Docstoc

обхват на акредитацията

Document Sample
обхват на акредитацията Powered By Docstoc
					Да извършва изпитване на:
 №   Наименование на                      Методи за изпитване
                 Вид на изпитване/
 по    изпитваните                       (стандарт/валидиран
                  характеристика
 ред     продукти                           метод)
  1      2              3                4
 І.  Храни
 І.1. Мляко и млечни     Органолептична оценка      БДС  15612
    продукти                        ТД
               Сухо вещество          БДС  1109
               Водно съдържание         БДС  1109
               Масленост            БДС  EN ISO 7328
                                БДС  EN ISO 2450
               Киселинност           БДС  1111
               Съдържание на натриев      БДС  8274
               хлорид
               Коли форми            ISO 4832
               Е.коли              ISO 16649-1
                                ISO 16649-2
                                ISO 16649-3
               Салмонели            БДС EN ISO 6579
               Общ брой             БДС EN ISO 4833
               микроорганизми
               Патогенни стафилококи      БДС  EN ISO 6888-1
                                БДС  EN ISO 11290-1
               Листерия спп.
                                БДС  EN ISO 11290-2
               Специфична активност       БДС  ІЕС 61452 (отм.)
               на γ радионуклиди
І.2.  Месо и месни      Органолептично          БДС  1035
    продукти, месни    изпитване            БДС  9381
    консерви                        ТД
               Влага              БДС  5712
                                БДС  15437
               Съдържание на свободни      БДС  6997
               мазнини             БДС  8549
               Готварска сол          БДС  7168
               Съдържание на твърди,      БДС  15572
               течни съставни части и
               стопена мазнина
               Оцветители            ВВЛМ №1
               Салмонели            БДС EN ISO 6579
               Патогенни стафилококи      БДС EN ISO 6888-1
               Е.коли              ISO 16649-1
                                ISO 16649-2
                                ISO 16649-3
               Мезофилни аеробни и       БДС 1035
               факултативно анаеробни
               микроорганизми
               Мезофилни анаеробни       БДС 1035
               микроорганизми
               Специфична активност на
                                БДС ІЕС 61452 (отм.)
               γ радионуклиди
І.3.  Брашно, хляб и     Органолептика          БДС  3412
    хлебни продукти                     ТД
               Сухо вещество, влага       БДС  3412
                                БДС  ISO 712
               Киселинност           БДС  3412
               Влага на средината        БДС  3412


         гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
          Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
                e-mail: ea_bas@abv.bg
             Готварска сол       БДС  3412
             Масленост         БДС  3412
             Захар           БДС  3412
             Афлатоксин В1 и      БДС  EN 12955
             Афлатоксин В1+B2+G1+G2
             Олово           БДС  EN  14082
                          БДС  EN  14084
             Кадмий          БДС  EN  14082
                          БДС  EN  14084
             Пестицидни остатъци    БДС  EN  12393-1
             (4,4І-DDT, бупиримат,   БДС  EN  12393-2
             делтаметрин, диелдрин,  БДС  EN  12393-3
             триадимефон, ендрин,   БДС  EN  15662
             малатион,дихлорфлуанид
             пиримифосметил ,каптан)
             Патогенни         БДС EN ISO 6579
             микроорганизми-
             салмонелни бактерии
             Патогенни         БДС EN ISO 6888-1
             микроорганизми-
             патогенни стафилококи
             Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
             γ радионуклиди
І.4.  Консерви -    Сухо вещество, влага   БДС  17257
    зеленчукови,                БДС  EN 12145
    плодови и месо-               БДС  15437
    растителни    Мазнина свободна     БДС  6997
             Киселинност        БДС  6996
                          БДС  EN 12147
             рН            БДС  11688
                          БДС  EN 1132
 1       2          3              4
             Захари общи        БДС 7169
             Готварска сол       БДС 7168
             Нетна маса и       БДС 7181
             съотношение на
             съставните части
             Мед            БДС  EN 14082
                          БДС  EN 14084
             Кадмий          БДС  EN 14082
                          БДС  EN 14084
             Олово           БДС  EN 14082
                          БДС  EN 14084
             Калай           БДС  ISO 2447
                          БДС  17258
             Пестицидни остатъци    БДС  EN 12393-1
             (4,4І-DDT, бупиримат,   БДС  EN 12393-2
             делтаметрин, диелдрин,  БДС  EN 12393-3
             триадимефон, ендрин,   БДС  EN 15662
             малатион,дихлорфлуанид
             пиримифосметил, каптан)
             Консерванти(бензоена и  Сборник методи за
             сорбинова киселина)    хигиенни изисквания
                          НЦХМЕХ том І
             Оцветители (судан І)   ВВЛМ №1
                          Сборник методи за
             Нитрати          хигиенни изследвания
                          НЦХМЕХ том І
          Сулфитредуциращи      ISO 15213
          клостридии
          Мезофилни аеробни и    БДС 6916
          факултативно анаеробни
          микроорганизми
          Мезофилни анаеробни    БДС 6916
          микроорганизми
          Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
          γ радионуклиди
І.5.  Подправки  Органолептика       БДС  8840
                        БДС  466
                        БДС  399
                        БДС  ISO 959-1
                        БДС  ISO 959-2
                        ТД
          Съдържание  на сулфати  БДС  8840
          Съдържание  на натриев  БДС  8840
          хлорид
          Съдържание  на калций   БДС  8840
          Съдържание  на магнезий  БДС  8840
          Съдържание  на влага   БДС  8840
                        БДС  466
                        БДС  ISO 939
          Съдържание на       БДС  8840
          неразтворими във вода
          вещества
          Киселинност        БДС 6996
          рН             БДС 8840
          Съдържание на калиев    БДС 8840 изм.2
          йодат
 1      2        3             4
          Афлатоксин В1и       БДС EN 14123
          Афлатоксин В1+B2+G1+G2
          Охратоксин А        Сборник методи за
                        хигиенни изследвания
                        НЦХМЕХ том ІV
          Оцветители (судан І)    ВВЛМ №1
          Консерванти (бензоена и  Сборник методи за
          сорбинова киселина)    хигиенни изследвания
                        НЦХМЕХ том І
          Ешерихия коли       ISO 16649-1
                        ISO 16649-2
                        ISO 16649-3
          Сулфитредуциращи      БДС 13808
          клостридии
          Б.цереус          БДС  EN  ISO  7932
          Салмонелни бактерии    БДС  EN  ISO  6579
          Стафилококус ауреус    БДС  EN  ІSO  6888-1
          Общ брой на        БДС  EN  ISO  4833
          мезофилните и
          факултативно анаеробни
          микроорганизми
          Специфична активност на
                        БДС ІЕС 61452 (отм.)
          γ радионуклиди
І.6.  Захарни и  Органолептика       ТД
    сладкарски               БДС 390
    изделия; захар                  БДС 6279

               Влага           БДС  391
                            БДС  5313
               Захари           БДС  5439
               Масленост         БДС  5439
               Мед            БДС  EN 14082
                            БДС  EN 14084
               Олово           БДС  EN 14082
                            БДС  EN 14084
               Афлатоксин В1 и      БДС  EN 14123
               Афлатоксин В1+B2+G1+G2
               Оцветители(судан І)    ВВЛМ-1
                            Сборник методи за
               Консерванти(бензоена и
                            хигиенни изследвания
               сорбинова киселина)
                            НЦХМЕХ том І
               Коли форми         БДС 12334
                            ISO 4832
               Салмонели         БДС 12334
                            БДС EN ISO 6579
               Патогенни стафилококи   БДС 12334
                            БДС EN ISO 6888-1
               Ентеробактериацее     ISO 21528-1
                            ISO 21528-2
               Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
               γ радионуклиди
І.7.  Мазнини        Органолептика       ТД
                            БДС  1
                            БДС  133
               Влага и летливи вещества  БДС  EN ISO 662
               Киселинност        БДС  EN ISO 660
               Перокисно число      БДС  EN ISO 3960
 1       2            3             4
               Оцветители         ВВЛМ №1
               Салмонели         БДС EN ISO 6579
               Патогени стафилококи    БДС EN ISO 6888-1
               Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
               γ радионуклиди
І.8.  Зърнени храни, ядки  Органолептика       ТД
    и маслодайни     Влага           БДС  ISO 712
    семена                      БДС  EN ISO 665
               Масленост         БДС  EN ISO 659
               Примеси          БДС  ISO 605
                            БДС  13380
                            БДС  EN ISO 658
               Пестицидни остатъци    БДС  EN 12393-1
               (4,4І-DDT, бупиримат,   БДС  EN 12393-2
               делтаметрин, диелдрин,   БДС  EN 12393-3
               триадимефон, ендрин,    БДС  EN 15662
               малатион,дихлорфлуанид
               пиримифосметил ,каптан)
               Афлатоксин В1и       БДС EN 14123
               Афлатоксин В1+B2+G1+G2
               Олово           БДС  EN  14082
                            БДС  EN  14084
               Кадмий           БДС  EN  14082
                            БДС  EN  14084
               Охратоксин А       Сборник методи за
                            хигиенни изследвания
                            НЦХМЕХ том ІV
                            БДС EN ISO 15141-2
               Зеараленон        ВВЛМ № 2
               Дезоксиниваленол     ВВЛМ № 4
               Фумонизини        EN 14352
               Е.коли          БДС ISO 16469-1
                            БДС ISO 16469-2
                            БДС ISO 16469-3
               Сулфитредуциращи     БДС 13808
               клостридии
               Салмонелни бактерии    БДС EN ISO 6579
               Стафилококус ауреус    БДС EN ISO 6888-1
               Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
               γ радионуклиди
І.9.  Плодове, зеленчуци  Сухо вещество       БДС  15437
    (пресни,замразени  Готварска сол       БДС  7168
    сушени)       Примеси          БДС  ISO 605
               Нетна маса и       БДС  7181
               съотношение на
               съставните части
               Пестицидни остатъци
               (4,4І-DDT, бупиримат,   БДС  EN  12393-1
               делтаметрин, диелдрин,  БДС  EN  12393-2
               триадимефон, ендрин,   БДС  EN  12393-3
               малатион,дихлорфлуанид  БДС  EN  15662
               пиримифосметил ,каптан)
               Кадмий          БДС  EN  14082
                            БДС  EN  14084
               Олово           БДС  EN  14082
                            БДС  EN  14084 1       2            3             4
               Мед            БДС EN 14082
                            БДС EN 14084
               Афлатоксин В1и      БДС EN 14123
               Афлатоксин В1+B2+G1+G2
               Охратоксин А       БДС EN ISO 15141-2
               Нитрати          Сборник методи за
                            хигиенни изследвания
                            НЦХМЕХ том І
               Патогенни стафилококи   БДС EN ISO 6888-1
               Салмонели         БДС EN ISO 6579
               Мезофилни аеробни и    БДС EN ІSO 4833
               факултативно анаеробни
               микроорганизми
               Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
               γ радионуклиди
І.10.  Кафе,чай, какао   Влага           БДС  8999
                            БДС  8273
                            БДС  ISO 1573
                            БДС  ISO 11294
               Афлатоксин В1и      БДС  EN 14123
               Афлатоксин В1+B2+G1+G2
               Охратоксин А       Сборник методи за
                            хигиенни изследвания
                            НЦХМЕХ том ІV
               Мед            БДС EN 14082
                          БДС EN 14084
             Коагулазоположителни   БДС EN ISO 6888-1
             стафилококи
             Салмонелни бактерии    БДС EN ISO 6579
             Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
             γ радионуклиди
І.11.  Безалкохолни   Органолептика       БДС 1065
    напитки                   ТД
             Сухо вещество       БДС 3485
             Киселинност        БДС 3485
             Захари          БДС 3485
             Подсладители(захарин,   Сборник методи за
             аспартам и ацесулфам)   хигиенни изследвания
                          НЦХМЕХ том І
             Оцветители (судан І)   ВВЛМ-1
             Мед            БДС EN 14082
                          БДС EN 14084
             Олово           БДС EN 14082
                          БДС EN 14084
                          Сборник методи за
             Консерванти(бензоена и
                          хигиенни изследвания
             сорбинова киселина)
                          НЦХМЕХ том І
             Калай           БДС ISO 2447
                          БДС 17258
             Коли форми        БДС 12334
             Салмонели         БДС 12334
                          БДС EN ISO 6579
             Патогенни стафилококи   БДС 12334
                          БДС EN ISO 6888-1
             Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
             γ радионуклиди 1       2          3             4
І.12.  Риба, рибни    Органолептика       БДС 7682
    продукти, рибни               ТД
    консерви     Съдържание на готварска  БДС 7168
             сол
             Влага           БДС 5712
             Обща киселинност     БДС 9368
             Мед            БДС EN 14082
                          БДС EN 14084
             Олово           БДС EN 14082
                          БДС EN 14084
             Оцветители (судан І)   ВВЛМ-1
             Салмонели         БДС EN ISO 6579
             Мезофилни аеробни и    БДС 1035
             факултативно анаеробни
             микроорганизми
             Мезофилни анаеробни    БДС 1035
             микроорганизми
             Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
             γ радионуклиди
І.13.  Яйца и яйчни   Оцветители (судан І)   ВВЛМ-1
    продукти     Коли форми        БДС 4336
             Салмонели         БДС 4336
                          БДС EN ISO 6579
             Патогенни стафилококи   БДС 4336
                          БДС EN ISO 6888-1
             Общ брой         БДС 4336
         микроорганизми
         Протеус          БДС 4336
         Псевдомонас        БДС 4336
         Специфична активност на  БДС ІЕС 61452 (отм.)
         γ радионуклиди
ІІ.  Води    Активна реакция      БДС  3424
         Амониев йон        БДС  3587
         Желязо          БДС  ISO 6332
                      БДС  16777
         Манган          БДС  ISO 6333
                      БДС  16777
         Нитрати          БДС  3758
         Нитрити          БДС  EN 26777
         Цвят           БДС  8451
         Мирис           БДС  8451
         Вкус           БДС  8451
         Прозрачност        БДС  8451
         Мътност          БДС  EN ISO 7027
         Остатъчен свободен хлор  БДС  3560
         Ешерихия коли       БДС  17335
                      БДС  EN ISO 9308-1
                      БДС  EN ISO 9308-3
         Клостридиум        БДС  EN ISO 26461-2
         перфрингенс
         Коли форми        БДС  17335
                      БДС  EN ISO 9308-1
                      БДС  EN ISO 9308-3
         Микробно число      БДС  17335
                      БДС  EN ISO 6222
 1     2        3            4
         Ентерококи        БДС 17335
                      БДС EN ISO 7899-1
                      БДС EN ISO 7899-2
         Полициклични ароматни   Сборник методи за
         хидрокарбонати      хигиенни изследвания
                      НЦХМЕХ том ІV
         Бензапирен        Сборник методи за
                      хигиенни изследвания
                      НЦХМЕХ том ІV
         Калций          БДС ISO 6058
         Магнезий         БДС ISO 6059
         Обща твърдост       БДС ISO 6059
         Перманганатна       БДС 3413
         окисляемост
         Сулфати          БДС  3588
         Фосфати          БДС  EN ISO 6878
         Хлориди          БДС  3414
         Цинк           БДС  15107
                      БДС  16777
         Никел           БДС  ISO 8288
         Мед            БДС  16777
         Кадмий          БДС  16777
         Олово           БДС  16777
         Флуориди         БДС  16911
         Хром шествалентен     БДС  7212
         Алуминий         БДС  ISO 10566
                 Арсен              БДС 3570
                 Бор               БДС ISO 9390
                                 Сборник методи за
                                 хигиенни изследвания
                                 НЦХМЕХ том ІV
                 Специфична           БДС EN 27888
                 електропроводимост
                 Пестицидни остатъци       Сборник методи за
                 (общо)             хигиенни изследвания
                                 НЦХМЕХ том І
                 Трихалометани (общо)      БДС EN ISO 10301
                 Разтворен кислород       БДС 17.1.4.08
                 Фекални коли форми       БДС 17336
                 Коли форми           БДС 17335
                 Ешерихия коли          БДС 17335
                 Стафилококи           БДС 17335
                 Ентерококи           БДС 17335
                 Общ брой            БДС 17335
                 микроорганизми
                 Общ брой мезофилни       БДС 17335
                 микроорганизми
                 Сулфитредуциращи        БДС EN ISO 26461-2
                 клостридии
                 Общ брой мезофилни       БДС 17335
                 аеробни микроорганизми
 ІІІ  Проби от         Коли форми           ISO 4832
    повърхности        Салмонела спп.         БДС EN ISO 6579
                 Стафилококус ауреус       БДС EN ISO 6888-1
  1        2             3                4
                 Общ брой хетеротрофни      БДС EN ISO 4833
                 мезофилни
                 микроорганизми
                 Листерия спп.          БДС EN ISO 11290-1
                                 БДС EN ISO 11290-2

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:
 №       Наименование на продукта              Метод за вземане на
 по                                 проби (извадки)
 ред
 1              2                       3
 1.  Води питейни                       ISO 5667-5
 2.  Води повърхностни за къпане и водни спортове       БДС EN ISO 5667-9
                                 БДС 17336

Позовавания:
ТД – Технологична документация
НЦХМЕХ – Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене
ВВЛМ №1 от 19.12.2008 г. - Оцветители. Методи за откриване и определяне на судан в палмово масло,
червен пипер, чили и продукти от тях чрез ВЕТХ.
ВВЛМ № 2 от 19.12.2008 г. – Метод за определяне на зеараленон в зърнени храни, царевица и
протеинова храна за птички.
ВВЛМ № 3 от 19.12.2008 г. – Газ хроматографски метод за определяне на пестицидни остатъци в
плодове, зеленчуци и зърнени храни „Quechers”.
ВВЛМ № 4 от 19.03.2009 г. – Метод за определяне на ДОН (дезоксиниваленол) в зърнени храни,
царевица и продукти от тях чрез ВЕТЕХ.
Наредба ПМС № 232 (ДВ.,бр.99/05, изм. ДВ.,бр.110/07) за контрола и координацията на
контрола върху вината, спирта, десилатите и спиртните напитки, Метод 13 Определяне на обща
киселинност, Приложение 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:1/11/2013
language:
pages:8