lang_src - DOC by Tickingtimebomb1

VIEWS: 47 PAGES: 58

									// // // // // // // // // // //

Serbian Cyrillic language module for EVEREST Translated by: Radojevic Marko (www.radojevic.dvorci.info) Currently maintained by: Radojevic Marko (www.radojevic.dvorci.info) Last updated: Jan 20, 2008

// application menus &File=&Фајл &View=&Изглед &Report=И&звештај &Audit=П&риказ Re&mote=&Удаљено Fav&orites=&Омиљено &Information=И&нформације &Tools=&Алати &Help=П&омоћ // application menuitems &Audit Manager=&Прриказ &Database Manager=&База података &Change Manager=П&ромене Disk &Benchmark=Перформансе &тврдог диска C&ache And Memory Benchmark=Референтна тачк&а кеша и меморије &Monitor Diagnostics=&Монитор дијагностика System &Stability Test=Тест &Стабилности Система EVEREST &CPUID=EVEREST &CPUID &Preferences=О&пције E&xit=Излаз (&X) &Search=&Тражи &Toolbars=&Алатна трака Status &Bar=&Статусна трака Large &Icons=&Велике иконе &Small Icons=&Мале иконе &List=&Listа &Details=&Детаљна листа &Expand=&Рашири &Collapse=&Скупи &Report Wizard=Ч&аробњак за извештаје Qu&ick Report=&Брзи извештај All pages=Све странице menu=мени Menu=Мени Favorites=Омиљено Report &Converter=&Конвертер извештаја R&emote Report Wizard=Ч&аробњак удаљеног извештаја

&Add Report Files=&Додај фајлове са извештајем Add Reports from Data&base=Додај извештаје из &базе података &Files=&Фајлови F&older=&Фасцикла Compare &List=&Успореди листе &Computers=&Рачунара &Users=&Корисници &Statistics Details=&Статистички детаљи Statistics &Diagram=Статистички &дијаграм Full &HTML Report=Целокупни &ХТМЛ извештај Remove &Computer from Audit=&Изузми рачунар из Прегледа Remove All C&omputers from Audit=Изузми &све рачунаре из Прегледа &Join Lines=Споји &Линије D&elete Section=И&збриши секцију Connect to &Remote Computer=&Споји се на удаљени рачунар Monitor Remote Computers=Прати удаљене рачунаре &Monitor Remote Computers=Прати &удаљене рачунаре &Accept Incoming Remote Connections=&Прихвати долазеће удаљене везе &Ignore Incoming Remote Connections=&Одбиј долазеће удаљене везе Remote Computer Information=Информације о удаљеном рачунару Remote Computer &Information=&Информације о удаљеном рачунару Message to Remote User=Порука удаљеном кориснику Me&ssage to Remote User=&Порука удаљеном кориснику &Browse Files=П&ретражи фајлове &Processes=&Процеси Screen S&hot=Фотографија &екрана &Full Size=Пуна &величина &Half Size=1 / &2 величине Q&uarter Size=1 / &4 величине &Operations=&Операције R&un Program=По&крени програм &Close %s=&Зaустави %s &Turn Off=&Угаси &Restart=Ре&стартуј &Log Off=О&ткачи се &View Log=Погледај &лог &Disconnect=Откачи &се Add to &Favorites=&Додај омиљеном Remove from F&avorites=&Обриши из омиљеног &Web=&Web &Info Database Status=&Информације о бази података &What's New=&Новости %s &Help=%s &Помоћ %s &Online=%s &Online %s &Forum=%s &forum &Contact=&Контакт

&License=Ли&ценца C&ommand-line Options=&Командно-линијске опције &Enter Product Key=&Унеси кључ производа &About=&О програму Preferences=Опције License Agreement=Договор о Лиценци Registration=Регистрација What's New=Шта је ново // remote features Local=Локално Remote=Удаљено Connect to Remote Computer=Споји се на удаљени рачунар Connect to &single computer=Споји се на један рач&унар Address:=Адреса: Scan local &network for computers=Потражи рачунаре на локал&ној мрежи Network:=Мрежа: Connection Established=Веза Успостављена Client Connected=Клијент је Спојен Connection Refused=Веза Одбијена Please enter command line=Молим, унесите командну линију Please enter process name=Молим, унесите назив процеса Please enter service name=Молим, унесите назив сервиса Incoming Message=Пристижућа Порука To:=За: From:=Од: &Send=&Шаљи &Reply=&Одговори Run Program=Изврши Програм Remote File Browsing=Удаљено Претраживање Фајлова Remote Screen Shot=Удаљени SceenShot Remote Program Launch=Удаљено Извршавање Програма Remote Server Shutdown=Удаљено Гашење Сервера Remote Power Off=Удаљено Гашење Remote Restart=Удаљени Рестарт Remote Log Off=Удаљени прекид Remote computer is currently busy. Please try again later=Удаљени рачунар тренутно није доступан. Молим, покушајте касније. Connection Type=Тип Везе Simple=Једноставна Command=Наредба Server Log=Server Log C&lear=&Обриши // remote monitor Columns=Ступци &Columns=&Ступци Remote Monitor=Удаљено праћење Connect to Remote Computers=Споји се на удаљене рачунаре Connect to &Remote Computers=&Споји се на удаљене рачунаре &Remove from List=&Обриши са listе Address=Адреса Pending=На чекању

Busy=Зaузето OS=OS Idle Time=Idle Време Mem. Total=Укупно Меморије Mem. Free=Слободно Меморије Disk Total=Укупно Диска Disk Free=Слободно Диска Active Window=Активни Прозор Process #%d=%d. процес Service #%d=%d. сервис Screen Shot=Screen Shot Save Screen Shot=Сними Екран JPEG files=ЈПЕГ фајлови Save &As=&Сними као Date Modified=Датум измене Browse=Претражи Process and Service Monitor=Прегледач процеса и сервиса Process #%d name:=%d. назив процеса: Service #%d name:=%d. назив сервиса: Update Frequency=Фреквенција освежавања UpTime, IdleTime:=UpTime, IdleTime: CPU usage:=Искоришћеност ЦПУ: Memory usage:=Искоришћеност меморије: Hard disk usage:=Искоришћеност тврдог диска: Network usage:=Искоришћеност мреже: SMART status:=SMART статус Anti-virus status:=Антивирус статус Process count:=Број процеса: Active window:=Активни прозор: Process monitor:=Прегледач процеса Service monitor:=Прегледач сервиса seconds=сек Start Service=Покрени сервис St&art Service=&Покрени сервис Stop Service=Зaустави сервис &Stop Service=&Зaустави сервис Connect &To=&Споји се Remote Moni&tor=&Удаљено праћење Remote System &Information=У&даљене информације о систему Remote Co&ntrol=&Даљинска контрола Computer Groups=Групе рачунара New Computer Group=Нова група рачунара Modify Computer Group=Промени групу рачунара &Group name:=&Назив групе Address may be one of the following items:=Адреса може бити једна од наведених: computer name (e.g. ADMINPC)=Назив рачунара (нпр. АДMIНПЦ) IP address (e.g. 192.168.0.8)=IP-адреса (нпр. 192.168.0.8) IP address range (e.g. 192.168.0.1-192.168.0.21)=Размак IP-адреса (нпр. 192.168.0.1-192.168.0.21) Multiple addresses can be entered, separated by comma=Могуће је унети вишеструке адресе, одвојене зарезом Display disk spaces in &GB=Прикажи капацитет тврдих дискова у &GB Shortcuts=Пречице

&Description:=&Опис: &Command-line:=&Командна линија Run on the &local computer=Покрени на &локалном рачунару Run on the &remote computer=Покрени на &удаљеном рачунару // remote report New=Додај &New=&Додај N&ew=Н&ови Delete=Обриши &Delete=&Обриши &Select All=&Означи све &Clear All=&Обриши све Command sent=Зaхтев послат Welcome to the Remote Report wizard=Добро дошли у Чаробњак удаљеног извештаја. This wizard will help you to create report files of remote computers.=Овај чаробњак ће вам помоћи да направите извештај фајлове удаљених рачунара. Remote computers=Удаљени рачунари &Remote Computers=Удаљени &рачунари Please choose the computers you want to have report of:=Молим, означите рачунаре о којима желите извештај: Report output=Извештај Please enter reports file name and reports folder:=Молим, унесите назив извештајног фајла и извештајне путање: &Destination folder for the collected reports:=&Одредишна путања за прикупљене извештаје: File&name for the collected reports:=&Назив фајла за прикупљене извештаје: Save to &file=&Сними у фајл &Send in e-mail=&Пошаљи е-маил поруком // remote processes End Process=Зaустави процес &End Process=&Зaустави процес Are you sure you want to end '%s'?=Да ли сте сигурни да желите зауставити '%s'? // winsock errors Remote computer cannot be found=Удаљени рачунар није нађен Connection timed out=Веза је истекла Remote computer name cannot be resolved=Име удаљеног рачунара је непознато Incorrect password=Неисправна лозинка // info database status Info Database Status=Информације о бази података Motherboards=Матичне плоче Hard Disk Drives=Тврди дискови Optical Drives=Оптички уређаји Video Adapters=Видео картице Monitors=Монитори JEDEC Manufacturers=JEDEC произвођачи

// database manager Database Manager=База података %d reports=%d фајл за извештај %d computers=%d рачунара %d users=%d корисника %d days old=%d дана старо %d reports selected=%d извештаја одабрано Refresh=Освежи &Refresh=&Освежи Show &Outdated Reports=&Прикажи истекле извештаје &Insert Report Files to Database=&Додај извештаје у базу података &Export Selected Reports=&Извези одабране извештаје &Delete Selected Reports=О&бриши одабране извештаје Delete &Outdated Reports=Обриши &истекле извештаје Switch &RComplete Field to Yes=Сwитцх&РЦомплете поље пребаци на 'Да' Do you want to insert '%s' file to database?=Желите ли додати '%s' фајл у базу података? Do you want to insert %d report files to database?=Желите ли додати %d извештај у базу података? outdated=истекло Lines=Линија Reports=Извештаји Inserting report file to database=Додавање Извештај фајла у базу података Exporting report from database=Извоз Извештај фајла из базе података Deleting report from database=Брисање Извештај фајла из базе података Insert Report Files to Database=Додај Извештај фајл у базу података &Use file name instead of computer name=&Користи име фајла уместо имена рачунара &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Додај само линије које користи Статистика Прегледа &Delete inserted report files after successful insertion=&Обриши додате Извештај фајлове након успешног додавања &Show grid lines=&Прикажи мрежу // change manager Change Manager=Промене Start=Почетак &Start=&Почетак Checking for changes=Проверавање промена Full List=Пуна listа Value Before=Вредност пре Value After=Вредност после Added=Додато Removed=Обрисано Changed=Промењено %d events=%d догађаја Load reports from:=Учитај извештај из: &Folder (CSV report files):=&Фасцикла (CSV фајл са извештајем): Filter=Filter Filter By Date=Филтрирај по датуму Filter By Component=Филтрирај по компоненти &List all events=Прикажи све &догађаје

Li&st all events=Прикажи &све догађаје List events occured in the past &days:=Прикажи д&огађаје из протеклих: List e&vents occured in the past days:=При&кажи догађаје из протеклих: List events occured in the following date &interval:=Прикажи догађаје у &наведеном временском интервалу: HW Components=ХW компоненте SW Components=СW компоненте DMI Components=DMI компоненте Displaying changes=Приказујем промене // report converter Report Converter=Коnвертер Извештаја Destination=Одредиште Add &Files=&Додај фајлове Add F&older=Додај &фасциклу Remove=Обриши &Remove=&Обриши &Destination folder:=&Одредишна фасцикла Type of converted &reports:=&Тип коnвертованих Извештаја Converting report file=Конвертујем фајл Извештаја // hints Double-click to open file properties window=Двоклик: Информације о фајлу Double-click to browse share=Двоклик: Претраживање дељених објеката Double-click to modify user/group settings=Двоклик: Опције корисника/групе Double-click to open display properties window=Двоклик: Информације о графичком подсистему Double-click to open multimedia properties window=Двоклик: Информације о мултимедијалном подсистему Double-click to open game controller properties window=Двоклик: Информације о Управљачима за игру Double-click to open network connections window=Двоклик: Информације о мрежи Double-click to run DirectX Diagnostics=Двоклик: DirectX дијагностика Double-click to open printers window=Двоклик: Штампачи Double-click to modify task properties=Двоклик: Промењена подешења задатака Double-click to uninstall program=Двоклик: Деинсталација програма Double-click to launch Control Panel applet=Двоклик: Контролна Табла Double-click to empty recycle bin=Двоклик: Испразни Корпу за Отпатке Double-click to edit system file=Двоклик: Уреди системски фајл Double-click to browse folder=Двоклик: Прегледај фасциклу Double-click to open event properties window=Двоклик: Информације о догађајима Double-click to open ODBC properties window=Двоклик: ОДБЦ информације Double-click to open statistics details window=Двоклик: Статистика Double-click to browse URL=Двоклик: Прегледај страницу // init Loading Loading Loading Reading Icons=Учитавање икона Driver=Учитавање драјвера Data=Учитавање података MSR Data=Читање МСР података

Loading BIOS Content=Учитавање БИOS поставки Scanning SMART Devices=Тражење СМАРТ уређаја Scanning RAID Devices=Тражење РАИД уређаја Scanning Windows Devices=Тражење Windows уређаја Scanning PCI Devices=Тражење ПЦИ уређаја Measuring CPU Speed=Мерење брзине процесора Updating Windows Devices=Додавање Windows уређаја Detecting sensor information=Детектовање сензорске информације // internet update This program will be restarted to complete the update=Програм ће бити покренут поново како би се надоградња завршила. NetUpdate is finished=Надоградња је завршена Query NetUpdate information=Додајем Надоградњу информација This software is up to date=Софтвер је надограђен Cannot complete the update=Не може се довршити надоградња %d KB downloaded=%d КБ снимљено %d of %d KB=%d од %d КБ Connecting to the Internet=Спајам се на интернет Starting Internet download session=Покренуто преузимање са интернета Connecting to NetUpdate server=Спајам се на сервер надоградње Downloading NetUpdate information=Покрећем преузимање занављајућих информација Query NetUpdate variants=Пронађи верзије за Надоградњу No variants found=Није нађена нова верзија New version of %s found=Нађена нова верзија %s Do you want to upgrade to it=Желите ли надоградити Question=Питање Ready to update=Спремни за надоградњу old=старо new=ново Variant=Верзија Local Folder=Локална фасцикла bytes/s=byte/s KB/s=KB/s MB/s=MB/s GB/s=GB/s MPixel/s=MPixel/s MTexel/s=MTexel/s Mbit/s=Mbit/s Software Update=Софтверска надоградња Downloading %s=Покренуто преузимање %s Update Description=Опис надоградње Update Comment=Коментар надоградње Update Type=Тип надоградње Product Description=Опис производа Product Copyright=Цопyригхт производа Product Comment=Коментар производа Preview version - Only for testing purposes=Пробна верзија - Само за тестирање Beta release=Бета верзија Final release=Финална верзија // report wizard

Report wizard=Чаробњак за извештаје Remote Report wizard=Чаробњак за удаљене извештаје Quick Report=Брзи извештај Remote Report=Удаљени извештај Command-line=Командна линија &Back=&Назад &Next=&Напред OK=OK Cancel=Одустани Apply=Примени &Load=&Учитај &Save=&Сними &Finish=&Зaврши Welcome to the Report wizard=Добродошли у Чаробњак за извештаје This wizard will help you to create a report of your computer.=Овај чаробњак ће вам помоћи да креирате извештај о рачунару. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=По завршетку овог чаробњака можете штампати извештај, снимити га у фајл или послати е-маилом. Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Молим, покушајте умањити количину информација које желите укључити у извештај, да би избегли стварање огромних извештаја. You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Можете помоћи развоју ако пошаљете извештајне фајлове неколицине рачунара аутору ове апликације. To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Да бисте били сигурни да аутору не шаљете ваше приватне или тајне информације, молим, бирајте 'Хардwаре-релатед пагес онлy'. Report Profiles=Профили извештаја Please choose a desired report layout profile:=Молим одаберите жељени изглед извештаја: &All pages=&Све странице Sys&tem Summary only=&Сажето о систему &Hardware-related pages=&Странице са хардвером &Software-related pages=С&транице са софтвером B&enchmark pages=Странице са скупом &тестова Pages required for a&udit=&Странице потребне за преглед &Custom selection=&Индивидуални избор &Load from file:=&Учитај из фајла: Custom Report Profile=Индивидуални профил извештаја: Please select the pages you want to include in the report:=Молим, одаберите странице које желите укључити у извештај: Report format=Приказ извештаја Please choose a desired report format:=Молим, одаберите жељени приказ извештаја: Plain &Text=Обичан &текст &HTML=&HTML &MHTML=&MHTML &XML=&XML &CSV=&CSV M&IF=M&IF

I&NI=I&NI &ADO=&ADO &Database=&База података Submit Report=Пошаљи извештај Report saved to '%s'=Извештај је снимљен у '%s' Processing=Радим Transferring=Пренос података у току Done=Зaвршено Error=Грешка Generating report=Стварање извештаја Saving report=Снимање извештаја Preparing MHTML code=Припремање МХТМЛ кода Generating MHTML code=Стварање МХТМЛ кода Removing MHTML temp files=Брисање МХТМЛ привремених фајлова %d of %d=%d од %d &Close=&Зaтвори Stop=Zaустави &Stop=З&аустави &Registration Request=Зaхтев за &регистрацију Opening report file '%s'=Отварање фајла '%s' са извештајем Homepage=Почетна страница Benchmark Module=Benchmark модул Report Type=Тип извештаја Generator=Покретач Computer Type=Тип рачунара Date=Датум Time=Време %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d цилиндара, %d глава, %d сектора по траци, %d бајта по сектору Load Report Profile=Учитај профил извештаја Save Report Profile=Сними профил извештаја %s report files=%s фајлови са извештајем %s archives=%s архиве All files=Сви фајлови Report files=Фајлови са извештајима Report of <%s>=Извештај: <%s> Physical Drive=Физички диск Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Извештај је додат у базу података.Приказ извештаја није видљив. Warning: Error occured during report generation process=Упозорење: Дошло је до грешке током стварања извештаја Warning: Error occured during report insertion process=Упозорење: Дошло је до грешке приликом додавања извештаја Save To File=Сними у датотеку Send In E-mail=Пошаљи е-маилом Print Preview=Приказ Штампе Print=Штампај Print Pre&view=Приказ Штам&пе &Print=&Штампај Close=Zaтвори // audit manager Audit Manager=Преглед &Undo=&Врати

Components=Компоненте Audit Components=Преглед компоненти Audit Filter=Филтрирање компоненти List 1 (HW Component)=Листа 1 (ХW компоненте) List 2 (SW Component)=Листа 2 (СW компоненте) List 3 (DMI Component)=Листа 3 (DMI компоненте) List 4 (Computer)=Листа 4 (Рачунар) Statistics 1 (Narrow)=Статистика 1 (Укратко) Statistics 2 (Wide)=Статистика 2 (опширно) &Edit=&Уреди &Copy=&Копирај Copy &All=К&опирај све Copy &Value=Ко&пирај Вредност Copy &Debug Info to Clipboard=Копирај &исправке информације у белешку Statistics Details=Детаљи статистике Statistics Diagram=Статистички дијаграм Save Statistics Diagram=Сними статистички дијаграм Operating System Family=Фамилија оперативних система CPU Manufacturer=Произвођач процесора CPU Count=Број процесора CPU Clock=Брзина процесора CPU Type & Clock=Тип и брзина процесора System Memory Size=Величина системске меморије System Memory Type=Тип системске меморије Memory Modules Count=Број меморијскиг модула Video Adapter + Memory Size=Видео картица и капацитет меморије Monitor + Serial Number=Монитор и серијски број Local Disks Total Size=Капацитет локалних дискова (укупно) Local Disks Free Space=Слободни капацитет локалних дискова Local Disks Space Percent=Зaузетост локалних дискова Disk Drives Count=Број дисковних погона Optical Drives Count=Број оптичких погона Partition Size=Капацитет партиције (укупно) Partition Free Space=Слободни капацитет партиције Partition Space Percent=Зaузетост партиције Partitions Count=Број партиција Modem=Modem Network Adapter + IP Address=Мрежна картица и IP адреса Primary IP Address=Примарна IP адреса Primary MAC Address=Примарна МАЦ адреса Installed Programs + Version=Инсталиране апликације и верзије DMI BIOS Vendor=DMI произвођач БИOSа DMI BIOS Version=DMI верзија БИOSа DMI System Manufacturer=DMI произвођач система DMI System Product=DMI производ система DMI System Version=DMI верзија система DMI System Serial Number=DMI серијски број система DMI System UUID=DMI УУИД система DMI Motherboard Manufacturer=DMI произвођач матичне плоче DMI Motherboard Product=DMI производ матичне плоче DMI Motherboard Version=DMI верзија матичне плоче DMI Motherboard Serial Number=DMI серијски број матичне плоче DMI Chassis Manufacturer=DMI произвођач кућишта DMI Chassis Version=DMI верзија кућишта

DMI Chassis Serial Number=DMI серијски број кућишта DMI Chassis Asset Tag=DMI Ассет Таг кућишта DMI Chassis Type=DMI тип шасије DMI Total / Free Memory Sockets=DMI укупно / слободно меморијских сокета DMI Total Memory Sockets=DMI укупно меморијских сокета DMI Free Memory Sockets=DMI слободно меморијских сокета No devices found=Ниједан уређај није пронађен Gathering audit data=Прикупљање података Displaying audit data=Приказ података Adding reports to audit=Додавање извештаја у преглед Connecting to database=Спајам се на базу података Successful database connection=Успешна веза са базом података Database connection failed=НЕУСПЕШНА ВЕЗА СА БАЗОМ ПОДАТАКА! Successful FTP connection=Успешна ФТП веза FTP connection failed=ФТП веза не успешна Text files=Текстуални фајлови Auto Load=Аутоматско учитавање Automatically load reports from:=Аутоматско учитавање извештаја из: &No auto load=&Искључи аутоматско учитавање &Use file name as computer name=&Користи име фајла уместо имена рачунара Filter "&PCI Device" list (enter keywords):=Филтрирање listе &ПЦИ уређаја (унесите кључне речи): Filter "&USB Device" list (enter keywords):=Филтрирање listе &УСБ уређаја (унесите кључне речи): Filter "&Installed Programs" list (enter keywords):=Филтрирање listе &Инсталираних апликација (унесите кључне речи): Excluded Computers=Изузети рачунари Excluded Users=Изузети корисници // registration &From:=&Од: &To:=&Зa: S&ubject:=&Тема: &Comment:=&Коментар: E-mail transfer protocol:=Протокол преноса е-маила: Mail &account:=К&ориснички налог за е-маил: SMTP &display name:=СМТ&П приказ имена: SMTP e-mail add&ress:=СМТП &е-маил адреса: SMTP ser&ver:=&СМТП сервер: recommended=препоручено Send In &E-mail=&Пошаљи е-маилом E-mail sent=E-mail послат E-mail not sent=E-mail није послат Success=Успешно Failed=Неуспешно Authentication failed=Ауторизација не успешна Recipient not found=Није пронађен прималац Attachment not found=Није пронађен аттацхмент Attachment open failure=Не успешно отварање аттацхмента Insufficient memory=Недовољно меморије Message text too large=Порука је превелика Too many attachments=Превелик број аттацхмента Too many recipients=Превелик број примаоца User abort=Прекид корисника

Connection required=Веза је потребна Invalid host=Неисправан хост E-mail header incomplete=Некомплетирано заглавље е-маила Connection to SMTP server failed=Покушај спајања на СМТП сервер је неуспешан Sending E-mail=Слање е-маила Connecting=Спајање // report submit Submit To Lavalys=Пошаљите Lavalysu Submit To &Lavalys=Пошаљите &Lavalysu Submit Report To Lavalys=Пошаљите извештај Lavalysu Submit Report To &Lavalys=Пошаљите извештај &Lavalysu Your &name:=Ваше &име: Your &e-mail address:=Ваша &e-mail aдреса: // page descs Computer description, system summary=Опис рачунара, сажето System summary=Сажето Computer and domain name information=Информације о рачунару и називу домена Desktop Management Interface information=Информације о Десктоп Манагемент Интерфаце-у IPMI event log and sensor information=IPMI извештај догађаја и сензор информација Overclock information=Overclock информације Power management information=Информације о поwер манагементу Portable computer related information=Информације о преносном рачунару System temperature, voltage values, cooling fans information=Температура система, вредности напона, информације о хладњацима Motherboard, processors, memory, chipset, BIOS information=Матична плоча, процесор, меморија, чипсет, БИOS информације Central processor properties and physical information=Информације о процесору CPUID instruction information=ЦПУИД информације Central processors list=Листа централних процесора Motherboard properties and physical information=Својства матичне плоче и физичке информације System memory and swap space information=Информације о системској и виртуалној меморији Motherboard chipset and AGP properties, RAM modules list=Чипсет на матичној плочи и својства АГП подсистема, listа меморијских модула System BIOS information=Информације о системском БИOS-у ACPI BIOS information=ACPI BIOS информација Operating system, services, processes, drivers information=Информације о оперативном систему, сервисима, процесима, драјверима Operating system information=Информације о оперативном систему Running processes list=Листа покренутих процеса Installed system drivers list=Листа инсталираних системских драјвера Services list=Листа сервиса List of .AX files in system folder=Листа .АX датотека у системским фасциклама

List of .DLL files in system folder=Листа .ДЛЛ датотека у системским фасциклама UpTime and DownTime statistics=Паљење и Гашење статистике Server information=Информације о серверу Shared folders and printers list=Листа дељених фасцикли и штампача Remotely opened files list=Листа отворених датотека на удаљеним рачунарима Account security information=Информације о сигурности корисничког налога List of users logged into this computer=Листа корисника који су тренутко улоговани на овај рачунар User accounts list=Листа корисничких налога Local groups and their members list=Листа локалних група и њихових корисника Global groups and their members list=Листа глобалних група и њихових корисника Display adapters, monitors, desktop information=Графичке картице, монитори, информације о екрану Display adapters information=Информације о графичким картицама List of video adapters connected to PCI bus and AGP port=Листа графичких картица спојених на ПЦИ и АГП сабирницу Graphics processor information=Информације о графичком процесору Monitors list, Plug-n-Play monitor information=Листа монитора, информације о Плуг'n'Плаy монитору Desktop properties, desktop effects settings=Својства екрана, поставке ефеката екрана List of all monitors connected=Листа спојених монитора List of supported video modes=Листа подржаних видео модова OpenGL video adapter information=ОпенГЛ информације Installed fonts list=Листа инсталираних фонтова Multimedia devices, audio and video codecs information=Мултимедијални уређаји, информације о аудио и видео кодецима Audio input/output devices list=Листа аудио улазних/излазних уређаја List of audio adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Листа аудио уређаја спојених на ПЦИ и ИСА Плуг'н'Плаy сабирницу Audio codecs list=Листа аудио кодека Video codecs list=Листа видео кодека Media control devices list=Листа медиа-cнtrol уређаја Hard disks, CD & DVD drives, SMART information=Информације о тврдим дисковима, СМАРТ-у и ЦД/ДВД уређајима Storage controllers and devices list=Листа диск контроле и уређаја Logical drives information=Информације о логичким дисковима Physical drives information, partitions list=Информације о физичким дисковима, listа партиција CD & DVD drives information=Информације о ЦД и ДВД уређајима ASPI SCSI devices list=Листа АСПИ СЦСИ уређаја ATA hard disks information=Информације о АТА хард дисковима SMART hard disk health information=СМАРТ информације о здрављу хард диска Network subsystem information=Информације о мрежном подсистему Network adapters list=Листа мрежних картица

List of network adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Листа мрежних картица спојених на ПЦИ и ИСА Плуг'n'Плаy сабирницу Modem, ISDN, DSL dial-up connections list=Modem, ИСДН, ДСЛ диал-уп везе Network resources list=Листа мрежних ресурса Outlook and Outlook Express accounts information=Информације о Оутлоок и Оутлоок Еxпресс корисничким налозима Internet settings=Интернет поставке List of network routes=Листа мрежних рута Internet Explorer cookies list=Листа Интернет Еxплорер колачића Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera visited places list=Листа посећених страница помоћу Интернет Еxплорера, Нетсцапа Навигатора и Опере. DirectX devices information=Информације о DirectX уређајима DirectX driver files list=Листа DirectX драјвера DirectDraw and Direct3D display adapters information=Информације о ДирецтДраw и Дирецт3D графичким картицама DirectSound audio adapters information=Информације о ДирецтСоунд аудио уређајима DirectMusic audio adapters information=Информације о ДирецтМусиц аудио уређајима DirectInput input devices information=Информације о ДирецтИнпут улазним уређајима DirectPlay network connections information=Информације о ДирецтПлаy везама PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices list, printers information=ПЦИ, АГП, ПнП, УСБ, listа ПЦМЦИА уређаја, информације о штампачима Devices installed in the system=Уређаји инсталирани на рачунару PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices and serial/parallel ports list=Листа ПЦИ, АГП, ПнП, УСБ, ПЦМЦИА уређаја и серијских/паралелних портова PCI and AGP devices list=Листа ПЦИ и АГП уређаја USB controllers and devices list=USB контролери и уређаји Device resources (IRQ, DMA, port, memory) list=Листа ресурса које користе уређаји (ИРQ, ДМА, порт, меморија) Keyboard, mouse, game controllers information=Информације о тастатури, мишу и играчим контролерима Local and network printers list=Листа локалних и мрежних штампача Software subsystem information=Информације о софтверском подсистему Programs launched at system startup=Програми покренути приликом подизања система Scheduled tasks list=Листа унапред одређених задатака Installed programs list=Листа инсталираних програма Custom programs list=Листа личних програма List of programs found by file scanning=Листа програма нађених прегледањем датотека Software licenses list=Листа софтверских лиценци Registered file types list=Листа регистрованих типова датотека System security information=Информације о сигурности система Windows security information=Информације о сигурности Windowsа Installed Windows updates list=Листа инсталираних Windows надоградњи

Anti-virus softwares list, virus database information=Листа антивирусних програма, информације о вирусној бази података Firewall softwares list, firewall status=Листа програма Заштитног зида, статус Заштитног зида Anti-spyware softwares list=Листа анти-spywаrе програма Anti-trojan softwares list=Листа анти-тројан програма System configuration information=Информације о системској конфигурацији Regional settings=Информације о регији Environment variables list=Листа варијабли кућишта Control Panel applets list=Листа апплета Контролне Табле Recycle Bins information=Информације о Корпи за Отпатке System files content=Садржај системских датотека System folders list=Листа системских фасцикли Event logs content=Садржај Извештаја Догађаја Database, BDE, ODBC information=Информације о бази података, БДЕ и ОДБЦ Database drivers list=Листа драјвера за базу података BDE drivers list=Листа БДЕ драјвера ODBC drivers list=Листа ОДБЦ драјвера ODBC data sources list=Листа ОДБЦ извора података Add report files=Додај датотеке са извештајима Add reports from database=Додај извештаје из базе података Measure system performance=Мерење перформанси система Measure memory subsystem read performance=Мерење брзине читања меморијског подсистема Measure memory subsystem write performance=Мерење брзине писања меморијског подсистема Measure memory subsystem copy performance=Измери брзину копирања меморијског подсистема Measure memory subsystem latency=Измери латенције меморијског подсистема Measure CPU performance using the classic queen problem solution on a 10x10 chessboard=Измери перформансе централног процесора користећи класично решење проблема краљице на 10x10 шаховском пољу Measure CPU performance using several 2D image processing algorithms=Измери перформансе централног процесора користећи неколико алгоритама за обраду 2Д слике Measure CPU performance using ZLib file compression=Измери перформансе централног процесора користећи ЗЛиб збијање датотека Measure CPU performance using AES data encryption=Мерење CPU перформанси коришћењем AES декодирања података Measure single precision floating point performance using Julia fractal=Измери перформансе операција са помичним зарезом користећи Јулиа фрактал (сингле прецисиоn) Measure double precision floating point performance using Mandelbrot fractal=Измери перформансе операција са помичним зарезом користећи Манделбротов фрактал (доубле прецисиоn) Measure extended precision floating point performance using a custom Julia fractal=Измери перформансе операција са помичним зарезом користећи Јулиа фрактал (еxтендед прецисиоn)

Measure floating point performance using complex 2D image processing algorithms=Измери перформансе операција са помичним зарезом користећи комплексне алгоритме за обраду 2Д слике Network audit statistics=Преглед мрежних статистика Network audit list (by computer)=Мрежни преглед (по рачунарима) Network audit list (by component)=Мрежни преглед (по компонентама) // tips Problems & Suggestions=Probleми и предлози Suggestion=Предлог Problem=Problem Fault=Грешка This may cause performance penalty.=Могућ пад перформанси. Disk free space is only %d%% on drive %s.=Само је %d%% слободног места на диску %s. No CPU L2 cache found.=Није нађена ЦПУ Л2 cacxe меморија. Pentium FDIV bug detected! Please contact Intel Corporation for assistance.=Пронађен је Пентиум ФДИВ буг! Контактирајте Интел Цорп. ради подршке. Most 3D games run better with at least 256 KB L2 cache.=Већина 3D игара ради боље ако процесор има најмање 256кб Л2 цацхе меморије. Modern 3D games may require at least 1 GHz CPU.=Модерне 3D игре захтевају најмање 1ГHz CPU. For optimum performance, Windows 9x requires at least 100 MHz CPU.=Зa оптималне перформансе, Wин9x захтевају најмање 100МHz ЦПУ. For optimum performance, Windows 2000+ requires at least 300 MHz CPU.=Windows 2000+ захевају најмање 300МHz ЦПУ за нормалан рад. MMX is not supported.=ММX инструкције нису подржане. SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for SSE.=ССЕ инструкције нису подржане. Надоградите Ваш процесор како бисте убрзали апликације са подршком за ССЕ. Less than 3 memory slots detected. Expanding system memory may become difficult.=Пронађенo је мање од 3 меморијска слота. Могло би бити проблема са надограђивањем системске меморије. You have less than 32 MB system memory installed.=Имате инсталирано мање од 32МБ меморије. Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum performance.=Модерни оперативни системи захтевају минимално 128МБ системске меморије за оптималан рад. 3D games may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=3D игре могу захтевати минимално 256МБ системске меморије за оптимално играње. Server functions may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Функције сервера могу захтевати минимално 256МБ системске меморије за оптималан рад. Install more system memory to improve applications performance.=Додајте још системске меморије како бисте побољшали перформансе програма. Motherboard chipset cannot cache the whole system memory.=Чипсет не може кеширати целу меморију. Motherboard chipset cannot handle more memory.=Чипсет не подржава целу инсталирану меморију. External cache is asynchronous.=Спољна цацхе меморија је асинхроног типа. External cache is disabled.=Спољна цацхе меморија је искључена.

Slow memory (FPM / EDO / BEDO) detected. Upgrade to SDRAM or RDRAM if possible.=Пронађена је спора меморија (FPM / EDO / BEDO). Надоградите на SDRAM или RDRAM ако је могуће. Modern 3D games require fast memory (DDR SDRAM / RDRAM).=Модерне 3D игре захтевају брзу меморију (DDR SDRAM / RDRAM) AGP is disabled.=АГП није омогућен AGP aperture size is more than half of the system memory size.=АГП Аппертуре величина је већа од половине системске меморије. Current AGP speed is lower than maximum supported.=Подржана брзина АГП сабирнице није искоришћена у потпуности. System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Системски БИOS је старији од две године. Надоградите ако је могуће. Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Видео БИOS је старији од две године. Надоградите ако је могуће. Only 1 CPU installed, you should change to uniprocessor HAL.=Инсталиран је само један процесор, користите једнопроцесорски ХАЛ. Your system seems to be ready to run Windows 2000+. Consider upgrading to it.=Windows 2000+ би могао радити на вашем рачунару. Размислите о надоградњи. Your system seems to be ready to run Windows 98/Me. Consider upgrading to it.=Windows 98/Ме би могли радити на вашем рачунару. Размислите о надоградњи. Service Pack is outdated. Service Pack 5+ is recommended under Windows NT.=Инсталирани Сервице пацк је престар. Препоручујемо Сервице пацк 5+ за рад под Windows NT. Windows is now running for more than 10 days. Restart may improve performance.=Windows ради дуже од 10 дана. Рестарт би могао побољшати перформансе. Internet Explorer is outdated. Version 5.0 or later is recommended.=Интернет Еxплорер је престар. 5.0+ верзија је препоручена. DirectX not found. Modern applications and games require it.=DirectX није пронађен. Модерни програми и игре захтевају DirectX. DirectX is outdated. Modern games may require DirectX 7+.=Инсталирана верзија DirectX-а је престара. Модерне игре захтевају DirectX 7+. Less than 4 MB video memory found. Upgrade your video card for better performance.=Графичка картица има 4МБ или мање видео меморије. Надоградите видео картицу како бисте побољшали перформансе. Modern 3D games may require at least 32 MB video memory.=Модерне 3D игре могу захтевати минимално 32МБ видео меморије. Increase resolution for better visual quality.=Повећајте резолуцију ради угоднијег рада. Increase color depth for better visual quality.=Повећајте дубину боја ради угоднијег рада. Some applications may run better in 32-bit color mode.=Неки програми раде боље са 32-битном бојом. Using large fonts may cause visual problems in applications not prepared for it.=Коришћење великих фонтова може узроковати визуелне проблеме у програмима који не подржавају ову могућност. At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.=85Hz је препоручена фреквенција освежавања екрана на класичним (CRT) мониторима. Enable IP header compression to increase network speed.=Укључите IP хеадер компресију како бисте повећали мрежни проток података.

Enable software compression to increase network speed.=Укључите софтверску компресију како бисте повећали мрежни проток података. 32-bit Rendering is not supported. Modern 3D games may require it.=32битни Рендеринг није подржан. Модерне 3D игре могу захтевати ову могућност. Z-Buffer is not supported. Modern 3D games require it.=З-Буффер није подржан. Модерне 3D игре могу захтевати ову могућност. 32-bit Z-Buffer is not supported. Modern 3D games may require it.=32битни З-Буффер није подржан. Модерне 3D игре могу захтевати ову могућност. Anisotropic Filtering is not supported. Modern 3D games may require it.=Анисотропиц Filterинг није подржан. Модерне 3D игре могу захтевати ову могућност. Stencil Buffers is not supported. Modern 3D games may require it.=Стенцил Буфферс није подржан. Модерне 3D игре могу захтевати ову могућност. Hardware Transform & Lighting is not supported. Modern 3D games may require it.=Хардwаре Трансформ & Лигхтинг није подржан. Модерне 3D игре могу захтевати ову могућност. // preferences Long Pages=Дуге странице Security Grade=Степен сигурности New Item=Нови члан Modify Item=Измени ставку General=Опште Stability=Стабилност Layout=Изглед Security=Сигурност Report Look=Изглед извештаја Schedule=Распоред E-mail=E-mail Database=База података Content Filtering=Филтрирање садржаја Remote Features=Подршка удаљеног рада Custom Components=Компоненте Asset Profile=Профил Custom Programs=Програми File Scanner=Скенирање Фајлова File Scanner Filter=Filter Скенирање Фајлова Display EVEREST in the &Control Panel=Прикажи EVEREST у &контролној табли Load EVEREST at &Windows startup=Учитај EVEREST приликом подизања &Windowsа Display EVEREST splash &screen at startup=Прикажи EVEREST уводни про&зор "Minimize" &button minimizes main window to System Tray=&Tастер "Умањи" умањује прозор EVEREST-a у систем трај ***"Close" b&utton minimizes main window to System Tray=A "Bezaras" gomb a&z Ertesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat Computer primary role:=Примарна намена рачунара: General Use=Опште Коршћење &General=&Опште 3D Gaming=3D играње &Server=&Server When EVEREST starts:=Кад се EVEREST учита:

&Display main window=&Прикажи главни прозор &Hide main window (minimize to Taskbar)=&Сакриј главни прозор (умањи у Таскбар) H&ide main window (minimize to System Tray)=Са&криј главни прозор (умањи у Сyстем Траy) &Full name:=Пуно &име: &E-mail address:=&E-mail адреса: &Load device driver under Win95/98/Me=&Учитај драјвер за уређај под Wиn95/98/Ме Lo&ad device driver under WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008=Учи&тај драјвер за уређај под WинNT/2000/XП/2003/Vista/2008 Low-level &MSR operations (may cause system lockup in rare cases)=Низакниво &МСР операције (могуће блокирање рада система у ретким случајевима) Low-level &PCI bus operations (may cause system lockup in rare cases)=Низак-ниво &ПЦИ бус операције (могуће блокирање рада система у ретким случајевима) Low-level &SMBus operations (may cause system lockup in rare cases)=Низак-ниво &СМБус операције (могуће блокирање рада система у ретким случајевима) Low-level s&ensor operations (may cause system lockup in rare cases)=Низак-ниво С&ензор операције (могуће блокирање рада система у ретким случајевима) &Fan divisor reconfiguration (might conflict with MSI Core Cell and PC Alert)=&Реконфигурација делитеља вентилатора (могућ конфликт са МСИ ЦореЦелл и ПЦАлертом) Low-level SMA&RT operations (may cause system lockup in rare cases)=Низак-ниво СМ&АРТ операције (могуће блокирање рада система у ретким случајевима) Meas&ure CPU temperature using ACPI (may conflict with screen savers)=Мерна температура &коју ACPI користи (може имати конфликт са чуваром екрана) &nVIDIA GPU SMBus access through nVIDIA ForceWare=&nVIDIA GPU SMBus приступ преко nVIDIA ForceWare-en keresztul Change to 3D profile on nVIDIA &video adapters=3D профил на nVIDIA &видео картици Display XP-style icons=Прикажи иконе у XП стилу Enable "ASPI" page=Омогући "АСПИ" страницу Enable "Audio Codecs" page=Омогући "Аудио кодек" страницу Enable "DMI" page=Омогући "ДMI" страницу Enable "OpenGL" page=Омогући "ОпенГЛ" страницу Enable "DirectX" menu=Омогући мени "DirectX" Enable "Config" menu=Омогући мени "Подешавање" Enable "Database" menu=Омогући мени "База података" Enable "Benchmark" menu=Омогући мени "Test" Extended "Event Logs" page=Напредни преглед "Извештај Догађаја" странице Sort menu and submenu items alphabeticially=Сортирај чланове менија и подменија алфабетски Limit long pages to 100 items=Ограничи дуге странице на 100 чланова Hide icon and bubble in Notification Area=Сакриј иконе и балоне у подручју обавештења Remember main window position=Зaпамти позицију главног прозора Remember main window size=Зaпамти величину главног прозора Remember page menu state=Зaпамти изглед страничног менија

Remember last selected page=Запамти последњу одабрану страницу Hide units (e.g. Celsius, KB, Volt) for measured values=Сакриј јединице (нпр. Ц, кБ, Волт) за измерене вредности Display original CPU clock for mobile Intel processors=Прикажи оригиналну фреквенцију за Интел Мобиле процесоре Hide the best benchmark reference results (useful on old computers)=Сакриј најбоље референтнте тест-резултате (корисно на старијим рачунарима) &XML style file:=&XМЛ Стyле датотека: Select XML Style File=Одабери XМЛ Стyл датотеку Report format:=Изглед извештаја: Plain Text=Обични текст Compress reports before saving to file=Сажми извештаје пре снимања у фајл Compress reports before sending in e-mail=Сажми извештаје пре слања у емаилу Compress reports before uploading to FTP=Сажми извештаје пре слања на ФТП Enable report header=Омогући заглавље извештаја (хеадер) Enable report footer=Омогући подножје извештаја (фоотер) Include debug information in the report=Укључи информације за дебуг извештаја Include debug information in CSV reports=Укључи информације за дебуг у CSV извештају Include debug information in TXT, HTML, MHTML reports=Укључи информације за дебуг у ТXТ, ХТМЛ, МХТМЛ извештај Show computer name in caption of the first report page=Прикажи име рачунара у наслову прве странице извештаја File &name:=Назив &датотеке: File extension:=Екстензија датотеке: Output &folder:=Излазна &фасцикла: A&utomatic=&Аутоматизовано &Always:=&Увек: Normal Font=Нормални фонт Page Caption Font=Фонт за наслов странице Device Caption Font=Фонт за уређаје Background color:=Боја позадине: Name:=Име: Size:=Величина: Color:=Боја: Style:=Стилови: Colors=Боје Bold=Подебљано Italic=Курзив Restore Default &Values=Вра&ти подразумевана подешења Command-line options are limited to make report:=Опције из командне линије су ограничене да направе извештај: &Anytime=Уве&к Once a &day=&Једном дневно Once a &week=Ј&едном недељно

Once a &fortnight=Је&дном у 14 дана Once a &month=Једном &месечно Store last run date in:=Сними задњи датум покретања у: Custom file:=Фајл: "&To:" address:="&Зa:" адреса: "&Cc:" address:="&Цц:" адреса: "&Bcc:" address:="&Бцц:" адреса: Embed T&XT reports to e-mail body=Укључи &ТXТ извештаје у тело е-маил поруке &Display name:=&Прикажи име: Ser&ver:=Сер&вер: S&MTP port:=С&МТП порт: Use SMTP &authentication:=Користи СМТП &ауторизацију &Internet:=&Интернет: &Local folder:=&Локална фасцикла: Modify=Измени &Modify=&Измени &All=С&ве Author=Аутор &Default=&Подразумеван Select folder:=Одабери фасциклу: Select output folder:=Одаберите излазну фасциклу: Select local folder:=Одаберите локалну фасциклу: Select report folder:=Одаберите фасциклу за извештаје: Select BULK INSERT folder:=Одаберите 'БУЛК ИНСЕРТ' фасциклу: Confirm Item Delete=Потврдите брисање ставке Are you sure you want to delete '%s'?=Јесте ли сигурни да желите обрисати '%s'? Confirm Multiple Item Delete=Потврдите вишеструко брисање Are you sure you want to delete these %d items?=Јесте ли сигурни да желите обрисати следеће %d ставке? F&TP port:=F&TP port: FTP &folder:=ФТП &фасцикла: Use P&assive Mode=Употреби &пасивни мод P&rovider:=&Тип: Data &source:=&Извор података: Data&base:=&База података: &Driver:=&Драјвер: &User:=&Корисник: &Password:=&Лозинка: Use &Windows authentication=Користи &Windows ауторизацију Use &automatic identity increment=Користи а&утоматски "иденентитy" инкремент Use &MySQL optimization (requires MySQL 3.22.5 or later)=Користи &MySQL оптимизацију (захтева MySQL 3.22.5 или каснији) Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)=Користи БУЛК И&НСЕРТ (захтева мрежну мапу са допуштењем писања) BULK INSERT &folder:=BULK IN&SERT фасцикла Not a UNC path=Није УНЦ путања Select Database File=Одабери фајл са базом података

Test=Test &Test=&Test C&onfigure=&Подеси Event Logs Filtering=Филтрирање извештаја догађаја IE Cookies and Browser History Filtering=Филтрирање ИЕ колачића и историје броwсера List "&Information" events=Листа "&Information" догађаја List "&Warning" events=Листа "&Wаrning" догађаја List "&Error" events=Листа "&Еrrоr" догађаја List "&file://" entries=Листа "&филе://" уноса List "&http://" entries=Листа "&хттп://" уноса Enable remote file &browsing=Омогући &претраживање удаљених датотека Enable remote screen &shot=Омогући удаљени &screenshot Enable remote program &launch=Омогући &удаљено покретање програма Enable remote server sh&utdown=Омогући удаљено &гашење сервера Enable remote &turn off, restart, log off=&Омогући удаљено гашење, рестартовње и одјављивање TCP/IP Port=ТЦП/IP порт Password=Лозинка Remote system &information:=&Информације о удаљеном систему Remote &monitoring:=Удаљено &праћење Remote &reporting:=Удаљено из&вештавање Remote Control=Даљинска контрола Remote &control:=Даљинска &контрола: &All incoming connections are accepted=&Прихвати Connections are accepted only from the following везе само са следећих &рачунара: Connections are accepted only from the following само од следећих &корисника: Connections are accepted only from the following везе само са следећих &IP адреса: Shot type:=Тип фотографије: &Full screen=&Цео екран Active &Window=&Активни прозор C&ompression quality:=&Квалитет компресије: 1: worst, 99: best=1: најлошије, 99: најбоље &Check if a specified file in a specified folder exists=&Провери ако задана датотека или задана фасцикла постоје C&heck if a specified folder exists=П&ровери ако задана фасцикла постоји &Scan a folder to find a file=&Претражи фасциклу у потрази за фајлом Folder name may contain one of the following control strings=Име фасцикле може садржати један од наведених знакова Command-line may contain one of the following control strings=Командна линија може садржати један од наведених знакова Scan scope:=Почетна фасцикла претраживања &No file scanning=&Искључи претраживање фајлова Scan all &local disks=Претражи све &локалне дискове све надолазеће везе &computers:=Прихвати &users:=Прихвати везе &IP addresses:=Прихвати

&Scan system drive=&Претражи системски диск Scan &C: drive=&Ц: претраживање Scan &ProgramFiles folder=&Programfiles претраживање Scan ProgramFiles and &Windows folder=Претраживање Programfiles и &Windows фасцикле Selected &folders:=&Одабране фасцикле: Filter:=Filter: Filter by file name:=Филтрирај по имeнu фајла: &All files=&Сви фајлови &Executable files=&Извршни фајлови &DLL files=&ДЛЛ фајлови A&udio files=&Звучни фајлови &Video files=&Видео фајлови &Misc files:=&Неодређени фајлови: Filter by file size:=Филтрирај по величини фајла: Files &smaller than:=Фајлови &мањи од: Files &larger than:=Фајлови &већи од: // info menu Report=Извештај Buy Now=Купи сада Remarks=Коментар Computer=Рачунар Computer:=Рачунар: Motherboard=Матична плоча Operating System=Оперативни систем Server=Сервер Display=Графика Multimedia=Мултимедија Storage=Диск подсистем Input=Улазни уређаји Network=Мрежа Devices=Уређаји Software=Софтвер Config=Конфигурација Misc=Опште Benchmark=Тестови брзине Audit=Ревизија // custom variables &Registry entry=&Унос у регистре &Environment variable=&Промењива Околина Line of text &file=Линија &текст фајла File=Фајл Line number=Број линије // info menuitems Summary=Системски извештај Computer Name=Име рачунара CPU=CPU Memory=Меморија Chipset=Chipset

Overclock=Overclock Power Management=Power Management Portable Computer=Преносни рачунар Portable Computers=Преносни рачунар Sensor=Сензор Windows=Прозори Processes=Процеси System Drivers=Системски драјвери Services=Сервиси AX Files=AX датотеке DLL Files=DLL датотеке UpTime=Време Покретања Share=Дељено Opened Files=Отворене датотеке Account Security=Сигурност корисничког Налога Logon=Логовање Users=Корисници Local Groups=Локалне групе Global Groups=Глобалне групе Windows Video=Windows графика PCI / AGP Video=PCI / AGP графика GPU=GPU GPU1=GPU1 GPU2=GPU2 GPU3=GPU3 GPU4=GPU4 Monitor=Монитор Desktop=Екран Multi-Monitor=Мулти-Монитор Video Modes=Видео модови Fonts=Фонтови Windows Audio=Windows аудио PCI / PnP Audio=PCI / PnP аудио Audio Codecs=Аудио кодец-и Video Codecs=Видео кодец-и Windows Storage=Windows диск подсистем Logical Drives=Логички дискови Physical Drives=Физицки дискови SMART=SMART Keyboard=Тастатура Mouse=Мис Game Controller=Играци контролер Windows Network=Windows мрежа PCI / PnP Network=PCI / PnP мрежа Net Resources=Нет ресурси Internet=Интернет Routes=Routes IE Cookie=ИЕ колачићи Browser History=Претраживач Историје DirectX Files=DirectX датотеке DirectX Video=DirectX Video DirectX Sound=DirectX Sound DirectX Music=DirectX Music DirectX Input=DirectX Input

DirectX Network=DirectX Network Windows Devices=Windows уређаји Physical Devices=Физицки уређаји Device Resources=Ресурси уређаја Printers=Штампачи Auto Start=Ауто старт Scheduled=Распоред Installed Programs=Инсталирани програми Licenses=Лиценце Windows Update=Windows Update Anti-Virus=Антивирус File Types=Типови фајлова Windows Security=Сигурност Windowsа Firewall=Заштитни зид Windows Firewall=Windows Заштитни зид Anti-Spyware=Анти-Спywаре Anti-Trojan=Анти-тројан Regional=Информације о регији Environment=Окружење Control Panel=Контролна Табла Recycle Bin=Корпа за Отпатке System Files=Системски фајлови System Folders=Системске фасцикле Event Logs=Извештај Догађаја Database Drivers=Драјвери за базу података BDE Drivers=BDE драјвери ODBC Drivers=ODBC драјвери ODBC Data Sources=ODBC извори података Memory Read=Тест брзине читања из меморије Memory Write=Тест брзине записивања у меморију Memory Copy=Тест брзине копирања у меморији Memory Latency=Приступ меморији // column captions Page=Страница Field=Поље Value=Тренутна вредност Type=Тип Class=Класа Process Name=Име процеса Process File Name=Назив датотеке процеса Used Memory=Користи меморије Used Swap=Корсти виртуалну меморије Window Caption=Наслов прозора Driver Name=Име драјвера Driver Description=Опис драјвера State=Статус Service Name=Име сервиса Service Description=Опис сервиса Account=Корисник AX File=АX датотека DLL File=ДЛЛ датотека Protected File=Zaштићена датотека Share Name=Име дељеног објекта

Remark=Коментар Local Path=Локална фасцикла User=Корисник Path=Фасцикла Full Name=Пуни назив Logon Server=Логон сервер Group Name=Назив групе Device Description=Опис уређаја Device Type=Тип уређаја Monitor Name=Назив монитора Device ID=ИД уређаја Primary=Примарни Upper Left Corner=Горњи леви угао Bottom Right Corner=Доњи десни угао Device=Уређај Driver=Драјвер Drive=Диск Drive Type=Тип диска Volume Label=Назив партиције File System=Фајл Систем Volume Serial=Серијски број партиције Total Size=Укупна величина Used Space=Кориштени простор Free Space=Слободни простор % Free=% Слободно Drive #%d=%d Диск Partition=Партиција Partitions=Партиције Partition Type=Тип партиције Start Offset=Старт оффсет Partition Length=Величина партиције Active=Активна Persistent=Отпорност Model ID=Модел ИД Host=Хост Model=Модел Extra Information=Додатне информације Revision=Ревизија Attribute Description=Опис атрибута Threshold=Најмање Worst=Најлошије Data=Подаци Network Adapter Description=Мрежни адаптер Device Name=Назив уређаја Clock=Сат Processor Identifier=Идентификатор процесора Processor Name=Назив процесора Account ID=ИД корисничког Налога Default=Подразумеван Account Type=Тип корисничког Налога Account Name=Име корисничког Налога Creation Time=Креирано у: Last Access=Последњи приступ Last Access Time=Последњи приступ:

Last Modification=Последња измена Last Modification Time=Последњи пут измењено у: Resource=Ресурс Printer Name=Назив штампача Start From=Крени од Application Description=Опис програма Application Command=Програм за покретање апликације Task Name=Назив задатка Program=Програм Inst. Size=Величина инсталације Inst. Date=Датум инсталације File Name=Име датотеке File Size=Величина датотеке Extension=Екстензија File Type Description=Опис типа датотеке Content Type=Тип садржаја Variable=Променљивост Items Size=Величина објекта Items Count=Број објеката Space %=Простор % Driver File Name=Фајл драјвера File Extensions Supported=Подржане екстензије датотека Data Source Name=Назив извора података Data Source Description=Опис извора података System Folder=Системска фасцикла Identifier=Идентификатор Read Speed=Брзина читања Write Speed=Брзина писања Copy Speed=Брзина Копирања Score=Резултат Log Name=Назив лога Event Type=Тип догађаја Event Data=Подаци догађаја Category=Категорија Generated On=Створено Source=Извор Font Family=Фамилија фонтова Style=Стил Character Set=Сет знакова Char. Size=Величина знака Char. Weight=Дебљина знака Software Description=Опис софтвера Software Version=Верзија софтвера Virus Database Date=База података о вирусима Database Date=Датум базе података Known Viruses=Познати вируси Pixel=Pixel Line=Линија Rectangle=Трокут Ellipse=Елипса Text=Текст Rating=Оцена Language=Језик Component=Компонента

Computers=Рачунари Net Destination=Мрежно одредиште Netmask=Netmask Metric=Метрички OSD Item=OSD ставка OSD Items=OSD ставке Sidebar Item=СтубБочни ставка Sidebar Items=СтубБочни ставке LCD Item=LCD ставка // treeview content System=Систем Chassis=Кућиште Chassis #%d=Кућиште #%d. Memory Controller=Меморијски контролер Processors=Процесори Caches=Цацхе меморија Memory Modules=Меморијски модули Memory Devices=Меморијски уређаји System Slots=Системски слотови Port Connectors=Конектор On-Board Devices=Уређаја на плочи Power Supplies=Извор напона Management Devices=Уређаји управљања IPMI Devices=IPMI Уређаји // listview value Yes=Да No=Не Supported=Подржано Not Supported=Није подржано Required=Зaхтев Not Required=Није захтев Enabled=У употреби Enabled (Quiet Mode)=Омогућено (миран рад) Disabled=Није у употреби Infinite=Бесконачно None=Нема Unknown=Непознато Built-In=Уграђено day=дан days=дана hour=сат hours=сати min=min sec=сек bytes=бајтова char=знак chars=знакова item=објект items=објекти attempt=покушај attempts=покушаја million=милиона

million bytes=милиона бајтова No Quota=Без квоте Not Installed=Није инсталирано Not Specified=Није спецификован Not Specified (IE Default)=Није спецификовано (ИЕ дефаулт) Normal=Normal Reduced=Скраћено Extended=Проширено Hidden=Сакривено Minimized=Умањено Maximized=Увећано Stopped=Zaустављен Starting=Покретање Stopping=Зaстављање Running=Покренут Continuing=Настављено Pausing=Паузира Paused=Паузирано %s sec (%s days, %s hours, %s min, %s sec)=%s сек (%s дана, %s сати, %s мин, %s сек) Kernel Driver=Коренски драјвер File System Driver=Драјвер за систем датотека Own Process=Недељени процес Share Process=Дељени процес Local Disk=Локални диск Network Drive=Мрежни диск Removable Disk=Zaмењиви диск RAM Disk=РАМ диск vendor-specific=Специфично произвођачу OK: Always passes=У реду: Увек је у реду. Fail: Always fails=Грешка: Никад није у реду. OK: Value is normal=У реду: Вредност је нормална Advisory: Usage or age limit exceeded=Упозорење: Век трајања је прошао Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted=Упозорење: Прогнозиран губитак података, бацкаповање података одмах!!! Left=Лево Right=Десно Connected=Спојено Disconnected=Одспојено Not Connected=Није спојено Present=У употреби Not Present=Не постоји Dynamic=Динамичке Personal=Налог Confidential=Поверљиво Streamer=Трака Processor=Процесор WORM Drive=WОРМ уређај Scanner=Скенер Optical Drive=Оптички уређај Comm. Device=Комуникациони уређај Other Peripheral=Остале периферије Host Adapter=Хост адаптер Entire Network=Цела мрежа

Mail=Пошта News=Noвости Other=Остало Empty=Празно In Use=У употреби Short=Кратка Long=Дуга Safe=Сигурно Information=Информације Warning=Упозорење Critical=Критично Non-recoverable=Немогуће поправити Not Determinable=Немогуће одредити APM Timer=АПМ тимер Modem Ring=Звоно модема LAN Remote=Wаке-Он-ЛАН Power Switch=Прекидач AC Power Restored=Спојено на мрежни напон Tower=Toрањ Mini Tower=Мини-Toрањ Desktop Case=Десктоп кућиште Low Profile Desktop=Пизза-боx кућиште Internal=Интерни External=Екстерно Hardware=Хардвер Input Port=Улазни Output Port=Излазни Exclusive=Самостално Shared=Дељено Undetermined=Није одређено Portrait=Portrait Landscape=Предео Not yet run=Није још покренуто No more runs=Zaвршено Not scheduled=Није заказано Terminated=Zaустављено No valid triggers=Нема исправних покретача No event trigger=Нема догађај покретача Charging=Пуњење Discharging=Пражњење Rechargeable=Допуњујућа Nonrechargeable=Nije za Punjenje Battery=Батерија No Battery=Нема батерије AC Line=Градска мрежа Low Level=Низак ниво High Level=Висок ниво Critical Level=Критични ниво +Metric=+Метрички U.S.=Амерички Folder=Фасцикла Week %d=%d. недеља DMI information may be inaccurate or corrupted=DMI информације могу бити не тачне или не исправне

Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=Не можемо гарантирати тачност DMI података The above statistics are based on System Event Log entries=Наведене статистике су базиране на уносима Извештаја Системских Догађаја сервиса This computer=Ваш рачунар Application=Апликација Event=Догађај Event Properties=Информације о догађају Event ID=ID догађаја Update=Надогради Service Pack=Service Pack Report Disabled=Извештај је онемогућен %s (%s free)=%s (%s слободно) Not shared=Није дељено Always=Увек Internal Cache=Унутрашња цацхе меморија External Cache=Спољна цацхе меморија Raster Display=Растер приказ Mono=Mono Stereo=Stereo %d-bit=%d bit %s KB=%s KB %s MB=%s MB %s GB=%s GB %s Hz=%s Hz %s kHz=%s kHz %s MHz=%s MHz Latency=Приступ // listview field Purchase ID=ID број Date of Purchase=Датум куповине Value of Purchase=Вредност куповине Date of Last Repair=Датум последњег сервиса Value of Last Repair=Вредност последњег сервиса Department=Одсек Owner's Name=Име власника Owner's Phone Number=Тел. број власника User's Name=Корисничко име User's Phone Number=Кориснички тел. број User Name=Име корисника Logon Domain=Логон домена Date / Time=Датум / Време Report File=Фајл са извештајем User Account Control=Контроле корисничког налога System Restore=Поврати Систем CPU Type=Процесор CPU Cooler=Хладњак #1 CPU2 Cooler=Хладњак #2 System Cooler=Системски хладњак Motherboard Name=Назив матичне плоче Motherboard Chipset=Чипсет на матичној плочи System Memory=Системска меморија BIOS Type=Тип БИОС-а

Communication Port=Комуникациони порт Video Adapter=Графичка картица 3D Accelerator=3D акцелераторски чип Audio Adapter=Звучна картица Floppy Drive=Дискетна Јединица Disk Drive=Тврди диск Network Adapter=Мрежни адаптер Peripherals=Периферни уређаји PCI Device=PCI уређај PnP Device=PnP уређај AGP Device=AGP уређај USB Device=USB уређај Printer=Штампач Custom Variables=Одређена Променљивост Custom Variable #%d=%d. Одређена Промена FireWire Controller=ФиреWире контролер Infrared Controller=Инфрацрвени контролер USB1 Controller=USB1 контролер USB2 Controller=USB2 контролер IDE Controller=IDE контролер AGP Controller=AGP контролер PCI Express Controller=PCI Еxпресс контролер SCSI/RAID Controller=SCSI/RAID контролер Storage Controller=Управљање складиштења Computer Comment=Коментар рачунара NetBIOS Name=NetBIOS Назив DNS Host Name=DNS име хоста DNS Domain Name=DNS име домена Fully Qualified DNS Name=Потпуно квалификовано ДНС име Logical=Логички Physical=Физички BIOS Properties=БИОС информације Vendor=Произвођач Version=Верзија Release Date=Датум издања Size=Величина Boot Devices=Боот уређаји Capabilities=Подржане могућности Supported Standards=Подржани стандарди Expansion Capabilities=Подршка за надоградњу System Properties=Информације о систему Manufacturer=Произвођач Product=Назив производа Serial Number=Серијски број Family=Породица Universal Unique ID=Универзална јединствена ID Wake-Up Type=Wаке-уп тип Motherboard Properties=Информације о матичној плочи Front Side Bus Properties=Информације о ФСБ-у Bus Type=Тип сабирнице

Bus Width=Ширина сабирнице Real Clock=Основна фреквенција Effective Clock=Ефективна фреквенција HyperTransport Clock=ХyперТранспорт фреквенција HyperTransport Multiplier=HyperTransport множилац Bandwidth=Проток Memory Bus Properties=Информације о меморијској сабирници Chipset Bus Properties=Информације о чипсет сабирници Chassis Properties=Информације о кућишту Asset Tag=Asset Tag Chassis Type=Тип кучишта Chassis Lock=Брава за кућиште Boot-Up State=Боот-уп статус Power Supply State=Status напајања Thermal State=Термални статус Security Status=Сигурносни статус Memory Controller Properties=Информације о меморијском контролеру Error Detection Method=Метода откривања грешки Error Correction=Поправљање грешки Supported Memory Interleave=Подржано мемориско преплитање Current Memory Interleave=Тренутно мемориско преплитање Supported Memory Speeds=Подржане брзине меморије Supported Memory Types=Подржани типови меморије Intel Platform=Интел платформа Maximum Memory Amount=Максимална вредност меморије Supported Memory Voltages=Подржани напони меморије Maximum Memory Module Size=Максимална величина меморијског модула Processor Properties=Информације о процесору External Clock=Екстерна фреквенција Maximum Clock=Максимална фреквенција Current Clock=Тренутна фреквенција Voltage=Напон Status=Status Socket Designation=Опис подножја / сокета Part Number=Број модела Upgrade=Надоградња Cache Properties=Информације о cache мемор¬ ији-? Speed=Брзина Operational Mode=Начин рада Associativity=Својство Придруживања Maximum Size=Максимална величина Installed Size=Инсталирано Supported SRAM Type=Подржани СРАМ тип Current SRAM Type=Инс??талирани СРАМ тип Memory Module Properties=Информације о меморијским модулима Enabled Size=Омогућена величина Memory Device Properties=Информације о меморијском хардверу???? Form Factor=Облик / Величина

Type Detail=Детаљи о типу Total Width=Toтална ширина Data Width=Податковна ширина Device Locator=Локатор уређаја Bank Locator=Банковни проналазач System Slot Properties=Информације о слотовима за проширење Slot Designation=Назив слота Usage=Употребљен Data Bus Width=Ширина податковне сабирнице Length=Подржана дужина картице Port Connector Properties=Информације о конекторима Port Type=Тип порта Internal Reference Designator=Интерни назив Internal Connector Type=Тип интерног конектора External Reference Designator=Екстерни назив External Connector Type=Тип екстерног конектора On-Board Device Properties=Информације о уређајима интегрисаним на матичну плочу Description=Опис Power Supply Properties=Особине снабдевања енергијом Hot Replaceable=вруће измењиво Management Device Properties=Menedzsment eszkoz tulajdonsagai IPMI Device Properties=IPMI својства уређаја BMC Interface Type=BMC тип уређаја IPMI Specification Revision=IPMI спецификација ревизије ***Intel AMT Properties=Intel AMT tulajdonsagai ***AMT Network Interface=AMT halozati interfesz CPU Properties=Информације о процесору CPU Alias=Језгра процесора CPU Platform / Stepping=CPU платформа/ кораци CPU Stepping=ЦПУ кораци Original Clock=Оригинална фреквенција L1 Code Cache=L1 cache за код L1 Trace Cache=L1 Траце cache L1 Data Cache=L1 cache за податке L1 Cache=L1 cache L2 Cache=L2 cache L3 Cache=L3 cache CPU Physical Info=Физичке информације о процесору Package Type=Тип паковања Package Size=Димензије Transistors=Број транзистора Process Technology=Технологија израде Die Size=Величина силицијијумске плочице Core Voltage=Напон језгра I/O Voltage=I/O напон

Typical Power=Стандардна потрошња Maximum Power=Максимална потрошња depending on clock speed=Зaвисно од фреквенцијије CPU Utilization=Зaузеће процесора CPU1 Utilization=Зaузеће CPU1 CPU2 Utilization=Зaузеће CPU2 CPU3 Utilization=Зaузеће CPU3 CPU4 Utilization=Зaузеће CPU4 CPU5 Utilization=Зaузеће CPU5 CPU6 Utilization=Зaузеће CPU6 CPU7 Utilization=Зaузеће CPU7 CPU8 Utilization=Зaузеће CPU8 GPU Utilization=GPU Зaузеће GPU1 Utilization=GPU1 Зaузеће GPU2 Utilization=GPU2 Зaузеће GPU3 Utilization=GPU3 Зaузеће GPU4 Utilization=GPU4 Зaузеће Memory Utilization=Коришћење меморије System Utilization=Коришћење система CPU #%d=Procesor #%d CPU #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. HTT јединица CPU #%d / Core #%d=%d. CPU / %d. језгра CPU #%d / Core #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. језгра / %d. HTT јединица HTT / CMP Units=HTT / CMP јединица ***Tjmax Temperature=Tjmax homerseklet CPUID Properties=ЦПУИД CPUID Manufacturer=ЦПУИД (кoд произвођача) CPUID CPU Name=ЦПУИД (назив процесора) Transmeta CPUID Information=Трансмета ЦПУИД информације CPUID Revision=ЦПУИД ревизија Extended CPUID Revision=ЦПУИД ревизија (додатак) IA Brand ID=IA марка ИД Platform ID=ID платформе IA CPU Serial Number=IA серијски број процесора Microcode Update Revision=Ревизија надоградње микрокода Instruction Set=Подржани сетови инструкција %s Instruction=%s инструкција CPUID Features=CPUID подршка Security Features=Сигурносна подршка Motherboard Properties=Информације о матичној плочи Motherboard ID=ID матичне плоче Motherboard Physical Info=Физичке информације CPU Sockets/Slots=Број подножја / слота за надоградњу процесора Expansion Slots=Број слота за надоградњу RAM Slots=Број меморијских слотова Integrated Devices=Интегрисани уређаји Motherboard Size=Димензије Extra Features=Додатне функције Motherboard Manufacturer=Произвођач матичне плоче Company Name=Назив Компаније Product Information=Информације о производу BIOS Download=БИОС преузимање

Physical Memory=Информације о меморији Free Memory=Слободна Меморија Total=Укупно Used=У употреби Free=Слободно Utilization=Искоришћено Swap Space=Swap простор Virtual Memory=Виртуелна меморија Paging File=Страничење фајла Initial / Maximum Size=Иницијална / Максимална величина Current Size=Тренутна величина Current / Peak Usage=Тренутна / Максимална употреба Chipset Properties=Информације о чипсету Supported FSB Speeds=Подржане ФСБ фреквенције Memory RAID=Меморијски РАИД External Cache Size=Величина спољне cache меморије External Cache Type=Тип спољне cache меморије External Cache Status=Status спољне cache меморије Integrated Graphics Controller=Интегрисана графичка картица Graphics Controller Type=Тип графичке картице Graphics Controller Status=Status графичке картице Shared Memory Size=Величина дељене меморије Graphics Frame Buffer Size=Величина Фраме Буффер-а AC'97 Audio Controller=AC'97 звучна картица MC'97 Modem Controller=MC'97 модем контролер Audio Controller Type=Тип звучне картице Modem Controller Type=Тип модемске контроле Codec Name=Име кодек-а Codec ID=ID кодек-а Codec Revision=Ревизија кодек-а Codec Type=Тип Кодека Supported Sound Formats=Подржава музичке формате S/PDIF Output=S/PDIF излаз Memory Slots=Меморијски слотови Memory Rows=Логички меморијски слотови DRAM Slot #%d=DRAM utor %d DRAM Row #%d=Логички DRAM slot #%d AGP Properties=Информације о AGP слоту AGP Version=AGP верзија AGP Status=AGP статус AGP Aperture Size=AGP величина Supported AGP Speeds=Подржане AGP брзине Current AGP Speed=Тренутна AGP брзина Clock Generator=Генератор часовника Chipset Manufacturer=Произвођач чипсета Award BIOS Type=Тип Аwард БИОС-а Award BIOS Message=Порука Аwард БИОС-а System BIOS Date=Датум издања системског БИОС-а

Video BIOS Date=Датум издања видео БИОС-а BIOS Date=BIOS Датум IBM BIOS Model Number=Број модела ИБМ БИОС-а IBM BIOS Serial Number=Серијски број ИБМ БИОС-а IBM BIOS Version=Верзија ИБМ БИОС-а BIOS Manufacturer=Произвођач БИОС-а BIOS Version=BIOS верзија ACPI Table Properties=ACPI табла својства ACPI Signature=ACPI ознака Table Description=Описна табла Memory Address=Мемориска адреса Emulated=Емулирано Table Length=Величина табле Sensor Properties=Информације о сензору Sensor Type=Тип сензора GPU Sensor Type=Тип ГПУ сензора Sensor Access=Приступ сензору Frequency=Фреквенција Temperature=Температура Temperatures=Температура Cooling Fan=Вентилатор Cooling Fans=Хладњаци Fan Speed=Брзина вентилатора Voltage Values=Напони CPU Diode=CPU диода Temperature #%d=Температура #%d Fan #%d=Вентилатор #%d CPU Core=CPU језгра CPU1 Core=CPU1 језгра CPU2 Core=CPU2 језгра CPU3 Core=CPU3 језгра CPU4 Core=CPU4 језгра CPU Aux=CPU aux North Bridge +1.2 V=Нортхбридге +1.2 В North Bridge +1.8 V=Нортхбридге +1.8 В North Bridge +1.8 V Dual=Нортхбридге +1.8 В Дуал North Bridge +2.0 V=Нортхбридге +2.0 В North Bridge +2.5 V=Нортхбридге +2.5 В North Bridge Core=Нортхбридге језгра South Bridge Core=Соутхбридге језгра South Bridge +1.2 V=Southbridge +1.2 V South Bridge PLL=Southbridge PLL GPU Core=GPU језгра GPU Diode=GPU диода GPU1 Diode=GPU1 диода GPU2 Diode=GPU2 диода GPU3 Diode=GPU3 диода GPU4 Diode=GPU4 диода GPU Shader=GPU Shader GPU1 Shader=GPU1 Shader GPU2 Shader=GPU2 Shader GPU3 Shader=GPU3 Shader

GPU4 Shader=GPU4 Shader GPU Memory=GPU меморија GPU1 Memory=GPU1 меморија GPU2 Memory=GPU2 меморија GPU3 Memory=GPU3 меморија GPU4 Memory=GPU4 меморија GPU Memory Core=GPU језгра меморије GPU Memory I/O=GPU I/O меморије GPU Ambient=GPU температура околине GPU1 Ambient=GPU1 температура околине GPU2 Ambient=GPU2 температура околине GPU3 Ambient=GPU3 температура околине GPU4 Ambient=GPU4 температура околине Power Supply=Напајање Power Supply #%d=Напајање %d %s V Standby=%s V У приправности VBAT Battery=VBAT батерија Operating System Properties=Информације о оперативном систему OS Name=Име OS Code Name=Кодно име OS Language=Језик OS Kernel Type=Тип корена OS Version=Верзија OS Service Pack=Инсталирани Сервице Пацк OS Installation Date=Датум инсталације OS Root=Root License Information=Информације о лиценци Registered Owner=Регистровани корисник Registered Organization=Регистрована организација Licensed Processors=Број процесора (регистрована лиценца) Product ID=ID Product Key=Кључ Product Activation=Активација %d days remaining=%d дана преостало Current Session=Тренутни рад UpTime=Време Покретања Data Execution Prevention=Превенција извршавања кода Supported by Operating System=Оперативни систем подржава Supported by CPU=CPU подржава Active (To Protect Applications)=Активно (заштита програма) Active (To Protect Drivers)=Активно (заштита драјвера) Components Version=Верзије компоненти Internet Explorer Updates=Надоградње Интернет Експлорера .NET Framework=.NET Framework Operating System Features=Подршка оперативног система Debug Version=Дебуг верзија DBCS Version=DBCS верзија Domain Controller=Управљач Области

Network Present=Присутна мрежа Security Present=Сигурност омогућена Remote Session=Удаљени рад Safe Mode=Сафе Мод Slow Processor=Пронађен спор процесор Terminal Services=Крајњи Сервис Account Security Properties=Информације о сигурности корисничког Налога Computer Role=Улога рачунара Domain Name=Назив домене Primary Domain Controller=Контролер примарног домена Forced Logoff Time=Форсирано време одјављивања Min / Max Password Age=Мин / Маx трајање лозинке Minimum Password Length=Минимална дужина лозинке Password History Length=Број сачуваних старих лозинки Lockout Threshold=Број неуспешних уноса лозинке пре закључавања Lockout Duration=Трајање бликирања Lockout Observation Window=Бликиран прозор програма User Properties=Информације о кориснику Comment=Коментар User Comment=Коментар корисника Home Folder=Почетна фасцикла Logon Script=Скрипта логовања Member Of Groups=Члан следећих група Logon Count=Број логовања Disk Quota=Диск квота User Features=Подршка корисничког Налога Logon Script Executed=Покренута логон скрипта Account Disabled=Кориснички Налог онемогућен Locked Out User=Онемогућен корисник Home Folder Required=Зaхтевана хоме-фасцикла Password Required=Zaхтевана лозинка Read-Only Password=Лозинка је само за читање Password Never Expires=Лозинка је у употреби Local Group Properties=Информације о локалној групи Group Members=Чланови групе Global Group Properties=Информације о глобалној групи Video Adapter Properties=Информације о графичкој картици Adapter String=Назив картице BIOS String=Верзија БИОС-а Chip Type=Тип чипа DAC Type=DAC тип Installed Drivers=Инсталирани драјвери Memory Size=Капацитет меморије Video Adapter Manufacturer=Произвођач графичке картице Graphics Processor Properties=Информације о графичком процесору GPU Code Name=Кодно име графичког процесора GPU Clock=Радни такт графичког процесора GPU1 Clock=GPU1 радни такт

GPU2 Clock=GPU2 радни такт GPU3 Clock=GPU3 радни такт GPU4 Clock=GPU4 радни такт GPU Shader Clock=GPU Shader такт GPU1 Shader Clock=GPU1 Shader такт GPU2 Shader Clock=GPU2 Shader такт GPU3 Shader Clock=GPU3 Shader такт GPU4 Shader Clock=GPU4 Shader такт GPU Memory Clock=GPU меморијски такт GPU1 Memory Clock=GPU1 меморијски такт GPU2 Memory Clock=GPU2 меморијски такт GPU3 Memory Clock=GPU3 меморијски такт GPU4 Memory Clock=GPU4 меморијски такт Warp Clock=Радни такт увијања RAMDAC Clock=RAMDAC радни такт Pixel Pipelines=Pixel цевовода TMU Per Pipeline=TMU по цевоводу Vertex Shaders=Вертеx схадер-а Pixel Shaders=Пиxел схадер-а Unified Shaders=Ујединјене пригушнице Pixel Fillrate=Пиксел брзина пуњења Texel Fillrate=Teкст брзина пуњења DirectX Hardware Support=Хардверски подржани ДирецтX ***Shader=Arnyalo Graphics Processor Manufacturer=Произвођач графичког процесора Monitor Properties=Информације о монитору Monitor ID=Monitor ID Monitor Type=Тип монитора Manufacture Date=Датум производње Max. Visible Display Size=Видљива дијагонала Picture Aspect Ratio=Размера слике хоризонтално/вертикално Horizontal Frequency=Хоризонтална фреквенција освежавања Vertical Frequency=Вертикална фреквенција освежавања Maximum Resolution=Максимална резолуција Gamma=Gamma Brightness=Осветљеност Contrast Ratio=Контраст Viewing Angles=Угао прегледања Input Connectors=Улазних конектора DPMS Mode Support=Подржани ДПМС модови Supported Video Modes=Подржани видµо модови Monitor Manufacturer=Произвођач монитора Driver Download=Преузимање драјвера Driver Update=Надоградња драјвера Firmware Download=Фирмwаре доwнлоад Firmware Revision=Firmware ревизија Firmware Date=Firmware датум Desktop Properties=Информације о екрану Device Technology=Начин приказа Resolution=Резолуција Color Depth=Дубина боје Color Planes=Шема Боја

Font Resolution=Резолуција фонта Pixel Width / Height=Ширина / Висина пиxела Pixel Diagonal=Дијагонала пиxела Vertical Refresh Rate=Фреквенција освежавања Desktop Wallpaper=Позадина Desktop Effects=Ефекти Екрана Combo-Box Animation=Цомбо-Боx анимација Drop Shadow Effect=Ефекат сенке Flat Menu Effect=Ефект Равног Мениа Font Smoothing=Фонт Смоотхинг Full Window Dragging=Померање целог прозора Gradient Window Title Bars=Градиент Wиндоw Титле Барс Hide Menu Access Keys=Сакриј мени приступног кљуца Hot Tracking Effect=Хот Трацкинг ефект Icon Title Wrapping=Icon Title Wrapping List-Box Smooth Scrolling=List-Box Smooth Scrolling Menu Animation=Мени анимација Menu Fade Effect=Мени Фаде ефект Minimize/Restore Animation=Умањи/Врати анимацију Mouse Cursor Shadow=Сенка показивача миша Selection Fade Effect=Селецтион Фаде ефект ShowSounds Accessibility Feature=ShowSounds Accessibility ToolTip Animation=ToolTip анимација ToolTip Fade Effect=ToolTip Fade ефект Windows Plus! Extension=Wиндоwс Плус! додатак OpenGL Properties=Информације о ОпенГЛ Shading Language Version=Пригушивање верзије језика ICD Driver=ICD покретачки програм OpenGL Extensions=OpenGL екстензије Supported Compressed Texture Formats=Подржани компресовани формат текстуре OpenGL Features=OpenGL подршка ACM Driver Properties=Информације о ACM драјверу Copyright Notice=Ауторска права Driver Features=Подршка драјвера Driver Version=Верзија драјвера MCI Device Properties=Информације о МЦИ драјверу Name=Назив MCI Device Features=Подршка МЦИ уређаја Compound Device=Сложени уређај File Based Device=Уређај базиран на фајлу Can Eject=Избацује Can Play=Свира Can Play In Reverse=Свира унатазад Can Record=Снима Can Save Data=Снима податке Can Freeze Data=Замрзава податке Can Lock Data=Закљуцава податке Can Stretch Frame=Развлаци фрејм Can Stretch Input=Развлаци улаз

Can Test=Тестира Audio Capable=Аудио Video Capable=Видео Still Image Capable=Мирна слика Optical Drive Properties=Информације о оптичким уређајима Device Manufacturer=Произвођач уређаја Region Code=Регионални код Remaining User Changes=Преостали део корисничке измене Remaining Vendor Changes=Преостали део измене купца Reading Speeds=Брзине цитања Writing Speeds=Брзине писања Supported Disk Types=Подржани типови дискова Read=Читај Read + Write=Читај + Пиши Optical Drive Features=Оптичке особине уређаја ATA Device Properties=Информације о АТА уређајима ATAPI Device Properties=Информације о АТАПИ уређајима Parameters=Параметри LBA Sectors=ЛБА сектора Buffer=Buffer Multiple Sectors=Вишеструки Сектори ECC Bytes=ECC бајтова Max. PIO Transfer Mode=Максимални ПИО трансфер мод Max. UDMA Transfer Mode=Максимални УДМА трансфер мод Active UDMA Transfer Mode=Активни УДМА трансфер мод Unformatted Capacity=Неформатирани капацитет ATA Device Features=Подршка АТА уређаја Security Mode=Сигурносни мод Advanced Power Management=Напредно управљање Write Cache=Cache запис ATA Device Physical Info=Физицке информације о АТА уређају Disk Device Physical Info=Физицке информације о диску Hard Disk Family=Породица Hard Disk Name=Модел Family Code Name=Кодно име породице Formatted Capacity=Форматирани капацитет Disks=Број плоча Recording Surfaces=Број поврсина за запис података Physical Dimensions=Димензије Max. Weight=Маx. тезина Average Rotational Latency=Просецна латенција ротације Rotational Speed=Брзина ротације Max. Internal Data Rate=Максимални интерни проток података Average Seek=Просецно време тразења Track-to-Track Seek=Трацк-то-трацк време тразења Full Seek=Максимално време тразења Interface=Интерфејс Buffer-to-Host Data Rate=Buffer-to-host проток података Buffer Size=Велицина буффера

Spin-Up Time=Време спин-упа ATA Device Manufacturer=Производац АТА уређаја Keyboard Properties=Информације о тастатури Keyboard Name=Облик тастатуре Keyboard Type=Тип тастатуре Keyboard Layout=Језик ANSI Code Page=АНСИ кодна страница OEM Code Page=ОЕМ кодна страница Repeat Delay=Трајање понављања Repeat Rate=Брзина понављања Mouse Properties=Информације о мишу Mouse Name=Назив миша Mouse Buttons=Типки Mouse Hand=Оријентација Pointer Speed=Брзина курсора Double-Click Time=Време двоклика Click-Lock Time=Време цлицк-лоцка X/Y Threshold=X/Y опсег Wheel Scroll Lines=Точкић миша пребацује редова Mouse Features=Подршка миша Active Window Tracking=Фокус прозора Hide Pointer While Typing=Сакривање показиваца приликом писања Mouse Wheel=Точкић Move Pointer To Default Button=Помери показивач на подразумевани тастер Pointer Trails=Показивац оставља траг ClickLock=ClickLock Mouse Manufacturer=Произвођач миса Game Controller Properties=Информације о играчим контролерима Buttons=Тастера Min / Max Polling Frequency=Мин / Маx поллинг фреквенција Min / Max U Coordinate=Мин / Маx У координата Min / Max V Coordinate=Мин / Маx В координата Min / Max X Coordinate=Мин / Маx X координата Min / Max Y Coordinate=Мин / Маx Y координата Min / Max Z Coordinate=Мин / Маx З координата Min / Max Rudder Value=Мин / Маx вредност волана Game Controller Features=Подршка играчег контролера Driver Problem=Проблем са драјвером POV Discrete Values=POV дискретне вредности Rudder=Волан U Coordinate=У координата V Coordinate=В координата Z Coordinate=З координата Network Adapter Properties=Информације о мрежном адаптеру Interface Type=Начин спајања Hardware Address=Хардверска адреса user-defined=корисник-подесио Connection Name=Назив везе Connection Speed=Брзина везе DNS Suffix Search List=Листа ДНС суфикса

DHCP Lease Obtained=DHCP Lease добијен DHCP Lease Expires=DHCP Lease истиче WLAN Signal Strength=Јачина WLAN сигнала %d dBm (No Signal)=%d dBm (Нема сигнала) %d dBm (Very Low)=%d dBm (Врло слаб) %d dBm (Low)=%d dBm (Слаб) %d dBm (Good)=%d dBm (Добар) %d dBm (Very Good)=%d dBm (Јако добар) %d dBm (Excellent)=%d dBm (Одличан) Bytes Received=Преузето бајтова Bytes Sent=Послато бајтова Network Adapter Addresses=Адреса мрежног адаптера IP / SubNet Mask=ИП / СубНет маска Gateway=Gateway Network Adapter Manufacturer=Произвођач мрежног адаптера Connection Properties=Информације о вези Domain=Домена Country / Area Code=Код државе Phone Number=Телефонски број Alternate Numbers=Алтернативни бројеви IP Address=IP адресе DNS Addresses=DNS адресе WINS Addresses=WINS адресе Network Protocols=Мрежни протокол Framing Protocol=Фраминг протокол Login Script File=Фајл Логон скрипте Connection Features=Подршка везе Use Current Username & Password=Користи тренутно корисничко име и лозинку Use Remote Network Gateway=Користи удаљени гатеwаy Log On To Network=Повезује се на мрежу IP Header Compression=IP Хеадер компресија Software Compression=Софтверска компресија PPP LCP Extensions=PPP LCP додаци Open Terminal Before Dial=Отвори терминал-прозор пре звања Open Terminal After Dial=Отвори терминал-прозор након звања Encrypted Password Required=Zaхтева шифровану лозинку MS Encrypted Password Required=Zaхтева шифровану МС лозинку Data Encryption Required=Zaхтева шифровање података Secure Local Files=Осигуравање локалних фајлова Account Properties=Информације о корисничком Налогу POP3 Server=POP3 сервер POP3 User Name=POP3 корисничко име POP3/SMTP Server Timeout=Истек IMAP/SMTP сервера HTTPMail Server=HTTPMail сервер HTTPMail User Name=HTTPMail корисничко име IMAP Server=IMAP сервер IMAP User Name=IMAP корисничко име IMAP/SMTP Server Timeout=Истек IMAP/SMTP сервера SMTP Display Name=SMTP alias корисника SMTP Organization Name=SMTP назив организације SMTP E-mail Address=SMTP е-маил адреса SMTP Reply Address=SMTP адреса одговора

SMTP Server=SMTP сервер SMTP User Name=SMTP име корисника NNTP Display Name=NNTP alias корисника NNTP Organization Name=NNTP назив организације NNTP E-mail Address=NNTP е-маил адреса NNTP Reply Address=NNTP адреса одговора NNTP Server=NNTP сервер NNTP User Name=NNTP име корисника NNTP Server Timeout=NNTP сервер тимеоут LDAP Server=LDAP сервер LDAP User Name=LDAP име корисника LDAP Search Base=LDAP претраживање базе LDAP Search Timeout=LDAP тимеоут претраживања Account Features=Подршка корисничког Налога POP3 Prompt For Password=POP3 тражи лозинку POP3 Secure Authentication=POP3 сигурна ауторизација POP3 Secure Connection=POP3 сигурна веза POP3 Leave Mails On Server=POP3 оставља поруке на серверу IMAP Prompt For Password=IMAP тражи лозинку IMAP Secure Authentication=IMAP сигурна ауторизација IMAP Secure Connection=IMAP сигурна веза HTTPMail Prompt For Password=HTTPMail тражи лозинку HTTPMail Secure Authentication=HTTPMail сигурна ауторизација HTTPMail Secure Connection=HTTPMail сигурна веза SMTP Prompt For Password=SMTP тражи лозинку SMTP Secure Authentication=SMTP сигурна ауторизација SMTP Secure Connection=SMTP сигурна веза NNTP Prompt For Password=NNTP тражи лозинку NNTP Secure Authentication=NNTP сигурна ауторизација NNTP Secure Connection=NNTP сигурна веза NNTP Use Group Descriptions=NNTP користи опис неwсгрупа NNTP Post Using Plain Text Format=NNTP пошта користи чисти текст NNTP Post Using HTML Format=NNTP пошта користи ХТМЛ LDAP Authentication Required=LDAP тражи ауторизацију LDAP Secure Authentication=LDAP сигурна ауторизација LDAP Secure Connection=LDAP сигурна веза LDAP Simple Search Filter=LDAP једноставни филтар за претраживање DirectDraw Device Properties=Информације о ДирецтДраw уређају DirectDraw Driver Name=Име ДирецтДраw драјвера DirectDraw Driver Description=Тип ДирецтДраw драјвера Hardware Driver=Хардверски драјвер Hardware Description=Опис хардвера Direct3D Device Properties=Информације о Дирецт3Д уређају Total / Free Local Video Memory=Укупно/Слободно локалне видео меморије Total / Free Non-Local Video Memory=Укупно/Слободно не локалне видео меморије Used Local Video Memory=Употребљено локалне видео меморије Used Non-Local Video Memory=Употребљено не локалне видео меморије Free Local Video Memory=Слободно локалне видео меморије Free Non-Local Video Memory=Слободно не локалне видео меморије Rendering Bit Depths=Дубина извођења (бит) Z-Buffer Bit Depths=Дубина З-Буффера (бит) Min Texture Size=Минимална величина текстуре

Max Texture Size=Максимална величина текстуре Vertex Shader Version=Верзија Вертеx схадера Pixel Shader Version=Верзија Пиxел схадера Direct3D Device Features=Дирецт3Д подршка DirectSound Device Properties=Опције ДирецтСоунд уређаја Driver Module=Модул драјвера Primary Buffers=Примарних буффера Min / Max Secondary Buffers Sample Rate=Мин / Маx узорковање секундарних буффера Primary Buffers Sound Formats=Формати примарних звучних буффера Secondary Buffers Sound Formats=Формати секундарних звучних буффера Total / Free Sound Buffers=Укупно / слободних звучних буффера Total / Free Static Sound Buffers=Укупно / слободних статичких звучних буффера Total / Free Streaming Sound Buffers=Укупно / слободних стреаминг звучних буффера Total / Free 3D Sound Buffers=Укупно / слободних 3Д звучних буффера Total / Free 3D Static Sound Buffers=Укупно / слободних 3Д статичких звучних буффера Total / Free 3D Streaming Sound Buffers=Укупно / слободних 3Д стреаминг звучних буффера DirectSound Device Features=ДирецтСоунд подршка Certified Driver=Сертификовани драјвер Emulated Device=Емулирани уређај Precise Sample Rate=Прецизна брзина пробе DirectMusic Device Properties=Опције ДирецтМусиц уређаја Synthesizer Type=Тип Сyнтхесизер-а звука Device Class=Класа уређаја Device Protocol=Протокол уређаја Audio Channels=Аудио канала MIDI Channels=MIDI канала Available Memory=Преостала меморија Voices=Гласова DirectMusic Device Features=ДирецтМусиц подршка Built-In GM Instrument Set=Уграђен ГМ инструмент Built-In Roland GS Sound Set=Уграђен Роланд ГС сет звукова DLS L1 Sample Collections=ДЛС Л1 сампле колекције DLS L2 Sample Collections=ДЛС Л2 сампле колекције External MIDI Port=Екстерни MIDI порт Fixed DLS Memory Size=Фиксна величина ДЛС меморије Port Sharing=Дељење порта Chorus Effect="Chorus" ефект Delay Effect="Delay" ефект Reverb Effect="Reverb" ефект DirectInput Device Properties=Опције ДиректногУлазног уређаја Device Subtype=Опис Axes=Осе Buttons/Keys=Тастера DirectInput Device Features=ДиректнаУлазна подршка DirectPlay Connection Properties=ДирецтПлаy опције

Connection Description=Опис везе Header Length=Величина Zaглавља Max Message Size=Маx. Величина поруке Estimated Latency=Процена времена чекања Timeout Value=Вредност истека Max Players=Максималан број играча Max Local Players=Максималан број локалних играча DirectPlay Connection Features=ДирецтПлаy подршка Guaranteed Message Delivery=Гарантовање прослеђивања порука Message Encryption=Дешифровање порука Message Signing=Потписивање порука Session Host=Сессион Хост Group Messaging Optimization=Оптимизација групног дописивања Guaranteed Message Delivery Optimization=Оптимизација гарантованог прослеђивања поруке Keep Alives Optimization="Кееп Аливес" оптимизација Device Properties=Опције драјвера Driver Date=Датум Издавања драјвера Driver Provider=Произвођач драјвера INF File=INF датотека Hardware ID=Хардвер ID Location Information=Информације о локацији Device Features=Подршка уређаја PCI Devices=PCI уређаји PnP Devices=PnP уређаји LPT PnP Devices=LPT PnP уређаји USB Devices=USB уређаји PCMCIA Devices=PCMCIA уређаји FireWire Devices=FireWire уређаји Ports=Portovi Port=Port Bus %d, Device %d, Function %d=Сабирница %d, Уређај %d, Функција %д Bus / Device / Function=Сабирница / Уређај / Функција Subsystem ID=ID подсистема Supported USB Version=Подржана USB верзија Current Speed=Тренутна брзина Printer Properties=Опције Штампача Default Printer=Подразумевани Штампач Share Point=Дељени уређај (назив) Printer Port=Port Штампача Printer Driver=Драјвер Штампача Print Processor=Процесор Штампе Location=Локација Separator Page=Страница сепарације Priority=Приоритет Availability=Доступност Print Jobs Queued=Штампа задатака на чекању Paper Properties=Опције папира Paper Size=Величина папира Orientation=Оријентација Print Quality=Подешени квалитет исписа

Printer Manufacturer=Произвођач Штампача Task Properties=Опције задатака Application Name=Име програма Application Parameters=Параметри програма Working Folder=Радна фасцикла Creator=Аутор Last Run=Последње покретање Next Run=Следеће покретање Task Triggers=Окидачи задатака Trigger #%d=%d. Окидач Power Management Properties=Опције Power-Манагемент-а Power Management Features=Power-Манагемент подршка Current Power Source=Тренутни Извор Енергије Battery Status=Статус Батерије Full Battery Lifetime=Пуни Капацитет Батерије Remaining Battery Lifetime=Преостали Капацитет Батерије Battery Properties=Својства Батерије Unique ID=Јединствена ID Designed Capacity=Наменски Капацитет Fully Charged Capacity=Потпун Капацитет Пуњења Current Capacity=Тренутни Капацитет Wear Level=Ниво Потрошености Charge-Discharge Cycle Count=Бројач Циклуса Пуњења и Пражњења Power State=Стање Енергије Charge Rate=Брзина Пуњења Discharge Rate=Брзина Пражњења Time Zone=Временска Зона Current Time Zone=Тренутна Временска Зона Current Time Zone Description=Опис тренутне временске зоне Change To Standard Time=Померање сата (зимско рачунање времена) Change To Daylight Saving Time=Померање сата (летње рачунање времена) Language Name (Native)=Назив језика (Домаћи) Language Name (English)=Назив језика (Енглески) Language Name (ISO 639)=Назив језика (ISO 639) Country/Region=Држава/Регија Country Name (Native)=Назив државе (Домаћи) Country Name (English)=Назив државе (Енглески) Country Name (ISO 3166)=Назив државе (ISO 3166) Country Code=Код државе Currency=Валута Currency Name (Native)=Назив валуте (Домаћи) Currency Name (English)=Назив валуте (Енглески) Currency Symbol (Native)=Симбол валуте (Домаћи) Currency Symbol (ISO 4217)=Симбол валуте (ISO 4217) Currency Format=Приказ валуте Negative Currency Format=Приказ негативне валуте

Formatting=Приказивање Time Format=Приказ времена Short Date Format=Приказ кратког датума Long Date Format=Приказ дугог Датума Number Format=Приказ позитивног броја Negative Number Format=Приказ негативног броја List Format=Приказ »исте Native Digits=Природни бројеви Days Of Week=Дани у недељи Native Name for Monday=Понедељак (домаће име) Native Name for Tuesday=Уторак (домаће име) Native Name for Wednesday=Среда (домаће име) Native Name for Thursday=Четвртак (домаће име) Native Name for Friday=Петак (домаће име) Native Name for Saturday=Субота (домаће име) Native Name for Sunday=Недеља (домаће име) Months=Месеци у Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for години January=Јануар (домаће име) February=Фебруар (домаће име) March=Март (домаће име) April=Април (домаће име) May=Мај (домаће име) June=Јун (домаће име) July=Јул (домаће име) August=Август (домаће име) September=Септембар (домаће име) October=Октобар (домаће име) November=Новембар (домаће име) December=Децембар (домаће име) Month #13=(домаће име) за 13. месец

Miscellaneous=Опште Calendar Type=Календар Default Paper Size=Подразумевана величина папира Measurement System=Тестирани систем Start Page=Почетна страница Search Page=Тражилица Download Folder=Фасцикла за преузимање Current Proxy=Тренутни проxy Proxy Status=Проxy статус LAN Proxy=LAN проxy %s Proxy Server=%s проxy сервер Exceptions=Изузетак Module Module Module Memory Memory Module Module Name=Назив модула Size=Капацитет модула Type=Тип меморијског модула Type=Тип меморије Speed=Брзина модула Width=Ширина модула (бит) Voltage=Напон на модулу

Refresh Rate=Брзина освежавања Memory Module Features=Подршка меморијског модула Memory Module Manufacturer=Произвођач меморијског модула AMB Manufacturer=AMB произвођач DRAM Manufacturer=DRAM произвођач Last Shutdown Time=Време задњег заустављања Last Boot Time=Време задњег покретања Current Time=Тренутно време UpTime Statistics=Статистике покретања First Boot Time=Време првог покретања First Shutdown Time=Време првог заустављања Total UpTime=Укупно Покретања Total DownTime=Укупно Гашења Longest UpTime=Најдуже Покретање Longest DownTime=Најдуже Гашење Total Reboots=Укупно Рестартовања System Availability=Расположивост система Bluescreen Statistics=Статистика БСОД First Bluescreen Time=Време првог БСОД Last Bluescreen Time=Време задњег БСОД Total Bluescreens=Укупно БСОД // messages Please wait until the benchmark is finished running=Молим вас сачекајте док се не изврши тестирање During this time your computer may seem to not be responding=Toком тестирања, Ваш рачунар може стати на неколико тренутака Please do not move the mouse or press any keys=Молимо Вас да НЕ притискате типке и НЕ померате миш Please note that results obtained with different versions of EVEREST cannot be compared.=Резултати добијени различитим верзијама EVERESTа не могу се успоређивати Lavalys constantly improves and optimizes benchmark routines and implements new technologies to provide you with the most accurate and highest benchmark scores.=Лавалyс константно унпређује и оптимизује начине за тестирање система користећи нове технологије да Вам прикаже најтачније резултате тестирања система. Are you sure you want to uninstall=Да ли сте СИГУРНИ да желите обрисати Press Refresh button to start the benchmark=Притисните типку за освеживање како бисте покренули тестирање (F5) Database parameters are not configured yet=Параметри базе података нису још подешени Go to: File menu / Preferences / Database=Датотека -> Поставке -> База података Are you sure you want to remove all computers from audit?=Же»ите ли избрисати све рачунаре из прегледа?

CPU Speed=CPU Брзина CPU Multiplier=CPU Множилац Min / Max CPU Multiplier=Мин / Маx CPU множилац CPU Cache=CPU Cache SPD Memory Modules=SPD Меморијски модули CPU FSB=CPU FSB Memory Bus=Меморијска сабирница Memory Clock=Фреквенција меморије DRAM:FSB Ratio=DRAM:FSB размера Minimum=Минимум Maximum=Максимум Average=Просечно original=оригинал Connecting to FTP server=Успостављање везе са ФТП сервером Clear List=Обриши листу Are you sure you want to clear Internet Explorer cookie list?=Да ли сте сигурни да желите обрисати цоокие-листу Интернет Еxплорера? Are you sure you want to clear Internet Explorer browser history?=Да ли сте сигурни да желите обрисати целокупну историју Интернет Еxплорера? Memory Timings=Меморијски тајминг North Bridge Properties=Нортхбридге опције North Bridge=Нортхбридге South Bridge Properties=Соутхбридге опције South Bridge=Соу?хбридге Lavalys does not provide official support for this freeware product=Лавалyс не даје службену подршку за овај фрееwаре производ AMD Brand ID=AMD Brand ID 64-bit x86 Extension=64 бит x86 Екстензије ***Hardware Random Number Generator=Hardveres veletlenszam generator ***Processor Serial Number=Processzor sorozatszam ***Temperature Sensing Diode=Homero dioda Server port:=Сервер порт: A&uthorize Change=&Ауторизована промена SMART Hard Disks Status=SMART статус тврдих дискова Group Membership=Чланство у групама &Title:=&Наслов: Report &title:=Наслов &извештаја: Database Software=Софтвер за базе података Database Servers=Сервери за базе података BIOS Upgrades=BIOS надоградње Entry of &INI file=Унос &INI фајла

INI file=INI фајл INI group=INI група INI entry=INI унос Chassis Intrusion Detected=Кућиште је отворено Supported FourCC Codes=Подржани FourCC кодови PCI-X Bus Properties=Опције PCI-X сабирнице PCI-X Device Properties=Опције PCI-X уређаја Current Bus Mode=Тренутни мод сабирнице 64-bit Device=64-битни уређај PCI-X 266 Bus=PCI-X 266 сабирница PCI-X 533 Bus=PCI-X 533 сабирница %d MHz Operation=%d MHz mod HyperTransport Version=ХyперТранспорт верзија Link Type=Тип везе Link Status=Статус везе Coherent=Усклађено Noncoherent=НеУсклађено Max Link Width In / Out=Максимална веза улаз / излаз Utilized Link Width In / Out=Искоришћеност везе улаз / излаз Max Link Frequency=Максимална фреквенција везе Current Link Frequency=Тренутна искоришћеност везе Primary / Secondary Bus Number=Примарна / Секундарна сабирница You specified a command-line option that is unavailable in the NR (No Remote) edition of %s you are currently running=Одабрали сте команднолинијску опцију која није подржана у NR (non-remote) верзији %s коју тренутно користите To use one or more of the following command-line options, please use the non-NR edition of %s=Да бисте били у могућности користити једну или више командно-линијских опција, молимо користите не-NR верзију %s File Properties=Опције датотеке File properties logged by the File Scanner:=Опције фајлова које је ФајлСкенер учитао: Active Mode=Активни мод EVEREST Home Edition is intended to be used only in home environment.=EVEREST Home Edition намењен је кућним корисницима. This computer is a member of a network domain (%s), which is not supported by EVEREST Home Edition.=Рачунар је члан мрежног домена (%s), што EVEREST Home Edition не подржава. Please use EVEREST Corporate Edition instead of Home Edition in a corporate environment.=Молим, користите EVEREST Corporate Edition уместо Home Edition у корпоративним окружењима. This page is outdated! Press 'Refresh' button to update it=Ова страница је престара! Притисните тастер "Освежи" да би освежили страницу // alerting EVEREST Alert=EVEREST упозорење

Alert=Упозорење Alerting=Упозоравање Alert Methods=Начини упозоравања Alert Trigger=Окидач за упозорење Alert Triggers=Окидачи за упозорење Alert Description=Опис упозорења &Number of minutes between checking for alerts:=&Трајање између провере упозорења (мин): N&umber of hours between sending repetitive alerts:=Т&рајање између слања понављајућих упозорења (х): Store system configuration details in:=Сачувани детаљи конфигурације система: TEMP folder of the logged-on user=Фасцикла TEMP улогованог корисника Root folder of the system drive=Изворна фасцикла системског диска Display an alert &window=&Приказ прозора упозорења Send an &e-mail to:=&Пошаљи е-маил: Send an entry to a log &server:=Пошаљи унос лог &серверу: Send a Windows &message to:=Пошаљи &Wиндоwс поруку: Write to a &TXT log file:=Zaпиши у &TXT извештај фајл: Write to a &HTML log file:=Zaпиши у &HTML извештај фајл: Note: Don't forget to configure e-mail sending options on the E-mail page!=Опис: Не заборавите да подесите опције за слање е-маил порука на Емаил страници! Select Log File=Одабери фајл извештаја Trigger Description=Опис окидача When virus database is older than=База података о вирусима је старија од When system drive free space is below=Слободан простор на системском диску је мањи од Software installation/uninstallation=Instalacija/deinstalacija programa Service installation/uninstallation=Instalacija/deinstalacija programa "Auto Start" list change="Ауто старт" листа је измењена Network shares change=Промена ресурса дељених на мрежи PCI devices list change=Промена листе PCI уређаја USB devices list change=Промена листе USB уређаја SMART predicted hard disk failure=SMART предвидео хаварију тврдог диска System memory size change=Промена величине системске меморије Computer name change=Промена имена рачунара Winlogon Shell change=Промена Wинлогон љуске Critical system status detected:=Пронађен критични статус система Please report this issue to your network administrator=Молим, пријавите овај проблем администратору система Virus database is %d days old=База вируса је стара %d дана System drive free space is %d%%=Слободан простор на системском диску је %d%% New software installed:=Инсталиран нови програм: New service installed:=Инсталиран нови сервис: Software removed:=Програм деинсталиран: Service removed:=Сервис деинсталиран: New "Auto Start" list entry:=Нови унос у "Ауто старт" листу "Auto Start" list entry removed:=Унос обрисан из "Ауто старт" листе New network share:=Нови дељени ресурс на мрежи Network share removed:=Дељени ресурс на мрежи избрисан

New New PCI USB

PCI device:=Нови PCI уређај: USB device:=Нови USB уређај: device removed:=PCI уређај извађен: device removed:=USB уређај извађен:

Sending alert message in e-mail=Шаљем упозорење е-маилом Sending alert message to log server=Шаљем упозорење серверу извештаја Sending alert message using Windows messaging=Користим Wиндоwс поруке за слање упозорења Alert message sent=Упозорење послато Alert message cannot be sent=Не могу послати упозорење // sensor icons Sensor Icon=Икона сензора Sensor Icons=Иконе сензора Sensor Icon, OSD=Икона сензора, OSD Hardware Monitoring=Хардверско прећење Icons, OSD=Иконе, OSD Vista Sidebar=Vista Sidebar Logging=Пријављивање External Applications=Спољни програми Icon Text=Текст иконе OSD Text=OSD текст Sidebar Text=Sidebar текст Icon &background color:=Боја &позадине иконе Icon &text color:=Боја &текста иконе &Label:=&Назив: &Font name:=&Име фонта: OSD &font name:=Назив OSD &фонта &OSD text color:=Боја &OSD текста &Text color:=Боја &текста: Text &size:=&Величина текста: O&SD text size:=Величина ОС&Д текста Display temperatures in &Fahrenheit=Прикажи температуре у &Фахренхеитима Degree sym&bol:=Положи сим&бол Display &icons on OSD panel=Прикажи &иконе у OSD плочи Display l&abels on OSD panel (e.g. "Motherboard")=Прикажи &ознаке у OSD панелу (нпр. "Матична плоча") &Align items to the right=&Поравнај ставке на десно &Keep OSD the topmost window (always on top)=&Зaдржи OSD као најгорњи прозор (увек на врху) OSD panel &background color:=Боја по&задине OSD плоче &Background color:=&боја позадине: OSD panel &transparency:=OSD panel про&видност: &Decimal digits for voltage values:=Децимални бројеви &за волтажну вредност: T&ransparent=&Провидан "Se&nsor" page:="Се&нзори" страница: &Sensor icons:=&Сензор икона: &Vista Sidebar:=&Vista Sidebar: LC&D:=LC&D: &OSD panel:=&OSD panel: &Log file:=&Фајл Извештаја E&xternal applications:=&Спољни програми:

S&how sensor icons=Прикажи ико&ницу сензора Show OSD pa&nel=Прикажи OSD &panel &Enable Vista Sidebar support=&Омогућите подршку Vista Sidebar S&how header=При&кажи натпис ***&Use HKLM in Registry=H&KLM hasznalata a Regisztracios adatbazisban ***Black=Fekete ***Blue=Kek ***Dark Blue=Sotetkek ***Dark Green=Sotetzold ***Gold=Arany ***Gray=Szurke ***Green=Zold ***Orange=Narancs ***Red=Voros ***Silver=Ezust ***White=Feher &Enable Logitech keyboard LCD support=&Омогући Logitech тастатури LCD додатак ***Page 1=1. oldal ***Page 2=2. oldal ***Page 3=3. oldal ***Page 4=4. oldal New &Item=Нова ст&авка New &BMP=Нови &BMP Mo&ve Up=&Помери горе Move Do&wn=&Помери доле Label and value &separator:=Оз&нака и вредносни спој: Align &to the right=&Поравнај на десно Show &unit (e.g. Celsius, RPM, Volt)=Пока&жи јединицу мере (н.п. Celsius, RPM, Volt) &Automatic=&Аутоматски &Custom:=&Постављени: Hard Disk #%d=%d. тврди диск Log sensor readings to &HTML log file:=Упиши сензорска читања у &HTML Фајл Извештаја: Log sensor readings to &CSV log file:=Упиши сензорска читања у &ЦСВ Фајл Извештаја: &Log started and stopped processes=&Упиши процесе покретања и заустављања Processes started:=Процес покренут: Processes stopped:=Процес заустављен: Enable &shared memory=&Омогући поделу меморије Enable writing sensor values to &Registry=Омогући сензору упис у &регистар Enable writing sensor values to &WMI=Омогући сензору упис вредности у &WMI // remote control &Dithering:=&Дитхеринг: &User interface effects:=&Ефекти у корисничком изгледу: Desktop &wallpaper:=Екран &позадина Desktop &resolution:=Екран &резолуција Desktop &color depth:=Екран д&убина боја Ign&ore all inputs (view only)=&Игнориши све уносе (преглед)

No dithering=Нема дитхеринг 8-bit (256 colors)=8 бит (256 боја) 16-bit (HiColor)=16 бит (ВисокеБоје) 24-bit (TrueColor)=24 бит (ИстинитеБоје) 32-bit (TrueColor)=32 бит (ИстинитеБоје) Leave unchanged=Остави не промењено Disable during connection=Онемогући приликом везе Remove during connection=Не приказуј приликом везе Use dithering to save network bandwidth=Употреби дитхеринг (смањена потрошња мрежне везе) Disable UI effects to improve remote control performance and responsiveness=Искључи УИ ефекте ради побољшања перформанси и брзине одазива удаљене контроле Remove desktop wallpaper to improve remote control performance and save network bandwith=Не приказуј позадину екрана ради побољшања перформанси удаљене контроле и смањења потрошње мрежне везе Use a lower desktop resolution to improve remote control performance and save network bandwith=Користи мању резолуцију ради побољшања перформанси удаљене контроле и смањења потрошње мрежне везе Use a lower desktop color depth to improve remote control performance and save network bandwith=Користи мању дубину боја ради побољшања перформанси удаљене контроле и смањења потрошње мрежне везе // Benchmark results save & compare Result=Резултат Results=Резултати %d results=%d резултати Benchmark Result=Резултат тестирања Please enter benchmark result description:=Унесите опис резултата теста Show &Reference Results=Прикажи &референтне резултате Show &User Results=Прикажи &корисникове резултате &Add Result to User List=&Додај резултат у корисничку листу Manage User Results=Управљање корисничким резултатима &Manage User Results=&Управљање корисничким резултатима Test Name=Назив теста CRC Error=CRC грешка &Delete Selected Results=&Обриши одабране резултате // Portable Computer page %s Platform Compliancy=%s компатибилна платформа %s Compliant=%s компатибилна Mobile PC Physical Info=Физичке информације преносног рачунара System Type=Тип система Memory Sockets=Број меморијских слотова Max. Memory Size=Максимална величина меморије Hard Disk Type=Тип тврдог диска LCD Size=LCD величина GPU Type=GPU тип WLAN Network Adapter=WLAN мрежни адаптер Bluetooth Adapter=Блуетоотх адаптер PCMCIA Slots=PCMCIA слотова ExpressCard Slots=ExpressCard слотова

USB Ports=USB портова FireWire Ports=FireWire портова Video Outputs=Видео излаза Battery Type=Тип батерије Max. Battery Time=Максимално време батерије Integrated=Интегрисано Optional=Алтернативно // IPMI page ***IPMI System Event Log=IPMI rendszer esemenynaplo ***IPMI Sensor=IPMI erzekelo // tray icon &Open EVEREST=&Отвори EVEREST &Hide Main Window=&Сакриј главни прозор &Hide Sensor Icons=&Сакриј сензор иконицу &Hide OSD Panel=&Сакриј OSD panel // Enhanced Performance Profiles Profile Name=Име профила Optimal Performance Profile=Оптимални профил учинка // Multi-GPU CrossFire Status=CrossFire стање SLI Status=SLI стање CrossFire Video Adapters=CrossFire видео адаптери SLI Connector=SLI-конектори SLI GPUs=SLI GPU-a стање


								
To top