; CONTOH RPH SAINS TAHUN 4
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CONTOH RPH SAINS TAHUN 4

VIEWS: 331 PAGES: 44

 • pg 1
									          CONTOH RPH SAINS TAHUN 4
          Rancangan Pengajaran Harian 1
          Mata pelajaran:     Sains
          Kelas:         4 Ibnu Qaiyyim

          Tarikh:            22 Mac 2011

          Masa:             10:30 pagi – 11:30 pagi ( 60 minit)

          Bilangan murid:        37 0rang

:         i) Subtopik 1: Memahami haiwan mempunyai ciri-ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh

          Objektif pembelajaran:     1) Memahami ciri-ciri khas haiwan melidungi diri daripada
          musuh

                         2) Memahami pelakuan haiwan melidungi diri daripada musuh

       3) Menerangkan bagaimanakah ciri khas dan pelakuan haiwan melidungi diri daripada musuh

          Hasil pembelajaran:   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

       A Menguasai pengetahuan mengenalpasti ciri-ciri khas dan pelakuan haiwan melidungi diri
        daripada musuh

                B Menguasai kemahiran
   a. (Kognitif) – murid-murid dapat berfikir tentang ciri-ciri khas haiwan melidungi diri daripada musuh

  b. (Psikomotor) – murid-murid dapat menyentuh siput dan ulat gonggok di Taman Sains Sekolah.

    c. (Afektif) – Murid-murid berasa berminat untuk belajar tentang ciri-ciri khas haiwan melidungi diri
         daripada musuh

               C Mengamalkan sikap dan nilai murni serta pemikiran kreatif
       a. murid-murid menjanakan idea untuk mengetahui tentang alam sekeliling ( minat dan ingin tahu)

       b. murid-murid dapat mengumpulkan dan mengelaskan ciri-ciri khas dan pelakuan haiwan berfikir
        secara rasional.

       c.  murid-murid dapat membanding dan membeza untuk bekerjasama mencari maklumat berkaitan
          dengan ciri-ciri khas yang ada pada haiwan

       d. murid-murid dapat mencirikan dan membuat kesimpulan dengan berfikir secara rasional

          Bahan, peralatan dan bahan sumber:
1.  Siput dan ulat gonggok
2.  Cakera padat mata pelajaran Sains Kementerian Pendidikan Malaysia
3.  Gambar-gambar haiwan yang dibawa oleh murid
4.  Kad manila
5.  Pen Marker
6.  Jadual ciri-ciri khas haiwan
7.  Lirik lagu Bangau oh bangau

  Pengetahuan sedia ada:
1. Murid telah mengetahui tentang keperluan asas haiwan dan tumbuhan di pembelajaran yang lepas

   Langkah/Masa   Isi Kandungan        Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran         Catatan
                           Aktiviti Guru      Aktiviti Murid
   Permulaan/   Memerhati ciri-ciri   1) Guru membawa murid- 1) Murid-murid mengikuti
   Mencungkil   khas dan pelakuan     murid ke Taman Sains   guru ke Taman Sains     Strategi/
   idea      haiwan melidungi      Sekolah.         Sekolah.          Teknik:
   (5 min)    diri daripada bahaya                               Hand-on
                      2) Guru meminta murid-    2) Murid-murid       Soal-jawab
                        murid menangkap siput     menangkap siput dan
                        dan ulat gonggok di      ulat gonggok
                        Taman Sains Sekolah                  Sumber :
                                                   Siput dan ulat
                      3) Guru meminta murid-                  gonggok
                        murid menyentuh siput
                        dan ulat gonggok
                                     3) Murid-murid
                                       menyentuh siput dan
                      4) Guru menanya murid      ulat gonggok
                        soalan:

                       i) Apakah yang kamu
                       perhatikan?         4) murid-murid menjawab
                                       soalan guru:
                                      i) Siput menyembunyi-
                                       kan badan ke dalam
                                       cengkerang. Ulat
                                       gonggok
                                       menggulungkan
                                       badannya.

                                    ii) Siput dan ulat gonggok
                      ii) Mengapakah siput dan    berpelakuan sedemikian
                        ulat gonggok berpelakuan adalah untuk melidungi
                        sedemikian?         diri daripada bahaya
                                      dan musuh.
                      5) Guru mengaitkan dengan
                        tajuk hari ini.
                       - memerhatikan ciri-ciri
                        khas dan pelakuan haiwan
                        melidungi diri daripada
                     musuh.
Langkah 1    Memaparkan peta    1) Guru memaparkan peta 1) Murid-murid memberi      Strategi:
(15 min)    minda          minda untuk        perhatian yang        Penerangan
                     memperkenalkan      sepenuhnya untuk
                     dan menerangkan ciri-ciri mendengar penerangan     Sumber
                     khas dan pelakuan haiwan guru.             Lampiran 1 ( peta
                     bagi melidungi diri                  minda)
                     daripada musuh                     (dibawah)Langkah 2    Mengenalpasti cara 1) Guru menanya soalan :    1) Murid-murid menjawab   Strategi:
(5 min)     haiwan melindungi                   soalan guru.       Soal-jawab
        diri daripada musuh i) Adakah murid-murid      i) Ya, ada cikgu.      Mengelas
                   membawa gambar-
                   gambar haiwan yag                     Sumber:
                   diminta?                         Gambar-gambar
                                                haiwan yang
                   ii) Guru meminta murid-                  dibawa oleh murid
                     murid meletakkan
                     gambar-gambar haiwan ii) Murid-murid          Gambar-gambar
                     yang dibawa di atas meja. meletakkan gambar-      haiwan:
                                   gambar haiwan yang
                                   dibawa di atas meja.    Harimau, kambing,
                   iii) Daripada pengetahuan                 kumbang, kucing,
                     kamu, kelaskan haiwan                  sotong, landak,
                     yang mempunyai cirri-ciri                badak, rama-rama,
                     khas dan pelakuan untuk iii) Murid-murid        belalang, gajah dan
                     melidungi diri daripada   mengelaskan haiwan     kura-kura
                     musuh.            yang mempunyai ciri-
                                   ciri khas untuk
                                               1) rujuk Lampiran 2
                                   melindungi diri
                                                (dibawah)
                                   daripada musuh
Langkah 3    Menyatakan ciri-ciri 1) Guru meminta murid-    1) Murid-murid melihat    Strategi:
(8 min)     khas haiwan       murid menyatakan ciri    gambar dan mencari     Memerhati
        melidungi diri      khas haiwan dan       ciri-ciri khas yang ada  mengelas
        daripada musuh.     merekodkan perhatian.    pada haiwan.
                                                 Sumber :
                                  2) Murid-murid        Gambar-gambar
                                   merekodkan         haiwan, kad manila
                                   pemerhatian dalam     dan pen marker
                                   jadual yang disediakan
                                   mengikut kumpulan.
Langkah 4    Pembentangan     1) Guru minta wakil setiap 1) Wakil setiap kumpulan Strategi:
(15 min )    Laporan hasil      kumpulan melaporkan     melaporkan hasil      komunikasi
        dapatan murid      hasil dapatan murid-     dapatan masing-
                     murid.            masing.          Sumber :
                                                 -
                   2) Guru membuat        2) Murid-murid membuat 1) rujuk Lampiran 4
                     perbandingan hasil      perbandingan jawapan     (dibawah)
                     dapatan antara kumpulan   di antara kumpulan.
                     ( ciri-ciri khas dan
                     pelakuan haiwan yang
                     paling tepat)
Aplikasi Idea  Lembaran kerja    1) Guru menanya murid-    1) Murid-murid menjawab Strategi:
(8 min)             murid apa yang dipelajari  soalan guru.        Menjawab soalan
                 tadi untuk mengaitkan    - Ciri-ciri khas dan
                 idea murid?         pelakuan haiwan bagi    Sumber:
                               melidungi diri daripada   Kertas lembaran
                               bahaya.           kerja

                               2)Murid-murid       1) Rujuk Lampiran 5
                               mengambil kertas        (dibawah)
                2) Guru            lembaran kerja yang
                 mengedarkan kertas     guru bagi.
                 lembaran kerja kepada
                 murid-murid

                3) Guru minta murid-murid 3) Murid-murid menjawab
                 menjawab soalan.     soalan.


                3) Guru membincangkan   3) Murid-murid
                 jawapan bersama dengan  membincangkan
                 murid-murid.       jawapan bersama
                              dengan guru.
Refleksi/   Peneguhan    1) Guru memaparkan lirik 1) Murid-murid menyanyi      Strategi:
Penutup    (nyanyian)     lagu Bangau oh Bangau   Bangau oh Bangau       Nyanyian
(4 min)
                                             Sumber:
                                              Lirik lagu Bangau
                                             oh Bangau

                                             1) rujuk
                                               Lampiran 6
                                               (dibawah)

Lampiran 2
Haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas dan ciri-ciri pelakuan .
     Mempunyai ciri-ciri khas           Mempunyai ciri-ciri pelakuan
Harimau, kambing kucing landak, badak, gajah Kumbang, sotong, rama-rama dan belalang
dan kura-kura


Lampiran 3
Hasil dapatan murid-murid
          Haiwan              Ciri-ciri khas dan pelakuan haiwan
Singa                      Kuku, taring
Kerbau                     Tanduk
Beruang                     Kuku, taring
Landak                     Badan berduri
Badak Sumbu                   Tanduk keras dan tajam
Gajah                      Kulit tebal, gading
Kura-kura                    Cengkerang keras
Tenggiling                   Pura-pura mati
Sotong                     Penyembur pewarna hitam
   Lampiran 4
   Lembaran kerja
1)  Haiwan apakah yang mempunyai tanduk keras dan tajam untuk menlidungi diri daripada
   bahaya?
   = badak sumbu, seladang
2)  Haiwan apakah yang mempuyai cangkerang untuk menlidungi diri daripada bahaya?
   = kura-kura, siput
3)  Haiwan apakah yang mempuyai kuku tajam untuk menlidungi diri daripada bahaya?
   = burung hering, musang
4)  Haiwan apakah yang mempuyai bau busuk untuk menlidungi diri daripada bahaya?
    = skunk
5)  Haiwan apakah yang hidup dalam kumpulan untuk menlidungi diri daripada bahaya?
    = lebah, kuda belang
6)  Haiwan apakah boleh menyembur perwarna hitam untuk menlidungi diri daripada bahaya?
   =sotong
Lampiran 5
Lirik Bangau oh Bangau
Oh Bangau oh Bangau           Kenapa engkau mentah
Kenapa engkau kurus
                     Macam mana aku tak mentah
Macam mana aku tak kurus
                     Kayu api basah2x
Ikan tidak timbul
                     Ok kayu oh kayu
Oh ikan oh ikan
                     Kenapa engkau basah
Kenapa engkau tidak timbul
                     Macam mana aku tak basah
Macam mana aku nak timbul
                     Hujan timpa aku2x
Rumput panjang sangat 2x
                     Hujan oh hujan
Oh rumput oh rumput
                     Kenapa engkau timpa kayu
Kenapa panjang sangat
                     Macam mana aku tak timpa kayu
Macam mana aku tak panjang
                     Katak panggil aku2x
Kerbau tak makan aku2x
                     Katak oh katak
Oh kerbau oh kerbau
                     Kenapa engkau panggil hujan
Kenapa engkau tak makan rumput
                     Macam mana aku tak panggil
Macam mana aku nak makan
                     Ular nak makan aku2x
Perut aku sakit2x
                     Ular oh ular
 Ok perut oh perut           Kenapa engkau kau nak makan katak
Kenapa engkau sakit
                     Macam mana aku tak makan katak
Macam mana aku tak sakit
                     Memang makanan aku2x
Makan nasi mentah2x
Oh nasi oh nasi


Rancangan Pengajaran Harian 2:

Mata pelajaran:    Sains
Kelas:        4 Ibnu Qaiyyim
Tarikh:        23 Mac 2011
Masa:         9.10pg – 10.10pg ( 60 minit )
Bilangan murid:    37 orang
Bidang pelajaran:   Haiwan dan tumbuhan melindungi diri
f pembelajaran:Memahami haiwan mempunyai ciri khas bagi penyesuaian diri            dengan iklim dan
       perubahan musim

        Hasil pembelajaran:  Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

             A   Menguasai pengetahuan
     a. Haiwan perlu menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim untuk meneruskan hidup
     b. Bonggol, berkubang, badak sumbu, cuaca melampau, ciri khas


          B   Menguasai kemahiran
     a. Murid dapat mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi penyesuaian diri dengan iklim dan
       perubahan musim
     b. Murid dapat mengunting dan menampal gambar haiwan yang tinggal di tempat yang beriklim
     c. Murid bersyukur kerana hidup di kawasan yang beriklim sederhana

          C   Mengamalkan sikap dan nilai murni serta pemikiran kreatif
     a. Murid menerangkan sebab haiwan memerlukan ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan
       iklim yang melampau
     b. Murid melahirkan perasaan bersyukur kerana dapat hidup di kawasan yang beriklim sederhana.
     c. Murid dapat membanding dan membeza ciri-ciri khas yang terdapat pada haiwan yang tinggal di
       kawasan panas dan sejuk

        Bahan, peralatan dan bahan sumber:
      1.  Gambar haiwan ( Lampiran 1 )
      2.  Gunting
      3.  Kertas mahjung
      4.  Video
      5.  Projektor
      6.  Buku teks mata pelajaran Sains
      7.  Pen maker

        Pengetahuan sedia ada:
            1.   Murid telah mengetahui tentang haiwan yang tinggal di tempat sejuk dan panas

         Langkah/    Isi Kandungan       Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran          Catatan
           Masa                   Aktiviti Guru       Aktiviti Murid
        Permulaan/  Menunjukkan gambar    1. Guru tujukan soalan   1. Murid meneliti      Strategi:
        Mencungkil  haiwan di kawasan    ( pengetahuan sedia ada )    gambar haiwan yang    Mikro Pengajaran
        idea     panas dan kawasan    kepada semua murid sambil    ditunjuk oleh guru (
        (5 min)   sejuk (unta, beruang   menunjukkan gambar haiwan unta, beruang kutub      Sumber:
               kutub)          ( unta, beruang kutub )     ) sambil berfikir lalu  Gambar haiwan
                                           menjawab soalan
                                           guru.          KBKK :
                         S : Dengan pengetahuan kamu,  J : Unta tinggal di     Membuat Ramalan
                           dimanakah tempat tinggal    gurun; beruang
                           bagi kedua-dua haiwan ini?   kutub tinggal di
                         S : Apakah akan berlaku jikalau   kutub utara.
                                         J : Murid memberi
                   unta dan beruang kutub     jawapan yang
                   saling menukar tempat      berlainan.
                   tinggalnya?
Langkah 1  Memerhati habitat dan 1. Guru menayang video     1. Murid menyaksi      Strategi:
(8 min)   ciri-ciri khas yang    dokumentari yang mengenai    video dengan penuh    Pengajaran Induktif
      terdapat pada haiwan   habitat haiwan yang tinggal   perhatian.
      yang tinggal di kawasan di tempat beriklim sejuk dan                Sumber :
      beriklim panas dan    panas.                          Video, projektor,
      sejuk.         2. Guru menyoal soalan untuk 2. Murid mendapati
                   membimbing murid mencari    haiwan yang hidup    KBKK :
                   pemboleh ubah sebelum      di tempat beriklim    Membanding dan
                   perbincangan kumpulan di    sejuk panas       mambeza
                   mulakan.            mempunyai ciri
                                   khas yang berbeza.
                                 J : Haiwan yang hidup
                                   di gurun mempunyai
                  S : Apakah perbezaan yang     telinga yang
                   kamu dapat berbeza antara    panjang. Manakala,
                   haiwan yang tinggal di     haiwan yang tinggal
                   kedua-dua tempat ini?      di tempat beriklim
                                   sejuk bertelinga
                                   pendek.
                                 J : Haiwan mempunyai
                                   ciri-ciri khas untuk
                                   melindungi diri
                                   daripada cuaca
                                   melampau.
                 S : Apakah faktor utama yang
                   membolehkan haiwan-
                   haiwan hidup di tempat yang
                   bercuaca melampau?
Langkah 2  Mengenal pasti ciri – 1. Guru menyoal kepada murid 1.    Murid sebutkan ciri  Strategi:
(5 min)   ciri khas haiwan yang  sambil meminta murid        khas haiwan yang    Kaedah Menyoal
      tinggal di kawasan    menyenaraikan ciri khas pada    tinggal di kawasan
      panas dan sejuk.     haiwan dengan merujuki       panas dan kawasan   Sumber :
                   bahan sedia ada.          sejuk. ( murid     Buku teks mata
                                    merujuki buku teks )  pelajaran sains
                                  J : Unta mempunyai
                                    bonggol di hahagian
                                    atas badannya,
                  S : Apakah ciri-ciri khas haiwan rubah bertelinga
                    yang tinggal di kawasan     panjang.
                    panas?           J : Anjing laut
                                    mempunyai telinga
                                    kecil, beruang kutub
                                    mempunyai bulu
                  S : Apakah ciri-ciri khas haiwan tebal, penguin
                    yang tinggal di kawasan     mempunyai lemak
                    sejuk?             tebal.

Langkah 3  Mengambarkan      1. Guru meminta murid      1. Murid          Strategi:
(16 min)  kepentingan ciri-ciri   menjelaskan ciri-ciri khas   menyenaraikan      Keadah Simulasi
      khas pada haiwan      yang ada pada haiwan dan    kelebihan ciri-ciri
      tersebut untuk       merekodkan pemerhatian     khas yang ada pada   Sumber:
      melindungi diri       murid.            haiwan tersebut.     Papan hitam
      daripada cuaca panas                  J : Bulu tebal yang ada
      dan sejuk.       S : Apakah kelebihan ciri-ciri   pada beruang kutub    Penerapan Nilai :
                    khas yang ada pada beruang   dapat mencegah      Kesyukuran
                    kutub?             haba dalam badan
                                    disebarkan.       KBKK :
                                  2. Murid menjawab      Menerangkan
                                    soalan yang       Sebab
                                    dikemukakan oleh
                                    guru.
                  2. Guru menyoalkan murid
                    seperti soalan di atas
                    berdasarkan haiwan badak
                    sumbur, tikus kanggaru,
                    kambing biri-biri, Artik
                    kelinci, kerbau dan     3. Murid melahirkan
                    sebagainya.           perasaan kesyukuran
                                    dalam diri sendiri
                  3. Guru juga menerapkan nilai   serta berasa bahagia
                    kesyukuran bahawa kita     kerana dapat hidup
                    dapat hidup di kawasan yang di kawasan yang
                    beriklim sederhana.       beriklim sederhana.

Langkah 4  Menyenaraikan     1. Guru meminta murid bincang1.    Murid dikehendaki   Strategi:
(15 min)  kepentingan ciri-ciri   dalam kumpulan tentang ciri-    menyenaraikan ciri-  Kaedah
      khas atau perlakuan    ciri khas dan perlakuan      ciri khas atau     Perbincangan
      haiwan yang tinggal di  haiwan yang tinggal di       perlakuan haiwan
      kawasan panas dan     kawasan panas dan sejuk.      yang tinggal di    Sumber:
      sejuk.                            kawasan sejuk dan   Gambar haiwan
                                     panas.         ( Lampiran 1 ),
                                   2. Murid dikehendaki   gunting, gum,
                                     mengunting gambar   kertas mahjung,
                  2.  Guru juga meminta murid     haiwan yang hidup
                     mengeluarkan gambar-                  pen maker, pensel
                                     di kawasan cuaca    berwarna
                     gambar haiwan yang dibawa    melampau.
                     dari rumah.         3. Seterusnya, murid   KBKK :
                                     menampalkann      Menerangkan
                                     gambar di atas     sebab
                                     kertas mahjung dan
                                     menyatakan ciri-ciri
                                     khas atau perlakuan
                                     haiwan.
Langkah 5  Haiwan mempunyai 1.     Guru minta ketua kumpulan 1. Ketua kumpulan      Strategi:
(10 min)   ciri-ciri khas atau     dari setiap kumpulan      membentangkan     Kaedah Sumbang
       perlakuan untuk       membentangkan hasil kerja    hasil kerja      Saran
       melindungi diri       kumpulan.            kumpulan.
       daripada iklim dan   2.  Guru membuat perbandingan               Sumber :
       cuaca malampau,       hasil kerja antara kumpulan. 2. Murid membuat     Kertas Mahjung,
      - Haiwan seperti unta                    perbandingan      papan hitam
       yang hidup di gurun 3.   Guru akan membuat        dengan hasil kerja
       mempunyai bonggol di    pembetulan jikalau terdapat   yang lain.
       bahagian atas badannya   sebarang kesalahan yang
       kerana membantunya                                 KBKK :
                     dilakukan oleh murid.                 Menyampaikan
       dalam menyesuaikan
       diri dengan iklim yang                               maklumat
       panas.
       - Haiwan yang hidup di
        kawasan beriklim sejuk
        pula mempunyai bulu
        yang tebal kerana
        membantunya dalam
        menyesuaikan diri
        dengan iklim yang
        sejuk. (pelbagai contoh
        lagi)
Aplikasi Idea  Mengaplikasi idea                 Murid membentuk
                    1. Guru mengarah murid duduk 1.         Strategi:
(8 min)     melalui permainan                 bulatan dan duduk.
                      dalam satu bulatan besar.          Kaedah Main
        permindahan kotak.                Murid menjalankan
                    2. Guru menyediakan satu kotak2.        Sambil Belajar
                                 permainan
                      yang diisi dengan pelbagai
                      gambar haiwan.     permindahan kotak.  Sumber:
                                 Murid mulai
                                   3.        Radio, kotak,
                                 mengedarkan katak.
                    3. Guru bermain muzik dengan          gambar haiwan
                      radio.         Murid yang
                                   4.
                    4. Guru menghentikan muzikmemegang kotak itu  KBKK :
                      dan mengarah murid   perlu mencabut satu  Menjana dan
                                 gambar dari kotak
                      menyatakan ciri-ciri khas          menghasilkan idea
                      atau perlakuan haiwan dan menyatakan    baru
                                 ciri-ciri khas atau
                                 perlakuan haiwan
                                 berdasarkan gambar
                                 itu.
Refleksi/    Pengukuhan dan   1. Guru menunjukkan gambar 1. Murid meneliti    Strategi:
Penutup     membuat kesimpulan   satu persatu sambil    gambar haiwan dan   Mikro Pengajaran
(5 min)     tentang haiwan     mengemukakan soalan    menjawab soalan
        mempunyai ciri-ciri  kepada murid.       yang dikemukakan   Sumber:
        khas untuk        ( Lampiran 2 )     oleh guru.      Lembaran kerja
        menyesuaikan diri                2. Murid membuat    ( Lampiran 2 )
        dengan iklim yang  2. Guru mengagihkan lembaran latihan.
        panas dan sejuk.    kerja kepada murid.
   Rancangan Pengajaran Harian 3:

   Mata pelajaran:    Sains
   Kelas:        4 Ibnu Qaiyyim
   Tarikh:        24 Mac 2011
   Masa:         10.30 -11.30 pagi (1jam)
   Bilangan murid:   37 orang
   Bidang pelajaran:  Kepelbagaian Hidup dan Alam
   Objektif pembelajaran:

   Hasil pembelajaran:  Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

       A    Menguasai pengetahuan
a. Memahami haiwan mempunyai ciri khas untuk membolehkan mereka meneruskan hidup.
b. Memahami perkataan “menyerang, keadaan, mengenalpasti, musim panas, musim sejuk”.

     B   Menguasai kemahiran
a. Murid-murid dapat Mengumpulkan dan mentaksirkan data tentang ciri khas yang terdapat pada
  haiwan bagi meneruskan hidup.
b. Murid-murid dapat mebina sebuah folio mengenai cara haiwan meneruskan hidup.
c. Murid-murid menanam sifat tabah diri untuk meneruskan hidup.

     C    Mengamalkan sikap dan nilai murni serta pemikiran kreatif
a. Murid-murid dapat berasa syukur kepadaTuhan kerana dapat hidup dalam keadaan yang selesa.
b. Murid-murid melahirkan perasaan kasih sayang terhadap haiwan-haiwan.
c. Murid-murid menyedari kepentingan menjaga alam sekitar agar haiwan-haiwan mempunyai
  tempat tinggal yang selamat.

   Bahan, peralatan dan bahan sumber:
1.  Papan hitam
2.  Surat khabar / Majalah / gamabr haiwan daripada internet
3.  Buku teks Sains Tahun 4
4.  Marker Pen
5.  Kertas Mahjung
6.  Kertas A4
7.  Gunting
8.  Glu
9.  Buku nota Sains

   Pengetahuan sedia ada:
      1.   Murid – murid telah mengetahui tentang keperluan asas haiwan dan tumbuhan di
      pembelajaran yang lepas.
      2.   Murid-murid telah mempelajari ciri-ciri khas haiwan yang melindungi mereka
      daripada musuh.
      3.   Murid-murid telah mempelajari ciri-ciri khas haiwan yang melindungi mereka
      daripada cuaca buruk.
Langkah/Masa  Isi Kandungan           Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran             Catatan
                      Aktiviti Guru           Aktiviti Murid
Permulaan/   Refleksi tentang      1.    Meminta    1. Memberi contoh haiwan
Mencungkil   pelajaran yang       murid-murid        melindungi diri daripada musuh dan  Strategi/
idea      dibelajar          memberikan contoh     cuaca buruk.             Teknik: Mikro
(5 min)    sebelum ini,        haiwan melindungi diri2. Mengenalpastikan miskonsep      Pengajaran
        menarik           daripada musuh dan    dalam jawapan rakan.
        perhatian pelajar      cuaca buruk.      3. Memberi pandangan terhadap      Strategi:
        dalam                         perkataan “mencari makanan” dan   Sumbangsaran
        pengajaran         2.    Menyemak     “mengharungi cabaran” .
        akan datang         jawapan yang diberi 4. Berasa syukur kerana tidak perlu
                      murid-murid untuk     “mencari makanan” dan
                      mengenalpastikan     “mengharungi cabaran” dalam     Sumber :
                      miskonsep murid.     kehidupan harian.          Papan hitam
                      3.    Guru
                      menerangkan : Haiwan                      KBKK:
                      bukan sahaja perlu                       menghubungkait,
                      mengelakkan diri                        menjana idea.
                      daripada cuaca
                      melampau dan musuh,                      Penerapan Nilai:
                      tetapi mereka juga perlu                    Bersyukur
                      mempunyai ciri-ciri
                      khas yang membantu
                      mereka mengharungi
                      cabaran dalam hidup
                      dan mencari makanan.
                      4.    Guru
                      menuliskan perkataan
                      penting “mencari
                      makanan” dan
                      “mengharungi cabaran”
                      di atas papan hitam dan
                      meminta murid-murid
                      memberi pandangan
                      mereka terhadap
                      perkataan-perkataan itu.

Langkah 1   Penerangan         1.   Membantu         1.   Diberitahu
(10 min)    tentang ciri-ciri      murid-murid            konsep bahawa semua     Strategi :
        khas yang          membentukkan konsep        haiwan mempunyai ciri    Pendekatan
        membolehkan         bahawa semua haiwan        khas untuk membolehkan    Deduktif
        mereka terus        mempunyai ciri khas        mereka terus hidup.     KBKK:
        hidup.           untuk membolehkan                       menghuraikan
                                       2.    Mendengar
                      mereka terus hidup.        contoh-contoh yang diberi  Penerapan Nilai:
                      2.    Guru memberi      oleh guru.          Cinta terhadap
                      contoh-contoh haiwan                     alam sekitar
                                       3.   Memberi contoh    Pengabungjalinan:
                      yang boleh teruskan       berdasarkan contoh-contoh
                      kehidupan mereka                       Pendidikan Moral
                                       yang diberi guru.      Sumber : Buku teks
                      berdasarkan ciri-ciri
                      khas yang ada pada        4.   Mengenalpastikan   Sains Tahun 4
                      mereka.:             miskonsep dan kesilapan
                  i. Tupai mempunyai gigi yang       dalam contoh yang diberi
                  kukuh untuk membolehkannya        rakan.
                  membuka kulit kacang yang         5.   Melahirkan
               keras, ekor yang besar pula    perasaan cinta akan alam
               menolongnya mengekalkan      sekitar dan berusaha
               kestabilan badan semasa      mewujudkan persekitaran
               melompat.             yang sesuai untuk haiwan
               ii. Itik mempunyai bulu yang   terus hidup.
               kalis air untuk membolehkannya
               berenang tanpa membasahkan
               badan, kaki berselaput juga
               membantunya berenang dalam
               air untuk mencari makanan.
                    3.    Meminta
                    murid-murid memberi
                    contoh berdasarkan
                    pengetahuan mereka.
                   4.   Memeriksa
                   jawapan yang diberi
                   murid-murid dan
                   memperbetulkan
                   miskonsep murid-murid.
                   5.    Menekankan
                   nyawa semua haiwan di
                   dunia ini telah diancam
                   kerana perbuatan
                   manusia yang
                   keterlaluan, maka kita
                   patut mencintai alam
                   sekitar dan melahirkan
                   satu persekitaran yang
                   sihat untuk mereka.
Langkah 2  Penggunaan        1.    Menyoal     1.    Menjawab soalan  Soal-jawab (rujuk
(10 min)  soal-jawab        soalan untuk menjana   yang diberi guru.     lampiran 1)
      untuk          idea baru murid-murid.  2.    Membantu rakan  Peta minda (rujuk
      mengenalpasti                   yang gagal menjawab    lampiran 2)
      kefahaman        2.    Setiap soalan               KBKK: Membuat
                   yang dijawab dengan    soalan.
      pelajar                                    gambaran mental
                   betul, guru akan     3.    Menanyakan
                                             Strategi: soal-
                   memaparkan kertas     soalan jika terdapat
                                             jawab
                   mahjung yang sudah    kekeliruan atau kurang
                   siap disediakan jawapan  faham dengan contoh yang
                   terlebih dahulu dalam   diberi.          Sumber : kertas
                                             mahjung, buku
                   bentuk peta minda di   4.    Memerhati peta
                   papan hitam                     nota sains
                                minda yang dipaparkan
                   3.    Meminta     guru di papan hitam.
                   murid-murid membaca    5.    Membaca peta
                   peta minda yang      minda yang tepapar.
                   terpapar dan memberi   6.    Membuat nota
                   peluang kepada murid-   ringkas dalam buku nota
                   murid untuk bertanya.   Sains.
                   4.   Murid-murid
                   membuat nota ringkas
                   pada buku nota mereka.
Langkah 3  Membina folio      1.   Menerangkan    1.   Mendengar     Contoh folio (rujuk
(20 min)  bertajuk “Cara      kehendak butiran dalam  kehendak butiran folio   lampiran 3)
      Haiwan                                    Pedekatan :
      Meneruskan   folio dengan       dengan teliti.        Pembelaran
      Hidup”.     menunjukkan satu     2.    Memerhati      berasaskan projek
              helaian contoh folio   contoh / sampel yang     Sumber : gunting,
              yang berbentuk peta    ditunjukkan guru dengan   kertas A4, glu,
              minda dengan       bersungguh-sungguh.     keratan surat
              melabelkan ciri-ciri   3.    Menanakan      khabar, majalah,
              khas haiwan yang     soalan jika masih kurang   gambar-gamabr
              membolehkan mereka    faham akan kehendak     dari internet, pen
              terus hidup pada haiwan  soalan.           marker
              itu.
                           4.    Diagihkan ke
              2.   Mengagihkan    dalam kumpulan masing-    Strategi:
              semua murid ke dalam 5  masing.           Perbincangan
              kumpulan, di mana satu                 dalam Kumpulan
                           5.    Memilih salah
              kumpulan mempunyai 6   seorang ahli kumpulan
              orang murid.       untuk menjadi ketua
              3.    Memantau     kumpulan.
              kelas dan memberi     6.    Ketua kumpulan
              tunjuk ajar dan      mengambil peralatan yang
              bimbingan kepada     diperlukan daripada guru.
              semua murid dalam     7.    Mengeluarkan
              kelas.          gambar-gambar haiwan
              4.    Semua hasil   yang telah siap dicari di
              kerja kumpulan yang    rumah sebelum ini.
              sempat disediakan akan  8.    Berbincang dalam
              dikumpul menjadi     kumpulan tentangciri-ciri
              sebuah folio.       khas haiwan-haiwan yang
                           dicari yang membolehkan
                           mereka terus hidup.
                           9.    Bekerjasama
                           membuat folio dengan
                           melabelkan ciri-ciri khas
                           haiwan pada kertas A4
                           yang diberikan.
                           10.   Bertindak secepat
                           mungkin untuk
                           menghasilkan kerja yang
                           banyak dan tersusun.
                           11.   Membuat
                           blinding ke atas folio
                           kumpulan masing-masing.

Langkah 4  Membentangkan  1.   Menjemput     1.   Ketua kumpulan    Strategi:
(10 min)  hasil kerja   ketua kumpulan      membentangkan hasil     Pembentangan
              membentangkan hasil    kerja kumpulan masing-    KBKK:
              kerja mereka.       masing di depan kelas.    menjelaskan
                                          Sumber : folio,
              2.    Berperanan   2.    Murid-murid lain  buku nota sains
              sebagai pembimbing    mendengar dan mengesan    Penggabungjalinan:
              dalam membantu ketua   kesilapan dalam       Kajian Tempatan
              kumpulan         pembentangan itu.
              menyampaikan       3.   Diberi peluang
              maklumat dengan lebih   untuk menanyakan soalan.
              teliti dan berkesan.
                           4.   Mendengar
              3.   Mengumpulkan
                      kesemua folio daripada   pembentangan sambil
                      ketua kumpulan.      membuat catatan dalam
                                    buku nota sains.
                                    5.    Menghantar buku
                                    folio kepada guru.
Aplikasi Idea   Menyelesaikan       1.   Menanyakan     1.    Memberitahu    Pengabungjalinan:
(5 min)      miskonsep dan       murid-murid apa yang    guru dan rakan apa yang   Kajian Tempatan
         membuat          mereka pelajari melalui  telah dpelajari.      KBKK:
         kesimpulan        P&P tadi.         2.    Menyedari     mengaplikasikan
                      2.   Menyenaraikan   miskonsep sendiri dan
                      miskonsep murid-murid,   membuat catatan pada
                      lalu menyelesaikan     buku nota Sains.
                      miskonsep itu.       3.    Memahami apa
                                    yang dikatakan ciri-ciri
                      3.    Membantu
                                    khas haiwan, dan memberi
                      murid-murid
                                    contoh haiwan yang
                      mengaplikasikan idea
                                    mempunyai ciri-ciri khas
                      dengan memberi contoh
                                    yang membolehkan
                      tersendiri dalam buku
                                    mereka terus hidup dalam
                      nota Sains.
                                    dunia ini.
Refleksi/     Membuat   1.  Membantu murid-murid       1.    Mencuba untuk   Strategi : Mikro
Penutup      Kesimpulan    membuat kesimpulan bahawa     membuat kesimpulan     Pengajaran
(5 min)               semua haiwan mempunyai ciri-    berdasarkan pembelajaran  Penerapan Nilai:
                  ciri khas untuk membolehkan    hari ini.          Kasih sayang, cinta
                  mereka meneruskan kehidupan.    2.    Melahirkan    terhadap alam
                2.  Menyeru murid-murid agar     perasaan sayang akan    sekitar.
                  sayang akan haiwan dan       haiwan kerana mereka    Pengabungjalinan:
                  berusaha melahirkan suatu     juga bernyawa.       Pendidikan Moral
                  persekitaran yang sihat untuk                 KBKK:
                  haiwan terus hidup di dunia ini.
                                    3.    Tahu tempat
                                                  merumuskan
                                    tinggal haiwan dan sudi
                3.  Menggalakkan murid-murid
                                    mewujudkan suatu alam
                  berani mengharungi cabaran
                                    sekitar yang sesuai untuk
                  hidup kerana haiwan-haiwan
                                    haiwan terus hidup.
                  telah mencuba sedaya upaya
                  untuk terus hidup, manusia perlu  4.    Berjaya
                  mencontohi sifat semulajadi    memupuk semangat berani
                  haiwan yang mulia ini.       menghadapi cabaran
                                    dalam kehidupan harian
                                    kerana haiwan-haiwan
                                    juga berusaha untuk
                                    meneruskan hidup
                                    walaupun mereka
                                    dikeilingi dengan musuh,
                                    cuaca melampau, masalah
                                    kekurangan makanan,
                                    kehilangan tempat tinggal
                                    dan sebagainya.
Mata pelajaran:              Sains
        Kelas:             4 Ibnu Qaiyyim

        Tarikh:             25 Mac 2011

        Masa:              10:30 pagi – 11:30 pagi ( 60 minit)

        Bilangan murid:                37 0rang

an:       i) Subtopik 4: Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas bagi melindungi diri daripada
        musuh

        Objektif pembelajaran:        1) Memahami ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri
        daripada
            musuh

                        2) Memahami pelakuan tumbuhan melidungi diri daripada
          musuh

        3) Menerangkan bagaimanakah ciri khas dan pelakuan tumbuhan melindungi diri daripada
        musuh

        Hasil pembelajaran:   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

      A Menguasai pengetahuan mengenalpasti ciri-ciri khas dan pelakuan tumbuhan melindungi diri
       daripada musuh

               B Menguasai kemahiran
   a. (Kognitif) – murid-murid dapat berfikir tentang ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh

 b. (Psikomotor) – murid-murid dapat menyentuh pokok semalu dan pokok betik di Taman Sains Sekolah.

    c. (Afektif) – Murid-murid berasa berminat untuk belajar tentang ciri-ciri khas tumbuhan melidungi diri
        daripada musuh

              C Mengamalkan sikap dan nilai murni serta pemikiran kreatif
      a. murid-murid menjanakan idea untuk mengetahui tentang alam sekeliling ( minat dan ingin tahu)

      b. murid-murid dapat mengumpulkan dan mengelaskan ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan
        melindungi diri dan berfikir secara rasional.

        c. murid-murid dapat membanding dan membeza untuk bekerjasama mencari maklumat
        berkaitan dengan ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan

         d. murid-murid dapat mencirikan dan membuat kesimpulan dengan berfikir secara rasional

        Bahan, peralatan dan bahan sumber:
1.  Kertas mahjong
2.  Maker pen
3.  Cd yang dikeluarkan oleh Kementerian
4.  Computer riba
5.  Lembaran kerja
6.  Buku teks sain tahun 4
7.  Kad manila


   Pengetahuan sedia ada:
1. Murid telah mengetahui tentang hidupan memerlukan keperluan asas untuk meneruskan hidup dari
  pembelajaran yang lepas .

   Penerapan nilai       :Bersyukur , kasih sayang , cinta terhadap alam sekitar .
   KBKK         : Menjana idea , menghubungkait , menghuraikan , menjelaaskan dan
               merumuskan .
   TKP          : Kecerdasan interpersonal .

   Langkah/Masa    Isi Kandungan   Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran     Catatan
                      Aktiviti Guru     Aktiviti Murid
   Permulaan/    Video     Guru mengaitkan isi   Murid diminta     CD yang
   Mencungkil    “Menyiasat Alam
                   pelajaran dengan
   idea       Kehidupan”  video tersebut.     menonton video     dikeluarkan
   (5 min)                         tersebut.       oleh
                                           kementerian
   Langkah 1     Contoh Soalan:    Guru memberikan   Murid diminta    Lembaran
   (8 min)                                     kerja 1
            1.Berikan cara    lembaran kerja    memberi pandangan
            tumbuhan       kepada murid untuk  berdasarkan
            melindungi diri   menilai kefahaman  pengetahuan sedia
            daripada musuh?   mereka selepas    ada mereka diats
            Semalu        menonton cd     lembaran kerja 1
            menguncupkan
            diri apabila
            disentuh kerana
            ingin melindungi
            diri.
            Betik
            mengeluarkan
            getah untuk
            melindungi diri
       dari di makan.
       2.Terangkan ciri
       khas yang
       melindungi
       tumbuhan
       tertentu daripada
       musuh.
       Contohnya :
       kaktus-duri yang
       tajam, buluh-
       bulu halus ,
       pokok betik-
       getah.
       .
LANGKAH 2  Menerangkan ciri   Guru menerangkan   Murid melihat kad   Kad gambar
(10 Minit)  khas yang       dan memerihalkan   gambar yang
       melindungi      pelbagai cara    ditunjukkan oleh
       tumbuhan       tumbuhan       guru
       tertentu daripada   melindungi diri
       musuh.        daripada musuh    Murid diminta untuk
       KBKK : Proses     dengan        mengingat dan
       Perbandingan                menghafal cara
       TKP :                   tumbuhan
       Kecerdasan      melihat kad gambar  melindungi diri
       linguistic                 daripada musuh
       Rumusan : setiap   Guru menayangkan
       tumbuhan
       mempunyai ciri    dua gambar carta
       khas tersendiri    yang menunjukkan
       melindungi diri    jenis tumbuhan
       dari musuh.
Langkah 3  Mengenalpasti    Guru menyuruh murid  Murid di minta oleh  Kad manila
(8 min)             untuk membuat                Keratan
       ciri khas      perbezaan atau     guru untuk
                                       majalah
       tumbuhan dan    perubahan fizikal   menyatakan
       cara tumbuhan    diantara gambar yang  perbezaan atau
                 diberikan tadi .
       melindungi diri.              perubahan fizikal
                 Guru membantu     diantara kedua-dua
      KBKK : Poses   murid         gambar
      menyusun ikut  membina
      kriteria     pengukuhan.      tersebut.(penyiasatan
                          di tulis di atas kad
              .           manila.)


                          Murid akan
                          menerangkan
                          perbezaan kedua ciri
                          khas tumbuhan ini
                          melindungi diri.
                          (Pembentangan oleh
                          wakil kumpulan).
                          Dapatan dari
                          siasatan
                          diperbetulkan oleh
                          guru .


                          Murid mengunting
                          dan menampal
                          gambar-gambar
                          tumbuhan
                          berpandukan soalan
                          yang diberi oleh
                          guru.
                          ( kelaskan tumbuhan
                          berdasarkan ciri)

Langkah 4  Pembentangan  1) Guru minta wakil 1) Wakil setiap      Strategi:
(15 min )  Laporan hasil   setiap kumpulan   kumpulan         komunikasi
      dapatan murid   melaporkan hasil  melaporkan hasil
               dapatan murid-   dapatan masing-     Sumber :
               murid.       masing.         -Hasil kerja
                                      murid
              2) Guru membuat    2) Murid-murid
               perbandingan hasil  membuat
               dapatan antara    perbandingan
               kumpulan ( ciri-ciri jawapan di antara
               khas dan pelakuan   kumpulan.
                  tumbuhan yang
                  paling tepat)
Aplikasi Idea  Lembaran kerja 2 1) Guru menanya    1) Murid-murid      Strategi:
(8 min)              murid-murid apa    menjawab soalan    Menjawab
                  yang dipelajari tadi guru.          soalan
                  untuk mengaitkan   - Ciri-ciri khas dan
                  idea murid?      pelakuan tumbuhan   Sumber:
                             bagi melidungi diri  Kertas
                 2) Guru         daripada bahaya.   lembaran kerja
                  mengedarkan kertas              2
                  lembaran kerja     2)Murid-murid
                  kepada murid-     mengambil kertas
                  murid         lembaran kerja yang
                             guru bagi.
                 3) Guru minta murid-
                  murid menjawab 3) Murid-murid
                  soalan.        menjawab soalan.

                 3) Guru      1) Murid-murid
                  membincangkan   membincangkan
                  jawapan bersama  jawapan bersama
                  dengan murid-   dengan guru.
                  murid.

Refleksi/    Peneguhan      Guru membuat   1) Murid-murid
Penutup              rumusan mengenai  menjawab soalan
(4 min)              pembelajaran pada  mengikut giliran.
                  hari tersebut .

                  Guru menanyakan
                  kepada murid
                  secara rawak
                  tentang apa yang
                  dipelajari pada hri
                  ini .
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SAINS TAHUN 4
Hari        : Khamis

Tarikh       : 06 Oktober, 2011

Masa        : 60 minit
   Kelas        : Tahun 4

   Tema        : Menyiasat Alam Kehidupan

   Tajuk        : Keperluan Asas Benda Hidup- Haiwan

   Objektif       : Memahami haiwan mempunyai keperluan asas.

   Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat:

i)  mengenalpasti keperluan asas haiwan.

   Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mempelajari tentang ciri-ciri haiwan di Tahun
   3.

   Pendekatan P&P : Pembelajaran Inkuiri Penemuan

   Kaedah / Stategi P& P : Eksperimen, Perbincangan
   Perancangan P&P:

     Fasa     Isi kandungan         Aktiviti       Fasa / Catatan
    Pengajaran


    Set Induksi   Mendengar dan  Jenis aktiviti :Bercerita     Tahap Kognitif:
    (5 minit)   memahami cerita
                   1. Guru memulakan kelas       Pengetahuan
                    dengan satu cerita bertajuk
                     ”Hafiz dan Ikannya.”       KPS:
                   2. Murid diminta mendengar
                     cerita tersebut dengan teliti.  Meramal
                   3. Selepas mendengar cerita,
                     guru menyoal beberapa
                     soalan :
                   (a) Apakah kegemaran Hafiz ?     Kemahiran
                   (b) Mengapakah Hafiz dan       Berfikir :
                     keluarganya balik ke
                     kampung ?            Menghubung kait
                   (c) Apakah yang terjadi kepada
                     ikan Hafiz semasa mereka di
                     kampung?             BBM :

                    Jawapan Murid :          Slaid PowerPoint

                   (a) Hafiz gemar memelihara      Nilai :
                     ikan.
                   (b) Kerana neneknya sakit.      Kasih Sayang
                   (c) Ikan Hafiz mati.
Pencetusan     Mengenalpasti    Jenis Aktiviti : Soal Jawab Tahap Kognitif:
Idea        keperluan asas      1.   Guru
  (15 minit)    haiwan ;         menayangkan gambar Pengetahuan
        (a) makanan          ikan Hafiz yang mati. Pemahaman
        (b) air
        (c) udara            2.   Guru menyoal
        (d) tempat tinggal        murid:          KPS:

                                     Pemerhatian
                         (a) Kenapa ikan Hafiz
                                     Komunikasi
                    mati ?
                                     Membuat Inferens
                    Jenis Aktiviti : Tayangan
                    Gambar Haiwan
                                     BBM :
                      1. Guru menayangkan
                                     Slaid Power point
                    beberapa gambar
                       haiwan.
                      2. Murid memerhati
                                     Nilai :
                    gambar dengan teliti.
                      3. Guru menyoal :
                                     Kasih Sayang
                       (a) Apakah makanan
                 haiwan berikut ?
                    (b) Apakah haiwan
                 berikut
                      memerlukan
                 makanan dan tempat
                      tinggal ?Penstrukturan Menyatakan    Jenis Aktiviti: Kerja      KPS:
 Semula Idea Keperluan Asas  Kumpulan             Pemerhatian
 (25 minit) Haiwan :                     Membuat
       ( a ) Makanan 1. Murid dibahagikan kepada     eksperimen
       ( b ) Air    kumpulan   4   kumpulan   Membuat
       ( c ) Udara   mengikut jenis keperluan     kesimpulan
       ( d ) Tempat   asas haiwan.           Menyatakan
       Tinggal                      pembolehubah
              2. Guru   memberi   arahan
                kepada   murid   untuk   BBM :
                menjalankan       satu
                eksperimen untuk mengkaji    Lembaran
                keperluan asas haiwan.      Kerja(Lampiran 1 )

                 Eksperimen:
              i)  Murid  memasukkan  ulat
                 beluncas ke dalam empat
                 buah bekas.       Nilai :

                 Bekas A : Mengandungi Bekerjasama
                 sehelai daun dan      dalam kumpulan.
                      ditutup dengan
                 kasa dawai.         Bertanggungjawab
                               dengan setiap ahli
                 Bekas B: Mengandungi air, dalam kumpulan
                 tanpa daun         dengan
                      dan   ditutup menyumbangkan
                 dengan kasa dawai.     jawapan.


                 Bekas C : Mengandungi air
                 dan daun serta
                      ditutup   rapat
                 supaya udara tidak
                      boleh masuk.

                 Bekas D : Mengandungi air,
                 daun dan
                      ditutup   dengan
                 kasa dawai.

                 3. Murid       diminta
                 merekodkan pemerhatian
                   selama 5 hari dan
                 menyelesaikan
                   lembaran   kerja  yang
                 disediakan.
                   (Lampiran 1)

                 4.  Guru  menunjukkan
                 gambar haiwan dan
                   tempat     tinggal
                 haiwan.(Gambar)

                 5. Guru menyoal murid

                 a) Di manakah tempat
                 tinggal haiwan
                   berikut ?

Aplikasi Idea  Mengenalpasti     1.   Guru meminta    Tahap Kognitif:
 (10 minit)   keperluan asas     murid
         haiwan         menamakan tempat     Pengetahuan
      1.  Udara         tinggal haiwan.      Pemahaman
      2.  Air          (Lampiran 2)
      3.  Makanan     Contoh: Sarang (burung,
      4.  Tempat      semut,tebuan), gua       KPS:
         berlindung    (kelawar)
                                 Pemerhatian
                                 Komunikasi
                                 Membuat Inferens


                                 BBM :

                                 Lembaran
                                 Kerja(Lampiran 2 )

                                 Slaid Power point


                                 Nilai :
                                 Kasih sayang
  Refleksi   Rumusan tentang      1.   Guru memilih  Tahap kognitif
  (5 minit)   keperluan asas       murid secara rawak   Membuat
         haiwan.          untuk menyatakan    kesimpulan
                      keperluan asas
                      haiwan.        BBM:
                      2.   Murid dapat   Lembaran kerja
                      menyatakan haiwan   rumah
                      memerlukan udara,
                      air, makanan dan
                      tempat tinggal untuk
                      hidup.
                      3.   Guru
                      mengedar lembaran
                      kerja rumah kepada
                      murid


Mata Pelajaran      : Sains
Tahun          : Tahun 4
Bilangan Murid       : 10 orang
Tarikh          : 13 April 2011
        Tema              : Menyiasat Alam Kehidupan
        Bidang Pembelajaran      : Hidupan Dan Proses Hidup
ajaran    : Memahami kitaran hidup haiwan
        Hasil Pembelajaran        : Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat
        i.  Menceritakan kitaran hidup haiwan yang berbeza dengan betul
       ii.  Menyusunkan kitaran hidup haiwan mengikut urutan dengan betul.
        Pendekatan          : Inkuiri
        Kaedah             : Perbincangan ( Inkuiri terbimbing )
es Sains   : Berkomunikasi, memerhati, meramalkan, mentaksirkan data
       : Membuat urutan, membuat kesimpulan
an dan bahan sumber :
      a) Gambar
      b) Borang
      c) Nota di slaid powerpoint
      d) Lembaran kerja
      e) puzzle
a-jaga    : kepingan puzzle letak dengan baik kerana jika hilang satu akan menjejaskan seluruh puzzle
        game ini.
        Pengetahuan Sedia Ada     :
        Murid telah mempelajari haiwan boleh membesar dalam Sukatan Sains Tahun 2. Murid-murid
        juga mengetahui kitaran hidup bagi binatang peliharaan mereka, contohnya anjing, kucing,
        ayam, itik dan sebagainya. Murid juga mengetahui bahawa berudu akan membesar menjadi
        seekor katak. Selain itu, murid-murid juga telah mempelajari cara haiwan membiak iaitu bertelur
        dan beranak di pembelajaran yang lepas.


          Fasa      Isi       Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran       Nota
                 Kandungan
                           Aktiviti Guru     Aktiviti Murid
        Permulaan /   Haiwan boleh 1. Guru menunjukkan 1. Murid meneliti       Strategi / Teknik
        Mencungkil    membesar    gambar dan     benda dalam        :
        Idea               menyuruh murid   gambar dan         Penyoalan
        ( 5 minit )           melihatnya dengan  memberi jawapan      seluruh kelas
                        teliti.       mereka berdasarkan
                       2. Guru bertanya    pengetahuan sedia     BBM :
                        kepada murid    ada mereka.        Gambar 2.1
                      a) Apakah benda dalam
                        gambar itu?                  KPS :
                      b) Apakah jenis haiwan               Berkomunikasi
                        ini?                      Memerhati
                      c) Pernakh anda melihat
                        jenis haiwan ini
                        membesar?
                      d) Bagaimana proses
                        hidup bagi haiwan
                ini?
Menstruktur/ Haiwan boleh 1. Guru mengutarakan 1.    Murid memberi    KPS :
Menstruktur membesar.      penyoalan utama.    pandangan dan    Berkomunikasi
Semula            a) Apakah itu kitaran   pengalaman mereka  Meramalkan
( 40 minit )  Peringkat    hidup?         masing-masing.    Mentaksirkan
        hidup haiwan b) Bagaimana haiwan 2.   Murid akan     data
       a) 2 fasa     menjalani proses    berbincang dalam
       - Kucing     hidupnya? ( rama-    kumpulan tentang   KBKK :
       - Anjing     rama, nyamuk, katak,  cara-cara haiwan   Membuat urutan
       b) 3 fasa     ayam, angjing )     menjalani proses   Membuat
       - Ayam     c) Berapa fasa hidup    hidupnya dan     inferens
       - Itik      dijalani oleh haiwan  mencatakan dalam
       c) 4 fasa     terbut?         borang yang     BBM :
       - Rama-rama 2. Guru mengagihkan      diedarkan.      Borang
       - Katak      kepada 3 kumpulan 3.   Murid        Nota di slaid
       - Nyamuk     dan mengedarkan     membentangkan    powerpoint
                borang.         hasil perbincangan
               3. Guru akan bergerak   mereka tentang    Nilai murni :
                dari satu kumpulan ke  kitaran hidup    Bekerjasama
                kumpulan lain sambil  haiwan dengan
                memberi bimbingan    urutan.
                dan menyoal murid. 4.  Murid membuat
               4. Guru menyuruh      inferens.
                murid menstruktur
                semula kitaran hidup
                haiwan mengikut
                urutan yang betul.
               5. Guru memberi
                penerangan lebih
                lanjut lagi tentang
                kitaran hidup haiwan
                ( rama-rama, katak,
                nyamuk, ayam,
                kucing) dengan
                mengguanakan
                powerpoint iaitu
                menunjukkan
                gambar-gambar setiap
                peringkat proses
                hidupnya.
               6. Guru menyuruh
                murid membuat
                inferens daripada
                hasil perbincangan
                mereka.
          Aplikasi Idea  Menyusun 1. Guru mengedarkan 1. Murid menyiapkan      KBKK :
          ( 15 minit )   dan       latihan penilaian   latihan penilaian  Membuat urutan
                   menyatakan   megikut aras murid.  itu.
                   peringkat  2. Guru berbincang              BBM :
                   proses hidup  jawapan dengan               Lembaran kerja
                   haiwan     murid.
                         3. Guru mengukuhkan
                           hasil perbincangan
                           dan memberi contoh
                           lain.
          Refleksi /    Menyusun 1. Guru menaksir      1. Murid akan     Strategi / Teknik
          Penutup     keratan     kefahaman murid    berbincang dalm   :
          ( 5 minit )   gambar (    dengan memberi     kumpulan dan    Penyoalan
                   puzzle )    puzzle game dengan   menyusun gambar   seluruh kelas
                   mengikut    mengadakan       mengikut urutan
                   urutan proses pertandingan antara   proses hidup    KPS :
                   hidup haiwan. kumpulan.        haiwan dengan    Berkomunikasi
                         2. Guru meminta murid pengunaan masa
                           membuat kesimpulan. yang singkat dan    KBKK :
                         3. Guru memberi kerja   tepat.       Membuat urutan
                           rumah kepada murid 2. Murid membuat    Membuat
                           untuk disiapkan di   kesimpulan.     kesimpulan
                           rumah.
                                                BBM :
                                                Puzzle

          Refleksi :
          Objektif pembelajaran tercapai dengan 100%. Murid-murid dapat menceritakan kitaran hidup
          haiwan dengan betul dan tepat.
          Kekuatan : Penglibatan murid adalah sangat aktif dan lembaran kerja yang disediakan juga
          sangat bersesuaian dengan aras murid.
          Kelemahan : Kawalan masa dalam setiap fasa kurang baik dan menyebabkan aktiviti-aktiviti
          tidak mengikut masa yang diperuntukan.
          Tindakan Susulan : Saya akan mengawal masa dalam setiap fasa dengan baik supaya tidak
          menjejaskan mana-mana aktiviti yang dirancangkan.


          Tarikh     :  11 Mei 2011 ( Rabu )
          Masa      :  60 minit
          Kelas      : 4K
          Tema      : Menyiasat Alam Fizikal
          Tajuk      :  Unit 4 Isipadu
ajaran :    Memahami konsep isipadu
          Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat:
      i.    Menerangkan konsep isipadu
 ii.   Menyatakan dua jenis objek yang mempunyai isipadu
 iii.  Menunjukkan objek yang mempunyai isipadu

     Pendekatan P& P  :  Pembelajaran Inkuirin Penemuan
     Kaedah   : Mengeksperimen
 KPS    : Berkomunikasi, Memerhati
 KMS    : i. Guna dan kendali alat
     BBM      : kertas, kotak, peta, botol, gambar, beg, surat khabar, kotak pensel, daun, bola dan
     komputer

Fasa         Isi              Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran               Cata
Pengajaran    Kandungan
Set induksi   Bersoal-      1.Murid diminta mengeluarkan satu objek yang boleh mengisi         KPS:
(5 minit)    jawab        benda daripada beg sekolahnya.                       1.Berkomun
                                                        KBKK:
                  2.Guru bersoal-jawab:                           1.Menghubu
                a.  Apakah yang kamu keluarkan ini?                      Nilai Murni:
                b.  Apakah benda yang boleh diisi ke dalam objek yang kamu           1.Kasih Saya
                  keluarkan?                                 Taraf Kogni
                c.  Objek yang siapa pamerkan paling besar?                  1.Kefahama
                d.  Objek yang siapa pula paling kecil?                    Kaedah P&P
                                                        1.Kaedah So
Pencetusan   Menerangkan     1.Berdasarkan soalan-soalan tersebut, guru mengaitkan dengan        KPS:
idea      konsep       konsep isipadu.                              1.Berkomun
(15 minit)   isipadu dan
        menyatakan     2.Murid dibimbing menerangkan konsep isipadu.               KBKK:
        dua jenis                                           1.Menghubu
        objek yang     3.Setiap murid diminta memberi dua contoh objek yang            2.Menginfer
        mempunyai      mempunyai isipadu.
        isipadu                                            Tahap Kogn
                                                        1.Pengetahu
                                                 2.Kefahama

Penstrukturan Membuat     1.Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.              KPS:
semula idea  pemerhatian                                    1.Mengekspe
(25 minit)           2.Murid melawat persekitaran sekolah dan membuat pemerhatian   2.Mengawal
                objek-objek di sekeliling mereka.                 ubah
                                                 3.Membuat
                3.Murid merekodkan objek-objek yang mempunyai isipadu       pemerhatian
                berdasarkan pemerhatian mereka lalu mencatatkan kedalam kad
                tugasan yang diberi oleh guru.                  KBKK:
                                                 1.Membandi
                4.Ketua kumpulan diminta menyatakan objek yang mempunyai     membezakan
                isipadu berdasarkan pemerhatian mereka.              dan luas.
                                                 2.Menghubu
                                                 3.Menjana id
                                                 4.Membina h

                                                 Nilai Murni:
                                                 1.Mempunya
                                                 tanggungjaw
                                                 terhadap dir
                                                 orang lain, d
                                                 sekeliling.
                                                 2.Bekerjasam
                                                 3.Jujur dan
                                                 dalam merek

                                                 Tahap kogn
                                                 1.Pengetahu
                                                 2.Analisis

                                                 Pendekatan
                                                 Pendekatan
                                                 Inkuiri-Pene

Aplikasi idea  Menunjukkan 1.Guru meletakkan kertas, kotak, peta, botol, gambar, beg, surat   Nilai murni:
(10 minit)   objek yang khabar, kotak pensel, daun dan bola di atas meja. ( rujuk Lampiran  1.Mengharg
        mempunyai  1)                                  2.Bekerjasam
        isipadu.
              2.Guru menyoal:                           KBKK:
               a. Berdasarkan objek-objek yang dipamerkan, objek manakah     1.Membandi
              mempunyai
                 isipadu?
                                                 Tahap kogn
                3.Murid diminta melukis objek-objek tersebut di buku amali.    1.Pengetahu
                                               2.Aplikasi

Refleksi     Membuat     1.Murid menonton sebuah video pendek melalui komputer.   Tahap kogn
(5 minit)     Kesimpulan   http://www.youtube.com/watch?v=VASC2aeehWc&feature=related 1.Pengetahu
                                               2.Kefahama
                 2.Murid-murid membuat kesimpulan:
                 # Isipadu sebagai besarnya sesuatu ruang
                 # Isipadu ialah kuantiti untuk ruang yang diisi.


      Lampiran 1
             poster
                                     silender
                        botol
                         beg

                                     gambar
           cawan


         Tarikh                : 21 Mac 2012
         Masa                : 8.00-9.00 a.m.
         Tahun                : 2 Bestari
         Subjek                : Sains dan Teknologi
        : Manusia
        : 1.1. Memahami manusia memerlukan keperluan asas untuk hidup.
        : pada akhir pembelajaran pelajar dapat mengenal pasti keperluan asas manusia.
        : pelajar dapat :
       1. Mengenali makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran dan membantu
         menjaga kesihatan.
       2. Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia.
        : Pelajar tahu bahawa makanan penting untuk kehidupan manusia.
         : memerhati pyramid makanan, mengelaskan makanan yang bekhasiat ikut kepentingan,
         menggunakan perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti kumpulan, berkomunikasi
         untuk mendapatkan maklumat, dan membuat inferens terhadap kkepentingan
         makanan.
        : Membandingkan dan membezakan jenis-jenis makanan, menghubungkaitkan jenis
         makanan dengan kesihatan manusia, menganalisasi khasiat dalam makanan, dan
         menyusun jenis makanan mengikut keutamaan.
nilai saintifik : Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat, bekerjasama dan
         menyukuri nikamat yang dikurniyayi tuhan.
         Bahan bantu belajar dan mengajar : 1.Flashcards
         2.Microsoft powerpoint
         4.Soalan
         5.Laptop dan projektor
            Fasa /      Kandungan       Aktiviti mengajar dan   Catatan
            Masa                   belajar/kemahiran
                                    berfikir
         Orientasi    Mengelaskan keperluan Aktiviti kumpulan:       Aktiviti A
         (15 minut)   asas manusia.       1.   Membahagikan
                     pelajar dalam 5 kumpulan.
                     2.   Mengedarkan flash
                     kad dan 2 peti kosong
                     untuk memasukkan flash
                     kad tesebut.
                     3.   Meminta mereka
                     untuk mebahagikan kad
                     tersebut kepada keperluan
                     asas manusia dan
                     kehendak manusia.

                     Pelajar akan
                     berkomunikasi dan
                     bertukar-tukar maklumat
                     untuk membezakan
                     keperluan asas dan
                     kehendak manusia.

Mengumpul    Mengenali jenis-jenis  Meminta palajar untuk    Aktiviti B
idea      makanan yang ada.    menyenaraikan jenis
(10 minut)                makanan mengikut
                     kepentingan.

Penstrukturan  Jenis makanan yang    Menunjukkan pelan      Aktiviti B
semula idea   memberi tenaga,     pyramid makanan dengan
(10 minut)   membantu tumbesaran   hanya satu contoh
        dan membantu menjaga   makanan di dalmnya .
        kesihatan.
                     Meminta pelajar untuk
                     datang ke depan dan
                     menampal jenis makanan
                     pada ruang yang betul.Mengaplikasi  Kepentingan pelbagai   Meminta mereka duduk    Teori
idea      jenis makanan.      dalam pasangan.       kontekstual
(5 minut)                Meminta pelajar untuk
                     berkongsi makanan yang
                     mereka suka dan
                     membincang makanan itu
                     penting untuk kesihatan
                     atau tidak.

Refleksi    Air,udara, makanan dan  Imbas kebali apa yang    Aktiviti c
(5 minut)    tempat perlindungan  diajar.
         sangat penting untuk  Meminta mereka untuk  Teori masteri
         manusia.        membuat peta minda   belajar
                    supaya lebih ingat.


Reflaksi diri:
        Rancangan Pengajaran Harian (Lima Fasa Needham)
   Tarikh        : 15 April 2012
   Masa         : 9.00 pagi – 10.00 pagi
   Kelas        : Tahun 2 Merah
   Jumlah Murid    : 30
   Subject       : Sains
   Topik        : Memahami haiwan memerlukan keperluan asas untuk hidup

   Objektif Pembelajaran : Murid-murid dapat mengenalpasti keperluan asas yang
   diperlukan oleh haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan untuk hidup
   pada akhir waktu.

   Hasil Pembelajaran :
1)  Mengenal pasti keperluan asas seperti iaitu makanan, air, udara dan tempat
   perlindungan.
2)  Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.
3)  Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.
4)  Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja,
   makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.
5)  Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, di atas
   pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau
   kayu.
6)  Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
  Pengetahuan sebelum pembelajaran : Murid mengetahui haiwan memerlukan
  keperluan asas untuk hidup.

  Kemahiran Sainstifik : Pemerhatian terhadap keperluan asas bagi haiwan,
  mengklasifikasikan tempat perlindungan dan makanan bagi haiwan dan membuat
  inferens sebab keperluan asas bagi haiwan

  Kemahiran Berfikir : Perbezaan tentang makanan dan tempat perlindungan bagi
  haiwan, menjana idea tentang keperluan asas bagi haiwan

  Sikap Saintifik dan Nilai-nilai Murni :
1. Mempunyai minat dan perasaan ingin tahu terhadap aktiviti yang dijalankan.
2. Bersikap jujur dan tepat dalam merekod serta mengesahkan data.
3. Berkerjasama dalam kerja kumpulan.

  Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : Gambar air, makanan, tempat perlindungan
  dan udara, kad manila, tayangan video, powerpoint.

   Fasa / Masa   Kandungan    Aktiviti Pengajaran dan      Catatan
                   Pembelajaran / Kemahiran
                         Sains
  Orentasi     Semua benda   Empat orang murid       Teori pembelajaran
  (10 minit)    hidup      dikehendaki berdiri dan    Piaget. Sesuatu
           memerlukan   mereka diberikan gambar    organisma untuk
           keperluan    yang berlainan iaitu,     menyesuaikan diri
           asas untuk   gambar air, makanan,     (adaptasi) dengan
           meneruskan   tempat perlindungan dan    persekitaran dikaji
           hidup.     udara (pokok ditiup angin   oleh Piaget dan
                   untuk menunjukkan       hasilnya, terdapat
                   pergerakan udara)       dua proses
                                  membuatadaptasi
                   Ketika itu, guru menanya   iaitu asimilasi dan
                   mereka semua :        akomodasi.

                   Apakah yang akan berlaku
                   sekiranya kehidupan
                   haiwan kehilangan salah
                   satu daripadanya?
                   Mengapakah haiwan
                   memerlukan keperluan
                   asas ini?

                   PEMERHATIAN
                   Guru seterusnya
                   meletakkan gambar-gambar
                 tersebut dan murid
                 dikehendaki membuat
                 pemerhatian dan berfikir
                 tentang kepentingan
                 keperluan asas.

                 Guru akan bertanya:
                 Mengapa haiwan tidak
                 boleh meneruskan hidup
                 disebabkan tiada salah satu
                 daripadanya?

                 MEMBUAT INFERENS
                 Murid-murid dikehendaki
                 membuat inferens ke atas
                 persoalan tersebut.

                 Contoh Inferens :
                 Murid : Haiwan tidak dapat
                 meneruskan hidup
                 sekiranya tiada salah satu
                 daripadanya.

Pengumpulan   Semua      Murid-murid dibahagikan    Pendekatan
ideas      haiwan     kepada enam kumpulan     konstruktivisme.
(10 minit)    memerlukan   dan lembaran kerja A     Konstruktivisme
         keempat-    diberikan.          adalah satu
         empat                     fahaman bahawa
         keperluan    PEMERHATIAN dan        murid membina
         asas dan    MEMBUAT RAMALAN        sendiri
         salah satu   Murid-murid dikehendaki    pengetahuan atau
         daripada    berbincang situasi haiwan   konsep secara aktif
         keempat-    berdasarkan keperluan     berdasarkan
         empatnya    asas yang diberikan secara  pengetahuan dan
         tidak boleh   kumpulan.           pengalaman yang
         dikurangkan                  sedia ada.
         untuk hidup.
Pengsktukturan  Haiwan mesti  Guru menerangkan jenis    Teori pembelajaran
Semula Idea   mempunyai    keperluan asas bagi haiwan  Ausubel,kerana
         keperluan    kepada semua pelajar.     beliau menekankan
         asas seperti  Selepas itu, guru akan    proses penguasaan
         air, makanan,  menayangkan video       maklumat melalui
         udara dan    tentang jenis keperluan    bahasa yang
         tempat     asas bagi haiwan yang     bermakna. Dalam
         perlindungan  berlainan untuk        pembelajaran
           untuk hidup.   membuktikan ramalan     resepsinya , guru
                   murid-murid.         memberikan
                   Kemudian, guru akan     konsep-konsep
                   menggunalan powerpoint    dengan jelas dan
                   untuk menjelaskan      tersusun supaya
                   kepentingan keperluan asas  murid dapat
                   bagi haiwan.         menerimanya
                                  dengan lengkap
                   PENGUJIAN          dan baik.
                   Murid-murid dikehendaki
                   menjawab soalan-soalan di
                   dalam lembaran kerja B.

Pengaplikasian    Makanan, air ,  Semua murid diberikan kad.
idea         tempat      Sebahagian kad dilekat
(15 minit)      perlindungan   dengan gambar haiwan dan
           dan udara    sebahagian kad dilekat
           merupakan    dengan contoh jenis
           keperluan    keperluan asas haiwan.
           asas bagi    Murid-murid dikehendaki
           haiwan.     mencari pasangan haiwan
                   dan keperluan asas
                   masing-masing.

Refleksi (5 minit) Haiwan mesti    Guru membimbing murid    Teori Pembelajaran
          mempunyai     membuat refleksi terhadap  Bruner.Penggunaan
          keperluan     topik yang dipelajari oleh  istilah untuk
          asas seperti    mereka dengan        memahami
          air, makanan,   menggunakan peta konsep.   susunan struktur
          udara dan                    pengetahuan
          tempat       Lembaran kerja C
          perlindungan
          untuk hidup.

Refleksi Kendiri :
           RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
              (Sains Tahun 2 KSSR)

Mata Pelajaran : Sains
Kelas : Tahun 2 Al-Farabi
Bilangan Murid : 28 Orang
Masa : 60 Minit
Tunjang : 4 Terang dan gelap.
Tajuk : 4.1Menganalisis keadaan terang dan
gelap
Objektif : i. Untuk mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh
dan api.
ii. Untuk membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.
kesihatan diri sendiri.
iii. Untuk menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti.
    iv. Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia
    v. Menjelaskan pemerhatian melalu lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
    Kemahiran proses sains : i. Membuat perbezaan, memerhati, membuat inferens dan
    membuat uji kaji.
    Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui dan memahami perbezaan cerah
    dan gelap
    Kemahiran Berfikir : i. Menjana Idea.
    ii. Berfikiran Kritis dan Memberi Pendapat.
    Nilai Murni : i. Menghargai kejadian alam.
    ii.Mengetahui kepentingan cahaya.
    Bahan Sumber : Komputer dan LCD, slide gambar sumber cahaya.ppt.
Fasa       Isi pelajaran   Aktiviti pengajaran dan   Catatan
                  pembelajaran
Fasa orientasi:  Mengenal pasti 1. Guru menayangkan      Gambar-gambar sumber
(Engage)     sumber cahaya   sedutan video ‘Boboiboy’  cahaya diambil daripada
         seperti matahari, sewaktu siang dan      internet.
         lampu, lampu   kemudian menayangkan
         suluh dan api.  lagi sedutan video     Teori Bruner-
                  ‘Boboiboy’ semasa waktu   Pengajaran selanjutnya
                  malam.           bergantung kepada cara
                  Pemerhatian         membangkitkan minat di
                                kalangan murid. Semua
                 2. Kemudian guru bertanya   kanak-kanak memiliki
                   kepada murid apa yang   mekanisme dalaman
                   mereka dapat lihat.    untuk ingin belajar. Oleh
                   “Berdasarkan gambar-    itu, guru mesti
                   gambar ini, apakah yang  menggalakkan mereka
                   dapat kamu lihat?”     melalui pembelajaran
                   Murid diberi peluang untuk penerokaan
                   membuat inferens melalui
                   pemerhatian.
                   Inferens
                 3. Guru akan membantu murid
                   dengan memberi klu
                   sekiranya mereka masih
                   tidak dapat meneka.
                 4. Jika murid berjaya
                   menjawab dengan betul,
                   guru perlu memuji murid.
Fasa Pencetusan  Perbezaan    1. Murid dibahagikan kepada 4 Slide powerpoint
  idea: (Explore).  keadaan cerah     kumpulan.
            dan gelap.   2.  Guru memberikan jadual    Melibatkan teori
            Membezakan      perbezaan antara siang dan  Bruner.Teori Bruner
            keadaan terang    malam.            mementingkan
                    3.
            dan gelap melalui   Murid berbincang secara    pembelajaran melalui
            penyiasatan      berkumpulan untuk mengisi   penemuan bebas atau
                       jadual tersebut.       penemuan berpandu,
                       Mengapakah keadaan      atau latihan penyiasatan.
                       menjadi cerah pada waktu
                       siang dan gelap pada waktu
                       malam.
  Fasa        Menerangkan 1.    Setiap kumpulan dibekalkan  Menjana idea dan
  Penstrukturan    bagaimana       dengan lampu suluh.      pendapat.
  Semula idea :    bayang-bayang 2.   Guru juga memberikan
  (Explain)      dihasilkan melalui  kadbod kepada setiap
            aktiviti.       kumpulan.
                    3.  Murid dikehendaki
                       meletakkan tangan di
                       depan lampu suluh dan
                       memerhati bayang-bayang
                       yang dihasilkan di atas
                       kadbod. Murid boleh
                       membuat bentuk bayang-
                       bayang mengikut bentuk
                       yang mereka suka.
                    4.  Kemudian, aktiviti tersebut
                       diulang di luar kelas.
                       Membuat perbandingan
1. Fasa Aplikasi    Untuk      1.  Guru membawa murid-      Murid diminta mengecam
  idea: (Elaborate)  Membezakan      murid ke stor berdekatan.   rakan mereka semasa
            keadaan terang    Murid-murid masuk ke     dalam gelap. Adakah
            dan gelap melalui   dalam stor mengikut      mereka mampu
            penyiasatan.     kumpulan yang dibahagikan   mengenali rakan mereka
                       sebelum ini. Kemudian,    dalam keadaan gelap.
                       pintu stor ditutup.
                                      Teori Piaget
                                      Setiap individu akan
                                      sentiasa mencuba untuk
                                      memahami dan
                                      mengadaptasi
                                      perubahan-perubahan
                                      yang berlaku di
                                      persekitaran mereka.
  Fasa Refleksi    Sesi soal jawab 1. Guru meminta murid untuk     Setiap pelajar akan
  (Evaluate)               mengisi dan menyiapkan      membentuk perwakilan
                lembaran kerja yang diberi.  pengetahuan ‘frame of
               2. Murid diminta menceritakan  reference’ mereka sendiri
                apa yang mereka belajar    melalui pengalaman yang
                sepanjang aktiviti tadi.   dialami (Johnson & Gott,
                               1996)
Keadaan          Gambar A          Gambar B
Suasana (gelap/cerah)
Lampu (ada/tiada)
Matahari (ada/tiada)
Bintang (kelihatan/tidak
kelihatan)

								
To top