RPT Muzik Tahun 6

Document Sample
RPT Muzik Tahun 6 Powered By Docstoc
					                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                      RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010

MINGGU  ASPEK     ITEM          HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI       NILAI   ABM/
Tarikh                                                            CATATAN
  1  2.       NYANYIAN     ARAS 1                  Membuat latihan-latihan
     PENGALAMAN   2.1.1 Teknik   (a) Mempraktikkan teknik         nyanyian dengan memberi
     MUZIKAL    Nyanyian     nyanyian yang betul ketika menyanyi   tumpuan kepada teknik-teknik
            �� Aplikasi    ARAS 2                  yang dipelajari.
            teknik -     Mengamalkan tiga teknik
            postur ;     nyanyian dengan baik ketika
            sebutan ;     menyanyi
            pernafasan ;   ARAS 3
            penghasilan    Mengamalkan lebih daripada tiga
            ton ;       teknik nyanyian dengan baik ketika
            ekspresi     menyanyi
     1.       1.1.4 Nilai not  ARAS 1                  Memadankan nilai not yang
     PERSEPSI    dan tanda     (a) Mengecam nilai not dan tanda     diperdengar dengan notasi
     ESTETIK    Rehat       rehat yang dimainkan dengan betul    yang dipaparkan.
                     ARAS 2
                     Mengenal pasti not dan tanda rehat    Memadankan corak irama yang
                     dalam corak irama yang diperdengar    diperdengar dengan memilih kad
                     dengan betuL.              imbasan yang disediakan

                     ARAS 1                  Mengecam, menyalin, membuat
            1.4 .2 Tanda   (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah  latihan menulis tanda-tanda
            Isyarat dan    muzik dengan betul.           isyarat.
            Istilah      ARAS 2
            Baluk ; Garis   Mengenal pasti tanda isyarat dan
            bar ;Garis    istilah dalam skor muzik dengan
            tamat ; Klef   betul.
            trebel

 2   1.       IRAMA       ARAS 1                  Mengesan detik berkala pada
     PERSEPSI    1.1.1 Detik    (a) Memainkan detik secara konsisten   lagu.
     ESTETIK    �� Detik berkala  untuk sepanjang empat frasa lagu
                     dalam pelbagai meter.          Memainkan detik berkala dengan
                     ARAS 2                  perkusi badan atau alat perkusi.
                     Memainkan detik secara konsisten
                     untuk sepanjang lapan frasa lagu

      DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
      JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
      TARIKH 22 DISEMBER 2010
                  CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                 dalam pelbagai meter
                 ARAS 3
                 Memainkan detik secara konsisten
                 untuk sepanjang dua belas frasa atau
                 lebih dalam pelbagai meter.
  1.       1.1.2 Meter  ARAS 1                 Mendengar , bermain rekoder
  PERSEPSI    -       (a) Menyatakan meter lagu-lagu yang  dan/atau menyanyikan lagu
  ESTETIK            diperdengar dengan betul.       bermeter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8
                 ARAS 2
                 Membanding beza meter 2/4 , 3/4 ,   Memainkan detik berdasarkan
                 4/4 , dan 6/8 dengan jelas.      meter 2/4 dan 6/8.
                 ARAS 3
                 Memasukkan garis bar dengan betul
                 pada skor lagu yang diberi
                 berdasarkan meter yang ditetapkan.
3  1.       MELODI     ARAS 1                 Mendengar, membunyikan, pic
  PERSEPSI    1.2.1 Pic   (a) Mengenal pasti aras pic yang    tinggi ; rendah ; tengah ;
  ESTETIK    �� Aras pic –  diperdengar dengan betul        tertinggi ; terendah dalam lagu
          Tinggi ;    ARAS 2                 yang dinyanyikan.
          Rendah ;    Mengenal pasti pic tertinggi dan
          Tengah;    terendah dalam keratan lagu yang    Mengecam (dan menunjukkan
          Tertinggi ;  diperdengar dengan betul.       melalui gerakan yang sesuai)
          Terendah    ARAS 3                 aras pic dalam siri bunyi yang
                 Menganalisis aras pic dalam skor    dimainkan.
                 lagu yang diberi dengan betul
  1.       1.1.3 Tempo  ARAS 1                 Mendengar dan menyanyikan
  PERSEPSI    �� Lambat ;   (a) Mengenal pasti perubahan tempo   lagu dalam pelbagai tempo.
  ESTETIK    Cepat ;    pada lagu yang diperdengar dengan
          Sederhana   betul                 Melukis grafik untuk mewakili
          �� Perubahan  ARAS 2                 perbezaan dan perubahan
          tempo     Menyatakan perbezaan dan        tempo.
                 perubahan tempo pada lagu yang
                 diperdengar dengan betul
                 ARAS 3
                 Menginterpretasi perbezaan dan
                 perubahan tempo dengan jelas
                 secara grafik.
    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                   CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 20104  1.       1.1.3 Tempo    ARAS 1                 Memadankan nilai not yang
  PERSEPSI    �� Nilai not dan  (a) Mengecam nilai not dan tanda    diperdengar dengan memilih
  ESTETIK    nilai       rehat yang dimainkan, dengan betul.  kad imbasan yang disediakan.
          tanda rehat    ARAS 2
                   Mengenal pasti nilai not dan tanda   Memadankan corak irama yang
                   rehat dalam corak irama yang      diperdengar dengan memilih kad
                   diperdengar dengan betul.       imbasan yang disediakan
                   ARAS 3
                   Menulis dengan betul corak irama    Bermain rekoder (pada not
                   yang diperdengar menggunakan not    terbuka/ satu not, mendatar)
                   dan tanda rehat dipelajari.      mengikut corak irama yang ditulis
  1.       IRAMA       ARAS 1                 Mengesan detik berkala pada
  PERSEPSI    1.1.1 Detik    (a) Memainkan detik secara konsisten  lagu.
  ESTETIK    �� Detik berkala  untuk sepanjang empat frasa lagu
                   dalam pelbagai meter.         Memainkan detik berkala dengan
                   ARAS 2                 perkusi badan atau alat perkusi.
                   Memainkan detik secara konsisten
                   untuk sepanjang lapan frasa lagu
                   dalam pelbagai meter
                   ARAS 3
                   Memainkan detik secara konsisten
                   untuk sepanjang dua belas frasa atau
                   lebih dalam pelbagai meter.
5  1.       MELODI      ARAS 1                 Memainkan pic menaik, menurun,
  PERSEPSI    1.2.1 Pic     Mengecam jenis pergerakan pic     melompat, mendatar, bertangga.
  ESTETIK    �� Pergerakan   dengan betul berdasarkan kumpulan-
          pic –       kumpulan not yang diperdengar     Membuat gerakan menunjukkan
          Melompat ;    ARAS 2                 pergerakan pic yang dimainkan.
          Mendatar ;    Menyatakan jenis pergerakan pic
          Bertangga     pada keratan lagu yang diperdengar   Mengecam pic menaik dan
                   dengan betul.             menurun dalam lagu yang
                   ARAS 3                 diperdengar, dinyanyikan dan
                   Membanding beza pergerakan pic     dimainkan
                   dalam lagu-lagu yang diperdengar
                   dengan pernyataan yang betul
  1.       1.1.2 Meter    ARAS 1                 Mendengar dan menyanyikan
  PERSEPSI    -         (a) Menyatakan meter lagu-lagu yang  lagu bermeter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8.
  ESTETIK             diperdengar dengan betul.       Memainkan detik berdasarkan
                                      meter 2/4 dan 6 /8.


    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                   CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                   ARAS 2
                   Membanding beza meter 2/4 , 3/4 ,
                   4/4 , dan 6//8 dengan jelas.
                   ARAS 3
                   Memasukkan garis bar dengan betul
                   pada skor lagu yang diberi
                   berdasarkan meter yang ditetapkan.
6  1.       1.2.2 Skel dan  ARAS 1                 Latihan mendengar skel
  PERSEPSI    nada       (a) Mengenal pasti jenis skel yang   major dan minor.
  ESTETIK    ��Skel dan     diperdengar dengan betul.
          nada       ARAS 2
          Major ; minor   Mengecam jenis skel yang
          harmonik     diperdengar dengan betul
                   ARAS 3
                   Menyatakan perbezaan antara skel-
                   skel yang diperdengar dengan
                   deskripsi yang sesuai
  1.       1.1.4       ARAS 1                 Memadankan nilai not yang
  PERSEPSI    ��Nilai not dan  (a) Mengecam nilai not dan tanda    diperdengar dengan memilih
  ESTETIK    nilai       rehat yang dimainkan, dengan betul.   kad imbasan yang disediakan.
          tanda rehat    ARAS 2
                   Mengenal pasti nilai not dan tanda   Memadankan corak irama
                   rehat dalam corak irama yang      yang diperdengar dengan
                   diperdengar dengan betul.        memilih kad imbasan yang
                   ARAS 3                 disediakan
                   Menulis dengan betul corak irama
                   yang diperdengar menggunakan not
                   dan tanda rehat dipelajari.
7  1.       SISTEM      ARAS 1                 Membaca dan bermain alat
  PERSEPSI    NOTASI      (a) Mengenal pasti notasi muzik tanpa  perkusi mengikut notasi.
  ESTETIK    1.4.1 Lambang   baluk atau skor muzik dengan betul
          not muzik     ARAS 2                 Membaca notasi, menyanyi
          dan tanda rehat  Mengenal pasti symbol notasi muzik   dan memainkan melodi mudah.
                   dalam skor lagu yang diberi dengan
                   betul.
                   ARAS 3
                   Membaca notasi muzik dengan betul
                   dalam permainan alat muzik.    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                    CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010  1.       1.1.2 Meter    ARAS 1                 Mendengar dan menyanyikan
  PERSEPSI    -         (a) Menyatakan meter lagu-lagu yang   lagu bermeter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8.
  ESTETIK              diperdengar dengan betul.
                   ARAS 2                 Memainkan detik berdasarkan
                   Membanding beza meter 2/4, 3/4 ,    meter 2/4 dan 6/8 .
                   4/4 , dan 6/8 dengan jelas.
                   ARAS 3
                   Memasukkan garis bar dengan betul
                   pada skor lagu yang diberi
                   berdasarkan meter yang ditetapkan.
8  1.       1.2.2 Skel dan   ARAS 1                 Latihan mendengar skel
  PERSEPSI    nada        (a) Mengenal pasti jenis skel yang   major dan minor.
  ESTETIK    ��Skel dan     diperdengar dengan betul.
          nada        ARAS 2
          Major ; minor   Mengecam jenis skel yang
          harmonik      diperdengar dengan betul
                   ARAS 3
                   Menyatakan perbezaan antara skel-
                   skel yang diperdengar dengan
                   deskripsi yang sesuai
  3.       3.1        ARAS 1                 Menghasilkan pelbagai bunyi
  EKSPRESI    PENEROKAAN     (a) Menghasilkan satu gubahan      daripada sumber bunyi seperti
  KREATIF    ��Pengalaman    kreatif yang muzikal daripada      suara, alat muzik sebenar, alat
          menemui –     pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan  improvisasi dan perkusi
          meneroka      ARAS 2                 badan.
          pelbagai bunyi ;  Menghasilkan satu gubahan kreatif
          Perkusi badan ;  yang muzikal daripada pelbagai     Memainkan alat muzik dengan
          Bahan       kesan bunyi rekaan sendiri       cara yang tidak konvensional.
          Improvisasi    ARAS 3
                   Menghasilkan dua gubahan kreatif
                   yang muzikal daripada pelbagai
                   kesan bunyi rekaan sendiri.
9  1.       SISTEM       ARAS 1                 Membaca dan menulis
  PERSEPSI    NOTASI       (a) Mengenal pasti notasi muzik tanpa  notasi muzik.
  ESTETIK    1.4.1 Lambang   baluk atau skor muzik dengan betul
          not muzik     ARAS 2                 Membaca notasi, menyanyi
          dan tanda rehat  Mengenal pasti simbol notasi muzik   dan memainkan melodi
                   dalam skor lagu yang diberi dengan   mudah
                   betul.


    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                    CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                   ARAS 3
                   Membaca notasi muzik dengan betul
                   dalam permainan alat muzik.

   4.       4.1        ARAS 1                 Memberi respon secara gerakan,
   PENGHARGAAN  NYANYIAN     (a) Mencirikan elemenelemen       bertulis, lakaran grafik.
   ESTETIK    ��Memberi     muzik dalam lagu yang diperdengar    Contoh lagu berentak Mac,
          respon      dengan betul              Masri, Waltz, Inang , Zapin,
          - Warna ton    ARAS 2                 Joget, Sumazau.
          - Tekstur     Menghuraikan lagu dengan betul
          - Tempo      mengikut ciri-ciri elemen muzik     Memberi deskripsi dengan
          - Mud       yang diperdengar            jelas unsur-unsur muzik dan
          - Bentuk     ARAS 3                 ciri-ciri teknik persembahan
          - Rentak     Menyatakan alasan yang sesuai      dalam pelbagai jenis muzik
                   untuk memberi nilai lagu yang diberi.
10  1.       SISTEM      ARAS 1                 Mengecam, menamakan,
   PERSEPSI    NOTASI      (b) Mengecam / menamakan semua     menandakan dan menulis not
   ESTETIK    1.4.1 Lambang   pic pada baluk dengan betul.      pada baluk.
          not muzik     ARAS 2
          dan tanda rehat  Mengecam / menamakan semua not     Memainkan rekoder
          ��Kedudukan    pada baluk dengan lancar dan betul.   berdasarkan skor.
          not pada     ARAS 3
          Baluk       Mengecam semua pic pada baluk
                   dengan pantas dan betul
   1.       EKSPRESI     ARAS 1                 Membuat lakuan kreatif bagi
   PERSEPSI    1.3.1 Dinamik   (a) Menyatakan jenis dinamik pada    menunjukkan dinamik dalam
   ESTETIK    ��Lembut ;     lagu-lagu yang diperdengar dengan    lagu yang diperdengar.
          Kuat ;      betul.
          Beransur     ARAS 2                 Memainkan dinamik dengan
          lembut ;     Menyatakan perbezaan dinamik      alat perkusi dan rekoder.
          Beransur kuat   dalam lagu-lagu yang diperdengar
                   dengan pernyataan yang sesuai      Menandakan dinamik yang
                   ARAS 3                 diperdengar pada lirik atau
                   Memberi deskripsi yang sesuai      skor lagu.
                   terhadap muzik nyanyian dan
                   instrumental yang diperdengar.

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                    CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 201011  4.       4.2        ARAS 1                 Melukis, melakar, menulis
   PENGHARGAAN  MUZIK       (a) Mencirikan elemen-elemen      refleksi, catatan rasa dan
   ESTETIK    INSTRUMENTAL   muzik dalam muzik diperdengar      fikiran.
          ��Memberi     dengan betul
          respon      ARAS 2                 Menginterpretasi muzik yang
          - Warna ton    Menghuraikan muzik instrumental     didengari dalam bentuk grafik.
          - Tekstur     dengan betul mengikut ciri-ciri     Mengklasifikasikan warna ton
          - Tempo      elemen muzik yang diperdengar      alat muzik.
          - Mud       ARAS 3
          - Bentuk     Menyatakan alasan yang sesuai      Menyediakan folio tentang
          - Rentak     untuk memberi nilai lagu yang      muzik instrumental.
                   diberi.
   1.       SISTEM      ARAS 1                 Mengecam, menamakan,
   PERSEPSI    NOTASI      (b) Mengecam / menamakan semua     menandakan dan menulis not
   ESTETIK    1.4.1 Lambang   pic pada baluk dengan betul.      pada baluk.
          not muzik     ARAS 2
          dan tanda rehat  Mengecam / menamakan semua not     Memainkan rekoder
          ��Kedudukan    pada baluk dengan lancar dan betul.   berdasarkan skor.
          not pada     ARAS 3
          Baluk       Mengecam semua pic pada baluk
                   dengan pantas dan betul
12  1.       SISTEM      ARAS 1                 Membaca dan menulis notasi
   PERSEPSI    NOTASI      (a) Mengenal pasti notasi muzik tanpa  muzik.
   ESTETIK    1.4.1 Lambang   baluk atau skor muzik dengan betul
          not muzik     ARAS 2                 Membaca notasi, menyanyi
          dan tanda rehat  Mengenal pasti simbol notasi muzik   dan memainkan melodi mudah
                   dalam skor lagu yang diberi dengan
                   betul.
                   ARAS 3
                   Membaca notasi muzik dengan betul
                   dalam permainan alat muzik.
   1.       1.1.3 Tempo    ARAS 1                 Memadankan nilai not yang
   PERSEPSI    ��Nilai not dan  (a) Mengecam nilai not dan tanda    diperdengar dengan memilih
   ESTETIK    nilai       rehat yang dimainkan, dengan betul.   kad imbasan yang disediakan.
          tanda rehat    ARAS 2
                   Mengenal pasti nilai not dan tanda

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                    CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                   rehat dalam corak irama yang       Memadankan corak irama
                   diperdengar dengan betul.        yang diperdengar dengan
                   ARAS 3                  memilih kad imbasan yang
                   Menulis dengan betul corak irama     disediakan
                   yang diperdengar menggunakan not
                   dan tanda rehat dipelajari.
13  1.       1.1.4 Corak    ARAS 1                  Mendengar dan menyanyikan
   PERSEPSI    Irama       (b) Mengecam lagu berentak joget     lagu-lagu berentak Mac ;
   ESTETIK    ��Rentak -     dan sumazau daripada sekumpulan     Masri ; Waltz ; Inang ; Zapin ;
          Joget ;      lagu yang diperdengar dengan betul.   Joget ; Sumazau
          Sumazau      ARAS 2                  Membanding beza pelbagai
                   Mengenal pasti corak irama Joget     rentak yang diperdengar.
                   dan Sumazau dengan betul         Membuat gerakan berdasarkan
                   ARAS 3                  lagu berentak Mac ; Masri ;
                   Menyatakan ciri-cir i rentak Joget dan  Waltz ; Inang ; Zapin ; Joget ;
                   Sumazau dengan betul           Sumazau.
   1.       SISTEM      ARAS 1                  Membaca dan menulis notasi
   PERSEPSI    NOTASI      (a) Mengenal pasti notasi muzik tanpa  muzik.
   ESTETIK    1.4.1 Lambang   baluk atau skor muzik dengan betul
          not muzik     ARAS 2                  Membaca notasi, menyanyi
          dan tanda rehat  Mengenal pasti simbol notasi muzik    dan memainkan melodi mudah
                   dalam skor lagu yang diberi dengan
                   betul.
                   ARAS 3
                   Membaca notasi muzik dengan betul
                   dalam permainan alat muzik.

14  1.       SISTEM      ARAS 1                  Mengecam, menamakan,
   PERSEPSI    NOTASI      (b) Mengecam / menamakan semua      menandakan dan menulis not
   ESTETIK    1.4.1 Lambang   pic pada baluk dengan betul.       pada baluk.
          not muzik     ARAS 2
          dan tanda rehat  Mengecam / menamakan semua not      Memainkan rekoder berdasarkan
          ��Kedudukan    pada baluk dengan lancar dan betul.   skor.
          not pada     ARAS 3
          Baluk       Mengecam semua pic pada baluk
                   dengan pantas dan betul
    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                    CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010   1.       1.1.4 Corak    ARAS 1                  Mendengar, menyebut dan
   PERSEPSI    Irama       (a) Mengenal pasti corak irama      memainkan pelbagai jenis
   ESTETIK    �� Ostinato     ostinato dalam lagu yang         ostinato irama.
          Irama       diperdengar dengan betul.
                    ARAS 2                  Memainkan ostinato irama
                    Mengajuk dan memainkan ostinato     menggunakan alat perkusi.
                    irama daripada lagu yang didengar
                    dengan betul
                    ARAS 3
                    Menotasikan ostinato irama dalam
                    lagu-lagu yang diperdengar dengan
                    betul.
15  4.       4.3        ARAS 1                  Menghuraikan konsep muzik
   PENGHARGAAN  MUZIK       (a) Mencirikan elemenelemen muzik    dalam pelbagai muzik
   ESTETIK    MASYARAKAT     dalam muzik masyarakat Malaysia     masyarakat Malaysia.
          MALAYSIA      yang diperdengar dengan         Fungsi lagu seperti
          ��Meneliti     betul.                  - Perayaan
          muzik       ARAS 2                  - Upacara
          masyarakat     Menghuraikan muzik masyarakat      - Tarian
          Malaysia dari   Malaysia dengan betul mengikut      Menyediakan folio tentang
          segi:       ciri-ciri elemen muzik yang       aktiviti muzik masyarakat
          - Fungsi      diperdengar               Malaysia.
          - Konsep muzik   ARAS 3                  - jenis lagu
          - Elemen      Menyatakan alasan yang sesuai      - pakaian
          estetik      untuk memberi nilai lagu         - alat muzik
                    masyarakat Malaysia yang diberi.     Membuat refleksi kendiri.
                                        Contoh lagu:
                                        - Lagu semasa
   1.       1.4.2 Tanda    ARAS 1                  Mengecam, menamakan,
   PERSEPSI    Isyarat dan    (a) Mengenal pasti semua tanda      menandakan, menulis tanda
   ESTETIK    Istilah      isyarat dan istilah muzik dengan betul  isyarat dan istilah pada skor
          ��Frasa       ARAS 2                  muzik.
          staccato      Mengenal pasti semua tanda isyarat
          legato       dan istilah muzik dalam skor dengan   Menganalisis skor dengan
           kaitan ;harkat;  pantas dan betul.            memberi fokus kepada:
           tanda kromat ;  ARAS 3                  - bilangan bar
          fermata(pause)   Menganalisis skor dengan betul      - frasa
          tekanan      secara berpandu.             - jenis not
          andante                           - dinamik


    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                    CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010          allegro                         - tempo
          baluk                          - tanda isyarat
          garis bar                        - meter
          tanda ulangan
          garis tamat
          klef treble
          piano ( p )
          forte( f )
16  1.       1.2.3 Harmoni   ARAS 1                 Mendengar dan
   PERSEPSI    - Lapisan suara  (a) Mengenal pasti jenis-jenis     menyanyikan dron dan lagu
   ESTETIK    melodi kaunter;  lapisan suara dalam muzik nyanyian   secara berkumpulan.
          dron ;      dan instrumental dengan betul.
          ostinato melodi  ARAS 2                 Menyanyikan lagu /
                   Membanding bezakan jenis-jenis     memainkan melodi kaunter
                   lapisan suara dalam muzik nyanyian   dan ostinato melodi secara
                   dan instrumental dengan        berkumpulan.
                   pernyataan yang sesuai
                   ARAS 3
                   Memberi deskripsi yang betul tentang
                   harmoni muzik nyanyian dan
                   instrumental yang diperdengar.
   1.       1.1.4 Corak    ARAS 1                 Mendengar, menyebut dan
   PERSEPSI    Irama       (a) Mengenal pasti corak irama     memainkan pelbagai jenis
   ESTETIK    �� Ostinato    ostinato dalam lagu yang diperdengar  ostinato irama.
          Irama       dengan betul.
                   ARAS 2                 Memainkan ostinato irama
                   Mengajuk dan memainkan ostinato    menggunakan alat perkusi.
                   irama daripada lagu yang didengar
                   dengan betul
                   ARAS 3
                   Menotasikan ostinato irama dalam
                   lagu-lagu yang diperdengar
                   dengan betul.
17  2.       PENGETAHUAN    ARAS 1                 Membuat latihan-latihan
   PENGALAMAN   TEKNIK      (a) Mengamalkan 3 teknik nyanyian   nyanyian dengan tumpuan
   MUZIKAL    2.1.1 Teknik   dengan baik semasa menyanyi      kepada teknik-teknik yang
          dalam       Mengamalkan 4 teknik nyanyian     ditetapkan.
          nyanyian     dengan baik semasa menyanyi
          ��Aplikasi     Mengamalkan semua teknik nyanyian
          teknik -

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                     CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010          Postur ;      dengan baik semasa menyanyi
          Sebutan;
          Pernafasan ;
          Penghasilan
          ton ;
          Ekspresi
   1.       1.4.2 Tanda     ARAS 1                 Mengecam, menamakan,
   PERSEPSI    Isyarat dan     Memberi maksud tanda isyarat dan    menandakan, menulis tanda
   ESTETIK    Istilah       istilah dengan betul          isyarat dan istilah pada skor
          ��Frasa ;      ARAS 2                 muzik.
          staccato ;     Memberi maksud tanda isyarat dan
          legato ; kaitan ;  istilah dengan pantas dan betul    Menganalisis skor dengan
          harkat; tanda    ARAS 3                 memberi fokus kepada:
          kromat ;      Memberi maksud dan fungsi tanda    - bilangan bar
          fermata       isyarat dan istilah dengan pantas   - frasa
          (pause) ;      dan betul.               - jenis not
          tekanan ;                         - dinamik
          andante ;                         - tempo
          allegro ;                         - tanda isyarat
          baluk ; garis                       - meter
          bar ;
          tanda ulangan ;
          garis tamat ;
          klef
          trebel ;piano
          ( p );
          forte( f
18  2.       PENGALAMAN     ARAS 1                 Menyanyikan pelbagai jenis
   PENGALAMAN   MUZIK        (a) Menyanyikan pelbagai lagu     lagu dalam meter 2/4 , 4/4 , 3/4 ,
   MUZIKAL    2.2.1 Menyanyi   dengan baik dari segi pic, tempo dan  6/8 secara solo dan berkumpulan
          ��Kemahiran     dinamik secara berpandu        dengan tumpuan kepada
          menyanyi      ARAS 2                 tempo,pic, dinamik dan mud.
                    Menyanyi pelbagai lagu dengan baik
                    dari segi pic, tempo, dinamik dan
                    mud secara berpandu
                    ARAS 3
                    Menyanyi pelbagai lagu dengan
                    interpretasi yang sesuai.    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010   4.       4.3          ARAS 1                Menghuraikan konsep muzik
   PENGHARGAAN  MUZIK         (a) Mencirikan elemenelemen      dalam pelbagai muzik
   ESTETIK    MASYARAKAT      muzik dalam muzik masyarakat     masyarakat Malaysia.
          MALAYSIA       Malaysia yang diperdengar dengan   Fungsi lagu seperti
          ��Meneliti       betul.                - Perayaan
          muzik         ARAS 2                - Upacara
          masyarakat      Menghuraikan muzik masyarakat     - Tarian
          Malaysia dari     Malaysia dengan betul mengikut    Menyediakan folio tentang
          segi:         ciri-ciri elemen muzik yang      aktiviti muzik masyarakat
          - Fungsi       diperdengar              Malaysia.
          - Konsep muzik    ARAS 3                - jenis lagu
          - Elemen       Menyatakan alasan yang sesuai     - pakaian
          estetik        untuk memberi nilai lagu masyarakat  - alat muzik
                     Malaysia yang diberi.         Membuat refleksi kendiri.
                                        Contoh lagu:
                                        - Lagu semasa
19         2.2.2 Menyanyi    ARAS 1                Latihan solfa dengan pic do ;
          Solfa         (a) Menyanyikan keratan melodi    re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’
          ��Solfa – do ;     secara solfa dengan betul secara   tanpa dan dengan isyarat
          re ;         berpandu.               tangan (Kodaly/Curwen).
          mi ; fa ; so ; la ;
          ti ; do’.       ARAS 2                Menyanyikan lagu secara solfa
                     Menyanyikan melodi mudah secara
                     solfa dengan betul
                     ARAS 3
                     Menyanyikan lagu secara solfa
                     dengan betul
          2.3.1         ARAS 1                Latihan teknik bermain rekoder.
          Memainkan       (a) Mempraktikkan teknik memainkan
          rekoder        rekoder yang betul mengikut
          ��Aplikasi       konvensional.
          teknik -       ARAS 2
          Postur ;       Mengamalkan teknik bermain rekoder
          Penjarian ;      yang betul semasa bermain rekoder
          Pernafasan ;     dengan panduan guru.
          Embouchure ;     ARAS 3
          Penglidahan ;     Sentiasa mengamalkan teknik
          Penghasilan      bermain rekoder yang betul semasa
          ton          bermain rekoder.


    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 201020  1.       1.1.3 Tempo      ARAS 1                Memadankan nilai not yang
   PERSEPSI    ��Nilai not dan    (a) Mengecam nilai not dan tanda   diperdengar dengan memilih
   ESTETIK    nilai         rehat yang dimainkan, dengan betul.  kad imbasan yang disediakan.
          tanda rehat      ARAS 2
                     Mengenal pasti nilai not dan tanda  Memadankan corak irama
                     rehat dalam corak irama yang     yang diperdengar dengan
                     diperdengar dengan betul.       memilih kad imbasan yang
                     ARAS 3                disediakan
                     Menulis dengan betul corak irama
                     yang diperdengar menggunakan not
                     dan tanda rehat dipelajari.
   3.       3.2          ARAS 1                Urutan gaya Kodaly dalam
   EKSPRESI    IMPROVISASI      (a) Mengubahsuai satu frasa melodi  nyanyian solfa:
   KREATIF    ��Pengalaman      mudah yang diperdengar dengan     - la, so, mi, re, do
          kreatif –       baik menggunakan suara atau alat   - la, so, fa, mi, re, do
          mengimprovisa     muzik bermelodi dengan bimbingan
          si          guru.                 Media aktiviti:
          melodi        ARAS 2                - suara ; rekoder ;
                     Mengubahsuai satu frasa melodi    alat muzik
                     mudah yang diperdengar dengan
                     baik menggunakan suara atau alat
                     muzik bermelodi.
                     ARAS 3
                     Mengubahsuai dua frasa atau lebih
                     melodi mudah yang diperdengar
                     dengan baik menggunakan suara
                     atau alat muzik bermelodi.
21         2.2.2 Menyanyi    ARAS 1                Latihan solfa dengan pic do ;
          Solfa         (a) Menyanyikan keratan melodi    re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’
          ��Solfa – do ;     secara solfa dengan betul secara   tanpa dan dengan isyarat
          re ;         berpandu.               tangan (Kodaly/Curwen).
          mi ; fa ; so ; la ;  ARAS 2
          ti ; do’.       Menyanyikan melodi mudah secara    Menyanyikan lagu secara solfa
                     solfa dengan betul
                     ARAS 3
                     Menyanyikan lagu secara solfa
                     dengan betul
    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010          2.3.1         ARAS 1                 Latihan penjarian tanpa tiupan.
          Memainkan       (a) Memainkan not–not baru yang
          rekoder        ditetapkan dengan penjarian      Membaca dan membuat
          (a) memainkan     yang betul dan ton yang baik      latihan penjarian not C# ’, E’,
          not          ARAS 2                 F’, F# ’, G’.
          ��Kemahiran      Memainkan semua not yang dipelajari
          bermain dan      secara menaik, menurun dan       Latihan tiupan:
          membaca        melompat dengan betul mengikut     - teknik pernafasan
          notasi        notasi                 - teknik penglidahan
          - Not baru :     ARAS 3
          C# ’ ;        Memainkan semua not yang dipelajari
          E’ ; F’; F# ’ ; G’.  secara menaik, menurun dan
                     melompat dengan lancar dan betul
                     mengikut notasi22  1.       1.2.4 Tekstur     ARAS 1                 Mendengar, menyanyikan dan
   PERSEPSI    ��Deskripsi      (a) Mengenal pasti dengan betul    memainkan pelbagai muzik
   ESTETIK    tekstur:       tekstur muzik nyanyian dan       nyanyian dan instrumental secara
          Tebal ; Nipis     instrumental yang diperdengar     solo dan berkumpulan.
                     ARAS 2
                     Menyatakan denganbetul jenis tekstur  Memberi deskripsi tekstur
                     muzik nyanyian dan instrumental    lagu yang diperdengar
                     yang diperdengar
                     ARAS 3
                     Menyatakan perbezaan tekstur dalam
                     muzik nyanyian dan instrumental
                     dengan deskripsi yang betul
   2.       2.2.3 Teknik     ARAS 1                 Latihan mengendali dan
   PENGALAMAN   dalam         (a) Memainkan dram getar, dram     memainkan dram getar, dram
   MUZIKAL    permainan       tenor dan alat perkusi lain dengan   bes dan alat perkusi lain.
          perkusi        betul mengikut skor sepanjang empat
          ��Aplikasi       bar                  Memainkan alat muzik
          teknik        ARAS 2                 mengiringi nyanyian dan muzik
          - memegang      Memainkan dram getar, dram tenor    instrumental.
          - memainkan      dan alat perkusi lain dengan betul   Skor untuk:
                     mengikut skor atau tanpa skor secara  - 2 alat perkusi
                     berpandu.               - 3 alat perkusi
                     ARAS 3                 - 4 alat perkusi

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                   CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                  Memainkan dram getar, dram tenor
                  dan alat perkusi lain dengan betul
                  mengikut skor dan tanpa skor

23  1.       1.3.2 Mud    ARAS 1                 Mendengar dan menyanyikan
   PERSEPSI    - Riang ;    (a) Menyatakan dengan betul mud     pelbagai jenis lagu.
   ESTETIK    Sedih ;     lagu-lagu yang diperdengar
          Bersemangat ;  ARAS 2                 Membuat lakuan kreatif bagi
          Cemas ;     Membanding beza mud lagu-lagu      menunjukkan mud dalam lagu.
          Takut ;     yang dinyanyikan / dimainkan /
          Tenang     diperdengar dengan pernyataan yang
                  sesuai
                  ARAS 3
                  Memberi deskripsi yang sesuai bagi
                  menjelaskan mud pada lagu yang
                  dinyanyikan / dimainkan / diperdengar
   1.       1.1.4 Corak   ARAS 1                 Mendengar dan menyanyikan
   PERSEPSI    Irama      (b) Mengecam lagu berentak joget    lagu-lagu berentak Mac ;
   ESTETIK    ��Rentak -    dan sumazau daripada sekumpulan     Masri ; Waltz ; Inang ; Zapin ;
          Joget ;     lagu yang diperdengar dengan betul.   Joget ; Sumazau
          Sumazau     ARAS 2                 Membanding beza pelbagai
                  Mengenal pasti corak irama Joget    rentak yang diperdengar.
                  dan Sumazau dengan betul        Membuat gerakan
                                      berdasarkan lagu berentak
                  ARAS 3                 Mac ; Masri ; Waltz ; Inang ;
                  Menyatakan ciri-ciri rentak Joget dan  Zapin ; Joget ; Sumazau.
                  Sumazau dengan betul
24  3.       3.3       ARAS 1                 Mengimprovisasi corak irama
   EKSPRESI    REKA CIPTA   (a) Membina dua ostinato irama yang   sepanjang 2 hingga 4 bar.
   KREATIF    ��Pengalaman   betul notasinya dan sesuai untuk
          kreatif –    iringan dua buah lagu yang berlainan  Mencipta corak irama dalam
          mencipta    meter mengguna-kan nilai not dan    meter 2/4 , 3/4 , 4/4 , 6/8
          ostinato    tanda rehat yang dipelajari
          irama      ARAS 2
                  Membina dua ostinato irama yang
                  betul dari segi notasi dan sesuai
                  untuk iringan dua buah lagu yang
                  berlainan meter menggunakan nilai
                  not dan tanda rehat yang dipelajari

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                     ARAS 3
                     Membina lebih daripada tiga ostinato
                     irama yang betul dari segi notasi dan
                     sesuai untuk iringan lagu-lagu yang
                     berlainan meter dan tempo
                     menggunakan nilai not dan tanda
                     rehat yang dipelajari.
   2.       2.3.1         ARAS 1                 Latihan penjarian tanpa tiupan.
   PENGALAMAN   Memainkan       (a) Memainkan not–not baru yang
   MUZIKAL    rekoder        ditetapkan dengan penjarian yang    Membaca dan membuat
          (a) memainkan     betul dan ton yang baik         latihan penjarian not C# ’, E’,
          not          ARAS 2                 F’, F# ’, G’.
          ��Kemahiran      Memainkan semua not yang dipelajari
          bermain dan      secara menaik, menurun dan       Latihan tiupan:
          membaca        melompat dengan betul mengikut     - teknik pernafasan
          notasi        notasi                 - teknik penglidahan
          - Not baru :     ARAS 3
          C# ’ ;        Memainkan semua not yang dipelajari
          E’ ; F’; F# ’ ; G’.  secara menaik, menurun dan
                     melompat dengan lancar dan betul
                     mengikut notasi25         2.2.2 Menyanyi    ARAS 1                 Latihan solfa dengan pic do ;
          Solfa         (a) Menyanyikan keratan melodi     re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’
          ��Solfa – do ;     secara solfa dengan betul secara    tanpa dan dengan isyarat
          re ;         berpandu.                tangan (Kodaly/Curwen).
          mi ; fa ; so ; la ;  ARAS 2
          ti ; do’.       Menyanyikan melodi mudah secara     Menyanyikan lagu secara solfa
                     solfa dengan betul
                     ARAS 3
                     Menyanyikan lagu secara solfa
                     dengan betul
   1.       1.2.5 Bentuk     ARAS 1                 Mendengar, menyanyikan dan
   PERSEPSI    ��Struktur –      (a) Mengecam jenis struktur lagu    memainkan pelbagai lagu
   ESTETIK    AB ;         dengan betul berdasarkan lagu-lagu   berbentuk AB dan ABA.
          ABA          yang diperdengar
                     ARAS 2                 Membuat gerakan kreatif
                     Menandakan pada skor lagu,       berdasarkan lagu-lagu

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                   CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                   seksyen-seksyen dalam lagu dengan   berbentuk AB dan ABA.
                   betul berdasarkan lagu yang
                   diperdengar.
                   ARAS 3
                   Memberi deskripsi bentuk lagu
                   dengan betul melalui lakaran /
                   lukisan grafik / tulisan.
26         2.2.4      ARAS 1                 Menyanyi dan memainkan
          Memainkan    (a) Memainkan corak irama       pelbagai jenis lagu dalam
          alat       sepanjang empat bar dalam pelbagai   meter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8 secara
          perkusi     meter dengan betul dari segi detik,  solo dan berkumpulan.
          ��Kemahiran    tekanan, tempo dan dinamik.
          bermain dan   ARAS 2                 Membaca notasi dan
          membaca     sepanjang lapan bar dalam pelbagaia  memainkan ostinato irama.
          notasi      meter dengan betul dari segi detik,
          - corak irama  tekanan, tempo dan dinamik.      Memainkan alat perkusi
          - meter     ARAS 3                 secara ensembel
          - dinamik    Memainkan lagu perkusi dengan betul
          - tempo     mengikut skor perkusi
   2.       PENGALAMAN    ARAS 1                 Menyanyikan pelbagai jenis
   PENGALAMAN   MUZIK      (a) Menyanyikan pelbagai lagu     lagu dalam meter 2/4 , 4/4 , 3/4 ,
   MUZIKAL    2.2.1 Menyanyi  dengan baik dari segi pic, tempo dan  6/8 secara solo dan berkumpulan
          ��Kemahiran    dinamik secara berpandu        dengan tumpuan kepada
          menyanyi     ARAS 2                 tempo,pic, dinamik dan mud.
                   Menyanyi pelbagai lagu dengan baik
                   dari segi pic, tempo, dinamik dan
                   mud secara berpandu
                   ARAS 3
                   Menyanyi pelbagai lagu dengan
                   interpretasi yang sesuai.
27         2.3.1      ARAS 1                 Latihan penjarian tanpa tiupan.
          Memainkan    (a) Memainkan not–not baru yang    Membaca dan membuat
          rekoder     ditetapkan dengan penjarian      latihan penjarian not C# ’, E’,
          (a) memainkan  yang betul dan ton yang baik      F’, F# ’, G’.
          not       ARAS 2
          ��Kemahiran    Memainkan semua not yang dipelajari  Latihan tiupan:
          bermain dan   secara menaik, menurun dan       - teknik pernafasan
          membaca     melompat dengan betul mengikut     - teknik penglidahan
          notasi      notasi


    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010          - Not baru :     ARAS 3
          C# ’ ;        Memainkan semua not yang dipelajari
          E’ ; F’; F# ’ ; G’.  secara menaik, menurun dan
                     melompat dengan lancar dan betul
                     mengikut notasi   3.       3.2          ARAS 1                Urutan gaya Kodaly dalam
   EKSPRESI    IMPROVISASI      (a) Mengubahsuai satu frasa melodi  nyanyian solfa:
   KREATIF    ��Pengalaman      mudah yang diperdengar dengan baik  - la, so, mi, re, do
          kreatif –       menggunakan suara atau alat muzik   - la, so, fa, mi, re, do
          mengimprovisa     bermelodi dengan bimbingan guru.
          si          ARAS 2                Media aktiviti:
          melodi        Mengubahsuai satu frasa melodi    - suara ; rekoder ;
                     mudah yang diperdengar dengan     alat muzik
                     baik menggunakan suara atau alat
                     muzik bermelodi.
                     ARAS 3
                     Mengubahsuai dua frasa atau lebih
                     melodi mudah yang diperdengar
                     dengan baik menggunakan suara
                     atau alat muzik bermelodi.
28  2.       2.4 KRITERIA     ARAS1                 Menyanyikan pelbagai jenis
   PENGALAMAN   PERSEMBAHAN      (a) Mengawal kesepaduan,       lagu secara berkumpulan.
   MUZIKAL    ��           keseimbangan, koordinasi suara dan
          Kesepaduan ;     bunyi alat muzik dengan baik semasa  Memainkan alat muzik dengan
          Keseimbangan     persembahan dengan bimbingan guru   pelbagai jenis lagu secara
          ;           ARAS 2                berkumpulan
          Koordinasi      Mengawal kesepaduan,
                     keseimbangan, koordinasi suara dan
                     bunyi alat muzik dengan baik
                     semasa persembahan
                     ARAS 3
                     Mengawal kesepaduan,
                     keseimbangan, koordinasi suara dan
                     bunyi alat muzik dengan baik semasa
                     persembahan
    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                      CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010   2.       PENGALAMAN      ARAS 1                 Menyanyikan pelbagai jenis
   PENGALAMAN   MUZIK         (a) Menyanyikan pelbagai lagu     lagu dalam meter 2/4 , 4/4 , 3/4 ,
   MUZIKAL    2.2.1 Menyanyi    dengan baik dari segi pic, tempo dan  6/8 secara solo dan berkumpulan
          ��Kemahiran      dinamik secara berpandu        dengan tumpuan kepada
          menyanyi       ARAS 2                 tempo,pic, dinamik dan mud.
                     Menyanyi pelbagai lagu dengan baik
                     dari segi pic, tempo, dinamik dan
                     mud secara berpandu
                     ARAS 3
                     Menyanyi pelbagai lagu dengan
                     interpretasi yang sesuai.
29  2.       2.3.1         ARAS 1                 Latihan penjarian tanpa tiupan.
   PENGALAMAN   Memainkan       (a) Memainkan not–not baru yang    Membaca dan membuat
   MUZIKAL    rekoder        ditetapkan dengan penjarian      latihan penjarian not C# ’, E’,
          (a) memainkan     yang betul dan ton yang baik      F’, F# ’, G’.
          not          ARAS 2
          ��Kemahiran      Memainkan semua not yang dipelajari  Latihan tiupan:
          bermain dan      secara menaik, menurun dan       - teknik pernafasan
          membaca        melompat dengan betul mengikut     - teknik penglidahan
          notasi        notasi
          - Not baru :     ARAS 3
          C# ’ ;        Memainkan semua not yang
          E’ ; F’; F# ’ ; G’.  dipelajari secara menaik, menurun
                     dan melompat dengan lancar dan
                     betul mengikut notasi   2.       2.4          ARAS 1                 Latihan disiplin dan tata cara
   PENGALAMAN   KRITERIA       Mengamalkan disiplin dan tata cara   persembahan dan latihan
   MUZIKAL    PERSEMBAHAN      pentas yang ditetapkan dengan
          ��Etika        baik semasa persembahan dan
                     latihan dengan bimbingan guru
                     ARAS 2
                     Sentiasa mengamalkan disiplin dan
                     tata cara pentas semasa
                     persembahan dan latihan.
                     ARAS 3
                     Sentiasa menunjukkan anggungjawab
                     dan disiplin pentas sebelum, semasa

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                     CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                    dan selepas persembahan.
30  2.       2.3.1        ARAS 1                 Memainkan pelbagai jenis lagu
   PENGALAMAN   Memainkan      (b) Memainkan pelbagai lagu dalam   dalam meter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8
   MUZIKAL    rekoder       pelbagai meter corak irama dan     secara solo dan berkumpulan.
          (b) memainkan    ekspresi mengikut skor dengan betul
          rekoder bagi    ARAS 2                 Memainkan lagu atau keratan
          mengiringi     Memainkan pelbagai lagu dalam     lagu mengikut skor.
          nyanyian atau    pelbagai meter, corak irama dan
          muzik        ekspresi mengikut skor dengan lancar
          instrumental    dan betul
          ��Melodi yang    ARAS 3
          mengandungi     Memainkan pelbagai lagu dalam
          picC# ’, E’, F’,  pelbagai meter, corak irama dan
          F# ’, G’,C, D, E,  ekspresi dengan skor dan tanpa skor
          F, F# , Bb,B, A,  dengan lancar dan betul.
          G, C’, D’
          ��Irama
          - meter 2/4,3/4,
          4/4, 6/8
          - corak irama
          ��Ekspresi
          - dinamik
   3.       3.2         ARAS 1                 Urutan gaya Kodaly dalam
   EKSPRESI    IMPROVISASI     (a) Mengubahsuai satu frasa melodi   nyanyian solfa:
   KREATIF    ��Pengalaman     mudah yang diperdengar dengan baik   - la, so, mi, re, do
          kreatif –      menggunakan suara atau alat muzik   - la, so, fa, mi, re, do
          mengimprovisa    bermelodi dengan bimbingan guru.
          si         ARAS 2                 Media aktiviti:
          melodi       Mengubahsuai satu frasa melodi     - suara ; rekoder ;
                    mudah yang diperdengar dengan     alat muzik
                    baik menggunakan suara atau alat
                    muzik bermelodi.
                    ARAS 3
                    Mengubahsuai dua frasa atau lebih
                    melodi mudah yang diperdengar
                    dengan baik menggunakan suara

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                     CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010                    atau alat muzik bermelodi.

31  2.       PENGALAMAN     ARAS 1                 Menyanyikan pelbagai jenis lagu
   PENGALAMAN   MUZIK        (a) Menyanyikan pelbagai lagu     dalam meter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8
   MUZIKAL    2.2.1 Menyanyi   dengan baik dari segi pic, tempo dan  secara solo dan berkumpulan
          ��Kemahiran     dinamik secara berpandu        dengan tumpuan kepada
          menyanyi      ARAS 2                 tempo,pic, dinamik dan mud.
                    Menyanyi pelbagai lagu dengan baik
                    dari segi pic, tempo, dinamik dan
                    mud secara berpandu
                    ARAS 3
                    Menyanyi pelbagai lagu dengan
                    interpretasi yang sesuai.
   2.       2.2.4        ARAS 1                 Menyanyi dan memainkan
   PENGALAMAN   Memainkan      (a) Memainkan corak irama       pelbagai jenis lagu dalam
   MUZIKAL    alat        sepanjang empat bar dalam pelbagai   meter 2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8
          perkusi       meter dengan betul dari segi detik,  secara solo dan berkumpulan.
          ��Kemahiran     tekanan, tempo dan dinamik.
          bermain dan     ARAS 2                 Membaca notasi dan
          membaca       (b) Memainkan corak irama       memainkan ostinato irama.
          notasi       sepanjang lapan bar dalam pelbagai   Memainkan alat perkusi secara
          - corak irama    meter dengan betul dari segi detik,  ensembel
          - meter       tekanan, tempo dan dinamik.
          - dinamik      ARAS 3
          - tempo       Memainkan lagu perkusi dengan betul
                    mengikut skor perkusi
32  2.       2.3.1        ARAS 1                 Bermain rekoder untuk
   PENGALAMAN   Memainkan      (c) Mengiringi lagu sepanjang lapan  mengiringi nyanyian dan muzik
   MUZIKAL    rekoder       bar dengan harmoni yang ditetapkan   instrumental.
          (b) memainkan    dengan baik secara berpandu
          rekoderbagi     ARAS 2
          mengiringi     Mengiringi lagu sepanjang 12 bar
          nyanyian atau    dengan harmoni yang ditetapkan
          muzik        dengan baik secara berpandu.
          instrumental    ARAS 3
          ��Melodi yang    Mengiringi lagu sepanjang melebihi
          mengandungi     12 bar dengan harmoni yang
          pic C# ’, E’,F’,  ditetapkan dengan baik secara
          F# ’, G’,C, D, E,  berpandu

    DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
    TARIKH 22 DISEMBER 2010
                  CONTOH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM 2010        F, F# , Bb,B, A,
        G, C’, D’
        ��Harmoni
        - melodi
        kaunter
        - dron
        - ostinato
        melodi
2.       2.2.4       ARAS 1                Menyanyi dan memainkan
PENGALAMAN   Memainkan     (a) Memainkan corak irama       pelbagai jenis lagu dalam
MUZIKAL    alat perkusi    sepanjang empat bar dalam pelbagai  meter
        ��Kemahiran     meter dengan betul dari segi detik,  2/4 , 4/4 , 3/4 , 6/8
        bermain dan    tekanan, tempo dan dinamik.
        membaca      ARAS 2                secara solo dan
        notasi       (b) Memainkan corak irama       berkumpulan.
        - corak irama   sepanjang lapan bar dalam pelbagaia  Membaca notasi dan
        - meter      meter dengan betul dari segi detik,  memainkan ostinato irama.
        - dinamik     tekanan, tempo dan dinamik.      Memainkan alat perkusi secara
        - tempo                         ensembel
                 ARAS 3
                 Memainkan lagu perkusi dengan betul
                 mengikut skor perkusi
  DISEDIAKAN OLEh GUR CEMERLANG PENDIDIKAN MUZIK DAN JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
  JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
  TARIKH 22 DISEMBER 2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Muzik, Tahun
Stats:
views:124
posted:1/12/2013
language:Unknown
pages:22