UML Introduction by malj

VIEWS: 25 PAGES: 72

									 UML
 UNIFIED MODELING LANGUAGE
 Hoang Huu Hanh (PhD), Hue University
 hanh-at-hueuni.edu.vn
based on online totorials and presentations
Định nghĩa
  Những năm đầu của thập kỷ 90 có rất nhiều phương pháp
  phân tích, thiết kế hệ thống hướng đối tượng và cùng với
  chúng là các ký hiệu riêng cho từng phương pháp
  Thời kỳ này còn được biết đến với tên gọi là cuộc chiến giữa
  các phương pháp
  Khoảng đầu năm 94, Booch đã cải tiến phương pháp của
  mình trong đó có ứng dụng những ưu điểm của các phương
  pháp của Rumbaugh và Jacobson
  Các phương pháp đã bắt đầu hợp nhất, nhưng các kí hiệu sử
  dụng ở các phương pháp vẫn còn nhiều điểm khác biệt
  UML - một ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất đã trở thành một
  quy trình chuẩn của tổ chức OMG (Object Management
  Group)
                   Introduction to UML    2
UML History
             Publication circa ´05   UML 2.0
                                  Industrialization
                 Publication ´01  UML 1.4

      Publication of UML 1.1 September ´97
                          UML 1.1     Standardization

            Publication of
           UML 1.0, Jan ´97   UML 1.0
  public
feedback
      June ´96 & Oct ´96  UML 0.9 & 0.91             Unification
                          UML Partners’
      OOPSLA ´95 Unified Method 0.8      Expertise


            Booch ´93   OMT - 2
                                   Fragmentation
 Other methods Booch ´91          OMT - 1    OOSE

                             Introduction to UML      3
UML là gì?
 Nó là một ngôn ngữ mô hình hóa, không phải là
 một phương pháp
 Một phương pháp thông thường bao gồm một tập
 các quy tắc, một ngôn ngữ mô hình hóa và một
 quy trình mô tả những công việc cần làm
 Một ngôn ngữ mô hình hóa bao gồm các ký hiệu
 và các cách thức sử dụng cho việc thiết kế
 Quy trình là những sự hướng dẫn các bước trong
 quá trình thiết kế
 Ngôn ngữ mô hình hóa là thành phần quan trọng
 nhất trong một phương pháp, là yếu tố kết nối giữa
 các thành phần
               Introduction to UML  4
Tại sao lại sử dụng UML?
  Giúp cho việc phân tích và thiết kế
  Là công cụ giao tiếp (Communication)
  Sử dụng các ưu điểm của OO
  Tài liệu hóa (Documentation)

Như được đề cập trong The Unified Modeling
 Language User Guide;
Ngôn ngữ UML dùng để:
• Trực quan hóa (Visualizing)
• Đặc tả (Specifying)
• Xây dựng (Constructing)
• Cung cấp tài liệu (Documenting)

               Introduction to UML  5
Trực quan hóa (Visualizing)
  Hiểu và giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn
  Khi trở thành một chuẩn trong việc lập mô hình,
  mỗi kí hiệu mang một ý nghĩa rõ ràng và duy
  nhất=> một nhà phát triển có thể đọc được mô
  hình xây dựng bằng UML do một người khác viết.
  Một mô hình rõ ràng, sáng sủa làm tăng khả năng
  giao tiếp, trao đổi giữa các nhà phát triển
               Introduction to UML  6
Đặc tả (Specifying)
 Xây dựng các mô hình một các tỉ mỉ,
 rõ ràng, đầy đủ ở các mức độ chi tiết
 khác nhau
 Tất cả các công đoạn từ phân tích,
 thiết kế cho đến triển khai đều có các
 biểu đồ UML biểu diễn.
            Introduction to UML  7
Kiến tạo(Constructing)
  UML là một ngôn ngữ chuẩn với tập quy tắc về
  cú pháp riêng.
  Chúng ta có thể xây dựng các công cụ để
  chuyển đổi các mô hình
  Các mô hình của UML có thể kết nối với nhiều
  ngôn ngữ lập trình. Tức là có thể ánh xạ các
  mô hình UML về một ngôn ngữ lập trình như
  C++, Java...
  Việc chuyển các mô hình trong UML thành
  Code trong ngôn ngữ lập trình  Forward
  engineering (Ex: Rational Rose)
              Introduction to UML  8
Tạo lập tài liệu (Documenting)
  Giúp xây dựng tài liệu đặc tả - requirements
  Tài liệu kiến trúc (architecture)
  Tài liệu thiết kế
  Source code
  Tài liệu để kiểm thử - Test
  Tài liệu mẫu - Prototype
  Tài liệu triển khai – Deployment

                Introduction to UML  9
Cách sử dụng (Usages)
  Định nghĩa các giới hạn của hệ thống và các chức năng
  chính của nó
  ◦ Trường hợp sử dụng (Use cases) và các tác nhân (actor)
  Minh họa các UC
  ◦ Biểu đồ tương tác (interaction diagram)
  Định nghĩa cấu trúc tĩnh của hệ thống
  ◦ Biểu đồ lớp (class diagrams )
  Mô hình hóa các hành vi của đối tượng
  ◦ Biểu đồ chuyển trạng thái (state transition diagrams)
  Mô tả kiến trúc vật lý(phần cứng và phần mềm) của hệ
  thống
  ◦ Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai (component &
   deployment diagrams)
  Mở rộng
  ◦ Các khuôn mẫu (stereotypes)

                   Introduction to UML   10
Cơ bản về UML
 Mô hình và các hướng nhìn (Views)
 Các biểu đồ chính
 Các thành phần cơ bản
           Introduction to UML  11
                 Model

                 Views


   Class Diagrams                  Class Diagrams
  Sequence Diagrams                   (Packages)
            Individual Diagrams

              «utility»
«interface»        utility1
                                  UseCase1
Interface3       Class3
                                  UseCase2
                        Actor1
          Fundamental Elements
              Interface2          «uses»


                    *  -End1
                          *   -End2


         Actor2
               UseCase3       {}
                                 Introduction to UML  12
Mô hình và hướng nhìn
 Hướng nhìn chỉ ra những khía cạnh khác nhau của
 hệ thống cần phải được mô hình hóa
 Một hướng nhìn không phải là một bản vẽ, mà là
 một sự trừu tượng hóa bao gồm một loạt các biểu
 đồ khác nhau
 Chỉ qua việc định nghĩa của một loạt các hướng
 nhìn khác nhau, mỗi hướng nhìn chỉ ra một khía
 cạnh riêng biệt của hệ thống, người ta mới có thể
 tạo dựng nên một bức tranh hoàn thiện về hệ
 thống.               Introduction to UML  13
Core Elements
Construct Description                Syntax
class   a description of a set of objects
     that share the same attributes,
     operations, methods, relationships
     and semantics.
interface a named set of operations that
                             «interface»
     characterize the behavior of an
     element.
component a modular, replaceable and
     significant part of a system that
     packages implementation and
     exposes a set of interfaces.
node   a run-time physical object that
     represents a computational
     resource.

                  Introduction to UML         14
Core Elements (cont’d)
Construct Description                      Syntax
constraint¹   a semantic condition or restriction.
                                   {constraint}
¹ An extension mechanism useful for specifying structural elements.
                        Introduction to UML         15
Biểu đồ
  Các biểu đồ góp phần chi tiết hóa hệ thống
  Mỗi biểu đồ là sự kết hợp của các thành phần
  cơ bản
  Dựa và các biểu đồ, các nhà phát triển có thể
  giao tiếp với nhau và giải quyết các vấn đề
  phức tạp của hệ thống
  Biểu đồ lớp là loại biểu đồ thông dụng nhất,
  dùng đề mô tả mối quan hệ giữa các lớp, giúp
  cho nhà phát triển có thể hiểu cấu trúc lớp của
  hệ thống               Introduction to UML  17
Hướng nhìn (View)
  Mô hình hóa một hệ thống phức tạp là một việc làm khó khăn
  Khi xem xét một hệ thống, chúng ta cần xây dựng các mô
  hình từ những khía cạnh khác nhau, xuất phát từ thực tế là
  những người làm việc với hệ thống với những vai trò khác
  nhau sẽ nhìn hệ thống từ những khía cạnh khác nhau
  Vì vậy một hệ thống thường được miêu tả trong một loạt các
  hướng nhìn khác nhau
  Mỗi hướng nhìn sẽ thể hiện một bức ảnh ánh xạ của toàn bộ
  hệ thống và chỉ ra một khía cạnh riêng của hệ thống.
  Mỗi một hướng nhìn được miêu tả trong một loạt các biểu đồ,
  chứa đựng các thông tin nêu bật khía cạnh đặc biệt đó của
  hệ thống.
                   Introduction to UML   18
Hướng nhìn (View)
  UML có tất cả các hướng nhìn sau:
  ◦ Hướng nhìn UC
  ◦ Hướng nhìn thiết kế (Design)
  ◦ Hướng nhìn triển khai (Development)
  ◦ Hướng nhìn tiến trình (Process)
  ◦ Hướng nhìn vật lý (Physical)
  Các hướng nhìn phải phù hợp với nhau vì cùng mô tả về một
  hệ thống
  Có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ giữa các hướng

                    Introduction to UML  19
Hướng nhìn Use Case
  Mô tả ứng xử của hệ thống theo cách nhìn nhận của người
  dùng, người phân tích hệ thống.
  Các thuật ngữ sử dụng trong hướng nhìn mang ý nghĩa rõ
  ràng về một lĩnh vực nào đó
  người dùng có thể kiểm tra xem các yêu cầu của mình đã
  được đáp ứng đầy đủ hay chưa hoặc có chức năng nào của
  hệ thống là không cần thiết.
  Được miêu tả qua các biểu đồ Use case (use case diagram)
  và thỉnh thoảng cũng bao gồm cả các biểu đồ hoạt động
  (activity diagram). .
  Hướng nhìn Use case mang tính trung tâm, bởi nó đặt ra nội
  dung thúc đẩy sự phát triển các hướng nhìn khác
                  Introduction to UML   20
Hướng nhìn thiết kế (Design View)
 Hướng nhìn thiết miêu tả phương thức mà các
 chức năng của hệ thống sẽ được cung cấp
 Chủ yếu nó được sử dụng cho các nhà thiết kế và
 nhà phát triển.
 Biểu đồ thường được sử dụng là biểu đồ lớp và
 biểu đồ tương tác
              Introduction to UML  21
Hướng nhìn triển khai
(Development View)
 Là một lời miêu tả của việc thực thi các
 modul cũng như sự phụ thuộc giữa chúng
 với nhau
 Nó thường được sử dụng cho nhà phát
 triển và thường bao gồm nhiều biểu đồ
 thành phần
 Hướng nhìn này mang tính tùy chọn
            Introduction to UML  22
Hướng nhìn tiến trình (Process View)
 Chia hệ thống thành các tiến trình(process) và
 luồng(thread), mô tả việc đồng bộ hóa và các xử lý
 đồng thời.
 Các tiến trình và luồng thường được xác định dựa
 vào biểu đồ lớp thông qua các lớp động (active
 class)
 Bên cạnh việc chia hệ thống thành các tiểu trình có
 thể được thực thi song song, hướng nhìn này cũng
 phải quan tâm đến vấn đề giao tiếp và đồng bộ
 hóa các tiểu trình đó
 Bao gồm các biểu đồ động (trạng thái, trình tự,
 tương tác và hoạt động) cùng các biểu đồ thực thi
 (biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai)
               Introduction to UML  23
Hướng nhìn vật lý (Physical View)
 Chỉ cho chúng ta sơ đồ triển khai về mặt
 vật lý của hệ thống
 Hướng nhìn triển khai giành cho các nhà
 phát triển, người tích hợp cũng như người
 thử nghiệm hệ thống và được thể hiện
 bằng các biểu đồ triển khai
 Ánh xạ các thành phần của hệ thống vào
 cấu trúc vật lý            Introduction to UML  24
Hướng nhìn
 Danh sách các hướng nhìn là không giới
 hạn
 Phụ thuộc vào cách nhìn nhận hệ thống, ta
 có thể tạo ra một hướng nhìn mới
  ◦ Ví dụ: hướng nhìn về Security
                Introduction to UML  25
Các phần tử mô hình
  Phần tử cấu trúc (Structural elements)
  ◦ class, interface, collaboration, use case, active
   class, component, node
  Phần tử hành vi(Behavioral elements)
  ◦ interaction, state machine
  Nhóm (grouping elements)
  ◦ package, subsystem
  Các thành phần khác
  ◦ note


                  Introduction to UML  26
Các loại biểu đồ
  Biểu đồ Use Case
  ◦ Mô tả các yêu cầu
  Biểu đồ hoạt động (Activity Diagrams)
  ◦ Nó chỉ ra các bước thực hiện, các hành động, các nút quyết định và
   điều kiện rẽ nhánh để điều khiển luồng thực hiện của hệ thống
  Biểu đồ tương tác (Interaction Diagrams)
  ◦ Biểu đồ cộng tác (tập trung vào đối tượng) – Collaboration Diagrams
  ◦ Biểu đồ tuần tự (mang yếu tố thời gian) – Sequence Diagrams
  Biều đồ cấu trúc tĩnh (Static Structure Diagrams)
  ◦ Objects/Classes/Packages
  Biểu đồ trạng thái
  ◦ Mô tả trạng thái của đối tượng ứng với từng thời điểm trong vòng đời
   của nó
  Biểu đồ thực thi (Implementation Diagrams)
  ◦ Biểu đồ thành phần (Component Diagrams)
  ◦ Biểu đồ triển khai( Deployment Diagrams)


                      Introduction to UML       27
Biểu đồ
 Các biểu đồ kết nối lại
 với nhau tạo nên một
 cái nhìn tổng quát về
 hệ thống
 Mỗi biểu đồ mô tả một
 khía cạnh khác nhau
 của hệ thống.
 Có thể chia thành hai
 loại: biểu đồ hành vì và
 biểu đồ cấu
 Biểu đồ UC, tuần tự và
 biểu đồ lớp thường
 được sử dụng nhất
               Introduction to UML  28
Biểu đồ hành vi
  Biểu đồ hành vi đưa ra một cách nhìn động về hệ thống.
  Nó thường được sử dụng để đặc tả sự cộng tác giữa các
  thành phần nhằm đáp ứng lại các yêu cầu về hành vi của
  hệ thống
  Có thể chia ra 5 loại biểu đồ:
  ◦ Use case
  ◦ Hoạt động
  ◦ Trạng thái
  ◦ Tuần tự
  ◦ Cộng tác
  Biều đồ UC, tuần tự, cộng tác hay được sử dụng
  Biểu đồ hoạt động, trạng thái thường được sử dụng để mô
  tả các yêu cầu cơ bản
  Biểu đồ hoạt đông mô tả một cách trực quan các hành vi
  được lấy ra từ các UC
  Biểu đồ trạng thái nhằm minh họa các giao tác hành vi
  (transition) phức tạp trong các lớp đơn

                 Introduction to UML   29
 Các kiểu quan hệ
Construct    Description                   Syntax
association  a relationship between two or more
        classifiers that involves connections
        among their instances.
aggregation  A special form of association that
        specifies a whole-part relationship
        between the aggregate (whole) and
        the component part.
generalization a taxonomic relationship between a
        more general and a more specific
        element.
dependency   a relationship between two modeling
        elements, in which a change to one
        modeling element (the independent
        element) will affect the other modeling
        element (the dependent element).

                     Introduction to UML      30
 Các kiểu quan hệ
Construct   Description                 Syntax
realization  a relationship between a specification
       and its implementation.
                     Introduction to UML    31
  Mối quan hệ
                                   ScheduleAlgorithm
RegistrationForm

           RegistrationManager
           addStudent(Course, StudentInfo)
                                          Course
                                     name
                                     numberCredits
              Student                    open()
              name                      addStudent(StudentInfo)
              major
    Professor
   name                         CourseOffering
   tenureStatus
                             location

                             open()
                             addStudent(StudentInfo)
                            Introduction to UML             35
Quan hệ nối kết
         Job   
  Company 
      employer employee         Person           Job    boss
         salary
                  0..1
          worker 

                Manages                      Person

              {X or}
   Account
                    Corporation                      Introduction to UML  36
Các đầu liên kết

           +vertex
     1        3..
       Contains
Polygon               Point
          {ordered}
 1
                 GraphicsBundle
             1
          -bundle   color
                 texture
                 density
                 Introduction to UML  37
Quan hệ hợp thành (Composition)
           Window

         scrollbar [2]: Slider
         title: Header
         body: Panel             Window
                     1
           1    1


  scrollbar   2    title   1     body     1

     Slider          Header        Panel
                       Introduction to UML  39
Quan hệ khái quát hóa
(Generalization)
       Shape

                         Separate Target Style
  Polygon  Ellipse  Spline      . ..
        Shape
                         Shared Target Style
                      ...
  Polygon  Ellipse  Spline                 Introduction to UML           41
  Quan hệ khái quát hóa
             Vehicle

        power               venue
             power   venue
{overlapping}                             {overlapping}

  WindPowered     MotorPowered     Land        Water
  Vehicle       Vehicle        Vehicle       Vehicle
        Truck       Sailboat
                        Introduction to UML          42
Quan hệ phụ thuộc (Dependencies)

ClassA            ClassB           ClassD
     «friend»
                    «friend»
                             operationZ()
          «instantiate»


     «call»       ClassC


             «refine»
                       ClassC combines
                       two logical classes
      ClassD              ClassE
                       Introduction to UML    43
Quan hệ phụ thuộc

                Controller
            «access»
 «access»
       «access»   Diagram
             Elements
                       «access»
            «access»


    Domain         Graphics
    Elements        Core
                   Introduction to UML  44
Derived Attributes and Associations
                          Person
                         birthdate
{age = currentDate - birthdate}          /age
              1
        Company         Department
              employer
         1             1  department
           employer
                         WorksForDepartment
                      
                      Person
       /WorksForCompany
     { Person.employer=Person.department.employer }
                      Introduction to UML    45
Nối kết (Links)
             officer
                     Jill:Person

              member
      treasurer
             member     Joe:Person
 downhillSkiClub:Club

     president
              member
                     Chris:Person
            officer
               Introduction to UML    46
 Các ràng buộc và lời chú thích
      Member-of 
 Person     {subset}    Committee      Represents
                          an incorporated entity.
     1   Chair-of  
         employee   employer
                  0..1
    Person                Company
 0..1
boss

              {Person.employer =
              Person.boss.employer}
                      Introduction to UML       47
Tác nhân (Actors)
 Một tác nhân là một người hoặc một vật
 nào đó tương tác với hệ thống, sử dụng hệ
 thống
 External Forces
  ◦ Tương tác giữa người (Human interaction)
  ◦ Các hệ thống tự động (Automated System)

                         Traffic Control
        Driver               System
             Keyboard
  User         Operator


   <<Backup System>>
    <<toll booth>>
                   Introduction to UML      48
Use Cases
  Một UC là một mô tả về một hành vi của hệ thống
  ◦ Là một chuỗi các giao tác (transaction) có quan hệ với
   nhau được thực hiện bởi một tác nhân trong hệ thống
  ◦ Chi tiết những gì hệ thống cần cung cấp cho tác nhân khi
   một UC được thực thi
  A flow of events document is created for each use case
  ◦ Xuất phát từ quan điểm của tác nhân
  ◦ Các tác nhân sẽ được phỏng vấn để xác định cách thức
   mà họ tương tác với hệ thống
    Phân tách các hành vi đến mức chi tiết nhất
  Các nội dung chủ yếu:
  ◦ Một UC bắt đầu và kết thúc như thế nào?How the use case
   starts and ends
  ◦ Các dòng sự kiện thông thường (Normal flow of events)
  ◦ Các dòng sự kiện tùy chọn (Alternate flow of events)
  ◦ Các dòng sự kiện ngoại lệ (Exceptional flow of events)


                     Introduction to UML  49
Biểu đồ Use case
  Nắm bắt các chức năng của hệ thống
  theo cách nhìn bởi người sử dụng
  Built in early stages of development
  Mục đích
  ◦ Xác định rõ các ngữ cảnh của hệ thống
  ◦ Nắm bắt các yêu cầu của hệ thống
  ◦ Xác định tính hợp lệ kiến trúc hệ thống
  ◦ Hướng dẫn thực thi và kiểm tra tính đầy đủ
   chức năng
  ◦ Được xây dựng bởi các nhà phân tích và các
   chuyên gia
              Introduction to UML  51
   Biểu đồ Use case
     Biểu đồ Use case nhằm trực quan
     hóa các mối quan hệ giữa tác nhân và
     Use case
                        Pay toll

                                        Driver
 Passager

           Lost Luggage
Customer Service Agent
                               Ramp Maintenance

                  Mechanic                             Introduction to UML      52
Biểu đồ Use case
  Nắm bắt các yêu cầu của hệ thống
  theo cách nhìn của người sử dụng
            Introduction to UML  53
Biểu đồ cộng tác
 Là một dạng của biểu đồ tương tác mô tả
 cách thức tổ chức các đối tượng gửi và
 nhận các thông điệp
 Xét về mặt ngữ nghĩa gần giống như biểu
 đồ trình tự
 Khác với biểu đồ trình tự là ở đây tập trung
 vào ngữ cảnh và không gian thực hiện
 công việc             Introduction to UML  54
Biểu đồ cộng tác
  Biểu đồ cộng tác mô tả cách tổ chức các
  tương tác của đối tượng và sự kết nối của
  chúng với đối tượng khác
                      course form :
          1: set course info   CourseForm
            2: process
   : Registrar                  3: add course
                      theManager :
   aCourse :              CurriculumManager
   Course
            4: new course
                      Introduction to UML    55
Biểu đồ trình tự
  Tương đương với biểu đồ cộng tác.

  Mô tả trật tự thời gian của các thông điệp
  được gởi giữa các đối tượng

  Được sử dụng trong hầu hết các quy trình
  phát triển phần mềm
               Introduction to UML  56
   Biểu đồ trình tự
      Mô tả sự tương tác giữa các đối
      tượng theo một trật tự thời gian

Passenger      Counter       Ticket         Gate       Plane
           Agent                    Agent
   1: Give Info

   2: Questions

    3: Answer
                4: Print
   5: Safeguard
                          6:Present
                                   7: Board
                                     8: Overbook
                          9: Return                              Introduction to UML       57
Trạng thái của đối tượng
  Biểu đồ trạng thái mô tả:
  ◦ Quá trình sống của một lớp
  ◦ Các sự kiện nào gây ra sự thay đổi từ trạng thái
   này đến trạng thái khác
  ◦ Các hành động là kết quả của sự thay đổi trạng
   thái
  Biểu đồ dịch chuyển trạng thái được tạo
  cho các đối tượng có hành vi không cố định
                Introduction to UML  58
Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
 Mô tả các trạng thái bên trong liên quan
 đến các hành vi của đối tượng
 Việc dịch chuyển giữa các trạng thái giúp
 cho việc xác định, xác thực các hành vi
 phức tạp
 Mỗi lớp có ít nhất một biểu đồ trạng thái
            Introduction to UML  59
Biểu đồ dịch chuyển trạng thái

                                Add student[ count < 10 ]
                     Add Student /
 Initialization             Set count = 0
                                       Open
do: Initialize course
                                   entry: Register student
                                    exit: Increment count

         Cancel

                          Cancel          [ count = 10 ]

         Canceled
    do: Notify registered students
                                 Closed
                        Cancel    do: Finalize course
                               Introduction to UML        60
Biểu đồ hoạt động
  Mô hình hóa các dòng hoạt động giữa các
  quy trình

  Rất hữu ích trong việc chi tiết hóa các hành
  vi của UC

  Biểu đồ hoạt động không chỉ ra sự cộng tác
  giữa các đối tượng              Introduction to UML  61
Biểu đồ cấu trúc
 Các loại biểu đồ dạng này thường tập trung phân tích vào
 khía cạnh tĩnh của hệ thống
 Biểu đồ lớp là loại biểu đồ thường được sử dụng
 Khi chuyển sáng phân tích thiết kế bằng UML, hầu hết các
 tổ chức có xu hướng sử dụng biểu đồ lớp trước tiên vì:
   Giúp cho việc giao tiếp giữa các nhà phát triển thuận lợi và dễ dàng
   Là công cụ để giải quyết các vấn đề nảy sinh
  Biểu đồ lớp thường có hai dạng
   Dạng thứ nhất thường được sử dụng, bao gồm các lớp đối tượng
   cấu tạo nên hệ thống và cấu trúc của nó
   Dạng thứ hai ít được sử dụng nhưng có tầm quan trọng không kém,
   đặc biệt rất hữu ích trong việc phát triển hệ thống từ mức cao
  Biểu đồ gói (package diagram), một dạng của biểu đồ lớp,
  thường được mô tả dưới dạng các gói của ngôn ngữ Java
  và mối quan hệ giữa chúng                      Introduction to UML       62
Biểu đồ lớp
 Mô tả tập các lớp, gói và mối quan hệ
 giữa chúng theo một hướng nhìn cụ
 thể về hệ thống
 Thường được sử dụng trong việc mô
 hình hóa hệ thống
           Introduction to UML  63
Class Diagrams
 Biểu đồ lớp đưa ra các lớp tồn tại và mỗi quan hệ giữa chúng
 theo hướng nhìn logic về hệ thống
 Các phần tử mô hình hóa UML trong biểu đồ lớp
  ◦  Lớp, cấu trúc lớp và hành vi
  ◦  Các quan hệ nối kết, kết tập, phụ thuộc , kế thừa
  ◦  Chỉ số quan hệ và hướng của quan hệ
  ◦  Các quy tắc đặt tên
  Thuộc tính
  ◦ Thuộc tính cho biết cấu trúc của lớp
  ◦ Thuộc tính có thể được xác định thông qua địnhg nghĩa lớp, các yêu
   cầu và các tri thức về lĩnh vực phân tích
  Phương thức
  ◦ Hành vi của lớp được thể hiện thông qua các phương thức
  ◦ Các phương thức có thể xác định thông qua sự tương tác giữa các
   biểu đồ


                       Introduction to UML   64
Class Diagram
  Xác định các từ vựng của hệ thống
                Introduction to UML  65
Bộ số quan hệ và hướng quan hệ
  Bộ số quan hệ định nghĩa số lượng đối tượng
  tham gia vào quan hệ
  ◦ Cho biết số lượng thể hiện của một lớp quan hệ với
   một thể hiện của lớp khác
  ◦ Với mỗi quan hệ nối kết hay kết tập, có hai dạng bộ
   số quan hệ cần phải xác: one for each end of the
   relationship
  Mặc dù các quan hệ nối kết và kết tập là các
  quan hệ hai chiều nhưng chúng thường được
  giới hạn lại thành quan hệ một chiều
  Khi hướng quan hệ được xác định, đầu mũi
  tên sẽ được thêm vào nhằm thông báo chiều
  của quan hệ
                 Introduction to UML  68
Bội số quan hệ và hướng quan hệ
                                       ScheduleAlgorithm
RegistrationForm

          0..*
              1 RegistrationManager
              addStudent(Course, StudentInfo)
                               1              Course
                                          name
                                       0..*  numberCredits
                 Student                      open()
                                          addStudent(StudentInfo)
                 major

                                             1
                       3..10
   Professor                               1..*
                               4  CourseOffering
   tenureStatus
                                 location
           1
                             0..4  open()
                                 addStudent(StudentInfo)
                               Introduction to UML               69
Kế thừa
 Quan hệ kế thừa là quan hệ giữa lớp cha
 và các lớp con của nó
 Có hai phương để xác định mối quan hệ kế
 thừa:
  ◦ Khái quát hóa
  ◦ Chuyên biệt hóa
  Với các thuộc tính, phương thức hay các
  mối quan hệ tồn tại chung thường được đặt
  ở mức cao nhất của cây phân cấp


              Introduction to UML  70
Kế thừa
                                   ScheduleAlgorithm
RegistrationForm

            RegistrationManager
           addStudent(Course, StudentInfo)
                                        Course
                                     name
  RegistrationUser                           numberCredits
 name           Student                   open()
                                     addStudent(StudentInfo)
              major
     Professor
                              CourseOffering
   tenureStatus
                             location

                             open()
                             addStudent(StudentInfo)
                            Introduction to UML            71
Các yếu tố vật lý
 Biểu đồ thành phần chỉ ra cấu trúc và
 sự phụ thuộc giữa các phần của phần
 mềm
 Một thành phần có thể là:
  ◦ Thành phần mã nguồn
  ◦ Thành phần mã nhị phân
  ◦ Thành phần thực thi             Introduction to UML  72
Biểu đồ thành phần
  Nhấn mạnh các mối quan hệ tĩnh giữa các
  thành phần phần mềm thực thi

  Đó có thể là các loại file .exe, .dll, .ocx, jar
  files, hay là Enterprise JavaBeans.

  Có thể được sử dụng để chỉ ra các phần
  mềm bên trong ứng dụng

  Các thành phần không phải là các lớp

                Introduction to UML  73
Biểu đồ thành phần
  Mô tả cấu trúc vật lý của quá trình
  thực thi
             Introduction to UML  74
Triển khai hệ thống
  Biểu đồ triển khai chỉ ra cấu hình các phần tử xử lý
  lúc chương trình chạy, các nút trên mạng và các
  tiến trình phần mềm thực hiện trên những phần tử
  đó

  Nó chỉ ra mối quan hệ giữa các phần cứng và
  phần mềm của hệ thống

  Trực quan hóa các thành phần riêng biệt của ứng
  dụng                 Introduction to UML  75
Biểu đồ triển khai
  Mô tả mối quan hệ của hệ thống phần cứng
             Introduction to UML  76
Biểu đồ trển khai
  Mô tả cấu trúc vật lý của hệ thống
  Biểu đồ triển khai chỉ ra toàn bộ các nút
  trên mạng, kết nối giữa chúng và các tiến
  trình chạy trên chúng
  Rất hữu ích đối với các hệ thống có môi
  trường cấu hình phức tạp
  Đối với các ứng dụng triển khai trên nhiều
  server và vùng lãnh thổ, việc sử dụng biểu đồ
  trển khai là cần thiết               Introduction to UML  77
Mở rộng UML
 Khuông mẫu (Stereotype)
 Giá trị đính kèm (Tagged value)
 Hạn chế (Constraint)
            Introduction to UML  78
Mở rộng UML
 Khuôn mẫu có thể được sử dụng để mở
 rộng các phần tử ký hiệu của UML
 Phân loại các quan hệ mở rộng như nối kết,
 kế thừa, lớp và thành phần
 Ví dụ:
  ◦ Các khuôn mẫu lớp: biên, điều khiển, thực thể,
   tiện ích, ngoại lệ
  ◦ Khuôn mẫu kế thừa: sử dụng(uses) và mở
   rộng(extends)
  ◦ Khuôn mẫu thành phần: hệ thống con


               Introduction to UML  79
Q &A
… time to ask questions
             Introduction to UML  80
Thank you!
… take a break
         Introduction to UML  81

								
To top