lang_pl - DOC by Tickingtimebomb1

VIEWS: 451 PAGES: 60

									// // // // // // // // //

Polish language module for EVEREST Translated by: Maciej Orzech (translate<at>maciej-orzech<dot>pl) Currently maintained by: Maciej Orzech (translate<at>maciej-orzech<dot>pl) Last updated: Jan 20, 2008

// wersja trochê poprawiona, wci¹¿ mo¿e zawieraæ b³êdy i niekonsekwencje // nie wszystkie napisy uda³o mi siê uzyskaæ na ekranie // konstruktywne uwagi mile widziane // // ZMIANY W T£UMACZENIU: // FORMAT: <wartoœæ ang>= <poprzednie t³umaczenie> -> <zmienione t³umaczenie> // // (2005.03.09): // System configuration information= Informacja o konfiguracji systemu -> Informacje o konfiguracji systemu // &Local folder:= &Lokalny folder: -> Folder &lokalny: // Anti-Virus= Anty-wirus -> Antywirusowe // (2004.10.06): // wszystkie wyst¹pienia "debug report" z "informacje debugger'a" na "informacje dla debugger'a" // (2004.08.06): // Overclock= Overclock -> Przetaktowanie // ClickLock= ClickLock -> BlokadaKlikniêcia // (2004.08.04): // Local groups and their members list= Lista lokalnych grup i ich cz³onków -> Lista grup lokalnych i ich cz³onków // Global groups and their members list= Lista globalnych grup i ich cz³onków -> Lista grup globalnych i ich cz³onków // Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)= U¿yj BU&LK INSERT (to wymaga dostêpu do folderu sieciowego z uprawnieniami do zapisywania) -> U¿yj BU&LK INSERT (wymaga dostêpu do folderu sieciowego z uprawnieniami do zapisywania) // Please choose the computers you want to have report of:= Wybierz zdalne komputery, o których chcesz wygenerowaæ raport: -> Wybierz zdalne komputery, o których chcesz wygenerowaæ raporty: // Report output= Wyniki raportu -> Wyniki raportów // Please enter reports file name and reports folder:= WprowadŸ nazwê pliku raportu i folderu raportu: -> WprowadŸ nazwê folderu raportów oraz nazwy plików raportów: // // (2004.04.27): // External Connector Type= Typ ³¹cznika wewnêtrznego -> Typ ³¹cznika zewnêtrznego // FTP &folder:= FTP &folder: -> Folder &FTP: // Currency Symbol (Native)= Symbol waluty (w tym jêzyku) > Symbol waluty (w bie¿¹cym jêzyku) // application menus

&File=&Plik &View=&Widok &Report=&Raport &Audit=&Inspekcja Re&mote=&Zdalne Fav&orites=&Ulubione &Information=I&nformacje ***&Tools=&Eszkozok &Help=P&omoc // application menuitems &Audit Manager=Mened¿er &inspekcji &Database Manager=Mened¿er &bazy danych &Change Manager=Mened¿er &zmian ***Disk &Benchmark=&Hattertarolo sebessegmeres ***C&ache And Memory Benchmark=Gyorsito&tar es memoria sebessegmeres ***&Monitor Diagnostics=&Monitor diagnosztika ***System &Stability Test=Rendszer &stabilitasteszt ***EVEREST &CPUID=EVEREST &CPUID &Preferences=&Ustawienia E&xit=&Wyjœcie &Search=&Szukaj ***&Toolbars=&Eszkoztarak ***Status &Bar=Allapot&sor Large &Icons=&Du¿e ikony &Small Icons=&Ma³e ikony &List=&Lista &Details=&Szczegó³y &Expand=&Rozwiñ &Collapse=&Zwiñ &Report Wizard=Kreator &raportów Qu&ick Report=&Szybki raport All pages=Wszystkie strony menu=menu Menu=Menu Favorites=Ulubione Report &Converter=&Konwerter raportów R&emote Report Wizard=Kreator raportów o &zdalnych komputerach &Add Report Files=&Dodaj pliki raportów Add Reports from Data&base=Dodaj raporty z &bazy danych &Files=&Pliki F&older=&Folder Compare &List=Porównaj z &list¹ &Computers=&Komputery &Users=&U¿ytkownicy &Statistics Details=&Szczegó³y statystyki Statistics &Diagram=D&iagram statystyki Full &HTML Report=Pe³ny raport &HTML Remove &Computer from Audit=Usuñ &komputer z inspekcji Remove All C&omputers from Audit=Usuñ &wszystkie komputery z inspekcji &Join Lines=£¹cz &linie

D&elete Section=Usuñ s&ekcjê Connect to &Remote Computer=&Po³¹cz ze zdalnym komputerem Monitor Remote Computers=Monitoruj zdalne komputery &Monitor Remote Computers=&Monitoruj zdalne komputery &Accept Incoming Remote Connections=&Zezwalaj na zdalne po³¹czenia przychodz¹ce &Ignore Incoming Remote Connections=&Ignoruj zdalne po³¹czenia przychodz¹ce Remote Computer Information=Informacje o zdalnym komputerze Remote Computer &Information=&Informacje o zdalnym komputerze Message to Remote User=Wiadomoœæ do zdalnego u¿ytkownika Me&ssage to Remote User=&Wiadomoœæ do zdalnego u¿ytkownika &Browse Files=Przegl¹daj p&liki &Processes=&Procesy Screen S&hot=&Zrzut ekranu &Full Size=P&e³ny rozmiar &Half Size=1 / &2 rozmiaru Q&uarter Size=1 / &4 rozmiaru &Operations=&Operacje R&un Program=&Uruchom program &Close %s=Za&koñcz %s &Turn Off=W&y³¹cz &Restart=U&ruchom ponownie &Log Off=Wylo&guj &View Log=&Obejrzyj dziennik &Disconnect=&Roz³¹cz Add to &Favorites=&Dodaj do elementów ulubionych Remove from F&avorites=&Usuñ z elementów ulubionych &Web=Sieæ &WWW &Info Database Status=&Stan bazy danych sprzêtu &What's New=&Co nowego ***%s &Help=%s &sugoja %s &Online=%s w trybie &online ***%s &Forum=%s &forum &Contact=&Kontakt &License=&Licencja C&ommand-line Options=Opcje &wiersza polecenia ***&Enter Product Key=&Termekkulcs beirasa &About=&O programie Preferences=Ustawienia License Agreement=Umowa licencyjna Registration=Rejestracja What's New=Co nowego // remote features Local=Lokalny

Remote=Zdalny Connect to Remote Computer=Po³¹cz ze zdalnym komputerem Connect to &single computer=Po³¹cz z &pojedynczym komputerem Address:=Adres: Scan local &network for computers=&Szukaj komputerów w sieci lokalnej Network:=Sieæ: Connection Established=Ustanowiono po³¹czenie Client Connected=Klient po³¹czony Connection Refused=Odmowa po³¹czenia Please enter command line=WprowadŸ polecenie Please enter process name=WprowadŸ nazwê procesu Please enter service name=WprowadŸ nazwê us³ugi Incoming Message=Wiadomoœæ przychodz¹ca To:=Do: From:=Od: &Send=&Wyœlij &Reply=&Odpowiedz Run Program=Uruchom program Remote File Browsing=Zdalne przegl¹danie plików Remote Screen Shot=Zdalny zrzut ekranu Remote Program Launch=Zdalne uruchomienie programu Remote Server Shutdown=Zdalne zamkniêcie serwera Remote Power Off=Zdalne wy³¹czenie komputera Remote Restart=Zdalne ponowne uruchomienie Remote Log Off=Zdalne wylogowanie Remote computer is currently busy. Please try again later=Zdalny komputer jest aktualnie zajêty. Spróbuj ponownie póŸniej. Connection Type=Typ po³¹czenia Simple=Proste Command=Polecenie Server Log=Dziennik serwera C&lear=&Wyczyœæ // remote monitor Columns=Kolumny &Columns=&Kolumny Remote Monitor=Monitor zdalnych komputerów Connect to Remote Computers=Po³¹cz ze zdalnymi komputerami Connect to &Remote Computers=&Po³¹cz ze zdalnymi komputerami &Remove from List=&Usuñ z lisy Address=Adres Pending=Oczekuj¹ce Busy=Zajête OS=System Idle Time=Ja³owy Mem. Total=Rozm. pam. Mem. Free=Wolna pam. Disk Total=Rozm.dysku Disk Free=Wolne-dysk Active Window=Aktywne okno Process #%d=Proces nr %d Service #%d=Us³uga nr %d Screen Shot=Zrzut ekranu Save Screen Shot=Zapisz zrzut ekranu

JPEG files=Pliki JPEG Save &As=Zapisz &jako Date Modified=Data modyfikacji Browse=Przegl¹daj Process and Service Monitor=Monitor procesów i us³ug Process #%d name:=Nazwa procesu nr %d: Service #%d name:=Nazwa us³ugi nr %d: Update Frequency=Czêstotliwoœæ aktualizacji UpTime, IdleTime:=Czas pracy, bezczynnoœci: CPU usage:=U¿ycie procesora: Memory usage:=U¿ycie pamiêci: Hard disk usage:=U¿ycie dysków twardych: Network usage:=U¿ycie sieci: SMART status:=Status SMART: Anti-virus status:=Status przeciwwirusowy: Process count:=Liczba procesów: Active window:=Aktywne okno: Process monitor:=Monitor procesów: Service monitor:=Monitor us³ug: seconds=sekund(ê/y) Start Service=Uruchom us³ugê St&art Service=Uru&chom us³ugê Stop Service=Zatrzymaj us³ugê &Stop Service=Zatrzy&maj us³ugê Connect &To=Po³¹&cz z Remote Moni&tor=&Monitor zdalnych komputerów Remote System &Information=Informacje o &systemie zdalnym Remote Co&ntrol=&Kontrola systemu zdalnego Computer Groups=Grupy komputerów New Computer Group=Nowa grupa komputerów Modify Computer Group=Zmieñ grupê komputerów &Group name:=Nazwa &grupy: Address may be one of the following items:=Adres nale¿y podaæ w jednej z nastêpuj¹cych form: computer name (e.g. ADMINPC)=nazwa komputera (np. ADMINISTRACYJNYPC) IP address (e.g. 192.168.0.8)=adres IP (np. 192.168.0.8) IP address range (e.g. 192.168.0.1-192.168.0.21)=zakres adresów IP (np. 192.168.0.1-192.168.0.21) Multiple addresses can be entered, separated by comma=Mo¿na wprowadziæ wiele adresów rozdzielonych przecinkami Display disk spaces in &GB=Miejsce na dysku poka¿ w &GB Shortcuts=Skróty &Description:=&Opis: &Command-line:=Linia &zlecenia: Run on the &local computer=Uruchom na komputerze &lokalnym Run on the &remote computer=Uruchom na komputerze z&dalnym // remote report New=Nowy &New=&Nowy N&ew=N&owy Delete=Usuñ &Delete=&Usuñ &Select All=Zaznacz w&szystko

&Clear All=&Odznacz wszystko Command sent=Polecenie wys³ane Welcome to the Remote Report wizard=Witaj w kreatorze raportów zdalnych This wizard will help you to create report files of remote computers.=Ten kreator pomo¿e stworzyæ Ci pliki raportów o zdalnych komputerach. Remote computers=Zdalne komputery &Remote Computers=&Zdalne komputery Please choose the computers you want to have report of:=Wybierz zdalne komputery, o których chcesz wygenerowaæ raporty: Report output=Wyniki raportów Please enter reports file name and reports folder:=WprowadŸ nazwê folderu raportów oraz nazwy plików raportów: &Destination folder for the collected reports:=&Folder docelowy plików raportów: File&name for the collected reports:=&Nazwy plików raportów: Save to &file=Zapisz do &pliku &Send in e-mail=Wyœlij &e-mail'em // remote processes End Process=Zakoñcz proces &End Process=&Zakoñcz proces Are you sure you want to end '%s'?=Czy na pewno chcesz zakoñczyæ '%s'? // winsock errors Remote computer cannot be found=Nie mo¿na odnaleŸæ zdalnego komputera Connection timed out=Przekroczony limit czasu po³¹czenia Remote computer name cannot be resolved=Nazwa zdalnego komputera nie zosta³a rozpoznana. Incorrect password=B³êdne has³o // info database status Info Database Status=Stan bazy danych sprzêtu Motherboards=P³yty g³ówne Hard Disk Drives=Fizyczne dyski twarde Optical Drives=Napêdy dysków optycznych Video Adapters=Karty wideo Monitors=Monitory JEDEC Manufacturers=Producenci JEDEC // database manager Database Manager=Mened¿er bazy danych %d reports=%d raport/y/ów %d computers=%d komputer/y/ów %d users=%d u¿ytkownik/cy/ów %d days old=Sprzed %d dni/a %d reports selected=Wybrano %d raport/y/ów Refresh=Odœwie¿ &Refresh=&Odœwie¿ Show &Outdated Reports=&Poka¿ stare raporty &Insert Report Files to Database=&Dodaj pliki raportów do bazy danych &Export Selected Reports=&Eksportuj wybrane raporty &Delete Selected Reports=&Usuñ wybrane raporty Delete &Outdated Reports=Usuñ &stare raporty Switch &RComplete Field to Yes=Ustaw wartoœæ pola &RComplete na Tak

Do you want to insert '%s' file to database?=Czy chcesz dodaæ plik '%s' do bazy danych? Do you want to insert %d report files to database?=Czy chcesz dodaæ %d pliki/ów raportów do bazy danych? outdated=stary Lines=Linie Reports=Raporty Inserting report file to database=Dodawanie pliku raportu do bazy danych Exporting report from database=Eksportowanie raportu z bazy danych Deleting report from database=Usuwanie raportu z bazy danych Insert Report Files to Database=Dodaj pliki raportów do bazy danych &Use file name instead of computer name=&U¿yj nazwy pliku zamiast nazwy komputera &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Dodaj tylko linie u¿ywane przez Statystyki wyników inspekcji ***&Delete inserted report files after successful insertion=&Beillesztett riport fajlok torlese a sikeres beillesztes utan &Show grid lines=&Poka¿ linie siatki // change manager Change Manager=Mened¿er zmian Start=Rozpocznij &Start=&Rozpocznij Checking for changes=Szukanie zmian Full List=Pe³na lista Value Before=Wartoœæ przed Value After=Wartoœæ po Added=Dodany Removed=Usuniêty Changed=Zmieniony %d events=%d zdarzenie/nia/ñ Load reports from:=Wczytaj raporty z: &Folder (CSV report files):=&Folder (pliki raportów CSV): Filter=Filtr Filter By Date=Filtruj wed³ug dat Filter By Component=Filtruj wed³ug komponentów &List all events=Wyœwietl &wszystkie zdarzenia Li&st all events=Wyœwietl w&szystkie zdarzenia List events occured in the past &days:=Wyœwietl &zdarzenia, które wyst¹pi³y w ci¹gu ostatnich: List e&vents occured in the past days:=Wyœwietl z&darzenia, które wyst¹pi³y w ci¹gu ostatnich: List events occured in the following date &interval:=Wyœwietl zdarzenia, które wyst¹pi³y w &ci¹gu: HW Components=Komponenty HW SW Components=Komponenty SW DMI Components=Komponenty DMI Displaying changes=Wyœwietlanie zmian // report converter Report Converter=Konwerter raportów Destination=Przeznaczenie Add &Files=Dodaj &pliki

Add F&older=Dodaj f&older Remove=Usuñ &Remove=&Usuñ &Destination folder:=&Folder docelowy: Type of converted &reports:=Typ raportów po &konwersji: Converting report file=Konwersja pliku raportu // hints Double-click to open file properties window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno w³aœciwoœci pliku Double-click to browse share=Dwukrotnie kliknij aby przegl¹daæ udzia³ Double-click to modify user/group settings=Dwukrotnie kliknij aby modyfikowaæ ustawienia u¿ytkowników/grup Double-click to open display properties window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno w³aœciwoœci ekranu Double-click to open multimedia properties window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno w³aœciwoœci multimediów Double-click to open game controller properties window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno w³aœciwoœci sterowników gier Double-click to open network connections window=Dwukrotne klikniêcie otwiera folder po³¹czeñ sieciowych Double-click to run DirectX Diagnostics=Dwukrotne klikniêcie uruchamia program diagnostyczny DirectX Double-click to open printers window=Dwukrotne klikniêcie otwiera folder drukarek Double-click to modify task properties=Dwukrotnie kliknij aby modyfikowaæ w³aœciwoœci zadania Double-click to uninstall program=Dwukrotne klikniêcie odinstalowuje program Double-click to launch Control Panel applet=Dwukrotne klikniêcie otwiera panel sterowania Double-click to empty recycle bin=Dwukrotne klikniêcie opró¿nia kosz Double-click to edit system file=Dwukrotnie kliknij aby edytowaæ plik systemowy Double-click to browse folder=Dwukrotnie kliknij aby przegl¹daæ folder Double-click to open event properties window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno w³aœciwoœci Double-click to open ODBC properties window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno w³aœciwoœci ODBC Double-click to open statistics details window=Dwukrotne klikniêcie otwiera okno szczegó³ów statystyki Double-click to browse URL=Dwukrotne klikniêcie otwiera stronê URL // init Loading Icons=Wczytywanie ikon Loading Driver=£adowanie sterowników Loading Data=Wczytywanie danych Reading MSR Data=Wczytywanie danych z MSR Loading BIOS Content=Wczytywanie zawartoœci BIOS'u Scanning SMART Devices=Szukanie urz¹dzeñ SMART Scanning RAID Devices=Szukanie urz¹dzeñ RAID Scanning Windows Devices=Szukanie Windows'owych sterowników urz¹dzeñ Scanning PCI Devices=Szukanie urz¹dzeñ PCI Measuring CPU Speed=Sprawdzanie szybkoœci procesora

Updating Windows Devices=Aktualizacja Windows'owych sterowników urz¹dzeñ ***Detecting sensor information=Erzekelo informacio lekerdezese // internet update This program will be restarted to complete the update=Aby dokoñczyæ aktualizacji program zostanie ponownie uruchomiony NetUpdate is finished=NetUpdate zosta³o zakoñczone Query NetUpdate information=Sprawdzanie informacji w NetUpdate This software is up to date=U¿ywasz programu w jego w najnowszej wersji Cannot complete the update=Nie mo¿na dokoñczyæ aktualizacji %d KB downloaded=Pobrano %d KB %d of %d KB=%d z %d KB Connecting to the Internet=£¹czenie z Internetem Starting Internet download session=Rozpoczêcie internetowej sesji pobierania Connecting to NetUpdate server=£¹czenie z serwerem NetUpdate Downloading NetUpdate information=Pobieranie informacji z NetUpdate Query NetUpdate variants=Sprawdzanie dostêpnych wariantów w NetUpdate No variants found=Nie znaleziono ¿adnych wariantów New version of %s found=Znaleziono nowsz¹ wersjê %s Do you want to upgrade to it=Czy chcesz do niej uaktualniæ Question=Pytanie Ready to update=Gotowy do uaktualnienia old=stary new=nowy Variant=Wariant Local Folder=Folder lokalny bytes/s=bajtów/sek KB/s=KB/sek MB/s=MB/sek GB/s=GB/sek MPixel/s=MPikseli/sek MTexel/s=MTekseli/sek Mbit/s=Mbitów/sek Software Update=Uaktualnianie oprogramowania Downloading %s=Pobieranie %s Update Description=Opis uaktualnienia Update Comment=Komentarz uaktualnienia Update Type=Typ uaktualnienia Product Description=Opis produktu Product Copyright=Prawa autorskie produktu Product Comment=Komentarz produktu Preview version - Only for testing purposes=Wersja robocza - tylko do celów testowych Beta release=Wersja Beta Final release=Wersja koñcowa // report wizard Report wizard=Kreator raportów Remote Report wizard=Kreator raportów o zdalnych komputerach Quick Report=Szybki raport Remote Report=Raport o zdalnych komputerach Command-line=Linia zlecenia &Back=&Wstecz

&Next=&Dalej OK=OK Cancel=Anuluj ***Apply=Alkalmaz &Load=&Wczytaj &Save=&Zapisz &Finish=&Zakoñcz Welcome to the Report wizard=Witaj w kreatorze raportów This wizard will help you to create a report of your computer.=Ten kreator pomo¿e stworzyæ Ci raport o Twoim komputerze. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Po zakoñczeniu dzia³ania tego kreatora bêdziesz móg³ wydrukowaæ raport, zapisaæ go pliku lub wys³aæ e-mail'em. Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Aby unikn¹æ generowania olbrzymich raportów staraj siê ograniczyæ iloœæ informacji, któr¹ wybierzesz do raportu. You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Mo¿esz przyczyniæ siê do rozwoju aplikacji wysy³aj¹c raporty z ró¿nych komputerów do autora: To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Aby mieæ pewnoœæ, ¿e w raportach wysy³anych do autora nie znajd¹ siê ¿adne osobiste czy poufne dane, wybieraj szablon zawartoœci raportu nazwany "Strony o sprzêcie". Report Profiles=Szablony zawartoœci raportu Please choose a desired report layout profile:=Wybierz szablon zawartoœci raportu: &All pages=Ws&zystkie strony Sys&tem Summary only=Tylko &informacje o systemie &Hardware-related pages=Strony o &sprzêcie &Software-related pages=Strony o &programach B&enchmark pages=Strony z &testami osi¹gów Pages required for a&udit=Strony wymagane do &inspekcji &Custom selection=Sam zdecydujê, &które strony &Load from file:=W&czytaj z pliku: Custom Report Profile=Wybór stron raportu Please select the pages you want to include in the report:=Wybierz strony, które chcesz umieœciæ w raporcie: Report format=Format raportu Please choose a desired report format:=Wybierz format, w jakim chcesz wygenerowaæ raport: Plain &Text=Zwyk³y &tekst ***&HTML=&HTML ***&MHTML=&MHTML ***&XML=&XML ***&CSV=&CSV ***M&IF=M&IF ***I&NI=I&NI ***&ADO=&ADO &Database=&Baza danych Submit Report=Wyœlij raport Report saved to '%s'=Raport zosta³ zapisany jako '%s' Processing=Przetwarzanie

Transferring=Transfer Done=Zrobione Error=B³¹d Generating report=Tworzenie raportu Saving report=Zapisywanie raportu Preparing MHTML code=Przygotowywanie kodu MHTML Generating MHTML code=Generacja kodu MHTML Removing MHTML temp files=Usuwanie plików tymczasowych MHTML %d of %d=%d z %d &Close=&Zamknij Stop=Zatrzymaj &Stop=Z&atrzymaj &Registration Request=Za&rejestruj Opening report file '%s'=Otwieranie plik raportu: '%s' Homepage=Strona domowa ***Benchmark Module=Sebessegmero modul Report Type=Typ raportu Generator=Generator raportu Computer Type=Typ komputera Date=Data Time=Czas %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d cylindry/ów, %d g³owic(e), %d sektory/ów na œcie¿kê, %d bajty/ów w sektorze Load Report Profile=Wczytaj szablon zawartoœci raportu Save Report Profile=Zapisz szablon zawartoœci raportu %s report files=Pliki raportów %s %s archives=Archiwa %s All files=Wszystkie pliki Report files=Pliki raportów Report of <%s>=Raport: <%s> Physical Drive=Dysk fizyczny Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Raport zosta³ dodany do bazy danych. Wyniki raportu nie s¹ widoczne. Warning: Error occured during report generation process=Ostrze¿enie: Wyst¹pi³ b³¹d podczas generowania raportu. Warning: Error occured during report insertion process=Ostrze¿enie: Wyst¹pi³ b³¹d podczas wstawiania raportu. Save To File=Zapisz do pliku Send In E-mail=Wyœlij e-mail'em Print Preview=Podgl¹d wydruku Print=Drukuj Print Pre&view=&Podgl¹d wydruku &Print=&Drukuj Close=Zamknij // audit manager Audit Manager=Mened¿er inspekcji &Undo=&Cofnij Components=Komponenty Audit Components=Komponenty inspekcji Audit Filter=Filtr inspekcji List 1 (HW Component)=Lista 1 (wg komponentów sprzêtowych)

List 2 (SW Component)=Lista 2 (wg komponentów programowych) List 3 (DMI Component)=Lista 3 (wg komponentów DMI) List 4 (Computer)=Lista 4 (wg komponentów) Statistics 1 (Narrow)=Statystyki 1 (mniej) Statistics 2 (Wide)=Statystyki 2 (wiêcej) &Edit=&Edytuj &Copy=&Kopiuj Copy &All=Kopiuj wsz&ystko ***Copy &Value=E&rtek masolasa ***Copy &Debug Info to Clipboard=&Debug informacio masolasa a Vagolapra Statistics Details=Szczegó³y statystyki Statistics Diagram=Diagram statystyki Save Statistics Diagram=Zapisz diagram statystyki Operating System Family=System operacyjny z rodziny CPU Manufacturer=Producent procesora CPU Count=Liczba procesorów CPU Clock=Czêstotliwoœæ taktowania procesora CPU Type & Clock=Typ i czêstotliwoœæ taktowania procesora System Memory Size=Rozmiar pamiêci fizycznej System Memory Type=Typ pamiêci fizycznej Memory Modules Count=Liczba modu³ów pamiêci Video Adapter + Memory Size=Karta wideo + rozmiar pamiêci Monitor + Serial Number=Monitor + numer seryjny Local Disks Total Size=Ca³kowity rozmiar dysków lokalnych Local Disks Free Space=Wolna przestrzeñ na dyskach lokalnych Local Disks Space Percent=Procent wolnej przestrzeni na dyskach lokalnych Disk Drives Count=Liczba fizycznych dysków twardych Optical Drives Count=Liczba napêdów dysków optycznych Partition Size=Rozmiar partycji Partition Free Space=Wolna przestrzeñ na partycji Partition Space Percent=Procent wolnej przestrzeni na partycji Partitions Count=Liczba partycji Modem=Modem Network Adapter + IP Address=Karta sieciowa + adres IP Primary IP Address=Podstawowy adres IP Primary MAC Address=Podstawowy adres karty (MAC) Installed Programs + Version=Zainstalowane aplikacje + wersja DMI BIOS Vendor=DMI: producent BIOS'u DMI BIOS Version=DMI: numer wersji BIOS'u DMI System Manufacturer=DMI (system): producent DMI System Product=DMI (system): nazwa DMI System Version=DMI (system): numer wersji DMI System Serial Number=DMI (system): numer seryjny DMI System UUID=DMI (system): identyfikator UUID DMI Motherboard Manufacturer=DMI (p³yta g³ówna): producent DMI Motherboard Product=DMI (p³yta g³ówna): nazwa DMI Motherboard Version=DMI (p³yta g³ówna): numer wersji DMI Motherboard Serial Number=DMI (p³yta g³ówna): numer seryjny DMI Chassis Manufacturer=DMI (obudowa): producent DMI Chassis Version=DMI (obudowa): numer wersji DMI Chassis Serial Number=DMI (obudowa): numer seryjny DMI Chassis Asset Tag=DMI (obudowa): metka œrodka trwa³ego DMI Chassis Type=DMI (obudowa): typ

DMI Total / Free Memory Sockets=DMI (pamiêæ): ca³kowita liczba / liczba wolnych gniazd DMI Total Memory Sockets=DMI (pamiêæ): ca³kowita liczba gniazd DMI Free Memory Sockets=DMI (pamiêæ): liczba wolnych gniazd No devices found=Nie znaleziono urz¹dzeñ Gathering audit data=Zbieranie danych inspekcji Displaying audit data=Wyœwietlanie danych inspekcji Adding reports to audit=Dodawanie raportów do inspekcji Connecting to database=£¹czenie z baz¹ danych Successful database connection=Nawi¹zano po³¹czenie z baz¹ danych Database connection failed=B³¹d w nawi¹zywaniu po³¹czenia z baz¹ danych Successful FTP connection=Nawi¹zano po³¹czenie FTP FTP connection failed=B³¹d w nawi¹zywaniu po³¹czenia FTP Text files=Pliki tekstowe Auto Load=Automatyczne wczytywanie Automatically load reports from:=Automatycznie wczytuj raporty z: &No auto load=&Nie wczytuj automatycznie &Use file name as computer name=&U¿yj nazwy pliku jako nazwê komputera Filter "&PCI Device" list (enter keywords):=Filtr listy urz¹dzeñ &PCI (wprowadŸ s³owa kluczowe): Filter "&USB Device" list (enter keywords):=Filtr listy urz¹dzeñ &USB (wprowadŸ s³owa kluczowe): Filter "&Installed Programs" list (enter keywords):=Filtr listy &zainstalowanych aplikacji (wprowadŸ s³owa kluczowe): Excluded Computers=Ignorowane komputery Excluded Users=Ignorowani u¿ytkownicy // registration &From:=&Od: &To:=&Do: S&ubject:=&Tytu³: &Comment:=Ko&mentarz: E-mail transfer protocol:=Protokó³ wysy³ania e-mail'i: Mail &account:=&Konto pocztowe: SMTP &display name:=&Nazwa opisowa SMTP: SMTP e-mail add&ress:=Ad&res e-mail'owy SMTP: SMTP ser&ver:=Ser&wer SMTP: recommended=zalecane Send In &E-mail=Wyœlij &e-mail E-mail sent=E-mail wys³any E-mail not sent=E-mail nie wys³any Success=Sukces Failed=Niepowodzenie Authentication failed=B³¹d autoryzacji Recipient not found=Nie znaleziono odbiorcy Attachment not found=Nie znaleziono za³¹cznika Attachment open failure=B³¹d otwarcia za³¹cznika Insufficient memory=Za ma³o pamiêci Message text too large=Tekst wiadomoœci jest zbyt d³ugi Too many attachments=Zbyt du¿o za³¹czników Too many recipients=Zbyt du¿o odbiorców User abort=Rezygnacja u¿ytkownika Connection required=Po³¹czenie jest wymagane Invalid host=Nieprawid³owy host

E-mail header incomplete=Nag³ówek e-mail'a jest niekompletny Connection to SMTP server failed=Nieudana próba po³¹czenia z serwerem SMTP Sending E-mail=Wysy³anie e-mail'a Connecting=£¹czenie // report submit ***Submit To Lavalys=Kuldes a Lavalysnak ***Submit To &Lavalys=Kuldes a &Lavalysnak ***Submit Report To Lavalys=Riport kuldese a Lavalysnak ***Submit Report To &Lavalys=Riport kuldese a &Lavalysnak ***Your &name:=Az On &neve: ***Your &e-mail address:=Az On &e-mail cime: // page descs Computer description, system summary=Opis komputera, informacje o systemie System summary=Informacje o systemie Computer and domain name information=Informacje o nazwie komputera, domeny Desktop Management Interface information=Informacje Desktop Management Interface (DMI) ***IPMI event log and sensor information=IPMI esemenynaplo es erzekelo informacio Overclock information=Informacje o przetaktowaniu Power management information=Informacje o zarz¹dzaniu energi¹ ***Portable computer related information=Hordozhato szamitogepekkel kapcsolatos informaciok System temperature, voltage values, cooling fans information=Informacja o temperaturach, napiêciach, wentylatorach Motherboard, processors, memory, chipset, BIOS information=Informacje o p³ycie g³ównej, procesorach, pamiêci, mikrouk³adu p³yty g³ównej, BIOS'ie Central processor properties and physical information=W³aœciwoœci i informacje fizyczne o procesorze CPUID instruction information=Informacje instrukcji CPUID Central processors list=Lista procesorów Motherboard properties and physical information=W³aœciwoœci i informacje fizyczne o p³ycie g³ównej System memory and swap space information=Informacje o pamiêci fizycznej i pliku wymiany Motherboard chipset and AGP properties, RAM modules list=W³aœciwoœci mikrouk³adu p³yty g³ównej i AGP, lista modu³ów RAM System BIOS information=Informacja o BIOS'ie systemu ***ACPI BIOS information=ACPI BIOS informacio Operating system, services, processes, drivers information=Informacje o systemie operacyjnym, us³ugach, procesach, sterownikach Operating system information=Informacje o systemie operacyjnym Running processes list=Lista uruchomionych procesów Installed system drivers list=Lista zainstalowanych sterowników systemowych Services list=Lista us³ug

List of .AX files in system folder=Lista plików z rozszerzeniem AX w katalogu systemowym List of .DLL files in system folder=Lista plików z rozszerzeniem DLL w katalogu systemowym UpTime and DownTime statistics=Statystki czasu pracy i przestojów Server information=Informacje o serwerze Shared folders and printers list=Lista udostêpnionych folderów i drukarek Remotely opened files list=Lista zdalnie otwartych plików Account security information=Informacja o zabezpieczeniach kont List of users logged into this computer=Lista u¿ytkowników zalogowanych na tym komputerze User accounts list=Lista kont u¿ytkowników Local groups and their members list=Lista grup lokalnych i ich cz³onków Global groups and their members list=Lista grup globalnych i ich cz³onków Display adapters, monitors, desktop information=Informacje o kartach wideo, monitorach, pulpicie Display adapters information=Informacje o urz¹dzeniach ekranowych w Windows List of video adapters connected to PCI bus and AGP port=Lista kart wideo pod³¹czonych do gniazd magistrali PCI i portu AGP Graphics processor information=Informacje o procesorze graficznym Monitors list, Plug-n-Play monitor information=Lista monitorów, informacje o monitorach Plug and Play Desktop properties, desktop effects settings=W³aœciwoœci i efekty pulpitu List of all monitors connected=Lista wszystkich pod³¹czonych monitorów List of supported video modes=Lista obs³ugiwanych trybów wideo OpenGL video adapter information=Informacje OpenGL karty wideo Installed fonts list=Lista zainstalowanych czcionek Multimedia devices, audio and video codecs information=Informacje o urz¹dzeniach multimedialnych, koderach-dekoderach audio i wideo Audio input/output devices list=Lista urz¹dzeñ dŸwiêkowych w Windows List of audio adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Lista kart dŸwiêkowych pod³¹czonych do gniazd magistral PCI i ISA typu Plug and Play Audio codecs list=Lista koderów-dekoderów audio Video codecs list=Lista koderów-dekoderów wideo Media control devices list=Lista urz¹dzeñ steruj¹cych mediami Hard disks, CD & DVD drives, SMART information=Informacje o dyskach twardych, napêdach CD & DVD, SMART Storage controllers and devices list=Lista urz¹dzeñ i kontrolerów magazynowych Logical drives information=Informacje o dyskach logicznych Physical drives information, partitions list=Informacje o dyskach fizycznych, lista partycji CD & DVD drives information=Informacje o napêdach dysków optycznych ASPI SCSI devices list=Lista urz¹dzeñ ASPI SCSI ATA hard disks information=Informacje o dyskach twardych ATA SMART hard disk health information=Stan zdrowotny dysków SMART Network subsystem information=Informacje o sieci

Network adapters list=Lista urz¹dzeñ sieciowych w Windows List of network adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Lista kart sieciowych pod³¹czonych do gniazd magistral PCI i ISA typu Plug and Play Modem, ISDN, DSL dial-up connections list=Lista po³¹czeñ Dial-up (modemowych, ISDN, DSL) Network resources list=Lista miejsc sieciowych Outlook and Outlook Express accounts information=Informacje o kontach programów Outlook i Outlook Express Internet settings=Opcje internetowe List of network routes=Lista tras sieciowych Internet Explorer cookies list=Lista "ciasteczek" programu Internet Explorer Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera visited places list=Lista ostatnio odwiedzonych miejsc w programach Internet Explorer, Netscape Navigator i Opera. DirectX devices information=Informacje o urz¹dzeniach DirectX DirectX driver files list=Lista plików urz¹dzeñ DirectX DirectDraw and Direct3D display adapters information=Informacje o urz¹dzeniach graficznych DirectDraw i Direct3D DirectSound audio adapters information=Informacje o urz¹dzeniach dŸwiêkowych DirectSound DirectMusic audio adapters information=Informacje o urz¹dzeniach muzycznych DirectMusic DirectInput input devices information=Informacje o urz¹dzeniach wejœciowych DirectInput DirectPlay network connections information=Informacje o po³¹czeniach sieciowych DirectPlay PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices list, printers information=Informacje o urz¹dzeniach PCI, AGP, PnP, USB PCMCIA, drukarkach Devices installed in the system=Urz¹dzenia zainstalowane w systemie Windows PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices and serial/parallel ports list=Lista urz¹dzeñ PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA jak i szeregowych i równoleg³ych portów PCI and AGP devices list=Lista urz¹dzeñ PCI i AGP ***USB controllers and devices list=USB vezerlok es eszkozok listaja Device resources (IRQ, DMA, port, memory) list=Lista zasobów sprzêtowych urz¹dzeñ (IRQ, DMA, porty, pamiêæ) Keyboard, mouse, game controllers information=Informacje o klawiaturze, myszy i kontrolerach urz¹dzeñ gier Local and network printers list=Lista lokalnych i sieciowych drukarek Software subsystem information=Informacje o podsystemie oprogramowania Programs launched at system startup=Programy uruchomiane przy starcie systemu Scheduled tasks list=Lista zaplanowanych zadañ Installed programs list=Lista zainstalowanych programów Custom programs list=Lista programów zdefiniowanych przez u¿ytkownika List of programs found by file scanning=Lista programów znaleziona przez skaner plików Software licenses list=Lista licencji na oprogramowanie

Registered file types list=Lista zarejestrowanych typów plików System security information=Informacje o zabezpieczeniach systemu Windows security information=Informacje o zabezpieczeniach systemu Windows Installed Windows updates list=Lista uaktualnieñ systemu Windows Anti-virus softwares list, virus database information=Lista programów antywirusowych, informacje o bazach wirusów Firewall softwares list, firewall status=Lista programów zapór, status zapór Anti-spyware softwares list=Lista programów zabezpieczaj¹ca przed spyware Anti-trojan softwares list=Lista programów zabezpieczaj¹ca przed koniami trojañskimi System configuration information=Informacje o konfiguracji systemu Regional settings=Ustawienia regionalne Environment variables list=Lista zmiennych œrodowiskowych Control Panel applets list=Lista apletów Panelu sterowania Recycle Bins information=Informacje o Koszu System files content=Zawartoœæ plików systemowych System folders list=Lista folderów systemowych Event logs content=Zawartoœæ dzienników zdarzeñ Database, BDE, ODBC information=Informacje o bazach danych, BDE i ODBC Database drivers list=Lista sterowników baz danych BDE drivers list=Lista sterowników BDE ODBC drivers list=Lista sterowników ODBC ODBC data sources list=Lista Ÿróde³ danych ODBC Add report files=Dodaj pliki raportów Add reports from database=Dodaj raporty z bazy danych Measure system performance=Zmierz wydajnoœæ systemu Measure memory subsystem read performance=Zmierz wydajnoœæ podsystemu pamiêci dla operacji czytania Measure memory subsystem write performance=Zmierz wydajnoœæ podsystemu pamiêci dla operacji pisania ***Measure memory subsystem copy performance=Memoria alrendszer masolasi teljesitmenyenek merese ***Measure memory subsystem latency=Memoria alrendszer kesleltetesenek merese ***Measure CPU performance using the classic queen problem solution on a 10x10 chessboard=CPU teljesitmeny merese a klasszikus "kiralyno problema" segitsegevel, 10x10-es sakktablan ***Measure CPU performance using several 2D image processing algorithms=CPU teljesitmeny merese tobbfele 2D kepfeldolgozo algoritmussal ***Measure CPU performance using ZLib file compression=CPU teljesitmeny merese ZLib fajltomoritessel ***Measure CPU performance using AES data encryption=CPU teljesitmeny merese AES adattitkositassal ***Measure single precision floating point performance using Julia fractal=Egyszeres pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese a Julia fraktal segitsegevel

***Measure double precision floating point performance using Mandelbrot fractal=Ketszeres pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese a Mandelbrot fraktal segitsegevel ***Measure extended precision floating point performance using a custom Julia fractal=Kiterjesztett pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese egy egyedi Julia fraktal segitsegevel ***Measure floating point performance using complex 2D image processing algorithms=Lebegopontos teljesitmeny merese komplex 2D kepfeldolgozo algoritmusok segitsegevel Network audit statistics=Statystyki wyników inspekcji sieciowych Network audit list (by computer)=Lista wyników inspekcji sieciowych (wg komputerów) Network audit list (by component)=Lista wyników inspekcji sieciowych (wg komponentów) // tips Problems & Suggestions=Problemy i Sugestie Suggestion=Sugestia Problem=Problem Fault=B³¹d This may cause performance penalty.=To mo¿e zmniejszyæ wydajnoœæ. Disk free space is only %d%% on drive %s.=Jest tylko %d%% wolnego miejsca na dysku %s. No CPU L2 cache found.=Nie znaleziono pamiêci podrêcznej L2 procesora. Pentium FDIV bug detected! Please contact Intel Corporation for assistance.=Stwierdzono znany b³¹d instrukcji FDIV procesorów Pentium! Skontaktuj siê z firm¹ Intel. Most 3D games run better with at least 256 KB L2 cache.=Wiêkszoœæ gier 3D dzia³a lepiej z przynajmniej 256 KB pamiêci podrêcznej L2. Modern 3D games may require at least 1 GHz CPU.=Nowoczesne gry 3D mog¹ wymagaæ procesora z zegarem przynajmniej 1 GHz. For optimum performance, Windows 9x requires at least 100 MHz CPU.=Do wydajnej pracy, Windows 9x wymaga procesora z zegarem przynajmniej 100 MHz. For optimum performance, Windows 2000+ requires at least 300 MHz CPU.=Do wydajnej pracy, Windows 2000+ wymaga procesora z zegarem przynajmniej 300 MHz. MMX is not supported.=Instrukcje MMX nie s¹ obs³ugiwane. SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for SSE.=Instrukcje SSE nie s¹ obs³ugiwane. Wymieñ procesor na nowszy aby przyspieszyæ aplikacje zoptymalizowane z SSE. Less than 3 memory slots detected. Expanding system memory may become difficult.=Stwierdzono mniej ni¿ 3 gniazda pamiêci. Rozszerzenie pamiêci mo¿e byæ utrudnione. You have less than 32 MB system memory installed.=Masz zainstalowane mniej ni¿ 32 MB pamiêci fizycznej. Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum performance.=Nowoczesne systemy operacyjne do wydajnej pracy wymagaj¹ przynajmniej 128 MB pamiêci fizycznej. 3D games may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Gdy 3D do wydajnego dzia³ania mog¹ wymagaæ przynajmniej 256 MB pamiêci fizycznej.

Server functions may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Funkcje serwerowe do wydajnej pracy mog¹ wymagaæ przynajmniej 256 MB pamiêci fizycznej. Install more system memory to improve applications performance.=Zainstaluj wiêcej pamiêci aby poprawiæ wydajnoœæ aplikacji. Motherboard chipset cannot cache the whole system memory.=Mikrouk³ad p³yty g³ównej nie jest w stanie u¿yæ pamiêci podrêcznej dla ca³ego rozmiaru pamiêci fizycznej. Motherboard chipset cannot handle more memory.=Mikrouk³ad p³yty g³ównej nie mo¿e obs³u¿yæ wiêcej pamiêci. External cache is asynchronous.=Zewnêtrzna pamiêæ podrêczna jest asynchroniczna. External cache is disabled.=Zewnêtrzna pamiêæ podrêczna jest wy³¹czona. Slow memory (FPM / EDO / BEDO) detected. Upgrade to SDRAM or RDRAM if possible.=Wykryto woln¹ pamiêæ (FPM / EDO / BEDO). Je¿eli to mo¿liwe, wymieñ j¹ na pamiêæ typu SDRAM lub RDRAM. Modern 3D games require fast memory (DDR SDRAM / RDRAM).=Nowoczesne gry 3D wymagaj¹ szybkiej pamiêci (DDR SDRAM / RDRAM). AGP is disabled.=AGP jest wy³¹czone. AGP aperture size is more than half of the system memory size.=Ponad po³owa pamiêci fizycznej jest dostêpna dla AGP. Current AGP speed is lower than maximum supported.=Obecna szybkoœæ AGP jest mniejsza od najwiêkszej obs³ugiwanej. System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=BIOS systemu jest starszy ni¿ dwa lata. Uaktualnij go je¿eli trzeba. Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=BIOS wideo jest starszy ni¿ dwa lata. Uaktualnij go je¿eli trzeba. Only 1 CPU installed, you should change to uniprocessor HAL.=Jest zainstalowany 1 procesor. Powinieneœ zmieniæ warstwê HAL na jednoprocesorow¹. Your system seems to be ready to run Windows 2000+. Consider upgrading to it.=Twój system wydaje siê byæ przystosowany do systemu Windows 2000+. Rozwa¿ uaktualnienie. Your system seems to be ready to run Windows 98/Me. Consider upgrading to it.=Twój system wydaje siê byæ przystosowany do systemu Windows 98/Me. Rozwa¿ uaktualnienie. Service Pack is outdated. Service Pack 5+ is recommended under Windows NT.=Stary dodatek service pack. W Windows NT zalecany jest dodatek service pack w wersji 5 lub nowszej. Windows is now running for more than 10 days. Restart may improve performance.=Windows dzia³a d³u¿ej ni¿ 10 dni. Ponowne uruchomienie mo¿e poprawiæ wydajnoœæ. Internet Explorer is outdated. Version 5.0 or later is recommended.=Stary Internet Explorer. Zalecana jest wersja 5.0 lub nowsza. DirectX not found. Modern applications and games require it.=Nie znaleziono DirectX. Nowoczesne aplikacje i gry wymagaj¹ go. DirectX is outdated. Modern games may require DirectX 7+.=Stary DirectX. Nowoczesne gry mog¹ wymagaæ DirectX 7+. Less than 4 MB video memory found. Upgrade your video card for better performance.=Znaleziono mniej ni¿ 4 MB pamiêci obrazu. Aby poprawiæ wydajnoœæ uaktualnij kartê wideo. Modern 3D games may require at least 32 MB video memory.=Nowoczesne gry mog¹ wymagaæ przynajmniej 32 MB pamiêci obrazu.

Increase resolution for better visual quality.=Aby poprawiæ jakoœæ obrazu zwiêksz rozdzielczoœæ (obszar) ekranu. Increase color depth for better visual quality.=Aby poprawiæ jakoœæ obrazu zwiêksz g³êbiê kolorów. Some applications may run better in 32-bit color mode.=Niektóre aplikacje dzia³aj¹ lepiej przy 32-bitowej g³êbi kolorów. Using large fonts may cause visual problems in applications not prepared for it.=U¿ywanie du¿ych czcionek mo¿e powodowaæ problemy w wyœwietlaniu w aplikacjach do tego nieprzystosowanych. ***At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.=Hagyomanyos (CRT) megjelenito hasznalata eseten legalabb 85 Hzes fuggoleges frissites javasolt. Enable IP header compression to increase network speed.=Aby zwiêkszyæ szybkoœæ sieci w³¹cz kompresjê nag³ówka IP. Enable software compression to increase network speed.=Aby zwiêkszyæ szybkoœæ sieci w³¹cz kompresjê programow¹. 32-bit Rendering is not supported. Modern 3D games may require it.=Renderowanie 32-bitowe nie jest obs³ugiwane. Nowoczesne gry 3D mog¹ tego wymagaæ. Z-Buffer is not supported. Modern 3D games require it.=Z-bufor nie jest obs³ugiwany. Nowoczesne gry 3D mog¹ tego wymagaæ. 32-bit Z-Buffer is not supported. Modern 3D games may require it.=32bitowy Z-bufor nie jest obs³ugiwany. Nowoczesne gry 3D mog¹ tego wymagaæ. Anisotropic Filtering is not supported. Modern 3D games may require it.=Filtrowanie anizotropowe nie jest obs³ugiwane. Nowoczesne gry 3D mog¹ tego wymagaæ. Stencil Buffers is not supported. Modern 3D games may require it.=Bufory szablonowe nie s¹ obs³ugiwane. Nowoczesne gry 3D mog¹ tego wymagaæ. Hardware Transform & Lighting is not supported. Modern 3D games may require it.=Sprzêtowe przekszta³cenia i oœwietlenia (HTL) nie s¹ obs³ugiwane. Nowoczesne gry 3D mog¹ tego wymagaæ. // preferences Long Pages=D³ugie strony Security Grade=Poziom zabezpieczeñ New Item=Nowy element Modify Item=Zmieñ element General=Ogólne Stability=Stabilnoœæ Layout=Uk³ad Security=Zabezpieczenia Report Look=Wygl¹d raportu Schedule=Zaplanuj zadanie E-mail=E-mail Database=Baza danych Content Filtering=Filtrowanie zawartoœci Remote Features=W³asnoœci po³¹czenia zdalnego Custom Components=Komponenty zdefiniowane przez u¿ytkownika Asset Profile=Œrodki trwa³e Custom Programs=Programy zdefiniowane przez u¿ytkownika File Scanner=Skaner plików ***File Scanner Filter=Fajlkereso szuro

***Display EVEREST in the &Control Panel=Az EVEREST megjelenitese a &Vezerlopultban ***Load EVEREST at &Windows startup=Az EVEREST inditasa a &Windows betoltodesekor ***Display EVEREST splash &screen at startup=EVEREST indito&kepernyo megjelenitese indulaskor ***"Minimize" &button minimizes main window to System Tray=A "Kis meret" gomb az E&rtesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat ***"Close" b&utton minimizes main window to System Tray=A "Bezaras" gomb a&z Ertesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat Computer primary role:=Komputer wykorzystywany g³ównie jako: ***General Use=Altalanos hasznalat &General=&Ogólnie 3D Gaming=Do gier 3D &Server=&Serwer ***When EVEREST starts:=Az EVEREST indulasakor: ***&Display main window=A foablak &megjelenitese ***&Hide main window (minimize to Taskbar)=A foablak &Talcara csukasa ***H&ide main window (minimize to System Tray)=A foablak lecsukasa az E&rtesitesi teruletre &Full name:=Pe³na &nazwa: &E-mail address:=Adres &e-mail: &Load device driver under Win95/98/Me=&Za³aduj sterowniki urz¹dzeñ w systemach Win95/98/Me Lo&ad device driver under WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008=Z&a³aduj sterowniki urz¹dzeñ w systemach WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008 Low-level &MSR operations (may cause system lockup in rare cases)=Operacje &MSR niskiego poziomu (czasem mog¹ powodowaæ zawieszenie systemu) Low-level &PCI bus operations (may cause system lockup in rare cases)=Operacje magistrali &PCI niskiego poziomu (czasem mog¹ powodowaæ zawieszenie systemu) Low-level &SMBus operations (may cause system lockup in rare cases)=Operacje &SMBus niskiego poziomu (czasem mog¹ powodowaæ zawieszenie systemu) Low-level s&ensor operations (may cause system lockup in rare cases)=Operacje &czujnika niskiego poziomu (czasem mog¹ powodowaæ zawieszenie systemu) ***&Fan divisor reconfiguration (might conflict with MSI Core Cell and PC Alert)=&Ventilator ujrakonfiguralas (problemat okozhat az MSI Core Cell es PC Alert-ben) Low-level SMA&RT operations (may cause system lockup in rare cases)=Operacje SMA&RT niskiego poziomu (czasem mog¹ powodowaæ zawieszenie systemu) ***Meas&ure CPU temperature using ACPI (may conflict with screen savers)=CP&U homerseklet merese ACPI segitsegevel (kepernyovedok mukodeset akadalyozhatja) ***&nVIDIA GPU SMBus access through nVIDIA ForceWare=&nVIDIA GPU SMBus eleres nVIDIA ForceWare-en keresztul ***Change to 3D profile on nVIDIA &video adapters=3D profilra valtas nVIDIA &videokartyakon Display XP-style icons=Wyœwietlaj ikony jak w XP Enable "ASPI" page="Uaktywnij stronê "ASPI"

Enable "Audio Codecs" page=Uaktywnij stronê "Kodery-dekodery audio" Enable "DMI" page="Uaktywnij stronê "DMI" Enable "OpenGL" page="Uaktywnij stronê "OpenGL" Enable "DirectX" menu=Uaktywnij menu "DirectX" Enable "Config" menu=Uaktywnij menu "Konfiguracja" Enable "Database" menu=Uaktywnij menu "Baza danych" Enable "Benchmark" menu=Uaktywnij menu "Testy" Extended "Event Logs" page=Rozszerzona strona dziennika zdarzeñ Sort menu and submenu items alphabeticially=Sortuj alfabetycznie elementy menu i podmenu Limit long pages to 100 items=Limituj d³ugie strony do 100 elementów Hide icon and bubble in Notification Area=Ukryj ikony i "dymki" w Obszarze Powiadomienia Remember main window position=Pamiêtaj pozycjê okna g³ównego miêdzy sesjami Remember main window size=Pamiêtaj rozmiar okna g³ównego miêdzy sesjami ***Remember page menu state=Oldalmenu allapotanak eltarolasa ***Remember last selected page=Utolso kivalasztott oldal eltarolasa ***Hide units (e.g. Celsius, KB, Volt) for measured values=Mertekegysegek (pl. Celsius, KB, Volt) elrejtese a mert ertekeknel Display original CPU clock for mobile Intel processors=Wyœwietl oryginalny zegar dla przenoœnych procesorów Intel'a ***Hide the best benchmark reference results (useful on old computers)=Legjobb referencia sebessegeredmenyek elrejtese (regi szamitogepeknel hasznos) ***&XML style file:=&XML stilusfajl: ***Select XML Style File=XML stilusfajl kivalasztasa Report format:=Format raportu: Plain Text=Zwyk³y tekst Compress reports before saving to file=Kompresuj raporty przed zapisem do pliku Compress reports before sending in e-mail=Kompresuj raporty przed wys³aniem e-mail'em Compress reports before uploading to FTP=Kompresuj raporty przed przes³aniem na serwer FTP Enable report header=Do³¹cz nag³ówek do raportu Enable report footer=Do³¹cz stopkê do raportu Include debug information in the report=Do³¹cz informacje dla debugger'a do raportu Include debug information in CSV reports=Do³¹cz informacje dla debugger'a do plików raportów CSV Include debug information in TXT, HTML, MHTML reports=Do³¹cz informacje dla debugger'a do plików raportów TXT, HTML, MHTML Show computer name in caption of the first report page=Poka¿ nazwê komputera w tytule pierwszej strony raportu File &name:=&Nazwa pliku: File extension:=Rozszerzenie pliku: Output &folder:=&Folder wyników: A&utomatic=A&utomatyczne &Always:=Z&awsze: Normal Font=Czcionka normalna Page Caption Font=Czcionka tytu³u strony

Device Caption Font=Czcionka tytu³u urz¹dzenia Background color:=Kolor t³a: Name:=Nazwa: Size:=Rozmiar: Color:=Kolor: Style:=Styl: Colors=Kolory Bold=Pogrubienie Italic=Kursywa Restore Default &Values=Przywróæ wartoœci &domyœlne Command-line options are limited to make report:=Prze³¹czniki linii zlecenia umo¿liwiaj¹ stworzenie raportu: &Anytime=O &dowolnej porze Once a &day=C&odziennie Once a &week=Raz w &tygodniu Once a &fortnight=Raz na d&wa tygodnie Once a &month=Raz w &miesi¹cu Store last run date in:=Przechowuj datê ostatniego uruchomienia w: Custom file:=Plik zdefiniowany przez u¿ytkownika: "&To:" address:=&Do: "&Cc:" address:=&Kopia: "&Bcc:" address:=&Ukryta kopia: Embed T&XT reports to e-mail body=Wstaw raport &tekstowy do tekstu wiadomoœci &Display name:=&Nazwa opisowa: Ser&ver:=Ser&wer: S&MTP port:=Port S&MTP: Use SMTP &authentication:=U¿yj uwierzytelni&ania SMTP: &Internet:=&Internet: &Local folder:=Folder &lokalny: Modify=Zmieñ &Modify=&Zmieñ &All=W&szystko Author=Autor &Default=Do&myœlny ***Select folder:=Mappa kivalasztasa: Select output folder:=Wybierz folder wyników: Select local folder:=Wybierz folder lokalny: Select report folder:=Wybierz folder raportów: Select BULK INSERT folder:=Wybierz folder BULK INSERT: Confirm Item Delete=PotwierdŸ usuniêcie elementu Are you sure you want to delete '%s'?=Czy na pewno chcesz usun¹æ '%s'? Confirm Multiple Item Delete=PotwierdŸ usuniêcie wielu elementów Are you sure you want to delete these %d items?=Czy na pewno chcesz usn¹æ te/tych %d elementy/ów? F&TP port:=Port F&TP: FTP &folder:=Folder &FTP: Use P&assive Mode=U¿yj trybu p&asywnego

P&rovider:=&Dostawca: Data &source:=•&ród³o danych: Data&base:=Plik &bazy danych: &Driver:=&Sterownik: &User:=&U¿ytkownik: &Password:=&Has³o: Use &Windows authentication=U¿yj &logowania Windows Use &automatic identity increment=U¿yj &automatycznego zwiêkszania ID Use &MySQL optimization (requires MySQL 3.22.5 or later)=U¿yj optymalizacji &MySQL (wymaga MySQL w wersji 3.22.5 lub nowszej) Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)=U¿yj BU&LK INSERT (wymaga dostêpu do folderu sieciowego z uprawnieniami do zapisywania) BULK INSERT &folder:=&Folder BULK INSERT: Not a UNC path=To nie jest œcie¿ka UNC Select Database File=Wybierz plik bazy danych Test=Testuj &Test=&Testuj C&onfigure=K&onfiguruj Event Logs Filtering=Filtrowanie dzienników zdarzeñ IE Cookies and Browser History Filtering=Filtrowanie ciasteczek i historii IE List "&Information" events=Wyœwietl zdarzenia typu "&Informacje" List "&Warning" events=Wyœwietl zdarzenia typu "&Ostrze¿enie" List "&Error" events=Wyœwietl zdarzenia typu "&B³¹d" List "&file://" entries=Wyœwietl wpisy "&file://" List "&http://" entries=Wyœwietl wpisy "&http://" Enable remote file &browsing=Zezwalaj na zdalne &przegl¹danie plików Enable remote screen &shot=Zezwalaj na zdalny &zrzut ekranu Enable remote program &launch=Zezwalaj na zdalne &uruchomienie programu Enable remote server sh&utdown=Zezwalaj na zdalne &wy³¹czenie serwera Enable remote &turn off, restart, log off=Zezwalaj na zdalne w&y³¹czenie, ponowne uruchomienie, wylogowanie TCP/IP Port=Port TCP/IP Password=Has³o Remote system &information:=&Informacje o systemie zdalnym: Remote &monitoring:=&Monitorowanie zdalnych komputerów: Remote &reporting:=&Raportowanie zdalnym komputerom: Remote Control=Kontrola systemu zdalnego Remote &control:=&Kontrola systemu zdalnego: &All incoming connections are accepted=Akceptuj &wszystkie po³¹czenia przychodz¹ce Connections are accepted only from the following &computers:=Akceptuj po³¹czenia tylko z nastêpuj¹cych &komputerów: Connections are accepted only from the following &users:=Akceptuj po³¹czenia tylko od nastêpuj¹cych &u¿ytkowników: Connections are accepted only from the following &IP addresses:=Akceptuj po³¹czenia tylko z nastêpuj¹cych &adresów IP:

Shot type:=Typ zrzutu ekranu: &Full screen=Pe³ny &ekran Active &Window=&Aktywne okno C&ompression quality:=Jakoœæ k&ompresji: 1: worst, 99: best=1: najgorsza, 99: najlepsza &Check if a specified file in a specified folder exists=SprawdŸ, czy okreœlony &plik istnieje w okreœlonym folderze C&heck if a specified folder exists=SprawdŸ, czy okreœlony &folder istnieje &Scan a folder to find a file=&Skanuj folder aby znaleŸæ plik Folder name may contain one of the following control strings=Nazwa folderu mo¿e zawieraæ nastêpuj¹ce ci¹gi kontrolne: Command-line may contain one of the following control strings=Linia zlecenia mo¿e zawieraæ nastêpuj¹ce ci¹gi kontrolne: Scan scope:=Zakres skanowania: &No file scanning=&Nie skanuj plików Scan all &local disks=Skanuj wszystkie dyski &lokalne &Scan system drive=&Skanuj dysk systemowy Scan &C: drive=Skanuj dysk &C: Scan &ProgramFiles folder=Skanuj folder &ProgramFiles Scan ProgramFiles and &Windows folder=Skanuj foldery ProgramFiles oraz &Windows'owy ***Selected &folders:=&Kivalasztott mappak: Filter:=Filtr: ***Filter by file name:=Szures fajlnev alapjan: &All files=&Wszystkie pliki &Executable files=Pliki w&ykonywalne &DLL files=Pliki &DLL A&udio files=Pliki &audio &Video files=Pliki w&ideo &Misc files:=I&nne pliki: ***Filter by file size:=Szures fajlmeret alapjan: ***Files &smaller than:=&Kisebb meretu fajlok, mint: ***Files &larger than:=&Nagyobb meretu fajlok, mint: // info menu Report=Raport ***Buy Now=Vasarlas Remarks=Komentarz Computer=Komputer Computer:=Komputer: Motherboard=P³yta g³ówna Operating System=System operacyjny Server=Serwer Display=Ekran Multimedia=Multimedia Storage=Magazyn Input=Urz¹dzenia wejœciowe Network=Sieæ Devices=Sprzêt

Software=Programy Config=Konfiguracja Misc=Ró¿ne Benchmark=Testy Audit=Inspekcja // custom variables &Registry entry=Wpis &rejestru &Environment variable=&Zmienna œrodowiskowa Line of text &file=Linia &pliku tekstowego File=Plik Line number=Numer linii // info menuitems Summary=Podsumowanie Computer Name=Nazwa komputera CPU=Procesor Memory=Pamiêæ Chipset=Mikrouk³ad p³yty g³ównej Overclock=Przetaktowanie Power Management=Opcje zasilania ***Portable Computer=Hordozhato szamitogep ***Portable Computers=Hordozhato szamitogepek Sensor=Czujnik Windows=Windows Processes=Procesy System Drivers=Sterowniki systemowe Services=Us³ugi AX Files=Pliki AX DLL Files=Pliki DLL UpTime=Czas pracy Share=Udzia³y Opened Files=Otwarte pliki Account Security=Zabezpieczenia kont Logon=Zalogowani u¿ytkownicy Users=U¿ytkownicy Local Groups=Grupy lokalne Global Groups=Grupy globalne Windows Video=Karta wideo Windows PCI / AGP Video=Karta wideo PCI / AGP GPU=Procesor graficzny ***GPU1=GPU1 ***GPU2=GPU2 ***GPU3=GPU3 ***GPU4=GPU4 Monitor=Monitor Desktop=Pulpit Multi-Monitor=Wiele monitorów Video Modes=Tryby wideo Fonts=Czcionki Windows Audio=DŸwiêk Windows PCI / PnP Audio=DŸwiêk PCI / PnP Audio Codecs=Kodery-dekodery audio Video Codecs=Kodery-dekodery wideo

Windows Storage=Magazyn Windows Logical Drives=Dyski logiczne Physical Drives=Dyski fizyczne SMART=SMART Keyboard=Klawiatura Mouse=Mysz Game Controller=Kontrolery gry Windows Network=Sieæ Windows PCI / PnP Network=Sieæ PCI / PnP Net Resources=Miejsca sieciowe Internet=Internet Routes=Trasy IE Cookie=Ciasteczka IE Browser History=Historia DirectX Files=Pliki DirectX DirectX Video=Ekran DirectX DirectX Sound=DŸwiêk DirectX DirectX Music=Muzyka DirectX DirectX Input=Wejœcie DirectX DirectX Network=Sieæ DirectX Windows Devices=Windows'owe sterowniki urz¹dzeñ Physical Devices=Urz¹dzenia fizyczne Device Resources=Zasoby sprzêtowe Printers=Drukarki Auto Start=Autostart Scheduled=Zaplanowane zadania Installed Programs=Zainstalowane aplikacje Licenses=Licencje Windows Update=Aktualizacje systemu Windows Anti-Virus=Antywirusowe File Types=Typy plików Windows Security=Zabezpieczenia systemu Windows Firewall=Zapory Windows Firewall=Zapora systemu Windows Anti-Spyware=Przeciwko spyware Anti-Trojan=Przeciwko koniom trojañskim Regional=Ustawienia regionalne Environment=Œrodowisko Control Panel=Panel sterowania Recycle Bin=Kosz System Files=Pliki systemowe System Folders=Foldery systemowe Event Logs=Dziennik zdarzeñ Database Drivers=Sterowniki baz danych BDE Drivers=Sterowniki BDE ODBC Drivers=Sterowniki ODBC ODBC Data Sources=•ród³a danych ODBC Memory Read=Odczyt z pamiêci Memory Write=Zapis do pamiêci ***Memory Copy=Memoria masolas Memory Latency=Czas oczekiwania pamiêci // column captions Page=Strona

Field=Pole Value=Wartoœæ Type=Typ Class=Klasa Process Name=Nazwa procesu Process File Name=Nazwa pliku procesu Used Memory=Zajêta pamiêæ Used Swap=Zajêty plik wymiany Window Caption=Tytu³ okna Driver Name=Nazwa sterownika Driver Description=Opis sterownika State=Stan Service Name=Nazwa us³ugi Service Description=Opis us³ugi Account=Konto AX File=Plik AX DLL File=Plik DLL Protected File=Plik chroniony Share Name=Nazwa udzia³u Remark=Komentarz Local Path=Œcie¿ka lokalna User=U¿ytkownik Path=Œcie¿ka Full Name=Pe³na nazwa Logon Server=Serwer logowania Group Name=Nazwa grupy Device Description=Opis urz¹dzenia Device Type=Typ urz¹dzenia Monitor Name=Nazwa monitora Device ID=ID urz¹dzenia Primary=Podstawowy Upper Left Corner=Lewy górny róg Bottom Right Corner=Prawy dolny róg Device=Urz¹dzenie Driver=Sterownik Drive=Dysk Drive Type=Typ dysku Volume Label=Etykieta File System=System plików Volume Serial=Numer seryjny Total Size=Rozmiar ca³kowity Used Space=U¿yte miejsce Free Space=Wolne miejsce % Free=% wolnego Drive #%d=Dysk nr %d Partition=Partycja Partitions=Partycje Partition Type=Typ partycji Start Offset=Przesuniêcie pocz¹tkowe Partition Length=D³ugoœæ partycji Active=Aktywna Persistent=Sta³a Model ID=ID modelu Host=Host

Model=Model Extra Information=Dodatkowe informacje Revision=Numer wydania Attribute Description=Opis atrybutu Threshold=Próg Worst=Najgorsze Data=Dane Network Adapter Description=Opis karty sieciowej Device Name=Nazwa urz¹dzenia Clock=Czêstotliwoœæ taktowania Processor Identifier=Identyfikator procesora Processor Name=Nazwa procesora Account ID=ID konta Default=Domyœlnie Account Type=Typ konta Account Name=Nazwa konta Creation Time=Data utworzenia Last Access=Ostatni dostêp Last Access Time=Data ostatniego dostêpu Last Modification=Ostatnia modyfikacja Last Modification Time=Data ostatniej modyfikacji Resource=Zasób Printer Name=Nazwa drukarki Start From=Uruchomiona z Application Description=Opis aplikacji Application Command=Linia polecenia aplikacji Task Name=Nazwa zadania Program=Program Inst. Size=Rozmiar instalacji Inst. Date=Data instalacji File Name=Nazwa pliku File Size=Rozmiar pliku Extension=Rozszerzenie File Type Description=Opis typu pliku Content Type=Typ zawartoœci (MIME) Variable=Zmienna Items Size=Rozmiar elementów Items Count=Liczba elementów Space %=Rozmiar % Driver File Name=Nazwa pliku sterownika File Extensions Supported=Obs³ugiwane rozszerzenia plików Data Source Name=Nazwa Ÿród³a danych Data Source Description=Opis Ÿród³a danych System Folder=Folder systemowy Identifier=Identyfikator Read Speed=Szybkoœæ odczytu Write Speed=Szybkoœæ zapisu ***Copy Speed=Masolasi sebesseg ***Score=Pontszam Log Name=Nazwa dziennika Event Type=Typ zdarzenia ***Event Data=Esemeny adatok Category=Kategoria Generated On=Wygenerowany

Source=•ród³o Font Family=Czcionka Style=Styl Character Set=Zestaw znaków Char. Size=Rozmiar znaków Char. Weight=Waga Software Description=Opis programu Software Version=Wersja programu Virus Database Date=Data bazy antywirusowej Database Date=Data bazy danych Known Viruses=Znanych wirusów Pixel=Piksel Line=Linia Rectangle=Prostok¹t Ellipse=Elipsa Text=Tekst Rating=Klasyfikacja Language=Jêzyk Component=Komponent Computers=Komputery Net Destination=Miejsce docelowe w sieci Netmask=Maska sieci Metric=Metryka ***OSD Item=OSD elem ***OSD Items=OSD elemek ***Sidebar Item=Oldalsav elem ***Sidebar Items=Oldalsav elemek ***LCD Item=LCD elem // treeview content System=System Chassis=Obudowa ***Chassis #%d=%d. burkolat Memory Controller=Kontroler pamiêci Processors=Procesory Caches=Pamiêci podrêczne Memory Modules=Modu³y pamiêci Memory Devices=Urz¹dzenia pamiêciowe System Slots=Gniazda systemowe Port Connectors=£¹czniki portów On-Board Devices=Urz¹dzenia znajduj¹ce siê na p³ycie ***Power Supplies=Tapegysegek ***Management Devices=Menedzsment eszkozok ***IPMI Devices=IPMI eszkozok // listview value Yes=Tak No=Nie Supported=Obs³ugiwane Not Supported=Nieobs³ugiwane Required=Wymagane Not Required=Niewymagane Enabled=W³¹czone ***Enabled (Quiet Mode)=Engedelyezve (Csendes uzemmod)

Disabled=Wy³¹czone ***Infinite=Vegtelen None=Brak Unknown=Nieznane Built-In=Wbudowane day=dzieñ days=dni hour=godzina hours=godzin min=min. sec=sek. bytes=bajtów char=znak chars=znaków item=element items=elementy attempt=próba attempts=prób million=milion(ów) million bytes=milionów bajtów No Quota=Bez przydzia³ów Not Installed=Niezainstalowane Not Specified=Nieokreœlone Not Specified (IE Default)=Nieokreœlone (domyœlne IE) Normal=Normalna Reduced=Zredukowana Extended=Rozszerzona Hidden=Ukryte Minimized=Zminimalizowane Maximized=Zmaksymalizowane Stopped=Zatrzymane Starting=Uruchamianie Stopping=Zatrzymywanie Running=Dzia³anie Continuing=Kontynuowanie Pausing=Wstrzymywanie Paused=Wstrzymane %s sec (%s days, %s hours, %s min, %s sec)=%s sekund (%s dni, %s godzin, %s minut, %s sekund) Kernel Driver=Sterownik j¹dra File System Driver=Sterownik systemu plików Own Process=Proces w³asny Share Process=Proces udostêpniania Local Disk=Dysk lokalny Network Drive=Dysk sieciowy Removable Disk=Dysk wymienny RAM Disk=RAMdysk vendor-specific=specyficzne dla dostawcy OK: Always passes=OK: zawsze pozytywnie Fail: Always fails=B³¹d: zawsze b³êdnie OK: Value is normal=OK: wartoœæ w normie Advisory: Usage or age limit exceeded=Porada: limit u¿ywania lub wieku zosta³ przekroczony

Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted=Prognoza b³êdu: Nieuchronna utrata danych Left=Dla leworêcznych Right=Dla praworêcznych Connected=Po³¹czone Disconnected=Roz³¹czone Not Connected=Niepo³¹czone Present=Obecne Not Present=Nieobecne Dynamic=Dynamiczny Personal=Osobiste Confidential=Poufne Streamer=Streamer Processor=Procesor WORM Drive=Dysk WORM Scanner=Skaner Optical Drive=Napêd dysków optycznych Comm. Device=Urz¹dzenie komunikacyjne Other Peripheral=Inne urz¹dzenia zewnêtrzne Host Adapter=Karta hosta Entire Network=Ca³a sieæ Mail=Poczta News=Wiadomoœci Other=Inne Empty=Puste In Use=W u¿yciu Short=Krótka Long=D³uga Safe=Bezpieczny Information=Informacja Warning=Ostrze¿enie Critical=B³¹d krytyczny Non-recoverable=Nieodwracalny Not Determinable=Nie do okreœlenia APM Timer=Czasomierz APM Modem Ring=Dzwonek modemu LAN Remote=Zdalne LAN Power Switch=Przycisk zasilania AC Power Restored=Przywrócenie zasilania sieciowego Tower=Wie¿a Mini Tower=Mini wie¿a Desktop Case=Typu desktop Low Profile Desktop=Typu desktop o niskim profilu Internal=Wewnêtrzna External=Zewnêtrzna Hardware=Sprzêtowa Input Port=Port wejœciowy Output Port=Port wyjœciowy Exclusive=Wy³¹czne Shared=Dzielone Undetermined=Nieokreœlone Portrait=Pionowa Landscape=Pozioma Not yet run=Jeszcze nie uruchomione

No more runs=Koniec uruchomieñ Not scheduled=Nie zaplanowane Terminated=Zakoñczone No valid triggers=Brak prawid³owych wyzwalaczy No event trigger=Brak wyzwalaczy zdarzeñ Charging=£adowanie ***Discharging=Merules alatt ***Rechargeable=Ujratoltheto ***Nonrechargeable=Nem ujratoltheto Battery=Bateria No Battery=Brak baterii AC Line=Pr¹d sieciowy Low Level=Niski poziom High Level=Wysoki poziom Critical Level=Poziom krytyczny +Metric=+Metryczny U.S.=U.S. Folder=Folder Week %d=Tydzieñ %d DMI information may be inaccurate or corrupted=Informacja DMI mo¿e byæ niekompletna lub fa³szywa Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=Dok³adnoœæ danych DMI nie jest pewna The above statistics are based on System Event Log entries=Powy¿sze statystyki bazuj¹ na wpisach w dzienniku zdarzeñ systemowych This computer=Ten komputer Application=Aplikacja Event=Zdarzenie Event Properties=W³aœciwoœci zdarzenia Event ID=ID zdarzenia Update=Uaktualnij Service Pack=Dodatek service pack Report Disabled=Raporty wy³¹czone %s (%s free)=%s (%s wolne) Not shared=Nie dzielone Always=Zawsze Internal Cache=Wewnêtrzna pamiêæ podrêczna External Cache=Zewnêtrzna pamiêæ podrêczna Raster Display=Ekran rastrowy Mono=Mono Stereo=Stereo %d-bit=%d-bitowy(a) %s KB=%s KB %s MB=%s MB %s GB=%s GB %s Hz=%s Hz %s kHz=%s kHz %s MHz=%s MHz Latency=Czas oczekiwania // listview field Purchase ID=ID zakupu Date of Purchase=Data zakupu Value of Purchase=Wartoœæ zakupu

Date of Last Repair=Data ostatniej naprawy Value of Last Repair=Wartoœæ ostatniej naprawy Department=Dzia³ Owner's Name=W³aœciciel Owner's Phone Number=Numer telefonu w³aœciciela User's Name=U¿ytkownik User's Phone Number=Numer telefonu u¿ytkownika User Name=Nazwa u¿ytkownika Logon Domain=Domena logowania Date / Time=Data / Czas Report File=Plik raportu ***User Account Control=Felhasznaloi fiokok felugyelete System Restore=Przywracanie systemu CPU Type=Typ procesora CPU Cooler=Wentylator procesora CPU2 Cooler=Wentylator procesora2 System Cooler=Wentylator systemowy Motherboard Name=Nazwa p³yty g³ównej Motherboard Chipset=Mikrouk³ad p³yty g³ównej System Memory=Pamiêæ fizyczna BIOS Type=Typ BIOS'u Communication Port=Port komunikacyjny Video Adapter=Karta wideo 3D Accelerator=Akcelerator 3D Audio Adapter=Karta dŸwiêkowa Floppy Drive=Napêd dyskietek Disk Drive=Dysk fizyczny Network Adapter=Karta sieciowa Peripherals=Urz¹dzenia zewnêtrzne PCI Device=Urz¹dzenie PCI PnP Device=Urz¹dzenie PnP AGP Device=Urz¹dzenie AGP USB Device=Urz¹dzenie USB Printer=Drukarka Custom Variables=Zmienne zdefiniowane przez u¿ytkownika Custom Variable #%d=Zmienna u¿ytkownika nr %d FireWire Controller=Kontroler FireWire Infrared Controller=Kontroler podczerwieni USB1 Controller=Kontroler USB1 USB2 Controller=Kontroler USB2 IDE Controller=Kontroler IDE AGP Controller=Kontroler AGP PCI Express Controller=Kontroler PCI Express SCSI/RAID Controller=Kontroler SCSI/RAID ***Storage Controller=Hattertar vezerlo Computer Comment=Opis komputera NetBIOS Name=Nazwa NetBIOS komputera DNS Host Name=Nazwa DNS komputera DNS Domain Name=Nazwa domeny DNS Fully Qualified DNS Name=Pe³na nazwa DNS Logical=Logiczny Physical=Fizyczny

BIOS Properties=W³aœciwoœci BIOS'u Vendor=Sprzedawca Version=Wersja Release Date=Data wydania Size=Rozmiar Boot Devices=Urz¹dzenia startowe Capabilities=Mo¿liwoœci Supported Standards=Obs³ugiwane standardy Expansion Capabilities=Mo¿liwoœci rozbudowy System Properties=W³aœciwoœci systemu Manufacturer=Producent Product=Nazwa Serial Number=Numer seryjny ***Family=Csalad Universal Unique ID=Uniwersalny, unikatowy identyfikator ci¹gu Wake-Up Type=Rodzaje wzbudzeñ Motherboard Properties=W³aœciwoœci p³yty g³ównej Front Side Bus Properties=W³aœciwoœci magistrali FSB Bus Type=Typ magistrali Bus Width=Szerokoœæ magistrali Real Clock=Rzeczywista czêstotliwoœæ taktowania Effective Clock=Efektywna czêstotliwoœæ taktowania HyperTransport Clock=Czêstotliwoœæ taktowania HyperTransport ***HyperTransport Multiplier=HyperTransport szorzo Bandwidth=Przepustowoœæ Memory Bus Properties=W³aœciwoœci magistrali pamiêci Chipset Bus Properties=W³aœciwoœci magistrali mikrouk³adu p³yty g³ównej Chassis Properties=W³aœciwoœci obudowy Asset Tag=Metka œrodka trwa³ego Chassis Type=Typ obudowy Chassis Lock=Zamek obudowy Boot-Up State=Stan uruchomienia Power Supply State=Stan zasilacza Thermal State=Stan temperatury Security Status=Stan zabezpieczeñ Memory Controller Properties=W³aœciwoœci kontrolera pamiêci Error Detection Method=Metoda detekcji b³êdów Error Correction=Korekcja b³êdów Supported Memory Interleave=Obs³ugiwane przeploty pamiêci Current Memory Interleave=Bie¿¹cy przeplot pamiêci Supported Memory Speeds=Obs³ugiwane szybkoœci pamiêci Supported Memory Types=Obs³ugiwane typy pamiêci ***Intel Platform=Intel platform ***Maximum Memory Amount=Maximalis memoria mennyiseg Supported Memory Voltages=Obs³ugiwane napiêcia pamiêci Maximum Memory Module Size=Najwiêkszy rozmiar modu³u pamiêci Processor Properties=W³aœciwoœci procesora External Clock=Czêstotliwoœæ zegara zewnêtrznego Maximum Clock=Maksymalna czêstotliwoœæ taktowania

Current Clock=Bie¿¹ca czêstotliwoœæ taktowania Voltage=Wartoœæ napiêcia Status=Stan Socket Designation=Oznaczenie gniazda Part Number=Numer czêœci Upgrade=Typ gniazda do rozbudowy Cache Properties=W³aœciwoœci pamiêci podrêcznej Speed=Szybkoœæ Operational Mode=Tryb pracy Associativity=Pamiêæ skojarzeniowa Maximum Size=Maksymalny rozmiar pamiêci Installed Size=Rozmiar zainstalowanej pamiêci Supported SRAM Type=Obs³ugiwane typy SRAM Current SRAM Type=Bie¿¹cy typ SRAM Memory Module Properties=W³aœciwoœci modu³u pamiêci Enabled Size=Wykorzystywany rozmiar pamiêci Memory Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia pamiêciowego Form Factor=Wspó³czynnik postaci Type Detail=Szczegó³y typu Total Width=Ca³kowita szerokoœæ Data Width=Szerokoœæ danych Device Locator=Lokalizator urz¹dzenia Bank Locator=Lokalizator banku System Slot Properties=W³aœciwoœci gniazd systemowych Slot Designation=Oznaczenie gniazda Usage=U¿ycie Data Bus Width=Szerokoœæ danych magistrali Length=D³ugoœæ Port Connector Properties=W³aœciwoœci ³¹cznika portu Port Type=Typ portu Internal Reference Designator=Okreœlenie odwo³ania wewnêtrznego Internal Connector Type=Typ ³¹cznika wewnêtrznego External Reference Designator=Okreœlenie odwo³ania zewnêtrznego External Connector Type=Typ ³¹cznika zewnêtrznego On-Board Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia znajduj¹cego siê na p³ycie Description=Opis ***Power Supply Properties=Tapegyseg tulajdonsagai ***Hot Replaceable=Menet kozben cserelheto ***Management Device Properties=Menedzsment eszkoz tulajdonsagai ***IPMI Device Properties=IPMI eszkoz tulajdonsagai ***BMC Interface Type=BMC interfesz tipusa ***IPMI Specification Revision=IPMI specifikacio revizioja ***Intel AMT Properties=Intel AMT tulajdonsagai

***AMT Network Interface=AMT halozati interfesz CPU Properties=W³aœciwoœci procesora CPU Alias=Nazwa kodowa ***CPU Platform / Stepping=CPU platform / stepping CPU Stepping=Seria Original Clock=Oryginalna czêstotliwoœæ taktowania L1 Code Cache=Pamiêæ podrêczna L1 kodu L1 Trace Cache=Pamiêæ podrêczna L1 œledzenia L1 Data Cache=Pamiêæ podrêczna L1 danych L1 Cache=Pamiêæ podrêczna L1 L2 Cache=Pamiêæ podrêczna L2 L3 Cache=Pamiêæ podrêczna L3 CPU Physical Info=Informacje fizyczne procesora Package Type=Typ obudowy Package Size=Wymiary obudowy Transistors=Liczba tranzystorów Process Technology=Technologia wykonania Die Size=Rozmiar procesora (Die Size) Core Voltage=Napiêcie rdzenia I/O Voltage=Napiêcie We /Wy Typical Power=Typowa moc Maximum Power=Maksymalna moc depending on clock speed=zale¿na od szybkoœci procesora CPU Utilization=Wykorzystanie procesora CPU1 Utilization=Wykorzystanie CPU1 CPU2 Utilization=Wykorzystanie CPU2 CPU3 Utilization=Wykorzystanie CPU3 CPU4 Utilization=Wykorzystanie CPU4 CPU5 Utilization=Wykorzystanie CPU5 CPU6 Utilization=Wykorzystanie CPU6 CPU7 Utilization=Wykorzystanie CPU7 CPU8 Utilization=Wykorzystanie CPU8 ***GPU Utilization=GPU kihasznaltsag ***GPU1 Utilization=GPU1 kihasznaltsag ***GPU2 Utilization=GPU2 kihasznaltsag ***GPU3 Utilization=GPU3 kihasznaltsag ***GPU4 Utilization=GPU4 kihasznaltsag ***Memory Utilization=Memoria kihasznaltsag ***System Utilization=Rendszer kihasznaltsag CPU #%d=Procesor nr %d CPU #%d / HTT Unit #%d=Procesor nr %d / uk³ad HTT nr %d CPU #%d / Core #%d=Procesor nr %d / rdzeñ nr %d CPU #%d / Core #%d / HTT Unit #%d=Procesor nr %d / rdzeñ nr %d / uk³ad HTT nr %d HTT / CMP Units=Uk³ady HTT / CMP ***Tjmax Temperature=Tjmax homerseklet CPUID Properties=W³aœciwoœci CPUID CPUID Manufacturer=CPUID: producent CPUID CPU Name=CPUID: nazwa procesora ***Transmeta CPUID Information=Transmeta CPUID informacio CPUID Revision=CPUID: nr wydania Extended CPUID Revision=CPUID: Rozszerzony nr wydania

IA Brand ID=ID marki IA Platform ID=ID platformy IA CPU Serial Number=Numer seryjny procesora IA ***Microcode Update Revision=Mikrokod-frissites revizioja Instruction Set=Zbiór instrukcji %s Instruction=Instrukcja %s CPUID Features=W³asnoœci CPUID Security Features=W³asnoœci zabezpieczeñ Motherboard Properties=W³aœciwoœci p³yty g³ównej Motherboard ID=ID p³yty g³ównej Motherboard Physical Info=Informacje fizyczne p³yty g³ównej CPU Sockets/Slots=Liczba gniazd procesora Expansion Slots=Liczba gniazd rozszerzeñ RAM Slots=Liczba gniazd pamiêci Integrated Devices=Urz¹dzenia zintegrowane z p³yt¹ g³ówn¹ Motherboard Size=Rozmiar p³yty g³ównej Extra Features=Dodatkowe w³asnoœci Motherboard Manufacturer=Producent p³yty g³ównej Company Name=Nazwa firmy Product Information=Informacje o produkcie BIOS Download=Uaktualnienie BIOS'u Physical Memory=Pamiêæ fizyczna ***Free Memory=Szabad memoria Total=W sumie Used=U¿ytych Free=Wolne Utilization=Wykorzystanie Swap Space=Rozmiar pliku wymiany Virtual Memory=Pamiêæ wirtualna ***Paging File=Lapozofajl ***Initial / Maximum Size=Kezdeti / Maximalis meret ***Current Size=Jelenlegi meret ***Current / Peak Usage=Jelenlegi / Csucs kihasznaltsag Chipset Properties=W³aœciwoœci mikrouk³adu p³yty g³ównej ***Supported FSB Speeds=Tamogatott FSB sebessegek ***Memory RAID=Memoria RAID External Cache Size=Rozmiar zewnêtrznej pamiêci podrêcznej External Cache Type=Typ zewnêtrznej pamiêci podrêcznej External Cache Status=Stan zewnêtrznej pamiêci podrêcznej Integrated Graphics Controller=Kontroler graficzny zintegrowany z p³yt¹ g³ówn¹ Graphics Controller Type=Typ kontrolera graficznego Graphics Controller Status=Stan kontrolera graficznego Shared Memory Size=Rozmiar wspó³dzielonej pamiêci Graphics Frame Buffer Size=Rozmiar bufora ramki AC'97 Audio Controller=Kontroler audio AC'97 ***MC'97 Modem Controller=MC'97 modemvezerlo Audio Controller Type=Typ kontrolera audio ***Modem Controller Type=Modemvezerlo tipusa

Codec Name=Nazwa kodera-dekodera Codec ID=ID kodera-dekodera ***Codec Revision=Kodek revizio ***Codec Type=Kodek tipusa ***Supported Sound Formats=Tamogatott hangformatumok S/PDIF Output=Wyjœcie S/PDIF Memory Slots=Liczba gniazd pamiêci Memory Rows=Liczba wierszy pamiêci DRAM Slot #%d=Gniazdo DRAM nr %d DRAM Row #%d=Wiersz DRAM nr %d AGP Properties=W³aœciwoœci AGP AGP Version=Wersja AGP AGP Status=Stan AGP AGP Aperture Size=Rozmiar pamiêci fizycznej dostêpnej dla AGP Supported AGP Speeds=Obs³ugiwane szybkoœci AGP Current AGP Speed=Bie¿¹ca szybkoœæ AGP ***Clock Generator=Orajel generator Chipset Manufacturer=Producent mikrouk³adu p³yty g³ównej Award BIOS Type=Typ BIOS'u Award Award BIOS Message=Informacja z BIOS'u Award System BIOS Date=Data BIOS'u systemowego Video BIOS Date=Data BIOS'u wideo ***BIOS Date=BIOS datuma IBM BIOS Model Number=Numer modelu BIOS'u IBM IBM BIOS Serial Number=Numer seryjny BIOS'u IBM IBM BIOS Version=Wersja BIOS'u IBM BIOS Manufacturer=Producent BIOS'u ***BIOS Version=BIOS verzio ***ACPI Table Properties=ACPI tabla tulajdonsagai ***ACPI Signature=ACPI alairas ***Table Description=Tabla leirasa ***Memory Address=Memoriacim ***Emulated=Emulalt ***Table Length=Tabla hossza Sensor Properties=W³aœciwoœci czujnika Sensor Type=Typ czujnika GPU Sensor Type=Typ czujnika procesora graficznego Sensor Access=Dostêp do czujnika Frequency=Czêstotliwoœæ Temperature=Temperatura Temperatures=Temperatury ***Cooling Fan=Hutoventilator Cooling Fans=Wentylatory ***Fan Speed=Ventilator-sebesseg Voltage Values=Wartoœci napiêæ CPU Diode=Dioda procesora Temperature #%d=Temperatura nr %d Fan #%d=Wentylator nr %d CPU Core=Napiêcie rdzenia procesora CPU1 Core=Napiêcie rdzenia procesora nr 1

CPU2 Core=Napiêcie rdzenia procesora nr 2 CPU3 Core=Napiêcie rdzenia procesora nr 3 CPU4 Core=Napiêcie rdzenia procesora nr 4 CPU Aux=Napiêcie pomocnicze procesora North Bridge +1.2 V=Napiêcie +1.2V mostka pó³nocnego (Northbridge) North Bridge +1.8 V=Napiêcie +1.8V mostka pó³nocnego (Northbridge) North Bridge +1.8 V Dual=Napiêcie +1.8V Dual mostka pó³nocnego (Northbridge) North Bridge +2.0 V=Napiêcie +2.0V mostka pó³nocnego (Northbridge) North Bridge +2.5 V=Napiêcie +2.5V mostka pó³nocnego (Northbridge) North Bridge Core=Napiêcie mostka pó³nocnego (Northbridge) South Bridge Core=Napiêcie mostka po³udniowego (Southbridge) ***South Bridge +1.2 V=Deli hid +1.2 V ***South Bridge PLL=Deli hid PLL GPU Core=Napiêcie procesora graficznego ***GPU Diode=GPU dioda ***GPU1 Diode=GPU1 dioda ***GPU2 Diode=GPU2 dioda ***GPU3 Diode=GPU3 dioda ***GPU4 Diode=GPU4 dioda ***GPU Shader=GPU arnyalo ***GPU1 Shader=GPU1 arnyalo ***GPU2 Shader=GPU2 arnyalo ***GPU3 Shader=GPU3 arnyalo ***GPU4 Shader=GPU4 arnyalo GPU Memory=Pamiêæ procesora graficznego ***GPU1 Memory=GPU1 memoria ***GPU2 Memory=GPU2 memoria ***GPU3 Memory=GPU3 memoria ***GPU4 Memory=GPU4 memoria GPU Memory Core=Napiêcie pamiêci procesora graficznego GPU Memory I/O=Napiêcie we / wy pamiêci procesora graficznego GPU Ambient=Otoczenie procesora graficznego ***GPU1 Ambient=GPU1 kornyezete ***GPU2 Ambient=GPU2 kornyezete ***GPU3 Ambient=GPU3 kornyezete ***GPU4 Ambient=GPU4 kornyezete Power Supply=Zasilacz ***Power Supply #%d=%d. tapegyseg %s V Standby=%s V podczas wstrzymania pracy VBAT Battery=VBAT baterii CMOS Operating System Properties=W³aœciwoœci systemu operacyjnego OS Name=Nazwa systemu operacyjnego OS Code Name=Nazwa kodowa systemu operacyjnego OS Language=Jêzyk systemu operacyjnego OS Kernel Type=Typ j¹dra systemu operacyjnego OS Version=Wersja systemu operacyjnego OS Service Pack=Dodatek service pack systemu operacyjnego OS Installation Date=Data Instalacji OS Root=Katalog g³ówny systemu operacyjnego License Information=Licencja Registered Owner=Zarejestrowany u¿ytkownik

Registered Organization=Zarejestrowana organizacja Licensed Processors=Liczba licencji (na procesory) Product ID=ID produktu Product Key=Klucz produktu Product Activation=Aktywacja produktu %d days remaining=pozosta³o %d dni Current Session=Bie¿¹ca sesja UpTime=Czas pracy Data Execution Prevention=Zapobieganie wykonywaniu danych Supported by Operating System=Obs³ugiwane przez system operacyjny Supported by CPU=Obs³ugiwane przez procesor Active (To Protect Applications)=Aktywne (ochrona programów) Active (To Protect Drivers)=Aktywne (ochrona sterowników) Components Version=Wersje komponentów Internet Explorer Updates=Uaktualnienia programu Internet Explorer .NET Framework=.NET Framework Operating System Features=W³asnoœci systemu operacyjnego Debug Version=Informacja dla debugger'a DBCS Version=Dwubajtowe zestawy znaków DBCS Domain Controller=Kontroler domeny Network Present=Sieæ Security Present=Zabezpieczenia Remote Session=Zdalna sesja Safe Mode=Tryb awaryjny Slow Processor=Wolny procesor Terminal Services=Us³ugi terminalowe Account Security Properties=W³aœciwoœci zabezpieczeñ konta Computer Role=Rola komputera Domain Name=Nazwa domeny Primary Domain Controller=Podstawowy kontroler domeny Forced Logoff Time=Limit czasu wymuszonego wylogowania Min / Max Password Age=Min. / Maks. okres wa¿noœci has³a Minimum Password Length=Minimalna d³ugoœæ has³a Password History Length=D³ugoœæ listy historii hase³ Lockout Threshold=Próg blokady konta Lockout Duration=Czas trwania blokady konta Lockout Observation Window=Okno obserwowania blokady User Properties=W³aœciwoœci u¿ytkownika Comment=Komentarz User Comment=Komentarz u¿ytkownika Home Folder=Folder macierzysty Logon Script=Skrypt logowania Member Of Groups=Cz³onek grup Logon Count=Liczba logowañ Disk Quota=Przydzia³ dysku User Features=W³asnoœci u¿ytkownika Logon Script Executed=Wykonywany skrypt logowania

Account Disabled=Konto wy³¹czone Locked Out User=Zablokowany u¿ytkownik Home Folder Required=Wymagany folder macierzysty Password Required=Wymagane jest has³o Read-Only Password=U¿ytkownik nie mo¿e zmieniæ has³a Password Never Expires=Has³o nigdy nie wygasa Local Group Properties=W³aœciwoœci grup lokalnych Group Members=Cz³onkowie grup Global Group Properties=W³aœciwoœci grup globalnych Video Adapter Properties=W³aœciwoœci karty wideo Adapter String=Napis z karty BIOS String=Napis z BIOS'u Chip Type=Typ mikrouk³adu DAC Type=Typ konwertera DAC Installed Drivers=Zainstalowane sterowniki Memory Size=Rozmiar pamiêci Video Adapter Manufacturer=Producent karty wideo Graphics Processor Properties=W³aœciwoœci procesora graficznego GPU Code Name=Nazwa kodowa procesora graficznego GPU Clock=Czêstotliwoœæ taktowania uk³adu graficznego ***GPU1 Clock=GPU1 orajele ***GPU2 Clock=GPU2 orajele ***GPU3 Clock=GPU3 orajele ***GPU4 Clock=GPU4 orajele ***GPU Shader Clock=GPU arnyalo orajel ***GPU1 Shader Clock=GPU1 arnyalo orajel ***GPU2 Shader Clock=GPU2 arnyalo orajel ***GPU3 Shader Clock=GPU3 arnyalo orajel ***GPU4 Shader Clock=GPU4 arnyalo orajel ***GPU Memory Clock=GPU memoria orajel ***GPU1 Memory Clock=GPU1 memoria orajel ***GPU2 Memory Clock=GPU2 memoria orajel ***GPU3 Memory Clock=GPU3 memoria orajel ***GPU4 Memory Clock=GPU4 memoria orajel Warp Clock=Czêstotliwoœæ taktowania WARP RAMDAC Clock=Czêstotliwoœæ taktowania przetwornika RAMDAC Pixel Pipelines=Liczba potoków pikseli TMU Per Pipeline=Liczba uk³adów zarz¹dzania teksturami (TMU) na potok Vertex Shaders=Liczba urz¹dzeñ cieniowania wierzcho³ków Pixel Shaders=Liczba urz¹dzeñ cieniowania pikseli ***Unified Shaders=Egysegesitett (unified) arnyalok ***Pixel Fillrate=Pixel kitoltesi sebesseg ***Texel Fillrate=Texel kitoltesi sebesseg DirectX Hardware Support=Sprzêtowa obs³uga DirectX ***Shader=Arnyalo Graphics Processor Manufacturer=Producent procesora graficznego Monitor Properties=W³aœciwoœci monitora Monitor ID=ID monitora Monitor Type=Typ monitora Manufacture Date=Data produkcji

Max. Visible Display Size=Najwiêkszy widzialny rozmiar ekranu Picture Aspect Ratio=Wspó³czynnik proporcji obrazu Horizontal Frequency=Czêstotliwoœci odœwie¿ania poziomego Vertical Frequency=Czêstotliwoœci odœwie¿ania pionowego Maximum Resolution=Najwiêksza rozdzielczoœæ Gamma=Gamma ***Brightness=Fenyero ***Contrast Ratio=Kontrasztarany ***Viewing Angles=Betekintesi szogek ***Input Connectors=Bemeneti csatlakozok DPMS Mode Support=Obs³ugiwane tryby DPMS Supported Video Modes=Obs³ugiwane tryby wideo Monitor Manufacturer=Producent monitora Driver Download=Uaktualnienie sterowników ***Driver Update=Illesztoprogram frissites ***Firmware Download=Firmware letoltes ***Firmware Revision=Firmware revizioja ***Firmware Date=Firmware datuma Desktop Properties=W³aœciwoœci pulpitu Device Technology=Technologia wykonania Resolution=Rozdzielczoœæ Color Depth=G³êbia kolorów Color Planes=Liczba p³aszczyzn koloru Font Resolution=Rozdzielczoœæ czcionki ekranowej Pixel Width / Height=Szerokoœæ / wysokoœæ piksela Pixel Diagonal=Przek¹tna piksela Vertical Refresh Rate=Szybkoœæ odœwie¿ania pionowego Desktop Wallpaper=Tapeta pulpitu Desktop Effects=Efekty pulpitu Combo-Box Animation=Animacja pól kombi Drop Shadow Effect=Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu Flat Menu Effect=Efekt p³askiego menu Font Smoothing=Wyg³adzanie krawêdzi czcionek ekranowych Full Window Dragging=Poka¿ zawartoœæ okna podczas przeci¹gania Gradient Window Title Bars=Gradientowa belka tytu³owa okna Hide Menu Access Keys=Ukryj klawisze dostêpu w menu Hot Tracking Effect=Efekt œledzenia na bie¿¹co Icon Title Wrapping=Zawijanie podpisu ikony List-Box Smooth Scrolling=G³adkie przewijanie pól list Menu Animation=Animacja menu Menu Fade Effect=Efekt zanikania menu Minimize/Restore Animation=Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna Mouse Cursor Shadow=Cieñ wskaŸnika myszy Selection Fade Effect=Efekt zanikania po wyborze ShowSounds Accessibility Feature=Funkcja Poka¿DŸwiêki ToolTip Animation=Animacja etykietek narzêdzi ToolTip Fade Effect=Efekt zanikania etykietek narzêdzi Windows Plus! Extension=Rozszerzenie Windows Plus! OpenGL Properties=W³aœciwoœci OpenGL ***Shading Language Version=Arnyalo nyelv verzioja ***ICD Driver=ICD illesztoprogram

***OpenGL Extensions=OpenGL bovitmenyek ***Supported Compressed Texture Formats=Tamogatott tomoritett textura formatumok OpenGL Features=W³asnoœci OpenGL ACM Driver Properties=W³aœciwoœci sterownika ACM Copyright Notice=Informacje o prawach autorskich Driver Features=W³asnoœci sterownika Driver Version=Wersja sterownika MCI Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia steruj¹cego mediami (MCI) Name=Nazwa MCI Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia steruj¹cego mediami Compound Device=Urz¹dzenie z³o¿one File Based Device=Urz¹dzenie oparte na pliku Can Eject=Mo¿e wysun¹æ Can Play=Mo¿e odtwarzaæ Can Play In Reverse=Mo¿e odtwarzaæ od koñca Can Record=Mo¿e nagrywaæ Can Save Data=Mo¿e nagrywaæ dane Can Freeze Data=Mo¿e wstrzymaæ dane (Freeze) Can Lock Data=Mo¿e zablokowaæ dane (Lock) Can Stretch Frame=Mo¿e rozci¹gn¹æ ramkê Can Stretch Input=Mo¿e rozci¹gn¹æ wejœcie Can Test=Mo¿na testowaæ Audio Capable=Zdolny do obs³ugi audio Video Capable=Zdolny do obs³ugi filmów Still Image Capable=Zdolny do obs³ugi obrazów nieruchomych Optical Drive Properties=W³aœciwoœci napêdu dysków optycznych Device Manufacturer=Producent urz¹dzenia ***Region Code=Regiokod ***Remaining User Changes=Hatralevo valtoztatasok (felhasznalo) ***Remaining Vendor Changes=Hatralevo valtoztatasok (gyarto) ***Reading Speeds=Olvasasi sebessegek ***Writing Speeds=Irasi sebessegek ***Supported Disk Types=Tamogatott lemeztipusok ***Read=Olvasas ***Read + Write=Olvasas + iras ***Optical Drive Features=Optikai meghajto jellemzoi ATA Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia ATA ATAPI Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia ATAPI Parameters=Parametry LBA Sectors=Liczba sektorów LBA Buffer=Bufor Multiple Sectors=Zwielokrotnienie sektorów ECC Bytes=Liczba bajtów korekcji ECC Max. PIO Transfer Mode=Najszybszy tryb transferu PIO Max. UDMA Transfer Mode=Najszybszy tryb transferu UDMA Active UDMA Transfer Mode=Aktywny tryb transferu UDMA Unformatted Capacity=Pojemnoœæ przed sformatowaniem

ATA Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia ATA Security Mode=Tryb zabezpieczeñ Advanced Power Management=Zaawansowane zarz¹dzanie energi¹ Write Cache=Bufor zapisywania danych ATA Device Physical Info=Informacje fizyczne urz¹dzenia ATA Disk Device Physical Info=Informacje fizyczne urz¹dzenia dyskowego Hard Disk Family=Rodzina dysków twardych Hard Disk Name=Nazwa dysku twardego Family Code Name=Nazwa kodowa rodziny Formatted Capacity=Pojemnoœæ po sformatowaniu Disks=Liczba dysków Recording Surfaces=Liczba powierzchni zapisu Physical Dimensions=Wymiary Max. Weight=Maks. ciê¿ar Average Rotational Latency=Œrednie opóŸnienie obrotowe Rotational Speed=Prêdkoœæ obrotowa Max. Internal Data Rate=Maks. szybkoœæ wewnêtrznej transmisji danych Average Seek=Œredni czas wyszukiwania Track-to-Track Seek=Czas przejœcia g³owic od œcie¿ki do œcie¿ki Full Seek=Czas pe³nego wyszukiwania Interface=Interfejs Buffer-to-Host Data Rate=Szybkoœæ transmisji danych z bufora do hosta Buffer Size=Rozmiar bufora Spin-Up Time=Czas rozruchu ATA Device Manufacturer=Producent urz¹dzenia ATA Keyboard Properties=W³aœciwoœci klawiatury Keyboard Name=Nazwa klawiatury Keyboard Type=Typ klawiatury Keyboard Layout=Uk³ad klawiatury ANSI Code Page=Strona kodowa ANSI OEM Code Page=Strona kodowa OEM Repeat Delay=OpóŸnienie powtarzania Repeat Rate=Czêstotliwoœæ powtarzania Mouse Properties=W³aœciwoœci myszy Mouse Name=Nazwa myszy Mouse Buttons=Liczba przycisków Mouse Hand=Prawo/Leworêczna Pointer Speed=Szybkoœæ wskaŸnika Double-Click Time=Próg czasowy dwukrotnego klikniêcia Click-Lock Time=Czas blokady klikniêcia X/Y Threshold=Próg X/Y Wheel Scroll Lines=Liczba przewijanych linii kó³kiem Mouse Features=W³asnoœci myszy Active Window Tracking=Œledzenie aktywnego okna Hide Pointer While Typing=Ukryj wskaŸnik podczas pisania Mouse Wheel=Kó³ko Move Pointer To Default Button=Przenieœ wskaŸnik na domyœlny przycisk Pointer Trails=Œlady wskaŸnika ClickLock=BlokadaKlikniêcia Mouse Manufacturer=Producent myszy

Game Controller Properties=W³aœciwoœci kontrolera gier Buttons=Liczba przycisków Min / Max Polling Frequency=Min. / Maks. czêstotliwoœæ sondowania Min / Max U Coordinate=Min. / Maks. wartoœæ wspó³rzêdnej U Min / Max V Coordinate=Min. / Maks. wartoœæ wspó³rzêdnej V Min / Max X Coordinate=Min. / Maks. wartoœæ wspó³rzêdnej X Min / Max Y Coordinate=Min. / Maks. wartoœæ wspó³rzêdnej Y Min / Max Z Coordinate=Min. / Maks. wartoœæ wspó³rzêdnej Z Min / Max Rudder Value=Min. / Maks. wartoœæ steru Game Controller Features=W³asnoœci kontrolera gier Driver Problem=Problemy ze sterownikiem POV Discrete Values=Dyskretne wartoœci prze³¹cznika ustawieñ widoku Rudder=Ster U Coordinate=Wspó³rzêdna U V Coordinate=Wspó³rzêdna V Z Coordinate=Wspó³rzêdna Z Network Adapter Properties=W³aœciwoœci karty sieciowej Interface Type=Typ interfejsu Hardware Address=Adres sprzêtowy karty ***user-defined=felhasznalo altal megadva Connection Name=Nazwa po³¹czenia Connection Speed=Szybkoœæ po³¹czenia DNS Suffix Search List=Lista przeszukiwania sufiksów DNS DHCP Lease Obtained=Dzier¿awa uzyskana protoko³u DHCP DHCP Lease Expires=Dzier¿awa DHCP wygasa WLAN Signal Strength=Si³a sygna³u WLAN %d dBm (No Signal)=%d dBm (Brak sygna³u) %d dBm (Very Low)=%d dBm (Bardzo niska) %d dBm (Low)=%d dBm (Niska) %d dBm (Good)=%d dBm (Dobra) %d dBm (Very Good)=%d dBm (Bardzo dobra) %d dBm (Excellent)=%d dBm (Znakomita) Bytes Received=Bajtów odebranych Bytes Sent=Bajtów wys³anych Network Adapter Addresses=Adres karty sieciowej IP / SubNet Mask=Adres IP / Maska podsieci Gateway=Brama Network Adapter Manufacturer=Producent karty sieciowej Connection Properties=W³aœciwoœci po³¹czenia Domain=Domena Country / Area Code=Kod kraju / numer kierunkowy Phone Number=Numer telefonu Alternate Numbers=Numery alternatywne IP Address=Adres IP DNS Addresses=Adres serwera DNS WINS Addresses=Adres serwera WINS Network Protocols=Protoko³y sieciowe Framing Protocol=Typ serwera telefonicznego Login Script File=Nazwa pliku skryptu logowania Connection Features=W³asnoœci po³¹czenia Use Current Username & Password=U¿yj Bie¿¹cej nazwy u¿ytkownika i has³a Use Remote Network Gateway=U¿yj domyœlnej bramy w sieci zdalnej

Log On To Network=Zaloguj siê do sieci IP Header Compression=Kompresja nag³ówka IP Software Compression=Kompresja programowa PPP LCP Extensions=Rozszerzenia LCP protoko³u PPP Open Terminal Before Dial=Otwórz okno terminala przed wybraniem numeru Open Terminal After Dial=Otwórz okno terminala po wybraniu numeru Encrypted Password Required=Wymagaj zaszyfrowanego has³a MS Encrypted Password Required=Wymagaj MS-zaszyfrowanego has³a Data Encryption Required=Wymagaj szyfrowania danych Secure Local Files=Zabezpiecz pliki lokalne Account Properties=W³aœciwoœci konta POP3 Server=POP3: serwer poczty przychodz¹cej POP3 User Name=POP3: nazwa u¿ytkownika POP3/SMTP Server Timeout=POP3/SMTP: limit czasu serwera HTTPMail Server=HTTPMail: serwer HTTPMail User Name=HTTPMail: nazwa u¿ytkownika IMAP Server=IMAP: serwer poczty przychodz¹cej IMAP User Name=IMAP: nazwa u¿ytkownika IMAP/SMTP Server Timeout=IMAP/SMTP: limit czasu serwera SMTP Display Name=SMTP: nazwa SMTP Organization Name=SMTP: nazwa organizacji SMTP E-mail Address=SMTP: adres e-mail SMTP Reply Address=SMTP: adres zwrotny SMTP Server=SMTP: serwer poczty wychodz¹cej SMTP User Name=SMTP: nazwa u¿ytkownika NNTP Display Name=NNTP: nazwa NNTP Organization Name=NNTP: nazwa organizacji NNTP E-mail Address=NNTP: adres e-mail NNTP Reply Address=NNTP: adres zwrotny NNTP Server=NNTP: serwer grup dyskusyjnych NNTP User Name=NNTP: nazwa u¿ytkownika NNTP Server Timeout=NNTP: limit czasu serwera LDAP Server=LDAP: serwer us³ug katalogowych LDAP User Name=LDAP: nazwa u¿ytkownika LDAP Search Base=LDAP: baza wyszukiwania LDAP Search Timeout=LDAP: limit czasu wyszukiwania Account Features=W³asnoœci konta POP3 Prompt For Password=POP3: monituj o podanie has³a POP3 Secure Authentication=POP3: bezpieczna metoda uwierzytelniania POP3 Secure Connection=POP3: bezpieczne po³¹czenie POP3 Leave Mails On Server=POP3: pozostaw wiadomoœci na serwerze IMAP Prompt For Password=IMAP: monituj o podanie has³a IMAP Secure Authentication=IMAP: bezpieczna metoda uwierzytelniania IMAP Secure Connection=IMAP: bezpieczne po³¹czenie HTTPMail Prompt For Password=HTTPMail: monituj o podanie has³a HTTPMail Secure Authentication=HTTPMail: bezpieczna metoda uwierzytelniania HTTPMail Secure Connection=HTTPMail: bezpieczne po³¹czenie SMTP Prompt For Password=SMTP: monituj o podanie has³a SMTP Secure Authentication=SMTP: bezpieczna metoda uwierzytelniania SMTP Secure Connection=SMTP: bezpieczne po³¹czenie NNTP Prompt For Password=NNTP: monituj o podanie has³a NNTP Secure Authentication=NNTP: bezpieczna metoda uwierzytelniania

NNTP Secure Connection=NNTP: bezpieczne po³¹czenie NNTP Use Group Descriptions=NNTP: u¿yj opisów grup dyskusyjnych NNTP Post Using Plain Text Format=NNTP: og³aszaj u¿ywaj¹c formatu tekstowego NNTP Post Using HTML Format=NNTP: og³aszaj u¿ywaj¹c formatu HTML LDAP Authentication Required=LDAP: wymagane jest uwierzytelnianie LDAP Secure Authentication=LDAP: bezpieczna metoda uwierzytelniania LDAP Secure Connection=LDAP: bezpieczne po³¹czenie LDAP Simple Search Filter=LDAP: u¿yj prostych filtrów wyszukiwania DirectDraw Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia DirectDraw DirectDraw Driver Name=Nazwa sterownika DirectDraw DirectDraw Driver Description=Opis sterownika DirectDraw Hardware Driver=Sterownik sprzêtowy Hardware Description=Opis urz¹dzenia Direct3D Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia Direct3D ***Total / Free Local Video Memory=Osszes / szabad helyi videomemoria ***Total / Free Non-Local Video Memory=Osszes / szabad nem helyi videomemoria ***Used Local Video Memory=Felhasznalt helyi videomemoria ***Used Non-Local Video Memory=Felhasznalt nem helyi videomemoria ***Free Local Video Memory=Szabad helyi videomemoria ***Free Non-Local Video Memory=Szabad nem helyi videomemoria Rendering Bit Depths=G³êbokoœæ bitowa renderowania Z-Buffer Bit Depths=G³êbokoœæ bitowa Z-bufora Min Texture Size=Min. rozmiar tekstury Max Texture Size=Maks. rozmiar tekstury Vertex Shader Version=Wersja cieniowania wierzcho³ków Pixel Shader Version=Wersja cieniowania pikseli Direct3D Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia Direct3D DirectSound Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia DirectSound Driver Module=Modu³ sterownika Primary Buffers=Liczba buforów podstawowych Min / Max Secondary Buffers Sample Rate=Min. / Maks. szybkoœæ próbkowania buforów dodatkowych Primary Buffers Sound Formats=Formaty dŸwiêku bufora podstawowego Secondary Buffers Sound Formats=Formaty dŸwiêku buforów dodatkowych Total / Free Sound Buffers=Ca³kowita / wolna liczba buforów dŸwiêku Total / Free Static Sound Buffers=Ca³kowita / wolna liczba buforów dŸwiêku statycznego Total / Free Streaming Sound Buffers=Ca³kowita / wolna liczba buforów dŸwiêku strumieniowego Total / Free 3D Sound Buffers=Ca³kowita / wolna liczba buforów dŸwiêku 3D Total / Free 3D Static Sound Buffers=Ca³kowita / wolna liczba buforów dŸwiêku statycznego 3D Total / Free 3D Streaming Sound Buffers=Ca³kowita / wolna liczba buforów dŸwiêku strumieniowego 3D DirectSound Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia DirectSound Certified Driver=Sterownik uwierzytelniony Emulated Device=Emulowane urz¹dzenie Precise Sample Rate=Dok³adna szybkoœæ próbkowania DirectMusic Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia DirectMusic

Synthesizer Type=Typ syntezatora Device Class=Klasa urz¹dzenia ***Device Protocol=Eszkoz protokoll Audio Channels=Liczba kana³ów audio MIDI Channels=Liczba kana³ów MIDI Available Memory=Iloœæ dostêpnej pamiêci Voices=Liczba g³osów DirectMusic Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia DirectMusic Built-In GM Instrument Set=Wbudowany zestaw instrumentów GM Built-In Roland GS Sound Set=Wbudowany zestaw Roland GS Sound DLS L1 Sample Collections=Kolekcje próbek DLS L1 DLS L2 Sample Collections=Kolekcje próbek DLS L2 External MIDI Port=Zewnêtrzny port MIDI Fixed DLS Memory Size=Rozmiar sta³ej pamiêci DLS Port Sharing=Wspó³dzielenie portu Chorus Effect=Efekt chóru Delay Effect=Efekt opóŸnienia Reverb Effect=Efekt pog³osu DirectInput Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia DirectInput Device Subtype=Podtyp urz¹dzenia Axes=Osie Buttons/Keys=Przyciski/Klawisze DirectInput Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia DirectInput DirectPlay Connection Properties=W³aœciwoœci po³¹czenia DirectPlay Connection Description=Opis po³¹czenia Header Length=D³ugoœæ nag³ówka Max Message Size=Najwiêkszy rozmiar wiadomoœci Estimated Latency=Przybli¿one opóŸnienie Timeout Value=Wartoœæ limitu czasu Max Players=Najwiêksza liczba graczy Max Local Players=Najwiêksza liczba graczy lokalnych DirectPlay Connection Features=W³asnoœci po³¹czenia DirectPlay Guaranteed Message Delivery=Gwarantowane dostarczanie wiadomoœci Message Encryption=Szyfrowanie wiadomoœci Message Signing=Podpisywanie wiadomoœci Session Host=Host sesji Group Messaging Optimization=Optymalizacja: grupowanie wiadomoœci Guaranteed Message Delivery Optimization=Optymalizacja: gwarantowane dostarczanie wiadomoœci Keep Alives Optimization=Optymalizacja: utrzymywanie aktywnoœci Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia Driver Date=Data sterownika Driver Provider=Dostawca sterownika INF File=Plik INF Hardware ID=ID sprzêtu ***Location Information=Elhelyezkedes Device Features=W³asnoœci urz¹dzenia PCI Devices=Urz¹dzenia PCI PnP Devices=Urz¹dzenia typu Plug and Play LPT PnP Devices=Urz¹dzenia LPT typu Plug and Play

USB Devices=Urz¹dzenia USB PCMCIA Devices=Urz¹dzenia PCMCIA FireWire Devices=Urz¹dzenia FireWire Ports=Porty Port=Port Bus %d, Device %d, Function %d=Magistrala %d, urz¹dzenie %d, funkcja %d Bus / Device / Function=Magistrala / Urz¹dzenie / Funkcja Subsystem ID=ID podsystemu ***Supported USB Version=Tamogatott USB verzio ***Current Speed=Jelenlegi sebesseg Printer Properties=W³aœciwoœci drukarki Default Printer=Domyœlna drukarka Share Point=Nazwa udzia³u Printer Port=Port drukarki Printer Driver=Sterownik drukarki Print Processor=Procesor wydruku Location=Lokalizacja Separator Page=Strona rozdzielaj¹ca Priority=Priorytet Availability=Dostêpnoœæ Print Jobs Queued=Liczba zadañ drukowania w kolejce Paper Properties=W³aœciwoœci drukowania Paper Size=Rozmiar papieru Orientation=Orientacja Print Quality=Jakoœæ wydruku Printer Manufacturer=Producent drukarki Task Properties=W³aœciwoœci zadania Application Name=Nazwa aplikacji Application Parameters=Parametry linii zlecenia Working Folder=Folder roboczy Creator=Twórca Last Run=Czas ostatniego uruchomienia Next Run=Czas nastêpnego uruchomienia Task Triggers=Harmonogramy Trigger #%d=Harmonogram nr %d Power Management Properties=W³aœciwoœci opcji zasilania Power Management Features=W³asnoœci opcji zasilania Current Power Source=Bie¿¹ce Ÿród³o zasilania Battery Status=Stan baterii Full Battery Lifetime=Pe³ny okres ¿ycia baterii Remaining Battery Lifetime=Pozosta³y okres ¿ycia baterii ***Battery Properties=Akkumulator tulajdonsagai ***Unique ID=Egyedi azonosito ***Designed Capacity=Tervezett kapacitas ***Fully Charged Capacity=Kapacitas teljesen feltoltve ***Current Capacity=Jelenlegi kapacitas ***Wear Level=Elhasznalodas merteke ***Charge-Discharge Cycle Count=Feltoltesi-lemerulesi ciklusok szama ***Power State=Energiaallapot ***Charge Rate=Toltes merteke

***Discharge Rate=Merules merteke Time Zone=Strefa czasowa Current Time Zone=Bie¿¹ca strefa czasowa Current Time Zone Description=Opis bie¿¹cej strefy czasowej Change To Standard Time=Zmiana na czas zimowy Change To Daylight Saving Time=Zmiana na czas letni Language Name (Native)=Nazwa jêzyka (w bie¿¹cym jêzyku) Language Name (English)=Nazwa jêzyka (po angielsku) Language Name (ISO 639)=Nazwa jêzyka (ISO 639) Country/Region=Kraj/region Country Name (Native)=Nazwa kraju (w bie¿¹cym jêzyku) Country Name (English)=Nazwa kraju (po angielsku) Country Name (ISO 3166)=Nazwa kraju (ISO 3166) Country Code=Kod kraju Currency=Waluta Currency Name (Native)=Nazwa waluty (w bie¿¹cym jêzyku) Currency Name (English)=Nazwa waluty (po angielsku) Currency Symbol (Native)=Symbol waluty (w bie¿¹cym jêzyku) Currency Symbol (ISO 4217)=Symbol waluty (ISO 4217) Currency Format=Styl wartoœci Negative Currency Format=Styl wartoœci ujemnej Formatting=Formatowanie Time Format=Styl godziny Short Date Format=Styl daty krótkiej Long Date Format=Styl daty d³ugiej Number Format=Styl liczby Negative Number Format=Styl liczby ujemnej List Format=Styl listy Native Digits=Cyfry Days Of Week=Dni tygodnia Native Name for Monday=Nazwa poniedzia³ku w bie¿¹cym jêzyku Native Name for Tuesday=Nazwa wtorku w bie¿¹cym jêzyku Native Name for Wednesday=Nazwa œrody w bie¿¹cym jêzyku Native Name for Thursday=Nazwa czwartku w bie¿¹cym jêzyku Native Name for Friday=Nazwa pi¹tku w bie¿¹cym jêzyku Native Name for Saturday=Nazwa soboty w bie¿¹cym jêzyku Native Name for Sunday=Nazwa niedzieli w bie¿¹cym jêzyku Months=Miesi¹ce Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for January=Nazwa stycznia w bie¿¹cym jêzyku February=Nazwa lutego w bie¿¹cym jêzyku March=Nazwa marca w bie¿¹cym jêzyku April=Nazwa kwietnia w bie¿¹cym jêzyku May=Nazwa maja w bie¿¹cym jêzyku June=Nazwa czerwca w bie¿¹cym jêzyku July=Nazwa lipca w bie¿¹cym jêzyku August=Nazwa sierpnia w bie¿¹cym jêzyku September=Nazwa wrzeœnia w bie¿¹cym jêzyku

Native Native Native Native

Name Name Name Name

for for for for

October=Nazwa paŸdziernika w bie¿¹cym jêzyku November=Nazwa listopada w bie¿¹cym jêzyku December=Nazwa grudnia w bie¿¹cym jêzyku Month #13=Nazwa w bie¿¹cym jêzyku dla 13. miesi¹ca

Miscellaneous=Ró¿ne Calendar Type=Typ kalendarza Default Paper Size=Domyœlny rozmiar papieru Measurement System=System miar Start Page=Strona startowa Search Page=Strona wyszukiwania Download Folder=Folder pobierania Current Proxy=Bie¿¹cy serwer proxy Proxy Status=Stan serwera proxy LAN Proxy=Serwer proxy sieci lokalnej %s Proxy Server=Serwer proxy %s Exceptions=Wyj¹tki Module Name=Nazwa modu³u Module Size=Rozmiar modu³u Module Type=Typ modu³u Memory Type=Typ pamiêci Memory Speed=Szybkoœæ pamiêci Module Width=Szerokoœæ modu³u Module Voltage=Napiêcie modu³u Refresh Rate=Szybkoœæ odœwie¿ania Memory Module Features=W³asnoœci modu³u pamiêci Memory Module Manufacturer=Producent modu³u pamiêci ***AMB Manufacturer=AMB gyarto ***DRAM Manufacturer=DRAM gyarto Last Shutdown Time=Ostatnie zamkniêcie systemu Last Boot Time=Ostatnie uruchomienie systemu Current Time=Bie¿¹ca data i czas UpTime Statistics=Statystyka czasu pracy First Boot Time=Pierwsze uruchomienie systemu First Shutdown Time=Pierwsze zamkniêcie systemu Total UpTime=Ca³kowity czas pracy Total DownTime=Ca³kowity czas przestojów Longest UpTime=Najd³u¿szy czas pracy Longest DownTime=Najd³u¿szy przestój Total Reboots=Liczba ponownych uruchomieñ System Availability=Dostêpnoœæ systemu Bluescreen Statistics=Statystyka niebieskich ekranów (BSOD) First Bluescreen Time=Pierwsze wyst¹pienie BSOD Last Bluescreen Time=Ostatnie wyst¹pienie BSOD Total Bluescreens=Liczba BSOD // messages

Please wait until the benchmark is finished running=Proszê czekaæ na zakoñczenie dzia³ania programu testuj¹cego During this time your computer may seem to not be responding=W tym czasie komputer mo¿e nie odpowiadaæ Please do not move the mouse or press any keys=Proszê nie ruszaæ mysz¹ ani nie u¿ywaæ klawiatury ***Please note that results obtained with different versions of EVEREST cannot be compared=Vegye figyelembe, hogy az EVEREST kulonbozo verzioi altal mert eredmenyek nem hasonlithatoak ossze egymassal ***Lavalys constantly improves and optimizes benchmark routines and implements new technologies to provide you with the most accurate and highest benchmark scores.=A Lavalys folyamatosan fejleszti es optimalizalja a sebessegmero rutinokat, hogy az EVEREST a leheto legmagasabb es legpontosabb benchmark eredmenyeket szolgaltassa. Are you sure you want to uninstall=Czy jesteœ pewny, ¿e chcesz odinstalowaæ ***Press Refresh button to start the benchmark=A sebessegmeres inditasahoz nyomja meg a Frissites gombot! Database parameters are not configured yet=Parametry bazy danych nie s¹ jeszcze skonfigurowane Go to: File menu / Preferences / Database=IdŸ do: menu Plik / Ustawienia / Baza danych Are you sure you want to remove all computers from audit?=Czy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ z inspekcji wszystkie komputery? CPU Speed=Szybkoœæ procesora CPU Multiplier=Mno¿nik procesora Min / Max CPU Multiplier=Min. / Maks. mno¿nik procesora CPU Cache=Pamiêæ podrêczna procesora SPD Memory Modules=Modu³y pamiêci SPD CPU FSB=Procesor FSB Memory Bus=Magistrala pamiêci Memory Clock=Czêstotliwoœæ taktowania pamiêci ***DRAM:FSB Ratio=DRAM:FSB arany ***Minimum=Minimum ***Maximum=Maximum ***Average=Atlag original=oryginalny Connecting to FTP server=£¹czenie z serwerem FTP Clear List=Wyczyœæ listê Are you sure you want to clear Internet Explorer cookie list?=Czy na pewno chcesz wyczyœciæ listê "ciasteczek" programu Internet Explorer? Are you sure you want to clear Internet Explorer browser history?=Czy na pewno chcesz wyczyœciæ Historiê programu Internet Explorer? Memory Timings=Taktowanie pamiêci North Bridge Properties=W³aœciwoœci mostka pó³nocnego (Northbridge) North Bridge=Mostek pó³nocny (Northbridge)

South Bridge Properties=W³aœciwoœci mostka po³udniowego (Southbridge) South Bridge=Mostek po³udniowy (Southbridge) Lavalys does not provide official support for this freeware product=Lavalys nie oferuje obs³ugi technicznej dla tego darmowego produktu! AMD Brand ID=ID marki AMD 64-bit x86 Extension=64-bitowe rozszerzenia x86 ***Hardware Random Number Generator=Hardveres veletlenszam generator ***Processor Serial Number=Processzor sorozatszam ***Temperature Sensing Diode=Homero dioda Server port:=Port serwera: A&uthorize Change=A&utoryzuj zmianê SMART Hard Disks Status=Status dysków SMART Group Membership=Cz³onkostwo grupy &Title:=&Tytu³: Report &title:=&Tytu³ raportu: Database Software=Oprogramowanie bazodanowe Database Servers=Serwer baz danych BIOS Upgrades=Uaktualnienia BIOS'u Entry of &INI file=Wpis pliku &INI INI file=Plik INI INI group=Sekcja w INI INI entry=Wpis w INI Chassis Intrusion Detected=Stwierdzono otwieranie obudowy Supported FourCC Codes=Obs³ugiwane kody FourCC PCI-X Bus Properties=W³aœciwoœci magistrali PCI-X PCI-X Device Properties=W³aœciwoœci urz¹dzenia PCI-X Current Bus Mode=Bie¿¹cy tryb magistrali 64-bit Device=Urz¹dzenie 64-bitowe PCI-X 266 Bus=Magistrala PCI-X 266 PCI-X 533 Bus=Magistrala PCI-X 533 %d MHz Operation=Dzia³anie przy %d MHz HyperTransport Version=Wersja HyperTransport Link Type=Rodzaj ³¹cza Link Status=Status ³¹cza Coherent=Koherentne Noncoherent=Niekoherentne Max Link Width In / Out=Maksymalna szerokoœæ ³¹cza we / wy Utilized Link Width In / Out=U¿ywana szerokoœæ ³¹cza we / wy Max Link Frequency=Maksymalna czêstotliwoœæ taktowania ³¹cza Current Link Frequency=Bie¿¹ca czêstotliwoœæ taktowania ³¹cza Primary / Secondary Bus Number=Podstawowy / dodatkowy numer magistrali

You specified a command-line option that is unavailable in the NR (No Remote) edition of %s you are currently running=Okreœlona opcja linii zlecenia jest niedostêpna w wydaniu NR (No Remote) %s, którego aktualnie u¿ywasz. To use one or more of the following command-line options, please use the non-NR edition of %s=Aby u¿yæ dowolnej z nastêpuj¹cych opcji u¿yj %s w wersji nie NR. File Properties=W³aœciwoœci pliku File properties logged by the File Scanner:=W³aœciwoœci pliku zarejestrowane przez Skaner plików: Active Mode=Aktywny tryb EVEREST Home Edition is intended to be used only in home environment.=EVEREST Home Edition przeznaczony jest jedynie do u¿ytku w œrodowisku domowym. This computer is a member of a network domain (%s), which is not supported by EVEREST Home Edition.=Ten komputer jest cz³onkiem domeny sieciowej(%s), co nie jest obs³ugiwane przez EVEREST Home Edition. Please use EVEREST Corporate Edition instead of Home Edition in a corporate environment.=W œrodowisku korporacyjnym u¿ywaj EVEREST Corporate Edition, a nie Home Edition. This page is outdated! Press 'Refresh' button to update it=Zawartoœæ tej strony jest nieaktualna! By j¹ odœwie¿yæ, naciœnij przycisk 'Odœwie¿'. // alerting EVEREST Alert=Alert programu EVEREST Alert=Alert Alerting=Alerty Alert Methods=Metody wywo³ywania alertów Alert Trigger=Zdarzenia wywo³uj¹ce alerty Alert Triggers=Zdarzenia wywo³uj¹ce alerty Alert Description=Opis alertu &Number of minutes between checking for alerts:=Liczba &minut pomiêdzy kolejnymi odczytami wyst¹pieñ alertów: N&umber of hours between sending repetitive alerts:=Liczba go&dzin, po up³ywie których wywo³ywane s¹ powtórzone alerty: ***Store system configuration details in:=Rendszer-konfiguracios adatok tarolasi helye: ***TEMP folder of the logged-on user=Az aktualis felhasznalo TEMP mappaja ***Root folder of the system drive=A rendszermeghajto fokonyvtara Display an alert &window=Wyœwietl &okno powiadomienia Send an &e-mail to:=Wyœlij wiadomoœæ &e-mail do: Send an entry to a log &server:=Wyœlij jako wpis do dziennika &serwera: Send a Windows &message to:=Wyœlij &wiadomoœæ u¿ywaj¹c us³ug pocztowych Windows do: Write to a &TXT log file:=Zapisz w &tekstowym pliku dziennika: Write to a &HTML log file:=Zapisz w pliku dziennika w formacie &HTML: Note: Don't forget to configure e-mail sending options on the E-mail page!=Nie zapomnij na stronie E-mail skonfigurowaæ opcji wysy³ania wiadomoœci e-mail! Select Log File=Wybierz plik dziennika

Trigger Description=Opis zdarzenia When virus database is older than=Gdy baza antywirusowa jest starsza ni¿ When system drive free space is below=Gdy wolnej przestrzeni na dysku systemowym jest mniej ni¿ Software installation/uninstallation=Dodanie / usuniêcie oprogramowania Service installation/uninstallation=Dodanie / usuniêcie us³ugi "Auto Start" list change=Zmiana na liœcie "Autostart" Network shares change=Zmiana w udzia³ach sieciowych PCI devices list change=Zmiana na liœcie urz¹dzeñ PCI USB devices list change=Zmiana na liœcie urz¹dzeñ USB SMART predicted hard disk failure=Przewidywana awaria dysku (SMART) System memory size change=Zmiana rozmiaru pamiêci fizycznej Computer name change=Zmiana nazwy komputera Winlogon Shell change=Zmiana pow³oki logowania Critical system status detected:=Wykryto krytyczny stan systemu: Please report this issue to your network administrator=Proszê zg³osiæ ten problem administratorowi sieci Virus database is %d days old=Baza antywirusowa ma %d dni System drive free space is %d%%=Jest tylko %d%% wolnej przestrzeni na dysku systemowym New software installed:=Dodano oprogramowanie: New service installed:=Dodano us³ugê: Software removed:=Usuniêto oprogramowania: Service removed:=Usuniêto us³ugi: New "Auto Start" list entry:=Nowy wpis na liœcie "Autostart": "Auto Start" list entry removed:="Usuniêto wpis z listy "Autostart": New network share:=Nowy udzia³ sieciowy: Network share removed:=Usuniêty udzia³ sieciowy: New PCI device:=Nowe urz¹dzenie PCI: New USB device:=Nowe urz¹dzenie USB: PCI device removed:=Usuniête urz¹dzenie PCI: USB device removed:=Usuniête urz¹dzenie USB: Sending alert message in e-mail=Wysy³anie alertu jako wiadomoœci e-mail Sending alert message to log server=Wysy³anie alertu jako wpisu do pliku dziennika serwera Sending alert message using Windows messaging=Wysy³anie alertu u¿ywaj¹c us³ug pocztowych Windows Alert message sent=Wys³ano alert Alert message cannot be sent=Alert nie mo¿e byæ wys³any // sensor icons Sensor Icon=Ikona czujnika Sensor Icons=Ikony czujników ***Sensor Icon, OSD=Erzekelo ikon, OSD ***Hardware Monitoring=Hardverfigyeles ***Icons, OSD=Ikonok, OSD ***Vista Sidebar=Vista oldalsav ***Logging=Naplozas ***External Applications=Kulso alkalmazasok ***Icon Text=Ikon szoveg ***OSD Text=OSD szoveg

***Sidebar Text=Sidebar szoveg ***Icon &background color:=Ikon &hatterszin: ***Icon &text color:=Ikon &szovegszin: ***&Label:=&Cimke: ***&Font name:=&Betutipus: ***OSD &font name:=OSD &betutipus: ***&OSD text color:=&OSD szovegszin: ***&Text color:=S&zovegszin: ***Text &size:=&Szovegmeret: ***O&SD text size:=OS&D szovegmeret: ***Display temperatures in &Fahrenheit=Homersekletek megjelenitese &Fahrenheit fokban ***Degree sym&bol:=Hofok szim&bolum ***Display &icons on OSD panel=&Ikonok megjelenitese az OSD panelen ***Display l&abels on OSD panel (e.g. "Motherboard")=&Cimkek megjelenitese az OSD panelen (pl. "Alaplap") ***&Align items to the right=&Elemek jobbra igazitasa ***&Keep OSD the topmost window (always on top)=&Az OSD panel legyen a legfelso ablak (mindig lathato) ***OSD panel &background color:=OSD panel &hatterszine: ***&Background color:=&Hatterszin: ***OSD panel &transparency:=OSD panel a&tlatszosaga: ***&Decimal digits for voltage values:=Feszultseg ertekek &decimalis jegyeinek szama: T&ransparent=P&rzezroczysty ***"Se&nsor" page:="Er&zekelo" oldal: ***&Sensor icons:=E&rzekelo ikonok: ***&Vista Sidebar:=&Vista Sidebar: ***LC&D:=LC&D: ***&OSD panel:=&OSD panel: ***&Log file:=&Naplofajl: ***E&xternal applications:=&Kulso alkalmazasok: ***S&how sensor icons=E&rzekelo ikonok megjelenitese ***Show OSD pa&nel=OSD pa&nel megjelenitese ***&Enable Vista Sidebar support=Vista Sidebar tamogatas &engedelyezese ***S&how header=Fejlec megjeleni&tese ***&Use HKLM in Registry=H&KLM hasznalata a Regisztracios adatbazisban ***Black=Fekete ***Blue=Kek ***Dark Blue=Sotetkek ***Dark Green=Sotetzold ***Gold=Arany ***Gray=Szurke ***Green=Zold ***Orange=Narancs ***Red=Voros ***Silver=Ezust ***White=Feher ***&Enable Logitech keyboard LCD support=Logitech billentyuzet LCD tamogatas &engedelyezese ***Page 1=1. oldal ***Page 2=2. oldal ***Page 3=3. oldal ***Page 4=4. oldal

***New &Item=Uj &elem ***New &BMP=Uj &BMP ***Mo&ve Up=&Fel ***Move Do&wn=&Le ***Label and value &separator:=Cimke es ertek &elvalaszto: ***Align &to the right=&Jobbra igazitas ***Show &unit (e.g. Celsius, RPM, Volt)=&Mertekegyseg megjelenitese (pl. Celsius, RPM, Volt) ***&Automatic=&Automatikus ***&Custom:=&Egyeni: Hard Disk #%d=Dysk twardy nr %d ***Log sensor readings to &HTML log file:=Szenzor ertekek naplozasa &HTML fajlba: ***Log sensor readings to &CSV log file:=Szenzor ertekek naplozasa &CSV fajlba: ***&Log started and stopped processes=&Indulo es leallo folyamatok naplozasa ***Processes started:=Indult folyamatok: ***Processes stopped:=Leallt folyamatok: ***Enable &shared memory=&Megosztott memoria engedelyezese ***Enable writing sensor values to &Registry=Szenzor ertekek &Regisztracios adatbazisba irasa ***Enable writing sensor values to &WMI=Szenzor ertekek &WMI-ba irasa // remote control &Dithering:=&Symulowanie kolorów: &User interface effects:=&Efekty interfejsu u¿ytkownika: Desktop &wallpaper:=&Tapeta pulpitu: Desktop &resolution:=&Rozdzielczoœæ pulpitu: Desktop &color depth:=&G³êbia kolorów pulpitu: Ign&ore all inputs (view only)=&Ignoruj wejœcia danych (tylko podgl¹d) No dithering=Bez symulowania kolorów 8-bit (256 colors)=8 bitów (256 kolorów) 16-bit (HiColor)=16 bitów (tzw. High Color) 24-bit (TrueColor)=24 bity (tzw. True Color) 32-bit (TrueColor)=32 bity (tzw. True Color) Leave unchanged=Pozostaw bez zmian Disable during connection=Wy³¹cz podczas po³¹czenia Remove during connection=Usuñ podczas po³¹czenia ***Use dithering to save network bandwidth=Szinmelyseg csokkentessel a halozati savszelesseg hasznalat csokkentheto ***Disable UI effects to improve remote control performance and responsiveness=Felhasznaloi felulet hatasok letiltasaval javithato a tavvezerles sebessege es reakcioideje ***Remove desktop wallpaper to improve remote control performance and save network bandwith=Az asztal tapeta eltavolitasaval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat ***Use a lower desktop resolution to improve remote control performance and save network bandwith=Alacsonyabb asztal felbontas hasznalataval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat

***Use a lower desktop color depth to improve remote control performance and save network bandwith=Alacsonyabb asztal szinmelyseg hasznalataval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat // Benchmark results save & compare ***Result=Eredmeny ***Results=Eredmenyek ***%d results=%d eredmeny ***Benchmark Result=Sebessegmeres eredmenye ***Please enter benchmark result description:=Adja meg a sebessegmeres eredmenyenek leirasat: ***Show &Reference Results=&Referencia eredmenyek mutatasa ***Show &User Results=&Felhasznaloi eredmenyek mutatasa ***&Add Result to User List=Eredmeny &hozzaadasa a felhasznaloi listahoz ***Manage User Results=Felhasznaloi eredmenyek karbantartasa ***&Manage User Results=Felhasznaloi eredmenyek &karbantartasa ***Test Name=Teszt neve ***CRC Error=CRC hiba ***&Delete Selected Results=Kijelolt eredmenyek &torlese // Portable Computer page ***%s Platform Compliancy=%s platform teszt ***%s Compliant=%s megfeleles ***Mobile PC Physical Info=Mobil PC fizikai informaciok ***System Type=Rendszer tipusa ***Memory Sockets=Memoria foglalatok ***Max. Memory Size=Max. memoria meret ***Hard Disk Type=Merevlemez tipusa ***LCD Size=LCD merete ***GPU Type=GPU tipusa ***WLAN Network Adapter=WLAN halozati kartya ***Bluetooth Adapter=Bluetooth vezerlo ***PCMCIA Slots=PCMCIA bovitohelyek ***ExpressCard Slots=ExpressCard bovitohelyek ***USB Ports=USB portok ***FireWire Ports=FireWire portok ***Video Outputs=Video kimenetek ***Battery Type=Akkumulator tipusa ***Max. Battery Time=Max. akkumulator ido ***Integrated=Integralt ***Optional=Opcionalis // IPMI page ***IPMI System Event Log=IPMI rendszer esemenynaplo ***IPMI Sensor=IPMI erzekelo // tray icon ***&Open EVEREST=EVEREST &megnyitasa ***&Hide Main Window=Program ablak &elrejtese ***&Hide Sensor Icons=Erzekelo ikonok &elrejtese ***&Hide OSD Panel=OSD panel &elrejtese // Enhanced Performance Profiles

***Profile Name=Profil neve ***Optimal Performance Profile=Optimalis teljesitmeny profil // Multi-GPU ***CrossFire Status=CrossFire allapota ***SLI Status=SLI allapota ***CrossFire Video Adapters=CrossFire videokartyak ***SLI Connector=SLI-csatlakozo ***SLI GPUs=SLI GPU-k szama


								
To top