Sony - DSC-H3 - Operating Instructions · Danish 6.90 Mb by manualsmania

VIEWS: 12 PAGES: 123

									                       VKLIK!

                         Indholdsfortegnelse


                         Grundlæggende
                         betjening


                         Brug af optagefunktioner                         Brug af
Digitalt stillbilledkamera            visningsfunktioner

Cyber-shot Håndbog
                         Tilpasning af
DSC-H3                      indstillinger

Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne håndbog grundigt sammen med        Visning af billeder på en
"Betjeningsvejledning" og "Cyber-shot –     tv-skærm
Vejledning til næste trin" og gemme dem til
fremtidig brug.                 Brug af computeren                         Udskrivning af
                         stillbilleder


                         Fejlfinding                         Andet                         Indeks© 2007 Sony Corporation              3-268-883-31(1)   DK
  Bemærkninger om brug af kameraet

  Bemærkninger om forskellige "Memory          Carl Zeiss-objektiv
  Stick", der kan bruges (medfølger ikke)        Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-
                             objektiv, der er i stand til at gengive skarpe
           "Memory Stick Duo"         billeder med fremragende kontrast.
           Du kan bruge en "Memory       Objektivet er fremstillet efter et
           Stick Duo" til kameraet.      kvalitetssikringssystem, der er certificeret
                             af Carl Zeiss i overensstemmelse med
                "Memory Stick"       kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
                Du kan ikke bruge     Tyskland.
                en "Memory Stick"
                til kameraet.       Bemærkninger vedrørende LCD-
                             skærmen og objektivet
  Der kan ikke anvendes andre              • LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
  hukommelseskort.                    teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
  • For oplysninger om "Memory Stick Duo", se       præcision, således at andelen af effektive pixel
   side 115.                       udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
                              sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
  Ved brug af en "Memory Stick Duo"            grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er en
                              normal konsekvens af fremstillingsprocessen og
  sammen med "Memory Stick"                påvirker ikke optagelserne.
  kompatibelt udstyr
  Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
  sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
  (medfølger ikke).
                                         Sorte, hvide, røde, blå
                                         eller grønne prikker


    Memory Stick Duo-adapter
                             • Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
                              direkte sollys i længere perioder, kan det
  Bemærkninger om batterienheden
                              resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
  • Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet    Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
   bruges første gang.                  vindue eller udendørs.
  • Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt   • Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
   tomt. Selvom batteriet ikke er fuldt opladet, kan   blive misfarvet, hvilket kan medføre
   du alligevel bruge det delvist opladede batteri,   funktionsfejl.
   som det er.                     • Billeder kan trække et spor hen over LCD-
  • Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,   skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
   skal du bruge resten af strømmen, fjerne       fejl.
   batteriet fra kameraet og opbevare det på et    • Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
   køligt og tørt sted. På denne måde bevares      undlad at udsætte kameraet for kraftige
   batteriets funktionsevne bedst.            påvirkninger.
  • For oplysninger om anvendelige batterier, se
   side 117.                      Billederne i denne håndbog
                             De billeder, der bruges som eksempler i denne
                             håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
                             optaget med dette kamera.
2
Indholdsfortegnelse

  Bemærkninger om brug af kameraet.........................................................2
  Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder ..........................7
     Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 7
     Eksponering – Justering af lysets intensitet ...................................................... 9
     Farve – Om lysforholdenes effekt.................................................................... 10
     Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ............................................. 11
     Blitz – Om brug af blitzen ................................................................................ 13
  Identifikation af kameraets dele...............................................................14
  Indikatorer på skærmen ..........................................................................17
  Ændring af skærmdisplayet.....................................................................21
  Brug af den interne hukommelse ............................................................22


Grundlæggende betjening
  Brug af funktionsvælgeren ......................................................................23
  Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)...............................24
  Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) ..................................................28
  Optagelse med manuel eksponering.......................................................31
  Visning af billeder ....................................................................................33
  Sletning af billeder...................................................................................35
  Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu ..................................37
  Menupunkter ...........................................................................................40


Brug af optagefunktioner
  Optagemenu............................................................................................41
     Valg af motiv: Valg af motivindstilling
     Billedformat: Valg af billedstørrelsen
     Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
     Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
     Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
     ISO: Valg af lysfølsomhed
     EV: Justering af lysets intensitet
     Lysmålermetode: Valg af målemetode
     Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
     Hvidbalance: Justering af farvetoner
     Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
     Rødøjereduktion: Reducerer rødøjefænomenet
     Kontrast: Justering af kontrast
     Skarphed: Justering af skarphed

                                                             3
  Indholdsfortegnelse        SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen
        SETUP: Valg af optageindstillinger


   Brug af visningsfunktioner
     Afspilning af billeder fra skærmen HOME ................................... 53
          (Enkelt billede): Afspilning af et enkelt billede
          (Indeksvisning): Afspilning af en række billeder
          (Diasshow): Afspilning af en serie billeder
     Visningsmenu ..................................................................................... 56
          (Slet): Sletning af billeder
          (Diasshow): Afspilning af serie billeder
          (Retouchering): Retouchering af stillbilleder
          (Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
          : Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
          (Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
          (Roter): Rotation af et stillbillede
          (Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder


   Tilpasning af indstillinger
     Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger .... 61
       Hukommelsesadmin. .................................................................. 63
        Hukommelsesværktøj — Memory Stick-værktøj .............................. 63
        Format                        Skift lagrings mappe
        Opretter lagr. Mappe                 Kopier
        Hukommelsesværktøj — Internt huk.værktøj ................................... 66
        Format
        Indstillinger .................................................................................... 67
        Primære indstillinger — Primære indstillinger 1 ............................... 67
        Bip                          Initialiser
        Funkt.guide
        Primære indstillinger — Primære indstillinger 2 ............................... 68
        USB-tilslut                      Video ud
        COMPONENT
        Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 1 ........................ 70
        AF-lampe                       Digital zoom
        Gitterlinje                      Konvert.obj.
        AF-fkt.

4
Indholdsfortegnelse      Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 2 ........................73
      Autoretning                       Autom. visn.
      Indstillinger af ur................................................................................74
      Language Setting..............................................................................75


 Visning af billeder på en tv-skærm
   Visning af billeder på en tv-skærm ..........................................................76


 Brug af computeren
   Brug af din Windows-computer ...............................................................79
   Installation af softwaren (medfølger) .......................................................81
   Om "Picture Motion Browser" (medfølger) ..............................................83
   Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser" ........84
   Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser" ......88
   Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, på kameraet ved at
   kopiere til "Memory Stick Duo" ................................................................90
   Brug af "Music Transfer" (medfølger)......................................................91
   Brug af en Macintosh-computer ..............................................................92
   Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ..................................94


 Udskrivning af stillbilleder
   Sådan udskrives stillbilleder ....................................................................95
   Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer .......96
   Udskrivning i en fotoforretning.................................................................99


 Fejlfinding
   Fejlfinding ..............................................................................................101
   Advarselsindikatorer og meddelelser ....................................................111
                                                           5
  Indholdsfortegnelse   Andet
     Brug af kameraet i udlandet — strømkilder .......................................... 114
     Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 115
     Om batteriet .......................................................................................... 117
     Om batteriopladeren ............................................................................. 118


   Indeks
     Indeks ................................................................................................... 119
6
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre
billeder

Fokus     Eksponering Farve      Kvalitet    Blitz

                           Dette afsnit beskriver kameraets
                           grundlæggende funktioner. Du lærer, hvordan
                           du bruger de forskellige kamerafunktioner,
                           f.eks. funktionsvælgeren (side 23),
                           skærmbilledet HOME (side 37) og menuerne
                           (side 39).
Fokus     Fokusering på et motiv

Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.

    Tryk ikke
    udløserknappen       Tryk        AE/AF-låsindikator   Tryk derefter
    helt ned med det      udløserknappen   blinker , lyser/    udløserknappen
    samme.           halvvejs ned.   bipper         helt ned.
Hvis det er svært at fokusere t [Fokus] (side 47)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" nedenfor.
                                                  7
  Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder   Tip til forebyggelse af sløring
   Du kom til at bevæge kameraet, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelser". Hvis
   motivet bevæger sig, når du tager et billede, kaldes det "motivsløring".

   Kamerarystelser
   Årsag                         Hvad du kan gøre for at begrænse sløring
   Dine hænder eller krop ryster, når du holder     • Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
   kameraet og trykker på udløserknappen, og hele     flad overflade, hvor du kan holde det stille.
   skærmen er sløret.                  • Optag med selvudløseren på 2 sekunders
                               forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde
                               armene ind til siden, når du trykker på
                               udløserknappen.

   Motivsløring
   Årsag                         Hvad du kan gøre for at begrænse sløring
   Kameraet holdes roligt, men motivet bevæger sig    • Vælg   (Høj følsomhed-tilstand) i Valg af
   under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når   motiv.
   der trykkes på udløserknappen.            • Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
                               lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen,
                               før motivet bevæger sig.

   Bemærk
   • Anti-slørfunktionen er slået til som standard fra fabrikken, så kamerarystelser automatisk reduceres.
    Dette kan dog ikke forhindre motivsløring.
   • Kamerarystelser og motivsløring opstår ofte i forbindelse med lav belysning og ved langsomme
    lukkerhastigheder som i   (Tusmørke-tilstand) og    (Tusmørke portræt-tilstand). Husk
    ovenstående tip, når du laver dine optagelser.
8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Eksponering Justering af lysets intensitet
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.

                    Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
             Eksponering:            lys
                    Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
                         igennem


                       ISO-følsomhed (anbefalet
                       eksponeringsindeks)
                       = Optagefølsomhed


         Overeksponering        Eksponeringen indstilles automatisk til den
         = for meget lys        korrekte værdi i tilstanden Autojustering.
         Hvidligt billede        Du kan imidlertid justere den manuelt ved
                        at bruge funktionerne nedenfor.

                        Optagelse med manuel
         Korrekt eksponering      eksponering:
                        Giver dig mulighed for at justere
                        lukkerhastighed og blændeværdi manuelt
                        (side 31).

                        Justering af EV:
         Undereksponering        Giver dig mulighed for at justere den
         = for lidt lys         eksponering, der blev bestemt af kameraet
         Mørkere billede        (side 21, 45).

                        Lysmålermetode:
                        Giver dig mulighed for at ændre den del af
                        motivet, der måles på for at bestemme
                        eksponeringen (side 46).
                                                9
   Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder   Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
   ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor, som
   modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af
   ISO-følsomheden.
   Sådan justeres ISO-følsomheden, se side 45.

             Høj ISO-følsomhed
             Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens
             lukkerhastigheden øges for at reducere sløring.
             Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.

             Lav ISO-følsomhed
             Optager et blødere billede.
             Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
             mørkere.   Farve       Om lysforholdenes effekt

   Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.


   Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder

   Vejr/belysning       Dagslys       Skyer     Fluorescerende    Skinnende
   Lysets         Hvidt (standard)    Blåligt    Grønt farveskær    Rødligt
   karakteristika
   Farvenuancerne justeres automatisk i tilstanden Autojustering.
   Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 49).
10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Kvalitet    Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"

Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
               1 Billedstørrelse: 8M
                 3264 pixel × 2448 pixel = 7.990.272 pixel
               2 Billedstørrelse: VGA
                640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
    Pixel
Valg af det billedformat, der skal bruges (side 12)

                       Mange pixel (Fin
           Pixel                          Eksempel:
                       billedkvalitet og stor
                                       Udskrivning i op til
                       filstørrelse)
                                       A3-format

                       Få pixel (Grovkornet
                                       Eksempel: Et billede,
                       billedkvalitet, men
                                       der skal sendes som
                       lille filstørrelse)
                                       vedhæftning til en e-
                                       mail
                                                   11
   Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder   Standardindstillingerne er markeret med      .

       Billedstørrelse     Retningslinjer for brug        Antal billeder   Udskrivning
       8M            Til udskrifter op til A3          Færre        Fin
       (3264×2448)
       3:2*1          Fotografer i højde-bredde-
       (3264×2176)       forholdet 3:2
       5M            Til udskrifter op til A4
       (2592×1944)
       3M            Til udskrifter op til 10×15 cm
       (2048×1536)       eller 13×18 cm


       VGA           Brug lille billedstørrelse til
       (640×480)        vedhæftning i e-mails
       16:9*2          Fotografer i højde-bredde-
       (1920×1080)       forholdet i HDTV
                                         Flere      Grovkornet

   *1) Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som på fotopapir eller postkort osv.
   *2) Begge billedets kanter kan beskæres ved udskrivning (side 108).


       Filmbilledstørrelse       Billede/sekund    Retningslinjer for brug
       640(Fin) (640×480)       Ca. 30        Optag film i høj kvalitet til visning på tv-
                                 skærm
       640(Standard) (640×480)     Ca. 17        Optag film i standardkvalitet til visning på
                                 tv-skærm
       320 (320×240)          Ca. 8        Optag i lille størrelse til vedhæftning i e-
                                 mails
   • Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet.
   • Jo flere billeder pr. sekund, jo mere jævn bliver afspilningen.
12
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Blitz      Om brug af blitzen

Motivets øjne kan blive røde, og der kan opstå slørede hvide pletter, når du bruger blitzen.
Disse problemer kan begrænses ved at gøre følgende.

Problemet med "røde øjne"
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og problemet med "røde øjne" opstår.
   Kamera            Øje
                 Nethinde

Hvordan kan problemet med "røde øjne" begrænses?
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 50).
• Vælg   (Høj følsomhed-tilstand)* i Valg af motiv (side 29) (blitzen slukkes automatisk).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] i visningsmenuen (side 56) eller med
 den medfølgende software "Picture Motion Browser".

"Runde hvide pletter"
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
   Kamera


                   Motiv
         Partikler (støv,
         pollen, osv.) i
            luften
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg   (Høj følsomhed-tilstand)* i Valg af motiv (blitzen slukkes automatisk).

* Selvom du valgte   (Høj følsomhed-tilstand) i Valg af motiv, kan lukkerhastigheden være lavere ved lav
 belysning og i mørke omgivelser. I dette tilfælde skal du bruge et kamerastativ eller holde armene ind til
 siden, når du trykker på udløserknappen.
                                                        13
   Identifikation af kameraets dele

   Se flere oplysninger om betjening på
                         1
   siderne i parentes.                                   6
                         2
                      6
                         3                      7
                         4                      8
                                               9
   2                     5
   3
                                               0
   4
                      7
   5
                      8                      9
                                  qd qs qa


   A POWER-knap
   B POWER-lampe
   C Funktionsvælger (23)
   D Udløserknap (24)
                                    qjqh     qg qf
   E Mikrofon
   F Blitz (26)
                        A Til optagelse: W/T-knap (zoom) (25)
   G AF-lampe (70)/Selvudløserlampe (27)    Til visning: / (Afspilningszoom)-
   H Krog til skulderrem            knap/   (Indeks)-knap (33, 34)
   I Objektiv                 B    (Afspilning)-knap (33)
                        C LCD-skærm (21)
                        D MENU-knap (39)
                        E HOME-knap (37)
                        F Krog til skulderrem
                        G Stikdæksel
                        H Multistik
                         Bruges i følgende situationer:
                          • Oprettelse af en USB-forbindelse mellem
                           kameraet og din computer.
                          • Oprettelse af en forbindelse til lyd/video-
                           indgangsstik på et tv.
                          • Tilslutning til en PictBridge-kompatibel
                           printer.

14
Identifikation af kameraets deleI DC IN-stik
  Ved brug af en AC-LS5K-lysnetadapter
  (medfølger ikke)             1 Til DC IN-stik
   v-symbol             2 Til stikkontakt
  • Batteriet kan ikke oplades ved at slutte
   kameraet til AC-LS5K-lysnetadapteren.
   Brug batteriopladeren (medfølger) til at lade
   batteriet op.
J Kontrolknap
 Menu til: v/V/b/B/z (39)
 Menu fra: DISP/ / / (21, 26)
 Når funktionsvælgeren er indstillet på
 M:
 Lukkerhastighed/blænde (31)
K Højttaler (bund)
L Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
 (bund)
M Stik til kamerastativ (bund)
  • Brug et kamerastativ med en skruelængde
   på under 5,5 mm. Ellers kan kameraet ikke
   fastgøres korrekt, og du kan beskadige
   kameraet.
N Batteriåbning
O Udløser til batteri
P "Memory Stick Duo"-åbning
Q Adgangsindikator


                           15
   Identifikation af kameraets dele   Modlysblænde/adapterring               • Du kan sætte objektivdækslet på, når
                               modlysblænden er monteret.
                              • Vær opmærksom på følgende, når
                               modlysblænden bruges:
                               – AF-lampen kan blive blokeret.
                               – Lyset fra blitzen kan blive blokeret, hvilket
                                giver skygger, når du bruger den indbyggede
                                blitz.

                              Opbevaring af modlysblænden
                              Modlysblænden kan afmonteres og
                              opbevares sammen med kameraet, når den
                              ikke bruges.
                              Placer modlysblænden som vist nedenfor,
   A Modlysblænde
                              og drej den med uret, indtil den klikker.
   B Adapterring

   Montering af modlysblænde
   Når du optager i kraftigt dagslys, f.eks. udendørs,
   anbefaler vi, at du bruger modlysblænden til at
   reducere tabet af billedkvalitet på grund af for
   meget lys.
   1 Monter adapterringen, når kameraet er
    slukket.
                              Montering af et konverterobjektiv
                              (medfølger ikke)
                              Hvis du vil lave forbedrede
                              vidvinkeloptagelser eller zoom-optagelser
                              af et objekt på lang afstand, skal du montere
                              konverterobjektivet.
   2 Placer modlysblænden som vist nedenfor,       1 Monter adapterringen.
    og drej den med uret, indtil den klikker.      2 Monter et konverterobjektiv.

                              • Når du optager med konverterobjektivet, skal du
                               gennemgå indstillingerne i [Konvert.obj.]
                               (side 72).
                              • Se også den vejledning, der fulgte med
                               konverterobjektivet.
16
Indikatorer på skærmen

Hver gang du trykker på v (DISP) på      Skærm  Beskrivelse
kontrolknappen, ændres displayet (side 21).
                           Optagetilstand (43)
Se flere oplysninger om betjening på
                       BRK
siderne i parentes.              ±1.0

                           Lysmålermetode (46)
Ved optagelse af stillbilleder
                           Registrering af ansigter
                           (42)
                           SteadyShot (52)
                           • Når udløserknappen trykkes
                            halvvejs ned i
                            standardindstillingen, vises
                            et af disse symboler,
                            afhængigt af SteadyShot-
                            indstillingen.
    RETURN
                           Advarsel om vibration
                           • Indikerer, at vibration
                            måske vil betyde, at du ikke
Ved optagelse af film                  kan optage tydelige billeder
                            pga. utilstrækkelig
                            belysning. Selv om
                            vibrationsadvarslen vises,
                            kan du stadig optage
                            billeder. Det anbefales dog,
                            at du slår anti-
                            slørfunktionen til, at du
                            bruger blitz for at opnå
                            bedre belysning, eller at du
                            bruger et kamerastativ eller
                            stabiliserer kameraet på
                            anden måde (side 8).
                           Zoomskalering (25, 71)
A
Skærm      Beskrivelse
         Resterende batteritid        Farvetilstand (44)
         Advarsel om lavt
         batteriniveau (111)
                           Kontrast (51)
         Billedstørrelse (41)
                           Skarphed (51)


         Funktionsvælger/menu
         (valg af motiv) (28)


P M       Funktionsvælger (23)
         Hvidbalance (49)
                                            17
   Indikatorer på skærmen   B                        C
   Skærm     Beskrivelse            Skærm   Beskrivelse
          Manuel indstilling af            Optagemedie
          eksponering (31)               ("Memory Stick Duo",
   z RETURN   Funktionsguide til manuel          Intern hukommelse)
   z SET     eksponering (31)               Optagemappe (63)
   1.0m     Forudindstillet               • Denne vises ikke, når der
                                 anvendes intern
          fokuseringsafstand (47)
                                 hukommelse.
   z       AE/AF-lås (24)
                           96     Antal billeder, der kan
   Standby    Standby ved film/Optagelse          optages
   OPT      af en film
                           00:25:05  Optagetid
   ISO400    ISO-nummer (45)                (timer : minutter :
          NR langsom lukker              sekunder)
          • Når lukkerhastigheden           AF-lampe (70)
           bliver langsommere end en         Rødøjereduktion (50)
           bestemt hastighed ved lav
           belysning, aktiveres NR          Blitzindstilling (26)
           (Noise Reduction) langsom         Blitzen oplades
           lukkerfunktion automatisk
           for at reducere billedstøjen.       Konverterobjektiv (72)
   125      Lukkerhastighed
                           D
   F3.5     Blændeværdi
                           Skærm   Beskrivelse
   +2.0EV    Eksponeringsværdi (45)
                           C:32:00  Selvdiagnosticerings-
   0:12     Optagetid                  display (111)
          (minutter : sekunder)
                                Selvudløser (27)
          Indikator for AF-
                                Kryds til punktmåling (46)
          afstandsmålerramme (47)
                                Ramme for AF-
          Makro (26)
                                afstandsmåler (47)
                                Histogram (21)
18
Indikatorer på skærmenVed afspilning af stillbilleder  A
                 Skærm    Beskrivelse
                       Resterende batteritid
                       Billedstørrelse (41)                       Beskyt (58)
                 VOL.    Lydstyrke (33)
                       Udskriftsbestillingsmærke
                       (DPOF) (99)
Ved afspilning af film            PictBridge-tilslutning (97)
                       Zoomskalering (33)
                       PictBridge-tilslutning (98)
                       • Tag ikke kablet til
                        flerbrugerterminalen ud,
                        mens ikonet vises.

                 B
                 Skærm    Beskrivelse
                 N      Afspilning (33)
                       Afspilningsbjælke
                 0:00:12   Tæller
                 101-0012  Mappe- og filnummer (60)
                 2007 1 1  Optagetdato/klokkeslæt for
                 9:30 AM   billedet, der afspilles
                 z STOP   Funktionsguide til
                 z PLAY   afspilning af billede
                   BACK/  Valg af billeder
                 NEXT
                 V VOLUME  Lydstyrkejustering
                       Histogram (21)
                       •    vises, når
                         histogramvisning er
                         deaktiveret.
                                      19
   Indikatorer på skærmen   C
   Skærm     Beskrivelse
          Afspilningsmedier:
          ("Memory Stick Duo",
          Intern hukommelse)
          Afspilningsmappe (60)
          • Denne vises ikke, når der
           anvendes intern
           hukommelse.
   8/8 12/12   Billednummer/antal
          billeder, der er optaget i den
          valgte mappe
          Skift af mappe (60)
          • Denne vises ikke, når der
           anvendes intern
           hukommelse.
          Målemetode (46)
          Blitz
          Hvidbalance (49)


   C:32:00    Selvdiagnosticerings-
          display (111)
   ISO400    ISO -nummer (45)
   +2.0EV    Eksponeringsværdi (45)
   500      Lukkerhastighed
   F3.5     Blændeværdi
20
Ændring af skærmdisplayet

                        • Hvis du ser billederne udendørs i klart dagslys,
                         skal du justere LCD-baggrundsbelysningens
                         lysstyrke.
                         Batteriopladningen kan imidlertid blive
           Skærmvisningsknappen    reduceret hurtigere i dette tilfælde.
           v (DISP)         • Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
                         Under optagelse
                         – Når menuen vises.
                         – Når der optages film.
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på       Under afspilning
følgende måde.                  – Når menuen vises.
                         – I indekstilstand.
                         – Når du bruger zoom under afspilning.
 Indikatorer til                – Når du roterer stillbilleder.
                         – Under afspilning af film.
                        • Der kan være stor forskel på det viste histogram
                         under optagelse og under afspilning, når:
                         – Blitzen udløses.
                         – Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
                        • Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
                         som er optaget med andre kameraer.
 Indikatorer til*
                        z Justering af EV (Eksponeringsværdi) ved
                         visning af et histogram                                 A


 Histogram til*                                B
             Under afspilning               Mørk      Lys
             vises billedoplys-  Et histogram er et diagram, som viser et
             ningerne.      billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
                        v (DISP) for at få vist histogrammet på
                        skærmen. Diagrammet indikerer et lyst
             Histogramvisning   billede, når overvægten er mod højre, og et
             (side 21)      mørkt billede, når overvægten er mod
 Indikatorer fra*
                        venstre.
                        A Antal pixel
                        B Lysstyrke

                        • Histogrammet vises også, når der afspilles et
                         enkelt billede, men her kan du ikke justere
                         eksponeringen.

* Lysstyrken i LCD-skærmens
 baggrundsbelysning øges.                                                  21
   Brug af den interne hukommelse

   Kameraet har ca. 31 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes. Selv når der ikke
   er sat nogen "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder ved hjælp af denne
   interne hukommelse.
   • Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages ved hjælp af den interne hukommelse.
                          Når en "Memory Stick Duo" indsættes
                          [Optagelse]: Der optages billeder på "Memory Stick
                          Duo".

            B              [Afspilning]: Der afspilles billeder fra "Memory Stick
                          Duo".
                          [Menu, indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
                          funktioner til billeder på "Memory Stick Duo".


                          Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
                          [Optagelse]: Der optages billeder ved hjælp af den
                Intern       interne hukommelse.

            B    hukommelse     [Afspilning]: Billeder, der er lagret i den interne
                          hukommelse, afspilles.
                          [Menu, indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
                          funktioner til billeder i den interne hukommelse.
   Om billeddata lagret i den interne hukommelse
   Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
   metoder.

   Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en "Memory Stick Duo"
   Find en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i
   [Kopier] (side 65).

   Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
   Udfør proceduren på side 84 og 85 eller 88 og 89 uden en "Memory Stick Duo" i kameraet.

   • Du kan ikke kopiere billeddata på en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
   • Du kan kopiere data, der er gemt i den interne hukommelse, til en pc ved at slutte kameraet til en
    computer med et kabel til flerfunktionsterminalen. Du kan imidlertid ikke kopiere data på en computer til
    den interne hukommelse.
22
     Grundlæggende betjening

     Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
                        Funktionsvælger
                                                      Grundlæggende betjening
   :       Tilstanden Autojustering
          Giver dig mulighed for nem optagelse med automatisk justerede
          indstillinger. t side 24

  P :       Tilstanden Auto programmeret*
          Giver dig mulighed for at optage med automatisk justeret eksponering
          (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

 M:        Tilstanden Optagelse med manuel eksponering*
          Gør det muligt at optage efter at have justeret eksponeringen manuelt (både
          lukkerhastigheden og blændeværdien). t side 31

   :       Tilstanden Filmoptagelse
          Gør det muligt at optage film med lyd. t side 24

   /  /  /  /  /SCN: Tilstanden Valg af motiv

          Gør det muligt at optage med forud angivne indstillinger afhængigt af
          sekvensen.
          Du kan vælge ,    , ,  i menuen, når funktionsvælgeren er indstillet
          til SCN. t side 28

* Du kan vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen. (Yderligere oplysninger om de tilgængelige
 funktioner t side 40)
                                                      23
   Nem optagelse af billeder (tilstanden
   Autojustering)
   Funktionsvælger
                                    Makro-knap
     Udløserknap
                                             DISP-knap
                                              Blitz-knap
      Zoom-knap

      MENU-knap                              Selvudløserknap
                                    z-knap
      HOME-knap
                                         v/V/b/B-knap

                                   Kontrolknap   1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
    Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg       .
    Ved optagelse af film: Vælg    .


   2 Hold dine albuer tæt ind til kroppen for at holde kameraet stille.

                                       Placer motivet i
                                       midten af
                                       fokuseringsområdet.
   3 Optag med udløserknappen.
    Ved optagelse af stillbilleder:
    1Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at fokusere på motivet.
     z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn) blinker, der høres biplyde, indikatoren holder op med at blinke og
     forbliver tændt.
24
Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)   2Tryk udløserknappen helt ned.
   AE/AF-låsindikator
                                                       Grundlæggende betjening
   Ved optagelse af film:
   Tryk udløserknappen helt ned.
   Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er ca. 50 cm (W) og 90 cm (T). Optag i tilstanden nærbillede (makro), når du
 optager et motiv, der er tættere på end optageafstanden (side 26).
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der
 høres ikke noget bip. AF-afstandsmålerrammen forsvinder også. Komponer optagelsen på ny, og fokuser
 igen.

Det kan være svært at fokusere i følgende situationer:
–  Det er mørkt, og motivet er langt væk.
–  Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
–  Motivet ses gennem glas.
–  Motivet bevæger sig hurtigt.
–  Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
–  Motivet belyses bagfra, eller der er et blinkende lys.

W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome, og tryk på W for at fortryde zoom.
Kameraet zoomer langsomt ved et let tryk og hurtigt, når knappen trykkes helt ned.
• Når zoomskalaen overstiger 10×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
 Hvis du vil have oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, henvises der til
 side 71.
• Du kan ikke ændre zoomskalaen under optagelse af en film.
                                                      25
   Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)    Blitz (valg af blitzindstilling til stillbilleder)
   Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
   (Ingen indikator): Automatisk blitz
     Udløser blitzen, når der mangler lys eller baggrundsbelysning (standardindstilling).
    : Blitz tændt
     : Langsom synkronisering (blitz tændt)
     Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
     ligger uden for blitzlyset.
     : Blitz slukket
   • Blitzen springer op og udløses automatisk, når du bruger den. Luk blitzen med hånden efter brug.
   • Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
   • Under opladning af blitzen vises   .

    Makro (optage nærbilleder)
   Tryk på b (   ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
   (Ingen indikator): Makro fra
    : Makro til (W-side: ca. 2 cm eller fjernere, T-side: ca. 90 cm eller fjernere)

   • Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
   • Fokuseringsområdet bliver smalt, og motivet er muligvis ikke helt i fokus.
   • Autofokushastigheden falder, når du tager billeder i Makro.
26
Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)  Brug af selvudløseren
Tryk på V (   ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(Ingen indikator): Ikke brug af selvudløseren
  : Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse
  : Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse
                                                Grundlæggende betjening
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres en biplyd, indtil
lukkeren aktiveres.


                Selvudløserlampe
Tryk på V ( ) igen for at annullere.
• Brug selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse for at undgå slørede billeder. Udløseren
 aktiveres 2 sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer de
 rystelser, der opstår, når du trykker på udløserknappen.
                                                27
   Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)

                                      MENU-knap
                                      Udløserknap


     z-knap
     v/V/b/B-knap
        Kontrolknap


                                        Funktionsvælger

   Vælg en funktion (      /  /    /    /    ) med funktionsvælgeren

   1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv (            /  /  /  /  ) med
    funktionsvælgeren.


   2 Optag med udløserknappen.


   Vælg en funktion ( /        / / ) i SCN

   1 Vælg SCN med funktionsvælgeren.

   2 Tryk på MENU, og vælg        /    /    /  med b/B på kontrolknappen (side 39).


   3 Optag med udløserknappen.

    • Yderligere oplysninger om denne tilstand findes på næste side.

   Sådan annulleres valg af motiv
   Indstil funktionsvælgeren til alt andet end tilstanden Valg af motiv.
28
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)Tilstande i Valg af motiv
Følgende indstillinger er forudbestemt, så de passer til billedet ud fra forholdene.

Tilstande valgt med funktionsvælgeren         Tilstande valgt med menuskærmen
           Høj følsomhed                    Tusmørke*
         Gør det muligt at optage billeder           Muliggør natoptagelser på lang
         uden blitz ved lav belysning med            afstand, uden at den mørke
         reduceret slør.                    atmosfære ved omgivelserne går
                                    tabt.
                                                      Grundlæggende betjening
                                       Strand
                                    Gør det muligt at lave klare
                                    optagelser af det blå vand ved
                                    havet eller en sø.
           Blødt snap
         Gør det muligt at optage billeder             Sne
         med en blødere atmosfære til              Gør det muligt at tage klare
         portrætter og blomster, osv.              billeder uden farveforringelse i
                                    snelandskaber og andre steder,
           Avanceret                     hvor hele skærmen ser hvid ud.
           sportoptagelse
         Egnet til optagelse af sekvenser              Fyrværkeri*
         med hurtige bevægelser som               Gør det muligt at optage
         sportsaktiviteter.                   fyrværkeri i al sin pragt.
         • Når udløserknappen trykkes              • Hvis du optager med et
          halvvejs ned, forudsiger                konverterobjektiv (medfølger
          kameraet motivets bevægelse og             ikke), får du muligvis ikke så
          fokus justeres.                    flotte fyrværkeribilleder.

           Tusmørke portræt*
         Gør det muligt at tage skarpe
         billeder af personer mod en
         baggrund om natten uden, at
         atmosfæren går tabt.

           Landskab
         Fokuserer på et fjernt motiv til
         optagelse af landskaber, osv.
* Når du optager billeder med  (Tusmørke portræt),   (Tusmørke) eller   (Fyrværkeri), bliver
 lukkerhastigheden langsommere og risikoen for sløring øges. Det anbefales derfor at bruge et
 kamerastativ.
                                                      29
   Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)   Funktioner, som du kan anvende i valg af motiv
   En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
   billede ud fra forholdene omkring motivet. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af
   tilstanden Valg af motiv.

                            ( : du kan vælge den ønskede indstilling)


   Makro                 —      —    —             —
   Blitz                 —      /         /    /
   Registrering af
             —          —   —   —    —    —    —    —
   ansigter
   Serie
   optagelse/     —             —       —             —
   bracket
   EV
   Hvidbalance     *    —     —   —   —    —    —    —    —
   Rødøjereduktion  —          —           —             —
   SteadyShot
   Selvudløser              —

   * [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
30
Optagelse med manuel eksponering


                                  Udløserknap


  z-knap
  v/V/b/B-knap
       Kontrolknap
                                                    Grundlæggende betjening
                                   Funktionsvælger


1 Vælg M på funktionsvælgeren, og tryk på z på kontrolknappen.
 • [SET] skifter til [RETURN] nederst til venstre på skærmen, og kameraet er indstillet til manuel
  eksponering.2 Juster eksponeringen manuelt med kontrolknappen.
 b/B: Blænde (F-værdi)
 v/V: Lukkerhastighed
              Blændeværdi
   RETURN


     Lukkerhastighed
 • Vælg blændeværdi på følgende måde:
  – Når zoomen er indstillet helt til W-siden, kan du vælge blænde F3,5 eller F8,0.
  – Når zoomen er indstillet helt til T-siden, kan du vælge blænde F4,4 eller F10.

 • Du kan vælge en lukkerhastighed fra 30 til 1/2.000 sekunder.
 • Forskellen mellem indstillingen og den af kameraet målte korrekte eksponering vises som en EV-
  værdi (side 45) på skærmen. 0EV angiver den værdi, som kameraet vurderer som den mest egnede.3 Optag med udløserknappen.                                                   31
   Optagelse med manuel eksponering   • Hvis du vil vælge en blitzindstilling, optage med Makro/Selvudløser eller ændre tilstand for
    skærmvisning, skal du trykke på z for at annullere Optagelse med manuel eksponering ([RETURN]
    skifter til [SET] på skærmen).
   • Blitzen er indstillet til (Blitz til) eller (Blitz fra).
   • Hvis lukkerhastigheden er over 1 sekund, angives den med ["], f.eks. [1"].
   • Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå vibration.
   • Når lukkerhastigheden er under en bestemt hastighed, aktiveres NR langsom lukker-funktionen
    automatisk for at reducere billedstøj, og [NR] vises på skærmen.
   • Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, tager det tid at behandle dataene.
32
Visning af billeder

   (Afspilningszoom)/                         (Afspilningszoom)-knap
      (Indeks)-knap

    (Afspilning)-knap

       MENU-knap
                                      z-knap
       HOME-knap
                                      v/V/b/B-knap
                                                          Grundlæggende betjening
                                    Kontrolknap
1 Tryk på       (Afspilning).
   • Hvis du trykker på knappen     (Afspilning), når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og
    indstilles til afspilningstilstand. Tryk på   (Afspilning) igen for at skifte til optagetilstand.2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
   Film:
   Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen.)
   Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage
   til normal afspilning.)
   Tryk på V for at få vist volumenkontrolskærmbilledet, og tryk derefter på b/B for at
   justere volumen.
   • Film i billedformat [320] vises i et mindre format. /   Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på   for at fortryde zoom.
Juster placeringen med v/V/b/B.
Hvis du vil annullere afspilningszoom, skal du trykke på z.
• Sådan gemmes forstørrede billeder, se [Beskær] (side 58)
                                                          33
   Visning af billeder    Sådan vises indeksskærmen
   Tryk på   (Indeks) for at få vist indeksskærmbilledet, mens der vises et stillbillede.
   Vælg et billede med v/V/b/B.
   Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
   • Du kan også få vist indeksskærmen ved at vælge [  Indeksvisning] fra  (Vis billeder) på
    skærmbilledet HOME.
   • Hver gang du trykker på  (Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
   • Hvis du bruger "Memory Stick Duo", og der er flere mapper, skal du vælge linjen til
    mappevalg med b og derefter vælge den ønskede mappe med v/V.
   Linje til mappevalg
34
Sletning af billeder

     (Indeks)-knap


   (Afspilning)-knap     MENU-knap
                            z-knap
                            v/V/b/B-knap
                                         Grundlæggende betjening
                           Kontrolknap1 Tryk på   (Afspilning).


2 Tryk på MENU, når skærmen er i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.

3 Vælg   [Slet] med v på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede sletningsmetode med b/B blandt [Dette bil.], [Flere
  billeder] og [Alle i denne mappe], og tryk derefter på z.
                                        35
   Sletning af billeder   Når du vælger [Dette bil.]
   Du kan slette det valgte billede.
   Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.

   Når du vælger [Flere billeder]
   Du kan vælge og slette flere billeder samtidig.
   1 Marker de billeder, du vil slette, og tryk derefter på z.
    Markeringen   vises i billedets afkrydsningsfelt.
    Enkelt billede        Indeksvisning
   2 Tryk på MENU.
   3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.

   Når du vælger [Alle i denne mappe]
   Du kan slette alle billeder i den valgte mappe.
   Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.

   • Du kan også slette alle billeder i en mappe, når du har valgt [Flere billeder] på
   indeksskærmen. Vælg linjen til mappevalg med b, og føj en markering      til mappen.
36
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu

 Brug af skærmbilledet HOME
Skærmen HOME er adgangsskærmen til alle kameraets funktioner og kan kaldes frem uanset
den valgte tilstand (optagelse/visning).
                                             Grundlæggende betjening
                                  z-knap
                                  v/V/b/B-knap
        HOME-knap                   Kontrolknap1 Tryk på HOME for at få vist skærmen HOME.
              Kategori
              Menupunkt


              Vejledning


2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.

3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.

• Du kan ikke få vist skærmen HOME, når der er en PictBridge-tilslutning eller en USB-
 tilslutning.
• Kameraet indstilles til optagelse eller visning ved at trykke på HOME igen.
                                             37
   Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
   Punkter i menuen HOME
   Når du trykker på HOME vises følgende menupunkter. Oplysninger om menupunkter vises på
   skærmen ved hjælp af vejledningen.

   Kategori           Punkter
      Optagelse*        Optagelse (side 23)
      Vis billeder       Enkelt billede (side 53)
                  Indeksvisning (side 53)
                  Diasshow (side 53)
     Udskrivning, andet    Udskriv (side 96)
                  Musikværktøj (side 91)
                        Hent musik         Format musik
                  Hukommelsesværktøj
   Hukommelsesadmin.
                     Memory Stick-værktøj (side 63)
                       Format           Opretter lagr. Mappe
                       Skift lagrings mappe    Kopier
                     Internt huk.værktøj (side 66)
                        Format
     Indstillinger       Primære indstillinger
                     Primære indstillinger 1 (side 67)
                       Bip              Funkt.guide
                       Initialiser
                     Primære indstillinger 2 (side 68)
                       USB-tilslut          COMPONENT
                       Video ud
                  Indstill. for optagelse
                     Indstillinger for optagelse 1 (side 70)
                        AF-lampe           Gitterlinje
                        AF-fkt.            Digital zoom
                        Konvert.obj.
                     Indstillinger for optagelse 2 (side 73)
                        Autoretning          Autom. visn.
                  Indstillinger af ur (side 74)
                  Language Setting (side 75)
   * Den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren, bruges.

38
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
 Brug af menupunkterne
                                      z-knap
                                                      Grundlæggende betjening
                                      v/V/b/B-knap

       MENU-knap                        Kontrolknap


1 Tryk på MENU for at få vist menuen.

                Funkt.guide
                Hvis [Funkt.guide] indstilles til [Fra],
                slukkes funktionsguiden (side 67).
  • Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand.
  • Der er forskellige menupunkter, som bliver synlige, afhængigt af den valgte tilstand.


2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
  • Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
   skærmen.


3 Vælg en indstilling med b/B.  • Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil den vises på
   skærmen.
  • Vælg et menupunkt i afspilningstilstand, og tryk på z.


4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.

                                                      39
   Menupunkter

   De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/visning), og
   funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige menupunkter, der
   vises på skærmen.
                                               ( : tilgængelig)
           Funktionsvælgerposition:           P     M      Motiv


   Optagemenu (side 41)
         Valg af motiv            —       —     —        *      —
         Billedformat
         Registrering af ansigter              —     —        *      —
         Opt.funkt.                                  *      —
         Farvetilstand            —                   —
         ISO                 —                   —        —
         EV                              —
         Lysmålermetode           —                   —
         Fokus                —                   —
         Hvidbalance             —                     *
         Blitzniveau             —                   —        —
         Rødøjereduktion                                *      —
         Kontrast              —                   —        —
         Skarphed              —                   —        —
         SteadyShot             —
         SETUP

        * Betjeningen er begrænset i henhold til den valgte tilstand til valg af motiv (side 29).


   Visningsmenu (side 56)
          (Slet)                (Diasshow)
            (Retouchering)          (Beskyt)
                             (Udskriv)
            (Roter)              (Vælg mappe)
40
      Brug af optagefunktioner

      Optagemenu
Funktionerne i optagetilstand ved brug af MENU er beskrevet herunder.
For yderligere oplysninger om betjening af menuen se side 39.

 Tilstande, der kan vælges, er markeret med hvid.
                          Tilstande, der er valgt på menuskærmen, når
          Utilgængelig          funktionsvælgeren er indstillet til SCN


Standardindstillingerne er markeret med     .
                                                   Brug af optagefunktioner
 Valg af motiv: Valg af motivindstilling


Vælger motivet i menuen.
Du kan optage billeder med forudbestemte indstillinger, der passer til forskellige forhold
(side 28).

 Billedformat: Valg af billedstørrelsen


For stillbilleder

                   Vælger billedstørrelsen til optagelse af stillbilleder.
                   Yderligere oplysninger findes på side 11, 12.
For film

      (Fin)           Vælger billedstørrelse for optagelse af film. For yderligere
                   oplysninger se side 12.
      (Standard)
                                                   41
   Optagemenu                     For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 39


   Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv


   Vælger, om funktionen Registrering af ansigter skal bruges eller ej.
       (Til)           Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk
                     indstillingerne fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og
                     rødøjereduktion.
                                  Mærke til ansigtsregistrering                                  Ramme til ansigtsregistrering       (Fra)           Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering.

   • Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til]:
    – Du kan ikke bruge AF-lampe.
    – Du kan ikke bruge digital zoom.
   • Kun tilgængelig for [Blødt snap], standardindstillingen er [Til].
   • Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. Der kan dog højest registreres 2 ansigter i
   motivet, når du optager billeder med [Blødt snap].
   • Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og
   fokuserer efter prioritet.
   • Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Motiver
    med samme afstand som det, der fokuseres på, er også i fokus, selvom rammerne ikke bliver
    grønne.
   • Registrering af ansigter kan mislykkes, afhængigt af forholdene.
42
Optagemenu                         For yderligere oplysninger om betjening
                                            1 side 39


 Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse


Vælger, om kameraet fortsætter optagelsen, når du trykker på udløserknappen.
     (Normal)           Optager ikke uafbrudt.
     (Serie optagelse)       Optager 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
                    udløserknappen og holder den nede.
                    • Blitzen er indstillet til  (Blitz slukket).
                                                       Brug af optagefunktioner
   BRK±0,3EV             Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
                    automatisk ændres (Eksponeringsniveau).
   BRK±0,7EV
                    Jo større niveautrinværdi, jo større skift i
   BRK±1,0EV             eksponeringsværdien.
                    • Hvis du ikke kan bestemme den rigtige eksponering, skal du
                     optage i tilstanden Exp Brktg ved at ændre
                     eksponeringsværdien. Du kan bagefter vælge billedet med den
                     bedste eksponering.
                    • Når funktionsvælgeren er indstillet til  , er
                     eksponeringsniveauet ikke tilgængeligt.
                    • Blitzen er indstillet til (Blitz slukket).

Ved serieoptagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Når du optager med funktionsvælgeren på M, kan du ikke vælge en lukkerhastighed på 1/3 sekunder eller
 langsommere.
• Optageintervallet er ca. 0,51 sekunder. Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen af
 billedstørrelsen.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
 funktionen serie optagelse.

Ved eksponeringsniveau
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
 billeder.
• Når du optager med funktionsvælgeren på M, kan du ikke vælge en lukkerhastighed på 1/3 sekunder eller
 langsommere.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 45), ændres eksponeringen ud fra den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er ca. 0,51 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
 eksponeringsniveau.
                                                      43
   Optagemenu                        For yderligere oplysninger om betjening
                                              1 side 39


   Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter


   Du kan ændre billedets lysstyrke, ledsaget af effekter.
        (Normal)          Indstiller billedet til standardfarve.
        (Vivid)           Indstiller billedet til lys og dyb farve.
        (Naturlig)          Indstiller billedet til rolig farve.
        (Sepia)           Indstiller billedet til sepia.
        (S-H)            Indstiller billedet til sort-hvid.
   • Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H] ved optagelse af film.44
Optagemenu                         For yderligere oplysninger om betjening
                                            1 side 39


 ISO: Valg af lysfølsomhed
Lav ISO-følsomhed                  Høj ISO-følsomhed

Vælger ISO-følsomhed.
      (Auto)            Du kan reducere sløring i mørke omgivelser eller ved
                                                         Brug af optagefunktioner
                     optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISO-
                     følsomheden (vælg et højere tal). Der kommer mere støj på
                     billedet, efterhånden som tallet for ISO-følsomheden øges.
                     Vælg en ISO-følsomhed, der passer til optageforholdene.
• For yderligere oplysninger om ISO-følsomhed, se se side 9.
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] ved indstilling til Serie optagelse eller
 Eksponeringsniveau.
• Ved optagelse under lyse forhold øger kameraet automatisk tonegengivelsen for at forhindre blege
 billeder (undtagen når [ISO] er indstillet til [ISO 100]).


 EV: Justering af lysets intensitet


                          Manuel justering af eksponeringen.Mod –               Mod +

   –2.0EV               Mod –: Gør billedet mørkere.
   0EV                 Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
   +2.0EV               Mod +: Gør billedet lysere.
• For yderligere oplysninger om eksponering, se side 9.
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en justering
 af eksponeringen muligvis ikke effektiv.

                                                         45
   Optagemenu                        For yderligere oplysninger om betjening
                                              1 side 39


   Lysmålermetode: Valg af målemetode


   Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
   bestemme eksponeringen.
        (Multi)            Deler motivet op i flere områder og måler hvert område.
                       Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på
                       flere mønstre).
        (Center)           Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
                       baseret på motivets lysstyrke (Centreret måling).
       (Spot)             Måler kun en del af motivet (Punktmåling).
     (Kun for et stillbillede)     • Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
                        der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.                                      Kryds til punktmåling
                                      Placeres på motivet


   • For yderligere oplysninger om eksponering, se side 9.
   • Ved brug af Punktmåling eller Centreret måling, anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
    fokusere på målepositionen (side 47).
46
Optagemenu                    For yderligere oplysninger om betjening
                                       1 side 39


 Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden


Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
    (Multi-AF)       Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens
                ramme.
                • Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
                 rammen.                                Ramme for AF-afstandsmåler
                                                 Brug af optagefunktioner
                                (Kun for et stillbillede)
                                Indikator for AF-
                                afstandsmålerramme

    (Center-AF)       Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
  (Kun for et stillbillede)  afstandsmålerens ramme.
                • Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
                 komponere billedet, som du ønsker.                                Ramme for AF-afstandsmåler

                                Indikator for AF-
                                afstandsmålerramme

    (Spot - AF)       Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt
  (Kun for et stillbillede)  område.
                • Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
                 komponere billedet, som du ønsker. Hold kameraet roligt, så
                 motivet og AF-afstandsmåleren ikke kommer ud af justering.                                Ramme for AF-afstandsmåler

                                Indikator for AF-
                                afstandsmålerramme
                                                 47
   Optagemenu                        For yderligere oplysninger om betjening
                                              1 side 39


     0.5 m               Fokuserer på motivet ved hjælp af en tidligere indstillet
                       afstand til motivet. (Forudindstillet fokus)
     1.0 m
                       • Brug "Forudindstillet fokus", når det er svært at stille skarpt med
     3.0 m                autofokus, f.eks. når du optager et motiv gennem et net eller et
                        vindue.
     7.0 m
       (ubegrænset afstand)

   • AF står for autofokus.
   • Tillad en fejlmargen, når afstanden indstilles for "Forudindstillet fokus". Fejlen øges, hvis zoomen
    indstilles mod T-siden, eller objektivet peges op eller ned.
   • Hvis du bruger Digital zoom eller AF-lampe, deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
    stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen.

   z Hvis motivet er ude af fokus
   Ved optagelse med motivet ved kanten af rammen (eller skærmen) eller ved brug af [Center-AF] eller [Spot
   - AF], kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet ved kanten af rammen.
         P    96
   Gør da følgende:

   1 Stil ind på motivet igen, så det er midt i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvvejs
    ned for at fokusere på motivet (AF-lås).                   Ramme for AF-afstandsmåler

                   AE/AF-låsindikator

     Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange,
     du ønsker.
   2 Når AE/AF-låsindikatoren holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den
    færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned.
48
Optagemenu                     For yderligere oplysninger om betjening
                                         1 side 39


 Hvidbalance: Justering af farvetoner


Justerer farvetonerne efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis billedets farve
ser unaturlig ud.
     (Auto)          Justerer hvidbalancen automatisk.
    (Dagslys)         Justerer efter forholdene udendørs under en klar himmel, efter
                  solnedgang, natoptagelser, ved lys fra neonskilte eller
                  fyrværkeri.
                                                   Brug af optagefunktioner
    (Skyer)          Justerer efter en skyet himmel eller et overskyet sted.
    (Fluorescerende lys 1)/  [Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
    (Fluorescerende lys 2)/  [Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturligt hvidt
    (Fluorescerende lys 3)   fluorescerende lys.
                  [Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
                  dagslys.
  n (Skinnende)         Justerer for steder under en lysende lampe eller med kraftig
                  belysning, f.eks. i et fotostudie.
                                                  49
   Optagemenu                          For yderligere oplysninger om betjening
                                                1 side 39


         (Blitz)            Justerer for blitzforholdene.
                        • Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
   • Flere oplysninger om hvidbalancen, se side 10.
   • Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
    vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
   • Undtagen i tilstanden [Blitz] indstilles [Hvidbalance] til [Auto] når du tager billeder med blitzen.


     Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys


   Justerer mængden af blitzlys.
      +2,0EV               Mod +: Giver et kraftigere blitzniveau.
      0EV                 Den mængde blitzlys som kameraet justerer automatisk.
      –2,0EV               Mod –: Giver et svagere blitzniveau.

   •  Blitzniveauet kan indstilles i intervaller på 1/3 EV.
   •  Værdien vises ikke på skærmen. Den vises som     eller  .
   •  Ændring af blitzindstilling, se side 26.
   •  Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering muligvis ingen effekt.


     Rødøjereduktion: Reducerer rødøjefænomenet


                               Blitzen udløses to eller flere gange før optagelse
                               for at reducere problemet med røde øjne ved
                               anvendelse af blitz.
50
Optagemenu                        For yderligere oplysninger om betjening
                                            1 side 39


     (Auto)            Reducerer rødøjefænomenet, når det er nødvendigt, kun ved
                    brug af funktionen til ansigtsregistrering.
     (Til)             Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
     (Fra)             Bruger ikke rødøjereduktion.

• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går som regel et
 sekund, når du har trykket på udløserknappen. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
 forhold som afstanden til motiv, og om personen så ind i den forberedende blitz. Hvis det er tilfældet, kan
 du korrigere for røde øjne ved hjælp af [Retouchering] i visningsmenuen efter optagelsen (side 58).
• Hvis funktionen for ansigtsregistrering ikke anvendes, fungerer rødøjereduktionen ikke, selvom [Auto] er
 valgt.
                                                         Brug af optagefunktioner
 Kontrast: Justering af kontrast


Justerer billedets kontrast.
      (–)             Mod –: Reducerer kontrasten.
      (Normal)
      (+)             Mod +: Øger kontrasten.
      (DRO)            Justerer automatisk billedets kontrast.
                    • Hvis [Lysmålermetode] er indstillet til [Center] eller [Spot], når
                     du bruger blitzen, justeres kontrasten ikke automatisk.


 Skarphed: Justering af skarphed


Justerer billedets skarphed.
      (–)             Mod –: Gør billedet blødere.
      (Normal)
      (+)             Mod +: Gør billedet skarpere.
                                                        51
   Optagemenu                        For yderligere oplysninger om betjening
                                              1 side 39


   SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen


   Vælger anti-slørfunktionen.

        (Fotografer)         Aktiverer anti-slørfunktionen, når udløserknappen trykkes
                       halvvejs ned.
        (Fortsat)           Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere
                       billeder, selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
                       • Batteriforbruget er større end i tilstanden [Fotografer].
        (Fra)            Bruger ikke anti-slørfunktionen.

   • I automatisk justeringsindstilling indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
   • Ved film kan du kun indstille [Fortsat] eller [Fra].
    Standardindstillingen er [Fortsat].
   • Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt i følgende tilfælde.
    – Når kameraet ryster for meget.
    – Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten.


   SETUP: Valg af optageindstillinger


   Vælger indstillingerne for optagefunktionen. De punkter, der vises i denne menu, er de samme
   som i [  Indstill. for optagelse] på skærmen HOME. Se side 38.
52
      Brug af visningsfunktioner

      Afspilning af billeder fra skærmen HOME
Du kan vælge måderne at afspille billeder på.
                     HOME-knap

1 Tryk på HOME.
2 Vælg     (Vis billeder) med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede mappe med v/V.


   (Enkelt billede): Afspilning af et enkelt billede

Viser det sidst optagne billede. Dette fungerer på samme måde som          (Afspilning)
(side 33).
                                                   Brug af visningsfunktioner
   (Indeksvisning): Afspilning af en række billeder

Viser en liste over billeder i den valgte mappe. Dette fungerer på samme måde som
  (Indeks) (side 34).

   (Diasshow): Afspilning af en serie billeder

1 Vælg [    Diasshow] på skærmen HOME.
2 Vælg [Start] med v/V, og tryk derefter på z for at starte afspilning.

Sådan afbrydes diasshowet midlertidigt
Tryk på z.
Du kan genstarte ved at vælge [Fortsæt] med v/V og derefter trykke på z.
• Diasshowet genstarter fra det billede, hvor der blev sat på pause, men musikken starter forfra.
                                                  53
   Afspilning af billeder fra skærmen HOME   Vise det foregående/næste billede
   Tryk på b/B, mens der er pause i diasshowet.

   Regulere musikkens lydstyrke
   Tryk på V for at få vist skærmen med volumenkontrollen, og tryk derefter på b/B for at
   justere volumen.

   Sådan annulleres diasshowet
   Vælg [Afslut] med v/V, mens diasshowet er på pause, og tryk derefter på z.

   Sådan ændrer du opsætningen
   Standardindstillingerne er markeret med      .

   Billede
   Kan kun vælges, når du bruger en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
     Mappe               Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
     Alle                Afspiller alle billederne i en "Memory Stick Duo" i
                       rækkefølge.


   Effekter
     Enkel               Et enkelt diasshow, som er egnet til et stort udvalg af
                       sekvenser
     Nostalgisk             Et stemningsfyldt diasshow, som gengiver atmosfæren i en
                       filmsekvens
     Stilfuld              Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo
     Aktiv               Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser
     Normal               Et grundlæggende diasshow, der skifter billeder med et
                       forudbestemt interval

   • Ved indstilling til [Enkel], [Nostalgisk], [Stilfuld] eller [Aktiv] vises kun stillbilleder.
   • Når [Normal] er valgt, er [Fra] den faste indstilling for [Musik]. Du kan dog høre lyden fra film.
54
Afspilning af billeder fra skærmen HOME
 Musik
 Den musik, der afspilles, bestemmes af standarden for den valgte effekt. Musikken kan
 kombineres med enhver effekt, så den bliver som ønsket.
   Music 1              Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow
   Music 2              Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow
   Music 3              Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow
   Music 4              Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow
   Fra                Indstillingen for et [Normal] diasshow. Ingen musik
                    tilgængelig


 Interval
   3 sek               Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Normal]
                    diasshow.
   5 sek
                                                        Brug af visningsfunktioner
   10 sek
   30 sek
   1 min
   Auto                Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
                    menupunkt.
                    Indstillingen er fast [Auto], når [Normal] ikke er valgt som
                    [Effekter].


 Gentag
   Til                Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
   Fra                Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.

z Tilføjelse/ændring af musikfiler
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under
diasshowet. Du kan overføre musik ved hjælp af [    Musikværktøj] i   (Udskrivning, andet) på
skærmbilledet HOME, når "Music Transfer"-softwaren (medfølger) er installeret på en computer.
Yderligere oplysninger findes på side 91 og 93.
• Du kan optage op til fire stykker musik med kameraet (de fire forudindstillede stykker musik (Music 1-4)
 kan erstattes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning med kameraet er 3 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en beskadigelse eller anden fejl i filen, skal du vælge
 [Format musik] (side 91) og overføre musikken igen.
                                                       55
   Visningsmenu                       For yderligere oplysninger om betjening
                                              1 side 39


   Dette afsnit beskriver de tilgængelige menupunkter, når du trykker på MENU i
   afspilningstilstand. For yderligere oplysninger om betjening af menuen, se side 39.

     (Slet): Sletning af billeder
   Vælger og sletter billeder på skærmbilledet med enkeltbilleder eller indeksskærmbilledet, se
   side 35.

     (Dette bil.)          Sletter det valgte billede.
     (Flere billeder)        Vælger og sletter flere billeder.
     (Alle i denne mappe)      Sletter alle billeder i den valgte mappe.


      (Diasshow): Afspilning af serie billeder
   Dette menupunkt har den samme funktion som [         Diasshow] på skærmen HOME.
   Se side 53.

      (Retouchering): Retouchering af stillbilleder
   Tilføjer effekter eller rettelser på et optaget billede og gemmer som en ny fil. Originalbilledet
   bevares.

   Sådan retoucheres et stillbillede
   1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, mens billederne vises i enkeltbilled- eller indekstilstand.
   2 Tryk på MENU.
   3 Vælg [Retouchering] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z, når du har valgt den
    ønskede tilstand med b/B.
   4 Retoucher billederne ved at følge anvisningerne for de forskellige retoucheringstilstande
    nedenfor.

   • Billeder kan ikke retoucheres, når kameraet er tilsluttet et HD-tv (High Definition).

      (Blød fokusering)       Gør periferien sløret omkring et valgt punkt for at fremhæve et
                     motiv.
                     1 Indstil centerpunktet på det ønskede billede for at retouchere
                      med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
                     2 Vælg [Niveau] med v, og tryk på z.
                      Vælg retoucheringsgraden med v/V, og tryk på z igen.
                     3 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
                     4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
56
Visningsmenu                 For yderligere oplysninger om betjening
                                      1 side 39


  (Delvis farve)    Omgiver et valgt punkt med sort-hvid for at angive et motiv.
             1 Indstil centerpunktet på det ønskede billede for at retouchere
              med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
             2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
             3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
  (Fiskeøjeobjektiv)  Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt.
                                               Brug af visningsfunktioner
             1 Indstil centerpunktet på det ønskede billede for at retouchere
              med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
             2 Vælg [Niveau] med v, og tryk på z.
              Vælg retoucheringsgraden med v/V, og tryk på z igen.
             3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
  (Tværfilter)     Tilføjer en stjerneeksplosion for at gøre punkter i billedet
             tydeligere.
             1 Vælg [Niveau] med v, og tryk på z.
              Vælg retoucheringsgraden med v/V, og tryk på z igen.
             2 Juster den længde, der skal retoucheres, med W/T.
             3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
                                              57
   Visningsmenu                     For yderligere oplysninger om betjening
                                            1 side 39


     (Beskær)          Optager det zoomede afspilningsbillede.
                   1 Tryk på W/T for at zoome ind på beskæringsområdet.
                   2 Indstil punktet med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
                   3 Vælg [Billedformat] med v, og tryk på z.
                    Vælg en billedstørrelse for at optage med v/V, og tryk
                    derefter på z igen.
                   4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
                   • Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
                   • Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
     (Rødøjereduktion)      Fjerner røde øjne, der skyldes blitz.
                   Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
                   • Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt
                    af billedet.


     (Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld

   Beskytter billeder mod utilsigtet sletning. Symbolet     vises på beskyttede billeder.
     (Dette bil.)        Beskytter/låser det valgte billede op.
     (Flere billeder)      Vælger og beskytter/låser flere billeder op.

   Sådan beskytter du et billede
   1 Vælg de billeder, som du vil beskytte, mens billederne vises i enkeltbilled- eller indekstilstand.
   2 Tryk på MENU.
   3 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
58
Visningsmenu                      For yderligere oplysninger om betjening
                                          1 side 39


Sådan vælger og beskytter du billeder
1 Tryk på MENU i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Beskyt] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
I enkeltbilledtilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med b/B, og tryk derefter på z.
 Et  føjes til det valgte billede.
4 Tryk på b/B for at få vist andre billeder, du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
 Et  føjes til det valgte billede.
4 For at beskytte andre billeder, gentages trin 3.
5 For at vælge alle billeder i en mappe, vælges linjen til valg af mappe med b, og tryk derefter på
                                                    Brug af visningsfunktioner
 z.
 Et   føjes til den valgte mappe.
6 Tryk på MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.

Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at udføre den
samme procedure som for at beskytte det.
Symbolet   (Beskyt) forsvinder.
• Bemærk, at formateringen sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne
 er beskyttede, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.


    : Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke

Føjer et udskriftsbestillingsmærke (    ) til et billede, der skal udskrives.
Se side 99.

   (Dette bil.)        Føjer et DPOF-mærke til det billede, der vælges nu. Sletter
                 DPOF-mærket fra det valgte billede, hvis det har et DPOF-
                 mærke.
   (Flere billeder)      Vælger billeder og føjer DPOF-mærker til dem. Sletter DPOF-
                 mærker, der allerede er tilføjet.

   (Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer

Udskrivning af billeder, der er taget med kameraet.
Se side 96.
                                                   59
   Visningsmenu                       For yderligere oplysninger om betjening
                                              1 side 39


     (Roter): Rotation af et stillbillede

                            Roterer et stillbillede.
   1 Vis det billede, der skal roteres.
   2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
   3 Vælg [Roter] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
   4 Vælg [     ], og roter derefter billedet med b/B.
   5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
   • Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
   • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
   • Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
    afhængigt af softwaren.


     (Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder

   Vælger mappen med det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med en "Memory
   Stick Duo".
   1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
   2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.

   Sådan annulleres valg af en mappe
   Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
   z Om mapper
   Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
   oprette en ny.
   • Sådan opretter du en ny mappe t [Opretter lagr. Mappe] (side 63)
   • Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagrings mappe] (side 64)
   • Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
    kan du se følgende indikatorer.
      : Flytter til den forrige mappe
      : Flytter til den næste mappe
      : Flytter til enten den forrige eller den næste mappe

60
     Tilpasning af indstillinger

     Tilpasning af funktionen
     Hukommelsesadmin. og indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af      (Hukommelsesadmin.) eller
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
                                  z-knap
                                  v/V/b/B-knap

     HOME-knap                       Kontrolknap1 Tryk på HOME for at få vist skærmbilledet HOME.

2 Vælg   (Hukommelsesadmin.) eller          (Indstillinger) med b/B på
  kontrolknappen.
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.                    Tilpasning af indstillinger


4 Vælg det ønskede punkt med v/V.
  • Dette er kun muligt, når du vælger  (Indstillinger).5 Tryk på B og vælg den ønskede indstilling med v/V, og vælg derefter z.
                                             61
   Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger
   6 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
   Sådan annullerer du ændringen
   Vælg [Fortryd], hvis det vises som en funktion på skærmen, og tryk derefter på z.
   Hvis ikke, trykkes på b.
   • Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
   • Kameraet indstilles til optagelse eller visning ved at trykke på HOME igen.
62
    Hukommelsesadmin.                For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 61    Hukommelsesværktøj — Memory Stick-værktøj
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.

  Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" permanent, inklusive beskyttede
 billeder.
1 Vælg [Format] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
 Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
 Formateringen begynder.

Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.

  Opretter lagr. Mappe
                                                      Tilpasning af indstillinger
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opretter lagr. Mappe] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
 Skærmbilledet til oprettelse af mapper vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
 En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
 bliver den aktuelle optagemappe.

Sådan annulleres mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.

• Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
• Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
• Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
• Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
 optagemappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
 automatisk en ny mappe.
• For yderligere oplysninger se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 86).
                                                     63
   Hukommelsesadmin.                  For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 61


   Skift lagrings mappe

   Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
   1 Vælg [Skift lagrings mappe] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
    Skærmbilledet til valg af mappe vises.
   2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og tryk derefter på z.

   Sådan annulleres ændringen af optagemappen
   Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.

   • Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
   • Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
64
Hukommelsesadmin.                      For yderligere oplysninger om betjening
                                             1 side 61


 Kopier

Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
 Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
 Kopieringen starter.

Sådan annulleres en kopiering
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.

• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt
 resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke vælge billeder, der skal kopieres.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
 den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter formatere den
 interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]) (side 66).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
 bestemt mappe og kopiere billeder til den.
                                                          Tilpasning af indstillinger
• Udskriftsbestillingsmærket     på billederne kopieres ikke.
                                                          65
   Hukommelsesadmin.                    For yderligere oplysninger om betjening
                                             1 side 61      Hukommelsesværktøj — Internt huk.værktøj
   Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.

   Format

   Formaterer den interne hukommelse.
   • Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse permanent, inklusive beskyttede
    billeder.
   1 Vælg [Format] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
    Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
   2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
    Formateringen begynder.

   Sådan annulleres formateringen
   Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
66
    Indstillinger                    For yderligere oplysninger om betjening
                                            1 side 61    Primære indstillinger — Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med      .

 Bip

Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
   Lukker               Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
   Til                Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
                    udløserknappen.
   Fra                Slår bip-/lukkerlyden fra.


 Funkt.guide

Når du bruger kameraet, vises funktionsguiden.
   Til                Viser funktionsguiden.
                                                   Tilpasning af indstillinger
   Fra                Viser ikke funktionsguiden.


 Initialiser

Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selvom du udfører denne funktion, bevares
de billeder, som er lagret i den interne hukommelse.
1 Vælg [Initialiser] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
 Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
 Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.

Sådan annulleres initialiseringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.

• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
                                                   67
   Indstillinger                    For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 61     Primære indstillinger — Primære indstillinger 2
   Standardindstillingerne er markeret med   .

   USB-tilslut

   Vælger USB-tilstand for tilslutning af kameraet til en computer eller en PictBridge-
   kompatibel printer med kablet til flerfunktionsterminal.
     PictBridge           Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
                    (side 96). Når du slutter kameraet til en computer, starter
                    kopieringsguiden automatisk, og billederne i optagemappen
                    kopieres automatisk til computeren (med Windows XP/Vista,
                    Mac OS X)
     Mass Storage          Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
                    computer eller en anden USB-enhed (side 84).
     Auto              Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
                    med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 84
                    og 96).
                    • Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel
                     printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge].
                    • Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USB-
                     enhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage].


   COMPONENT

   Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i) i henhold til det tilsluttede tv se
   side 76.
     HD(1080i)           Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et 1080i High
                    Definition TV.
     SD               Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
                    kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
68
Indstillinger                   For yderligere oplysninger om betjening
                                        1 side 61


 Video ud

Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal du tjekke tv-farvesystemet for dit land eller
område (side 78).
 NTSC               Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden NTSC (f.eks. for
                 USA og Japan).
 PAL               Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden PAL (f.eks. for
                 Europa).
                                                   Tilpasning af indstillinger
                                                  69
   Indstillinger                       For yderligere oplysninger om betjening
                                               1 side 61      Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 1
   Standardindstillingerne er markeret med      .

   AF-lampe

   AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
   omgivelser.
   AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
   udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.   -indikatoren vises på dette
   tidspunkt.
     Auto                Bruger AF-lampe.
     Fra                 Bruger ikke AF-lampe.

   • Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
    kan fokus ikke opnås. (En afstand på op til ca. 3,0 m (zoom: W) eller 2,9 m (zoom: T) anbefales).
   • Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
    motivets midte.
   • Du kan ikke bruge AF-lampen når:
    – Forudindstillet fokus er indstillet (side 47).
    –   (Avanceret sportoptagelse),    (Landskab), (Tusmørke) eller    (Fyrværkeri) er valgt i Valg af
     motiv.
    – Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
    – Når [Konvert.obj.] er indstillet til [Tele], [Vidvinkel] eller [Nærbill.].
   • Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny AF-
    afstandsmålerramme med en prikket linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
    centrum af rammen.
   • AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
    AF-lampens lys på kort afstand.


   Gitterlinje

   Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
     Til                 Viser gitterlinjer.
     Fra                 Viser ikke gitterlinjen.

   • Gitterlinjerne optages ikke.

70
Indstillinger                      For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 61


 AF-fkt.

Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
   Enkelt              Justerer automatisk fokus, når du trykker udløserknappen
                    halvt ned og holder den nede. Denne indstilling er praktisk til
                    optagelse af stationære motiver.
   Monitor             Justerer automatisk fokus, før du trykker udløserknappen
                    halvt ned og holder den nede. Denne indstilling forkorter det
                    tidsrum, der skal bruges til at fokusere.
                    • Batteriforbruget er større end i tilstanden [Enkelt].
• Du kan ikke bruge AF-lampen når:
 – Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
 –   (Avanceret sportoptagelse) er valgt i Valg af motiv.


 Digital zoom

Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 10×). Når
zoomskalaen overstiger 10×, bruger kameraet funktionen Smart eller Præcision til digital
zoom.
                                                      Tilpasning af indstillinger
   Smart              Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet
   (Smart zoom)           ikke forvrænges, alt efter billedstørrelsen. Er ikke
   (  )              tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til [8M] eller
                    [3:2].
                    • Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
                     tabel.
   Præcision            Forstørrer alle billeder op til 20×, men billedkvaliteten
   (Digital præcisions-zoom)    forringes.
   (  )
   Fra               Anvender ikke digital zoom.

Billedstørrelse og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom

 Størrelse            Maksimal zoomskala
 5M                   Ca. 12×
 3M                   Ca. 15×
 VGA                  Ca. 51×
 16:9                  Ca. 17×

• Du kan ikke bruge digital zoom, når:
 – Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
 –   (Avanceret sportoptagelse) er valgt i Valg af motiv.

                                                     71
   Indstillinger                        For yderligere oplysninger om betjening
                                               1 side 61


     Konvert.obj.

   Sæt til at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv (medfølger ikke). Monter
   adapterringen (medfølger) og derefter et konverterobjektiv.
      Nærbill. (    )         Ved montering af konverterobjektiv til nærbilleder.
      Tele (    )           Ved montering af konverterobjektiv til tele.
      Vidvinkel (     )       Ved montering af konverterobjektiv til vidvinkel.
      Fra                Ingen montering af et objektiv.

   •  Når du bruger den indbyggede blitz, kan lyset fra blitzen blive blokeret, hvilket giver skygger.
   •  Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
   •  Det tilgængelige fokusområde er begrænset.
   •  Se også den vejledning der fulgte med konverterobjektivet.
72
Indstillinger                      For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 61   Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med     .

 Autoretning

Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
   Til                Optager billedet med den korrekte retning.
   Fra                Autoretning deaktiveret.

• Billedets orientering optages muligvis ikke korrekt, dette afhænger af kameraets optagevinkel. Hvis et
 billede ikke optages med den korrekte orientering, kan du rotere billedet ved at følge fremgangsmåden på
 side 60.


 Autom. visn.

Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
                                                       Tilpasning af indstillinger
optaget.
   Til                Bruger Autom. visn.
   Fra                Bruger ikke Autom visn.

• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart
 optage det næste billede.
                                                       73
   Indstillinger                    For yderligere oplysninger om betjening
                                           1 side 61     Indstillinger af ur

   Indstillinger af ur

   Indstiller datoen og klokkeslættet.
   1 Vælg [   Indstillinger af ur] fra  (Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
   2 Vælg datovisningsformatet med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
   3 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på z.
   4 Vælg [OK], og tryk derefter på z.

   Annullering af urindstillingen
   Vælg [Fortryd] i trin 4, og tryk derefter på z.
74
Indstillinger                  For yderligere oplysninger om betjening
                                       1 side 61  Language Setting

 Language Setting

Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
                                              Tilpasning af indstillinger
                                              75
        Visning af billeder på en tv-skærm

        Visning af billeder på en tv-skærm
   Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
   Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.

   Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til et tv med det
   medfølgende kabel til flerfunktionsterminalen
   Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.


   1 Slut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminalen (medfølger).

                             1 Til lyd/video-
                              indgangsstik

                     VIDEO AUDIO
                   Gul           Sort
                                                (Afspilning)-knap
                                             Kontrolknap
                              2 Til multistikket

   • Hvis dit tv har stereoindgangsstik, skal lydstikket (sort) på kablet til flerbrugerterminalen forbindes til det
    venstre lydstik.   2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
     • Se også tv'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.   3 Tryk på      (Afspilning) for at tænde kameraet.
     De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
     Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.

     • Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-
      systemet (side 69).


76
Visning af billeder på en tv-skærm
 Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til et HD-tv
Du kan få vist et billede i høj kvalitet*, som er optaget med kameraet, ved at slutte kameraet til
et HD-tv (High Definition) med komponentkablet (medfølger ikke).

Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
* Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.


1 Slut kameraet til et HD-tv (High Definition) med et Adapterkabel til HD-output
  (medfølger ikke).
                             1 Til lyd/video-
                              indgangsstik

             COMPONENT      AUDIO
             VIDEO IN
   Grøn/Blå/Rød                       Hvid/Rød
                                                   Visning af billeder på en tv-skærm
                                       (Afspilning)-knap
                                       HOME-knap
                                        Kontrolknap


 Adapterkabel til HD-
 output (medfølger ikke)
                               2 Til multistikket2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
  • Se også tv'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.3 Tryk på     (Afspilning) for at tænde kameraet.
  De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
  Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.                                                   77
   Visning af billeder på en tv-skærm    • Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge    (Indstillinger) på
     skærmbilledet HOME (side 68).
    • Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-
     systemet (side 69).
    • Du kan ikke se film, som udsendes i [HD(1080i)]-signalformat.


   Om tv-farvesystemer
   Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og
   kabel til flerfunktionsterminal. Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera.
   Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.

   NTSC-system
   Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
   Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.

   PAL-system
   Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
   New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
   Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.

   PAL-M-system
   Brasilien

   PAL-N-system
   Argentina, Paraguay, Uruguay

   SECAM-system
   Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
78
     Brug af computeren

     Brug af din Windows-computer

For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises
til "Brug af en Macintosh-computer" (side 92).
Skærmbillederne i dette afsnit stammer fra den engelske
version.
• I Windows Vista kan nogle navne og handlinger variere fra
 beskrivelsen nedenfor.
  Installer softwaren (medfølger) først (side 81)            • Installer softwaren som følger:
             – "Picture Motion Browser"
             – "Music Transfer"  Kopiering af billeder til computeren (side 84)

            • Kopier billeder til computeren med "Picture Motion Browser".
            • Nyd billeder med "Picture Motion Browser" og "Music
            Transfer" som følger:
            – Få vist billeder, der er gemt på computeren
            – Rediger billeder
            – Få vist optagesteder for stillbilleder på kort online
            – Opret en disk med optagne billeder (kræver CD- eller DVD-
             brænder)


                                             Brug af computeren
            – Udskriv eller gem stillbilleder med dato
            – Tilføj/skift musik for diasshow (med "Music Transfer")


             Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte
             stillede spørgsmål findes på Sony kundesupport-webstedet.
             http://www.sony.net/
                                            79
   Brug af din Windows-computer                            Bemærkninger vedrørende tilslutning af
   Anbefalet computermiljø
                            kameraet til en computer
                            • Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
   Følgende miljø anbefales til en computer,
                             ovennævnte anbefalede computermiljøer.
   der sluttes til kameraet.
                            • Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
   Anbefalet miljø til kopiering af billeder      computer samtidigt, kan nogle enheder,
                             herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
   Operativsystem (forudinstalleret):          afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
    Microsoft Windows 2000 Professional       • Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
    SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*        benyttes en USB-hub.
     • Funktionaliteten kan ikke garanteres i et  • Hvis kameraet tilsluttes via en USB-
      miljø, der er baseret på en opgradering af   grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
      ovennævnte operativsystemer eller i et     USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
      multiboot-miljø.                avanceret overførsel (overførsel ved høj
                             hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-
   USB-stik: Medfølger som standard
                             Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
   Anbefalet miljø til brug af "Picture        • Der er tre tilstande til en USB-forbindelse, når
                             der forbindes til en computer: [Auto]
   Motion Browser" og "Music Transfer"         (standardindstilling), [Mass Storage] og
   Operativsystem (forudinstalleret):          [PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Auto] og
    Microsoft Windows 2000 Professional        [Mass Storage] som eksempler. For oplysninger
    SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*        om [PictBridge], se side 68.
                            • Når computeren genstarter fra standby- eller
   CPU/hukommelse: Pentium III 500 MHz         dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
    eller hurtigere, 256 MB RAM eller mere       kameraet og computeren muligvis ikke
    (anbefales: Pentium III 800 MHz eller       gendannet.
    hurtigere og 512 MB RAM eller mere)
   Harddisk: Nødvendig diskplads til
    installationen — ca. 200 MB
   Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
    punkter eller mere
    Farver: Mange farver (16-bit farver) eller
    mere
   * 64-bit udgaver og Starter (Edition) er ikke
    understøttet.
80
Installation af softwaren (medfølger)

Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.         4 Vælg [Region] og [Country/Area],
• Log på som Administrator.             og klik derefter på [Next].
                           Når [Welcome to the InstallShield
1 Tænd for computeren, og sæt CD-          Wizard for SonyPicture Utility]
                           vises, skal du klikke på [Next].
  ROM'en (medfølger) i CD-ROM-
  drevet.                      Skærmen "License Agreement" vises.
  Installationsmenuen vises.            Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du vil
                           acceptere aftalen, skal du klikke på
                           alternativknappen ved siden af [I accept
                           the terms of the license agreement] og
                           derefter på [Next].


                         5 Følg instruktionerne på skærmen
                           for at fuldføre installationen.
  • Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke   • Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
   på   (My Computer) t              vises, skal du følge instruktionerne på
   (SONYPICTUTIL).                  skærmen for at genstarte computeren.
  • I Windows Vista kan AutoPlay-          • DirectX kan være installeret afhængigt af
   skærmbilledet måske blive vist. Vælg "Run     systemmiljøet på din computer.
   Install.exe.", og følg anvisningerne på
   skærmen for at fortsætte installationen.

                         6 Tag CD-ROM'en ud, når
2 Klik på [Install].                 installationen er fuldført.
                           • Installer softwaren som følger:
  Skærmen "Choose Setup Language"
  vises.                       – Picture Motion Browser


                                                  Brug af computeren
                            – Music Transfer


3 Vælg det ønskede sprog, og klik         Når du har installeret softwaren, oprettes et
  derefter på [Next].              genvejsikon til kundens
  Skærmen [Location Settings] vises.       registreringswebsted på skrivebordet.

                         Når du først har registreret på webstedet,
                         kan du få sikker og nyttig support.
                         http://www.sony.net/registration/di
                                                  81
   Installation af softwaren (medfølger)   Når du har installeret softwaren, oprettes der genveje til "Picture Motion Browser", "Picture
   Motion Browser Guide", "Music Transfer" på skrivebordet.

         • Dobbeltklik for at starte "Picture Motion Browser".
         • Dobbeltklik for at starte "Picture Motion Browser Guide".
         • Dobbeltklik for at starte "Music Transfer".
82
Om "Picture Motion Browser" (medfølger)

Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før       Start og afslutning af "Picture
ved at udnytte softwaren.               Motion Browser"
Dette afsnit giver et kort overblik over
"Picture Motion Browser".               Start af "Picture Motion Browser"
                           Dobbeltklik på ikonet   (Picture Motion
 "Picture Motion Browser"-              Browser) på skrivebordet.
                           Eller fra menuen Start: Klik på [Start] t
 oversigt                       [All Programs] (i Windows 2000,
                           [Programs]) t [Sony Picture Utility] t
Med "Picture Motion Browser" kan du:         [Picture Motion Browser].
• Importere de billeder, der er taget med       • Bekræftelsesmeddelelsen fra
 kameraet, og få dem vist på computeren.        informationsværktøjet vises på skærmen, når du
• Organisere billederne på computer i en        starter "Picture Motion Browser" første gang.
 kalender, så du kan få dem vist efter optagedato.   Vælg [Start]. Denne funktion giver dig besked
• Retouchere (Rødøjereduktion etc.), udskrive og    om nyheder såsom softwareopdateringer. Du
 sende stillbilleder som e-mail-vedhæftelser,     kan ændre indstillingen senere.
 ændre optagedatoen og meget mere.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med datoen    Afslutning af "Picture Motion Browser"
 indsat.                       Klik på knappen    øverst til højre på
• Oprette en datadisk ved hjælp af en CD- eller    skærmen.
 DVD-brænder.
• Yderligere oplysninger findes i "Picture Motion
 Browser Guide".

Hvis du vil åbne "Picture Motion Browser
Guide" fra menuen Start, skal du klikke på
[Start] t [All Programs] (i Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser Guide].

                                                     Brug af computeren
                                                     83
   Kopiering af billeder til computeren med
   "Picture Motion Browser"
   Forberedelse af kameraet og              Tilslutning af kameraet til
   computeren                      computeren


   1 Sæt en "Memory Stick Duo" med                      2 Til multistikket
    optagne billeder i kameraet.
    • Ved kopiering af billeder i den interne
     hukommelse er dette trin unødvendigt.   2 Sæt et batteri med tilstrækkelig
    kapacitet i kameraet, eller slut
    kameraet til en stikkontakt med                1 Til et USB-
    lysnetadapteren (medfølger ikke).                stik
    • Når der kopieres billeder til computeren ved
     hjælp et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
     opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
     eller billeddataene kan blive beskadiget,   Kabel til
     hvis batteriet bliver fladt for hurtigt.    flerfunktionsterminal


   3 Tryk på  (Afspilning), og tænd
    derefter computeren.
                            Meddelelsen "Tilslutter i Mass Storage..."
            (Afspilning)-knap
                            vises på kameraets skærm.                                             Adgangsindi-
                                             katorer*                            Når der oprettes en USB-tilslutning for
                            første gang, kører computeren automatisk et
                            program til genkendelse af kameraet. Vent
                            et øjeblik.
                            *    vises på skærmen under kommunikationen.
                              Betjen ikke computeren, mens indikatoren vises.
                              Når indikatoren skifter til   , kan du starte
                              computeren igen.

                            • Hvis "Tilslutter i Mass Storage..." ikke vises,
                             skal du indstille [USB-tilslut] til [Mass Storage]
                             (side 68).84
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
 Kopiering af billeder til en           Få vist billeder på computeren
 computer
                         Når importen er færdig, startes "Picture
                         Motion Browser". Der vises miniaturer af
1 Slut kameraet til en computer         de importerede billeder.
  som beskrevet i "Tilslutning af
  kameraet til computeren".
  Når du har oprettet en USB-forbindelse,
  vises skærmen [Import Media Files] i
  "Picture Motion Browser" automatisk.
                         • Mappen "My Pictures" er valgt som
                          standardmappe i "Viewed folders".

                         Organiser billederne på computeren i en
                         kalender, så du kan få dem vist efter
                         optagedato.
                         For yderligere oplysninger, se "Picture
                         Motion Browser Guide".


  • Hvis du bruger Memory Stick-åbningen, se
   side 88.
  • Hvis guiden Automatisk afspilning vises i
   Windows XP/Vista, skal du lukke den.
                                               Brug af computeren
2 Importer billederne.
  Klik på knappen [Import] for at starte
  importen af billeder.               Eksempel: Skærmbillede til
                           visning af måned
  Billederne importeres som standard til
  en mappe, der er oprettet i "My
  Pictures" og har fået et navn med datoen
  for importen.


  • For yderligere oplysninger om "Picture
   Motion Browser", se "Picture Motion
   Browser Guide".
                                              85
   Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
   Sådan sletter du USB-               Lagerplaceringer og filnavne for
   tilslutningen                   billedfiler
   Følg fremgangsmåden fra trin 1 til 4       De billedfiler, der optages med kameraet,
   nedenfor før:                   grupperes som mapper på "Memory Stick
   • Multistikkablet fjernes.            Duo" eller i den interne hukommelse.
   • En "Memory Stick Duo" fjernes.
   • En "Memory Stick Duo" sættes i kameraet efter  Eksempel: visning af mapper i Windows XP
    kopiering af billeder fra den interne
    hukommelse.
   • Kameraet slukkes.
   1 Dobbeltklik på    på proceslinjen.
    Dobbeltklik her

   2 Klik på   (USB Mass Storage Device) t
    [Stop].
   3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
    klik derefter på [OK].
   4 Klik på [OK].
    Enheden afbrydes.
    • Trin 4 er unødvendig for Windows XP/
     Vista.
                            A Mappe med billeddata, der er optaget med
                             et kamera, som ikke har funktion til
                             oprettelse af mapper
                            B Mappe, der indeholder billeddata, som er
                             optaget med kameraet
                             Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
                             følgende mapper:
                              – "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
                              – Intern hukommelse: kun "101_SONY"
                            • Du kan ikke optage billeder i mappen
                             "100MSDCF". Billederne i denne mappe er kun
                             tilgængelig til visning.
                            • Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen
                             "MISC".
                            • Billedfiler navngives som følger:
                             – Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
                             – Filmfiler: MOV0ssss.MPG
                             – Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
                              film: MOV0ssss.THM86
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"• ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
 De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er
 oprettet i filmtilstand og dens tilsvarende
 indeksbilledfil, er de samme.
• Yderligere oplysninger om mapper finder du på
 side 60 og 63.
                                   Brug af computeren
                                  87
   Kopiering af billeder til en computer uden
   "Picture Motion Browser"
   Du kan kopiere billeder til din computer
   uden "Picture Motion Browser" som følger.      Kopiering af billeder til en
                             computer
   Hvis computeren har en Memory Stick-        -Windows XP/Vista
   åbning
   Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,       Dette afsnit viser et eksempel på kopiering
   og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.      af billeder til "My Documents" (i Windows
   Sæt Memory Stick Duo-adapteren i          Vista: "Documents").
   computeren, og kopier billederne.
   • Selv hvis du bruger Windows 95/98/98
    SecondEdition/NT/Me, kan du kopiere billeder   1 Forbered kameraet og en
    ved at indsætte "Memory Stick Duo" i Memory     computer.
    Stick-åbningen i din computer.
   • Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke          Følg den fremgangsmåde, der beskrives
    genkendes, se side 106.               i "Forberedelse af kameraet og
                              computeren" på side 84.
   Hvis computeren ikke har en Memory
   Stick-åbning
   Opret en USB-forbindelse, og følg         2 Tilslut kameraet til computeren
   fremgangsmåden til kopiering af billeder.       med kablet til
   • De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er   flerfunktionsterminal.
    eksempler ved kopiering af billeder fra
    "Memory Stick Duo".                 Følg den fremgangsmåde, der beskrives
   • Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/    i "Tilslutning af kameraet til
    98/98 SecondEdition/NT/Me fra Windows-       computeren" på side 84.
    styresystemet.                   • Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
    Hvis du bruger en computer uden Memory        installeret, er [Import Media Files] startet på
    Stick-åbning, skal du bruge en almindelig       "Picture Motion Browser", men vælg
    Memory Stick Reader/Writer til at kopiere       [Cancel] for at afslutte.
    billederne fra en "Memory Stick Duo" til din
    computer.
   • Hvis du vil kopiere billeder i den interne
    hukommelse til din computer, skal du først
    kopiere billederne til en "Memory Stick Duo"
    og derefter kopiere dem til din computer.
88
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser"
3 Klik på [Open folder to view files]        6 Dobbeltklik på mappen [My
  t [OK](kun i Windows XP), når            Documents] (i Windows Vista:
  guiden vises automatisk på             "Documents"). Højreklik derefter
  skrivebordet.                    på vinduet "My Documents" for at
                            få vist menuen, og klik på [Paste].
                             1


  1
                             2

  2
                            Billedfilerne kopieres til mappen "My
  • Hvis guiden ikke vises automatisk, skal du    Documents" (i Windows Vista:
   følge fremgangsmåden: t "I Windows        "Documents").
   2000" på side 89.
                            • Hvis der findes et billede med det samme
                             filnavn i destinationsmappen, vises en
                             bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
4 Dobbeltklik på [DCIM].                 Hvis du overskriver et eksisterende billede
                             med et nyt billede, bliver de oprindelige
                             fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
5 Dobbeltklik på den mappe, hvor             billedfil til computeren uden at overskrive
                             dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
  de billedfiler, du vil kopiere, er          kopiere billedfilen. Bemærk, at hvis du
  gemt. Højreklik derefter på en            ændrer filnavnet (side 90), kan du muligvis


                                                     Brug af computeren
  billedfil for at få vist menuen, og          ikke afspille billedet med dit kamera.
  klik derefter på [Copy].

                          I Windows 2000
                          Dobbeltklik på [My Computer] t
                          [Removable Disk], når du har sluttet
   1                       kameraet til computeren. Gå derefter til trin
                          4.
   2


  • Angående billedfilernes lagringsdestination,
   se side 86.
                                                    89
   Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
   på kameraet ved at kopiere til "Memory Stick Duo"
   Dette afsnit beskriver fremgangsmåden
   med en Windows-computer som eksempel.
   Når en billedfil, der er kopieret til en
                              2 Kopier billedfilen til mappen
                               "Memory Stick Duo" i følgende
   computer, ikke mere findes på en "Memory
   Stick Duo", kan du få vist billedet igen på       rækkefølge.
   kameraet ved at kopiere billedfilen på         1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
   computeren til en "Memory Stick Duo".          på [Copy].
                               2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
   • Spring trin 1 over, hvis det filnavn, som
    kameraet gav filen, ikke er ændret.
                               [Sony MemoryStick] i [My Computer].
   • Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,     3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
    afhængigt af billedstørrelsen.             mappen [DCIM], klik derefter på
   • Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på   [Paste].
    et kamera, hvis filerne er behandlet på en        • sss angiver et tal mellem 100 og 999.
    computer eller optaget med et andet kamera.
   • Hvis der ikke er oprettet en mappe på "Memory
    Stick Duo", skal du først oprette en (side 63)
    med kameraet. Derefter skal du kopiere
    billedfilerne.   1 Højreklik på billedfilen, og klik
     derefter på [Rename]. Omdøb
     filen til "DSC0ssss".
     Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
     ssss.
      1
      2

     • Skriv et andet tal, hvis der vises en
      bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
     • Afhængigt af indstillingerne på computeren
      vises filtypenavnet muligvis. Filtypen for
      stillbilleder er JPG, og filtypen for film er
      MPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
90
Brug af "Music Transfer" (medfølger)

Du kan udskifte de musikfiler, der er        • Sådan gendannes musik, der er
forudindstillet fra fabrikken, med udvalgte      forudindstillet i kameraet fra fabrikken:
musikfiler ved hjælp af "Music Transfer"
på CD-ROM'en (medfølger). Du kan også        1 Udfør [Format musik] i trin 3.
slette eller tilføje disse filer, når du har lyst.
                           2 Udfør [Restore defaults] på "Music
                            Transfer".
 Tilføj/udskift musik med "Music             Alle musikfilerne vender tilbage til den
                             forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
 Transfer"                        [Diasshow] indstilles til [Fra].
                           • Du kan genindstille musikfilerne til de
De musikformater, du kan overføre med         forudindstillede ved hjælp af [Initialiser]
"Music Transfer", er angivet nedenfor:         (side 67), men andre indstillinger vil imidlertid
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk    også blive genindstillet.
• Musik på CD'er                   • Der er yderligere oplysninger om "Music
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet    Transfer" i onlinehjælpen i "Music Transfer".1 Tryk på HOME for at få vist
  skærmen HOME.


2 Vælg    (Udskrivning, andet)
  med
  b/B på kontrolknappen og vælg
  [  Musikværktøj] med v/V, og
  tryk derefter på z.


3 Vælg [Hent musik] med
                                                      Brug af computeren
  v/V/b/B, og tryk derefter på z.
  Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.4 Opret en USB-forbindelse mellem
  kameraet og din computer.


5 Start "Music Transfer".

6 Følg vejledningen på skærmen
  for at tilføje/ændre musikfiler.
                                                      91
   Brug af en Macintosh-computer

   Du kan kopiere billeder til din Macintosh-      • Der er tre tilstande til en USB-forbindelse, når
   computer.                        der forbindes til en computer: [Auto]
   • "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel      (standardindstilling), [Mass Storage] og
    med Macintosh-computere.               [PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Auto] og
                               [Mass Storage] som eksempler. For oplysninger
                               om [PictBridge], se side 68.
   Anbefalet computermiljø               • Når computeren genstarter fra standby- eller
                               dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
                               kameraet og computeren muligvis ikke
   Følgende miljø anbefales til en computer,        gendannet.
   der sluttes til kameraet.

   Anbefalet miljø til kopiering af billeder       Kopiere og vise billeder på en
   Operativsystem (forudindstillet): Mac         computer
    OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 til v10.4)
   USB-stik: Medfølger som standard

   Anbefalet miljø til brug af "Music
                              1 Forbered kameraet og en
                                Macintosh-computer.
   Transfer"
                                Følg den fremgangsmåde, der beskrives
   Operativsystem (forudindstillet): Mac           i "Forberedelse af kameraet og
    OS X (v10.3 til v10.4)
                                computeren" på side 84.
   CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
    Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
   Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB         2 Tilslut kameraet til computeren
    eller mere anbefales)                  med kablet til
   Harddiske: Nødvendig diskplads til            flerfunktionsterminal.
    installationen — cirka 250 MB
                                Følg den fremgangsmåde, der beskrives
   Bemærkninger vedrørende tilslutning af          i "Tilslutning af kameraet til
   kameraet til en computer                 computeren" på side 84.
   • Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
    ovennævnte anbefalede computermiljøer.
   • Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en  3 Kopier billedarkiver til Macintosh-
    computer samtidigt, kan nogle enheder,         computeren.
    herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
    afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.       1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
                                symbol t [DCIM] t for den mappe,
   • Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
    benyttes en USB-hub.                   der indeholder de billeder, du vil
                                kopiere.
   • Hvis kameraet tilsluttes via en USB-
    grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed       2Træk og slip billedarkiverne til
    USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det          harddisksymbolet.
    avanceret overførsel (overførsel ved høj         Billedarkiverne kopieres til harddisken.
    hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-     • For oplysninger om billedernes placering og
    Speed USB (USB 2.0-kompatibel).              arkivnavne, se side 86.
92
Brug af en Macintosh-computer                          3 Dobbeltklik på arkivet
4 Vis billeder på computeren.             [MusicTransfer.pkg] i mappen [MAC].
                           Installationen af softwaren starter.
  Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
  ønskede billedarkiv i den mappe, der      Tilføjelse/ændring af musikfiler
  indeholder de kopierede billeder, for at    Se "Tilføj/udskift musik med "Music
  åbne billedarkivet.               Transfer"" på side 91.


                           Teknisk support
 Sådan sletter du USB-
 tilslutningen                    Yderligere oplysninger om dette
                           produkt og svar på ofte stillede
Træk drevsymbolet eller symbolet for         spørgsmål findes på Sony
"Memory Stick Duo" til symbolet           kundesupport-webstedet.
"Papirkurv" før nedenstående punkter eller      http://www.sony.net/
kameraet afbrydes fra computeren.
• Kablet til flerfunktionsterminalen afbrydes.
• En "Memory Stick Duo" fjernes.
• En "Memory Stick Duo" sættes i kameraet efter
 kopiering af billeder fra den interne
 hukommelse.
• Kameraet slukkes.


 Tilføje/udskift musik med
 "Music Transfer"
Du kan erstatte de musikarkiver, der er


                                               Brug af computeren
forudindstillet fra fabrikken, med de
ønskede musikarkiver. Du kan også slette
eller tilføje disse filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på CD'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet

Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
 "Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne
 installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
 CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROM-
 drevet.
2 Dobbeltklik på     (SONYPICTUTIL).

                                               93
   Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste
   trin"
   Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
   installeres "Cyber-shot – Vejledning til    Visning i Macintosh
   næste trin" også. "Cyber-shot – Vejledning
   til næste trin" beskriver, hvordan du bruger
   kameraet og dets ekstraudstyr.         1 Kopier mappen [stepupguide] i
                           mappen [stepupguide] til din
                           computer.
   Visning i Windows
   Begynd med genvejsikonet på
   skrivebordet.                 2 Vælg [stepupguide], [language]
                           og derefter mappen [DK] på CD-
                           ROM'en (medfølger), og kopier
                           alle arkiver i mappen [DK].
                           Overskriv dem derefter til
                           arkiverne i mappen [img], der er
                           gemt i [stepupguide], der blev
                           kopieret til din computer i trin 1.


                          3 Når kopieringen er gennemført,
                           skal du dobbeltklikke på
                           "stepupguide.hqx" i mappen
                           [stepupguide] for at pakke den
                           ud. Dobbeltklik derefter på den
                           oprettede fil "stepupguide".
                           • Hvis er ikke er installeret et
                            udpakningsværktøj til HQX-arkivet, skal du
                            installere Stuffit Expander.
94
     Udskrivning af stillbilleder

     Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter muligvis,
hvilket du bør kontrollere før udskrivningen
(side 108).


  Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer (side 96)

              Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
              PictBridge-kompatibel printer.
  Direkte udskrivning via en "Memory Stick"-kompatibel printer

              Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
              printer.
              For yderligere oplysninger se den vejledning, der fulgte med
              printeren.


  Udskrivning via en computer

              Du kan kopiere billeder til en computer via det medfølgende
              program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
              Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 83).


                                                Udskrivning af stillbilleder
  Udskrivning i en fotoforretning (side 99)

              Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du
              har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan markere de
              billeder, som du vil have udskrevet med
              udskriftsbestillingsmærket   .
                                               95
   Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-
   kompatibel printer
   Selvom du ikke har en computer, kan du
   udskrive billeder, som du har taget med     Trin 1: Forbered kameraet
   kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
   en PictBridge-kompatibel printer.        Forbered kameraet til forbindelse til
                           printeren med kablet til
                           flerbrugerterminalen. Når [USB-tilslut] er
                           indstillet til [Auto], genkender kameraet
   • "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.  automatisk nogle printere ved tilslutning.
    (CIPA: Camera & Imaging Products
                           Hvis det er tilfældet kan du springe trin 1
    Association)
                           over.
   • Du kan ikke udskrive film.
   • Kontroller den tilsluttede printer, hvis -                     MENU-knap
    indikatoren blinker på kameraets skærm
    (fejlindikation).


                                             Kontrolknap                                             HOME-
                                             knap
                           • Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri for
                            at undgå, at strømmen slår fra halvvejs under
                            udskrivning.                           1 Tryk på HOME for at få vist
                             skærmen HOME.


                           2 Vælg    (Indstillinger) med b/B
                             på kontrolknappen, og vælg [
                             Primære indstillinger] med v/V,
                             og tryk derefter på z.


                           3 Vælg [Primære indstillinger 2]
                             med v/V/b/B, og vælg [USB-
                             tilslut], og tryk derefter på z.


                           4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
                             tryk derefter på z.
                             Tilstanden USB er indstillet.96
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
 Trin 2: Slut kameraet til           Trin 3: Vælg de billeder, du vil
 printeren                   udskrive
                         Vælg [Dette bil.] eller [Flere
1 Tilslutning af kameraet til          billeder] med v/V, og tryk derefter
  printeren.                  på z.
                         Når du vælger [Dette bil.]
                         Du kan udskrive det valgte billede. Gå
                         til trin 4.
                         Når du vælger [Flere billeder]
                         Du kan udskrive flere valgte billeder.
                         1Vælg det billede, som du vil udskrive,
     2 Til multistikket           med b/B, og tryk derefter på z.
                           vises på det valgte billede.
                         2Tryk på MENU for at få vist menuen.
                         3Vælg [OK] med v, og tryk derefter på
                         z.
                         • Når du har valgt [Flere billeder] på
                          indeksskærmen, kan du udskrive alle
             Kabel til         billeder i en mappe ved at vælge linjen til
  1 Til et
                          valg af mappe med b og tilføje et   -
   USB-stik      flerfunktions-
                          mærke til mappen.
             terminal

                        Trin 4: Udskriv


                        1 Vælg udskriftsindstillinger med
2 Tryk på   (Afspilning), og tænd       v/V/b/B.
  for kameraet og printeren.
                                                 Udskrivning af stillbilleder


     Når forbindelsen er oprettet,
     vises   -indikatoren.
                         [Antal]
                         Når [Layout] er indstillet til [1-bill/u.
                         ramme] eller [1-bill/m. ramme]:
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,   Vælg det antal ark, du vil udskrive med
og der vises et billede og en          et billede. Billedet udskrives som et
udskrivningsmenu på skærmen.           enkelt billede.


                                                 97
   Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer    Når [Layout] ikke er indstillet til [1-     Udskrivning af andre billeder
    bill/u. ramme] eller [1-bill/m. ramme]:     Vælg [Flere billeder], og udfør derefter
    Vælg det antal sæt af billeder, du vil     processen igen fra trin 3.
    udskrive som et indeksbillede. Hvis du
    har valgt [Dette bil.] i trin 1, skal du
    vælge det antal af det samme billede,      Trin 5: Afslut udskrivningen
    der skal udskrives side om side på et ark
    som et indeksbillede.              Sørg for, at skærmen befinder sig på trin 2
    • Afhængigt af mængden af billeder kan det   igen, og tag kablet til flerbrugerterminalen
     valgte antal billeder muligvis ikke være på  ud af kameraet.
     ét ark.
    [Layout]
    Vælg det antal billeder, som du vil
    udskrive på et ark.
    [Størrelse]
    Vælg størrelsen på udskriftsarket.

    [Dato]
    Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
    indsætte datoen og klokkeslættet på
    billeder.
    • Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
     den rækkefølge, du vælger (side 74). Denne
     funktion findes muligvis ikke, dette
     afhænger af printeren.   2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
    på z.
    Billedet udskrives.
    • Tag ikke kablet til flerfunktionsterminalen
     ud, mens indikatoren     (PictBridge-
     tilslutning) vises på skærmen.


                      -indikator
98
Udskrivning i en fotoforretning

Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med          Markering af et valgt billede
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter                   (Afspilning)-knap
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et   -mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge                        MENU-
                                            knap
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
 interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
 fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory                    Kontrolknap
 Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
 Duo" i en fotoforretning.

Hvad er DPOF?
                            1 Tryk på    (Afspilning).
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at markere
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil udskrive senere, med
                            2 Marker det billede, du vil
udskriftsbestillingsmærket    .            udskrive.
• Du kan også udskrive billederne med
 udskriftsbestillingsmærket   på en printer,
 der overholder DPOF (Digital Print Order
 Format)-standarden, eller med en PictBridge-
                            3 Tryk på MENU for at få vist
                             menuen.
 kompatibel printer.
• Mærket kan ikke bruges på film.

Når du indleverer en "Memory Stick           4 Vælg [DPOF] med v/V på
Duo" i en forretning                   kontrolknappen og vælg [Dette
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory      bil.] med b/B, og tryk derefter på
 Stick Duo" de kan håndtere.               z.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
 "Memory Stick Duo", skal du kopiere de         Udskriftsbestillingsmærket    er føjet
                                                    Udskrivning af stillbilleder


 billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,     til billedet.
 f.eks. en CD-R, og tage den med til
 forretningen.
• Husk at tage Memory Stick Duo-adapteren med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
 på en disk, før du indleverer dem i en
 fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder,
 skal du kontakte fotoforretningen.

                            Sådan fjerner du mærket
                            Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
                            og tryk derefter på z i trin 3.

                                                    99
   Udskrivning i en fotoforretning
    Vælge og markere billederne
                        5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
                          på z.
   1 Tryk på MENU, mens billeder        Mærket     vises på skærmen.
     vises i enkeltbilledtilstand eller i    Enkelt billede
     indekstilstand.


   2 Vælg [DPOF] med v/V på
     kontrolknappen, [Flere billeder]
     med b/B, og tryk derefter på z.
                          Indeksvisning


   3 Vælg et billede, der skal
     markeres, med kontrolknappen,
     og tryk derefter på z.
     Det valgte billede markeres med  .
     Enkelt billede


                        Sådan annullerer du valget
                        Vælg [Afslut] i trin 5, og tryk derefter på
                        z.

                        Sådan fjerner du mærket
     Indeksvisning
                        Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
                        og tryk derefter på z i trin 3.

                        Sådan markeres alle billeder i mappen
                        Flyt i trin 3 rammen til valg af mappelinje
                        med b, og tryk derefter på z, mens du er i
                        indekstilstand.
                        Den valgte mappe og alle billederne
   4 Tryk på MENU.              markeres med .
100
     Fejlfinding

     Fejlfinding
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.

 1 Kontroller punkterne på side 102 til 110.
   Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 111. 2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og tænd for kameraet.


 3 Initialiser indstillingerne (side 67).


 4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.

Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Klik på et af de følgende emner for at gå til siderne om symptomer, årsager og afhjælpning.  Batteri og strøm           102   "Memory Stick Duo"           107


  Optagelse af stillbilleder/film    102   Intern hukommelse           107
                                                Fejlfinding
  Visning af billeder          105   Udskrivning              108


  Sletning               106   PictBridge-kompatibel printer 108


  Computere               106   Andet                 110


                                                101
   Fejlfinding
    Batteri og strøm
   Batteriet kan ikke indsættes.
     • Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet.


   Kan ikke tænde kameraet.
     • Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes.
     • Isæt batteriet korrekt.
     • Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
     • Batteriet er dødt (side 117). Udskift det med et nyt.
     • Brug et anbefalet batteri.


   Strømmen slukkes pludseligt.
     • Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
      for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen.
     • Batteriet er dødt (side 117). Udskift det med et nyt.


   Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
     • Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
     • Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad
      batteriet helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen.
     • Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
     • Batteriet er dødt (side 117). Udskift det med et nyt.


   Batteriet kan ikke oplades.
     • Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke).


    Optagelse af stillbilleder/film
   Kan ikke udskrive billeder.
     • Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo". Hvis den er
      fuld, skal du gøre et af følgende:
      – Slet unødvendige billeder (side 35).
      – Skift "Memory Stick Duo".
     • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
     • Når du tager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles på en anden position end   .
     • Indstil funktionsvælgeren på     ved optagelse af film.
     • Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
      – Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
      – Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".102
Fejlfinding
Dette motiv er ikke synligt på skærmen.
  • Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på    for at ændre optagetilstanden (side 33).


Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
  • Anti-slørfunktionen fungerer ikke rigtigt, når   vises på skærmen.
  • Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
  • Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.


Optagelse tager lang tid.
  • Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 18). Dette er ikke en fejl.


Billedet er ude af fokus.
  • Motivet er for tæt på. Optag i   (Makro) optagetilstand. Sørg for at placere objektivet
   længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, ca. 2 cm (W)/90 cm (T) ved
   optagelse (side 26).
  • Tilstandene   (Tusmørke),   (Landskab) og   (Fyrværkeri) vælges i Valg af motiv ved
   optagelse af stillbilleder.
  • Hvis tilstanden    (Avanceret sportoptagelse) er valgt i tilstanden Valg af motiv og motivet
   er for tæt på, kan det være svært at fokusere.
  • Den forudindstillede fokuseringsfunktion er valgt. Vælg betjeningsindstillingen for
   automatisk fokusering (side 47).
  • Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 72).
  • Se "Hvis motivet er ude af fokus" på side 48.


Zoom fungerer ikke.
  • Du kan ikke bruge Smart zoom, når billedformatet er indstillet til [8M] eller [3:2].
  • Du kan ikke bruge digital zoom, når:
   – [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
   – Tilstanden   (Avanceret sportoptagelse) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
   – Du optager film.
  • Du kan ikke ændre zoomskalaen under optagelse af en film.
  • Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 72).
                                                       Fejlfinding
Blitzen fungerer ikke.
  • Blitzen er indstillet til  (Blitz slukket) (side 26).
  • Du kan ikke bruge blitzen, når:
   – [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse] eller Eksponeringsniveau (side 43).
   – Tilstanden   (Høj følsomhed),     (Avanceret sportoptagelse), (Tusmørke) eller
    (Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 30).
   – Optagelse af film.
  • Indstil blitzen til  (Blitz tændt), når funktionsvælgeren er indstillet til M, eller når tilstanden
     (Landskab),    (Strand) eller   (Sne) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 26).

                                                       103
   Fejlfinding
   Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
     • Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er
      ikke en fejl (side 13).


   Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke.
     • Tilstanden  (Avanceret sportoptagelse),   (Landskab),    (Tusmørke) eller
      (Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 30).


   Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
     • Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.


   Der kan ikke indsættes dato på billedet.
     • Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder (side 108). Ved at anvende
      "Picture Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 83).


   F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
   halvvejs ned.
     • Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 45).


   Skærmen er for mørk eller for lys.
     • Juster lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning (side 21).


   Billedet er for mørkt.
     • Du optager et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 46), eller
      juster eksponeringen (side 45).


   Billedet er for lyst.
     • Juster eksponeringen (side 45).


   Billedets farver er ikke korrekte.
     • Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 44).


   Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
     • Udtværingsfænomenet opstår, og der optræder hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på
      billedet. Dette fænomen er ikke en fejl.


   Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
     • Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
      tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.

104
Fejlfinding
Motivets øjne bliver røde.
  • Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 50).
  • Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
  • Oplys lokalet, og fotografer motivet.
  • Retoucher billedet ved hjælp af [Rødøjereduktion] (side 58).


Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
  • Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 2).


Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
  • Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
   (side 35).
  • Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.


 Visning af billeder
Kan ikke afspille billeder.
  • Tryk på   (Afspilning) (side 33).
  • Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 90).
  • Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på et kamera, hvis filerne er behandlet på en
   computer eller optaget med et andet kamera.
  • Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 86).


Dato og klokkeslæt vises ikke.
  • Indikatorer på skærmen er slået fra. Få vist indikatorerne på skærmen ved at trykke på v
   (DISP) på kontrolknappen (side 21).


Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilningen begynder.
  • Dette kan skyldes billedbehandlingen. Dette er ikke en fejl.


Kan ikke høre musik under et diasshow.
  • Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 91).
                                                      Fejlfinding
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
  • Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets
   farvesystem (side 69).
  • Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 76).
  • Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminalen er tilsluttet til et andet apparat, skal du
   frakoble det (side 86).
  • Du forsøger at afspille film med HD(1080i)-udgang. Der kan ikke vises film i HD-kvalitet.
   Indstil [COMPONENT] til [SD] (side 68).

                                                      105
   Fejlfinding
    Sletning
   Kan ikke slette et billede.
     • Ophæv beskyttelsen (side 58).


    Computere
   Kender ikke de styresystemer, som kameraet understøtter.
     • Se "Anbefalet computermiljø" på side 80 for Windows og side 92 for Macintosh.


   "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
   Stick"-stik.
     • Kontroller, om computeren og Memory Stick Reader/Writer understøtter "Memory Stick
      PRO Duo". Brugere af computere og Memory Stick Readers/Writers, der er fremstillet af
      andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
     • Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med
      computeren (side 84 og 92). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".


   Computeren genkender ikke kameraet.
     • Tænd kameraet.
     • Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge lysnetadapteren
      (medfølger ikke) (side 84).
     • Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 68).
     • Brug kablet til flerbrugerterminalen (medfølger) (side 84).
     • Fjern flerfunktionsterminalen fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
     • Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
     • Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
      enhed (side 84).


   Kan ikke kopiere billeder.
     • Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 84).
     • Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 88 og 92).
     • Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
      muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
      der er formateret med kameraet (side 63).


   Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
   automatisk.
     • Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 84).
106
Fejlfinding
Kan ikke afspille billeder på din computer.
  • Hvis du bruger "Picture Motion Browser", se "Picture Motion Browser Guide" (side 83).
  • Kontakt computer- eller softwareproducenten.


Hvis du ikke ved, hvordan man bruger "Picture Motion Browser".
  • Se "Picture Motion Browser Guide" (side 83).


Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
  • Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
   filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 84).


Kan ikke udskrive et billede.
  • Se betjeningsvejledningen til printeren.


Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
  • Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
   (side 86).
  • Følg de korrekte fremgangsmåder (side 90).


 "Memory Stick Duo"
Kan ikke isætte en "Memory Stick Duo".
  • Isæt den i den korrekte retning.


Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
  • Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.


 Intern hukommelse
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
  • Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
                                                   Fejlfinding
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
  • "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier billedet til "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig
   kapacitet.
                                                  107
   Fejlfinding
   Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
   interne hukommelse.
     • Denne funktion er ikke tilgængelig.


    Udskrivning
   Se "PictBridge-kompatibel printer" og følgende punkter.

   Billeder udskrives med begge sider afskåret.
     • Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et
      billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være
      afskåret.
     • Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller
      indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
      funktioner.
     • Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
      billederne uden at afskære begge sider.


   Kan ikke udskrive billeder med dato.
     • Ved hjælp af "Picture Motion Browser" kan du udskrive billeder med dato (side 83).
     • Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages
      med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive
      billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger.
      Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet
      med Exif-oplysninger.
     • Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.


    PictBridge-kompatibel printer
   Der kan ikke etableres en forbindelse.
     • Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
      standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
     • Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
     • Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 68).
     • Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
      printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
108
Fejlfinding
Billeder kan ikke udskrives.
  • Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til
   multifunktionsterminalen.
  • Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte
   med printeren.
  • Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billeder muligvis ikke. Frakobl kablet
   til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal
   du fjerne kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter
   tilslutte kablet til multifunktionsterminalen igen.
  • Film kan ikke udskrives.
  • Billeder, som er taget med andre kameraer, eller billeder, som er redigeret på en computer,
   kan muligvis ikke udskrives.


Udskrivningen annulleres.
  • Kontroller, at du har frakoblet kablet til flerfunktionsterminal, før mærket    (PictBridge-
   tilslutning) forsvinder.


Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
  • Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
   indeholder disse funktioner.
  • Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
   printerleverandøren.


"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
  • Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og
   udskriv billedet igen (side 97).


Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
  • Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.


Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
  • Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du
   afbryde forbindelsen og sætte kablet i flerfunktionsterminalen igen.
                                                      Fejlfinding
  • Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
   enten kameraet (side 97) eller printeren.


Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
  • Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
   printeren.
                                                     109
   Fejlfinding
    Andet
   Kan ikke nulstille filnummeret.
     • Hvis du udskifter optagemediet, kan filnumrene ikke initialiseres med kameraet. Hvis du vil
      nulstille filnumre, skal du formatere "Memory Stick Duo" (side 63, 66) eller den interne
      hukommelse, og derefter nulstille indstillingerne (side 67). Men dataene på "Memory Stick
      Duo" eller i den interne hukommelse slettes, og alle indstillinger, herunder datoer, nulstilles.


   Kameraet fungerer ikke, når objektivet er trukket ud.
     • Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
     • Isæt et opladet batteri, og tænd derefter kameraet igen.


   Objektivet bliver dugget.
     • Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.


   Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker kameraet.
     • Batteriet er tomt. Udskift det med et batteri, som er opladet.


   Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
     • Dette er ikke en fejl.


   Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
     • Indstil datoen og klokkeslættet (side 74).


   Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
     • Indstil datoen og klokkeslættet (side 74).
110
Advarselsindikatorer og meddelelser

 Selvdiagnosticeringsdisplay            Meddelelser
Hvis der vises en kode, som begynder med     Hvis følgende meddelelser vises, skal du
et bogstav, fungerer kameraets          følge instruktionerne.
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to
cifre (angivet med ss) er forskellige,
afhængigt af kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at       • Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
have forsøgt følgende muligheder et par         batteriet. Afhængigt af forholdene
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt      under brug eller typen af batteri blinker
din Sony-forhandler eller et lokalt,          indikatoren muligvis, selvom der stadig
autoriseret Sony-servicecenter.             er 5 til 10 minutters resterende
                            batteritid.

C:32:ss
                         Kan kun anvendes med kompatibelt
  • Der er problemer med kameraets       batteri
   hardware. Sluk og tænd kameraet igen.
                           • Det batteri, der er sat i, er ikke et NP-
                            BG1-batteri.
C:13:ss
  • Kameraet kan ikke læse eller skrive data  Systemfejl
   på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
   og tænde kameraet igen, eller tag        • Sluk kameraet, og tænd det igen.
   "Memory Stick Duo" ud og sæt den ind
   flere gange.                Intern hukomm.fejl
  • Der er opstået en formateringsfejl på
                           • Sluk kameraet, og tænd det igen.
   den interne hukommelse, eller der er
   isat en ikke-formateret "Memory Stick
   Duo". Formater den interne         Indsæt Memory Stick'en igen
   hukommelse eller "Memory Stick Duo"
                           • Isæt "Memory Stick Duo" korrekt.
   (side 63, 66).
                           • Den isatte "Memory Stick Duo" kan
  • Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
                            ikke bruges til kameraet (side 115).
   ikke bruges sammen med kameraet,
   eller dataene er beskadiget. Isæt en ny     • "Memory Stick Duo" er beskadiget.
   "Memory Stick Duo".               • Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
                            er snavset.

E:61:ss
                         Forkert Memory Stick-type
                                                   Fejlfinding
E:62:ss                        • Den isatte "Memory Stick Duo" kan
                            ikke bruges til kameraet (side 115).
E:91:ss
  • Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
                         Ikke adgang til Memory Stick
   kameraet (side 67), og tænd for
                         Adgang nægtet
   strømmen igen.
                           • Du bruger "Memory Stick Duo" med
                            adgangskontrol.                                                  111
   Advarselsindikatorer og meddelelser
   Formateringsfejl for Memory Stick        Filfejl
   Formateringsfejl for intern              • Der opstod en fejl under afspilning af
   hukommelse                       billedet. Sony garanterer ikke afspilning
     • Formater mediet igen (side 63, 66).       af billedfiler på et kamera, hvis filerne
                               er behandlet på en computer eller
                               optaget med et andet kamera.
   Memory Stick låst
     • Du bruger "Memory Stick Duo" med
                            Skrivebeskyttet mappe
      knappen til skrivebeskyttelse, og
      knappen er i positionen LOCK. Sæt        • Du har valgt en mappe, som ikke kan
      knappen i optagestilling.             indstilles som optagemappe på dit
                               kamera. Vælg en anden mappe
                               (side 64).
   Ingen ledig plads i intern
   hukommelse
   Ingen ledig plads på Memory Stick        Filbeskyttelse
     • Slet unødvendige billeder eller filer      • Ophæv beskyttelsen (side 58).
      (side 35).
                            Til stor billedstørrelse
   Skrivebesk. huk.                   • Du afspiller et billede med en størrelse,
     • Kameraet kan ikke optage eller slette      der ikke kan afspilles på kameraet.
      billeder på denne "Memory Stick Duo".
                            Ugyldig handling
   Ingen billeder                    • Du forsøger at afspille en fil, der ikke er
     • Ingen billeder, som kan afspilles, er      kompatibel med dit kamera.
      optaget i den interne hukommelse.        • Du har valgt en funktion, der ikke er
     • Ingen billeder, som kan afspilles, er      tilgængelig til film.
      optaget på "Memory Stick Duo"
     • Den valgte mappe indeholder ikke en       (Indikator for advarsel om
      fil, der kan afspilles i et diasshow med  vibration)
      musik.
                              • Der kan opstå kamerarystelser pga.
                               utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
   Mappefejl                       anti-slørfunktionen til, eller monter
     • Der findes allerede en mappe med de       kameraet på et stativ for at fastholde
      samme tre første tal på "Memory Stick       kameraet.
      Duo" (for eksempel: 123MSDCF og
      123ABCDE). Vælg en anden mappe,       640(Fin) er ikke tilgængelig
      eller opret en ny mappe (side 63, 64).
                              • Film i størrelsen 640(fin) kan kun
                               optages ved hjælp af en "Memory Stick
   Kan ikke oprette flere mapper             PRO Duo". Isæt en "Memory Stick
     • Mappen med et navn, der begynder med       PRO Duo" eller indstil billedstørrelsen
      "999", findes på "Memory Stick Duo".       til en anden størrelse end [640(Fin)].
      Du kan ikke oprette flere mapper i dette
      tilfælde.


112
Advarselsindikatorer og meddelelser
Makro er ugyldig                Behandler
  • Makrofunktionen er ikke tilgængelig      • Printeren annullerer det aktuelle
   med de aktuelle indstillinger (side 26,     udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
   30).                      den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
                           afhængigt af printeren.
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres                     Fejl i musik
  • Blitzen er ikke tilgængelig med de      • Slet musikfilen, eller erstat den med en
   aktuelle indstillinger (side 26, 30).      normal musikfil.
                          • Udfør [Format musik], hent så nye
                           musikfiler.
Maksimalt antal billeder markeret
  • Du kan vælge op til 100 billeder. Fjern
   afkrydsningen.               Formateringsfejl for
                          • Udfør [Format musik].
Ikke nok batteri
  • Når du kopierer et billede, som er    Ugyldig handling
   optaget i den interne hukommelse, til   HD-output (1080i) i gang...
   "Memory Stick Duo", skal du bruge et      • Du forsøger at afspille film.
   fuldt opladet batteri.             • Du forsøger at bruge funktionen
                           [Retouchering].
Printer optaget
Papirfejl                    Tv-output begyndt...
Intet papir
                          • Kameraet afspiller billeder i tilstanden
Trykfarvefejl                    diasshow.
Lavt blækniveau
Ingen blæk
  • Kontroller printeren.           Ingen rødøjeregistrering
                          • Du kan muligvis ikke korrigere
                           problemet med røde øjne afhængigt af
Printerfejl                     billedet.
  • Kontroller printeren.
  • Kontroller, om det billede, du vil
                        Sluk, og tænd kameraet igen
   udskrive, er beskadiget.
                          • Objektivfejl.
                                                  Fejlfinding
                        Fjern objektivdæksel,
  • Datatransmissionen til printeren er
                        og slå strømmen fra og til igen
   muligvis ikke afsluttet endnu. Afbryd
   ikke kablet til flerfunktionsterminal.     • Fjern objektivdækselet, og slå
                           strømmen fra og til igen.


                        Selv-timer er ugyldig
                          • Selvudløseren er ikke tilgængelig med
                           de valgte indstillinger.

                                                 113
        Andet

        Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
   Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren
   (medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V
   vekselstrøm, 50/60 Hz.
   • Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
    fejl.
114
Om "Memory Stick Duo"

En "Memory Stick Duo" er et kompakt,        • Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
bærbart IC-optagemedie. De typer           – Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
"Memory Stick Duo", som kan bruges med         kameraet slukkes under læsning eller
kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det       skrivning.
kan dog ikke garanteres, at alle "Memory       – Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
Stick Duo"-funktioner virker korrekt.         hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
                            støj.
                          • Vi anbefaler sikkerhedskopiering af vigtige data
"Memory Stick"-type       Optagelse/     på en harddisk.
                 afspilning    • Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-
Memory Stick Duo                   området.
                   a*2     • Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick
(uden MagicGate)
                           Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
Memory Stick Duo
                   a*1     • Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
(med MagicGate)                   Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
MagicGate Memory Stick                med den.
                   a*1*2    • Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med
Duo
                           hånden eller en metalgenstand.
Memory Stick PRO Duo         a*1*4
                          • Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Memory Stick PRO-HG Duo        a*1*3*4    Stick Duo".
                          • Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
*1) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory      Duo".
  Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo"      • Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
  indeholder MagicGate-funktioner. MagicGate    vand.
  er kopibeskyttet teknologi, som bruger     • "Memory Stick Duo" skal opbevares
  krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-      utilgængeligt for børn. De kan komme til at
  afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,   sluge den.
  kan ikke udføres med dette kamera.
                          • Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i
*2) Kameraet understøtter ikke            Memory Stick Duo-åbningen. Ellers kan der
  højhastighedsdataoverførsel med et parallelt   opstå fejl.
  interface.                   • Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
*3) Kameraet understøtter ikke 8-bit parallel    Duo" under følgende forhold:
  dataoverførsel. Understøtter 4-bit parallel   – I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
  dataoverførsel svarende til "Memory Stick     den varme kabine i en bil, der er parkeret i
  PRO Duo".                     direkte sollys
*4) Film i størrelsen [640(fin)] kan optages.    – Steder, der er udsat for direkte sollys
                           – Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
• Dette produkt understøtter "Memory Stick       findes ætsende stoffer
 Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
 "Memory Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en
 computer, fungerer muligvis ikke med
 kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
                                                      Andet
 afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
 Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
 eller skrives data.
                                                     115
   Om "Memory Stick Duo"   Bemærkninger om brug af Memory Stick
   Duo-adapter (medfølger ikke)
   • Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
    en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
    sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en
    Memory Stick Duo-adapter. Hvis du sætter
    "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"-
    kompatibel enhed uden en Memory Stick Duo-
    adapter, kan du måske ikke få den ud igen.
   • Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
    Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
    Stick Duo" isættes i den korrekte retning og
    skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til
    fejl på enheden.
   • Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en
    Memory Stick Duo-adapter på en "Memory
    Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at
    Memory Stick Duo-adapteren vender den rigtige
    vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug
    kan beskadige udstyret.
   • Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
    "Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der
    er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det
    gøres, kan det medføre, at enheden ikke
    fungerer korrekt.

   Bemærkninger om brug af "Memory
   Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
   "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
   8 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
   med kameraet.

   Bemærkninger om brug af "Memory
   Stick Micro" (medfølger ikke)
   • Hvis du vil bruge kameraet med en "Memory
    Stick Micro", skal du sætte "Memory Stick
    Micro" i en "M2"-adapter, der har Duo-
    størrelse. Hvis du sætter en "Memory Stick
    Micro" i kameraet med en "M2"-adapter, der
    ikke har Duo-størrelse, kan du muligvis ikke
    fjerne den fra kameraet igen.
   • "Memory Stick Micro" skal opbevares
    utilgængeligt for børn. De kan komme til at
    sluge den.
116
Om batteriet

Om opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivelsestemperatur på 10°C til 30°C. Batteriet
kan muligvis ikke lades helt op uden for dette
temperaturinterval.

Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er
 driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt.
 Det anbefales at gøre følgende for at sikre
 længere brug af batteriet:
 – Placer batteriet i en lomme, der er tæt på
   kroppen, for at varme det op, og sæt det i
   kameraet, umiddelbart før du begynder at
   optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
 eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
 hånden til to eller tre gange den forventede
 optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
 faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
 er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
 steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.

Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og
 opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
 fulde funktionsdygtighed opretholdes ved at
 lade det helt op og aflade det helt på kameraet
 mindst en gang om året under opbevaringen.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du lade
 det være tændt i afspilningstilstanden for
 diasshow (side 53), indtil det slukkes.
• For at undgå pletter på terminalen, kortslutning,
 osv. skal du sørge for at bruge den medfølgende
 batteriholder ved transport og opbevaring.

Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets
 kapacitet falder med tiden og ved gentagen
 brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne
 falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte
                            Andet
 batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
 det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
 hvert batteri bruges i.
                           117
   Om batteriopladeren

   Om batteriopladeren
   • Oplad ikke andre batterier end batterier af typen
    NP-BG i batteriopladeren, som følger med
    kameraet. Andre batterier end den angivne type
    kan lække, blive overophedet eller eksplodere,
    hvis du prøver at oplade dem, hvilket medfører
    fare for elektrisk stød og brandsår.
   • Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
    Hvis du efterlader det opladede batteri i
    opladeren, kan batteriets levetid forkortes.
   • Når lampen CHARGE blinker, skal du fjerne
    det opladte batteri og sætte det i kameraet, indtil
    det klikker på plads. Når lampen CHARGE
    blinker igen, kan det betyde, at batteriet er
    defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type
    i opladeren. Kontroller, at batteriet har den
    angivne type. Hvis batteriet er af den angivne
    type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et
    nyt eller andet og kontrollere, om opladeren
    fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer
    korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
118
        Indeks

        Indeks

A                        COMPONENT..................... 68        Fokus ..........................7, 25, 47

Adapterring ...........................16    Computer.............................. 79    Format.............................63, 66

Advarselsindikatorer og                Anbefalet miljø ....... 80, 92       Format musik........................91
  meddelelser..................111          Kopiere billeder ...... 84, 92       Forudindstillet fokus.............48
AE/AF-låsindikator ........24, 48           Macintosh...................... 92     Funkt.guide ...........................67
AF-fkt. ..................................71      Software ........................ 81    Funktionsvælger ...................23
AF-lampe ..............................70       Visning af billedfiler, der        Fyrværkeri ............................29
AF-lås ...................................48      er gemt på en computer,
                            med kameraet................ 90
Afspilningszoom...................33                               G
                            Windows ....................... 79
Autojusteringstilstand ...........24                               Gitterlinje..............................70
Autom. visn. .........................73     D
Automatisk fokusering ...........7                                H
                         Dagslys................................. 49
Automatisk programindstilling                                   Hent musik............................91
                         Dato ................................ 74, 98
  .......................................23                           Histogram .............................21
                         DC IN-stik............................ 15
Autoretning ...........................73                             Høj følsomhed ......................29
                         Delvis farve .......................... 57
Avanceret sportoptagelse......29                                 Holde kameraet.....................24
                         Diasshow ........................ 53, 56
                                                 HOME ..................................37
B                        Digital præcisions-zoom ...... 71
                                                 Hukommelsesadmin. ............63
Batteri .................................117   Digital zoom......................... 71
                                                 Hvidbalance ..........................49
Batterioplader .....................118     DirectX ................................. 81
Beskær ..................................58   DISP ..................................... 21  I
Beskyt ...................................58   DPOF ............................. 59, 99
                                                 Identifikation af kameraets dele
Billedkvalitet ..................11, 13     DRO ..................................... 51     .......................................14
Billedstørrelse .................11, 41                              Indeksskærm.........................34
Bip ........................................67
                         E                        Indeksvisning........................53
                         Eksponering ........................... 9    Indikator ...............................17
Blænde ....................................9
                         Eksponeringsniveau ............. 43       Indstillinger...........................67
Blitz (hvidbalance)................50
                         Enkelt ................................... 71  Indstillinger af ur ..................74
Blitz (optagelse)....................13
                         Enkelt billede ....................... 53    Indstillinger for optagelse 1
Blitz slukket ..........................26
                         EV ........................................ 45    .......................................70
Blitz tændt.............................26
                                                 Indstillinger for optagelse 2
Blitzindstilling ......................26
                         F                           .......................................73
Blitzniveau ............................50                            Initialiser...............................67
                         Farve..................................... 10
Blød fokusering ....................56                              Installation ............................81
                         Farvetilstand......................... 44
Blødt snap .............................29                            Intern hukommelse ...............22
                                                                          Indeks
                         Fejlfinding .......................... 101
Brug af kameraet i udlandet                                    Internt huk.værktøj ...............66
  .....................................114   Filnavn ................................. 86
                         Filplacering .......................... 86    ISO..............................9, 10, 45

C                        Filtypenavn........................... 90
                         Fiskeøjeobjektiv ................... 57
                                                 J
Center-AF .............................47
                                                 JPG .......................................86
Centreret måling ...................46      Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 49
                                                 Justering af EV ...............21, 45
                                                                          119
   Indeks   K                        MPG..................................... 86    S
   Kabel til flerfunktionsterminal         Multi-AF .............................. 47    Selvdiagnosticeringsdisplay
     .................................84, 97   Multistik................... 76, 84, 97        ..................................... 111
   Kontrast ................................51   Music Transfer............... 91, 93       Selvudløser ...........................27
   Konvert.obj. ...................16, 72     Musik ................................... 55   Sepia ..................................... 44
   Kopier...................................65   Musikværktøj ....................... 91      Serie optagelse......................43
   Kopiere billeder til computeren                                  SETUP..................................52
     .......................................84  N                         S-H ....................................... 44
   Kryds til punktmåling...........46       Naturlig ................................ 44   Skærm
                           NR langsom lukker .............. 18           Ændring af displayet ..... 21
   L                        NTSC ................................... 69       Indikator........................ 17
   Lagerplaceringer og filnavne
                                                       LCD-baggr.lys .............. 21
     for billedfiler .................86
                           O                         Skarphed............................... 51
   Landskab ..............................29
                           Operativsystem .............. 80, 92       Skift lagrings mappe.............64
   Langsom synkronisering ......26
                           Opretter lagr. Mappe............ 63        Skinnende .............................49
   Language Setting ..................75
                           Opt.funkt. ............................. 43    Skyer..................................... 49
   LCD-skærm ..........................21
                           Optagelse ............................. 41    Slet........................................ 56
   Lukkerhastighed .....................9
                              Film......................... 24, 25       Format .....................63, 66
   Lydstyrke..............................33
                              Stillbillede..................... 24    Sletning af billeder ............... 35
   Lysmålermetode ...................46
                           Optisk zoom ................... 25, 71      Sløring .................................... 8
                           Overeksponering .................... 9
   M                                                 Smart zoom .......................... 71
   Macintosh-computer.............92                                 Sne........................................ 29
                           P                         Software ................... 81, 83, 91
      Anbefalet miljø..............92
                           PAL...................................... 69   Spot - AF .............................. 47
   Makro ...................................26
                           Pc ......................................... 79  SteadyShot............................ 52
   Måling på flere mønstre .......46
                           PictBridge ...................... 68, 96     Strand ................................... 29
   Manuel eksponering .............31
                           Picture Motion Browser....... 83
   Mappe...................................60
      Oprettelse ......................63
                           Pixel ..................................... 11  T
                           Primære indstillinger 1......... 67        Tilslutning
      Skifte .............................64
                           Primære indstillinger 2......... 68           Computer....................... 84
      Vælg ..............................60
                           Punktmåling ......................... 46        Printer............................ 97
   Mass Storage ........................68
                                                       Tv ..................................76
   "Memory Stick Duo"..........115         R                         Trykke halvvejs ned ............... 7
   Memory Stick-værktøj .........63
                           Ramme for AF-afstandsmåler            Tusmørke.............................. 29
   Menu                        ...................................... 47
                                                    Tusmørke portræt ................. 29
      Optagelse.......................41    Registrering af ansigter........ 42
                                                    Tv ......................................... 76
      Punkter ..........................40   Retouchering........................ 56
                                                    Tværfilter.............................. 57
      Visning ..........................56   Rødøjekorrigering ................ 58
   Modlysblænde ......................16      Rødøjereduktion................... 50
                                                    U
   Monitor.................................71   Roter..................................... 60
                                                    Udskriftsbestillingsmærke....99
120
IndeksUdskriv ...........................59, 95
Udskrive direkte....................96
Udskrivning i en fotoforretning
  .......................................99
Undereksponering...................9
USB-tilslut ............................68

V
Vælg mappe ..........................60
Valg af motiv ..................28, 41
VGA......................................12
Video ud ...............................69
Visning af billeder ................33
Visningsmenu .......................56
Vivid .....................................44

W
Windows-computer...............79
   Anbefalet miljø..............80

Z
Zoom.....................................25
                         Indeks
                        121
   Bemærkninger om licens
   Kameraet indeholder "C Library", "Expat"
   og "zlib"-software. Vi stiller denne
   software til rådighed på baggrund af
   licensaftaler med opretshaverne. På
   baggrund af anmodninger fra opretshaverne
   til denne software, er vi ikke forpligtet til at
   oplyse om følgende. Læs følgende afsnit.
   Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
   CD-ROM'en. Du kan finde licenser (på
   engelsk) til "C Library", "Expat" og "zlib"-
   software.

   Om GPL og LGPL til GNU-software
   Kameraet indeholder GNU-software, der er
   omfattet af følgende General Public
   License (i det følgende kaldet "GPL") eller
   Lesser General Public License (i det
   følgende kaldet "LGPL").
   Bemærk, at din ret til at åbne, ændre og
   videredistribuere kildekode til denne
   software er underlagt vilkårene i GPL/
   LGPL.
   Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du
   kan downloade den på følgende adresse.
   http://www.sony.net/Products/Linux/
   Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
   vedrørende kildekodens indehold.
   Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
   CD-ROM'en. Du kan finde licenser (på
   engelsk) til "GPL" og "LGPL"-software.
   Visning af PDF'en kræver Adobe Reader.
   Hvis dette program ikke er installeret på din
   computer, kan du downloade det på Adobe
   Systems webside:
   http://www.adobe.com/
122
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.

								
To top