Нэн яаралтай болон хойшлуулшг_й эмчилгээт

Document Sample
Нэн яаралтай болон хойшлуулшг_й эмчилгээт Powered By Docstoc
					  МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ


 Нэн яаралтай болон
хойшлуулшгүй эмчилгээт
гипертензийн ангилал ба
    оношлогоо

                  1
Нэн яаралтай болон хойшлуулшгүй
 эмчилгээт гипертензийн ангилал
                 (Н.Каплан)
1. Харааны мэдрэлийн хаван бүхий
 даамжрах явцтай хоруу гипертензи
2. Тархи – судасны нэн яаралтай
 эмчилгээт эмгэгүүд:
 – Гипертензийн энцефалопати
 – Хүнд хэлбэрийн АГ-тэй товруу-бүлэнт
  харвалт
 – Тархины эдэд цус харвах
 – Торлогийн доорхи цус харвах
 – Тархины гэмтэл
Нэн яаралтай болон хойшлуулшгүй
 эмчилгээт гипертензийн ангилал
                (Н.Каплан)
 3. Нэн яаралтай эмчилгээ шаардсан
  ЗСӨ:
 • Гипертензийн шалтгаант зүүн ховдлын
  дутагдал
 • ЗШ бүхий АГ
 • Зүрхний тогтворгүй бах бүхий АГ
 • Гол судасны хуулрал
 • Гол судас ба титэм судсыг залгасан мэс
  заслын дараа
 Нэн яаралтай болон хойшлуулшгүй
  эмчилгээт гипертензийн ангилал
                  (Н.Каплан)
4. Бөөрний эмгэгүүд:
 • Цочмог гломерулонефрит
 • Холбогч эдийн эмгэгийн шалтгаантай бөөрний
  судасны эмгэгийн яаралтай тохиолдол
 • Бөөрний судасны гаралтай гипертензи
 • Бөөр шилжүүлэн суулгасны дараахь хүнд
  зэргийн АГ
Нэн яаралтай болон хойшлуулшгүй
 эмчилгээт гипертензийн ангилал
               (Н.Каплан)
5. Цусны эргэлтийн тогтолцоон дахь
 катехоламины илүүдэл:
• Феохромоцитомын криз
• Симпатомиметик үйлчлэлтэй бодист донтох
 (ампетамин, кокайн , экстази)
• Артерийн гипертензийн эсрэг эмчилгээг гэнэт
 зогсоох
• Нугасны гэмтлийн дараах гиперрефлекс
Нэн яаралтай болон хойшлуулшгүй
 эмчилгээт гипертензийн ангилал
              (Н.Каплан)
6. Хүнд хэлбэрийн эклампсийн өмнөх шат,
  эсвэл эклампси
7. Хагалгааны өмнөх болон дараах байдал:
• Яаралтай хагалгаанд орох шаардлагатай
  хүнд хэлбэрийн гипертензитэй өвчтөн
• Хагалгааны дараах гипертензи
• Хагалгааны дараах судасны оёдлоос цус
  алдах
8. Хүнд хэлбэрийн түлэгдэл
9. Хүнд хэлбэрийн хамрын цус алдалт
10. Тромболитик пурпур
      Анамнез
• Жинхэнэ болон хоёрдогч гипертензи
• Гипертензийн явц
• Хийгдэж байсан эмчилгээ,
 эмчилгээний үр дүнд СД ба ДД-ын
 түвшин, эмийн тун
• Эмчилгээний үргэлжилсэн хугацаа
 болон завсарласан байдал
   Бодит үзлэг
Ерөнхий хам шинжүүд
• Халуурах
• Хөлрөх
• Царай цонхийх
• Толгой эргэх
• Хамраас цус алдах
  Зүрхний талаас илрэх хам
      шинжүүд
•  Цээжээр өвдөх
•  Амьсгаадах
•  Уушгины хаван
•  Зүрх дэлсэх
•  Хэм алдагдах
•  2 гарт хоёуланд АД ихсэх
•  Дундаж АД-ын ихсэх
  Тархины талаас илрэх хам
      шинжүүд
• Толгой өвдөх
• Толгой эргэх
• Дотор муухайрах, бөөлжих
• Ухаан санааны өөрчлөлт: ухаан балартах,
 ухаан самуурах, унтаа байдалтай болох
• Мэдрэлийн голомтот өөрчлөлт
• Таталт
Бөөрний талаас илрэх хам
    шинжүүд
•  Олигури
•  Гематури
•  Протейнури
•  Электролитын алдагдал
•  Азотеми
•  Уреми
  Нүдний талаас илрэх хам
      шинжүүд
•  Нүдэнд оч гялбах
•  Сохор толбо
•  Нүд бүрэлзэх
•  Харааны гажиг
•  Юм хоёрчлогдож харагдах
•  Түр зуурын сохрол
     Багажийн шинжилгээ
Зайлшгүй хийгдвэл зохих:
• ЗЦБ: зүүн ховдлын гипертрофи, зүрхний булчингийн
 цочмог ишемийн шинжүүд
• Нүдний угийн шинжилгээ: торлогт цус харвах, нэвчдэс
 үүсэх, харааны мэдрэлийн диск хавагнах
• Цусанд: ЦЕШ, электролитууд, креатинин, ШЕШ,
 микроангиопати цус задлах анемийг илрүүлэх шинжилгээ
• Рентген: ЗД, уушигны өвчин сэжиглэх үед
• Тархины СТ: мэдрэлийн өөрчлөлттэй үед
• Эхо КГ: зүүн ховдлын үйл ажиллагааг үнэлэх ба ЗХГ
 тодорхойлох
Анхааруулга: Нэн яаралтай болон хойшлуулшгүй
эмчилгээт гипертензийн намжилтын дараа эмчилгээг
артерийн гипертензийн эмнэл зүйн удирдамжийн дагуу
хийнэ
      Дүгнэлт
• Ихэнхи гипертензийн хямралаас
 сэргийлж болдог
• Хойшлуулшгүй эмчилгээт гипертензи нь
 ихэвчлэн бай эрхтэний даамжирсан
 гэмтэлгүйгээр илэрдэг
• Нэн яаралтай эмчилгээт гипертензи нь
 бай эрхтэний даамжирсан гэмтэлийн
 хүндрэлтэй хавсарсан байдаг
• Зөвхөн АД-ын түвшин дангаараа тухайн
 явцыг тодорхойлохгүй. БЭГ-ийн
 байдлаар тодорхойлогдоно

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/8/2013
language:Unknown
pages:14