; RPT Muzik Tahun 5
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RPT Muzik Tahun 5

VIEWS: 80 PAGES: 15

 • pg 1
									                                                              Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN

              RANCANGAN              T A H U N A N PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Minggu       Aspek                 Item                        Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 1   Aspek 1         1.1  IRAMA                 ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3

     PERSEPSI ESTETIK     1.1.1 Detik                 (a) Memainkan detik secara   Memainkan detik     Memainkan detik     Mengesan detik berkala pada
                                          konsisten untuk      secara konsisten untuk  secara konsisten    lagu.
     -Pengetahuan Dan             Detik berkala          sepanjang enam bar     sepanjang lapan bar   untuk sepanjang dua
     Kefahaman Bahasa Muzik                          dalam meter 3       dalam meter 3    4  belas bar dalam meter  Memainkan detik berkala dengan
                                          4                4 dan 4      3 dan 4.        perkusi badan atau alat perkusi.
                                            4 dan 4                        4   4 2   Aspek 2         2.1 PENGETAHUAN
                   TEKNIK
                                       ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3

     PENGALAMAN MUZIKAL                          (a) Mempraktikkan teknik    Mengamalkan tiga     Mengamalkan lebih     Membuat latihan-latihan
                 2.1.1 Teknik dalam                nyanyian yang betul    teknik nyanyian     daripada tiga teknik   nyanyian dengan memberi
                    nyanyian                  ketika menyanyi.      dengan baik ketika    nyanyian dengan baik   tumpuan kepada teknik-teknik
                                                       menyanyi.        ketika menyanyi.     yang dipelajari.
                        Aplikasi teknik - Postur ;
                        Sebutan ; Pernafasan ;
                        Penghasilan ton ; Ekspresi 3   Aspek 3         3.1 PENEROKAAN               ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3

     EKSPRESI KREATIF           Pengalaman menemui       (a) Menyusun pelbagai      Menghasilkan satu    Menghasilkan lebih    Meneroka dan menemui
                      - Meneroka               kesan bunyi secara     gubahan kreatif     daripada satu       pelbagai kesan bunyi secara
                       pelbagai               kreatif menggunakan    daripada pelbagai    gubahan kreatif      tidak konvensional daripada
                       bunyi :               sumber bunyi yang     kesan bunyi       daripada pelbagai     sumber bunyi seperti suara,
                      Perkusi                ditetapkan.        menggunakan sumber    kesan bunyi        alat muzik, alat improvisasi,
                      badan ;                              bunyi yang ditetapkan  mengguna         perkusi badan.
                      Bahan                               dengan bimbingan     kan sumber bunyi
                      improvisasi                            guru.          yang ditetapkan      Memainkan alat muzik secara
                                                                    secara berkumpulan    tidak konvensional.
                                                                    atau ber sendirian.
 4   Aspek 4         4.1  NYANYIAN               ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3         Mengecam lagu AB dan ABA.

     PENGHARGAAN ESTETIK          Memberi respon        (a) Membanding beza       Membanding beza     Membanding beza     Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu
                                          konsep muzik dengan    konsep muzik dengan   konsep muzik dengan   yang diperdengar.
                              Warna ton        betul bagi dua buah    betul bagi tiga buah   betul bagi empat buah
                              Tekstur         lagu yang diperdengar.   lagu yang diperdengar.  lagu atau lebih yang  Memberi respon secara gerakan,
                              Tempo                                    diperdengar.      bertulis, lakaran grafik.
                                                          Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
                                                                       Membuat reflekssi tentang lagu-
                                                                       lagu yang didengari.

5  Aspek 1         1.1 IRAMA               ARAS 1               ARAS 2        ARAS 3

  PERSEPSI ESTETIK     1.1.2 Meter              (a) Mengenal pasti jenis      Menyatakan ciri-ciri  Membanding beza     Mendengar dan menyanyikan
                                     meter pada lagu-lagu     meter 2         meter 2 ,        lagu dalam meter 2 , 4 , 4
  -Pengetahuan Dan                           yang diperdengar           4,   3,4        4, 3,4       4 4 3.
  Kefahaman Bahasa Muzik       2 ; 3 ; 4             dengan betul.         dengan         dengan
                    4 4 4                              4 4   jelas.     4 4    jelas.


6  PENGALAMAN MUZIKAL    2.2 PENGALAMAN
                  MUZIKAL
                                  ARAS 1               ARAS 2         ARAS 3          Latihan memegang dan
                                                                             memainkan dram getar, dram
               2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  (a)   Memainkan dram       Memainkan dram     Memainkan dram      tenor dan alat perkusi lain.
                                      getar, dram         getar, dram       getar, dram
                    Memegang / Mengendalikan       tenor            tenor         tenor           Memainkan alat perkusi
                                      dan alat perkusi      dan alat perkusi    dan alat         mengiringi nyanyian dan muzik
                    Memainkan              lain dengan betul      lain dengan       perkusi          instrumental secara ensembel.
                                      mengikut notasi       betul         lain dengan
                                      sepanjang dua        mengikut notasi     betul          Skor lengkap:
                                      bar.             sepanjang       mengikut skor         dua alat perkusi
                                                     empat bar.      lengkap secara        tiga alat perkusi
                                                                 berpandu.          empat alat perkusi7  Aspek 3         3.2 IMPROVISASI            ARAS 1               ARAS 2         ARAS 3

  EKSPRESI              Pengalaman kreatif      (a)   Mengimprovisasi      Mengimprovisasi     Mengimprovisasi       Membalas corak irama yang
  KREATIF                                corak irama sepanjang    corak irama       corak irama         diberi dengan menggunakan
                   Mengimprovisasi             dua bar yang betul dari  sepanjang        sepanjang         alat perkusi.
                  corak irama               segi nilai not dan    empat bar yang     melebihi empat
                                       meter.          betul dari segi     bar yang
                                                    nilai not dan      betul dari segi
                                                    meter.          nilai not
                                                                dan meter.


8  Aspek 4         4.2   MUZIK
                  INSTRUMENTAL
                                  ARAS 1               ARAS 2         ARAS 3

  PENGHARGAAN ESTETIK                       (a) Membanding beza        Membanding beza     Membanding beza      Melukis, melakar, menulis
                    Memberi respon          konsep muzik dengan      konsep muzik dengan   konsep muzik dengan    refleksi, pantun, catatan rasa
                     Warna ton            betul bagi dua karya     betul bagi tiga karya  betul bagi empat buah   dan fikiran.
                     Tekstur             muzik instrumental yang    muzik instrumental   atau lebih karya muzik
                     Tempo              diperdengar.         yang diperdengar.    instrumental yang     Menginterpretasi muzik yang
                                                                diperdengar.       didengari dalam bentuk grafik.

                                                                             Mengklasifikasikan warna ton
                                                                             alat muzik.

                                                                             Menyediakan folio tentang
                                                                             aktiviti muzik instrumental.
                                                             Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN

9  Aspek 1         1.1 IRAMA
               1.1.3 Tempo
                                 ARAS 1                ARAS 2             ARAS 3

   PERSEPSI ESTETIK                       (a) Mengenal pasti jenis       Menyatakan           Menyatakan ciri-ciri      Mendengar dan
                   Lambat ; Cepat ;        tempo pada lagu-         perbezaan dan          perubahan tempo         menyanyikan lagu dalam
   -Pengetahuan Dan         Sederhana            lagu yang            perubahan tempo         pada lagu yang         pelbagai tempo.
   Kefahaman Bahasa                         diperdengar dengan        lagu yang            diperdengar dengan
   Muzik               Perubahan tempo –       betul.              diperdengar,          jelas.
                    Ansur cepat ; Ansur                       dengan betul.
                    lambat10  Aspek 2         2,2 PENGALAMAN MUZIK        ARAS 1                ARAS 2             ARAS 3

   PENGALAMAN MUZIKAL    2.2.1 Menyanyi            (a) Menyanyikan pic do ;       Menyanyikan pic do ;      Menyanyikan dengan       Membuat latihan solfa dengan
                                    re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ;  re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ;  tepat pic do ; re ; mi ; fa ;  pic do ; re ; mi ;
                    Solfa – do ; re ;        do’ secara berpandu       do’ dalam keratan        so ; la ; ti ; do’ dalam    fa ; so ; la ; ti ; do’.
                    mi ; fa ; so ; la ; ti ;     dengan tepat.          lagu yang diberi        lagu yang diberi dengan
                    do’.                               dengan tepat.          tepat.             Menyanyikan lagu atau keratan
                                                                                    lagu yang mengandungi pic do
                                                                                    ; re; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’.


11  Aspek 1         SISTEM NOTASI            ARAS 1                ARAS 2             ARAS 3

   PERSEPSI ESTETIK     1.4.1 Lambang not muzik dan tanda  (a) Mengenal pasti simbol       Mengenal pasti simbol      Membaca notasi muzik      Membaca dan menulis notasi
   -Pengetahuan Dan         rehat              notasi muzik tanpa baluk     notasi muzik dalam       dengan betul          muzik.
                                    dengan betul.          skor lagu yang diberi      menggunakan alat
   Kefahaman Bahasa Muzik                                       dengan betul.          muzik.             Membaca notasi, menyanyi dan
                                                                                    memainkan melodi mudah.
12  Aspek 3         3.2 IMPROVISASI           ARAS 1                ARAS 2             ARAS 3

   EKSPRESI KREATIF         Melodi           (a) Mengimprovisasi satu       Mengimprovisasi         Mengimprovisasi lebih       Nyanyian solfa mengikut
                                    melodi yang muzikal       dua melodi yang         daripada dua melodi        urutan Kodaly:
                                    menggunakan pic         muzikal             yang muzikal
                                    yang ditetapkan         menggunakan pic         menggunakan pic              la, so, mi
                                    dengan bimbingan         yang ditetapkan         yang ditetapkan              la, so, mi, re
                                    guru.              dengan bimbingan        dengan bimbingan             la, so, mi, re, do
                                                    guru.              guru.
                                                           Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN

Minggu       Aspek             Item                         Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
 13   Aspek 1         1.4    SISTEM NOTASI       (b) Mengecam not pada
                                     baluk dengan betul.
                                                   Mengecam 6-8 not
                                                   pada baluk dengan
                                                                Mengecam semua not pada
                                                                baluk dengan betul dan
                                                                               Membaca dan menulis notasi
                                                                               muzik pada baluk.
     PERSEPSI ESTETIK           Kedudukan not                      betul dan pantas.    pantas.
                       pada baluk                                                    Memainkan rekoder mengikut
     -Pengetahuan Dan                                                                   skor yang disediakan.
     Kefahaman Bahasa Muzik
 14   Aspek 1         1.1 IRAMA              ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3

     PERSEPSI ESTETIK     1.1.5 Corak irama          (a) Mengecam lagu        Mengenal pasti corak   Menyatakan ciri-ciri rentak  Mendengar dan menyanyikan
                                      berentak zapin daripada  irama rentak zapin    zapin dengan betul.      lagu-lagu berentak Mac,
     -Pengetahuan Dan          Rentak            sekumpulan         dengan betul.                      Masri, Waltz, Inang dan Zapin.
     Kefahaman Bahasa Muzik                      lagu yang diperdengar
                            Zapin       dengan betul.                                   Membanding beza pelbagai
                                                                               rentak yang diperdengar.

                                                                               Membuat gerakan
                                                                               berdasarkan lagu berentak
                                                                               Mac, Masri, Waltz, Inang dan
                                                                               Zapin.


 15   Aspek 2         2.3 PERMAINAN ALAT
                    PERKUSI
                                   ARAS 1                                         Menyanyi dan memainkan
                                                                               pelbagai lagu dalam meter
     PENGALAMAN MUZIKAL    2.3.2 Memainkan alat perkusi    (a) Memainkan corak irama                                  2,4,3
                                   dengan betul dari segi detik,                                4 4 4
                       Kemahiran        tekanan, tempo dan dinamik.                               secara solo dan
                       bermain perkusi                                                  berkumpulan.
 16   Aspek 1         1.1 IRAMA
                 1.1.4  Nilai not dan tanda rehat
                                   ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3
                                                                Menulis corak irama yang    Memadankan nilai not yang
     PENGHARGAAN ESTETIK                     (a) Mengecam nilai not dan   Mengenal pasti not dan  diperdengar dengan betul    diperdengar dengan notasi
                                      tanda rehat yang      tanda rehat dalam    menggunakan not dan tanda   yang dipaparkan.
                                  dimainkan dengan betul.   corak irama yang
                                                   diperdengar dengan
                                                                rehat yang telah dipelajari.
                                                                               Memadankan corak irama
                                                betul.                         yang diperdengar dengan
                                                                               memilih kad imbasan yang
                                                                             disediakan.
                    
                    
                    
                                                           Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN

17  Aspek 2         2.3  PERMAINAN ALAT
                  PERKUSI
                                  ARAS 1              ARAS 2         ARAS 3

   PENGALAMAN MUZIKAL    2.3.2 Memainkan alat perkusi     (b)  Memainkan corak irama   Memainkan corak irama   Memainkan corak irama       Membaca dan memainkan
                   Kemahiran bermain          sepanjang dua bar     sepanjang empat bar    sepanjang lapan bar atau     corak irama dan ostinato.
                   sambil membaca           dengan betul mengikut   dengan lancar dan     lebih dengan lancar dan betul
                   notasi               notasi.          betul mengkut notasi.   mengkut notasi.


18  Aspek 1         1.1 IRAMA
               1.1.5 Corak irama
                                  ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3

   PERSEPSI ESTETIK                       (a) Mengenal pasti corak     Mengajuk semula corak   Memainkan semula corak     Mendengar, menyebut dan
                     Ostinato irama         irama ostinato dalam lagu  irama ostinato yang    irama ostinato yang didengari  memainkan pelbagai ostinato
   -Pengetahuan Dan                          yang diperdengar      didengari dengan betul.  dengan betul.          irama.
   Kefahaman Bahasa Muzik                      dengan betul.
                                                                                Memainkan ostinato irama
                                                                                menggunakan alat perkusi.


19  Aspek 2          PERMAINAN ALAT
                PERKUSI
                                  ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3

   PENGALAMAN MUZIKAL    2.3..2 Memainkan alat perkusi    (a) Menunjukkan teknik      Mempraktikkan teknik   Mengamalkan teknik        Tunjuk cara dan latihan
                   Aplikasi teknik –         yang betul semasa      bermain rekoder yang   bermain rekoder yang       teknik.
                   Postur ; Penjarian;        bermain rekoder.       dipelajari dengan     dipelajari dengan betul
                   Pernafasan ;                          betul semasa bermain   semasa bermain rekoder
                   Embouchure ;                          rekoder dengan      tanpa bimbingan guru.
                   Penglidahan ;                         bimbingan guru.
                   Penghasilan ton ;20  Aspek 1         1.2 MELODI              ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3

   PERSEPSI ESTETIK     1.2.1 Pic              (a) Mengenal pasti pic      Mengenal pasti dengan   Menganalisis lagu dari segi   Mendengar, membunyikan
                                    tinggi, rendah, tengah,    betul pic tertinggi dan  pic dengan tepat.        dan memainkan pic tinggi,
   -Pengetahuan Dan            Aras pic –          tertinggi         terendah dalam keratan                  rendah, tengah, tertinggi dan
   Kefahaman Bahasa Muzik         Tinggi ; Rendah ;                    lagu.                           terendah.
                                    dan terendah daripada
                      Tengah ; Tertinggi ;     sekumpulan bunyi yang                                 Membuat gerakan
                      Terendah           diperdengar                                      berdasarkan aras pic yang
                                    dengan betul.                                      dimainkan.

                                                                                Mengecam aras pic dalam siri
                                                                                bunyi yang dimainkan.

                                                                                Membaca dan mengecam pic
                                                                                tertinggi dan terendah dalam
                                                                                lagu yang dinyanyikan.


21  Aspek 4         4.2 MUZIK INSTRUMENTAL        ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3

   PENGHARGAAN ESTETIK         Memberi respon      (a) Membanding beza        Membanding beza      Membanding beza konsep      a)Melukis, melakar,
                                    konsep muzik dengan     konsep muzik dengan    muzik dengan betul bagi     menulis refleksi, pantun,
                          Warna ton      betul bagi dua karya     betul bagi tiga karya   empat buah atau lebih karya   catatan rasa dan fikiran.
                                                           Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
                           Tekstur       muzik instrumental yang  muzik instrumental   muzik instrumental yang b)Menginterpretasi muzik
                           Tempo        diperdengar.        yang diperdengar.   diperdengar.      yang didengari dalam bentuk
                                                                          grafik.
                                                                          c)Mengklasifikasikan warna
                                                                          ton alat muzik.
                                                                          d)Menyediakan folio tentang
                                                                          aktiviti muzik instrumental.   Aspek 1         1.4     MELODI          ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3


22  PERSEPSI ESTETIK     1.2.1    Pic           (b) Mengecam pergerakan
                                    pic dengan betul
                                                   Mengecam pergerakan
                                                   pic dengan betul
                                                               Menyatakan perbezaan
                                                               pergerakan pic dalam
                                                                            Mendengar, mengecam,
                                                                            membunyikan, memainkan
   -Pengetahuan Dan           Pergerakan pic –-       berdasarkan not-not yang  berdasarkan keratan   kumpulan-kumpulan bunyi  pic menurun menaik,
   Kefahaman Bahasa Muzik         Melompat ; Mendatar ;    diperdengar.        lagu yang diperdengar.  yang diperdengar dengan  melompat, mendatar dan
                       Bertangga                                    betul.          bertangga.

                                                                            Membuat gerakan
                                                                            menunjukkan pergerakan pic
                                                                            yang dimainkan.


   Aspek 2         2.3 PERMAINAN ALAT          ARAS 1

23  PENGALAMAN MUZIKAL    2.3.2
                  PERKUSI
                    Bermain Rekoder Secara                                              Latihan penjarian tanpa dan
                    Muzikal           (a)Memainkan not-not berkaitan                           dengan tiupan.
               (a) Kemahiran bermain dan       dengan penjarian yang betul.
                  membaca notasi                                                    Latihan meniup dengan
                                                                            tumpuan kepada teknik
                                                                            pernafasan dan penglidahan.

                                                                            Membaca notasi - Not C
                                                                            tengah, D, E, F, F#, Bb , G, A,
                                                                            B, C’, D’
   Aspek 2         2.3 PERMAINAN ALAT          ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3
24  PENGALAMAN MUZIKAL    2.3.2
                  PERKUSI
                    Bermain Rekoder       (b) Memainkan lagu        Memainkan lagu      Memainkan lagu      Membaca dan memainkan
                    Secara Muzikal          sepanjang lapan bar     sepanjang lapan bar   melebihi lapan bar yang  pelbagai jenis lagu dalam
                                     yang pelbagai corak     yang pelbagai corak   pelbagai corak irama   meter
                                                      Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
             (b) Memainkan rekoder bagi       irama dalam pelbagai  irama dalam pelbagai  dalam pelbagai meter
                mengiringi nyanyian atau      meter dengan betul.  meter dengan lancar   dengan lancar, betul dan    2 4 3
                muzik instrumental                        dan       berekspresi.          4,4,4
                Melodi yang                       betul.
                 mengandungi pic C                                             secara solo dan
                 tengah, D,                                                 berkumpulan.
                 E, F, F#, G, A, B,
                 C’, D                                                   Memainkan lagu atau
                                                                       keratan lagu mengikut
                   Irama                                                 skor.
                   - meter 2 , 3 , 4
                        4 4 4

                  - corak irama
                   Ekspresi
                      - dinamik


   Aspek 1       1.4    MELODI
25  PERSEPSI ESTETIK   1.2.1 Pic
                               ARAS 1           ARAS 2         ARAS 3           Mendengar, mengecam,
                                                                       membunyikan, memainkan
                               (b) Mengecam pergerakan   Mengecam        Menyatakan perbezaan    pic menurun menaik,
   -Pengetahuan Dan         Pergerakan pic –-     pic dengan betul    pergerakan pic     pergerakan pic dalam    melompat, mendatar dan
   Kefahaman Bahasa         Melompat ; Mendatar    berdasarkan not-not  dengan betul      kumpulan-kumpulan bunyi   bertangga.
   Muzik                ; Bertangga       yang diperdengar.   berdasarkan keratan   yang diperdengar dengan   Membuat gerakan
                                             lagu yang        betul.           menunjukkan pergerakan
                                             diperdengar.                    pic yang dimainkan.
   Aspek 2       2.3 PERMAINAN ALAT         ARAS 1           ARAS 2         ARAS 3
26  PENGALAMAN MUZIKAL
               PERKUSI
                                Mengiringi lagu dengan  Mengiringi lagu     Mengiringi lagu dengan
                                                                       Latihan memainkan
                                                                       melodi kaunter frasa
             2.3.2    Bermain Rekoder      melodi kaunter yang   dengan         melodi kaunter dengan    demi frasa.
                   Secara Muzikal       pendek dengan betul   melodi kaunter     lancar dan betul mengikut
                                 mengikut skor dengan  yang          skor atau tanpa skor.    Menggabungkan
             (b) Memainkan rekoder bagi       bimbingan guru.     pendek dengan                    permainan melodi
                mengiringi nyanyian atau                 lancar                        kaunter dengan melodi.
                muzik instrumental                    dan betul
                                             mengikut                       Memainkan rekoder
                   Harmoni                      skor.
                                                                       untuk mengiringi
                   melodi kaunter                                             nyanyian atau muzik
                                                                       instrumental.
                                                Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
   Aspek 1      1.2 MELODI         ARAS 1           ARAS 2        ARAS 3           Mendengar, menyanyikan
             1.2.2 Harmoni                                              dan memainkan pelbagai
   PERSEPSI ESTETIK                (a) Mengenal pasti     Mengecam jenis-    Membanding bezakan     muzik nyanyian dan
27  -Pengetahuan Dan
                  Lapisan suara -    kehadiran lapisan
                             suara
                                        jenis lapisan suara
                                        dalam muzik
                                                   jenis-jenis lapisan suara
                                                   dalam muzik nyanyian
                                                                 instrumental secara solo
                                                                 dan berkumpulan.
   Kefahaman Bahasa       Dron         dalam muzik      nyanyian dengan    dengan penyataan yang
   Muzik                       nyanyian        betul.        sesuai.           Mendengar dan
                             dengan betul.                              menyanyikan dron dan
                                                                 lagu secara berkumpulan.

                                                                 Menyanyikan lagu dan
                                                                 memainkan ostinato
                                                                 melodi berasaskan skel
                                                                 pentatonik dengan alat
                                                                 muzik seperti
                                                                 glockenspiel atau
                                                                 rekoder.

                                                                 Contoh lagu:
                                                                    Jambatan
                                                                     Tamparuli
                                                                    - Inang Cina


   Aspek 3      3.2 IMPROVISASI       ARAS 1           ARAS 2        ARAS 3            Nyanyian solfa mengikut
 28  EKSPRESI KREATIF
                - Melodi
                           (a) Mengimprovisasi satu  Mengimprovisasi    Mengimprovisasi lebih
                                                                  urutan Kodaly:

                             melodi yang muzikal  dua melodi yang    daripada dua melodi yang      la, so, mi
                             menggunakan pic    muzikal        muzikal menggunakan pic      la, so, mi, re
                             yang ditetapkan    menggunakan pic    yang ditetapkan dengan       la, so, mi, re, do
                             dengan bimbingan   yang ditetapkan    bimbingan guru.
                             guru.         dengan bimbingan
                                        guru.

   Aspek 1      1.2 MELODI         ARAS 1           ARAS 2        ARAS 3           Mendengar, menyanyikan
 29  PERSEPSI ESTETIK  1.2.2 Harmoni        (a) Mengenal pasti     Mengecam jenis-    Membanding bezakan
                                                                 dan memainkan pelbagai
                                                                 muzik nyanyian dan
                             kehadiran lapisan   jenis lapisan suara  jenis-jenis lapisan suara  instrumental secara solo
   -Pengetahuan Dan       Lapisan suara –    suara         dalam muzik      dalam muzik nyanyian    dan berkumpulan.
   Kefahaman Bahasa                  dalam muzik      nyanyian dengan    dengan penyataan yang
   Muzik           Ostinato Melodi     nyanyian        betul.        sesuai.           Mendengar dan
                             dengan betul.                              menyanyikan dron dan
                                                   Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
                                                                     lagu secara berkumpulan.

                                                                     Menyanyikan lagu dan
                                                                     memainkan ostinato
                                                                     melodi berasaskan skel
                                                                     pentatonik dengan alat
                                                                     muzik seperti
                                                                     glockenspiel atau
                                                                     rekoder.


                                                                     Contoh lagu:

                                                                        Jambatan
                                                                        Tamparuli
                                                                        Inang Cina
   Aspek 2       2.4  Kriteria Persembahan   ARAS 1            ARAS 2         ARAS 3

30  PENGALAMAN MUZIKAL       Kesepaduan ;    (a) Mengawal kesepaduan,
                               keseimbangan
                                           Mengawal
                                           kesepaduan,
                                                       Mengawal
                                                       kesepaduan,
                                                                     Menyanyikan pelbagai
                                                                     jenis lagu secara
                  Keseimbangan ;        dan         keseimbangan dan    keseimbangan dan       berkumpulan.
                               koordinasi suara dan  koordinasi suara dan  koordinasi suara dan
                  Koordinasi ;       bunyi dengan baik    bunyi dengan baik   bunyi dengan         Memainkan alat muzik
                               semasa persembahan      ketika      baik dan           dengan pelbagai jenis
                               muzik nyanyian dan   persembahan muzik   konsisten ketika       lagu secara
                               instrumentaldengan   nyanyian dan      persembahan         berkumpulan.
                               bimbingan guru.     instrumental.     muzik
                                                       nyanyian dan
                                                       istrumental.
   Aspek 3       3.3 REKA CIPTA         ARAS 1            ARAS 2         ARAS 3
31  EKSPRESI KREATIF        Pengalaman Kreatif  (a) Membina satu ostinato  Membina dua      Membina lebih daripada    Memainkan ostinato
                  - mereka cipta      irama yang sesuai    ostinato irama untuk  dua ostinato irama untuk   irama dengan alat
                   ostinato irama      untuk mengiringi    mengiringi dua buah  mengiringi lagu-lagu yang  perkusi untuk mengiringi
                               sebuah lagu       lagu yang berlainan  berlainan meter dan     lagu.
                               menggunakan nilai not  meter dan tempo    berlainan tempo
                                                  Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
                               dan tanda rehat yang  menggunakan nilai   menggunakan nilai not
                               ditetapkan.       not dan tanda rehat  dan tanda rehat yang
                                           yang ditetapkan.   ditetapkan.
   Aspek 1      1.2 MELODI           ARAS 1            ARAS 2        ARAS 3            Mendengar, menyanyikan
32  PERSEPSI ESTETIK  1.2.3 Tekstur          (a) Mengenal pasti tekstur  Menyatakan dengan   Menyatakan perbezaan
                                                                    dan memainkan pelbagai
                                                                    muzik nyanyian dan
                               muzik nyanyian dan   betul jenis tekstur  tekstur dalam muzik     instrumental secara solo
   -Pengetahuan Dan       Deskripsi tekstur -    muzik instrumental   muzik nyanyian dan  nyanyian dan muzik      dan berkumpulan.
   Kefahaman Bahasa      Tebal ; Nipis        yang          muzik
   Muzik                                                 instrumental dengan
                               diperdengar dengan   instrumental yang   deskripsi yang betul.    Memberi deskripsi tekstur
                               betul.         diperdengar.                    lagu yang diperdengar.
   Aspek 1      1.2 MELODI           ARAS 1            ARAS 2        ARAS 3            Mendengar dan
34  PERSEPSI ESTETIK
            1.2.4 Bentuk
                            (a) Mengenal pasti frasa   Membanding beza    Menyatakan ciri-ciri frasa
                                                                    menyanyikan pelbagai
                                                                    jenis lagu.
                 Frasa           dalam lagu yang     frasa- frasa dalam  lagu yang diperdengar
   -Pengetahuan Dan                    diperdengar dengan   lagu yang       dengan penyataan yang    Memainkan rekoder
   Kefahaman Bahasa                    betul.         diperdengar dengan  sesuai.           mengikut frasa.
   Muzik                                      betul.
                                                                    Membuat gerakan kreatif
                                                                    berdasarkan unit-unit
                                                                    frasa dalam lagu yang
                                                                    dinyanyikan, dimainkan
                                                                    atau diperdengar.

                                                                    Ciri-ciri frasa:

                                                                        bilangan bar
                                                                        melodi yang
                                                                         berulang
                                                                        corak yang
                                                                         berulang
                                               Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
                                                                    kontur
   Aspek 3      4.1 NYANYIAN      ARAS 1            ARAS 2         ARAS 3          Mengecam lagu AB dan
35               Memberi respon  (a) Membanding beza      Membanding beza    Membanding beza konsep
                                                                ABA.

   PENGHARGAAN                   konsep muzik dengan   konsep muzik      muzik dengan betul bagi  Menyatakan ciri-ciri
   ESTETIK          - Tekstur       betul bagi dua buah   dengan betul bagi   empat buah lagu atau   bentuk lagu yang
                - Tempo        lagu yang diperdengar.  tiga buah lagu yang  lebih yang diperdengar.  diperdengar.
                - Bentuk                    diperdengar.
                                                                Memberi respon secara
                                                                gerakan, bertulis, lakaran
                                                                grafik.

                                                                Membuat reflekssi tentang
                                                                lagu-lagu yang didengari.


   Aspek 1      1.2 MELODI       ARAS 1            ARAS 2         ARAS 3          Mendengar , menyanyi,
36  PERSEPSI ESTETIK
            1.2.4 Bentuk
                        (a) Mengecam jenis      Mengecam jenis     Mengecam jenis struktur
                                                                memainkan dan lagu-lagu
                                                                berbentuk AB dan ABA.
                Struktur –      struktur lagu dengan   struktur lagu dengan  lagu dengan betul
   -Pengetahuan Dan      AB ; ABA       betul berdasarkan tiga  betul berdasarkan   berdasarkan enam buah   Membanding beza
   Kefahaman Bahasa                buah lagu yang      empat buah lagu    lagu yang diperdengar.  seksyen-seksyen dalam
   Muzik                      diperdengar.       yang diperdengar.                lagu.

                                                                Menandakan seksyen-
                                                                seksyen dalam lagu.
                                                   Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN

   Aspek 3      4.1 NYANYIAN           ARAS 1            ARAS 2        ARAS 3           Mengecam lagu AB dan
                                                                    ABA.
    PENGHARGAAN        Memberi respon    (a) Membanding beza      Membanding beza    Membanding beza konsep
37     ESTETIK
                  - Tekstur
                               konsep muzik dengan
                               betul bagi dua buah
                                            konsep muzik
                                            dengan betul bagi
                                                       muzik dengan betul bagi
                                                       empat buah lagu atau
                                                                    Menyatakan ciri-ciri
                                                                    bentuk lagu yang
                               lagu yang diperdengar.  tiga buah lagu yang  lebih yang diperdengar.  diperdengar.
                  - Bentuk                      diperdengar.
                                                                    Memberi respon secara
                                                                    gerakan, bertulis, lakaran
                                                                    grafik.

                                                                    Membuat reflekssi tentang
                                                                    lagu-lagu yang didengari.   Aspek 1      1.3    EKSPRESI        ARAS 1            ARAS 2        ARAS 3           Membuat lakuan kreatif
38  PERSEPSI ESTETIK  1.3.1 Dinamik          (a) Menyatakan jenis     Menandakan dinamik  Menyatakan perbezaan
                                                                    bagi menunjukkan dinamik
                                                                    dalam lagu yang didengari,
                               dinamik pada lagu-lagu  dengan betul pada   dinamik dalam lagu-lagu  dinyanyikan dan
   -Pengetahuan dan        Lembut ; Kuat ;     yang diperdengar     skor lagu seperti   yang diperdengar dengan  dimainkan.
   Kefahaman Bahasa        Beransur lembut ;    dengan betul.       yang diperdengar.   penyataan yang sesuai.
   Muzik              Beransur kuat                                           Memainkan dinamik
                                                                    dengan alat perkusi dan
                                                                    rekoder.

                                                                    Mendengar lagu dan
                                                                    menuliskan lambang
                                                                    dinamik pada senikata dan
                                                                    skor lagu yang mudah
                                                                    secara berpandu.
   Aspek 3      4.2  MUZIK INSTRUMENTAL     ARAS 1            ARAS 2        ARAS 3           Melukis, melakar, menulis
                                                                    refleksi, pantun, catatan
39   PENGHARGAAN
      ESTETIK
                 Memberi respon
                  - Tempo
                             (a) Membanding beza
                               konsep muzik dengan
                                            Membanding beza
                                            konsep muzik
                                                       Membanding beza konsep
                                                       muzik dengan betul bagi
                                                                    rasa dan fikiran.

                  - Rentak         betul bagi dua karya   dengan betul bagi   empat buah atau lebih   Menginterpretasi muzik
                  - Dinamik         muzik instrumental    tiga karya muzik   karya muzik instrumental  yang didengari dalam
                               yang diperdengar.    instrumental yang   yang diperdengar.     bentuk grafik.
                                            diperdengar.
                                                 Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
                                                                 Mengklasifikasikan warna
                                                                 ton alat muzik.

                                                                 Menyediakan folio
                                                                 tentang aktiviti muzik
                                                                 instrumental.
   Aspek 2      1.3 EKSPRESI          ARAS 1           ARAS 2       ARAS 3           Mendengar dan
40  PERSEPSI ESTETIK
            1.3.2 Mud
                            (a) Menyatakan jenis    Menyatakan     Menyatakan
                                                                 menyanyikan pelbagai
                                                                 jenis lagu.
                Riang ; Sedih ;       mud empat buah lagu  jenis mud      jenis mud
   -Pengetahuan Dan     Bersemangat ; Cemas ;    yang diperdengar    enam buah lagu   lapan buah lagu      Membuat lakuan kreatif
   Kefahaman Bahasa     Takut ; Tenang        dengan betul.     yang        yang            bagi menunjukkan mud
   Muzik                                     diperdengar     diperdengar        dalam lagu yang didengari,
                                          dengan       dengan           dinyanyikan dan
                                          betul.       betul.           dimainkan.
   Aspek 3      4.2 INSTRUMENTAL        ARAS 1           ARAS 2       ARAS 3           Melukis, melakar, menulis
41  PENGHARGAAN         Memberi respon    (a) Membanding beza     Membanding beza   Membanding beza konsep
                                                                 refleksi, pantun, catatan
                                                                 rasa dan fikiran.
   ESTETIK           - Warna ton        konsep muzik dengan  konsep muzik    muzik dengan betul bagi
                 - Tekstur         betul bagi dua karya  dengan betul bagi  empat buah atau lebih   Menginterpretasi muzik
                 - Dinamik         muzik instrumental   tiga karya muzik  karya muzik instrumental  yang didengari dalam
                              yang diperdengar.   instrumental yang  yang diperdengar.     bentuk grafik.
                                          diperdengar.
                                                                 Mengklasifikasikan warna
                                                                 ton alat muzik.

                                                                 Menyediakan folio
                                                                 tentang aktiviti muzik
                                                                 instrumental.
                                                    Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN

   Aspek 1      1.4 SISTEM NOTASI          ARAS 1            ARAS 2         ARAS 3          Mengecam, menyalin,
42  PERSEPSI ESTETIK
            1.4.2 Tanda Isyarat dan Istilah
                               (a) Menyebut tanda isyarat  Mengenal pasti tanda  Menganalisis skor muzik
                                                                      membuat latihan menulis
                                                                      tanda-tanda isyarat.
                piano ; forte ; andante ;    dan istilah muzik,   isyarat dan istilah  dengan betul secara
   -Pengetahuan Dan      allegro ;            dengan betul.      dalam skor muzik,   berpandu.         Menyebut istilah yang
   Kefahaman Bahasa      legato ; staccato ;                   dengan betul.                  diberi.
   Muzik           Frasa ; Kaitan ; Harkat ;
                Tanda kromat ;                                               Menyatakan maksud
                                                                      istilah.
                fermata/pause ; Baluk ;
                Garis bar ;                                                Memadankan istilah
                Garis tamat ;                                               dengan maksud yang
                Klef trebel                                                diberi.

                                                                      Menganalisis skor dengan
                                                                      memberi fokus kepada:
                                                                      - bilangan bar
                                                                      - frasa
                                                                      - jenis not
                                                                      - dinamik
                                                                      - tempo
                                                                      - tanda isyarat   Aspek 3      MUZIK MASYARAKAT           ARAS 1            ARAS 2         ARAS 3          Fungsi lagu seperti
43  PENGHARGAAN
            MALAYSIA
                               (b) Mengenal pasti fungsi  Membanding beza    Membanding beza
                                                                        - Perayaan
                                                                        - Upacara
   ESTETIK          Meneliti             muzik dan konsep    fungsi muzik dan    fungsi muzik dan       - Tarian
                 - Fungsi             muzik dengan betul   konsep muzik      konsep muzik dengan    Membuat refleksi tentang
                                 bagi lagu masyarakat  dengan betul bagi   betul bagi tiga buah   muzik masyarakat
                                 Malaysia yang      dua buah lagu     atau lebih lagu      Malaysia.
                                 diperdengar.      masyarakat       masyarakat Malaysia
                                             Malaysia yang     yang diperdengar.     Menyediakan folio
                                             diperdengar.                   tentang aktiviti muzik
                                                                      masyarakat Malaysia.
                                                                         jenis lagu
                                                                         pakaian
                                                                         alat muzik

                                                                      Contoh lagu

                                                                      Muzik Kuda Kepang
                                                                      Muzik Dikir Barat
                                                                      Muzik Dongdang Sayang
Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKGN
              Muzik Caklempong
              Muzik Tarian Singa
              Muzik Nobat

								
To top