obowiązkowy
  programu studiów
  (obowiązkowy / do
  wyboru)

  Cel i zadania         interpretacja wybranych i najważniejszych zjawisk z historii
  przedmiotu:          literatury polskiej w latach 1945–1989

  Treści             I. Tło historyczne i kulturowe literatury polskiej po roku 1945. Periodyzacja
  programowe           okresu.
                  II. Powojenne głosy ocalonych poetów: Staff, Miłosz, Różewicz. Sztuka po
          „pożarze świata”: Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego.
          III. Socrealizm w literaturze i kulturze polskiej.
          IV. Rozrachunki „popaździernikowe” w prozie: Pierwszy krok w chmurach
          Marka Hłaski i Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego.
          V. „Nazywam milczeniem” — poezja Tadeusza Różewicza.
          VI. Witold Gombrowicz — Trans-Atlantyk.
          VII. „Wygnany arkadyjczyk” — poezja Zbigniewa Herberta
          VIII. „Nieustanne uroczyste zdziwienie” — twórczość Mirona
          Białoszewskiego.
          IX. Włodzimierz Odojewski — Zasypie wszystko, zawieje
          X. Poeci Nowej Fali
Wykaz literatury  Podstawowe opracowania i pomoce:
          – Stanisław Burkot, Literatura polska w po 1939 roku, Warszawa 2007.
          – Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1996.
          – Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996, Warszawa
          2006.
          – Tadeusz Drewnowski, Literatura polska 1944–1989. Próba scalenia,
          Kraków 2004.
          – Stanisław Stabro, Literatura polska 1944–2000 w zarysie, Kraków 2005.
          – Edward Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965, t. 1–2, Warszawa
          1984–1988.
          – Stanisław Burkot, Proza powojenna 1945–1987, wyd. drugie, Warszawa
          1991.
          – Włodzimierz Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej,
          Wrocław 1992.
          – Literatura emigracyjna 1939–1989, red. J. Garliński i in., t. 1–2, Katowice
          1994–1996.
          – Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000.
          – Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992 [i wyd. nast.].
          – Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX
          wieku, Warszawa 2000.
          – Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1995 [i wyd.
          nast.].
          Lektury:
          – wybory wierszy: Staffa, Miłosza, Różewicza, Białoszewskiego,
          Szymborskiej, Herberta, Barańczaka, Krynickiego, Zagajewskiego;
          – J. Szaniawski, Dwa teatry, w: tegoż, Wybór dramatów, Wrocław 1988, BN
          I 263;
          – M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach [dowolne wydanie];
          – J. Andrzejwski, Bramy raju, [dowolne wydanie]
          – W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk [dowlne wydanie]
          – W. Odojewski, Zasypie wszystko zawieje [dowolne wydanie]
          Literatura przedmiotu (wybór):
          – Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985;
          – Poznawanie Miłosza 2, cz. 1 i 2, red. A. Fiut, Kraków 2000;
          – R. Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Cz. Miłoszem. Komentarze,
          Kraków 1992;
          – J. Błoński, Milosz jak świat, Kraków 1998;
          – T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza,
          Warszawa 1990.
          – K. Wyka, Dwa razy Różewicz, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977.
          – Poznawanie Herberta, Wybór i wstęp Andrzej Franaszek. Kaków 1998;
          – Poznawanie Herberta 2, Wybór i wstęp Andrzej Franaszek. Kaków 2000;
          – Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych (1953–1996),
          oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996;
          – A. Legeżyńska, Wisława Szymborska, Poznań 1996;
          – Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński;
          – A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i
          twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997;
          – Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1996;
– Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984;
– B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990;
D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice
1992.
Kierunek studiów    filologia polska

Wydział        Filologiczny

Katedra/ Zakład    Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Typ studiów      I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Semestr studiów    VI

Rok akademicki     2011/2012

Nazwa         Literatura polska XX wieku: literatura po 1945 r.
przedmiotu

Rodzaj zajęć      konwersatorium - 30h

Specjalizacja     _

Prowadzący       dr Stefan Tomaszewski

Punkty ECTS

Forma zaliczenia    zaliczenie na ocenę uzależnioną od jakości uczestnictwa w
            konwersatorium oraz wyniku pisemnego sprawdzianu wiedzy i
            umiejętności

Status przedmiotu wg  przedmiot obowiązkowy (blok A)
programu studiów
(obowiązkowy / do
wyboru)

Cel i zadania     Zapoznanie studentów z wybranymi dziełami z dziedziny prozy
przedmiotu:      i poezji, mającymi istotne znaczenie w dorobku literatury
            polskiej po r. 1945 a jednocześnie reprezentatywnymi dla
            szerszych nurtów tematycznych i problemowych oraz tendencji
            ideowych i estetycznych. Kształcenie umiejętności analizowania
            i interpretowania dzieł literatury powojennej z uwzględnieniem
            kontekstów:   historycznoliterackiego,   politycznego  i
            ogólnokulturowego.
Treści           1. W kręgu problematyki i poetyki prozy polskiej po 1945
programowe           roku..
              1.1 Wojna jako pretekst fabularny: Jezioro Bodeńskie
                Stanisława Dygata.
              1.2 Socrealistyczne mielizny w twórczości wybitnego
                nowelisty: Kłopoty pani Doroty, albo śmierć frajerom
                Tadeusza Borowskiego.
          1.3 Poszukiwanie nowego bohatera oraz niezakłamanej
            diagnozy świata i ludzkiego losu: Następny do raju
            Marka Hłaski.
          1.4 Przypowieść o ludzkich tęsknotach i manipulacji
            ideologicznej: Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego.
          1.5 Anatomia władzy i rewolucji w dylogii nowelistycznej
            G. Herlinga-Grudzińskiego: Cud i Dżuma w Neapolu.
          2. Gry z językiem w poezji polskiej po 1945 r.
          2.1 „Pustosząc pustkę słowa” – poezja Tadeusza Różewicza.
          2.2 „Język – kurtyzana w sztucznych perłach zębów” –
            poezja Mirona Białoszewskiego.
          2.3 „Ugryź się w język” – poezja Stanisława Barańczaka.

Wykaz literatury
          I. Utwory literackie:
          1.
           S. Dygat, Jezioro Bodeńskie, wyd.2 (z przedmową autora), Warszawa
           1958 i wyd. nast.
           T. Borowski, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991, BN
           (tu: Kłopoty pani Doroty …).
           M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach. Następny do raju, oprac. J.
           Pyszny, Wrocław 1999, BN (tu: Następny do raju).
           J. Andrzejewski, Trzy opowieści, oprac. W Maciąg, Wrocław 1989,
           BN (tu: Bramy raju).
           G. Herling-Grudziński, Cud. Dżuma w Neapolu, Kraków 1999.
          2.
           T. Różewicz, Poezja, t.1-4, Wrocław 2005 – 2006, Utwory zebrane, t.
           7-10 (tu: wybrane wiersze).
           M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, t.8,
           Warszawa 1988 (tu: wybrane utwory).
           S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2006 (tu: wybrane utwory).

          II. Opracowania:
          1.
            Z. Skwarczyński, Stanisław Dygat, Warszawa 1976.
            S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, wyd. 2 popraw. i uzupeł.,
            Warszawa 1991 (tu: Stanisław Dygat –„ Jezioro Bodeńskie”).
            T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu
            Borowskim, Warszawa 1972.
            M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce
            zdegradowanej, Warszawa 1992 (tu: Realizm i demagogia; Jak
            czekista z czekistą).
            J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984 (tu: Hłasko –
            retoryka grzechu i nawrócenia).
            J. Galant, Marek Hłasko, Poznań 1996.
            T. Błażejewski, Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i
            apokryficzne w polskiej prozie współczesnej, Łódź 2002 (tu:
            Retoryka obietnicy; Ciemne siły historii).
            S. Wysłouch, Jerzy Andrzejewski: Bramy raju, [w:] Nowela.
            Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych,
            wyd. 2 poszerz., pod red. K. Bartoszyńskiego i in., Warszawa 1979.
            P. Żbikowski, „Cud” G. Herlinga-Grudzińskiego – średniowiecznej
            kroniki ciąg dalszy czy autorska wizja świata, /w:/ Wśród starych i
            nowych lektur szkolnych. Zbiór analiz i interpretacji, red. P.
            Żbikowski, Rzeszów 1994.
            K. Pomian, Manicheizm na użytek naszych czasów, /w:/ G. Herling-
            Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972, Warszawa 1990.
2.
   T. Drewnowski, Walka o oddech. Bio-poetyka o pisarstwie Tadeusza
   Różewicza, wyd. 2 uzupeł., Kraków 2002.
   S. Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie,
   Kraków 2004.
   O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, oprac.
   nauk. i red. J. Brzozowski, Łódź 1993.
   A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i
   twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.
   W. Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława
   Barańczaka, „ Pamiętnik Literacki” 1985, z.2.
   K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.
   M. Baranowska, Barańczak, Krynicki i duch czasu, [w:] Sporne
   postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod
   red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995.

 III. Literatura przydatna w całym cyklu zajęć:
Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław
1993 i wyd. nast.
S. Burkot, Literatura polska 1939 – 2009, wyd. 3 zmien. Warszawa
2010.
T. Drewnowski, Literatura polska 1944 – 1998. Próba scalenia. Obiegi
– wzorce – style, wyd. 2 popraw. i uzupeł., Kraków 2004.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. nauk. A.
Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000.
S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:1/15/2013
language:Polish
pages:6