GDYNIA - CHLUBA POLSKI by ewstorch

VIEWS: 126 PAGES: 16

More Info
									www.NadmorskiRaport.pl
     INDEX 267287
  Nr 2/14  10.02 - 24.02.2011
  Cena: 2,40 zł (w tym 8% VAT)
                     85
Piórem M icha ła Wod z iń s kieg o

Gdyńskie kryminałki (x25)        lat
                    Gdyni
O G d yni nieco in acz ej

Odmładzanie staruszki
W rocz n icę ś m ierci        Prez es Agen cji Roz woju G dyni

Ks. Hilary Jastak          Zamieszana w kradzież zegarka
 2                                                                          Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicyOpieka(?) kardiologiczna Kupujemy Japończyków
Problem krótkiej kołdry              miasto mimo wszystko dostało więcej, niż      Gdyńska spółka Forever Entertainment     Forever Entertainment S.A. powstała w Gdańsku
                          Wejherowo, czy Starogard…            zadebiutowała na giełdzie. Firma sprzedała   w sierpniu ub. r. Szybko jednak przeniosła się do
  Wracamy do tematu: W numerze 12 z         Jest to teza dyskusyjna. I to nie dlatego,  535.700 akcji, za które inwestorzy w trakcie  Gdyni. We wrześniu pozyskała strategicznego in-
ubiegłego roku zamieściliśmy tekst „Można                                                      westora – japońską spółkę C&M Inc., która za-
                          bym nie wierzył w jakieś wyliczenia, które    emisji dla wybranej grupy inwestorów za-    mierza zająć się sprzedażą jej produktów na
dostać zawału…”. Pisaliśmy w nim o kon-      zapewne NFZ prowadzi. Wystarczy przejść     płacili 1,3 mln zł. W trakcie debiutu cena   rynkach azjatyckich.
kursie na kontrakty kardiologiczne ogłoszo-    się po szpitalach, by ujrzeć całą mizerność   akcji wzrosła do 16,30 zł. Uzyskane środki   W listopadzie nabyła japońską firmę NCM Enter-
nym przez Pomorski Oddział Wojewódzki                                                        tainment K.K. Głównym zadaniem japońskiej
                          takiej argumentacji. W Gdyni bez trudności    finansowe spółka przeznaczy na stworzenie    spółki córki będzie sprzedaż i promocja produk-
Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypo-        znajdziemy chorych z powiatu wejherow-      serii gier komputerowych, których bohate-    tów Forever Entertainment w Azji. Będzie ona
minamy: kontraktu nie dostał Oddział Kar-     skiego, czy starogardzkiego. W Wejhero-     rem będzie m.in. Miś Uszatek. Gry będą     również odpowiedzialna za pozyskiwanie licencji
diologiczny    szpitala  redłowskiego.                                                     i tytułów do dystrybucji przez Forever Entertain-
                          wie, czy Starogardzie gdynian raczej nie     sprzedawane w Azji, głównie w Japonii i     ment w Europie.
„Redłowskich” chorych trudno przesunąć       ma. Trudno się więc dziwić, że argumenta-    Chinach. Firma planuje dalsze emisje akcji.   21 stycznia Forever Entertainment zadebiuto-
pod opiekę innej placówki, bo w Trójmie-      cja NFZ mało kogo przekonała. Dlatego też      - Jestem bardzo zadowolony z debiutu     wała na warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ście kontraktów nie dostały też wrzeszczań-                                                     ściowych, na rynku New Connect.
                          posłowie zwrócili się do NIK o kontrolę     akcji naszej spółki na rynku NewConnect.
ski Szpital Studencki i Pomorskie Centrum     prawidłowości działań NFZ, wojewoda po-     Mam także świadomość, że dzisiaj zapo-
Traumatologii.                   prosił minister zdrowia Ewę Kopacz i szefa    czątkowaliśmy nowy etap w jej historii –    szanse, aby wywiązać się z naszych zobo-
  Od tego czasu sytuacja redłowskiej kar-     NFZ Jacka Paszkiewicza o pilną interwen-     mówi Zbigniew Dębicki, prezes zarządu     wiązań. Do takich prognoz skłania m.in. dy-
diologii nieco się poprawiła. 28 grudnia      cję w sprawie zagrożonych oddziałów kar-     Forever Entertainment S.A. – Dołożymy     namiczny rozwój rynków elektronicznej
rozstrzygnięto uzupełniający konkurs ofert.    diologicznych w trzech trójmiejskich       wszelkich starań, aby w pełni zrealizować   rozrywki, szczególnie na terenie Dalekiego
Pomorski NFZ miał rozdzielić resztkę środ-     szpitalach, a pacjenci oddziału kardiologii   założenia przedstawione inwestorom w      Wschodu, gdzie zamierzamy rozpocząć
ków na kontrakty kardiologiczne – 2,7 mln     szpitala redłowskiego zawiadomili Proku-     trakcie private placement. Mamy wszelkie    działalność operacyjną.
zł. I wszystkie te pieniądze dostał Szpital    raturę Okręgową w Gdańsku, że w wyniku
Morski w Redłowie. Przy oszczędnej go-       działań NFZ ich życie i zdrowie jest zagro-
spodarce powinno to wystarczyć do
czerwca.
  Narodowy Fundusz Zdrowia uważa jed-
                          żone.
                           Jaśniejsze światełko natomiast zabłysło
                          w Brukseli. Ogłoszono tam projekt dyrek-
                                                  Gdzie po leki w niedzielę
nak, że rozdzielając skromne środki, jakie     tywy unijnej, według której chory sam        Podczas ostatniej sesji Rada Miasta      Dyżurna, Chwaszczyńska 21c – całodo-
miał do dyspozycji nie popełnił błędu. Ma-     może sobie wybrać placówkę, gdzie chce      uchwaliła rozkład godzin pracy aptek. W    bowa (apteka wykonuje leki recepturowe);
riusz Szymański, rzecznik Pomorskiego       się leczyć. Gdyby taki przepis wszedł w     Gdyni mamy 91 aptek ogólnodostępnych.       Dyżurna, Bosmańska 45 pracuje w dni
Oddziału Wojewódzkiego NFZ mówi          życie rola NFZ ograniczyłaby się do płace-    Trudno byłoby w naszej gazecie zamieścić    powszednie w godz. 8-21, w soboty w
wręcz o „trójmiejskiej optyce” protestują-     nia (według przyjętych przez siebie stawek)   godziny otwarcia wszystkich z nich. Jednak   godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20 (ap-
cych przeciw rozdziałowi środków na kar-      za terapię. Komu – o tym decydowaliby      – by nasi Czytelnicy wiedzieli, gdzie w na-  teka wykonuje leki recepturowe);
diologię. Mówi, że na Pomorzu dochodzi       sami pacjenci. Jednak w przypadku, gdyby     głym wypadku pójść po leki – zamiesz-       Euro-Apteka, Niska 1 pracuje w dni po-
do ok. 9 tys. ostrych zawałów serca rocznie,    stawka NFZ była niższa od ceny, jakiej      czamy godziny otwarcia tych aptek, które    wszednie i soboty w godz. 9-21, w niedziele
125 tys. osób cierpi na chorobę wieńcową i     życzy sobie szpital, czy przychodnia, chory   dyżurują w niedzielę. Kiedy najbliższa ap-   w godz. 9-20 (apteka wykonuje leki recep-
niewydolność serca. Mimo że pieniądze, na     musiałby dopłacić różnicę z własnej kie-     teka jest nieczynna – warto jest wiedzieć,   turowe);
które liczyły trójmiejskie placówki kardio-    szeni.                      gdzie najbliżej można kupić lekarstwo.      Hyperpharm, Górskiego 2, pracuje w dni
logiczne trafiły do Wejherowa i Starogardu      Trawestując stary dowcip z epoki PRL       Apteka Panax, Nowowiczlińska 35 pra-    powszednie i soboty w godz. 9-21, w nie-
Gdańskiego, Trójmiasto i tak „ma lepiej”      chciało by się powiedzieć:            cuje w dni powszednie i soboty w godz. 9-   dziele w godz. 9-20,
niż teren. Gdyby przeliczyć środki z kon-       - emeryci i renciści! Popierajcie NFOZ    21, w niedziele w godz. 10-20 (apteka       Korzenna, Korzenna 19, pracuje w dni
traktów per capita, okazałoby się, że Trój-    czynem umierając przed terminem...        wykonuje leki recepturowe);          powszednie w godz. 8-20, w soboty w
                                                    Apteka Władysława IV, Władysława IV     godz. 8.30-15, w niedziele 10-15 (apteka
                                                  50 pracuje w dni powszednie w godz. 8-21,   wykonuje leki recepturowe);

Drożej za nieczystości                                       w soboty i niedziele w godz. 9-21;
                                                    Batory „Rh+”, 10 Lutego 11 pracuje w
                                                  dni powszednie i soboty w godz. 9-21, w
                                                                           Morska, Morska 49/55 pracuje w dni po-
                                                                          wszednie w godz. 8.30-19, w soboty w
                                                                          godz. 9-15, w niedziele w godz. 10-13 (ap-
 Ustalono górną stawkę opłaty ponoszo-       za odpady wielkogabarytowe; było 12 gr      niedziele w godz. 11-20 (apteka wykonuje    teka wykonuje leki recepturowe);
nej przez właścicieli nieruchomości:        - 13 groszy brutto za litr objętości worka lub  leki recepturowe);                Norweska, al. Zwycięstwa 256 pracuje w
- za jednokrotne odebranie worka lub po-      pojemnika za odpady z remontów. było 11 gr     Dom Leków, Cechowa 2 pracuje w dni     dni powszednie i soboty w godz. 9-21, w
jemnika odpadów komunalnych w wyso-        Uchwała będzie obowiązywać od 1 marca.      powszednie w godz. 8-22, w soboty w      niedziele w godz. 10-20 (apteka wykonuje
kości 14 groszy brutto za litr objętości      Stawek nie podnoszono od 2008 r.         godz. 8-15, w niedziele w godz. 9-15 (ap-   leki recepturowe);
worka lub pojemnika; bez zmian                                   teka wykonuje leki recepturowe);         Superapteka, Starowiejska 34 całodo-
- za usługi w zakresie opróżniania zbiorni-                              Dr Max, Morska 82 pracuje w dni po-     bowa (apteka wykonuje leki recepturowe);
ków bezodpływowych i transportu nieczy-      Kto dożyje...                  wszednie i soboty w godz. 9-21, w niedziele
                                                  w godz. 9-20 (apteka wykonuje leki recep-
                                                                           W Pasażu, Kcyńska 27 pracuje w dni po-
                                                                          wszednie w godz. 8-22, w soboty i niedziele
stości ciekłych z nieruchomości w           Uchwalono wieloletnią prognozę finan-
granicach Miasta Gdyni w wysokości 32,4                               turowe);                    w godz. 8-21 (apteka wykonuje leki recep-
                          sową Gdyni na lata 2011-2022. Ramy cza-       Dyżurna, pl. Kaszubski 8 – całodobowa    turowe).
zł brutto/m3. wzrost wywołany tylko pod-
                          sowe prognozy wyznaczyły zobowiązania      (apteka wykonuje leki recepturowe);
wyżką VAT                                                                                            M.W.
 Ustalono górną stawkę opłaty ponoszo-       finansowe miasta. Rok 2022 termin spłaty
nej przez właścicieli nieruchomości za       ostatniego z kredytów, jakie dziś obciążają
                          budżet miasta. Prognoza jest podejrzanie
jednokrotne odebranie worka lub pojem-
nika odpadów komunalnych zebranych
w sposób selektywny w wysokości:
                          dokładna. Według niej w roku 2022 do-
                          chody budżetu wyniosą 1 373 232 672 zł,
                                                  Gdyński bank najlepszy
- 1 grosz brutto za litr objętości worka lub po-  wydatki 1 113 797 037 zł, a obsługa długu      Po raz 13. Gazeta Bankowa ogłosiła kon-   ści) i Wojciech Sobieraj (Alior Bank).
jemnika za odpady makulatury, tworzyw       32 885 548 zł.                  kurs na Bankowego Menedżera Roku 2010.      - Ten prestiżowy tytuł traktuję przede
sztucznych i szkła; bez zmian             Co z tych liczb wynika dla gospodarki     Nazwiska nominowanych rozesłano do 42     wszystkim jako potwierdzenie, że Nordea
- 1 grosz brutto za litr objętości worka lub po-  Gdyni? – obawiam się, że absolutnie nic.     banków. Konkurenci najwyżej ocenili Wło-    Bank postrzegany jest jako dynamicznie roz-
jemnika za odpady niebezpieczne; bez zmian     Przecież poprawki do budżetu są rozpatry-    dzimierza Kicińskiego, prezesa Nordea Bank   wijający się, dobrze zarządzany bank, w któ-
- 8 groszy brutto za lir objętości worka lub po-  wane na co drugiej sesji, a kwoty tych ko-    Polska, jedynego banku, jaki ma centralę w   rym pracują rzetelni i profesjonalni
jemnika za odpady zielone; było 6 gr        rekt sięgają nawet paru milionów. Zresztą    Gdyni. Kolejne miejsca zajęli prezesi Miro-  pracownicy.” – powiedział Włodzimierz Ki-
- 13 groszy brutto za litr objętości pojemnika   kto dożyje – ten sprawdzi.            sław Potulski (Bank Polskiej Spółdzielczo-   ciński.
 Aktualności                                                                                      3


Schodami w górę i w dół… Baltic, Brigitte Bardot
             i Adam Buczyński
  Luty rozpoczęliśmy odda-
niem do użytku kolejnej inwe-
stycji (a właściwie etapu                                    Zapewne wszyscy Czytelnicy pamiętają
przebudowy węzła Wzgórze                                   tę historię. 25 stycznia 2010 r. na Zatoce
św. Maksymiliana) Od 1 lu-
                                               Gdańskiej statek badawczy Morskiego In-
tego, od godz. 10 rano aby z
                                               stytutu Rybackiego „Baltica” uratował dry-
przystanku SKM dojść np. do
Urzędu Miasta musimy iść tu-                                 fującego na krze lodowej psa. Jak się
nelem.                                            później okazało pies dryfował już co naj-
                               dzianym przez inżynierów
                               ruchu powodowały uciążliwe
                               korki. Dalszy fragment tunelu                           mniej 4 dni, bo 21 stycznia widziano go na
                               (pod ul. Świętojańską) będzie                           Wiśle na wysokości Torunia.
                               gotów później. Cała inwesty-                             Kilkunastosekundowy film z akcji ratow-
                               cja ma zostać zakończona do                            niczej obiegł cały świat i poruszył bardzo
                               Dnia Kobiet. Przez zmoderni-
                                                                        wiele serc. Załoga „Baltiki” dostała całe
                               zowany węzeł będzie mogło
                                                                        stosy listów z gratulacjami. Pisały osoby z
                               przejechać do 5200 pojazdów
                                                                        pierwszych stron gazet, ale też i zwykli,
                               na godzinę, czyli o 44% wię-
  Zamknięcie tymczasowego przejścia dla    cej niż przed przebudową.                                    szarzy ludzie, których podniosło na duchu,
pieszych przez ul. Władysława IV zapewne     Przypomnijmy, że koszt inwestycji to                             że wciąż jeszcze potrafimy być solidarni.
bardzo ucieszy kierowców. Dodatkowe       prawie 60 mln zł, z czego dofinansowanie                            Nawet wobec zwierząt. Autor filmu Ry-
światła ustawione w miejscu nie przewi-     UE wynosi ponad 48%.                                      szard Moroz powiedział w jakimś wywia-
                                                                        dzie, że pies skojarzył mu się z
                                                                        niedźwiedziami polarnymi, które potrafią

Przyzwyczaił się…                                       List od Brigitte Bardot:
                                               Pan Adam Buczyński
                                                                        dryfować na krze nawet i 100 kilometrów.
                                                                        To wystarczyło, by prasa ochrzciła urato-
                                                                        wanego psa imieniem „Misiek”. Jednak,
                                               Mój drogi Adamie,
  Polska – jako pierwsze państwo „nowego    Xawery Czernicki” uda się do holender-
NATO” – dowodziła Zespołem Sił Obrony      skiego portu Den Helder, gdzie komandor    Jak Panu przekazać całą moją wdzięczność za    kiedy załoga zaczęła się oswajać z myślą,
                                               wspaniałe uratowanie owego biednego psa?     że nikt po zwierzaka się nie zgłosi i że zo-
Przeciwminowej paktu. Przez cały ubiegły    Rybak przekaże dowodzenie holender-
                                               Jest Pan bohaterem! Jest Pan MOIM bohate-     stanie on na statku, nadano mu imię bar-
rok na ORP „Kontradmirał Xawery Czer-      skiemu koledze – Hermannowi Lammer-
                                               rem! Dziękuję z głębi serca za uratowanie go   dziej pasujące do jego obecnej funkcji
nicki” stacjonował sztab zespołu z koman-    sowi. Nie znaczy to jednak że polski okręt  przed straszną śmiercią i za zatrzymanie go
dorem porucznikiem Krzysztofem Janem      przestanie być najważniejszą jednostką ze-                           asystenta pokładowego. Pies nazywa się
                                               przy sobie. Istoty takie jak Pan są rzadkością,
Rybakiem na czele. W tym roku (na po-      społu. Komandor Lammers zamierza dowo-                             Baltic.
                                               gdyż żyjemy dziś w świecie, w którym człowiek
czątku lutego) polski sztab przekazuje do-   dzić zespołem z pokładu polskiego okrętu.   stracił poczucie wartości życia. Jesteśmy już
                                                                          Załoga „Baltiki” liczy (bez psa) 11 osób.
wodzenie    zespołem      sztabowi   „Kontradmirał” przyzwyczaił się i nieludz-  niestety przyzwyczajeni do okropności i nic już  Z tej jedenastki Baltic wybrał sobie na pana
belgijsko-holenderskiemu. „Kontradmirał     kie byłoby odbierać mu dowodzenie…      nas nie dziwi.                  Adama Buczyńskiego, który go uratował.
                                               Odręcznie:      Mnóstwo ucałowań      Gdynia natomiast wybrała sobie Baltica na
                                                          czułości i wdzięczności   patrona dla prowadzonej tu akcji „Pies w
                                                          Brigitte          wielkim mieście”. Jest on też jedynym ho-
                                                                        norowym psim obywatelem Gdyni.                                               Policja poszukuje...
                                                …świadków kradzieży tablic nagrob-       dzieży 9 sztuk metalowych tablic nagrob-
                                               nych z Cmentarza Żołnierzy Radzieckich       nych. Według zgłaszającego do przestęp-
                                               przy ul. Legionów, które zostały skradzione    stwa doszło w okresie od 17-25 stycznia br.

Biskup jak człowiek                                     w okresie od 17-25 stycznia br. Cztery z
                                               dziewięciu tablic udało się odzyskać.
                                               Sprawcy ukryli je w pobliżu cmentarza.
                                                                        Skradzione mienie jest warte 15 tys. zł. W
                                                                        wyniku prowadzonych czynności na miej-
                                                                        scu zdarzenia policjanci ujawnili 4 tablice,
  Gdynię odwiedził biskup polowy WP Józef                          Osoby, które były świadkiem                    które sprawcy ukryli pod
Guzdek. Biskup spotkał się z kapelanami, od-                         tego zdarzenia prosi się o kon-                  iglakami. Osoby, które
wiedził marynarzy na okręcie podwodnym, a                          takt telefoniczny pod nume-                    mogły być świadkami tej
wizyta zakończyła się złożeniem kwiatów na                          rami tel. 58-66-21-255,                      kradzieży proszone są o
Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Ko-                          58-62-20-081, 58-66-21-270                    kontakt telefoniczny lub
ściuszki.                                          lub osobisty w Komisariacie                    osobisty:
  Józef Guzdek objął kierownictwo Ordynariatu                        Policji Gdynia Wzgórze Św.                      Komisariat Policji Gdy-
Polowego WP 19 grudnia ub. roku. Wcześniej –
                                               Maksymiliana, ul. Wojewody                    nia Wzgórze Św. Maksymi-
od śmierci bp. Tadeusza Płoskiego w katastrofie
                                               Wachowiaka 6.                           liana   ul.  Wojewody
smoleńskiej stanowisko to wakowało.
  Na nielicznych obserwatorach uroczystości                          Policja powiadomiona zo-                    Wachowiaka 6, tel. 58-66-
nowy biskup wywarł bardzo pozytywne wraże-                          stała przez pracownika Cmen-                   21-255, 58-62-20-081 - po-
nie. „Mówi jak człowiek, a nie jak biskup.” – ko-  Składanie kwiatów. Ksiądz biskup - w   tarza Żołnierzy Radzieckich                    licjant prowadzący sprawę
mentowali obecni.                  środku                  przy ul. Legionów 122 o kra-                   lub 997, 112.
4                                                                           Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicyWspomnień czar…                                                                   Kup WUŻ!
  Epoka transatlantyków minęła. Samoloty      rzec Morski już nie jest dworcem, a nieba-                            Zarząd Morskiego Portu Gdynia ogłosił
wyparły statki z pasażerskich przewozów       wem stanie się muzeum, gdzie jego pier-                            przetarg na sprzedaż WUŻ (Wydział Usług
międzykontynentalnych. Z tamtych czasów       wotną funkcję będzie można co najwyżej                             Żeglugowych) Przedsiębiorstwo Usług Że-
pozostały żółknące zdjęcia i dokumenty, ja-     wspominać. Przypomniał to sam Jerzy                              glugowych i Portowych Gdynia. WUŻ
kieś drobne pamiątki i dzwon. Przynajmniej      Drzemczewski ofiarując 3 swoje książki (o                           świadczy usługi holownicze, cumownicze
tyle ze „Stefana Batorego” udało się zgro-      „Batorym”, „Stefanie Batorym” i polskich                            oraz związane z bezpieczeństwem żeglugi
madzić na wystawie „Ostatni transatlantyk      transatlantykach) na ręce Aleksandra Goska                           w porcie. Zajmuje się też holowaniami peł-
«Stefan Batory»”. Wystawa promuje album       dla muzeum.                                          nomorskimi. Firma ma 9 holowników, 2
Jerzego Drzemczewskiego pod tym samym          O „Stefanie Batorym” mówił nie tylko (a     Jednym ze wspomnień, które nieco roz-    pontony transportowe, 2 motorówki cu-
                                                   bawiło gości była historia pasażerki, która  mownicze oraz kuter pilotowy. Gdyński
tytułem.                       nawet nie głównie) autor albumu. Wspomi-
                                                                          port jest z dnia na dzień coraz bardziej pry-
  Wernisaż wystawy – w dawnej sali ob-       nali wszyscy obecni. W ciągu 18 lat służby   wracała z Ameryki z zarobionymi dolarami
                                                                          watny. Sprywatyzowano już Portowy Za-
sługi ruchu pasażerskiego PLO, obecnie        statku pod polską banderą wydarzyło się     w majtkach. I kiedyś jej wpadły do ubikacji.
                                                                          kład Techniczny, Portowy Zakład
Miejskiej Informacji – miał (jak zauważył      wiele i było co wspominać. Niektórzy pa-    Załoga stanęła na wysokości zadania i od-
                                                                          Transportu i Bałtycki Terminal Kontene-
jeden z uczestników) charakter rodzinnej       sażerowie umierali, inni (choć z zasady ko-   zyskała babci zawiniątko. Obecni tylko nie   rowy. Dobiega końca prywatyzacja Mor-
stypy. Przytłaczająca większość obecnych       biet w zaawansowanej ciąży nie brano w     mogli się zgodzić, czy było to 5, czy 9 ty-  skiego Terminalu Masowego. Jeśli
to byli dawni członkowie załogi. Wspomi-       rejs) rodzili się w podróży. Statek miał wła-  sięcy dolarów…                 Ministerstwo nie sprzeciwi się, już w marcu
nali śp. polską żeglugę liniową w dawnej       sny zespół pieśni i tańca, a jako stewardów    Wystawę „Ostatni transatlantyk «Stefan   terminal powinien w całości trafić w ręce
siedzibie jej (obecnie ledwo wegetującego)      zatrudniano na nim byłych piłkarzy, dzięki   Batory»” można oglądać do 16 lutego. Od    francuskiej spółki Atic Services. W kolejce
armatora. Żeby jeszcze podkreślić atmos-       czemu zawsze triumfował w rozgrywkach      poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00,   czeka Bałtycki Terminal Drobnicowy, który
ferę przemijania przypominano, że Dwo-        „ligi atlantyckiej”.              a w sobotę w godz. 9.00-15.00.         powinien stać się prywatny do końca roku.
 Oficjalna prezentacja.                                        Publiczność była zachwycona.                                                                          Wierzyciele stoczni
Najlepsze szkoły na Pomorzu                                                             podliczeni
  Tegoroczny ranking szkół średnich był       techników 16 miejsce w kraju zajmuje      pozycje szkół gdyńskich). Pierwsza liczba
                                                                            Sądy zatwierdziły listę wierzytelności
nieco odmienny od dotychczasowych. Po        Technikum Hotelarskie.             to punktowa ocena szkoły (maksymalna      stoczni Gdynia. Sąd przyjął też propozycję
raz pierwszy bowiem uwzględniono w nim         - Choć jeśli chodzi o poziom matur przo-   możliwa do zdobycia liczba punktów wy-     wypłat dla wierzycieli. To, że lista jest
technika. W pięćdziesiątce najlepszych li-      dujemy w Polsce, ranking ten i tak zaniża    nosi 100), druga – to miejsce szkoły w wo-   znana, nie oznacza bowiem, że ci, którzy się
ceów w Pomorskiem znalazło się 9 szkół z       nasze wyniki – uważa dyrektor „trójki”,     jewództwie, a trzecia – miejsce szkoły w    na tej liście znajdują, dostaną swoje pienią-
Gdyni. Jeszcze lepsze proporcje zanoto-       prof. Wiesław Kosakowski – Bo w naszej     kraju.                     dze. W przypadku Gdyni na razie rozprze-
wano wśród zawodowych szkół średnich. Z       szkole „krajową” maturę zdają uczniowie      Tam, gdzie trzeciej liczby nie podano    dano majątek stoczni za 416 mln zł (z tego
25 najlepszych pomorskich techników aż 6       średni i słabsi. Ci najlepsi zdają znacznie   oznacza to, że szkoła ma wyniki poza      na pokrycie zobowiązań zostanie przezna-
ma swoją siedzibę w naszym mieście. Je-       trudniejszą maturę międzynarodową, której    pierwszymi 400 (w przypadku liceów) albo    czone nieco ponad 300 milionów). Nato-
steśmy dobrzy nie tylko w skali lokalnej. III    wyniki są nieporównywalne z maturą pol-     poza pierwszymi 200 (w przypadku techni-    miast zobowiązania te wynoszą miliard i
LO jest drugą szkołą w Polsce, jeśli chodzi     ską.                      ków) szkołami w swojej kategorii.       trzy czwarte… Mimo że jeszcze nie
o wyniki matur, a w tej samej klasyfikacji       Oto wyniki rankingu (podaliśmy tylko                      Pegasus   wszystko sprzedano (największą wartość
                                                                          wśród niesprzedanego majątku stoczni ma
Licea:                                                                       ośrodek wypoczynkowy we Wieżycy),
III LO im. Marynarki Wojennej RP               91,65  1   2                                   trudno podejrzewać, by sprzedaż majątku
IV LO im. Wacława Sierpińskiego                59,85  2   19
Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. St. Kostki      52,24  7   60
                                                                          przyniosła kwotę zaspokajającą wszystkie
I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza         50,12  11   86                                   roszczenia.
II LO im. Adama Mickiewicza                  48,30  12  105                                    Teraz wierzyciele mają 2 tygodnie na
Katolickie LO im. Jana Pawła II                47,72  14  114                                   zgłaszanie zarzutów i uwag do list, później
X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej  46,73  16  131                                   nastąpi wypłata pieniędzy i zamknięcie pro-
IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego            41,14  34  331                                   cesu kompensacji. Całe szczęście, że głów-
XIV LO                            40,90  36  344
Technika:                                                                      nymi wierzycielami stoczni są podmioty
Technikum Hotelarskie                     75,57  1   16                                   państwowe (ZUS, Korporacja Ubezpieczeń
Technikum Gastronomiczne                   59,26  7   68                                   Kredytów Eksportowych, Agencja Roz-
Technikum w ZS Chłodniczych i Elektronicznych         57,28  9   87                                   woju Przemysłu itp.) i niewypłacalność
Technikum Transportowe                    50,02  15  179                                   stoczni nie uderzy zbyt mocno w i tak już
Technikum w ZS Administracyjno-Ekonomicznych         47,74  18
                                                                          osłabiony upadkiem stoczni i zerwaniem
Technikum w ZS Ekologicznych                 47,38  21
Wszystkim wyróżnionym szkołom gratulujemy.                     Nasze najlepsze liceum.                     nici kooperacyjnych lokalny biznes.
 Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicy                                                                               5

                                                                             Z okazji 85-lecia miasta Samodzielny Re-
Zasłużeni                    Odmładzanie staruszki                                        ferat Analiz Statystycznych magistratu
                                                                           przedstawił wybór danych charakteryzują-
                                                                           cych rozwój Gdyni. Liczbę ćwierć miliona
  85. rocznica nadania Gdyni praw miej-     8 lat temu mogliśmy świętować okrągły jubileusz 750-lecia Gdyni.                   mieszkańców Gdynia już kiedyś przekro-
skich to idealny czas, aby uhonorować osoby   Dziś Gdynia uroczyście obchodzi swoje 85-lecie.                           czyła (dane z 1990 roku mówią 251,4, a z
szczególnie zasłużone dla miasta. Na ostat-                                                      2000 roku nawet o 253,4 tys. obywateli). Od
niej sesji radni postanowili nadać 3 osobom     Nie ma w tym nic dziwnego. Pierwsza       10 lutego 1926 roku – w szóstą rocznicę za-   dwóch lat jednak Gdynia się wyludnia. Nie
Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za     wzmianka o Gdyni pochodzi z opisu parafii    ślubin Polski z morzem – ogłoszono rozpo-      jest to kwestia przyrostu naturalnego (ten
wybitne zasługi dla Gdyni”. Przyznano je:    Oksywie z 1253 roku. Wtedy była to nie-     rządzenie Rady Ministrów nadające Gdyni       wciąż jest dodatni, choć spadł z ponad 2
Marii Kozieleckiej, Ryszardowi Woliń-      wielka wioska z przystanią rybacką. Rozwijał   prawa miejskie. Przez cały okres międzywo-     proc. w okresie międzywojennym do 0,4
skiemu i Mikołajowi Ziółkowskiemu.        tu się również przemysł. Zachowała się infor-  jenny Gdynia rozwija się w iście amerykań-     prom. dzisiaj). Mieszkańcy uciekają z mia-
  Maria Kozielecka jest lekarzem. Do 1972    macja z 1488 roku o wybudowaniu tu statku    skim tempie. W momencie uzyskania praw       sta. Na każdy tysiąc ludzi, którzy byli gdy-
roku pracowała na oddziale rehabilitacji po   dla kupca gdańskiego. Od 1615 roku zaczy-    miejskich Gdynia miała 12 tys. obywateli      nianami na początku 2009 roku – 3,8
chorobie Heine-Medina w gdańskiej Akade-     nają tu powstawać cegielnie.           mieszkających na 14 kilometrach kwadrato-      wyniosło się z miasta. W 1936 roku w Gdyni
mii Medycznej. Obecnie jest już na emerytu-     Rozwijający się ośrodek potrzebował linii   wych. W 1934 roku jest już największym       były zarejestrowane 342 samochody oso-
rze, ale nadal pracuje społecznie. Służy     komunikacyjnych. Niestety pomyśleli o tym    (pod względem przeładunków) portem bał-       bowe w tym 94 taksówki. W roku 1990 sa-
niepełnosprawnym działając w Duszpaster-     dopiero zaborcy. W latach 1820-1822 po-     tyckim. W 1939 roku jest szóstym (pod        mochodów było już 115 109, a taksówek –
stwie Dzieci Specjalnej Troski i Duszpaster-   wstała droga bita łącząca Gdynię z jednej    względem powierzchni – 66 km kw.) i dwu-      1175. Liczba statków odwiedzających port
stwie Niewidomych. Organizuje też obozy     strony ze stolicą Prus Zachodnich – Gdań-    nastym (jeśli chodzi o liczbę ludności) mia-    utrzymuje się na podobnym poziomie – w
harcerskie dla dzieci niepełnosprawnych w    skiem, z drugiej ze stolicą powiatu – Wejhero-  stem w Polsce. Liczba mieszkańców          1936 r. było to 4911 jednostek, a w 2009 r.
ramach Drużyn Nieprzetartego Szlaku.       wem i dalej z Pomorzem. W 1870 roku przez    przekracza 120 tysięcy (a gdyby policzyć w     4046. Jednak jeśli liczbę zawinięć będziemy
  Ryszard Woliński jest honorowym krwio-    Gdynię zbudowano pierwszą trasę kolejową.    obecnych granicach administracyjnych – do-     liczyć nie w sztukach, a we wpływających
dawcą. Ale nie takim szeregowym. Sam od-     Na zachód można nią było dojechać nawet do    chodzi do 150 tysięcy).               do Gdyni tonach rejestrowych – odnotujemy
daje krew w ilościach półhurtowych (oddał    stołecznego Berlina. W kierunku wschodnim      85 lat, które dzieli nas od 10 lutego 1926    znaczny wzrost. Z 4,92 mln do 20,933 mln
już 170 l krwi i osocza), założył liczne kluby  prowadziła do głównego miasta prowincji.     roku to dla Gdyni bardzo ważny okres. Na-      ton. Nieco gorzej jest za to z dynamiką prze-
HDK, w których pełni funkcję prezesa. M.in.     Dostępność komunikacyjna sprawiła, że     pływowa ludność ze wszystkich zakątków       ładunków. Jeśli w 1936 r. było to 7,74 mln t,
od 13 lat prezesuje Miejskiemu Klubowi      zaczęto myśleć o innym kierunku rozwoju.     Polski wrosła w to miejsce i już 1939 roku po-   to w 2009 r. – 11,29 mln t. Nieznacznie spa-
HDK. Działa też w Kole Starych Gdynian      Wzorem sąsiedniego Sopotu Gdynia miała      kazała, że jest silną i zdeterminowaną by bro-   dła liczba bibliotek (z 25 w 1934 r. do 23 w
                         szansę stać się uzdrowiskiem. W 1904 roku    nić swojej małej ojczyzny społecznością. Po     2009 r.), a zamiast 7 przedwojennych mamy
Towarzystwa Miłośników Gdyni, śpiewa w
                         założono tu kąpielisko i wybudowano Dom     wojnie miasto – mimo niechęci władz do       tylko 1 kino. Jednak spadkowi liczby biblio-
chórze „Sonata” przy ZNP, pracuje w licz-
                         Kuracyjny. Dziś Gdynia byłaby na pewno      symbolu sukcesów gospodarczych II RP –       tek towarzyszy wzrost księgozbiorów. Z 30
nych organizacjach społecznych: Związku
                         najsłynniejszym nadbałtyckim kurortem,      szybko odzyskuje ważną pozycję w życiu       tysięcy do ponad pół miliona woluminów.
Sybiraków, Rodzinie Katyńskiej, Stowarzy-
                         gdyby nie I wojna światowa. Podczas wojny    kraju. I to nie tylko gospodarczym, ale też kul-  Podobnie wygląda sprawa kin. Dziś przez
szeniu Gdynian Wysiedlonych, Związku In-
                         rozwój kąpieliska zamarł, a po wojnie odra-   turalnym i społecznym. Dziś miasto ma 2 te-     nasze jedyne kino przewija się ponad 853
walidów Wojennych i Wojskowych, Związku
                         dzające się państwo polskie potrzebowało     atry, organizowane są tu znaczące imprezy z     tys. widzów rocznie. (W 1936 roku 7 ówcze-
Kombatantów RP i Osób Represjonowanych,                                                        snych kin odwiedziło tylko 653 tys. wi-
                         Gdyni do znacznie poważniejszych zadań. W    festiwalami filmu polskiego i Open’erem na
Stowarzyszeniu Dzieci Wojny, Rodzinach                                                        dzów.)
                         tym samym 1922 roku, kiedy Radzie Gminy     czele, Gdynia trwale zapisała się w historii
Wojskowych, a nawet… w Stowarzyszeniu      marzył się kurort w Gdyni państwo polskie    Polski, lokalne forum gospodarcze przebiło       Podane tu liczby mogą uzasadnić każdą
Amazonki.                    podjęło kroki, których efektem już niedługo   pod względem popularności forum krynickie,     tezę. Że Gdynia dynamicznie się rozwija,
  Mikołaj Ziółkowski jest wielkim popula-    miało być stworzenie w Gdyni wielkiego mia-   mają tu swoją siedzibę 2 państwowe szkoły      albo że przeżywa katastrofalną zapaść. Dla-
ryzatorem muzyki alternatywnej. Jest założy-   sta portowo-przemysłowego. Zakończono bu-    wyższe (nie wspominając o zlokalizowanych      tego nie będziemy ich komentować. Zresztą
cielem Agencji Alter Art., która organizuje   dowę linii kolejowej Gdynia-Kokoszki –      tu wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego)       nawet gdyby było w nich coś złego – czci-
największy i najlepszy festiwal muzyki alter-  pierwszej trasy komunikacyjnej łączącej Gdy-   oraz 4 uczelnie prywatne. Najwyższym do-      godnej jubilatce nie wypada wytykać przy-
natywnej Open’er Festival.            nię z Polską nie przez teren Wolnego Miasta   wodem uznania zasług Gdyni jest przyznanie     padłości. Życzmy jej więc wszystkiego
  Medale zostaną wręczone 10 lutego na     Gdańska; a 23 września Sejm RP podjął      jej w 1996 roku Honorowej Flagi Rady Eu-      najlepszego, a za 2 lata świętujmy kolejny ju-
uroczystej sesji RM w Teatrze Muzycznym.     uchwałę o budowie tu portu.           ropy.                        bileusz – 760-lecie Gdyni.


Państwo sprzedało
PLO państwu
                         Urodziny na sportowo
                          Korzystając z najlepszych wzorów sportowcy posta-
  Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało     nowili uczcić 85. urodziny Gdyni na 5 dni przed termi-
PLO rządowej Agencji Rozwoju Przemy-       nem. I wykonali swoje zobowiązanie. Mimo deszczu i
słu. Dziś PLO to dwa statki i 40 pracowni-    silnego wiatru. W Biegu i Marszu Urodzinowym Gdyni
                         na Bulwarze Nadmorskim wzięło udział około 200
ków na lądzie, jednak kiedyś – starsi
                         osób. Z założenia impreza miała mieć formułę „4 fun”,
gdynianie być może to pamiętają – była to    czyli miało to być wspólne bieganie (chodzenie) dla za-
całkiem duża firma. W myśl ustawy o ko-     bawy i ruchu – bez podziału na kategorie i klasyfikacji.
mercjalizacji i prywatyzacji 15% akcji                                                        Na trasie.
                         Jednak ktoś przecież musi być zwycięzcą (a ktoś inny
firmy należy rozdzielić pomiędzy obec-      – nieklasyfikowany). A zatem podajemy wyniki.
nych pracowników spółki, a także i tych,      Nordic Walking (dystans 3,3 km) – zwyciężył Kon-
którzy pracowali w Polskich Liniach       rad Buzak przed Grzegorzem Kropidłowskim i Jerzym
Oceanicznych, kiedy to było jeszcze       Bojanowskim.
przedsiębiorstwo państwowe. Uprawnio-        Bieg Młodzieżowy (1 km) - triumfował .Marcin Ko-
nych do odbioru akcji jest 5698 osób. W za-   ziura, za nim przybiegł Kamil Wołoszyk oraz Adam
leżności od stażu pracy mogą dostać od 1     Kryszewski.
                          Bieg Główny (3,3 km) – pierwszy na mecie zamel-
do 23 akcji. Rozdzielonych zostanie 99 tys.
                         dował się Marek Kowalski, drugie miejsce wywalczył
akcji po 10 złotych każda. Wydawanie akcji    Paweł Murawski, a jako trzeci do mety dobiegł Maciej
rozpocznie się w same urodziny Gdyni 10     Kerszen.
lutego, a skończy 2 lata później 10 lutego     Mimo, że Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji prze-
2013 r. Po tym terminie akcje zostaną do-                                                      W zasadzie rywalizacji nie było, ale ktoś prze-
                         żywa właśnie okres „bezkrólewia” impreza – jak do-
puszczone do publicznego obrotu.                                        Idą Nordic Walkerzy.         cież musiał być najlepszy.
                         tychczas – była zorganizowana wzorowo.
6                                                                        Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicyZamieszana w kradzież zegarka                                                                Rezygnacja
  Niedawno pisaliśmy o Agencji Roz-     drugie tyle agencja miała mieć na lokatach.   możliwych kwalifikacjach uda się wypro-        dyrektora GOSiR
woju Gdyni. Z tekstu wynika, że spółka      Kolejny audyt zlecił Jerzy Szegidewicz    wadzić w pole, mowy nie ma by prezes
ta (będąca własnością Miasta) aktywna     – zatrudniony przez nowego prezesa, jako     firmy mógł się zorientować w przekręcie.
                                                                               (Wymuszona?)
jest nad podziw. Jest to bez wątpienia za-  prezes spółek-córek. Kiedy rozpoczęto kon-    (Oczywiście, do czasu).               Jerzy Jałoszewski zrezygnował z pełnie-
sługą jej szefowej, Anny Somorowskiej.    trolę, w agencji przestał się pojawiać opie-    Wracając jednak do spraw gdyńskich –     nia obowiązków dyrektora Gdyńskiego
Nie od dziś jednak wiadomo, że lepiej się   kun spółek, Janusz Pawluś. Przez 4        w tekście, który otrzymaliśmy, wszyst-      O ś r o d k a
                       miesiące 2009 roku ślad po nim zaginął.     kiemu winna jest pani Somorowska. Aby      Sportu i Re-
nie wychylać z sukcesami. Zwłaszcza,
                       Odnalazł się dopiero w maju 2009 r., kiedy    obronić tę tezę, autor swobodnie posługuje    kreacji. Rezy-
jeśli ktoś wcześniej mieszkał w zupełnie   zjawił się w prokuraturze by zeznać, że
innym mieście i nie tkwi w gdyńskich                              się wyobraźnią. Wymyśla na przykład limit    gnację złożył z
                       działał na szkodę agencji. I rzeczywiście    na służbowych kartach płatniczych w wy-     powodów oso-
„układach”.                  potwierdził to wynik audytu. Ze spółek wy-    sokości 50.000 zł, dzięki któremu pracow-    bistych, jednak
                       prowadzono co najmniej 4 mln zł. Kontrola    nicy mieli dokonywać malwersacji. Jak w     portal Trojmia-
  Kogoś bardzo boli obraz kobiety z War-   przekształciła się więc z audytu w śledztwo   anegdocie o radiu Erewań; nie 50.000 zł a    sto.pl powołu-
szawy, odnoszącej w Gdyni pasmo sukce-    prokuratorskie. Wciąż trwa porównywanie     5.000 zł i nie na kartach pracowników, ale    jąc się na
sów. Z prywatnego śledztwa wiemy, że ten   tego co na koncie i tego co pozostało w oca-   członków zarządu. Mechanizm wyprowa-       źródła nieofi-
„ktoś” sam bardzo chciałby kierować ARG.   lałych papierach. Trwa też weryfikowanie     dzania pieniędzy był dużo bardziej subtelny   cjalne twierdzi,
Znalazł na to sposób jest równie prosty, co  ich prawdziwości – bowiem przestępczy ze-    – nie będziemy pisać o szczegółach, bo-     że dyrektor do-
obrzydliwy. Postanowił mianowicie panią    spół posunął się nawet do fałszowania wy-    wiem: a. trwa śledztwo, b. rzecz nie dotyczy   stał ultimatum,
prezes zdyskredytować w oczach miejskich   ciągów bankowych.                Gdyni.                      że albo sam odejdzie, albo zostanie wyrzu-
decydentów. Zaplanował sobie uczynić to     Napięcia nerwowego nie wytrzymały
naszymi rękoma. Przysłał nam gotowy ar-                              Skąd zegarek w tytule? Ze starego dow-    cony. Dymisja została przyjęta i od początku
                       dwie księgowe agencji. Obie postanowiły     cipu – nie ważne czy ona ukradła, czy jej    lutego obowiązki dyrektora pełni wicedyrektor
tykuł, kończący się dramatycznym apelem
                       popełnić samobójstwo i skoczyły do Wisły.    ukradziono. Ważne, żeby pozostało wraże-     Dariusz Schwarz, który najprawdopodobniej
do władz miasta; „(…) a jeśli i w Gdyni
pani Somorowska dopuści do takich kra-    Jedna zginęła, druga nie miała tyle samoza-   nie, że była zamieszana w kradzież. Już za    zostanie nowym dyrektorem ośrodka.
dzieży, to kto za to odpowie?” Mamy prze-   parcia i wyszła z wody. Rozpatrywana jest    rok będą przecież ponowne wybory prezesa       GOSiR pod ponaddziesięcioletnimi rzą-
czucie graniczące z pewnością, że nie tylko  też wersja, według której nie było to wcale                            dami dyrektora Jałoszewskiego nie dawał wła-
                                                ARG.                  P.G.
do naszej redakcji materiał ten został wy-  zbiorowe samobójstwo, ale jedna księgowa                             dzom miasta powodów do niezadowolenia.
słany. Z nami nie wyszło, ale znamy gazetę,  drugą utopiła. Po tym wydarzeniu kontrola                             Ośrodek działał prężnie, a organizowane prze-
która kiedyś zrobiła aferę z wypowiedzi
jednej pani o tym, że po Wiczlinie (dziel-
                       staje się jeszcze bardziej drobiazgowa. Oka-
                       zuje się, że brak znacznie więcej, niż po-
                                                Krzyż na drogę                  zeń imprezy były wydarzeniami na skalę
                                                                        znacznie większą, niż tylko lokalna. Nieraz re-
nicy prezydenta Szczurka) często jeździ sa-                                                   lacjonowaliśmy je i zawsze były udane. I to nie
                       czątkowo sądzono. Oprócz pieniędzy, jakie      20 stycznia prezydent Bronisław Komo-
mochód Straży Miejskiej…                                                            tylko nasza ocena. O znakomitej kondycji
                       wyprowadzono z konta agencji, dokładnie     rowski wręczył Michałowi Burczyńskiemu      ośrodka świadczą liczne nagrody. Biegacze
  W Warszawie Anna Somorowska była      wydojono bowiem obie spółki-córki.        Złoty Krzyż Zasługi. Gdyński sportowiec     chwalą gdyńską czwórkę biegów, wodniacy –
prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Tury-     Dla dopełnienia obrazu należy dodać, że    został w ten sposób nagrodzony za zdoby-     imprezy żeglarskie, rodzice dzieci niepełno-
styki S.A. Odeszła stamtąd 30 czerwca     żaden prezes spółki akcyjnej na świecie nie   cie złotego medalu w ubiegłorocznych mi-     sprawnych – przeniesienie Ośrodka Hipotera-
2008 roku - po trzech kadencjach. Ci któ-   jest w stanie wykryć tego rodzaju przestęp-   strzostwach świata w bojerach. Nie jest to    pii w Kolibkach na drugą stronę Al.
rzy interesują się promocją turystyki wie-                           jedyny sukces Michała Burczyńskiego. W
                       stwa. Finanse tych firm badają corocznie                             Zwycięstwa…
dzą, że dzisiejsza działalność PART jest                            mistrzostwach świata w 1999 roku (jako
tylko słabym echem tego, co się działo pod  (bo taki jest wymóg ustawowy) biegli re-                               Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
                                                18-latek) był trzeci i do dziś jest najmłod-
jej kierownictwem. Prezesem agencji został  widenci zatrudnieni w firmach audytor-                              życzymy, by po zmianie kierownictwa nadal
                                                szym medalistą w historii imprezy. Rów-
Andrzej Saja. Z okazji wymiany prezesów    skich. Firmy te biorą ciężkie pieniądze za    nież trzeci był w 2002 roku.           utrzymywał dotychczasowy poziom, a dyrek-
przeprowadzono audyt. Wynikało z niego,    przeprowadzenie audytu – i podpisują się      Po odebraniu odznaczenia Michał Bur-     torowi Jałoszewskiemu, by „osobiste przy-
że agencja kwitnie. Wartość posiadanych    pod stwierdzeniem, że księgi prowadzone     czyński pojechał do Stanów Zjednoczo-      czyny”, które zmusiły go do złożenia dymisji,
przez nią akcji spółek-córek (Invest-Tour i  są rzetelnie (jeżeli są). Jeśli i tych fachow-  nych, by bronić tytułu. Mamy nadzieję na     jak najszybciej przeminęły.
PART-Inwestycje) szacowano na 6 mln zł,    ców od rachunkowości o najwyższych        kolejny medal i… kolejny krzyż.Kolejką z Gdyni do Rębiechowa
  Pomorska Kolej Metropolitalna sie-      Do Osowy trasa Kolei Metropolitalnej     Gdynia-Fikakowo i Gdańsk-Osowa Północ.
dzibę ma w Gdańsku przy Długim Targu     będzie prowadzić obecną trasą linii Gdynia    Dokładna ich lokalizacja nie jest jeszcze
1/7, ale to nie Gdańsk, a Gdynia pierwsza   – Kościerzyna. Dalej przez Barniewice do-    ustalona.
uzyska połączenie kolejowe z Rębiecho-    trze przed powstający właśnie drugi termi-     - Ten wariant daje szansę, że wpływy z bi-
wem. Pociągi z lotniska do Gdyni Głów-    nal portu lotniczego. Do Gdańska         letów pozwolą pokryć nawet ponad połowę
nej będą jeździć już w maju 2012 roku, co   Głównego nowa linia ma prowadzić przez      kosztów jej funkcjonowania, co jak na kolej
ułatwi Gdyni przechwycenie części gości,   Matarnię (przystanek przy ul. Budowla-      jest wynikiem naprawdę dobrym – uważa
którzy przyjadą na Euro. Połączenie z     nych), Kiełpinek (na wysokości osiedla Wi-    wiceminister infrastruktury Andrzej Massel.
Gdańskiem zostanie wybudowane dopiero     szące Ogrody), Wróbla Staw (przy ul.        Inwestycja ma kosztować 719,1 mln zł,     Niektóre odcinki torów planowanej przyszłej
w 2015 r.                   Myśliwskiej), ul: Rakoczego, Niedźwiednik    z czego Pomorska Kolej Metropolitalna      trasy już istnieją - w 2009 roku w ramach
  Zarząd województwa pomorskiego ogło-    (przy wiadukcie nad Trasą Słowackiego)      S.A. wystąpi o 85% dofinansowania unij-     happeningu można było nimi pojechać
sił harmonogram budowy i przebieg trasy    Abrahama (przy pętli tramwajowej         nego (611,2 mln zł) w ramach Programu
Kolei Metropolitalnej. Trasa z Gdyni do Rę-  Strzyża). Na wysokości przystanku SKM      Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.     - Budując tę linię mamy nadzieję na
biechowa jest prostsza do realizacji, bo-   Gdańsk-Zaspa linia ma łączyć się z torami    W kwietniu br. poznamy wykonawcę trasy,     wsparcie ze strony samorządów Gdańska
wiem budowy wymaga jedynie krótki       (dalekobieżnymi). Ostatnim przystankiem     w październiku ma ruszyć budowa, a w      i Gdyni, które chcąc spopularyzować
odcinek pomiędzy Rębiechowem a Osową.     przed Gdańskiem Głównym będzie więc       maju przyszłego roku będziemy mogli już     Kolej Metropolitalną, powinny wybudo-
Połączenie lotniska z Gdańskiem – choć    Wrzeszcz. Cała trasa ma być zelektryfiko-    pojechać nową trasą na lotnisko. Na razie    wać węzły integracyjne Strzyża, Rako-
teoretycznie w znacznej części będzie prze-  wana, a pomiędzy Gdynią Główną, a        szynobusem. Elektryfikacja trasy zakończy    czego, Wróbla Staw, Matarnia, Osowa,
biegać dawną trasą kolei – praktycznie    Osową mają powstać jeszcze cztery przy-     się razem z budową gdańskiego jej odcinka    Karwiny i Wielki Kack - mówi marszałek
trzeba będzie zbudować od zera.        stanki: Gdynia-Stadion, Gdynia-Karwiny,     w 2015 r.                    Mieczysław Struk.
 Wspomnienie                                                                                       7                        Ks. Hilary Jastak
                          W „Raporcie Nadmorskim” chciałem za-   wikariusza to było
                        mieścić jakieś wspomnienie o „Królu Ka-   już bliżej Tręba-
                        szubów”. Ale takie, które mówiłoby o mniej  czewa – Lubania
                        znanych faktach z Jego życia. Szukałem i   (ok. 30 km) wówczas
                        znalazłem. 29 stycznia ubiegłego roku ks.  ks. Jastak włączył się
                        kanonik Stanisław Lauda świętował 60-    tam jako katecheta
                        lecie kapłaństwa. By to uczcić na stronach  do tajnego naucza-
                        internetowych jego parafii (p.w. Chrystusa  nia w gimnazjum w
                        Króla w Toruniu) zamieszczono wspomnie-   Goszczynie i mnie
                        nia jubilata. Poniżej obszerny ich fragment ściągnął do siebie do
                        dotyczący znajomości z ks. Jastakiem. Ks.  Goszczyna. Kupił mi Mszę koncelerebrowali wszyscy księża parafi
                        Hilary Jastak od samego początku swojej   maszynę do szycia
                        działalności duszpasterskiej umiał nawią-  czapek i szyjąc te czapki (u pewnego działem mu, że ją dam, gdy mnie puści i wy-
                        zać kontakt z młodzieżą i ludźmi dorosłymi; krawca) uczyłem się na tajnych kompletach. puścił mnie za oddanie brzytwy. Wtedy sze-
                        wstępował niekiedy do rodzin, w których   Chociaż ks. Hilary został przeniesiony do dłem poza miasteczko Skarszewy –
                        było więcej dzieci i bieda, a jak mógł to po-Kamieńczyka nad Bugiem (1944) – ukoń- przenocowałem w jakimś gospodarstwie i
                        magał. Taka forma duszpasterzowania na    czyłem I klasę Gimnazjum (małą maturę) w na drugi dzień w dalszym ciągu do Koście-
                        owe czasy miejscowemu proboszczowi była   Goszczynie – gimnazjum to podlegało do rzyny. Tam odnalazłem dom rodzinny ks.
                        nieznana i dlatego w niedługim czasie zo-  Grójca.                    Hilarego i parę dni pozostałem, a potem
                        stał przeniesiony do Józefowa nad Wisłą.    Ks. Hilary Jastak był dla mnie troskli- wracałem do domu (Nie chcę opisywać
                        Pomimo że to była okupacja niektórzy z    wym opiekunem i przewodnikiem. Dzięki tego, co tam wyczyniali żołnierze rosyjscy)
                        młodzieńców odważyli się (były częste ła-  niemu, chociaż pracował w Kamieńczyku, – działy się straszne rzeczy gwałty ii....
                        panki) odwiedzać ks. Hilarego. Nie chcę   zaraz po wojnie w 1945 r. (w marcu nie zdo-   Gdy się już wszystko ustabilizowało ks.
                        opisywać wszystkiego, co się w tym czasie  byli jeszcze Gdańska) udałem się za nim na Hilary Jastak na krótki czas przybył do To-
  17 stycznia minęła 11. rocznica śmierci   okupacji zdarzyło, ale przytoczę – co dla  Pomorze – do Kościerzyny. Wędrując do runia – jako wikariusz parafii NMP w To-
ks. Hilarego Jastaka. Z tej okazji w zbudo-   mnie miało ogromne znaczenie i wdzięcz-   Kościerzyny, do Torunia dojechałem koleją, runiu. Wtedy ściągnął mnie do Torunia,
wanym przez ks. Jastaka kościele Najświęt-   ność za tę troskliwość ks. Hilarego.     a potem pieszo. W Skarszewach (przed Ko- zamieszkałem u jego brata Antoniego i w
szego Serca Pana Jezusa odbyła się         Kiedy przybył do Goszczyna (1943) na   ścierzyną) NKWD łapało ludzi i po przesłu- przyśpieszonym trybie uczęszczałem do Li-
uroczysta msza św. O popularności ks. Ja-                                      chaniu   niektórych ceum M. Kopernika. Dzięki jego pomocy i
staka świadczy choćby to, że po 11 latach                                      wywozili na Ural. Ja zachęcie (nie mając ukończonego liceum)
od jego śmierci i na dodatek w dzień po-                                      też znalazłem się w tej odważyłem się na zdawanie matury jako
wszedni msza za spokój jego duszy zapeł-                                      grupie schwytanych, eksternista (a więc ze wszystkich przedmio-
niła (dolny) kościół. Mimo upływu 11 lat                                      a kto wie czy nie zo- tów) przy Kuratorium Oświaty w Toruniu.
postaci ks. Jastaka nie trzeba przypominać.                                     stałbym wywieziony, Było to w październiku 1945 r. i jakoś mi się
Wiemy o Nim dużo. Że był aresztowany w                                       ale udając się na udało, że zdałem. Dzięki jego poparciu i
1950 roku, że zbudował kościół NSPJ, że                                       przesłuchanie przez znajomości Rektora Seminarium Duchow-
zawsze – w 1970, 1980 i w stanie wojen-                                       nich oddałem się w nego w Pelplinie – z półtora miesięcznym
nym wspierał osoby prześladowane przez                                       opiekę Matki Bożej. opóźnieniem zostałem przyjęty do Semina-
komunistyczne władze, że nadal aktywnie                                       Po tym przesłuchaniu rium w Pelplinie.(...)
działał po zmianie ustroju m.in. jako kape-                                     i rewizji, Rosjanin    Ks. Prałat Hilary Jastak – mój Dobro-
lan Marynarki Wojennej i założyciel Fun-                                      który prowadził mnie dziej – zbudował w czasach stalinowskich
dacji Pomocy Stypendialnej. Że był                                         do piwnicy chciał ode kościół w Gdyni, w parafii Najświętszego
honorowym obywatelem Gdyni i Koście-                                        mnie brzytwę do gole- Serca Pana Jezusa i tam spoczywa przy tym
rzyny.                      Po mszy modlono się nad grobem ks. Jastaka.            nia, a ja odpowie- kościele.       ks. kan. Stanisław Lauda


  „Nadmorski Raport”
 Redagują:
                         Błyskawiczna reakcja
 Michał Wodziński - redaktor naczelny,
 Paweł Malicki - dziennikarz,           „Morsy” kąpały się na plaży w Redłowie. Kąpieli śmiałków
 Ludwik Dziwis - sport,             przyglądali się mieszkańcy Gdyni. I donieśli, gdzie trzeba. Straż
 Magdalena Śmierzchalska - kultura,       Pożarna poinformowana, że sezon kąpielowy 2011 już trwa, przy-
 Jerzy Dobrowolski - fotoreporter,
                        stąpiła do intensywnych ćwiczeń. Dzięki nim będziemy mogli
 Marek Dygała - reklama.
                        bezpieczniej kąpać się w morzu. Nawet podczas największych
 Wydawca:                    mrozów...
 Wydawnictwo ABI Michał Wodziński

 Telefony (komórkowe):                                                         Żeby topielcy mogli się bezpiecznie topić trzeba
 Redakcja:     501 377 672
                                                                    było wyciąć dziurę w lodzie.
 Sport:      602 349 540
 Kolportaż:    515 123 272
 Reklama:     504 900 992

 Kontat osobisty z dziennikarzem dyżurnym:
 w każdy wtorek od 1400 do 1800 w restauracji
 Folck (na piętrze), Gdynia Plac Kaszubski 11

 E mail:   redakcja@nadmorskiraport.pl
     marek.dygala@nadmorskiraport.pl
         biuro@nadmorskiraport.pl
 Adres pocztowy:
 FHU 81-350 Gdynia Plac Kaszubski 11
                         Może i nie utonę, ale zamarznę na pewno.              Zdejmowanie śpiącego człowieka z kry.
8                                                Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicyFerie na sportowo                                       Najlepsi
  Wszystko dobre szybko się kończy!                             z tortem
Ferie też. Gdyńska młodzież mogła skorzy-
stać z bogatej oferty przygotowanej przez                            Początek nowego roku to idealna okazja
rozmaite instytucje. Atrakcje dla dzieci ofe-                         do podsumowań starego. Miejską tradycją
rowały szkoły, kluby, świetlice, a nawet                           jest już Gala Gdyńskiego Sportu, podczas
gdyńskie akwarium. Obok prezentujemy                             której prezydent miasta nagradza tych spor-
fotoreportaż z zajęć organizowanych przez                           towców, którzy swoimi sukcesami najsku-
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.                              teczniej promowali Gdynię. 2 lutego w
Oprócz codziennych zajęć na obiekcie GO-                           Teatrze Muzycznym spotkali się najlepsi
SiR’u przy ul. Olimpijskiej 5/9, gdzie dzieci                         zawodnicy, drużyny i trenerzy 2010 roku.
grały w koszykówkę, piłkarzyki, unihokeja                           Prezydent rozdał swoje nagrody najlep-
i piłkę nożną, tenisa stołowego, próbowały                          szym, a wszyscy, przy znakomitym torcie,
swoich sił w judo, MMA, armwrestlingu,                            na chwilę zapomnieli o obowiązującej spor-
organizowano zajęcia i na innych obiek-                            towców diecie.
tach. Bardzo dużym zainteresowaniem cie-                             Nagrodą „Sportowiec roku” uhonoro-
szyły się przejażdżki konne w Ośrodku                             wano Sławomirę Szpek (WKS Flota Gdy-
Hipoterapii w Kolibkach. Najlepsi pływacy                           nia, strzelectwo) i Adama Hrycaniuka
mieli możliwość poznać również specyfikę                           (Asseco Prokom Gdynia, koszykówka),a
nurkowania. Wszystkie zajęcia cieszyły się                          wyróżnienia prezydenta dostali Patrycja
wielkim zainteresowaniem.                                   Kulwińska (Vistal Łączpol Gdynia, piłka
                                               ręczna) i Rafał Kwiatkowski (RC Arka
                                               Gdynia, rugby). „Nadziejami gdyńskiego
                                               sportu 2010” zostali Marcel Grudziński
                                               (Gdyński Klub Motorowy „Bałtyk”, sporty
                                               motorowe), Alicja Sierzputowska i Maja
                                               Pindelska (TKS „Arka” SKF, tenis), Michał
                                               Szromnik (Arka Gdynia, piłka nożna), Mał-
                                               gorzata Misiuk (VBW GTK GDYNIA, ko-
                                               szykówka), Mateusz Dąbrowski (RC Arka
                                               Gdynia, rugby), Ewa Andrzejewska (Vistal
                                               Łączpol Gdynia, piłka ręczna), Mateusz
                                               Arndt (KS Delfin Gdynia, pływanie). Wy-
                                               brano też dwie „Drużyny roku” – męską i
                                               żeńską. Męską został zespół Asseco Pro-
                                               kom Gdyni, a żeńską – drużyna koszykarek
                                               Lotos Gdynia. Tytuł „Trenera roku” odebrał
                                               Tomas Pacesas, który prowadzi zespół ko-
                                               szykarzy Asseco Prokom Gdynia. Prezy-
                                               dent   wyróżnił   również   Jerzego
                                               Cieplińskiego, trenera drużyny siatkarek Vi-
                                               stal Łączpol Gdynia. Za „Sportową imprezę
                                               roku 2010” uznano Gdynia Sailing Days –
                                               Żeglarskie Dni Gdyni.
                                                 Najbardziej usportowione szkoły wyróż-
                                               niono tytułem „Lider sportu szkolnego w
                                               Gdyni”. W roku szkolnym 2009/2010 ten
                                               tytuł zdobyły: szkoły podstawowe nr 28, 6,
                                               29; gimnazja nr 1, 24, 12; a wśród szkół po-
                                               nadgimnazjalnych – III LO, I Akademickie
                                               LO i VI LO.
                                                 Wybór najlepszych był niełatwym zada-
                                               niem, bo mamy wielu utalentowanych i
                                               osiągających sukcesy sportowców na
                                               wszystkich poziomach. Trzeba tu wspo-
                                               mnieć o żeglarzach z MKŻ Arka, judokach
                                               z Galeona, gimnastyczkach artystycznych z
                                               SGA, kolarzach, młodych piłkarzach Arki,
                                               rugbistach z Arki i Floty… Sukcesy gdyń-
Mróz na Skwerze                                        skich zawodników są znakomitą propa-
                                               gandą sportu.
                                                 W liczącej niespełna ćwierć miliona
  Miasto rozstrzygnęło konkurs fotogra-    kalendarze dostali również: Sebastian Ję-
                                               mieszkańców Gdyni 5000 dzieci i mło-
ficzny „Skwer Kościuszki w świątecznej     drzejewski, Piotr Kwiatkowski, Piotr Le-
                                               dzieży oraz tyle samo osób dorosłych zrze-
szacie”. Wpłynęło nań 150 prac. Jurorom –    wandowski Mariusz Sadkowski, Wojciech
                                               szonych w ponad 130 klubach i
pracownikom Referatu Promocji Urzędu      Kwidziński; Agata Konkol Zbigniew Ma-     stowarzyszeniach uprawia czynnie sport.
Miasta najbardziej podobały się zdjęcia au-   terne, Tadeusz Grabowski i Ryszard Benc.   Poza nimi wielu młodych ludzi uprawia
torstwa Marcina Mroza. Laureat został na-     Publikujemy nagrodzoną fotografię, a    sport w szkołach. W roku szkolnym
grodzony albumem Kacpra Kowalskiego       wszystkie wyróżnione zdjęcia można obej-   2009/2010 odbyło się blisko 200 zawodów
„GDY-opowieść o Gdyni” oraz kalenda-      rzeć na stronie miejskiego portalu interne-  sportowych, w których łącznie rywalizo-
rzem gdyńskim na 2011 rok. Wyróżnienia -    towego: www.gdynia.pl.            wało prawie 12 tysięcy uczniów.
 Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicy                                                                         9Czyste środowisko – koszt, który się nam opłaca
  Jeszcze kilkanaście lat temu „utylizacja”   oczyszczalni. Powstający biogaz zamiast     być posegregowane na poszczególne ro-      ców wtórnych przynosi korzyść ekolo-
odpadów była zajęciem prostym i – przy-      zatruwać atmosferę wytwarza na miejscu     dzaje, doczyszczone, przygotowane do      giczną a nie ekonomiczną. Jest to jednak
najmniej pozornie – tanim. Wyznaczało się     prąd elektryczny i ciepło użytkowe. Eks-    transportu do kolejnych instalacji. Tak przy-  koszt, który ponoszą już od lat inni miesz-
miejsce na wysypisko, stawiało spychacz      ploatacja kwatery odbywa się zgodnie z ry-   gotowane surowce są transportowane nie-     kańcy państw unijnych i który musimy za-
i… problem rozwiązany. Śmieciarki zwa-      gorystycznymi przepisami unijnymi, każda    jednokrotnie do bardzo oddalonych miejsc,    cząć ponosić również my. Na pociechę
lały wszystko na jedną wielką stertę, spy-    warstwa odpadów jest zagęszczana, następ-    w których surowce te przetwarza się na     można dodać, że ograniczeniu kosztów po-
chacz ją plantował i kłopot z głowy        nie przesypana warstwą izolacyjną, która    nowe produkty (huty szkła, celulozy itd.)    noszonych przez mieszkańców pomagają
(oczywiście w ogromnym uproszczeniu).       ogranicza ingerencję odpadów do atmos-       Żeby żyć w zgodzie ze środowiskiem i     dotacje unijne, które umożliwiają czę-
Nie przejmowano się specjalnie tym, że od-    fery. Składowiska objęte są stałym monito-   zostawić przyszłym pokoleniom jakieś za-    ściowe sfinansowanie nakładów inwesty-
cieki z takiego koktajlu chemicznego za-     ringiem środowiskowym, który pozwala      soby surowców naturalnych, musimy liczyć    cyjnych. Pomagają także przepisy prawa,
trują podziemne zbiorniki wód, że do       kontrolować wpływ składowiska na środo-     się z kosztami. Nowe instalacje i sortownie   gdyż składowanie odpadów przez firmy
 Instalacje do odzysku są bardzo kosztowne...                           ...i skomplikowane.


atmosfery wydostają się całe kilometry sze-    wisko, i w razie jakiejkolwiek ingerencji    odpadów to oprócz wysokich kosztów in-     wiąże się z koniecznością ponoszenia przez
ścienne biogazu, że wszystko to będzie      natychmiast reagować.              westycji także miejsca pracy, zużycie paliw,  nie tak zwanej opłaty środowiskowej.
„kisić się” w tym miejscu jeszcze przez       Oczywiście, nic nie dzieje się za dotknię-  energii i materiałów, a więc kolejne koszty.  Mniejsze składowanie to dla nich niższa
setki lat. Nie chodzi tylko o to, że taki teren  ciem czarodziejskiej różdżki – nowoczesne    Jeszcze droższa jest utylizacja odpadów     opłata. (Eko Dolina – dzięki posiadaniu no-
był stracony dla kolejnych kilkudziesięciu    zagospodarowanie odpadów to proces,       niebezpiecznych i zużytego sprzętu elek-    woczesnych instalacji - jako jeden z nie-
pokoleń. Znacznie gorsze było to, że bez-     który potrwa jeszcze wiele lat. Gdynia – jak  trycznego i elektronicznego prowadzona w    wielu zakładów w Polsce pobiera 50%
powrotnie lokowano tam tysiące ton szkła,     zwykle – jest w czołówce. Eko Dolina, w     odpowiednio przystosowanych zakładach.     niższą opłatę środowiskową niż wynikająca
makulatury i rozmaitych metali: w postaci     której lądują m.in. gdyńskie odpady ma naj-    Odzysk energii odnawialnej czy surow-    z przepisów).
puszek, szmat, gazet, słoików i butelek.     wyższy w kraju procent odzysku – sięga-
Żeby wytworzyć nowe opakowania trzeba       jący 50%. Cieszyć się czy martwić, że 50%
było zdegradować znacznie większy teren:     to najlepszy wynik w kraju? Raczej to dru-
wyryć kolejną gigantyczną dziurę w ziemi     gie. Najlepsza instalacja nie pomoże bo-
w poszukiwaniu rud metali, wyciąć tysiące     wiem, gdy do pojemników trafiają
hektarów lasu by przetworzyć je na papier     zmieszane ze sobą, mokre odpadki. Wczo-
itp.                       rajszy obiad wymieszany z potłuczonymi
  Od czasu rozpoczęcia procesu integracji    butelkami i mokrymi gazetami – taki gali-
z Europą, sytuacja się zmienia. Stare wysy-    matias można tylko wywieźć na składowi-
piska są zamykane, próbuje się (z różnym     sko. Niestety, tak wygląda zawartość
skutkiem) rekultywować ich teren, montuje     większości samochodów wywożących do-
się instalacje do odgazowania tych hałd.     mowe odpadki ( w Polsce tylko 3% odpa-
Nowe zakłady utylizacji (celowo nie uży-     dów zbieranych jest w ramach selektywnej
wam nazwy: wysypiska) to już zupełnie       zbiórki).
inna historia. Przywożone odpady są segre-      Dlatego tylko segregacja „u źródła”,
gowane, odzyskiwane jest wszystko, co się     czyli w gospodarstwach domowych, może
da. Sortownie wykorzystywane są również      zapewnić skuteczny odzysk surowców.
do odzysku frakcji biodegradowalnych i      Oznacza jednak dodatkowe koszty; dla
energetycznych (które zgodnie z przepisami    mieszkańca, który musi zakupić worki i do-
unijnymi nie mogą być składowane). W ol-     datkowe pojemniki. Dla firmy transporto-
brzymich halach powstaje wysokojako-       wej, która musi zapewnić odpowiednie
ściowy kompost, w instalacjach do         pojemniki na surowce oraz pojazdy przy-
termicznej obróbki odpadów produkowane      stosowane do tego typu zbiórki odpadów,
jest tak zwane paliwo alternatywne. Buduje    (jest to znacznie kosztowniejsze niż odpa-
się bezpieczne dla środowiska kwatery       dów zmieszanych dużą śmieciarką). Dla za-
składowe - zaizolowane w taki sposób, by     kładów zajmujących się gospodarką
odcieki nie trafiały do gruntu - ale do      odpadami, gdyż zbierane surowce muszą          Więcej informacji na www.szansadlanas.pl
10                                                                         Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicy

80 groszy zdążył już                Klingę noży zdobi dewiza SS - hasło      najął sobie mieszkanie przy Dębowej. I tu
                        „Meine Ehre heißt Treue”, czyli „Mój       namierzyła go policja. Facet jest oskarżony
wydać…                     honor to wierność”. Dodatkowo na rękoje-     o wyłudzenie ponad 1200 złotych (na tyle
  25-letni chłopak potrzebował kasy. Rano   ściach kordzików naniesiony jest symbol     wyceniono pobyt w pensjonacie). Poli-
zaczaił się w lasku przy ul. Sucharskiego na  SS oraz niemiecka gapa wojskowa tzw.       cjanci mieli dobrą wiadomość dla zatrzy-
idące do szkoły dzieciaki. Kiedy szła trójka  Waffenamt.                    manego. Za wyłudzenie może się przenieść
– podszedł do nich i grożąc pobiciem prze-     Sprowadzanie, handlowanie, a nawet po-    na nowe locum. Tam nie będzie musiał pła-
szukał i zabrał, co mu się spodobało. A było                           cić należności za pobyt. A jeśli sędzia bę-
tego 80 groszy i telefon komórkowy. Dzie-                            dzie życzliwy sokołowianin będzie mógł
ciaki tak dokładnie opisały napastnika, że                            pomieszkać nawet 8 lat.
policjanci od początku wiedzieli z kim mają                                                    portu ubrania przypłynęły z Chin.
do czynienia. Ta wiedza długo im się na nic                                                     Celnicy podejrzewają, że są to podróbki,
nie przydawała, bo rabuś ukrywał się sku-                            Naprowadzeni przez
                                                                         bowiem metki i wszywki odbiegają jako-
tecznie. W końcu jednak wpadł. Przypad-                             telefon                     ścią od wzorcowych.
kiem wylegitymował go patrol na ul.                                                         Zawiadomienie o zatrzymaniu odzieży
                                                  W sobotę wieczorem na policję zadzwo-
Zawiszy Czarnego. Policjanci ze Śródmie-    siadanie takich „artykułów kolekcjoner-                              wysłano do kancelarii prawnej reprezentu-
                                                 nił uprzejmy donosiciel, który zgłosił, że na
ścia sprawdzając dane legitymowanego za-    skich” może kosztować 2 lata wolności.
                                                 ul. Poziomkowej dwóch panów włamuje się
uważyli, iż marzą o spotkaniu z nim ich     Śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja
                                                 do samochodu. Po zgłoszeniu donosiciel
koledzy z Oksywia. Więc ułatwili im to.     Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzo-
                                                 nie rozłączył się, tylko na bieżąco opowia-
  Na razie rabuś siedzi w areszcie. Później  rem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
                                                 dał policjantom, co widzi przez okno. Na
trafi do paki. Za rozbój dostałby do 12 lat,
                                                 miejsce udały się 2 patrole policji i choć
ale ponieważ, mimo młodego wieku, już
                        Baloników nie zabrakło              złodzieje już odjechali, dzięki telefonicz-
jest recydywistą – prawdopodobnie posie-
                                                 nemu naprowadzaniu udało im się ich zła-
dzi dłużej.                    Niestety kierowcy po kielichu wciąż nam    pać. Udało im się też odnaleźć ukradzione
                        zagrażają. Tym razem 42-letni (a więc zda-    z obrobionego samochodu fanty – radiood-
                        wałoby się już rozsądny) mężczyzna pro-     twarzacz, elektronarzędzia i zwój kabla –
Ale był trzeźwy                 wadził forda na ul. Hutniczej mając 2,12     zamelinowane w pobliżu ul. Szałwiowej.
  Nocny patrol z Karwin zaobserwował na    prom. alkoholu we krwi. Samochód naj-        Złodzieje – 35- i 19-letni trafili do komi-
ul. Chwaszczyńskiej białego forda, który    pierw uderzył w sygnalizator świetlny, a     sariatu na Karwinach. A policjanci wszczęli
zatrzymywał się przy nowo posadzonych      później odbił się od niego i wylądował na    postępowanie. Ustalili w nim, że zatrzy-     jącej właściciela praw do znaku. Celnicy
drzewach. Jednak ani kierowca, ani pasażer   drzewie. Cale szczęście, że nikomu nic się    mani mają na sumieniu nie tylko jedno wła-    czekają na odpowiedź. Ponieważ falsyfi-
nie interesowali się czy młodym roślinom    nie stało. Dziwi tylko postawa kierowcy,     manie. Na przełomie ubiegłego i tego roku    katy i oryginały są produkowane w tych sa-
nie zaszkodziły mrozy. Bardziej intereso-    który wiedząc, że „ma wypite” spokojnie     włamali się do trzech firm przy ul. Chwasz-   mych chińskich fabrykach – odróżnienie
wały ich metalowe pręty podtrzymujące      oczekiwał na przyjazd policji. Czyżby są-    czyńskiej. Tam ukradli fragmenty urządzeń,    jednych od drugich może być kłopotliwe.
drzewka. Kiedy złomiarze zauważyli poli-    dził, ze zabrakło baloników?           narzędzia i „drobnicę” wycenione na ponad
cjantów, rzucili się do ucieczki. Niezbyt                            100 tys. zł. Ustalono też, że w jednym z
udanej. Policja dopadła forda, w którym                             włamań pomagał im kolega z Sopotu, a w
                                                                         Ofiara komputerów
znalazła 25 metalowych prętów. Przy okazji   Gapa z fantazją                 mieszkaniach zatrzymanych znaleziono        W poniedziałek nocny patrol wylegity-
policjanci ustalili, że 25-letni mężczyzna     20-letni chłopak, który kwestował na     fanty z włamania na Wzgórzu Św. Maksy-      mował mężczyznę na ul. Grabowo. Kiedy
kierujący samochodem nie ma prawa jazdy.    Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oka-     miliana. Obaj złodzieje zostali aresztowani   jego dane wpuszczono do policyjnego sys-
Za to był trzeźwy.               zał się nieprzeciętnym gapą. Kiedy skoń-     i staną przed sądem. Za kradzieże z włama-    temu informatycznego okazało się, że gość
  Teraz złodzieje czekają na wycenę prę-    czył zbierać pieniądze poszedł na        niem mogą dostać nawet po 10 lat. Ich so-    jest poszukiwany 3 listami gończymi i jesz-
tów. Od ich wartości zależy bowiem, czy     przystanek autobusowy, a jak autobus pod-    pocki pomocnik na razie znajduje się pod     cze jakimiś innymi papierzyskami. Ludzie
popełnili przestępstwo, czy tylko wykrocze-   jechał wsiadł doń pozostawiając na ławce     dozorem policyjnym.               zapomnieli, ale komputer pamiętał… a ze-
nie, a więc, czy zapłacą grzywnę, czy pójdą   puszkę z datkami. Gapowaty kwestarz wy-                              brało się tego trochę. Oszustwo, prowadze-
siedzieć. Kierowca dodatkowo odpowie za     obraził sobie, jaką aferę mogą wywołać                              nie samochodu na bani, jeszcze raz
„niemanie” prawa jazdy.             jego opowiadania w sztabie orkiestry. Aby    Pech                       prowadzenie na bani i po zabraniu prawa
  Podpowiedź do krzyżówki: grain.       uniknąć zmycia głowy i wyśmiania wymy-                              jazdy, fałszywe zeznania… Facet mieszkał
                                                  Jak karnawał, to karnawał. 15 stycznia
                        ślił historyjkę kryminalną. Zgłosił się na po-  17-letni chłopak postanowił się nieco zaba-   sobie nie wadząc nikomu w Nowym Dwo-
                        licję i zeznał, że kiedy kwestował w       wić. Poszedł więc do kolegi na ul. Swa-     rze Gdańskim. Teraz na blisko 3 lata będzie
Ale nie kradł                  pojedynkę w okolicach ul. Janka Wiśniew-                             musiał zmienić adres. A wszystko przez pa-
                                                 rzewską. Choć nie jest jeszcze pełnoletni,
  Także na ul. Chwaszczyńskiej i także bez   skiego zaatakowały go jakieś dwa typki,     postanowił wypełnić zabawę wysokopro-      miętliwy komputer…
prawka 25-letni gdynianin prowadził vw     przewróciły na ziemię, wyrwały puszkę i     centową treścią. Zabawa była udana, o
polo. Na dodatek był nietrzeźwy. Jazda za-   tyle ich widział. Wyglądało to dziwnie, bo    czym świadczyły opróżnione butelki. W
kończyła się na dachu w rowie, a pijany kie-  ani na ciele, ani na ubraniu kwestarza nie    pewnym momencie chłopak postanowił
                                                                         Bazgrali
rowca mocno potłuczony trafił do szpitala.   było żadnych śladów szarpaniny. Policjanci    pomóc gospodarzowi w uprzątnięciu miesz-      Czterech młodych „artystów” – dwóch
Jak wydobrzeje, spotka się z Temidą. Może    byli bardzo dociekliwi i w końcu chłopak     kania. Otworzył więc okno i wyrzucił bu-     16-, dwóch 17-letnich od lutego ub. roku
dostać dwa lata.                wyjawił im prawdę. Teraz czekają go przy-    telki. Z dziesiątego piętra! Niestety miał    bazgrało po ścianach. W końcu wpadli. Do-
  Trudno zadowolić policję: jak człowiek    krości poważniejsze, niż wyśmianie czy      pecha. Jedna z nich spadła na zaparkowany    kumentujący ich twórczość policjanci
trzeźwy, kręcą nosem, że kradnie; jak nie    zmycie głowy w sztabie orkiestry. Za za-     pod blokiem samochód daewoo. Autko zo-      skompletowali katalog z ponad tysiącem
kradnie – nie podoba im się to, że sobie tro-  wiadomienie organów ścigania o zmyślo-      stało uszkodzone, a właściciel ocenił straty   zdjęć. Bazgroły pojawiały się wszędzie: na
chę podpił…                   nym przestępstwie może dostać dwa, a za     na 400 złotych. Za uszkodzenie mienia      domach, kościołach, sklepach, garażach,
                        zeznanie nieprawdy nawet trzy lata.       amator karnawałowej zabawy może dostać      przystankach, szkołach, w przejściach pod-
                                                 nawet 5 lat więzienia. Szkoda chłopca. Nie    ziemnych i w wielu innych trudnych do
„Artykuły                                            pomyślał, a teraz będzie miał kłopoty. Być    przewidzenia miejscach w Śródmieściu i
kolekcjonerskie”                Mieszkać za free                 może właśnie dlatego młodzieży nie zaleca    Chyloni. Nawet na meblach w domach za-
 Gdyńscy celnicy ujawnili transport kopii     18 listopada ubiegłego roku jeden pan z    się picia alkoholu…               trzymanych dzieciaków. Teraz dwaj starsi
kordzików używanych przez Waffen SS.      Sokołowa Podlaskiego zamieszkał w pen-                              staną przed „dorosłym” sądem. Za uszko-
Siedemset noży prawdopodobnie wyprodu-     sjonacie w Rewie. Bardzo mu się tam po-                              dzenie grozi im nawet 5 lat bez farb i sza-
kowano w Chinach. W każdym razie z Chin     dobało. Ale niestety 17 stycznia musiał się   Po metce do kłębka                blonów. Młodszych osądzi sąd rodzinny.
przypłynął kontener z – jak napisano w de-   wyprowadzić, bo właściciele już nazbyt na-     Ponad 3 i pół tysiąca kurtek, spodni, su-   Jest więc nadzieja, że Gdynia – przynajm-
klaracji celnej – nożami ozdobnymi. Od-     chalnie domagali się zapłaty za pobyt.      kienek i koszulek ze znakiem Lee Cooper     niej trochę – wypięknieje.
biorcą miała być firma z Mazowsza.         Przeniósł się więc do Gdyni, gdzie wy-    zatrzymali gdyńscy celnicy. Do gdyńskiego
Wydarzenia z Gdyni i najbliższej okolicy                                                                         11

                         na sobie zginęło z tego samego sklepu dwa   Z zakazem, na bani i w             ludzi, których ktoś chciał okraść metodą
                         dni wcześniej.                                         „na wnuczka”.
                          Teraz policja węszy, czy rodzina z Pia-   kradzionym samochodzie               78-letnia pani z centrum dostała telefon
                         seczna nie „pracowała” jeszcze w innych      Pan pokłócił się z panią. Powiedział, że   od „córki” z prośbą o pożyczenie 100 ty-
                                                odchodzi, ale nie odszedł, tylko odjechał.   sięcy złotych. Po głosie zorientowała się, że
                                                Poszedł do garażu i zabrał volkswagena na-   to kto inny i natychmiast poinformowała o
                                                leżącego matki pani, z którą się pokłócił.   tym policję. Podobną przygodę miała pani
                                                Nie było to zbyt trudne, bo garaż był      z Chyloni. Ona jednak nie zorientowała się
                                                otwarty, samochód też, a kluczyki znajdo-    że rozmawia z oszustem. Poszła do banku,
                                                wały się w stacyjce. Panie zgłosiły kra-    wypłaciła 120 tysięcy złotych i zadzwoniła
                                                dzież, a policjanci rozesłali komunikaty o   do Niemiec do syna. On jej powiedział, że
                                                niej po całym Pomorzu i województwach      żadnej pożyczki nie potrzebuje. Następny
                                                ościennych. Po 5 godzinach auto wypatrzyli   telefon był już na policję…
                                                policjanci w Nowem nad Wisłą. Zatrzymali      I to jest najlepszy sposób. Jeśli dzwoni
                                                je, a wtedy okazało się, że kierowca jest pi-  do nas ktoś z rodziny z prośbą o pożyczkę
                                                jany (ponad 2 promile alkoholu we krwi).    – oddzwońmy do niego. Być może w ten
To nie duchy                   sklepach. Jednak już to, na co są dowody    Kiedy pomyszkowali trochę w swojej bazie    sposób uratujemy swoje oszczędności.
  Dwóch młodych ludzi odwiedziło Cmen-     wystarczy, by przymknąć gości z Mazow-     danych, dokopali się informacji, że face-
tarz Witomiński. Ale nie po to by pomodlić    sza nawet na 5 lat.              towi zabrano prawo jazdy, za poprzednią
się na grobie kogoś bliskiego. Panowie ob-                           jazdę na gazie i do września 2012 roku ma    Z nożem na taksówkarza
serwowali innych odwiedzających, wytypo-                            sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.         W piątek o 1 nad ranem na skrzyżowaniu
wali 63-letnią kobietę i zabrali jej „na
                         Śpiesz się powoli                 Pan musiał więc spędzić noc w areszcie    ulic płk. Dąbka i Zielonej pasażer zaatako-
wyrwę” torebkę. Niedługo jednak cieszyli      W niedzielę 16 stycznia wieczorem dacia   w Świeciu, a rano powrócił do Gdyni, gdzie   wał taksówkarza nożem i zażądał pieniędzy.
się łupem. Poszkodowana natychmiast za-     jadąca ul. Kwiatkowskiego skręcała w lewo   w komisariacie na Karwinach usłyszał za-    Kierowcy udało się wysiąść z taksówki, ale
wiadomiła policję, a policjanci mieli psa.    w ul. Podgórską. Kierowcy tak się spie-    rzuty. Teraz grozi mu 5 lat. Bez alkoholu i   napastnik podążył za nim. Doszło do szar-
Pies odnalazł wyrzuconą torebkę. Brako-     szyło, że nie przepuścił jadącego z prze-   samochodów, ale za to i bez kobiet donosi-   paniny i w tym właśnie momencie nadje-
wało jedynie pieniędzy i aparatu fotogra-    ciwka volkswagena. Kiedy przyjechała      cielek…                     chał patrol policji i Straży Granicznej.
ficznego. Po paru godzinach policjanci na    policja dacia stała na poboczu z rozwalo-                           60-letni taksówkarz trafił do szpitala, a 32-
ul. Chwarznieńskiej zatrzymali też obu zło-   nym bokiem, a volkswagen leżał na dachu.                            letni napastnik – gość ze Śląska – do poli-
dziei. Przy okazji okazało się, że młodszy z   Kierowca i dwie pasażerki daci były już w   Zdenerwował się                 cyjnego aresztu. Za usiłowanie zabójstwa i
nich – 17-latek był już poszukiwany za inne   szpitalu. Jedna z nich wkrótce zmarła. Obaj    Do Gdyni przyjechał gość z Biskupca.     rozboju grozi mu nawet dożywocie.
grzeszki. Odnalazł się i aparat fotogra-     kierowcy byli trzeźwi, ale jednemu się spie-  Wynajął pokój w hotelu na Chyloni. Rap-
ficzny. Był już u pasera. Teraz cała trójka   szyło…                     tem ni z tego ni z owego zaczął ćwiczyć ka-
trafi przed oblicze Temidy. Złodzieje mogą     A Niemcy mają takie powiedzenie, że le-   rate na telewizorze w swoim pokoju.       Nietypowe zastosowanie
posiedzieć nawet 5 lat, paserowi grożą 2     piej zdążyć na kolację do domu, niż na     Rozwalił obudowę odbiornika, powyrywał     kajdanek
lata odsiadki.                  obiad do szpitala…               kable, a przy okazji poszarpał firankę (tele-
                                                                          Dwóch panów z Bytowa bawiło się w lo-
                                                wizor stał przy oknie). Kiedy już się wyła-
                                                                        kalu. W pewnym momencie – grubo po pół-
                                                dował, jak gdyby nigdy nic wyszedł z
Połowiczny sukces                Amatorzy pizzy                                         nocy – uznali, że miło by było
                                                hotelu.
                                                                        przespacerować się. Poszli nabrzeżem
 Dwie panie z Wejherowa zrobiły sobie       Dwóch panów zrobiło sobie małą popi-      Policjanci złapali wandala na ul. Koman-
                                                                        wzdłuż morza. W pewnej chwili jeden z
specjalną torbę. Jak ją skonstruowały – nie   jawę przed blokiem na Rydzowej, aż tu za-   dorskiej. Wyjaśnił im, że wyżył się na tele-
                                                                        nich poślizgnął się i wpadł do wody. Drugi
wiem, ale działała ona w ten sposób, że wy-   grycha sama do nich przyszła. Przyjechał    wizorze, bo był bardzo zdenerwowany. Co
                                                                        zadzwonił na policję, ale ponieważ był nie-
noszone w niej towary ze sklepu (mimo że     dostawca pizzy. Najpierw – tak dla hecy –   go zdenerwowało nie umiał powiedzieć.
                                                                        tutejszy, nie umiał wyjaśnić oficerowi dy-
miały zabezpieczenia antykradzieżowe) nie    skierowali go pod fałszywy adres, a kiedy   Zresztą miał prawo nie pamiętać, bo nie był
                                                                        żurnemu, gdzie właściwie do wypadku
były widziane przez ustawione w drzwiach     facet wrócił mówiąc, że nikt tam nie zama-   do końca przytomny. Miał ponad 2 promile
                                                                        doszło. Dyżurny skierował patrol w okolicę
czujniki.                    wiał posiłku, zaatakowali go „tulipanem”    alkoholu we krwi. Jak na mieszkańca War-
                                                                        „Róży Wiatrów”, a kiedy policjanci doje-
 Torba zadziałała świetnie. Za jej pomocą    ze świeżo opróżnionej butelki. Zabrali mu,   mii nie jest to wiele, ale pamięć może za-
                                                                        chali na miejsce, musieli szukać na własną
panie wyniosły z kilku sklepów w centrum     co miał do jedzenia i uciekli. Ponieważ    burzyć. Jak chłop wytrzeźwieje, stanie
                                                                        rękę. I szybko znaleźli. Sprowadzili straż
Wzgórze odzież o wartości 2,2 tys. zł. Panie   zanim zrabowali pizzę, widziało ich pół    przed sądem. Miejmy nadzieję, że nie zde-
                                                                        pożarną, która pomogła wyciągnąć pe-
wpadły dopiero później. Wracały kolejką     osiedla, policja nie miała większych trud-   nerwuje go to zbytnio…
                                                                        chowca z wody. Zanim jednak straż doje-
do Wejherowa i – żeby nie tracić czasu –     ności z ich odnalezieniem. Pierwszego za-                           chała, policjanci zauważyli, że mężczyzna
usuwały zabezpieczenia z ukradzionych      trzymała jeszcze tego samego dnia,                               szybko słabnie. Jeden z nich położył się na
ubrań. Tę czynność zauważyli policjanci z    drugiego dzień później. Teraz menu będzie   Niewinny włamywacz
                                                                        nabrzeżu i przykuł się do rąk tonącego. W
Chyloni.                     im ustalał kto inny. Być może nawet przez     W połowie grudnia ktoś włamał się do     ten sposób nie dopuścił do wyślizgnięcia się
 Kradzież się udała – złodziejki wpadły. I   12 lat. I raczej nie będzie to pizza.     mieszkania na Karwinach. Właścicielka      z uchwytu. Zazwyczaj nikt nie lubi zakła-
w tym fachu sprawdza się znana reguła, że                            mieszkania natychmiast zgłosiła to na poli-   dania kajdanek. W tym jednak przypadku
najwymyślniejsza technika zda się psu na                            cję. Podczas przesłuchania „zapomniała”,    kajdanki uratowały skutemu życie…
budę, jeśli zawiedzie człowiek…         Wrócił                     że oddała telefon komórkowy do serwisu i
                          56-letni (wtedy) mieszkaniec Kosakowa    wymieniła go wśród rzeczy, które zginęły z
                         ukradł rok temu 3 rowery górskie z garażu   mieszkania. Później odebrała telefon z na-   Nie wytrzymał
Rodzinny interes                 jednego z domów w Dębogórzu. Po roku      prawy i nadal go używała. Policja uznała,     26-letni mieszkaniec Gdyni za procenty
  Do Gdyni przyjechała z Piaseczna mama     powrócił na miejsce przestępstwa. Wszedł    że 30-letnia kobieta zeznała nieprawdę po    w marcu ub. roku dostał dwuletni zakaz
z dwoma synami. Postanowili nieco zaro-     do garażu i spakował sobie do wyniesienia   to, by zwiększyć odszkodowanie, jakie      prowadzenia pojazdów. Wytrzymał bez kie-
bić. Metoda ich działania była prosta: W     parę interesujących go fantów. (W zestawie   przyzna jej firma ubezpieczeniowa. Tym     rowania niecały rok. Policjanci przyłapali
przymierzalniach w sklepach odzieżowych     tym najcenniejsze były elektronarzędzia.)   razem winna okazała się ofiara włamania.    go za kierownicą na ul. Wiczlińskiej. Za
przebierali się w nowe ubrania, a stare „na   Tym razem jednak zauważyła go właści-     Za zeznanie nieprawdy niedługo stanie      złamanie zakazu sądowego grozi mu nawet
pocieszenie” pozostawiali załodze sklepu.    cielka posesji i zadzwoniła na policję. Pa-  przed sądem, który może ją za to wsadzić    3-letni pobyt za kratkami. Może jednak sąd
  Jednak ochrona nie dała się nabrać na     trol przyjechał tak szybko, że zastał     za kratki. Nawet na 3 lata.           będzie wyrozumiały. „Krążownik szos”,
taki manewr. Zatrzymała mamę i młod-       złodzieja w garażu.                                      którym jechał pechowiec to koparko-łado-
szego syna. Starszy tego dnia nie kradł, ale    Wzięty w krzyżowy ogień pytań przy-                             warka wyciągająca (z górki) nawet do 30
mimo to towarzyszył rodzinie aż do przy-     znał się do występku sprzed roku. Teraz za   „Wnuczki” rozpoznane              kilometrów na godzinę. A więc zagrożenie,
jazdu policji. I to był jego błąd, bo poli-   kradzież i usiłowanie dostanie parę (do pię-   Apele dają efekty. Tylko w ostatni piątek   jakie stworzył niezdyscyplinowany kie-
cjanci szybko ustalili, że ubranie, które miał  ciu) latek.                  gdyńska policja dostała dwa zgłoszenia od    rowca było raczej znikome.
12                                                                                    Trochę kultury!Irlandzka zima w Gdyni                                     Adam Merchel - best Bit
  Nie każdy wie, iż w Gdyni regularnie    równo instrumentów tradycyjnych, jak i      Przez trzy dni w Teatrze Muzycznym
występują grupy związane z szeroko rozu-    klawiszowych, perkusyjnych czy gitary     trwały warsztaty tańca. Polskich tancerzy
mianym folkiem celtyckim. To muzyka za-    basowej. Jest też bardzo rozpoznawalny    (na trzech poziomach zaawansowania)
wierająca w swoim repertuarze zarówno     nie tylko w Polsce, ale i za granicą, gdzie  szkolili – podobno sławni – choreografo-
nastrojowe ballady, jak i żywe, dynamiczne   muzycy wielokrotnie z sukcesem koncer-    wie: Jermain Brown i Brian Green z USA
utwory wprost domagające się towarzysze-    towali. Także tego wieczoru Contrast     oraz Wesley Messias z Brazylii. 24 stycz-
nia im w postaci tanecznej, choćby poprzez   pękał w szwach, wypełniony publiczno-     nia, na zakończenie warsztatów szkoleni na
rytmiczne przytupywanie nogą. Nieprzy-     ścią spragnioną irlandzkich rytmów. Go-    dużej scenie teatru popisywali się tym,
padkowo muzyka irlandzka kojarzona jest    ście nie zawiedli się – Carrantuohill jak   czego się nauczyli. Był też konkurs. Za naj-
z bliskimi gdynianom szantami: mają one    zawsze wypełnił pomieszczenie energią     lepszego tancerza uznano w nim gdańszcza-
wspólne korzenie, a i nierzadko podobne    irlandzkich reeli i jigów, do których pod   nina Mikołaja Bartę, który w nagrodę
melodie. Wzbudzają też równie radosne     sceną tańczono w stylu irlandzkim – i każ-  wyjedzie na kolejny tygodniowy kurs do
emocje, oraz chęć popląsania w rytm wy-    dym, w zależności od umiejętności tance-   nowojorskiej szkoły tańca – Broadway
grywany przez skrzypce i inne instrumenty   rzy, oraz zdobytego przez nich miejsca.    Dance Center.
– najczęściej zresztą muzykom towarzyszą    Zadowoleni byli także fani zespołu koja-     Jest też gdyński laureat! 13-letni Adam
pod sceną mniej lub bardziej profesjonalni   rzący muzyków głównie z ich corocznych    Merchel, jeden z najmłodszych uczestni-
irlandzcy tancerze.              występów na Przystanku Woodstock – po-
                                               ków, otrzymał dodatkową nagrodę spe-
  W trwającym sezonie zimowym Gdynię     jawiły się utwory niemal wrośnięte już w
odwiedzają sławy folkowo-irlandzkiego     tradycję odbywających się tam występów    cjalną – kontrakt w Londynie.
świata – muzycy uznani nie tylko w Polsce,   grupy. Szalona energia, radosne muzyko-     Taneczny projekt „Gdynia Bit Północy”
ale i za granicą. W Donegalu, irlandzkim    wanie na światowym poziomie oraz       jest imprezą cykliczną. To była już druga
pubie znanym każdemu miłośnikowi cel-     humor obecny w aranżacji własnych       jego edycja. Dwa lata temu – w pierwszej
tyckich klimatów, wystąpił zespół Shannon,   utworów powodował, iż wieczór upłynął     imprezie z organizowanego przez gdyńskie
tym razem w wersji unplugged. To jeden z    niemal niepostrzeżenie, wśród dobrej cel-   Studio Tańca Smooth Moves Unique cyklu     Adam Merchel w akcji.
najlepszych aktualnie polskich zespołów    tyckiej muzyki i szalonych pląsów pod     zwyciężył Łukasz Konopka z Warszawy.
prezentujących własne aranżacje rytmów ir-   sceną. Dodatkowo wraz z Carrantuohill
landzkich, szkockich i bretońskich, łączo-   wystąpił gościnnie znakomity muzyku-
nych z rockowymi, jazzowymi, a nawet      jący poeta Robert Kasprzycki, wzbogaca-
popowymi brzmieniami. Akustyczny wy-      jąc bardzo i tak różnorodny repertuar
stęp grupy, bardziej kameralny niż zazwy-   grupy. Dzień później muzycy zagrali
czaj, idealnie wpasował się w przestrzeń i   wspólnie w Filharmonii Bałtyckiej.
klimat irlandzkiego pubu. Niewielkie gaba-    Amatorzy irlandzkiej muzyki mogli nie
ryty Donegala wzmacniały poczucie blisko-   tylko słuchać, ale i nauczyć się prostych
ści muzyków oraz ich publiczności, choć    grupowych tańców na specjalnych cyklicz-
jednocześnie znacznie utrudniły realizację   nych imprezach, adresowanych do wszyst-
tanecznych wariacji do bardzo żywej i me-   kich chętnych. Irlandzkie ceili to proste
lodyjnej muzyki. Co utrudnione nie jest jed-  układy możliwe do zatańczenia bez
nak niemożliwe, także i tutaj spotkać było   względu na poziom tanecznego zaawanso-
można przytupujących tancerzy, dzielnie to-  wania – bądź jego braku – gdyż jest w sta-
warzyszących ulubionym muzykom. Kon-      nie wykonać je właściwie każdy. Naczelną
cert upłynął w przesympatycznej        ideą jest wspólna zabawa, i radość z gru-
atmosferze.                  powo wykonanych tańców. Są one pokazy-
  Inną gratkę przygotowała fanom ir-     wane na bieżąco przez instruktora, który
landzkich klimatów Contrast Cafe. W      uczy chętnych, tak że niepotrzebne jest tu
piątkowy wieczór gościem tamtejszej
sceny był zespół Carrantuohill. To jeden z
najdłużej istniejących polskich zespołów
                        jakiekolwiek wcześniejsze przygotowanie.
                        Podobne imprezy ceili, organizowane przez
                        Szkołę Tańca Irlandzkiego ISTA, które od-
                                               Blues w styczniu
wykonujących muzykę celtycką, we wła-     bywają się na galeonie Dragon zacumowa-     To już prawie tradycja. Od 2008 roku, za-  „Dżem”, „Krzak”, SBB, Mirosław Rzepa
snych aranżacjach oraz z użyciem za-      nym przy Skwerze Kościuszki.         wsze w styczniu w Blues Clubie przy Por-    (gitara basowa, gitary) znany m.in. z zespo-
                                  Magdalena Śmierzchalska  towej występuje Śląska Grupa Bluesowa.     łów SBB, „Krzak”, „Dżem”, Agnieszka
                                               W tym roku koncert grupy z Janem „Kyk-     Łapka (wokalistka o przyjemnym niskim
                                               sem” Skrzekiem wypadł w czwartek 27      głosie) Debiutowała w zespole „Ości”.
                                               stycznia.                     Ci którzy przegapili koncert mają szansę
                                                Śląska Grupa Bluesowa działa od 1972    w styczniu przyszłego roku.
                                               roku. Początkowo pod
                                               nazwą „Apogeum”, a
                                               od 2003 pod obecną
                                               nazwą. Do Gdyni
                                               grupa przyjechała w
                                               składzie: Jan Skrzek
                                               (śpiew, fortepian, i
                                               przede wszystkim har-
                                               monijka ustna), Le-
                                               szek Winder (gitara)
                                               znany   z   grupy
                                               „Krzak”,    Michał
                                               „Gier” Giercuszkie-
                                               wicz (perkusja) grał
                                               m.in. w zespołach
Loża Czytelników                                                                                       13Ukryte pod                   W obiektywie Czytelników
tynkiem                      Idąc za radą p. Krzysztofa Ste-
                        fańskiego zachęcamy wszystkich
                        do dzielenia się swoimi obserwa-
  Podczas przebudowy gdyńskiego dworca    cjami.
odkryto fragmenty fresków z 1957 r. autor-    Prosimy jednocześnie o poda-
stwa artystów sopockiej szkoły malarskiej.   wanie: kiedy i gdzie zdjęcie zo-
Polichromie pokrywają wschodnią, połu-     stało wykonane - oraz kilku słów
dniową i północną ścianę sali restauracyjnej  komentarza.
gdyńskiego dworca. Przedstawiają fanta-
zyjne mapy z nazwami prawdziwych miast.
Niestety podczas kolejnych remontów ma-
lowidła były zamalowywane i niszczone.
Dziś widoczne są tylko niewielkie frag-
menty malunków.
  Odkrycie zaskoczyło służby konserwa-
torskie. O polichromiach nie wspominają
żadne źródła. Malowidła mają zostać odre-
staurowane i będą znów zdobić salę restau-
racyjną.
                                                                         Instrukcja obsługi placu zabaw
                                                                         Na placu zabaw na plaży miejskiej stoi sobie
                                                                         taka instrukcja obsługi. Jasna, prosta i czy-
                                                                         telna. Mamy do niej tylko jedną uwagę:
                        Ławeczka dla introwertyków                                    Dzieci nie lubią zbyt wiele czytać. Może
                        Nie każdy ma ochotę patrzeć na otaczający nas świat. Wielu woli skupić się nad własnymi my-    zatem prościej byłoby napisać, co na tym
                        ślami. W trosce o takie osoby ustawiono ławeczkę na Placu Grunwaldzkim. Gratulujemy pomy-     placu wolno robić. Zajęłoby to na pewno
                        słu! Fotografię nadesłał Olek.                                   znacznie mniej miejsca…
Krzyżówka                                                  ekologiczna
                                                         Pionowo
                                                         1. Np. Cohen
                                                         2. Międzynarodowa akcja wrześniowa
                                                         3. Przeznaczona do stabilizacji odpadów biodegradowalnych
                                                         4. Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i ……."
                                                         6. U kobiet biologiczny
                                                         7. Przeciwieństwo 26 poziomo
                                                         8. Propagandowa lub ee pod hipermarketem
                                                         13. Dwutlenek... produkt uboczny spalania paliw kopalnych
                                                         14. Jedna z warstw uszczelnienia kwatery na odpady
                                                         16. Świeci - po zużyciu odpad niebezpieczny
                                                         19. Odzysk
                                                         21. Dusznica bolesna
                                                         25. Tam możesz zanieść stary telewizor, akumulator
                                                                       Poziomo
                                                                           3. Kaszubskie ciasto
                                                                           5. Leśna armia
                                                                           9. Stolica Norwegii
                                                                           10. Kojarzy się z Eko Doliną
                                                                           11. Auto pana Adama
                                                    Dla                       12. Na policzkach białogłowy
                                                                            15. A 4, albo A 6 albo kabrio
                                                pierwszych
                                                                            17. Brat Rozalki (ten od Głowackiego)
                                                  5 osób,
                                                      ą                      18. W palcu stolarza
                                               które zgłosz                       20. ... Allan Poe
                                                    torek
                                               się we w 00                       22. Stopi nam lodowce
                                                    8 w
                                             od 14 do 1 ia                        23. Powiększenie tarczycy
                                                 00
                                                     yn                      24. Duży Kubuś
                                              piętrze), Gd
                                  restaurac ji Folck (na         zne,                    25. Domowy komputer
                                              my ekologic
                                  Plac Kasz ubski 11 ma          ko                    26. W Rosji, stolica rejonu aszyńskiego
                                               zakupy od E
                                        d ne torby na    niem roz-
                                                                           27. Twierdząca odpowiedź
                                  bardzo soli    y je za okaza żówki!                      28. Ziarno obcojęzyczne (podpowiedź w
                                  Dolin y. Wydajem          y
                                             wiązanej krz                          numerze)
14                                                                                  Rada Miasta Gdyni
                                                                             Przedstawiamy Radę Miasta
Budżet bezpieczny
  Najważniejszym punktem IV sesji Rady
                        Małgorzata Balsewicz
Miasta były dwie uchwały finansowe – bu-
dżet na 2011 rok oraz wieloletnia prognoza                          programach edukacyjnych: „Poznam zanim
                                                                         Co wiemy o naszych radnych? Nie-
finansowa na lata 2011-2022. Za budżetem                           zobaczę” oraz Comenius. Tu także tworzę
                                                                       stety zbyt mało. Najczęściej wiedza ta
głosowali radni Samorządności. I to wystar-                         lub współtworzę uroczystości, konferencje
                                               naukowe dla młodzieży. Współtworzę        ogranicza się do znajomości wizerunku z
czyło. Radni PO byli przeciw, a radni PiS
wstrzymali się od głosu. Budżet przewiduje                          szkolną gazetkę. Nie chcę wyliczać czasu     plakatu.
1 mld 45 mln 467 tys. 480 zł dochodów, 1                           poświęcanego młodzieży ad hoc, bo akurat     Tak być nie powinno. Mamy prawo wie-
mld 215 mln 325 tys. 682 zł wydatków, 219                          ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś chciałby     dzieć, kim są nasi przedstawiciele w Ra-
mln 358 tys. 202 zł przychodów, 49 mln                            rzetelnie przygotować się do testów lub     dzie Miasta. W każdym wydaniu będziemy
500 tys. zł rozchodów. W sumie wpływy do                           konkursów. To wiele dziesiątków godzin      przedstawiali sylwetkę kolejnego radnego
budżetu spadną w tym roku o 1,54% w po-                           rocznie, ale nigdy nie żałuję czasu       - w kolejności alfabetycznej (niech nam
równaniu z rokiem 2010.
                                               darowanego innym.                radny Zmuda-Trzebiatowski wybaczy...).
  Koalicja uważa, że ten spadek jest dowo-
dem większego bezpieczeństwa budżetu. W                           Dotychczasowe sukcesy w działalności
ubiegłym roku aż 1/3 wydawanych przez                            społecznej. Co już udało się Pani
Gdynię pieniędzy przeznaczano na inwesty-                          (niekoniecznie jako radnej) załatwić dla    dla
cje. To było bardzo dużo. W tym roku mają                          swojego okręgu wyborczego?           dzieci niepełnosprawnych.
wrócić „normalne” proporcje, to znaczy za-                          Gdy spaceruję po mojej dzielnicy, widzę     Czym Pani zajmuje się w czasie wolnym?
inwestujemy 1/4 budżetu. Opozycja jest                            efekty swojej pracy. Nasadzenia zieleni,    Zawsze czekam na letnie wakacje, bo to
zdania, że zmniejszenie zakresu miejskich                          wymienione chodniki wzdłuż ulicy        mój w pełni zasłużony czas wypoczynku,
inwestycji to naturalna konsekwencja ka-                           Konwaliowej,    PCK   i   częściowo   ale odpoczywam aktywnie. Co roku staram
lendarza. W roku wyborczym inwestowano                            Narcyzowej. Zainstalowany monitoring w     się wyjechać w polskie góry. Często
na wyrost, aby pozyskać jak najwięcej gło-                          wielu miejscach. Jestem rozpoznawana      towarzyszą mi dorosłe już dzieci, ponieważ
                        Kim Pani jest z zawodu?
sów dla koalicji. Teraz, kiedy nie mamy w                          przez ludzi i kojarzona z moją działalnością.  połknęły bakcyla górskich wędrówek. W
perspektywie żadnych wyborów – można      Od początku swojej drogi zawodowej
                        jestem nauczycielem historii i wiedzy o    Zwracają się do mnie jako do osoby, która    ubiegłym roku wraz z córką przeszłam całe
oszczędzać.                                                                 Wysokie Bieszczady, a wcześniej
                        społeczeństwie. Obecnie (od 11 lat) uczę w  załatwiała ważne dla nich sprawy. I tak jest
  Taką interpretację uwiarygodniają też                                                   wędrowałam w Tatrach, Sudetach,
                        Gimnazjum nr 4 na Grabówku. Jestem      nadal.
niektóre inne oszczędności. Np. o 2 miliony
                        nauczycielem z pasją. Tak mówią o mnie     Co Pani w Gdyni przeszkadza? Co chce      Beskidach oraz Pieninach. W wolnym
ograniczono środki przeznaczone na pro-
                        współpracownicy, a co dla mnie        Pani załatwić, zmienić jako radna?       czasie czytam beletrystykę, biografie oraz
mocję miasta. Opozycja uważa, że środki
na promocję w dużej części przeznaczano    najważniejsze uczniowie i absolwenci.     Gdynia jest wspaniałym miejscem do życia.    książki podróżnicze. Wtedy rodzą się moje
na promowanie nie Gdyni, ale „jedynie     Wszyscy oni dają temu wyraz poprzez      Świetnie rozwiązana komunikacja miejska     marzenia o miejscach które chciałabym
słusznej polityki” jej władz…         liczne nagrody, a także wyróżnienia.     i trójmiejska pozwala na szybkie dotarcie    zobaczyć. Staram się obejrzeć wszystkie
                        Najbardziej cenię tzw. „Uczniowskie      tam gdzie w danej chwili potrzebuję. Bogata   spektakle gdyńskich teatrów. Lubię pracę na
Czyli                                                                    działce moich rodziców, wędrówki
                        Oskary”. Nominowana przez uczniów       oferta imprez kulturalnych nie pozwala się
  Liczby, które mają więcej niż 6 cyfr nie-  jestem do niemal wszystkich z sześciu     nudzić. Piękne tereny rekreacyjne        brzegiem morza, niewymuszone spotkania
wiele mówią zwykłym zjadaczom chleba.     kategorii. Nagrodę otrzymuję z reguły w    umożliwiają wypoczynek. Mądra polityka     przy kawie ze znajomymi.
A zatem co nam ten budżet obiecuje?      trzech .To wielkie wyróżnienie za to, że   włodarzy miasta czyni Gdynię miejscem      Sukcesy? Za taki można uznać
Przede wszystkim wszystkie rozpoczęte                            przyjaznym w sferze edukacji i gospodarki,   współautorstwo książki „100 wydarzeń.
                        potrafię zaciekawić historią, znaleźć drogę
wcześniej inwestycje będą kontynuowane.                           ale jako mieszkanka dzielnicy dostrzegam    Historia Polski” opublikowanej przez
                        do każdego ucznia, poświęcić mu czas
Chodzi tu w szczególności o przebudowę                            niedogodności, z którymi gdynianie       wydawnictwo Demart.
dróg powiatowych i gminnych z moderni-     pozalekcyjny nie tylko na naukę ale i na
                        rozwiązanie Jego trudnych spraw        borykają się na co dzień. Dzielnice nie są   Jak mogą kontaktować się z Panią
zacją Węzła św. Maksymiliana na czele. 18                                                  wyborcy?
                        prywatnych.                  już tylko „sypialniami” młodych ludzi.
mln zł przeznaczono na budowę ścieżek ro-                                                  Swoją pracę w Radzie Miasta traktuję jako
werowych.                   Jak długo pracuje Pani społecznie?      Społeczeństwo się starzeje. Dla niego
                        W Radzie Miasta znalazłam się po raz     potrzeba podniesienia jakości życia w      służbę publiczną. Chętnie będę spotykała się
  Nadal będzie trwała rozbudowa Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicznego.     pierwszy. Wcześniej byłam radną w Radzie   dzielnicach. Wszystkich boli brak miejsc    z mieszkańcami próbując pomóc w
W budżecie przewidziano też środki na     Dzielnicy Witomino – Radiostacja. Radną    parkingowych w blokowiskach. Osiedla      rozwiązywaniu    małych   i  dużych
przebudowy szkół i kanalizację burzową.    miejską jestem od dwóch miesięcy. Moja    powstawały, gdy samochód w rodzinie był     problemów, z którymi spotykają się na co
Za to będziemy oszczędzać na oświetleniu    dotychczasowa działalność społeczna to    rzadkością. Teraz pojazd ma każda rodzina.   dzień.
ulic, utrzymaniu zieleni, czy policji.     przede wszystkim praca w radzie dzielnicy.  Często więcej niż jeden. Co z nimi zrobić,   Najłatwiej nawiązać pierwszy kontakt ze
                        Tu zaangażowana byłam w prace         by nie zabierały każdej wolnej przestrzeni   mną     mailowo   pod    adresem
Kosmetyczna poprawka              wszystkich Komisji, choć moja z wyboru to   na osiedlach to na pewno ważne zadanie z    m_balsewicz@o2.pl
                        Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony    którym władze miasta i spółdzielni       Dwa razy w miesiącu będę pełniła dyżury i
  Do projektu budżetu zgłoszono 3 po-
prawki. Dwie – to były autopoprawki władz   Środowiska. W mojej gestii znalazły się    mieszkaniowych będą musiały się zmierzyć.    tak: w każdy drugi wtorek miesiąca w
miasta. Trzecią zgłosił radny Bogdan Krzy-   więc starania o poprawę stanu dróg,      Kim jest Pani prywatnie?            Gimnazjum nr 4 w Gdyni Grabówku ul.
żankowski (nie sprecyzował, czy w imieniu   chodników, troska o zieleń. Ale tak jak    Od 11 lat sama wychowuję dwoje dzieci.     Okrzei 6 w godzinach 16 00-17.00,
własnym, czy Klubu Radnych PO). Zapro-     wielu radnych, pracowałam tam gdzie      Mój mąż Czesław (nauczyciel gdyńskiej      natomiast w każdy trzeci wtorek miesiąca w
ponował, by w związku ze spadkiem ceny     akurat była potrzeba. Redagowałam niemal   Szkoły Podstawowej nr 29 ) zmarł w       Biurze Rady Dzielnicy Witomino -
szczepionek część pieniędzy (300 tys. zł)   wszystkie pisma wychodzące z Biura Rady    wyniku urazów powypadkowych w          Radiostacja ul. Narcyzowa (budynek I
przeznaczonych w proponowanym budże-                             1999 r.                     Akademickiego     Liceum    Ogólno-
                        Dzielnicy. Tworzyłam scenariusz, oprawę
cie na profilaktykę przeznaczyć na dofinan-                         Syn Jan jest obecnie studentem V roku      kształcącego) w godz. 17.00-18.00. Tu
                        muzyczną    corocznych    Zaduszek
sowanie szpitali.                                      biotechnologii na Politechnice Gdańskiej.    pracownik Biura posiadający mój telefon
  Skarbnik miasta zaaprobował ideę po-    Bluesowych. Zresztą sama w nich również
                        występowałam.    Pozyskiwałam    od  Jego pasją jest mikrobiologia i genetyka.    może także umówić mnie z mieszkańcem na
prawki, ale nie chciał się zgodzić na                                                    spotkanie w innym terminie.
                        sponsorów nagrody do licznych konkursów    Córka Krystyna będzie kontynuowała
zmianę. Uznał, że o wydatkowaniu zaosz-                                                   Mogę również w sprawach pilnych spotkać
                        odbywającego się co roku Festynu       rodzinne tradycje pedagogiczne. Jest
czędzonych środków będzie można mówić
                        Rodzinnego.Współpracuję z moją parafią    studentką II roku wydziału pedagogiki      się z interesantem w Biurze Rady Miasta po
dopiero po rozstrzygnięciu przetargów.
                        Św. Maksymiliana Kolbe na Witominie.     Uniwersytetu Gdańskiego. Uwielbia pracę     wcześniejszym umówieniu się mailowo lub
  I „Samorządność” zgodziła się z jego ar-
gumentacją odsyłając poprawkę do kosza.    W szkole społecznie biorę udział w dwóch   z dziećmi. Jest wolontariuszem w świetlicy   telefonicznie poprzez Biuro Rady.
Loża Czytelników                                                                                     15

Gazeta dla Gdynian                morzem, ale zimą do najbliższych wycią-     Kto naprawdę rządzi…?             gminnych. Gdybym jednak się mylił (albo
                         gów narciarskich, połączonych z atrakcjami                           gdyby w czasie kadencji spółdzielnia
  Tytuł gazety to Raport Nadmorski, i jako   dla całej rodziny, jest zaledwie około 60 ki-   Otrzymałem maila dotyczącego tekstu     chciała coś wydzierżawić od gminy) to de-
potencjalny czytelnik nie znający wcześniej   lometrów. Mówię tu o Krzesznej. Latem na-                           cyzja czy wybrać mandat radnego, czy fotel
                                                 „Kto naprawdę rządzi w RSM?” Mail miał
           tego tytułu spodziewam   tomiast nadal Gdynianie korzystać mogą z    adres nadawcy, ale sam tekst nie był podpi-  prezesa należy do osoby, u której taki kon-
           się, że przeczytam u    morza, okolicznych gór (Wieżyca) i jezior    sany. Dlatego traktuję dane jego autorki,   flikt interesów wystąpi.
           Was najważniejsze wia-   – jednym słowem mamy tutaj idyllę. Do
           domości    dotyczące                           jako tylko do wiadomości redakcji.        3. Cytowanywyrok jest nie na temat. Do-
                         tego wcale nie trzeba mieć samochodu, by                            tyczy Gminnej Spółdzielni, a nie mieszka-
           Gdyni. Wiadomości to    fajnie i aktywnie spędzić czas. W okresie
           pojemne słowo, ale                              W nawiązaniu do Pańskiego artykułu     niowej.
                         letnim kursują szynobusy relacji Gdynia –
            dzieląc je można wy-                           „Kto naprawdę rządzi w RSM?” radzę za-      Drugi mój błąd, który pani wymienia, to
                         Kościerzyna. Wysiadając w Wieżycy
            odrębnić parę tema-                            poznać się z aktualnymi przepisami prawa,   „Policji nie było, a Wawer ma więcej grze-
                         można pojeździć konno, następna stacja to
           tów. Warto stworzyć                            uniknie Pan popełniana błędów meryto-     chów w tej spółdzielni, niż włosów na gło-
                         Krzeszna: jeziora (Patulskie, Ostrzyckie) i
           gazetę dla każdego: ku-  4 km do Szymbarka, gdzie obok Domu Sy-     rycznych. Jest ich tam wiecej. Policji nie   wie.” Grzechy p. Wawera pomińmy. Ani ja,
           pując gazetę mój mąż    biraka i najdłuższej na świecie deski zoba-   było, a Wawer ma więcej grzechów w tej     ani Pani nie jesteśmy jego spowiednikami.
          poczyta sobie o historii i  czyć można dom do góry nogami.         spółdzielni, niż włosów na głowie. - Żało-   Jeśli natomiast chodzi o policję – dwie
         aktualnych wydarzeniach;    Wszystkie te atrakcje zwiedzić można rów-    sna ta jego wypowiedź. Jest na zwolnieniu   osoby poinformowały mnie, że policja była.
wspólnie przeczytamy o tym, co ważnego      nież na rowerze. Szynobus jest przystoso-    lekarskim i tak się udziela medialnie? Cie-  Ktoś więc się myli i – jeśli będę jeszcze do
się wydarzy, a także gdzie i jak spędzić miło  wany do przewozu rowerów, a Krzeszna ma     kawe co? Zabiegał Pan o kontakt z aktual-   sprawy wracał – postaram się zweryfiko-
czas z dziećmi. My kobiety – tak nas natura   interesujące szlaki rowerowe. W Kościerzy-   nym prezesem, a czy to on odwoływał      wać tę wiadomość u źródła, czyli w policji.
stworzyła – lubimy czytać o ludziach, i tu    nie polecam dodatkowo muzeum kolejowe.     Wawera? Zapytaj Pan tych, co odwoływali.     Nie wiem na co choruje p. Wawer. Jednak
mam pomysł rubryki: Z Gdynianką na        A może właśnie ze względu na położenie     Faktycznie w tak dużej spółdzielni nie ma   – jak widać – nie jest to aż tak poważna
kawie. Niech czytelniczki opisują i przysy-   naszego miasta: jod, morze, jeziora, góry i   co robić bo można zajmować się polityką.    choroba, żeby na prośbę dziennikarza nie
łają napisane przez siebie opowiadania,     te przepiękne lasy, warto zacząć pisać o na-  Żałosne to wszystko i smuci.          mógł wysłać maila. Być może właśnie dla-
albo prawdziwe historie. Możliwe, że nie-    turze i jej wytworach? Zamieszczać prze-                            tego, że był chory, znalazł czas na napisanie
                                                            członek spółdzielni
długo przeczytamy opowiadania naszej są-     pisy kulinarne (np. dżemy z truskawek                             go.
siadki lub dobrej koleżanki – może        kaszubskich), na naturalne maseczki, opi-     Do tego był dopisek:              Jeśli chodzi o mój warsztat – rozmawia-
zainspiruje nas to do spróbowania własnych    sywać sposoby dbania o cerę, ciało?
sił? Przydatna byłaby też rubryka ogłoszeń:                             Wyrok Naczelnego Sądu Administra-      łem też z „tymi, co go odwoływali”, czyli z
                          Aby nawiązać kontakt z czytelnikiem,     cyjngo z dnia 06 kwietnia 2006 r., sygn. II  osobą z Rady Nadzorczej. Z kim – nie zo-
kupię, sprzedam, wymienię…            czytelnik musi mieć własne zdanie. Propo-
  Po przeczytaniu archiwalnych artykułów                            OSK 23/06                   stałem upoważniony do napisania. A z
                         nuję więc utworzyć kącik: Listy od czytel-
myślę, że chcecie trafić do wszystkich Gdy-                             „Radnego będącego prezesem zarządu     nowym prezesem nie chciałem rozmawiać
                         ników. Powyżej przedstawiam bardzo różne
nian, więc może taki pomysł – cykl repor-                            spółdzielni wydzierżawiającej nierucho-    na temat odwołania starego. Chciałem, by
                         tematy, uwagi i pomysły na stworzenie jesz-
taży o ludziach: Dzień z życia pewnego                              mość gminną obejmuje zakaz wynikający z    mi odpowiedział na dwa pytania:
                         cze bardziej gdyńskiej gazety, zgodnej z
Gdynianina? Na przemian z opowiadaniami     oczekiwaniami jej mieszkańców.         art. 24f ust. 1 u.s.g. Nie można dokonać ta-   1.   Jakie ma plany związane ze swoim
mogą ukazywać się reportaże o zwykłych-            Pozdrawiam serdecznie Kasia    kiej wykładni pojęcia „zarządzanie działal-  prezesowaniem i czy wierzy, że przed odwo-
niezwykłych ludziach. Przykładem mógłby                             nością gospodarczą”, przy której pełnienie   łaniem zdąży coś z tych planów zrealizo-
być „dzień z życia stoczniowca”, „w poszu-     No cóż… Dostaliśmy od Czytelniczki      funkcji prezesa zarządu spółdzielni nie    wać?
kiwaniu pracy”, „dzień z życia pracującej    (zresztą na tyle nieuważnej, iż nie wie, że   obejmowałoby czynności polegających na      2.   Jak ocenia zaciąganie zobowiązań
mamy”, „pani w biurze” – tematy same mi     mamy już rubrykę korespondencji z Czytel-    zarządzaniu działalnością gospodarczą tej   finansowych w imieniu spółdzielni przez
się nasuwają…Gdynia to młode miasto,       nikami) poradnik jak robić gazetę. A ru-    spółdzielni.”                 członka Rady Nadzorczej?
które prężnie się rozwija. Dużo się tutaj    brykę listów (tę w której ukazał się i Pani                            Myślę, że pomimo krótkiego stażu pan
dzieje, i mieszkają tu wartościowi ludzie.    list) mamy już od drugiego numeru. Nie      Może najpierw zacznę od tego, co uważa    prezes Polny byłby kompetentny, by na takie
Jednak i nam nieobcy jest problem bezro-     znaczy to jednak, byśmy byli przekonani, że   Pani za błąd merytoryczny, czyli od rzeko-   pytania odpowiedzieć.
bocia. Po upadku stoczni wiele ludzi zostało   „czytelnik musi mieć własne zdanie”. Ra-    mego konfliktu interesów radnego i prezesa.    To tyle o tym, z czym Pani nie zgodziła
bez pracy. Chętnie poczytałabym opisany     czej skłonni jesteśmy podzielać optykę pa-                           się ze mną. Natomiast pod Pani ogólną kon-
                                                  1.  W momencie zwolnienia prezes
rzeczowo i obiektywnie „Jeden dzień z      trona Teatru Miejskiego. „Nie jestem ja na   Wawer nie był radnym.             kluzją „Żałosne to wszystko i smuci.” pod-
życia byłego stoczniowca” – czy ciężko      tyle szalonym, żebym w Dzisiejszych Cza-     2.  Spółdzielnia – o ile się dobrze    pisuję się bez wahania.
znaleźć stoczniowcom nową pracę? Często     sach co mniemał albo i nie mniemał.” –
ci ludzie kończyli specjalistyczne szkoły na                           orientuję – nie dzierżawi nieruchomości                  Michał Wodziński
                         pisał on w Trans-Atlantyku. Oczywiście
potrzeby stoczni. Tu nasuwa się kolejny     zdajemy sobie sprawę, że czytelnicy bywają
temat: jak wygląda bezrobocie w Gdyni? W     różni. Jedni czytają, by coś się dowiedzieć,  Do listu nt. tekstu „Kto            chał…) Otóż byłem osobiście jako prze-
Gdyni jest tyle dużych sieciowych sklepów.    inni mają „własne zdanie” i już z góry wie-                          wodniczący jednego z Samorządów Nieru-
Co dzieje się z małymi sklepami, które czę-   dzą lepiej od autora…
                                                 rządzi w Robotniczej              chomości na tym posiedzeniu Rady
sto są jedynym utrzymaniem całej rodziny,      Większość pomysłów jest dobra, ale… w    Spółdzielni                  Nadzorczej.
a przez wielkie sieci upadają?          gazecie najważniejsze nie jest o czym, ale                            Policją to tylko próbowano nas straszyć.
  Mieszkamy nad morzem, i na co dzień                              Mieszkaniowej?”
                         raczej jak się pisze. Mamy tu propozycje te-                          Do wezwania nie doszło i grupa samorzą-
korzystamy z tego drogocennego pier-       matów ciekawych, ale ciekawych dla tego                            dowców mogła być obserwatorami posie-
                                                  W dniu zamknięcia gazety dostaliśmy
wiastka, jakim jest jod. Ludzie z całej Pol-   kto je czuje. Dlatego – jeśli Pani czuje się  jeszcze jeden list na ten temat. Myślę że   dzenia wraz z prezentacją kandydatów na
ski nadciągają w nasz rejon o każdej porze    kompetentna – zapraszamy na łamy! Zbliża    ostatecznie wyjaśnia on sprawę obecności    prezesa RSM. Byliśmy do końca, czyli do
roku, aby podładować akumulatory. Z dru-     się wiosna i lato, więc szczególnie zaintere-
giej strony osoby mieszkający nad morzem                             policji na zebraniu.              ogłoszenia wyniku wyborów nowego pre-
                         sowani bylibyśmy np. poradnikiem tury-                             zesa RSM. Fakt, że nie byliśmy gośćmi
często chorują na tarczycę. Dostanie się do                             Szanowny Panie Redaktorze.
                         stycznym    dla   gdynian    (raczej                         mile widzianymi, ale byliśmy. Zaznaczam,
endokrynologa graniczy z cudem, poprzez                               Proszę o sprostowanie do artykułu „Kto
                         nakierowanym na wycieczki jednodniowe).
przedłużające się zapisy czy kolejki. Może                            rządzi w Robotniczej Spółdzielni Mieszka-   że nie jestem zwolennikiem obecnej Rady
                         Tu widzę, że Pani ma znaczną orientację.
i o tym warto napisać?                                      niowej?”. Doceniam pracę redaktorów, ale    Nadzorczej.
                         Może więc raz na 2 tygodnie przysłałaby
  Za parę miesięcy zacznie się szał zapi-                            chodzi o rzetelną sprawdzoną informacje.     Prawdziwa informacja powinna być do-
                         nam Pani propozycję jakiejś ciekawej wy-
sów dzieci do szkół oraz przedszkoli. Ile    cieczki w okolice Gdyni. Albo jakiś inny    Nie wiem kto Panu udzielił informacji którą  meną dobrego czasopisma, a takiemu które
szkół w Gdyni jest przygotowane na przy-     tekst na zaproponowany przez Panią temat.    cytuję poniżej: Kolejnym krokiem było po-   wchodzi na rynek to już obowiązek. RSM
jęcie sześciolatków, ile przedszkoli prowa-   Nie możemy „w ciemno” zagwarantować       wołanie nowego prezesa. Powołanie też ści-   to b. duża spółdzielnia mieszkaniowa i
dzi zerówki? Co z maluchami, które nie      druku, ale szanse są. Może odkryje Pani u    śle tajne. Przesłuchań kandydata nie mogli   warto ją obserwować i opisywać.
dostaną się do przedszkoli? Czy lepsze od    siebie talent dziennikarski…          obserwować członkowie spółdzielni. (We-     Pozdrawiam serdecznie całą Waszą Re-
publicznych są przedszkola prywatne?                       Pozdrawiam   zwano nawet policję, by pilnowała by nikt   dakcję
  Gdynia kojarzy się przede wszystkim z                  Michał Wodziński   z członków się nie zakradł i nie podsłu-      (dane personalne do wiadomości redakcji)
               Ekologiczny
               Ekologiczny
 Lider Odzysku Odpadów
 opony w samochodzie?
     samochodzie? LINY
                                             www.ekodolina.pl
                                             www.ekodolina.pl


 Eko Dolina Sp. z o.o. ,


                                      Projekt ten jest
              Jedyny lokal w okolicy z osobną salą dla palących
 F OLCK
                                 zapraszamy na pyszną sielawę,
      res ta ura cj a
                                     lina, sandacza...
                                     schab z kapustą,
       kawiarnia                         polędwicę wieprzową
                                   na plackach gryczanych,
          Zaprasza
                                     pyszne ciasta...
Catering, chrzciny, komunie,                    wędzenie ryb na miejscu
 imprezy dla firm, prywatki!
 -dostawa dań na telefon -
     58 661 93 00                        Śniadania od 8 00
   restauracja@folck.pl
    www.folck.pl
                                   Zestaw:  6,50
 Gdynia, Plac Kaszubski 1A      Wyłącznie świeże produkty


               www.NadmorskiRaport.pl

								
To top