Bao cao giam sat moi truong dinh ky by CôngTYMôiTrường

VIEWS: 19 PAGES: 1

									Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Công ty CP đầu tư Cao Nguyên Xanh là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu
trong ngành dịch vụ môi trường. Với bề dày kinh nghiệm, trong năm qua Cao
Nguyên Xanh chuyên lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kì cho các
doanh ngiệp, cơ sở, các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhà hàng.

1/ Đối tượng thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo quy định của nhà nước tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư,
khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… Đã có giấy xác nhận cam kết bảo
vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác
động môi trường.

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh.

Đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kì

3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và
các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc
phục ô nhiễm. 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên.( Hoặc
theo yêu cầu từng địa phương)

2/ Quy trình công việc:

    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty.
    Khảo sát điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất, KT-XH của công ty.
    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự
    án.Các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án.
    Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn…
    Xác định chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.
    Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng.
    Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất,
    mẫu nước ngầm.
    Đánh giá chất lượng môi trường.
    Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã
    hội và con người xung quanh khu vực dự án.
    Xây dựng cácbiện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
    Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu
    gom và xử lý chất thải rắn.
    Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng. (Sở Tài nguyên Môi Trường, Các
    phòng môi trường Quận, huyện..)

								
To top