Development - TOP D.C.C. s.r.o by hcj

VIEWS: 13 PAGES: 56

									           DEVELOPMENT

     DVP - 1

     Developerské rozhodování; druhy developerských projektů;
     stavba a její životní cyklus; studie proveditelnosti; katastr
     nemovitostí; územní plán; územní a stavební řízení
LS 2009                       Ing. Luboš Krejčí CSc.
Charakteristika předmětu

-  rozsah: 1+1, z

-  konzultační hodiny v rámci cvičení,
  případně email: krejci@topdcc.cz

-  podmínky udělení zápočtu: zpracování
  vybraného developerského projektu
 Development
   Soubor konkrétních činností, které zabezpečí
   vyhledání tržních příležitostí, jejich rozvoj, prosazení
   a zhotovení s realizací zisku


Sekundární efekty:

 prohlubuje diverzifikaci aktivit a rozšiřuje působení firmy
do dalšího segmentu trhu
 umožňuje optimalizovat portfólio nemovitostí stavební
firmy
 vytváří podmínky pro získání stavební zakázky pro firmu
Developerské rozhodování
- analýza příležitosti
- financování projektu
- BOT, PPP projekty - výstup projektu prodat či
  pronajmout
Druhy developerských projektů
Bytový neboli rezidenční development
Důležité aspekty:
-  prestiž a image lokality
-  urbanismus a architektura areálu
-  parkování
-  pořizovací cena bytu a garážové stání
-  platební podmínky a splátkový kalendář
-  nabídka standardu
-  technická vybavenost objektů
-  občanská vybavenost a vazby na okolí
-  dopravní dostupnost
-  technická kvalita objektu
-  okolí a životní prostředí
Druhy developerských projektů
Bytový neboli rezidenční development

-  současné ceny bytů 30 tis. Kč/m2 až k hranici 100
  tis. Kč/m2 v závislosti na lokalitě

-  náklady cca 23 tis. Kč/m2 v závislosti na použitých
  materiálech a kvalitě provedení

-  zisk developera někdy až 300%
Druhy developerských projektů
Administrativní a komerční development
Dynamická oblast trhu s nemovitostmi,v současné době
nasycení trhu kancelářskými prostory středního a nižšího
standardu.


- moderní novostavby s velmi vysokým standardem
- novostavby středního standardu
- rekonstrukce stávajících kancelářských objektů
 Druhy developerských projektů
 Administrativní a komerční centra
Nové sídlo rádia Svobodná   Palladium
Evropa na Hagiboru
Druhy developerských projektů
Development velkých územních celků

Generální developer připravuje území pro ostatní developery,
kteří zrealizují takto připravené příležitosti.

- podílet se nebo ideově ovlivňovat vznik územního plánu pro
dané území
- zajistit infrastrukturu
- poskytovat komplexní servis jednotlivým subdeveloperům


např. Rohanský ostrov
Fáze developerského projektu
Fáze přípravná

-  vyhledání developerské příležitosti (respektování územního plánu,
  průzkum vhodnosti lokality, ekonomická proveditelnost)
-  zajištění developerské příležitosti (nákup pozemku, nemovitosti,
  kapitálový podíl)
-  příprava projektu (definice aktivit, termínů, zdrojů,
  odpovědnosti,…)
-  příprava finančního plánu projektu (cash flow, platební
  kalendář,…)
Fáze developerského projektu
Fáze realizační

-  příprava a řízení stavby (výběr dodavatele, smlouva o dílo,
  TDI,…)
-  prodej (pronájem) produktu
-  finanční sledování stavby (překlenovací úvěr, reakce na zvýšenou
  či sníženou poptávku)
Fáze developerského projektu
Fáze vyhodnocení

-  postauditování projektu (audit nákladů, ziskovosti, řízení
  projektu,…)
-  tvorba standardů (fyzické, nákladové, kapitálové, příjmové)
Současný stav developmentu

-  nižší poptávka – pokles cen bytů (předpoklad do r. 2010)
-  ztížené podmínky financování developerských projektů ze strany
  bank
-  zpoždění či dočasné odložení projektů
-  vysoká neobsazenost především nemovitostí pro logistiku (až
  17%)
-  růst neobsazenosti i u kancelářských objektů (cca 10%)
Životní cyklus stavby            záměr
      užívání        projektování
likvidace


           realizace
Fáze výstavbového projektuZáměr

     Předinvestiční fáze            Investiční fáze
                   Provozní fáze
Diagram výstavbového projektu
Předinvestiční fáze, záměr projektu

Rozhodování o:
 cíl projektu

 účel projektu

 investice

 způsob financování

 způsob organizace a řízení

 územní řízení a rozhodnutí
  Předběžná studie proveditelnosti
•  zpracovává se před dokumentací pro vydání územního
  rozhodnutí, pro náročnější a složitější projekty; její
  nepřesnost při stanovování nákladů je až 20%.

•  obsahuje: současný stav a historie projektu, analýza trhu
  a koncepce odbytu, materiálové dodávky, lokalita a vliv na
  životní prostředí, technické řešení projektu, organizační a
  režijní náklady výstavby a provozu, lidské zdroje,
  harmonogram realizace projektu, finanční analýzu a
  potřebu investičních prostředků, finanční a ekonomické
  vyhodnocení, závěr a doporučení

•  slouží investorovi pro rozhodnutí o dalším pokračování
  záměru
   Studie proveditelnosti
•  Zpracovává se souběžně s dokumentací pro územní řízení, tudíž má
  oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti
  cenových odhadů.

•  Hlavním účelem této studie je prokázání a podložení životaschopnosti
  projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek
  realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána
  bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu,
  ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho
  rozhodování, plánování a provozování projektu samotného. Obsah
  shodný jako u předběžné studie proveditelnosti.

•  Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o
  spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU,
  apod.
Příklad realizované studie
Radnice pro MČ Praha 14
-  předmětem zpracování studie proveditelnosti byl záměr výstavby
  nového sídla radnice
-  prvotním požadavkem bylo umístit do objektu následující
         pracoviště pro 320 lidí (250 míst MČ)
         polyfunkční sál pro cca 100 osob
         zasedací místnost rady pro 30 osob
         3 až 4 další zasedací místnosti pro 20 osob
         obřadní místnost pro 50 – 60 osob
         restaurace pro cca. 50 osob + salonky
         archivy (300m2), garáže, sklady, technické zázemí
         ostatní (čekárny, bufet, fit centrum)
-  prvotní požadavek shledán jako nereálný, navrhované prostory se
  omezily pouze pro Státní sociální podporu, Správu majetku Prahy
  14 a Městskou policii
-  nynější sídlo v panelovém domě je nevyhovující svým
  standardem
  Příklad realizované studie
Radnice pro MČ Praha 14
-  studie řešila investiční náklady, způsoby financování výstavby (ať
   už pomocí úvěru či prostředků soukromých investorů), věcné a
   časové řešení objektu, dopad na životní prostředí, rizika
   proveditelnosti a jejich minimalizace
-  jako nejvhodnější varianta (cena x riziko) byla doporučena
   kombinace nájemního domu spolu s realizací prodeje některých
   pozemků a objektů, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 14
Investiční fáze
etapa investiční přípravy a realizační přípravy


  projektová činnost
  inženýrská činnost
  dodavatelé
  uzavírání smluv
  stavební řízení a rozhodnutí
       Investiční fáze
       etapa realizace

  předání a převzetí staveniště
  výstavba
  předání a převzetí stavby
  vady a nedodělky
  kolaudační souhlas
Fáze provozní

  vyhodnocení projektu
  katastr nemovitostí
  záruky
  provoz, energie a správa budovy
  likvidace
Trocha oddechu
Netradiční přeprava materiálu
Katastr nemovitostí
-  zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
-  soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující popis, soupis,
  geometrické a polohové určení
-  jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a
  dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem
-  zdroj informací sloužící k ochraně práv k nemovitostem, pro
  daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí,…

Části KN
-  SPI – Soubor popisných informací
-  SGI – Soubor geodetických informací
-  Sbírka listin
-  Souhrnné přehledy o půdním fondu
-  Dokumentace výsledků měření a šetření
Zásady vedení KN
-  zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě
  pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu
-  zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě
  návrhu na vklad
-  zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů
-  zásada legality – všechny zápisy v KN ČR jsou v souladu se
  skutečností (zápisy od 1.1.1993, předtím Evidence nemovitostí)
-  zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost
  zápisu
-  zásada veřejné víry – důvěra, že data v KN ČR jsou v souladu se
  skutečností
-  zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu KN ČR
-  zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední
  povinnosti
  Stavební zákon
  zákon č.183/2006 Sb.,
  o územním plánování a stavebním řádu
Část první:    Úvodní ustanovení
Část druhá:    Výkon veřejné správy
Část třetí:    Územní plánování
Část čtvrtá:    Stavební řád
Část pátá:     Společná ustanovení
Část šestá:    Přechodná a závěrečná ustanovení
Část sedmá:    Účinnost
  Pojmy
stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo
 montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně
 technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a
 konstrukce, na účel využití a dobu trvání; stavbou se
 rozumí i její část nebo změna dokončené stavby
změna dokončené stavby – nástavby, přístavba
 (půdorysně se rozšiřuje a je propojena s dosavadní
 stavbou), stavební úprava (zachovává se půdorysné i
 výškové ohraničení stavby)
stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor
 pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním
 rozhodnutím anebo regulačním plánem
Veřejná správa
orgány obce
   obecní úřad
   stavební úřad
   zastupitelstvo obce
orgány kraje
   krajský úřad
   zastupitelstvo kraje
zvláštní působnost na území hl. m. Prahy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
stavební úřady
   obecné
   speciální
   vojenské
  Územní plánování
  zajišťovat, posuzovat a prověřovat stav
  území a jeho změny
  stanovovat požadavky a podmínky pro
  provádění změn území
  určovat nutné zásahy do území atd.

podklady
    územně analytické podklady – zjištění a
    vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
    hodnot, omezení a záměrů
  Územní rozhodnutí
rozhodnutí o:
 umístění stavby nebo zařízení
 změně využití území
 změně stavby a o změně vlivu stavby na využití
 území
 dělení nebo scelování pozemků
 ochranném pásmu
  vydá příslušný stavební úřad na základě
  územního řízení
Účastníci územního řízení
  žadatel
  obec, na jejímž území je požadován
  záměr
  vlastník pozemku nebo stavby (není-li
  sám žadatelem)
  dotčené osoby (mají vlastnické právo
  nebo jiné věcné právo k sousedním
  stavbám, pozemkům atd.)
  osoby, o kterých tak stanoví zvláštní
  právní předpis
Žádost o vydání územního rozhodnutí

obsah
 základní údaje o záměru
 identifikační údaje pozemků a staveb


přílohy
 doklady o vlastnickém právu
 rozhodnutí dotčených orgánů
 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a
 technické infrastruktury
 dokumentace
 případná další vyjádření a rozhodnutí (vliv na
 životní prostředí, zvláštní předpisy atd.)
  Územní souhlas

  § 96
  stavby, které nevyžadují stavební povolení ani oznámení
  ohlašované stavby
  stavby pro reklamu
  stavby v uzavřených prostorech existujících staveb,
  není-li změna na okolí
  úpravy terénů, násypů a výkopů do 1,5 m, do 300 m2
  skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2
  mimo vrakovišť a skládek
  změny druhu pozemku
  změny staveb
Stavební řád
Stavby, terénní úpravy,
zařízení a udržovací práce

   nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

   vyžadující stavební povolení

   vyžadující ohlášení
 Žádost
Ohlášení
   údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě
   (rozsah, účel, způsob, doba provádění)
   doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv
   případně projektová dokumentace
Stavební povolení
   údaje o záměru, pozemcích a stavbách
   doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv
   projektová dokumentace
   plán kontrolních prohlídek stavby
   závazná stanoviska
Účastníci stavebního řízení

  stavebník
  vlastník stavby
  vlastník pozemku
  dotčené osoby s vlastnickými a jinými
  právy
  zvláštní osoby vymezené zákonem
  osoby s právem věcného břemena
Odstranění stavby
Lze nařídit v případě

  ohrožení života nebo zdraví
  staveb postavených bez rozhodnutí
  stavebního úřadu vyžadovaného
  zákonem
  staveb, u nichž bylo stavební povolení
  zrušeno a stavbu nelze zachovat
Závěrem příklady atypických
   možností bydlení
Zdroje:
www.mmr.cz
www.portal-vz.cz
www.compet.cz
www.micr.cz
www.isvzus.cz/usisvz
www.sps.cz             Dotazy
www.stavebnistandardy.cz
www.ckait.cz
www.stavebnidozor.cz
www.encyklopedie.seznam.cz
Podnikové podklady TOP D.C.C.
              KONEC

								
To top