Development - TOP D.C.C. s.r.o_1_

Document Sample
Development - TOP D.C.C. s.r.o_1_ Powered By Docstoc
					           DEVELOPMENT

     DVP - 3


     Rozpočtování, cash flow. Controlling. Karty objektů. Asociace
     rozpočtářů staveb
LS 2009                       Ing. Luboš Krejčí, CSc.
Rozpočtování
Druhy rozpočtů ve výstavbě
-  odborný odhad stavebních nákladů pro developerské
  rozhodování
-  propočet stavebních nákladů
-  kontrolní položkový rozpočet
-  souhrnný rozpočet
-  nabídkový rozpočet
-  výrobní kalkulace
-  výsledná kalkulace
-  kontrolní souhrnný rozpočet
-  postup při oceňování
Odborný odhad stavebních nákladů pro
developerské rozhodování

-  zpracování v přípravné fázi stavby (investiční záměr,
  územní řízení)
-  posouzení ekonomické efektivnosti daného projektu
-  přesnost odhadu 15 – 20%
-  využití THU
            Realizovaná stavba      THU    Náklady na novou stavbu (Nn)
                         Náklady na
                         m3 OP příp.
                          m2 ZP

       Obestavěný                       Náklady (Nn) =
       prostor (OP)                      THU x m3 (příp.
        Zastavěná        Náklady              m2)
       plocha (ZP)        stavby
                    (NTHU)
  Klasifikace objektů a prací

  Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
  - ČR, pro podrobné třídění a oceňování

  Jednotná klasifikace stavebních objektů a
  stavebních prací (JKSO)
  - ČR, pro oceňování a technické ukazatele

  obory 801 - 833 – stavební objekty
  obory 838 – 839 – stavební práce výrobní povahy
     Struktura číselného kódu JKSO


1.2.3.   4.     5.       6.        7.
 1.    2.
 stupe   stupe
  ň     ň   3. stupeň   4. stupeň     5. stupeň

                 Konstrukčně
                 materiálová      Druh
Obor   Skupina  Podskupina  charakteristika  stavební akce

                         Druh stavební
 Stavebně technický    Druh konstrukce,   akce (např.:
   popis a účel       materiálu     novostavba,
                         rekonstrukce)
  Odvětvová klasifikace ekonomických činností
  (OKEČ)
  - EU, všechny činnosti práv. nebo fyz. osob

  Standardní klasifikace produkce (SKP)
  - EU
      Oddíl 45 - Stavební práce

       Oddíl 46 – Klasifikace stavebních děl (KSD)
       - pro statistické účely
    Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl


 1.2     3     4      5      6     7     8
1.stupe       3.stupe         5.stupe  6.stupe  7.stupe
  ň   2.stupeň   ň    4.stupeň    ň     ň     ň
     Pododdí  Skupin  Podskupin
Oddíl    l     a      a     třída  položka  fazeta


 Stavebně technický popis
    a účel (např.:                     materiál
  administrativní budova,
   hala pro výrobu)
CC-CZ

  Od roku 2004
  Nahrazuje KSD
  Classification of Types of Constructions = CC
  Czech = CZ
  Statistické účely
  Nezahrnuje stavební práce a technolog. zař.
  www.czso.cz
Struktura číselného kódu CC-CZ

Podle technického řešení a užívání


    1     2     3     4     5,6

  1.stupeň  2.stupeň  3.stupeň  4.stupeň  5.stupeň

   2x     6x     20x    46x    335x
   Sekce   Oddíl   Skupina   Třída   Podtřída   I. Budovy
 II. Inženýrská díla
   Kód CZ-CC     Text


            SEKCE 1 - BUDOVY11           Budovy bytové

   11         Budovy jednobytové
   1
     111      Budovy jednobytové
      0
        111011 Budovy jednobytové

        111012 Budovy jednobytové se služebním
            vybavením

        111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové

        111022 Chaty pro rekreaci jednobytové
Propočet stavebních nákladů
-  odhad ceny budoucí stavby, podkladem pro jeho
  zpracování je návrh, studie stavby nebo
  dokumentace k územnímu řízení
-  pro ověření předpokladů financování stavby, může
  být součástí studie proveditelnosti
-  podkladem jsou cenové ukazatele vztažené k vhodné
  měrné jednotce
-  oceňování hrubých konstrukčních prvků
Kontrolní položkový rozpočet
-  zpracovaný zejména dle dokumentace pro stavební
  povolení
-  slouží k potvrzení předpokladů financování stavby
-  položkový rozpočet vypracovaný na základě výkazu
  výměr zahrnující práce a dodávky popsané v
  projektové dokumentaci pro stavební povolení,
  vzhledem k neúplnosti dokumentace je třeba doplnit
  i práce, které nejsou v dokumentaci explicitně
  uvedeny, ale jejich výskyt lze předpokládat
-  typický kontrolní rozpočet je ve své podstatě
  oceněným Soupisem prací a dodávek
Souhrnný rozpočet
-  využívány minimálně, pouze pro potřeby státní
  správy
-  souhrnný rozpočet lze chápat jako celkovou cenu
  stavby
-  dříve byl souhrnný rozpočet členěn do tzv. 11 hlav
-  souhrn veškerých nákladů investičních i
  neinvestičních které byly vynaloženy v souvislosti s
  realizací stavby
Nabídkový rozpočet
-  zpracovaný na základě slepého rozpočtu neboli Soupisu
  prací a dodávek doplněného o výměry, který je nedílnou
  součástí zadávací dokumentace
-  uchazečem o zakázku nebo dodavatelem oceněný Soupis
  prací a dodávek, je podkladem pro určení ceny díla podle
  rozpočtu stavby

Náležitosti rozpočtu
-  stanovení výměr pro stavební část
-  stanovení výměr pro technické vybavení budov
-  rekapitulace kapitol, samostatně pro každý objekt
-  soupis a ocenění položek všeobecných konstrukcí a prací
-  Rekapitulace stavby
-  DPH
-  ocenění stavební části
-  ocenění technického vybavení budov
Výrobní kalkulace
-  na rozdíl od běžného rozpočtu rozkládá ceníkovou
  položku v členění dle kalkulačního vzorce a určuje
  tak náklady na jednotlivé oddíly kalkulačního vzorce
-  je dána vektorem plánovaných cen na plánovaný
  objem práce a zpracovává se ve fázi realizační
  přípravy

Kalkulační vzorec:
-  + přímý materiál
   + přímé mzdy
   + ostatní přímé náklady
   + výrobní (provozní) režie (např. odpisy strojů, energie, atp.)
  VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
   + správní režie (např. řízení podniku jako celku, odpisy správních budov)
  VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
   + odbytové náklady (např. skladování, propagace, expedice)
  ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
   + zisk (ztráta)
  CENA VÝKONU
Výsledná kalkulace
-  sestavuje se po dokončení prací, určuje kolik nákladů v
  členění dle kalkulačního vzorce se během stavby skutečně
  spotřebovalo, slouží jako kontrolní nástroj (porovnáním s
  plánovanou výrobní kalkulací se zjistí odchylky skutečnosti
  od plánovaného stavu)

Využití výsledné kalkulace:
- porovnání s plánovanou kalkulací,
- porovnání se zaúčtovanými náklady,
- kontrola hospodárnosti,
- předpoklad pro řízení nákladů,
- mezipodnikové porovnávání,
- zjištění skutečné rentability jednotlivých druhů podnikových výkonů,
- zpřehlednění nákladů,
- korekce norem spotřeby (úprava databází),
- úprava sazeb a cen,
- úprava kalkulačního vzorce,
- sestavení ukazatelů.
Kontrolní souhrnný rozpočet
-  na rozdíl od dodavatele, který projekt vyhodnocuje
  na základě výsledné kalkulace, investor používá
  kontrolní souhrnný rozpočet
Postup při oceňování
Základní úkoly:
-  určit požadovaný typ ocenění
-  určit dodavatele ocenění
-  stanovit náklady na ocenění
-  určit potřebné prostředky
-  vypracovat plán přípravy ocenění
-  vhodnost metodiky
-  kontrola v průběhu zpracování nabídky
Postup při oceňování
Vlastní oceňování:
1)  Příjem zadávací dokumentace
2)  Interní rozdělení podkladů
3)  Kontrola rozsahu a kompletnosti podkladů
4)  Prohlídka staveniště
5)  Vypracování výkazů výměr
6)  Ocenění orientačními cenami
7)  Kalkulace přímých nákladů
8)  Kalkulace nepřímých nákladů
9)  Kontrola externě vypracovaných podkladů
10)  Zohlednění způsobu řízení stavby
11)  Zohlednění smluvních podmínek v kalkulaci cen
12)  Analýza rizik
13)  Kontrola úplnosti
14)  Rozhodnutí o konečné ceně nabídky
15)  Kompletace dokumentace nabídky k odevzdání
Důmyslné pomůcky přednášejícího
Cash flow
-  výchozím podkladem pro sestavení cash flow plánu
  je harmonogram (rozvržení činností v čase) a
  stavební rozpočet (ocenění jednotlivých činností
  jednotkovými cenami)
-  zobrazuje plánované postupné hrazení nákladů
  stavební firmě, prolnutí nákladů stavby s
  harmonogramem stavby
-  uvádí plánovanou prostavěnost daných položek pro
  jednotlivý měsíc v procentech dokončení a zároveň
  odpovídající podíl z ceny této položky dle rozpočtu
-  dle skutečného průběhu prací pak cash flow plán
  aktualizuje zástupce investora
Postupy hrazení stavebního rozpočtu
1)  Zálohové platby – objednatel uhradí stavební firmě
   předem dohodnutou výši zálohy, zbývající část ceny je
   uhrazena po dokončení stavby
2)  Fixní platby – objednatel hradí dodavateli pravidelně
   pevnou částku stanovenou v SoD na základě splnění
   daného rozsahu práce
3)  Platby dle plánu – pravidelné platby, jejichž výše
   odpovídá plánovanému postupu stavby dle smlouvy
4)  Platby vycházející z cash-flow plánu – pravidelné
   platby, jejichž výše odpovídá procentuelnímu
   jednotlivých prací a dodávek
5)  Platby vycházející ze soupisu prací a dodávek –
   pravidelné platby, jejichž výše odpovídá přesnému
   plnění jednotlivých prací a dodávek
Čerpání stavebního rozpočtu
- je rozhodující pro vyrovnané cash-flow dané stavby a
  vedle množství skutečně provedených prací a ceny
  těchto prací ve stavebním rozpočtu zavisí částečně i
  na dalších skutečnostech:
  -  kvalita prací: provedené práce musí být schváleny TDI
  -  více a méně práce
  -  pozastávka
  -  zálohy
  -  lhůty splatnosti: nastavení lhůt splatnosti vůči
    subdodavatelům
Controlling
-  jedním z nástrojů řízení, začíná ještě před
  zpracováním nabídky
-  v rámci controllingu je třeba sledovat i
  náklady zpracování nabídek a monitorovat
  úspěšnost získávání zakázek
-  rozhodnutí vyhotovit nabídku má i okamžitý
  finanční dopad (např. bankovní záruky
-  controlling má za úkol zajistit,
  transformovat, zkompletovat informace o
  ekonomických výsledcích do takové
  podoby, aby byly pro řízení využitelné
Controlling
-  založen na analýze odchylek, předně je
  třeba stanovit hranice co znamená ještě
  žádoucí stav a co je už považováno za
  odchylku
-  srovnává plánované náklady se skutečností
  vzhledem k motivaci zapojených osob a
  jejich hospodárnému chování
-  snaží se o to, aby mohl podnik v budoucnu
  pružněji reagovat na měnící se podmínky
-  zdrojem informací je především nákladové
  a finanční účetnictví
Funkce controllingu
-  předvídání vývoje
-  reakce na možné eventuality
-  rychlejší a jistější rozhodnutí managementu
-  orientace na cíl
-  redukce komplexity - oddělování informací
  pro jednotlivé úrovně řízení
Úkoly controllingu

-  porovnání plánu a skutečnosti a
  kontrola rozpočtu
-  analýza odchylek a příčin
-  včasný reporting pro manažera
-  napomáhá při plánování strategie
-  poskytuje prostor pro interní
  poradenství
Nástroje controllingu
Výrobní faktura
-  je časovou výrobní kalkulací stavebního objektu,
  zpracovává se po určitých obdobích na všechny
  provedené práce
-  vychází z výrobní kalkulace a zajišťuje pravidelnou
  kontrolu vlastních nákladů při realizaci stavby
-  slouží jako nástroj kontroly hospodaření, umožňuje
  posouzení efektivnosti zvolených technologií,
  organizačních a ekonomických řešení


Výrobní kalkulace
Výsledná kalkulace
Karty objektů
-  metodika stanovení nákladů na objekty
  pozemního stavitelství dle DIN 276, obdoba
  českých THU
-  plochy a obestavěný prostor jsou počítány
  dle DIN 277
-  určení nákladů na jednotku obestavěného
  prostoru, zastavěné plochy, na fyzickou
  jednotku konstrukce
Členění nákladů dle DIN 276

Kód nákladové skupiny  Název nákladové skupiny
   100        Pozemek
   200        Přípravné práce a připojení
   300        Stavební objekty, konstrukce
   400        Technické vybavení budov
   500        Venkovní zařízení
   600        Vybavení a umění
   700        Vedlejší náklady
Karta objektů
2. Rozpočtové náklady dle DIN 276                      4. Zastavěná plocha dle DIN 277
                  Cena           Cena na           (1=2+7)  (2=3+4+5+6) (3)      (4)   (5)   (6)  (7)
    Název položky       celkem    %   m3 OP   m2 ZP         BGF m2 NGF m2 HNF m2        NNF m2 FF m2 VF m2 KGF m2
  Stavební část        136 972 776 100,00    2 268    20 159  1.NP   5 541,23 5 374,50 4 986,60      282,90    105,00 166,73
  z toho: HSV          43 959 943 32,09     728    6 470  2.NP    422,71   399,50         293,40 16,30 89,80  23,21
      PSV          10 857 782   7,93    180    1 598  3.NP    830,66   804,20         362,50 400,70 41,00  26,46
      TZB          45 009 145 32,86     745    6 624  Celkem 6 794,60 6 578,20 4 986,60       938,80 417,00 235,80 216,40
      Venkovní plochy 25 701 220     18,76    426    3 783  %     100,00    96,82    73,39   13,82  6,14  3,47  3,18
      Vedlejší náklady 11 444 687     8,36    189    1 684
3. Rozhodující měrné a účelové jednotky
  m3 OP     60 399,40     m2 půdorysné plochy    5 541,23   m2 fasády        3 847,16        m2 venkovních oken   217,408
  m2 ZP      6 794,60     m2 střechy        5 541,23   m2 venkov. dveří     128,62
5. Rozhodující konstrukčně materiálové charakteristiky
                                 Cena     Cena na Cena na         cena na
  Kód   Popis                         Celkem     m3 OP m2 ZP      %      mj
  323   Hlubinné zakládání (mikropiloty)           2 517 386      42    370    1,84   5 547   CZK/m3 betonáže
  333   Venkovní sloupy ocelové                7 179 800     119   1 057    5,24   1 296   CZK/m2 půdorysné plochy
  335   Venkovní povrchové úpravy - obvodový plášť      3 993 668      66    588    2,92   1 216   CZK/m2 vnějšího povrchu
  363   Střešní vrstvy - izolace tepelná, hydroizolace    4 963 663      82    731    3,62     901  CZK/m2 izolované plochy
  38036 Podlahové konstrukce - železobetonové a betonové 4 020 069         67    592    2,93     721  CZK/m2 podlahy
  411   Kanalizace                      1 299 085     152    524    0,95     524  CZK/m2 ZP
  431   Větrací zařízení - teplovzdučné větrání        4 996 075      83    735    3,65     735  CZK/m2 ZP
  435   Chlazení                       9 026 346     149   1 328    6,59   1 328   CZK/m2 ZP
  444   Rozvody el. (vč.parapetních kanálů)          7 826 176     130   1 152    5,71   1 152   CZK/m2 ZP
  451   Telekomunikační zařízení               2 345 488     274    946    1,71     946  CZK/m2 ZP
  465   Jeřábová zařízení                   3 071 200      51    452    2,24 1 535 600   CZK/ks
  481   Automatizační a regulační systémy - MaR        1 712 368     200    691    1,25     691  CZK/m2 ZP
  511   Úpravy terénu                     5 794 442     678   2 337    4,23     209  CZK/m3 zeminy
  522   Komunikace - základy a zpevnění venkov. ploch     3 255 472      54    479    2,38     180  CZK/m2 zpevňované plochy
  522   Komunikace                     11 082 356      183   1 631    8,09   10 926   CZK/m2 komunikace
  731   Budovy - koordinační přirážka, projektové práce    8 725 824     144   1 284    6,37   1 284   CZK/m2 ZP
Karta objektů
Asociace rozpočtářů staveb
www.rozpoctari.cz


-  sdružuje odborníky, zabývající se rozpočtováním
  staveb, kalkulacemi stavebních prací, přípravou
  staveb a cost managementem
-  byla založen v roce 2002 (Cech rozpočtářů) jako
  dobrovolné sdružení právnických i fyzických osob
  činných v oblasti oceňování stavebních prací z řad
  investorů, dodavatelů, projektantů a expertů
-  základním úkolem Asociace je významným
  způsobem přispět ke standardizaci procesu
  oceňování stavebních zakázek od investičního
  záměru až po výsledné ekonomické vyhodnocení
  realizované stavby
Hlavní činnosti asociace
  podpora vzdělání členů a péče o jejich odborný růst
  velký důraz na etickou stránku vykonávání profese
  příprava a realizace procesu certifikace členů
  tvorba standardních postupů pro oblast oceňování
  spolupráce s ostatními profesními sdruženími v oblasti
  stavebnictví
  iniciování vzniku nových norem a novelizací právních předpisů
  s cílem posílit standardizaci rozpočtování ve stavebnictví
  profesionalita
  vykonávání činností ve prospěch odborných, hospodářských,
  právních a společenských zájmů svých členů
  dodržování zásad odbornosti, regulérnosti a vyspělosti ve
  vztahu k zákazníkovi (etická stránka vykonávání profese)
  zastupování členů ve vztahu ke státním orgánům ČR a
  orgánům jiných profesních organizací působících ve
  stavebnictví
Rozpočtová dokumentace ve veřejném
investování a v dokumentaci staveb
-  metodické pojednání jehož snahou je objasnit
  problematiku rozpočtování v ČR
Cílem metodického pojednání je:
-  vyjasnit postavení rozpočtů v projektové dokumentaci staveb.
  Zde se apeluje na kvalitní a včasné podklady pro rozpočtování a
  na tvorbu katalogových listů, jako jakési části typových podkladů.
  V projektu by měl být řešen mimo rozpočet k provádění stavby i
  harmonogram-SG a systém kvality
-  vyjasnit postavení rozpočtů ve veřejných zakázkách. Považujeme
  za normální začít rozpočtovat ve veřejných zakázkách formou
  stavebně technologických rozpočtů, protože správný výběr
  uchazeče by měl být vázán na schopnost stavět s rozpočtem,
  harmonogramem-SG a systémem kvality. Tím by mohla být
  zakázka docela průhledná a tak trochu i odolnější ke problematice
  korupce
-  vyjasnit postavení rozpočtů v dotacích vůbec, zejména však z EU
-  vyjasnit postavení rozpočtů v investorském plánování
-  vyřešit podklady pro certifikaci rozpočtářů
Oblast činnosti rozpočtáře
Zajímavé stavby na závěr
Zdroje:
Podnikové podklady TOP D.C.C.
Kalkulace cen stavebních prací a materiálů; Krejčí,
Kalivodová
www.business.center.cz
www.rozpoctari.cz
                           Dotazy
               KONEC

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:1/11/2013
language:Czech
pages:50