Borang permohonan jawatan Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak Kota Samarahan tutup 14 Januari 2013 by vacancysarawak

VIEWS: 250 PAGES: 4

More Info
									                                                               Sila lekatkan
                     UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA                            sekeping gambar
                     PERMOHONAN JAWATAN PENTADBIRAN                            terbaru


                                                              GAMBAR TIDAK
      JAWATAN YANG DIPOHON :                                             DIKEMBALIKAN
       (Isi satu borang untuk satu jawatan)

    A.  KETERANGAN DIRI


    1.  Nama Penuh (HURUF BESAR) :

    2.  Nombor Kad Pengenalan (Lama) / Paspot              2a. Nombor Kad Pengenalan Baru    3.  Kewarganegaraan          M - Malaysia       4. Bangsa :

                       B - Bukan         5. Agama :

    6.  Alamat Surat Menyurat (HURUF BESAR)               7. No. Tel Rumah:

                                          No. Tel Bimbit:


                                          No. Tel Pejabat:

                                               Email :


    8.  Tarikh Lahir :        Hari        Bulan          Tahun      8a. Negeri Lahir :


    9. Taraf             B - Bujang  K - Kahwin      10. Jantina :        L - Laki-Laki
     Perkahwinan :         J - Janda   D - Duda                     P - Perempuan

    11. i. Nama Suami/Isteri :                                    ii. Pekerjaan :

      iii. Alamat Tempat Bekerja :    B.  SEJARAH KELAYAKAN AKADEMIK :

    12. Keterangan berkenaan kelayakan Akademik di Sekolah, Maktab, dan / atau Universiti hendaklah diberi di dalam ruang dibawah.
      PERINGATAN : Sila sertakan salinan Sijil, Diploma dan Ijazah yang telah disahkan untuk membuktikan semua kenyataan yang
             diberi. Calon juga dikehendaki menghantar keputusan Peperiksaan (Statement of Results atau Transkrip) yang
             lengkap.

            Nama Kelayakan /       Pangkat / Kelas  Kelulusan        Nama Sekolah /       Tarikh Lulus
              Bidang          Kepujian / CGPA  Bahasa        Institusi Pengajian
                                    Malaysia           Tinggi

       i.   Sijil Berhenti Sekolah

       ii.   LCE/ SRP/ PMR

       iii.  MCE/ SPM

       iv.   Sijil Politeknik

       v.   HSC/STPM

       vi.

       vii.    13. Keahlian Profesional (Nyatakan lama masa keahlian) :


                  Nama Badan Profesional                  Nombor Ahli           Tarikh


       i.

       ii.

       iii.


                                           Tarikh Tutup Penerimaan Borang : 14 Januari 2013
BORANG PERJAWATAN UiTM 76/13 (III) Pindaan 8/2006
C.  PENGALAMAN BEKERJA


14. Sila beri maklumat tentang pekerjaan dahulu hingga kini menurut susunan tarikh:- (sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)

   PERINGATAN : Sertakan surat pengesahan majikan atau surat tawaran dan berhenti berkhidmat.
          (Pemohon daripada Pegawai Yang Sedang Berkhidmat di Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan
          mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan
          yang dikemaskini)


        Tarikh                     Jawatan                             Nama dan Alamat                           Gaji
                                Dipegang                              Majikan
   Mula        Tamat

 ..................  ....................  .....................................................  .................................................................................... .............................

 ..................  ....................  ....................................................  ..................... ............................................................... ..............................

 ..................  ....................  ...................................................   ..................................................................................... ..............................

 ..................  ....................  ...................................................   ..................................................................................... ..............................

 ..................  ....................  ....................................................  .................................................................................... ..............................
D.  PENGAKUAN PEMOHON


15. Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar dan betul   Tarikh : ...........................................................                             ................ .............................................................
                                                                             Tandatangan Pemohon
E. PENGESAHAN MAJIKAN


16. Dengan ini disahkan bahawa pemohon telah menyalurkan permohonannya melalui Ketua Jabatan / Majikan. (Pengesahan ini hanya
  untuk pemohon daripada Pegawai Yang Sedang Berkhidmat di Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan).   Tarikh : ..........................................................                              ............................................................................
                                                                  (Tandatangan & Cop Ketua Jabatan / Majikan)

                                                                  Nama : ...............................................................

                                                                  Jawatan : ..........................................................   PERHATIAN KEPADA PEMOHON:

   Dokumen-dokumen yang telah disahkan hendaklah dikepilkan dengan borang ini mengikut susunan berikut:-

   1.     Salinan Kad Pengenalan
   2.     Salinan Sijil Kelahiran
   3.     Salinan Sijil Berhenti Sekolah, UPSR / LCE/ SRP/ PMR/ SPM/SPMV/MCE, Sijil Politeknik, STPM
   4.     Salinan Sijil Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD
   5.     Surat pengesahan tempoh pekerjaan dari majikan (jika ada) untuk mengambil kira pengalaman kerja/ penetapan gaji


   Permohonan yang telah lengkap hendaklah di alamatkan kepada:-

                                  TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
                                  BAHAGIAN PENTADBIRAN
                                  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SARAWAK
                                  94300 KOTA SAMARAHAN
                                  SARAWAK

   Sila sampaikan pada atau sebelum tarikh tutup penerimaan borang permohonan.
   Peringatan : Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses
        SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN JAWATAN KOSONG DI UiTM
1) Syarat Permohonan

     Bagi jawatan pentadbiran permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Bumiputera
     sahaja.

2) Had Umur (Pada tarikh iklan ditutup)

     Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
     iklan.

     Had umur calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak
     Berkuasa Tempatan adalah tidak melebihi 50 tahun. Manakala had umur calon yang
     memohon bagi kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL), adalah tidak melebihi 54 tahun
     pada tarikh lantikan.

3) Penaklukan di bawah syarat Skim Perkhidmatan :

     Mereka yang dilantik adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan
     yang sedang berkuatkuasa serta pindaannya dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

4) Syarat Kelayakan Terperinci dan Proses Permohonan Mengikut Jawatan Adalah Seperti
Berikut:-

     Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan
     Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan perlulah mengemukakan maklumat terperinci
     mengenai perkhidmatan masing-masing yang dibuat melalui Ketua Jabatan secara pos
     mengikut Perintah Am Bab 'A' 21 sekiranya DIPANGGIL UNTUK TEMUDUGA.

5) Cara Memohon

     Calon-calon yang hendak memohon hendaklah mengisi Borang Permohonan Jawatan
     Pentadbiran yang boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang Universiti Teknologi
     MARA (UiTM) Sarawak di http//sarawak.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di
     Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak.

     Sila nyatakan jawatan yang dipohon dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat.

6) Tarikh Tutup Iklan : 14/01/2013

7) Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil temuduga .

     Hanya calon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk
     ditemuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6)
     bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya .

8) Pertanyaan

    Sebarang pertanyaan dan aduan boleh dikemukakan di sini.

    Bahagian Pentadbiran
    Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
    94300 Kota Samarahan
    Sarawak
                PANDUAN PERMOHONAN JAWATAN
1) Peringatan

    Pemohon mestilah mereka yang benar-benar ingin mengisi kekosongan jawatan-jawatan
    Awam di UiTM.

    Pastikan maklumat yang benar sahaja diisi. Pemohon yang mengemukakan maklumat
    palsu atau mengelirukan akan disenaraihitamkan dan boleh diambil tindakan undang-
    undang.

    Had umur calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak
    Berkuasa Tempatan adalah tidak melebihi 50 tahun. Manakala had umur calon yang
    memohon bagi kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL), adalah tidak melebihi 54 tahun
    pada tarikh lantikan.

2) Keterangan Am

    Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan untuk satu masa. Pemohon yang memenuhi
    syarat kelayakan serta melepasi tapisan yang ditetapkan akan dipanggil temuduga.

    Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.

3) Arahan mengisi Borang Permohonan Jawatan Pentadbiran

    Hanya calon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil
    untuk temuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas
    enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak
    berjaya.

								
To top