Docstoc

RPT Dunia Muzik Tahun 1

Document Sample
RPT Dunia Muzik Tahun 1 Powered By Docstoc
					                                                      Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT       FOKUS         STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN         EMK / CATATAN

     1     1   Tempo cepat dan lambat   Pengalaman Muzikal           1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
                               Menyanyi pelbagai repertoir   cepat - lambat
                               secara solo atau berkumpulan.


     2     1   Tempo cepat dan lambat   Pengalaman Muzikal           1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
                              Membuat pergerakan mengikut    dinamik, pic, tempo dan bunyi.
                               muzik

     3     2   Warna Ton          Pengalaman Muzikal
              Penerokaan suara         Menyanyi pelbagai repertoir    1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
              manusia :             secara solo dan berkumpulan.  manusia dengan betul.
               suara bercakap,
               suara menyanyi,
               suara memanggil dan
                suara berbisik


     4     2   Warna Ton          Pengalaman Muzikal
              Intonasi - pic tinggi dan    Menyanyi pelbagai repertoir    1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
              rendah               secara solo dan berkumpulan


     5     3   Irama - detik lagu     Pengalaman Muzikal
                              Memainkan perkusi secara solo   1.2.2 Memainkan perkusi mengikut
                               atau  berkumpulan daripada  tempo.
                               pelbagai repertoir.


     6     3   Tempo cepat dan lambat   Pengalaman Muzikal
                              Membuat pergerakan mengikut    1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
                               muzik.             dinamik, pic, tempo dan bunyi.
                                                   tempo cepat / lambat
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                1
mohd mazlan harun                                                            mustlan3@streamyx.com
                                                        Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT      FOKUS          STANDARD KANDUNGAN           STANDARD PEMBELAJARAN         EMK / CATATAN

     7     4   Penerokaan bunyi       Penghasilan Muzikal
              -suara dan perkusi badan     Menghasilkan idea muzikal      2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi
                                kreatif.              menerusi penerokaan suara dan perkusi
                                                 badan dan perkusi mulut.


     8     4   Warna ton suara manusia   Aspresiasi Muzik
              - suara lelaki dan        Menghayati muzik daripada      3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara
               perempuan             pelbagai repertoir.        manusia yang didengar


     9     5   Kemahiran asas dalam     Pengalaman Muzikal
              permainan perkusi tanpa      Memainkan perkusi secara solo    1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
              pic.                atau berkumpulan daripada         Postur
              Contoh:               pelbagai repertoire            cara memainkan
              Kastanet / loceng


     10     5   Ekspresi           Pengalaman Muzikal
              -dinamik kuat dan lembut     Membuat pergerakan mengikut     1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
                                muzik.               dinamik, pic, tempo dan bunyi.
                                                     dinamik kuat / lembut.
                                                    

     11     6   Sebutan lirik - pergerakan  Pengalaman Muzikal
              mengikut lirik        Menyanyi pelbagai repertoir secara solo  1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf
                            atau berkumpulan.             vokal a,e,i,o,u yang betul.


     12     6   Sebutan lirik - pergerakan  Pengalaman Muzikal
              mengikut lirik        Membuat pergerakan mengikut muzik.    1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik
                                                 dan mud muzik.
                                                    lagu aksi ( action song)
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                  2
mohd mazlan harun                                                              mustlan3@streamyx.com
                                                       Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT      FOKUS         STANDARD KANDUNGAN           STANDARD PEMBELAJARAN          EMK / CATATAN

     13     7   Mud - riang dan sedih   Pengalaman Muzikal            1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan
                           Membuat pergerakan mengikut muzik.    lirik dan mud muzik
                                                    lagu aksi ( action song )


     14     7   Tempo - cepat dan lambat  Apresiasi Muzik              3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo,
                           Menghayati muzik daripada pelbagai    tekstur dan dinamik daripada muzik
                           repertoir.                yang didengar.
                                                    mud (mud riang, sedih, marah
                                                     dan takut)


     15     8   Mud            Apresiasi Muzik              3.1.1  Mengenal pasti mud, tempo,
              - marah dan takut     Menghayati muzik daripada pelbagai    tekstur dan dinamik daripada muzik yang
                           repertoir.                didengar.
                                                    mud ( riang, sedih, marah dan
                                                     takut )


     16     8   Mud            Pengalaman Muzikal            1.2.3 Menyanyi dengan dinamik.
              - marah dan takut     Menyanyi pelbagai repertoir secara solo     lembut (p)
                           atau berkumpulan.                kuat (f)


     17     9   Warna ton suara manusia  Pengalaman Muzikal
               suara lelaki dan    Menyanyi pelbagai repertoir secara solo  1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
                perempuan       atau berkumpulan.             manusia dengan betul.
               suara berbisik
               suara bercakap
               suara menyanyi


     18     9   Warna ton suara manusia  Apresiasi Muzik
                suara lelaki dan    Menghayati muzik daripada pelbagai    3.1.1 . Mengenal pasti warna ton suara
                 perempuan      repertoir.                manusia yang didengar.
                suara berbisik
                suara bercakap
                suara menyanyi
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                 3
mohd mazlan harun                                                             mustlan3@streamyx.com
                                                         Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT      FOKUS           STANDARD KANDUNGAN            STANDARD PEMBELAJARAN         EMK / CATATAN

     19     10  Ekspresi - dinamik kuat dan  Pengalaman Muzikal             1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
              lembut Muzik dan Gerakan   Membuat pergerakan mengikut muzik     dinamik, pic, tempo dan bunyi.
              berdasarkan lagu Gajah                              dinamik kuat / lembut
              Menari                                  1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan
                                                  lirik dan mud muzik.
                                                      lagu aksi ( action song )


     20     10  Ekspresi - dinamik kuat dan  Apresiasi Muzik              3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo,
              lembut Muzik dan Gerakan   Menghayati muzik daripada pelbagai     tekstur dan dinamik daripada muzik yang
              berdasarkan lagu Gajah    repertoir.                 didengar.
              Menari                                     dinamik (kuat-lembut)


     21     11  Tempo             Pengalaman Muzikal
              - Tempo konsisten       Memainkan perkusi secara solo atau     1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
              ( steady beat)        berkumpulan daripada pelbagai repertoir.     postur
                                                      cara memainkan


     22     11  Tempo             Pengalaman Muzikal
              - Tempo konsisten       Memainkan perkusi secara solo atau     1.2.2 Memainkan perkusi mengikut
              ( steady beat)        berkumpulan daripada pelbagai repertoir.  tempo.
                                                      cepat
                                                      lambat


     23     12  Pergerakan menunjukkan    Pengalaman Muzikal             1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul
              pic tinggi dan rendah     Menyanyi pelbagai repertoire secara solo  - postur berdiri
                             atau berkumpulan              - postur duduk
                             .

     24     12  Pergerakan menunjukkan    Pengalaman Muzikal
              pic tinggi dan rendah     Membuat pergerakan mengikut muzik.     1.1.3 Membuat pergerakan berdasarkan
                                                   Dinamik , pic,
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                   4
mohd mazlan harun                                                               mustlan3@streamyx.com
                                                       Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT      FOKUS        STANDARD KANDUNGAN            STANDARD PEMBELAJARAN          EMK / CATATAN

     25     13  Pergerakan berdasarkan  Pengalaman Muzikal
              permainan nyanyian    Menyanyi pelbagai repertoir secara solo  1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf
              ( singing games)     atau berkumpulan.             vokal a,e,i,o,u yang betul.


     26     13  Pergerakan berdasarkan  Pengalaman Muzikal
              permainan nyanyian    Membuat pergerakan mengikut muzik.     1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan
              ( singing games)                          lirik dan mud muzik.
                                                    permainan nyanyian (singing
                                                     games)


     27     14  Teknik konvensional   Pengalaman Muzikal
              bermain perkusi.     Memainkan perkusi secara solo atau     1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
              - Tempo         berkumpulan daripada pelbagai repertoir.     postur
              - Detik                                  cara memainkan


     28     14  Teknik konvensional   Pengalaman Muzikal             1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
              bermain perkusi.     Menyanyi pelbagai repertoire secara solo  cepat - lambat
              - Tempo         atau berkumpulan.
              - Detik


     29     15  Ekspresi dan Tekstur   Apreasiasi Muzik              3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo,
              -lembut (p )       Menghayati muzik daripada pelbagai     tekstur dan dinamik daripada muzik yang
              -kuat (f )        repertoir.                 didengar.
                                                tekstur (solo- nipis dan kumpulan-tebal)


     30     15  Tempo          Pengalaman Muzikal
              Cepat lembat       Memainkan perkusi secara solo atau     1.2.3 Memainkan perkusi mengikut
                          berkumpulan daripada pelbagai repertoir  dinamik
                                                   Lembut (p)
                                                   Kuat (f)
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                 5
mohd mazlan harun                                                             mustlan3@streamyx.com
                                                       Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT       FOKUS          STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN          EMK / CATATAN

     31     16  Mencipta melodi        Pengalaman Muzikal           1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
              mi dan so             Menyanyi pelbagai repertoir       pic tinggi
                                secara solo atau berkumpulan.     pic rendah

                             Penghasilan Muzik           2.1.3 . Mencipta melodi mudah
                               Menghasilkan idea muzikal     menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.
                                kreatif.


     32     16  Corak Irama          Pengalaman Muzikal           1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan
              Bunyi panjang-pendek        Membuat pergerakan mengikut    lirik dan mud muzik. - lagu aksi (action
                                muzik              song).

                             Apresiasi Muzik            3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo,
                                Menghayati muzik daripada    tekstur dan dinamik daripada muzik yang
                                 pelbagai repertoir.      didengar.
                                                    mud (sedih dan riang)


     33     17  Mencipta corak irama     Pengalaman Muzikal           1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.
                               Menyanyi pelbagai repertoir       postur duduk
                                secara solo atau berkumpulan.     postur berdiri
                               Memainkan perkusi secara solo   1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
                                atau berkumpulan daripada       postur
                                pelbagai repertoir.          cara memainkan
                                                2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
                             Penghasilan Muzik
                               Menghasilkan idea muzikal
                                kreatif.


     34     17  Ekspresi -dinamik kuat (f )  Pengalaman Muzikal
              danlembut (p )           Menyanyi pelbagai repertoir    1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
                                secara solo atau berkumpulan.     lembut ( p ) - kuat ( f )
                               Membuat pergerakan mengikut    1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
                                muzik.             dinamik, pic, tempo dan bunyi.
                                                    Dinamik - kuat /lembut
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                 6
mohd mazlan harun                                                             mustlan3@streamyx.com
                                                       Rancangan Pelajaran Tahunan Dunia Muzik Tahun 1  MINGGU      UNIT       FOKUS          STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN           EMK / CATATAN

     35     18  Tekstur            Pengalaman Muzikal           1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf
              - nipis (solo) dan tebal      Menyanyi pelbagai repertoir    vokal a,e,i,o,u yang betul.
              (kumpulan)              secara solo atau berkumpulan.
                                                3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo,
                                                tekstur dan dinamik daripada muzik yang
                                                didengar.
                                                    tekstur
                                                     (solo-nipis dan kumpulan-tebal)


     36     18  Tekstur            Apresiasi Muzik:            3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
              - nipis (solo) dan tebal      Menghayati muzik daripada    dan dinamik daripada muzik yang
              (kumpulan               pelbagai repertoir.      didengar.
                                                    tekstur
                                                     (solo- nipis dan kumpulan-tebal)


     37     19  Ekspresi-dinamik kuat (f)   Pengalaman Muzikal           1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
              dan lembut(p)           Menyanyi pelbagai repertoir       lembut ( p ) - kuat ( f )
                                secara solo atau berkumpulan.  .


     38     19  Ekspresi -dinamik kuat (f )  Pengalaman Muzikal           1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
              danlembut (p )           Membuat pergerakan mengikut    dinamik, pic, tempo dan bunyi.
                                muzik.                 Dinamik - kuat /lembut


     39     20  Tekstur            Pengalaman Muzikal           1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf
              - nipis (solo) dan tebal      Menyanyi pelbagai repertoir    vokal a,e,i,o,u yang betul.
              (kumpulan              secara solo atau berkumpulan.


     40     20  Tekstur            Apresiasi Muzik:            3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
              - nipis (solo) dan tebal   Menghayati muzik daripada pelbagai   dan dinamik daripada muzik yang
              (kumpulan           repertoir.               didengar.
                                                    tekstur
                                                     (solo- nipis dan kumpulan-tebal)
DUNIA MUZIK TAHUN 1 – KSSR                                                                  7
mohd mazlan harun                                                              mustlan3@streamyx.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Dunia, Muzik, Tahun
Stats:
views:92
posted:1/13/2013
language:Malay
pages:7