RPT DUNIA MUZIK TAHUN 3 by mrsjasleen

VIEWS: 297 PAGES: 6

									           KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK RANCANGAN TAHUNAN TAHUN TIGA ( 2013 )
 JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

   DUNIA MUZIK
  RANCANGAN TAHUNAN

    TAHUN TIGA
        ( 2013 )

         0
                      KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK RANCANGAN TAHUNAN TAHUN TIGA ( 2013 )
               AHLI PANEL PENGGUBAL:
Pn Mazra Yusnita bt Mat       - Penyelia PSV dan Muzik

                   Sektor Pengurusan Akademik

                   Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

En Fadli bin Wahab          - Pejabat Pelajaran Daerah Marang

En Wan Rusli bin Wan Su       - SK Tengku Mahmud Besut

Pn Mahani bt Abd Manan        - SK Nyiur Tujuh, Besut

En Muhamad bin Tahir         - SK Balai Besar Dungun

En Ishak bin Ismail         - SK Sultan Omar Dungun

En Abd Latif bin Halim        - SK Putera Jaya Setiu

En Ros Al Shaary bin Yaakub     - SK Marang

Pn Yu Jacqueline           - SK Seri Paka Dungun

Pn Mazni bt Ismail          - SK Seri Buluh Kuala Berang
                    1
                                          KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK RANCANGAN TAHUNAN TAHUN TIGA ( 2013 )
MINGGU  UNIT / FOKUS      STANDARD         STANDARD             BBM      PENTAKSIRAN        CADANGAN AKTIVITI
                 KANDUNGAN        PEMBELAJARAN
     UNIT 1       1. Pengalaman Muzikal                              Rujuk       1. Membuat latihan sebutan huruf vokal
                                                      Standard     melalui nyanyian.
 1   Irama       1.1 Menyanyi pelbagai  1.1.6 Menyanyi dengan      CD 1          Prestasi     (Unit 1: Lampiran 1 dan 2,
              repertoir secara solo  sebutan huruf vokal       Track 01 Azam      Lembaga      CD 2 track 01 hingga 08)
 2             atau berkumpulan.    a, e, i, o, u.         Baru (vokal)      Peperiksaan    2. Mendengar lagu Azam Baru.
                                          Track 02 Azam               (CD 1 track 01)
              1.2 Memainkan perkusi  1.2.1 Memainkan perkusi     Baru (instrumental)            3. Membuat latihan sebutan lirik lagu
              secara solo atau    mengikut corak irama                           Azam Baru.
              berkumpulan daripada  melodi.             CD 2                   4. Menyanyi lagu Azam Baru dengan
              pelbagai repertoir.   - postur            Track 01-08 Audio             sebutan yang jelas.
                          - cara memainkan        latihan sebutan              5. Menepuk corak irama mengikut
                                          huruf                   melodi lagu Azam Baru.
                                          vokal                   (CD 1 track 01)
                                                               6. Menyanyi sambil menepuk corak
                                                               irama mengikut melodi lagu Azam
                                                               Baru. (CD 1 track 01)
                                                               7. Memainkan perkusi mengikut corak
                                                               irama melodi lagu dengan postur
                                                               yang betul. (CD 1 track 01)
     UNIT 2       1. Pengalaman Muzikal                                       1. Memperkenalkan isyarat tangan
                                                               solfa do, re, mi.
 3   Solfa do, re, mi  1.1 Menyanyi pelbagai  1.1.3 Menyanyi solfa do,    CD 2                   2. Menyanyi solfa do, re, mi sambil
              repertoir secara solo  re, mi.             Track 09 - 20               membuat isyarat tangan solfa.
 4             atau berkumpulan.    - menyanyi solfa dalam     Latihan menyanyi             (Unit 2: Lampiran 3 dan 4,
                          pelbagai corak irama      solfa                   CD 2 track 09 hingga 16)
                                                               3. Latihan menyanyi sambil membuat
                                                               isyarat tangan solfa.
                                                               (Unit 2: Lampiran 5,
                                                               CD 2 track 17 hingga 20)                                        2
                                        KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK RANCANGAN TAHUNAN TAHUN TIGA ( 2013 )MINGGU  UNIT / FOKUS     STANDARD         STANDARD            BBM      PENTAKSIRAN        CADANGAN AKTIVITI
                KANDUNGAN        PEMBELAJARAN     UNIT 3      1. Pengalaman Muzikal                                      1. Murid mendengar cerita ”Lembu
                                                             Yang Sombong”
 5   Dinamik     1.1 Menyanyi pelbagai  1.1.5 Mengaplikasi dinamik  CD 1                   (Unit 3: Lampiran 6, CD 2 track 21)
     - lembut ( p )  repertoir secara solo  dalam nyanyian.        Track 03 Ceritaku             2. Bersoal jawab tentang dinamik kuat
     - kuat ( f )   atau berkumpulan.    - lembut ( p )        (vokal)                  dan lembut dalam cerita yang
                         - kuat ( f )         Track 04 Ceritaku             diperdengarkan.
                                        (instrumental)              3. Mendengar lagu Ceritaku.
                                                             (CD 1 track 03).
                                        CD 2                   4. Menyanyi lagu Ceritaku.
                                        Track 21 Cerita              (CD 1 track 04).
                                        ”Lembu Yang                5. Perbincangan mengenai dinamik
                                        Sombong”                 lembut dan kuat mengikut kad
                                        Track 22 Audio              ikon gambar yang ditunjukkan.
                                        latihan dinamik              (Unit 3: Lampiran 7)
                                                             6. Menyanyi lagu Ceritaku mengikut
                                                             kad ikon dinamik yang ditunjukkan.
                                                             7. Mengenalpasti dinamik kuat dan
                                                             lembut.
                                                             (Unit 3: Lampiran 8, CD 2 track 22)

     UNIT 4      1. Pengalaman Muzikal                                      1. Meneroka pergerakan mengikut
                                                             aras dan arah melalui muzik yang
 6   Tempo      1.3 Membuat       1.3.1 Membuat pergerakan   CD 1                   didengar. (CD 1 track 06)
     - cepat     pergerakan mengikut   mengikut aras dan       Track 05 Hei               2. Mendengar dan membuat
 7   - lambat     muzik.         arah berdasarkan:       Kawan-kawan                pergerakan berdasarkan lirik lagu
                         - dinamik kuat/lembut     (vokal)                  Hei, Kawan-Kawan. (CD 1 track 05)
                         - pic tinggi/rendah      Track 06 Hei               3. Menyanyi lagu Hei, Kawan-Kawan
                         - tempo cepat/lambat     Kawan-Kawan                sambil membuat gerakan
                         - bunyi panjang/pendek    (instrumental)              mengikut lirik dengan tempo
                                                             cepat.
                                                             4. Menyanyi lagu Hei, Kawan-Kawan
                                                             sambil membuat gerakan
                                                             mengikut lirik dengan tempo
                                                             lambat.

                                     3
                                           KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK RANCANGAN TAHUNAN TAHUN TIGA ( 2013 )MINGGU  UNIT / FOKUS        STANDARD         STANDARD            BBM      PENTAKSIRAN        CADANGAN AKTIVITI
                  KANDUNGAN        PEMBELAJARAN     UNIT 5        1. Pengalaman Muzikal                                      1. Menunjukkan postur berdiri dan
                                                                duduk yang betul.
 8   Postur        1.1 Menyanyi pelbagai  1.1.2 Menyanyi dengan     CD 1                   (Unit 5: Lampiran 9)
     Sebutan huruf     repertoir secara     postur dan pernafasan     Track 07 Ke Taman             2. Latihan pernafasan.
 9   vokal a, e, i, o, u  solo atau berkumpulan.  yang betul.          Bunga (vokal)               3. Mendengar dan membuat latihan
                            - postur duduk        Track 08 Ke Taman             vokal huruf a, e, i, o, u.
                            - postur berdiri       Bunga                   (Unit 5: Lampiran 10,
                            - pengambilan nafas      (instrumental)              Ulangkaji Unit 1 Lampiran 1 dan 2,
                            - pengeluaran nafas                           CD 2 track 01 hingga 08)
                                           CD 2                   4. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga
                            1.1.6 Menyanyi dengan     Track 01-08                dengan sebutan huruf vokal yang jelas
                            sebutan huruf vokal      Latihan Huruf               dan postur yang betul.
                            a, e, i, o, u.        Vokal                   5. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga
                                                                dengan pernafasan yang betul mengikut
                                                                frasa lagu. (Unit 5: Lampiran 11)

     UNIT 6        1. Pengalaman Muzikal                                      1. Murid mendengar bunyi dari
                                                                pelbagai sumber.
 10   Warna Ton       1.1 Menyanyi pelbagai  1.1.1 Mendemonstrasi     Kad Ikon                 2. Murid mengajuk semula bunyi yang
     Irama         repertoir secara     warna ton bunyi.                            telah didengar.
 11              solo atau berkumpulan.  - alam semula jadi                           3. Murid menghasilkan bunyi
                            - haiwan                                berdasarkan corak yang terdapat
 12                          - aktiviti harian                            pada kad ikon yang dipaparkan.
                            - kenderaan                               (Unit 6; Lampiran 12)
                                                                4. Murid mencipta corak irama
                2. Penghasilan Muzik                                       menggunakan kad ikon yang dipaparkan
                                                                dan menyusun kad-kad tersebut bagi
                2.1 Menghasilkan idea  2.1.1 Menghasilkan                           menghasilkan bunyi/ sound art.
                muzikal kreatif     pelbagai bunyi                             (Unit 6: Lampiran Unit 1)
                            menggunakan                               5. Murid membuat persembahan dengan
                            bahan improvisasi.                           membunyikan hasil ciptaan mereka.

                            2.1.2 Mencipta corak irama
                            mudah menggunakan ikon.

                                        4
                            KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK RANCANGAN TAHUNAN TAHUN TIGA ( 2013 )MINGGU  UNIT / FOKUS  STANDARD   STANDARD          BBM      PENTAKSIRAN        CADANGAN AKTIVITI
            KANDUNGAN  PEMBELAJARAN
                          5

								
To top