Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Sony - DCR-TRV239E - Operating Instructions · Slovak 5.77 Mb

VIEWS: 15 PAGES: 268

									                                3-072-653-91 (3)
Digital
Video Camera
Recorder
Návod na používanie
Skôr, ako zariadenie začnete používa , prečítajte si pozorne tento návod
a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.

Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt
a kezelési útmutatót, és tegye el, hogy a jövőben bármikor fellapozhassa.
                            TM
                              SERIES
            DCR-TRV340E
DCR-TRV238E/TRV239E/TRV340E


©2002 Sony Corporation
   Slovensky                     Magyar

  Vítame vás!                    Tisztelt Vásárló!
  Blahoželáme vám k nákupu kamkordéra        Köszönjük, hogy Sony Handycam kamerát
  Handycam spoločnosti Sony. Pomocou         (kamkordert) vásárolt. Ezzel a Handycam
  kamkordéra Handycam môžete zachyti vzácne     kamerával az élet legszebb pillanatait csodálatos
  životné momenty s dokonalejším obrazom a vo    képminőségben és kiváló hanggal örökítheti
  vynikajúcej zvukovej kvalite.
  Kamkordér Handycam obsahuje zdokonalené      meg.
  funkcie, ktoré sa ve mi jednoducho ovládajú.    E Handycam kamera számos korszerű
  Čoskoro budete môc vytvára domáce video,      szolgáltatást nyújt, használata mégis nagyon
  ktoré bude zdrojom vašej zábavy v budúcnosti.   egyszerű. Hamarosan olyan felvételeket tud majd
                            készíteni, amelyeket aztán éveken át élvezni fog.

         UPOZORNENIE
   Zariadenie nevystavujte daž u ani vlhkosti,
   inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
                                  FIGYELMEZTETÉS
   úrazu elektrickým prúdom.             Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében
                            ne tegye ki a készüléket csapadék vagy
   Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom     nedvesség hatásának.
   zariadenie neotvárajte.
   Opravy zverte iba kvalifikovanému         A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez
   pracovníkovi.                   áramütést okozhat.
                            A javítást bízza szakemberre!

  VÝSTRAHA
  Elektromagnetické polia určitých frekvencií môžu  FIGYELMÉBE
  ma vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho
                            Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
  kamkordéra.
                            befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és
                            hangminőségét.
  Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
  limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
                            Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
  prípojných káblov kratších ako 3 metre (9,8    hogy az EMC előírásokban meghatározott
  stopy).
                            korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
                            csatlakozó kábellal használják.
2
 Slovensky

Hlavné vlastnosti
Nahrávanie pohyblivého obrazu alebo statických obrázkov a ich prehrávanie
•Nahrávanie pohyblivého obrazu na pásku (s. 27)
•Nahrávanie statických obrázkov na pásku (s. 51)
•Prehrávanie pásky (s. 43)
•Nahrávanie statických obrázkov na pamä ovú kartu “Memory Stick” (iba typ DCR-TRV340E) (s. 158)
•Nahrávanie pohyblivého obrazu na pamä ovú kartu “Memory Stick” (iba typ DCR-TRV340E) (s. 176)
•Zobrazovanie statických obrázkov nahratých na pamä ovej karte “Memory Stick” (iba typ DCR-
 TRV340E) (s. 185)
•Zobrazovanie pohyblivého obrazu nahratého na pamä ovej karte “Memory Stick” (iba typ DCR-
 TRV340E) (s. 189)                      b
Digitalizácia obrázkov na počítači
•Zobrazovanie obrázkov nahratých na pamä ovej karte “Memory Stick” pomocou kábla USB (iba typ
 DCR-TRV340E) (s. 191)
•Zobrazovanie obrázkov nahratých na páske pomocou kábla USB (s. 114)
•Zobrazovanie obrazu z kamkordéra na počítači pomocou kábla USB. (s. 123)
Ďalšie funkcie
Funkcie na úpravu expozície v režime nahrávania
•Funkcia BACKLIGHT (s. 35)
•Funkcia NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (s. 36)
•PROGRAM AE (s. 65)
•Ručná úprava expozície (s. 68)
Funkcie na vytvorenie pôsobivejšieho obrazu
•Digitálne približovanie [MENU] (s. 30). V predvolenom nastavení má hodnotu OFF. (Ak chcete
 približova viac ako 25-krát, vyberte možnos digitálneho približovania v časti D ZOOM v
 nastaveniach ponuky.)
•Funkcia FADER (s. 57)
•Obrazové efekty (s. 60)
•Digitálne efekty (s. 62)
•Titulky (s. 75, 78)
•Funkcia MEMORY MIX (iba typ DCR-TRV340E) (s. 165)
Funkcie na pridanie prirodzeného vzh adu jednotlivým nahrávkam
•Režim Šport (s. 65)
•Režim Krajina (s. 65)
•Ručné zaostrovanie (s. 69)
Funkcie pre prácu s nahratými páskami
•END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (s. 41)
•Kód údajov (DATA CODE, s. 45)
•PB ZOOM, funkcia pásky (s. 86)
•Vynulova a nastavi pamä (ZERO SET MEMORY, s. 88)
•Úprava digitálneho programu (na páske) (s. 97)/(na pamä ovej karte “Memory Stick”, iba typ DCR-
 TRV340E, s. 180)                                         3
   Magyar

  Főbb szolgáltatások
  Mozgó- és állóképek készítése és lejátszása
  •Mozgókép készítése (27. oldal)
  •Állókép készítése szalagra (51. oldal)
  •Szalag lejátszása (43. oldal)
  •Állóképek készítése „Memory Stick” memóriakártyára (csak DCR-TRV340E esetén) (158. oldal)
  •Mozgóképek készítése „Memory Stick” memóriakártyára (csak DCR-TRV340E esetén) (176. oldal)
  •„Memory Stick” memóriakártyára rögzített állóképek megtekintése (csak DCR-TRV340E esetén)
   (185. oldal)
  •„Memory Stick” memóriakártyára rögzített mozgóképek megtekintése (csak DCR-TRV340E esetén)
   (189. oldal)                        b
  Képrögzítés számítógépről
  •„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek megtekintése USB kábel segítségével (csak DCR-
   TRV340E esetén) (191. oldal)
  •Szalagra rögzített képek megtekintése USB kábel segítségével (114. oldal)
  •A kamerán látható élő kép megtekintése a számítógépen USB kábel segítségével. (123. oldal)
  További funkciók
  Az expozíciót módosító funkciók felvételi üzemmódban
  •BACKLIGHT (35. oldal)
  •NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (36. oldal)
  •PROGRAM AE (65. oldal)
  •Az expozíció kézi beállítása (68. Oldal)
  Erőteljesebb képi hatásokat eredményező funkciók
  •Digitális zoomolás [MENU] (30. oldal) Gyári beállítás: OFF (kikapcsolva). (Ha több mint 25-szörös
   nagyításra van szükség, akkor a menüben a D ZOOM menüpontnál állítsa be a digitális zoomolás
   kívánt erősségét.)
  •FADER (57. oldal)
  •Képeffektusok (60. oldal)
  •Digitális effektusok (62. oldal)
  •Feliratok (75. és 78. oldal)
  •MEMORY MIX (csak DCR-TRV340E esetén) (165. oldal)
  A felvételnek természetes hatást kölcsönző funkciók
  •Sport (65. oldal)
  •Tájkép (65. oldal)
  •A fókusz kézi beállítása (69. oldal)
  Felvételt tartalmazó szalag esetén használható funkciók
  •END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (41. oldal)
  •DATA CODE (45. oldal)
  •Szalag PB ZOOM (zoomolás lejátszáskor) (86. oldal)
  •ZERO SET MEMORY (null-pont megjegyzése) (88. oldal)
  •Digitális programszerkesztés (szalagon) (97. oldal)/(„Memory Stick” memóriakártyán) (csak DCR-
   TRV340E esetén) (180. oldal)
4
Kontrola dodávaného              A tartozékok
príslušenstva                 ellenőrzése
Skontrolujte, či bolo s kamkordérom dodané   Győződjék meg arról, hogy a kamerával együtt
nasledujúce príslušenstvo.           megkapta-e az alábbi tartozékokat:


  1            2                      3
                                                Začíname
                                                A kezdő lépések
  4            5          6            7
  8            9          0            qa
1 Bezdrôtový dia kový ovládač (1) (s. 262)   1 Távirányító (1 db) (262. oldal)
2 Sie ový adaptér typu AC-L10A/L10B/L10C    2 AC-L10A/L10B/L10C hálózati tápegység
 (1), sie ový napájací kábel (1) (s. 18)    (1 db), Hálózati vezeték (1 db) (18. oldal)
3 Batéria typu NP-FM30 (1) (s. 17, 18)     3 NP-FM30 akkumulátor (1 db) (17, 18. oldal)
 DCR-TRV238E/TRV340E              DCR-TRV238E/TRV340E
 Batéria typu NP-FM50 (1) (s. 17, 18)      NP-FM50 akkumulátor (1 db) (17, 18. oldal)
 DCR-TRV239E                  DCR-TRV239E
                        4 R6 (AA méretű-ceruza) elem a
4 Batéria typu R6 (ve kosti AA) pre dia kový
                         távirányítóhoz (2 db) (263. oldal)
 ovládač (2) (s. 263)
                        5 A/V (Audió/Videó) összekötőkábel (1 db)
5 Prípojný kábel A/V (1) (s. 49)         (49. oldal)
6 Remienok na plece (1) (s. 255)        6 Vállszíj (1 db) (255. oldal)
7 Kryt objektívu (1) (s. 27)          7 Lencsevédő sapka (1 db) (27. oldal)
8 Kábel USB (1) (s. 116, 192)         8 USB-kábel (1 db) (116, 192. oldal)
9 Pamä ová karta “Memory Stick” (1)      9 „Memory Stick” memóriakártya (1 db) (csak
 (iba typ DCR-TRV340E) (s. 149)         DCR-TRV340E esetén) (149. oldal)
0 Disk CD-ROM (ovládač USB SPVD-008) (1)    0 CD-ROM (SPVD-008 USB illesztőprogram)
 (s. 116, 192)                 (1 db) (116, 192. oldal)
                        qa 21 érintkezős illesztő (1 db) (50. oldal)
qa 21-vývodový adaptér (1) (s. 50)

 Ak bolo nahrávanie alebo prehrávanie      A gyártó nem vállal felelősséget a felvétel
 prerušené z dôvodu poruchy kamkordéra,     elvesztéséből eredő kárért abban az esetben,
 úložného média at ., strata obsahu nahrávky  ha a felvétel, illetve lejátszás a kamera, a
 nebude nahradená.               tároló médiumok stb. meghibásodása miatt
                        meghiúsul.
                                                         5
   Slovensky

  Obsah
    Hlavné vlastnosti ..................................... 3   Používanie funkcie PROGRAM AE ....... 65
    Kontrola dodávaného príslušenstva ....... 5          Ručná úprava expozície ........................ 68
                                   Ručné zaostrovanie .............................. 69
  Stručný sprievodca začiatkom                   Nahrávanie v intervaloch ....................... 71
  používania ............................................. 10    Nahrávanie po snímkach – funkcia
                                     nahrávania po snímkach ................. 73
                                   Prekrytie obrazu titulkom ...................... 75
  Začíname                             Vytvorenie vlastných titulkov ................ 78
    Používanie návodu ................................ 14     Vkladanie záberu ................................... 80
    Krok 1 Príprava zdroja napájania .......... 17
      Inštalácia batérie ............................. 17   Rozšírené funkcie prehrávania
      Nabíjanie batérie ............................. 18
                                   Prehrávanie pásky s obrazovými
      Pripojenie do sie ovej zásuvky ........ 22          efektmi ............................................ 82
    Krok 2 Nastavenie dátumu a času ........ 23          Prehrávanie pásky s digitálnymi efektmi
    Krok 3 Vloženie pásky ........................... 25       ........................................................ 84
                                   Zväčšovanie nahratého obrazu
  Nahrávanie – základné informácie                   – funkcia pásky PB ZOOM .............. 86
                                   Rýchle vyh adanie záberu – funkcia
    Nahrávanie obrazu ................................ 27      vynulova a nastavi pamä (ZERO
      Snímanie objektov v protisvetle                SET MEMORY) ................................ 88
        – funkcia BACK LIGHT .............. 35         Vyh adávanie nahrávky pod a dátumu
      Snímanie v tme – funkcia NightShot/              – vyh adávanie dátumu ................... 89
        Super NightShot/Funkcia Colour             Vyh adávanie fotografií – vyh adávanie
        Slow Shutter ............................. 36       a prezeranie fotografií (PHOTO
      Nahrávanie použitím vlastného                 SEARCH/PHOTO SCAN) ................ 91
        časovača
        (iba typ DCR-TRV340E) ............ 39
    Kontrola nahrávok
                                  Úpravy
      – funkcia END SEARCH/                   Kopírovanie pásky ................................ 93
      EDITSEARCH/Rec Review .............. 41          Kopírovanie vybratých záberov
                                     – Úprava digitálneho programu
  Prehrávanie – základné informácie                  (na páske) ........................................ 97
                                   Zobrazovanie obrázkov nahratých na
    Prehrávanie pásky ................................ 43      páske v počítači (iba pre
      Zobrazenie indikátorov obrazovky               používate ov systému Windows)
        – funkcia zobrazovania ............. 44          ...................................................... 114
    Zobrazenie nahrávok na televízore ....... 49
                                  Prispôsobenie kamkordéra
  Rozšírené funkcie nahrávania                   Zmena nastavení ponuky .................... 127
    Nahrávanie statických obrázkov na
      pásku – nahrávanie fotografií .......... 51
    Používanie širokouhlého režimu ........... 55
    Používanie funkcie Fader ...................... 57
    Používanie špeciálnych efektov
      – obrazové efekty ............................ 60
    Používanie špeciálnych efektov
6     – digitálne efekty ............................. 62
Obsah


Funkcie pamä ovej karty “Memory                  Riešenie problémov
Stick” (iba typ DCR-TRV340E)                     Typy problémov a možnosti ich riešenia
 Používanie pamä ovej karty “Memory                   ...................................................... 216
   Stick” – úvod ................................. 149       Zobrazenie výsledkov vlastnej
 Nahrávanie statických obrázkov na                   diagnostiky .................................... 223
   pamä ovú kartu “Memory Stick”                  Indikátory upozornenia a hlásenia ...... 224
   – nahrávanie fotografií do pamäte
   ...................................................... 158
                                  Ďalšie informácie
 Prekrývanie obrázka statickým
   obrázkom uloženým na pamä ovej                 Systém Digital8 , nahrávanie a
   karte “Memory Stick”                        prehrávanie ................................... 236
   – funkcia MEMORY MIX ............... 165            Batéria “InfoLITHIUM” ........................ 239
 Nahrávanie obrázkov z pásky ako                  Rozhranie i.LINK ................................. 241
   statických obrázkov ...................... 172         Používanie kamkordéra v zahraničí .... 243
 Kopírovanie statických obrázkov z                 Informácie o údržbe a odporúčania .... 244
   pásky – PHOTO SAVE .................. 174
                                   Technické parametre .......................... 251
 Nahrávanie pohyblivého obrazu na
   pamä ovú kartu “Memory Stick”
   – nahrávanie vo formáte MPEG .... 176             Stručná referenčná príručka
 Nahrávanie obrazu z pásky vo forme                 Časti a ovládacie prvky ....................... 255
   pohyblivého obrazu ...................... 178
                                   Register ............................................... 266
 Nahrávanie upravených obrázkov ako
   pohyblivého obrazu – Úprava
   digitálneho programu
   (na pamä ových kartách “Memory
   Stick”) ............................................ 180
 Zobrazovanie statických obrázkov
   – prehrávanie fotografií v pamäti
   ...................................................... 185
 Zobrazovanie pohyblivého obrazu
   – prehrávanie vo formáte MPEG ... 189
 Zobrazovanie obrázkov nahratých na
   pamä ovej karte “Memory Stick” v
   počítači ......................................... 191
 Zväčšenie statických obrázkov
   nahratých na pamä ových kartách
   “Memory Stick”
   – funkcia pamäte PB ZOOM ......... 203
 Prehrávanie obrázkov v nepretržitom
   cykle – funkcia SLIDE SHOW ....... 205
 Ochrana pred náhodným vymazaním
   – ochrana obrázkov ...................... 207
 Odstraňovanie obrázkov – DELETE .... 209
 Zápis tlačovej značky
   – funkcia PRINT MARK ................. 212
 Používanie volite nej tlačiarne ............. 214

                                                                    7
   Magyar

  Tartalomjegyzék
    Főbb szolgáltatások ................................ 4        Speciális effektusok használata
    A tartozékok ellenőrzése ......................... 5           – Képeffektusok .............................. 60
                                       Speciális effektusok használata
                                         – Digitális effektusok ....................... 62
  Gyors használatbavételi
                                       A PROGRAM AE funkció használata .... 65
  útmutató ................................................. 12
                                       Az expozíció kézi beállítása .................. 68
                                       Kézi fókuszbeállítás .............................. 69
  A kezdő lépések                             Szakaszos felvétel ................................ 71
    Az útmutató használata ........................ 14          Felvétel képkockánként
                                         – Képkockánkénti felvétel ............... 73
    1. lépés A tápfeszültség-forrás
       előkészítése .................................... 17      Feliratozás ............................................. 75
       Az akkumulátor felhelyezése .......... 17            Egyéni feliratok készítése ...................... 78
       Az akkumulátor feltöltése ................ 18          Jelenet beszúrása ................................. 80
       Csatlakoztatás a hálózathoz ........... 22
    2. lépés Dátum és idő beállítása ........... 23          Speciális lejátszási funkciók
    3. lépés A kazetta behelyezése ............. 25           Képeffektusok alkalmazása lejátszás
                                         közben ............................................ 82
  Felvételkészítés – Alapműveletek                     Digitális effektusok alkalmazása
                                         lejátszás közben ............................. 84
    Felvétel készítése .................................. 27
                                       A szalagra felvett képek nagyítása
      Filmezés ellenfényben                        – Szalag PB ZOOM ......................... 86
        – BACK LIGHT .......................... 35
                                       Ráállás a kazetta egy megadott
      Filmezés sötétben                          pontjára – ZERO SET MEMORY ..... 88
        – NightShot/Super NightShot/
                                       Keresés a dátum alapján
        Colour Slow Shutter .................. 36
                                         – DATE SEARCH ............................. 89
      Önkioldóval készített felvétel
                                       Fénykép keresése – PHOTO SEARCH/
        (csak DCR-TRV340E esetén) .... 39
                                         PHOTO SCAN ................................. 91
    A felvett műsor ellenőrzése
      – END SEARCH/EDITSEARCH/Rec
      Review ............................................ 41     Szerkesztés
                                       Kazettamásolás .................................... 93
  Lejátszás – Alapműveletek                        Csak a kiválasztott jelenetek másolása
                                        – Digitális programszerkesztés
    Szalag lejátszása .................................. 43
                                        (szalagon) ........................................ 97
      A képernyőn látható kijelzők
                                       Szalagra felvett képek megtekintése
         megjelenítése
                                        számítógépen
         – Kijelzés funkció ...................... 44
                                        (csak Windows esetén) ................. 114
    A felvétel megtekintése tv-készüléken
       ........................................................ 49
                                      A videokamera testre szabása
  Speciális felvételi funkciók                       A menü beállításainak módosítása ..... 127
    Állókép felvétele szalagra
      – Fényképfelvétel szalagra .............. 51
    A szélesvásznú üzemmód használata
       ........................................................ 55
    Az úsztatási funkció használata ............ 57
8
Tartalomjegyzék


Művetetek „Memory Stick”                      Hibaelhárítás
memóriakártyákkal                           Hibatípusok és elhárításuk .................. 226
(csak DCR-TRV340E esetén)                       Öndiagnózis kijelzés ........................... 233
 A „Memory Stick” memóriakártyák                   Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
   használata – Bevezetés ................ 149             ...................................................... 234
 Állókép felvétele „Memory Stick”
   memóriakártyára
                                  További információk
   – Állókép felvétele memóriába ...... 158
 „Memory Stick” memóriakártyán lévő                 Digital8 rendszer - felvétel és
   állókép rávetítése másik képre                   lejátszás ........................................ 236
   – MEMORY MIX ............................ 165          Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ........... 239
 Képek rögzítése szalagról állóképként                Az i.LINK csatlakoztatás ..................... 241
    ...................................................... 172   Ha a kamerát külföldön használja ....... 243
 Állókép másolása szalagról                     Karbantartás és biztonsági előírások
   – PHOTO SAVE ............................. 174            ...................................................... 244
 Mozgókép felvétele „Memory Stick”                  Műszaki adatok ................................... 253
   memóriakártyára – MPEG
   formátumú videofelvétel ............... 176
 Képek rögzítése szalagról                     Gyors áttekintés
   mozgóképként .............................. 178         A részegységek és kezelőszervek
 Szerkesztett képek rögzítése                      elhelyezkedése .............................. 255
   mozgóképként – Digitális                    Tárgymutató ........................................ 267
   programszerkesztés („Memory
   Stick” memóriakártyán) ................. 180
 Állóképek megtekintése – Memóriabeli
   állókép lejátszása .......................... 185
 Mozgókép megtekintése
   – MPEG videoklip lejátszása ......... 189
 „Memory Stick” memóriakártyára
   rögzített képek megtekintése
   számítógépen ............................... 191
 „Memory Stick” memóriakártyára
   rögzített állókép nagyítása
   – Memória PB ZOOM .................... 203
 Képek folyamatos ciklikus lejátszása
   – SLIDE SHOW ............................. 205
 A véletlen törlés megakadályozása
   – Képek védelme .......................... 207
 Képek törlése – DELETE ..................... 209
 Nyomtatási jel elhelyezése
   – PRINT MARK .............................. 212
 A külön megvásárolható nyomtató
   használata ..................................... 214
                                                                    9
                     Slovensky

                     Stručný sprievodca začiatkom používania


                                   V tejto kapitole sa oboznámite so základnými funkciami
                                   kamkordéra. Ďalšie informácie získate na stranách uvedených v
                                   zátvorkách “( )”.
                        Pripojenie sie ového kábla (s. 22)
                       Pri používaní kamkordéra vo vonkajšom prostredí používajte batériu (s. 17).


                                                         Otvorte kryt
                                                         konektorovej
                                                         zásuvky DC IN.
Stručný sprievodca začiatkom používania
                                                     Konektor pripojte tak,
                                                     aby bola značka v
                                                     otočená smerom nahor.


                                   Sie ový adaptér (dodávané príslušenstvo)

                        Vloženie pásky (s. 25)

                     1 Prepínač OPEN/        2 Vložte pásku do        3 Priestor pre pásku
                       EJECT posuňte v         priestoru pre pásku        zatvorte stlačením
                       smere šípky a otvorte      tak, aby okienko bolo       značky    na jeho
                       kryt.              otočené smerom von.        vonkajšej časti.
                                       Pásku vložte           Po úplnom zasunutí
                                       potlačením strednej        priestoru pre pásku
                                       časti jej zadnej strany.     zatvorte kryt, pričom
                                                        budete poču
                                                        kliknutie.
10
    Nahrávanie obrazu (s. 27)

 1 Odstráňte kryt objektívu.
                           2 Stlačte malé zelené         PLA
                                                OF R
                                                 YE
                                                 F(CH
                             tlačidlo a prepínač      POWER
                                                   G)
                             POWER nastavte do
                                                   CA
                                                   M
                                                EM
                                                    M
                                              ER ORY
                             polohy CAMERA.           A
                           4 Stlačte tlačidlo START/
                             STOP. Kamkordér
                             začne nahráva . Ak
                             chcete nahrávanie
                             ukonči , stlačte znova
 3 Stlačte tlačidlo OPEN                 tlačidlo START/STOP.
   a otvorte panel LCD.   H adáčik
   Na obrazovke LCD sa    Ak je panel LCD zatvorený, priložte oko k očnej mušli h adáčika.
   objaví obraz.       Obraz v h adáčiku je čiernobiely.
                                                      Stručný sprievodca začiatkom používania
Pri zakúpení kamkordéra sú hodiny vypnuté. Ak chcete pre obraz nahra dátum a čas, pred
nahrávaním nastavte hodiny (s. 23).    Sledovanie prehrávaného obrazu na obrazovke LCD
    (s. 43)


                           2 Stlačením tlačidla m previňte pásku.
                                    REW


                           3 Stlačením tlačidla N spustite
                             prehrávanie.
                                    PLAY 1 Stlačte a podržte          PLA
                      OF R
   stlačené malé zelené
                      YE
                       F(CH
   tlačidlo a prepínač        R
                         G)
                  POWE
                        CA
   POWER nastavte do
                        M
                      EM
                         M
                   ER ORY
                    A
   polohy PLAYER.  Poznámka
  Kamkordér nevyberajte uchopením
  za h adáčik, panel LCD alebo batériu.


                                                      11
                  Magyar

                  Gyors használatbavételi útmutató


                                 Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek a kamera alapfunkcióit.
                                 A részletesebb információkat a zárójelben „( )” található
                                 oldalakon olvashatja el.
                      A hálózati kábel csatlakoztatása (22. oldal)
                    Ha a szabadban filmez, használja az akkumulátort (17. oldal).


                                                      Nyissa ki a DC IN
                                                      aljzat fedelét.
Gyors használatbavételi útmutató
                                                  Csatlakoztatásnál a
                                                  dugó v jelölése felfelé
                                                  nézzen.


                                 Hálózati tápegység (tartozék)

                      A kazetta behelyezése (25. oldal)

                  1 A nyíl irányába tolja el    2 Ablakával felfelé        3 A kazettatartó
                    az OPEN/EJECT           helyezzen be egy         becsukásához nyomja
                    gombot, és nyissa fel       kazettát egyenesen a       meg rajta a
                    a kazettatartó fedelét.      kazettatartóba, és        gombot.
                                     tolja be addig, amíg       Miután a kazettatartó
                                     lehet.              teljesen visszasüllyedt,
                                     Nyomja a kazetta         kattanásig zárja vissza
                                     hátulját középen, így      a kazettatartó fedelét.
                                     pattintsa helyére a
                                     kazettát.
12
     Felvétel készítése (27. oldal)

 1 Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
                            2 A kis zöld gombot          PLA
                                                 OF R
                                                 YE
                                                  F(CH
                             lenyomva tartva állítsa    POWER
                                                    G)
                             a POWER kapcsolót
                                                   CA
                                                   M
                                                 EM
                                                    M
                                              ER ORY
                             CAMERA helyzetbe.          A
                            4 Nyomja meg a START/STOP
                             gombot. Ekkor a kamera
                             megkezdi a felvételt. A
 3 Miközben az OPEN                    felvétel leállításához ismét
   gombot lenyomva                   nyomja meg a START/STOP
   tartja, nyissa ki az LCD               gombot.
   táblát.          Kereső
   Ekkor a kép        Ha az LCD tábla zárva van, használja a keresőt. Illessze a szemét
   megjelenik az LCD     szorosan a kereső nézőkéjéhez.
   képernyőn.         A kép a keresőben fekete-fehér.
                                                      Gyors használatbavételi útmutató
Megvásárláskor a kamera belső órája ki van kapcsolva. Ha a képhez dátumot és időt is rögzíteni
kíván, felvétel előtt állítsa be a belső órát (23. oldal).


     Lejátszás az LCD képernyőn (43. oldal)

                            2 Csévélje vissza a szalagot a m
                             gombbal.
                                     REW


                            3 Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
                                     PLAY 1 A kis zöld gombot          PLA
                      OF R
                       YE
                       F(CH
   lenyomva tartva állítsa      R
                         G)
                  POWE
   a POWER kapcsolót
                         CA
                         M
                      EM
                          M
                    ER ORY
   PLAYER helyzetbe.          A
  Megjegyzés
  A kamerát ne vegye fel és ne szállítsa
  a keresőnél, az LCD táblánál vagy az
  akkumulátornál fogva.


                                                      13
   — Začíname —                   — A kezdő lépések —

   Používanie návodu                 Az útmutató használata
   Pokyny v tomto návode sú určené pre tri typy   Az útmutatóban leírtak az alábbi táblázatban
   uvedené v nasledujúcej tabu ke. Skôr, ako     felsorolt három modellre vonatkoznak. Mielőtt
   začnete číta tento návod alebo používa      elolvasná az útmutatót és üzemeltetné a
   kamkordér, skontrolujte číslo typu uvedené na   kamerát, ellenőrizze a típusszámot a készülék
   jeho zadnej časti. Na ilustráciách je zobrazený  alján. Az útmutatóban található ábrák a DCR-
   typ DCR-TRV340E. V ostatných prípadoch je typ   TRV340E típust szemléltetik. Ettől eltérő esetben
   vyznačený na ilustráciách. Každá odchýlka pri   a típust az ábrán külön feltüntettük. A
   prevádzke je jasne vyznačená v texte, napríklad  működtetést érintő különbségeket minden
   “iba typ DCR-TRV340E”.              esetben egyértelműen jelezzük, például „csak
   Tlačidlá a nastavenia kamkordéra sú v tomto    DCR-TRV340E esetén”.
   návode zobrazené ve kými písmenami.        A szövegben végig nagybetűvel szedtük a
                            készülék gombjainak és beállításainak nevét.
   Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy
   CAMERA”.                     Például: A POWER kapcsolót állítsa CAMERA
                            helyzetbe.
   Po vykonaní operácie budete poču pípnutie,
   ktoré označuje jej skončenie.           Használat közben a készülék sípoló hanggal jelzi,
                            hogy utasítást hajt végre.   Rozdiely medzi modelmi kamkordérov/Eltérések az egyes típusok között
   DCR-               TRV238E         TRV239E           TRV340E
   Označenie MEMORY*
   (na prepínači POWER)/
                        —           —             z
   MEMORY felirat*
   (a POWER kapcsolón)
   Samospúš /
                        —           —             z
   Önkioldó
   Digitálny transfokátor/
                       700×         800×           700×
   Digitális zoom

   z Je súčas ou/Rendelkezik vele
   — Nie je súčas ou/Nem rendelkezik vele

   * Pre typy s označením MEMORY na prepínači    * Azok a modellek, amelyek POWER kapcsolóján
    POWER sú k dispozícii pamä ové funkcie.      látható a MEMORY felirat, memóriafunkciókkal
    Bližšie informácie získate na strane 149.     is rendelkeznek. Részletek a 149. oldalon
                             találhatók.
14
Používanie návodu                  Az útmutató használata

 Skôr, ako začnete kamkordér             A kamera használatba vétele előtt
 používa
                          E digitális kamerához mind Hi8    , mind
V digitálnom kamkordéri môžete používa       Digital8 videokazettát használhat. A kamera a
                          Digital8-as rendszerben készít és játszik le
                                                     Začíname
videopásky Hi8    alebo Digital8 .
Kamkordér nahráva a prehráva obraz nahratý v    felvételt. De le tud játszani Hi8   vagy
systéme Digital8 . Dokáže tiež prehráva pásky    Standard 8 (analóg) rendszerben felvett
nahraté v systéme Hi8    alebo v         szalagokat is. Hi8    vagy Standard 8
štandardnom analógovom systéme 8 .         rendszer esetén azonban a „Speciális lejátszási
Nemôžete však používa funkcie popísané v      funkciók” fejezetben (82-92. oldal) leírt funkciók
                                                     A kezdő lépések
téme “Rozšírené funkcie prehrávania” na       nem használhatók. A zajmentes váltás
stranách 82 až 92 pri prehrávaní pások       érdekében azt javasoljuk, hogy egyazon szalagra
nahratých v systéme Hi8    alebo        ne készítsen Hi8     vagy Standard 8
štandardnom systéme 8 . Pre plynulý prechod     rendszerben is és Digital8 rendszerben is
odporúčame nemieša obraz nahratý v systéme     felvételt.
Hi8    alebo v štandardnom systéme 8
použitím pásky nahratej v systéme Digital8 .     Megjegyzés a tv-
                           színrendszerekhez
 Poznámka k farebným televíznym
 systémom                      A tv-színrendszerek országonként eltérőek
                          lehetnek. Ha e kamerával készült felvételt tv-
V rôznych krajinách sa používajú rôzne farebné   készüléken szeretné megnézni, akkor PAL
televízne systémy. Ak chcete zobrazi nahrávku    rendszerű tv-készüléket kell használnia.
na televíznej obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.                    A szerzői jogokról

 Odporúčania týkajúce sa              A televízió-programokat, a filmeket, a
                          videokazettákat és az egyéb
 autorských práv                  információhordozókat gyakran szerzői jogok
Televízne programy, filmy, videopásky a iné     védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása a
materiály môžu by chránené autorskými        szerzői jog védelméről szóló törvénybe ütközhet.
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže by v rozpore s ustanoveniami
zákonov o autorských právach.
                                                       15
   Používanie návodu                  Az útmutató használata

   Odporúčania pre údržbu               Tanácsok a kamera megóvásához
   kamkordéra
                             Lencse és LCD képernyő/kereső
   Šošovky a obrazovka LCD alebo            • Az LCD képernyő és a kereső rendkívül
   h adáčik                       fejlett gyártástechnológiával készült, így a
   • H adáčik a obrazovka LCD sa vyrábajú        ténylegesen működő képpontok aránya
    použitím najprecíznejších technológií. Z      több mint 99,99%. Ennek ellenére
    tohto dôvodu sa dá efektívne využi 99,99 %     előfordulhat, hogy folyamatosan apró fekete
    pixelov. Môžu sa však objavi nepatrné        pontok és/vagy színes (fehér, piros, kék
    čierne alebo žiarivé bodky (bielej, červenej,    vagy zöld) fénypontok jelennek meg az LCD
    modrej alebo zelenej farby), ktoré sa        képernyőn és a keresőn. Ezek a pontok a
    neustále zobrazujú na obrazovke LCD a v       gyártási folyamat szokásos velejárói, és
    h adáčiku. Tieto bodky vznikajú normálne      semmilyen módon nem befolyásolják a
    pri výrobe a nemajú žiadny vplyv na         felvételt.
    nahrávku.                     •Óvja a kamerát a nedvességtől. Ne engedje,
   •Zabráňte prístupu vlhkosti ku kamkordéru.      hogy a kamerát eső vagy tengervíz érje.
    Kamkordér chráňte pred daž om a morskou       Előfordulhat, hogy nedvesség hatására a
    vodou. Vlhkos môže spôsobi poruchu         kamera meghibásodik. Esetenként ez a
    kamkordéra. V niektorých prípadoch sa táto     meghibásodás nem is javítható [a].
    porucha nedá odstráni [a].            •Soha ne hagyja a kamerát olyan helyen, ahol a
   •Kamkordér nikdy nevystavujte teplotám nad      hőmérséklet 60°C fölé emelkedhet, például
    60°C (140°F), ako napríklad v zaparkovanom     tűző napon parkoló gépkocsiban vagy
    aute na slnku alebo vystavené priamemu       közvetlen napsugárzásnak kitett helyen [b].
    slnečnému žiareniu [b].              •Vigyázzon, amikor a kamerát ablak mellett vagy
   •Bu te opatrní pri odkladaní kamery vo        a szabadban teszi le. Működési hibát okozhat,
    vonkajšom prostredí alebo pri okne. Dlhodobé    ha az LCD képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
    vystavenie obrazovky LCD, h adáčika alebo      hosszú időre közvetlen napsugárzásnak teszi ki
    objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže     [c].
    spôsobi poruchy [c].               •Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert
   •Nesnímajte priame slnko. Môže to spôsobi       ezzel a kamera meghibásodását idézheti elő. A
    poruchu kamkordéra. Snímky slnka robte iba     napról csak sötétebb fényviszonyok mellett,
    pri nízkom osvetlení, napríklad za súmraku [d].   például naplementekor készítsen felvételt [d].


         [a]                   [b]
         [c]                   [d]
16
                         1. lépés A tápfeszültség-
Krok 1 Príprava zdroja                  forrás
    napájania                     előkészítése
 Inštalácia batérie                Az akkumulátor felhelyezése
(1) Zdvihnite h adáčik.             (1) Emelje fel a keresőt.
                                                   Začíname
(2) Batériu posuňte smerom nadol, až pokia    (2) Kattanásig csúsztassa lefelé az akkumulátort.
  nebudete poču kliknutie.
                                                   A kezdő lépések
                             1

                                2
Vyberanie batérie                Az akkumulátor kivétele
(1) Zdvihnite h adáčik.             (1) Emelje fel a keresőt.
(2) Stlačte uvo ňovaciu páčku BATT (batéria) a  (2) Csúsztassa ki az akkumulátort a nyíl
  batériu vysuňte v smere šípky.          irányában, miközben lenyomva tartja a BATT
                           akkumulátor-kioldó kart.
                              BATT (batéria)
                              uvo ňovacia
                              páčka/
                              BATT
                              akkumulátor-
                              kioldó kar
Ak inštalujete batériu s ve kou kapacitou    Ha nagy kapacitású akkumulátort használ
Pri inštalácii batérie typu NP-FM70/QM71/FM90/  Nagy kapacitású NP-FM70/QM71/FM90/QM91/
QM91/FM91 na kamkordér vysuňte h adáčik.     FM91 akkumulátor felhelyezéséhez húzza ki a
                         keresőt.
                                                     17
                             1. lépés A tápfeszültség-forrás
   Krok 1 Príprava zdroja napájania               előkészítése

   Nabíjanie batérie                  Az akkumulátor feltöltése
   Po skončení nabíjania použite batériu v       A kamera használata előtt fel kell tölteni az
   kamkordéri.                     akkumulátort.
   Kamkordér pracuje iba s batériou typu        A kamerát csak „InfoLITHIUM” (M sorozatú)
   “InfoLITHIUM” (séria M).              akkumulátorral szabad üzemeltetni.
   Ďalšie informácie o batérii typu “InfoLITHIUM”   Az „InfoLITHIUM” akkumulátor adatai a 239.
   získate na strane 239.               oldalon találhatók.

   (1) Otvorte kryt konektorovej zásuvky DC IN a    (1) Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, és
     pripojte k nej dodávaný sie ový adaptér tak,    csatlakoztassa a kamerához mellékelt
     aby značka v na konektore bola otočená       hálózati tápegységet a DC IN aljzathoz úgy,
     smerom nahor.                    hogy a csatlakozódugón látható v jel felfelé
   (2) K sie ovému adaptéru pripojte sie ový        nézzen.
     napájací kábel.                 (2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
   (3) Sie ový napájací kábel pripojte do sie ovej     tápegységhez.
     zásuvky.                    (3) Csatlakoztassa a vezetéket a fali
   (4) Prepínač POWER nastavte do polohy OFF        konnektorba.
     (CHG). Začne sa nabíjanie. Zostávajúci čas   (4) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
     batérie sa zobrazuje v minútach na displeji.    helyzetbe. Ekkor megkezdődik a töltés. A
                               kijelzőn látható, hogy az elem hány percig
   Ak sa indikátor zostávajúceho času batérie       tudja működtetni a készüléket.
   zmení na u, normálne nabíjanie je
                             A normál töltés akkor fejeződik be, amikor az
   dokončené. Ak chcete batériu nabi úplne (úplné
                             akkumulátor energiaszint-jelzőjén u látható. A
   nabitie), nechajte ju po skončení normálneho
                             teljes feltöltéshez még hagyja az akkumulátort
   nabíjania pripojenú, až pokia sa na displeji
                             a hálózatra csatlakoztatva, amíg a kijelzőn meg
   nezobrazí nápis FULL. Úplné nabitie batérie
                             nem jelenik a „FULL” felirat. Teljesen feltöltött
   umožňuje jej dlhšie používanie.
                             akkumulátorral a készülék tovább működik, mint
                             normál módon feltöltöttel.
     4        PLA
                OF R
                YE
                 F(CH
                   G)
            POWER
                  CA
                  M
                EM
                   M
             ER ORY
              A
                                          1
                2


   Číslo na ilustrácii na displeji sa nemusí zhodova  Előfordulhat, hogy az ábrán látható szám nem
18  s číslom na vašom kamkordéri.            egyezik meg a kamera kijelzőjén megjelenő
                             számmal.
                           1. lépés A tápfeszültség-forrás
Krok 1 Príprava zdroja napájania               előkészítése

Po skončení nabíjania batérie            Az akkumulátor feltöltése után
Odpojte sie ový adaptér z konektorovej zásuvky    Húzza ki a hálózati tápegységet a kamera DC IN
DC IN na kamkordéri.                 aljzatából.

Poznámka                       Megjegyzés
                                                      Začíname
Zabráňte prístupu kovových predmetov ku       Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápegység DC
kovovým častiam konektora DC sie ového        (egyenáramú) csatlakozójának fém részeihez ne
adaptéra. Môže to spôsobi skrat, ktorý poškodí    érjen hozzá fémtárgy, mert ekkor rövidzárlat
sie ový adaptér.                   keletkezhet, ami tönkreteheti a tápegységet.
                                                      A kezdő lépések
Batéria je úplne nabitá               Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött
Podsvietenie displeja LCD je vypnuté.        A megjelenítő ablakban kikapcsol az LCD
                           háttérvilágítása.
Indikátor zostávajúceho času batérie
Indikátor zostávajúceho času batérie zobrazuje    Akkumulátor energiaszintjének kijelzése
na displeji približný čas nahrávania pomocou     Az akkumulátor energiaszintjének kijelzése azt
h adáčika.                      mutatja, hogy még kb. hány percnyi felvételre
                           elegendő energia maradt az akkumulátorban,
Pokia kamkordér vypočíta aktuálny          feltéve, hogy Ön a keresővel készít felvételt.
zostávajúci čas batérie
Na displeji sa zobrazí nápis “– – – – min”.     Mialatt a kamera azt számolja ki, hogy még
                           hány percnyi felvétel készíthető az
Počas nabíjania batérie               akkumulátorral
V nasledujúcich prípadoch sa na displeji       A kijelzőn a „– – – – min” felirat jelenik meg.
nezobrazí žiadny indikátor alebo blikajúci
indikátor:                      Az akkumulátor töltése közben
– batéria nie je správne vložená,          A kijelző üres, illetve villog az alábbi esetekben:
– batéria je chybná.                 – Az akkumulátort nem megfelelően helyezte be.
                           – Az akkumulátor meghibásodott.
Ak sa batéria vybije napriek tomu, že
indikátor zostávajúceho času batérie ukazuje     Ha nincs több energia, bár az akkumulátor
ešte dostatočnú kapacitu batérie           energiaszint-kijelzése azt mutatja, hogy még
Batériu znova úplne nabite a indikácia        működnie kellene a készüléknek
zostávajúceho času batérie sa upraví.        Ismét töltse fel az akkumulátort teljesen, hogy az
                           energiaszint-kijelzés a helyes értéket mutassa.
Používanie sie ového adaptéra
Sie ový adaptér umiestnite do blízkosti sie ovej   Ha hálózati tápegységet használ
zásuvky. Ak dôjde k akýmko vek problémom s      A hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzat
týmto zariadením, ihne prerušte prívod        közelében helyezze el. Ha bármilyen
elektrickej energie a odpojte zástrčku zo sie ovej  rendellenességet észlel, a lehető leggyorsabban
zásuvky.                       húzza ki a dugót a konnektorból, hogy leválassza
                           a készüléket a feszültségforrásról.
                                                        19
                               1. lépés A tápfeszültség-forrás
   Krok 1 Príprava zdroja napájania                 előkészítése

   Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní       Ajánlott töltési hőmérséklet
   Odporúčame vám, aby ste batériu nabíjali pri      Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és 30°C
   teplote prostredia od 10°C do 30°C (od 50°F do     közötti hőmérsékleten töltse.
   86°F).                         Mit takar az „InfoLITHIUM” elnevezés?
   Čo je “InfoLITHIUM”?                  Az „InfoLITHIUM” olyan lítium-ion akkumulátor,
   Výrazom “InfoLITHIUM” sa označuje lítium-        amely bizonyos adatokat, például az
   iónová batéria, ktorá umožňuje výmenu údajov      energiaszintet továbbítani tudja egy megfelelően
   (napríklad informácií o za ažení batérie) s       kompatíbilis elektronikus készüléknek. Ez a
   kompatibilným elektronickým zariadením. Toto      készülék kompatíbilis az (M sorozatú)
   zariadenie je kompatibilné s batériami typu       „InfoLITHIUM” akkumulátorral. A kamera
   “InfoLITHIUM” (série M). Kamkordér môžete        kizárólag „InfoLITHIUM” akkumulátorral
   používa iba s batériou typu “InfoLITHIUM”.       működik. Az M sorozatú „InfoLITHIUM”
   Batéria typu “InfoLITHIUM” série M má          akkumulátorokon a        TM
                                                jelzés látható.
   označenie        TM
                .                                 SERIES

                               Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.
                 SERIES

   “InfoLITHIUM” je obchodnou známkou
   spoločnosti Sony Corporation.

   Čas nabíjania/Töltési idő
         Batéria/            Úplné nabíjanie (normálne nabíjanie)/
         Akkumulátor              Teljes feltöltés (normál feltöltés)
         NP-FM301)                      145 (85)
         NP-FM502)                      150 (90)
         NP-FM70                       240 (180)
         NP-QM71                       260 (200)
         NP-FM90                       330 (270)
         NP-QM91/FM91                    360 (300)

   Doba nabíjania sa môže predĺži v prípade        A töltési idő hosszabb lehet, ha a környezeti
   extrémne vysokej alebo nízkej teploty batérie v     hőmérséklet következtében az akkumulátor
   dôsledku teploty prostredia.              hőmérséklete töltés közben túl magas vagy túl
   Približná doba nabíjania vybitej batérie v       alacsony.
   minútach pri teplote 25°C (77°F)            Üres akkumulátor feltöltésének ideje percekben
   1)                           25°C hőmérsékleten
     Dodáva sa s typom DCR-TRV238E/TRV340E
   2)                           1)
     Dodáva sa s typom DCR-TRV239E              A DCR-TRV238E/TRV340E modell tartozéka
                               2)
                                 A DCR-TRV239E modell tartozéka
   Čas nahrávania/Felvételi idő
                        Nahrávanie použitím         Nahrávanie použitím
                          h adáčika/             obrazovky LCD/
        Batéria/               Felvétel               Felvétel
        Akkumulátor            a keresővel            az LCD képernyővel
                      Nepretržité3)/  Typické4)/      Nepretržité3)/   Typické4)/
                      Folyamatos3)   Szokásos4)      Folyamatos3)   Szokásos4)
        NP-FM301)           100       55          80        45
        NP-FM502)           165       95          130        75
        NP-FM70            345       200          270       155
        NP-QM71            400       230          315       180
        NP-FM90            520       300          410       235
        NP-QM91/FM91          605       350          475       275


20  Približný čas v minútach pri použití úplne nabitej   Hozzávetőleges időtartam percekben megadva
   batérie                         teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
                           1. lépés A tápfeszültség-forrás
Krok 1 Príprava zdroja napájania                előkészítése

1)                          1)
  Dodáva sa s typom DCR-TRV238E/TRV340E         A DCR-TRV238E/TRV340E modell tartozéka
2)                          2)
  Dodáva sa s typom DCR-TRV239E             A DCR-TRV239E modell tartozéka
3)                          3)
  Približný čas nepretržitého nahrávania pri      Hozzávetőleges folyamatos felvételi idő 25°C
  teplote 25°C (77°F). Životnos batérie sa skráti,   hőmérsékleten. Ha a kamerát hidegebb
  ak kamkordér používate v chladnom prostredí.     környezetben használja, az akkumulátor
                                                      Začíname
4)
  Približný čas nahrávania (v minútach), ak       élettartama megrövidül.
                           4)
  dochádza k opakovanému spusteniu a          A hozzávetőleges felvételi idő percekben, ha a
  zastaveniu nahrávania, približovaniu a        szokásos módon többször elindítja és leállítja a
  zapínaniu a vypínaniu zariadenia. Skutočná      felvételt, használja a zoomot, ki- és
  životnos batérie môže by kratšia.           bekapcsolja a kamerát. Ilyenkor az akkumulátor
                                                      A kezdő lépések
                             élettartama általában lerövidül.

Čas prehrávania/Lejátszási idő
                       Čas prehrávania        Čas prehrávania
      Batéria/          pri použití obrazovky LCD/   so zavretým panelom LCD/
      Akkumulátor            Lejátszási idő        Lejátszási idő
                       az LCD képernyőn      csukott LCD képernyővel
      NP-FM301)                 80             110
      NP-FM502)                130             180
      NP-FM70                 270             370
      NP-QM71                 315             430
      NP-FM90                 410             560
      NP-QM91/FM91               475             645


Približný čas v minútach pri použití úplne nabitej  Hozzávetőleges időtartam percekben megadva
batérie                        teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.

1)                          1)
   Dodáva sa s typom DCR-TRV238E/TRV340E         A DCR-TRV238E/TRV340E modell tartozéka
2)                          2)
   Dodáva sa s typom DCR-TRV239E             A DCR-TRV239E modell tartozéka

Približná doba prehrávania pri teplote 25°C      Hozzávetőleges folyamatos lejátszási idő 25°C
(77°F). Životnos batérie sa skráti, ak kamkordér   hőmérsékleten. Ha a kamerát hidegebb
používate v chladnom prostredí.            környezetben használja, az akkumulátor
                           élettartama megrövidül.
Poznámka
V tabu ke je uvedená doba prehrávania pre       Megjegyzés
pásky nahraté v systéme Digital8 . U pások      A táblázat a Digital 8 rendszerben készített
nahratých v systéme Hi8 alebo v štandardnom      felvételek lejátszási idejét mutatja. A Hi8 vagy
systéme 8 je doba prehrávania nižšia približne o   Standard 8 rendszerben készített felvételek
20%.                         esetén a lejátszási idő mintegy 20%-kal
                           rövidebb.
                                                        21
                             1. lépés A tápfeszültség-forrás
   Krok 1 Príprava zdroja napájania               előkészítése

   Pripojenie do sie ovej zásuvky            Csatlakoztatás a hálózathoz
   Ak kamkordér používate dlhší čas, odporúčame     Ha a kamerát hosszú ideig kívánja működtetni,
   na napájanie používa sie ový adaptér.        javasoljuk, hogy a hálózati tápegység
                             segítségével a hálózatról üzemeltesse.
   (1) Otvorte kryt konektorovej zásuvky DC IN a
     pripojte k nej sie ový adaptér tak, aby značka  (1) Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, és
     v na konektore bola otočená smerom nahor.      csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
   (2) K sie ovému adaptéru pripojte sie ový        kamera DC IN aljzatához úgy, hogy a
     napájací kábel.                   csatlakozódugón látható v jel felfelé nézzen.
   (3) Sie ový napájací kábel pripojte do sie ovej   (2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
     zásuvky.                       tápegységhez.
                             (3) Csatlakoztassa a vezetéket a fali
                               konnektorba.     1                            2, 3
   ODPORÚČANIE                     FIGYELEM!
   Pokia je zariadenie pripojené k sie ovej zásuvke,  Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a fali
   nie je odpojené od siete, a to aj v takom prípade,  konnektorból, a készülék feszültség alatt marad
   ak je vypnuté.                    akkor is, ha magát a készüléket kikapcsolja.

   Poznámky                       Megjegyzések
   •Sie ový adaptér môže dodáva energiu aj v      •A kamera akkor is üzemelhet a hálózati
   takom prípade, ak je ku kamkordéru pripojená     tápegységről, ha az akkumulátort rajta hagyja a
   batéria.                       kamerán.
   •Konektorová zásuvka DC IN má “zdrojovú       •A DC IN aljzat mint feszültségforrás
   prioritu”. To znamená, že ak je sie ový napájací   elsőbbséget élvez. Ez azt jelenti, hogy ha a
   kábel pripojený do konektorovej zásuvky DC      vezeték be van dugva a DC IN aljzatba, akkor a
   IN, batéria sa nemôže používa ako zdroj       kamerát még abban az esetben sem lehet
   energie ani vtedy, ak sie ový napájací kábel nie   akkumulátorról üzemeltetni, ha a hálózati
   je zapojený do sie ovej zásuvky.           vezeték másik végét kihúzza a fali
                              konnektorból.
   Používanie autobatérie
   Používajte adaptér a nabíjačku značky Sony na    Üzemeltetés gépkocsi-akkumulátorral
   jednosmerné napätie (volite né príslušenstvo).    Használjon Sony DC adaptert/töltőt (nem
                             tartozék, külön megvásárolható).


22
Krok 2 Nastavenie                 2. lépés Dátum és idő
    dátumu a času                    beállítása
Ak používate kamkordér prvýkrát, nastavte     Amikor első ízben használja a kamerát, állítsa be
dátum a čas.                   a dátumot és az időt.
Ak nenastavíte dátum a čas, pri každom      Amíg nem állítja be a dátumot és az időt, a
nastavení prepínača POWER do polohy        kijelzőn a „CLOCK SET” felirat jelenik meg,
CAMERA/MEMORY sa zobrazí nápis “CLOCK       valahányszor CAMERA/MEMORY (csak DCR-
                                                     Začíname
SET” (iba typ DCR-TRV340E).            TRV340E esetén) helyzetbe állítja POWER a
Ak ste kamkordér nepoužívali dlhšie ako pol    kapcsolót.
roka, môže sa v dôsledku vybitia vstavaného    Ha a kamerát hozzávetőleg fél évig nem
nabíjate ného článku strati nastavenie dátumu a  használja, előfordulhat, hogy a dátum és idő
času (objavia sa čiarky, s. 246).         „elveszik” (vonalak jelennek meg), mert a kamera
                                                     A kezdő lépések
Nastavte rok, potom mesiac, deň, hodinu a     beépített újratölthető eleme lemerül (246. oldal).
nakoniec minúty.                 Először az évet, majd a hónapot, a napot, az
                         órát, és végül a percet állítsa be.
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy
  CAMERA alebo MEMORY (iba typ DCR-       (1) A menü megjelenítéséhez állítsa a POWER
  TRV340E) a potom stlačte tlačidlo MENU.      kapcsolót CAMERA vagy MEMORY (csak
  Zobrazia sa nastavenia ponuky.          DCR-TRV340E esetén) helyzetbe, majd
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        nyomja meg a MENU gombot.
  EXEC vyberte možnos CLOCK SET v      a  (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  potom ovládací prvok stlačte.           menüben válassza ki a CLOCK SET
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  EXEC nastavte požadovaný rok a potom     (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
  ovládací prvok stlačte.              a kívánt évet, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (4) A hónap, a nap és az óra beállításához
  EXEC nastavte mesiac, deň a hodinu a potom    forgassa, majd nyomja meg a SEL/PUSH
  ovládací prvok stlačte.              EXEC tárcsát.
(5) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH      (5) A percet úgy tudja beállítani, hogy elforgatja a
  EXEC nastavte minúty a s časovým signálom     SEL/PUSH EXEC tárcsát, majd az időjel
  ovládací prvok stlačte. Hodiny začnú počíta    felhangzásakor megnyomja. Ekkor az óra
  čas.                       elindul.
(6) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte     (6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
  stlačením tlačidla MENU.             gombot.
                                                       23
   Krok 2 Nastavenie dátumu a času            2. lépés Dátum és idő beállítása


               1,6
                     MENU
                              2  SETUP MENU
                                 CLOCK SET
                                 USB STREAM
                                 LTR SIZE
                                 LANGUAGE
                                          – –:– –:– –
                                                   SETUP MENU
                                                   CLOCK SET
                                                   USB STREAM
                                                   LTR SIZE
                                                   LANGUAGE
                                                         2002  1   1

                                 DEMO MODE              DEMO MODE
                                 RETURN                RETURN
                                                           0 00

                                [MENU] : END             [MENU] : END
                              3   2002     1   1        2002     1  1                                    0 00                 0 00
                              5  SETUP MENU
                                 CLOCK SET
                                 USB STREAM
                                 LTR SIZE  2002 7       4
                                                   SETUP MENU
                                                   CLOCK SET
                                                   USB STREAM
                                                   LTR SIZE
                                                            4 7 2002
                                                            17:30:00

                                 LANGUAGE               LANGUAGE
                                 DEMO MODE              DEMO MODE
                                 RETURN                RETURN
                                       17 30

                                [MENU] : END             [MENU] : END
   Rok sa mení nasledovne:                Az év a következőképp változik:

                  1995 T · · · · t 2002 T · · · · t 2079
   Ak nie je nastavený dátum a čas            Ha nem állítja be a dátumot és az időt
   Na pásku a na pamä ovú kartu “Memory Stick”      A szalagra és a „Memory Stick” memóriakártyára
   sa nahrá nápis “-- -- ----” “--:--:--” (iba typ DCR-  „-- -- ----” „--:--:--” kerül. (csak DCR-TRV340E
   TRV340E).                       esetén)

   Poznámka k indikátoru času               Megjegyzés az idő kijelzéséhez
   Interné hodiny v kamkordéri pracujú na základe     A kamera beépített órája 24 órás rendszerben
   24-hodinového cyklu.                  működik.
24
                          3. lépés A kazetta
Krok 3 Vloženie pásky                    behelyezése
Odporúčame používa videokazety typu Hi8      Javasoljuk, hogy Hi8   /Digital8
  /Digital8 .                   videokazettát használjon.

(1) Pripravte zdroj napájania (s. 17).       (1) Készítse elő a tápfeszültség-forrást (17.
(2) Prepínač OPEN/EJECT posuňte v smere        oldal).
                                                     Začíname
  šípky a otvorte kryt.             (2) A nyíl irányába tolja el az OPEN/EJECT
  Priestor pre pásku sa automaticky zdvihne a    gombot, és nyissa fel a kazettatartó fedelét.
  otvorí.                      Ekkor a kazettatartó automatikusan
(3) Vložte pásku do priestoru pre pásku tak, aby    felemelkedik és kinyílik.
  okienko bolo otočené smerom von.        (3) Ablakával felfelé helyezzen be egy kazettát
                                                     A kezdő lépések
  Pásku vložte potlačením strednej časti jej     egyenesen a kazettatartóba, és tolja be
  zadnej strany.                   addig, amíg lehet.
(4) Priestor pre pásku zatvorte stlačením značky    Nyomja a kazetta hátulját középen, így
     na jeho vonkajšej časti. Priestor pre    pattintsa helyére a kazettát.
  pásku sa automaticky zatvorí.         (4) A kazettatartó becsukásához nyomja meg
(5) Po úplnom zasunutí priestoru pre pásku       rajta a   gombot. Ekkor a kazettatartó
  zatvorte kryt, pričom budete poču kliknutie.    automatikusan visszasüllyed.
                          (5) Miután a kazettatartó teljesen visszasüllyedt,
                            kattanásig zárja vissza a kazettatartó fedelét.  2               3                 4,5


                                             4

                                          5
Vysunutie pásky                  A kazetta kivétele
Postupujte pod a vyššie uvedeného postupu a v   Járjon el a fent ismertetett módon, és a 3.
kroku 3 vyberte pásku.               lépésben vegye ki a kazettát.
                                                       25
   Krok 3 Vloženie pásky                3. lépés A kazetta behelyezése

   Poznámky                      Megjegyzések
   •Nestláčajte priestor pre pásku smerom nadol.    •Soha ne nyomja le erővel a kazettatartót. Ha
   Môže to spôsobi poruchu.              ezt teszi, a kamera megsérülhet.
   •Kamkordér nahráva obraz v systéme Digital8     •A kamera a Digital8-as rendszerben készít
    .                         felvételt.
   •Pri používaní kamkordéra je doba nahrávania o   •Ezzel a kamerával a felvételi idő kétharmada
   tretinu kratšia ako je doba uvedená na páske    lesz a Hi8-as    szalagon feltüntetett
   typu Hi8    . Ak v nastaveniach ponuky      értéknek. Ha a menüben beállítja az LP
   vyberiete režim LP, doba nahrávania bude      üzemmódot, akkor a felvételi idő megegyezik a
   rovnaká, ako je uvedené na páske typu Hi8      Hi8    szalagon feltüntetet értékkel.
      .                      •Ha standard 8-as szalagot használ,
   •Ak budete používa štandardné pásky typu 8      feltétlenül ugyanezzel a kamerával játssza le a
    , prehrávajte ich iba na tomto kamkordéri. Pri  szalagot. Ha a standard 8-as szalagot másik
   prehrávaní štandardných pások typu 8 na       kamerán játssza le (ideértve egy másik DCR-
   iných kamkordéroch (vrátane iného          TRV238E/TRV239E/TRV340E modellt is),
   kamkordéra typu DCR-TRV238E/TRV239E/        előfordulhat, hogy mozaikszerű zaj jelenik meg.
   TRV340E) sa môže objavi šum v podobe        •Ha a kazettatartót nem a     jelzésnél nyomja
   mozaikových vzorov.                 meg, nem fogja tudni visszazárni.
   •Ak namiesto značky     stlačíte niektorú z
   iných častí priestoru pre pásku, nemusí sa     Véletlen törlés megelőzése érdekében
   zatvori .                     A kazetta írásvédő fülét csúsztassa el úgy, hogy
                             látható legyen a piros jel.
   Predchádzanie náhodnému vymazaniu
   Vysuňte plôšku na ochranu proti zápisu na páske
   a odkryte červenú značku.
26
— Nahrávanie – základné informácie —           — Felvételkészítés – Alapműveletek —

Nahrávanie obrazu                     Felvétel készítése
Kamkordér zaostruje automaticky.             Ez a kamera automatikusan beállítja a fókuszt.

(1) Stlačením oboch tlačidiel po stranách         (1) A kétoldalt található gombok egyidejű
  objektívu odstráňte jeho kryt a pripevnite ho k      megnyomásával távolítsa el a lencsevédő
  svorke remienka.                     sapkát, és rögzítse a kéztámasz szíjához.
(2) Nainštalujte zdroj napájania a vložte pásku.     (2) Csatlakoztassa az áramforrást és helyezzen
  Ďalšie informácie sú uvedené v častiach          be egy kazettát. További részleteket az „1-3.
                                                               Nahrávanie – základné informácie
  “Krok 1” a “Krok 3” (s. 17 až 26).            lépés”-ben találhat (17 - 26. oldal).
(3) Stlačte malé zelené tlačidlo a prepínač        (3) A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
  POWER nastavte do polohy CAMERA.             POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe. Ekkor
  Kamkordér sa vráti do pohotovostného           a kamera készenléti üzemmódba kerül.
  režimu.                        (4) Miközben az OPEN gombot lenyomva tartja,
(4) Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel LCD.        nyissa ki az LCD táblát. Ekkor a kereső
  H adáčik sa automaticky vypne.              automatikusan kikapcsol.
(5) Stlačte tlačidlo START/STOP. Kamkordér        (5) Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a
  začne nahráva . Na obrazovke sa zobrazí          kamera megkezdi a felvételt. A képernyőn
  indikátor REC. Indikátor nahrávania,           megjelenik a REC kijelzés. Felgyullad a
  umiestnený na prednej časti kamkordéra, sa        kamera elején található felvételjelző lámpa. A
  rozsvieti. Ak chcete nahrávanie ukonči ,         felvétel leállításához ismét nyomja meg a
  stlačte znova tlačidlo START/STOP.            START/STOP gombot.
  Ak nahrávate pomocou h adáčika, rozsvieti         Amikor a keresővel készít felvételt, a
                                                               Felvételkészítés – Alapműveletek
  sa indikátor nahrávania v h adáčiku.           keresőben világít a felvételjelző lámpa.   1                              3         PLA
                                            OF R
                                            YE
                                             F(CH
                                        POWER
                                               G)
                                              CA
                                              M
                                            EM
                                               M
                                         ER ORY
                                          A
                                 5                50min  SP  REC 0:00:01


     4


                           2
     Indikátor
     nahrávania/
     Felvételjelző
     lámpa

  Mikrofón/
  Mikrofon                                                                   27
   Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

   Poznámky                     Megjegyzések
   •Svorku remienka pevne pripevnite.        •Feszítse meg kellő mértékben a kéztámaszt.
   •Počas nahrávania sa nedotýkajte vstavaného    •Felvétel közben ne érjen hozzá a beépített
   mikrofónu.                    mikrofonhoz.

   Poznámka k režimu nahrávania           Megjegyzés a felvételi módhoz
   Kamkordér nahráva a prehráva v režime SP     A kamera mind SP (normál lejátszás), mind LP
   (štandardné prehrávanie) a v režime LP (úsporné  (hosszan játszó) módban tud felvételt készíteni
   prehrávanie). V nastaveniach ponuky vyberte    és lejátszani. A menüben válassza az SP vagy az
   položku SP alebo LP (s. 127). V režime LP     LP üzemmódot (127. oldal). LP módban
   môžete nahráva 1,5-krát dlhšie ako v režime SP.  másfélszer olyan hosszú felvételt készíthet, mint
   Ak na vašom kamkordéri nahráte pásku v režime   SP módban. Javasoljuk, hogy azokat a
   LP, odporúčame ju na tomto kamkordéri aj     szalagokat, amelyekre ezzel a kamerával készít
   prehráva .                    LP módban felvételt, ezzel a kamerával játssza is
                            le.
   Poznámky k prepínaču LOCK (iba typ DCR-
   TRV340E)                     Megjegyzés a LOCK kapcsoló használatához
   Ak posuniete prepínač LOCK doprava, prepínač   (csak DCR-TRV340E esetén)
   POWER sa nebude môc náhodne nastavi do      Ha a LOCK kapcsolót jobbra tolja, a POWER
   polohy MEMORY. V predvolenom nastavení je     kapcsolót nem lehet véletlenül MEMORY állásba
   prepínač LOCK uvo nený.              csúsztatni. Alaphelyzetben a LOCK kapcsoló
                            nincs rögzítve.
   Zapnutie plynulého prechodu
   Pokia nevysuniete pásku, môžete medzi       Zajmentes képváltás biztosítása
   posledným nahratým záberom a alším záberom    Az utolsó felvett jelenet és a következő jelenet
   vytvori plynulý prechod, a to dokonca aj v    közti képváltás csak úgy lehet zajmentes, ha a
   takom prípade, ak dôjde k vypnutiu kamkordéra.  kazettát nem veszi ki még akkor sem, ha a
   Skontrolujte nasledujúce:             kamerát kikapcsolja.
   – Nenahrávajte na jednu pásku v režime SP aj   De figyeljen az alábbiakra:
    LP.                       – Ugyanarra a szalagra ne készítsen SP és LP
   – Pri výmene batérie nastavte prepínač POWER    üzemmódban is vegyesen felvételt.
    do polohy OFF (CHG).              – Akkumulátorcserénél állítsa a POWER
                             kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
   Ak je vložená páska a kamkordér je 3 minúty
   v pohotovostnom režime              Ha a kamerában kazetta van, akkor 3 percnyi
   Kamkordér sa automaticky vypne. Šetrí to     készenléti állapot után
   zostávajúci čas batérie a zabraňuje poškodeniu  A kamera automatikusan kikapcsol, hogy az
   batérie alebo opotrebovaniu pásky. Ak chcete   akkumulátor lemerülését és a szalag kopását
   obnovi pohotovostný režim, nastavte prepínač   megelőzze. Ha vissza kíván térni készenléti
   POWER do polohy OFF (CHG) a potom znova do    üzemmódba, állítsa először a POWER kapcsolót
   polohy CAMERA. Kamkordér sa automaticky      OFF (CHG) helyzetbe, majd fordítsa újra
   nevypne, ak nie je vložená páska.         CAMERA állásba. Ha nincs kazetta a kamerában,
                            az nem kapcsol ki automatikusan.
28
Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

Nahrávanie na pásku v režimoch SP a LP      Ha SP és LP módban vesz fel egy kazettára,
alebo nahrávanie niektorých záberov v režime   vagy néhány jelenetet LP módban vesz fel
LP                        •Előfordulhat, hogy a jelenetek között nem lesz
•Prechody medzi zábermi nemusia by plynulé.    zavartalan az átmenet.
•Prehrávaný obraz môže by skreslený alebo sa   •A lejátszott kép eltorzulhat, és előfordulhat,
 nesprávne zapíše časový kód medzi        hogy az egyes jelenetek közé nem megfelelően
 jednotlivými zábermi.              kerül be az időkód.
                                                   Nahrávanie – základné informácie
Nahrávané údaje                  Felvételi adatok
Nahrávané údaje (dátum, čas alebo alšie      A felvételi adatok (többek között a felvétel
nastavenia nahrávania) nie sú počas nahrávania  dátuma és időpontja, valamint egyéb felvételkori
zobrazené. Automaticky sa však nahrávajú na    beállítások) nem jelennek meg a felvétel
pásku. Nahrávané údaje zobrazíte počas      készítése során. A szalagra azonban
prehrávania stlačením tlačidla DATA CODE na    automatikusan rákerülnek. A felvételi adatok
dia kovom ovládači.                megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg a
                         távirányító DATA CODE gombját.
 Po skončení nahrávania
                          Felvétel után
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
  (CHG).                    (1) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
(2) Zavrite panel LCD
                                                   Felvételkészítés – Alapműveletek
                           helyzetbe.
(3) Vysuňte pásku.                (2) Zárja be az LCD táblát.
(4) Odstráňte batériu.              (3) Vegye ki a kazettát.
                         (4) Távolítsa el az akkumulátort.

 Nastavenie obrazovky LCD             Az LCD képernyő beállítása
Panel LCD môžete otvori so sklonom do 90     Az LCD tábla 90 fokra nyitható ki. Az LCD tábla a
stupňov. Panel LCD sa dá otoči o 90 stupňov    kereső irányába hozzávetőleg 90 fokkal, a lencse
smerom k h adáčiku a o 180 stupňov k objektívu.  irányába pedig 180 fokkal fordítható el.
             180°


                   90°
Pri zatváraní nastavte panel LCD do zvislej    Bezáráskor az LCD táblát forgassa el kattanásig
polohy, až kým nebude poču kliknutie. Potom    függőleges irányban, majd hajtsa vissza a
ho otočte smerom k telu kamkordéra.        kamera oldalához.
                                                        29
   Nahrávanie obrazu                   Felvétel készítése

   Poznámka                        Megjegyzés
   Ak používate obrazovku LCD v inom ako v        Az LCD képernyő használata közben a kereső
   zrkadlovom režime, h adáčik sa automaticky       automatikusan kikapcsol (kivéve tükör
   vypne.                         üzemmódban).

   Používanie obrazovky LCD vo vonkajšom         Ha az LCD képernyőt szabadban, közvetlen
   prostredí pri priamom slnečnom svetle         napsugárzásnak kitett helyen használja
   Vidite nos obrazu na obrazovke LCD sa môže       Előfordulhat, hogy az LCD képernyőn a kép nem
   zníži . V takom prípade vám odporúčame         jól látható. Ilyen esetben használja a keresőt.
   používa h adáčik.
                              Amikor az LCD képernyő szögét állítja be
   Ak upravujete uhol panela LCD             Ügyeljen arra, hogy az LCD tábla 90 fokra legyen
   Skontrolujte, či je panel LCD otvorený so       kinyitva.
   sklonom do 90 stupňov.
                              Ha felvételkor nyitva van az LCD tábla
   Pri nahrávaní s otvoreným panelom LCD         A felvételi idő kicsit lerövidül ahhoz képest,
   Čas nahrávania sa v porovnaní s nahrávaním pri     mintha csukott LCD táblával készítene felvételt.
   zatvorenom paneli LCD o niečo skráti.
                              Az LCD képernyő fényerejének beállítása
   Jas obrazovky LCD                   Az LCD képernyő háttérvilágításának erőssége
   Jas obrazovky LCD sa dá upravi . V           állítható. A menüben válassza az LCD B.L. vagy
   nastaveniach ponuky vyberte položku LCD B.L.      az LCD BRIGHT beállítást (127. oldal). Ha az
   alebo LCD BRIGHT (s. 127). Aj ke vyberiete       LCD B.L. vagy az LCD BRIGHT beállítással
   možnos LCD B.L. alebo LCD BRIGHT, na          módosítja is a háttérvilágítást, a felvett képet ez
   nahratý obraz to nebude ma žiadny vplyv.        nem befolyásolja.

   Používanie funkcie približovania            Zoomolás
   Jemným posunutím páčky ovládania            Ha a motoros zoom kart kicsit mozdítja el, a
   motorového transfokátora dosiahnete pomalšie      zoomolás kis sebességgel történik. Ha gyorsabb
   priblíženie. Ďalším posunutím dosiahnete        zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
   rýchlejšie priblíženie.                A jobb összhatás érdekében ne vigye túlzásba a
   Výsledkom úsporného používania funkcií         zoom funkció használatát.
   približovania sú nahrávky s dokonalejším        „T” oldal: telefotó üzemmód (tárgyak közelítése)
   vzh adom.                       „W” oldal: nagy látószögű üzemmód (tárgyak
   Strana “T”: slúži na snímanie vzdialených             távolítása)
          predmetov (s priblížením objektu).
   Strana “W”: slúži pre široký uhol záberu (so
          vzdialením objektu).


                                      W  T
                            W     T           W    T
30
Nahrávanie obrazu                   Felvétel készítése

Ak chcete približova viac ako 25-krát         25-szörösnél nagyobb zoomolás
Priblíženie na viac ako 25-krát sa vykonáva      A 25-szörösnél nagyobb mértékű zoomolás
digitálne. Ak chcete zapnú digitálne         digitális úton történik. A digitális zoomolás
približovanie, vyberte možnos digitálneho       bekapcsolásához válassza a menüben a
približovania v časti D ZOOM v nastaveniach      D ZOOM funkciót. (127. oldal)
ponuky (s. 127).                   Alaphelyzetben a digitális zoomolás ki van
V predvolenom nastavení je funkcia digitálneho    kapcsolva (OFF állás).
                                                     Nahrávanie – základné informácie
približovania nastavená na hodnotu OFF       Pravá strana pruhu zobrazuje oblas digitálneho    W   T
       priblíženia.
       Oblas digitálneho približovania sa zobrazí, ak v
       nastaveniach ponuky zapnete digitálne
       približovanie./
       A digitális zoom tartománya a vonaltól jobbra
       található.
       A digitális zoom tartománya akkor jelenik meg,
       ha a menü beállításai közül kiválasztja a digitális
       zoom funkciót.
                                                     Felvételkészítés – Alapműveletek
Poznámky k digitálnemu približovaniu         Megjegyzések a digitális zoomhoz
•Digitálne približovanie sa zapína pri        •A digitális zoom akkor kezd el működni, ha a
 priblíženiach viac ako 25-krát.            nagyítás meghaladja a 25-szörös mértéket.
•Pri posune ovládača na stranu “T” sa kvalita     •A „T” oldal felé haladva a képminőség
 obrazu zhoršuje.                   fokozatosan gyengül.

Snímanie blízkych objektov              Ha közelről filmez egy tárgyat
Ak nemôžete dosiahnu úplné zaostrenie,        Ha a kép életlen, tolja a zoom kapcsolót „W”
posuňte páčku ovládača motorového           oldal irányába, ameddig a kép éles nem lesz.
transfokátora na stranu “W”, až kým sa obraz     Telefotó helyzetben a lencse felszínétől legalább
nezaostrí. Pri fotografovaní vzdialených       80 cm-re, nagy látószögű helyzetben a lencse
predmetov môžete sníma objekty vzdialené       felszínétől legalább 1 cm-re lévő tárgyakat lehet
najmenej 80 cm (približne 2 stopy a 5/8 palca) od   élesen behozni.
povrchu objektívu alebo približne vo vzdialenosti
1 cm (približne 1/2 palca) pri širokouhlých      Ha a POWER kapcsolót MEMORY helyzetbe
záberoch.                       állítja (csak DCR-TRV340E esetén)
                           A digitális zoom nem használható.
Ak je prepínač POWER nastavený do polohy
MEMORY (iba typ DCR-TRV340E)
Nemôžete používa digitálne približovanie.
                                                          31
   Nahrávanie obrazu                Felvétel készítése

   Nastavenie h adáčika              A kereső beállítása
   Ak nahrávate so zatvoreným panelom LCD,     Ha felvételkészítés közben zárva van az LCD
   obraz kontrolujte v h adáčiku. Optický systém  tábla, a képet a keresőben ellenőrizheti. Állítsa
   h adáčika nastavte pod a vášho zraku tak, aby  be a kereső lencséjét úgy, hogy a kereső
   indikátory v h adáčiku boli zobrazené čo    kijelzéseit élesen lássa.
   najostrejšie.
                           Emelje fel a keresőt és mozgassa a keresőlencse
   Zdvihnite h adáčik smerom nahor a posuňte    beállítókarját.
   páčku nastavenia optického systému h adáčika.
   Podsvietenie h adáčika             Háttérvilágítás a keresőben
   Intenzitu podsvietenia je možné upravi . V   Beállítható az háttérvilágítás erőssége. A
   nastaveniach ponuky vyberte položku VF B.L.   menüben válassza a VF B.L. menüpontot
   (s. 127). Aj ke nastavíte položku VF B.L., na  (127. oldal). Ha a VF B.L. beállítással módosítja is
   nahratý obraz to nebude ma žiadny vplyv.    a háttérvilágítást, a felvett képet ez nem
                           befolyásolja.
32
Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

 Snímanie v zrkadlovom režime            Felvételkészítés tükör
                          üzemmódban
Táto funkcia umožňuje snímanej osobe vidie sa
na obrazovke LCD.                 Ebben az üzemmódban az, akiről a felvétel
Snímaná osoba sa môže vidie na obrazovke      készül, láthatja magát az LCD képernyőn.
LCD, zatia čo vy ju vidíte v h adáčiku.      E lehetőséget kihasználva az a személy, akiről
                          felvételt készít, láthatja magát felvétel közben az
                                                     Nahrávanie – základné informácie
Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA      LCD kijelzőn, miközben Ön az illetőt a keresőben
alebo MEMORY (iba typ DCR-TRV340E).        látja.
Otočte obrazovku LCD o 180 stupňov.
                          A POWER kapcsolót állítsa CAMERA vagy
V h adáčiku alebo na obrazovke LCD sa zobrazí   MEMORY (csak DCR-TRV340E esetén)
indikátor  .                   helyzetbe.
V pohotovostnom režime sa zobrazí Xz a v      Az LCD képernyőt fordítsa el 180 fokkal.
režime nahrávania sa zobrazí z. Niektoré alšie
indikátory sa objavia zrkadlovo otočené a iné sa  Ekkor mind a keresőben, mind az LCD
vôbec nezobrazia.                 képernyőn megjelenik a  szimbólum.
                          Készenléti üzemmódban Xz, feltételi
                          üzemmódban z látható. Egyes jelzések helyén
                          tükörképük látható, mások pedig egyáltalán nem
                                                     Felvételkészítés – Alapműveletek
                          jelennek meg.
Obraz v zrkadlovom režime             A kép tükör üzemmódban
Obraz na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlovo.    Az LCD képernyőn látható kép tükörkép. A
Avšak nahratý obraz bude zodpoveda         kazettára azonban a kamera normál nézetben
skutočnosti.                    veszi a képet.

Počas nahrávania v zrkadlovom režime        Tükör üzemmódban készített felvételkor
Tlačidlo ZERO SET MEMORY na dia kovom       Nem működik a távirányító ZERO SET MEMORY
ovládači nefunguje.                (null-pont megjegyzése) gombja.
                                                         33
   Nahrávanie obrazu                    Felvétel készítése

   Indikátory zobrazené v režime               Felvétel közben látható kijelzések
   nahrávania
                               A kijelzéseket a kamera nem veszi fel a szalagra.
   Indikátory sa nenahrávajú na pásku.


                      Zostávajúci čas batérie/Akkumulátor energiaszintjének kijelzése

                      Formát/Formátum

                      Režim nahrávania/Felvételi mód

                      Režim STBY/REC/STBY/REC

       50min   SP  REC 0:00:01  Časový kód/Počítadlo pásky/Időkód/Számláló

                      Zostávajúca páska/Még felhasználható szalag
                      Zobrazí sa chví u po nastavení prepínača POWER na
                      hodnotu CAMERA./
                      Akkor jelenik meg kis időre, amikor a POWER kapcsolót
     4   7 2002     12:05:56   CAMERA helyzetbe állítja.
                      Čas/Idő
                      Zobrazí sa na pä sekúnd po nastavení prepínača POWER do
                      polohy CAMERA alebo MEMORY (iba typ DCR-TRV340E)./
                      Akkor jelenik meg öt másodpercre, amikor a POWER kapcsolót
                      CAMERA vagy MEMORY (csak TRV340E esetén) helyzetbe állítja.

                      Dátum/Dátum
                      Zobrazí sa na pä sekúnd po nastavení prepínača POWER
                      do polohy CAMERA alebo MEMORY (iba typ DCR-
                      TRV340E)./
                      Akkor jelenik meg öt másodpercre, amikor a POWER
                      kapcsolót CAMERA vagy MEMORY (csak TRV340E esetén)
                      helyzetbe állítja.


   Indikátor zostávajúceho času batérie počas        Az akkumulátor energiaszintjének kijelzése
   nahrávania                        felvétel közben
   Indikátor zostávajúceho času batérie zobrazuje      Az akkumulátor energiaszintjének kijelzője azt
   približný čas nahrávania. Indikátor ukazuje       mutatja, hogy hozzávetőlegesen még hány
   správne hodnoty v závislosti od podmienok        percnyi folyamatos felvétel készíthető. A felvétel
   nahrávania. Ak panel LCD opakovane zatvoríte a      körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy
   otvoríte, správny zostávajúci čas batérie v       a kijelző nem a pontos értéket mutatja. Ha
   minútach sa zobrazí približne po uplynutí jednej     becsukja, majd ismét kinyitja az LCD táblát,
   minúty.                         akkor azon a még várható helyes felvételi idő
                               csak mintegy 1 perc múlva jelenik meg.
34
Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

Časový kód (iba pre pásky nahraté v systéme    Időkód (csak Digital8 rendszerben felvett
Digital8 )                     szalagok esetén)
Časový kód udáva dobu nahrávania alebo       Az időkód a felvételi illetve lejátszási időt jelzi,
prehrávania. Má formát “0:00:00” (hodiny:minúty:  CAMERA üzemmódban „0:00:00”
sekundy) v režime CAMERA a “0:00:00:00”      (óra:perc:másodperc), PLAYER üzemmódban
(hodiny:minúty:sekúndy:snímky) v režime      pedig „0:00:00:00”
PLAYER. Samotný časový kód sa nedá prepísa .    (óra:perc:másodperc:képkocka) értékekben
                                                     Nahrávanie – základné informácie
Pri prehrávaní pások nahratých v systéme Hi8    kifejezve. Csak az időkódot magát nem lehet
alebo v štandardnom systéme 8 sa na obrazovke   felülírni.
zobrazuje počítadlo pásky.             Amikor Hi8 vagy Standard 8 rendszerű felvételt
Časový kód a počítadlo pásky nie je možné     játszik le, a képernyőn megjelenik egy, a szalag
vynulova .                     állását mutató számláló.
                          Az időkódot, illetve e számlálót nem lehet
                          alaphelyzetbe állítani.

 Snímanie objektov v protisvetle          Filmezés ellenfényben
 – funkcia BACK LIGHT                – BACK LIGHT
Pri snímaní objektu so zdrojom svetla       Ha olyan tárgyat filmez, amely hátulról kap
umiestneným za ním alebo pri snímaní objektu    megvilágítást vagy amelynek nagyon világos a
                                                     Felvételkészítés – Alapműveletek
so svetlým pozadím použite funkciu snímania v   háttere, használja az ellenfény kompenzálása
protisvetle.                    funkciót.

V režime CAMERA alebo MEMORY (iba typ       Nyomja meg CAMERA vagy MEMORY (csak
DCR-TRV340E) stlačte tlačidlo BACK LIGHT.     DCR-TRV340E esetén) üzemmódban a BACK
Na obrazovke sa zobrazí indikátor ..        LIGHT gombot.
Ak chcete túto funkciu zruši , stlačte znova    A képernyőn megjelenik a . jelzés.
tlačidlo BACK LIGHT.                A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a
                          BACK LIGHT gombot.
                              BACK LIGHT
Ak pri snímaní objektov v protisvetle stlačíte   Ha ellenfényben álló tárgyak filmezése
tlačidlo EXPOSURE                 közben megnyomja az EXPOSURE gombot
Funkcia snímania v protisvetle sa zruší.      Az ellenfény kompenzálása funkció kikapcsol.
                                                          35
   Nahrávanie obrazu                  Felvétel készítése

   Snímanie v tme – funkcia              Filmezés sötétben – NightShot/
   NightShot/Super NightShot/             Super NightShot/Colour Slow
   Funkcia Colour Slow Shutter             Shutter
   Funkcia NightShot umožňuje sníma objekty v     A NightShot funkció segítségével sötét helyen is
   tmavom prostredí. Túto funkciu môžete použi     készíthet felvételeket. Kielégítő módon rögzítheti
   napríklad pri sledovaní a nahrávaní nočných     vele például az éjszakai állatok életmódját,
   zvierat.                      környezetét megfigyelés céljából.

   V režime CAMERA alebo MEMORY (iba typ        CAMERA vagy MEMORY (csak DCR-TRV340E
   DCR-TRV340E) posuňte prepínač NIGHTSHOT       esetén) üzemmódban tolja a NIGHTSHOT
   do polohy ON.                    kapcsolót ON állásba.
   Na obrazovke začnú blika indikátory   a      Ekkor a képernyőn villogni kezd a szimbólum
   “NIGHTSHOT”.                    és a “NIGHTSHOT” felirat.
   Ak chcete funkciu NightShot zruši , posuňte     A NightShot funkció kikapcsolásához tolja a
   prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF.          NIGHTSHOT kapcsolót OFF állásba.
                                     NIGHTSHOT                                      OFF    ON
                                            SUPER NS
                                           COLOUR SLOW S
      Vysielač
      infračervených lúčov/
      Infravörös jeladó


   Používanie funkcie Super Nightshot         A Super NightShot funkció használata
   Funkcia Super NightShot zosvet uje objekty 16-   Super NightShot üzemmódban a tárgyak akár
   krát viac ako objekty nahraté v režime NightShot.  16-szor is világosabbak lehetnek a felvételen,
                             mint NightShot üzemmódban.
   (1) V režime CAMERA posuňte prepínač
     NIGHTSHOT do polohy ON. Na obrazovke      (1) CAMERA üzemmódban állítsa a NIGHTSHOT
     začnú blika indikátory  a “NIGHTSHOT”.      kapcsolót ON helyzetbe. Ekkor a képernyőn
   (2) Stlačte tlačidlo SUPER NS. Na obrazovke       villogni kezd a  szimbólum és a
     začnú blika indikátory   a “SUPER         “NIGHTSHOT” felirat.
     NIGHTSHOT”.                   (2) Nyomja meg a SUPER NS gombot. Ekkor a
     Ak chcete režim Super NightShot zruši ,       képernyőn villogni kezd a  szimbólum és a
     stlačte znova tlačidlo SUPER NS.          “SUPER NIGHTSHOT” felirat.
                               A Super NightShot funkció kikapcsolásához
   Používanie zdroja svetla pre funkciu          nyomja meg újra a SUPER NS gombot.
   NightShot
   Pri zapnutom zdroji svetla pre funkciu NightShot  A NightShot Light fényforrás használata
   bude obraz jasnejší. Ak chcete zdroj svetla pre   A NightShot fénnyel tisztább lesz a kép. A
   funkciu NightShot zapnú , v nastaveniach      funkció bekapcsolásához válassza ki a menüben
   ponuky nastavte položku N.S.LIGHT na hodnotu    az N.S.LIGHT funkció ON beállítását (a gyári
   ON (predvolené nastavenie má hodnotu ON)      beállítás ON) (127. oldal).
   (s. 127).

36
Nahrávanie obrazu                   Felvétel készítése

Používanie funkcie Colour Slow Shutter        A Colour Slow Shutter funkció
Funkcia Colour Slow Shutter umožňuje nahráva     használata
farebné obrázky v tmavom prostredí.          A Colour slow shutter (kis zársebesség színes
                           felvételhez) funkció használatával sötétben is
(1) V režime CAMERA posuňte prepínač         készíthet színes felvételeket.
  NIGHTSHOT do polohy OFF.
(2) Stlačte tlačidlo COLOUR SLOW S.          (1) CAMERA üzemmódban állítsa a NIGHTSHOT
                                                      Nahrávanie – základné informácie
  Na obrazovke začnú blika indikátory  a       kapcsolót OFF helyzetbe.
  COLOUR SLOW SHUTTER.               (2) Nyomja meg a COLOUR SLOW S gombot.
  Ak chcete funkciu Colour Slow Shutter zruši ,     Ekkor a képernyőn villogni kezd a és a
  stlačte znova tlačidlo COLOUR SLOW S.         COLOUR SLOW SHUTTER szimbólum.
                             A Colour Slow Shutter funkció
Poznámky                         kikapcsolásához ismét nyomja meg a
•Režim NightShot nepoužívajte na miestach s        COLOUR SLOW S gombot.
 dostatočným osvetlením (napríklad cez deň vo
 vonkajšom prostredí). Mohlo by to spôsobi      Megjegyzések
 poruchu kamkordéra.                 •Ne használja a NightShot funkciót világos
•Ak ponecháte funkciu NIGHTSHOT pri          helyen (pl. nappal szabadban). Ez működési
 normálnom nahrávaní v polohe ON, obraz sa       hibát okozhat.
 môže nahra s nesprávnymi alebo            •Ha ON állásban van a NIGHTSHOT kapcsoló,
                                                      Felvételkészítés – Alapműveletek
 neprirodzenými farbami.                amikor normális felvételi körülmények között
•Ak sa pri použití funkcie NightShot pri        készít felvételt, előfordulhat, hogy a kép színei
 nahrávaní v režime automatického zaostrovania     természetellenesek lesznek vagy nem lesznek
 objavia problémy, zaostrujte ručne.          valósághűek.
•Funkciu Colour Slow Shutter nie je možné       •Ha a NightShot funkció használatakor az
 používa v tmavom prostredí s úrovňou         automatikus fókusz bizonytalanul működik,
 osvetlenia 0 luxov.                  állítsa be kézzel a fókuszt.
                           •0 lux fényességű (teljesen) sötét helyen nem
Počas používania funkcie NightShot sa         használható a Colour Slow Shutter funkció.
nedajú použi nasledujúce funkcie:
– expozícia,                     A NightShot funkció használatakor nem
– PROGRAM AE.                     működnek a következő funkciók:
                           – Expozíció
Pri používaní funkcie Super NightShot alebo      – PROGRAM AE
funkcie Colour Slow Shutter nie je možné
používa nasledujúce funkcie:             A Super NightShot és a Colour Slow Shutter
– Fader,                       funkció használatakor nem használhatók az
– digitálne efekty,                  alábbi funkciók:
– expozícia,                     – úsztatás
– PROGRAM AE,                     – digitális effektusok
– nahrávanie fotografií do pamäte. (iba typ DCR-   – Expozíció
 TRV340E)                      – PROGRAM AE
                           – Állókép felvétele memóriába (csak DCR-
Ak používate funkciu Super NightShot alebo       TRV340E esetén)
Colour Slow Shutter
Rýchlos uzávierky sa automaticky mení v        A Super NightShot és a Colour Slow Shutter
závislosti od intenzity osvetlenia. V tej chvíli sa  funkció használatakor
môže pohyblivý obraz spomali .            A fényesség függvényében automatikusan
                           változik a zársebesség. A képmozgás lassú lesz.
                                                          37
   Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

   Ak je prepínač POWER nastavený do polohy      Ha a POWER kapcsolót MEMORY helyzetbe
   MEMORY (iba typ DCR-TRV340E)            állítja (csak DCR-TRV340E esetén)
   Nemôžete používa nasledujúce funkcie:       Nem használhatók az alábbi funkciók:
   – Super NightShot,                 – Super NightShot
   – Colour Slow Shutter.               – Colour Slow Shutter

   Zdroj svetla pre funkciu NightShot         A NightShot Light funkció
   Zdroj svetla pre funkciu NightShot pracuje v    A NightShot Light funkció láthatatlan infravörös
   infračervenej oblasti, a teda je nevidite ný.   fénysugarakat használ. A NightShot Light funkció
   Maximálna vzdialenos snímania pri použití     segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
   zdroja svetla pre funkciu NightShot je približne  távolságig filmezhet.
   3 m (10 stôp).
38
Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

 Nahrávanie použitím vlastného           Önkioldóval készített felvétel
 časovača
                         – csak DCR-TRV340E esetén
– iba typ DCR-TRV340E               Ha az önkioldóval készít felvételt, akkor a felvétel
Nahrávanie s použitím vlastného časovača začne  10 másodperc múlva automatikusan
automaticky o 10 sekúnd.             megkezdődik.
Pre túto operáciu môžete používa taktiež     Erre a feladatra használhatja a távirányítót is.
                                                     Nahrávanie – základné informácie
dia kový ovládač.
                         (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
(1) Nastavenia ponuky zobrazíte v           MENU gombot készenléti üzemmódban.
  pohotovostnom režime stlačením tlačidla    (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  MENU.                       menüben állítsa be a SELFTIMER
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  EXEC vyberte položku SELFTIMER v     a  (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  potom ovládací prvok stlačte.           az ON menüpontot, majd nyomja meg a
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        tárcsát.
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací   (4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
  prvok stlačte.                  gombot.
(4) Zobrazenie nastavení ponuky zrušíte      (5) Nyomja meg a START/STOP gombot.
  stlačením tlačidla MENU.             Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
                                                     Felvételkészítés – Alapműveletek
(5) Stlačte tlačidlo START/STOP.           miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
  Vlastný časovač pípne a začne odpočítava     másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
  čas od 10. Posledné dve sekundy          válnak, majd automatikusan megkezdődik a
  odpočítavania sa pípanie zrýchli a        felvétel.
  automaticky začne nahrávanie.           A felvétel leállításához ismét nyomja meg a
  Ak chcete nahrávanie ukonči , stlačte znova    START/STOP gombot.
  tlačidlo START/STOP.

                         5  START/STOP  START/STOP
                                 3    CAMERA SET
                                      SELFTIMER OFF
                                      D ZOOM   ON
                                      PHOTO REC


          1,4
                                      16 : 9WIDE
                                      STEADYSHOT
               MENU                     FRAME REC
                                      INT. REC
                                      RETURN
                                     [MENU] : END
                                                         39
   Nahrávanie obrazu                 Felvétel készítése

   Zastavenie odpočítavania             A visszaszámlálás leállítása
   Stlačte tlačidlo START/STOP.           Nyomja meg a START/STOP gombot.
   Ak chcete odpočítavanie obnovi , stlačte znova  A visszaszámlálás újraindításához ismét nyomja
   tlačidlo START/STOP.               meg a START/STOP gombot.

   Zrušenie nahrávania použitím vlastného      Az önkioldó használatának kikapcsolása
   časovača                     A menüben állítsa a SELFTIMER értékét OFF-ra
   V pohotovostnom režime zmeňte nastavenie     készenléti üzemmódban.
   položky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na
   hodnotu OFF.                   Megjegyzés
                            Az önkioldós felvételi üzemmód automatikusan
   Poznámka                     kikapcsol, ha:
   Režim nahrávania použitím vlastného časovača   – Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
   sa automaticky zruší v nasledujúcich prípadoch:  – A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy PLAYER
   – Nahrávanie použitím vlastného časovača sa     helyzetbe állítja.
    skončilo.
   – Prepínač POWER je nastavený do polohy OFF    Ha a POWER kapcsolót MEMORY helyzetbe
    (CHG) alebo PLAYER.               állítja (csak DCR-TRV340E esetén)
                            Az önkioldóval „Memory Stick” memóriakártyára
   Ak je prepínač POWER nastavený do polohy     is rögzíthet állóképet (163. oldal).
   MEMORY (iba typ DCR-TRV340E)
   Tiež je možné nahra statické obrázky na
   pamä ové karty “Memory Stick” pomocou
   vlastného časovača (s. 163).
40
Kontrola nahrávok                  A felvett műsor ellenőrzése
– funkcia END SEARCH/                – END SEARCH/EDITSEARCH/Rec
EDITSEARCH/Rec Review                Review

Použitím týchto tlačidiel môžete nahratý obraz   Ezeknek a gomboknak a segítségével
kontrolova alebo sníma tak, aby bol prechod     ellenőrizheti a felvételt, illetve a legutolsó felvett
od posledného nahratého záberu k alšiemu      jelenettől folytathatja a felvételt.
záberu plynulý.
                                                       Nahrávanie – základné informácie
                                   END SEARCH
                                  EDITSEARCH
                                                       Felvételkészítés – Alapműveletek
 END SEARCH                     END SEARCH (felvételvég
                           megkeresése)
Po skončení nahrávania môžete prejs na koniec
nahratej časti.                   Felvétel után ráállhat a felvett rész végére.

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo END     Készenléti üzemmódban nyomja meg az END
SEARCH.                       SEARCH gombot.
Prehrá sa posledných pä sekúnd nahratej časti    A kamera lejátssza a felvétel utolsó 5
a kamkordér sa vráti do pohotovostného režimu.   másodpercnyi anyagát, majd visszakapcsol
Zvuk môžete počúva z reproduktora alebo       készenléti üzemmódba. A hangot a hangszórón
slúchadiel.                     vagy a fejhallgatón kísérheti figyelemmel.

 EDITSEARCH                     EDITSEARCH
Umožňuje vyh adáva nasledujúci začiatočný      Megkeresheti, hol kezdődik a következő felvétel.
bod nahrávania.
                          Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az
V pohotovostnom režime stláčajte stranu +/– 7    EDITSEARCH gomb +/– 7 felét. A kamera
tlačidla EDITSEARCH. Nahratá čas sa prehrá.     lejátssza a felvett részt.
  + : prevíja dopredu                 + : előre
  – 7 : prevíja dozadu                – 7 : hátra
Ak chcete prehrávanie zastavi , uvo nite tlačidlo  A lejátszás megállításához engedje el az
EDITSEARCH. Ak stlačíte tlačidlo START/STOP,    EDITSEARCH gombot. Amikor megnyomja a
nahrávanie znova začne od bodu, v ktorom ste    START/STOP gombot, az ismételt felvétel onnan
uvo nili tlačidlo EDITSEARCH. Nie je poču      kezdődik, ahol az EDITSEARCH gombot
žiaden zvuk.                    felengedte. A hangot nem lehet ellenőrizni.
                                                           41
   Kontrola nahrávok
   – funkcia END SEARCH/              A felvett műsor ellenőrzése – END
   EDITSEARCH/Rec Review              SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review

   Tlačidlo Rec review               Rec Review
   Umožňuje skontrolova naposledy prehratý úsek.  Ellenőrizheti a legutóbb felvett jelenetet.

   V pohotovostnom režime krátko stláčajte stranu  Készenléti üzemmódban nyomja meg az
   – 7 tlačidla EDITSEARCH.             EDITSEARCH gomb – 7 felét.
   Čas , kde ste naposledy skončili, sa bude    Ekkor a kamera néhány másodpercig lejátssza a
   nieko ko sekúnd prehráva a potom sa       legutóbb megállított jelenetet, majd visszatér
   kamkordér vráti do pohotovostného režimu.    készenléti állapotba. A hangot a hangszórón
   Zvuk môžete počúva z reproduktora alebo     vagy a fejhallgatón kísérheti figyelemmel.
   slúchadiel.
                           Megjegyzések
   Poznámky                     •Az END SEARCH, az EDITSEARCH és a Rec
   •Tlačidlá END SEARCH, EDITSEARCH a Rec      Review funkció csak Digital8 rendszerrel
   Review je možné používa len pre pásky      készített felvételek esetén használható.
   nahraté v systéme Digital8 .          •Ha a felvételvég megkeresése után kezd a
   •Ak používate funkciu vyh adávania konca a    szalagra ismét felvenni, akkor esetenként
   potom začnete nahráva , môže dôjs k tomu,    előfordulhat, hogy a legutóbbi és az újonnan
   že prechod medzi posledným nahratým       felvett jelenet között az átmenet nem lesz
   záberom a alším záberom nebude plynulý.     tökéletes.
   •Ak po skončení nahrávania dôjde k vysunutiu   •Ha a felvétel befejeztével kiveszi a kazettát a
   pásky, funkcia vyh adávania konca nebude     kamerából, nem működik a felvételvég-kereső
   fungova .                    funkció.

   Ak páska obsahuje medzi nahratými        Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
   oblas ami prázdnu oblas             között üres részek is vannak
   Funkcia vyh adávania konca nemusí správne    Előfordulhat, hogy a felvételvég-kereső funkció
   fungova .                    nem működik megfelelően.
42
— Prehrávanie – základné informácie —        — Lejátszás – Alapműveletek —

Prehrávanie pásky                  Szalag lejátszása
Prehrávaný obraz môžete sledova na obrazovke     A lejátszott felvételt az LCD képernyőn kísérheti
LCD. Ak zatvoríte panel LCD, prehrávaný       figyelemmel. Ha behajtja az LCD képernyőt, a
obrázok môžete sledova v h adáčiku.         felvételt a keresőn nézheti meg.
Prehrávanie môžete ovláda pomocou          A lejátszást a kamerához mellékelt távirányítóval
dia kového ovládača, ktorý sa dodáva s        vezérelheti.
kamkordérom.
                           (1) Csatlakoztassa az áramforrást és helyezzen
(1) Nainštalujte zdroj napájania a vložte nahratú    be egy felvételt tartalmazó kazettát.
  pásku.                      (2) A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
                                                        Prehrávanie – základné informácie
(2) Stlačte a podržte stlačené malé zelené        POWER kapcsolót PLAYER helyzetbe.
  tlačidlo a prepínač POWER nastavte do      (3) Miközben az OPEN gombot lenyomva tartja,
  polohy PLAYER.                    nyissa ki az LCD táblát.
(3) Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel LCD.    (4) Csévélje vissza a szalagot a m gombbal.
(4) Stlačením tlačidla m previňte pásku.       (5) Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
(5) Stlačením tlačidla N spustite prehrávanie.    (6) A hangerő beállításához nyomja meg a két
(6) Ak chcete upravi hlasitos , stlačte niektoré z    VOLUME gomb egyikét. Ha becsukja az LCD
  dvoch tlačidiel VOLUME. Ak zatvoríte panel      táblát, a hang nem hallható.
  LCD, zvuk je stlmený.           4             5
               REW            PLAY
                                                        Lejátszás – Alapműveletek
                                    2            PLA
                                                  OF R
                                                   YE
                                                   F(CH
                                                R
                                                     G)
                                            POW E
                                                     CA
                                                     M
                                                  EM
                                                      M
                                              ER ORY
                                               A
                                    6
                                        VOLUME
           3


                              1
Zastavenie prehrávania                A lejátszás leállításához
Stlačte tlačidlo x.                 Nyomja meg a x gombot.
                                                            43
   Prehrávanie pásky                 Szalag lejátszása

   Sledovanie na obrazovke LCD            Ha az LCD képernyőn nézi a felvett műsort
   Panel LCD sa dá otoči a posunú k telu       Ha átfordítja az LCD táblát, kifelé néző
   kamkordéra tak, aby bola obrazovka LCD      képernyővel visszazárhatja a kamera oldalához.
   otočená smerom od kamkordéra.
   Zobrazenie indikátorov obrazovky         A képernyőn látható kijelzők
   – funkcia zobrazovania              megjelenítése – Kijelzés funkció
   Na kamkordéri alebo na dodávanom dia kovom    Nyomja meg a kamera vagy a mellékelt
   ovládači stlačte tlačidlo DISPLAY. Na obrazovke  távirányító DISPLAY gombját. Ekkor a kijelzések
   sa zobrazia indikátory.              feltűnnek a képernyőn.
   Ak chcete, aby sa indikátory nezobrazovali,    A kijelzések eltüntetéséhez ismét nyomja meg a
   stlačte znova tlačidlo DISPLAY.          DISPLAY gombot.


                    DATA CODE
                    DISPLAY
                                     DISPLAY
44
Prehrávanie pásky                Szalag lejátszása

Dátum, čas a rôzne nastavenia          Dátum/idő és egyéb beállítások
Kamkordér okrem obrazu na pásku automaticky   A kamera nemcsak a képet veszi fel a szalagra,
nahráva aj údaje týkajúce sa nahrávania (dátum  hanem automatikusan rögzíti a felvételt jellemző
a čas alebo rôzne nastavenia nahrávania -    adatokat (dátum/idő és a felvételkor érvényes
údajový kód).                  egyéb beállítások) is (Adatkód).
Pre túto operáciu používajte dia kový ovládač.  Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
                         végre.
1 Nastavte tlačidlo POWER do polohy
  PLAYER a začnite prehráva pásku.       1 A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
                                                  Prehrávanie – základné informácie
2 Stlačte tlačidlo DATA CODE na dia kovom      helyzetbe, majd indítsa el a szalag
  ovládači.                     lejátszását.
Údaje na displeji sa menia v nasledujúcom    2 Nyomja meg a távirányító DATA CODE
poradí:                       gombját.
dátum/čas t rôzne nastavenia (SteadyShot,    A kijelzés a következőképp változik:
expozícia, vyváženie bielej farby, zosilnenie,  dátum/idő t különböző felvételi beállítások
rýchlos uzávierky, hodnota clony) t žiadny    (képstabilizátor, expozíció, fehéregyensúly,
indikátor.                    jelerősítés, zársebesség, zárnyílás) t nincs
                         kijelzés
          Dátum alebo čas/        Rôzne nastavenia/
           Dátum/idő         Különböző beállítások
           50min   0:00:23:01     50min   0:00:23:01  [a]
                                       [b]
                                                  Lejátszás – Alapműveletek
                                       [c]
                           AUTO          [d]
           4 7 2002             50 AWB
          12:05:56            F1.6  9dB        [e]
                                       [f]
                                       [g]

[a] Časový kód/Počítadlo pásky          [a] Időkód/Számláló
[b] Vypnutá funkcia SteadyShot          [b] Kikapcsolt képstabilizátor
[c] Režim expozície               [c] Expozíciós üzemmód
[d] Vyváženie bielej farby            [d] Fehéregyensúly
[e] Zosilnenie                  [e] Jelerősítés
[f] Rýchlos uzávierky              [f] Zársebesség
[g] Hodnota clony                [g] Zárnyílás

Nezobrazova rôzne nastavenia           A felvételi adatok eltüntetéséhez
Funkciu DATA CODE v nastaveniach ponuky     Állítsa be a menüben a DATA CODE
nastavte na hodnotu DATE (s. 127).        menüponthoz a DATE parancsot (127. oldal)
Po stlačení tlačidla DATA CODE na dia kovom   Amikor megnyomja a távirányító DATA CODE
ovládači sa displej zmení nasledovne:      gombját, a kijelzés a következő sorrendben
dátum/čas y žiadny indikátor.          változik:
                         dátum/idő y nincs kijelzés
                                                       45
   Prehrávanie pásky                 Szalag lejátszása

   Poznámky k funkcii zobrazenia údajového      Megjegyzések az adatkód funkcióhoz
   kódu                       •Az adatkód funkció csak Digital8
   •Funkciu zobrazovania údajového kódu je      rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
   možné používa len pre pásky nahraté v       működik.
   systéme Digital8 .                •A felvételi adatok különféle értékei nem
   •Rôzne nastavenia nahrávaných údajov sa pri    kerülnek rögzítésre, ha „Memory Stick”
   nahrávaní obrázkov na pamä ovú kartu       memóriakártyára készít felvételt (csak DCR-
   “Memory Stick” nenahrávajú (iba typ DCR-     TRV340E esetén).
   TRV340E).
                            Felvételi adatok
   Nahrávané údaje                  A felvételi adatok a felvétel elkészülte után a
   Nahrávané údaje obsahujú aj informácie o čase   kamera állapotáról megőrzött adatok. Felvételi
   nahrávania. V režime nahrávania sa nebudú     üzemmódban a felvételi adatok nem jelennek
   nahrávané údaje zobrazova .            meg.

   Ak používate funkciu zobrazenia údajového     Az adatkód üzemmód használata közben
   kódu, v nasledujúcich prípadoch sa zobrazia    csíkok (-- -- --) jelennek meg az alábbi
   čiarky (-- -- --):                esetekben:
   – prehráva sa prázdna čas pásky,         – A szalag üres részének lejátszása közben.
   – z dôvodu poškodenia alebo šumu na páske sa   – Ha sérülés vagy zaj miatt olvashatatlanná vált a
    páska nedá číta ,                 szalag.
   – páska bola nahratá pomocou kamkordéra bez    – Ha a szalagot olyan kamerával vették fel,
    nastaveného dátumu a času.            amelyiken nem volt beállítva a dátum és az idő.

   Údajový kód                    Adatkód
   Ak pripojíte kamkordér k televíznemu prijímaču,  Ha a kamerát tv-készülékhez csatlakoztatja, az
   na obrazovke sa zobrazí údajový kód.       adatkód-jelek megjelennek a tv-képernyőn.

   Indikátor zostávajúceho času batérie počas    Az akkumulátor energiaszintjének kijelzése
   prehrávania                    lejátszás közben
   Indikátor určuje približný čas nepretržitého   A kijelzés azt mutatja, hogy hozzávetőleg még
   prehrávania. Indikátor môže v závislosti od    hány percig tud a kamera folyamatosan
   podmienok nahrávania zobrazova nesprávne     lejátszani. A lejátszás körülményeinek
   hodnoty. Zobrazenie správneho zostávajúceho    függvényében előfordulhat, hogy a kijelző nem a
   času batérie trvá jednu minútu po zatvorení a   pontos értéket mutatja. Ha becsukja, majd ismét
   opakovanom otvorení panela LCD.          kinyitja az LCD táblát, akkor azon a még várható
                            helyes felvételi idő csak mintegy 1 perc múlva
                            jelenik meg.
46
Prehrávanie pásky                 Szalag lejátszása

 Rôzne režimy prehrávania              Különböző lejátszási üzemmódok
Ak chcete používa ovládacie tlačidlá videa,    A szalagvezérlő gombok működtetéséhez állítsa
prepnite prepínač POWER do polohy PLAYER.     a POWER kapcsolót PLAYER helyzetbe.

Pozastavené prehrávanie (zobrazenie        A kép fagyasztása (pillant-állj)
statického obrázka)                Lejátszás közben nyomja meg a X gombot. A
Počas prehrávania stlačte tlačidlo X. Normálne   szokásos lejátszás folytatásához nyomja meg a
prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla X alebo  X vagy a N gombot.
                                                   Prehrávanie – základné informácie
N.
                          Gyors előrecsévélés
Prevíjanie pásky dopredu              Állj üzemmódban nyomja meg a M gombot. A
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo  normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
M. Normálne prehrávanie obnovíte stlačením     gombot.
tlačidla N.
                          Gyors hátracsévélés
Prevíjanie pásky dozadu              Állj üzemmódban nyomja meg a m gombot. A
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo  normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
m. Normálne prehrávanie obnovíte stlačením     gombot.
tlačidla N.
                          A lejátszás irányának megváltoztatása
Zmena smeru prehrávania              A lejátszás irányának megfordításához lejátszás
                          közben nyomja meg a távirányító   gombját. A
                                                   Lejátszás – Alapműveletek
Smer prehrávania zmeníte stlačením tlačidla
na dia kovom ovládači počas prehrávania.      normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
Normálne prehrávanie obnovíte stlačením      gombot.
tlačidla N.
                          A kívánt jelenet megkeresése a felvétel
Vyh adanie záberu pri sledovaní obrazu       figyelemmel kísérése közben
(vyh adávanie s obrazom)              (képkeresés)
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo m   Lejátszás közben tartsa lenyomva a m vagy a
alebo M. Normálne prehrávanie obnovíte       M gombot. A normál lejátszás folytatásához
uvo nením tlačidla.                engedje el a gombot.

Sledovanie zrýchleného obrazu pri         Gyorsan pergő felvétel figyelemmel
prevíjaní pásky dopredu alebo dozadu        kísérése gyors előre- vagy hátracsévélés
(skokové preh adávanie)              közben (pásztázás)
Pri prevíjaní pásky dozadu podržte stlačené    Gyors hátra- vagy előrecsévélés közben tartsa
tlačidlo m. Pri prevíjaní pásky dopredu podržte  lenyomva a m, illetve a M gombot. A gyors
stlačené tlačidlo M. Prevíjanie pásky dopredu   előre- vagy hátracsévélés folytatásához engedje
alebo dozadu obnovíte uvo nením stlačeného     el a gombot.
tlačidla.
                          A felvétel megtekintése lassított
Prezeranie obrazu pri spomalenej          ütemben (lassított lejátszás)
rýchlosti (spomalené prehrávanie)         Lejátszás közben nyomja meg a távirányító y
Počas prehrávania stlačte na dia kovom ovládači  gombját. Ha fordított irányban kívánja lassítva
tlačidlo y. Na spomalené prehrávanie opačným    lejátszani a felvételt, a távirányítón először
smerom stlačte tlačidlo  a potom na       nyomja meg a    , majd a y gombot. A normál
dia kovom ovládači stlačte tlačidlo y. Normálne  lejátszás folytatásához nyomja meg a N
prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla N.     gombot.
                                                       47
   Prehrávanie pásky                 Szalag lejátszása

   Prezeranie obrazu dvojnásobnou           A felvétel megtekintése kétszeres
   rýchlos ou                     sebességgel
   Počas prehrávania stlačte na dia kovom ovládači  Lejátszás közben nyomja meg a távirányító ×2
   tlačidlo ×2. Ak chcete prehráva dvojnásobnou    gombját. Ha fordított irányban kívánja kétszeres
   rýchlos ou v opačnom smere, na dia kovom      sebességgel lejátszani a felvételt, a távirányítón
   ovládači stlačte tlačidlo  a potom stlačte    először nyomja meg a   , majd a ×2 gombot. A
   tlačidlo ×2. Normálne prehrávanie obnovíte     normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
   stlačením tlačidla N.               gombot.

   Zobrazenie obrazu po snímkach           A felvétel megtekintése képkockánként
   V režime pozastaveného prehrávania stlačte     Pillanat-állj üzemmódban nyomja meg a
   tlačidlo C na dia kovom ovládači. Ak chcete    távirányító C gombját. Ha fordított irányban
   prehráva obraz po snímkach v opačnom smere,    kívánja képkockánként lejátszani a felvételt,
   stlačte tlačidlo c. Normálne prehrávanie      nyomja meg a c gombot. A normál lejátszás
   obnovíte stlačením tlačidla N.           folytatásához nyomja meg a N gombot.

   Vyh adanie posledného nahratého          Az utolsó felvett jelenet megkeresése
   záberu (END SEARCH)                (END SEARCH)
   V režime zastaveného prehrávania stlačte      Állj üzemmódban nyomja meg az END SEARCH
   tlačidlo END SEARCH. Prehrá sa posledných pä    gombot. Ekkor a kamera lejátssza a felvételt
   sekúnd nahratého úseku a prehrávanie sa      tartalmazó szakasz utolsó 5 másodpercnyi
   zastaví.                      anyagát, majd a leállítja a lejátszást.

   V rôznych režimoch prehrávania           A különböző sebességű lejátszási
   •Ak kamkordér prehráva pásky nahraté v       üzemmódokban
   systéme Hi8 alebo v štandardnom systéme 8,    •Előfordulhat, hogy Hi8 vagy Standard 8
   môže sa objavi šum.                rendszerben felvett szalag lejátszásakor zaj
   •Zvuk je stlmený.                  észlelhető.
   •Pri prehrávaní v systéme Digital8 sa môže     •Hang nem hallható.
   objavi predchádzajúca nahrávka ako        •Előfordulhat, hogy Digitla8 rendszerű
   mozaikový obraz.                  lejátszáskor az előző felvétel mozaikszerűen
                             jelenik meg.
   Poznámky k režimu pozastaveného
   prehrávania                    Megjegyzések a pillanat-állj üzemmódhoz
   •Ak režim pozastaveného prehrávania trvá tri    •Ha a pillant-állj üzemmód 3 percnél tovább tart,
   minúty, kamkordér sa automaticky prepne do     a kamera automatikusan állj üzemmódra vált. A
   režimu zastavenia. Prehrávanie obnovíte      lejátszás folytatásához nyomja meg a N
   stlačením tlačidla N.               gombot.
   •Môže sa objavi predchádzajúca nahrávka.      •Megjelenhet az előző felvétel.

   Pomalé prehrávanie pások nahratých v        Digital8 rendszerben felvett szalagok
   systéme Digital8                  lassított lejátszása
   Na kamkordéri môže by spomalené prehrávanie    Ezen a kamerán a lassított lejátszás zajmentesen
   plynulé, napriek tomu však táto funkcia      hajtható végre; e funkció azonban nem működik
   nefunguje pre výstupný signál v konektorovej    a DV OUT aljzaton keresztül kiküldött képek
   zásuvke DV OUT.                  esetén.

   Prehrávanie pásky smerom dozadu          A szalag fordított irányú lejátszásakor
   V strede alebo v hornej a dolnej časti obrazovky  A képernyő közepén vagy az alján és a tetején
   sa môže objavi vodorovný šum. Nie je to      vízszintes zaj, zavar fordulhat elő. A jelenség
   porucha.                      nem utal meghibásodásra.48
Zobrazenie nahrávok na               A felvétel megtekintése
televízore                     tv-készüléken
Pripojte kamkordér k televízoru pomocou      Ha tv-készüléken kívánja megtekinteni a felvételt,
prípojného kábla A/V dodávaného spolu s      csatlakoztassa a kamerát a tv-készülékhez a
kamkordérom, ktorý umožňuje prehráva obraz     kamerához mellékelt A/V összekötőkábellel. A
na obrazovke televízora. Tlačidlá ovládajúce    szalagkezelő gombokat ugyanúgy használhatja,
prehrávanie môžete používa rovnako, ako ke     mint amikor az LCD képernyőn tekinti meg a
sledujete prehrávaný obraz na obrazovke LCD.    felvételt. Javasoljuk, hogy ha a felvételt tv-
Pri prehrávaní na televíznej obrazovke       készüléken nézi, akkor a kamerát a hálózati
odporúčame kamkordér napája zo sie ovej      tápegység segítségével a fali csatlakozóaljzatba
zásuvky pomocou sie ového adaptéra (s. 22).    csatlakoztatva használja (22. oldal).
                                                    Prehrávanie – základné informácie
Ďalšie informácie získate v návode k televízoru.  Tanulmányozza át a tv-készülék használati
                          útmutatóját is.
Otvorte kryt konektorových zásuviek. Kamkordér
pripojte k televízoru pomocou prípojného kábla   Nyissa ki a csatlakozóaljzatok védőfedelét. Az
A/V, ktorý sa dodáva s kamkordérom. Potom na    A/V összekötő kábel segítségével csatlakoztassa
televízore nastavte prepínač TV/VCR do polohy   a kamerát a tv-készülékhez. Ezután állítsa a tv-
VCR.                        készülék TV/VCR kapcsolóját VCR helyzetbe.
                                                    Lejátszás – Alapműveletek
                    S VIDEO OUT
                                 IN
                    A/V OUT
                                    S VIDEO

                                    VIDEO

                                    AUDIO

       : Tok signálu/Jeláramlás iránya


 Ak je k televízoru pripojený             Ha a tv-készüléket korábban már
 videorekordér                    videomagnóhoz csatlakoztatta
Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V      A kamerához mellékelt A/V összekötő kábel
pripojte kamkordér k vstupu LINE IN        segítségével csatlakoztassa a kamerát a videó
videorekordéra. Na videorekordéri nastavte     LINE IN bemenetéhez. Válassza ki a
prepínač vstupu do polohy LINE.          videomagnón a LINE bemenetet.
                                                         49
                             A felvétel megtekintése tv-
   Zobrazenie nahrávok na televízore          készüléken

   Ak je váš televízor alebo              Ha a tv-készülék vagy a
   videorekordér monofónny               videomagnó monó hangú
   Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do    Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
   vstupnej konektorovej zásuvky pre video a biely   dugóját a TV vagy a videomagnó video-
   alebo červený konektor do vstupnej          bemenetéhez, a fehér vagy a piros dugót pedig
   konektorovej zásuvky pre zvuk na videorekordéri   csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó audio-
   alebo na televízore. Ak pripojíte biely konektor,  bemenetéhez. Ha a fehér csatlakozót használja,
   použije sa zvuk avého kanála. Ak pripojíte      akkor a bal sáv (L) hangja hallható. Ha a piros
   červený konektor, použije sa zvuk pravého      csatlakozót használja, akkor a jobb sáv (R)
   kanála.                       hangja hallható.

   Televízor alebo videorekordér s           Ha a tv-készülék/videomagnó 21
   21-vývodovým konektorom               pólusú bemenő aljzattal
   (EUROCONNECTOR)                   (EUROCONNECTOR) rendelkezik
   Použite 21-vývodový adaptér dodávaný s        Használja a kamerához mellékelt 21 pólusú
   kamkordérom.                     adaptert.                                       TV   Televízor s konektorom typu S video         Ha a tv-készülék S-videó csatlakozóaljzattal
   Vernejšiu reprodukciu obrazu je možné        rendelkezik
   dosiahnu použitím prípojného kábla S-Video      A jobb képminőség érdekében a
   (volite né). Pri tomto pripojení nemusíte pripája  csatlakoztatáshoz használjon S videókábelt
   žltý (video) konektor prípojného kábla A/V. Kábel  (külön megvásárolható). Ha ezt a csatlakoztatási
   typu S video (volite né príslušenstvo) pripojte do  módot használja, nem kell használnia az A/V
   konektorových zásuviek typu S video na        összekötőkábel sárga (videó) csatlakozóját. Az S
   kamkordéri a televízore.               videokábelt (külön megvásárolható) a kamera és
                             a televízió S videoaljzatához csatlakoztassa.
   Zobrazenie indikátorov obrazovky na
   televíznej obrazovke                 A képernyőn látható kijelzések megjelenítése
   V nastaveniach ponuky nastavte tlačidlo       televízión
   DISPLAY do polohy V-OUT/LCD (s. 127).        A menüben a DISPLAY funkcióhoz állítsa be a
   Potom na kamkordéri stlačte tlačidlo DISPLAY.    V-OUT/LCD értéket (127. oldal).
   Ak chcete zobrazenie indikátorov obrazovky      Ezután nyomja meg a kamera DISPLAY gombját.
   vypnú , znova stlačte tlačidlo DISPLAY.       A képernyőn látható kijelzők eltüntetéséhez
                             ismét nyomja meg a kamera DISPLAY gombját.
50
— Rozšírené funkcie nahrávania —         — Speciális felvételi funkciók —

Nahrávanie statických obrázkov          Állókép felvétele szalagra
na pásku – nahrávanie fotografií         – Fényképfelvétel szalagra
Pomocou tejto funkcie môžete nahráva obrázky   A kamera fényképhez hasonló állókép
ako fotografie.                  készítésére is alkalmas.
Na pásku, na ktorú sa v režime SP dá nahra    Egy olyan szalagra, amely SP üzemmódban 60
záznam s dĺžkou 60 minút, môžete v režime SP   percnyi felvételt tartalmazhat, SP módban
nahra približne 510 obrázkov a v režime LP    mintegy 510, LP módban pedig mintegy 765 kép
približne 765 obrázkov.              vehető fel.
Okrem toho môže kamkordér nahráva statické    Emellett a kamera „Memory Stick”
obrázky aj na pamä ovú kartu “Memory Stick”    memóriakártyára is tud állóképet rögzíteni (csak
(iba typ DCR-TRV340E, s. 158).          DCR-TRV340E esetén) (158. oldal).
                                                    Rozšírené funkcie nahrávania
Príprava                     A művelet megkezdése előtt
V nastaveniach ponuky nastavte položku PHOTO   A menüben válassza a PHOTO REC elemhez a
REC na hodnotu TAPE (Predvolené nastavenie je   TAPE értéket. (A gyári beállítás MEMORY.) (csak
MEMORY.) (iba typ DCR-TRV340E) (s. 127).     DCR-TRV340E esetén) (127. oldal)

(1) V pohotovostnom režime z ahka podržte     (1) Készenléti üzemmódban addig tartsa enyhén
  stlačené tlačidlo PHOTO, pokia sa neobjaví    lenyomva a PHOTO gombot, amíg állókép
  statický obrázok. Zobrazí sa indikátor      nem jelenik meg. Megjelenik a CAPTURE
  CAPTURE. Nahrávanie sa zatia nezačne.       kijelzés. A felvétel még nem kezdődik el.
  Ak chcete statický obrázok zmeni , uvo nite    Az állókép megváltoztatásához engedje el a
  tlačidlo PHOTO, znova vyberte statický      PHOTO gombot, válasszon ki egy másik
  obrázok a potom z ahka stlačte a podržte     állóképet, majd nyomja le és tartsa enyhén
                                                    Speciális felvételi funkciók
  tlačidlo PHOTO.                  lenyomva a PHOTO gombot.
(2) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO.       (2) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
  Statický obrázok na obrazovke sa nahráva     A kamera körülbelül 7 másodpercen keresztül
  približne sedem sekúnd. Počas tejto doby sa    rögzíti a képernyőn látható állóképet. Ez alatt
  zaznamená aj zvuk.                a 7 másodperc alatt a készülék a hangot is
  Statický obrázok bude zobrazený na        rögzíti.
  obrazovke až do skončenia nahrávania.       Az állókép addig látható a képernyőn, amíg a
                           felvétel be nem fejeződik.                           1               CAPTURE
                               PHOTO
                           2               •••••••
                               PHOTO
                                                        51
   Nahrávanie statických obrázkov na         Állókép felvétele szalagra
   pásku – nahrávanie fotografií           – Fényképfelvétel szalagra

   Poznámky                      Megjegyzések
   •Počas nahrávania fotografií sa režim alebo jeho  •Fénykép üzemmódú felvétel alatt az üzemmód
   nastavenie nedá zmeni .              és a beállítások nem változtathatók meg.
   •Funkcia PHOTO sa nedá použi súčasne s       •A PHOTO gomb nem működik az alábbi
   nasledujúcimi funkciami:              műveletek végrehajtása során:
   – Fader,                      – úsztatás
   – digitálne efekty.                – digitális effektusok
   •Pri nahrávaní statického obrázka nehýbte     •Állókép felvétele közben ne rázza a kamerát,
   kamkordérom. Obraz sa môže chvie .         mert előfordulhat, hogy a felvett kép „lüktetni”
                             fog.
   Ak nahrávate pohybujúci sa objekt pomocou
   funkcie nahrávania fotografií           Ha az állókép-felvevő funkcióval mozgó
   Pri prehrávaní statických obrázkov na inom     tárgyról készít felvételt
   zariadení sa môže obraz chvie .          Előfordulhat, hogy az állókép „lüktet”, amikor
   Nie je to porucha.                 másik eszközön játssza le.
                            A jelenség nem utal meghibásodásra.
   Použitie funkcie nahrávania fotografií na
   pásku pomocou dia kového ovládača         A fénykép üzemmódú felvételi funkció
   Na dia kovom ovládači stlačte tlačidlo PHOTO.   használata a távirányító segítségével
   Kamkordér ihne nahrá obrázok na obrazovke.     Nyomja meg a távirányító PHOTO gombját. A
                            kamera azonnal felveszi a képernyőn látható
   Používanie funkcie nahrávania fotografií      képet.
   počas normálneho nahrávania v režime
   CAMERA                       A fénykép üzemmódú felvételi funkció
   Jemným stlačením tlačidla PHOTO nemôžete      használata normál CAMERA üzemmódú
   skontrolova obrázok na obrazovke. Stlačte     felvétel készítése közben
   silnejšie tlačidlo PHOTO. Nahrávanie statického  Nem lehet a PHOTO gomb enyhe lenyomásával
   obrázka sa približne za sedem minút ukončí.    a képernyőn ellenőrizni a képet. Nyomja meg
   Potom sa kamkordér vráti do pohotovostného     erősebben a PHOTO gombot. Ekkor a kamera
   režimu.                      körülbelül 7 másodpercen keresztül rögzíti az
                            állóképet, majd visszakapcsol készenléti
   Nahrávanie čistých statických obrázkov bez     üzemmódba.
   chvenia
   Odporúča sa nahrávanie na pamä ové karty      Tisztább és kevésbé lüktető állóképek
   “Memory Stick”.                  készítése érdekében
   Statické obrázky môžete nahráva na pamä ovú    Javasoljuk, hogy „Memory Stick”
   kartu “Memory Stick” priamo v režime CAMERA    memóriakártyára készítsen felvételt.
   (s. 159) (iba typ DCR-TRV340E).          „Memory Stick” memóriakártyára még CAMERA
                            üzemmódban is felvehetők állóképek (159. oldal)
                            (csak DCR-TRV340E esetén).
52
Nahrávanie statických obrázkov na        Állókép felvétele szalagra
pásku – nahrávanie fotografií          – Fényképfelvétel szalagra

 Nahrávanie použitím vlastného          Önkioldóval készített felvétel
 časovača
                        – csak DCR-TRV340E esetén
– iba typ DCR-TRV340E              Az önkioldóval állóképek is készíthetők.
Pomocou vlastného časovača je možné nahra    Erre a feladatra használhatja a távirányítót is.
statické obrázky na pásku.
Pre túto operáciu môžete používa taktiež    A művelet megkezdése előtt
dia kový ovládač.                A menüben válassza a PHOTO REC elemhez a
                        TAPE értéket. (A gyári beállítás MEMORY.) (csak
Príprava                    DCR-TRV340E esetén) (127. oldal)
V nastaveniach ponuky nastavte položku PHOTO
                                                   Rozšírené funkcie nahrávania
REC na hodnotu TAPE (Predvolené nastavenie je  (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MEMORY.) (iba typ DCR-TRV340E) (s. 127).      MENU gombot készenléti üzemmódban.
                        (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
(1) Nastavenia ponuky zobrazíte v          menüben állítsa be a SELFTIMER
  pohotovostnom režime stlačením tlačidla     menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  MENU.                    (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       az ON menüpontot, majd nyomja meg a
  EXEC vyberte položku SELFTIMER v    a    tárcsát.
  potom ovládací prvok stlačte.        (4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       gombot.
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací  (5) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
  prvok stlačte.                 Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
                                                   Speciális felvételi funkciók
(4) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte      miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
  stlačením tlačidla MENU.            másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
(5) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO.        válnak, majd automatikusan megkezdődik a
  Vlastný časovač pípne a začne odpočítava    felvétel.
  čas od 10. Posledné dve sekundy
  odpočítavania sa pípanie zrýchli a
  automaticky začne nahrávanie.


                               5
                                   PHOTO
         PHOTO
                               3     CAMERA SET
                                     SELFTIMER OFF

          1,4   MENU
                                     D ZOOM
                                     PHOTO REC
                                     16 : 9WIDE
                                     STEADYSHOT
                                          ON                                     FRAME REC
                                     INT. REC
                                     RETURN
                                     [MENU] : END
                                                       53
   Nahrávanie statických obrázkov na         Állókép felvétele szalagra
   pásku – nahrávanie fotografií           – Fényképfelvétel szalagra

   Zrušenie nahrávania použitím vlastného      Az önkioldó használatának kikapcsolása
   časovača                     Készenléti üzemmódban a SELFTIMER
   V pohotovostnom režime zmeňte nastavenie     menüelemhez válassza az OFF értéket.
   položky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na    A távirányítóval nem lehet kikapcsolni az
   hodnotu OFF.                   önkioldó használatát.
   Pomocou dia kového ovládača nie je možné
   zruši nahrávanie použitím vlastného časovača.   Megjegyzés
                            Az önkioldós felvételi üzemmód automatikusan
   Poznámka                     kikapcsol, ha:
   Režim nahrávania použitím vlastného časovača   – Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
   sa automaticky zruší v nasledujúcich prípadoch:  – A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy PLAYER
   – Nahrávanie použitím vlastného časovača sa     helyzetbe állítja.
    skončilo.
   – Prepínač POWER je nastavený do polohy OFF
    (CHG) alebo PLAYER.
54
Používanie širokouhlého             A szélesvásznú
režimu                     üzemmód használata
Môžete nahráva širokouhlý obraz s pomerom    16:9-es széles kép felvételére is van lehetőség,
strán 16:9, ktorý môžete prehráva na      amelyet 16:9-es széles képernyőjű tv-készüléken
širokouhlom televízore (16:9WIDE).       (16:9WIDE) tud megtekinteni.
Počas nahrávania v režime 16:9WIDE sa na    16:9WIDE képernyőmódú felvétel közben a
obrazovke objavia čierne pruhy [a]. Obraz je  képernyőn fekete sávok jelennek meg [a]. A
počas prehrávania na normálnom televízore [b]  normál tv-készüléken [b] vagy széles képernyőjű
alebo na širokouhlom televízore [c]       tv-készüléken [c] megjelenő kép vízszintes
komprimovaný vo vodorovnom smere. Normálny   irányban összenyomva jelenik meg. Ha a széles
obraz [d] získate nastavením širokouhlej    képernyőjű tv-készüléket „full” (teljes)
obrazovky do režimu celej obrazovky.      üzemmódra állítja, ismét a normál kép lesz
                        látható [d].
                                                  Rozšírené funkcie nahrávania
                   [b]
    [a]
     16:9WIDE
                                       [d]
                   [c]
(1) Nastavenia ponuky zobrazíte v        (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
                                                  Speciális felvételi funkciók
  pohotovostnom režime stlačením tlačidla     MENU gombot készenléti üzemmódban.
  MENU.                    (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       menüben állítsa be a 16:9WIDE menüpontot,
  EXEC vyberte položku 16:9WIDE v   a     majd nyomja meg a tárcsát.
  potom ovládací prvok stlačte.        (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       az ON menüpontot, majd nyomja meg a
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací    tárcsát.
  prvok stlačte.
                              2
                                 CAMERA SET
                                  SELFTIMER
                                  D ZOOM
                                  PHOTO REC
                                  16:9WIDE    OFF
                                  STEADYSHOT   ON
                                  FRAME REC
                                  INT. REC
                                   RETURN
                                  [MENU] : END
                 MENUZrušenie širokouhlého režimu          A szélesvásznú üzemmód kikapcsolása
Položku 16:9WIDE v nastaveniach ponuky     Válassza ki a menü 16:9WIDE beállításai közül az
nastavte na hodnotu OFF (vypnuté).       OFF parancsot.
                                                      55
                            A szélesvásznú üzemmód
   Používanie širokouhlého režimu           használata

   Širokouhlý režim                  Szélesvásznú üzemmódban
   Nemôžete používa nasledujúce funkcie:       Nem használhatók az alábbi funkciók:
   – starý film,                   – OLD MOVIE (régi film)
   – BOUNCE (poskakovanie),              – BOUNCE (pattogó)
   – nahrávanie fotografií do pamäte. (iba typ DCR-  – Állókép felvétele memóriába (csak DCR-
    TRV340E)                      TRV340E esetén)

   Počas nahrávania                  Felvétel közben
   Širokouhlý režim nie je možné vybra ani zruši .  Nem lehet a szélesvásznú üzemmódot
   Ak chcete širokouhlý režim zruši , prepnite    megváltoztatni vagy kikapcsolni.
   kamkordér do pohotovostného režimu a potom v    A szélesvásznú üzemmód kikapcsolásához
   nastaveniach ponuky nastavte položku        állítsa a kamerát készenléti üzemmódba, majd
   16:9WIDE na hodnotu OFF.              válassza ki a menü 16:9WIDE beállításai közül az
                            OFF parancsot.
56
Používanie funkcie               Az úsztatási funkció
Fader                     használata
Obraz môžete stmieva alebo rozjasňova , čím  A kép ki- és beúsztatásával felvételeinek
získa ešte profesionálnejší vzh ad.      professzionálisabb jelleget kölcsönözhet.

            [a]  STBY                      REC

     FADER
                                                 Rozšírené funkcie nahrávania
     M.FADER
     (mozaika)/
     (mozaik)     BOUNCE 1) 2)
                                                 Speciális felvételi funkciók
     OVERLAP 2)
     WIPE 2)
     DOT 2)
            [b]      STBY                      REC


MONOTONE                    MONOTONE (egytónusú)
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne mení z   Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan
čierno-bieleho na farebný.           színesbe megy át.
Pri stmievaní sa obraz postupne mení z     Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan fekete-
farebného na čierno-biely.           fehérbe megy át.

1)                       1)
  Túto funkciu môžete použi , ak má položka   Ez a funkció akkor használható, ha a menüben
  D ZOOM v nastaveniach ponuky hodnotu OFF.   a D ZOOM elem értéke OFF.
2)                       2)
  Iba rozjasňovanie               Csak beúsztatásra                                                     57
   Používanie funkcie Fader              Az úsztatási funkció használata

   (1) Rozjasňovanie [a]                (1) Beúsztatás [a]
     V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo      Készenléti üzemmódban addig nyomja a
     FADER, kým nezačne blika požadovaný         FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
     indikátor.                     kijelzés villogni nem kezd.
     Stmievanie [b]                   Kiúsztatás [b]
     V režime nahrávania stláčajte tlačidlo FADER,    Felvételi üzemmódban addig nyomja a
     kým nezačne blika požadovaný indikátor.       FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
     Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:      kijelzés villogni nem kezd.
      FADER t M.FADER t BOUNCE t            A kijelzés a következőképp változik:
      MONOTONE t OVERLAP t WIPE t             FADER t M.FADER t BOUNCE t
      DOT t žiadny indikátor               MONOTONE t OVERLAP t WIPE t
                                DOT t nincs kijelzés
     Ako prvý sa zobrazí naposledy zvolený
     indikátor režimu stmievania.            Legelőször az utoljára kiválasztott úsztatási
   (2) Stlačte tlačidlo START/STOP. Indikátor       üzemmód jelenik meg.
     funkcie stmievania prestane blika .       (2) Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor
     Po vykonaní funkcie rozjasňovania alebo       az úsztatás kijelzése abbahagyja a villogást.
     stmievania sa kamkordér automaticky prepne     A be- illetve kiúsztatás végrehajtása után a
     do normálneho režimu.                kamera automatikusan visszakapcsol normál
                               üzemmódba.
                              1
                                 FADER
                                       FADER
   Zrušenie funkcie Fader               Az úsztatási funkció kikapcsolása
   Skôr, ako stlačíte tlačidlo START/STOP,       A START/STOP gomb megnyomása előtt addig
   opakovane stláčajte tlačidlo FADER, kým sa     nyomogassa a FADER gombot, amíg a jelzés el
   indikátor neprestane zobrazova .          nem tűnik.

   Poznámky                      Megjegyzések
   •Funkcie Overlap, Wipe a Dot je možné používa    •Az OVERLAP (átfedés), a WIPE (áttűnés) és a
   len pri páskach nahratých v systéme         DOT (pöttyözés) funkció csak Digital8
   Digital8 .                     rendszerrel készített felvételek esetén
   •Ak používate funkciou Fader, nasledujúce      használható.
   funkcie nie je možné použi . Taktiež počas     •Az úsztatási funkcióval egyidejűleg az alábbi
   používania nasledujúcich funkcií nemôžete      funkciók nem működnek, és fordítva: az alábbi
   použi funkciu Fader:                funkciókkal egyidejűleg nem használható az
   – digitálne efekty,                 úsztatási funkció:
   – Funkcia Colour Slow Shutter,           – digitális effektusok
   – Super NightShot,                 – Colour Slow Shutter
   – Nahrávanie fotografií,              – Super NightShot
   – nahrávanie v intervaloch,             – Fényképfelvétel
   – nahrávanie po snímkach.              – Szakaszos felvétel
                             – Képkockánkénti felvétel
58
Používanie funkcie Fader            Az úsztatási funkció használata

Ak vyberiete funkciu OVERLAP, WIPE, alebo    Ha az OVERLAP, a WIPE vagy a DOT
DOT                       beállítások valamelyikét választja
Kamkordér automaticky uloží obrázok na pásku.  A kamera a szalagra felvett képet automatikusan
Pri ukladaní obrázka indikátor rýchlo bliká a  tárolja. A tárolás folyamán a kijelző gyorsan
obrázok z pásky sa objaví na obrazovke. V    villog, a szalagon lévő kép pedig megjelenik a
závislosti od stavu pásky sa obrázok nemusí v  képernyőn. A szalag állapotának függvényében
tejto fáze nahra jasne.             ekkor előfordulhat, hogy a kép nem lesz tiszta.

Počas používania funkcie poskakovania sa    A pattogó funkció használatakor nem
nedajú použi nasledujúce funkcie:        működnek a következő funkciók:
– zaostrovanie,                 – fókuszbeállítás
                                                 Rozšírené funkcie nahrávania
– približovanie,                – zoomolás
– obrazové efekty.               – képeffektusok

Poznámka k funkcii poskakovania         Megjegyzés a pattogó effektushoz
Indikátor BOUNCE sa nezobrazuje v        A BOUNCE kijelzés az alábbi üzemmódokban
nasledujúcich režimoch alebo funkciách:     illetve funkciókban nem jelenik meg:
– v nastaveniach ponuky je aktivovaná funkcia  – ha a menüben bekapcsolta a D ZOOM funkciót
 D ZOOM,                    – szélesvásznú üzemmód
– širokouhlý režim,               – képeffektusok
– obrazové efekty,               – PROGRAM AE
– PROGRAM AE.
                                                 Speciális felvételi funkciók
                                                     59
   Používanie špeciálnych               Speciális effektusok
   efektov                      használata
   – obrazové efekty                 – Képeffektusok
   Pomocou digitálneho spracovania obrazu získate   Digitális képfeldolgozással a mozi- vagy tv-
   špeciálne efekty podobné efektom vo filmoch a   filmekben látott különleges hatásokat érhet el.
   televízii.
                            NEG. ART [a] : A kép színeinek és a
   NEG. ART [a] : Farby a jas sa zobrazia inverzne.         fényességnek a negatívját
   SEPIA :    Obraz sa tónuje do hneda.             mutatja.
   B&W :     Obraz je monochromatický      SEPIA :    Egyszínű (szépia) képet
          (čierno-biely).                  eredményez.
   SOLARIZE [b] : Svetlé časti obrazu sú jasnejšie,  B&W :     A kép monokróm változatban
          obraz sa podobá ilustrácii.            (fekete-fehérben) látható.
   SLIM [c] :   Obraz sa roztiahne v zvislom    SOLARIZE [b] : A magasabb fényintenzitás
          smere.                       következtében a kép olyanná
   STRETCH [d] : Obraz sa roztiahne vo                válik, mint egy szemléltető ábra.
          vodorovnom smere.          SLIM [c] :   A kép függőlegesen megnyúlik.
   PASTEL [e] : Zvýrazní sa kontrast obrazu tak,   STRETCH [d] : A kép vízszintesen megnyúlik.
          aby sa obraz podobal        PASTEL [e] : A kontrasztok kiemelésével a
          animovaným filmom.                 kép rajzfilm-jellegűvé válik.
   MOSAIC [f] : Obraz sa podobá mozaike.       MOSAIC [f] : Mozaikszerű képet eredményez.

    [a]       [b]       [c]       [d]       [e]       [f]
60
Používanie špeciálnych efektov           Speciális effektusok használata
– obrazové efekty                 – Képeffektusok

(1) V režime CAMERA zobrazíte nastavenia      (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  ponuky stlačením tlačidla MENU.          MENU gombot CAMERA üzemmódban.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  EXEC vyberte položku P EFFECT v   a       menüben állítsa be a P EFFECT menüpontot,
  potom ovládací prvok stlačte.           majd nyomja meg a tárcsát.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovaný obrazový efekt a      ki a kívánt képeffektus üzemmódot, majd
  potom ovládací prvok stlačte.           nyomja meg a tárcsát.
                                                   Rozšírené funkcie nahrávania
                               2    MANUAL SET
                                    PROGRAM AE  OFF
                                    P EFFECT   NEG. ART
                                    D EFFECT   SEPIA
                                    FLASH MODE  B&W
                                    FLASH LVL   SOLARIZE
                                    N. S. LIGHT  SLIM
                                    AUTO SHTR   STRETCH
                                    RETURN    PASTEL
                                           MOSAIC
                                   [MENU] : END
                  MENU
                                                   Speciális felvételi funkciók
Zrušenie obrazového efektu             A képeffektus kikapcsolása
Položku P EFFECT v nastaveniach ponuky       A menüben válassza a P EFFECT elemhez az
nastavte na hodnotu OFF.              OFF értéket.

Používanie funkcie obrazového efektu        A képeffektus funkció használata közben
Nemôžete používa nasledujúce funkcie:       Nem használhatók az alábbi funkciók:
– režim Starý film (OLD MOVIE) s funkciou     – OLD MOVIE (régi film) digitális effektusokkal
 digitálnych efektov,                együtt
– nahrávanie fotografií do pamäte. (iba typ DCR-  – Állókép felvétele memóriába (csak DCR-
 TRV340E)                      TRV340E esetén)

Ak nastavíte prepínač POWER do polohy OFF     Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
(CHG)                       állítja
Obrazové efekty sa automaticky zrušia.       A képeffektusok automatikusan kikapcsolódnak.
                                                       61
   Používanie špeciálnych              Speciális effektusok
   efektov                      használata
   – digitálne efekty                – Digitális effektusok
   Pomocou rozličných digitálnych funkcií môžete k  A különböző digitális funkciók segítségével
   nahratému obrazu prida špeciálne efekty.     számos vizuális effektussal gazdagíthatja
   Zvuk sa nahrá normálne.              felvételeit.
                            A hang rögzítése a szokásos módon történik.
   STILL (Statický obrázok)
   Pomocou tejto funkcie môžete nahra statický    STILL (állókép)
   obrázok tak, aby prekrýval pohyblivý obraz.    Mozgó képre állóképet vetíthet rá.

   FLASH (FLASH MOTION) (Trhaný pohyb)        FLASH (FLASH MOTION) (villódzás)
   Statické obrázky môžete nahráva postupne v    Állandó időközönként állóképeket vehet fel
   konštantných intervaloch.             egymás után.

   LUMI. (LUMINANCEKEY) (Presvitanie)        LUMI. (LUMINANCEKEY) (fényesség)
   Pomocou tejto funkcie môžete nahradi svetlé    Állókép világos részét mozgóképpel cserélheti
   oblasti v statickom obrázku pohyblivým      fel.
   obrazom.
                            TRAIL (csóva)
   TRAIL (Stopa)                   Ha így veszi fel a képet, csóvaszerű nyomot húz
   Pomocou tejto funkcie môžete nahra obraz tak,   maga után.
   že sa ponechá náhodný obrázok ako stopa.
                            SLOW SHTR (SLOW SHUTTER) (kis
   SLOW SHTR (SLOW SHUTTER) (Pomalá         zársebesség)
   uzávierka)                    Segítségével lelassíthatja a zársebességet. Ezzel
   Pomocou tejto funkcie môžete spomali rýchlos   az üzemmóddal sötét jeleneteket világosabb
   uzávierky. Režim pomalej uzávierky je vhodný na  színben vehet fel.
   nahrávanie tmavého obrazu s vyšším jasom.
                            OLD MOVIE (régi film)
   OLD MOVIE (Starý film)              A felvételnek a régi filmek hangulatát kölcsönzi.
   K obrazu môžete prida atmosféru starých      A kamera automatikusan bekapcsolja (ON) a
   filmov. Kamkordér automaticky nastaví       szélesvásznú üzemmódot, a képeffektusok közül
   širokouhlý režim na hodnotu ON, obrazový efekt  a szépiát (SEPIA), és beállítja a megfelelő
   SEPIA a príslušnú rýchlos uzávierky.       zársebességet.

              Statický obrázok/           Pohyblivý obraz/
              Állókép                Mozgókép


         STILL              Statický obrázok/           Pohyblivý obraz/
              Állókép                Mozgókép


         LUMI.
62
Používanie špeciálnych efektov             Speciális effektusok használata
– digitálne efekty                   – Digitális effektusok

(1) V režime CAMERA zobrazíte nastavenia        (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  ponuky stlačením tlačidla MENU.             MENU gombot CAMERA üzemmódban.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  EXEC vyberte položku D EFFECT v    a        menüben állítsa be a D EFFECT menüpontot,
  potom ovládací prvok stlačte.              majd nyomja meg a tárcsát.
(3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovaný režim digitálneho        ki a kívánt digitális effektus üzemmódot.
  efektu.                       (4) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
(4) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC. Na        Ekkor a képernyőn feltűnnek a beállító-skála
  obrazovke sa zobrazia prúžky. V režimoch        vonalai. STILL (állókép) és LUMI. (fényesség)
  STILL a LUMI. sa statický obrázok uloží do       üzemmódban a kamera a memóriában tárolja
                                                      Rozšírené funkcie nahrávania
  pamäte.                         az állóképet.
(5) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
  EXEC upravte efekt nasledovne:             az effektust:

Položky, ktoré je potrebné nastavi           Beállítandó elem
STILL     Rýchlos , ktorou chcete prekrýva     STILL     A mozgóképre rávetíteni kívánt
       pohyblivý obraz statickým                állókép erőssége
       obrázkom.                 FLASH     A felvételi időköz hossza
FLASH     Interval záznamu obrázkov.        LUMI.     Az állókép azon részének
LUMI.     Farebná schéma oblasti                 színtartománya, amelyet
       statického obrázka, ktorá sa má             mozgóképpel kíván helyettesíteni
                                                      Speciális felvételi funkciók
       nahradi pohyblivým obrazom.        TRAIL     A csóvaszerű nyom eltűnésének
TRAIL     Doba, počas ktorej sa bude               ideje
       náhodný obrázok stráca .         SLOW SHTR Zársebesség Minél nagyobb a
SLOW SHTR Rýchlos uzávierky. Čím je číslo             kiválasztott számérték, annál
     vyššie, tým nižšia je rýchlos              lassabb a zársebesség.
     uzávierky.                  OLD MOVIE   Beállítás nem szükséges
OLD MOVIE   Nie sú potrebné žiadne úpravy.
                            Minél nagyobb a képernyőn kijelzett vonalak
Čím viac pruhov je na obrazovke, tým silnejší je    száma, annál erőteljesebb lesz a digitális
digitálny efekt. Pruhy sa zobrazujú v          effektus. A beállító-skála sávjai az alábbi
nasledujúcich režimoch: STILL, FLASH, LUMI. a      üzemmódokban jelennek meg: STILL, FLASH,
TRAIL.                         LUMI. és TRAIL.
         MENU


                2                4
                    MANUAL SET            MANUAL SET
                     D EFFECT             D EFFECT
                     OFF
                     STILL
                     FLASH
                     LUMI.               LUMI.   IIIIIIII••••••••
                     TRAIL
                     SLOW SHTR
                     OLD MOVIE
                     [MENU] : END           [MENU] : END


                                                          63
   Používanie špeciálnych efektov          Speciális effektusok használata
   – digitálne efekty                – Digitális effektusok

   Zrušenie digitálneho efektu            A digitális effektus kikapcsolása
   V nastaveniach ponuky nastavte položku      A menüben válassza a D EFFECT elemhez az
   D EFFECT na hodnotu OFF.             OFF értéket.

   Poznámky                     Megjegyzések
   •Počas používania digitálnych efektov nefungujú  •Ha a digitális effektus funkció be van
   nasledujúce funkcie:               kapcsolva, nem működnek az alábbi funkciók:
   – Fader,                     – úsztatás
   – nahrávanie fotografií,             – fényképfelvétel
   – Super NightShot,                – Super NightShot
   – Funkcia Colour Slow Shutter.          – Colour Slow Shutter
   •Funkcia PROGRAM AE nefunguje v režime      •A kis zársebesség üzemmód használatakor
   pomalej uzávierky.                nem működik a PROGRAM AE funkció.
   •V režime Starý film nefungujú nasledujúce    •A régi film üzemmód használatakor nem
   funkcie:                     működnek az alábbi funkciók:
   – širokouhlý režim,                – szélesvásznú üzemmód
   – obrazové efekty,                – képeffektusok
   – PROGRAM AE.                   – PROGRAM AE

   Ke nastavíte prepínač POWER do polohy       Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
   OFF (CHG)                     állítja
   Digitálne efekty sa automaticky zrušia.      A digitális effektusok automatikusan
                            kikapcsolódnak.
   Pri nahrávaní v režime pomalej uzávierky
   Automatické zaostrovanie nemusí pracova      Ha kis zársebességű üzemmódban készít
   efektívne. Zaostrujte ručne pomocou statívu.   felvételt
                            Az automatikus fókusz működése bizonytalanná
   Rýchlos uzávierky                 válhat. Állítsa be kézzel a fókuszt, és használjon
   Číslo vyjadrujúce                 állványt.
                Rýchlos uzávierky
   rýchlos uzávierky
                            Zársebesség
   SLOW SHTR 1            1/25
                            Zársebesség-beállítás
   SLOW SHTR 2            1/12                      Zársebesség
                            sorszáma
   SLOW SHTR 3            1/6
                            SLOW SHTR 1             1/25
   SLOW SHTR 4            1/3
                            SLOW SHTR 2             1/12
                            SLOW SHTR 3             1/6
                            SLOW SHTR 4             1/3
64
Používanie funkcie                 A PROGRAM AE funkció
PROGRAM AE                     használata
V režime PROGRAM AE (automatická expozícia)    A PROGRAM AE (automatikus expozíció)
sa parametre expozície prispôsobia konkrétnym   üzemmódok közül kiválaszthatja az Ön felvételi
požiadavkám snímania.               igényeinek legjobban megfelelőt.

   Ostré svetlo                   Reflektorfény
Tento režim zabráni ve mi jasnému zobrazeniu    Ezzel az üzemmóddal például
objektov, napríklad udských tvárí, pri osvetlení  megakadályozhatja, hogy az erős színpadi
silným umelým svetlom (napríklad v divadle).    fényben álló emberek arca túl fehérnek látsszék.

  Mäkký portrét                    Lágy portré
Tento režim zvýrazňuje snímaný objekt, ako sú   Ezzel az üzemmóddal a filmezés tárgyai, például
                                                   Rozšírené funkcie nahrávania
napríklad udia alebo kvety, a vytvára mäkké    személyek vagy virágok kiemelkednek a lágy
pozadie.                      háttérből.

  Šport                       Sport
Tento režim minimalizuje otrasy kamery       Ezzel az üzemmóddal a minimálisra csökkentheti
vznikajúce pri snímaní rýchlo sa pohybujúcich   a gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
objektov, ako napríklad pri tenise alebo golfe.  tenisz vagy golf filmezésekor.

  Pláž a lyžovanie                  Tengerparti vagy havas táj
Tento režim zabraňuje prive mi tmavému       Ezzel az üzemmóddal megakadályozhatja, hogy
zobrazeniu udských tvárí v silnom alebo      az erős, közvetlen vagy tükrözött fényben-
odrazenom svetle, ako napríklad na letnej pláži  például nyár közepén a vízparton vagy sípályán-
                                                   Speciális felvételi funkciók
alebo lyžiarskom svahu.              filmezett személyek arca sötétnek látsszék.

  Západ slnka a mesačné svetlo            Napnyugta vagy holdfény
Tento režim zachováva atmosféru záberov      Ezzel az üzemmóddal hűen megörökítheti a
zapadajúceho slnka, nočných záberov,        hangulatot akkor is, ha naplementét, éjszakai
ohňostrojov a neónových svetiel.          tájat, tűzijátékot vagy neonfeliratokat filmez.

  Krajina                      Tájkép
Tento režim slúži na nahrávanie vzdialených    Ezzel az üzemmóddal távoli tárgyakat, például
objektov, ako napríklad pohorí. Zabraňuje     hegyeket rögzíthet, és segítségével
zaostreniu kamkordéra na sklo alebo kovovú     megakadályozhatja, hogy amikor ablakon vagy
sie ku v okne pri nahrávaní objektov za sklom   fémhálón keresztül filmez, a kamera az üvegre
alebo sie kou.                   vagy a fémhálóra fókuszáljon.
                                                       65
   Používanie funkcie PROGRAM AE           A PROGRAM AE funkció használata

   (1) V režime CAMERA alebo MEMORY (iba typ     (1) CAMERA vagy MEMORY (csak DCR-
     DCR-TRV340E) zobrazíte nastavenia ponuky     TRV340E esetén) üzemmódban a menü
     stlačením tlačidla MENU.             megjelenítéséhez nyomja meg a MENU
   (2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        gombot.
     EXEC vyberte možnos PROGRAM AE v     a  (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
     potom ovládací prvok stlačte.           menüben válassza ki a PROGRAM AE
   (3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
     EXEC vyberte požadovaný režim.        (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
                              ki a kívánt üzemmódot.
                               2    MANUAL SET
                                    PROGRAM AE  AUTO
                                    P EFFECT   SPOTLIGHT
                                    D EFFECT   PORTRAIT
                                    FLASH MODE  SPORTS
                                    FLASH LVL   BEACH&SKI
                                    N. S. LIGHT  SUNSETMOON
                                    AUTO SHTR   LANDSCAPE
                                     RETURN
                                    [MENU] : END


                    MENU

   Zrušenie funkcie PROGRAM AE            A PROGRAM AE funkció kikapcsolása
   V nastaveniach ponuky nastavte položku      A menüben válassza a PROGRAM AE elemhez
   PROGRAM AE na hodnotu AUTO.            az AUTO értéket.

   Poznámky                     Megjegyzések
   •Kamkordér je nastavený na snímanie objektov   •Mivel a kamera úgy van beállítva, hogy csak a
   stredne až ve mi vzdialených, preto v       közepestől a végtelenig terjedő
   nasledujúcich režimoch nie je možné        távolságtartományban lévő tárgyakra
   nahrávanie zblízka:                fókuszáljon, az alábbi üzemmódban nem lehet
   – Ostré svetlo,                  közelképet készíteni:
   – Šport,                     – Reflektorfény
   – Pláž a lyžovanie.                – Sport
   •Kamkordér je nastavený na nahrávanie       – Tengerparti vagy havas táj
   vzdialených objektov v nasledujúcich režimoch:  •Az alábbi üzemmódokban a kamera úgy van
   – Západ slnka a mesačné svetlo,          beállítva, hogy csak a távoli tárgyakra
   – Krajina.                    fókuszáljon:
   •V režime PROGRAM AE nefungujú nasledujúce     – Napnyugta vagy holdfény
   funkcie:                     – Tájkép
   – Funkcia Colour Slow Shutter,          •PROGRAM AE üzemmódban nem működnek
   – pomalá uzávierka,                az alábbi funkciók:
   – starý film,                   – Colour Slow Shutter
   – poskakovanie.                  – Kis zársebesség
   •Ak je prepínač NIGHTSHOT nastavený do       – OLD MOVIE (régi film)
   polohy ON, funkcia PROGRAM AE nepracuje      – BOUNCE (pattogó)
   (indikátor bliká).                •Ha a NIGHTSHOT funkciót az ON beállítással
   •Funkcia PROGRAM AE v režime Colour Slow      már bekapcsolta, nem működik a PROGRAM
   Shutter nefunguje.                AE funkció. (Villog a kijelző.)
                            •A Colour Slow Shutter üzemmód használatakor
                            nem működik a PROGRAM AE funkció.
66
Používanie funkcie PROGRAM AE         A PROGRAM AE funkció használata

Nahrávanie vo svetle výbojovej lampy     Ha kisülő cső, például neonlámpa
(fluorescenčná lampa, sodíková a ortu ová   nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt
výbojka)                   készít felvételt
V nasledujúcich režimoch môže obraz blika   Az alábbi üzemmódokban villogás vagy
alebo sa môžu meni farby. V takomto prípade  színváltozás léphet fel. Ilyenkor kapcsolja ki a
funkciu PROGRAM AE vypnite.          PROGRAM AE funkciót.
– Mäkký portrét,               – Lágy portré
– Šport.                   – Sport
                                                 Rozšírené funkcie nahrávania
                                                 Speciális felvételi funkciók
                                                     67
                            Az expozíció kézi
   Ručná úprava expozície              beállítása
   Expozícia sa dá upravi a nastavi ručne.      Az expozíciót kézzel is beállíthatja. Az expozíciót
   Normálne sa expozícia nastavuje automaticky.   a kamera általában automatikusan állítja be.
   Expozícia sa upravuje ručne v nasledujúcich    Kézi beállítás ajánlott az alábbi esetekben:
   prípadoch:                    – ha a tárgy hátulról kap megvilágítást
   – ak je objekt je v protisvetle,         – ha a tárgy világos, a háttér pedig sötét
   – pri snímaní jasných objektov s tmavým      – ha élethűen akar rögzíteni sötét képeket (pl.
    pozadím,                     éjszakai jeleneteket)
   – pri vernom nahrávaní tmavých scén (napr.
    nočných scén).                 (1) CAMERA vagy MEMORY (csak DCR-
                              TRV340E esetén) üzemmódban nyomja meg
   (1) V režime CAMERA alebo MEMORY (iba typ       az EXPOSURE gombot. Ekkor megjelenik az
     DCR-TRV340E) stlačte tlačidlo EXPOSURE.      expozíció kijelzése a képernyőn.
     Na obrazovke sa objaví indikátor expozície.  (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
   (2) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       a fényerőt.
     EXEC nastavte jas.                             1  EXPOSURE
                             2


   Návrat do režimu automatickej expozície      Visszakapcsolás automatikus expozíció
   Stlačením tlačidla EXPOSURE vypnite indikátor.  üzemmódba
                            A kijelző kikapcsolásához nyomja meg az
   Poznámka                     EXPOSURE gombot.
   Pri ručnej úprave expozície nepracujú
   nasledujúce funkcie:               Megjegyzés
   – funkcia BACK LIGHT,               Ha az expozíciót kézzel állítja be, nem működnek
   – Funkcia Colour Slow Shutter.          az alábbi funkciók:
                            – BACK LIGHT (ellenfény)
   Kamkordér sa automaticky vráti do         – Colour Slow Shutter
   automatického režimu:
   – pri zmene režimu PROGRAM AE,          A kamera automatikusan visszakapcsol
   – pri prepnutí prepínača NIGHTSHOT do polohy   automatikus expozíció üzemmódba
    ON.                       – ha megváltoztatja a PROGRAM AE üzemmódot
                            – ha a NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe
                             állítja
68
Ručné zaostrovanie                Kézi fókuszbeállítás
V nasledujúcich prípadoch sa lepšie výsledky   Az alábbi esetekben eredményesebb a kézi
dosiahnu ručným zaostrením. Normálne sa      fókuszbeállítás. Az expozíciót a kamera általában
expozícia nastavuje automaticky:         automatikusan állítja be:
•Režim automatického zaostrovania nie je     •Az automatikus fókusz nem elég hatékony, ha:
 spo ahlivý pri snímaní:              – vízcseppekkel borított üveg mögül filmez
 – objektov cez sklo orosené kvapkami vody,     – vízszintes csíkokat filmez
 – vodorovných pruhov,               – gyenge kontrasztokkal rendelkező tárgyat
 – objektov s malým kontrastom, ktoré majú na     filmez homogén háttérrel (pl. fal vagy égbolt
  pozadí také predmety, ako napríklad stenu     háttérrel)
  alebo oblohu.                 •Ha az előtérben álló tárgy helyett a háttérben
•Zmena zaostrenia z objektu v popredí na objekt   állóra kíván fókuszálni.
                                                   Rozšírené funkcie nahrávania
 v pozadí.                    •Ha álló tárgyat állványról filmez.
•Snímanie stabilného objektu pomocou statívu.
(1) V režime CAMERA alebo MEMORY (iba typ     (1) CAMERA vagy MEMORY (csak DCR-
                                                   Speciális felvételi funkciók
  DCR-TRV340E) stlačte tlačidlo FOCUS. Na      TRV340E esetén) üzemmódban nyomja meg
  obrazovke sa objaví indikátor 9.         a FOCUS gombot. Ekkor a képernyőn
(2) Zaostrite otočením zaostrovacieho krúžka.     megjelenik a 9 szimbólum.
                         (2) A fókuszbeállító gyűrű forgatásával állítsa
                           élesre a képet.         2


                                     FOCUSNávrat do režimu automatického          Visszakapcsolás automatikus
zaostrovania                   fókuszbeállítás üzemmódba
Stlačením tlačidla FOCUS vypnite indikátor.    A kijelző kikapcsolásához nyomja meg a FOCUS
                         gombot.
                                                       69
   Ručné zaostrovanie             Kézi fókuszbeállítás

   Presné zaostrenie              A fókusz pontos beállítása
   Zaostrenie na objekty je ahšie, ak najprv  Állítsa be a zoomot úgy, mintha először „T”
   zaostríte s transfokátorom v polohe “T”   (telefotó) állásban, majd pedig „W” (széles
   (vzdialené predmety) a potom v polohe “W”  látószögű) állásban filmezne. íogy könnyebb lesz
   (širokouhlý záber).             a fókuszt megfelelően beállítani.

   Snímanie blízkych objektov         Ha közelről filmez egy tárgyat
   Zaostrujte s transfokátorom nastaveným v  Fókuszáljon a „W” (széles látószögű) üzemmód
   krajnej polohe “W” (širokouhlý záber).   szélső állásában.

   Indikátor 9 sa zmení na nasledujúce     Az 9 ikon helyett az alábbi jelzések jelennek
   indikátory:                 meg:
     pri nahrávaní vzdialeného objektu,     ha távoli tárgyra fókuszál
     ak je príliš malá vzdialenos objektu    ha a tárgy túl közel van ahhoz, hogy élesbe
     znemožňujúca zaostrenie.          lehessen hozni
70
Nahrávanie v
intervaloch                       Szakaszos felvétel
Nastavením kamkordéra na postupné prepínanie       Szakaszos felvételt készíthet, ha a kamerát úgy
automatického nahrávania a pohotovostného        állítja be, hogy az automatikusan felvegyen egy
režimu sa dá nahráva v časových intervaloch.       ideig, várjon egy ideig, ismét felvegyen egy ideig
Táto funkcia umožňuje vynikajúce nahrávanie       stb. Ez a funkció kiválóan alkalmas virágnyílás,
rozkvitania, postupného zjavovania at .         kibontakozás stb. megörökítésére.

                Príklad/Példa
                 1 sec          1 sec

                     9 min 59 sec      9 min 59 sec
                 [a]           [a]
                       [b]           [b]
                                                        Rozšírené funkcie nahrávania
                     10 min         10 min

                [a] REC TIME
                [b]INTERVAL

(1) Nastavenia ponuky zobrazíte v            (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  pohotovostnom režime stlačením tlačidla         MENU gombot készenléti üzemmódban.
  MENU.                        (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
(2) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          menüben válassza ki az INT. REC
  EXEC vyberte položku INT. REC v    , potom      menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  stlačte ovládací prvok.               (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           a SET menüpontot, majd nyomja meg a
                                                        Speciális felvételi funkciók
  EXEC vyberte položku SET a potom ovládací        tárcsát.
  prvok stlačte.                    (4) Állítsa be az INTERVAL és a REC TIME
(4) Nastavte INTERVAL a REC TIME.              értékét.
  1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte položku INTERVAL a potom          válassza az INTERVAL menüpontot, majd
    ovládací prvok stlačte.                 nyomja meg a tárcsát.
  2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte požadovaný interval a            válassza ki a kívánt időtartamot, majd
    potom ovládací prvok stlačte.              nyomja meg a tárcsát.
    Čas: 30SEC y 1MIN y 5MIN y                A választható időtartam: 30SEC y 1MIN
    10MIN                          y 5MIN y 10MIN
  3 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte položku REC TIME a potom          válassza ki a REC TIME menüpontot, majd
    ovládací prvok stlačte.                 nyomja meg a tárcsát.
  4 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte požadovanú dobu               válassza ki a kívánt felvételi időtartamot,
    nahrávania a potom ovládací prvok stlačte.        majd nyomja meg a tárcsát.
    Čas: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y              A választható időtartam: 0.5SEC y 1SEC
    2SEC                           y 1.5SEC y 2SEC
  5 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          5 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte položku    RETURN a           válassza ki a   RETURN menüpontot,
    potom ovládací prvok stlačte.              majd nyomja meg a tárcsát.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací         az ON menüpontot, majd nyomja meg a
  prvok stlačte.                      tárcsát.
(6) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte         (6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
  stlačením tlačidla MENU. Indikátor INTERVAL       gombot. Villog az INTERVAL kijelző.
  bliká.                        (7) A szakaszos felvétel megkezdéséhez nyomja
(7) Stlačením tlačidla START/STOP spustite          meg a START/STOP gombot. Ekkor
  nahrávanie v intervaloch. Indikátor INTERVAL       megjelenik a INTERVAL kijelző.
  svieti.
                                                            71
   Nahrávanie v intervaloch                Szakaszos felvétel


    7


                             2,3
                               CAMERA SET         CAMERA SET
                               SELFT I MER        SELFT I MER
                               D ZOOM           D ZOOM
                               PHOTO REC         PHOTO REC
                               16 : 9W I DE        16 : 9W I DE
                               STEADYSHOT         STEADYSHOT
                               FRAME REC         FRAME REC
                               I NT. REC  OFF      I NT. REC  ON
                                RETURN           RETURN   OFF
                                                   SET

                               [MENU] : END        [MENU] : END
            5  CAMERA SET
               SELFT I MER
               D ZOOM
                             4
               PHOTO REC           CAMERA SET         CAMERA SET
               16 : 9W I DE          I NT. REC         I NT. REC
               STEADYSHOT            I NTERVAL  30SEC     I NTERVAL  30SEC
               FRAME REC             REC T I ME         REC T I ME  1M I N
               I NT. REC  ON           RETURN           RETURN   5M I N
                RETURN                                 10M I N


               [MENU] : END


                               [MENU] : END        [MENU] : END
       6             STBY
                               CAMERA SET
                               I NT. REC
                                I NTERVAL
                                REC T I ME
                                 RETURN
                                       0 . 5SEC
                                            CAMERA SET
                                             I NT. REC
                                              I NTERVAL
                                              REC T I ME
                                               RETURN
                                                    0 . 5SEC
                                                      1SEC
                       I NTERVAL                         1 . 5SEC
                                                      2SEC
         MENU                    [MENU] : END        [MENU] : END
   Zrušenie nahrávania v intervaloch            A szakaszos felvétel kikapcsolása
   Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:      Az alábbi két módon történhet:
   – Nastavte INT. REC na hodnotu OFF v          – A menüben válassza az INT. REC elemhez az
    nastaveniach ponuky.                  OFF értéket.
   – Nastavte prepínač POWER do inej polohy ako      – A kamera POWER kapcsolóját állítsa a
    CAMERA.                         CAMERA-tól eltérő helyzetbe.

   Normálne nahrávanie počas nahrávania          Normál felvétel a szakaszos felvétel
   v intervaloch                      közben
   Nahrávanie v normálnom režime môžete počas       INTERVAL módban normál felvételt csak egyszer
   režimu INTERVAL spusti iba raz.             készíthet.
   Stlačte tlačidlo START/STOP. Indikátor         Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor az
   INTERVAL bliká a spustí sa nahrávanie v         INTERVAL kijelző villogni kezd, és elkezdődik a
   normálnom režime. Ak chcete normálne          normál felvétel. A normál felvétel leállításához
   nahrávanie ukonči , stlačte znova tlačidlo       ismét nyomja meg a START/STOP gombot.
   START/STOP.
                               Megjegyzés a felvételi időhöz
   Doba nahrávania                     A kiválasztott és a tényleges felvételi idő +/– 6
   V dobe nahrávania sa môže vyskytnú nezhoda       képkockával eltérhet egymástól.
   so zvoleným časom v rozsahu +/– šes snímok.
72
Nahrávanie po                      Felvétel képkockánként
snímkach – funkcia                   – Képkockánkénti
nahrávania po snímkach                 felvétel
Pomocou funkcie nahrávania po snímkach         Ezzel a funkcióval a mozgást állóképek
môžete vytvori nahrávku s efektom            sorozataként állíthatja elő. Ehhez felváltva
animovaného pohybu. Tento efekt dosiahnete       készítsen egy felvételt, majd mozdítsa el a
prerušovaním nahrávania a čiastočným          felvétel tárgyát egy kicsit, ismét készítsen egy
posúvaním objektu. Odporúčame použi statív a      felvételt, és így tovább. Javasoljuk, hogy e
po kroku č.5 kamkordér obsluhova pomocou        művelethez állványt és az 5. lépés után
dia kového ovládača.                  távirányítót használjon.

(1) Nastavenia ponuky zobrazíte v            (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  pohotovostnom režime stlačením tlačidla         MENU gombot készenléti üzemmódban.
                                                      Rozšírené funkcie nahrávania
  MENU.                        (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           menüben válassza ki a FRAME REC
  EXEC vyberte možnos FRAME REC v      a       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  potom ovládací prvok stlačte.            (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           az ON menüpontot, majd nyomja meg a
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací        tárcsát.
  prvok stlačte.                   (4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
(4) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte          gombot.
  stlačením tlačidla MENU.                Megjelenik a FRAME REC kijelzés.
  Objaví sa indikátor FRAME REC.           (5) A képkockánkénti felvétel megkezdéséhez
(5) Stlačením tlačidla START/STOP spustite         nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a
  nahrávanie po snímkach. Kamkordér            kamera mintegy hat képkockát készít, majd
                                                      Speciális felvételi funkciók
  zaznamená približne 6 snímok a vráti sa do       felvételi szünet állapotba kerül.
  pohotovostného režimu nahrávania.          (6) Mozdítsa el a tárgyat, majd ismételje meg az
(6) Posuňte objekt a zopakujte krok č.5.          5. lépést.                              5
     4               3    CAMERA SET
                          SELFT I MER
                                       CAMERA SET
                                        SELFT I MER
             STBY           D ZOOM           D ZOOM
                          PHOTO REC          PHOTO REC
              FRAME REC       16 : 9W I DE        16 : 9W I DE
                          STEADYSHOT         STEADYSHOT
                          FRAME REC OFF        FRAME REC ON
                          I NT. REC  ON       I NT. REC
                           RETURN           RETURN
       MENU
                         [MENU] : END         [MENU] : END
                                                          73
   Nahrávanie po snímkach                Felvétel képkockánként
   – funkcia nahrávania po snímkach           – Képkockánkénti felvétel

   Zrušenie nahrávania po snímkach            A képkockánkénti felvétel kikapcsolása
   Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:     Az alábbi két módon történhet:
   – Položku FRAME REC v nastaveniach ponuky       – A menüben válassza a FRAME REC elemhez
    nastavte na hodnotu OFF.               az OFF értéket.
   – Nastavte prepínač POWER do inej polohy ako     – A kamera POWER kapcsolóját állítsa a
    CAMERA.                        CAMERA-tól eltérő helyzetbe.

   Poznámka                       Megjegyzés
   Pri nepretržitom používaní tejto funkcie nie je    Ha folyamatosan használja ezt a funkciót, akkor
   zostávajúci čas pásky zobrazovaný správne.      a kijelzett fennmaradó felvételi idő nem lesz
                              helyes.
   Pri používaní funkcie nahrávania po snímkach
   Posledný nahratý strih je dlhší ako ostatné strihy.  A képkockánkénti felvételi funkció
                              használatakor
                              Az utolsóként egyszerre készített képkocka-
                              sorozat hosszabb, mint a többi.
74
Prekrytie obrazu
titulkom                       Feliratozás
K dispozícii je osem vopred nastavených a dva    Nyolc gyárilag beállított és két egyéni felirat
vlastné titulky (s. 78). Jazyk, farbu, ve kos a   közül választhat (78. oldal). Megválaszthatja a
polohu titulkov si môžete vybra .          felirat nyelvét, színét, méretét és helyét is.
                       VACATION
                                                    Rozšírené funkcie nahrávania
(1) Ponuku titulkov zobrazíte v pohotovostnom    (1) A feliratmenü megjelenítéséhez nyomja meg a
  režime stlačením tlačidla TITLE. Na         TITLE gombot készenléti üzemmódban.
  obrazovke sa zobrazí ponuka titulkov.        Ekkor a képernyőn megjelenik a feliratmenü.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte položku    a potom ovládací     ki a   elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
  prvok stlačte.                  (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         ki a kívánt feliratot, majd nyomja meg a
  EXEC vyberte požadovaný titulok a potom       tárcsát. A feliratok a kiválasztott nyelven
  ovládací prvok stlačte. Titulky sa zobrazia vo    jelennek meg.
  zvolenom jazyku.                 (4) Ha szükséges, változtassa meg a színt, a
(4) V prípade potreby upravte farbu, ve kos       méretet és a megjelenés helyét.
                                                    Speciális felvételi funkciók
  alebo polohu titulku.                1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
  1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          válassza ki a COLOUR, a SIZE vagy a
    EXEC vyberte položku COLOUR, SIZE          POSITION elemet, majd nyomja meg a
    alebo POSITION a potom ovládací prvok        tárcsát. Ekkor a kiválasztott elem
    stlačte. Vybratá položka sa zobrazí na        megjelenik a képernyőn.
    obrazovke.                    2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
  2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja
    EXEC vyberte požadovanú položku a          meg a tárcsát.
    potom ovládací prvok stlačte.          3 Addig ismételje az 1 és 2 lépést, amíg a
  3 Zopakujte kroky 1 a 2, kým nenastavíte         felirat meg nem felel igényeinek.
    požadovaný vzh ad titulku.          (5) A beállítások véglegesítéséhez ismét nyomja
(5) Ďalším pootočením ovládacieho prvku SEL/       meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
  PUSH EXEC sa nastavenie dokončí.         (6) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
(6) Stlačením tlačidla START/STOP spustite        START/STOP gombot.
  nahrávanie.                   (7) Ha már nem kívánja venni a címet, nyomja
(7) Ak chcete nahrávanie titulku skonči , stlačte    meg a TITLE gombot.
  tlačidlo TITLE.
                                                        75
   Prekrytie obrazu titulkom                    Feliratozás


     1

           TITLE
                      2         PRESET TITLE
                                HELLO!
                                HAPPY BIRTHDAY
                                HAPPY HOLIDAYS
                                                  PRESET TITLE
                                                  HELLO!
                                                  HAPPY BIRTHDAY
                                                  HAPPY HOLIDAYS
                                CONGRATULATIONS!           CONGRATULATIONS!
       PRESET TITLE                   OUR SWEET BABY            OUR SWEET BABY
        HELLO!                     WEDDING               WEDDING
        HAPPY BIRTHDAY                 VACATION               VACATION
        HAPPY HOLIDAYS                 THE END               THE END
        CONGRATULATIONS!                                   RETURN
        OUR SWEET BABY                 [TITLE] : END            [TITLE] : END
        WEDDING
        VACATION
        THE END
       [TITLE] : END


                      3         PRESET TITLE
                                HELLO!
                                HAPPY BIRTHDAY
                                HAPPY HOLIDAYS
                                                TITLE                                CONGRATULATIONS!
                                OUR SWEET BABY               VACATION
                                WEDDING
                                VACATION
                                THE END
                                RETURN
                               [TITLE] : END            [TITLE] : END
                      4     SIZE


                               SIZE
                                   SMALL


                                     LARGE
                                                TITLE
                                                  VACATION
                                   VACATION
                                                  [TITLE] : END
   Prekrytie obrazu titulkom počas                 Feliratozás felvételkészítés közben
   nahrávania                           Felvételkészítés közben nyomja meg a TITLE
   Počas nahrávania stlačte tlačidlo TITLE a            gombot, majd hajtsa végre a 2-5. lépést. Amikor
   vykonajte kroky 2 až 5. Po stlačení ovládacieho         az 5. lépésben megnyomja a SEL/PUSH EXEC
   prvku SEL/PUSH EXEC v kroku 5 sa titulok            tárcsát, a felirat felkerül a szalagra.
   nahrá.
                                   A gyári feliratok nyelvének kiválasztása
   Výber jazyka vopred nastaveného titulku             Ha módosítani szeretné a felirat nyelvét, a 2.
   Ak chcete zmeni jazyk titulku, pred vykonaním          lépés végrehajtása előtt válassza ki az  ikont.
   kroku 2 vyberte ikonu . Potom nastavte             Ezután válassza ki a kívánt nyelvet, majd térjen
   požadovaný jazyk a pokračujte krokom 2.             vissza a 2. lépéshez.

   Ak počas prekrývania obrazu titulkom              Ha feliratozás közben jeleníti meg a menüt
   zobrazíte ponuku                        Amíg látszik a menü, a feliratot nem kerül
   Počas zobrazenia ponuky sa titulok nenahrá.           rögzítésre.

   Používanie vlastného titulku                  Egyéni felirat használata
   Ak chcete použi vlastný titulok, v kroku 2           Ha egyéni feliratot kíván használni, a 2. lépésben
   vyberte ikonu  .                        válassza a   ikont.
76
Prekrytie obrazu titulkom             Feliratozás

Nastavenie titulku                A felirat beállítása
•Farba titulku sa pri nastavovaní mení      •A felirat színe így változik:
 nasledovne:                    WHITE (fehér) y YELLOW (sárga) y VIOLET
 WHITE (biela) y YELLOW (žltá) y VIOLET      (ibolya) y RED (piros) y CYAN (zöldeskék)
 (fialová) y RED (červená) y CYAN         y GREEN (zöld) y BLUE (kék)
 (zelenomodrá) y GREEN (zelené) y BLUE      •A felirat mérete így változik:
 (modrá).                     SMALL (kicsi) y LARGE (nagy)
•Ve kos titulku sa zmení nasledovne:        LARGE méterben legfeljebb 12 karaktert tud
 SMALL (malý) y LARGE (ve ký).           beírni. A 13. karakter beírásakor a felirat mérete
 V titulku s ve kos ou LARGE sa dá zada menej   SMALL lesz, még akkor is, ha LARGE méretet
 ako 13 znakov. Ak zadáte viac ako 12 znakov,   választott.
                                                    Rozšírené funkcie nahrávania
 ve kos titulku sa zmení na SMALL aj v takom   •A felirat megjelenítésének helye így változik:
 prípade, ak bola vybratá ve kos LARGE.      1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9
•Poloha titulku sa pri nastavovaní mení      Minél nagyobb a számérték, a felirat annál
 nasledovne:                    lejjebb kerül.
 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9             Ha a LARGE méretet választotta ki a felirat
 Vyšším číslam označujúcim polohu zodpovedá    számára, nem választhatja a 9-es megjelenítési
 nižšie umiestnenie titulku.            helyet.
 Pri titulok s ve kos ou LARGE sa nedá zvoli
 poloha 9.                    A felirat kiválasztása és beállítása közben
                         A képernyőn megjelenő felirat nem vehető fel a
Výber a nastavovanie titulku           szalagra.
Titulok zobrazený na obrazovke nie je možné
                                                    Speciális felvételi funkciók
nahra .                      Ha felvételkészítés közben rögzít feliratot
                         A sípoló hang nem hallható.
Prekrývanie obrazu titulkom počas
nahrávania                    Lejátszás során
Neozve sa zvukový signál (pípnutie).       Megjeleníthető felirat. A kamera ekkor azonban
                         nem rögzíti a feliratot a szalagra.
Počas prehrávania                 Feliratot másolás közben rögzíthet oly módon,
Môžete použi prekrytie obrazu titulkom. Titulok  hogy a kamerát a videomagnóhoz az A/V
sa však nenahrá na pásku.             összekötőkábel segítségével csatlakoztatja. Ha
Pri kopírovaní pásky môžete titulok nahra     nem az A/V összekötőkábelt, hanem az i.LINK
pripojením kamkordéra k videorekordéru      kábelt használja, feliratot nem tud rögzíteni.
pomocou prípojného kábla A/V. Ak namiesto
prípojného kábla A/V použijete kábel i.LINK,
titulok sa nenahrá.
                                                        77
   Vytvorenie vlastných                   Egyéni feliratok
   titulkov                         készítése
   Môžete si pripravi až dva vlastné titulky a uloži     Két különböző feliratot készíthet el és tárolhat a
   ich v kamkordéri. Každý titulok môže obsahova       kamerában. Mindegyik felirat legfeljebb 20
   najviac 20 znakov.                    karakterből állhat.
   (1) V pohotovostnom režime alebo v režime
     PLAYER stlačte tlačidlo TITLE.            (1) Készenléti vagy PLAYER üzemmódban
   (2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH            nyomja meg a TITLE gombot.
     EXEC vyberte možnos     a potom ovládací     (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
     prvok stlačte.                      ki a   elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
   (3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
     EXEC vyberte položku CUSTOM1 SET alebo          ki a CUSTOM1 SET vagy a CUSTOM2 SET
     CUSTOM2 SET a potom ovládací prvok            elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
     stlačte.                       (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
   (4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH            ki a kívánt karakter oszlopát, majd nyomja
     EXEC vyberte stĺpec s požadovaným znakom         meg a tárcsát.
     a potom ovládací prvok stlačte.            (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
   (5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH            ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg a
     EXEC vyberte požadovaný znak a potom           tárcsát.
     ovládací prvok stlačte.                (6) Addig ismételje a 4. és az 5. lépést, amíg a
   (6) Opakovaním krokov 4 a 5 vyberte všetky          felirathoz szükséges valamennyi karaktert ki
     znaky a titulok dokončite.                nem választotta.
   (7) Ak chcete prípravu vlastného titulku dokonči ,    (7) A feliratkészítés befejezéséhez a SEL/PUSH
     otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH            EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki a
     EXEC vyberte možnos [SET] a potom             [SET] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
     ovládací prvok stlačte. Titulok sa uloží do        Ekkor a felirat elraktározódik a memóriában.
     pamäte.                        (8) A feliratmenü eltüntetéséhez nyomja meg a
   (8) Ak chcete zruši zobrazenie ponuky titulkov,        TITLE gombot.
     stlačte tlačidlo TITLE.


     1

           TITLE          2      TITLE SET
                              CUSTOM1 SET
                              CUSTOM2 SET
                                              TITLE SET
                                               CUSTOM1 SET
                                               CUSTOM2 SET
                                               RETURN


       PRESET TITLE
        HELLO!
        HAPPY BIRTHDAY
        HAPPY HOLIDAYS               [TITLE] : END           [TITLE] : END
        CONGRATULATIONS!
        OUR SWEET BABY
        WEDDING
        VACATION
        THE END

       [TITLE] : END         3      TITLE SET
                              CUSTOM1 SET
                              CUSTOM2 SET
                              RETURN
                                              TITLE SET   P1
                                              ____________________

                                               ABCDE 12345
                                               FGHIJ 67890
                                                          $F¥DM£
                                                          ¿iø”:
                                               KLMNO ÀÈÌÒÙ      [ C ]
                                               PQRST ÁÉÍÓÚ      [ cP2 ]
                                               UVWXY ÂÊÔÆŒ      [ SET ]
                                               Z& ?! ÃÕÑçß
                                               ’ . , / – ÄÏÖÜÅ
                              [TITLE] : END          [TITLE] : END
                       4      TITLE SET   P1
                             ____________________

                              ABCDE 1 2 3 4 5
                              FGHIJ 6 7 8 9 0
                                       $F¥DM£
                                       ¿iø”:
                                              TITLE SET   P1
                                              ____________________

                                              ABCDE 1 2 3 4 5
                                              FGHIJ 6 7 8 9 0
                                                          $F¥DM£
                                                          ¿iø”:
                      -
                              KLMNO ÀÈÌÒÙ    [ C ]     KLMNO ÀÈÌÒÙ      [ C ]
                              PQRST ÁÉÍÓÚ    [ cP2 ]    PQRST ÁÉÍÓÚ      [ cP2 ]


                       6       UVWXY ÂÊÔÆŒ
                              Z& ? ! ÃÕÑçß
                              ’ . , / – ÄÏÖÜÅ
                             [TITLE] : END
                                       [ SET ]    UVWXY ÂÊÔÆŒ
                                              Z& ? ! ÃÕÑçß
                                              ’ . , / – ÄÏÖÜÅ
                                              [TITLE] : END
                                                          [ SET ]
                             TITLE SET   P1        TITLE SET          P1
                             ___________________       S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                              ABCDE 1 2 3 4 5  $F¥DM£     ABCDE 1 2 3 4 5    $F¥DM£
                              FGHIJ 6 7 8 9 0  ¿iø”:     FGHIJ 6 7 8 9 0    ¿iø”:
                              KLMNO ÀÈÌÒÙ    [ C ]     KLMNO ÀÈÌÒÙ      [ C ]
                              PQRST ÁÉÍÓÚ    [ cP2 ]    PQRST ÁÉÍÓÚ      [ cP2 ]
                              UVWXY ÂÊÔÆŒ    [ SET ]    UVWXY ÂÊÔÆŒ      [ SET ]
                              Z& ? ! ÃÕÑçß           Z& ? ! ÃÕÑçß
                              ’ . , / – ÄÏÖÜÅ         ’ . , / – ÄÏÖÜÅ
                             [TITLE] : END          [TITLE] : END

78
Vytvorenie vlastných titulkov           Egyéni feliratok készítése

Zmena uloženého titulku              Tárolt felirat módosítása
V kroku 3 vyberte položku CUSTOM1 SET alebo    Attól függően, hogy melyik feliratot kívánja
CUSTOM2 SET, pod a toho, ktorý titulok chcete   módosítani, válassza ki a 3. lépésben a
zmeni . Potom stlačte ovládací prvok SEL/PUSH   CUSTOM1 SET vagy CUSTOM2 SET beállítást,
EXEC.                       majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC     A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza ki a
vyberte ikonu [C] a stlačením ovládacieho prvku  [C] elemet, majd a felirat törléséhez nyomja meg
titulok odstráňte. Posledný znak sa vymaže.    a tárcsát. Ekkor törlődik az utolsó karakter. ĺorja
Pod a potreby zadajte nový titulok.        be a kívánt új feliratot.

Ak zadávanie znakov v pohotovostnom        Ha kazetta van a kamerában, és a felirat
                                                    Rozšírené funkcie nahrávania
režime s kazetou v kamkordéri trvá tri minúty   karaktereinek beírása nem fejeződik be 3
alebo dlhšie                   percen belül készenléti üzemmódban
Napájanie sa automaticky vypne. Zadané znaky   A kamera automatikusan kikapcsol. A már beírt
zostanú uložené v pamäti. Nastavte prepínač    karaktereket a memória tárolja. Állítsa a POWER
POWER do polohy OFF (CHG), potom ho        kapcsolót először OFF (CHG), majd ismét
prepnite spä do polohy CAMERA a pokračujte    CAMERA helyzetbe, és folytassa a műveletet az
od kroku 1.                    1. lépéstől.
Odporúča sa nastavi prepínač POWER do       Javasoljuk, hogy a karakterek beírása idejére
polohy PLAYER alebo vybra kazetu. Kamkordér    állítsa a POWER kapcsolót PLAYER helyzetbe
sa potom počas zadávania znakov nebude      vagy vegye ki a kazettát, ha nem akarja, hogy a
automaticky vypína .               kamera automatikusan kikapcsoljon.
                                                    Speciális felvételi funkciók
Ak vyberiete ikonu [   ]            Ha a [   ] parancsot választja ki
Zobrazí sa ponuka na výber abecedy a ruských   Megjelenik a latin és a cirill ábécé kiválasztására
znakov. Ak sa chcete vráti na predchádzajúcu   szolgáló menü. Az előző képernyőre a [     ]
obrazovku, vyberte ikonu [  ].         parancs kiválasztásával térhet vissza.

Vymazanie znaku                  Karakter törlése
Vyberte ikonu [C]. Posledný znak sa vymaže.    Válassza a [C] parancsot. Ekkor törlődik az
                         utolsó karakter.
Zadanie medzery
Vyberte jeden z nasledujúcich znakov [Z& ?!] a  Szóköz bevitele
potom vyberte prázdnu oblas .           Válassza ki a [Z& ?!] parancsot, majd válassza
                         ki az üres részt.
                                                        79
   Vkladanie záberu                 Jelenet beszúrása
   Na nahratú pásku môžete vloži záber tak, že    Egy felvétel közepébe is beilleszthet egy
   nastavíte začiatočný a koncový bod. Snímky    jelenetet, ha megadja, hogy hol kezdődjék és hol
   nahraté medzi týmito dvoma bodmi sa vymažú.    végződjék. E kezdő- és végpont között az
   Pre túto operáciu používajte dia kový ovládač.  eredeti felvétel törlődik.
                            Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
                            végre.
                  [a]                [b]
   (1) Ke je kamkordér v pohotovostnom režime,    (1) Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az
     podržte stlačené tlačidlo EDITSEARCH.       EDITSEARCH gombot, és engedje fel a
     Uvo nite ho v koncovom bode vkladania [b].    beszúrandó rész végénél [b].
   (2) Na dia kovom ovládači stlačte tlačidlo ZERO  (2) Nyomja meg a távirányító ZERO SET
     SET MEMORY.                    MEMORY gombját.
     Indikátor ZERO SET MEMORY začne blika a      Ekkor villogni kezd a ZERO SET MEMORY
     počítadlo sa nastaví na nulu.           kijelzés, és a számláló nullára áll.
   (3) Stlačte a podržte stlačené tlačidlo      (3) Tartsa lenyomva a EDITSEARCH gomb – 7
     EDITSEARCH (stranu – 7) a uvo nite ho v      felét, és ott engedje fel, ahol a beszúrt
     začiatočnom bode vkladania [a].          résznek kezdődnie kell [a].
   (4) Stlačením tlačidla START/STOP spustite    (4) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
     nahrávanie. Záber sa vloží. Nahrávanie sa     START/STOP gombot. A jelenet rákerül a
     automaticky zastaví pri nulovej hodnote      szalagra. A felvétel automatikusan leáll,
     počítadla. Kamkordér sa vráti do         amikor a szalagszámláló eléri a nulla értéket.
     pohotovostného režimu.              Ekkor a kamera ismét készenléti állapotba
                              kerül.


        ZERO SET
        MEMORY
                                       EDITSEARCH
80
Vkladanie záberu              Jelenet beszúrása

Poznámky                  Megjegyzések
•Funkciu vynulova a nastavi pamä je možné  •A null-pont megjegyzése funkció csak Digital8
 používa len pre pásky nahraté v systéme    rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
 Digital8 .                 működik.
•Pri prehrávaní vloženého záberu môže by  •Lejátszáskor előfordulhat, hogy a beszúrt
 obraz a zvuk na jeho konci skreslený.    részlet végénél a kép és a hang kissé torz lesz.

Ak páska obsahuje medzi nahratými      Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
oblas ami prázdnu oblas           között üres részek is vannak
Funkcia vynulova a nastavi pamä nemusí   Előfordulhat, hogy a null-pontot megjegyző
pracova správne.              funkció nem működik megfelelően.
                                                Rozšírené funkcie nahrávania
                                                Speciális felvételi funkciók
                                                    81
   — Rozšírené funkcie prehrávania —          — Speciális lejátszási funkciók —

   Prehrávanie pásky s                 Képeffektusok alkalmazása
   obrazovými efektmi                 lejátszás közben
   Počas prehrávania môžete spracova záber       Lejátszás közben a jelenetek hatását az alábbi
   použitím funkcií nasledujúcich obrazových      képeffektusokkal fokozhatja: NEG.ART, SEPIA,
   efektov: NEG.ART, SEPIA, B&W a SOLARIZE.      B&W és SOLARIZE.

   (1) Nastavenia ponuky zobrazíte počas        (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
     prehrávania alebo pozastavenia prehrávania     MENU gombot lejátszás vagy pillanat-állj
     stlačením tlačidla MENU.              üzemmódban.
   (2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
     EXEC vyberte P EFFECT v    , potom stlačte    menüben állítsa be a P EFFECT menüpontot,
     ovládací prvok.                   majd nyomja meg a tárcsát.
   (3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
     EXEC vyberte požadovaný obrazový efekt a      ki a kívánt képeffektus üzemmódot, majd
     potom ovládací prvok stlačte.            nyomja meg a tárcsát.
     Bližšie informácie o každom obrazovom        Az egyes képeffektusokról részletesebben a
     efekte získate na strane 60.            60. oldalon olvashat.
                                 2   MANUAL SET
                                     P EFFECT    OFF
                                     D EFFECT    NEG. ART
                                      RETURN    SEPIA
                                             B&W
                                             SOLARIZE
                                     [MENU] : END
                       MENU


   Zrušenie obrazového efektu             A képeffektus kikapcsolása
   Položku P EFFECT v nastaveniach ponuky       A menüben válassza a P EFFECT elemhez az
   nastavte na hodnotu OFF.              OFF értéket.
82
Prehrávanie pásky s obrazovými          Képeffektusok alkalmazása
efektmi                      lejátszás közben

Poznámky                     Megjegyzések
•Funkcie obrazových efektov je možné používa   •Az képeffektus funkció csak Digital8
 len pre pásky nahraté v systéme Digital8 .    rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
•Po spracovaní obrázka použitím funkcií      működik.
 obrazových efektov nemôžete obrázok nahra    •Ezzel a kamerával nem lehet szalagra rögzíteni
 na pásku. Obrázky však môžete nahra na      a képeffektus funkció segítségével feldolgozott
 pamä ovú kartu “Memory Stick” (iba typ DCR-    felvételeket. Ha rögzíteni kívánja őket, vegye fel
 TRV340E, s. 172, 178) alebo na videorekordér,   őket „Memory Stick” memóriakártyára (csak
 ak kamkordér použijete ako prehrávač.       DCR-TRV340E esetén) (172. es 178. oldal),
                          illetve videomagnóra úgy, hogy a kamerát
Obraz spracovaný použitím funkcií         használja lejátszó forrásként.
obrazových efektov
Obraz spracovaný použitím funkcií digitálnych   A képeffektus segítségével feldolgozott
                                                    Rozšírené funkcie prehrávania
efektov nie je vyvedený do konektorovej zásuvky  képek
 DV OUT.                     A képeffektus segítségével feldolgozott képek
                         nem továbbíthatóak a DV OUT aljzaton
Ak nastavíte prepínač POWER do polohy OFF     keresztül.
(CHG) alebo ak zastavíte prehrávanie
Funkcia obrazových efektov sa automaticky     Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
zruší.                      állítja vagy megállítja a lejátszást
                         A képeffektus funkció automatikusan kikapcsol.
                                                    Speciális lejátszási funkciók
                                                        83
                                Digitális effektusok
   Prehrávanie pásky s                    alkalmazása lejátszás
   digitálnymi efektmi                    közben
   Počas prehrávania môžete záber spracova          Lejátszás közben a jelenetek hatását az alábbi
   použitím nasledujúcich funkcií digitálnych        digitális effektusokkal fokozhatja: STILL, FLASH,
   efektov: STILL, FLASH, LUMI. a TRAIL.           LUMI. és TRAIL.

   (1) Nastavenia ponuky zobrazíte v režime         (1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
     prehrávania stlačením tlačidla MENU.           MENU gombot lejtászás üzemmódban.
   (2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
     EXEC vyberte D EFFECT v    , potom stlačte      menüben állítsa be a D EFFECT menüpontot,
     ovládací prvok.                      majd nyomja meg a tárcsát.
   (3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
     EXEC vyberte požadovaný digitálny efekt a         ki a kívánt digitális effektus üzemmódot, majd
     potom ovládací prvok stlačte.               nyomja meg a tárcsát.
     Na obrazovke sa zobrazia prúžky.             Ekkor a képernyőn feltűnnek a beállító-skála
     V režimoch STILL alebo LUMI. sa obrázok, pri       vonalai.
     ktorom stlačíte ovládací prvok SEL/PUSH          Ha STILL (állókép) vagy LUMI. (fényesség)
     EXEC, uloží do pamäte ako statický obrázok.        módban egy képnél megnyomja a SEL/PUSH
   (4) Efekt upravte pootočením ovládacieho prvku        EXEC tárcsát, a kép állóképként bekerül a
     SEL/PUSH EXEC.                      kamera memóriájába.
     Bližšie informácie o každom digitálnom efekte     (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
     získate na strane 62.                   az effektust.
                                  Az egyes digitális effektusokról
                                  részletesebben a 62. oldalon olvashat.
             MENU

                    2   MANUAL SET
                        D EFFECT
                         OFF
                                     4   MANUAL SET
                                         D EFFECT

                         ST ILL
                         FLASH
                         LUMI.              LUMI.   IIIIIIII••••••••
                         TRAIL                        [MENU] : END           [MENU] : END
   Zrušenie digitálneho efektu                A digitális effektus kikapcsolása
   V nastaveniach ponuky nastavte položku          A menüben válassza a D EFFECT elemhez az
   D EFFECT na hodnotu OFF.                 OFF értéket.
84
Prehrávanie pásky s digitálnymi          Digitális effektusok alkalmazása
efektmi                      lejátszás közben

Poznámky                     Megjegyzések
•Funkcie digitálnych efektov je možné používa   •A digitális effektus funkció csak Digital8
 len pre pásky nahraté v systéme Digital8 .    rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
•Po spracovaní obrázka použitím funkcií      működik.
 digitálnych efektov nemôžete obrázok nahra    •Ezzel a kamerával nem lehet szalagra rögzíteni
 na pásku. Obrázky však môžete nahra na      a digitális effektus funkció segítségével
 pamä ovú kartu “Memory Stick” (iba typ DCR-    feldolgozott felvételeket. Ha rögzíteni kívánja
 TRV340E, s. 172, 178) alebo na videorekordér,   őket, vegye fel őket „Memory Stick”
 ak kamkordér použijete ako prehrávač.       memóriakártyára (csak DCR-TRV340E esetén)
                          (172. es 178. oldal), illetve videomagnóra úgy,
Obraz spracovaný použitím funkcií digitálnych   hogy a kamerát használja lejátszó forrásként.
efektov
Obraz spracovaný použitím funkcií digitálnych   A digitális effektus segítségével feldolgozott
                                                   Rozšírené funkcie prehrávania
efektov nie je vyvedený do konektorovej zásuvky  képek
 DV OUT.                     A digitális effektus segítségével feldolgozott
                         képek nem továbbíthatóak a DV OUT aljzaton
Ak nastavíte prepínač POWER do polohy OFF     keresztül.
(CHG) alebo ak zastavíte prehrávanie
Digitálne efekty sa automaticky zrušia.      Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
                         állítja vagy megállítja a lejátszást
                         A digitális effektus funkció automatikusan
                         kikapcsol.
                                                   Speciális lejátszási funkciók
                                                       85
   Zväčšovanie nahratého               A szalagra felvett képek
   obrazu – funkcia pásky              nagyítása
   PB ZOOM                      – Szalag PB ZOOM
   Pohyblivý a statický obrázok nahratý na páske   Lehetőség van a szalagra felvett álló- és
   môžete zväčšova .                 mozgóképek kinagyítására is.
   Okrem toho môže kamkordér zväčšova statické    Emellett a kamera „Memory Stick”
   obrázky nahraté na pamä ovej karte “Memory    memóriakártyára rögzített állóképet is fel tud
   Stick” (iba typ DCR-TRV340E, s. 203).       nagyítani (csak DCR-TRV340E esetén)
                            (203. oldal).
   (1) V režime prehrávania alebo pozastaveného
     prehrávania stlačte tlačidlo PB ZOOM. Obraz  (1) Lejátszás vagy pillant-állj üzemmódban
     sa zväčší a na obrazovke sa zobrazia       nyomja meg a kamera PB ZOOM gombját. A
     indikátory R r, ktoré udávajú smer jeho      kamera kinagyítja a képet, a képernyőn pedig
     posunutia.                    megjelenik a kép mozgatási irányát mutató R
   (2) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       r jelzés.
     EXEC posuňte zväčšený obrázok a potom     (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
     ovládací prvok stlačte.              mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
       R : Obrázok sa pohybuje smerom nadol.     meg a tárcsát.
       r : Obrázok sa pohybuje smerom nahor.       R : A kép lefelé mozdul el.
   (3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         r : A kép felfelé mozdul el.
     EXEC posuňte zväčšený obrázok a potom     (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
     ovládací prvok stlačte.              mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
       T : Obraz sa pohybuje smerom doprava.     meg a tárcsát.
         (Otočte ovládací prvok smerom         T : A kép jobbra mozdul el (forgassa a
         nadol.)                      tárcsát lefelé).
       t : Obraz sa pohybuje smerom do ava.        t : A kép balra mozdul el (forgassa a
         (Otočte ovládací prvok smerom           tárcsát felfelé).
         nahor.)               (4) Csak DCR-TRV340E esetén:
   (4) Iba typ DCR-TRV340E:               Állítsa be a nagyítás mértékét a nagyítókarral.
     Pomocou ovládača motorového transfokátora     A nagyítás arányát 1,1-szeres és ötszörös
     nastavte stupeň zväčšenia.            között változtathatja.
     Obraz môžete zväčši od 1,1-krát až na         W : Csökkenti a nagyítás arányát.
     pä násobok pôvodnej ve kosti.              T : Növeli a nagyítás arányát.
       W : Zníženie stupňa zväčšenia.
       T : Zvýšenie stupňa zväčšenia.                            4

                              2    PB ZOOM
                                  × 5.0
                                  [EXEC] : T t
                              3    PB ZOOM
                                  × 5.0
           1
                                  [EXEC] : r R
               PB ZOOM


86
Zväčšovanie nahratého obrazu            A szalagra felvett képek nagyítása
– funkcia pásky PB ZOOM              – Szalag PB ZOOM

Zrušenie funkcie PB ZOOM              A PB ZOOM funkció kikapcsolása
Stlačením tlačidla PB ZOOM vypnite indikátor.   A kijelző kikapcsolásához nyomja meg a PB
                          ZOOM gombot.
Poznámky
•Funkciu PB ZOOM je možné používa len pre     Megjegyzések
 pásky nahraté v systéme Digital8 .        •A PB ZOOM funkció csak Digital8
•Po spracovaní obrázka použitím funkcie       rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
 PB ZOOM nemôžete obrázok nahra na pásku.      működik.
 Obrázky však môžete nahra na pamä ovú       •Ezzel a kamerával nem lehet szalagra rögzíteni
 kartu “Memory Stick” (iba typ DCR-TRV340E,     a PB ZOOM funkció segítségével feldolgozott
 s. 172) alebo na videorekordér, ak kamkordér    felvételeket. Ha rögzíteni kívánja őket, vegye fel
 použijete ako prehrávač.              őket „Memory Stick” memóriakártyára (csak
                          DCR-TRV340E esetén) (172. oldal), illetve
                                                     Rozšírené funkcie prehrávania
Obraz v režime PB ZOOM               videomagnóra úgy, hogy a kamerát használja
Obraz spracovaný použitím funkcie PB ZOOM      lejátszó forrásként.
nie je vyvedený do konektorovej zásuvky
 DV OUT.                     A PB ZOOM funkció segítségével feldolgozott
                          képek
Funkcia PB ZOOM sa automaticky zruší, ak:     A PB ZOOM segítségével feldolgozott képek
– je prepínač POWER nastavený do polohy OFF    nem továbbíthatóak a DV OUT aljzaton
 (CHG),                      keresztül.
– zastavíte prehrávanie,
– stlačíte tlačidlo MENU,             A PB ZOOM funkció automatikusan
– stlačíte tlačidlo TITLE.             kikapcsol, ha:
– vložíte pamä ovú kartu “Memory Stick” (iba typ  – a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
                                                     Speciális lejátszási funkciók
 DCR-TRV340E).                   kapcsolja
                          – leállítja a lejátszást
Nahrávanie obrázka upraveného funkciou       – megnyomja a MENU gombot
pásky PB ZOOM na pamä ovú kartu “Memory      – megnyomja a TITLE gombot
Stick” (iba typ DCR-TRV340E)            – ha betesz egy „Memory Stick” memóriakártyát
Obrázok upravený funkciou pásky PB ZOOM       (csak DCR-TRV340E esetén)
nahráte stlačením tlačidla PHOTO.
                          Szalag PB ZOOM funkcióval feldolgozott
                          képek rögzítése „Memory Stick”
                          memóriakártyára (csak DCR-TRV340E esetén)
                          A szalag PB ZOOM funkcióval feldolgozott kép
                          rögzítéséhez nyomja meg a PHOTO gombot.
                                                         87
   Rýchle vyh adanie záberu             Ráállás a kazetta egy
   – funkcia vynulova a nastavi           megadott pontjára
   pamä (ZERO SET MEMORY)              – ZERO SET MEMORY
   Kamkordér prevíja dopredu a dozadu a       A kamera előre- vagy hátracsévéli a szalagot, és
   automaticky sa zastaví na požadovanom zábere,   automatikusan rááll arra jelenetre, amelyhez a
   pri ktorom má počítadlo pásky hodnotu       „0:00:00” számlálóállást rendelte.
   “0:00:00”.                    Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
   Na túto operáciu používajte dia kový ovládač.   végre.
   Túto funkciu použite napríklad na neskoršie    Ez a funkció például akkor lehet hasznos, ha
   prezeranie požadovaného záberu pri prehrávaní.  később lejátszás közben ismét meg kíván
                            tekinteni egy adott jelenetet.
   (1) V režime prehrávania stlačte tlačidlo
     DISPLAY.                   (1) Lejátszás üzemmódban nyomja meg a
   (2) V bode, ktorý chcete neskôr nájs , stlačte    DISPLAY gombot.
     tlačidlo ZERO SET MEMORY. Počítadlo      (2) Azon a ponton, amelyre később rá kíván állni,
     pásky zobrazí údaj “0:00:00” a na obrazovke    nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot.
     začne blika indikátor ZERO SET MEMORY.      Ekkor a számláló állása „0:00:00” lesz, a
   (3) Ak chcete zastavi prehrávanie, stlačte      ZERO SET MEMORY kijelzés pedig villogni
     tlačidlo x.                    kezd a képernyőn.
   (4) Stlačte tlačidlo m, čím previniete pásku do  (3) Amikor meg kívánja szakítani a lejátszást,
     nulového bodu počítadla. Páska sa         nyomja meg a x gombot.
     automaticky zastaví po dosiahnutí približne  (4) A m gomb megnyomásával csévélje vissza
     nulovej hodnoty počítadla. Indikátor ZERO     a szalagot a számláló null-pontjára. Amikor a
     SET MEMORY sa prestane zobrazova a        számláló nagyjából eléri a nulla állást, a
     objaví sa časový kód.               szalag automatikusan megáll. Eltűnik a ZERO
   (5) Stlačte tlačidlo N. Prehráva sa začne od     SET MEMORY jelzés és megjelenik az
     nulovej hodnoty počítadla.            időkód.
                            (5) Nyomja meg a N gombot. A számláló null-
                              pontjától megkezdődik a lejátszás.
                DISPLAY             ZERO SET
                                MEMORY

                   m             N

                    x
   Poznámky                     Megjegyzések
   •Funkciu vynulova a nastavi pamä je možné     •A null-pont megjegyzése funkció csak Digital8
   používa len pre pásky nahraté v systéme       rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
   Digital8 .                    működik.
   •Ak stlačíte tlačidlo ZERO SET MEMORY pred    •Ha a szalag visszacsévélése előtt nyomja meg
   previnutím pásky, funkcia vynulova a nastavi   a ZERO SET MEMORY gombot, kikapcsol a
   pamä sa zruší.                  null-pont megjegyzése funkció.
   •Môže sa vyskytnú nezhoda s časovým kódom     •Az időkódhoz képest néhány másodperces
   v rozsahu nieko kých sekúnd.           eltérés előfordulhat.

   Ak páska obsahuje medzi nahratými         Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
   oblas ami prázdnu oblas              között üres részek is vannak
   Funkcia vynulova a nastavi pamä nemusí      Előfordulhat, hogy a null-pontot megjegyző
88  pracova správne.                 funkció nem működik megfelelően.
Vyh adávanie nahrávky
pod a dátumu                         Keresés a dátum
– vyh adávanie dátumu                     alapján – DATE SEARCH
Môžete automaticky vyh ada bod, v ktorom sa          A kamera automatikusan meg tudja keresni azt a
mení dátum, a od tohto bodu zača prehrávanie         pontot, ahol a felvételi dátum vált, és ettől a
(vyh adávanie dátumu).                    ponttól kezdi meg a lejátszást (dátumkeresés).
Pre túto operáciu používajte dia kový ovládač.        Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
Túto funkciu používajte na zis ovanie bodu, v         végre.
ktorom sa mení dátum nahrávky, alebo na            E funkció segítségével ellenőrizni tudja, hol
úpravu nahrávky pri každom dátume.              vannak váltások felvételi dátumok között, illetve
                               az egyes felvételi dátumok szerint tudja
                               szerkeszteni a szalagot.
                                                           Rozšírené funkcie prehrávania
       4 7 2002                5 7 2002             31 12 2002
              [a]             [b]          [c]


(1) Prepínač POWER nastavte do polohy             (1) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
  PLAYER.                            helyzetbe.
(2) Opakovane stláčajte tlačidlo SEARCH MODE         (2) Nyomja meg a távirányító SEARCH MODE
                                                           Speciális lejátszási funkciók
  na dia kovom ovládači, až kým sa na              gombját egymás után többször mindaddig,
  obrazovke nezobrazí indikátor DATE              amíg a DATE SEARCH kijelzés meg nem
  SEARCH. Zobrazenie indikátora sa mení             jelenik. A kijelzés a következőképp változik:
  nasledovne:                           DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
    DATE SEARCH t PHOTO SEARCH                   (nincs kijelzés) T PHOTO SCAN
    (žiadny indikátor) T PHOTO SCAN            (3) Ha a szalag jelenlegi állása [b], az [a] irányba
(3) Ak je východisková pozícia [b], stlačením           a . gomb lenyomásával, míg a [c] irányba
  tlačidla . môžete vyh adáva smerom k             a > lenyomásával tud keresni. A kamera
  pozícii [a] a stlačením tlačidla > smerom k          automatikusan elkezdi a lejátszást azon a
  pozícii [c]. Kamkordér začne automaticky           ponton, ahol a dátum vált.
  prehráva v bode, v ktorom sa mení dátum.           Valahányszor megnyomja a . vagy a >
  Vždy, ke stlačíte tlačidlo . alebo >,             gombot, a kamera megkeresi az előző, illetve
  kamkordér vyh adá predchádzajúci alebo            a következő dátumot.
  nasledujúci dátum.


   2  SEARCH
      MODE        DATE 00
                 SEARCH
   3                  DATE 01
                      SEARCH
                                                               89
   Vyh adávanie nahrávky pod a          Keresés a dátum alapján
   dátumu – vyh adávanie dátumu          – DATE SEARCH

   Zastavenie vyh adávania            A keresés leállítása
   Stlačte tlačidlo x.              Nyomja meg a x gombot.

   Poznámky                    Megjegyzések
   •Funkciu vyh adávanie dátumu je možné     •Az dátumkeresés funkció csak Digital8
   používa len pre pásky nahraté v systéme    rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
   Digital .                   működik.
   •Ak nahrávka z jedného dňa nie je dlhšia ako  •Ha az adott naphoz két percnél rövidebb idejű
   dve minúty, kamkordér nemusí presne nájs    felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a kamera
   bod, v ktorom sa mení dátum nahrávky.     nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a
                           dátum vált.
   Ak páska obsahuje medzi nahratými
   oblas ami prázdnu oblas            Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
   Funkcia vyh adávania dátumu nemusí pracova   között üres részek is vannak
   správne.                    Előfordulhat, hogy a dátumkereső funkció nem
                          működik megfelelően.
90
Vyh adávanie fotografií                Fénykép keresése
– vyh adávanie a prezeranie fotografií        – PHOTO SEARCH/
(PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN)               PHOTO SCAN
Vyh adáva môžete statické obrázky nahraté na     A kamera meg tudja keresni a szalagra felvett
páske (vyh adávanie fotografií).           állóképet (fénykép-keresés).
Taktiež môžete postupne vyh adáva statické      Lehetőség van arra is, hogy a kamera az
obrázky jeden za druhým a každý obrázok        állképeket egymás után automatikusan
automaticky zobrazi na pä sekúnd           kikeresse, majd az egyes képeket 5
(preh adávanie fotografií).              másodpercig megjelenítse (fénykép-bemutató).
Na tieto činnosti používajte dia kový ovládač.    Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
                           végre.

 Vyh adávanie fotografií                Fénykép keresése
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy         (1) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
                                                     Rozšírené funkcie prehrávania
  PLAYER.                        helyzetbe.
(2) Opakovane stláčajte tlačidlo SEARCH MODE     (2) Nyomja meg a távirányító SEARCH MODE
  na dia kovom ovládači, až kým sa na          gombját egymás után többször mindaddig,
  obrazovke nezobrazí indikátor vyh adávania      amíg a PHOTO SEARCH kijelzés meg nem
  fotografií. Zobrazenie indikátora sa mení       jelenik. A kijelzés a következőképp változik:
  nasledovne:                       DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
    DATE SEARCH t PHOTO SEARCH               (nincs kijelzés) T PHOTO SCAN
    (žiadny indikátor) T PHOTO SCAN        (3) A . vagy a > gomb megnyomásával
(3) Stlačením tlačidla . alebo > vyberte         válassza ki a lejátszani kívánt fényképet.
  fotografiu, ktorú chcete prehra . Vždy, ke      Valahányszor megnyomja a . vagy a >
  stlačíte tlačidlo . alebo >, kamkordér        gombot, a kamera megkeresi az előző, illetve
  vyh adá predchádzajúcu alebo nasledujúcu       a következő fényképet. A kamera
                                                     Speciális lejátszási funkciók
  fotografiu. Kamkordér začne automaticky        automatikusan lejátszásba kezd a fényképtől.
  prehráva od tejto fotografie.
   2  SEARCH
      MODE
               PHOTO 00
                 SEARCH
   3                  PHOTO 01
                       SEARCH
Zastavenie vyh adávania                A keresés leállítása
Stlačte tlačidlo x.                  Nyomja meg a x gombot.
                                                         91
   Vyh adávanie fotografií
   – vyh adávanie a prezeranie fotografií      Fénykép keresése
   (PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN)             – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN

   Preh adávanie fotografií             Fényképek bemutatása
   (1) Prepínač POWER nastavte do polohy       (1) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
     PLAYER.                      helyzetbe.
   (2) Opakovane stláčajte tlačidlo SEARCH MODE   (2) Nyomja meg a távirányító SEARCH MODE
     na dia kovom ovládači, až kým sa na        gombját egymás után többször mindaddig,
     obrazovke nezobrazí indikátor preh adávania    amíg a PHOTO SCAN kijelzés meg nem
     fotografií.                    jelenik.
     Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:     A kijelzés a következőképp változik:
      DATE SEARCH t PHOTO SEARCH            DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
       (žiadny indikátor) T PHOTO SCAN          (nincs kijelzés) T PHOTO SCAN
   (3) Stlačte tlačidlo . alebo >.          (3) Nyomja meg a . vagy a > gombot.
     Každá fotografia sa automaticky zobrazí      A kamera minden egyes fényképet
     približne na pä sekúnd.              automatikusan megjelenít kb. 5 másodpercre.
     2  SEARCH
        MODE
                  PHOTO   00
                      SCAN
     3

   Zastavenie preh adávania             A bemutató leállítása
   Stlačte tlačidlo x.                Nyomja meg a x gombot.

   Poznámka                     Megjegyzés
   Funkcie vyh adávania a preh adávania fotografií  A fényképkereső és a fényképbemutató funkció
   je možné používa len pre pásky nahraté v     csak Digital8 rendszerrel készített felvételek
   systéme Digital8 .                esetén használható.

   Ak páska obsahuje medzi nahratými         Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
   oblas ami prázdnu oblas              között üres részek is vannak
   Vyh adávanie a preh adávanie fotografií nemusí  Előfordulhat, hogy a fényképkereső/
   pracova správne.                 fényképbemutató funkció nem működik
                            megfelelően.
92
— Úpravy —                     — Szerkesztés —

Kopírovanie pásky                  Kazettamásolás
Použitie prípojného kábla A/V            Az A/V összekötőkábel segítségével
Ak pripojíte ku kamkordéru videorekordér,      A kamerához csatlakoztatott videomagnóra
môžete na ňom kopírova alebo robi úpravy,      anyagot másolhat, és azt azon szerkesztheti.
pričom kamkordér slúži ako prehrávač.        A kamerához mellékelt A/V összekötő kábel
Kamkordér pripojte k videorekordéru pomocou     segítségével csatlakoztassa a kamerát a
prípojného kábla A/V, ktorý sa dodáva s       videomagnóhoz.
kamkordérom.
                          A művelet megkezdése előtt
Príprava                      •A menüben a DISPLAY menüponthoz állítsa be
•Položku DISPLAY v nastaveniach ponuky        az LCD értéket. (A gyári beállítás LCD.)
 nastavte na hodnotu LCD. (Predvolené        •A következő gombokat megnyomva tüntesse el
 nastavenie je LCD.)                 a kijelzéseket, hogy azok ne kerüljenek rá a
•Stlačením nasledujúcich tlačidiel zrušíte      szerkesztett szalagra:
 zobrazenie indikátorov, takže nebudú prekrýva    – DISPLAY (kijelzés)
 obraz na upravovanej páske:             – a távirányító DATA CODE gombja
                                                    Úpravy
 – DISPLAY,                     – a távirányító SEARCH MODE gombja
 – tlačidlo DATA CODE na dia kovom ovládači,
 – tlačidlo SEARCH MODE na dia kovom        (1) A videomagnóba tegyen bele egy üres
  ovládači.                      szalagot (vagy egy olyan szalagot, amelyet
                                                    Szerkesztés
                            felül akar írni), és helyezze a felvételt
(1) Prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú chcete     tartalmazó kazettát a kamerába.
  nahráva ) vložte do videorekordéra a nahratú  (2) A videomagnót készítse elő a felvételre, majd
  (zdrojovú) pásku vložte do kamkordéra.       válassza rajta a LINE bemenetet.
(2) Pripravte videorekordér na nahrávanie a       Az A/V összekötőkábelt csatlakoztassa az
  potom nastavte prepínač vstupov do polohy      AUDIO/VIDEO aljzathoz. Tanulmányozza át a
  LINE.                        videomagnó használati utasítását.
  Pripojte prípojný kábel A/V do konektorovej   (3) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
  zásuvky AUDIO/VIDEO. Ďalšie informácie       helyzetbe.
  získate v návode na používanie k        (4) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
  videorekordéru.                   kamerával.
(3) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do    (5) Indítsa el a felvételt a videomagnón.
  polohy PLAYER.                   Tanulmányozza át a videomagnó használati
(4) Nahratú pásku prehrávajte na kamkordéri.      utasítását.
(5) Začnite nahráva na videorekordéri.
  Ďalšie informácie získate v návode na
  používanie videorekordéra.
                    S VIDEO OUT

                    A / V OUT           IN
                                      S VIDEO
                                      VIDEO

                                      AUDIO
                                            VCR

      : Tok signálu/Jeláramlás iránya


                                                      93
   Kopírovanie pásky                   Kazettamásolás

   Po skončení kopírovania pásky             Ha a másolást befejezte
   Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na        Nyomja meg a x gombot a kamerán és a
   videorekordéri.                    videomagnón is.

   Na úpravy môžete použi videorekordér, ktorý      Szerkesztést olyan videomagnókon tud
   podporuje niektorý z nasledujúcich systémov:     végezni, amely az alábbi rendszerű felvételek
    8 mm,   Hi8,   VHS,   S-VHS,        felvételére és lejátszására alkalmas:
   VHSC,    S-VHSC, Betamax,     mini       8 mm,    Hi8,  VHS,    S-VHS,
   DV,  DV alebo Digital8.               VHSC,     S-VHSC, Betamax,     mini
                              DV,   DV vagy Digital8
   Ak vlastníte monofónny videorekordér
   Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do    Ha a videomagnó monó hangú
   vstupnej konektorovej zásuvky pre video a biely    Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
   alebo červený konektor do vstupnej          dugóját a TV vagy a videomagnó video-
   konektorovej zásuvky pre zvuk na videorekordéri    bemenetéhez, a fehér vagy a piros dugót pedig
   alebo na televízore. Ak je pripojený biely      csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó audio-
   konektor, prehráva sa zvuk z avého kanála, a ak    bemenetéhez. Ha a fehér csatlakozót használja,
   je pripojený červený konektor, prehráva sa zvuk    akkor a bal sáv (L) hangja hallható, ha pedig a
   z pravého kanála.                   piros csatlakozót használja, akkor a jobb sáv (R)
                              hangja hallható.
   Videorekordér má konektorovú zásuvku typu
   S video                        Ha a videomagnó S videó-csatlakozóaljzattal
   Vernejšiu reprodukciu obrazu je možné         rendelkezik
   dosiahnu použitím prípojného kábla S video      A jobb képminőség érdekében a
   (volite né príslušenstvo).              csatlakoztatáshoz használjon S videókábelt
   Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)   (külön megvásárolható).
   konektor prípojného kábla A/V.            Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
   Pripojte kábel S video (volite né príslušenstvo) ku  kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
   konektorom S video na kamkordéri a          (videó) csatlakozóját.
   videorekordéri.                    Az S videokábelt (külön megvásárolható) a
                              kamera és a videomagnó S videoaljzatához
                              csatlakoztassa.
94
Kopírovanie pásky                   Kazettamásolás

Použitie kábla i.LINK (prípojného kábla        Az i.LINK kábel (DV összekötőkábel)
DV)                          segítségével
Kábel i.LINK (prípojný kábel DV, volite né       Nem kell mást tennie, csak csatlakoztassa az
príslušenstvo) pripojte do konektorovej zásuvky    i.LINK kábelt (DV összekötőkábelt) (külön
 DV OUT kamkordéra a do konektorovej         megvásárolható) a kamera DV OUT aljzatához,
zásuvky DV IN/OUT produktov DV. Pri          valamint a DV-készülék, DV IN/OUT aljzatához. A
obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové     digitális-digitális csatlakoztatás kiváló minőségű
a zvukové signály prenášajú v digitálnej forme,    szerkesztést tesz lehetővé, mivel a kép- és
čo umožňuje vysokokvalitnú úpravu. Indikátory     hangjeleket digitális formában továbbítja. A
na obrazovke sa nedajú nahra .             képernyőn megjelenő kijelzések nem másolhatók
                            át.
(1) Prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú chcete
  nahráva ) vložte do videorekordéra a nahratú    (1) A videomagnóba tegyen bele egy üres
  (zdrojovú) pásku vložte do kamkordéra.         szalagot (vagy egy olyan szalagot, amelyet
(2) Ak je prepínač vstupov na videorekordéri        felül akar írni), és helyezze a felvételt
                                                      Úpravy
  dostupný, nastavte ho do polohy DV IN.         tartalmazó kazettát a kamerába.
  Ďalšie informácie získate v návode na       (2) Válassza ki a videomagnón-ha van ilyen-a
  používanie videorekordéra.               DV IN bemenetet. Tanulmányozza át a
(3) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do        videomagnó használati utasítását.
                                                      Szerkesztés
  polohy PLAYER.                   (3) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
(4) Nahratú pásku prehrávajte na kamkordéri.        helyzetbe.
(5) Začnite nahráva na videorekordéri.         (4) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
  Ďalšie informácie získate v návode na         kamerával.
  používanie videorekordéra.             (5) Indítsa el a felvételt a videomagnón.
                              Tanulmányozza át a videomagnó használati
                              utasítását.
                                        DV

               DV OUT                         DV IN/OUT
                         (volite né príslušenstvo)/
                         (külön megvásárolható)


        : Tok signálu/Jeláramlás iránya


Po skončení kopírovania pásky             Ha a másolást befejezte
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na         Nyomja meg a x gombot a kamerán és a
videorekordéri.                    videomagnón is.
                                                        95
   Kopírovanie pásky                  Kazettamásolás

   Poznámka k páskam, ktoré nie sú nahraté v      Nem Digital8 rendszerben készített felvételt
   systéme Digital8                   tartalmazó szalagok esetén
   Obraz sa môže chvie . Nie je to porucha.       Előfordulhat, hogy a kép „lélegzik”. A jelenség
                             nem utal meghibásodásra.
   Počas prehrávania pások nahratých v
   systéme Hi8 alebo v štandardnom systéme 8      Hi8 vagy Standard 8 rendszerben készített
   Výstup digitálnych signálov je vyvedený vo forme   szalagok lejátszásakor
   obrazových signálov do konektorovej zásuvky     A képjelek digitális formában távoznak a DV
   DV OUT.                       OUT aljzatból.

   Použitím kábla i.LINK (prípojného kábla DV)     Az i.LINK kábel (DV összekötőkábel)
   môžete pripoji iba jeden videorekordér        segítségével csak egy videomagnót
   Ďalšie informácie o kábli i.LINK nájdete na strane  csatlakoztathat
   241.                         Az i.LINK-kel kapcsolatos bővebb információkat
                             a 241. oldalon találja.
   Obraz spracovaný pomocou obrazových
   efektov, digitálnych efektov alebo funkcie      Képeffektussal, digitális effektussal vagy a
   PB ZOOM                       PB ZOOM funkcióval feldolgozott képek
   Obraz spracovaný použitím obrazových efektov,    A képeffektusok, digitális effektusok és a
   digitálnych efektov alebo funkcie PB ZOOM nie    PB ZOOM funkció segítségével feldolgozott
   je vyvedený do konektorovej zásuvky DV OUT.     képek nem továbbíthatóak a DV OUT aljzaton
                             keresztül.
   Ak nahrávate pozastavený obraz použitím
   konektorovej zásuvky DV OUT             Ha a DV OUT aljzaton keresztül vesz fel
   Nahrávaný obraz je hrubý. Ak prehrávate obraz    pillanat-állj képet
   pomocou iného videozariadenia, obraz sa môže     A felvett kép egyenetlen lesz. Előfordulhat az is,
   chvie .                       hogy ha a felvett képeket másik videomagnón
                             játssza le, a kép beremeg.
96
Kopírovanie vybratých              Csak a kiválasztott jelenetek
záberov – Úprava digitálneho           másolása – Digitális
programu (na páske)               programszerkesztés (szalagon)
Vybraté zábery (programy) určené na úpravu    A kijelölt jelenetekről (programokról) szerkesztés
môžete kopírova bez použitia videorekordéra.   céljából a szalagon a videomagnó használata
Zábery je možné vybera po snímkach. Nastavi   nélkül is készíthet másolatot.
môžete najviac 20 programov.           A jeleneteket képkockánként lehet kijelölni.
Kamkordér môže nahráva na pamä ové karty     Legfeljebb 20 program adható meg.
“Memory Stick” (iba typ DCR-TRV340E). Ďalšie   A kamerával „Memory Stick” memóriakártyára is
informácie nájdete na strane 180.        készíthet másolatot (csak DCR-TRV340E
                         esetén). Bővebb információkat a 180. oldalon
                         találhat.

   Neželaný záber/      Neželaný záber/
   Nem kívánt jelenet     Nem kívánt jelenet
                                                   Úpravy
                                                   Szerkesztés
                    Výmena poradia/
                    Sorrendcsere
                                                     97
   Kopírovanie vybratých záberov           Csak a kiválasztott jelenetek
   – Úprava digitálneho programu (na         másolása – Digitális
   páske)                       programszerkesztés (szalagon)

   Pred použitím funkcie Úprava            A digitális programszerkesztés funkció
   digitálneho programu na páskach          használata előtt
   nahratých na inom zariadení            1. lépés Csatlakoztassa a kamerát a
   Krok 1 Pripojenie videorekordéra (s. 98).          videomagnóhoz (98. oldal).
   Krok 2 Príprava videorekordéra na prevádzku    2. lépés A videomagnó beállítása (99, 105.
      (s. 99, 105).                     oldal).
   Krok 3 Nastavenie synchronizácie          3. lépés A videomagnó és a kamera
      videorekordéra (s. 107).               szinkronizálása (107. oldal).
   Ak znova kopírujete použitím toho istého      Amikor legközelebb is ugyanezzel a
   videorekordéra, kroky 2 a 3 môžete preskoči .   videomagnóval másol kazettát, kihagyhatja a 2.
                            és a 3. lépést.
   Použitie funkcie Úprava digitálneho
   programu na páskach nahratých na          A digitális programszerkesztés funkció
   inom zariadení                   használata előtt
   Úkon 1 Výroba programu (s. 109).          1. művelet A program elkészítése (109. oldal).
   Úkon 2 Spustenie programu (kopírovanie pásky,   2. művelet A digitális programszerkesztés
      s. 112).                        végrehajtása (szalag másolása)
                                  (112. oldal).
   Poznámky
   •Funkciu Úprava digitálneho programu je možné   Megjegyzések
   používa len pre pásky nahraté v systéme      •A digitális programszerkesztés funkció csak
   Digital8 .                     Digital8 rendszerben rögzített szalagok
   •Ak na pripojenie používate kábel i.LINK      esetén működik.
   (prípojný kábel DV), na niektorých typoch     •Ha csatlakoztatáshoz az i.LINK kábelt (DV
   videorekordérov nemusí správne fungova       összekötőkábelt) használja, a használt
   funkcia kopírovania. Položku CONTROL v       videomagnótól függően előfordulhat, hogy a
   nastaveniach ponuky kamkordéra nastavte na     másolási funkció nem működik megfelelően. A
   hodnotu IR.                    kamera menüjében a CONTROL menüpontot
   •Pri úprave digitálneho videa nie je možné     állítsa IR értékre.
   posiela operačné signály prostredníctvom     •Digitális programszerkesztéskor a vezérlőjelek
   protokolu LANC .                  nem továbbíthatók a LANC -n át.

   Krok 1: Pripojenie videorekordéra         1. lépés: A videomagnó
                             csatlakoztatása
   Na pripojenie môžete použi prípojný kábel A/V
   alebo kábel i.LINK (prípojný kábel DV).      Mind az A/V összekötőkábel, mind az i.LINK
   Zariadenia pripojte pomocou prípojného kábla    kábel (DV összekötőkábel) csatlakoztatható.
   A/V pod a obrázka na strane 93.          Ha az A/V összekötőkábelt használja, akkor a
   Zariadenia pripojte pomocou prípojného kábla    készülékeket a 93. oldalon látható ábrának
   i.LINK (prípojný kábel DV) pod a obrázka na    megfelelően csatlakoztassa egymáshoz. Ha az
   strane 95.                     i.LINK kábelt (DV összekötőkábelt) használja,
                            akkor a készülékeket a 95. oldalon látható
   Ak na pripojenie používate kábel i.LINK      ábrának megfelelően csatlakoztassa egymáshoz.
   (prípojný kábel DV)
   Pri obojstrannom digitálnom prepojení sa      Ha i.LINK kábellel (DV összekötőkábellel)
   obrazové a zvukové signály prenášajú v       csatlakoztatja az eszközöket
   digitálnej forme, čo umožňuje ich vysokokvalitnú  A digitális-digitális csatlakoztatás kiváló
   úpravu.                      minőségű szerkesztést tesz lehetővé, mivel a
                            kép- és hangjeleket digitális formában továbbítja.
98
Kopírovanie vybratých záberov          Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na        másolása – Digitális
páske)                      programszerkesztés (szalagon)

 Krok 2: Príprava videorekordéra         2. lépés: A videomagnó beállítása
     na prevádzku pomocou                úgy, hogy az az A/V
     prípojného kábla A/V                összekötőkábellel működjék
Ak chcete robi úpravy pomocou videorekordéra,  Ha a videomagnóval kívánja végrehajtani a
vyšlite ovládací signál prostredníctvom     szerkesztést, akkor a vezérlőjelet a kamerától a
infračervených lúčov smerom k senzoru      videomagnóhoz infravörös fénysugárként
dia kového ovládania videorekordéra.       továbbítsa.
Ak na pripojenie používate prípojný kábel A/V,  Ha az eszközöket A/V összekötőkábellel
postupujte z dôvodu správneho vyslania      csatlakoztatja egymáshoz, a vezérlőjel megfelelő
ovládacieho signálu pod a krokov (1) až (4)   továbbításához hajtsa végre az alábbi (1)-(4)
uvedených nižšie.                lépéseket.

(1) Nastavenie kódu IR SETUP           (1) Állítsa be az IR SETUP kódot
1 Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do    1 A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
                                                  Úpravy
 polohy PLAYER.                  helyzetbe.
2 Zapnite napájanie pripojeného videorekordéra  2 Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
 a potom nastavte prepínač vstupu do polohy    majd válassza a LINE bemenetet.
 LINE.                      Amikor videokamerát csatlakoztat,
                                                  Szerkesztés
 Ak pripájate videokameru, nastavte jej      kapcsolóját állítsa VCR/VTR helyzetbe.
 prepínač POWER do polohy VCR/VTR.       3 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
3 Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením      MENU gombot.
 tlačidla MENU.                 4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
4 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       ki az   elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
 EXEC vyberte možnos    a potom ovládací  5 DCR-TRV238E/TRV239E estén:
 prvok stlačte.                  A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
5 Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:           ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       meg a tárcsát.
 EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom     DCR-TRV340E estén:
 ovládací prvok stlačte.             A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a VIDEO
 Iba typ DCR-TRV340E:               EDIT menüben válassza ki a TAPE
 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
 EXEC vyberte možnos TAPE vo VIDEO EDIT     6 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 a potom ovládací prvok stlačte.         ki a EDIT SET menüpontot, majd nyomja meg
6 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       a tárcsát.
 EXEC vyberte položku EDIT SET a potom     7 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 ovládací prvok stlačte.             ki a CONTROL menüpontot, majd nyomja
7 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       meg a tárcsát.
 EXEC vyberte položku CONTROL a potom      8 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 ovládací prvok stlačte.             az IR menüpontot, majd nyomja meg a
8 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       tárcsát.
 EXEC vyberte položku IR a potom ovládací    9 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 prvok stlačte.                  ki az IR SETUP menüpontot.
9 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      0 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 EXEC vyberte položku IR SETUP.          ki a videomagnó IR SETUP kódját, majd
0 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       nyomja meg a tárcsát.
 EXEC vyberte kód IR SETUP vášho         A kódot nézze meg az „IR SETUP kódok”
 videorekordéra a potom ovládací prvok      fejezetben (101. oldal)
 stlačte.
 Kód nájdete v kapitole “Čo je kód IR SETUP”
 (s. 101).                                                    99
 Kopírovanie vybratých záberov                 Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na               másolása – Digitális
 páske)                             programszerkesztés (szalagon)
                    MENU


       Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:/
     5 DCR-TRV238E/TRV239E esetén:
        OTHERS              VIDEO EDIT       0:08:55:06
                                            6  VIDEO EDIT      0:08:55:06
         DATA CODE            MARK      1 IN            MARK
         BEEP               UNDO                    UNDO
         COMMANDER            ERASE ALL                 ERASE ALL
         DISPLAY             START                   START
         VIDEO EDIT READY         EDIT SET                  EDIT SET    IR
         INDICATOR
         RETURN             TOTAL 0:00:00:00              TOTAL 0:00:00:00
                         SCENE 0                  SCENE 0
         [MENU] : END          [MENU] : END                [MENU] : END       Iba typ DCR-TRV340E:/
       DCR-TRV340E esetén:
        OTHERS              VIDEO EDIT        0:08:55:06
                                            7  VIDEO EDIT      0:08:55:06
         DATA CODE             MARK       1 IN          EDIT SET
         BEEP               UNDO                    CONTROL  IR
         COMMANDER             ERASE ALL                 ADJ TEST  i. LINK
         DISPLAY              START                   ”CUT–IN”
         VIDEO EDIT RETURN         EDIT SET                  ”CUT–OUT”
         INDICATOR TAPE                               IR SETUP
         RETURN  MEMORY        TOTAL 0:00:00:00              PAUSEMODE
                         SCENE 0                   IR TEST
                                                RETURN
         [MENU] : END           [MENU] : END               [MENU] : END
     10 VIDEO EDIT      0:08:55:06
       EDIT SET
        CONTROL
        ADJ TEST
        ”CUT–IN”
        ”CUT–OUT”
        IR SETUP    3
        PAUSEMODE
        IR TEST
         RETURN
       [MENU] : END
100
Kopírovanie vybratých záberov          Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na        másolása – Digitális
páske)                     programszerkesztés (szalagon)

Čo sú kódy IR SETUP               IR SETUP kódok
Kód IR SETUP je uložený v pamäti kamkordéra.  Az IR SETUP kódot a kamera a memóriájában
Skontrolujte, či ste pre váš videorekordér   tárolja. Ügyeljen arra, hogy a videomagnónak
nastavili správny kód. Predvoleným kódom je   megfelelő helyes kódot állítsa be. A gyári
kód číslo 3.                  beállítás a 3-as kód.

Ochranná známka/   Kód IR SETUP/       Ochranná známka/   Kód IR SETUP/
Típus         IR SETUP kód       Típus        IR SETUP kód
Sony         1, 2, 3, 4, 5, 6     Nokia        36, 89
Aiwa         47, 53, 54        Nokia Oceanic    89
Akai         50, 62, 74        Nordmende      76
Alba         73            Okano        60, 62, 63
Amstrad        73            Orion        58*, 70
Baird         30, 36          Panasonic      16, 78
                                                 Úpravy
Blaupunkt       11, 83          Philips       83, 84, 86
Bush         74            Phonola       83, 84
CGM          36, 47, 83        Roadstar       47
                                                 Szerkesztés
Clatronic       73            SABA         21, 76, 91
Daewoo        26            Salora        89
Ferguson       76, 83          Samsung       22, 32, 52, 93, 94
Fisher        73            Sanyo        36
Funai         80            Schneider      10, 83, 84
Goldstar       47            SEG         73
Goodmans       26, 84          Seleco        47, 74
Grundig        9, 83           Sharp        89
Hitachi        42, 56          Siemens       10, 36
ITT/Nokia Instant   36            Tandberg       26
JVC          11, 12, 15, 21      Telefunken      91, 92
Kendo         47            Thomson       76, 100
Loewe         16, 47, 84        Thorn        36, 47
Luxor         89            Toshiba       40, 93
Mark         26*            Universum      47, 70, 84, 92
Matsui        47, 58*, 60        W.W.House      47
Mitsubishi      28, 29          Watoson       58, 83

* Televízor alebo videorekordér/
 TV/videó rész

Poznámka ku kódu IR SETUP            Megjegyzés az IR SETUP kóddal
Ak videorekordér nepodporuje kódy IR SETUP,   kapcsolatban
nie je možné použi funkciu Úprava digitálneho  Digitális programszerkesztés nem lehetséges, ha
programu.                    a videomagnó nem használ IR SETUP kódot.
                                                 101
 Kopírovanie vybratých záberov               Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na             másolása – Digitális
 páske)                          programszerkesztés (szalagon)

 (2) Nastavenie režimov, ktorými sa zruší         (2) A videomagnó felvételi szünetét
   pozastavenie nahrávania na                kikapcsoló mód beállítása
   videorekordéri                    1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH            ki a PAUSEMODE elemet, majd nyomja meg
  EXEC vyberte položku PAUSEMODE a potom          a tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.                 2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH            ki a videomagnó felvételi szünet funkcióját
  EXEC nastavte režim, ktorým sa zruší           törlő módot, majd nyomja meg a tárcsát.
  pozastavenie nahrávania na videorekordéri, a       Tanulmányozza át a videomagnó használati
  potom ovládací prvok stlačte.               utasítását.
  Ďalšie informácie nájdete v návode na
  používanie videorekordéra.
                      VIDEO EDIT    0:08:55:06  VIDEO EDIT    0:08:55:06
                      EDIT SET            EDIT SET
                       CONTROL            CONTROL
                       ADJ TEST            ADJ TEST
                       ”CUT–IN”            ”CUT–IN”
                       ”CUT–OUT”           ”CUT–OUT”
                       IR SETUP            IR SETUP
                       PAUSEMODE PAUSE        PAUSEMODE PAUSE
                       IR TEST  REC         IR TEST
                       RETURN  PB          RETURN
                      [MENU] : END          [MENU] : END
 Tlačidlá určené na zrušenie pozastavenia         A videomagnó felvételi szünetének
 nahrávania na videorekordéri               kikapcsolására szolgáló gombok
 Tlačidlá môžu by rôzne, v závislosti od typu       Különböző videomagnókon különböző gombok
 videorekordéra. Ak chcete zruši pozastavenie       találhatók. A felvételi szünet kikapcsolásához:
 nahrávania:                        – Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb X,
 – Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom       válassza a PAUSE beállítást.
  X, vyberte možnos PAUSE.                – Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb z,
 – Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom       válassza a REC beállítást.
  z, vyberte možnos REC.                 – Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb N,
 – Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom       válassza a PB beállítást.
  N, vyberte možnos PB.
102
Kopírovanie vybratých záberov            Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na          másolása – Digitális
páske)                       programszerkesztés (szalagon)

(3) Nastavenie kamkordéra a             (3) A kamera és a videomagnó
  videorekordéra tak, aby boli otočené        szembeállítása egymással
  prednými čas ami k sebe             Keresse meg a kamera infravörös jeladóját, és
Vyh adajte vysielač infračervených lúčov      fordítsa a videomagnó érzékelője felé.
kamkordéra a kamkordér nastavte tak, aby bol    A két készüléket helyezze egymástól 30 cm-re,
vysielač nasmerovaný na senzor dia kového      és távolítson el közülük minden akadályt.
ovládania videorekordéra.
Umiestnite zariadenia tak, aby vzdialenos medzi
nimi bola približne 30 cm (12 palcov) a odstráňte
všetky prekážky medzi zariadeniami.


                             Vysielač infračervených lúčov/
                             Infravörös jeladó
          VCR
                                                  Úpravy
                                                  Szerkesztés
      Senzor dia kového ovládania/
      Infravörös érzékelő

         Prípojný kábel A/V (dodávané príslušenstvo)/
         A/V összekötőkábel (tartozék)
                                                  103
 Kopírovanie vybratých záberov               Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na             másolása – Digitális
 páske)                          programszerkesztés (szalagon)

 (4) Kontrola prevádzky videorekordéra           (4) A videomagnó működésének
 1 Do videorekordéra vložte pásku, na ktorú sa         ellenőrzése
  dá nahráva , a potom nastavte režim           1 Tegyen kazettát a videomagnóba, és állítsa
  pozastaveného nahrávania.                 felvételi szünetre.
 2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
  EXEC vyberte položku IR TEST a potom           az IR TEST menüpontot, majd nyomja meg a
  ovládací prvok stlačte.                  tárcsát.
 3 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
  EXEC vyberte položku EXECUTE a potom           az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
  ovládací prvok stlačte.                  a tárcsát.
  Ak videorekordér začne nahráva , nastavenie        Ha a videomagnó megkezdi a felvételt, a
  je správne.                        beállítás helyes.
  Po skončení nahrávania sa indikátor zmení na       A felvétel befejeztekor a kijelzés szövege
  COMPLETE.                         COMPLETE lesz.
                 2  VIDEO EDIT
                   EDIT SET
                    CONTROL
                    ADJ TEST
                             0:08:55:06
                                   3  VIDEO EDIT
                                     EDIT SET
                                      CONTROL
                                      ADJ TEST
                                              0:08:55:06                    ”CUT–IN”              ”CUT–IN”
                    ”CUT–OUT”  ENGAGE         ”CUT–OUT”
                    IR SETUP   REC PAUSE       IR SETUP
                    PAUSEMODE              PAUSEMODE
                    IR TEST   RETURN         IR TEST  COMPLETE
                     RETURN   EXECUTE         RETURN
                   [MENU] : END            [MENU] : END
 Ke videorekordér nefunguje správne            Ha a videomagnó nem működik megfelelően
 •V kapitole “Čo je kód IR SETUP” vyh adajte        •Ismét ellenőrizze a kódot az „IR SETUP kódok”
  kód a potom znova nastavte položky SETUP         fejezetben, majd megint állítsa be a IR SETUP
  alebo PAUSEMODE.                     vagy a PAUSEMODE menüpontot.
 •Kamkordér umiestnite do vzdialenosti aspoň 30      •A kamerát legalább 30 cm távolságra helyezze
  cm (12 palcov) od videorekordéra.             el a videomagnótól.
 •Ďalšie informácie nájdete v návode na          •Tanulmányozza át a videomagnó használati
  používanie videorekordéra.                utasítását.
104
Kopírovanie vybratých záberov            Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na          másolása – Digitális
páske)                       programszerkesztés (szalagon)

 Krok 2: Príprava kamkordéra na           2. lépés: A videomagnó beállítása úgy,
     prevádzku pomocou kábla                hogy az az i.LINK kábellel (DV
     i.LINK (prípojný kábel DV)              összekötőkábellel) működjék
Ak na pripojenie používate kábel i.LINK (prípojný  Ha az eszközöket a (külön megvásárolható)
kábel DV, volite né príslušenstvo), postupujte   i.LINK kábellel (DV összekötőkábellel)
pod a krokov uvedených nižšie.           csatlakoztatja egymáshoz, hajtsa végre az
                          alábbiakat.
(1) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
  polohy PLAYER.                 (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
(2) Zapnite napájanie pripojeného videorekordéra    helyzetbe.
  a potom nastavte prepínač vstupu do polohy   (2) Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
  vstup DV. Ak pripájate digitálnu videokameru,    majd válassza a DV bemenetet. Amikor
  nastavte jej prepínač POWER do polohy VCR/     digitális videokamerát csatlakoztat,
  VTR.                        kapcsolóját állítsa VCR/VTR helyzetbe.
                                                    Úpravy
(3) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením      (3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  tlačidla MENU.                   MENU gombot.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte položku    a potom ovládací     ki az   elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
                                                    Szerkesztés
  prvok stlačte.                 (5) DCR-TRV238E/TRV239E estén:
(5) Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:            A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
  EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom       meg a tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.               DCR-TRV340E estén:
  Iba typ DCR-TRV340E:                A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a VIDEO
  Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         EDIT menüben válassza ki a TAPE
  EXEC vyberte možnos TAPE vo VIDEO EDIT       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  a potom ovládací prvok stlačte.         (6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         ki a EDIT SET menüpontot, majd nyomja meg
  EXEC vyberte položku EDIT SET a potom        a tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.             (7) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(7) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         ki a CONTROL menüpontot, majd nyomja
  EXEC vyberte položku CONTROL a potom        meg a tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.             (8) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(8) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         az i.LINK menüpontot, majd nyomja meg a
  EXEC vyberte možnos i.LINK a potom         tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.
                                                    105
 Kopírovanie vybratých záberov                    Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na                  másolása – Digitális
 páske)                                programszerkesztés (szalagon)
                       MENU       5 Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:/
        DCR-TRV238E/TRV239E esetén:                         6  VIDEO EDIT      0:08:55:06
          OTHERS             VIDEO EDIT       0:08:55:06
           DATA CODE            MARK      1 IN            MARK
           BEEP              UNDO                    UNDO
           COMMANDER            ERASE ALL                 ERASE ALL
           DISPLAY             START                   START
           VIDEO EDIT READY        EDIT SET                  EDIT SET    IR
           INDICATOR
           RETURN            TOTAL 0:00:00:00              TOTAL 0:00:00:00
                          SCENE 0                  SCENE 0

           [MENU] : END          [MENU] : END                [MENU] : END
         Iba typ DCR-TRV340E:/
         DCR-TRV340E esetén:                            7  VIDEO EDIT      0:08:55:06
          OTHERS             VIDEO EDIT        0:08:55:06
           DATA CODE            MARK       1 IN          EDIT SET
           BEEP              UNDO                    CONTROL  IR
           COMMANDER            ERASE ALL                  ADJ TEST  i. LINK
           DISPLAY             START                    ”CUT–IN”
           VIDEO EDIT RETURN        EDIT SET                  ”CUT–OUT”
           INDICATOR TAPE                               IR SETUP
           RETURN  MEMORY       TOTAL 0:00:00:00               PAUSEMODE
                          SCENE 0                   IR TEST
                                                 RETURN
           [MENU] : END          [MENU] : END               [MENU] : END
       8
         VIDEO EDIT      0:08:55:06
         EDIT SET
          CONTROL  i. LINK
          ADJ TEST
          ”CUT–IN”
          ”CUT–OUT”
          IR SETUP
          PAUSEMODE
          IR TEST
          RETURN
         [MENU] : END
 Ak používate na pripojenie kábel i.LINK               Ha i.LINK kábellel (DV összekötőkábellel)
 (prípojný kábel DV)                         csatlakoztatja az eszközöket
 Titulky a zobrazené indikátory sa nedajú nahra .           A feliratok és a kijelzőn megjelenő szimbólumok
                                    és kijelzések nem másolhatók.
106
Kopírovanie vybratých záberov           Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na         másolása – Digitális
páske)                      programszerkesztés (szalagon)

 Krok 3: Úprava synchronizácie           3. lépés: A kamera és a
     videorekordéra                   videomagnó
                               szinkronizálása
Kamkordér je možné synchronizova s
videorekordérom. Pripravte si pero a papier na  Beállíthatja a kamera és a videomagnó
poznámky. Pred prevádzkou vysuňte zasunutú    szinkronizálását. Tartson készenlétben papírt és
kazetu z kamkordéra.               ceruzát. A művelet megkezdése előtt-ha van
(1) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte     benne-vegye ki a kazettát a kamerából.
   do polohy PLAYER.
(2) Do videorekordéra vložte prázdnu pásku    (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa
   (alebo pásku, na ktorú chcete nahráva ) a     PLAYER helyzetbe.
   nastavte režim pozastaveného nahrávania.   (2) A videomagnóba tegyen bele egy üres
   Ak ste v časti CONTROL vybrali možnos       szalagot (vagy egy olyan szalagot, amelyet
   i.LINK, nemusíte nastavi pozastavenie       felül akar írni), majd állítsa felvételi szünet
   nahrávania.                    módba.
                                                   Úpravy
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        Amikor CONTROL módban az i.LINK elemet
   EXEC vyberte položku ADJ TEST a potom       választja, nem kell felvételi szünet módba
   ovládací prvok stlačte.              állítania a videomagnót
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
   EXEC vyberte položku EXECUTE a potom       be az ADJ TEST menüpontot, majd nyomja
                                                   Szerkesztés
   ovládací prvok stlačte.              meg a tárcsát.
   Do obrazu sa pä krát zaznamenajú hodnoty   (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
   parametrov IN a OUT, z ktorých sa vyrátajú    be az EXECUTE menüpontot, majd nyomja
   číselné hodnoty potrebné na úpravu        meg a tárcsát.
   synchronizácie.                  A szinkronizációs beállítások
   Na obrazovke začne blika indikátor        kiszámításához egy képre 5-5 alkalommal
   EXECUTING.                    rákerül az IN és az OUT.
   Po skončení sa indikátor zmení na         Közben az EXECUTING szöveg villog a
   COMPLETE.                     képernyőn.
(5) Previňte pásku vo videorekordéri a potom      Az ellenőrzés befejeztekor a kijelzés
   spustite spomalené prehrávanie.          szövege COMPLETE lesz.
   Zapíšte si počiatočnú číselnú hodnotu    (5) Csévélje vissza a videomagnóban a
   každého parametra IN a konečnú číselnú      szalagot, majd kezdje el lassítva lejátszani.
   hodnotu každého parametra OUT.          Jegyezze le az egyes IN jelek kezdetekor
(6) Vyrátajte priemer všetkých počiatočných      látható számot, valamint az egyes OUT jelek
   číselných hodnôt parametra IN a priemer      végekor látható számot.
   všetkých konečných číselných hodnôt     (6) Számítsa ki az IN jelek kezdetekor látott
   parametra OUT.                  számok átlagát, valamint az OUT jelek
(7) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
                            végekor látott számok átlagát.
   EXEC vyberte položku “CUT-IN” a potom
                         (7) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
   ovládací prvok stlačte.
                            válassza ki a “CUT-IN” menüpontot, majd
(8) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
                            nyomja meg a tárcsát.
   EXEC nastavte priemernú číselnú hodnotu
   pre parameter IN a potom ovládací prvok   (8) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
   stlačte.                     válassza ki az IN jelek értékeinek átlagát,
   Nastaví sa vypočítaná počiatočná pozícia     majd nyomja meg a tárcsát.
   pre nahrávanie.                  Ezzel beállította a felvétel számított
(9) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        kezdőpontját.
   EXEC vyberte položku “CUT-OUT” a potom    (9) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
   ovládací prvok stlačte.              válassza ki a “CUT-OUT” menüpontot, majd
(10) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        nyomja meg a tárcsát.
   EXEC nastavte priemernú číselnú hodnotu   (10) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
   pre parameter OUT a potom ovládací prvok     válassza ki az OUT jelek értékeinek átlagát,
   stlačte.                     majd nyomja meg a tárcsát.
   Nastaví sa vypočítaná konečná pozícia pre     Ezzel beállította a felvétel számított leállási
   nahrávanie.                    pontját.
(11) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH     (11) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
   EXEC vyberte položku    RETURN a        válassza ki a   RETURN menüpontot,
   potom ovládací prvok stlačte.           majd nyomja meg a tárcsát.           107
 Kopírovanie vybratých záberov                      Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na                    másolása – Digitális
 páske)                                  programszerkesztés (szalagon)
      3  VIDEO EDIT      0:08:55:06
                         4  VIDEO EDIT     0:08:55:06    VIDEO EDIT    0:08:55:06
        EDIT SET               EDIT SET              EDIT SET
         CONTROL                CONTROL               CONTROL
         ADJ TEST   RETURN          ADJ TEST  EXECUTING        ADJ TEST  COMPLETE
         ”CUT–IN”   EXECUTE         ”CUT–IN”              ”CUT–IN”
         ”CUT–OUT”               ”CUT–OUT” No. 5          ”CUT–OUT”
         IR SETUP   ENGAGE          IR SETUP  IN           IR SETUP
         PAUSEMODE  REC PAUSE        PAUSEMODE –60            PAUSEMODE
         IR TEST                IR TEST               IR TEST
          RETURN                RETURN               RETURN
        [MENU] : END             [MENU] : END            [MENU] : END
      7  VIDEO EDIT      0:08:55:06
                         9  VIDEO EDIT      0:08:55:06
        EDIT SET               EDIT SET
         CONTROL                CONTROL
         ADJ TEST               ADJ TEST
         ”CUT–IN”    0           ”CUT–IN”
         ”CUT–OUT”               ”CUT–OUT”   0
         IR SETUP               IR SETUP
         PAUSEMODE               PAUSEMODE
         IR TEST                IR TEST
          RETURN                RETURN
        [MENU] : END             [MENU] : END
 Poznámky                                 Megjegyzések
 •Po skončení kroku 3 sa obraz určený na                 •A 3. lépés befejeztével a szinkronizáció
  synchronizáciu zaznamená po dobu približne                beállítására szolgáló képeket a készülék
  50 sekúnd.                                mintegy 50 másodpercig rögzíti.
 •Ak začnete nahráva od úplného začiatku                 •Ha a felvételt a szalag legelején kezdi,
  pásky, nieko ko prvých sekúnd na páske sa                előfordulhat, hogy a szalag első néhány
  nemusí nahra správne. Pred začatím                    másodpercén a felvétel nem lesz tökéletes. A
  nahrávania ponechajte na začiatku pásky                 felvételt érdemes csak mintegy 10
  aspoň 10 sekúnd prázdnej pásky.                     másodpercnyi üres kezdőrész után
 •Ak na pripojenie používate kábel i.LINK                 megkezdeni.
  (prípojný kábel DV), na niektorých typoch                •Ha csatlakoztatáshoz az i.LINK kábelt (DV
  videorekordérov nemusí správne fungova                  összekötőkábelt) használja, a használt
  funkcia kopírovania.                           videomagnótól függően előfordulhat, hogy a
  Kábel i.LINK nechajte pripojený a v                   másolási funkció nem működik megfelelően.
  nastaveniach ponuky nastavte položku                   Ne szakítsa meg az i.LINK kapcsolatot, a
  CONTROL na hodnotu IR.                          kamera menüjében pedig a CONTROL
  Obrazové a zvukové signály sa prenášajú v                menüpontot állítsa IR értékre.
  digitálnej forme.                            A kamera a video- és audiojeleket digitális
                                      formában továbbítja.
108
Kopírovanie vybratých záberov            Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na          másolása – Digitális
páske)                       programszerkesztés (szalagon)

 Úkon 1: Výroba programu               1. művelet: A program elkészítése
(1) Pásku určenú na prehrávanie vložte do      (1) A kamerába tegye be a lejátszandó szalagot,
  kamkordéra a pásku určenú na nahrávanie       a videomagnóba pedig tegye be azt a
  vložte do videorekordéra.              szalagot, amelyre felvételt szeretne készíteni.
(2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením      (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  tlačidla MENU.                   MENU gombot.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte možnos     a potom ovládací    ki az   elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
  prvok stlačte.                 (4) DCR-TRV238E/TRV239E estén:
(4) Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:            A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
  EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom       meg a tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.               DCR-TRV340E estén:
  Iba typ DCR-TRV340E:                A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a VIDEO
                                                     Úpravy
  Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         EDIT menüben válassza ki a TAPE
  EXEC vyberte možnos TAPE vo VIDEO EDIT       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  a potom ovládací prvok stlačte.         (5) A szalagkezelő gombok segítségével keresse
(5) Pomocou ovládacích tlačidiel na           meg az első beszúrandó jelenet elejét, majd
                                                     Szerkesztés
  videorekordéri vyh adajte začiatok prvého      állítsa szünetre a lejátszást.
  záberu, ktorý chcete vloži , a potom        Az EDITSEARCH funkcióval képkockánként
  pozastavte prehrávanie.               finomíthatja a beállítást.
  Funkcia EDITSEARCH umožňuje jemné        (6) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
  nastavenie s presnos ou na jednu snímku.      Ezzel beállította az első program IN pontját; a
(6) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.        program jelének felső része világoskékké
  Tým sa nastaví bod IN prvého programu a       válik.
  farba vrchnej časti značky programu sa zmení  (7) A szalagkezelő gombok segítségével keresse
  na svetlomodrú.                   meg az első beszúrandó jelenet végét, majd
(7) Pomocou ovládacích tlačidiel videa         állítsa szünetre a lejátszást.
  vyh adajte koniec prvého záberu, ktorý     (8) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
  chcete vloži , a potom pozastavte          Ezzel beállította az első program OUT pontját;
  prehrávanie.                    a program jelének alsó része világoskékké
(8) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.        válik.
  Tým sa nastaví bod OUT prvého programu a    (9) Az 5-8. lépések ismétlésével állítsa össze a
  farba spodnej časti značky programu sa       jeleneteket (programokat).
  zmení na svetlomodrú.                Amikor a program kész, jele világoskékké
(9) Opakujte kroky 5 až 8 a potom nastavte       válik.
  program.                      Legfeljebb 20 program adható meg.
  Po nastavení programu sa farba značky
  programu zmení na svetlomodrú.
  Nastavi môžete najviac 20 programov.
                                                     109
 Kopírovanie vybratých záberov                    Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na                  másolása – Digitális
 páske)                                programszerkesztés (szalagon)
                      MENU     4 Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:/
      DCR-TRV238E/TRV239E esetén:
        OTHERS              VIDEO EDIT       0:08:55:06
                                             5  VIDEO EDIT      0:08:55:06
         DATA CODE             MARK      1 IN             MARK     1 IN
         BEEP               UNDO                    UNDO
         COMMANDER             ERASE ALL                  ERASE ALL
         DISPLAY              START                    START
         VIDEO EDIT READY         EDIT SET                  EDIT SET
         INDICATOR
         RETURN             TOTAL 0:00:00:00              TOTAL 0:00:00:00
                         SCENE 0                   SCENE 0

        [MENU] : END           [MENU] : END                [MENU] : END
       Iba typ DCR-TRV340E:/
       DCR-TRV340E esetén:
        OTHERS               VIDEO EDIT        0:08:55:06
                                             6  VIDEO EDIT    0:08:55:06
         DATA CODE             MARK       1 IN           MARK     1 OUT
         BEEP                UNDO                    UNDO
         COMMANDER             ERASE ALL                 ERASE ALL
         DISPLAY              START                   START
         VIDEO EDIT RETURN         EDIT SET                  EDIT SET
         INDICATOR TAPE
         RETURN  MEMORY         TOTAL 0:00:00:00              TOTAL 0:00:00:00
                          SCENE 0                  SCENE 0
        [MENU] : END            [MENU] : END                [MENU] : END
     8                    9
      VIDEO EDIT      0:09:07:06    VIDEO EDIT        0:10:01:23
       MARK     2 IN           MARK       4 IN
       UNDO                  UNDO
       ERASE ALL               ERASE ALL
       START                 START
       EDIT SET                EDIT SET

      TOTAL 0:00:12:00            TOTAL 0:00:47:12
      SCENE 1                SCENE 3
      [MENU] : END              [MENU] : END
110
Kopírovanie vybratých záberov           Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na         másolása – Digitális
páske)                       programszerkesztés (szalagon)

Vymazanie nastaveného programu           A beállított program törlése
Z posledného programu vymažte najprv bod      Az utolsó programnak először az OUT, majd az
OUT a potom bod IN.                IN jelzését törölje.

(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte položku UNDO a potom         az UNDO menüpontot, majd nyomja meg a
  ovládací prvok stlačte.              tárcsát.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
  EXEC vyberte položku EXECUTE a potom        az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
  ovládací prvok stlačte.              a tárcsát.
  Značka posledného nastaveného programu       A legutóbb beállított program jele villog, a
  začne blika a nastavenie sa zruší.         beállítás pedig érvényét veszti.

Zrušenie vymazania                 A törlési folyamat megszakítása
V kroku 2 vyberte položku RETURN.         A 2. lépésben válassza a RETURN menüpontot.
                                                   Úpravy
Vymazanie všetkých programov            Az összes program törlése
(1) Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:          (1) DCR-TRV238E/TRV239E estén:
  Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
                                                   Szerkesztés
  EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom      ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
  ovládací prvok stlačte.              meg a tárcsát.
  Iba typ DCR-TRV340E:                DCR-TRV340E estén:
  V nastaveniach ponuky vyberte položku       A menüben válassza a VIDEO EDIT
  VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku       menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
  SEL/PUSH EXEC vyberte položku TAPE a        forgatva válassza ki a TAPE menüpontot,
  potom ovládací prvok stlačte.           majd nyomja meg a tárcsát.
(2) V nastaveniach ponuky vyberte položku     (2) A menüben válassza az ERASE ALL
  ERASE ALL. Otočením ovládacieho prvku       menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
  SEL/PUSH EXEC vyberte položku EXECUTE       forgatva állítsa be az EXECUTE menüpontot,
  a potom ovládací prvok stlačte.          majd nyomja meg a tárcsát.
  Značky všetkých programov začnú blika a      Az összes program jele villog, a beállítások
  nastavenie sa zruší.                pedig érvényüket veszti.

Ak chcete zruši vymazanie všetkých         A törlési folyamat megszakítása
programov                     A 2. lépésben válassza a RETURN menüpontot.
V kroku 2 vyberte položku RETURN.
                          Beállított program elvetése
Zrušenie nastaveného programu           Nyomja meg a MENU gombot.
Stlačte tlačidlo MENU.               A programot a készülék a memóriában tárolja
Program zostane uložený v pamäti až dovtedy,    mindaddig, amíg a szalagot ki nem veszi.
kým nevyberiete pásku.
                          Megjegyzések
Poznámky                      •Ha a menüben a PB MODE elemhez a       /
•Ak je položka PB MODE v nastaveniach        értéket választotta, nem működik a digitális
 ponuky nastavená na hodnotu     / , funkcia  programszerkesztés.
 Úprava digitálneho programu nie je dostupná.   •Digitális szerkesztés közben nem készíthet
•Pri používaní funkcie Úprava digitálneho      felvételt.
 programu sa nedá nahráva .
                                                   111
 Kopírovanie vybratých záberov          Csak a kiválasztott jelenetek
 – Úprava digitálneho programu (na        másolása – Digitális
 páske)                      programszerkesztés (szalagon)

 V nasledujúcich častiach pásky nie je možné   A következő szalagrészeken nem lehet
 nastavi body IN a OUT:              beállítani sem az IN, sem az OUT pontot:
 – prázdna oblas pásky,              – üres szalagrészen
 – oblas , ktorá je nahratá v inom systéme ako  – olyan szalagrészen, amely nem Digital8
  Digital8                     rendszerű felvételt tartalmaz

 V nasledujúcich prípadoch sa kód celkového    Előfordulhat, hogy a teljes lejátszási idő nem
 času nemusí zobrazi správne:           helyesen jelenik meg a következő esetekben:
 – ak páska nie je nahratá v systéme Digital8 ,  – ha a szalagra a felvétel nem Digital8
 – ak sa medzi bodmi IN a OUT na páske       rendszerben készült
  nachádza prázdna oblas .            – ha az IN és az OUT pont között üres rész van a
                           szalagon
   Úkon 2: Spustenie programu
   (kopírovanie pásky)              2. művelet: A digitális
                          programszerkesztés végrehajtása
 Skontrolujte, či je kamkordér prepojený s     (szalag másolása)
 videorekordérom a či je videorekordér v režime
 pozastaveného nahrávania. Pri používaní kábla  Győződjék meg arról, hogy összekötötte a
 i.LINK (prípojný kábel DV) sa tento postup    kamerát és a videomagnót, és hogy a
 nevyžaduje.                   videomagnó felvételi szünet üzemmódban van.
 Ak používate digitálnu videokameru, nastavte   Ha az eszközöket i.LINK kábellel (DV
 prepínač POWER do polohy VCR/VTR.        összekötőkábellel) csatlakoztatja egymáshoz, az
                          alábbiakat nem szükséges végrehajtania.
 (1) Iba typ DCR-TRV238E/TRV239E:         Ha digitális videokamerát használ, kapcsolóját
   Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH     állítsa VCR/VTR helyzetbe.
   EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom
   ovládací prvok stlačte.           (1) DCR-TRV238E/TRV239E estén:
   Iba typ DCR-TRV340E:               A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
   V nastaveniach ponuky vyberte položku      ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
   VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku      meg a tárcsát.
   SEL/PUSH EXEC vyberte položku TAPE a       DCR-TRV340E estén:
   potom ovládací prvok stlačte.          A menüben válassza a VIDEO EDIT
 (2) V nastaveniach ponuky vyberte položku      menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
   START. Otočením ovládacieho prvku SEL/      forgatva válassza ki a TAPE menüpontot,
   PUSH EXEC vyberte položku EXECUTE a       majd nyomja meg a tárcsát.
   potom ovládací prvok stlačte.        (2) A menüben válassza a START menüpontot. A
   Vyh adajte začiatok prvého programu a      SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be az
   potom začnite kopírova .             EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg a
   Značka programu začne blika .          tárcsát.
   Počas vyh adávania sa zobrazí indikátor     Keresse meg az első program elejét, és
   SEARCH a počas upravovania sa na         kezdje meg a másolást.
   obrazovke zobrazí indikátor EDITING.       A program jele villogni kezd.
   Po skončení kopírovania sa farba značky     Keresés közben a képernyőn a SEARCH,
   programu zmení na bledomodrú.          szerkesztés közben pedig az EDITING kijelzés
   Po ukončení kopírovania sa kamkordér aj     jelenik meg.
   videorekordér automaticky zastavia.       A másolás befejeztével a program jele
                            világoskékké válik.
                            A másolás végeztével mind a kamera, mind a
                            videomagnó automatikusan leáll.
112
Kopírovanie vybratých záberov            Csak a kiválasztott jelenetek
– Úprava digitálneho programu (na          másolása – Digitális
páske)                       programszerkesztés (szalagon)

Zastavenie kopírovania počas úprav         Ha szerkesztés közben kívánja
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri.          megállítani a másolást
                          Nyomja meg a kamera x gombját.
Ukončenie funkcie Úprava digitálneho
programu                      A digitális programszerkesztés funkció
Kamkordér sa po dokončení kopírovania zastaví.   befejezése
Na displeji v nastaveniach ponuky sa potom     A kamera a másolás végén leáll. Ekkor a kijelzőn
objaví položka VIDEO EDIT.             megjelenik a VIDEO EDIT menüpont.
Funkciu Úprava digitálneho programu ukončíte    A digitális szerkesztési funkció befejezéséhez
stlačením tlačidla MENU.              nyomja meg a MENU gombot.

Nahrávanie na videorekordér nie je možné,      A videomagnó nem tud felvenni, ha:
ak:                         – a kazettában a szalag a végére ért,
– páska je na konci,                – a kazetta írásvédő füle nem engedi a szalag
– plôška na ochranu proti zápisu na páske je     tartalmának módosítását,
                                                    Úpravy
 vysunutá,                     – az IR SETUP kód nem megfelelő (amennyiben
– kód IR SETUP nie je správny (ak je vybratý kód   az IR módot választotta),
 IR),                       – a felvételi szünetet megszüntető gomb nem a
– tlačidlo na zrušenie pozastavenia nahrávania    megfelelő (amennyiben az IR módot
                                                    Szerkesztés
 nie je správne (ak je vybratý kód IR).       választotta).

Na obrazovke LCD sa zobrazí nápis NOT        Az LCD képernyőn a NOT READY felirat
READY, ak:                     jelenik meg, ha:
– nebol vytvorený program na obsluhu funkcie    – még nem készített a digitális
 Úprava digitálneho programu,            programszerkesztés használatát lehetővé tevő
– vybratý kábel i.LINK nie je pripojený (prípojný   programot,
 kábel DV),                    – az i.LINK elemet választotta, de a készülékeket
– pripojený videorekordér nie je zapnutý (ak     nem i.LINK kábellel (DV összekötőkábellel)
 nastavíte kábel i.LINK).              csatlakoztatta egymáshoz,
                          – a csatlakoztatott videomagnó nincs
                           bekapcsolva (amikor beállítja az i.LINK módot).
                                                    113
 Zobrazovanie obrázkov nahratých Szalagra felvett képek
 na páske v počítači (iba pre  megtekintése számítógépen
 používate ov systému Windows)  (csak Windows esetén)
 Ak prepojíte kamkordér s počítačom pomocou     A videofelvétel megtekinthető a számítógépen is,
 kábla USB, môžete obraz nahratý na páske v     ha a kamerát és a számítógépet az USB kábellel
 kamkordéri zobrazi na počítači (funkcia      köti össze (USB Streaming funkció).
 prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania     Ha pedig a szalagra felvett képeket átviszi a
 USB).                       számítógépre, akkor arra is lehetőség van, hogy
 Ak obraz nahratý na páske prenesiete do      azokat ott számítógépes szoftverek segítségével
 počítača, môžete ho spracova alebo upravi     szerkessze, illetve hogy elektronikus levelekhez
 pomocou softvéru na spracovanie obrazu a      csatolja.
 prida do e-mailu.
                           Csatlakkoztatás az USB kábel
 Prepojenie pomocou prípojného kábla        segítségével és a képek megtekintése
 USB a zobrazovanie obrázkov v počítači       számítógépen
 •Inštalácia ovládača USB (s. 116).         •Az USB illesztőprogram telepítése (116. oldal)
 •Inštalácia programu “PIXELA ImageMixer      •A „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
  Ver.1.0 for Sony” (s. 121).            telepítése (121. oldal)
 •Digitalizácia obrázkov pomocou programu      •Képek átvétele a „PIXELA ImageMixer Ver.1.0
  “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” (s. 122).   for Sony” alkalmazással (122. oldal)

 Odporúčané počítačové prostredie          Javasolt számítógép-konfiguráció
 OS:                        Operációs rendszer:
 Microsoft Windows 98SE, Windows Me,        Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
 Windows 2000 Professional, Windows XP Home     Windows 2000 Professional, Windows XP Home
 Edition alebo Windows XP Professional       Edition vagy Windows XP Professional (a
 (štandardná inštalácia).              „Szokásos” módon telepítve)
 V prostredí inovovaného OS nie je prevádzka    A működés nem garantált, ha az operációs
 zaručená.                     rendszer frissítésként állt elő.
 Ak používate operačný systém Windows 98,      Windows 98 esetén hang nem vehető át.
 digitalizácia zvuku nie je možná.         Processzor:
 CPU:                        Legalább 500 MHz-es Intel Pentium III vagy
 Minimálne 500 MHz Intel Pentium III alebo     gyorsabb (800 MHz-es vagy gyorsabb javasolt)
 rýchlejší (odporúča sa 800 MHz alebo viac).    Alkalmazás:
 Application:                    DirectX 8.0a vagy újabb
 DirectX 8.0a alebo novší.             Hang:
 Sound system:                   16 bites sztereó hangkártya és hangszórók
 16-bitová stereofónna zvuková karta a       Memória:
 reproduktory.                   64 MB vagy több
 Memory:                      Merevlemez:
 aspoň 64 MB.                    A telepítéshez legalább 200 MB szabad terület
 Hard disk:                     kell a merevlemezen
 minimálne 200 MB vo ného miesta na pevnom     Munkaterületként legalább 1 GB merevlemez-
 disku na inštaláciu.                terület javasolt (a szerkesztett képek
 Na prácu sa odporúča aspoň 1 GB vo ného      fájlméretétől függően)
 miesta na pevnom disku (v závislosti od ve kosti
 súboru s upravovaným obrazom).
114
Zobrazovanie obrázkov nahratých           Szalagra felvett képek megtekintése
na páske v počítači (iba pre            számítógépen (csak Windows
používate ov systému Windows)            esetén)

Displej:                      Videokártya:
Grafická karta so 4 MB VRAM, minimálne       Videomemória: 4 MB VRAM; felbontás: több
rozlíšenie 800 × 600 bodov v režime Hi color (16-  mint 800 × 600; színek: Hi color (16 bit, 65 000
bitové farby, 65 000 farieb), ovládač displeja s  szín); illesztőprogram: támogatnia kell a Direct
podporou funkcie Direct Draw (s rozlíšením 800   Draw technológiát. (Ha a felbontás nem haladja
× 600 bodov alebo menej a s 256 farbami alebo    meg a 800 × 600-at, vagy ha a színek száma
s menším počtom farieb nebude tento produkt     nem haladja meg a 256-ot, a termék nem
pracova správne).                  működik megfelelően.)
Iné:                        Egyéb:
Tento produkt využíva technológiu DirectX, preto  E termék kompatíbilis a DirectX technológiával,
je potrebné nainštalova DirectX.          ezért használatához telepíteni kell a DirectX-et.

Konektor USB je štandardnou súčas ou.        Az USB csatlakozó tartozék.

 Túto funkciu nie je možné používa v         Macintosh-on ez a funkció nem
                                                    Úpravy
 prostredí systému Macintosh.            használható.

Poznámky                      Megjegyzések
•Ak súčasne pripojíte dve alebo viac zariadení   •Ha akár Windows, akár Macintosh esetén a
                                                    Szerkesztés
 USB k jednému osobnému počítaču, alebo ak      számítógéphez egynél több USB eszköz
 použijete rozbočovač, nebudeme ruči za       csatlakozik, vagy ha USB-elosztót (hub)
 prevádzku v prostredí operačných systémov      használ, e funkció nem biztos, hogy működni
 Windows alebo Macintosh.              fog.
•Niektoré zariadenia v závislosti od typu      •Az egyidejűleg használt USB-eszközök
 súčasne používaného zariadenia USB nemusia     típusának függvényében előfordulhat, hogy
 fungova .                      egyes eszközök nem működnek.
•Pre všetky uvedené počítačové prostredia      •Nem garantáljuk, hogy e funkció a fent felsorolt
 prevádzka nie je zaručená.             operációs rendszerek mindegyike esetén
                           működik.
Windows a Windows Media sú obchodnými
alebo ochrannými známkami spoločnosti        A Windows és a Windows Media a Microsoft
Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo   Corporation névjegye vagy bejegyzett névjegye
v iných krajinách.                 az Egyesült Államokban és/vagy más
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v      országokban.
tomto dokumente môžu by obchodnými alebo      Minden más említett terméknév tulajdonosának
ochrannými známkami príslušných spoločností.    védjegye vagy bejegyzett védjegye. A
Okrem toho, v príručke nie sú vždy uvádzané     továbbiakban sem a „™”, sem az „®” jel nem
značky “™” a “®”.                  szerepel ebben a kézikönyvben.
                                                    115
 Zobrazovanie obrázkov nahratých          Szalagra felvett képek megtekintése
 na páske v počítači (iba pre            számítógépen (csak Windows
 používate ov systému Windows)           esetén)

   Inštalácia ovládača USB             Az USB illesztőprogram telepítése
 Pred pripojením kamkordéra na počítač       Mielőtt a kamerát és a számítógépet összekötné,
 nainštalujte na počítač ovládač USB. Ovládač    telepítse a számítógépre az USB
 USB spolu s aplikačným softvérom na        illesztőprogramot. Az USB illesztőprogram-a
 prezeranie obrázkov sa nachádza na disku CD-    képek megtekintésére szolgáló alkalmazással
 ROM, ktorý sa dodáva s kamkordérom.        együtt - a kamerához mellékelt CD-ROM-on
                           található.
   Pred pripojením kábla USB k počítaču
   vykonajte nasledujúce operácie.         Az alábbi műveletsor megkezdésekor
   V kroku 8 pripojte kábel USB.          még ne csatlakoztassa a számítógéphez
                            az USB kábelt.
 Ak sa ovládač USB nezaregistroval správne,      Az USB kábelt a 8. lépésben
 pretože počítač bol pripojený ku kamkordéru     csatlakoztassa.
 pred dokončením inštalácie ovládača, je
 potrebné ovládač USB preinštalova pod a      Ha a számítógépet és a kamerát az USB
 pokynov na strane 118.               illesztőprogram telepítése előtt köti össze,
                           akkor az USB illesztőprogram regisztrációja a
 Pre používate ov systémov Windows 98SE,      rendszerleíró adatbázisban nem lesz
 Windows Me, Windows 2000 Professional a      megfelelő. Ilyen esetben a 118. oldalon leírt
 Windows XP                     eljárás szerint telepítse újra az USB
 Ak používate operačný systém Windows 2000     illesztőprogramot.
 Professional alebo Windows XP, prihláste sa s
 oprávneniami správcu.               Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000
                           Professional és Windows XP esetén
 (1) Zapnite počítač a spustite operačný systém   Ha Windows 2000 Professional vagy Windows
   Windows.                    XP operációs rendszert használ, rendszergazdai
 (2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte      (adminisztrátori) jogosultsággal lépjen be.
   dodaný disk CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka
   aplikačného softvéru.             (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
 (3) Ukážte kurzorom na položku “USB Driver” a     amíg a Windows elindul.
   kliknite. Spustí sa inštalácia ovládača USB.  (2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-ROM-ot
                             a CD-meghajtóba. Ekkor megjelenik az
                             alkalmazás indítóképernyője.
                           (3) Vigye az egérmutatót az „USB Driver” (USB
                             illesztőprogram) elemre, és kattintson. Ekkor
                             elindul az USB illesztőprogram telepítése.
116
Zobrazovanie obrázkov nahratých           Szalagra felvett képek megtekintése
na páske v počítači (iba pre            számítógépen (csak Windows
používate ov systému Windows)            esetén)

(4) Pod a inštrukcií na obrazovke nainštalujte   (4) Az USB illesztőprogram telepítéséhez
  ovládač USB.                    kövesse a képernyőn megjelenő
(5) Sie ový adaptér pripojte ku kamkordéru a      utasításokat.
  potom ho zasuňte do sie ovej zásuvky.      (5) Csatlakoztassa a hálózati tápegységet
(6) Prepínač POWER nastavte do polohy          kamerához, majd a fali csatlakozóaljzathoz.
  CAMERA alebo PLAYER.              (6) A POWER kapcsolót állítsa CAMERA vagy
(7) Položku USB STREAM v časti    v         PLAYER helyzetbe.
  nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu     (7) A   menüben az USB STREAM
  ON (s. 127).                    menüpontban állítsa be az ON értéket
(8) Po vložení disku CD-ROM prepojte          (127. oldal).
  pomocou dodávaného kábla USB konektor      (8) Miközben a CD-ROM a meghajtóban van, a
  USB na kamkordéri s konektorovou          mellékelt USB kábellel kösse össze a
  zásuvkou USB na počítači.              kamera és a számítógép USB bemenetét.
  Počítač rozpozná kamkordér a spustí sa       A számítógép felismeri, hogy kamera
  Sprievodca pridávaním hardvéru v systéme      csatlakozott hozzá, és elindítja az Új hardver
                                                     Úpravy
  Windows.                      hozzáadása varázslót (Add Hardware
                            Wizard).


                   konektorová zásuvka  (USB)/
                                                     Szerkesztés
                    (USB) aljzat
                                       konektor USB/
                                       USB csatlakozó
                                   kábel USB (dodávaný)/
                                   USB kábel (tartozék)

(9) Pod a pokynov na obrazovke nainštalujte     (9) Kövesse a képernyőn megjelenő
  ovládače pre zariadenie USB rozpoznané       utasításokat, amint a varázsló felismeri a
  Sprievodcom pridávaním hardvéru.          telepített illesztőprogramokat. Az Új hardver
  Sprievodca pridaním hardvéru sa spustí       hozzáadása varázsló (Add Hardware Wizard)
  trikrát, pretože sú nainštalované tri rôzne     háromszor indul el, mert három különböző
  ovládače USB. Inštaláciu dokončite bez       USB illesztőprogramot telepített. Ügyeljen
  prerušenia.                     arra, hogy a telepítés megszakítás nélkül
                            befejeződjék.
Ak sa zobrazí obrazovka “Potrebné súbory”
(“Files Needed”) (používatelia operačných      Ha megjelenik a „Files Needed” (Szükséges
systémov Windows 2000 Professional a        fájlok) képernyő (Windows 2000 Professional és
Windows XP)                     Windows XP esetén)
(10)Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky      (10)A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
   CD-ROM v počítači, vyberte položku         számítógép CD-meghajtójába, válassza
   “Preh adáva ...” (“Browse...”) t “Tento       rendre: „Browse...” t „Sajátgép” („My
   počítač” (“My Computer”) t “ImageMixer”       Computer“) t „ImageMixer” t
   t “sonyhcb.sys” a kliknite na tlačidlo “OK”.    „sonyhcb.sys”, majd kattintson az „OK”
                             gombra.
Po dokončení inštalácie pokračujte pod a
pokynov v časti “Inštalácia programu ‘PIXELA    A telepítés befejeztével folytassa a „PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony’” na strane 121.    ImageMixer Ver.1.0 for Sony telepítése” című
                          fejezettel (121. oldal).
                                                     117
 Zobrazovanie obrázkov nahratých         Szalagra felvett képek megtekintése
 na páske v počítači (iba pre           számítógépen (csak Windows
 používate ov systému Windows)          esetén)

 Ak nie je možné nainštalova ovládač       Nem telepíthető az USB illesztőprogram
 USB                       Az USB illesztőprogram regisztrációja a
 Pri pripojení osobného počítača ku kamkordéru  rendszerleíró adatbázisban nem megfelelő, mert
 pred dokončením inštalácie ovládača USB sa    a számítógépet és a kamerát az USB
 ovládač USB nezaregistroval správne. Ovládač   illesztőprogram telepítésének befejezte előtt
 USB nainštalujte správne pod a nasledujúceho   kötötte össze. Az alábbi lépéseket követve
 postupu.                     telepítse helyesen az USB illesztőprogramot.

 Krok 1: Odinštalovanie nesprávneho ovládača   1. lépés: Az USB illesztőprogram eltávolítása
     USB                   1 Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
 1 Zapnite počítač a spustite operačný systém     amíg a Windows elindul.
   Windows.                   2 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
 2 Pomocou kábla USB dodávaného s           kamera (USB) és a számítógép USB
   kamkordérom prepojte konektorovú zásuvku     csatlakozóját.
   na osobnom počítači so zásuvkou (USB) na   3 Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
   kamkordéri.                    tápegységet, és a POWER kapcsolót állítsa
 3 Pripojte sie ový adaptér a nastavte prepínač    CAMERA vagy PLAYER helyzetbe.
   POWER do polohy CAMERA alebo PLAYER.     4 Nyissa meg a számítógépen az
 4 Spustite v počítači program “Správca        „Eszközkezelőt” („Device Manager”).
   zariadení” (“Device Manager”).
                           Windows XP esetén:
   Pre systém Windows XP:             Válassza rendre a következőket: „Start” t
   Kliknite na položku “Štart” (“Start”) t     „Vezérlőpult” t „Rendszer” t „Hardver”
   “Ovládací panel” (“Control Panel”) t      párbeszédpanel-lap („Start” t „Control
   “Systém” (“System”) t kartu “Hardvér”      Panel” t „System” t „Hardware”
   (“Hardware”) a potom kliknite na tlačidlo    párbeszédpanel-lap), majd kattintson az
   “Správca zariadení” (“Device Manager”).     „Eszközkezelő” („Device Manager”) gombra.
   Ak sa v ovládacom paneli v okne “Výber     Ha, miután rákattintott a „Vezérlőpult”
   kategórie” (“Pick a Category”) nezobrazí    („Control Panel”) parancsra, a „Pick a
   ikona “Systém” (“System”), kliknite na     Category” (Kategóriák) táblán nincs „System”
   položku “Prepnú na klasické zobrazenie”     („Rendszer”) elem, akkor a „Switch to Classic
   (“Switch to Classic View”).           View” (Átváltás klasszikus nézetre) elemre
                           kattintson.
   Pre systém Windows 2000 Professional:
   Kliknite na položku “Tento počítač” (“My    Windows 2000 Professional esetén:
   Computer”) t “Ovládací panel” (“Control     Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
   Panel”) t “Systém” (“System”) t kartu      t „Vezérlőpult” t „Rendszer” t „Hardver”
   “Hardvér” (“Hardware”) a potom kliknite na   párbeszédpanel-lap („My Computer” t
   tlačidlo “Správca zariadení” (“Device      „Control Panel” t „System” t „Hardware”
   Manager”).                   párbeszédpanel-lap), majd kattintson az
                           „Eszközkezelő” („Device Manager”) gombra.
   Pre systém Windows 98SE/Windows Me:
   Kliknite na položku “Tento počítač” (“My    Windows 98SE/Windows Me esetén:
   Computer”) t “Ovládací panel” (“Control     Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
   Panel”) t “Systém” (“System”) a potom      t „Vezérlőpult” t „Rendszer” („My
   kliknite na tlačidlo “Správca zariadení”    Computer” t „Control Panel” t „System”),
   (“Device Manager”).               majd kattintson az „Eszközkezelő” („Device
                           Manager”) gombra.
118
Zobrazovanie obrázkov nahratých   Szalagra felvett képek megtekintése
na páske v počítači (iba pre     számítógépen (csak Windows
používate ov systému Windows)    esetén)

5 Vyberte a odstráňte nasledujúce  5 Jelölje ki és törölje az alábbi ábrán
 podčiarknuté zariadenia.       aláhúzással megjelölt eszközöket.
                                        Úpravy
                                        Szerkesztés
        Windows 98SE              Windows Me
     Windows 2000 Professional
                            Windows XP       119
 Zobrazovanie obrázkov nahratých        Szalagra felvett képek megtekintése
 na páske v počítači (iba pre         számítógépen (csak Windows
 používate ov systému Windows)         esetén)

 6 Nastavte prepínač POWER na kamkordéri do  6 A kamera POWER kapcsolóját állítsa OFF
  polohy OFF (CHG) a potom odpojte kábel    (CHG) helyzetbe, és húzza ki belőle az USB
  USB.                     kábelt.
 7 Reštartujte počítač.            7 Indítsa újra a számítógépet.

 Krok 2: Inštalácia ovládača USB na jednotke  2. lépés: A CD-ROM-on található USB
      CD-ROM                     illesztőprogram telepítése
 Vykonajte celý postup uvedený v časti     Hajtsa végre a 116. oldalon, „Az USB
 “Inštalácia ovládača USB” na strane 116.   illesztőprogram telepítése” című fejezetben
                        ismertetett teljes eljárást.
120
Zobrazovanie obrázkov nahratých           Szalagra felvett képek megtekintése
na páske v počítači (iba pre             számítógépen (csak Windows
používate ov systému Windows)            esetén)

 Inštalácia programu “PIXELA             A „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for
 ImageMixer Ver.1.0 for Sony”             Sony” telepítése
Nainštalujte program “PIXELA ImageMixer       Telepítse a számítógépre az alkalmazást. A
Ver.1.0 for Sony” na počítač. Program “PIXELA    „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” program
ImageMixer Ver.1.0 for Sony” sa nachádza na     a kamerához melléklet CD-ROM-on található. A
disk CD-ROM dodávanom spolu s            „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
kamkordérom. Program “PIXELA ImageMixer       segítségével a számítógépen egyszerűen
Ver.1.0 for Sony” umožňuje jednoducho        megtekintheti és élvezheti a kamerán lévő
zobrazova obraz z kamkordéra na počítači.      képeket.

Ak chcete tento softvér nainštalova a používa v   Ha ezt a szoftvert Windows 2000 Professional
systéme Windows 2000 Professional, musíte      operációs rendszer alatt szeretné telepíteni és
ma oprávnenia skupiny Power User alebo        használni, akkor kiemelt felhasználói (Power
Administrator. V systéme Windows XP musíte      User) vagy rendszergazdai (adminisztrátori)
                                                     Úpravy
ma oprávnenia skupiny Administrator.         jogosultságokkal kell rendelkeznie. Windwos XP
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém    esetén rendszergazdai (adminisztrátori)
  Windows.                     jogosultságra van szükség.
  Ak ho už používate, zatvorte všetky spustené   (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
                                                     Szerkesztés
  aplikácie.                      amíg a Windows elindul.
(2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte         Zárjon be minden futó alkalmazást.
  dodaný disk CD.                 (2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-ROM-ot
  Zobrazí sa obrazovka aplikačného softvéru.      a CD-meghajtóba.
  Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka programu,      Ekkor megjelenik az alkalmazás
  dvakrát kliknite na ikonu “Tento počítač” (“My    indítóképernyője. Ha nem jelenik meg az
  Computer”) a potom na položku            alkalmazás indítóképernyője, kattintson
  “ImageMixer” (jednotka CD-ROM). Zobrazí sa      duplán a „Sajátgép” („My Computer”) ikonra,
  obrazovka aplikačného softvéru.           majd pedig az „ImageMixer” (CD egység)
                             ikonra. Egy kis idő múlva megjelenik az
                             alkalmazás indítóképernyője.
(3) Ukážte kurzorom na položku “PIXELA        (3) Vigye az egérmutatót a „PIXELA ImageMixer”
  ImageMixer” a kliknite myšou.            elemre, és kattintson.
  Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka.      Ekkor megjelenik a nyelvkiválasztó
(4) Vyberte jazyk inštalácie.              párbeszédpanel.
(5) Postupujte pod a pokynov na obrazovke.      (4) Válassza ki a telepítés nyelvét.
                           (5) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Pod a inštrukcií na obrazovke nainštalujte súčas
Direct X verzie 8.0.                 A Direct X telepítéséhez kövesse a képernyőn
                           megjelenő utasításokat. A rendszer a Direct X 8.0
                           alkalmazást telepíti.
                                                    121
 Zobrazovanie obrázkov nahratých          Szalagra felvett képek megtekintése
 na páske v počítači (iba pre           számítógépen (csak Windows
 používate ov systému Windows)           esetén)

   Digitalizácia obrázkov pomocou         Képek átvétele a „PIXELA
   programu “PIXELA ImageMixer           ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
   Ver.1.0 for Sony”                alkalmazással
 Ak chcete tento softvér používa v systéme     Ha ezt a szoftvert Windows 2000 Professional
 Windows 2000 Professional, musíte ma       operációs rendszer alatt szeretné használni,
 oprávnenia skupiny Power User alebo        akkor kiemelt felhasználói (Power User) vagy
 Administrator. V systéme Windows XP musíte    rendszergazdai (adminisztrátori)
 ma oprávnenia skupiny Administrator.       jogosultságokkal kell rendelkeznie. Windwos XP
                          esetén rendszergazdai (adminisztrátori)
 Prezeranie obrázkov                jogosultságra van szükség.
 Prezeranie obrázkov nahratých na páske
 (1) Zapnite počítač a spustite systém Windows.  Képek megtekintése
 (2) Pripojte jeden koniec kábla USB ku      Szalagra rögzített képek megtekintése
   konektorovej zásuvke (USB) na kamkordéri   (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
   a druhý koniec k zásuvke USB na počítači.     amíg a Windows elindul.
                          (2) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
                            kamera (USB) és a számítógép USB
                            bemenetét.


                    konektorová zásuvka  (USB)/
                     (USB) aljzat
                                      konektor USB/
                                      USB csatlakozó
                                   kábel USB (dodávaný)/
                                   USB kábel (tartozék)


 (3) Pripojte sie ový adaptér ku kamkordéru a   (3) Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
   vložte pásku.                   kamerához, majd tegyen kazettát a
 (4) Prepínač POWER nastavte do polohy         kamerába.
   PLAYER.                    (4) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
   Položku USB STREAM v časti    v        helyzetbe.
   nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu      A   menüben az USB STREAM
   ON (s. 127).                   menüpontban állítsa be az ON értéket
 (5) V systéme Windows kliknite na tlačidlo      (127. oldal).
   “Štart” (“Start”) t “Programy” (“Program”)  (5) Válassza rendre: „Start” t „Programok”
   t “PIXELA” t “ImageMixer” t            („Program”) t „PIXELA” t „ImageMixer” t
   “ImageMixer Ver.1.0 for Sony”.          „ImageMixer Ver. 1.0 for Sony”.
122
Zobrazovanie obrázkov nahratých           Szalagra felvett képek megtekintése
na páske v počítači (iba pre            számítógépen (csak Windows
používate ov systému Windows)            esetén)


(6) Na obrazovke kliknite na   .         (6) Kattintson a képernyőn a    gombra.
                                                     Úpravy
Na počítači sa zobrazí úvodná obrazovka       Ekkor a számítógépen megjelenik a „PIXELA
programu “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for       ImageMixer Ver.1.0 for Sony” indítóképernyője.
Sony”.
                                                     Szerkesztés
(7) Kliknite na  .                (7) Kattintson a   ikonra.

                Okno s ukážkou/Megtekintő ablak
(8) Na kamkordéri spustite prehrávanie.       (8) A kamerán kezdje meg a lejátszást.
  Obraz z pásky sa zobrazí v okne s ukážkou.     A szalagon lévő kép megjelenik a megtekintő
                            ablakban.
Zobrazovanie obrázkov z kamkordéra v
reálnom čase                    A kamerából jövő élő kép megtekintése
(1) Postupujte pod a krokov (1), (2) na strane a  (1) Kövesse a 122. oldalon az (1)-(2) pontokban
  potom pripojte sie ový adaptér ku          leírt eljárást, majd csatlakoztassa a hálózati
  kamkordéru a k sie ovej zásuvke.          tápegységet először a kamerához, aztán a
(2) Prepínač POWER nastavte do polohy          hálózati konnektorba.
  CAMERA.                     (2) A POWER kapcsolót állítsa CAMERA
  Položku USB STREAM v časti     v        helyzetbe.
  nastaveniach ponuky nastavte na hodnotu       A    menüben az USB STREAM
  ON (s. 127).                    menüpontban állítsa be az ON értéket
(3) Postupujte pod a pokynov v krokoch (5) a (7)    (127. oldal).
  na strane 122, 123.               (3) Kövesse a 122, 123. oldalon az (5)-(7)
  Obrázky z kamkordéra sa v reálnom čase       pontokban leírt eljárást.
  zobrazujú v okne s ukážkou.             Ekkor a kamerából jövő élő kép megjelenik a
                            megtekintő ablakban.               123
 Zobrazovanie obrázkov nahratých          Szalagra felvett képek megtekintése
 na páske v počítači (iba pre            számítógépen (csak Windows
 používate ov systému Windows)           esetén)

 Digitalizácia obrázkov               Képek átvétele

               Okno s ukážkou/Megtekintő ablak
 Digitalizácia statických obrázkov         Állóképek átvétele
 (1) Kliknite na    .              (1) Kattintson a      ikonra.
 (2) Kliknite na    v tom bode prehrávania,   (2) Amikor a megtekintő ablakban feltűnik a
   ke sa v okne s ukážkou zobrazí obrázok,      megfelelő kép, kattintson a     ikonra.
   ktorý chcete zachyti . Obrázok sa potom      Az átvett kép megjelenik a kis képeket
   zobrazí v okne so zoznamom miniatúr.        felsoroló ablakban.

 Digitalizácia obrazu                Mozgóképek átvitele
 (1) Kliknite na    .              (1) Kattintson a      ikonra.

 (2) Kliknite na    v tom bode prehrávania,   (2) Amikor a megtekintő ablakban feltűnik a
   ke sa v okne s ukážkou zobrazí obrázok, od     megfelelő kezdőkép, kattintson a
   ktorého chcete zača zachytávanie. Ikona      ikonra. Ekkor     megváltozik,    lesz.
       sa zmení na   . Potom kliknite na    Az átvétel leállításához a záróképnél
       v tom bode prehrávania, ke sa v      kattintson a     ikonra. Az átvett kép
   okne s ukážkou zobrazí obrázok, pri ktorom     megjelenik a kis képeket felsoroló ablakban.
   chcete zachytávanie ukonči . Obrázok sa
   potom zobrazí v okne so zoznamom miniatúr.
124
Zobrazovanie obrázkov nahratých         Szalagra felvett képek megtekintése
na páske v počítači (iba pre           számítógépen (csak Windows
používate ov systému Windows)          esetén)

Poznámky                     Megjegyzések
•Pri zobrazovaní obrázkov na počítači      •Ha USB kapcsolaton át néz képeket a
 prostredníctvom pripojenia USB môžu nasta    számítógépen, a következők fordulhatnak elő.
 nasledujúce situácie. Nie je to porucha.     E jelenségek nem utalnak meghibásodásra:
 – Obraz sa môže chvie .             – előfordulhat, hogy a kép „lélegzik”
 – Obraz môže obsahova šum at .          – előfordulhat, hogy a képen zaj stb. jelenik
 – Ak je zdroj obrazového signálu z kamkordéra   meg,
  kódovaný v inom farebnom televíznom      – ha a képjel tv-színrendszere nem azonos a
  systéme, obraz sa nezobrazuje správne.      kamerában használttal, akkor a kép nem
•Ak je kamkordér s vloženou páskou v        jelenik meg tökéletesen.
 pohotovostnom režime, po troch minútach sa   •Ha a kamerában kazetta van, akkor 3 percnyi
 automaticky vypne.                készenléti állapot után automatikusan
•Ak je kamkordér v pohotovostnom režime a nie   kikapcsol.
 je vložená kazeta, odporúča sa v nastaveniach  •Javasoljuk, hogy ha nincs kazetta a készenléti
 ponuky nastavi položku DEMO MODE na       üzemmódban lévő kamerában, akkor a
                                                   Úpravy
 hodnotu OFF.                   menüben kapcsolja ki (OFF) a DEMO MODE
•Indikátory zobrazené na obrazovke LCD      üzemmódot.
 kamkordéra nie sú súčas ou obrazu        •A kamera LCD képernyőjén látható kijelzők a
 digitalizovaného v počítači.           számítógépbe kerülő képen nem jelennek meg.
                                                   Szerkesztés
Ak nie je možné prenáša obrazové údaje      A képadatok átvitele sikertelen az USB
pomocou pripojenia USB              csatlakozáson keresztül
Pri pripojení počítača ku kamkordéru pred    Az USB illesztőprogram regisztrációja a
dokončením inštalácie ovládača USB sa ovládač  rendszerleíró adatbázisban nem megfelelő, mert
USB nezaregistroval správne. Pod a postupu na  a számítógépet és a kamerát az USB
strane 118 preinštalujte ovládač USB.      illesztőprogram telepítésének befejezte előtt
                         kötötte össze. Ilyen esetben a 118. oldalon leírt
Ak sa vyskytnú problémy             eljárás szerint telepítse újra az USB
Ukončite všetky spustené aplikácie a potom ho  illesztőprogramot.
reštartujte.
                         Hiba esetén
Po ukončení aplikácie vykonajte nasledujúce   Zárjon be minden futó alkalmazást, majd indítsa
operácie:                    újra.
– odpojte kábel USB,
– Zmeňte polohu prepínača POWER alebo ho     Az alkalmazásból való kilépés után tegye a
 nastavte do polohy OFF (CHG).         következőket:
                         – húzza ki az USB kábelt,
                         – Változtassa meg a POWER kapcsoló állását,
                          vagy állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
                                                   125
 Zobrazovanie obrázkov nahratých         Szalagra felvett képek megtekintése
 na páske v počítači (iba pre          számítógépen (csak Windows
 používate ov systému Windows)          esetén)

   Prezeranie Pomocníka online         A „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for
   (návod na používanie) v programe       Sony” súgójának (használati
   “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for        útmutatójának) megtekintése
   Sony”
                         A „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
 Program “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”  alkalmazás rendelkezik a képernyőn
 sa dodáva s pomocníkom online (návod na     megtekinthető súgóval (használati útmutatóval).
 používanie).
                         (1) A képernyő jobb felső sarkában kattintson a
 (1) Kliknite na tlačidlo umiestnené v pravom      gombra.
   hornom rohu obrazovky.             Ekkor megjelenik az ImageMixer’s Manual (Az
   Zobrazí sa obrazovka s návodom pre       ImageMixer kézikönyve) képernyő.
   program ImageMixer.             (2) A tartalomjegyzékből kiválasztható a kívánt
 (2) Požadované témy vyh adajte v obsahu.      témakör.

 Ukončenie pomocníka online           A súgó bezárása
 Kliknite na tlačidlo umiestnené v pravom    Kattintson az „ImageMixer's Manual” ablak jobb
 hornom rohu obrazovky “ImageMixer’s Manual”.  felső sarkában található  gombra.

 Ak máte alšie otázky týkajúce sa programu    Ha kérdése merül fel a „PIXELA ImageMixer
 “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”      Ver.1.0 for Sony” termékkel kapcsolatban
 “ImageMixer Ver.1.0 for Sony” je obchodnou   Az „ImageMixer Ver.1.0 for Sony” a PIXELA
 známkou spoločnosti PIXELA Corporation.     Corporation védjegye. A termék információs
 Ďalšie informácie získate na webovej lokalite  webhelye: „http://www.imagemixer.com”.
 “http://www.imagemixer.com”.
                          Megjegyzések a számítógép
   Poznámky o používaní počítača        használatával kapcsolatban
 Komunikácia s počítačom             Kommunikáció a számítógéppel
 Komunikácia medzi kamkordérom a počítačom    Ha a számítógép Suspend (Felfüggesztés),
 sa po návrate zo stavu Preruši , Pokračova   Resume (Folytatás) vagy Sleep (Alvás) módból
 alebo Zaspáva nemusí obnovi .          „ébredt fel”, előfordulhat, hogy a kamerával való
                         kommunikáció nem áll helyre.
126
— Prispôsobenie kamkordéra —           — A videokamera testre szabása —

Zmena nastavení                 A menü beállításainak
ponuky                      módosítása
Nastavenia režimu v nastaveniach ponuky     Az üzemmódok beállításait úgy lehet a menüben
môžete zmeni otáčaním ovládacieho prvku     megváltoztatni, hogy a SEL/PUSH EXEC tárcsa
SEL/PUSH EXEC, prostredníctvom ktorého      segítségével kiválasztja a megfelelő
môžete vybera položky ponuky. Predvolené     menüpontokat. A gyári beállítások egy része
nastavenia sa dajú čiastočne zmeni . Najprv   módosítható. A kiválasztás sorrendje a
vyberte ikonu, potom položku ponuky a      következő: ikon, menüpont, üzemmód.
nakoniec režim.
                         (1) CAMERA, PLAYER vagy MEMORY (csak
(1) V režime CAMERA, PLAYER alebo MEMORY       DCR-TRV340E esetén) üzemmódban a menü
  (iba typ DCR-TRV340E) zobrazíte nastavenia    megjelenítéséhez nyomja meg a MENU
  ponuky stlačením tlačidla MENU.         gombot.
(2) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH    (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovanú ikonu a jeho       ki a kívánt ikont, majd a beállítás
  stlačením vykonajte nastavenie.         végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH    (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovanú položku a jeho      ki a kívánt elemet, majd a beállítás
                                                  Prispôsobenie kamkordéra
  stlačením vykonajte nastavenie.         végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(4) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH    (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovaný režim a jeho       ki a kívánt üzemmódot, majd a beállítás
  stlačením vykonajte nastavenie.         végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(5) Ak chcete zmeni iné položky, vyberte     (5) Ha további menüpontokat is módosítani
  položku   RETURN a stlačte ovládací      kíván, válassza ki a   RETURN menüpontot,
  prvok. Potom zopakujte kroky 2 až 4.       nyomja meg a tárcsát, majd ismételje meg a
                           2-4. lépést.
Podrobné informácie je možné nájs v téme
“Výber nastavenia režimu každej položky”     A részleteket illetően olvassa el „Az egyes
(s. 129).                    menüpontok üzemmódjának beállítása” című
                                                  A videokamera testre szabása
                         fejezet (139. oldal).
                                                  127
 Zmena nastavení ponuky           A menü beállításainak módosítása     1          CAMERA
              MANUAL SET
              PROGRAM AE
              P EFFECT
              D EFFECT
              FLASH MODE
              FLASH LVL


                     2
              N. S. LIGHT
              AUTO SHTR
       MENU
              [MENU] : END
                     TAPE SET        TAPE SET
                      REC MODE        REC MODE SP
                      AUDIO MODE       AUDIO MODE
                       REMAIN         REMAIN
                PLAYER                RETURN

              MANUAL SET
              P EFFECT
              D EFFECT
              [MENU] : END
                     3
                     TAPE SET        TAPE SET
                      REC MODE        REC MODE
               MEMORY    AUDIO MODE       AUDIO MODE
                       REMAIN  AUTO      REMAIN  AUTO
       (iba typ DCR-TRV340E)/    RETURN         RETURN  ON

       (csak DCR-TRV340E esetén)
              MANUAL SET
              PROGRAM AE
              FLASH MODE
              FLASH LVL
              N. S. LIGHT
              AUTO SHTR
              [MENU] : END
                     4
                     TAPE SET        TAPE SET
                      REC MODE        REC MODE
                      AUDIO MODE       AUDIO MODE
                       REMAIN  AUTO      REMAIN  ON
                      RETURN  ON      RETURN
 Zrušenie zobrazenia ponuky         A menü kijelzésének eltüntetése
 Stlačte tlačidlo MENU.           Nyomja meg a MENU gombot.
128
Zmena nastavení ponuky                A menü beállításainak módosítása

Položky ponuky sa zobrazujú ako nasledujúce      A menüpontokat az alábbi ikonok jelölik:
ikony:                           MANUAL SET
    MANUAL SET                     CAMERA SET
    CAMERA SET                     PLAYER SET
    PLAYER SET                     LCD/VF SET
    LCD/VF SET                     MEMORY SET (csak DCR-TRV340E
    MEMORY SET (iba typ DCR-TRV340E)          esetén)
    PRINT SET (iba typ DCR-TRV340E)           PRINT SET (csak DCR-TRV340E esetén)
    TAPE SET                      TAPE SET
    SETUP MENU                     SETUP MENU
    OTHERS                       OTHERS


 Slovensky

 Výber nastavenia režimu pre každú položku           z je predvoleným nastavením.
                                                     Prispôsobenie kamkordéra
Položky ponuky sa odlišujú v závislosti od polohy prepínača POWER.
Na obrazovke sú zobrazené len tie položky, s ktorými môžete v danej chvíli pracova .
                                               POWER
Ikona/položka    Režim       Význam                         prepínač
  PROGRAM AE     —        Splnenie špecifických požiadaviek pri filmovaní    CAMERA
                    (s. 65)                        MEMORY
  P EFFECT      —        Pridanie špeciálnych efektov podobných efektom vo   CAMERA
                    filmoch alebo v televízii do obrázkov (s. 60, 82)   PLAYER
  D EFFECT      —        Pridanie špeciálnych efektov použitím rôznych     CAMERA
                    digitálnych funkcií (s. 62, 84)            PLAYER
                                                     A videokamera testre szabása
  FLASH MODE   z ON        Použitie blesku (volite ná súčas ) bez oh adu na    CAMERA
                    intenzitu osvetlenia prostredia            MEMORY
            AUTO      Blesk sa spúš a automaticky.
            AUTO      Spustenie blesku pred nahrávaním kvôli obmedzeniu
                    efektu červených očí
  FLASH LVL     HIGH      Zvýši intenzitu blesku nad normálnu úroveň.      CAMERA
          z NORMAL      Normálne nastavenie                  MEMORY

            LOW       Zníži intenzitu blesku pod normálnu úroveň.
  N.S. LIGHT   z ON        Používanie funkcie zdroja svetla pre funkciu      CAMERA
                    NightShot (s. 36)                   MEMORY
            OFF       Zrušenie funkcie zdroja svetla pre funkciu NightShot
  AUTO SHTR    z ON        Automatické zapnutie elektronickej uzávierky pri    CAMERA
                    snímaní za ve mi jasného svetla            MEMORY
            OFF       Elektronická uzávierka sa nezapne ani pri snímaní za
                    ve mi jasného svetla.

Poznámky o režime FLASH MODE a FLASH LVL
•Ak blesk (volite ná súčas ) nie je kompatibilný s režimom FLASH MODE alebo FLASH LVL, nie je
 možné tieto režimy upravova .
•Režimy FLASH MODE a FLASH LVL sa zobrazujú len v takom prípade, ak externý blesk (volite ná
 súčas ) je pripojený k rozhraniu pre pripojenie inteligentného príslušenstva.
                                (pokračovanie na nasledujúcej strane)

                                                     129
 Zmena nastavení ponuky

                                                POWER
 Ikona/položka     Režim     Význam                         prepínač
     SELFTIMER1)  z OFF     Nepoužíva funkciu vlastného časovača          CAMERA
             ON      Používa funkciu vlastného časovača           MEMORY
     D ZOOM     z OFF     Vypnutie digitálneho približovania. Operácia sa     CAMERA
                    vykoná až do úrovne priblíženia 25×.          MEMORY
             50×     Zapnutie digitálneho približovania. Priblíženie sa
                    vykoná digitálne od 25× do 50× (s. 30).
             700×2)    Zapnutie digitálneho približovania. Priblíženie sa
                    vykoná digitálne od 25× do 700× (s. 30).
     PHOTO REC1)  z MEMORY    Nahrávanie statických obrázkov na pamä ovú kartu    CAMERA
                    “Memory Stick” v režime CAMERA v pohotovostnom
                    režime alebo počas nahrávania obrazu na pásku
                    použitím tlačidla PHOTO (s. 159)
             TAPE     Nahrávanie statických obrázkov na pásku v režime
                    CAMERA v pohotovostnom režime alebo počas
                    nahrávania obrazu na pásku použitím tlačidla
                    PHOTO (s. 51)
     16:9WIDE    z OFF     —                            CAMERA
             ON      Nahrávanie širokouhlého obrazu s pomerom strán
                    16:9 (s. 55).
     STEADYSHOT   z ON      Vyrovnávanie otrasov kamery.              CAMERA
             OFF     Zrušenie funkcie SteadyShot. Prirodzené snímky     MEMORY
                    statických objektov vznikajú pri snímaní so statívom.
     FRAME REC   z OFF     Vypnutie funkcie nahrávania po snímkach         CAMERA
             ON      Zapnutie funkcie nahrávania po snímkach (s. 73)
     INT. REC     ON      Zapnutie funkcie Nahrávanie v intervaloch (s. 71).   CAMERA
            z OFF     Vypnutie funkcie Nahrávanie v intervaloch.
             SET     Nastavenie položiek INTERVAL a REC TIME pri
                    nahrávaní v intervaloch.

 1)
    Iba typ DCR-TRV340E
 2)
    800× (iba typ DCR-TRV239E)

 Poznámky k funkcii SteadyShot
 •Funkcia SteadyShot nevyrovná nadmerné otrasy kamery.
 •Použitie konverzného objektívu (volite ná súčas ) môže ovplyvni funkciu SteadyShot.

 Ak zrušíte funkciu SteadyShot
 Na obrazovke sa zobrazí indikátor  vypnutia funkcie SteadyShot. Kamkordér zabraňuje
 nadmernému vyrovnávaniu otrasov.
130
Zmena nastavení ponuky

                                                POWER
Ikona/položka    Režim       Význam                          prepínač
  HiFi SOUND    z STEREO     Prehrávanie pásky so stereofónnym zvukom alebo s     PLAYER
                   dvoma zvukovými stopami (hlavný a ved ajší zvuk,
                   s. 238).
           1        Prehrávanie avého kanála pásky so stereofónnym
                   zvukom alebo hlavného zvuku pásky s dvoma
                   zvukovými stopami.
           2        Prehrávanie pravého kanála pásky so stereofónnym
                   zvukom alebo ved ajšieho zvuku pásky s dvoma
                   zvukovými stopami.
  TBC*       z ON       Korekcia chvenia.                    PLAYER
           OFF      Žiadna korekcia chvenia. Pri prehrávaní pásky, na
                  ktorú ste nahrali signál z televíznej hry alebo
                  podobného zariadenia, nastavte položku TBC na
                  hodnotu OFF.
  Výraz TBC znamená “Korektor časovej základne” (“Time Base Corrector”).
                                                     Prispôsobenie kamkordéra
  DNR*       z ON       Zníženie šumu obrazu.                  PLAYER
           OFF       Zníženie pohybovej neostrosti u rýchlo sa
                   pohybujúceho obrazu.
  Skratka DNR znamená “Digitálna redukcia šumu” (“Digital Noise Reduction”).
  AUDIO MIX     —        Upravenie vyváženia medzi kanálmi stereo 1 a       PLAYER
                   stereo 2.


                          ST1       ST2
  NTSC PB     z ON PAL TV    Prehrávanie pásky nahratej kamkordérom na        PLAYER
                                                     A videokamera testre szabása
                   televízore so systémom PAL.
           NTSC 4.43    Prehrávanie pásky nahratej v televíznom farebnom
                   systéme NTSC na televízore v režime NTSC 4.43.
  PB MODE     z AUTO      Automatický výber systému (Hi8, štandardný systém    PLAYER
                   8 alebo Digital8 ), ktorý bol použitý pri nahrávaní na
                   pásku a prehrávaní pásky.
              /     Prehrávanie pásky nahratej v systéme Hi8 alebo v
                   štandardnom systéme 8, ak kamkordér automaticky
                   nerozlišuje nahrávací systém.

* Len pre prehrávanie pásky nahratej v systéme Hi8 alebo v štandardnom systéme 8.

Poznámky k funkcii AUDIO MIX
•Pri prehrávaní pásky nahratej v 16-bitovom režime nie je možné vyváženie upravova .
•Vyváženie je možné upravova iba pre pásky nahraté v systéme Digital8 .

Poznámky k režimu NTSC PB
Ak prehrávate pásku na multisystémovom televízore, počas sledovania obrazu na televíznej obrazovke
vyberte najvhodnejší režim prehrávania pásky.

Poznámka k režimu PB MODE
Režim sa vráti do predvoleného nastavenia, ak:
– odstránite batériu alebo zdroj napájania,
– zapnete prepínač POWER.
                                (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                     131
 Zmena nastavení ponuky

                                             POWER
 Ikona/položka   Režim      Význam                       prepínač
   LCD BRIGHT    —       Upravenie jasu obrazovky LCD použitím ovládacieho  CAMERA
                   prvku SEL/PUSH EXEC.                PLAYER
                                             MEMORY


                        Stmavi         Rozjasni
   LCD B.L.    z BRT NORMAL Nastavenie jasu obrazovky LCD na normálnu        CAMERA
                 hodnotu.                        PLAYER
            BRIGHT     Zvýšenie jasu obrazovky LCD.            MEMORY
   LCD COLOUR    —       Ak chcete prispôsobi farbu obrazovky LCD,      CAMERA
                   otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC      PLAYER
                   upravte nasledujúci pruh.              MEMORY                      zníženie jasu       zvýšenie jasu

   VF B.L.    z BRT NORMAL Nastavenie jasu obrazovky h adáčika na normálnu     CAMERA
                 hodnotu.                        PLAYER
            BRIGHT     Zvýšenie jasu obrazovky h adáčika.         MEMORY

 Poznámky k funkciám LCD B.L. a VF B.L.
 •Ak vyberiete možnos BRIGHT, životnos batérie sa počas nahrávania zníži asi o 10 percent.
 •Ak používate iné zdroje napájania ako batériu, možnos BRIGHT sa nastaví automaticky.

 Aj ke nastavíte položky LCD BRIGHT, LCD B.L., LCD COLOUR alebo VF B.L.
 Na nahratý obraz to nebude ma vplyv.
132
Zmena nastavení ponuky

                                            POWER
Ikona/položka   Režim     Význam                        prepínač
*  STILL SET
   PIC MODE  z SINGLE    Prerušované nahrávanie.                MEMORY
          MULTI SCRN  Nepretržité nahrávanie deviatich obrázkov a ich
                 zobrazenie na jednej strane rozdelenej na 9 polí.
   QUALITY   z FINE     Nahrávanie statických obrázkov v režime vysokej    PLAYER
                 kvality obrazu (s. 153).               MEMORY
          STANDARD   Nahrávanie statických obrázkov v režime
                 štandardnej kvality obrazu.
   FLD/FRAME  z FIELD    Nahrávanie korekcie chvenia pohybujúcich sa      MEMORY
                 objektov (s. 158).
          FRAME    Nahrávanie vysokokvalitných statických objektov.
  MOVIE SET
   IMAGESIZE  z 320 × 240  Nahrávanie pohyblivého obrazu s ve kos ou obrazu   PLAYER
                 320 × 240 bodov (s. 155).
                                                  Prispôsobenie kamkordéra
                                            MEMORY
          160 × 112  Nahrávanie pohyblivého obrazu s ve kos ou obrazu
                 160 × 112 bodov.
     REMAIN  z AUTO     Zobrazenie zostávajúcej kapacity pamä ovej karty   PLAYER
                 “Memory Stick” v nasledujúcich prípadoch:       MEMORY
                 • na dobu pä sekúnd po vložení pamä ovej karty
                  “Memory Stick” do kamkordéra,
                 • pri kapacite pamä ovej karty “Memory Stick”
                  menšej ako na jednu minútu v režime MEMORY,
                 • na dobu pä sekúnd po skončení nahrávania
                  obrazu.
                                                  A videokamera testre szabása
          ON      Neustále zobrazovanie zostávajúcej kapacity
                 pamä ovej karty “Memory Stick”.
  PRINT MARK   ON      Zápis tlačovej značky na nahraté statické obrázky,  PLAYER
                 ktoré sa budú tlači neskôr (s. 212).         MEMORY
         z OFF     Zrušenie tlačových značiek na statických obrázkoch.
  PROTECT     ON      Ochrana vybratých statických obrázkov proti      PLAYER
                 náhodnému vymazaniu (s. 207).             MEMORY
         z OFF     Žiadna ochrana obrázkov.
  SLIDE SHOW   —      Prehrávanie obrázkov v nepretržitom cykle (s. 205).  MEMORY
  PHOTO SAVE   —      Kopírovanie statických obrázkov z pásky na      PLAYER
                 pamä ovú kartu “Memory Stick” (s. 174).
  FILE NO.   z SERIES    Priradenie čísiel súborom aj po výmene pamä ovej   PLAYER
                 karty “Memory Stick”.                 MEMORY
          RESET    Vynulovanie číslovania súborov pri výmene
                 pamä ovej karty “Memory Stick”.

* Iba typ DCR-TRV340E
                              (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                  133
 Zmena nastavení ponuky

                                               POWER
 Ikona/položka    Režim       Význam                        prepínač
 *  DELETE ALL   z RETURN     Zrušenie odstránenia všetkých obrázkov        MEMORY
            OK       Odstránenie všetkých nechránených obrázkov
   FORMAT     z RETURN     Zrušenie formátovania.                MEMORY
            OK       Formátovanie vloženej pamä ovej karty “Memory
                    Stick”.
                    1. Pomocou ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
                      vyberte položku FORMAT a potom stlačte ovládací
                      prvok.
                    2. Pomocou ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
                      vyberte položku OK a potom stlačte ovládací
                      prvok.
                    3. Po zobrazení nápisu EXECUTE stlačte ovládací
                      prvok SEL/PUSH EXEC.
                      Počas formátovania bliká nápis FORMATTING.
                      Po skončení formátovania sa zobrazí nápis
                      COMPLETE.
 *  9PIC PRINT   z RETURN     Zrušenie tlače rozdelených obrazoviek.        MEMORY
            SAME      Tlač rovnakej rozdelenej obrazovky (s. 214).
            MULTI      Tlač rozdielnych rozdelených obrazoviek.
            MARKED     Tlač obrázkov použitím tlačových značiek v poradí
                    nahrávania.
   DATE/TIME    z OFF       Tlač bez dátumu a času nahrávania.          MEMORY
            DATE      Tlač s dátumom nahrávania.
            DAY&TIME    Tlač s dátumom a časom nahrávania. (s. 214).

 Poznámky k formátovaniu*
 •Dodávané pamä ové karty “Memory Stick” boli naformátované u výrobcu. Formátovanie
  pamä ových kariet “Memory Stick” v kamkordéri nie je potrebné.
 •Pokia je na obrazovke zobrazený nápis FORMATTING, nezapnite prepínač POWER, ani nestlačte
  žiadne tlačidlo.
 •Ak je plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená do polohy
  LOCK, pamä ovú kartu neformátujte.
 •Ak sa zobrazí nápis “  FORMAT ERROR”, pamä ovú kartu “Memory Stick” naformátujte.

 Formátovanie vymaže všetky informácie na pamä ovej karte “Memory Stick”*
 Pred formátovaním pamä ovej karty “Memory Stick” skontrolujte jej obsah.
 •Formátovaním sa vymažú ukážkové obrázky na pamä ovej karte “Memory Stick”.
 •Formátovaním sa vymažú chránené obrázky na pamä ovej karte “Memory Stick”.

 Poznámky k funkcii PRINT SET*
 Položky 9PIC PRINT a DATE/TIME sa zobrazujú len v takom prípade, ak je externá tlačiareň (volite ná
 súčas ) pripojená k rozhraniu pre pripojenie inteligentného príslušenstva.

 * Iba typ DCR-TRV340E
134
Zmena nastavení ponuky

                                              POWER
Ikona/položka   Režim       Význam                        prepínač
  REC MODE    z SP       Nahrávanie v režime SP (štandardné prehrávanie).   CAMERA
           LP       1,5-násobné predĺženie času nahrávania v porovnaní  PLAYER
                   s režimom SP.
  AUDIO MODE   z 12BIT      Nahrávanie v 12-bitovom režime (dva stereofónne    CAMERA
                   zvuky).                        PLAYER*
           16BIT     Nahrávanie v 16-bitovom režime (jeden stereofónny
                   zvuk s vysokou kvalitou).
  q REMAIN    z AUTO      Zobrazenie pruhu so zostávajúcim časom na páske:   CAMERA
                   • približne osem sekúnd po zapnutí kamkordéra a    PLAYER
                    výpočte dĺžky zostávajúceho času na páske,
                   • približne osem sekúnd po vložení pásky a po
                    výpočte dĺžky zostávajúceho času na páske,
                   • približne osem sekúnd po stlačení tlačidla N v
                    režime PLAYER,
                   • približne osem sekúnd po stlačení tlačidla
                                                   Prispôsobenie kamkordéra
                    DISPLAY na zobrazenie indikátorov na obrazovke,
                   • počas prevíjania pásky alebo pri vyh adávaní s
                    obrazom v režime PLAYER.
           ON       Nepretržité zobrazenie pruhu s dĺžkou zostávajúceho
                   času na páske.

Poznámky k režimu LP
•Ak na vašom kamkordéri nahráte pásku v režime LP, odporúčame, aby ste ju na vašom kamkordéri
 aj prehrávali. Pri prehrávaní pásky na inom kamkordéri alebo videorekordéri sa môže vyskytnú v
 obraze alebo v zvuku šum.
•Pri nahrávaní v režime LP dosiahnete najlepšie výsledky vtedy, ak budete používa videopásky
                                                   A videokamera testre szabása
 značky Sony.
•Ak nahrávate na pásku v režimoch SP a LP, alebo ak niektoré zábery nahrávate v režime LP, môže
 by prehrávaný obraz skreslený alebo sa môže medzi nahrávkami nesprávne zapísa časový kód.

Poznámka k režimu AUDIO MODE
Pri prehrávaní pásky nahratej v 16-bitovom režime sa v režime AUDIO MIX nedá upravi vyváženie.

*Kopírovanie pásky na iný videorekordér
Režim AUDIO MODE pre pásky nahraté v systéme Digital8 nie je možné vybra . Tento režim môžete
vybra , ak použitím kábla i.LINK kopírujete pásky v systéme Hi8 alebo v štandardnom systéme 8 na
iný videorekordér.
                               (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                   135
 Zmena nastavení ponuky

                                              POWER
 Ikona/položka   Režim      Význam                        prepínač
   CLOCK SET    —       Nastavenie dátumu a času (s. 23).           CAMERA
                                              MEMORY
   USB STREAM  z OFF      Zrušenie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom   CAMERA
                   rozhrania USB                     PLAYER
           ON       Aktivácia funkcie prúdenia údajov prostredníctvom
                   rozhrania USB
   LTR SIZE   z NORMAL     Zobrazenie vybratých položiek ponuky v normálnej   CAMERA
                   ve kosti.                       PLAYER
           2×       Zobrazenie vybratých položiek ponuky v        MEMORY
                   dvojnásobnej ve kosti.
   LANGUAGE   z ENGLISH    Zobrazenie nasledujúcich informačných indikátorov v  CAMERA
                   angličtine: REC, STBY, min, CAPTURE, END       PLAYER
                   SEARCH a VOL at .                   MEMORY
           FRANÇAIS    Zobrazenie informačných indikátorov vo
                   francúzštine.
           ESPAÑOL    Zobrazenie informačných indikátorov v španielčine
           PORTUGUÊS   Zobrazenie informačných indikátorov v portugalčine
           DEUTSCH    Zobrazenie informačných indikátorov v nemčine
           ITALIANO    Zobrazenie informačných indikátorov v taliančine
           EΛΛHNIKA    Zobrazenie informačných indikátorov v gréčtine
   DEMO MODE   z ON       Zobrazenie ukážky.                  CAMERA
           OFF      Zrušenie ukážkového režimu.

 Poznámky k režimu DEMO MODE (ukážkový režim)
 •Ak je v kamkordéri vložená páska, režim DEMO MODE sa nedá vybra .
 •Režim DEMO MODE je predvolene nastavený na hodnotu STBY (pohotovostný režim). Ukážka sa
  začne v prípade, ak nie je počas približne desiatich minút od nastavenia prepínača POWER do
  polohy CAMERA vložená páska.
  Ak chcete ukážku zruši , vložte pásku a prepínač POWER nastavte do polohy inej ako CAMERA
  alebo nastavte položku DEMO MODE na hodnotu OFF. Ak chcete zmeni nastavenie znovu na STBY
  (pohotovostný režim), nastavte položku DEMO MODE v nastaveniach ponuky na hodnotu ON a
  prepnite prepínač POWER najskôr do polohy OFF (CHG) a potom spä do polohy CAMERA.
 •Ak je položka NIGHTSHOT nastavená na hodnotu ON, na obrazovke sa objaví indikátor
  “NIGHTSHOT” a v nastaveniach ponuky nie je možné vybra režim DEMO MODE.
136
Zmena nastavení ponuky

                                              POWER
Ikona/položka   Režim       Význam                        prepínač
  DATA CODE    z DATE/CAM    Zobrazenie dátumu, času a nahrávaných údajov     PLAYER
                   počas prehrávania.                  MEMORY
           DATE      Zobrazenie dátumu a času počas prehrávania.
  WORLD TIME    —        Nastavenie hodín na miestny čas.           CAMERA
                   Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC      MEMORY
                   nastavte časový rozdiel. Hodiny sa menia pod a
                   nastaveného časového rozdielu. Ak nastavíte časový
                   rozdiel na hodnotu 0, nastavenie hodín sa vráti na
                   pôvodnú hodnotu.
  BEEP      z MELODY     Prehrávanie melódie na začiatku alebo na konci    CAMERA
                   nahrávania alebo ak pri používaní kamkordéra     PLAYER
                   nastane neštandardná situácia.            MEMORY
           NORMAL     Nastavenie pípania namiesto melódie.
           OFF       Zrušenie všetkých zvukov vrátane zvuku uzávierky.
                                                   Prispôsobenie kamkordéra
  COMMANDER    z ON       Aktivovanie dia kového ovládača kamkordéra.      CAMERA
           OFF       Deaktivovanie dia kového ovládača, aby sa zabránilo  PLAYER
                   náhodnému chybnému ovládaniu kamkordéra        MEMORY
                   dia kovým ovládačom iného videorekordéra.
  DISPLAY     z LCD       Zobrazovanie na obrazovke LCD a v h adáčiku.     CAMERA
           V-OUT/LCD    Zobrazovanie na televíznej obrazovke, obrazovke    PLAYER
                   LCD a v h adáčiku.                  MEMORY


Po uplynutí viac ako pä minút od odpojenia zdroja napájania
Nastavenie položiek AUDIO MIX, FLASH LVL, COMMANDER a HiFi SOUND sa zmení spä na
predvolené nastavenie.
                                                   A videokamera testre szabása
Ostatné nastavenia ponuky zostanú uložené v pamäti aj po odpojení batérie.
                              (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                   137
 Zmena nastavení ponuky

                                             POWER
 Ikona/položka   Režim       Význam                       prepínač
   REC LAMP    z ON       Zapnutie indikátora nahrávania na prednej strane  CAMERA
                    kamkordéra.                    MEMORY
            OFF       Vypnutie indikátora nahrávania za účelom
                    neupozorňova osobu na nahrávanie.
   VIDEO EDIT   z RETURN*     Zrušenie upravovania videa.            PLAYER
            TAPE*      Vytvorenie programu a úprava videa (s. 97).
            MEMORY*     Vytvorenie programu a úprava videa vo formáte
                    MPEG (s. 180).
   INDICATOR   z BL OFF     Vypnutie podsvietenia displeja.          CAMERA
            BL ON      Zapnutie podsvietenia displeja.          PLAYER
                                             MEMORY

 * Iba typ DCR-TRV340E

 Nahrávanie blízkeho objektu
 Ak je položka REC LAMP nastavená na hodnotu ON, indikátor nahrávania na prednej strane
 kamkordéra sa môže pri nahrávaní blízkeho objektu odráža na objekte. V tomto prípade odporúčame
 nastavi položku REC LAMP na hodnotu OFF.

 Poznámky k položke INDICATOR
 •Ak vyberiete možnos BL ON, životnos batérie sa počas nahrávania zníži asi o 10 percent.
 •Ak používate iné zdroje napájania ako batériu, automaticky sa vyberie možnos BL ON.
138
A menü beállításainak módosítása

 Magyar

 Az egyes menüpontok üzemmódjának beállítása             z jelöli a gyári beállítást.

Az egyes menüpontok a POWER kapcsoló helyzetének függvényében különbözőek lehetnek.
A képernyőn csak az éppen aktív menüpontok jelennek meg.
                                                POWER
Ikon/menüpont    Üzemmód     Szerepe                          kapcsoló
  PROGRAM AE     —       Alkalmazkodás az egyéni felvétel-készítési        CAMERA
                   igényekhez (65. oldal)                  MEMORY
  P EFFECT      —       Mozi- vagy tv-filmekben látott különleges hatások     CAMERA
                   eléréséhez (60, 82. oldal)                PLAYER
  D EFFECT      —       Különböző digitális funkciók segítségével         CAMERA
                   létrehozható különleges hatások elérésére         PLAYER
                   (62, 84. oldal)
  FLASH MODE
                                                     Prispôsobenie kamkordéra
          z ON       Ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható) vaku    CAMERA
                   a külső fényviszonyoktól függetlenül működjék       MEMORY
           AUTO      A vaku automatikus működtetéséhez
           AUTO      Ha azt szeretné, hogy a piros szemek elkerülése
                   érdekében a vaku a felvételkészítés előtt felvillanjon
  FLASH LVL     HIGH      A vaku felerősítésére                   CAMERA
          z NORMAL     Normál beállítás                     MEMORY
           LOW      A vaku gyengítésére
  N.S. LIGHT    z ON       Ha a NightShot Light funkciót kívánja használni      CAMERA
                   (36. oldal)                        MEMORY
                                                     A videokamera testre szabása
           OFF      Ha ki kívánja kapcsolni a NightShot Light funkciót
  AUTO SHTR    z ON       Ha azt szeretné, hogy amikor világos környezetben     CAMERA
                   készít felvételt, az elektronikus zár automatikusan    MEMORY
                   bekapcsoljon
           OFF      Ha nem szeretné, hogy amikor világos környezetben
                   készít felvételt, az elektronikus zár automatikusan
                   bekapcsoljon

Megjegyzések a FLASH MODE és a FLASH LVL üzemmódhoz
•Ha a használt (külön megvásárolható) vaku nem kompatíbilis a FLASH MODE vagy a FLASH LVL
 üzemmóddal, akkor ezen üzemmódok értéke nem állítható be.
•A FLASH MODE és a FLASH LVL csak akkor jelenik meg, ha (külön megvásárolható) külső vakut
 csatlakoztatott az intelligens kiegészítő-aljzatra.
                                 (folytatás a következő oldalon)
                                                     139
 A menü beállításainak módosítása

                                                POWER
 Ikon/menüpont    Üzemmód     Szerepe                        kapcsoló
     SELFTIMER1)  z OFF      Ha nem kívánja használni az önkioldót         CAMERA
             ON       Ha használni kívánja az önkioldót           MEMORY
     D ZOOM    z OFF      A digitális zoomolás kikapcsolására. Legfeljebb 25-  CAMERA
                    szörös zoomolás végezhető.               MEMORY
             50×      A digitális zoomolás bekapcsolására. A 25-50-szeres
                    zoomolási tartományban a zoomolás digitálisan
                    történik (30. oldal).
             700×2)     A digitális zoomolás bekapcsolására. A 25-700-
                    szoros zoomolási tartományban a zoomolás
                    digitálisan történik (30. oldal).
     PHOTO REC1)  z MEMORY     Ha CAMERA üzemmódban a PHOTO gomb           CAMERA
                    megnyomásával „Memory Stick” memóriakártyára
                    kíván állóképet rögzíteni készenléti üzemmódban
                    vagy miközben a szalagra mozgóképet vesz fel
                    (159. oldal)
             TAPE      Ha CAMERA üzemmódban a PHOTO gomb
                    megnyomásával a szalagra kíván állóképet rögzíteni
                    készenléti üzemmódban vagy miközben a szalagra
                    mozgóképet vesz fel (51. oldal)
     16:9WIDE   z OFF      —                           CAMERA
             ON       Ha 16:9 képernyőarányú széles felvételt kíván
                    készíteni (55. oldal)
     STEADYSHOT  z ON       A kéz remegésének ellensúlyozására           CAMERA
             OFF      A SteadyShot képstabilizáló funkció kikapcsolására.  MEMORY
                    Ha mozdulatlan tárgyat filmez állványról, ezzel a
                    beállítással természetesebb képet kap.
     FRAME REC   z OFF      A képkockánkénti felvétel kikapcsolására        CAMERA
             ON       A képkockánkénti felvétel bekapcsolására (73. oldal)
     INT. REC    ON       A szakaszos felvétel bekapcsolására (71. oldal)    CAMERA
            z OFF      A szakaszos felvétel kikapcsolására
             SET      Szakaszoz felvételhez az INTERVAL és a REC TIME
                    érték beállítására

 1)
    csak DCR-TRV340E esetén
 2)
    800× (csak DCR-TRV239E esetén)

 Megjegyzések a SteadyShot képstabilizátor-funkcióhoz
 •A képstabilizátor a kamera nagyobb mértékű remegését nem szűri ki.
 •Ha konverziós lencsét (külön megvásárolható) használ, az hatással lehet a képstabilizátor
  működésére.

 Ha kikapcsolja a SteadyShot képstabilizáló funkciót
 A képernyőn megjelenik a képstabilizátor kikapcsolt állapotát mutató    szimbólum. A kamera
 megakadályozza a kézremegés túlzott mértékű ellensúlyozását.
140
A menü beállításainak módosítása

                                                 POWER
Ikon/menüpont     Üzemmód      Szerepe                         kapcsoló
  HiFi SOUND    z STEREO      Sztereó szalag vagy kéthangsávos szalag fő és      PLAYER
                     mellékhangsávjának lejátszására (238. oldal)
            1        Sztereó szalag bal hangsávjának, illetve
                     kéthangsávos szalag fő hangsávjának lejátszására
            2        Sztereó szalag jobb hangsávjának, illetve
                     kéthangsávos szalag mellékhangsávjának
                     lejátszására
  TBC*       z ON        Ha korrigálni kívánja a remegést             PLAYER
            OFF      Ha nem kívánja korrigálni a remegést. A TBC
                    menüpontot kapcsolja OFF állásba, amikor olyan
                    szalagot játszik le, amelyre tv-hez kapcsolt játékgép
                    vagy hasonló gép jeleit rögzítette.
  A TBC jelentése: Time Base Corrector (időn alapuló korrekció).
  DNR*       z ON        A képben tapasztalható zaj csökkentésére         PLAYER
                                                       Prispôsobenie kamkordéra
            OFF       Sok mozgást tartalmazó felvételnél a elmosódás
                     csökkentésére
  A DNR jelentése: Digital Noise Reduction (digitális zajcsökkentés).
  AUDIO MIX      —        A sztereó 1-es és sztereó 2-es hangsáv közti arány    PLAYER
                     (balance) beállítására


                            ST1        ST2
  NTSC PB      z ON PAL TV    Ha a kamerával készített felvételt PAL rendszerű tv-   PLAYER
                     készüléken játssza le
            NTSC 4.43    Ha az NTSC színrendszerben készített felvételt NTSC
                                                       A videokamera testre szabása
                     4.43 üzemmódú tv-készüléken játssza le
  PB MODE      z AUTO       Ha azt szeretné, hogy a lejátszáshoz a kamera      PLAYER
                     automatikusan kiválassza azt a rendszert (Hi8 vagy
                     Standard 8 vagy Digital8 ), amelyben a felvétel
                     készült
               /     Ha azt szeretné, hogy a kamera akkor is lejátsszék
                     egy Hi8 vagy Standard 8 rendszerben készített, ha
                     automatikusan nem különbözteti meg a felvételi
                     rendszereket

* Ha csak Hi8 vagy Standard 8 rendszerben készített felvételeket kíván lejátszani

Megjegyzések az AUDIO MIX funkcióhoz
•Ha 16 bites üzemmódban készített felvételt játszik le, a hangsávok aránya (balance) nem állítható.
•A hangsávok aránya (balance) csak Digital8 rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
 változtatható.

Megjegyzés az NTSC PB funkcióhoz
Ha a felvételt több színrendszerrel is kompatíbilis tv-készüléken játssza le, akkor a tv-képernyőn
megjelenő képet figyelve válassza ki a legjobb képminőséget adó üzemmódot.

Megjegyzés a PB MODE üzemmódhoz
E mód ismét a gyári beállítást veszi fel, ha:
– eltávolítja az akkumulátort vagy az áramforrást,
– kikapcsolja a POWER kapcsolót.
                                      (folytatás a következő oldalon)
                                                       141
 A menü beállításainak módosítása

                                               POWER
 Ikon/menüpont    Üzemmód      Szerepe                        kapcsoló
   LCD BRIGHT    —        Az LCD képernyő fényerejének beállítására a SEL/   CAMERA
                    PUSH EXEC tárcsa segítségével             PLAYER
                                               MEMORY


                          sötét         világos
   LCD B.L.    z BRT NORMAL Az LCD képernyő fényerejének beállítás a normál      CAMERA
                  értékre                          PLAYER
            BRIGHT     Az LCD képernyő fényerejének növelése         MEMORY
   LCD COLOUR    —        Az LCD képernyő színtelítettségének beállítására az  CAMERA
                    alábbi skála mentén a SEL/PUSH EXEC tárcsa      PLAYER
                    forgatásával                     MEMORY                        kisebb           nagyobb
                        intenzitás         intenzitás

   VF B.L.     z BRT NORMAL A kereső fényerejének beállítás a normál értékre      CAMERA
            BRIGHT     A kereső-képernyő fényerejének növelése        PLAYER
                                               MEMORY

 Megjegyzések az LCD B.L. és a VF B.L. funkcióhoz
 •Ha a BRIGHT beállítást választja ki, az akkumulátor üzemideje felvételkor körülbelül 10 százalékkal
  csökken.
 •Ha nem akkumulátorról üzemelteti a kamerát, az automatikusan a BRIGHT üzemmódot választja ki.

 Ha módosítja az LCD BRIGHT, az LCD B.L., az LCD COLOUR és/vagy a VF B.L. értékét
 Ez nincs hatással a felvett képre.
142
A menü beállításainak módosítása

                                             POWER
Ikon/menüpont   Üzemmód    Szerepe                         kapcsoló
*  STILL SET
   PIC MODE  z SINGLE    Ha csak egy-egy felvételt kíván készíteni        MEMORY
          MULTI SCRN  Ha egymás után kilenc képet kíván készíteni, majd e
                 képeket egyetlen oldalon kilenc keretben kívánja
                 megjeleníteni
   QUALITY   z FINE     Ha jó minőségű állóképeket kíván készíteni        PLAYER
                 (153. oldal)                       MEMORY
          STANDARD   Ha normál minőségű állóképeket kíván készíteni
   FLD/FRAME  z FIELD    Ha a mozgó tárgyakról készített felvétel esetén     MEMORY
                 korrigálni kívánja a remegést (158. oldal)
          FRAME    Ha álló tárgyról jó minőségű felvételt kíván készíteni
  MOVIE SET
   IMAGESIZE  z 320 × 240  Ha 320 × 240-es méretben kíván mozgóképet        PLAYER
                                                   Prispôsobenie kamkordéra
                 készíteni (155. oldal)                  MEMORY
          160 × 112  Ha 160 × 112-es méretben kíván mozgóképet
                 készíteni
     REMAIN  z AUTO     Ha azt szeretné, hogy az alábbi esetekben        PLAYER
                 megjelenjék, hogy a „Memory Stick”            MEMORY
                 memóriakártyára még mennyi felvétel fér:
                 • öt másodpercig, amikor a kamerába beteszi a
                  „Memory Stick” memóriakártyát
                 • ha MEMORY üzemmódban a „Memory Stick”
                  memóriakártyára már csak egy percnél kevesebb
                  anyag fér
                 • öt másodpercre, amikor befejezi a mozgókép
                                                   A videokamera testre szabása
                  rögzítését
          ON      a „Memory Stick” memóriakártya szabad kapacitása
                 mindig legyen látható
  PRINT MARK   ON      Ha a később kinyomtatandó felvett állóképre       PLAYER
                 nyomtatási jel kerüljön (212. oldal)           MEMORY
         z OFF     Ha az állóképekről el kívánja tüntetni a nyomtatási
                 jelet
  PROTECT     ON      Ha a kijelölt képeket meg kívánja óvni, nehogy      PLAYER
                 véletlenül letörlődjenek (207. oldal)          MEMORY
         z OFF     Ha nem kívánja védeni a képeket
  SLIDE SHOW   —      Képek folyamatos ciklikus lejátszására (205. oldal)   MEMORY
  PHOTO SAVE   —      Ha szalagon lévő állóképet kíván „Memory Stick”     PLAYER
                 memóriakártyára másolni (174. oldal)
  FILE NO.   z SERIES    Ha azt kívánja, hogy a sorszámozás akkor is       PLAYER
                 folytatódjék, ha kicseréli a „Memory Stick”       MEMORY
                 memóriakártyát

          RESET    Ha azt szeretné, hogy a sorszámozás újrakezdődjék,
                 valahányszor kicseréli a „Memory Stick”
                 memóriakártyát

* csak DCR-TRV340E esetén
                                  (folytatás a következő oldalon)

                                                   143
 A menü beállításainak módosítása

                                               POWER
 Ikon/menüpont   Üzemmód     Szerepe                        kapcsoló
 *  DELETE ALL   z RETURN     Az összes kép törlésének visszavonására        MEMORY
            OK       Az összes nem védett kép kitörlésére
   FORMAT     z RETURN     A formázás leállítására                MEMORY
            OK       Ha meg kívánja formázni a betett „Memory Stick”
                   memóriakártyát
                   1. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a
                     FORMAT elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
                   2. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az OK
                     elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
                   3. Amikor megjelenik az EXECUTE kijelzés, nyomja
                     meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát. Formázás alatt
                     villog a FORMATTING kijelzés. Amikor befejeződik
                     a formázás, megjelenik a COMPLETE kijelzés.
 *  9PIC PRINT   z RETURN     Felosztott képernyő nyomtatásának leállítására     MEMORY
            SAME      Ugyanannak a felosztott képernyőnek a
                   kinyomtatására (214. oldal)
            MULTI     Különböző felosztott képernyők kinyomtatására
            MARKED     Ha a nyomtatási jellel ellátott képeket a felvétel
                   sorrendjében kívánja kinyomtatni
   DATE/TIME   z OFF      Ha a felvételi dátum és időpont nélkül akar nyomatot  MEMORY
                   készíteni
            DATE      Ha a nyomatra rá kívánja tenni a felvétel dátumát
            DAY&TIME    Ha a nyomatra rá kívánja tenni a felvétel dátumát és
                   időpontját (214. oldal)

 Megjegyzések a formázáshoz*
 •A mellékelt „Memory Stick” memóriakártyák gyárilag formázottak. Ezeket a kamerán nem kell
  formázni.
 •Amíg a kijelzőn a FORMATTING szöveg látható, ne fordítsa el a POWER kapcsolót és ne nyomjon
  meg egyetlen gombot sem.
 •Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle a LOCK állásban van, a memóriakártyát nem lehet
  megformázni.
 •Ha a „  FORMAT ERROR” szöveg látható, formázza meg a „Memory Stick” memóriakártyát.

 A formázás hatására a „Memory Stick” memóriakártyáról minden adat eltűnik*
 Formázás előtt nézze meg, mi van a „Memory Stick” memóriakártyán
 •A formázás letörli a „Memory Stick” memóriakártyán lévő mintaképeket.
 •A formázás letörli a „Memory Stick” memóriakártyán lévő védett képeket.

 Megjegyzés a PRINT SET beállításaihoz*
 A 9PIC PRINT és a DATE/TIME csak akkor jelenik meg, ha (külön megvásárolható) külső nyomtatót
 csatlakoztatott az intelligens kiegészítő-aljzatra.

 * csak DCR-TRV340E esetén
144
A menü beállításainak módosítása

                                              POWER
Ikon/menüpont    Üzemmód      Szerepe                        kapcsoló
  REC MODE     z SP       SP (normál lejátszás) üzemmódú felvétel készítésére  CAMERA
           LP       Ha az SP üzemmódban rendelkezésre álló felvételi   PLAYER
                   időt másfélszeresére kívánja növelni
  AUDIO MODE    z 12BIT      12 bites felvétel készítéséhez (két sztereó hang)   CAMERA
           16BIT      16 bites felvétel készítéséhez (egy sztereó hang   PLAYER*
                   kiváló minőségben)
  q REMAIN     z AUTO      Hogy a kamera kijelezze a szalagra még felvehető   CAMERA
                   műsor hosszát:                    PLAYER
                   • körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy
                    bekapcsolta a kamerát, és az megállapítja a
                    maradék szalag hosszát
                   • körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy
                    szalagot helyezett a kamerába, és az megállapítja
                    a maradék szalag hosszát
                   • körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy
                                                    Prispôsobenie kamkordéra
                    PLAYER üzemmódban megnyomta a N gombot
                   • körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy a
                    képernyőn a kijelzések megjelenítése céljából
                    megnyomta a DISPLAY gombot
                   • PLAYER üzemmódban a szalag gyors előre- és
                    visszacsévélése, illetve képkeresés alatt
           ON       Ha a hátralévő műsoridő kijelzését állandóan
                   bekapcsolva kívánja hagyni.

Megjegyzés az LP üzemmódhoz
•Azt javasoljuk, hogy az ezzel a kamerával LP módban készített felvételeket ezzel a kamerával is
                                                    A videokamera testre szabása
 játssza le. Ha a felvételt másik kamerán vagy videomagnón játssza le, előfordulhat, hogy a kép vagy
 a hang zajos lesz.
•Ha LP üzemmódban készít felvételt, javasoljuk, hogy a lehető legjobb minőség elérése érdekében
 Sony videokazettát használjon.
•Ha SP és LP üzemmódban vesz fel egy szalagra, vagy ha egyes jeleneteket LP módban vesz fel,
 előfordulhat, hogy lejátszáskor a kép eltorzul vagy az időkód nem megfelelően kerül be az egyes
 jelenetek közé.

Megjegyzés az AUDIO MODE üzemmódhoz
Ha 16 bites üzemmódban készített felvételt játszik le, az AUDIO MIX menüpontban a hangsávok
aránya (balance) nem változtatható.

*Szalag másolása egy másik videomagnóra
Digital8 rendszerben felvett szalag esetén nem választható ki az AUDIO MODE üzemmód. Ha
azonban i.LINK kábelt használ, akkor egy Hi8/Standard 8 rendszerben készített szalagnak egy másik
videomagnóra történő másolásakor kiválasztható az AUDIO MODE üzemmód.
                                  (folytatás a következő oldalon)
                                                    145
 A menü beállításainak módosítása

                                             POWER
 Ikon/menüpont   Üzemmód     Szerepe                       kapcsoló
   CLOCK SET    —       A dátum és az idő beállítására (23. oldal)     CAMERA
                                             MEMORY
   USB STREAM   z OFF      Az USB Streaming videoátviteli funkció       CAMERA
                   kikapcsolására                   PLAYER
            ON       Az USB Streaming videoátviteli funkció
                   bekapcsolására
   LTR SIZE    z NORMAL     Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott menüelem    CAMERA
                   normál méretben jelenjék meg            PLAYER
            2×       Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott menüelem a   MEMORY
                   normál méretnél kétszer nagyobb méretben jelenjék
                   meg
   LANGUAGE    z ENGLISH    A következő kijelzők megjelenítése angol nyelven:  CAMERA
                   REC, STBY, min, CAPTURE, END SEARCH, VOL      PLAYER
                   stb.                        MEMORY
            FRANÇAIS    A kijelzők megjelenítése franciául
            ESPAÑOL    A kijelzők megjelenítése spanyolul
            PORTUGUÊS   A kijelzők megjelenítése portugálul
            DEUTSCH    A kijelzők megjelenítése németül
            ITALIANO    A kijelzők megjelenítése olaszul
            EΛΛHNIKA    A kijelzők megjelenítése görögül
   DEMO MODE   z ON       A bemutató üzemmód bekapcsolására          CAMERA
            OFF      A bemutató üzemmód kikapcsolására

 Megjegyzések a DEMO MODE beállításaihoz
 •Ha a kamerában kazetta van, a DEMO MODE nem választható ki.
 •A DEMO MODE gyári beállítása STBY (készenlét), és ha nincs kazetta a kamerában, a bemutató
  körülbelül 10 perccel azután kezdődik el, hogy a POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe állította.
  A bemutató kikapcsolásához helyezzen kazettát a kamerába, vagy allítsa a POWER kapcsolót a
  CAMERA helyzetet kivéve bármelyik helyzetbe, vagy válassza a DEMO MODE-OFF beállítást. STBY
  (készenlét) állásba úgy állíthatja be ismét, hogy a menüben a DEMO MODE értékét nem változtatja
  meg, azaz továbbra is ON-nak hagyja, a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítja, majd
  visszaállítja CAMERA helyzetbe.
 •Ha a NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe állítja, a képernyőn megjelenik a “NIGHTSHOT” kijelzés,
  és a menüben nem választható ki a DEMO MODE.
146
A menü beállításainak módosítása

                                                POWER
Ikon/menüpont    Üzemmód      Szerepe                         kapcsoló
  DATA CODE    z DATE/CAM     Ha azt szeretné, hogy a dátum, az idő és a felvételi   PLAYER
                    adatok lejátszás közben megjelenjenek.          MEMORY
            DATE      Ha azt szeretné, hogy a dátum és az idő lejátszás
                    közben megjelenjék.
  WORLD TIME     —        A helyi idő beállításához                CAMERA
                    A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be az      MEMORY
                    időkülönbséget. Az órán mutatott idő az itt beállított
                    különbséggel változik meg. Ha időkülönbségként 0-t
                    választ, az óra ismét az eredeti időt mutatja.
  BEEP       z MELODY      Ha azt szeretné, hogy a kamera a felvétel        CAMERA
                    elindításakor/leállításakor, illetve a működés során   PLAYER
                    észlelt valamilyen szokatlan jelenség esetén egy     MEMORY
                    dallamot játsszék le.
            NORMAL     Ha azt szeretné, hogy a kamera dallam helyett
                    sípjelzést adjon.
                                                      Prispôsobenie kamkordéra
            OFF       Az összes hang kikapcsolására, beleértve a zár
                    hangját is
  COMMANDER    z ON        Ha a kamerát a mellékelt távirányítóval kívánja     CAMERA
                    működtetni                        PLAYER
            OFF       Ha a távirányítási lehetőséget ki kívánja kapcsolni   MEMORY
                    annak érdekében, nehogy egy másik videomagnó
                    távirányítója megzavarja a kamera működését
  DISPLAY     z LCD       A kijelzések megjelenítésére az LCD képernyőn és a    CAMERA
                    keresőben                        PLAYER
            V-OUT/LCD    A kijelzések megjelenítésére a tv-képernyőn, az LCD   MEMORY
                                                      A videokamera testre szabása
                    képernyőn és a keresőben

Ha a tápfeszültséget több mint 5 percre leválasztja a kameráról
Az AUDIO MIX, a FLASH LVL, a COMMANDER és a HiFi SOUND funkció gyárilag beállított értékét
veszi fel.
Más menüpontok akkor is megőrzik beállított értéküket, ha eltávolítja az akkumulátort.
                                   (folytatás a következő oldalon)
                                                      147
 A menü beállításainak módosítása

                                                POWER
 Ikon/menüpont    Üzemmód      Szerepe                        kapcsoló
   REC LAMP    z ON       A kamera elején található felvételjelző lámpa     CAMERA
                    bekapcsolására                     MEMORY
            OFF       Ha a kamera elején található felvételjelző lámpát ki
                    kívánja kapcsolni annak érdekében, hogy a filmezett
                    személy ne tudja, mikor készül róla felvétel.
   VIDEO EDIT   z RETURN*     A videoszerkesztés kikapcsolására           PLAYER
            TAPE*      Program készítésére és a videoszerkesztés
                    végrehajtására (97. oldal)
            MEMORY*     Program készítésére és az MPEG-szerkesztés
                    végrehajtására (180. oldal)
   INDICATOR    z BL OFF     A kijelző háttérvilágításának kikapcsolására      CAMERA
            BL ON      A kijelző háttérvilágításának bekapcsolására      PLAYER
                                                MEMORY

 * csak DCR-TRV340E esetén

 Ha közeli tárgyra fókuszál
 Ha a REC LAMP kapcsoló ON állásban van, akkor a kamera elején található piros felvételjelző lámpa
 fénye visszatükröződhet a közeli tárgyakon. Ilyenkor javasoljuk, hogy a REC LAMP kapcsolót állítsa
 OFF (ki) állásba.

 Megjegyzések az INDICATOR-ral kapcsolatban
 •Ha a BL ON beállítást választja ki, az akkumulátor üzemideje felvételkor körülbelül 10 százalékkal
  csökken.
 •Ha nem akkumulátorról üzemelteti a kamerát, az automatikusan a BL ON üzemmódot választja ki.
148
— Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick” —    — Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal —

Používanie pamä ovej karty            A „Memory Stick” memóriakártyák
“Memory Stick” – úvod               használata – Bevezetés
– iba typ DCR-TRV340E               – csak DCR-TRV340E esetén
Môžete nahráva a prehráva obrázky na       A kamerához mellékelt „Memory Stick”
pamä ovú kartu “Memory Stick”, ktorá bola     memóriakártyára képek vehetők fel, és a rajtuk
dodaná s kamkordérom. Obrázky je možné      lévő képek lejátszhatók. A képek felvétele,
jednoduchým spôsobom prehráva , nahráva      lejátszása és törlése is egyszerűen elvégezhető.
alebo odstráni . Obrazové údaje môžete      A „Memory Stick” memóriakártyához illeszthető
použitím kábla USB pre pamä ovú kartu       mellékelt USB kábel segítségével a képadatok
“Memory Stick” dodanú s kamkordérom        más eszközre, pl. számítógépre, is átvihetők,
vymieňa s inými zariadeniami, napríklad s     illetve más eszközről képadatok a
počítačom at .                  memóriakártyára áthozhatók.

Formát súboru                   Fájlformátum
Statický obrázok (formát JPEG)          Állókép (JPEG)
Kamkordér komprimuje obrazové údaje do      A kamera a képadatokat JPEG formátumban
formátu JPEG (prípona .jpg).           tömöríti (a kiterjesztés .jpg).
Pohyblivý obraz (formát MPEG)           Mozgókép (MPEG)
Kamkordér komprimuje obrazové údaje do      A kamera a videoadatokat MPEG formátumban
formátu MPEG (prípona .mpg).           tömöríti (a kiterjesztés .mpg).
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Obvyklý názov súboru obrazových údajov      A képfájlok szokásos elnevezése
Statický obrázok                 Állókép
100-0001:   Na obrazovke kamkordéra sa     100-0001:   A kamera képernyőjén ez a fájlnév
        objaví názov tohto súboru.            jelenik meg.
Dsc00001.jpg: Na displeji počítača sa zobrazí   Dsc00001.jpg: A számítógép képernyőjén ez a
        názov tohto súboru.               fájlnév jelenik meg.

Pohyblivý obraz                  Mozgókép
MOV00001:    Na obrazovke kamkordéra sa    MOV00001:   A kamera képernyőjén ez a
        objaví názov tohto súboru.           fájlnév jelenik meg.
Mov00001.mpg: Na displeji počítača sa zobrazí   Mov00001.mpg: A számítógép képernyőjén ez a
        názov tohto súboru.               fájlnév jelenik meg.

Používanie pamä ovej karty “Memory        A „Memory Stick” memóriakártya
Stick”                      használata                     Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal

                Konektor/Érintkezők
         Plôška na ochranu
                             Označenie pozície/
         proti zápisu/
                             A címke helye
         Íorásvédő fül
                                                   149
 Používanie pamä ovej karty            A „Memory Stick” memóriakártyák
 “Memory Stick” – úvod               használata – Bevezetés

 •Ak je plôška na ochranu proti zápisu na     •Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
  pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená do    füle a LOCK állásban van, nem lehet képet
  polohy LOCK, nie je možné obrázky nahráva     rögzíteni és törölni.
  alebo maza .                   •Az egyes modellek függvényében az írásvédő
 •Umiestnenie a tvar plôšky na ochranu proti    fül elhelyezkedése és alakja eltérő lehet.
  zápisu sa môže v závislosti od typu líši .    •Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen a
 •Odporúčame zálohova dôležité údaje na       számítógép merevlemezére biztonsági
  pevný disk počítača.               másolatot.
 •Obrazové údaje sa môžu poškodi v         •A képadatok megsérülhetnek a következő
  nasledujúcich prípadoch:             esetekben:
  – po výbere pamä ovej karty “Memory Stick”    – ha írás vagy olvasás közben kiveszi a
   alebo po vypnutí kamkordéra počas čítania     „Memory Stick” memóriakártyát vagy
   alebo ukladania,                 kikapcsolja a kamerát,
  – ak používate pamä ové karty “Memory Stick”   – ha a „Memory Stick” memóriakártyát
   v blízkosti zdroja statickej elektriny alebo   sztatikus elektromosság vagy mágneses
   magnetického po a.                mező közelében használja.
 •Zabráňte dotyku kovových predmetov alebo     •Vigyázzon, nehogy fémtárggyal vagy kézzel az
  dotyku prstov s kovovými čas ami konektorov.   érintkezők fém részéhez érjen.
 •Nalepte nálepku na označenú pozíciu.       •A címkét a címke számára kialakított helyre
 •Pamä ové karty “Memory Stick” neohýbajte,     ragassza fel.
  ani ich nevystavujte prudkým otrasom alebo    •A „Memory Stick” memóriakártyát ne hajlítsa
  pádom.                      meg, ne ejtse le és ne rázza.
 •Pamä ové karty “Memory Stick” nerozoberajte   •A „Memory Stick” memóriakártyát ne szedje
  ani neupravujte.                 szét és ne alakítsa át.
 •Zabráňte prístupu vlhkosti na pamä ovú kartu   •A „Memory Stick” memóriakártyát óvja a
  “Memory Stick”.                  nedvességtől.
 •Pamä ové karty “Memory Stick” neuchovávajte   •A „Memory Stick” memóriakártyát ne használja
  na miestach:                   és tárolja:
  – s príliš vysokou teplotou, napríklad v aute   – túl meleg helyen (pl. egy napon parkoló
   zaparkovanom na slnku alebo páliacom       autóban) vagy tűző napon,
   slnku,                     – közvetlen napsugárzásnak kitett helyen,
  – s priamym slnečným svetlom,           – nagyon párás vagy maró gázokat tartalmazó
  – s vysokou vlhkos ou alebo na miestach       környezetben.
   vystavených žieravým plynom.          •A „Memory Stick” memóriakártyát mindig a
 •Ak pamä ovú kartu “Memory Stick” ukladáte     tokjába szállítsa és tárolja.
  alebo ju prenášate, vložte ju do puzdra.
                          Számítógéppel formázott „Memory
 Pamä ové karty “Memory Stick”           Stick” memóriakártya
 formátované použitím počítača           Nem biztos, hogy a Windows operációs
 Pamä ová karta “Memory Stick” formátovaná     rendszerrel vagy a Macintosh-sal formázott
 pomocou operačného systému Windows alebo     „Memory Stick” memóriakártyák működni fognak
 na počítači Macintosh nemusí by kompatibilná s  a kamerával.
 kamkordérom.
150
Používanie pamä ovej karty            A „Memory Stick” memóriakártyák
“Memory Stick” – úvod              használata – Bevezetés

Poznámky týkajúce sa kompatibility        Megjegyzések a képadatok
obrazových údajov                kompatibilitásához
•Súbory obrazových údajov nahraté na       •A kamera által a „Memory Stick”
 pamä ovej karte “Memory Stick” použitím     memóriakártyára írt képadat-fájlok formátuma
 kamkordéra zodpovedajú všeobecným        megfelel a JEITA (Japan Electronics and
 štandardom “Design Rules for Camera File     Information Technology Industries Association
 Systems”, ktoré boli stanovené asociáciou    - Japán Elektronikai és Számítástechnikai
 JEITA (Japan Electronics and Information     Egyesület) által kialakított univerzális „Design
 Technology Association). Na kamkordéri nie je  Rules for Camera File Systems” (Kamera-
 možné prehráva statické obrázky nahraté na    fájlrendszerekre vonatkozó tervezési szabályok)
 inom zariadení (typy DCR-TRV890E/TRV900/     szabványnak. A kamera nem tud lejátszani
 TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré       olyan állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
 nezodpovedá týmto všeobecným štandardom.     (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E vagy DSC-
 (Tieto modely sa v niektorých oblastiach     D700/D770) készítettek, amely nem illeszkedik
 nepredávajú.)                  ezen univerzális szabványhoz. (Ezek a modellek
•Ak nemôžete používa pamä ovú kartu        egyes országokban nincsenek forgalomban.)
 “Memory Stick” využívanú v iných        •Ha egy másik eszközzel használt „Memory
 zariadeniach, naformátujte ju vo vašom      Stick” memóriakártya nem működik a
 kamkordéri (s. 134). Formátovaním sa vymažú   kamerában, formázza meg ezzel a kamerával
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
 všetky informácie na pamä ovej karte “Memory   (144. oldal). Vegye figyelembe azonban, hogy a
 Stick”.                     formázás letöröl a „Memory Stick”
                         memóriakártyán lévő minden adatot.
•“Memory Stick” a     sú obchodnými
 známkami spoločnosti Sony Corporation.     •A „Memory Stick” és a     a Sony
•Windows a Windows Media sú obchodnými      Corporation védjegye.
 alebo ochrannými známkami spoločnosti      •A Windows és a Windows Media a Microsoft
 Microsoft Corporation v Spojených štátoch    Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
 alebo v iných krajinách.             az Egyesült Államokban és/vagy más
•Macintosh a Mac OS, QuickTime sú         országokban.
 obchodnými známkami spoločnosti Apple      •A Macintosh, a Mac OS éa a QuickTime az
 Computer, Inc.                  Apple Computer, Inc. védjegye.
•RealPlayer je obchodnou alebo ochrannou     •A RealPlayer a RealNetworks, Inc. védjegye
 známkou spoločnosti RealNetworks, Inc. v     vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
 Spojených štátoch alebo v iných krajinách.    Államokban és/vagy más országokban.
•Pentium je obchodnou alebo ochrannou      •A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy    Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
 známkou spoločnosti Intel Corporation.      bejegyzett védjegye.
•Všetky ostatné názvy produktov uvedené v    •Minden más említett terméknév tulajdonosának
 tomto dokumente môžu by obchodnými alebo     védjegye vagy bejegyzett védjegye.
 ochrannými známkami príslušných spoločností.  A továbbiakban sem a „™”, sem az „®” jel nem
Okrem toho, v príručke nie sú vždy uvedené    szerepel ebben a kézikönyvben.
značky “™” a “®”.
                                                 151
 Používanie pamä ovej karty             A „Memory Stick” memóriakártyák
 “Memory Stick” – úvod               használata – Bevezetés

   Vkladanie pamä ovej karty            A „Memory Stick” memóriakártya
   “Memory Stick”                 behelyezése
 Pamä ovú kartu “Memory Stick” vložte a úplne    Az ábrán látható módon tolja be a „Memory
 zasuňte do otvoru určeného pre pamä ovú kartu.   Stick” memóriakártyát a „Memory Stick” kártya
 Pri vkladaní dbajte na to, aby značka b      nyílásába ütközésig úgy, hogy a b jel a „Memory
 smerovala k otvoru určenému pre pamä ovú      Stick” nyílása felé nézzen.
 kartu “Memory Stick” tak, ako je to znázornené
 na obrázku.
               Indikátor prístupu/
               Műveletjelző lámpa           Značka b/
                                   b jel

   Vysunutie pamä ovej karty            A „Memory Stick” memóriakártya
   “Memory Stick”                 kivétele
 Jemne potlačte pamä ovú kartu “Memory Stick”.   Egyszer gyengén nyomja meg a „Memory Stick”
                           memóriakártyát.
 Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu
 Nehýbte kamkordérom, ani ho nevystavujte      Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
 úderom, pretože práve číta údaje z pamä ovej    Ne rázza vagy üsse hozzá valamihez a kamerát,
 karty “Memory Stick” alebo nahráva údaje na    mert ekkor a kamera a „Memory Stick”
 pamä ovú kartu “Memory Stick”. Nevypínajte ho   memóriakártyáról olvas adatokat, illetve a
 a nevyberajte z neho pamä ovú kartu “Memory    „Memory Stick” memóriakártyára ír adatokat. A
 Stick” alebo batériu. Inak by mohlo dôjs k     kamerát ne kapcsolja ki, ne vegye ki a „Memory
 poškodeniu obrazových údajov.           Stick” memóriakártyát, és ne vegye le az
                           akkumulátort. Ha ilyent tesz, előfordulhat, hogy
 Ak sa zobrazí nápis “   MEMORY STICK       megsérülnek a képadatok.
 ERROR”
 Nieko kokrát vložte a vysuňte pamä ovú kartu    Ha megjelenik a „   MEMORY STICK
 “Memory Stick”. Ak je indikátor stále zobrazený,  ERROR” kijelzés
 pamä ová karta “Memory Stick” je          Néhányszor vegye ki és újra tegye be a „Memory
 pravdepodobne poškodená. Ak nastane tento     Stick” memóriakártyát. Ha a kijelző még mindig
 prípad, použite inú pamä ovú kartu “Memory     nem tűnik el, lehetséges, hogy a „Memory Stick”
 Stick”.                      memóriakártya sérült. Ilyen esetben használjon
                           egy másik „Memory Stick” memóriakártyát.
152
Používanie pamä ovej karty           A „Memory Stick” memóriakártyák
“Memory Stick” – úvod              használata – Bevezetés

 Výber režimu kvality statických         A képminőség üzemmódjának
 obrázkov                    kiválasztása
                        Állókép felvételekor lehetőség van arra, hogy
Pre nahrávanie statických obrázkov je možné
                        beállítsa a képminőség üzemmódját. A gyári
vybra režim kvality obrazu. Predvoleným
                        beállítás FINE (jó minőségű).
nastavením je hodnota FINE.
                        (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy        vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
  PLAYER alebo MEMORY. Skontrolujte, či je
                          arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).
                          (nyitott helyzetben) áll.
(2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením    (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  tlačidla MENU.
                          MENU gombot.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
                        (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  EXEC vyberte možnos STILL SET v    a     menüben válassza ki a STILL SET
  potom ovládací prvok stlačte.
                          menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
                        (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte položku QUALITY a potom      ki a QUALITY menüpontot, majd nyomja meg
  ovládací prvok stlačte.
                          a tárcsát.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
                        (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovanú kvalitu obrazu a
                                                 Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
                          ki a kívánt képminőséget, majd nyomja meg a
  potom ovládací prvok stlačte.
                          tárcsát.


       1         PLA
                  OF R
                  YE
                   F(CH
              PO
               WE
                     G)
                R
                    CA
                    M
                  EM
                     M
               ER ORY
                A
                            3   MEMORY SET
                                STILL SET
                                 PIC MODE SINGLE
                                 QUALITY
                                 FLD/FRAME
                                 RETURN
                                [MENU] : END                                                 Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                            4   MEMORY SET
                                STILL SET
                                 PIC MODE
                                 QUALITY  FINE
                                 FLD/FRAME STANDARD
                                 RETURN

                                       REMAIN

       2                         [MENU] : END
                                            40
           MENU
                            5   MEMORY SET
                                STILL SET
                                 PIC MODE
                                 QUALITY  STANDARD
                                 FLD/FRAME
                                 RETURN

                                       REMAIN
                                            60

                                [MENU] : END
Poznámka                    Megjegyzés
V niektorých prípadoch režim kvality obrazu   A rögzítendő képtől függően bizonyos esetekben
nemusí ovplyvni kvalitu obrázka. Závisí to od  előfordulhat, hogy a beállított képminőség-
typu snímaných obrázkov.            üzemmód nem befolyásolja a rögzített kép    153
                        minőségét.
 Používanie pamä ovej karty            A „Memory Stick” memóriakártyák
 “Memory Stick” – úvod               használata – Bevezetés

 Nastavenie kvality obrazu             A képminőség beállítási lehetőségei
 Nastavenie      Význam            Beállítás      Szerepe
 FINE (FINE)     Ak chcete nahráva      FINE (FINE)     Ezt az üzemmódot jó
            vysokokvalitné obrázky,             minőségű képek
            použite tento režim.               rögzítéséhez használja. A jó
            Kvalitný obrázok je               minőségű képek tömörítési
            komprimovaný približne na            aránya kb. 1:6.
            1/6.             STANDARD (STD)   Ez a normál képminőség. A
 STANDARD (STD)    Toto je štandardná kvalita            normál minőségű képek
            obrazu. Štandardný                tömörítési aránya kb. 1:10.
            obrázok je komprimovaný
            približne na 1/10.      Eltérések a különböző képminőségek között
                          A felvett képeket a kamera JPEG formátumban
 Rozdiely v režime kvality obrazu         tömöríti, s csak ezután kerülnek a memóriába. Az
 Pred uložením do pamäte sú nahraté obrázky    egyes képek memóriaigénye a választott
 komprimované do formátu JPEG. Kapacita      képminőségtől függ. A részleteket az alábbi
 pamäte priradená jednotlivým obrázkom sa líši v  táblázat mutatja. (A képpontok száma a
 závislosti na vybratom režime kvality obrazu.   kiválasztott képminőségtől függetlenül mindig
 Podrobnosti sú uvedené v tabu ke uvedenej     640 × 480. Az adatok mérete a tömörítés előtt
 nižšie. (Počet pixelov je 640 × 480, bez oh adu  kb. 600 KB.)
 na režim kvality obrazu. Údaje pred kompresiou
 zaberajú približne 600 kB.)            Képminőség üzemmód     Memóriaigény
                          FINE            Kb. 100 KB
 Režim kvality obrazu    Kapacita pamäte
                          STANDARD          Kb. 60 KB
 FINE            približne 100 kB
 STANDARD          približne 60 kB    A képminőség kijelzője
                          Lejátszáskor nem jelenik meg a képminőség
 Indikátor režimu kvality obrazu          kijelzője.
 Indikátor režimu kvality obrazu nie je počas
 prehrávania zobrazený.              A képminőség kiválasztásakor
                          A képernyőn megjelenik hogy az éppen
 Ak vyberiete kvalitu obrazu            kiválasztott képminőség esetén hány kép
 Na obrazovke sa zobrazí množstvo obrázkov,    készíthető.
 ktoré môžete sníma vo zvolenej kvalite obrazu.
154
Používanie pamä ovej karty               A „Memory Stick” memóriakártyák
“Memory Stick” – úvod                  használata – Bevezetés

 Výber ve kosti pohyblivého obrazu            A mozgókép méretének
                             kiválasztása
Pre pohyblivý obraz môžete vybra ve kos 320 ×
240 alebo 160 × 112 bodov.               A mozgókép méretéül 320 × 240 vagy 160 × 112
Predvolené nastavenie je 320 × 240.           választható.
                            A gyári beállítás 320 × 240.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
  PLAYER alebo MEMORY. Skontrolujte, či je      (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).        vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
(2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením          arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
  tlačidla MENU.                     (nyitott helyzetben) áll.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH         (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  EXEC vyberte možnos MOVIE SET v     a       MENU gombot.
  potom ovládací prvok stlačte.            (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           menüben válassza ki a MOVIE SET
  EXEC vyberte položku IMAGESIZE a potom         menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  ovládací prvok stlačte.               (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH           ki az IMAGESIZE menüpontot, majd nyomja
  EXEC vyberte požadovanú ve kos obrazu a         meg a tárcsát.
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  potom ovládací prvok stlačte.            (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:        ki a kívánt képméretet, majd nyomja meg a
                              tárcsát.
   320      160                  A kijelzés a következőképp változik:

                               320        160         1         PLA
                   OF R
                    YE
                    F(CH
               PO
                WE
                      G)
                 R
                      CA
                      M
                   EM
                       M
                 ER ORY
                  A


                                4   MEMORY SET 320
                                    MOVIE SET
                                     IMAGESIZE 320 × 240
                                      REMAIN
                                     RETURN
                                          160 × 112
                                           REMAIN
                                                    Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                              40sec
                                    [MENU] : END
                                5   MEMORY SET
                                    MOVIE SET
                                     IMAGESIZE 160 × 112
                                      REMAIN
                                     RETURN                                           REMAIN
                                              2 min
                                    [MENU] : END
                         MENU
                                                    155
 Používanie pamä ovej karty                     A „Memory Stick” memóriakártyák
 “Memory Stick” – úvod                       használata – Bevezetés

 Nastavenie ve kosti obrazu/A képméret beállítási lehetőségei
                                                 Indikátor
                                                 (nahrávanie/prehrávanie)/
 Nastavenie/Beállítás     Význam/Szerepe                          Kijelzés
                                                 (felvétel/lejátszás)
 320 × 240           Nahráva pohyblivý obraz s ve kos ou 320 × 240./
                320 × 240 méretű mozgókép rögzítésére                       320
 160 × 112           Nahráva pohyblivý obraz s ve kos ou 160 × 112./
                160 × 112 méretű mozgókép rögzítésére                       160

 Maximálny čas nahrávania pohyblivého obrazu/
 A felvehető leghosszabb mozgókép hossza
 Ve kos obrazu/Képméret         Maximálny čas nahrávania/A felvétel maximális hossza
 320 × 240               15 sekúnd/15 másodperc
 160 × 112               60 sekúnd/60 másodperc


 Približný počet statických obrázkov,                Egy „Memory Stick” memóriakártyára
 ktoré môžete nahra na pamä ovú kartu                rögzíthető állóképek hozzávetőleges
 “Memory Stick”                           száma
 Množstvo obrázkov, ktoré môžete nahra , sa líši           A rögzíthető képek darabszáma a választott
 v závislosti od vybratej kvality obrazu a              képminőségnek és annak függvényében változik,
 komplexnosti objektu.                        hogy a felvétel tárgya mily mértékben összetett.

                          Typy pamä ovej karty “Memory Stick”/
   Kvalita                   A „Memory Stick” memóriakártya típusa
   obrazu/         8MB        16MB          32MB          64MB         128MB
   Képminőség    (dodávaná súčas )/ (volite ná súčas )/ (volite ná súčas )/ (volite ná súčas )/ (volite ná súčas )/
              (tartozék)   (külön megvásárolható) (külön megvásárolható) (külön megvásárolható) (külön megvásárolható)
              80 obrázkov/     160 obrázkov/     325 obrázkov/     650 obrázkov/    1310 obrázkov/
   FINE (kvalitný)
               80 kép        160 kép        325 kép        650 kép       1310 kép
   STANDARD      120 obrázkov/     240 obrázkov/     485 obrázkov/     980 obrázkov/    1970 obrázkov/
   (štandardný)     120 kép        240 kép        485 kép        980 kép       1970 kép
156
Používanie pamä ovej karty                    A „Memory Stick” memóriakártyák
“Memory Stick” – úvod                       használata – Bevezetés

Približná dĺžka pohyblivého obrazu,                Egy „Memory Stick” memóriakártyára
ktorý je možné nahra na pamä ovú                 rögzíthető mozgóképek hozzávetőleges
kartu “Memory Stick”                       időtartama
Dĺžka pohyblivého obrazu, ktorý je možné             A rögzíthető mozgóképek hossza a választott
nahra , sa líši v závislosti od vybratej kvality         képméretnek és annak függvényében változik,
obrazu a komplexnosti objektu.                  hogy a felvétel tárgya mily mértékben összetett.


                        Typy pamä ovej karty “Memory Stick”/
Ve kos                     A „Memory Stick” memóriakártya típusa
obrazu/           8MB        16MB          32MB          64MB         128MB
Képméret       (dodávaná súčas )/ (volite ná súčas )/ (volite ná súčas )/ (volite ná súčas )/ (volite ná súčas )/
             (tartozék)   (külön megvásárolható) (külön megvásárolható) (külön megvásárolható) (külön megvásárolható)
            5 min. 20 s/     10 min. 40 s/     21 min. 20 s/     42 min. 40 s/     85 min. 20 s/
160 × 112         5 perc        10 perc        21 perc        42 perc        85 perc
            20 másodperc     40 másodperc     20 másodperc     40 másodperc     20 másodperc
            1 min. 20 s/     2 min. 40 s/     5 min. 20 s/     10 min. 40 s/     21 min. 20 s/
320 × 240         1 perc        2 perc        5 perc        10 perc        21 perc
            20 másodperc     40 másodperc     20 másodperc     40 másodperc     20 másodperc
                                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Množstvo statických obrázkov a dĺžka               A fenti táblázat azt mutatja, hogy a kamerával
pohyblivého obrazu, ktoré je možné zaznamena           megformázott „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ovú kartu “Memory Stick”                 hozzávetőlegesen hány darab állókép, illetve
naformátovanú vo vašom kamkordéri sú               milyen hosszú mozgókép vehető fel.
uvedené v tabu ke vyššie.
                                                                   Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                                   157
 Nahrávanie statických obrázkov na Állókép felvétele „Memory
 pamä ovú kartu “Memory Stick”   Stick” memóriakártyára
 – nahrávanie fotografií do pamäte – Állókép felvétele memóriába
 – iba typ DCR-TRV340E               – csak DCR-TRV340E esetén
 Na nahrávanie statických obrázkov môžete     Állókép felvételekor beállíthatja a FIELD és a
 vybra režim FIELD alebo FRAME. Kamkordér     FRAME üzemmód közül választhat. FIELD
 vyrovnáva otrasy kamery pri nahrávaní       üzemmódban a kamera mozgó tárgyak
 pohybujúcich sa objektov v režime FIELD.     filmezésekor ellensúlyozza a kamera remegését.
 Kamkordér nahráva vysokokvalitné statické     FRAME üzemmódban a kamera kiváló minőségű
 obrázky v režime FRAME. V nastaveniach      állóképeket készít. A menüben válassza a FIELD
 ponuky vyberte režim FIELD alebo FRAME      vagy a FRAME beállítást (127. oldal).
 (s. 127).
                          A művelet megkezdése előtt
 Príprava                     Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory    kamerába.
 Stick”.                      (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
                            helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
 (1) Prepínač POWER nastavte do polohy         LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
   MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK     helyzetben) áll.
   nastavený v avo (uvo ni ).          (2) A PHOTO gombot mindaddig tartsa gyengén
 (2) Z ahka podržte stlačené tlačidlo PHOTO, až    lenyomva, amíg a kívánt állókép meg nem
   kým sa neobjaví požadovaný obraz. Zelená     jelenik. Ekkor a zöld z jel abbahagyja a
   značka z prestane blika a potom sa        villogást, majd folyamatosan világít. A kamera
   rozsvieti. Jas obrázka a jeho zaostrenie sa    megcélozza a kép közepét, és ennek
   upravia so zameraním na stred obrázka a      megfelelően beállítja és rögzíti a kép
   zafixujú sa. Nahrávanie sa zatia nezačne.     fényerősségét és a fókuszt. A felvétel még
 (3) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO.         nem kezdődik el.
   Ke zmizne pruhový indikátor, nahrávanie sa  (3) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
   skončilo.                     A felvétel akkor fejeződött be, amikor
   Obrázok sa po silnejšom stlačení tlačidla     eltűnnek a beállító-skála vonalai.
   PHOTO nahrá na pamä ovú kartu “Memory       A „Memory Stick” memóriakártyára az a kép
   Stick”.                      kerül, amely akkor látható, amikor erősebben
                            megnyomja a PHOTO gombot.


                           2             STD
                                           [a][b]
                                            1 / 12
                              PHOTO
                           3             STD
                              PHOTO
       1         PLA         [a]: Počet nahratých obrázkov/
                  OF R
                   YE
                   F(CH
              PO
               WE
                             A felvett képek száma
                     G)
                R
                          [b]: Približný počet obrázkov, ktorý je možné
                     CA
                     M
                  EM

                             nahra na pamä ovú kartu “Memory
                      M
                ER ORY
                 A

                             Stick”./
                             A „Memory Stick” memóriakártyára
158                           rögzíthető állóképek hozzávetőleges
                             száma.
Nahrávanie statických obrázkov na         Állókép felvétele „Memory Stick”
pamä ovú kartu “Memory Stick”           memóriakártyára
– nahrávanie fotografií do pamäte         – Állókép felvétele memóriába

Poznámky                      Megjegyzések
•Pri nahrávaní rýchle sa pohybujúcich objektov v  •Ha FRAME üzemmódban gyorsan mozgó
 režime FRAME je nahrávaný obraz nejasný.      tárgyról készít felvételt, a felvett kép
•Pri nahrávaní v režime FRAME kamkordér       elmosódott lesz.
 nemusí vyrovnáva otrasy kamery.          •Ha FRAME módban készít felvételt,
 Odporúčame sníma objekty pomocou statívu.     előfordulhat, hogy a kamera nem ellensúlyozza
•Ak pri nahrávaní statických obrázkov v kroku 2   a kamera remegését. Ajánljuk, hogy ilyenkor
 z ahka stlačíte tlačidlo PHOTO, obrázok na     állványról filmezzen.
 okamih slabo zabliká. Nie je to porucha.     •Amikor állókép készítésekor a 2. pontban
                          gyengén nyomva tartja a PHOTO gombot, a
Ak je prepínač POWER nastavený do polohy      kép meg-megvillan. A jelenség nem utal
MEMORY                       meghibásodásra.
Nasledujúce funkcie nefungujú:
– širokouhlý režim,                Ha a POWER kapcsoló MEMORY helyzetben
– funkcia SUPER NIGHTSHOT,             áll
– Funkcia Colour Slow Shutter,           Nem működnek az alábbi funkciók:
– Fader,                      – szélesvásznú üzemmód
– obrazové efekty,                 – SUPER NIGHTSHOT
– digitálne efekty,                – Colour Slow Shutter
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
– titulky.                     – úsztatás
                          – képeffektusok
Ak v kroku 2 z ahka stlačíte tlačidlo PHOTO    – digitális effektusok
Obraz na okamih slabo zabliká. Nie je to      – feliratok
porucha.
                          Amikor a 2. pontban gyengén nyomva tartja a
Ak nahrávate statický obrázok           PHOTO gombot
Nie je možné vypnú zariadenie, ani stlači     A kép meg-megvillan. A jelenség nem utal
tlačidlo PHOTO.                  meghibásodásra.

Statické obrázky môžete v režime          Állókép felvételekor
CAMERA nahráva na pamä ovú kartu          Ne kapcsolja ki a kamerát, és ne nyomja meg a
“Memory Stick” aj v pohotovostnom         PHOTO gombot.
režime alebo počas nahrávania obrazu
na pásku                      CAMERA üzemmódban „Memory Stick”
Pred použitím nastavte v nastaveniach ponuky    memóriakártyára még akkor is rögzíthet
                          állóképet, amikor készenléti
                                                  Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
položku PHOTO REC na hodnotu MEMORY.
(Predvolené nastavenie je MEMORY.)         üzemmódban van vagy a szalagra
Stlačením tlačidla PHOTO nahráte statické     mozgóképet vesz fel
obrázky na pamä ovú kartu “Memory Stick” v     A művelet megkezdése előtt a menüben
režime CAMERA, v pohotovostnom režime alebo    válassza a PHOTO REC elemhez a MEMORY
počas nahrávania obrazu na pásku.         értéket. (A gyári beállítás MEMORY.)
                          Ha CAMERA üzemmódban „Memory Stick”
                          memóriakártyára kíván állóképet rögzíteni
                          készenléti üzemmódban vagy miközben a
                          szalagra mozgóképet vesz fel, nyomja meg a
                          PHOTO gombot.
                                                  159
 Nahrávanie statických obrázkov na        Állókép felvétele „Memory Stick”
 pamä ovú kartu “Memory Stick”          memóriakártyára
 – nahrávanie fotografií do pamäte        – Állókép felvétele memóriába

 Statické obrázky nemôžete nahráva na      CAMERA üzemmódban „Memory Stick”
 pamä ovú kartu “Memory Stick” v režime     memóriakártyára nem lehet állóképet
 CAMERA počas používania týchto funkcií:     rögzíteni, ha az alábbi funkciók valamelyike
 – Fader,                    be van kapcsolva:
 – širokouhlý režim,               – úsztatás
 – Super NightShot,               – szélesvásznú üzemmód
 – Colour Slow Shutter,             – Super NightShot
 – obrazové efekty,               – Colour Slow Shutter
 – digitálne efekty,               – képeffektusok
 – MEMORY MIX.                  – digitális effektusok
                         – MEMORY MIX
 Počas nahrávania statických obrázkov na
 pamä ovú kartu “Memory Stick” v režime     Ha CAMERA üzemmódban vesz fel állóképet
 CAMERA                     „Memory Stick” memóriakártyára
 •Zobrazené titulky sa do obrázkov nenahrajú.  •Ha felirat is látható, a kép rögzíthető, de a
 •Obrázok sa automaticky nahráva v režime     felirat nem.
  FIELD, aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete  •A kamera a képet automatikusan FIELD
  režim FRAME.                  üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
                          menüben a FRAME üzemmódot választotta.
 Ak stlačíte tlačidlo PHOTO na dia kovom
 ovládači                    Ha megnyomja a távirányító PHOTO gombját
 Po stlačení tlačidla kamkordér začne okamžite  A kamera a gomb megnyomásának pillanatában
 nahráva obraz na obrazovke.           felveszi a képernyőn látható képet.

 Nahrávané údaje                 Felvételi adatok
 Nahrávané údaje (dátum, čas alebo alšie     A felvételi adatok (többek között a felvétel
 nastavenia nahrávania) sa počas nahrávania   dátuma és időpontja, valamint egyéb felvételkori
 nezobrazujú. Automaticky sa však nahrávajú na  beállítások) nem jelennek meg a felvétel
 pamä ovú kartu “Memory Stick”.         készítése során. A „Memory Stick”
 Nahrávané údaje zobrazíte počas prehrávania   memóriakártyára azonban automatikusan
 stlačením tlačidla DATA CODE na dia kovom    rákerülnek.
 ovládači.                    A felvételi adatok megjelenítéséhez lejátszás
                         közben nyomja meg a távirányító DATA CODE
                         gombját.

   Nepretržité nahrávanie obrázkov       Több kép készítése egymás után
 Pomocou tejto funkcie môžete nepretržite    Egymás után folyamatosan több kép is
 nahráva statické obrázky.            készíthető.

 MULTI SCRN                   MULTI SCRN (felosztott képernyő)
 Kamkordér sníma devä obrázkov v 0,4       A kamera 0,4 másodperces késleltetéssel
 sekundových intervaloch a zobrazuje ich na   egymás után kilenc állóképet készít, és ezeket
 jedinej stránke rozdelenej na devä polí. ( )  egyetlen oldalra elhelyezett kilenc keretben
                         jeleníti meg. (  )
160
Nahrávanie statických obrázkov na        Állókép felvétele „Memory Stick”
pamä ovú kartu “Memory Stick”          memóriakártyára
– nahrávanie fotografií do pamäte        – Állókép felvétele memóriába

(1) Prepínač POWER nastavte do polohy      (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
  MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK    helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
  nastavený v avo (uvo ni ).           LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
(2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením      helyzetben) áll.
  tlačidla MENU.               (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       MENU gombot.
  EXEC vyberte možnos STILL SET v    a   (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  potom ovládací prvok stlačte.          menüben válassza ki a STILL SET
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  EXEC vyberte položku PIC MODE a potom    (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  ovládací prvok stlačte.             ki a PIC MODE menüpontot, majd nyomja
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       meg a tárcsát.
  EXEC vyberte požadované nastavenie a    (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  potom ovládací prvok stlačte.          ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a
(6) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte      tárcsát.
  stlačením tlačidla MENU.          (6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
(7) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO.        gombot.
                        (7) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
                                                      Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
                      PHOTO
  2,6                   3
                                  MEMORY SET
                                   STILL SET
                                   MOVIE SET
                                   PRINT MARK
                                   PROTECT
                                   SLIDE SHOW
                                   FILE NO.
                                   DELETE ALL
                                   FORMAT
                                   RETURN
        MENU                        [MENU] : END                          MEMORY SET           MEMORY SET

                      4
                                                      Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                          STILL SET            STILL SET
                           PIC MODE SINGLE         PIC MODE SINGLE
                           QUALITY             QUALITY  MULTI SCRN
                           FLD/FRAME            FLD/FRAME
                           RETURN             RETURN
                          [MENU] : END          [MENU] : END
                      5
                          MEMORY SET           MEMORY SET
                          STILL SET            STILL SET
                           PIC MODE SINGLE         PIC MODE MULTI SCRN
                           QUALITY  MULTI SCRN      QUALITY
                           FLD/FRAME            FLD/FRAME
                           RETURN             RETURN
                          [MENU] : END          [MENU] : END
                                                      161
 Nahrávanie statických obrázkov na        Állókép felvétele „Memory Stick”
 pamä ovú kartu “Memory Stick”          memóriakártyára
 – nahrávanie fotografií do pamäte        – Állókép felvétele memóriába

 Ak je pamä ová karta “Memory Stick”       Ha betelik a „Memory Stick”
 plná                       memóriakártya
 Na obrazovke sa zobrazí nápis “ FULL” a na   A képernyőn megjelenik a „   FULL” üzenet, és
 pamä ovú kartu “Memory Stick” nie je možné    több felvétel nem készíthető a „Memory Stick”
 nahráva statické obrázky.            memóriakártyára.

 Nahrávanie v režime viacnásobnej obrazovky    Ha felosztott képernyős üzemmódban készít
 Obrázok sa automaticky nahráva v režime FIELD,  felvételt
 aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete režim   A kamera a képet automatikusan FIELD
 FRAME.                      üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
                          menüben a FRAME üzemmódot választotta.
162
Nahrávanie statických obrázkov na        Állókép felvétele „Memory Stick”
pamä ovú kartu “Memory Stick”          memóriakártyára
– nahrávanie fotografií do pamäte        – Állókép felvétele memóriába

 Nahrávanie fotografií do pamäte         Állókép készítése memóriába az
 použitím vlastného časovača           önkioldó segítségével
Pomocou vlastného časovača je možné obrázky   „Memory Stick” memóriakártyára állóképek az
nahra na pamä ové karty “Memory Stick”.     önkioldó segítségével is készíthetők.
Pre túto operáciu môžete používa dia kový    Erre a feladatra használja a távirányítót.
ovládač.
                         (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy        helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
  MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK    LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
  nastavený v avo (uvo ni ).            helyzetben) áll.
(2) Nastavenia ponuky zobrazíte v        (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  pohotovostnom režime stlačením tlačidla     MENU gombot készenléti üzemmódban.
  MENU.                    (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       menüben állítsa be a SELFTIMER
  EXEC vyberte položku SELFTIMER v    a    menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
  potom ovládací prvok stlačte.        (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       az ON menüpontot, majd nyomja meg a
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací     tárcsát.
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  prvok stlačte.                (5) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
(5) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte       gombot.
  stlačením tlačidla MENU.           (6) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
(6) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO.        Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
  Vlastný časovač pípne a začne odpočítava     miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
  čas od 10. Posledné dve sekundy         másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
  odpočítavania sa pípanie zrýchli a        válnak, majd automatikusan megkezdődik a
  automaticky začne nahrávanie.          felvétel.
                        PHOTO

  PHOTO
                                                   Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                4   CAMERA SET
                                    SELFTIMER
                                    D ZOOM
                                    STEADYSHOT
                                          OFF
                                          ON

                                     RETURN
                                    [MENU] : END


                     MENU
                                                   163
 Nahrávanie statických obrázkov na          Állókép felvétele „Memory Stick”
 pamä ovú kartu “Memory Stick”            memóriakártyára
 – nahrávanie fotografií do pamäte          – Állókép felvétele memóriába

 Nahrávanie pohyblivého obrazu            Mozgókép felvétele „Memory Stick”
 pomocou vlastného časovača na            memóriakártyára az önkioldó
 pamä ové karty “Memory Stick”            segítségével
 V kroku 6 stlačte tlačidlo START/STOP. Ak      A 6. lépésben nyomja meg a START/STOP
 chcete ukonči nahrávanie, stlačte tlačidlo      gombot. A felvétel leállításához ismét nyomja
 START/STOP znova.                  meg a START/STOP gombot.

 Zrušenie nahrávania použitím vlastného        Az önkioldó használatának kikapcsolása
 časovača                       A menüben állítsa a SELFTIMER értékét OFF-ra
 Pokia je kamkordér v pohotovostnom režime, v     készenléti üzemmódban. A távirányítóval nem
 nastaveniach ponuky nastavte prepínač        lehet kikapcsolni az önkioldó használatát.
 SELFTIMER na hodnotu OFF. Pomocou
 dia kového ovládača nie je možné zruši        Megjegyzés
 nahrávanie použitím vlastného časovača.       Az önkioldós felvételi üzemmód automatikusan
                            kikapcsol, ha:
 Poznámka                       – Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
 Režim nahrávania použitím vlastného časovača     – A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy PLAYER
 sa automaticky zruší v nasledujúcich prípadoch:    helyzetbe állítja.
 – Nahrávanie použitím vlastného časovača sa
  skončilo.                     A felveendő kép ellenőrzése
 – Prepínač POWER je nastavený do polohy OFF     Ha ellenőrizni kívánja a képet, tartsa kicsit
  (CHG) alebo PLAYER.                lenyomva a PHOTO gombot, majd az
                            önkioldóval készítendő felvétel megkezdéséhez
 Kontrola nahrávaného obrázka             nyomja meg erősebben.
 Obrázok môžete skontrolova jemným stlačením
 tlačidla PHOTO. Potom tlačidlo stlačte silnejšie a
 začne sa nahrávanie použitím vlastného
 časovača.
164
Prekrývanie obrázka statickým    „Memory Stick” memóriakártyán
obrázkom uloženým na pamä ovej karte lévő állókép rávetítése másik
“Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX képre – MEMORY MIX
– iba typ DCR-TRV340E               – csak DCR-TRV340E esetén
Práve nahrávaný pohyblivý obraz môžete prekry   A „Memory Stick” memóriakártyán lévő állóképet
statickým obrázkom nahratým na pamä ovej     rávetítheti az éppen felvett mozgóképre. Az
karte “Memory Stick”. Prekryté obrázky môžete   egymásra vetített képeket szalagra és „Memory
nahra na pásku alebo pamä ovú kartu “Memory    Stick” memóriakártyára is felveheti. (Egymásra
Stick”. (Na pamä ovú kartu “Memory Stick” je   vetített állóképeket azonban csak „Memory
však možné nahra iba prekryté statické      Stick” memóriakártyára vehet fel.)
obrázky.)
                         M. CHROM (Memória-színtelítettség gomb)
M. CHROM (kláves farby obrázka v pamäti)     E funkcióval állókép - például szemléltető ábra
Modrú oblas statického obrázka, ako napríklad   vagy keret - kék színű részét mozgóképpel
ilustráciu alebo rám, môžete nahradi pohyblivým  cserélheti fel.
obrazom.
                         M. LUMI (Memória-fényesség gomb)
M. LUMI (kláves jasu obrázka v pamäti)      E funkcióval állókép - például kézzel rajzolt
Svetlejšiu oblas statického obrázka, ako     szemléltető ábra vagy felirat - világosabb részét
napríklad ručnú ilustráciu alebo názov, môžete  mozgóképpel cserélheti fel. A kényelmesebb
nahradi pohyblivým obrazom. Pohodlnejšie je    használat érdekében utazás előtt vegyen fel a
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
nahra titul na pamä ovú kartu “Memory Stick”   „Memory Stick” memóriakártyára egy feliratot.
ešte pred začiatkom cesty alebo udalosti.
                         C. CHROM (Kamera-színtelítettség gomb)
C. CHROM (kláves farby snímaného obrazu)     E funkcióval úgy vehet fel egy állóképre
Statickým obrázkom, ktorý môže slúži ako     mozgóképet, hogy az állókép képezi a hátteret.
pozadie, môžete prekry pohyblivý obraz.      A jelenetet kék háttér előtt vegye fel. A
Predmet snímajte na modrom pozadí. Modrá     mozgókép kék színű részét a kamera az
oblas pohyblivého obrazu sa nahradí statickým   állóképre cseréli.
obrázkom.
                         M. OVERLAP* (memóriaátfedés)
M. OVERLAP* (prekrytie pamäte)          E funkcióval az átfedés funkcióhoz hasonlóan a
Pohyblivý obraz môžete necha plynule sa      mozgóképet a „Memory Stick” memóriakártyára
zjavova na statickom obrázku, ktorý je nahratý  felvett állóképre úsztathatja.
na pamä ovej karte “Memory Stick” použitím
funkcie OVERLAP.
                                                   Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                   165
 Prekrývanie obrázka statickým            „Memory Stick” memóriakártyán
 obrázkom uloženým na pamä ovej karte         lévő állókép rávetítése másik képre
 “Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX         – MEMORY MIX

               Statický obrázok/   Pohyblivý obraz/
               Állókép        Mozgókép


       M. CHROM


               Modrá oblas /Kék
               Statický obrázok/   Pohyblivý obraz/
               Állókép        Mozgókép

       M. LUMI


               Statický obrázok/   Pohyblivý obraz/
               Állókép        Mozgókép


       C. CHROM


               Statický obrázok/   Modrá oblas /   Pohyblivý obraz/
               Állókép        Kék        Mozgókép

       M. OVERLAP* * Obrázok, ktorý bol prekrytý použitím funkcie    * A memóriaátfedés funkcióval rávetített kép
  Prekrytie pamäte, je možné nahra iba na       csak szalagra vehető fel.
  pásky.

   Nahrávanie prekrytých obrázkov           Egymásra vetített képek felvétele
   na pásku                      szalagra
 Príprava                       A művelet megkezdése előtt
 •Do kamkordéra vložte pásku.             •A felvételhez tegyen szalagot a kamerába.
 •Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu         •Tegyen be egy állókép-felvételeket tartalmazó
  “Memory Stick”, na ktorú sa majú nahra        „Memory Stick” memóriakártyát a kamerába.
  statické obrázky.
                            (1) A POWER kapcsolót állítsa CAMERA
 (1) Nastavte prepínač POWER do polohy          helyzetbe.
   CAMERA.                     (2) Készenléti üzemmódban nyomja meg a
 (2) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo       MEMORY MIX gombot.
   MEMORY MIX.                     Az utoljára felvett vagy összeállított kép
   Posledný nahratý alebo zložený statický       kicsinyített formában megjelenik a képernyő
   obrázok sa objaví v spodnej časti obrazovky     alsó részén.
   ako miniatúra.                  (3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
 (3) Stlačením tlačidla MEMORY+/– vyberte         lenyomásával válassza ki azt az állóképet,
   statický obrázok, ktorý chcete preloži .       amelyet a mozgóképre kíván vetíteni.
   Ak si chcete prezrie predchádzajúci obrázok,     Az előző kép megjelenítéséhez a – jelű
   stlačte tlačidlo MEMORY–. Ak si chcete        MEMORY gombot nyomja meg. Az következő
   prezrie nasledujúci obrázok, stlačte tlačidlo    kép megjelenítéséhez a + jelű MEMORY
   MEMORY +.                      gombot nyomja meg.
166
Prekrývanie obrázka statickým          „Memory Stick” memóriakártyán
obrázkom uloženým na pamä ovej karte       lévő állókép rávetítése másik képre
“Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX       – MEMORY MIX

(4) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH    (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte požadovaný režim.          ki a kívánt üzemmódot.
  Režim sa zmení nasledovne:            Az üzemmód a következőképp változik:
  M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y         M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
  M. OVERLAP                    M. OVERLAP
(5) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.    (5) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
  Statický obrázok prekryje pohyblivý obraz.    Ekkor a kamera az állóképet a mozgóképre
(6) Efekt upravte pootočením ovládacieho prvku    vetíti.
  SEL/PUSH EXEC.                (6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
                           az effektust.
  M. CHROM  – Farebná (modrá) schéma
        oblasti v statickom obrázku,    M. CHROM  – Az állókép azon részének
        ktorá sa má nahradi               (kék) színtartománya,
        pohyblivým obrazom.               amelyet mozgóképpel kíván
  M. LUMI  – Farebná (jasná) schéma              helyettesíteni
        oblasti v statickom obrázku,    M. LUMI  – Az állókép azon részének
        ktorá sa má nahradi               (fényességi) tartománya,
        pohyblivým obrazom.               amelyet mozgóképpel kíván
  C. CHROM – Farebná (modrá) schéma               helyettesíteni
        oblasti v pohyblivom        C. CHROM – A mozgókép azon részének
                                                     Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
        obraze, ktorá sa má               (kék) színtartománya,
        nahradi statickým                amelyet állóképpel kíván
        obrázkom.                    helyettesíteni
  M. OVERLAP – Nie sú potrebné žiadne       M. OVERLAP – Beállítás nem szükséges
        úpravy.
                          Minél kevesebb vonal látható a képernyőn,
  Čím menej pruhov je na obrazovke, tým      annál erősebb lesz a hatás.
  silnejší je efekt.
                         (7) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
(7) Stlačením tlačidla START/STOP spustite      START/STOP gombot.
  nahrávanie.  2
      MEMORY                                            Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
       MIX

                                   4   M. LUMI   M. CHROM
                                               100–0021
         100–0021                       5   M. LUMI I I I • • • •
  Statický obrázok/                                     100–0021
  Állókép


                    3               6   M. LUMI I • • • • • •
                                               100–0021
                                                     167
 Prekrývanie obrázka statickým          „Memory Stick” memóriakártyán
 obrázkom uloženým na pamä ovej karte       lévő állókép rávetítése másik képre
 “Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX       – MEMORY MIX

 Zmena statického obrázka na prekrytie      Ha meg kívánja változtatni a
 Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:   mozgóképre vetítendő állóképet
 – Pred krokom 7 stlačte tlačidlo MEMORY+/–.   Két lehetőség közül választhat:
 – Pred krokom 7 stlačte ovládací prvok SEL/   – A 7. lépés előtt nyomja meg a + vagy a – jelű
  PUSH EXEC a opakujte postup od kroku 4.     MEMORY gombot.
                          – A 7. lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
 Zmena nastavenia režimu              tárcsát, és 4. lépéstől ismételje meg a
 Pred krokom 7 stlačte ovládací prvok SEL/PUSH   műveletet.
 EXEC a opakujte postup od kroku 4.
                          Az üzemmód beállításának
 Zrušenie funkcie MEMORY MIX           megváltoztatása
 Stlačte tlačidlo MEMORY MIX.           A 7. lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
                          tárcsát, és 4. lépéstől ismételje meg a műveletet.
 Poznámky
 •Funkciu MEMORY MIX nemôžete použi pre      A MEMORY MIX funkció kikapcsolása
  pohyblivý obraz nahratý na pamä ovej karte   Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
  “Memory Stick”.
 •Ak prekrývaný statický obrázok obsahuje ve ké  Megjegyzések
  množstvo bielej farby, miniatúra obrázka    •A „Memory Stick” memóriakártyára rögzített
  nemusí by jasná.                 mozgóképek esetén nem használható a
                          MEMORY MIX funkció.
 Obrazové údaje upravené pomocou počítača     •Ha a rávetített állóképben sok a fehér szín,
 alebo snímané pomocou iného zariadenia      akkor előfordulhat, hogy a kicsinyített kép nem
 Môže sa sta , že upravené obrázky nebude     lesz tiszta.
 možné pomocou kamkordéra prehra .
                          Más készülékkel felvett vagy számítógépen
 Ak vyberiete funkciu M. OVERLAP         módosított képek
 Nedá sa zmeni statický obrázok ani nastavenie  Előfordulhat, hogy a módosított képeket a
 režimu.                     kamera nem tudja lejátszani.

 Počas nahrávania                 Ha az M. OVERLAP funkciót választja
 Nie je možné zmeni nastavenie režimu.      Az állókép és az üzemmód beállításán nem tud
                          változtatni.
 Nahrávanie prekrytého obrázka ako statický
 obrázok                     Felvétel közben
 V kroku 7 stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO.   Az üzemmód beállításán nem lehet változtatni.

 Obrázky upravené použitím funkcie MEMORY     Az egymásra vetített képek rögzítése
 MIX                       állóképként
 Obrázky sa na pamä ovú kartu “Memory Stick”   A 7. lépésben nyomja meg a PHOTO gombot.
 nedajú nahráva v režime CAMERA.
 Nahrajte ich v režime MEMORY (s. 169).      A MEMORY MIX funkcióval feldolgozott
                          képekről
                          CAMERA üzemmódban „Memory Stick”
                          memóriakártyára nem rögzíthetők képek.
                          Vegye fel őket MEMORY üzemmódban
                          (169. oldal).
168
Prekrývanie obrázka statickým            „Memory Stick” memóriakártyán
obrázkom uloženým na pamä ovej karte        lévő állókép rávetítése másik képre
“Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX         – MEMORY MIX

 Nahrávanie prekrytého obrázka na          Egymásra vetített képek felvétele
 pamä ovú kartu “Memory Stick”            „Memory Stick” memóriakártyára
 ako statický obrázok                állóképként
Príprava                      A művelet megkezdése előtt
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory     Tegyen be egy állókép-felvételeket tartalmazó
Stick”, na ktorú sa majú nahra statické obrázky.  „Memory Stick” memóriakártyát a kamerába.

(1) Prepínač POWER nastavte do polohy        (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
  MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK      helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
  nastavený v avo (uvo ni ).             LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
(2) Stlačte tlačidlo MEMORY MIX.            helyzetben) áll.
  Posledný nahratý alebo zložený statický     (2) Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
  obrázok sa objaví v spodnej časti obrazovky     Az utoljára felvett vagy összeállított kép
  ako miniatúra.                   kicsinyített formában megjelenik a képernyő
(3) Stlačením tlačidla MEMORY+/– vyberte        alsó részén.
  statický obrázok, ktorý chcete preloži .    (3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
  Ak si chcete prezrie predchádzajúci obrázok,    lenyomásával válassza ki azt az állóképet,
  stlačte tlačidlo MEMORY –. Ak si chcete       amelyet a mozgóképre kíván vetíteni.
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  prezrie nasledujúci obrázok, stlačte tlačidlo    Az előző kép megjelenítéséhez a – jelű
  MEMORY +.                      MEMORY gombot nyomja meg. Az következő
(4) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        kép megjelenítéséhez a + jelű MEMORY
  EXEC vyberte požadovaný režim.           gombot nyomja meg.
  Režim sa zmení nasledovne:           (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM            ki a kívánt üzemmódot.
(5) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.        Az üzemmód a következőképp változik:
  Statický obrázok prekryje pohyblivý obraz.     M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(6) Efekt upravte pootočením ovládacieho prvku   (5) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
  SEL/PUSH EXEC.                   Ekkor a kamera az állóképet a mozgóképre
                            vetíti.
  M. CHROM   – Farebná (modrá) schéma      (6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
          oblasti v statickom obrázku,     az effektust.
          ktorá sa má nahradi
          pohyblivým obrazom.         M. CHROM   – Az állókép azon részének
  M. LUMI    – Farebná (jasná) schéma               (kék) színtartománya,     Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
          oblasti v statickom obrázku,            amelyet mozgóképpel kíván
          ktorá sa má nahradi                 helyettesíteni
          pohyblivým obrazom.         M. LUMI    – Az állókép azon részének
  C. CHROM   – Farebná (modrá) schéma               (fényességi) tartománya,
          oblasti v pohyblivom                amelyet mozgóképpel kíván
          obraze, ktorá sa má                 helyettesíteni
          nahradi statickým          C. CHROM   – A mozgókép azon részének
          obrázkom.                      (kék) színtartománya,
                                    amelyet állóképpel kíván
  Čím menej pruhov je na obrazovke, tým                helyettesíteni
  silnejší je efekt.
                            Minél kevesebb vonal látható a képernyőn,
(7) Nahrávanie spustíte silnejším stlačením      annál erősebb lesz a hatás.
  tlačidla PHOTO.
  Obrázok zobrazený na obrazovke sa nahrá na   (7) A PHOTO gomb erőteljes megnyomásával
  pamä ovú kartu “Memory Stick”. Ke zmizne      indítsa el a felvételt.
  pruhový indikátor, nahrávanie sa skončilo.     A képernyőn látható képet a kamera a
                            „Memory Stick” memóriakártyára rögzíti. A
                            felvétel akkor fejeződött be, amikor eltűnnek a
                            beállító-skála vonalai.            169
 Prekrývanie obrázka statickým          „Memory Stick” memóriakártyán
 obrázkom uloženým na pamä ovej karte       lévő állókép rávetítése másik képre
 “Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX       – MEMORY MIX


   2
       MEMORY
        MIX

                                     4   M. LUMI     M. CHROM
                                                 100–0021          100–0021
                                     5   M. LUMI I I I • • • •    Statický obrázok/
    Állókép                                          100–0021
                     3               6   M. LUMI I • • • • • •
                                                 100–0021
 Zmena statického obrázka na prekrytie      Ha meg kívánja változtatni a
 Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:   mozgóképre vetítendő állóképet
 – Pred krokom 7 stlačte tlačidlo MEMORY+/–.   Két lehetőség közül választhat:
 – Pred krokom 7 stlačte ovládací prvok SEL/   – A 7. lépés előtt nyomja meg a + vagy a – jelű
  PUSH EXEC a opakujte postup od kroku 4.     MEMORY gombot.
                          – A 7. lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
 Zmena nastavenia režimu              tárcsát, és 4. lépéstől ismételje meg a
 Pred krokom 7 stlačte ovládací prvok SEL/PUSH   műveletet.
 EXEC a opakujte postup od kroku 4.
                          Az üzemmód beállításának
 Zrušenie funkcie MEMORY MIX           megváltoztatása
 Stlačte tlačidlo MEMORY MIX.           A 7. lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
                          tárcsát, és 4. lépéstől ismételje meg a műveletet.
 Poznámky
 •Funkciu MEMORY MIX nemôžete použi pri      A MEMORY MIX funkció kikapcsolása
  pohyblivom obraze nahratom na pamä ovej     Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
  karte “Memory Stick”.
 •Ak prekrývaný statický obrázok obsahuje ve ké  Megjegyzések
  množstvo bielej farby, miniatúra obrázka    •A „Memory Stick” memóriakártyára rögzített
  nemusí by jasná.                 mozgóképek esetén nem használható a
                          MEMORY MIX funkció.
 Obrazové údaje upravené pomocou počítača     •Ha a rávetített állóképben sok a fehér szín,
 alebo snímané pomocou iného zariadenia      akkor előfordulhat, hogy a kicsinyített kép nem
 Môže sa sta , že upravené obrázky sa pomocou   lesz tiszta.
 kamkordéra nebudú da prehra .
                          Más készülékkel felvett vagy számítógépen
 Počas nahrávania                 módosított képek
 Nie je možné zmeni nastavenie režimu.      Előfordulhat, hogy a módosított képeket a
                          kamera nem tudja lejátszani.

                          Felvétel közben
170                        Az üzemmód beállításán nem lehet változtatni.
Prekrývanie obrázka statickým          „Memory Stick” memóriakártyán
obrázkom uloženým na pamä ovej karte       lévő állókép rávetítése másik képre
“Memory Stick” – funkcia MEMORY MIX       – MEMORY MIX

Nahrávanie obrázkov na pamä ovú kartu      Ha a MEMORY MIX funkcióval rögzít képet a
“Memory Stick” použitím funkcie MEMORY      „Memory Stick” memóriakártyára
MIX.                       Nem működik a PROGRAM AE funkció. (Villog a
Funkcia PROGRAM AE nefunguje (indikátor     kijelző.)
bliká).
                         A kamerához mellékelt „Memory Stick”
Pamä ová karta “Memory Stick” dodávaná s     memóriakártya már 20 képet tartalmaz
kamkordérom uchováva 20 obrázkov         – Az M. CHROM funkcióhoz: 18 kép (képkocka)
– Pre M. CHROM: 18 obrázkov (napríklad       100-0001~100-0018
 snímky) 100-0001~100-0018           – A C. CHROM funkcióhoz: 2 kép háttér 100-
– Pre C. CHROM: dva obrázky (napríklad       0019~100-0020
 pozadie) 100-0019~100-0020
                         Mintaképek
Ukážkové obrázky                 A kamerához melléklet „Memory Stick”
Ukážkové obrázky uložené na pamä ovej karte   memóriakártyán található mintaképek védettek
“Memory Stick” dodávanej s kamkordérom sú    (207. oldal).
chránené (s. 207).
                         A MEMORY MIX funkció használatakor
Pri používaní funkcie MEMORY MIX         A kamera a képet automatikusan FIELD
Obrázok sa automaticky nahráva v režime FIELD,  üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
                                                Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete režim   menüben a FRAME üzemmódot választotta.
FRAME.
                                                Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                171
 Nahrávanie obrázkov z
 pásky ako statických               Képek rögzítése
 obrázkov                     szalagról állóképként
 – iba typ DCR-TRV340E              – csak DCR-TRV340E esetén
 Kamkordér môže číta údaje nahratého       A kamera el tudja olvasni a Digital8
 pohyblivého obrazu na páske v systéme Digital8  rendszerben szalagra rögzített mozgóképeket,
   a nahra ich na pamä ovú kartu “Memory     majd állókép formájában a „Memory Stick”
 Stick” ako statický obrázok.           memóriakártyán tudja őket rögzíteni.
 Kamkordér dokáže digitalizova údaje       Emellett a kamera a bemeneti csatlakozón
 pohyblivého obrazu cez vstupný konektor a    keresztül is le tudja tölteni a mozgóképeket, és a
 nahra ich na pamä ovú kartu “Memory Stick”    „Memory Stick” memóriakártyán állóképként
 ako statický obrázok.              rögzíteni tudja őket.

 Príprava                     A művelet megkezdése előtt
 •Vložte pásku nahratú v systéme Digital8 do   •Tegyen be a kamerába egy Digital8
  kamkordéra.                   rendszerben felvett szalagot.
 •Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do     •Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
  kamkordéra.                   a kamerába.

 (1) Prepínač POWER nastavte do polohy      (1) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
   PLAYER.                     helyzetbe.
 (2) Stlačte tlačidlo N. Prehráva sa pohyblivý  (2) Nyomja meg a N gombot. Ekkor a kamera
   obraz nahratý na páske.             lejátssza a szalagra felvett mozgóképet.
 (3) Z ahka podržte stlačené tlačidlo PHOTO, až  (3) Tartsa gyengén lenyomva a PHOTO gombot
   kým sa obraz na páske neustáli. Na        mindaddig, amíg a szalagon lévő kép ki nem
   obrazovke sa objaví nápis “CAPTURE”.       merevedik. Ekkor a képernyőn megjelenik a
   Nahrávanie sa zatia nezačne.           „CAPTURE” üzenet. A felvétel még nem
 (4) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO. Obrázok    kezdődik el.
   zobrazený na obrazovke sa nahrá na      (4) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot. A
   pamä ovú kartu “Memory Stick”. Ke zmizne     képernyőn látható képet a kamera a „Memory
   pruhový indikátor, nahrávanie sa skončilo.    Stick” memóriakártyára rögzíti. A felvétel
                            akkor fejeződött be, amikor eltűnnek a
                            beállító-skála vonalai.   2                           3              CAPTURE

     REW    PLAY    FF
                                 PHOTO
                               4
                                 PHOTO
172
Nahrávanie obrázkov z pásky ako          Képek rögzítése szalagról
statických obrázkov                állóképként

Poznámky                      Megjegyzések
•Obrázok prehrávaný použitím funkcie NTSC PB    •NTSC PB funkcióval lejátszott kép nem
 nie je možné nahra .                rögzíthető.
•V nasledujúcich prípadoch sa zobrazí indikátor  •A következő esetekben a „    REC ERROR”
 “   REC ERROR” a nahrávanie nie je možné.    üzenet jelenik meg, és nem lehet felvételt
 Nahrajte obrázky bez skreslenia.          készíteni.
 – Pri nahrávaní na pásku v zlom technickom     Vegyen fel torzításmentes képet.
  stave, napríklad ak bola páska opakovane     – ha rossz állapotban lévő szalagra készít
  použitá na kopírovanie.              felvételt, például egy olyan szalagra, amelyet
 – Medzi jednotlivými zábermi alebo v rôznych     sokszor használtak már másolásra,
  režimoch prehrávania na páske nahratej v     – Hi8 vagy Standard 8 rendszerben felvett
  systéme Hi8 alebo v štandardnom systéme 8.     szalagok lejátszásakor különféle lejátszási
                           üzemmódokban vagy az egyes jelenetek
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu       között,
Kamerou nehýbte, ani ju nevystavujte úderom.
                          Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
Nevypínajte ju a nevyberajte z nej pamä ovú
                          Ne rázza és ne üsse hozzá semmihez a kamerát.
kartu “Memory Stick” alebo batériu. Inak by
                          A kamerát ne kapcsolja ki, ne vegye ki a
mohlo dôjs k poškodeniu obrazových údajov.
                          „Memory Stick” memóriakártyát, és ne vegye le
                          az akkumulátort. Ha ilyent tesz, előfordulhat,
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Ak sa na obrazovke zobrazĺ ikona
                          hogy megsérülnek a képadatok.
Vložená pamä ová karta “Memory Stick” nie je
kompatibilná s kamkordérom pre rozdielne      Ha a képernyőn megjelenik a   ikon
formáty. Skontrolujte formát pamä ovej karty    A kamerába helyezett „Memory Stick”
“Memory Stick”.                  memóriakártya nem használható ezzel a
                          kamerával, mert nem megfelelő a formátuma.
Ak v režime prehrávania z ahka stlačíte      Ellenőrizze a „Memory Stick” memóriakártya
tlačidlo PHOTO                   formátumát.
Kamkordér sa na krátku chví u zastaví.
                          Ha lejátszási üzemmódban gyengén
                          megnyomja a PHOTO gombot
Zvuk nahrávaný na pásku
Zvuk nie je možné nahra z pásky.          A kamera egy pillanatra leáll.
                          A szalagra felvett hang
Ak stlačíte tlačidlo PHOTO na dia kovom      A szalagra felvett hangot a kamera nem tudja
ovládači                      átvenni.
Po stlačení tlačidla kamkordér začne okamžite
nahráva obraz na obrazovke.            Ha megnyomja a távirányító PHOTO gombját      Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                          A kamera a gomb megnyomásának pillanatában
Titulky prekryté na páskach            felveszi a képernyőn látható képet.
Titulky na pamä ovej karte “Memory Stick” nie je  Rávetített feliratok a szalagon
možné nahra . Je však možné nahra tituly, ktoré  A „Memory Stick” memóriakártyára nem
už boli nahraté na pásky.             rögzítetők feliratok. Azok a feliratok azonban,
                          amelyeket a szalag már tartalmaz, rákerülnek a
Čas a dátum nahrávania               memóriakártyára.
Nahrávané údaje (dátum a čas) sú nahrávané aj
pri nahrávaní na pamä ovú kartu “Memory      A felvétel dátuma/időpontja
Stick”. Rôzne nastavenia nie sú nahrávané.     Ha „Memory Stick” memóriakártyára készít
                          felvételt, a felvételi adatok (dátum/időpont)
Počas nahrávania statických obrázkov z       rákerülnek a memóriakártyára. Egyéb beállítások
pásky                       azonban nem.
Obrázok sa automaticky nahráva v režime FIELD,   Állóképek rögzítése szalagról állóképként
aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete režim    A kamera a képet automatikusan FIELD
FRAME.                       üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
                          menüben a FRAME üzemmódot választotta.

                                                    173
 Kopírovanie statických                     Állókép másolása
 obrázkov z pásky                        szalagról
 – PHOTO SAVE                          – PHOTO SAVE
 – iba typ DCR-TRV340E                     – csak DCR-TRV340E esetén
 Pri použití funkcie vyh adávania môžete            A kereső funkció segítségével a kamera
 automaticky sníma len statické obrázky z pások         automatikusan kiválogatja az állóképeket a
 nahratých v systéme Digital8 a nahráva ich           Digital8 rendszerben felvett szalagról, majd
 postupne za sebou na pamä ovú kartu “Memory          pedig egymás után felveszi őket a „Memory
 Stick”.                            Stick” memóriakártyára.

 Príprava                            A művelet megkezdése előtt
 •Vložte pásku nahratú v systéme Digital8 a           •Tegyen be a kamerába egy Digital8
  previňte ju.                          rendszerben felvett szalagot, és csévélje
 •Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do            vissza.
  kamkordéra.                          •Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
                                 a kamerába.
 (1) Prepínač nastavte POWER do polohy
   PLAYER.                          (1) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
 (2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením             helyzetbe.
   tlačidla MENU.                       (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
 (3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH              MENU gombot.
   EXEC vyberte možnos PHOTO SAVE v              (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
   a potom ovládací prvok stlačte.                menüben válassza ki a PHOTO SAVE
   Na obrazovke sa zobrazí nápis PHOTO              menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
   BUTTON.                            Ekkor a képernyőn megjelenik a PHOTO
 (4) Stlačte silnejšie tlačidlo PHOTO. Statický           BUTTON kijelzés.
   obrázok sa nahrá z pásky na pamä ovú kartu         (4) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
   “Memory Stick”. Zobrazí sa počet                Ekkor a kamera a szalagról érkező képet
   kopírovaných statických obrázkov. Po              felveszi a „Memory Stick” memóriakártyára,
   ukončení kopírovania sa zobrazí nápis END.           és megjeleníti az átmásolt állóképek számát.
                                   A másolás befejeztével megjelenik az END
                                   kijelzés.                   4
                                 PHOTO SAVE   0:00:00:00       PHOTO SAVE     0:30:00:00

                                         21/40                   25/40
                                           FINE                    FINE
                     PHOTO
                                    SAV I NG                   END
                                      0                     4
                                 [MENU] : END             [MENU] : END
     2              3
                         MEMORY SET            PHOTO SAVE     0:00:00:00
                          STILL SET
                          MOVIE SET                       21/40
                          PRINT MARK                         FINE
                          PROTECT
                          PHOTO SAVE READY
                          FILE NO.             PHOTO BUTTON
                          RETURN
         MENU
                         [MENU] : END            [PHOTO] : START [MENU] : END
174
Kopírovanie statických obrázkov z         Állókép másolása szalagról
pásky – ukladanie fotografií           – PHOTO SAVE

Zastavenie kopírovania              A másolás leállítása
Stlačte tlačidlo MENU.              Nyomja meg a MENU gombot.

Ak je pamä ová karta “Memory Stick”        Ha betelik a „Memory Stick”
plná                       memóriakártya
Na obrazovke sa zobrazí text “MEMORY FULL”    A képernyőn megjelenik a „MEMORY FULL”
a kopírovanie sa zastaví. Vložte alšiu pamä ovú  üzenet, és a másolás leáll. Tegyen be egy másik
kartu “Memory Stick” a opakujte postup od     „Memory Stick” memóriakártyát, és ismételje
kroku 2.                     meg a műveletet a 2. lépéstől.

Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu     Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
Nehýbte kamkordérom, ani ho nevystavujte     Ne rázza és ne üsse hozzá semmihez a kamerát.
úderom. Nevypínajte ho, nevyberajte pamä ovú   A kamerát ne kapcsolja ki, ne vegye ki a
kartu “Memory Stick” ani batériu. Inak by mohlo  „Memory Stick” memóriakártyát, és ne vegye le
dôjs k poškodeniu obrazových údajov.       az akkumulátort. Ha ilyent tesz, előfordulhat,
                         hogy megsérülnek a képadatok.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená     Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
do polohy LOCK                  füle LOCK állásban van
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Ak v nastaveniach ponuky vyberiete možnos     Amikor a menüben a PHOTO SAVE beállítást
PHOTO SAVE, na obrazovke sa zobrazí text     választja ki, a képernyőn megjelenik a „NOT
“NOT READY”.                   READY” üzenet.

Ak počas prevádzky vymeníte pamä ovú       Ha másolás közben cseréli ki a „Memory
kartu “Memory Stick”               Stick” memóriakártyát
Kamkordér obnoví kopírovanie od posledného    A kamera az előző „Memory Stick”
nahratého obrázka na predchádzajúcej       memóriakártyára felvett utolsó képtől kezdve
pamä ovej karte “Memory Stick”.          folytatja a másolást.

Počas kopírovania statických obrázkov z      Állókép másolása szalagról
pásky                       A kamera a képet automatikusan FIELD
Obrázok sa automaticky nahráva v režime FIELD,  üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete režim    menüben a FRAME üzemmódot választotta.
FRAME.
                                                  Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                  175
 Nahrávanie pohyblivého obrazu na Mozgókép felvétele „Memory
 pamä ovú kartu “Memory Stick”  Stick” memóriakártyára
 – nahrávanie vo formáte MPEG   – MPEG formátumú videofelvétel
 – iba typ DCR-TRV340E                         – csak DCR-TRV340E esetén
 Na pamä ovú kartu “Memory Stick” môžete                A „Memory Stick” memóriakártyára hangos
 nahra pohyblivý obraz so zvukom.                    mozgóképek is felvehetők.

 Príprava                                A művelet megkezdése előtt
 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory              Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
 Stick”.                                kamerába.

 (1) Prepínač POWER nastavte do polohy                 (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
   MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK               helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
   nastavený v avo (uvo ni ).                       LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
 (2) Stlačte tlačidlo START/STOP. Kamkordér                 helyzetben) áll.
   začne nahráva . Indikátor nahrávania,               (2) Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a
   umiestnený na prednej časti kamkordéra, sa               kamera megkezdi a felvételt. Felgyullad a
   rozsvieti. Ak je položka IMAGESIZE v                  kamera elején található felvételjelző lámpa.
   nastaveniach ponuky nastavená na hodnotu                Ha a menüben az IMAGESIZE értékéül a 320
   320 × 240, maximálna doba nahrávania je 15               × 240 értéket választja, a leghosszabb felvétel
   sekúnd. Ak je položka IMAGESIZE v                   15 másodperces lehet. Ha azonban a
   nastaveniach ponuky nastavená na hodnotu                menüben az IMAGESIZE értékéül a 160 × 112
   160 × 112, maximálna doba nahrávania je 60               értéket választja, a leghosszabb felvétel 60
   sekúnd.                                másodperces lehet.
      2           50min     320 REC  0:03
                             [15sec]  [a]
                     BBB


                                  [b]
     [a]: Nahrávací čas, ktorý je možné nahra na
        pamä ovú kartu “Memory Stick”./
        A felvételi idő rögzíthető a „Memory Stick”
        memóriakártyán
     [b]: Tento indikátor sa zobrazí na pä sekúnd po
        stlačení tlačidla START/STOP. Tento
        indikátor sa nenahrá./
        Ez a kijelzés 5 másodpercig látható, amikor
        megnyomja a START/STOP gombot. A
        kijelzést a kamera nem rögzíti.


 Zastavenie nahrávania                         A felvétel leállítása
 Stlačte tlačidlo START/STOP.                      Nyomja meg a START/STOP gombot.
176
Nahrávanie pohyblivého obrazu na         Mozgókép felvétele „Memory Stick”
pamä ovú kartu “Memory Stick”           memóriakártyára
– nahrávanie vo formáte MPEG           – MPEG formátumú videofelvétel

Poznámka                     Megjegyzés
Zvuk sa nahrá monofónne.             A kamera monó hangot rögzít.

Ak je prepínač POWER nastavený do polohy     Ha a POWER kapcsoló MEMORY helyzetben
MEMORY                      áll
Nasledujúce funkcie nefungujú:          Nem működnek az alábbi funkciók:
– širokouhlý režim,                – szélesvásznú üzemmód
– funkcia SUPER NIGHTSHOT,            – SUPER NIGHTSHOT
– Funkcia Colour Slow Shutter,          – Colour Slow Shutter
– Fader,                     – úsztatás
– obrazové efekty,                – képeffektusok
– digitálne efekty,                – digitális effektusok
– titulky.                    – feliratok

Ak je prepínač POWER nastavený do polohy     Ha a POWER kapcsoló MEMORY helyzetben
MEMORY                      áll
Uhol záberu je mierne väčší ako uhol záberu pri  A látószög valamivel nagyobb, mint CAMERA
použití režimu CAMERA.              üzemmódban.
                                                     Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Používanie externého blesku (volite né      Ha (külön megvásárolható) külső vakut
príslušenstvo)                  használ
Pred nahrávaním pohyblivého obrazu na       Amikor „Memory Stick” memóriakártyára vesz fel
pamä ovú kartu “Memory Stick” vypnite       mozgóképet, a külső vakut kapcsolja ki.
napájanie externého blesku.            Ha nem így tesz, akkor előfordulhat, hogy a vaku
Inak sa pravdepodobne nahrá zvuk nabíjania    töltésekor hallható hangjelzés rákerül a felvételre.
blesku.
                         A felvétel dátuma/időpontja
Čas a dátum nahrávania              A felvétel során nem jelenik meg a dátum és az
Dátum a čas nahrávania sa počas nahrávania    időpont. A „Memory Stick” memóriakártyára
nezobrazujú. Automaticky sa však nahrávajú na   azonban automatikusan rákerül.
pamä ovú kartu “Memory Stick”.          A felvétel dátumának/időpontjának
Nahrávaný dátum a čas zobrazíte počas       megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg a
prehrávania stlačením tlačidla DATA CODE na    távirányító DATA CODE gombját. Egyéb
dia kovom ovládači. Rôzne nastavenia nie je    beállítások nem rögzíthetők.
možné nahra .
                         „Memory Stick” memóriakártyára készített        Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
Počas nahrávania na pamä ovú kartu        felvétel közben
“Memory Stick”                  Ne vegye ki a kazettát a kamerából. A kazetta
Nevysúvajte pásku z kamkordéra. Počas       kivételekor a kamera nem rögzít hangot a
vysúvania pásky sa na pamä ovú kartu “Memory   „Memory Stick” memóriakártyára.
Stick” nenahrá zvuk.
                                                   177
 Nahrávanie obrazu z
 pásky vo forme                     Képek rögzítése
 pohyblivého obrazu                   szalagról mozgóképként
 – iba typ DCR-TRV340E                  – csak DCR-TRV340E esetén
 Kamkordér dokáže číta údaje nahratého          A kamera beolvassa a szalagra rögzített
 pohyblivého obrazu na páskach a nahra ich na      mozgóképet, és mozgóképként a „Memory
 pamä ovú kartu “Memory Stick” ako pohyblivý       Stick” memóriakártyán rögzíti. Emellett a kamera
 obraz. Kamkordér dokáže digitalizova údaje       a bemeneti csatlakozón keresztül is le tudja
 pohyblivého obrazu cez vstupný konektor a        tölteni a mozgóképeket, és a „Memory Stick”
 nahra ich na pamä ovú kartu “Memory Stick”       memóriakártyán mozgóképként rögzíteni tudja
 ako pohyblivý obraz.                  őket.

 Príprava                        A művelet megkezdése előtt
 •Vložte nahratú pásku do kamkordéra.          •Tegyen be egy felvételt tartalmazó szalagot a
 •Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do         kamerába.
  kamkordéra.                      •Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
                              a kamerába.
 (1) Prepínač POWER nastavte do polohy
   PLAYER.                       (1) A POWER kapcsolót állítsa PLAYER
 (2) Stlačte tlačidlo N. Prehráva sa obraz          helyzetbe.
   nahratý na páske.                  (2) Nyomja meg a N gombot. Ekkor a kamera
   A stlačte tlačidlo X na kamkordéri pri zábere,     lejátssza a szalagra felvett mozgóképet.
   od ktorého chcete zača nahrávanie.           Annál a jelentnél, ahonnan a felvételt meg
 (3) Stlačte tlačidlo START/STOP na kamkordéri.       kívánja kezdeni, nyomja meg a kamera X
   Ak je položka IMAGESIZE v nastaveniach         gombját.
   ponuky nastavená na hodnotu 320 × 240,       (3) Ezután nyomja meg a kamera START/STOP
   maximálna doba nahrávania je 15 sekúnd. Ak       gombját. Ha a menüben az IMAGESIZE
   je položka IMAGESIZE v nastaveniach           értékéül a 320 × 240 értéket választja, a
   ponuky nastavená na hodnotu 160 × 112,         leghosszabb felvétel 15 másodperces lehet.
   maximálna doba nahrávania je 60 sekúnd.         Ha azonban a menüben az IMAGESIZE
                               értékéül a 160 × 112 értéket választja, a
                               leghosszabb felvétel 60 másodperces lehet.      2    PLAY     PAUSE         3       50min     N  0:15:42:43
                                          320REC0:03
                                             [15sec]    [a]
                                       BBB

                                                    [b]
                            [a]: Nahrávací čas, ktorý je možné nahra na
                              pamä ovú kartu “Memory Stick”./
                              A felvételi idő rögzíthető a „Memory Stick”
                              memóriakártyán.
                            [b]: Tento indikátor sa zobrazí na pä sekúnd
                              po stlačení tlačidla START/STOP. Tento
                              indikátor sa nenahrá./
                              Ez a kijelzés 5 másodpercig látható, amikor
                              megnyomja a START/STOP gombot. A
                              kijelzést a kamera nem rögzíti.


 Zastavenie nahrávania                  A felvétel leállítása
 Stlačte tlačidlo START/STOP alebo x.          Nyomja meg a START/STOP vagy a x gombot.
178
Nahrávanie obrazu z pásky vo forme        Képek rögzítése szalagról
pohyblivého obrazu                mozgóképként

Poznámky                     Megjegyzések
•Zvuk nahratý v kvalite 48 kHz je pri nahrávaní  •Amikor szalagról vesz át „Memory Stick”
 obrázkov z pásky na pamä ovú kartu “Memory    memóriakártyára mozgóképet, a 48 kHz-es
 Stick” konvertovaný na zvuk s kvalitou 32 kHz.  hangot a kamera 32 kHz-esre alakítja át.
•Stereofónny zvuk je pri nahrávaní z pásky    •Amikor szalagról vesz át mozgóképet, a
 konvertovaný na monofónny.            sztereó hangot a kamera monóvá alakítja át.
•V nasledujúcich prípadoch sa nahrávanie     •A következő esetekben leáll a felvétel.
 preruší.                     – ha rossz állapotban lévő szalagra készít
 – Pri nahrávaní na pásku v zlom technickom     felvételt, például egy olyan szalagra, amelyet
  stave, napríklad ak bola páska opakovane     sokszor használtak már másolásra,
  použitá na kopírovanie.             – Hi8 vagy Standard 8 rendszerben felvett
 – Medzi jednotlivými zábermi alebo v rôznych    szalagok lejátszásakor különféle lejátszási
  režimoch prehrávania na páske nahratej v     üzemmódokban vagy az egyes jelenetek
  systéme Hi8 alebo v štandardnom systéme 8.    között,
 – Ak je obrázok poškodený, nahrávanie sa     – ha a kép megszakad, a felvétel
  automaticky zastaví.               automatikusan leáll.

Pri zobrazení indikátora “  REC ERROR”     Ha megjelenik a “   REC ERROR” üzenet
Nahrávanie sa preruší a obrazové údaje sa     A felvétel megszakad, és a képadat nem kerül
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
neuložia.                     mentésre.

Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu     Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
Kamerou nehýbte, ani ju nevystavujte úderom.   Ne rázza és ne üsse hozzá semmihez a kamerát.
Nevypínajte ju a nevyberajte z nej pamä ovú    A kamerát ne kapcsolja ki, ne vegye ki a
kartu “Memory Stick” alebo batériu. Inak by    „Memory Stick” memóriakártyát, és ne vegye le
mohlo dôjs k poškodeniu obrazových údajov.    az akkumulátort. Ha ilyent tesz, előfordulhat,
                         hogy megsérülnek a képadatok.
Ak sa zobrazí nápis “   AUDIO ERROR”
Bol nahratý zvuk, ktorý kamkordér neumožňuje   Ha megjelenik az „   AUDIO ERROR” kijelzés
nahráva .                     A felvétel olyan hangot tartalmaz, amely a
                         kamerával nem rögzíthető.
Čas a dátum nahrávania
Nahrávané údaje (dátum a čas) sú nahrávané aj   A felvétel dátuma/időpontja
pri nahrávaní na pamä ovú kartu “Memory      Ha „Memory Stick” memóriakártyára készít
Stick”. Rôzne nastavenia sa nenahrávajú.     felvételt, a felvételi adatok (dátum/időpont)
                         rákerülnek a memóriakártyára. Egyéb beállítások   Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
Obraz sa môže na pamä ovú kartu “Memory      azonban nem.
Stick” nahra nesprávne:
– pri prepnutí prepínača POWER počas       A következő esetekben előfordulhat, hogy a
 nahrávania,                   mozgókép nem megfelelően kerül rá a
– pri stlačení niektorého z tlačidiel ovládania  „Memory Stick” memóriakártyára:
 videa počas nahrávania,             – ha felvétel közben megváltoztatja a POWER
– medzi zábermi nahratými v systéme Digital8    kapcsoló állását,
 a zábermi nahratými v systéme Hi8 alebo     – ha felvétel közben megnyomja valamelyik
 štandardnom systéme 8.              szalagkezelő gombot,
                         – Digital8 és Hi8 vagy Standard 8 rendszerben
Premiestnenie obrázkov spracovaných         készített jelenetek között.
pomocou funkcie PB ZOOM
Nedajú sa nahra na pamä ové karty “Memory     A PB ZOOM funkcióval feldolgozott
Stick”.                      mozgóképek
                         Nem rögzíthetők „Memory Stick”
                         memóriakártyára.


                                                   179
 Nahrávanie upravených obrázkov ako pohyblivého   Szerkesztett képek rögzítése mozgóképként
 obrazu – Úprava digitálneho programu (na      – Digitális programszerkesztés („Memory
 pamä ových kartách “Memory Stick”)         Stick” memóriakártyán)
 – iba typ DCR-TRV340E                – csak DCR-TRV340E esetén
 Vybraté zábery (programy) určené na úpravu     Egyes kiválasztott jeleneteket (programokat) a
 môžete kopírova na pamä ové karty “Memory      „Memory Stick” memóriakártyára másolhat
 Stick”.                       szerkesztés céljából.

   Tvorba programu                 A program elkészítése
 (1) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte      (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa
    do polohy PLAYER.                  PLAYER helyzetbe.
 (2) Pásku určenú na prehrávanie a pamä ovú     (2) A kamerába tegye be a lejátszandó szalagot
    kartu “Memory Stick” určenú na nahrávanie      és azt a „Memory Stick” memóriakártyát,
    vložte do kamkordéra.                amelyre a felvételt fel kívánja venni.
 (3) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením      (3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
    tlačidla MENU.                   MENU gombot.
 (4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva az
    EXEC vyberte položku VIDEO EDIT v    a     menüben válassza ki a VIDEO EDIT
    potom ovládací prvok stlačte.            menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
 (5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte položku MEMORY a potom         válassza ki a MEMORY menüpontot, majd
    ovládací prvok stlačte.               nyomja meg a tárcsát.
 (6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       (6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
    EXEC vyberte položku IMAGESIZE a potom       válassza ki az IMAGESIZE menüpontot,
    ovládací prvok stlačte.               majd nyomja meg a tárcsát.
 (7) Pomocou ovládacích tlačidiel vyh adajte     (7) A szalagkezelő gombok segítségével
    začiatok prvého záberu, ktorý chcete vloži ,    keresse meg az első beszúrandó jelenet
    a potom pozastavte prehrávanie.           elejét, majd állítsa szünetre a lejátszást.
    Funkcia EDITSEARCH umožňuje jemné          Az EDITSEARCH funkcióval képkockánként
    nastavenie s presnos ou na jednu snímku.      finomíthatja a beállítást.
 (8) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.      (8) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
    Tým sa nastaví bod IN prvého programu a       Ezzel beállította az első program IN pontját;
    farba vrchnej časti značky programu sa       a program jelének felső része világoskékké
    zmení na svetlomodrú.                válik.
 (9) Pomocou ovládacích tlačidiel videa       (9) A szalagkezelő gombok segítségével
    vyh adajte koniec prvého záberu, ktorý       keresse meg az első beszúrandó jelenet
    chcete vloži , a potom pozastavte          végét, majd állítsa szünetre a lejátszást.
    prehrávanie.                  (10) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
 (10) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.        Ezzel beállította az első program OUT
    Tým sa nastaví bod OUT prvého programu       pontját; a program jelének alsó része
    a farba spodnej časti značky programu sa      világoskékké válik.
    zmení na svetlomodrú.             (11) Az 7-10. lépések ismétlésével állítsa össze a
 (11) Opakujte kroky 7 až 10 a potom nastavte       jeleneteket (programokat).
    program.                      Amikor a program kész, jele világoskékké
    Po nastavení programu sa farba značky        válik.
    programu zmení na svetlomodrú.           Legfeljebb 20 program készíthető.
    Môžete nastavi maximálne 20 programov.
180
Nahrávanie upravených obrázkov ako pohyblivého   Szerkesztett képek rögzítése mozgóképként
obrazu – Úprava digitálneho programu        – Digitális programszerkesztés („Memory
(na pamä ových kartách “Memory Stick”)       Stick” memóriakártyán)      7,9        REW   PLAY  FF            STOP  PAUSE


                             8    VIDEO EDIT
                                  MARK
                                  UNDO
                                  ERASE ALL
                                  START
                                            0:08:55:06
                                          1 OUT                                  IMAGESIZE
                                 TOTAL     0 SEC [  320  15SEC]


                                 [MENU] : END
                             10   VIDEO EDIT
                                  MARK
                                  UNDO
                                  ERASE ALL
                                  START
                                          2 IN
                                              0:08:55:06
                                  IMAGESIZE
                                 TOTAL     3 SEC [  320  15SEC]


                                 [MENU] : END
                                                     Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
                    MENU
                             11   VIDEO EDIT
                                  MARK
                                  UNDO
                                  ERASE ALL
                                  START
                                          4 IN
                                              0:10:01:23
                                  IMAGESIZE
                                 TOTAL    13 SEC [  320  15SEC]


                                 [MENU] : END
Vymazanie nastaveného programu           A beállított program törlése
Z naposledy nastaveného programu vymažte      Az utolsó programnak először az OUT, majd az
najprv bod OUT a potom bod IN.           IN jelzését törölje.

(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
  EXEC vyberte položku UNDO a potom         az UNDO menüpontot, majd nyomja meg a
  ovládací prvok stlačte.              tárcsát.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH      (2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be    Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
  EXEC vyberte položku EXECUTE a potom        az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
  ovládací prvok stlačte.              a tárcsát.

Zrušenie vymazania                 A törlési folyamat megszakítása
V kroku 2 vyberte položku RETURN.         A 2. lépésben válassza a RETURN menüpontot.

Vymazanie všetkých programov            Az összes program törlése
(1) V nastaveniach ponuky vyberte položku     (1) A menüben válassza a VIDEO EDIT
  VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku       menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
  SEL/PUSH EXEC vyberte položku MEMORY        forgatva válassza ki a MEMORY menüpontot,
  a potom ovládací prvok stlačte.          majd nyomja meg a tárcsát.
(2) V nastaveniach ponuky vyberte položku     (2) A menüben válassza az ERASE ALL
  ERASE ALL. Otočením ovládacieho prvku       menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
  SEL/PUSH EXEC vyberte položku EXECUTE       forgatva állítsa be az EXECUTE menüpontot,
  a potom ovládací prvok stlačte.          majd nyomja meg a tárcsát.
                                                     181
 Nahrávanie upravených obrázkov ako pohyblivého  Szerkesztett képek rögzítése mozgóképként
 obrazu – Úprava digitálneho programu       – Digitális programszerkesztés („Memory
 (na pamä ových kartách “Memory Stick”)      Stick” memóriakártyán)

 Ak chcete zruši vymazanie všetkých        A törlési folyamat megszakítása
 programov                    A 2. lépésben válassza a RETURN menüpontot.
 V kroku 2 vyberte položku RETURN.
                          Beállított program elvetése
 Zrušenie nastaveného programu          Nyomja meg a MENU gombot.
 Stlačte tlačidlo MENU.              A programot a készülék a memóriában tárolja
 Program zostane uložený v pamäti až dovtedy,   mindaddig, amíg a szalagot ki nem veszi.
 kým nevyberiete pásku.
                          Megjegyzések
 Poznámky                     •A digitális programszerkesztés funkció csak
 •Funkciu Úprava digitálneho programu je možné   Digital8 rendszerben rögzített szalagok
  používa len pre pásky nahraté v systéme     esetén működik.
  Digital8 .                   •A feliratok és a kijelzőn megjelenő
 •Titulky a zobrazené indikátory sa nedajú     szimbólumok és kijelzések nem másolhatók.
  kopírova .                   •Digitális szerkesztés közben nem készíthet
 •Pri používaní funkcie Úprava digitálneho     felvételt „Memory Stick” memóriakártyára.
  programu na pamä ovej karte “Memory Stick”   •Üres szalagrészen nem lehet beállítani sem az
  sa nedá nahráva .                IN, sem az OUT pontot.
 •V prázdnych oblastiach pásky nie je možné    •Ha a szalagon az IN és az OUT pontok között
  nastavi body IN a OUT.              üres rész is található, előfordulhat, hogy a teljes
 •Ak sa medzi bodmi IN a OUT na páske       időkód nem jelenik meg tökéletesen.
  nachádza prázdna oblas , celkový zobrazený
  časový kód nemusí by správny.          Programkészítés közben
                          Ha kiveszi a kazettát, a képernyőn a NOT READY
 Pri tvorbe programu               üzenet jelenik meg, a program pedig törlődik.
 Ak vysuniete pásku, na obrazovke sa zobrazí
 nápis NOT READY. Program sa vymaže.       Ha a beállított program hosszabb, mint a
                          maximális felvételi idő
 Ak nastavíte viac ako je maximálny nahrávací   A program jele sárgává válik, és ha az
 čas                       IMAGESIZE értéke 320 × 240, megjelenik a
 Značka programu zmení farbu na žltú a na     OVER 15 SEC LIMIT üzenet, illetve ha az
 obrazovke sa zobrazí nápis OVER 15 SEC LIMIT,  IMAGESIZE értéke 160 × 112, megjelenik a
 ak je položka IMAGESIZE nastavená na hodnotu   OVER 60 SEC LIMIT üzenet. A felvétel azonban
 320 × 240, alebo sa zobrazí OVER 60 SEC LIMIT,  ennek ellenére megtörténhet, de nem lesz
 ak je položka IMAGESIZE nastavená na hodnotu   hosszabb, mint a maximális felvételi idő.
 160 × 112. Nahrávanie nepresiahne maximálny
 nahrávací čas.
182
Nahrávanie upravených obrázkov ako pohyblivého  Szerkesztett képek rögzítése mozgóképként
obrazu – Úprava digitálneho programu       – Digitális programszerkesztés („Memory
(na pamä ových kartách “Memory Stick”)      Stick” memóriakártyán)

 Spustenie programu (Kopírovanie         A programszerkesztés
 pamä ovej karty “Memory Stick”)         végrehajtása („Memory Stick”
                         memóriakártya másolása)
(1) V nastaveniach ponuky vyberte položku
  VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku    (1) A menüben válassza a VIDEO EDIT
  SEL/PUSH EXEC vyberte položku MEMORY       menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
  a potom ovládací prvok stlačte.         forgatva válassza ki a MEMORY menüpontot,
(2) V nastaveniach ponuky vyberte položku      majd nyomja meg a tárcsát.
  START. Otočením ovládacieho prvku SEL/    (2) A menüben válassza a START menüpontot. A
  PUSH EXEC vyberte položku EXECUTE a       SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be az
  potom ovládací prvok stlačte.          EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg a
  Vyh adajte začiatok prvého programu a      tárcsát.
  potom spustite kopírovanie.           Keresse meg az első program elejét, és
  Značka programu začne blika .          kezdje meg a másolást.
  Počas vyh adávania sa na obrazovke zobrazí    A program jele villogni kezd.
  indikátor SEARCH, počas zapisovania údajov    A képernyőn keresés közben a SEARCH, az
  indikátor EDITING a počas kopírovania sa     adatok felírása közben az EDITING, a
  zobrazí indikátor REC.              másolás közben pedig a REC kijelző jelenik
  Po dokončení kopírovania sa farba značky     meg.
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  programu zmení na bledomodrú.          A másolás befejeztével a program jele
  Po ukončení kopírovania sa kamkordér       világoskékké válik.
  automaticky zastaví.               A másolás végeztével a kamera
                           automatikusan leáll.
Zastavenie kopírovania počas úprav
Stlačte x pomocou ovládacích tlačidiel videa.  Ha szerkesztés közben kívánja
Vytvorený program sa nahrá na pamä ovú kartu   megállítani a másolást
“Memory Stick” na miesto, kde ste stlačili x.  Nyomja meg a x szalagvezérlő gombot.
                         Az elkészített program addig a pontig kerül rá a
Ukončenie funkcie Úprava digitálneho       „Memory Stick” memóriakártyára, ahol
programu                     megnyomta a x gombot.
Kamkordér sa po dokončení kopírovania zastaví.
V nastaveniach ponuky na displeji sa potom    A digitális programszerkesztés funkció
zobrazí položka VIDEO EDIT.           befejezése
Funkciu Úprava digitálneho programu ukončíte   A kamera a másolás végén leáll. Ekkor a kijelzőn
stlačením tlačidla MENU.             megjelenik a VIDEO EDIT menüpont.         Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                         A digitális szerkesztési funkció befejezéséhez
                         nyomja meg a MENU gombot.
                                                  183
 Nahrávanie upravených obrázkov ako pohyblivého  Szerkesztett képek rögzítése mozgóképként
 obrazu – Úprava digitálneho programu       – Digitális programszerkesztés („Memory
 (na pamä ových kartách “Memory Stick”)      Stick” memóriakártyán)

 Na obrazovke LCD sa zobrazí nápis NOT       Az LCD képernyőn a NOT READY felirat
 READY, ak:                    jelenik meg, ha:
 – nebol vytvorený program na obsluhu funkcie   – még nem készített a digitális
  Úprava digitálneho programu,           programszerkesztés használatát lehetővé tevő
 – pamä ová karta “Memory Stick” nie je vložená,   programot,
 – plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej   – a kamerában nincs „Memory Stick”
  karte “Memory Stick” je nastavená do polohy    memóriakártya,
  LOCK,                      – a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle
 – na pamä ovej karte “Memory Stick” nie je     LOCK állásban van,
  dostatok miesta na nahrávanie.         – a „Memory Stick” memóriakártyán nincs elég
                           hely a felvételhez.
 Ak na pamä ovej karte “Memory Stick” nie je
 dostatok miesta na nahrávanie           Ha „Memory Stick” memóriakártyán nincs
 Na obrazovke sa zobrazí text LOW MEMORY.     elég hely a felvételhez
 Obraz však môžete nahráva až do uplynutia     A képernyőn megjelenik a LOW MEMORY
 zobrazovaného času.                üzenet. A felvétel azonban ennek ellenére
                          megtörténhet, de nem lesz hosszabb, mint a
 Ak pri nastavení prekročíte maximálny       kijelzett felvételi idő.
 nahrávací čas
 Na obrazovke sa zobrazí nápis OVER MEMORY     Ha a beállított program hosszabb, mint a
 LIMIT. Pohyblivý obraz však môžete nahráva až   maximális felvételi idő
 do uplynutia maximálneho nahrávacieho času.    A képernyőn megjelenik az OVER MEMORY
                          LIMIT üzenet. A mozgókép-felvétel azonban
                          ennek ellenére megtörténhet, de nem lesz
                          hosszabb, mint a maximális felvételi idő.
184
Zobrazovanie statických Állóképek megtekintése
obrázkov – prehrávanie – Memóriabeli állókép
fotografií v pamäti   lejátszása
– iba typ DCR-TRV340E              – csak DCR-TRV340E esetén
Statické obrázky nahraté na pamä ovej karte   A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
“Memory Stick” je možné prehráva . Výberom   állóképeket le lehet játszani. Ha az áttekintő
zobrazenia registra môžete prehráva naraz šes  (index-) képernyőt választja, 6 kép (álló- és
obrázkov vrátane pohyblivého obrazu.      mozgókép) egyidejű lejátszására is lehetőség
                        nyílik.
Príprava
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory   A művelet megkezdése előtt
Stick”.                     Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
                        kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
  MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je  (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).    vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
(2) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa    arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
  posledný nahratý obrázok.            (nyitott helyzetben) áll.
(3) Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte    (2) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
  požadovaný statický obrázok. Ak si chcete    Ekkor megjelenik az utoljára felvett kép.
  prezrie predchádzajúci obrázok, stlačte   (3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  tlačidlo MEMORY –. Ak si chcete prezrie     lenyomásával válassza ki a kívánt állóképet.
  nasledujúci obrázok, stlačte tlačidlo      Az előző kép megjelenítéséhez a – jelű
  MEMORY +.                    MEMORY gombot nyomja meg. Az következő
                          kép megjelenítéséhez a + jelű MEMORY
                          gombot nyomja meg.         2   PLAY
                          3                                                  Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
Zastavenie prehrávania fotografií v       A memóriabeli fényképek lejátszásának
pamäti                     megállítása
Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY.          Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
                                                  185
 Zobrazovanie statických obrázkov           Állóképek megtekintése
 – prehrávanie fotografií v pamäti          – Memóriabeli állókép lejátszása

 Poznámka                       Megjegyzés
 Obrázky sa pomocou kamkordéra nemusia da       Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem tudja
 prehra :                       lejátszani:
 – pri prehrávaní obrazu upravovaného na       – ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
  počítači,                      módosította,
 – pri prehrávaní obrazu nahratého pomocou      – ha a lejátszandó képet más eszközzel
  iného zariadenia.                  készítette.

 Poznámky k názvom súborov              Megjegyzések a fájlnevekhez
 •Ak štruktúra adresára nezodpovedá štandardu     •Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg a DCF
  DCF, môže sa zobrazova len názov súboru       szabványnak, előfordulhat, hogy nem jelenik
  bez čísla adresára.                 meg a könyvtár száma, csak a fájlok neve.
 •Ak štruktúra adresára nezodpovedá štandardu     •Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg a DCF
  DCF, môže sa na obrazovke zobrazi nápis “      szabványnak, előfordulhat, hogy a képernyőn
  - DIRECTORY ERROR”. Ak sa zobrazí táto        megjelenik a „  - DIRECTORY ERROR”
  správa, obrázky je možné prehráva , ale nie je    üzenet. Amíg ez az üzenet látható, képek
  možné ich nahra na pamä ovú kartu “Memory      lejátszására van ugyan lehetőség, de a
  Stick”.                       „Memory Stick” memóriakártyára már nem
 •Ak je súbor poškodený alebo nečitate ný, na     lehet őket rögzíteni.
  obrazovke bliká názov súboru.            •Ha a fájl hibás vagy nem lehet elolvasni, a fájl
                            neve villog a képernyőn.
 Prehrávanie nahratých obrázkov na televíznej
 obrazovke                      A felvett képek lejátszása tv-készüléken
 •Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V       •A műveletek végrehajtása előtt a kamerához
  kamkordér pred spustením do prevádzky        mellékelt A/V összekötő kábel segítségével
  pripojte k televízoru.                csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz.
 •Pri prehrávaní fotografií v pamäti na televíznej  •Ha a memóriabeli fényképeket tv-készüléken
  obrazovke alebo obrazovke LCD sa môže zda ,     vagy az LCD képernyőn játssza le, úgy tűnhet,
  že sa kvalita obrazu zhoršila. Nie je to porucha.  hogy romlott a képminőség. A jelenség nem
  Kvalita obrazových údajov sa nezmení.        utal meghibásodásra. A képadatok ugyanolyan
 •Pred začatím prevádzky znížte hlasitos        jó minőségűek maradnak, mint voltak.
  televízora, inak môžu reproduktory vydáva      •A művelet előtt vegye le a tv-készülék hangját,
  nepríjemné zvuky.                  különben a tv-készülék hangszórójából erős zaj
                            lesz hallható.
 Na pamä ovej karte “Memory Stick” nie je
 nahratý žiadny statický obrázok.           Ha a „Memory Stick” memóriakártyán nincs
 Na displeji sa zobrazí indikátor “ NO FILE”.     állókép
                            Mejelenik a „ NO FILE” üzenet.
186
Zobrazovanie statických obrázkov          Állóképek megtekintése
– prehrávanie fotografií v pamäti         – Memóriabeli állókép lejátszása

 Indikátory na obrazovke počas            A képernyőn látható kijelzések
 prehrávania statického obrázka           állókép lejátszásakor


                       Číslo obrázka/Počet nahratých obrázkov/
                21 / 40    Kép sorszáma/Az összes felvett kép darabszáma
     100-0021     MEMORY PLAY

                       Tlačová značka/
                       Nyomtatási jel
                       Ochrana/
                       Védelem kijelzése
      4 7 2002
      12:05:56              Nahrávané údaje/
                       Felvételi adatok
  Názov súboru údajov/
  Adatfájl neve
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Nahrávané údaje                  Felvételi adatok
Nahrávané údaje (dátum, čas a rôzne nastavenia   Ha megnyomja a távirányító DATA CODE
pri nahrávaní) môžete zobrazi stlačením tlačidla  gombját, megjelennek a felvételi adatok (dátum/
DATA CODE na dia kovom ovládači.          időpont és további, a felvételkor érvényes
                          beállítások).

 Prehrávanie šiestich nahratých           Hat felvett kép egyidejű lejátszása
 obrázkov naraz (zobrazenie             (áttekintő képernyő)
 registra)
                          Egyidejűleg hat kép lejátszására van lehetőség.
Naraz je možné prehráva šes nahratých       Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha egy
obrázkov. Táto funkcia je obzvláš užitočná     bizonyos képet kíván megkeresni.
vtedy, ke h adáte určitý obrázok.
                          (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy         vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
  MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je      arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon    Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).      (nyitott helyzetben) áll.
(2) Stlačením tlačidla MEMORY INDEX zobrazte    (2) Az áttekintő képernyő (index-képernyő)
  register.                     megjelenítéséhez nyomja meg a MEMORY
                            INDEX gombot.
                                 2
                                    INDEX
                                                   187
 Zobrazovanie statických obrázkov          Állóképek megtekintése
 – prehrávanie fotografií v pamäti          – Memóriabeli állókép lejátszása

 Nad zobrazeným obrázkom sa objaví červená      A piros B jel az áttekintő képernyő üzemmód
 značka B skôr, ako sa režim zmení na režim     bekapcsolása előtt utolsóként megjelenített kép
 zobrazenia registra.                fölött áll.

                  1     2       3                  4     5       6
                                 Značka B/
                                 B jel

               100-0006       6 / 40
 • Ak si chcete prezrie nasledujúcich šes      • Az következő 6 kép megjelenítéséhez tartsa
  obrázkov, podržte stlačené tlačidlo MEMORY     lenyomva a + jelű MEMORY gombot.
  +.                        • Az előző 6 kép megjelenítéséhez tartsa
 • Ak si chcete prezrie predchádzajúcich šes      lenyomva a – jelű MEMORY gombot.
  obrázkov, podržte stlačené tlačidlo MEMORY
  –.                        Visszatérés a normál lejátszó képernyő
                           (egy képet mutató képernyő)
 Návrat na obrazovku normálneho           üzemmódba
 prehrávania (jedna obrazovka)            A + vagy a – jelű MEMORY gomb lenyomásával
 Stlačte tlačidlo MEMORY +/– , čím presuniete    vigye a B jelet a fölé a kép fölé, amelyet teljes
 značku B k obrázku, ktorý chcete zobrazi na     képernyőn kíván megjeleníteni, majd nyomja
 celej obrazovke, a potom stlačte tlačidlo      meg a MEMORY PLAY gombot.
 MEMORY PLAY.
                           Megjegyzés
 Poznámka                      Amikor megjeleníti az áttekintő képernyőt, az
 Pri zobrazovaní registra sa nad každým       egyes képek fölött megjelenik az illető kép
 obrázkom zobrazí číslo. Označuje poradie, v     sorszáma. Ezek a számok azt a sorrendet
 akom sa obrázky nahrávajú na pamä ovú kartu     tükrözik, amelyben az egyes képek rákerültek a
 “Memory Stick”. Tieto čísla sa líšia od názvov   „Memory Stick” memóriakártyára. A számok
 súborov údajov.                   nem azonosak a megfelelő adatfájlok nevével.

 Obrazové údaje upravené pomocou počítača      Más készülékkel felvett vagy számítógépen
 alebo snímané pomocou iného zariadenia       módosított képek
 Tieto súbory sa niekedy nezobrazujú na       Az ilyen fájlok néha nem jelennek meg az
 obrazovke registra.                 áttekintő képernyőn.
188
Zobrazovanie pohyblivého             Mozgókép
obrazu – prehrávanie vo             megtekintése – MPEG
formáte MPEG                   videoklip lejátszása
– iba typ DCR-TRV340E              – csak DCR-TRV340E esetén
Pohyblivý obraz nahratý na pamä ovej karte    A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
“Memory Stick” je možné prehráva . Výberom    mozgóképeket le lehet játszani. Ha az áttekintő
zobrazenia registra môžete prehráva naraz šes  (index-) képernyőt választja, 6 kép (mozgó- és
obrazov vrátane statických obrázkov.       állókép) egyidejű lejátszására is lehetőség nyílik.

Príprava                     A művelet megkezdése előtt
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory   Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
Stick”.                     kamerába.

(1) Prepínač POWER nastavte do polohy      (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
  MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je     vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).     arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(2) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa     (nyitott helyzetben) áll.
  posledný nahratý obrázok.          (2) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
(3) Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte      Ekkor megjelenik az utoljára felvett kép.
  požadované zábery. Ak si chcete prezrie   (3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
  predchádzajúci obrázok, stlačte tlačidlo     lenyomásával válassza ki a kívánt
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  MEMORY –. Ak si chcete prezrie nasledujúci    mozgóképet. Az előző kép megjelenítéséhez
  obrázok, stlačte tlačidlo MEMORY +.       a – jelű MEMORY gombot nyomja meg. Az
(4) Stlačením tlačidla MPEG N X spustite       következő kép megjelenítéséhez a + jelű
  prehrávanie.                   MEMORY gombot nyomja meg.
                         (4) Indítsa el a lejátszást az MPEG N X
                           gombbal.


    2  PLAY
                                  3


    4                                                Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
      MPEG
Zastavenie prehrávania filmu vo formáte     Az MPEG videoklip lejátszásának
MPEG                       leállítása
Stlačte tlačidlo MPEG N X.            Nyomja meg az MPEG N X gombot.
                                                    189
 Zobrazovanie pohyblivého obrazu          Mozgókép megtekintése
 – prehrávanie vo formáte MPEG           – MPEG videoklip lejátszása

 Poznámka                      Megjegyzés
 Obrázky sa pomocou kamkordéra nemusia da      Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem tudja
 prehra :                      lejátszani:
 – pri prehrávaní obrazu upravovaného na      – ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
  počítači,                     módosította,
 – pri prehrávaní obrazu nahratého pomocou     – ha a lejátszandó képet más eszközzel
  iného zariadenia.                 készítette.

 Prehrávanie nahratých obrázkov na televíznej    A felvett képek lejátszása tv-készüléken
 obrazovke                     •A műveletek végrehajtása előtt a kamerához
 •Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V      mellékelt A/V összekötő kábel segítségével
  kamkordér pred spustením do prevádzky       csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz.
  pripojte k televízoru.              •A művelet előtt vegye le a tv-készülék hangját,
 •Pred začiatkom prevádzky znížte hlasitos      különben a tv-készülék hangszórójából erős zaj
  televízora, inak môžu reproduktory vydáva     lesz hallható.
  nepríjemné zvuky.
                           Ha a „Memory Stick” memóriakártyán nincs
 Na pamä ovej karte “Memory Stick” nie je      kép
 nahratý žiadny obrázok               Mejelenik a „ NO FILE” üzenet.
 Na displeji sa zobrazí indikátor “ NO FILE”.

   Indikátory na obrazovke počas          A képernyőn látható kijelzések
   prehrávania pohyblivého obrazu          mozgókép lejátszásakor

                          Ve kos obrazu/Képméret

                          Číslo obrázka/Celkový počet nahratých
              320    2 / 20   obrázkov/
        MOV00001     MEMORY PLAY   Kép sorszáma/Az összes felvett kép
                      0:12
                          darabszáma
                          Prehrávanie z pamäte/Lejátszás memóriából

        –––                Ochrana/Védelem kijelzése
        –––
         4 7 2002
        12:05:56              Dátum a čas nahrávky
                          (Rôzne nastavenia sa zobrazia ako “– – –”.)/
     Číslo adresára s údajmi/Číslo súboru/   A felvétel dátuma/időpontja.
     Adatkönyvtár száma/Fájl száma/      (A különféle beállítások ilyen formában
                          jelennek meg: „– – –”.)


 Nahrávaný dátum a čas               A felvétel dátuma/időpontja
 Nahrávaný dátum a čas zobrazíte počas       A felvétel dátumának/időpontjának
 prehrávania stlačením tlačidla DATA CODE na    megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg a
 dia kovom ovládači.                távirányító DATA CODE gombját.
190
Zobrazovanie obrázkov               „Memory Stick”
nahratých na pamä ovej karte           memóriakártyára rögzített képek
“Memory Stick” v počítači             megtekintése számítógépen
– iba typ DCR-TRV340E               – csak DCR-TRV340E esetén
Údaje nahraté na pamä ovej karte “Memory     A „Memory Stick” memóriakártyán rögzített
Stick” je možné zobrazi na počítači.       adatokat a számítógép segítségével is meg lehet
                         tekinteni.
Poznámka
Údaje nahraté na pamä ovej karte “Memory     Megjegyzés
Stick” sa ukladajú v nasledujúcich formátoch.   A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovaný  adatok tárolási formátumát az alábbiakban
program, ktorý podporuje tieto formáty súborov.  ismertetjük. Győződjék meg arról, hogy
– Statické obrázky:   formát JPEG.       számítógépére van-e olyan alkalmazás telepítve,
– Pohyblivý obraz/zvuk: formát MPEG.       amely kezelni tudja ezeket a formátumokat.
                         – Állóképek:     JPEG formátum
Zobrazenie obrázkov na počítači          – Mozgóképek/hang: MPEG formátum
Pre používate ov systému Windows (s. 192)
Pre používate ov systému Macintosh (s. 197)    Képek megtekintése számítógépen
                         Windows esetén (192. oldal)
Poznámky                     Macintosh esetén (197. oldal)
•Ak súčasne pripojíte dve alebo viac zariadení
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
 USB k jednému osobnému počítaču, alebo ak    Megjegyzések
 použijete rozbočovač, nebudeme ruči za      •Ha akár Windows, akár Macintosh esetén a
 prevádzku v prostredí operačných systémov     számítógéphez egynél több USB eszköz
 Windows alebo Macintosh.             csatlakozik, vagy ha USB-elosztót (hub)
•Niektoré zariadenia v závislosti od typu     használ, e funkció nem biztos, hogy működni
 súčasne používaného zariadenia USB nemusia    fog.
 fungova .                    •Az egyidejűleg használt USB-eszközök
•Pre všetky uvedené počítačové prostredia     típusának függvényében előfordulhat, hogy
 prevádzka nie je zaručená.            egyes eszközök nem működnek.
•Všetky ostatné názvy produktov uvedené v     •Nem garantáljuk, hogy e funkció a felsorolt
 tomto dokumente môžu by obchodnými alebo     operációs rendszerek mindegyike esetén
 ochrannými známkami príslušných spoločností.   működik.
 Okrem toho, v príručke nie sú vždy uvádzané   •Minden említett terméknév tulajdonosának
 značky “™” a “®”.                 védjegye vagy bejegyzett védjegye. A
                          továbbiakban sem a „™”, sem az „®” jel nem
                          szerepel ebben a kézikönyvben.          Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                  191
 Zobrazovanie obrázkov nahratých          „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ovej karte “Memory Stick”         rögzített képek megtekintése
 v počítači                    számítógépen

   Pre používate ov systému            Windows esetén
   Windows
                          Ajánlott Windows-környezet
 Odporúčame prostredie operačného systému     Operációs rendszer: Microsoft Windows 98,
 Windows                                Windows 98SE, Windows
 OS: Je potrebná štandardná inštalácia systému             Me, Windows 2000
    Microsoft Windows 98, Windows 98SE,               Professional, Windows XP
    Windows Me, Windows 2000 Professional,              Home Edition vagy
    Windows XP Home Edition alebo Windows              Windows XP Professional, a
    XP Professional.                         „Szokásos” módon
    V prostredí inovovaného OS nie je                telepítve.
    funkčnos zaručená.                        A működés nem garantált,
 CPU: procesor MMX Pentium 200 MHz alebo                ha az operációs rendszer
    rýchlejší.                            frissítésként állt elő.
                          Processzor:     MMX Pentium 200 MHz
                                    vagy gyorsabb
 Konektor USB musí by štandardnou súčas ou.
                          Szabványos USB csatlakozó.
 Je potrebná inštalácia programu Prehrávač
 Windows Media (na prehrávanie obrazu).      Telepíteni kell a Windows Media Player
                          alkalmazást (a mozgóképek lejátszásához).
 Inštalácia ovládača USB
 Pred pripojením kamkordéra na počítač       Az USB illesztőprogram telepítése
 nainštalujte na počítač ovládač USB. Ovládač   Mielőtt a kamerát és a számítógépet összekötné,
 USB spolu s aplikačným softvérom na        telepítse a számítógépre az USB
 prezeranie obrázkov sa nachádza na disku     illesztőprogramot. Az USB illesztőprogram - a
 CD-ROM, ktorý sa dodáva s kamkordérom.      képek megtekintésére szolgáló alkalmazással
 Ak ste nainštalovali ovládač USB pod a postupu  együtt - a kamerához mellékelt CD-ROM-on
 v téme “Zobrazovanie obrázkov nahratých na    található.
 páske v počítači” (s. 116), začnite od kroku 5.  Ha a „Szalagra felvett képek megtekintése
                          számítógépen” című fejezetben (116. oldal)
                          foglaltak szerint telepítette az USB
 Pre používate ov systému Windows XP
                          illesztőprogramot, kezdje az 5. lépéstől.
 Nie je potrebné inštalova ovládač USB. Pri
 pripojení kábla USB k počítaču sa ovládač     Windows XP esetén
 rozpozná automaticky.               Nem kell telepíteni az USB illesztőprogramot. A
                          számítógép automatikusan felismeri az eszközt,
 Pre používate ov systému Windows 98/98SE/     amint a gépbe bedugja az USB kábelt.
 Me a Windows 2000 Professional
 Ak používate operačný systém Windows 2000     Windows 98/98SE/Me és Windows 2000
 Professional, prihláste sa s oprávneniami     Professional estén
 správcu.                     Ha Windows 2000 Professional operációs
                          rendszert használ, rendszergazdai
   Pred pripojením kábla USB k počítaču     (adminisztrátori) jogosultsággal lépjen be.
   vykonajte nasledujúce operácie.
   V kroku 6 pripojte kábel USB.          Az alábbi műveletsor megkezdésekor
                           még ne csatlakoztassa a számítógéphez
                           az USB kábelt.
 Ak sa ovládač USB nezaregistroval správne,
                           Az USB kábelt a 6. lépésben
 pretože počítač bol pripojený ku kamkordéru
                           csatlakoztassa.
 pred dokončením inštalácie ovládača, je
 potrebné ovládač USB preinštalova pod a      Ha a számítógépet és a kamerát az USB
 pokynov na strane 194.              illesztőprogram telepítése előtt köti össze,
                          akkor az USB illesztőprogram regisztrációja a
                          rendszerleíró adatbázisban nem lesz
                          megfelelő. Ilyen esetben a 194. oldalon leírt
                          eljárás szerint telepítse újra az USB
192                         illesztőprogramot.
Zobrazovanie obrázkov nahratých          „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ovej karte “Memory Stick”         rögzített képek megtekintése
v počítači                     számítógépen

(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém   (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
  Windows.                      amíg a Windows elindul.
(2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte      (2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-ROM-ot
  dodaný disk CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka      a CD-meghajtóba. Ekkor megjelenik az
  aplikačného softvéru.               alkalmazás indítóképernyője.
(3) Presuňte kurzor na položku “USB Driver” a   (3) Vigye az egérmutatót az „USB Driver” (USB
  kliknite. Spustí sa inštalácia ovládača USB.    illesztőoprogram) elemre, és kattintson. Ekkor
                            elindul az USB illesztőprogram telepítése.
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
(4) Pod a inštrukcií na obrazovke nainštalujte   (4) Az USB illesztőprogram telepítéséhez
  ovládač USB.                    kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
(5) Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do    (5) Tegyen be egy „Memory Stick”
  kamkordéra, pripojte sie ový adaptér a       memóriakártyát a kamerába, csatlakoztassa a
  nastavte prepínač POWER na hodnotu         hálózati adaptert, és állítsa a POWER
  MEMORY.                      kapcsolót MEMORY helyzetbe.
(6) Pomocou dodávaného kábla USB prepojte     (6) A mellékelt (USB) kábellel kösse össze a
  konektorovú zásuvku (USB) na kamkordéri      kamera és a számítógép USB bemenetét.
  so zásuvkou USB na počítači.            Ekkor a kamera LCD képernyőjén az USB
  Na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí       MODE felirat jelenik meg. A számítógép
  nápis USB MODE. Počítač rozpozná          felismeri, hogy kamera csatlakozott hozzá, és
  kamkordér a spustí sa Sprievodca pridávaním    elindítja az Új hardver hozzáadása varázslót
  hardvéru v operačnom systéme Windows.       (Add Hardware Wizard).
(7) Postupujte pod a pokynov na obrazovke, aby   (7) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
  Sprievodca pridaním hardvéru mohol hardvér     hogy a varázsló felismerje a hardvert. Az Új   Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
  rozpozna . Sprievodca pridávaním hardvéru     hardver hozzáadása varázsló (Add Hardware
  sa spustí dvakrát, pretože sú nainštalované    Wizard) kétszer indul el, mert két különböző
  dva rôzne ovládače USB. Inštaláciu dokončite    USB illesztőprogramot telepített. Ügyeljen
  bez prerušenia.                  arra, hogy mindegyik telepítés megszakítás
                            nélkül befejeződjék.

                   konektorová zásuvka  (USB)/
                    (USB) aljzat
                                      konektor USB/
                                      USB csatlakozó
                                      kábel USB/
                                      USB kábel          193
 Zobrazovanie obrázkov nahratých           „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ovej karte “Memory Stick”          rögzített képek megtekintése
 v počítači                     számítógépen

 Poznámka                      Megjegyzés
 Ak kamkordér nemá pamä ovú kartu “Memory      Ha nincs a kamerában „Memory Stick”
 Stick”, nie je možné ovládač USB nainštalova .   memóriakártya, az USB illesztőprogramot nem
 Pred inštaláciou ovládača USB skontrolujte, či je  lehet telepíteni.
 pamä ová karta “Memory Stick” vložená do      Figyeljen arra, hogy az USB illesztőprogram
 kamkordéra.                     telepítése előtt a kamerába bekerüljön egy
                           „Memory Stick” memóriakártya.
 Ak nie je možné nainštalova ovládač
                           Nem telepíthető az USB illesztőprogram
 USB                         Az USB illesztőprogram regisztrációja a
 Pri pripojení počítača ku kamkordéru pred
                           rendszerleíró adatbázisban nem megfelelő, mert
 dokončením inštalácie ovládača USB sa ovládač    a számítógépet és a kamerát az USB
 USB nezaregistroval správne. Ovládač USB
                           illesztőprogram telepítésének befejezte előtt
 nainštalujte správne pod a nasledujúceho
                           kötötte össze. Az alábbi lépéseket követve
 postupu.                      telepítse helyesen az USB illesztőprogramot.
 Krok 1: Odinštalovanie nesprávneho ovládača     1. lépés: Az USB illesztőprogram eltávolítása
 USB                         1 Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
 1 Zapnite počítač a spustite operačný systém      amíg a Windows elindul.
   Windows.                     2 Tegyen be egy „Memory Stick”
 2 Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do        memóriakártyát a kamerába.
   kamkordéra.                   3 Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
 3 Pripojte sie ový adaptér a nastavte prepínač     tápegységet, és a POWER kapcsolót állítsa
   POWER do polohy MEMORY.               MEMORY helyzetbe.
 4 Pomocou kábla USB dodávaného s          4 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
   kamkordérom prepojte konektorovú zásuvku       kamera (USB) és a számítógép USB
   na osobnom počítači so zásuvkou (USB) na       csatlakozóját.
   kamkordéri.                   5 Nyissa meg a számítógépen az
 5 Spustite v počítači program Správca          „Eszközkezelőt” („Device Manager”).
   zariadení (“Device Manager”).            Windows 2000 Professional esetén:
   Windows 2000 Professional:              Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
   Kliknite na položku “Tento počítač” (“My       t „Vezérlőpult” t „Hardver”
   Computer”) t “Ovládací panel” (“Control       párbeszédpanel-lap („My Computer” t
   Panel”) t kartu “Hardvér” (“Hardware”) a       „Control Panel” t „Hardware”
   potom kliknite na tlačidlo “Správca zariadení”    párbeszédpanel-lap), majd kattintson az
   (“Device Manager”).                 „Eszközkezelő” („Device Manager”) gombra.
   Iný OS:                       Más operációs rendszer esetén:
   Spustite Tento počítač (“My Computer”) t       Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
   Ovládací panel (“Control Panel”) t Systém      t „Vezérlőpult” t „Rendszer” („My
   (“System”) a kliknite na kartu Správca        Computer” t „Control Panel” t „System”),
   zariadení (“Device Manager”).            majd válassza az „Eszközkezelő” („Device
 6 Vyberte Ostatné zariadenia (“Other devices”).     Manager”) párbeszédpanel-lapot.
   Vyberte zariadenie označené značkou “?” a    6 Jelölje ki az „Egyéb eszközök” („Other
   vymažte ho.                     devices”) elemet.
   Ex: (?)Sony Camcorder                Jelölje ki és törölje a „?” kérdőjellel kezdődő
 7 Nastavte prepínač POWER do polohy OFF         eszközt.
   (CHG) a potom odpojte kábel USB.           Pl.: (?)Sony Camcorder
 8 Reštartujte počítač.               7 A kamera POWER kapcsolóját állítsa OFF
                             (CHG) helyzetbe, és húzza ki belőle az USB
 Step2: Inštalácia ovládača USB na jednotke       kábelt.
 CD-ROM                       8 Indítsa újra a számítógépet.
 Vykonajte celý postup uvedený v časti
                           2. lépés: A CD-ROM-on található USB
 “Inštalácia ovládača USB” na strane 192.
                           illesztőprogram telepítése
                           Hajtsa végre a 192. oldalon, „Az USB
                           illesztőprogram telepítése” című fejezetben
194                          ismertetett teljes eljárást.
Zobrazovanie obrázkov nahratých          „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ovej karte “Memory Stick”         rögzített képek megtekintése
v počítači                     számítógépen

Zobrazovanie obrázkov v systéme          Képek megtekintése Windows
Windows                      környezetben
Na prehrávanie pohyblivého obrazu v prostredí   Hogy Windows környezetben le tudja játszani a
systému Windows je potrebná inštalácia       mozgóképeket, valamilyen megfelelő
programu Prehrávač Windows Media alebo       alkalmazást, pl. a Windows Media Playert kell
podobného programu.                telepítenie.

(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém   (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
  Windows.                      amíg a Windows elindul.
(2) Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do    (2) Tegyen „Memory Stick” memóriakártyát a
  kamkordéra a pripojte sie ový adaptér do      kamerába, és csatlakoztassa a hálózati
  kamkordéra a potom do sie ovej zásuvky.      tápegységet kamerához, majd a fali
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy         csatlakozóaljzathoz.
  MEMORY.                    (3) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
(4) Pripojte jeden koniec kábla USB ku         helyzetbe.
  konektorovej zásuvke (USB) na kamkordéri    (4) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
  a druhý koniec k zásuvke USB na počítači.     kamera (USB) és a számítógép USB
  Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí nápis      bemenetét.
  “USB MODE”.                    Ekkor a kamera képernyőjén megjelenik az
                                                   Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
(5) V operačnom systéme Windows kliknite na      USB MODE felirat.
  ikonu “Tento počítač” (“My Computer”) a    (5) A Windows-ban nyissa meg a „Sajátgép”-et
  myšou dvakrát kliknite na novú rozpoznanú     („My Computer”), és kattintson duplán az
  jednotku (napríklad “Removable Disk (E:)”).    újonnan felismert meghajtó ikonjára (példa:
  Zobrazia sa priečinky vnútri pamä ovej karty    „Kivehető lemez (E:)”).
  “Memory Stick”.                  Ekkor megjelennek a „Memory Stick”
(6) Vyberte a dvakrát kliknite myšou na        memóriakártyán található mappák.
  požadovaný obrazový súbor v priečinku.     (6) A megfelelő mappában jelölje ki a kívánt
  Podrobnejšie informácie o názvoch         képfájlt, és kattintson rá duplán.
  priečinkov a súborov získate v časti “Miesta    A mappa- és fájlneveket a „A képfájlok
  pre ukladanie obrazových súborov a         tárolására szolgáló mappák és a képfájlok
  obrazové súbory” (s. 202).             neve” című fejezet ismerteti (202. oldal).


                   konektorová zásuvka  (USB)/
                    (USB) aljzat                         Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                      konektor USB/
                                      USB csatlakozó
                                     kábel USB/
                                     USB kábel
                                                   195
 Zobrazovanie obrázkov nahratých           „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ovej karte “Memory Stick”          rögzített képek megtekintése
 v počítači                      számítógépen

   Požadovaný typ súborov/           Dvakrát kliknite v tomto poradí/
   Kívánt fájltípus         Ebben a sorrendben kattintson duplán az egyes elemekre
   Statický obrázok/     priečinok “Dcim” t priečinok “100msdcf” t      obrazový súbor/
   Állókép           „Dcim” mappa t „100msdcf” mappa t           Képfájl
   Pohyblivý obraz*/     priečinok “Mssony” tpriečinok “Moml0001”t      obrazový súbor*/
   Mozgókép*         „Mssony” mappa t „Moml0001” mappa t           Képfájl*


 * Pred zobrazením súboru sa odporúča         * Ajánljuk, hogy megtekintés előtt a fájlokat
  skopírova ho na pevný disk. Pri prehrávaní      másolja rá a számítógép merevlemezére. Ha a
  priamo z pamä ovej karty “Memory Stick”       fájlt közvetlenül a „Memory Stick”
  môže dôjs k výpadkom obrazu a zvuku.         memóriakártyáról játssza le, előfordulhat, hogy
                             a kép és a hang szaggatott lesz.
 Odpojenie kábla USB alebo vysunutie
 pamä ovej karty “Memory Stick”            Húzza ki az USB kábelt, illetve vegye ki a
 – Pre používate ov systémov Windows 2000       „Memory Stick” memóriakártyát.
 Professional/Me a Windows XP:            – Windows 2000 Professional/Me és Windows
 Pri odpájaní kábla USB alebo vysunutí        XP esetén:
 pamä ovej karty “Memory Stick” postupujte      Az USB kábel kihúzásakor, illetve a „Memory
 pod a nasledujúceho postupu.             Stick” memóriakártya kivételekor az alábbiak
                            szerint járjon el.
 (1) Presuňte kurzor na ikonu “Unplug or Eject
   Hardware” na paneli TaskTray a kliknutím     (1) Vigye az egérmutatót a Tálcán (Task Tray)
   zrušte platnú jednotku.               lévő „Hardver leválasztása vagy kivétele”
 (2) Zobrazí sa správa, aby ste odpojili zariadenie    („Unplug or Eject Hardware”) ikonra, és az
   od systému. Potom odpojte kábel USB alebo      egérrel kattintva törölje a megfelelő
   vyberte pamä ovú kartu “Memory Stick”.        meghajtót.
 (3) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do     (2) Amikor most egy üzenet felszólítja, hogy
   polohy OFF (CHG).                  távolítsa el az eszközt a rendszerből, húzza ki
                              az USB kábelt, illetve vegye ki a „Memory
                              Stick” memóriakártyát.
                            (3) E kamera POWER kapcsolóját állítsa OFF
                              (CHG) helyzetbe.
196
Zobrazovanie obrázkov nahratých         „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ovej karte “Memory Stick”        rögzített képek megtekintése
v počítači                   számítógépen

 Pre používate ov operačného           Macintosh esetén
 systému Macintosh
                        Javasolt Macintosh-környezet
Odporúčame prostredie operačného systému    Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 vagy Mac OS X
Macintosh                    (v10.0/v10.1) szükséges a szokásos telepítéssel.
Je potrebná štandardná inštalácia systému OS  A következő modellek esetén azonban az
8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 alebo Mac OS X (v10.0/  operációs rendszert Mac OS 9.0/9.1 verzióra kell
v10.1).                     frissíteni.
Aktualizácia na operačný systém Mac OS 9.0   •Mac OS 8.6 szokásos telepítésű operációs
alebo 9.1 by sa mala použi pre nasledujúce    rendszerrel ellátott olyan iMac, amelyben a CD-
typy.                       egységbe a lemez egy nyíláson át tehető be
•Počítače iMac so štandardnou inštaláciou    •iBook vagy Power Mac G4 szokásos módon
 operačného systému Mac OS 8.6 a         telepített Mac OS 8.6 operációs rendszerrel
 mechanikou CD-ROM s vkladaním diskov do
 otvoru.                    Szabványos USB csatlakozó.
•Počítače iBook alebo Power Mac G4 so
 štandardnou inštaláciou operačného systému  Az USB illesztőprogram telepítése
 Mac OS 8.6.                  Mielőtt a kamerát és a számítógépet összekötné,
                        telepítse a számítógépre az USB
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Konektor USB musí by štandardnou súčas ou.   illesztőprogramot. Az USB illesztőprogram - a
                        képek megtekintésére szolgáló alkalmazással
Inštalácia ovládača USB             együtt - a kamerához mellékelt CD-ROM-on
Pred pripojením kamkordéra k počítaču      található. Az USB illesztőprogram telepítésétnek
nainštalujte v počítači ovládač USB. Ovládač  befejezése előtt ne csatlakoztassa a
USB spolu s aplikačným softvérom na       számítógéphez az USB kábelt.
zobrazovanie obrázkov sa nachádza na disku
CD-ROM, ktorý sa dodáva s kamkordérom. Pred   Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1)
dokončením inštalácie ovládača USB       esetén
nepripájajte kábel USB k počítaču.       Nem kell telepíteni az USB illesztőprogramot. A
                        Macintosh automatikusan felismeri az eszközt,
Pre systém Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/   amint a gépbe bedugja az USB kábelt.
v10.1)
Nie je potrebné inštalova ovládač USB. Pri
pripojení kábla USB k počítaču Mac sa ovládač
rozpozná automaticky.                                        Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                  197
 Zobrazovanie obrázkov nahratých          „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ovej karte “Memory Stick”         rögzített képek megtekintése
 v počítači                     számítógépen

 Pre používate ov systému Mac OS 8.5.1/8.6/     Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 esetén
 9.0                        (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
 (1) Zapnite počítač a spustite operačný systém     amíg a Mac OS elindul.
   Mac OS.                    (2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-ROM-ot
 (2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte        a CD-meghajtóba. Ekkor megjelenik az
   dodaný disk CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka      alkalmazás indítóképernyője.
   aplikačného softvéru.
 (3) Kliknutím na položku “USB Driver” otvoríte   (3) Az „USB Driver” elemre kattintva nyissa meg
   priečinok “Driver” so šiestimi súbormi       azt a mappát, amely a „Driver”
   potrebnými pre ovládač.              illesztőprogramhoz tartozó hat iratot
                             tartalmazza.
 (4) Vyberte všetkých šes súborov a pomocou     (4) Válassza ki mind a hat iratot, és húzza őket az
   myši ich presuňte do systémového priečinka.    egérrel a Rendszermappába (System Folder).
 (5) Ak sa zobrazí hlásenie, kliknite na tlačidlo  (5) Amikor megjelenik az üzenet, kattintson a
   “OK”.                       „Jó” („OK”) gombra.
 (6) Reštartujte počítač.              (6) Indítsa újra a számítógépet.
198
Zobrazovanie obrázkov nahratých          „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ovej karte “Memory Stick”         rögzített képek megtekintése
v počítači                     számítógépen

Zobrazenie obrázkov v prostredí          Képek megtekintése Macintosh
systému Macintosh                 környezetben
Na prehrávanie pohyblivého obrazu v prostredí   Macintosh-on telepíteni kell a QuickTime 3.0
systému Macintosh je potrebná inštalácia      (vagy újabb verziójú) alkalmazást (a mozgóképek
programu QuickTime 3.0 alebo jeho novšej      lejátszásához).
verzie.
                          (1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém     amíg a Mac OS elindul.
  Mac OS.                    (2) Tegyen „Memory Stick” memóriakártyát a
(2) Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” do      kamerába, és csatlakoztassa a hálózati
  kamkordéra a pripojte sie ový adaptér do      tápegységet kamerához, majd a fali
  kamkordéra a potom do sie ovej zásuvky.      csatlakozóaljzathoz.
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy       (3) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
  MEMORY.                      helyzetbe.
(4) Pripojte jeden koniec kábla USB ku       (4) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
  konektorovej zásuvke (USB) na kamkordéri      kamera (USB) és a számítógép USB
  a druhý koniec k zásuvke USB na počítači.     bemenetét.
  Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí nápis      Ekkor a kamera képernyőjén megjelenik az
  USB MODE.                     USB MODE felirat.
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
(5) Dvakrát kliknite na novú rozpoznanú ikonu na  (5) A képernyőn kattintson az újonnan felismert
  pracovnej ploche.                 egység ikonjára.
  Zobrazia sa priečinky vnútri pamä ovej karty    Ekkor megjelennek a „Memory Stick”
  “Memory Stick”.                  memóriakártyán található mappák.
(6) Vyberte a dvakrát kliknite myšou na      (6) A megfelelő mappában jelölje ki a kívánt
  požadovaný obrazový súbor v priečinku.       képállományt, és kattintson rá duplán.


 Požadovaný typ súborov/            Dvakrát kliknite v tomto poradí/
 Kívánt irattípus         Ebben a sorrendben kattintson duplán az egyes elemekre
 Statický obrázok/      priečinok “Dcim” t priečinok “100msdcf” t     obrazový súbor/
 Állókép            „Dcim” mappa t „100msdcf” mappa t         Képállomány
 Pohyblivý obraz*/      priečinok “Mssony” tpriečinok “Moml0001”t     obrazový súbor*/
 Mozgókép*          „Mssony” mappa t „Moml0001” mappa t        Képállomány*


* Pred zobrazením súboru sa odporúča        * Ajánljuk, hogy megtekintés előtt az iratokat   Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
 skopírova ho na pevný disk. Pri prehrávaní     másolja rá a számítógép merevlemezére. Ha az
 súboru priamo z pamä ovej karty “Memory      iratot közvetlenül a „Memory Stick”
 Stick” môže dôjs k výpadkom obrazu a zvuku.    memóriakártyáról játssza le, előfordulhat, hogy
                           a kép és a hang szaggatott lesz.
                                                    199
 Zobrazovanie obrázkov nahratých            „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ovej karte “Memory Stick”           rögzített képek megtekintése
 v počítači                      számítógépen

 Odpojenie kábla USB alebo vysunutie          Húzza ki az USB kábelt, illetve vegye ki a
 pamä ovej karty “Memory Stick”            „Memory Stick” memóriakártyát.
 Pri odpájaní kábla USB alebo vysunutí         Az USB kábel kihúzásakor, illetve a „Memory
 pamä ovej karty “Memory Stick” postupujte       Stick” memóriakártya kivételekor az alábbiak
 pod a nasledujúceho postupu.             szerint járjon el.

 (1) Ukončite všetky spustené aplikácie.        (1) Zárjon be minden futó alkalmazást.
   Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu na    Győződjék meg arról, hogy a merevlemez
   pevnom disku.                     működésére figyelmeztető kijelző nem világít.
 (2) Myšou presuňte ikonu pamä ovej karty       (2) Az egérrel húzzza a „Memory Stick” ikont a
   “Memory Stick” do Koša alebo z ponuky         Kukába (Trash), vagy a Speciális (Special)
   Special (Špeciálna) vyberte príkaz Eject       menüben válassza a Dobd ki (Eject) elemet.
   (Vysunú ).                    (3) Húzza ki az USB kábelt, illetve vagy vegye ki
 (3) Odpojte kábel USB alebo vysuňte pamä ovú       a „Memory Stick” memóriakártyát. E kamera
   kartu “Memory Stick”. Prepínač POWER na        POWER kapcsolóját állítsa OFF (CHG)
   kamkordéri nastavte do polohy OFF (CHG).       helyzetbe.

 Pre používate ov systému Mac OS X (v10.0)       Mac OS X (v10.0) esetén
 Vypnite počítač a potom odpojte kábel USB       Kapcsolja le a számítógépet, majd húzza ki az
 alebo vysuňte pamä ovú kartu “Memory Stick”.     USB kábelt, illetve vegye ki a „Memory Stick”
                            memóriakártyát.
200
Zobrazovanie obrázkov nahratých          „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ovej karte “Memory Stick”         rögzített képek megtekintése
v počítači                    számítógépen

 Poznámky o používaní počítača           Megjegyzések a számítógép
                          használatával kapcsolatban
Pamä ová karta “Memory Stick”
•Ak bola pamä ová karta “Memory Stick”      „Memory Stick” memóriakártya
 formátovaná na vašom počítači alebo bola     •Ha a kamerában olyan „Memory Stick”
 formátovaná v kamkordéri pomocou počítača     memóriakártyát használ, amelyet számítógépen
 prostredníctvom kábla USB, operácie na tejto   formázott meg, illetve olyant, amelyet a
 karte nie je možné v kamkordéri zabezpeči .    kamerában a kamerához USB kábellel
•Nekomprimujte údaje na pamä ovej karte      csatlakoztatott számítógépről formázott meg,
 “Memory Stick”. Komprimované súbory nie je    akkor nem biztos, hogy minden, a „Memory
 možné na kamkordéri prehráva .          Stick” memóriakártyával végrehajtható művelet
                          sikeres lesz.
Softvér                      •A „Memory Stick” memóriakártyán tárolt
•Ak otvoríte súbor so statickým obrázkom, v    adatokat ne tömörítse. A tömörített fájlokat a
 závislosti od aplikačného softvéru sa môže    kamera nem tudja lejátszani.
 ve kos súboru zväčši .
•Pri nahrávaní obrázka upraveného pomocou     Szoftver
 retušovacieho softvéru z počítača do       •Az Ön által használt alkalmazás függvényében
 kamkordéra alebo pri upravovaní obrázka      előfordulhat, hogy egy állókép-fájl
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
 priamo na kamkordéri sa bude formát obrázka    megnyitásakor annak fájlmérete megnövekszik.
 líši , preto sa môže zobrazi indikátor chyby a  •Ha a számítógépről retusálószoftver
 súbor sa nemusí da otvori .            segítségével módosított képet tölt le, illetve ha
                          közvetlenül a kamerán módosítja a képet, a kép
Komunikácia s počítačom              formátuma megváltozik, s így előfordulhat,
Komunikácia medzi kamkordérom a počítačom     hogy megjelenik a fájlhibára utaló kijelzés, és a
sa po návrate zo stavu Preruši , Pokračova     fájlt nem lehet megnyitni.
alebo Zaspáva nemusí obnovi .
                         Kommunikáció a számítógéppel
                         Ha a számítógép Suspend (Felfüggesztés),
                         Resume (Folytatás) vagy Sleep (Alvás) módból
                         „ébredt fel”, előfordulhat, hogy a kamerával való
                         kommunikáció nem áll helyre.


                                                    Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                   201
 Zobrazovanie obrázkov nahratých        „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ovej karte “Memory Stick”       rögzített képek megtekintése
 v počítači                   számítógépen

   Miesta na ukladanie obrazových        A képfájlok tárolására szolgáló
   súborov a obrazové súbory          mappák és a képfájlok neve
 Obrazové súbory nahraté kamkordérom sa     A kamerával felvett képfájlok a felvételi mód
 zoskupujú do priečinkov pod a režimu      alapján mappákba csoportosítva tárolódnak.
 nahrávania.                  A fájlnevek jelentése a következő. A ssss jel
 Význam názvov súborov je nasledovný. ssss   egy 0001 és 9999 közötti tetszőleges számot
 predstavuje číslo od 0001 do 9999.       jelöl.

 Pre používate ov operačného systému      Windows Me esetén
 Windows Me                   (A kamrában felismert meghajtó betűjele
 (Jednotka rozpoznávajúca kamkordér je     [E:].)
 [E:].)
                       Priečinok obsahujúci údaje statického
                       obrázka/
                       Az állókép-adatokat tartalmazó mappa


                       Priečinok s údajmi pohyblivého obrazu/
                       A mozgókép-adatokat tartalmazó
                       mappa


    Priečinok/Mappa        Súbor/Fájl          Význam/Jelentése
                               Súbor statického obrázka/
   100MSDCF        DSC0ssss.JPG
                               Állókép-fájl
                               Súbor pohyblivého obrazu/
   MOML0001        MOV0ssss.MPG
                               Mozgókép-fájl
202
Zväčšenie statických obrázkov nahratých „Memory Stick” memóriakártyára
na pamä ových kartách “Memory Stick” rögzített állókép nagyítása
– funkcia pamäte PB ZOOM        – Memória PB ZOOM
– iba typ DCR-TRV340E               – csak DCR-TRV340E esetén
Statické obrázky nahraté na pamä ovej karte    Lehetőség van a „Memory Stick”
“Memory Stick” môžete zväčšova . Je možné     memóriakártyára felvett állóképek felnagyítására.
vybra a zobrazi požadovanú čas zväčšeného     A felnagyított állóképnek kijelölhető és
statického obrázka. Požadovanú čas         megtekinthető a kívánt része. A felnagyított
zväčšeného statického obrázka môžete        állókép megfelelő része szalagra és „Memory
skopírova na pásku alebo na pamä ovú kartu     Stick” memóriakártyára is rámásolható.
“Memory Stick”.
                          A művelet megkezdése előtt
Pred spustením                   Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory    kamerába.
Stick”.
                          (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy         vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
  MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je      arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).      (nyitott helyzetben) áll.
(2) Počas prehrávania obrázkov nahratých na    (2) A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
  pamä ovej karte “Memory Stick” stlačte       képek lejátszása közben nyomja meg a
                                                     Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
  tlačidlo PB ZOOM na kamkordéri. Statický      kamera PB ZOOM gombját. Ekkor a kamera
  obrázok sa zväčší a na obrazovke sa zobrazia    kinagyítja az állóképet, a képernyőn pedig
  indikátory R r, ktoré ukazujú smer jeho      megjelenik a képmozgatás irányát mutató R r
  posunutia.                     jelzés.
(3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH     (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
  EXEC posuňte zväčšený obrázok a potom       mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
  ovládací prvok stlačte.              meg a tárcsát.
     R : Obrázok sa pohybuje smerom nadol.        R : A kép lefelé mozdul el.
     r : Obrázok sa pohybuje smerom nahor.        r : A kép felfelé mozdul el.
  Sprístupní sa indikátor T t             T t használhatóvá válik.
(4) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH     (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
  EXEC posuňte zväčšený obrázok a potom       mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
  ovládací prvok stlačte.              meg a tárcsát.
    T : Obrázok sa pohybuje smerom           T : A kép jobbra mozdul el. (Forgassa a
       doprava. (Otočte ovládací prvok           tárcsát lefelé.)
       smerom nadol.)                t : A kép balra mozdul el. (Forgassa a    Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
    t : Obrázok sa pohybuje smerom              tárcsát felfelé.)
       do ava. (Otočte ovládací prvok    (5) Állítsa be a nagyítás mértékét a nagyítókarral.
       smerom nahor.)              A nagyítás arányát 1,1-szeres és ötszörös
(5) Nastavte stupeň zväčšenia pomocou         között változtathatja.
  ovládača motorového transfokátora.           W : Csökkenti a nagyítás arányát.
  Obraz môžete zväčši od 1,1-krát až na          T : Növeli a nagyítás arányát.
  pä násobok pôvodnej ve kosti.
    W : Zníženie stupňa zväčšenia.
    T : Zvýšenie stupňa zväčšenia.
                                                     203
 Zväčšenie statických obrázkov nahratých   „Memory Stick” memóriakártyára
 na pamä ových kartách “Memory Stick”     rögzített állókép nagyítása
 – funkcia pamäte PB ZOOM           – Memória PB ZOOM


           2
               PB ZOOM

                         3    PB ZOOM
                              × 5.0                    5
                             [EXEC] : T t
                         4    PB ZOOM
                              × 5.0
                             [EXEC] : r R
 Zrušenie režimu funkcie pamäte        A memória PB ZOOM üzemmód
 PB ZOOM                   kikapcsolása
 Stlačte tlačidlo PB ZOOM.          Nyomja meg a PB ZOOM gombot.

 Funkciu PB ZOOM zrušíte stlačením      Ha megnyomja az alábbi gombok
 nasledujúcich tlačidiel:           valamelyikét, kikapcsol a PB ZOOM
 – MENU,                   üzemmód:
 – MEMORY PLAY,                – MENU
 – MEMORY INDEX,               – MEMORY PLAY
 – MEMORY +/–.                – MEMORY INDEX
                        – MEMORY +/–
 Pohyblivý obraz nahratý na pamä ovej karte
 “Memory Stick”                „Memory Stick” memóriakártyára felvett
 Funkcia PB ZOOM nefunguje.          mozgóképek esetén
                        Nem működik a PB ZOOM üzemmód.
 Nahratie obrázka upraveného funkciou
 PB ZOOM na pamä ovú kartu “Memory Stick”   PB ZOOM funkcióval feldolgozott kép
 Obrázok upravený funkciou PB ZOOM nahráte  felvétele „Memory Stick” memóriakártyára
 stlačením tlačidla PHOTO.          A PB ZOOM funkcióval feldolgozott kép
                        rögzítéséhez nyomja meg a PHOTO gombot.
204
Prehrávanie obrázkov v               Képek folyamatos
nepretržitom cykle                 ciklikus lejátszása
– funkcia SLIDE SHOW                – SLIDE SHOW
– iba typ DCR-TRV340E               – csak DCR-TRV340E esetén
Obrázky môžete automaticky prehráva        A kamera egymás után automatikusan is le tudja
postupne za sebou. Táto funkcia sa dá využi    játszani a képeket. Ez a funkció különösen akkor
najmä pri kontrolovaní nahratých obrázkov alebo  hasznos, amikor ellenőrizni szeretné a felvett
počas prezentácie.                 képeket, vagy amikor előadást tart valamiről.

Príprava                      A művelet megkezdése előtt
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory    Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
Stick”.                      kamerába.

(1) Prepínač POWER nastavte do polohy       (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
  MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK     helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
  nastavený v avo (uvo ni ).             LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
(2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením       helyzetben) áll.
  tlačidla MENU.                 (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        MENU gombot.
  EXEC vyberte možnos SLIDE SHOW v     a  (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
  potom ovládací prvok stlačte.           menüben válassza ki a SLIDE SHOW
                                                       Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
(4) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Kamkordér      (diabemutató) menüpontot, majd nyomja meg
  prehráva obrázky v poradí, v akom sú nahraté    a tárcsát.
  na pamä ovej karte “Memory Stick”.       (4) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. A
                            kamera ekkor egymás után lejátssza a
                            „Memory Stick” memóriakártyára felvett
                            képeket.                           2
                               MENU


                                                       Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal

                           3
                            MEMORY SET      SLIDE SHOW      21/40
                             STILL SET      100 – 0021
                             MOVIE SET


  4   PLAY
                             PRINT MARK
                             PROTECT
                             SLIDE SHOW READY
                             FILE NO.
                             DELETE ALL
                             FORMAT
                             RETURN
                            [MENU] : END     [M PLAY] : START [MENU] : END
                                                       205
 Prehrávanie obrázkov v
 nepretržitom cykle              Képek folyamatos ciklikus lejátszása
 – funkcia SLIDE SHOW             – SLIDE SHOW

 Zastavenie prezerania záberov         A diabemutató leállítása
 Stlačte tlačidlo MENU.            Nyomja meg a MENU gombot.

 Pozastavenie prezerania záberov        A diabemutató szüneteltetése
 Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY.         Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.

 Spustenie prezerania záberov od        A diabemutató elindítása egy adott
 určitého obrázka               képtől
 Pred vykonaním kroku 2 vyberte požadovaný   A 2. lépés előtt válassza ki a kívánt képet a
 obrázok pomocou tlačidiel MEMORY +/–.     MEMORY +/– gomb segítségével.

 Prezeranie nahratých obrázkov na televíznej  A felvett képek megtekintése tv-készüléken
 obrazovke                   A műveletek végrehajtása előtt a kamerához
 Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V    mellékelt A/V összekötő kábel segítségével
 pripojte kamkordér pred spustením do     csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz.
 prevádzky k televízoru.
                        Ha a művelet végrehajtása közben cseréli ki a
 Ak počas prevádzky vymeníte pamä ovú     „Memory Stick” memóriakártyát
 kartu “Memory Stick”             Nem működik a diabemutató. Ha kicseréli a
 Funkcia prezerania záberov nefunguje. Ak   „Memory Stick” memóriakártyát, mindig az első
 vymeníte pamä ovú kartu “Memory Stick”,    lépéstől kezdje újra a folyamatot.
 vykonajte znova celý postup.
206
Ochrana pred                      A véletlen törlés
náhodným vymazaním                   megakadályozása
– ochrana obrázkov                   – Képek védelme
– iba typ DCR-TRV340E                 – csak DCR-TRV340E esetén
Vybraté dôležité obrázky môžete chráni pred      A fontos képek véletlen törlésének
vymazaním.                       megakadályozása érdekében a kiválasztott
                            képeket védelemmel láthatja el.
Príprava
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory      A művelet megkezdése előtt
Stick”.                        Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
                            kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
  MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je      (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).        vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
(2) Prehrajte obrázok, ktorý chcete chráni proti      arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
  vymazaniu.                       (nyitott helyzetben) áll.
(3) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením       (2) Játssza le azt a képet, amelyet védelemmel
  tlačidla MENU.                     kíván ellátni.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        (3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
  EXEC vyberte položku PROTECT v     a        MENU gombot.
  potom ovládací prvok stlačte.           (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
                                                       Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          menüben állítsa be a PROTECT menüpontot,
  EXEC vyberte položku ON a potom ovládací        majd nyomja meg a tárcsát.
  prvok stlačte.                   (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
(6) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte          az ON menüpontot, majd nyomja meg a
  stlačením tlačidla MENU. Ved a názvu súboru      tárcsát.
  chráneného obrázka sa zobrazí značka -.      (6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
                              gombot. A védett kép adatfájljának neve
                              mellett megjelenik a - szimbólum.
                          4   MEMORY SET
                              STILL SET
                              MOVIE SET
                              PRINT MARK
                              PROTECT   OFF
                                      21/40  MEMORY SET
                                          STILL SET
                                          MOVIE SET
                                          PRINT MARK
                                          PROTECT   ON
                                                  21/40
                                                       Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                              SLIDE SHOW        SLIDE SHOW OFF
                              FILE NO.         FILE NO.
                              DELETE ALL        DELETE ALL
                              FORMAT          FORMAT
                              RETURN          RETURN
                             [MENU] : END       [MENU] : END
      3,6                  5   MEMORY SET
                              STILL SET
                              MOVIE SET
                                     21/40  MEMORY SET
                                          STILL SET
                                          MOVIE SET
                                                   21/40


                              PRINT MARK        PRINT MARK
                              PROTECT   ON      PROTECT   ON
                              SLIDE SHOW OFF      SLIDE SHOW
                              FILE NO.         FILE NO.
                              DELETE ALL        DELETE ALL
            MENU                FORMAT          FORMAT
                              RETURN          RETURN
                             [MENU] : END       [MENU] : END
                                                       207
 Ochrana pred náhodným vymazaním          A véletlen törlés megakadályozása
 – ochrana obrázkov                – Képek védelme

 Zrušenie ochrany obrázka             A kép védelmének törlése
 V kroku 5 vyberte položku OFF a potom stlačte   Az 5. lépésben válassza az OFF parancsot, majd
 ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.           nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.

 Poznámka                     Megjegyzés
 Formátovaním sa vymažú všetky údaje na      Formázással a „Memory Stick” memóriakártyán
 pamä ovej karte “Memory Stick” vrátane údajov   található valamennyi adat törlődik, köztük a
 o chránených obrázkoch. Pred formátovaním     védett képekhez tartozók is. Formázás előtt
 pamä ovej karty “Memory Stick” skontrolujte jej  nézze meg, mi van a „Memory Stick”
 obsah.                      memóriakártyán.

 Ak je plôška na ochranu proti zápisu na      Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
 pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená     füle LOCK állásban van
 do polohy LOCK                  A képvédelem funkció nem használható.
 Obrázky sa nedajú chráni .
208
Odstraňovanie obrázkov
– DELETE                     Képek törlése – DELETE
– iba typ DCR-TRV340E              – csak DCR-TRV340E esetén
Obrázky uložené na pamä ovej karte “Memory    A „Memory Stick” memóriakártyán tárolt képek
Stick” môžete odstráni . Môžete vymaza všetky  törölhetők is. Kitörölhető az összes kép, de
alebo len vybraté obrázky.            kitörölhető kijelölt képek egy csoportja is.

 Odstraňovanie vybratých obrázkov         Kijelölt képek törlése
Príprava                     A művelet megkezdése előtt
Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory   Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
Stick”.                     kamerába.

(1) Prepínač POWER nastavte do polohy      (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
  MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je     vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
  prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).     arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(2) Prehrajte obrázok, ktorý chcete odstráni .    (nyitott helyzetben) áll.
(3) Stlačte tlačidlo MEMORY DELETE. Na      (2) Játssza le azt a képet, amelyet törölni kíván.
  obrazovke sa zobrazí text “DELETE?”.     (3) Nyomja meg a MEMORY DELETE gombot.
(4) Znova stlačte tlačidlo MEMORY DELETE.      Ekkor a képernyőn megjelenik a „DELETE?”
  Vybratý obrázok sa odstráni.           üzenet.
                                                    Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
                         (4) Ismét nyomja meg a MEMORY DELETE
                           gombot. Ekkor a kamera törli a kijelölt képet.
                         3           DELETE
                                    100–0021
                                               21/40                             DELETE        DELETE?


                                    [DELETE] : DEL  [–] : CANCEL
Zrušenie odstránenia obrázka           Kép törlésének visszavonása
V kroku 4 stlačte tlačidlo MEMORY –.       A 4. lépésben nyomja meg a MEMORY –
                         gombot.                        Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
Odstránenie obrázka zobrazeného v
registri.                    Az áttekintő képernyőn megjelenő kép
Stlačením tlačidla MEMORY +/– premiestnite    törlése
indikátor B na zvolený obrázok a potom      A + és a – jelű MEMORY gomb megnyomásával
postupujte pod a krokov 3 a 4.          vigye a B jelet a törlendő kép fölé, majd hajtsa
                         végre a 3. és a 4. lépést.
Poznámky
•Nemôžete odstráni chránený obrázok. Ak     Megjegyzések
 chcete odstráni chránený obrázok, najprv    •Védett kép nem törölhető. Ha védett képet
 musíte zruši ochranu proti vymazaniu.      szeretne törölni, először szüntesse meg a kép
•Odstránený obrázok sa nedá obnovi . Pred     védelmét.
 odstránením obrázok skontrolujte.        •Kitörölt képet többé már nem lehet
                         visszaállítani. Törlés előtt gondosan ellenőrizze
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na      a törölni kívánt képet.
pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená
do polohy LOCK                  Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
Obrázky sa nedajú odstráni .           füle LOCK állásban van
                         Képek nem törölhetők.
                                                    209
 Odstraňovanie obrázkov – DELETE         Képek törlése – DELETE

   Odstránenie všetkých obrázkov          Az összes kép törlése
 Všetky nechránené obrázky uložené na      A „Memory Stick” memóriakártyán tárolt összes
 pamä ovej karte “Memory Stick” môžete      nem védett kép letörölhető.
 odstráni .
                         A művelet megkezdése előtt
 Príprava                    Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory   kamerába.
 Stick”.
                         (1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
 (1) Prepínač POWER nastavte do polohy        helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
   MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK    LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
   nastavený v avo (uvo ni ).           helyzetben) áll.
 (2) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením    (2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
   tlačidla MENU.                 MENU gombot.
 (3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH     (3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
   EXEC vyberte položku DELETE ALL v    a    menüben válassza ki a DELETE ALL
   potom ovládací prvok stlačte.          menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
 (4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH     (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
   EXEC vyberte položku OK a potom ovládací    ki az OK menüpontot, majd nyomja meg a
   prvok stlačte. Možnos OK sa zmení na      tárcsát. Ekkor az OK EXECUTE-tá válik.
   EXECUTE.                  (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
 (5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH       az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
   EXEC vyberte položku EXECUTE a potom      a tárcsát. Ekkor a képernyőn megjelenik a
   ovládací prvok stlačte. Na obrazovke sa     DELETING üzenet. Az összes nem védett kép
   zobrazí text DELETING. Po odstránení      törlésének befejeztekor megjelenik a
   všetkých nechránených obrázkov sa zobrazí    COMPLETE üzenet.
   text COMPLETE.
                         3  MEMORY SET
                            STILL SET
                            MOVIE SET
                            PRINT MARK
                            PROTECT
                                       MEMORY SET
                                        STILL SET
                                        MOVIE SET
                                        PRINT MARK
                                        PROTECT
                            SLIDE SHOW       SLIDE SHOW
                            FILE NO.        FILE NO.
                            DELETE ALL READY    DELETE ALL RETURN
                            FORMAT         FORMAT   OK
                             RETURN         RETURN
                            [MENU] : END      [MENU] : END
         2                4  MEMORY SET
                            STILL SET
                            MOVIE SET
                            PRINT MARK
                                       MEMORY SET
                                        STILL SET
                                        MOVIE SET
                                        PRINT MARK
                            PROTECT        PROTECT
                            SLIDE SHOW       SLIDE SHOW
                            FILE NO.        FILE NO.
                            DELETE ALL RETURN   DELETE ALL RETURN
                            FORMAT   OK     FORMAT   EXECUTE
            MENU               RETURN
                            [MENU] : END
                                        RETURN
                                       [MENU] : END
                         5  MEMORY SET
                            STILL SET
                            MOVIE SET
                            PRINT MARK
                            PROTECT
                                       MEMORY SET
                                        STILL SET
                                        MOVIE SET
                                        PRINT MARK
                                        PROTECT
                            SLIDE SHOW       SLIDE SHOW
                            FILE NO.        FILE NO.
                            DELETE ALL DELETING  DELETE ALL COMPLETE
                            FORMAT         FORMAT
                             RETURN         RETURN
                            [MENU] : END      [MENU] : END
210
Odstraňovanie obrázkov – DELETE      Képek törlése – DELETE

Zrušenie odstránenia všetkých obrázkov   A „Memory Stick” memóriakártyán
uložených na pamä ovej karte “Memory    található összes kép törlésének
Stick”                   visszavonása
V kroku 4 vyberte možnos RETURN a potom  Az 4. lépésben válassza a RETURN parancsot,
stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.   majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.

Ke je zobrazený text DELETING       Mialatt a DELETING kijelzés látható
Neotáčajte prepínač POWER a nestláčajte  Ne fordítsa el a POWER kapcsolót, és más
žiadne tlačidlá.              gombot se nyomjon meg.

Ak je plôška na ochranu proti zápisu na  Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená  füle LOCK állásban van
do polohy LOCK               Képek nem törölhetők.
Obrázky sa nedajú odstráni .
                                             Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
                                             Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                             211
                            Nyomtatási jel
 Zápis tlačovej značky                 elhelyezése
 – funkcia PRINT MARK                 – PRINT MARK
 – iba typ DCR-TRV340E                 – csak DCR-TRV340E esetén
 Tlačovou značkou označíte nahratý statický      A nyomtatási jellel meg lehet adni azokat a
 obrázok určený na vytlačenie. Túto funkciu      felvett állóképeket, amelyeket ki szeretne
 môžete využi pre neskoršie tlačenie statických    nyomtatni. Ez a funkció akkor hasznos, ha az
 obrázkov.                       állóképek kinyomtatására csak később kerül sor.
 Kamkordér zodpovedá štandardu DPOF (Digital      A kamera megfelel a kinyomtatandó állóképek
 Print Order Format), ktorý slúži na označovanie    megadására szolgáló DPOF (Digital Print Order
 statických obrázkov určených na tlač.         Format - a digitális nyomtatási utasítás
                            formátuma) szabványnak.
 Príprava
 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu “Memory      A művelet megkezdése előtt
 Stick”.                        Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
                            kamerába.
 (1) Prepínač POWER nastavte do polohy
   MEMORY alebo PLAYER. Skontrolujte, či je     (1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa PLAYER
   prepínač LOCK nastavený v avo (uvo ni ).       vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
 (2) Prehrajte statický obrázok, ktorý chcete       arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
   označi tlačovou značkou.               (nyitott helyzetben) áll.
 (3) Nastavenia ponuky zobrazíte stlačením       (2) Játssza le azt a képet, amelyre nyomtatási
   tlačidla MENU.                    jelent kíván tenni.
 (4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH        (3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
   EXEC vyberte možnos PRINT MARK v     a      MENU gombot.
   potom ovládací prvok stlačte.           (4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
 (5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH          menüben válassza ki a PRINT MARK
   EXEC vyberte položku ON a potom ovládací       menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
   prvok stlačte.                  (5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
 (6) Zobrazenie nastavenia ponuky zrušíte         az ON menüpontot, majd nyomja meg a
   stlačením tlačidla MENU. Ved a názvu súboru      tárcsát.
   obrázka určeného na tlač sa zobrazí značka    (6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
      .                        gombot. A nyomtatási jellel ellátott kép
                              adatfájljának neve mellett megjelenik a
                              szimbólum.
                          4   MEMORY SET
                              STILL SET
                              MOVIE SET
                              PRINT MARK OFF
                              PROTECT
                                         MEMORY SET
                                         STILL SET
                                         MOVIE SET
                                         PRINT MARK ON
                                         PROTECT   OFF
                              SLIDE SHOW      SLIDE SHOW
                              FILE NO.       FILE NO.
                              DELETE ALL      DELETE ALL
                              FORMAT        FORMAT
                               RETURN        RETURN
                              [MENU] : END     [MENU] : END
        3,6                 5   MEMORY SET
                              STILL SET
                              MOVIE SET
                                         MEMORY SET
                                         STILL SET
                                         MOVIE SET
                              PRINT MARK ON     PRINT MARK ON
                              PROTECT   OFF    PROTECT
                              SLIDE SHOW      SLIDE SHOW
                              FILE NO.       FILE NO.
                              DELETE ALL      DELETE ALL
             MENU               FORMAT
                               RETURN
                                         FORMAT
                                          RETURN
                              [MENU] : END     [MENU] : END
212
Zápis tlačovej značky              Nyomtatási jel elhelyezése
– funkcia PRINT MARK              – PRINT MARK

Zrušenie zápisu tlačových značiek        Nyomtatási jelek elhelyezésének
V kroku 5 vyberte položku OFF a potom stlačte  visszavonása
ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.          Az 5. lépésben válassza az OFF parancsot, majd
                        nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamä ovej karte “Memory Stick” nastavená    Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
do polohy LOCK                 füle LOCK állásban van
Statické obrázky nie je možné označova     Nem lehet az állóképekre nyomtatási jelet tenni.
tlačovými značkami.
                        Mozgókép
Pohyblivý obraz                 Mozgóképre nem lehet nyomtatási jelet tenni.
Pohyblivý obraz nie je možné označova
tlačovými značkami.               Ha villog a fájlnév
                        Az illető állóképre nem lehet nyomtatási jelet
Ak bliká názov súboru              tenni.
Pre statický obrázok sa nedá zapísa tlačová
značka.
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
                                                  Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
                                                  213
 Používanie volite nej                      A külön megvásárolható
 tlačiarne                            nyomtató használata
 – iba typ DCR-TRV340E                      – csak DCR-TRV340E esetén
 Pomocou tlačiarne (volite né príslušenstvo)           A kamerához csatlakoztatható (külön
 pripojenej ku kamkordéru je možné tlači obrázky         megvásárolható) nyomtató segítségével a
 na tlačový papier.                       képeket nyomtatópapírra is ki tudja nyomtatni.
 Bližšie informácie získate v návode na             A részleteket illetően olvassa el a nyomtató
 používanie tlačiarne.                      használati útmutatóját.
 Statické obrázky je možné tlači viacerými            Az állóképek kinyomtatásának számos módja
 spôsobmi. V nasledujúcich krokoch je popísaný          van. Az alábbiakban azonban csak azt
 postup tlače pri výbere položky   v              ismertetjük, hogyan lehet úgy nyomtatni, hogy a
 nastaveniach ponuky kamkordéra (s. 127).            kamera menüjében a     ikont választja ki
                                 (127. oldal).
 Príprava
 •Do kamkordéra vložte nahratú pamä ovú kartu          A művelet megkezdése előtt
  “Memory Stick”.                        •Tegyen be egy képeket tartalmazó „Memory
 •Pripojte tlačiareň ku kamkordéru.                Stick” memóriakártyát a kamerába.
                                 •A külön megvásárolható nyomtatót
                                  csatlakoztassa a kamerához.


                                 Tlačiareň/Nyomtató

      9PIC PRINT          DATE/TIME
     PRINT SET          PRINT SET    DATE
     9PIC PRINT  RETURN     9PIC PRINT
     DATE/TIME   SAME      DATE/TIME   OFF
      RETURN    MULTI      RETURN    DATE
            MARKED            DAY&TIME
     [MENU] : END         [MENU] : END
                                                 MENU

 Na tlačový papier s deviatimi po ami môžete           A 9 osztású nyomtatópapírra 9 állóképet lehet
 vytlači devä statických obrázkov. V               nyomtatni. A menüben válassza ki a kívánt
 nastaveniach ponuky vyberte požadovaný režim.          üzemmódot.

                                  MULTI PICS alebo MARKED PICS*/
                                   MULTI PICS (több kép) vagy
                 SAME PICS             MARKED PICS* (kijelölt képek)
 * Devä statických obrázkov označených              * Együtt nyomtat ki 9 darab, nyomtatási jellel
  tlačovými značkami sa vytlačí spoločne.             ellátott állóképet.214
                        A külön megvásárolható nyomtató
Používanie volite nej tlačiarne        használata

Obrázky môžete tlači spolu s dátumom a časom  A nyomtatott képre ráírható a felvétel dátuma és/
záznamu. V nastaveniach ponuky vyberte     vagy időpontja. A menüben válassza ki a kívánt
požadovaný režim.               üzemmódot.

              DATE             DAY & TIME
                 4 7 2002             4 12:00
Obrázky nahraté v režime viacnásobnej     Felosztott képernyős üzemmódban rögzített
obrazovky                   képek
Obrázky nahraté v režime viacnásobnej     Felosztott képernyős üzemmódban készített
obrazovky nemôžete vytlači na tlačový papier  képek nem nyomtathatók ki öntapadóscímke-
určený na nálepky.               papírra.
                                                  Funkcie pamä ovej karty “Memory Stick”
Pohyblivý obraz nahratý na pamä ovej karte   „Memory Stick” memóriakártyára felvett
“Memory Stick”                 mozgóképek
Pohyblivý obraz nie je možné vytlači .     Mozgóképek nem nyomtathatók ki.

Ak nie sú na pamä ovej karte “Memory Stick”  Ha a „Memory Stick” memóriakártyán nincs
žiadne súbory                 fájl
Na obrazovke sa zobrazí nápis “ NO STILL    A képernyőn megjelenik a „ NO STILL IMAGE
IMAGE FILE”.                  FILE” üzenet.

Ak sa tam nenachádzajú žiadne súbory s     Ha nincsenek PRINT MARK nyomtatási jellel
tlačovou značkou (PRINT MARK)         ellátott fájlok
Na obrazovke sa zobrazí nápis “ NO PRINT    A képernyőn megjelenik a „ NO PRINT
MARK”.                     MARK” üzenet.

Obrázky upravené použitím funkcie 9PIC     A 9PIC PRINT funkcióval feldolgozott képek
PRINT                     esetén                       Művetetek „Memory Stick” memóriakártyákkal
Indikátor DATE/TIME nie je možné vloži .    Nem illeszthető be DATE/TIME kijelző.
                                                  215
 — Riešenie problémov —

   Slovensky

 Typy problémov a možnosti ich riešenia
 Pri riešení problémov, ktoré sa vyskytnú pri používaní kamkordéra, použite nasledujúcu tabu ku. Ak sa
 problém nevyrieši, odpojte zdroj napájania a obrá te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
 alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Ak sa na obrazovke alebo na
 displeji objaví text “C:ss:ss”, je spustená funkcia zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky. Ďalšie
 informácie získate na strane 223.


   V režime nahrávania

 Príznak               Príčina a riešenie
 Tlačidlo START/STOP nefunguje.    • Prepínač POWER nie nastavený do polohy CAMERA.
                     c Nastavte ho do polohy CAMERA (s. 27).
                    • Páska je na konci.
                     c Previňte pásku alebo vložte novú (s. 25, 43).
                    • Plôška na ochranu proti zápisu je nastavená tak, že je vidie
                     červenú značku.
                     c Použite novú pásku alebo posuňte plôšku (s. 25, 26).
                    • Páska sa prilepila k bubnu (kondenzácia vlhkosti).
                     c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
                      nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 244).
 Napájanie sa vypne.         • Kamkordér bol pri používaní v režime CAMERA viac ako tri
                     minúty v pohotovostnom režime.
                     c Nastavte prepínač POWER do polohy OFF (CHG) a potom
                      znova do polohy CAMERA (s. 27).
                    • Batéria je vybitá alebo takmer vybitá.
                     c Nainštalujte nabitú batériu (s. 17, 18).
 Obraz v h adáčiku je nejasný.    • Optický systém h adáčika nie je nastavený.
                     c Nastavte optický systém h adáčika (s. 32).
 Funkcia SteadyShot nefunguje.    • Funkcia STEADYSHOT má v nastaveniach ponuky hodnotu
                     OFF.
                     c Nastavte ju do polohy ON (s. 127).
 Funkcia automatického zaostrovania • Je nastavený režim ručného zaostrovania.
 nefunguje.               c Nastavte položku FOCUS do režimu automatického
                      zaostrovania (s. 69).
                    • Podmienky snímania nie sú vhodné na automatické
                     zaostrovanie.
                     c Nastavte ručnú úpravu expozície (s. 69).
 V h adáčiku nie je obraz.      • Panel LCD je otvorený.
                     c Zatvorte panel LCD (s. 44).
 Pri snímaní predmetov, ako sú svetlá • Kontrast medzi snímaným objektom a pozadím je ve mi ve ký.
 alebo plameň sviečky na tmavom     Nie je to porucha.
 pozadí, sa zobrazuje zvislý pruh.
 Pri snímaní ve mi jasného predmetu  • Nie je to porucha.
 sa zobrazuje zvislý pruh.
 Na obrazovke sa zobrazujú malé    • Sú zapnuté režimy Slow shutter, Super NightShot alebo Colour
 biele, červené, modré alebo zelené   Slow Shutter. Nie je to porucha.
 bodky.
 Statické obrázky sa nedajú nahra na  • Položka PHOTO REC v nastaveniach ponuky je nastavená na
 pásku                  hodnotu MEMORY.
                     c Nastavte ju na hodnotu TAPE (s. 127) (len typ DCR-
216                     TRV340E).
Typy problémov a možnosti ich riešenia

Príznak                Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazuje neznámy   • Ak uplynie 10 minút od nastavenia prepínača POWER do
obraz.                  polohy CAMERA alebo ak je v nastaveniach ponuky zapnutý
                     režim DEMO MODE (hodnota ON) a v kamkordéri nie je kazeta,
                     kamkordér začne automaticky prehráva ukážku.
                     c Vložte kazetu a prehrávanie ukážky sa zastaví.
                      Režim DEMO MODE je možné aj zruši (s. 136).
Nahratý obraz má nesprávne alebo    • Funkcia NIGHTSHOT je nastavená na hodnotu ON (zapnutá).
neprirodzené farby.           c Nastavte ju do polohy OFF (s. 36).
Obraz je príliš jasný a snímaný objekt • Nahrávate na dobre osvetlenom mieste pri zapnutej funkcii
sa nezobrazuje na obrazovke.       NIGHTSHOT (hodnota ON).
                     c Nastavte ju do polohy OFF (s. 36).
                    • Je zapnutá funkcia snímania v protisvetle.
                     c Vypnite ju (s. 35).
Nie je poču uzávierku.         • V nastaveniach ponuky je položka BEEP nastavená na
                     hodnotu OFF.
                     c Nastavte ju do polohy MELODY alebo NORMAL (s. 127).
Pri snímaní televíznej alebo      • Vypnite funkciu STEADYSHOT (hodnota OFF) v nastaveniach
počítačovej obrazovky sa zobrazuje    ponuky (s. 127).
vodorovný čierny pruh.
                                                   Riešenie problémov
Externý blesk (volite né      • Napájanie externého blesku je vypnuté alebo nie je
príslušenstvo) nefunguje.       nainštalovaný zdroj napájania.
                   c Zapnite externý blesk alebo nainštalujte zdroj napájania.
                  • Sú pripojené dva alebo viac externých bleskov.
                   c Pripojený môže by iba jeden externý blesk.
                  • Pri nahrávaní v svetlom prostredí je režim FLASH MODE v
                   nastaveniach ponuky nastavený na hodnotu AUTO.
                   c Nastavte ho do polohy ON (s. 127).
                                                   Hibaelhárítás
                               (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                   217
 Typy problémov a možnosti ich riešenia

   V režime prehrávania

 Príznak                Príčina a riešenie
 Páska sa po stlačení tlačidla     • Prepínač POWER nie je nastavený do polohy PLAYER.
 ovládania videa nepohybuje.       c Nastavte ho do polohy PLAYER (s. 43).
 Tlačidlo prehrávania nefunguje.    • Páska je na konci.
                      c Previňte ju na začiatok (s. 43).
 V obraze sú vodorovné čiary,      • Videohlavy môžu by znečistené.
 prehrávaný obraz nie je jasný alebo   c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou značky Sony V8-25CLD
 sa nezobrazuje.               (volite né príslušenstvo, s. 245).
 Páska sa prehráva bez zvuku alebo   • Pri prehrávaní stereofónnej pásky je položka HiFi SOUND v
 je poču iba slabý zvuk.         nastaveniach ponuky nastavená na hodnotu 2.
                      c Nastavte ho do polohy STEREO (s. 127).
                     • Hlasitos je nastavená na minimum.
                      c Stlačte tlačidlo VOLUME + (s. 43).
                     • Položka AUDIO MIX v nastaveniach ponuky je nastavená na
                      hodnotu ST2.
                      c Upravte nastavenie položky AUDIO MIX (s. 127).
 Vyh adávanie dátumu nepracuje     • Páska obsahuje v nahrávanej oblasti prázdnu oblas (s. 89).
 správne.
 Obraz nahratý v systéme Digital8    • Položka PB MODE v nastaveniach ponuky je nastavená na
 sa neprehráva.              hodnotu   / .
                     c Nastavte ju do polohy AUTO (s. 127).
 Páska nahratá v systéme Hi8 alebo v  • Nastavte funkciu PB MODE na hodnotu   / v
 štandardnom systéme 8 sa         nastaveniach ponuky (s. 127).
 neprehráva správne.
218
Typy problémov a možnosti ich riešenia

 V režimoch nahrávania a prehrávania

Príznak                 Príčina a riešenie
Napájanie sa nezapne.          • Nie je nainštalovaná batéria, prípadne je vybitá alebo takmer
                      vybitá.
                      c Nainštalujte nabitú batériu (s. 17, 18).
                     • Sie ový adaptér nie je pripojený do sie ovej zásuvky.
                      c Sie ový adaptér pripojte do sie ovej zásuvky (s. 22).
Funkcia vyh adávania konca        • Po nahrávaní sa vysunula páska.
nefunguje.                • Na novú pásku ste zatia nič nenahrali.
Funkcia vyh adávania konca        • Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblas .
nefunguje správne.
Batéria sa rýchlo vybíja.        • Prevádzková teplota je príliš nízka.
                     • Batéria nie je dostatočne nabitá.
                     c Batériu znova úplne nabite (s. 18).
                     • Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi .
                     c Nahra te ju novou batériou (s. 17).
Indikátor zostávajúceho času batérie   • Batéria sa dlho používala vo ve mi horúcom alebo ve mi
neukazuje správny čas.           studenom prostredí.
                     • Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi .
                                                        Riešenie problémov
                     c Nahra te ju novou batériou (s. 17).
                     • Batéria je vybitá.
                     c Použite úplne nabitú batériu (s. 17, 18).
                     • V zostávajúcom čase batérie sa vyskytla odchýlka.
                     c Batériu úplne nabite, aby indikátor zostávajúceho času
                       batérie začal ukazova správny čas (s. 18).
Napájanie sa preruší, aj ke indikátor  • V zostávajúcom čase batérie sa vyskytla odchýlka.
zostávajúceho času batérie ukazuje,    c Batériu úplne nabite, aby indikátor zostávajúceho času
                                                        Hibaelhárítás
že batéria má ešte dostatočnú        batérie začal ukazova správny čas (s. 18).
prevádzkovú kapacitu.
Páska sa nedá vybra z priestoru pre   • Zdroj napájania je odpojený.
pásku.                  c Pevne ho pripojte (s. 17, 22).
                     • Batéria je vybitá.
                     c Použite nabitú batériu (s. 17, 18).
Indikátory % a Z blikajú a žiadna    • V prístroji sa skondenzovala vlhkos .
funkcia okrem vysúvania pásky       c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
nefunguje.                  nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 244).
                                  (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                        219
 Typy problémov a možnosti ich riešenia

   Pri používaní pamä ovej karty “Memory Stick”
 – iba typ DCR-TRV340E
 Príznak               Príčina a riešenie
 Pamä ová karta “Memory Stick”    • Prepínač POWER nie je nastavený do polohy MEMORY.
 nepracuje.               c Nastavte ho do polohy MEMORY (s. 158).
                    • Pamä ová karta “Memory Stick” nie je vložená.
                     c Vložte pamä ovú kartu “Memory Stick” (s. 152).
 Nahrávanie nefunguje.        • Pamä ová karta “Memory Stick” je plná.
                     c Odstráňte nepotrebné obrázky a nahrávajte znova (s. 209).
                    • Vložená pamä ová karta “Memory Stick” je nesprávne
                     naformátovaná.
                     c Naformátujte ju na vašom kamkordéri, alebo použite inú
                      pamä ovú kartu “Memory Stick” (s. 134, 152).
                    • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
                     Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
 Obrázok sa nedá odstráni .      • Obrázok je chránený.
                     c Zrušte ochranu obrázkov (s. 207).
                    • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
                     Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
 Pamä ová karta “Memory Stick” sa   • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
 nedá formátova .            Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
 Nie je možné odstráni všetky     • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
 obrázky.                Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
 Obrázok nie je možné chráni .    • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
                     Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
                    • Obrázok, ktorý chcete chráni , sa neprehráva.
                     c Stlačením tlačidla MEMORY PLAY prehrajte obrázok
                      (s. 185).
 Pre statický obrázok sa nedá zapísa • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
 tlačová značka.            Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
                    • Obrázok, pre ktorý chcete zapísa tlačovú značku, sa
                     neprehráva.
                     c Stlačením tlačidla MEMORY PLAY prehrajte obrázok
                      (s. 185).
                    • Pokúšate sa zapísa tlačovú značku na pohyblivý obraz.
                     c Tlačové značky nie je možné zapísa na pohyblivý obraz.
 Funkcia ukladania fotografií     • Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory
 nefunguje.               Stick” je nastavená do polohy LOCK.
                     c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 149).
 V pohotovostnom režime alebo     • Položka PHOTO REC v nastaveniach ponuky je nastavená na
 počas nahrávania dynamických      hodnotu TAPE.
 obrázkov na pásku sa statické     c Nastavte ju na hodnotu MEMORY (s. 127) (len typ DCR-
 obrázky nedajú nahráva na         TRV340E).
 pamä ovú kartu “Memory Stick”

220
Typy problémov a možnosti ich riešenia

 Iné

Príznak                Príčina a riešenie
Funkcia Úprava digitálneho       • Prepínač vstupu na videorekordéri nie je správne nastavený.
programu na pásku nefunguje.       c Skontrolujte pripojenie a na videorekordéri znova nastavte
                      prepínač vstupu (s. 98).
                    • Kamkordér je pripojený k zariadeniu DV inej značky ako Sony
                     použitím kábla i.LINK (prípojného kábla DV).
                     c Nastavte ho do polohy IR (s. 99).
                    • Pokúsili ste sa nastavi program v prázdnej oblasti pásky.
                     c Program nastavte znova na nahratú čas (s. 109).
                    • Kamkordér a videorekordér nie sú synchronizované.
                     c Upravte synchronizáciu (s. 107).
                    • Kód IR SETUP nie je správny.
                     c Nastavte správny kód (s. 101).
                    • Položka PB MODE v nastaveniach ponuky je nastavená na
                     hodnotu    / .
                     c Nastavte ju na hodnotu AUTO (s. 127).
Funkcia Úprava digitálneho       • Pokúsili ste sa nastavi program na prázdnu čas pásky.
programu na pamä ovú kartu        c Program nastavte znova na nahratú čas (s. 180).
                                                       Riešenie problémov
“Memory Stick” nefunguje (iba typ
DCR-TRV340E).
Dia kový ovládač kamkordéra      • Položka COMMANDER v nastaveniach ponuky je nastavená
nefunguje.                na hodnotu OFF.
                    c Nastavte ju do polohy ON (s. 127).
                    • Infračervené lúče majú v ceste prekážku.
                    c Odstráňte prekážku.
                    • Batéria je nesprávne vložená. Nesúhlasia znamienka polarity +
                     a –.
                                                       Hibaelhárítás
                    c Vložte batériu správne (s. 263).
                    • Batérie sú vybité.
                    c Vložte nové batérie (s. 263).
Kamkordér je pripojený k výstupu    • Položka DISPLAY v nastaveniach ponuky je nastavená na
televízora alebo videorekordéra a    hodnotu V-OUT/LCD.
obraz z televízora alebo        c Nastavte ju do polohy LCD (s. 127).
videorekordéra sa nezobrazuje.
Po dobu piatich sekúnd znie melódia  • V prístroji sa skondenzovala vlhkos .
alebo pípanie.             c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
                      nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 244).
                    • Nastali problémy s kamkordérom.
                    c Vyberte pásku, znova ju vložte a potom pokračujte v práci s
                      kamkordérom.
Batéria sa nedá nabi .         • Prepínač POWER nie je nastavený do polohy OFF (CHG).
                    c Nastavte ho do polohy OFF (CHG).
Pri nabíjaní batérie nesvieti     • Nabíjanie je dokončené.
podsvietenie displeja.         • Sie ový adaptér je odpojený.
                    c Pevne ho pripojte (s. 18).
                    • Batéria je chybná.
                    c Obrá te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
                      na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
                      Sony.
                                 (pokračovanie na nasledujúcej strane)
                                                       221
 Typy problémov a možnosti ich riešenia

   Iné

 Príznak                Príčina a riešenie
 Pri nabíjaní batérie bliká indikátor  • Batéria nie je správne nainštalovaná.
 zostávajúceho času batérie.        c Nainštalujte ju správne.
                     • Batéria je chybná.
                      c Obrá te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
                        na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
                        Sony.
 Napájanie je zapnuté, ale žiadna    • Odpojte napájací kábel sie ového adaptéra alebo vyberte
 funkcia nefunguje.            batériu. Približne po jednej minúte zdroj napájania znova
                      pripojte. Zapnite napájanie. Ak funkcie stále nefungujú, otvorte
                      panel LCD a pomocou ostrého predmetu stlačte tlačidlo
                      RESET pod tlačidlom TITLE. (Stlačením tlačidla RESET sa
                      všetky nastavenia vrátane dátumu a času vrátia na predvolené
                      hodnoty.) (s. 257).
 Obrazové údaje sa pomocou        • Kábel USB bol pripojený pred dokončením inštalácie ovládača
 pripojenia USB nedajú prenáša .      USB.
                      c Odinštalujte nesprávny ovládač USB a znovu nainštalujte
                        ovládač USB (s. 118, 194).
222
 Slovensky

Zobrazenie výsledkov vlastnej diagnostiky
Kamkordér má funkciu zobrazenia výsledkov vlastnej
                               Obrazovka LCD, h adáčik alebo
diagnostiky.
                               okienko displeja
Táto funkcia zobrazí aktuálny stav kamkordéra na
obrazovke alebo na displeji v podobe pä miestneho            C:21:00
kódu (kombinácia písmen a čísel).
Ak je zobrazený pä miestny kód, skontrolujte
nasledujúci zoznam kódov. Posledné dve miesta
kódu (označené ako ss) sa budú líši v závislosti od
stavu kamkordéra.
                               Zobrazenie výsledkov vlastnej
                               diagnostiky
                               • C:ss:ss
                                Údržbu kamkordéra môžete robi
                                sami.
                               • E:ss:ss
                                Obrá te sa na obchodného zástupcu
                                spoločnosti Sony alebo na najbližšie
                                autorizované stredisko spoločnosti
                                Sony.


Pä miestne zobrazenie       Príčina a riešenie
                                                     Riešenie problémov
C:04:ss              • Nepoužívate batériu typu “InfoLITHIUM”.
                   c Použite batériu typu “InfoLITHIUM” (s. 20, 239).
C:21:ss              • V prístroji sa skondenzovala vlhkos .
                   c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
                    nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 244).
C:22:ss              • Videohlavy sú znečistené.
                   c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou značky Sony V8-25CLD
                    (volite né príslušenstvo, s. 245).
                                                     Hibaelhárítás
C:31:ss              • Nastala iná porucha, ktorú môžete samostatne odstráni .
C:32:ss               c Vyberte pásku, znova ju vložte a potom pokračujte v práci s
                    kamkordérom.
                   c Odpojte napájací kábel sie ového adaptéra alebo odstráňte
                    batériu. Po opätovnom pripojení zdroja napájania pokračujte
                    v práci s kamkordérom.
E:20:ss              • Nastala porucha, ktorú nemôžete samostatne odstráni .
E:61:ss               c Obrá te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
E:62:ss                 na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
                    Sony a oznámte im hodnotu pä miestneho kódu (napríklad:
                    E:61:10)

Ak sa problém nepodarí vyrieši ani po viacnásobnom vyskúšaní navrhovaných postupov, obrá te sa
na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
                                                     223
   Slovensky

 Indikátory upozornenia a hlásenia
 Ak sa na obrazovke alebo na displeji objavia indikátory alebo hlásenia, postupujte nasledovne.
 Ďalšie informácie sú na stranách uvedených v zátvorkách “( )”.

 Indikátory upozornenia

                     100–0001   C:21:00
 100-0001 Indikátor upozornenia na súbor       Q Indikátor upozornenia na stav pásky
 (iba typ DCR-TRV340E)                Pomalé blikanie:
 Pomalé blikanie:                   •Páska je takmer na konci.
 •Súbor je poškodený.                 •V prístroji nie je vložená páska.*
 •Súbor sa nedá číta .                •Plôška na ochranu proti zápisu je nastavená do
 •Pokúšate sa použi funkciu MEMORY MIX na       polohy, v ktorej je odkrytá červená značka
  pohyblivý obraz (s. 168).              (s. 26).*
                            Rýchle blikanie:
 C:21:00 Zobrazenie výsledkov vlastnej        •Páska je na konci.*
 diagnostiky (s. 223)
                            Z Z Musíte vysunú kazetu*
 E Indikátor upozornenia na stav batérie       Pomalé blikanie:
 Pomalé blikanie:                   •Plôška na ochranu proti zápisu je nastavená do
 •Batéria je takmer vybitá.              polohy, v ktorej je odkrytá červená značka
  Indikátor E niekedy bliká aj v takom prípade,
                            (s. 26).
  ak je zostávajúci čas batérie ešte v rozsahu od
  pä do desa minút, v závislosti od          Rýchle blikanie:
  prevádzkových podmienok, prostredia a stavu     •V prístroji sa skondenzovala vlhkos (s. 244).
  batérie.                      •Páska je na konci.
 Rýchle blikanie:                   •Funkcia zobrazenia výsledkov vlastnej
 •Batéria je vybitá.                  diagnostiky je aktivovaná (s. 223).

 % V prístroji sa skondenzovala vlhkos *       - Obrázok je chránený*
 Rýchle blikanie:                   (iba typ DCR-TRV340E)
 •Vyberte kazetu, vypnite kamkordér a priestor    Pomalé blikanie:
  pre kazetu nechajte približne jednu hodinu     •Obrázok je chránený (s. 207).
  otvorený (s. 244).
                             Indikátor upozornenia na blesk (volite né
   Indikátor upozornenia na pamä ovú kartu      príslušenstvo)
 “Memory Stick”* (iba typ DCR-TRV340E)        Rýchle blikanie:
 Pomalé blikanie:                   •Vyskytla sa chyba externého blesku (volite né
 •Nie je vložená žiadna pamä ová karta “Memory     príslušenstvo).
  Stick”.

   Indikátor upozornenia na formátovanie       * Zaznie melódia alebo pípnutie.
 pamä ovej karty “Memory Stick” (iba typ
 DCR-TRV340E)
 Rýchle blikanie:
 •Údaje na pamä ovej karte “Memory Stick” sú
  poškodené (s. 149).*
 •Pamä ová karta “Memory Stick” nie je správne
  naformátovaná (s. 134).
224
Indikátory upozornenia a hlásenia

Upozorňujúce hlásenia
•CLOCK SET             Nastavte dátum a čas (s. 23).
•FOR “InfoLITHIUM”         Použite batériu typu “InfoLITHIUM” (s. 239).
 BATTERY ONLY
•Q Z TAPE END           Páska je na konci.*
•Q NO TAPE             Vložte pásku.*
•  CLEANING CASSETTE       Videohlavy sú znečistené (s. 245). (Na obrazovke sa zobrazí
                  indikátor x a nápis “ CLEANING CASSETTE”.)
•  FULL**             Pamä ová karta “Memory Stick” je plná* (s. 162).
•  -**              Plôška na ochranu proti zápisu na pamä ovej karte “Memory Stick”
                  je nastavená do polohy LOCK* (s. 149).
•  NO FILE**           Na pamä ovej karte “Memory Stick” nie je nahratý žiadny obrázok*
                  (s. 186).
•  NO MEMORY STICK**       Nie je vložená žiadna pamä ová karta “Memory Stick”.*
•  AUDIO ERROR**         Pokúšate sa nahra obraz so zvukom, ktorý nie je môžné s týmto
                  kamkordérom nahráva na pamä ovú kartu “Memory Stick”*
                  (s. 179).
•  MEMORY STICK ERROR** Údaje na pamä ovej karte “Memory Stick” sú poškodené* (s. 152).
                                                   Riešenie problémov
•  FORMAT ERROR**         Skontrolujte typ formátovania* (s. 134).
•  - DIRECTORY ERROR**      Pamä ová karta “Memory Stick” obsahuje viac ako jeden adresár
                  typu 100msdcf* (s. 186).
•  PLAY ERROR**         Obraz je skreslený a nedá sa prehráva .*
•   NO PRINT MARK**       V nastaveniach ponuky ste vybrali hodnotu MARKED pre položku
                  9PIC PRINT pri použití pamä ovej karty “Memory Stick”, ktorá
                  neobsahuje žiadne obrázky s tlačovou značkou* (s. 215).
                                                   Hibaelhárítás
•  NO STILL IMAGE FILE**     V nastaveniach ponuky ste použili hodnotu MULTI pre položku
                  9PIC PRINT pri použití pamä ovej karty “Memory Stick”, ktorá
                  neobsahuje žiadne statické obrázky* (s. 215).
•DELETING**            Počas odstraňovania všetkých obrázkov na pamä ovej karte
                  “Memory Stick” ste stlačili tlačidlo PHOTO.*
•FORMATTING**           Počas formátovania pamä ovej karty “Memory Stick” ste stlačili
                  tlačidlo PHOTO.*
•  NOW CHARGING          Externý blesk (volite né príslušenstvo) nefunguje správne.*


* Zaznie melódia alebo pípnutie.
** Iba typ DCR-TRV340E
                                                   225
 — Hibaelhárítás —

   Magyar

 Hibatípusok és elhárításuk
 Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat alapján hárítsa el. Ha
 a probléma továbbra is fennáll, iktassa ki az áramforrást, és forduljon a legközelebbi Sony
 márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi szakszervizhez. Ha a képernyőn vagy a kijelzőn a
 „C:ss:ss” kijelzés jelenik meg, bekapcsolt az öndiagnózis funkció. Lásd 233. oldal.


   Felvételi üzemmódban

 Hibajelenség              Ok és/vagy teendő
 A START/STOP gomb nem működik.     • A POWER kapcsoló nem CAMERA helyzetben áll.
                      c Állítsa CAMERA helyzetbe (27. oldal).
                     • A szalag a végére ért.
                      c Csévélje vissza a szalagot, vagy tegyen be másikat (25. és
                       43. oldal).
                     • Az írásvédő fül olyan állásban van, hogy látható a piros jel.
                      c Használjon új kazettát, vagy csúsztassa el a fület
                       (25. és 26. oldal).
                     • A szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás).
                      c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
                       hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez. (244. oldal)
 A kamera kikapcsol.           • CAMERA üzemmódban a kamera már több mint 3 percig volt
                      készenléti üzemmódban.
                      c Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG), majd ismét CAMERA
                       helyzetbe (27. oldal).
                     • Az akkumulátor kimerült vagy kimerülőben van.
                      c Tegyen bele feltöltött akkumulátort (17. és 18. oldal).
 A kereső képernyőjén látható kép    • Nincs beállítva a kereső lencséje.
 életlen.                 c Állítsa be a kereső lencséjét (32. oldal).
 Nem működik a SteadyShot        • A STEADYSHOT funkciót az OFF beállítás választásával
 képstabilizátor-funkció.         kikapcsolta a menüben.
                      c Állítsa ON értékre (127. oldal).
 Nem működik az automatikus       • Kézi fókuszbeállítás van bekapcsolva.
 fókuszálás funkció.           c A FOCUS funkciót állítsa automatikus fókuszbeállításra
                       (69. oldal).
                     • A felvételi körülmények nem alkalmasak az automatikus
                      fókuszálás funkció használatára.
                      c Váltson át kézi fókuszbeállításra (69. oldal).
 A kép nem jelenik meg a keresőben.   • Nyitva van az LCD képernyő táblája.
                      c Zárja be az LCD táblát (44. oldal).
 Függőleges sáv jelenik meg, amikor   • Túl nagy a kontraszt a tárgy és a háttér között. A jelenség nem
 sötét háttér előtt például fényforrást  utal meghibásodásra.
 vagy gyertyalángot filmez.
 Ha nagyon fényes tárgyról készít     • A jelenség nem utal meghibásodásra.
 felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
 A képernyőn apró fehér, piros, kék    • Be van kapcsolva a kis zársebesség (Slow shutter), a Super
 vagy zöld pontok jelennek meg.       NightShot vagy a Colour Slow Shutter üzemmód. A jelenség
                       nem utal meghibásodásra.
 Szalagra nem sikerül állóképet      • PHOTO REC menüpontot MEMORY helyzetbe állította.
 rögzíteni                 c Állítsa TAPE helyzetbe (127. oldal) (csak DCR-TRV340E
                        esetén)
226
Hibatípusok és elhárításuk

Hibajelenség              Ok és/vagy teendő
Ismeretlen kép jelenik meg a       • Ha nincs kazetta a kamerában, akkor körülbelül 10 perccel
képernyőn.                 azután, hogy a POWER kapcsolót CAMERA, a DEMO MODE
                      menüpontot ON értékre állította, a kamera automatikusan
                      elkezdi lejátszani a bemutatót.
                     c Tegyen be egy kazettát, és a bemutató leáll.
                       A DEMO MODE funkciót a menüben is kikapcsolhatja
                       (146. oldal).
A felvétel színei természetellenesek   • A NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe állította.
vagy nem valósághűek.           c Állítsa OFF helyzetbe (36. oldal).
A kép túl világos, és a felvétel tárgya • Jól megvilágított helyen állította a NIGHTSHOT kapcsolót ON
nem jelenik meg a képernyőn.        helyzetbe.
                     c Állítsa OFF helyzetbe (36. oldal).
                     • Bekapcsolt az ellenfényt kompenzáló funkció.
                     c Kapcsolja ki (35. oldal)
A zárhang nem hallható.         • A BEEP funkciót az OFF beállítás választásával kikapcsolta a
                      menüben.
                     c Állítsa MELODY vagy NORMAL értékre (127. oldal).
Tv-képernyő vagy számítógép-       • Állítsa a STEADYSHOT menüpontot OFF állapotba (127. oldal).
képernyő filmezésekor vízszintes
                                                      Riešenie problémov
fekete sáv jelenik meg.
A (külön megvásárolható) külső vaku  • A külső vaku ki van kapcsolva, vagy nincs csatlakoztatva
nem működik.              hozzá áramforrás.
                    c Kapcsolja be a külső vakut, illetve csatlakoztassa megfelelő
                     áramforráshoz.
                   • Egynél több külső vakut csatlakoztatott a készülékhez.
                    c Csak egyetlen külső vaku csatlakoztatható.
                   • Világos helyen készít felvételt, és a menüben a FLASH MODE
                    üzemmód értékéül az AUTO értéket választotta.
                                                      Hibaelhárítás
                    c Állítsa ON értékre (127. oldal).
                                     (folytatás a következő oldalon)
                                                      227
 Hibatípusok és elhárításuk

   Lejátszási üzemmódban

 Hibajelenség             Ok és/vagy teendő
 A kamera nem reagál a szalagkezelő  • A POWER kapcsoló nem PLAYER helyzetben áll.
 gombok megnyomására.          c Állítsa PLAYER helyzetbe (43. oldal).
 Nem működik a lejátszás gomb.     • A kazettában a szalag a végére ért.
                     c Csévélje vissza a szalagot (43. oldal).
 A képen vízszintes vonalak      • Előfordulhat, hogy szennyezettek a videofejek.
 látszanak, vagy a lejátszott kép nem  c Tisztítsa meg őket a (külön megvásárolható) Sony V8-25CLD
 tiszta, illetve meg sem jelenik.     tisztítókazettával (245. oldal).
 Lejátszáskor a hang egyáltalán nem,  • Sztereó szalagot játszik le úgy, hogy a menü HiFi SOUND
 vagy csak nagyon halkan hallható.    pontjában a 2-es beállítási lehetőséget választotta.
                     c Állítsa STEREO értékre (127. oldal).
                    • A hangerőt minimumra állította.
                     c Nyomja meg a VOLUME + gombot (43. oldal).
                    • Az AUDIO MIX menüpontban a hangsávok arányát (balance) az
                     ST2 oldalra állította.
                     c Állítsa be az AUDIO MIX menüpontban a hangsávok arányát
                      megfelelően (127. oldal).
 Nem megfelelően működik a       • A szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
 dátumkereső funkció.          (89. oldal).
 A Digital8 rendszerben készített   • A PB MODE funkcióhoz a menüben a      / értéket
 felvételt a kamera nem tudja      választotta.
 lejátszani.              c Állítsa AUTO értékre (127. oldal).
 A Hi8 vagy Standard 8 rendszerben   • Állítsa a PB MODE menüpontot     / állapotba (127. oldal).
 készített felvételt a kamera nem tudja
 lejátszani.
228
Hibatípusok és elhárításuk

 Felvételi és lejátszási üzemmódban

Hibajelenség             Ok és/vagy teendő
A kamera nem kapcsol be.       • A kamerában nincs akkumulátor, vagy van, de az kimerült vagy
                    kimerülőben van.
                    c Tegyen bele feltöltött akkumulátort (17. és 18. oldal).
                   • A hálózati tápegységet nem csatlakoztatta a fali
                    csatlakozóaljzathoz.
                    c Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz
                     (22. oldal).
A felvételvég-kereső funkció nem   • A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
működik.               • Még nem készített az új kazettára felvételt.
A felvételvég-kereső funkció nem   • A szalag elején vagy közepén üres rész található.
megfelelően működik.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.    • A környezet hőmérséklete túl alacsony.
                   • Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
                    c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort (18. oldal).
                   • Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet feltölteni.
                    c Cserélje ki új akkumulátorra (17. oldal).
Az akkumulátor energiaszintjét    • Sokáig használta az akkumulátort túl hideg vagy túl meleg
                                                      Riešenie problémov
mutató kijelzés nem pontosan      környezetben.
mutatja a hátralévő időt.       • Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet feltölteni.
                    c Cserélje ki új akkumulátorra (17. oldal).
                   • Az akkumulátor kimerült.
                    c Használjon teljesen feltöltött akkumulátort (17. és 18. oldal).
                   • Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem a
                    ténylegesen hátralévő időt mutatja.
                    c Teljesen töltse fel az akkumulátort, hogy az akkumulátor
                                                      Hibaelhárítás
                     energiaszintének kijelzője valóban azt mutathassa, hogy még
                     hány percig használható a készülék (18. oldal).
A kamera kikapcsol, pedig az     • Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem a
akkumulátor energiaszintjét mutató   ténylegesen hátralévő időt mutatja.
kijelzés szerint az akkumulátornak   c Teljesen töltse fel az akkumulátort, hogy az akkumulátor
még működtetnie kellene a kamerát.    energiaszintének kijelzője valóban azt mutathassa, hogy még
                     hány percig használható a készülék (18. oldal).
A kazettát nem lehet kivenni a    • A tápfeszültség-forrás csatlakoztatása megszakadt.
kazettatartóból.            c Csatlakoztassa szilárdan (17. és 22. oldal).
                   • Az akkumulátor kimerült.
                    c Tegyen bele feltöltött akkumulátort (17. és 18. oldal).
Villog a % és a Z kijelzés, és a   • Páralecsapódás történt.
kazettakidobás kivételével egyik    c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
funkció sem működik.           hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez. (244. oldal)
                                    (folytatás a következő oldalon)
                                                      229
 Hibatípusok és elhárításuk

   „Memory Stick” memóriakártya használatakor
 – csak DCR-TRV340E esetén
 Hibajelenség            Ok és/vagy teendő
 Nem működik a „Memory Stick”    • A POWER kapcsoló nem MEMORY helyzetben áll.
 memóriakártya.            c Állítsa MEMORY helyzetbe (158. oldal).
                   • A kamerában nincs „Memory Stick” memóriakártya.
                    c Tegyen bele „Memory Stick” memóriakártyát (152. oldal).
 Nem működik a felvételi funkció.  • A „Memory Stick” memóriakártya megtelt.
                    c Törölje a felesleges képeket, és kísérelje meg újra a felvételt
                      (209. oldal).
                   • Helytelenül formázott „Memory Stick” memóriakártya van a
                    kamerában.
                    c A kamerával formázza meg a „Memory Stick”
                      memóriakártyát, vagy használjon másik „Memory Stick”
                      memóriakártyát (144. és 152. oldal).
                   • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
                    van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
 A képet nem lehet törölni.     • A kép védett.
                    c Szüntesse meg a kép védettségét (207. oldal).
                   • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
                    van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
 A „Memory Stick” memóriakártyát   • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
 nem lehet formázni.          van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
 Nem lehet letörölni az összes    • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
 állóképet.              van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
 A kép nem védhető le.        • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
                    van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
                   • A védelemmel ellátni kívánt képet nem játszotta le.
                    c A MEMORY PLAY gomb megnyomásával játssza le a képet
                      (185. oldal).
 Az állóképre nem lehet nyomtatási  • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
 jelet tenni.             van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
                   • Nem játszotta le azt a képet, amelyet nyomtatási jellel szeretne
                    ellátni.
                    c A MEMORY PLAY gomb megnyomásával játssza le a képet
                      (185. oldal).
                   • Mozgóképre próbál meg nyomtatási jelet tenni.
                    c Mozgóképre nem tehető nyomtatási jel.
 Nem működik az fényképmentő     • A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő füle LOCK állásban
 funkció.               van.
                    c Nyissa fel a zárat (149. oldal).
 Készenléti üzemmódban és akkor   • PHOTO REC menüpontot TAPE helyzetbe állította.
 amikor mozgóképet rögzít szalagra,  c Állítsa MEMORY helyzetbe (127. oldal) (csak DCR-TRV340E
 állóképek nem rögzíthetők „Memory    esetén)
 Stick” memóriakártyára
230
Hibatípusok és elhárításuk

 Egyéb funkciók

Hibajelenség              Ok és/vagy teendő
Nem működik a digitális         • A videomagnón a bemenet nem jól van beállítva.
programszerkesztés a szalagon.      c Ellenőrizze a csatlakozást, és a bementet ismét állítsa VCR-
                       re (98. oldal).
                     • A kamerát nem Sony márkájú DV-eszközhöz csatlakoztatta az
                      i.LINK kábellel (DV összekötőkábellel).
                     c Állítsa az IR értékre (99. oldal).
                     • Üres szalagrészen próbált meg programot beállítani.
                     c Adja meg a programot a szalagnak egy olyan részén, amely
                       tartalmaz felvételt (109. oldal).
                     • A kamera és a videomagnó nincs szinkronizálva.
                     c Szinkronizálja őket (107. oldal).
                     • Helytelen az IR SETUP kód.
                     c Állítsa be a helyes kódot (101. oldal).
                     • A PB MODE funkcióhoz a menüben a     / értéket
                      választotta.
                     c Állítsa AUTO értékre (127. oldal).
Nem működik a digitális         • A szalagnak egy üres részén kísérelt meg programot megadni.
                                                      Riešenie problémov
programszerkesztés a „Memory       c Adja meg a programot a szalagnak egy olyan részén, amely
Stick” memóriakártyán (csak DCR-       tartalmaz felvételt (180. oldal).
TRV340E esetén).
A kamerához mellékelt távirányító    • A COMMANDER funkciót az OFF beállítás választásával
nem működik.                kikapcsolta a menüben.
                     c Állítsa ON értékre (127. oldal).
                     • Valami az infravörös sugarak útjában áll.
                     c Távolítsa el az akadályt.
                     • Az elemeket helytelen +/– polaritással tette be a helyükre.
                                                      Hibaelhárítás
                     c Tegye be az elemeket megfelelően (263. oldal).
                     • Az elemek kimerültek.
                     c Tegyen be új elemeket (263. oldal).
A tv-készülékről vagy a         • A menüben a DISPLAY funkcióhoz a V-OUT/LCD értéket
videomagnóról érkező kép nem        állította be.
látható a képernyőn, pedig a       c Állítsa LCD értékre (127. oldal).
kamerát a tv-készülék, illetve a
videomagnó kimenetéhez
csatlakoztatta.
A dallam vagy sípoló hang 5       • Páralecsapódás történt.
másodpercen át szól.           c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
                       hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez (244. oldal).
                     • Valamilyen probléma történt a kamerával.
                     c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja
                       meg üzemeltetni a kamerát.
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.  • A POWER kapcsoló nem OFF (CHG) helyzetben áll.
                     c Állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
Az akkumulátor töltése közben nem    • A töltés befejeződött.
világít a kijelző-ablakban a       • A hálózati tápegység levált.
háttérfény.                c Csatlakoztassa szilárdan (18. oldal).
                     • Az akkumulátor meghibásodott.
                     c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
                       megbízott helyi szakszervizhez.
                                     (folytatás a következő oldalon)  231
 Hibatípusok és elhárításuk

   Egyéb funkciók

 Hibajelenség            Ok és/vagy teendő
 Az akkumulátor töltésekor villog az • Az akkumulátor nincs a helyén.
 akkumulátor energiaszintjének    c Tegye be helyesen.
 kijelzője.             • Az akkumulátor meghibásodott.
                    c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
                     megbízott helyi szakszervizhez.
 Egyik funkció sem működik, pedig a • Húzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját, ill. vegye ki
 kamera be van kapcsolva.       az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa
                    újra. Kapcsolja be a készüléket. Ha a funkciók még mindig
                    nem működnek, nyissa ki az LCD táblát, és egy hegyes tárgy
                    segítségével nyomja meg a TITLE gomb alatt található RESET
                    gombot. (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor valamennyi
                    beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított
                    értéket veszi fel (257. oldal).
 A képadatok átvitele sikertelen az • Az USB kábelt még az USB illesztőprogram telepítésének
 USB csatlakozáson keresztül.     befejezése előtt csatlakoztatta.
                    c Törölje le a hibás USB illesztőprogramot, majd telepítse újra
                     (118. és 194. oldal).
232
 Magyar

Öndiagnózis kijelzés
A kamera rendelkezik öndiagnózis-kijelző funkcióval.
                               LCD képernyő, kereső vagy
Ez a funkció a készülék pillanatnyi állapotát 5
                               kijelző-ablak
karakterrel (betűjel és számok kombinációjával) jelzi
a képernyőn és a kijelző-ablakban.                    C:21:00
Ha megjelenik egy 5-jegyű kód, keresse ki az alábbi
kódtáblázatban. Az utolsó két számjegy (ezeket ss
jelöli) a készülék állapotának függvényében
különböző lehet.

                               Öndiagnózis kijelzés
                               • C:ss:ss
                                Házilag is kijavíthatja a kamera hibáját.
                               • E:ss:ss
                                Forduljon a legközelebbi Sony
                                márkakereskedőhöz vagy a megbízott
                                helyi szakszervizhez.5-jegyű kijelzés          Ok és/vagy teendő
C:04:ss               • Nem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ.
                   c Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort (20. és 239. oldal).
                                                      Riešenie problémov
C:21:ss               • Páralecsapódás történt.
                   c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
                    hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez. (244. oldal)
C:22:ss               • Szennyezettek a videofejek.
                   c Tisztítsa meg őket a (külön megvásárolható) Sony V8-25CLD
                    tisztítókazettával (245. oldal).
C:31:ss               • A fentiekben fel nem sorolt, házilag orvosolható hiba lépett fel.
C:32:ss               c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja
                    meg üzemeltetni a kamerát.
                                                      Hibaelhárítás
                   c Húzza ki a hálózati tápegység vezetékét a konnektorból,
                    vagy vegye le az akkumulátort. A tápfeszültség-forrás
                    visszahelyezése után próbálja meg újból üzemeltetni a
                    kamerát.
E:20:ss               • A kamerának olyan hibája van, amelyet nem lehet házilag
E:61:ss                orvosolni.
E:62:ss               c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
                    megbízott helyi Sony márkaszervizhez, és közölje velük az 5-
                    jegyű kódot. (például: E:61:10)

Ha a hibát többszöri próbálkozással sem sikerül elhárítani, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi Sony márkaszervizhez.
                                                      233
   Magyar

 Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
 Ha a képernyőn jelzések vagy üzenetek jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat.
 A részletesebb információkat a zárójelben „( )” található oldalakon olvashatja el.

 Figyelmeztető kijelzések

                     100–0001   C:21:00
 100-0001 Fájlokra vonatkozó figyelmeztető        A „Memory Stick” memóriakártya
 kijelzések (csak DCR-TRV340E esetén)         formázására vonatkozó figyelmeztetető
 Ha lassan villog:                  kijelzés (csak DCR-TRV340E esetén)
 •A fájl sérült.                   Ha gyorsan villog:
 •A fájl nem olvasható.                •A „Memory Stick” memóriakártya adatai
 •Mozgóképre próbálja meg alkalmazni a         sérültek (149. oldal).*
  MEMORY MIX funkciót (168. oldal).         •A „Memory Stick” memóriakártya formázása
                             helytelen (144. oldal).
 C:21:00 Öndiagnózis kijelzés (233. oldal).
                            Q A szalagra vonatkozó figyelmeztető
 E Az akkumulátorra vonatkozó             kijelzések
 figyelmeztető kijelzések               Ha lassan villog:
 Ha lassan villog:                  •A szalag csaknem a végére ért.
 •Az akkumulátor lemerülőben van.           •Nincs szalag a készülékben.*
  A működési feltételek, a környezet és az      •A kazetta írásvédő füle ki van húzva (látszik a
  akkumulátor állapotának függvényében