Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Thong tin TV Hoa Vy ve nuoc 24.2.09

VIEWS: 65 PAGES: 2

									Th«ng tin thuyÒn viªn Hoa Vü vÒ n-íc
TiÒn Ký quü bæ sung 480 480 480 480.0 480.0 426.5 360.0 360.0 486.0 432.0 432.0 443.0 378.5 378.5 378.5 L-¬ng Tæng tiÒn cßn ®-îc lÜnh cßn l¹i ch-a lÜnh VND USD 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 0 3,200,000 8,000,000 3,200,000 8,000,000 8,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 540 600 600 600 600 540 540 540 450 450 450 474.5 3,200,000 474.5 3,200,000 474.5 3,200,000 0 59,200,000 1,303 1,303 1,303 0 14,986 313,578,863 3,200,000 0 12/18/2006 7/2/2007 7/2/2007 9/3/2007 9/3/2007 9/3/2007 7/4/2007 9/19/2007 9/19/2007 9/19/2007 8,000,000 3,200,000 8,000,000 8,000,000 3,200,000 3,200,000 1,020 1,020 1,020 1,020 0 1,020 0 1,027 960 960 1,086 972 972 250 250 200 500 250 100 Sè tiÒn ®· øng

STT

Hä vµ tªn

M· XC

Ngµy XC

Ngµy vÒ n-íc

TiÒn Ký quü 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000

PhÝ DV ®· thu 540 540 540 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NguyÔn V¨n Nam Ph¹m V¨n §-¬ng NguyÔn V¨n Tr-êng Bïi V¨n Kh¸nh Hå Anh Dòng Mai V¨n Dòng Ng« §øc Th¾ng NguyÔn Do·n X-êng NguyÔn Hång Duy

01067 01068 01069 01124 01121 01126 01717 01715 01872 01870 01926 01928 01925 01993 02617 02616 02618

7/19/2006 7/19/2006 7/19/2006 8/9/2006 8/9/2006 8/9/2006

200

10 TrÇn V¨n §øc 11 NguyÔn V¨n Ninh 12 NguyÔn V¨n Biªn 13 NguyÔn V¨n Th«ng 14 Ph¹m V¨n D-¬ng 15 NguyÔn TiÕn C¸t 16 NguyÔn C«ng Danh 17 Ph¹m Quang Ngäc Tæng:

yÒn viªn Hoa Vü vÒ n-íc

Ghi chó

VÒ n-íc, ®· thanh lý H§ ë l¹i, ch-a vÒ n-íc

TLH§ ngµy 25/3/09 §· tr¶ l¹i hÕt tiÒn KQ, KQBS vµ phÝ DV L-¬ng T 6,7,8.08 L-¬ng T 6,7,8.08 L-¬ng T 6,7,8.08


								
To top