6. Tarikh dan Kebudayaan Islam by xiaoyounan

VIEWS: 12 PAGES: 24

									          َّ َ ْ ‫ِ الل الر‬
       ِ‫بِسْم َّهِ َّحمنِ الرحِيم‬
        ASPEK TARIKH DAN
        KEBUDAYAAN ISLAM
  STANDAR KOMPETENSI :
  MEMAHAMI PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAH


KOMPETENSI DASAR:
1. MENJELASKAN PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN
2. MENYEBUTKAN CONTOH PERISTIWA PERKEMBANGAN ISLAM PADA
  ABAD PERTENGAHAN
              ‫ِ الل الر ْ َ َّ‬
           ‫بِسْم َّهِ َّحمنِ الرحِيمِ‬
‫‪TADARUS‬‬
   ‫َ‬
 ‫خَاشِعُون (2)‬           ‫ْ م ْ َ ال َ ه ْ ف‬
            ‫قَدْ أَفلَحَ الْ ُؤمِنُون (1) َّذِين ُم ِي صَالَِتهِمْ‬
        ‫َال ه ِلزك‬        ‫َ‬    ‫َال ه ِ َّ ُ ْ‬
      ‫و َّذِينَ ُمْ عَن اللغْوِ معرِضُون (3) و َّذِينَ ُمْ ل َّ َاةِ‬
       ‫َ ِال َ‬          ‫َال ه ُ ِ‬        ‫فِ َ‬
    ‫َاعلُون (4) و َّذِينَ ُمْ لِفرُوجهِمْ حَافِظُون (5) إ َّ علَى‬
  ‫ِ‬       ‫ْ ِ ْ م َ ْ ه ْ َ َّه ْر َل ِ َ‬
  ‫أَزوَاجهِمْ أَو َا ملَكَت َأيْمَاُن ُم فإِن ُمْ غَي ُ م ُومني (6) فَمَن‬
        ‫َال َ ه‬      ‫َ‬    ‫َأ َ هم‬      ‫َ‬     ‫غ‬
       ‫اْبتَ َى وَرَاء ذَلِكَ فُوَلئِك ُ ُ الْعَادُون (7) و َّذِين ُمْ‬
         ‫َال ه َل َ‬          ‫َ‬       ‫ْ َ‬
   ‫لأَمَانَاِتهِم وَعهْدِهِمْ رَاعُون (8) و َّذِينَ ُمْ ع َى صلَوَاِتهِمْ‬
       ‫ال َ ِ َ‬        ‫َ‬     ‫َ أ َهُ‬
       ‫ُ َافِظُون (9) ُوَلئِك ُم اْلوَارِثُون (01) َّذِين َيرثُون‬ ‫يح‬
         ‫َ ََ أ س‬          ‫َ‬     ‫هْ ه‬      ‫ِْ‬
   ‫الْفردَوْسَ ُم فِي َا خَالِدُون (11) وَلقَدْ خلقْنَا اإلنْ َانَ مِنْ‬
        ‫ُم َ ن ه َ ً َ ٍ َ ٍ‬           ‫ٍ‬     ‫س ٍ‬
    ‫ُالَلَة مِنْ طِني (21) ث َّ جَعلَْا ُ ُنطْفة فِي قرَار مكِني (31)‬
                            ‫[املؤمنون/1-31]‬
Perkembangan Islam pada
  Abad Pertengahan
A.  Sekilas tentang Dunia Islam pada
       Abad Pertengahan


            Periode Klasik (650-1250 M)
            (Masa Kemajuan dan Keeamasan Islam)


   Periode Sejarah  Periode Pertengahan (1250-1800 M)
     Islam    (Masa Kemunduran Islam)            Periode Modern (1800M-Sekarang)
Pada periode klasik, Islam mengalami masa kemajuan dan
keemasan, ditandai dengan:
 Sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam yang utuh
 Adanya integrasi antar wilayah Islam
 Adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains


Pada periode pertengahan, Islam mengalami kemunduran, ditandai
dengan:
 Tidak ada lagi kekuasaan Islam yang utuh
 Terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah
 Kerajaan-kerajaan itu antara lain:
1. Kerajaan Ottoman di Turki


 Kerajaan didirikan dan diproklamasikan kemerdekaannya oleh
 Utsman I dari bangsa Turki Utsmani, setelah Sultan Alaudin
 dari Dinasti Saljuk meninggal dunia tahun 1300 M

 Kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa Pemerintahan
 Sultan Muhammad II (1451-1481), dengan
 menyebarluaskan Islam ke Benua Eropa, melalui
 penaklukan Benteng Konstantinopel ibukota Romawi timur
 (1453 M). Karena keberhasilannya, maka mendapatkan
 julukan Al-Fatih (sang penakluk)
Kerajaan Ottoman mengalami masa keemasan pada masa
pemerintahan Sultan Sulaeman I (1520-1566 M), yang bergelar
Sulaeman Agung dan Sulaeman Al-Qanuni. Wilayah
kekuasaannya, yaitu: Afrika Utara, Mesir, Hedzjaz, Irak,
Armenia, Asia Kecil, Krimea, Balkan, Yunani, Bulgaria,
Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai batas Sungai Danube
dengan tiga lautan, yaitu: Laut merah, Laut Tengah, dan Laut
Hitam.


Setelah Sulaeman Agung meninggal dunia, kerajaan Ottoman
Turki mengalami kemunduran sehingga satu demi satu wilayah
kekuasaannya melepaskan diri.
2. Kerajaan Mogul di India
 Peranan Umat Islam India dalam penyebarluasan agama Islam
 dapat dilihat dalam empat periode:
  1) Sebelum kerajaan Mogul (705-1526 M)
  2) Masa kerajaan Mogul (1526-1858 M)
  3) Masa penjajahan Inggris (1858-1947)
  4) Negara India Sekuler (1947-sekarang)


 Kerajaan Mogul didirikan oleh Zahiruddin Muhammad
 Babur, keturunan Jengis Khan bangsa Mongol, pada
 tahun 1526 M. Kerajaan Mogul bepusat di Delhi (India)
Kerajaan Mogul diperintah secara silih berganti oleh 15 orang
raja (sultan).
Sultan pertama adalah Zahiruddin Muhammad Babur (1526-
1530).
Sultan terakhirnya, yaitu Sultan Bahadur Syah II (1843-1858)


       Puncak Kejayaan Kerajaan Mogul
1. Akbar Syah I (1556-1605)
2. Jangahir atau Nuruddin Muhammad Jahangis (1605-1627)
3. Syah Jihan (1627-1658)
4. Aurangzeb atau Alamgir I (1658-1707)
3. Kerajaan Safawi di Persia (sekarang Iran)

 Didirikan oleh Syah Ismail Syafawi (Ismail I) pada tahun 907 H/
 1501 M di Tabriz. Beliau berkuasa pada tahun 1501 M-1524 M,
 yang wilayah kekuasaannya disebelah barat berbatasan dengan
 kerajaan Utsmani di Turki dan di sebelah timur berbatasan
 dengan kerajaan Islam Mogul di India.
 Kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya tatkala diperintah
 oleh Syah Abbas (1585-1628 M). Beliau berjasa mempersatukan
 seluruh Persia.
 Setelah pemerintah Syah Ismail Safawi berakhir, 17 Sultan
 Dinasti Safawi melanjutkan pemerintahannya. Sultan terakhir
 kerajaan Safawi bernama Sultan Muhammad
Setelah pemerintahan Syah Abbas berakhir, kedudukan Kerajaan
Safawi menjadi lemah. Hal ini disebabkan karena adanya
perebutan kukuasaan.

Selanjutnya Persia diperintah oleh Dinasti Zand (1759-1794),
Dinasti Qajar (1794-1925), Dinasti Pahlevi (1925-1976).
Kemudian sejak tanggal 11 Februari 1979 melalui revolusi Islam
yang dipimpin oleh ulama terkenal Ayatullah Komeini (1900-
1989M), sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa
dihapus dan diganti dengan sistem republik (demokrasi) dengan
nama ye Eslami-ye Iran” (Republik Islam Iran) dan dengan
presiden pertama Abalhassan Bani Sadr.
Pada waktu kerajaan-kerajaan Islam lemah, sebaliknya bangsa
Eropa kuat dan maju, khusunya dibidang ilmu pengetahuan dan
tekhnologi baru.

Selanjutnya, bangsa Eropa berusaha menjajah negara-negara
lemah, khususnya kerajaan-keerajaan Islam di Asia dan
Afrikadengan membawa tiga misi:
 Gold maksudnya memperoleh keuntungan besar.
 Glory maksudnya mencapai kejayaan dibidang kekuasaan
 Gospel artinya menyebarluaskan agama kristen
        Negara Jajahan Bangsa Eropa
 Negara yang Dijajah         Negara Penjajah

Mesir, Jazirah Arab, Yaman,   Inggris
Afganistan, dan India
Maroko, Aljazair, Tunisia,   Prancis
Libia, Libanon, dan Suriah
Mindanao, (philipina Selatan)  Spanyol
Malaka (Malaysia)        Portugal (1511-1641), Belanda
                (1641-1795), dan Inggris
                (1795-1957
Indonesia            Belanda dan jepang
Kaukasia, Armenis, Tajikistan, Rusia
Kazachtan, Azerbaizan,
Usbekistan, Bukhara, dan
Samarkhand
Akibat Buruk dari Penjajahan Bangsa
     Eropa bagi Islam

 Umat Islam mengalami kemunduran dan
 keterbelakangan di bidang politik, ilmu
pengetahuan, perekonomian dan kebudayaan
B.  Perkembangan Ajaran Islam pada
      Abad Pertengahan
   Di India :
   Kerajaan Mogul telah mendirikan Masjid dan
   Madrasah dengan materi yang diajarkan seperti ilmu
   tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dll.
   Sekelompok ulama telah menyusun sebuah kitab
   berjudul Al-Fatawa Al-Hindiyyah atas permintaan
   Sultan Al_muzaffar Muhyiddin Aurangzeb (alamgir)
   sehingga kitab itu dikenal dengan sebutan Fatawa
   Alamgariyah
Di Mesir :
Ketika Dinasti Maluk berkuasa (1250-1517 M), telah
muncul ulama-ulama besar seperti:
 Ibnu Hajar Al-Asqalani (1372-1449M)
  Buku hasil karyanya: Fath Al-Bari fi Syarh Al-
  Bukhari dan Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam.
 Ibnu Khaldun (1332-1406 M) (Sosiolog)
  Buku hasil karyanya: Al-Ibar (sejarah umum)
  Ulama-ulama Besar pada Abad Pertengahan


    Nama Ulama           Hasil Karya

Jalaluddin Al-Mahalli (791-964 Tafsir Jalalain
H) dan Jalaluddin As-Syuyuti
(849-911 H)
Ibnu Kasir (Bosyra 700-774 H) Tafsir Al-Qur’an Al-Azim

Imam An-Nawawi (Damaskus   Kitab Hadis Riyad as-Salihin
631-676 H)
C.  Perkembangan Ilmu Pengetahuan
     pada Abad Pertengahan


   Di India:
   Sekolah di Mugol mengajarkan ilmu pengetahuan umum,
   seperti logika, filsafat, geometri, geografi, sejarah, politik,
   dan matematika.
   Tahun 1641 M perpustakaan di Agra telah memiliki 24.000
   judul buku dalam berbagai disiplin ilmu.
Di Mesir:
Ketika diperintah Dinasti Mamluk (1250-1517 M) telah
muncul para cendekiawan Muslim seperti:

  Nama Cendekiawan        Hasil Karya/ Keahlian

Ibnu Abi Usaibiah        “Uyun Al-Anba fi Tabaqat Al-
                Atibba”
Abu Al-Fida, Ibnu Tagri Badri  Penulis sejarah kedokteran
Atabaki, Al-Maqrizi

Abu Hasan Ali Nafis       Penemu susunan dan peredaran darah
                dalam paru-paru manusia

Nasiruddin At-Tusi       Ahli observatorium
  Nama Cendekiawan       Hasil Karya/ Keahlian
Ibnu Batutah         Ahli ilmu geografi

An-Nuwairy, Ibnu Fadlullah,  Penulis Mausu’at (ensiklopedi)
jalaluddin As-Syuyuti
D.   Perkembangan Kebudayaan Islam pada
        Abad Pertengahan

1. Arsitektur

Nama Daerah/ Negara      Jenis Arsitektur
Persia       Masjid Syah Lutfullah (empat puluh
          tiang)
          Jembatan Khaju
          Menara Goyang
Khurasan      Makam Imam Ali Ar-Rida
          Masjid Imam Reza (kubah terbuat dari
          ratusan Kg emas)
Kota Tua Qum    Makam Hazrat Fatimah Ma’sumah
Nama Daerah/ Negara        Jenis Arsitektur
Delhi dan Lahore   Istana Megah

Hyderabad       Benteng merah, Char Minar (empat
           menara)
Aunfur        Masjid Jami

India         Taj Mahal

Turki         Masjid Agung Sultan Muhammad
           Al-Fatih dll
Indonesia       Masjid Agung Demak dll
2. Seni Sastra


  Nama Sastrawan        Hasil Karya

Fariduddin Al-Attar  Mantiq At-Tair (Mantiq burung)
(1119-1230)      Tazkirotul Auliya
Jaluluddin Ar-Rumi  Diwan Syams-I Tabriz, Masnawi
(1207-1273)
Sa’adi Syiraz     Bustan (Kebun Buah), Gulistan
           (kebun Bunga)
Fuzuli        Shikeyetname (Pangaduan)
      Karya Sunan Bonang


“Jangan terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan
 berada dalam diri seluruh jagad raya terbentang
dalam dirimu. Jadikan dirimu cinta. Maka kau akan
       dapat memahami dunia”

								
To top