3. PPT prezentacija - A. Matijaca by huangyuarong

VIEWS: 2 PAGES: 31

									   Povjerenstvo za sprječavanje sudara
        zrakoplova i ptica  BIRD STRIKE COMMITTEE CROATIA    WORKSHOP
PREVENCIJA I IZVJEŠĆIVANJE KAO
  PRIPREMA ZA SEZONU 2008.

  Z a g r e b, 20. veljače 2008.
UPRAVA ZRAČNOG PROMETA
  http://www.caacro.hr
Povjerenstvo za sprječavanje sudara zrakoplova i ptica
              Hrvatski   English
     PREVENCIJA JE BOLJA
       OD ZAKONSKE
USPJEHA

  =     ODGOVORNOSTI
 PRE
 VE
NCIJA
               U V O D

     • Svi učesnici u zračnom prometu čine značajne napore
      u nastojanjima izbjegavanja sudara ptica i zrakoplova.

     • U slučaju sudara ptica i zrakoplova mogu se suočiti s
      različitim zahtjevima za naknadom šteta.
USPJEHA

 =    • Diljem svijeta bilo je upućeno više od 100 pisama s

 PRE    namjerom da se prikupe podaci u sudskim slučajevima

 VE     u slučaju sudara ptica i zrakoplova.

NCIJA   • Rezultati ?
     • 35 vrlo kvalitetnih i sveobuhvatnih odgovora koji se
      mogu podijeliti u dvije grupe:
      Zračne luke i druga tijela    Propusti u provođenju
      nikada se nisu suočili s   dužne pozornosti u kontroli
USPJEHA
      mogućom odgovornošću      pojave ptica na zračnim
 =     za eventualne zahtjeve     lukama dovodili su do
      koji su rezultat sudara    odgovornosti zračnih luka
 PRE    ptica i zrakoplova na ili u   sukladno odgovarajućim
 VE      blizini zračnih luka.       propisima.

NCIJA
     • U slučaju :
     - materijalne štete
     - ozljede osoba ili  kao rezultat sudara ptica i
     - smrti osoba         zrakoplova


       pomanjkanje    pomanjkanje   pomanjkanja
USPJEHA    postupaka     kontrole ptica drugih aktivnosti
 =
            ZRAČNA LU KA
 PRE
 VE
NCIJA         SUDSKI  POSTUPAK
         REPUBLIKA HRVATSKA 2007
     • Prijavljeno ukupno 35 sudara zrakoplova s pticama;

     • 28 ih se dogodilo u zračnim lukama RH, a 7 van RH;

     • U 26 sudara nisu identificirane vrste ptica;


USPJEHA  • 33 izvješća popunilo letačko osoblje prijevoznika, a 2

 =     zemaljsko osoblje na zračnim lukama;

 PRE
     • Uništenih zrakoplova nije bilo, a oštećeni dijelovi su:
 VE
      podvozje, krilo, trup i radarska kupola.
NCIJA
         DRŽAVE & SUDSKE PRESUDE
            U korist  U korist  Nepoznat
      Država                    Ukupno
            tužitelja  tuženika  ishod

      Hrvatska    3      -     -     3

     Francuska    1      1     -     2

     Njemačka    1/2     1/2     -     1

      Italija    2      -     1     3

USPJEHA  Nizozemska    -     1     -     1

 =    Španjolska   1      2     -     3

 PRE    Velika
             1      1     -     2
      Britanija
 VE     USA      8      5     1     14
NCIJA   Ukupno   16 + 1/2  10 + 1/2   2     29
      Država   Slučajevi     Tužitelji          Tuženici
                  Osiguravajuće društvo       Zračna luka
      Hrvatska    3    Zrakoplovna kompanija    Osiguravajuće društvo
                                   Zračna luka
                   Privatna tvrtka,         Država
                  Osiguravajuće društvo,
     Francuska    2     Prijevoznik, Privatna
                                 Gospodarska komora
                      osoba         Osoblje zračne luke
                                  Glavni direktor

     Njemačka    1      Privatna tvrtka       Privatna osoba

                   Privatna tvrtka     Zračna luka, Ministarstvo
      Italija    3    Osiguravajuće društvo
                               prijevoza,Port Authority, ATC,
                                  Glavni direktor

     Nizozemska   1       Prijevoznik         Zračna luka
USPJEHA

 =    Španjolska   3       Prijevoznik         Zračna luka

      Velika                          Zračna luka
 PRE           2       Prijevoznik
      Britanija                        CAA, Pokrajina

                               Zračna luka, Država, Grad,
 VE                Osiguravajuće društvo,
                               Port Authority, Prijevoznik,
                  Prijevoznik, Privatne
                               CAA, ATC, Privatna tvrtka,
NCIJA    USA     14    osobe i tvrtke, Banka,
                               Glavni direktor, Proizvođači
                  Grad, CAA, Odvjetnički
                                 motora i zrakoplova,
                     uredi i dr.
                                 Ministarstvo obrane
         T U Ž I T E L J I


               Organizacije za
         Grad
               zaštitu prirode
          3%
                  7%
      CAA                Odvjetnički ured
      3%                    3%      Zrakoplovni
                                 prijevoznici
     Banka
                                   38%
USPJEHA  3%
      Privatne
 =     osobe
       11%
 PRE
                            Osiguravajuća
             Privatne             društva
 VE            tvrtke               14%
              18%
NCIJA
                 T U Ž E N I C I

      Proizvođač     Proizvođač           Ministarstvo
                      Privatna tvrtka
      zrakoplova      motora      5%      obrane
        2%         2%               2%

    Zrakoplovna
     kompanija                      Privatna osoba
      2%                           2%     Zračna luka
        Ministarstvo                            27%
         prijevoza
USPJEHA       2%
      Pokrajina
  =     5%
               CAA
                5%
          Glavni direktor                       Država
 PRE
            5%                           18%
 VE                 ATC
                          Uprava
                                  Grad
                   5%              11%
                          7%
NCIJA
       U S P J E H T U Ž I T E L J A (1)

     • Zračne luke ne poduzimaju sve mjere i aktivnosti koje
      im stoje na raspolaganju za zaštitu od ptica i drugih
      životinja;


     • Zračne luke na provode potreban i pravovremen pregled
USPJEHA
      operativnih površina;
 =
 PRE   • Ponekad zračne luke ne upozoravaju osoblje zrakoplova
 VE     na moguću prisutnost ptica ili drugih životinja na ili oko
NCIJA    zračne luke;
        U S P J E H T U Ž I T E L J A (2)

     • Propusti u odgovarajućem projektiranju, izgradnji i
      održavanju zračnih luka;


     • Propusti u pravilnom načinu korištenja zemljišta na ili

USPJEHA   oko zračnih luka;
 =
 PRE   • Propusti u pravilnom načinu urbanističkog planiranja

 VE     u okolini zračnih luka;

NCIJA
        U S P J E H T U Ž I T E L J A (3)

     • Propusti u izdavanju certifikata operatorima zračnih
      luka, dozvola o plovidbenosti zrakoplova i konstrukciji
      motora;

     • Propusti u osposobljavanju osoblja posebno u pogledu
      značaja opasnosti i posljedica od sudara ptica i
USPJEHA
      zrakoplova;
 =
 PRE   • Vrlo često je svijest o ovom problemu kod zračnih luka,
 VE     nekih odgovornih državnih tijela i drugih učesnika u
NCIJA    zračnom prometu na vrlo niskoj razini.
        U S P J E H T U Ž I T E L J A (4)
     • Neke zračne luke nemaju dovoljno financijskih sredstava
      za osiguranje poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti
      za izbjegavanje sudara ptica i zrakoplova;

     • Nedostatak stručnjaka i drugog osposobljenog osoblja
      na zračnim lukama;
USPJEHA
     • Propusti i greške u pravovremenoj i pravilnoj
 =
      komunikaciji u slučaju sudara ptica i zrakoplova između
 PRE
 VE    svih učesnika u zračnom prometu tj. komunikaciji između
      osoblja zračne luke, osoblja kontrole letenja i osoblja
NCIJA
      zrakoplova;
        U S P J E H T U Ž I T E L J A (5)

     • Nedostatak :
        statističkih i drugih podataka,
        prethodnih studija o potencijalnoj opasnosti od
        sudara ptica i zrakoplova,
        odgovarajućih planova i programa zračnih luka za
USPJEHA
        zaštitu zrakoplova od ptica i drugih životinja,
 =
        odgovarajućih zakonskih odredbi
 PRE
      imaju direktnog utjecaja na povećanje opasnosti od
 VE
      ptica i drugih životinja na i oko zračnih luka.
NCIJA
        U S P J E H T U Ž E N I K A (1)

     • Zračne luke vrlo brižljivo i savjesno primjenjuju sve
      potrebne mjere u cilju odgovarajuće zaštite;

     • U cilju smanjenja opasnosti od ptica na zračnim lukama
      provode sljedeće mjere:
USPJEHA    otklanjaju se izvori hrane koje privlače ptice na
 =       područje zračne luke,
 PRE      koriste se pokretna sredstva sa zastrašujućim
 VE       zvukovima za plašenje ptica,
NCIJA     izdaje se NOTAM da bi se upozorilo osoblje
         zrakoplova na ovu vrst opasnosti;
        U S P J E H T U Ž E N I K A (2)
     • Zračna luka je u stanju dokazati da posjeduje valjani
      sistem za zaštitu od ptica i da ga primjenjuje za to
      osposobljeno osoblje. To se očituje prezentiranjem
      odgovarajućih podataka kao što su:
        dnevnici kontrola i obilazaka zračne luke,
        podaci o ranijim sudarima ptica i zrakoplova,
USPJEHA

 =      godišnjim izvješćima i statističkim podacima,

 PRE      pravilnicima zračne luke,

 VE      mjerama koje su u upotrebi,

NCIJA     osoblje koje je neposredno aktivno na ovim zadacima,
        U S P J E H T U Ž E N I K A (3)

        podaci o održavanju opreme,
        računi nabavke sredstava i opreme,
        izvješća o obuci osoblja,
        izvješća o stručnoj osposobljenosti osoblja,
        drugi dokumenti i dokazi koji su potrebni za
USPJEHA
        dokazivanje nevinosti;
 =
     • Ako je zračna luka sposobna dokazati da je sistem u
 PRE
      primjeni valjan, siguran i odgovarajući u vrijeme sudara
 VE
      ptica i zrakoplova veliki su izgledi da se oslobodi od
NCIJA
      odgovornosti;
        U S P J E H T U Ž E N I K A (4)

     • Učinkovita i pravovremena komunikacija između
      učesnika za slučaj sudara ptica i zrakoplova, posebno
      pravovremeno upozorenje posade zrakoplova na
      mogućnost opasnosti od ptica posebno u fazi polijetanja
      ili slijetanja od kontrolora na kontrolnom tornju.
USPJEHA

 =
 PRE
                UŠTEDA
 VE
NCIJA
           Z A K L J U Č A K
     • Svaki pojedinačni slučaj sudara ptica i zrakoplova
      predstavlja mogućnost procjene poduzetih mjera i
      postavlja se pitanje svim učesnicima u zračnom prometu
      da li je zračna luka poduzela sve što je propisano
      u posebnim sigurnosnim uputama ili sličnim propisima
USPJEHA  kojima je svrha izbjeći sudare ptica i zrakoplova.
 =
 PRE   • Odgovornost za štetu zbog ovih slučajeva, a dogode

 VE    se na području odgovornosti zračne luke, predstavljaju

NCIJA   rizik koji dovodi u pitanje cijeli sistem preventivnih
      mjera i aktivnosti za suzbijanje ovakvih slučajeva.
     • Inicijativa sa prijetnjom za poduzimanjem sudskih
      postupaka i zahtjevima za naknadom šteta trebala bi
      predstavljati efikasno sredstvo i metodu za primjenu
      preventivnih mjera u pravcu povećanja sigurnosti
      ovog segmenta zračnog prometa.

USPJEHA
     • Možda su radikalni zakonski ili podzakonski propisi,
 =
      s namjerom kažnjavanja nemarnih, također značajan
 PRE
 VE    element u pokušaju osiguranja sigurnosti letenja.

NCIJA
     • Konačno, da li smo sposobni napraviti dodatne napore
      u pravcu ujednačavanja sistema rastjerivanja, budući
      će zrakoplovi i dalje biti predmet sudaranja sa pticama?
USPJEHA

 =
 PRE
 VE
NCIJA
      CHOPPER 4 - J e l e n
30. ožujka 2005. - Dade Collier Airport (FL) USA
    A – 330 - Krava na USS
6. srpnja 2005. - Port Harcourt - Nigerija
      R Y A N A I R 31. kolovoza 2005
      The flight returned to Dublin on one engine after the incidentAn airliner heading for Bristol was forced to turn back and
land on one engine after it collided with a flock of 21,000
racing pigeons.
None of the 103 passengers on board the Ryanair flight from
Dublin was injured in the drama.
But bird carcasses were found on the runway and inside the
damaged engine.
Start locations for pigeon races in Ireland have now been changed.
F A L C O N 20 - Mourning doves (Zenaida macroura)
   1. rujna 2005. - Lorain County (OH) USA
Hvala na
pozornosti
   Ante Matijaca

								
To top