Docstoc

Dokumen Standard Dunia Muzik Tahun 1

Document Sample
Dokumen Standard Dunia Muzik Tahun 1 Powered By Docstoc
					                      DRAF

     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
       MUZIK
      TAHUN SATU           2010
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
            TAHUN SATU
               MUZIK        KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
         BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                       2010
                  KANDUNGAN

RUKUNEGARA                   i


FALSAFAH PENDIDIKAN               i


PENDAHULUAN                   ii


MATLAMAT                    ii


OBJEKTIF                    iii


FOKUS MATA PELAJARAN              iii


ORGANISASI KANDUNGAN              iv


S T A N D A R D (Kandungan dan Pembelajaran)
  Kurikulum Pendidikan Muzik Tahun 1     1


  Glosari                   8
RUKUN NEGARA                             FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita         Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan
hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan        ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
seluruh  masyarakatnya;   memelihara  satu   cara  hidup  menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
demokratik; mencipta masyarakat      yang adil di mana     seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara        jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap      Tuhan.
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai
corak; membina satu masyarakat progresif yang akan          Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
menggunakan sains dan teknologi moden;                berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
MAKA   KAMI,   rakyat  Malaysia,  berikrar   akan     bertanggungjawab   dan   berkeupayaan   mencapai
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk            kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-        keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
prinsip berikut :-                          negara.


    KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
    KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
    KELUHURAN PERLEMBAGAAN
    KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
    KESOPANAN DAN KESUSILAAN                                                               iii
PENDAHULUAN                        MATLAMAT

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah  merupakan   Kurikulum  Muzik  sekolah  rendah  bermatlamat  untuk
program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan.    membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif
Kurikulum ini digubal dengan memberikan tumpuan kepada   yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual
perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang   menerusi aktiviti muzikal.
muzik.  Murid  akan  diberi pelbagai peluang untuk
meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi
terhadap estetika muzik. Untuk mencapai tujuan ini,
kurikulum ini dibina dengan bertumpu kepada empat modul
kurikulum utama iaitu Pengalaman Muzikal, Penghasilan
Muzik, Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi
Muzik.
                                                             iv
OBJEKTIF                            FOKUS MATA PELAJARAN

Kurikulum  Muzik   sekolah  rendah  bertujuan  untuk  Kurikulum Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat
                                modul kurikulum berikut;
membolehkan   murid   mencapai  standard  pembelajaran
berikut;                            Modul Pengalaman Muzikal

                                Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti
i.   mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti     nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik.
    nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik,

ii.  mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik      Modul Penghasilan Muzik
    dalam aktiviti muzikal,
                                Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang
                                dialami semasa pengajaran dan pembelajaran.
iii.  menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti
    nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik,
                                Modul Apresiasi Muzik
iv.  membaca dan menulis notasi muzik,
                                Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik
                                menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya.
v.   menghargai   pelbagai jenis  muzik  dengan
    menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya
    muzik yang didengar; dan                Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik

                                Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas
vi.  mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.   membaca dan menulis notasi muzik.
                                                             v
ORGANISASI KANDUNGAN
                                  Pada tahun satu hingga tiga, Muzik diajar dengan

Kurikulum Muzik Sekolah Rendah merupakan program          pendekatan bertema yang menitikberatkan elemen-elemen

pembelajaran untuk enam tahun persekolahan dari tahun        kreativiti. Antara tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik,

satu  hingga   tahun  enam.     Kandungan  ini disusun  Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku.    Tema-tema ini

berasaskan modul kurikulum berikut:                 dirancang sebagai paltform awal kepada murid untuk
                                  meningkatkan kemahiran muzikal dan berkarya secara
    i.    Pengalaman Muzikal                 kreatif seterusnya lebih menghargai muzik. Pada tahun tiga
    ii.    Penghasilan Muzik                 hingga enam, fokus pengajaran dan pembelajaran murid
    iii.   Apresiasi Muzik                  akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu
    iv.    Membaca dan Menulis Notasi Muzik          rekorder dan xylofon serta pengenalan kepada penggunaan
                                  perisian notasi muzik.
Susunan keempat-empat modul kurikulum ini bukanlah
hierarki   tetap.  Susunan   ini  bertujuan  memudahkan
kandungan kurikulum ini diorganisasikan.       Setiap modul
kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran. Lajur Standard
Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu
dipelajari   oleh  murid.  Lajur  Standard  Pembelajaran
menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai oleh murid.
                                                                 vi
KURIKULUM MUZIK
  TAHUN 1
                        KURIKULUM MUZIK TAHUN 1


MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL


Murid menyanyi lagu dengan ton suara, dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.
Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.
Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi gerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek,
mud serta lirik.      STANDARD KANDUNGAN                       STANDARD PEMBELAJARAN1.1  Menyanyi pelbagai repertoir secara solo  1.1.1  Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.
   atau berkumpulan.                 - suara bercakap
                            - suara menyanyi
                            - suara memanggil

                            - suara berbisik
                            - suara lelaki dan perempuan
                                                             1
STANDARD KANDUNGAN               STANDARD PEMBELAJARAN           1.1.2  Menyanyi dengan postur yang betul.
               - postur duduk
               - postur berdiri
           1.1.3  Mengajuk pic dengan tepat.
               - pic tinggi
               - pic rendah
           1.1.4  Menyanyi mengikut tempo.
               - cepat
               - lambat


           1.1.5  Menyanyi dengan dinamik.
               - lembut ( p )

               - kuat ( f )
                                    2
     STANDARD KANDUNGAN                        STANDARD PEMBELAJARAN                         1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
1.2  Memainkan perkusi secara solo atau     1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik.
   berkumpulan daripada pelbagai repertoir.      - postur
                             - cara memainkan
                         1.2.2  Memainkan perkusi mengikut tempo.
                             - cepat
                             - Lambat
                         1.2.3  Memainkan perkusi dengan dinamik.
                             - lembut ( p )

                             - kuat ( f )
                                                           3
     STANDARD KANDUNGAN                    STANDARD PEMBELAJARAN1.3  Membuat gerakan mengikut muzik.  1.3.1  Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.
                        - dinamik kuat/ lembut
                        - pic tinggi/ rendah
                        - tempo cepat/ lambat
                        - bunyi panjang/ pendek
                    1.3.2  Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
                        - lagu aksi (action song)
                        - permainan nyanyian (singing games)
                                                       4
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK


Murid menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi.     STANDARD KANDUNGAN                        STANDARD PEMBELAJARAN2.1  Menghasilkan idea muzikal kreatif    2.1.1  Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan
                           dan perkusi mulut.


                           Aktiviti penerokaan suara:
                           -  meniru suara haiwan
                           - meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi


                           Aktiviti perkusi badan:
                           - bertepuk tangan
                           - menepuk peha
                           - memetik jari


                           Aktiviti perkusi mulut:
                           - klik lidah


                                                               5
STANDARD KANDUNGAN              STANDARD PEMBELAJARAN           2.1.2  Mencipta corak irama mudah.
               - mengajuk corak irama
               - mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan
           2.1.3  Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.
               - mengajuk melodi
               - mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan
                                                 6
MODUL 3 : APRESIASI MUZIK


Murid mengenal pasti warna ton suara manusia.
Murid mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.     STANDARD KANDUNGAN                       STANDARD PEMBELAJARAN3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai    3.1.1  Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.
   repertoir.                    - suara lelaki, suara perempuan, suara kanak-kanak, suara dewasa.


   -  Muzik Popular
   -  Muzik Tradisional Malaysia      3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
   -  Muzik Klasik Barat              didengar.
   -  Muzik Asia                  - mud (riang, sedih, marah dan takut)
                            - tempo (cepat-lambat)
                            - tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal)
                            - dinamik (kuat-lembut)
                                                               7
GLOSARI
          GLOSARI KURIKULUM PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1     PERKATAAN                         PENERANGANDinamik (Dynamic)         Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Antara istilah
                 yang digunakan ialah :


                       Istilah           Simbol          Makna
                       Piano              p         Bunyi lembut

                       Forte             f         Bunyi kuat


Lagu aksi (Action song)      Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.


Melodi (Melody)          Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur.                 Contoh Melodi:
                                                        11
     PERKATAAN                        PENERANGANMud (Mood)           Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Contoh: mud riang atau mud sedih.


Muzik Asia (Asian Music)    Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah:
                a. Ghazal dari Malaysia
                b. Gamelan Bali dari Indonesia.


Muzik instrumental       Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Muzik instrumental
(Music Instrumental )      boleh dipersembahkan secara solo, duet, ensembel muzik, muzik kamar atau orkestra.


Muzik Klasik Barat       Muzik yang berasal dari negara Barat.
(Western Classical Music)    Contoh: Symphony No.5 oleh Beethoven.


Muzik Popular (Music Popular)  Muzik semasa yang dikenali ramai.


Muzik Tradisional Malaysia   Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia.
(Malaysian Traditional Music)  Contoh: kompang, rebana ubi, wayang kulit, dan dikir barat.
                                                         12
     PERKATAAN                       PENERANGANMuzik Vokal (Music Vocal)   Muzik yang mengandungi nyanyian.


Permainan Nyanyian (Singing  Lagu khusus untuk permainan tertentu. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga”
Games)


Pic (Pitch)          Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.


Postur (Posture)       Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat
               muzik.


Repertoir (Repertoire)    Koleksi lagu.


Teknik konvensional      Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik.


Tempo (Tempo)         Kelajuan sesuatu karya muzik.
               Contoh: Tempo cepat atau lambat.
                                                      13
    PERKATAAN                      PENERANGANTekstur (Texture)     Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik.


Warna ton (Tone Colour)  Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan.
             Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.
                                                   14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:44
posted:1/12/2013
language:Unknown
pages:31