lang lv - DOC

Document Sample
lang lv - DOC Powered By Docstoc
					// // // // // // // // //

Latvian language module for EVEREST Translated by: Ivo Viksna (ivvi<at>inbox<dot>lv) Currently maintained by: Ivo Viksna (ivvi<at>inbox<dot>lv) Last updated: Jan 20, 2008

// Ja jums ir kas labojams, tad dodiet zinju! // application menus &File=&Fails &View=&Skatît &Report=&Atskaite &Audit=R&evîzija Re&mote=&Tâlvadîba Fav&orites=&Mana izlase &Information=&Informâcija ***&Tools=&Eszkozok &Help=&Palîgs // application menuitems &Audit Manager=Audita &Pârvaldnieks &Database Manager=&Datubâzes Pârvaldnieks &Change Manager=&Izmaiòu Pârvaldnieks ***Disk &Benchmark=&Hattertarolo sebessegmeres ***C&ache And Memory Benchmark=Gyorsito&tar es memoria sebessegmeres ***&Monitor Diagnostics=&Monitor diagnosztika ***System &Stability Test=Rendszer &stabilitasteszt ***EVEREST &CPUID=EVEREST &CPUID &Preferences=&Uzstâdîjumi E&xit=&Aizvçrt &Search=&Meklçðana ***&Toolbars=&Eszkoztarak ***Status &Bar=Allapot&sor Large &Icons=&Lielas ikonas &Small Icons=&Mazas ikonas &List=&Saraksts &Details=&Informâcija &Expand=&Paplaðinât &Collapse=Saða&urinât &Report Wizard=&Atskaiðu veidnis Qu&ick Report=Â&trâ atskaite All pages=Visas lappuses menu=izvçlne Menu=Izvçlne Favorites=Mana izlase Report &Converter=Atskaiðu &pârveidotâjs R&emote Report Wizard=Attâlinâto atskaiðu &veidnis

&Add Report Files=Pievienot &atskaiðu failus Add Reports from Data&base=Pievienot atskaites no &datubâzes &Files=&Faili F&older=&Mape Compare &List=&Salîdzinâðanas saraksts &Computers=Da&tori &Users=&Lietotâji &Statistics Details=Stat&istika Statistics &Diagram=Statistikas dia&gramma Full &HTML Report=Pilna &HTML atskaite Remove &Computer from Audit=&Izòemt datoru no audita Remove All C&omputers from Audit=I&zòemt visus datorus no audita &Join Lines=Apvienot &rindas D&elete Section=&Izdzçst izvçlçtos Connect to &Remote Computer=&Savienoties ar attâlinâto datoru Monitor Remote Computers=Attâlinâto datoru monitorings &Monitor Remote Computers=Attâlinâto datoru &monitorings &Accept Incoming Remote Connections=&Apstiprinât ienâkoðos attâlinâtos savienojumus &Ignore Incoming Remote Connections=&Noraidît ienâkoðos attâlinâtos savienojumus Remote Computer Information=Informâcija par attâlinâto datoru Remote Computer &Information=&Informâcija par attâlinâto datoru Message to Remote User=Ziòojums attâlinâtam lietotâjam Me&ssage to Remote User=&Ziòojums attâlinâtam lietotâjam &Browse Files=&Failu apskate &Processes=Pro&cesi Screen S&hot=Ekrâna &fotouzòçmums &Full Size=&Pilns izmçrs &Half Size=1/&2 izmçra Q&uarter Size=1/&4 izmçra &Operations=&Darbi R&un Program=P&rogrammas palaiðana &Close %s=&Aizvçrt %s &Turn Off=I&zslçgt &Restart=Pâr&startçt &Log Off=Bei&gt sesiju &View Log=&Atskaites apskate &Disconnect=&Atvienot Add to &Favorites=&Pievienot Manai Izlasei Remove from F&avorites=&Izòemt no Manas Izlases &Web=&Web &Info Database Status=&Ziòas par datubâzi &What's New=&Kas jauns? ***%s &Help=%s &sugoja %s &Online=%s &Online ***%s &Forum=%s &forum

&Contact=&Sakari &License=&License C&ommand-line Options=&Komandrindas uzstâdîjumi ***&Enter Product Key=&Termekkulcs beirasa &About=&Par programmu Preferences=Uzstâdîjumi License Agreement=Licenses vienoðanâs Registration=Reìistrâcija What's New=Kas jauns // remote features Local=Lokâls Remote=Attâlinâts Connect to Remote Computer=Pievienoties attâlinâtam datoram Connect to &single computer=Pievienoties &vienam datoram Address:=Adrese: Scan local &network for computers=Meklçt datorus lokâlajâ &tîklâ Network:=Tîkls: Connection Established=Savienojums atjaunots Client Connected=Klients savienots Connection Refused=Savienojums atteikts Please enter command line=Ievadiet kommandrindu Please enter process name=Lûdzu ievadiet procesa nosaukumu Please enter service name=Lûdzu ievadiet servisa nosaukumu Incoming Message=Ienâkoðais paziòojums To:=Kam: From:=No: &Send=&Nosûtît &Reply=A&tbildçt Run Program=Palaist programmu Remote File Browsing=Attâlinâto failu apskate Remote Screen Shot=Attâlinâtais ekrâna fotouzòçmums Remote Program Launch=Attâlinâtas programmas palaiðana Remote Server Shutdown=Attâlinâta servera izslçgðana Remote Power Off=Attâlinâta izslçgðana Remote Restart=Attâlinâta pârstartçðana Remote Log Off=Attâlinâtâs sesijas beigas Remote computer is currently busy. Please try again later=Attâlinâtais dators paðlaik ir aizòemts. Lûdzu mçìiniet vçlâk Connection Type=Savienojuma tips Simple=Vienkârð Command=Komanda Server Log=Servera protokols C&lear=At&tîrît // remote monitor Columns=Kolonna &Columns=&Kolonna Remote Monitor=Attâlinâto datoru monitors Connect to Remote Computers=Pievienoties attâlinâtiem datoriem Connect to &Remote Computers=&Pievienoties attâlinâtiem datoriem &Remove from List=&Izòemt no saraksta Address=Adrese

Pending=Aizture Busy=Aizòemts OS=OS Idle Time=Dîkstâve Mem. Total=Kopçjâ atmiòa Mem. Free=Brîvâ atmiòa Disk Total=Pavisam uz diska Disk Free=Brîva uz diska Active Window=Aktîvais logs Process #%d=%d. process Service #%d=%d. serviss Screen Shot=Ekrâna fotouzòçmums Save Screen Shot=Saglabât ekrâna fotouzòçmumu JPEG files=JPEG fails Save &As=&Saglabât kâ Date Modified=Izmaiòu datums Browse=Apskatît Process and Service Monitor=Procesu un servisu pârraugs Process #%d name:=%d. procesa nosaukums: Service #%d name:=%d. servisa nosaukums: Update Frequency=Precizçjumu bieþums UpTime, IdleTime:=Darbspçjas laiks, Dîkstâves laiks: CPU usage:=CPU lietoðana: Memory usage:=Atmiòas lietoðana: Hard disk usage:=Cietâ diska lietoðana: Network usage:=Tîkla lietoðana: SMART status:=SMART stâvoklis: Anti-virus status:=Antivîrusa stâvoklis: Process count:=Procesu skaits: Active window:=Aktîvais logs: Process monitor:=Procesu pârraugs: Service monitor:=Servisu pârraugs: seconds=Sekundes Start Service=Sâkt servisu St&art Service=&Sâkt servisu Stop Service=Apturçt servisu &Stop Service=&Apturçt servisu Connect &To=Pievieno&ties pie Remote Moni&tor=Attâlais Moni&tors Remote System &Information=Attâlâs Sistçmas &Informâcija Remote Co&ntrol=Attâlâ &Vadîba Computer Groups=Datoru grupas New Computer Group=Jauna datoru grupa Modify Computer Group=Pârveidot datoru grupu &Group name:=&Grupas nosaukums: Address may be one of the following items:=Adrese var bût viena no sekojoðâm: computer name (e.g. ADMINPC)=Datora vârds (piem. ADMINPC) IP address (e.g. 192.168.0.8)=IP adrese (piem. 192.168.0.8) IP address range (e.g. 192.168.0.1-192.168.0.21)=IP adreðu diapazons (piem. 192.168.0.1-192.168.0.21) Multiple addresses can be entered, separated by comma=Var bût ievadîtas vairâkas adreses atdalîtas ar komatu Display disk spaces in &GB=Râdît diska ietilpîbu &GigaBaitos

Shortcuts=Îsinâjumikonas &Description:=&Apraksts: &Command-line:=&Komandrinda: Run on the &local computer=Izpildît uz &lokâlâ datora Run on the &remote computer=Izpildît uz &attâlinâtâ datora // remote report New=Jauns &New=&Jauns N&ew=J&auns Delete=Dzçst &Delete=&Dzçst &Select All=&Izvçlçties visu &Clear All=&Attîrît visu Command sent=Aizsûtîtâ komanda Welcome to the Remote Report wizard=Attâlinâto atskaiðu veidnis This wizard will help you to create report files of remote computers.=Ðis veidnis palidzçs izveidot atskaiti par attâlinâtiem datoriem. Remote computers=Attâlinâtie datori &Remote Computers=&Attâlinâtie datori Please choose the computers you want to have report of:=Izvçlieties datorus, par kuriem ir nepiecieðamas atskaites: Report output=Rezultâts Please enter reports file name and reports folder:=Lûdzu ievadiet atskaites faila un mapes nosaukumu : &Destination folder for the collected reports:=&Galamçría mape priekð savâktajâm atskaitçm: File&name for the collected reports:=Faila &nosaukums priekð savâktajâm atskaitçm: Save to &file=Sa&glabât failâ &Send in e-mail=Sûtît pa &e-pastu // remote processes End Process=Izbeigt procesu &End Process=&Izbeigt procesu Are you sure you want to end '%s'?=Vai Jûs patieðâm vçlaties izbeigt: '%s'? // winsock errors Remote computer cannot be found=Attâlinâtais dators nav atrasts Connection timed out=Savienojuma gaidîðanas laiks ir beidzies Remote computer name cannot be resolved=Nevar atrisinât attâlinâtâ datora vârdu Incorrect password=Kïûdaina parole // info database status Info Database Status=Ziòas par datubâzi Motherboards=Sistçmplates Hard Disk Drives=Cietie diski Optical Drives=Optiskie diski Video Adapters=Videoadapteri Monitors=Monitori JEDEC Manufacturers=JEDEC raþotâjs

// database manager Database Manager=Datubâzes pârvaldnieks %d reports=%d atskaites %d computers=%d datori %d users=%d lietotâji %d days old=%d dienas sens %d reports selected=%d atskaites izvçlçtas Refresh=Atjaunot &Refresh=&Atjaunot Show &Outdated Reports=&Parâdît novecojuðâs atskaites &Insert Report Files to Database=Pievienot &atskaites failus datubâzei &Export Selected Reports=&Eksportçt izvçlçtâs atskaites &Delete Selected Reports=&Izdzçst izvçlçtâs atskaites Delete &Outdated Reports=Izdçst &novecojuðâs atskaites Switch &RComplete Field to Yes=Pârslçgt &RComplete lauku uz "JÂ" Do you want to insert '%s' file to database?=Vai jûs vçlaties failu '%s' pievienot datubâzei? Do you want to insert %d report files to database?=Vai jûs vçlaties pievienot %d failus datubâzei? outdated=novecojis Lines=Rindiòas Reports=Atskaites Inserting report file to database=Atskaites faila pievienoðana datubâzei Exporting report from database=Atskaites faila eksportçðana no datubâzes Deleting report from database=Atskaites izdzçðana no datubâzes Insert Report Files to Database=Atskaites failu pievienoðana datubâzei &Use file name instead of computer name=&Izmantot faila nosaukumu datora nosaukuma vietâ &Only insert the lines used by Audit Statistics=I&evietot tikai Statistikas Audita izmantotâs rindiòas ***&Delete inserted report files after successful insertion=&Beillesztett riport fajlok torlese a sikeres beillesztes utan &Show grid lines=&Râdît reþìi // change manager Change Manager=Izmaiòu pârvaldnieks Start=Sâkt &Start=&Sâkt Checking for changes=Pârbaude uz izmaiòâm Full List=Pilns saraksts Value Before=Iepriekðçjâ vçrtîba Value After=Vçrtîba pçc tam Added=Pievienots Removed=Izòemts Changed=Izmainîts %d events=%d notikumi Load reports from:=Ielâdçt atskaites no: &Folder (CSV report files):=&Mape (CSV atskaites faili): Filter=Filtrçt Filter By Date=Filtrçt pçc datuma Filter By Component=Filtrçt pçc komponentçm &List all events=Visi &notikumi Li&st all events=Vi&si notikumi

List events occured in the past &days:=Pagâjuðo &dienu notikumi: List e&vents occured in the past days:=&Pagâjuðo dienu notikumi: List events occured in the following date &interval:=Notikumi laika &intervâlâ: HW Components=HW sastâvdaïas SW Components=SW sastâvdaïas DMI Components=DMI sastâvdaïas Displaying changes=Izmaiòu parâdîðana // report converter Report Converter=Atskaiðu pârveidotâjs Destination=Saòçmçjs Add &Files=Pievienot &failus Add F&older=Pievienot &mapi Remove=Aizvâkt &Remove=&Aizvâkt &Destination folder:=&Galamçría mape: Type of converted &reports:=Pârveidoto a&tskaiðu tips: Converting report file=Atskaites faila pârveidoðana // hints Double-click to open file properties window=Dubultklikðíis: atvçrt faila îpaðîbu logu Double-click to browse share= Dubultklikðíis: kopçjo resursu apskate Double-click to modify user/group settings= Dubultklikðíis: izmainît uzstatîjumus user/group Double-click to open display properties window= Dubultklikðíis: atvçrt ekrâna îpaðîbu logu Double-click to open multimedia properties window= Dubultklikðíis: atvçrt multimedijas îpaðîbu logu Double-click to open game controller properties window= Dubultklikðíis: atvçrt spçïu kontroliera uzstâdîjumu logu Double-click to open network connections window= Dubultklikðíis: atvçrt tîkla îpaðîbu logu Double-click to run DirectX Diagnostics= Dubultklikðíis: palaist DirectX Double-click to open printers window= Dubultklikðíis: atvçrt printeru logu Double-click to modify task properties=Dubultklikðíis: izmainît uzdevumu îpaðîbas Double-click to uninstall program=Dubultklikðíis: Izdzçst programmu Double-click to launch Control Panel applet=Dubultklikðíis: palaist kontrolpaneïa lietotni Double-click to empty recycle bin=Dubultklikðíis: iztîrît miskasti Double-click to edit system file=Dubultklikðíis: labot sistçmas failu Double-click to browse folder=Dubultklikðíis: mapes apskate Double-click to open event properties window=Dubultklikðíis: atvçrt notikumu îpaðîbas Double-click to open ODBC properties window=Dubultklikðíis: atvçrt ODBC îpaðîbas Double-click to open statistics details window=Dubultklikðíis: atvçrt informâcijas statistikas logu Double-click to browse URL=Dubultklikðíis: URL apskate // init

Loading Icons=Ikonu ielâde Loading Driver=Draivera ielâde Loading Data=Datu ielâde Reading MSR Data=MSR datu nolase Loading BIOS Content=BIOS informâcijas nolase Scanning SMART Devices=SMART ierîèu skançðana Scanning RAID Devices=RAID ierîèu skançðana Scanning Windows Devices=Windows ierîèu skançðana Scanning PCI Devices=PCI ierîèu skançðana Measuring CPU Speed=CPU âtruma mçrîðana Updating Windows Devices=Atjaunoju Windows iekârtas ***Detecting sensor information=Erzekelo informacio lekerdezese // internet update This program will be restarted to complete the update=Ðî programma tiks pârstartçta, lai pabeigtu modifikâciju NetUpdate is finished=NetUpdate darbs ir pabeigts Query NetUpdate information=NetUpdate informâcijas pieprasîjums This software is up to date=Ðai programmai modifikâcija nav nepiecieðama Cannot complete the update=Nav iespçjams pabeigt programmas modifikâciju %d KB downloaded=%d KB ielâdçts %d of %d KB=%d no %d KB Connecting to the Internet=Savienojums ar internetu Starting Internet download session=Interneta lejuplâdes sesijas sâkums Connecting to NetUpdate server=Pievienoðanâs NetUpdate serverim Downloading NetUpdate information=NetUpdate informâcijas lejuplâde Query NetUpdate variants=NetUpdate variantu pieprasîjums No variants found=Varianti nav atrasti New version of %s found=Atrasta jauna versija %s Do you want to upgrade to it=Vçlaties modificçt lîdz viòai Question=Jautâjums Ready to update=Gatavs modifikâcijai old=veca new=jauna Variant=Variants Local Folder=Vietçjâ mape bytes/s=Baiti/s KB/s=KB/s MB/s=MB/s GB/s=GB/s MPixel/s=Mpikseïi/s MTexel/s=Mtekseïi/s Mbit/s=MBiti/s Software Update=Programmas modifikâcija Downloading %s=Lejuplâde %s Update Description=Modifikâcijas apraksts Update Comment=Modifikâcijas komentârs Update Type=Modifikâcijas tips Product Description=Produkta apraksts Product Copyright=Produkta autortiesîbas Product Comment=Produkta komentârs Preview version - Only for testing purposes=Pieòemðanas versija, tikai testçðanai Beta release=Beta versija

Final release=Beigu versija // report wizard Report wizard=Atskaiðu veidnis Remote Report wizard=Attâlinâto atskaiðu veidnis Quick Report=Âtrâ atskaite Remote Report=Attâlinâtâ atskaite Command-line=Komandrinda &Back=&Atpakaï &Next=&Tâlâk OK=OK Cancel=Atcelt ***Apply=Alkalmaz &Load=&Ielâdçt &Save=&Saglabât &Finish=&Gatavs Welcome to the Report wizard=Laipni lûgti atskaiðu veidnî This wizard will help you to create a report of your computer.=Ðeit Jûs varçsiet uztaisît atskaiti par savu datoru. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Pçc ðî veidòa pabeigðanas Jûs varçsiet atskaiti izdrukât, saglabât failâ vai aizsûtît iekð e-pasta. Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Lûdz mçìiniet samazinât informâciju atskaitç, lai izvairîtos no apjomîgâm atskaitçm. You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Jûs varat sekmçt programmas attîstîbu sûtot atskaiðu failus par daþâdiem datoriem programmas autoram: To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Lai garantçti atskaitç neiekïautu personîgu vai konfidenciâlu informâciju, izvçlieties profilu "Sadaïas par aparatûru" Report Profiles=Atskaiðu profili Please choose a desired report layout profile:=Izvçlieties vajadzîgo atskaites profilu: &All pages=&Visas sadaïas Sys&tem Summary only=Tikai sistçmas kopçjâ &informâcija &Hardware-related pages=&Sadaïas par aparatûru &Software-related pages=Sadaïas par &programmatûru B&enchmark pages=T&estu sadaïas Pages required for a&udit=Sadaïas priekð &audita &Custom selection=Pçc &lietotâja izvçles &Load from file:=Ielâdçt no &faila: Custom Report Profile=Lietotâja profils Please select the pages you want to include in the report:=Izvçlieties atskaitç iekïaujamâs sadaïas: Report format=Atskaites formâts Please choose a desired report format:=Izvçlieties atskaites formâtu: Plain &Text=&Parasts teksts ***&HTML=&HTML ***&MHTML=&MHTML ***&XML=&XML ***&CSV=&CSV ***M&IF=M&IF

***I&NI=I&NI ***&ADO=&ADO &Database=&Datubâze Submit Report=Nosûtît atskaiti Report saved to '%s'=Atskaite saglabâta iekð '%s' Processing=Apstrâde Transferring=Pârvadîðana Done=Gatavs Error=Kïûda Generating report=Atskaites ìenerçðana Saving report=Atskaites saglabaðana Preparing MHTML code=MHTML koda sagatavoðana Generating MHTML code=MHTML koda ìenerçðana Removing MHTML temp files=MHTML pagaidu failu izmeðana %d of %d=%d no %d &Close=&Aizvçrt Stop=Apturçt &Stop=&Apturçt &Registration Request=&Reìistrâcijas pieprasîjums Opening report file '%s'=Atver atskaites failu '%s' Homepage=Mâjaslapa ***Benchmark Module=Sebessegmero modul Report Type=Atskaites tips Generator=Ìenerçtâjs Computer Type=Datora tips Date=Datums Time=Laiks %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=cilindri: %d, galviòas: %d, sektori celiòâ: %d, baiti sektorâ: %d Load Report Profile=Ielâdçt atskaites profilu Save Report Profile=Saglabât atskaites profilu %s report files=Atskaites faili %s %s archives=Arhîvs %s All files=Visi faili Report files=Atskaiðu faili Report of <%s>=Atskaite: <%s> Physical Drive=Fiziskais disks Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Atskaite ievietota datubâzç. Pati atskaite nav redzama. Warning: Error occured during report generation process=Uzmanîbu! Kïûda atskaites ìenerçðanâ Warning: Error occured during report insertion process=Brîdinâjums: Kïûda atskaites ievietoðanâ Save To File=Saglabât failâ Send In E-mail=Nosûtît pa e-pastu Print Preview=Izdrukas priekðapskats Print=Drukât Print Pre&view=&Izdrukas priekðapskats &Print=&Drukât Close=Aizvçrt // audit manager Audit Manager=Audita pârvaldnieks &Undo=&Atsaukt

Components=Komponentes Audit Components=Auditçt sastâvdaïas Audit Filter=Auditçt filtru List 1 (HW Component)=Saraksts 1 (HW sastâvdaïa) List 2 (SW Component)=Saraksts 2 (SW sastâvdaïa) List 3 (DMI Component)=Saraksts 3 (DMI sastâvdaïa) List 4 (Computer)=Saraksts 4 (Dators) Statistics 1 (Narrow)=Statistika 1 (Saðaurinâta) Statistics 2 (Wide)=Statistika 2 (Plaða) &Edit=&Rediìçt &Copy=&Kopçt Copy &All=Kopçt &visu ***Copy &Value=E&rtek masolasa ***Copy &Debug Info to Clipboard=&Debug informacio masolasa a Vagolapra Statistics Details=Statistikas informâcija Statistics Diagram=Statistikas grafiks Save Statistics Diagram=Saglabât statistikas grafiku Operating System Family=OS ìimene CPU Manufacturer=CPU raþotâjs CPU Count=CPU skaits CPU Clock=CPU takts frekvence CPU Type & Clock=CPU tips un takts frekvence System Memory Size=Sistçmas atmiòas apjoms System Memory Type=Sistçmas atmiòas tips Memory Modules Count=Atmiòas moduïu skaits Video Adapter + Memory Size=Videoadapteris + atmiòas lielums Monitor + Serial Number=Monitors + sçrijas numurs Local Disks Total Size=Lokâlo disku kopçjais sakits Local Disks Free Space=Brîvs uz lokâlajiem diskiem Local Disks Space Percent=Apjoma procents uz lokâlajiem diskiem Disk Drives Count=Disku skaits Optical Drives Count=Optisko disku skaits Partition Size=Nodalîjuma izmçrs Partition Free Space=Brîvs nodalîjumâ Partition Space Percent=Apjoma procents nodalîjumâ Partitions Count=Nodalîjumu skaits Modem=Modçms Network Adapter + IP Address=Tîkla adapteris + IP adrese Primary IP Address=Primârâ IP adrese Primary MAC Address=Primârâ MAC adrese Installed Programs + Version=Uzstâdîtâs programmas + versija DMI BIOS Vendor=DMI BIOS pârdevçjs DMI BIOS Version=DMI BIOS versija DMI System Manufacturer=DMI sistçmas raþotâjs DMI System Product=DMI sistçma DMI System Version=DMI sistçmas versija DMI System Serial Number=DMI sistçmas sçrijas numurs DMI System UUID=DMI sistçmas UUID DMI Motherboard Manufacturer=DMI sistçmplates raþotâjs DMI Motherboard Product=DMI sistçmplate DMI Motherboard Version=DMI sistçmplates versija DMI Motherboard Serial Number=DMI sistçmplates sçrijas numurs DMI Chassis Manufacturer=DMI ðasijas raþotâjs DMI Chassis Version=DMI ðasijas versija

DMI Chassis Serial Number=DMI ðasijas sçrijas numurs DMI Chassis Asset Tag=DMI ðasijas etiíete DMI Chassis Type=DMI ðasijas tips DMI Total / Free Memory Sockets=DMI kopâ / Brîvi atmiòas spraudòi DMI Total Memory Sockets=Kopâ DMI atmiòas spraudòu DMI Free Memory Sockets=Brîvi DMI atmiòas spraudòi No devices found=Ierîces nav atrastas Gathering audit data=Audita informâcijas iegûðana Displaying audit data=Audita informâcijas râdîðana Adding reports to audit=Atskaiðu pievienoðana auditam Connecting to database=Savienojas ar datubâzi Successful database connection=Veiksmîgs savienojums ar datubâzi Database connection failed=Neizdevies savienojums ar datubâzi Successful FTP connection=Veiksmîgs FTP savienojums FTP connection failed=Neizdevies FTP savienojums Text files=Teksta faili Auto Load=Automâtiska ielâde Automatically load reports from:=Automâtiski ielâdçt atskaites no: &No auto load=&Nç &Use file name as computer name=&Lietot failu nosaukumu kâ datora vârdu Filter "&PCI Device" list (enter keywords):="&PCI ierîèu" saraksta filtrs (ievadiet atslçgas vârdu): Filter "&USB Device" list (enter keywords):="&USB ierîèu" saraksta filtrs (ievadiet atslçgas vârdu): Filter "&Installed Programs" list (enter keywords):="U&zstâdîto programmu" saraksta filtrs (ievadiet atslçgas vârdu): Excluded Computers=Izslçgtie datori Excluded Users=Izslçgtie lietotâji // registration &From:=&No: &To:=&Kam: S&ubject:=&Tçma: &Comment:=Ko&mentârs: E-mail transfer protocol:=E-pasta protokols: Mail &account:=&Pasta komnts: SMTP &display name:=S&MTP vârds: SMTP e-mail add&ress:=S&MTP e-pasta adrese: SMTP ser&ver:=S&MTP servera adrese: recommended=ieteicamâ Send In &E-mail=Sû&tît pa e-pastu E-mail sent=E-pasts nosûtîts E-mail not sent=E-pasts nav nosûtîts Success=Veiksmîgi Failed=Kïûda Authentication failed=Identifikâcijas kïûda Recipient not found=Nav atrasts saòçmçjs Attachment not found=Nav atrasts vçstules piesaiste Attachment open failure=Kïûda atverot piesaisti Insufficient memory=Nepietiekami atmiòas Message text too large=Pârâk liels vçstules teksts Too many attachments=Pârâk daudz piesaistes Too many recipients=Pârâk daudz saòçmçju User abort=Lietotâjs pârtrauca

Connection required=Nepiecieðams savienojums Invalid host=Nepareizs host E-mail header incomplete=Nav aizpildîts e-pasta nosaukums Connection to SMTP server failed=Kïûda savienojumâ ar SMTP serveri Sending E-mail=E-pasta nosûtîðana Connecting=Savienojas // report submit ***Submit To Lavalys=Kuldes a Lavalysnak ***Submit To &Lavalys=Kuldes a &Lavalysnak ***Submit Report To Lavalys=Riport kuldese a Lavalysnak ***Submit Report To &Lavalys=Riport kuldese a &Lavalysnak ***Your &name:=Az On &neve: ***Your &e-mail address:=Az On &e-mail cime: // page descs Computer description, system summary=Datora apraksts, kopçjâ informâcija par sistçmu System summary=Kopçjâ informâcija par sistçmu Computer and domain name information=Informâcija par datora vârdu un domçnu Desktop Management Interface information=Informâcija par darbagalda vadîbas interfeisu (DMI) ***IPMI event log and sensor information=IPMI esemenynaplo es erzekelo informacio Overclock information=Virstaktçðanas informâcija Power management information=Informâcija par enerìijas vadîbas sistçmu ***Portable computer related information=Hordozhato szamitogepekkel kapcsolatos informaciok System temperature, voltage values, cooling fans information=Sistçmas temperatûra, spriegums, ventilatoru dati Motherboard, processors, memory, chipset, BIOS information=Informâcija par sistçmplati, procesoriem, atmiòu, BIOS Central processor properties and physical information=CPU îpaðîbas un fiziskie izmçri CPUID instruction information=CPUID instrukciju informâcija Central processors list=Centrâlo procesoru saraksts Motherboard properties and physical information=Sistçmpaltes informâcija un fiziskie izmçri System memory and swap space information=Informâcija par sistçmas atmiòu un SWAP failu Motherboard chipset and AGP properties, RAM modules list=Sistçmplates mikroshçmu komplekta un AGP informâcija, RAM moduïu saraksts System BIOS information=Informâcija par sistçmas BIOS ***ACPI BIOS information=ACPI BIOS informacio Operating system, services, processes, drivers information=Informâcija par sistçmu, servisiem, procesiem, draiveriem Operating system information=Informâcija par operçtâjsistçmu Running processes list=Palaisto procesu saraksts Installed system drivers list=Sistçmâ uzstâdîto draiveru saraksts Services list=Servisu saraksts

List of .AX files in system folder=.AX failu saraksts sistçmas direktorijâ List of .DLL files in system folder=.DLL failu saraksts sistçmas direktorijâ UpTime and DownTime statistics=Darbspçjas un dîkstâves laika statistika Server information=Informâcija par serveri Shared folders and printers list=Kopçjo mapju un printeru saraksts Remotely opened files list=Attâlinâti atvçrto failu saraksts Account security information=Konta droðîbas informâcija List of users logged into this computer=Ðî datora lietotâju saraksts User accounts list=Lietotâju kontu saraksts Local groups and their members list=Lokâlo grupu saraksts un to lietotâji Global groups and their members list=Globâlo grupu saraksts un to lietotâji Display adapters, monitors, desktop information=Informâcija par video karti, monitoriem, darba galdu Display adapters information=Informâcija par video karti List of video adapters connected to PCI bus and AGP port=Video karðu saraksts kuras ievietotas PCI vai AGP spraudòos Graphics processor information=Informâcija par grafisko procesoru Monitors list, Plug-n-Play monitor information=Monitoru saraksts un informâcija par PNP monitoriem Desktop properties, desktop effects settings=Darba galda îpaðîbas, daþâdu efektu uzstâdîjumi List of all monitors connected=Visu pieslçgto monitoru saraksts List of supported video modes=Atbalstîto video reþîmu saraksts OpenGL video adapter information=OpenGL videoadaptera informâcija Installed fonts list=Uzstâdîto fontu saraksts Multimedia devices, audio and video codecs information=Informâcija par multimedijas ierîcçm, audio un video kodekiem Audio input/output devices list=Audio ievades/izvades ierîèu saraksts List of audio adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Audio ierîèu saraksts, kas ievietotas PCI vai ISA spraudòos Audio codecs list=Audio kodeku saraksts Video codecs list=Video kodeku saraksts Media control devices list=Multimedijas vadîbas ierîèu saraksts Hard disks, CD & DVD drives, SMART information=Informâcija par cietajiem diskiem, CD un DVD ierîcçm, SMART status Storage controllers and devices list=Uzglabâðanas ierîèu un kontrolieru saraksts Logical drives information=Informâcija par loìiskajiem diskiem Physical drives information, partitions list=Informâcija par fiziskajiem diskiem un nodalîjumiem CD & DVD drives information=Informâcija par CD un DVD ierîcçm ASPI SCSI devices list=ASPI SCSI ierîèu informâcija ATA hard disks information=Informâcija par ATA cietajiem diskiem SMART hard disk health information=Informâcija par cieto disku stâvokli pçc S.M.A.R.T. informâcijas Network subsystem information=Informâcija par Tîkla apakðsistçmu

Network adapters list=Tîkla adapteru saraksts List of network adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Informâcija par PCI un ISA maìistrâlçm pieslçgtiem tîkla adapteriem Modem, ISDN, DSL dial-up connections list=Modçmu, ISDN un DSL savienojumu saraksts Network resources list=Tîkla resursu saraksts Outlook and Outlook Express accounts information=Informâcija par Outlook un Outlook Express kontiem Internet settings=Interneta uzstâdîjumi List of network routes=Tîkla traðu saraksts Internet Explorer cookies list=Cookies saraksts Internet Explorer Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera visited places list=Internet Explorer, Netscape Navigator un Opera apmeklçto lapu saraksts DirectX devices information=DirectX ierîèu saraksts DirectX driver files list=DirectX failu-draiveru saraksts DirectDraw and Direct3D display adapters information=DirectDraw un Direct3D video adapteru informâcija DirectSound audio adapters information=DirectSound adapteru informâcija DirectMusic audio adapters information=DirectMusic adapteru informâcija DirectInput input devices information=DirectInput ievades adapteru informâcija DirectPlay network connections information=DirectPlay savienojumu informâcija PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices list, printers information=PCI, AGP, PnP, USB un PCMCIA ierîèu saraksts, informâcija par printeriem Devices installed in the system=Sistçmâ uzstâdîtâs ierîces PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices and serial/parallel ports list=PCI, AGP, PnP, USB un PCMCIA ierîces un virknes/paralçlie porti PCI and AGP devices list=PCI un AGP ierîèu saraksts ***USB controllers and devices list=USB vezerlok es eszkozok listaja Device resources (IRQ, DMA, port, memory) list=(IRQ, DMA, ports, atmiòa) ierîèu resursi Keyboard, mouse, game controllers information=Tastatûras, peles un spçïu kontroliera informâcija Local and network printers list=Lokâlo un Tîkla printeru saraksts Software subsystem information=Informâcija par programmâm Programs launched at system startup=Programmas kas palaiþâs pie sistçmas ielâdes Scheduled tasks list=Plânoto uzdevumu saraksts Installed programs list=Uzstâdîto programmu saraksts Custom programs list=Lietotâju programmu saraksts List of programs found by file scanning=Failu skançðanas laikâ atrasto programmu saraksta Software licenses list=Programmu licenðu saraksts Registered file types list=Reìistrçto failu tipu saraksts System security information=Sistçmas droðîbas informâcija Windows security information=Windows droðîbas informâcija Installed Windows updates list=Uzstâdîto Windows ielâpu saraksts

Anti-virus softwares list, virus database information=Antivîrusu programmu saraksts un vîrusu datubâzes informâcija Firewall softwares list, firewall status=Ugunsmûru programmu saraksts, ugunsmûru stâvoklis Anti-spyware softwares list=Anti-spyware programmu saraksts Anti-trojan softwares list=Anti-trojan programmu saraksts System configuration information=Informâcija par sistçmas konfigurâciju Regional settings=Reìionâlie uzstâdîjumi Environment variables list=Sistçmas mainîgo saraksts Control Panel applets list=Kontrolpaneïa appletu saraksts Recycle Bins information=Informâcija par groziem System files content=Sistçmas failu saturs System folders list=Sistçmas mapju saraksts Event logs content=Notikumu saraksta saturs Database, BDE, ODBC information=Datubâzes, BDE, ODBC informâcija Database drivers list=Datubâzes draiveru saraksts BDE drivers list=BDE draiveru saraksts ODBC drivers list=ODBC draiveru saraksts ODBC data sources list=ODBC informâcijas avots Add report files=Pievienot atskaiðu failus Add reports from database=Pievienot atskaites no datubâzes Measure system performance=Sistçmas lietderîbas mçrîðana Measure memory subsystem read performance=Atmiòas apakðsistçmas nolases âtruma mçrîðana Measure memory subsystem write performance=Atmiòas apakðsistçmas ierakstes âtruma mçrîðana ***Measure memory subsystem copy performance=Memoria alrendszer masolasi teljesitmenyenek merese ***Measure memory subsystem latency=Memoria alrendszer kesleltetesenek merese ***Measure CPU performance using the classic queen problem solution on a 10x10 chessboard=CPU teljesitmeny merese a klasszikus "kiralyno problema" segitsegevel, 10x10-es sakktablan ***Measure CPU performance using several 2D image processing algorithms=CPU teljesitmeny merese tobbfele 2D kepfeldolgozo algoritmussal ***Measure CPU performance using ZLib file compression=CPU teljesitmeny merese ZLib fajltomoritessel ***Measure CPU performance using AES data encryption=CPU teljesitmeny merese AES adattitkositassal ***Measure single precision floating point performance using Julia fractal=Egyszeres pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese a Julia fraktal segitsegevel ***Measure double precision floating point performance using Mandelbrot fractal=Ketszeres pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese a Mandelbrot fraktal segitsegevel ***Measure extended precision floating point performance using a custom Julia fractal=Kiterjesztett pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese egy egyedi Julia fraktal segitsegevel

***Measure floating point performance using complex 2D image processing algorithms=Lebegopontos teljesitmeny merese komplex 2D kepfeldolgozo algoritmusok segitsegevel Network audit statistics=Tîkla audita statistika Network audit list (by computer)=Tîkla auditu saraksts (par datoru) Network audit list (by component)=Tîkla auditu saraksts (par komponenti) // tips Problems & Suggestions=Problçmas un ieteikumi Suggestion=Ieteikums Problem=Problçma Fault=Kïûda This may cause performance penalty.=Tas var izraisît sistçmas lietderîbas samazinâðanos. Disk free space is only %d%% on drive %s.=Uz diska %s brîva tikai %d%%. No CPU L2 cache found.=Nav atrasta CPU L2 cache atmiòa. Pentium FDIV bug detected! Please contact Intel Corporation for assistance.=Atrasta kïûda Pentium FDIV! Pçc paskaidrojumiem griezties Intel korporâcijâ. Most 3D games run better with at least 256 KB L2 cache.=Lielâkâ daïa 3Dspçïu strâdâ labâk ar nemazâk kâ 256 KB L2 cache atmiòu. Modern 3D games may require at least 1 GHz CPU.=Priekð daudzâm mûsdienu 3D spçlçm ir nepiecieðams CPU kâ minimums ar 1 GHz darba frekvenci. For optimum performance, Windows 9x requires at least 100 MHz CPU.=Priekð darba Windows 9x, kâ minimums ir nepiecieðams CPU ar darba frekvenci ne mazâk kâ 100 ÌHz. For optimum performance, Windows 2000+ requires at least 300 MHz CPU.=Priekð darba Windows 2000+ kâ minimums ir nepiecieðams CPU ar darba frekvenci ne mazâk kâ 300 GHz. MMX is not supported.=MMX netiek atbalstîts. SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for SSE.=SSE nav atbalstîts. Lai uzlabotu programmu âtrdarbîbu, kuras ir optimizçtas priekð SSE, uzstâdiet labâku procesoru. Less than 3 memory slots detected. Expanding system memory may become difficult.=Atklâts mazâk par trîs atmiòas spraudòiem, atmiòas palielinâðana var sagâdât problçmas. You have less than 32 MB system memory installed.=sistçmâ ir uzstâdîts mazâk par 32 MB operatîvâs atmiòas. Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum performance.=Mûsdienîgâm OS priekð normâlas darbîbas nepiecieðama ne mazâk kâ 128 MB operatîvâs atmiòas. 3D games may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Mûsdienîgâm 3D spçlçm priekð normâlas darbîbas nepiecieðams ne mazâk kâ 256 MB operatîvâs atmiòas. Server functions may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Priekð normâlas serveru funkciju darbîbas nepiecieðams ne mazâk kâ 256 MB operatîvâs atmiòas. Install more system memory to improve applications performance.=Lai palielinâtu programmu darbîbas âtrumu, uzstâdiet vairâk operatîvâs atmiòas. Motherboard chipset cannot cache the whole system memory.=Sistçmas plates mikroshçmu komplekts nespçj keðot visu operatîvo atmiòu.

Motherboard chipset cannot handle more memory.=Sistçmas plates mikroshçmu komplekts nespçj apstrâdât lielâku operatîvo atmiòu. External cache is asynchronous.=Ârçjais keðs - asinhrons. External cache is disabled.=Ârçjais keðs ir izslçgts. Slow memory (FPM / EDO / BEDO) detected. Upgrade to SDRAM or RDRAM if possible.=Atrasta (FPM / EDO / BEDO) tipa atmiòa. Pçc iespçjas aizvietojiet to ar SDRAM vai RDRAM. Modern 3D games require fast memory (DDR SDRAM / RDRAM).=Mûsdienu 3D spçlçm ir nepiecieðama âtrâ (DDR SDRAM / RDRAM) tipa atmiòa. AGP is disabled.=AGP atslçgts. AGP aperture size is more than half of the system memory size.=AGP apertûres izmçrs ir lielâks kâ puse no operatîvâs atmiòas. Current AGP speed is lower than maximum supported.=Paðreizçjais AGP âtrums ir mazâks kâ maksimâli iespçjamais âtrums. System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Sistçmas BIOS ir vecâks par diviem gadiem. Uzlabojiet ja ir nepiecieðams. Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Video BIOS ir vecâks par diviem gadiem. Uzlabojiet ja ir nepiecieðams. Only 1 CPU installed, you should change to uniprocessor HAL.=Uzstâdîts tikai viens procesors, vajag izmainît HAL uz vienprocesoru. Your system seems to be ready to run Windows 2000+. Consider upgrading to it.=Jûsu sistçma ir piemçrota Windows 2000+. Apdomâjiet iespçju par jaunu OS. Your system seems to be ready to run Windows 98/Me. Consider upgrading to it.=Jûsu sistçma ir piemçrota Windows 98/Me. Apdomâjiet iespçju par jaunu OS. Service Pack is outdated. Service Pack 5+ is recommended under Windows NT.=Sevisa paka ir novecojusi. Priekð darba ar Windows NT ieteicams uzstâdît servisa paku 5+. Windows is now running for more than 10 days. Restart may improve performance.=Windows strâdâ vairât par 10 dienâm. Pârstartçðana var palielinât lietderîbu. Internet Explorer is outdated. Version 5.0 or later is recommended.=Internet Explorers ir novecojis. Ieteicams uzstâdît versiju 5 vai jaunâku. DirectX not found. Modern applications and games require it.=Nav atrasts DirectX. DirectX nepiecieðams mûsdienîgâm programmâm un spçlçm. DirectX is outdated. Modern games may require DirectX 7+.=DirectX ir novecojis. Mûsdienîgâm spçlçm nepiecieðams DirectX 7 vai labâks. Less than 4 MB video memory found. Upgrade your video card for better performance.=Atrasts mazâk par 4 MB video atmiòas. Uzstâdiet jaunâku video karti labâkai sistçmas veiktspçjai. Modern 3D games may require at least 32 MB video memory.=Mûsdienu 3D spçlçm nepiecieðama video atmiòa nemazâka par 32 MB. Increase resolution for better visual quality.=Lai palielinâtu vizuâlo kvalitâti, palieliniet izðíirtspçju. Increase color depth for better visual quality.=Lai palielinâtu vizuâlo kvalitâti, palieliniet krâsu dziïumu. Some applications may run better in 32-bit color mode.=Daþas programmas strâdâ labâk 32-bitu krâsu reþîmâ. Using large fonts may cause visual problems in applications not prepared for it.=Lielu fontu lietoðana var izraisît problçmas programmâs, kuras tam nav paredzçtas.

At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.=Klasiskajiem (CRT) monitoriem ir ieteicams uzstâdît nemazâk kâ 85 Hz atsvaidzes intensitâti. Enable IP header compression to increase network speed.=Lai uzlabotu tîkla darbîbas âtrumu, ieslçdziet IP-header kompresiju. Enable software compression to increase network speed.=Lai uzlabotu tîkla darbîbas âtrumu, ieslçdziet programmisko kompresiju. 32-bit Rendering is not supported. Modern 3D games may require it.=Nav atbalstîts 32-bitu renderings. Tas var bût nepiecieðams 3D spçlçs. Z-Buffer is not supported. Modern 3D games require it.=Nav atbalstîts Zbuffer. Tas var bût nepiecieðams 3D spçlçs. 32-bit Z-Buffer is not supported. Modern 3D games may require it.=Nav atbalstîts 32-bitu Z-buffer. Tas var bût nepiecieðams 3D spçlçs. Anisotropic Filtering is not supported. Modern 3D games may require it.=Nav atbalstîta anizotropiskâ filtrâcija. Tas var bût nepiecieðams 3D spçlçs. Stencil Buffers is not supported. Modern 3D games may require it.=Nav atbalstîta paraugu buferizâcija. Tas var bût nepiecieðams 3D spçlçs. Hardware Transform & Lighting is not supported. Modern 3D games may require it.=Netiek atbalstîtas aparatûras transformâcijas un apgaismojums. Tas var bût nepiecieðams 3D spçlçs. // preferences Long Pages=Garas lappuses Security Grade=Droðîbas klasifikâcija New Item=Jauna ieraksts Modify Item=Izmainît ierakstu General=Kopçjs Stability=Stabilitâte Layout=Izvietojums Security=Droðîba Report Look=Atskaites izskats Schedule=Plânoðana E-mail=E-pasts Database=Datubâze Content Filtering=Satura filtrçðana Remote Features=Attâlinâtâs iespçjas Custom Components=Lietotâja komponentes Asset Profile=Aktîvu profils Custom Programs=Lietotâju programmas File Scanner=Failu skaneris ***File Scanner Filter=Fajlkereso szuro ***Display EVEREST in the &Control Panel=Az EVEREST megjelenitese a &Vezerlopultban ***Load EVEREST at &Windows startup=Az EVEREST inditasa a &Windows betoltodesekor ***Display EVEREST splash &screen at startup=EVEREST indito&kepernyo megjelenitese indulaskor ***"Minimize" &button minimizes main window to System Tray=A "Kis meret" gomb az E&rtesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat ***"Close" b&utton minimizes main window to System Tray=A "Bezaras" gomb a&z Ertesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat Computer primary role:=Datora primârâ loma:

***General Use=Altalanos hasznalat &General=&Parasts dators 3D Gaming=3D spçles &Server=&Serveris ***When EVEREST starts:=Az EVEREST indulasakor: ***&Display main window=A foablak &megjelenitese ***&Hide main window (minimize to Taskbar)=A foablak &Talcara csukasa ***H&ide main window (minimize to System Tray)=A foablak lecsukasa az E&rtesitesi teruletre &Full name:=Pilns &vârds: &E-mail address:=&E-pata adrese: &Load device driver under Win95/98/Me=&Ielâdçt ierîces draiveri zem Win95/98/ME Lo&ad device driver under WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008=Ie&lâdçt ierîces draiveri zem WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008 Low-level &MSR operations (may cause system lockup in rare cases)=&Zema lîmeòa MSR operâcijas (iespçjama sistçmas uzkârðanâs) Low-level &PCI bus operations (may cause system lockup in rare cases)=Ze&ma lîmeòa PCI maìistrâles operâcijas (iespçjama sistçmas uzkârðanâs) Low-level &SMBus operations (may cause system lockup in rare cases)=Ze&ma lîmeòa SMBus operâcijas (iespçjama sistçmas uzkârðanâs) Low-level s&ensor operations (may cause system lockup in rare cases)=Zema lîmeòa de&vçju operâcijas (iespçjama sistçmas uzkârðanâs) ***&Fan divisor reconfiguration (might conflict with MSI Core Cell and PC Alert)=&Ventilator ujrakonfiguralas (problemat okozhat az MSI Core Cell es PC Alert-ben) Low-level SMA&RT operations (may cause system lockup in rare cases)=Zema lîmeòa SM&ART operâcijas (iespçjama sistçmas uzkârðanâs) ***Meas&ure CPU temperature using ACPI (may conflict with screen savers)=CP&U homerseklet merese ACPI segitsegevel (kepernyovedok mukodeset akadalyozhatja) ***&nVIDIA GPU SMBus access through nVIDIA ForceWare=&nVIDIA GPU SMBus eleres nVIDIA ForceWare-en keresztul ***Change to 3D profile on nVIDIA &video adapters=3D profilra valtas nVIDIA &videokartyakon Display XP-style icons=Attçlot ikonas XP stilâ Enable "ASPI" page=Atïaut "ASPI" lappuses Enable "Audio Codecs" page=Atïaut "Audio kodeku" lappuses Enable "DMI" page=Atïaut "DMI" lappuses Enable "OpenGL" page=Atïaut "OpenGL" lappuses Enable "DirectX" menu=Atïuat "DirectX" izvçlni Enable "Config" menu=Atïuat "Konfigurâciju" izvçlni Enable "Database" menu=Atïaut "Datubâzes" izvçlni Enable "Benchmark" menu=Atïuat "Etalonuzdevumu" izvçlni Extended "Event Logs" page=Paplaðinât "Notikumu atskaites" lappusi Sort menu and submenu items alphabeticially=Ðíirot izvçlnes elementus un izkârtot alfabçtiski Limit long pages to 100 items=Ierobeþot garâs lappuses, 100 ieraksti Hide icon and bubble in Notification Area=Apslçpt ikonu Paziòojumu laukâ Remember main window position=Atcerçties galvenâ loga pozîciju Remember main window size=Atcerçties galvenâ loga izmçru ***Remember page menu state=Oldalmenu allapotanak eltarolasa

***Remember last selected page=Utolso kivalasztott oldal eltarolasa ***Hide units (e.g. Celsius, KB, Volt) for measured values=Mertekegysegek (pl. Celsius, KB, Volt) elrejtese a mert ertekeknel Display original CPU clock for mobile Intel processors=Râdît sâkotnçjo CPU takts frekvenci Mobile Intel procesoriem ***Hide the best benchmark reference results (useful on old computers)=Legjobb referencia sebessegeredmenyek elrejtese (regi szamitogepeknel hasznos) ***&XML style file:=&XML stilusfajl: ***Select XML Style File=XML stilusfajl kivalasztasa Report format:=Atskaites formâts: Plain Text=Parasts teksts Compress reports before saving to file=Kompresçt atskaiti pirms ierakstîðanas failâ Compress reports before sending in e-mail=Kompresçt atskaiti pirms sûtîðanas pa e-pastu Compress reports before uploading to FTP=Kompresçt atskaites pirms augðupielâdçt uz FTP serveri Enable report header=Iekïaut atskaitç iesâkumu Enable report footer=Iekïaut atskaitç nobeigumu Include debug information in the report=Iekïaut atskaitç salâgoðanas informâciju Include debug information in CSV reports=Iekïaut salâgoðanas informâciju CSV atskaitç Include debug information in TXT, HTML, MHTML reports=Iekïaut salâgoðanas informâciju TXT, HTML, MHTML atskaitçs Show computer name in caption of the first report page=Râdît datora vârdu pirmâs lappuses virsrakstâ File &name:=&Faila nosaukums: File extension:=Faila paplaðinâjums: Output &folder:=&Mape: A&utomatic=&Automâtiski &Always:=&Vienmçr: Normal Font=Parasts ðrifts: Page Caption Font=Nosaukuma ðrifts Device Caption Font=Ierîces nosaukuma ðrifts Background color:=Fona krâsa: Name:=Nosaukums: Size:=Izmçrs: Color:=Krâsa: Style:=Stils: Colors=Krâsas Bold=Trekns Italic=Kursîvâ Restore Default &Values=&Atjaunot standarta vçrtîbas Command-line options are limited to make report:=Komandrindas opcijas ierobeþotas lai uztaisîtu atskaiti: &Anytime=&Vienmçr

Once a &day=&Vienreiz dienâ Once a &week=Ðvienr&eiz nedçïâ Once a &fortnight=Reizi pus&mçnesî Once a &month=Reizi mçn&esî Store last run date in:=Saglabât pçdçjo palaiðanas datumu iekð: Custom file:=Cits fails: "&To:" address:="&Kam:" "&Cc:" address:="Ko&pija:" "&Bcc:" address:="Slçp&tâ informâcija:" Embed T&XT reports to e-mail body=Ievietot T&XT atskaiti e-mail íermenî &Display name:=&Vârds: Ser&ver:=&Serveris: S&MTP port:=S&MTP ports: Use SMTP &authentication:=Izmantot SMTP &autentifikâciju: &Internet:=&Internets: &Local folder:=&Mape: Modify=Izmainît &Modify=&Izmainît &All=&Viss Author=Autors &Default=Pçc &noklusçjuma ***Select folder:=Mappa kivalasztasa: Select output folder:=Norâdiet izejoço mapi: Select local folder:=Norâdiet lokâlo mapi: Select report folder:=Izvçlieties atskaites mapi: Select BULK INSERT folder:=Izvçlieties BULK INSERT mapi: Confirm Item Delete=Apstipriniet pozîcijas izdzçðanu Are you sure you want to delete '%s'?=Jûs patieðâm vçlaties Izdzçst '%s'? Confirm Multiple Item Delete=Apstipriniet pozîciju grupas izdzçðanu Are you sure you want to delete these %d items?=Jûs patieðâm vçlaties Izdzçst ðîs pozîcijas (%d) ? F&TP port:=F&TP ports: FTP &folder:=&FTP mape: Use P&assive Mode=Lietot pas&îvo reþîmu P&rovider:=&Piegâdâtâjs: Data &source:=&Datu avots: Data&base:=&Datubâze: &Driver:=&Draiveri: &User:=&Lietotâjs: &Password:=Par&ole: Use &Windows authentication=Lietot &Windows identifikâciju Use &automatic identity increment=Lietot &automâtisko identifikâcijas inkrimentu Use &MySQL optimization (requires MySQL 3.22.5 or later)=&MySQL optimizâcija (nepiecieðams MySQL 3.22.5 vai vçlâks) Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)=Lietot BU&LK INSERT (nepiecieðama tîkla mape ar atïauju rakstît) BULK INSERT &folder:=&Mape BULK INSERT: Not a UNC path=Nav UNC ceïð Select Database File=Izvçlieties datubâzes failu Test=Tests

&Test=&Tests C&onfigure=&Konfigurçt Event Logs Filtering=Notikumu þurnâla filtrçðana IE Cookies and Browser History Filtering=IE cookies un pârlûka vçstures filtrçðana List "&Information" events="&Informâcijas" notikumu saraksts List "&Warning" events="&Brîdinâjumu" notikumu saraksts List "&Error" events="&Kïûdu" notikumu saraksts List "&file://" entries="&file://" ieraksti List "&http://" entries="&http://" ieraksti Enable remote file &browsing=&Atïaut attâlinâto failu apskati Enable remote screen &shot=At&ïaut attâlinâto ekrâna fotouzòçmumu Enable remote program &launch=At&ïaut attâlinâto programmu palaiðanu Enable remote server sh&utdown=At&ïaut attâlinâto servera izslçgðanu Enable remote &turn off, restart, log off=At&ïaut attâlinâto izslçgðanu, pârstartçðanu un sesijas beigðanu TCP/IP Port=TCP/IP ports Password=Parole Remote system &information:=Attâlinâtâs sistçmas &informâcija: Remote &monitoring:=Attâlinâtâ &pârraudzîba: Remote &reporting:=Attâlinâta &atskaitîðanâs: Remote Control=Attâlâ vadîba Remote &control:=Attâlâ &vadîba: &All incoming connections are accepted=Visi &ienâkoðie savienojumi ir apstiprinâti Connections are accepted only from the following &computers:=Savienojumi tiek apstiprinâti tikai no sekojoðiem &datoriem: Connections are accepted only from the following &users:=Savienojumi tiek apstiprinâti tikai no sakojoðiem &lietotâjiem: Connections are accepted only from the following &IP addresses:=Savienojumi tiek apstiprinâti tikai no sakojoðâm &IP adresçm: Shot type:=Uzòçmuma tips: &Full screen=&Viss ekrâns Active &Window=&Aktîvais logs C&ompression quality:=&Kompresijas kvalitâte: 1: worst, 99: best=1: vissliktâkais, 99: labâkais &Check if a specified file in a specified folder exists=Pârbaudît vai eksistç norâdîtais fails norâdîtajâ &mapç C&heck if a specified folder exists=Pârbaudît vai &eksistç norâdîtâ mape &Scan a folder to find a file=Skençt mapi, lai atrastu &failu Folder name may contain one of the following control strings=Mapes nosaukums var saturçt vienu no sekojoðâm vadîbas rindiòâm Command-line may contain one of the following control strings=Komandrinda var saturçt vienu no sekojoðâm vadîbas rindiòâm Scan scope:=Skançðanas apgabals: &No file scanning=&Neskençt failus Scan all &local disks=Skençt visus &lokâlos diskus

&Scan system drive=Skençt &sistçmas dzini Scan &C: drive=Skençt &C: dzini Scan &ProgramFiles folder=Skençt &ProgramFiles mapi Scan ProgramFiles and &Windows folder=Skençt ProgramFiles un &Windows mapes ***Selected &folders:=&Kivalasztott mappak: Filter:=Filtrs: ***Filter by file name:=Szures fajlnev alapjan: &All files=&Visi faili &Executable files=&Izpildâmie faili &DLL files=D&LL faili A&udio files=&Audio faili &Video files=V&ideo faili &Misc files:=&Daþâdi faili: ***Filter by file size:=Szures fajlmeret alapjan: ***Files &smaller than:=&Kisebb meretu fajlok, mint: ***Files &larger than:=&Nagyobb meretu fajlok, mint: // info menu Report=Atskaite ***Buy Now=Vasarlas Remarks=Atzîme Computer=Dators Computer:=Dators: Motherboard=Sistçmplate Operating System=Operacionâlâ sistçma Server=Serveris Display=Displejs Multimedia=Multivide Storage=Glabâtuve Input=Ievade Network=Tîkls Devices=Ierîces Software=Programmas Config=Konfigurâcijas Misc=Daþâds Benchmark=Etalons Audit=Audits // custom variables &Registry entry=&Reìistru ieraksts &Environment variable=&Sistçmas mainîgo saraksts Line of text &file=Teksta &faila rindiòa File=Fails Line number=Rindas numurs // info menuitems Summary=Kopçjâ informâcija Computer Name=Datora vârds CPU=Centrâlais procesors Memory=Atmiòa Chipset=Mikroshçmu komplekts

Overclock=Virstaktçðana Power Management=Elektrobaroðana ***Portable Computer=Hordozhato szamitogep ***Portable Computers=Hordozhato szamitogepek Sensor=Devçji Windows=Windows Processes=Procesi System Drivers=Sistçmas draiveri Services=Servisi AX Files=AX fails DLL Files=DLL fails UpTime=Darbspçjas laiks Share=Koplietoðanas Opened Files=Atvçrtie faili Account Security=Konta droðîba Logon=Ieeja sistçmâ Users=Lietotâji Local Groups=Lokâlâs grupas Global Groups=Globâlâs grupas Windows Video=Windows Video PCI / AGP Video=PCI / AGP Video GPU=Grafiskais procesors ***GPU1=GPU1 ***GPU2=GPU2 ***GPU3=GPU3 ***GPU4=GPU4 Monitor=Monitors Desktop=Darbvirsma Multi-Monitor=Multi-monitors Video Modes=Video reþîmi Fonts=Ðrifti Windows Audio=Windows Audio PCI / PnP Audio=PCI / PnP Audio Audio Codecs=Audio kodeks Video Codecs=Video kodeks Windows Storage=Windows datu glabâtuves Logical Drives=Loìiskie diski Physical Drives=Fiziskie diski SMART=SMART Keyboard=Tastatûra Mouse=Pele Game Controller=Spçïu kontrolieris Windows Network=Windows tîkls PCI / PnP Network=PCI / PnP tîkls Net Resources=Tîkla resursi Internet=Internets Routes=Marðruti IE Cookie=IE Cookie Browser History=Pârlûkprogrammas vçsture DirectX Files=DirectX faili DirectX Video=DirectX - video DirectX Sound=DirectX - skaòa DirectX Music=DirectX - mûzika DirectX Input=DirectX - ievade

DirectX Network=DirectX - tîkls Windows Devices=Windows ierîces Physical Devices=Fiziskâs ierîces Device Resources=Ierîèu resursi Printers=Printeri Auto Start=Auto starts Scheduled=Ieplânotie Installed Programs=Uzstâdîtâs programmas Licenses=Licenses Windows Update=Windows atjauninâjums Anti-Virus=Antivîruss File Types=Failu tipi Windows Security=Windows droðîba Firewall=Ugunsmûris Windows Firewall=Windows ugunsmûris Anti-Spyware=Anti-Spyware Anti-Trojan=Anti-trojan Regional=Reìionâlie uzstâdîjumi Environment=Apkârtne Control Panel=Vadîbas panelis Recycle Bin=Atkritne System Files=Sistçmas faili System Folders=Sistçmas mapes Event Logs=Notikumu saraksti Database Drivers=Datubâzes draiveri BDE Drivers=BDE draiveri ODBC Drivers=ODBC draiveri ODBC Data Sources=ODBC datu avots Memory Read=Atmiòas lasîðana Memory Write=Ierakstîðana atmiòâ ***Memory Copy=Memoria masolas Memory Latency=Atmiòas latentums // column captions Page=Lappuse Field=Lauks Value=Vçrtîba Type=Tips Class=Klase Process Name=Procesa nosaukums Process File Name=Procesa fails Used Memory=Aizòemtâ atmiòa Used Swap=Aizòemts apmaiòai Window Caption=Loga virsraksts Driver Name=Draivera nosaukums Driver Description=Draivera apraksts State=Stâvoklis Service Name=Servisa nosaukums Service Description=Servisa apraksts Account=Konts AX File=AX fails DLL File=DLL fails Protected File=Aizsargâtie faili Share Name=Koplietoðanas resursa nosaukums

Remark=Atzîme Local Path=Lokâlais ceïð User=Lietotâjs Path=Ceïð Full Name=Pilns vârds Logon Server=Pieteikðanâs serveris Group Name=Grupas vârds Device Description=Ierîces apraksts Device Type=Ierîces tips Monitor Name=Monitora nosaukums Device ID=Ierîces ID Primary=Primârais Upper Left Corner=Augðçjais kreisais stûris Bottom Right Corner=Apakðçjais labais stûris Device=Ierîce Driver=Draiveris Drive=Disks Drive Type=Diska tips Volume Label=Sçjuma etiíete File System=Failu sistçma Volume Serial=Sçjuma sçrija Total Size=Kopçjais apjoms Used Space=Izmantotâ telpa Free Space=Brîva vieta % Free=% brîva Drive #%d=Disks #%d Partition=Partîcija Partitions=Partîcijas Partition Type=Partîcijas tips Start Offset=Sâkotnçjâ nobîde Partition Length=Partîcijas garums Active=Aktîva Persistent=Pastâvîgs Model ID=Modeïa ID Host=Hosts Model=Modelis Extra Information=Papildus informâcija Revision=Versija Attribute Description=Atribûta paraksts Threshold=Slieksnis Worst=Vissliktâkais Data=Dati Network Adapter Description=Tîkla adaptera apraksts Device Name=Ierîces vârds Clock=Takts frekvence Processor Identifier=Procesora identifikâtors Processor Name=Procesora nosaukums Account ID=Konta ID Default=Pçc noklusçjuma Account Type=Konta tips Account Name=Konta nosaukums Creation Time=Radîðanas laiks Last Access=Pçdçjâ pieeja Last Access Time=Pçdçjais piekïuves laiks

Last Modification=Pçdçjâs izmaiòas Last Modification Time=Pçdçjo izmaiòu laiks Resource=Resurss Printer Name=Printera nosaukums Start From=Palaist no Application Description=Programmas apraksts Application Command=Programmas komanda Task Name=Uzdevuma nosaukums Program=Programma Inst. Size=Izmçrs Inst. Date=Dati File Name=Faila vârds File Size=Faila izmçrs Extension=Paplaðinâjums File Type Description=Faila tipa apraksts Content Type=Satura apraksts Variable=Mainîgs Items Size=Elementu izmçrs Items Count=Elemenu skaits Space %=Vieta % Driver File Name=Draivera faila nosaukums File Extensions Supported=Atbalstîtie failu paplaðinâjumi Data Source Name=Datu avota nosaukums Data Source Description=Datu avota apraksts System Folder=Sistçmas mape Identifier=Identifikators Read Speed=Nolases âtrums Write Speed=Ierakstes âtrums ***Copy Speed=Masolasi sebesseg ***Score=Pontszam Log Name=Þurnâla nosaukums Event Type=Notikuma tips ***Event Data=Esemeny adatok Category=Kategorija Generated On=Izveidoðanas datums Source=Avots Font Family=Ðriftu dzimta Style=Stils Character Set=Simbolu komplekts Char. Size=Simbolu izmçrs Char. Weight=Simbolu blîvums Software Description=Programmas apraksts Software Version=Programmas versija Virus Database Date=Vîrusu datubâzes datums Database Date=Datubâzes datums Known Viruses=Zinâmu vîrusu Pixel=Pikselis Line=Lînija Rectangle=Taisnstûris Ellipse=Elipse Text=Teksts Rating=Reitings Language=Valoda Component=Komponente

Computers=Datori Net Destination=Tîkla galamçríis Netmask=Tîkla maska Metric=Metrisks ***OSD Item=OSD elem ***OSD Items=OSD elemek ***Sidebar Item=Oldalsav elem ***Sidebar Items=Oldalsav elemek ***LCD Item=LCD elem // treeview content System=Sistçma Chassis=Ðasija ***Chassis #%d=%d. burkolat Memory Controller=Atmiòas kontrolieris Processors=Procesori Caches=Keðatmiòa Memory Modules=Atmiòas moduïi Memory Devices=Atmiòas ierîces System Slots=Sistçmas spraudòi Port Connectors=Portu spraudòi On-Board Devices=Iebûvçtâs ierîces ***Power Supplies=Tapegysegek ***Management Devices=Menedzsment eszkozok ***IPMI Devices=IPMI eszkozok // listview value Yes=Jâ No=Nç Supported=Atbalstîts Not Supported=Nav atbalstîts Required=Vajadzîgs Not Required=Nav vajadzîgs Enabled=Atïauts ***Enabled (Quiet Mode)=Engedelyezve (Csendes uzemmod) Disabled=Aizliegts ***Infinite=Vegtelen None=Nav Unknown=Nezinâms Built-In=Iebûvçts day=diena days=dienas hour=stunda hours=stundas min=minûtes sec=sek bytes=baiti char=simbols chars=simboli item=elements items=elementi attempt=mçìinâjums attempts=mçìinâjumi million=miljons

million bytes=miljons baitu No Quota=Nav kvotu Not Installed=Nav uzstâdîts Not Specified=Nav noteikts Not Specified (IE Default)=Nav noteikts (IE pçc noklusçjuma) Normal=Normâls Reduced=Saîsinâts Extended=Paplaðinâts Hidden=Apslçpts Minimized=Minimizçts Maximized=Maksimizçts Stopped=Apturçts Starting=Palaiðana Stopping=Apturçðana Running=Izpildîðana Continuing=Turpinâðana Pausing=Pauzçðana Paused=Nopauzçts %s sec (%s days, %s hours, %s min, %s sec)=%s sek (%s dienas, %s stundas, %s min, %s sek) Kernel Driver=Kodola draiveris File System Driver=Failu sistçmas draiveris Own Process=Savs process Share Process=Kopçjs process Local Disk=Lokâlais disks Network Drive=Tîkla disks Removable Disk=Izòemams disks RAM Disk=RAM-disks vendor-specific=Atkarîgs no piegâdâtâja OK: Always passes=OK: Vienmçr atbilst Fail: Always fails=Kïûda: Vienmçr neatbilst OK: Value is normal=OK: Vçrtîba normâla Advisory: Usage or age limit exceeded=Uzmanîbu: pârsniedz lietoðanas limitu vai derîguma laiku Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted=Pirms-atteikðana: paredzama datu zaudçðana Left=Pa kreisi Right=Pa labi Connected=Pieslçgts Disconnected=Atslçgts Not Connected=Nav pieslçgts Present=Ir Not Present=Nav Dynamic=Dinamisks Personal=Personîgs Confidential=Konfidenciâls Streamer=Strîmeris Processor=Procesors WORM Drive=WORM disks Scanner=Skaneris Optical Drive=Optiskais disks Comm. Device=Komunikâciju ierîce Other Peripheral=Cita perifçrija Host Adapter=Host-adapteris

Entire Network=Viss tîkls Mail=Pasts News=Jaunumi Other=Cits Empty=Tukðs In Use=Izmantojas Short=Îss Long=Garðs Safe=Droðs Information=Informâcija Warning=Uzmanîbu Critical=Kritisks Non-recoverable=Nav atjaunojams Not Determinable=Nav nosakâms APM Timer=APM taimeris Modem Ring=Zvans uz modçmu LAN Remote=Attâlinâts lokâlais tîkls Power Switch=Baroðanas slçdzis AC Power Restored=Elektrobaroðana atjaunota Tower=Tornis Mini Tower=Mini tornis Desktop Case=Galda Low Profile Desktop=Galda plâns Internal=Iekðçjais External=Ârçjais Hardware=Aparatûra Input Port=Ievades ports Output Port=Izvades ports Exclusive=Izòçmuma Shared=Kopçjs Undetermined=Nenoteikts Portrait=Attçls Landscape=Ainavu Not yet run=Vçl nav palaists No more runs=Vairs nav palaists Not scheduled=Nav ieplânots Terminated=Pârtraukts No valid triggers=Nav derîgu trigeru No event trigger=Nav notikumu trigera Charging=Uzlâde ***Discharging=Merules alatt ***Rechargeable=Ujratoltheto ***Nonrechargeable=Nem ujratoltheto Battery=Baterija No Battery=Nav baterijas AC Line=Elektrotîkls Low Level=Zems lîmenis High Level=Augsts lîmenis Critical Level=Kritisks lîmenis +Metric=+Metrisks U.S.=Amçrikâòu Folder=Mape Week %d=Nedçïa %d

DMI information may be inaccurate or corrupted=DMI informâcija nav precîza vai bojâta Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=DMI datu precizitâte nav garantçta The above statistics are based on System Event Log entries=Statistikas dati ir balstîti uz Sistçmas notikumu saraksta This computer=Ðis dators Application=Programma Event=Notikumi Event Properties=Notikumu îpaðîbas Event ID=Notikuma ID Update=Atjauninâjums Service Pack=Servisa paka Report Disabled=Atskaite atslçgta %s (%s free)=%s (%s brîvs) Not shared=Nav koplietoðanas Always=Vienmçr Internal Cache=Iekðçjais keðs External Cache=Ârçjais keðs Raster Display=Rastra displejs Mono=Mono Stereo=Stereo %d-bit=%d biti %s KB=%s KB %s MB=%s MB %s GB=%s GB %s Hz=%s Hz %s kHz=%s kHz %s MHz=%s MHz Latency=Latentums // listview field Purchase ID=Pirkuma ID Date of Purchase=Pirkuma datums Value of Purchase=Pirkuma vçrtîba Date of Last Repair=Pçdçjâ remonta datums Value of Last Repair=Pçdçjâ remonta vçrtîba Department=Departaments Owner's Name=Îpaðnieka vârds Owner's Phone Number=Îpaðnieka telefona numurs User's Name=Lietotâja vârds User's Phone Number=Lietotâja telefona numurs User Name=Lietotâja vârds Logon Domain=Pieteikðanâs domçns Date / Time=Datums / Laiks Report File=Atskaites fails ***User Account Control=Felhasznaloi fiokok felugyelete System Restore=Sistçmas atjaunoðana CPU Type=CPU tips CPU Cooler=CPU dzesçtâjs CPU2 Cooler=CPU2 dzesçtâjs System Cooler=Sistçmas dzesçtâjs Motherboard Name=Sistçmas plates nosaukums Motherboard Chipset=Sistçmas plates mikroshçmu komplekts

System Memory=Sistçmas atmiòa BIOS Type=BIOS tips Communication Port=Komunikâciju ports Video Adapter=Videoadapteris 3D Accelerator=3D-akselerâtors Audio Adapter=Skaòas karte Floppy Drive=Floppy disks Disk Drive=Cietais diska Network Adapter=Tîkla adapteris Peripherals=Perifçrijas ierîces PCI Device=PCI-ierîces PnP Device=PnP-ierîces AGP Device=AGP-ierîces USB Device=USB-ierîces Printer=Printeris Custom Variables=Lietotâja mainîgie Custom Variable #%d=Lietotâja mainîgie %d FireWire Controller=FireWire kontrolieris Infrared Controller=Infrasarkanais kontrolieris USB1 Controller=USB1 kontrolieris USB2 Controller=USB2 kontrolieris IDE Controller=IDE kontrolieris AGP Controller=AGP kontrolieris PCI Express Controller=PCI Express kontrolieris SCSI/RAID Controller=SCSI/RAID kontrolieris ***Storage Controller=Hattertar vezerlo Computer Comment=Datora komentârs NetBIOS Name=NetBIOS vârds DNS Host Name=DNS Host vârds DNS Domain Name=DNS domçna vârds Fully Qualified DNS Name=DNS pilnais vârds Logical=Loìiskais Physical=Fiziskais BIOS Properties=BIOS îpaðîbas Vendor=Raþotâjs Version=Versija Release Date=Izlaiduma datums Size=Izmçrs Boot Devices=Ielâdes ierîces Capabilities=Iespçjas Supported Standards=Atbalstîtie standarti Expansion Capabilities=Paplaðinâðanas iespçjas System Properties=Sistçmas îpaðîbas Manufacturer=Raþotâjs Product=Produkti Serial Number=Sçrijas nummurs ***Family=Csalad Universal Unique ID=Universâlais ID Wake-Up Type=Atmodinâðanas tips Motherboard Properties=Sistçmas plates îpaðîbas

Front Side Bus Properties=FSB maìistrâles îpaðîbas Bus Type=Maìistrâles tips Bus Width=Maìistrâles platums Real Clock=Reâlâ takts frekvence Effective Clock=Efektîvâ takts frekvence HyperTransport Clock=HyperTransport frekvence ***HyperTransport Multiplier=HyperTransport szorzo Bandwidth=Caurlaidîba Memory Bus Properties=Atmiòas maìistrâles îpaðîbas Chipset Bus Properties=Mikroshçmu komplekta maìistrâles îpaðîbas Chassis Properties=Ðasijas îpaðîbas Asset Tag=Asset Tag Chassis Type=Ðasijas tips Chassis Lock=Ðasijas atslçga Boot-Up State=Sâkotnçjâs palaiðanas stâvoklis Power Supply State=Baroðanas bloka stâvoklis Thermal State=Temperatûras stâvoklis Security Status=Droðîbas stâvoklis Memory Controller Properties=Atmiòas kontroliera îpaðîbas Error Detection Method=Kïûdu atklâðanas metode Error Correction=Kïûdu laboðana Supported Memory Interleave=Atmiòas slâòoðanas uzturçðana Current Memory Interleave=Paðreizçjâ atmiòas slâòoðana Supported Memory Speeds=Atmiòas uzturçtâs frekvences Supported Memory Types=Uzturamie atmiòas tipi ***Intel Platform=Intel platform ***Maximum Memory Amount=Maximalis memoria mennyiseg Supported Memory Voltages=Uzturamie atmiòas spriegumi Maximum Memory Module Size=Maksimâlais atmiòas moduïa lielums Processor Properties=Procesora îpaðîbas External Clock=Ârçjâ takst frekvence Maximum Clock=Maksimâlâ takts frekvence Current Clock=Paðreizçjâ takts frekvence Voltage=Spriegums Status=Statuss Socket Designation=Spraudòa tips Part Number=Detaïas numurs Upgrade=Uzlabojums Cache Properties=Keða îpaðîbas Speed=Âtrums Operational Mode=Darba reþîms Associativity=Asociativitâte Maximum Size=Maksimâlais izmçrs Installed Size=Uzstâdîtais izmçrs Supported SRAM Type=Atbalstîtais SRAM tips Current SRAM Type=Paðreizçjais SRAM tips Memory Module Properties=Atmiòas moduïa îpaðîbas Enabled Size=Pieïaujamais izmçrs

Memory Device Properties=Atmiòas ierîces îpaðîbas Form Factor=Form-faktors Type Detail=Tips Total Width=Kopçjais platums Data Width=Datu platums Device Locator=Izvietojums Bank Locator=Banka System Slot Properties=Sistçmas spraudòa îpaðîbas Slot Designation=Spraudòa apzîmçjums Usage=Lietoðana Data Bus Width=Datu maìistrâles platums Length=Garums Port Connector Properties=Porta spraudòa îpaðîbas Port Type=Porta tips Internal Reference Designator=Iekðçjie apzîmçjumi Internal Connector Type=Iekðçjâ spraudòa tips External Reference Designator=Ârçjie apzîmçjumi External Connector Type=Ârçjâ spraudòa tips On-Board Device Properties=Iebûvçto ierîèu îpaðîbas Description=Apraksts ***Power Supply Properties=Tapegyseg tulajdonsagai ***Hot Replaceable=Menet kozben cserelheto ***Management Device Properties=Menedzsment eszkoz tulajdonsagai ***IPMI Device Properties=IPMI eszkoz tulajdonsagai ***BMC Interface Type=BMC interfesz tipusa ***IPMI Specification Revision=IPMI specifikacio revizioja ***Intel AMT Properties=Intel AMT tulajdonsagai ***AMT Network Interface=AMT halozati interfesz CPU Properties=CPU îpaðîbas CPU Alias=CPU iesauka ***CPU Platform / Stepping=CPU platform / stepping CPU Stepping=CPU reizinâtâjs Original Clock=Originâlâ takts frekvence L1 Code Cache=L1 koda keðs L1 Trace Cache=L1 trasçðanas keðs L1 Data Cache=L1 datu keðs L1 Cache=L1 keðs L2 Cache=L2 keðs L3 Cache=L3 keðs CPU Physical Info=CPU fiziskâ informâcija Package Type=Korpusa tips Package Size=Korpusa izmçrs Transistors=Tranzistori Process Technology=Tehnoloìiskai process Die Size=Kristâla izmçrs Core Voltage=Kodola spriegums

I/O Voltage=I/O spriegums Typical Power=Tipiskâ jauda Maximum Power=Maksimâla jauda depending on clock speed=Atkarîgs no takts frekvences CPU Utilization=CPU noslogojums CPU1 Utilization=CPU1 noslogojums CPU2 Utilization=CPU2 noslogojums CPU3 Utilization=CPU3 noslogojums CPU4 Utilization=CPU4 noslogojums CPU5 Utilization=CPU5 noslogojums CPU6 Utilization=CPU6 noslogojums CPU7 Utilization=CPU7 noslogojums CPU8 Utilization=CPU8 noslogojums ***GPU Utilization=GPU kihasznaltsag ***GPU1 Utilization=GPU1 kihasznaltsag ***GPU2 Utilization=GPU2 kihasznaltsag ***GPU3 Utilization=GPU3 kihasznaltsag ***GPU4 Utilization=GPU4 kihasznaltsag ***Memory Utilization=Memoria kihasznaltsag ***System Utilization=Rendszer kihasznaltsag CPU #%d=CPU #%d CPU #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. HTT vienîba CPU #%d / Core #%d=%d. CPU / %d. kodols CPU #%d / Core #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. kodols / %d. HTT vienîba HTT / CMP Units=HTT / CMP vienîbas ***Tjmax Temperature=Tjmax homerseklet CPUID Properties=CPUID îpaðîbas CPUID Manufacturer=CPUID raþotâjs CPUID CPU Name=CPUID CPU nosaukums ***Transmeta CPUID Information=Transmeta CPUID informacio CPUID Revision=CPUID versija Extended CPUID Revision=CPUID paplaðinâta versija IA Brand ID=IA markas identifikâcija Platform ID=Platformas identifikâcija IA CPU Serial Number=CPU IA sçrijas numurs ***Microcode Update Revision=Mikrokod-frissites revizioja Instruction Set=Instrukciju komplekts %s Instruction=Instrukcija %s CPUID Features=CPUID iespçjas Security Features=Droðîbas priekðrocîbas Motherboard Properties=Sistçmas plates îpaðîbas Motherboard ID=Sistçmas plates ID Motherboard Physical Info=Sistçmas plates fiziskâ informâcija CPU Sockets/Slots=CPU spraudòu skaits Expansion Slots=Paplaðinâjuma spraudòi RAM Slots=Operatîvâs atmiòas spraudòi Integrated Devices=Iebûvçtâs ierîces Motherboard Size=Sistçmas plates izmçri Extra Features=Papildus iespçjas Motherboard Manufacturer=Sistçmas plates raþotâjs Company Name=Firma Product Information=Informâcija par produktu

BIOS Download=BIOS lejuplâde Physical Memory=Fiziskâ atmiòa ***Free Memory=Szabad memoria Total=Kopâ Used=Aizòemta Free=Brîva Utilization=Noslodze Swap Space=Apmaiòas fails Virtual Memory=Virtuâlâ atmiòa ***Paging File=Lapozofajl ***Initial / Maximum Size=Kezdeti / Maximalis meret ***Current Size=Jelenlegi meret ***Current / Peak Usage=Jelenlegi / Csucs kihasznaltsag Chipset Properties=Mikroshçmu komplekta îpaðîbas (èipseta) ***Supported FSB Speeds=Tamogatott FSB sebessegek ***Memory RAID=Memoria RAID External Cache Size=Ârçjâ keða apjoms External Cache Type=Ârçjâ keða tips External Cache Status=Ârçjâ keða status Integrated Graphics Controller=Iebûvçtais grafiskais kontrolieris Graphics Controller Type=Grafiskâ kontroliera tips Graphics Controller Status=Grafiskâ kontroliera status Shared Memory Size=Kopçjâs atmiòas apjoms Graphics Frame Buffer Size=Grafiskâ Frame Buffera izmçrs AC'97 Audio Controller=Audio kontrolieris AC'97 ***MC'97 Modem Controller=MC'97 modemvezerlo Audio Controller Type=Audio kontrokiera tips ***Modem Controller Type=Modemvezerlo tipusa Codec Name=Kodeka nosaukums Codec ID=Kodeka ID ***Codec Revision=Kodek revizio ***Codec Type=Kodek tipusa ***Supported Sound Formats=Tamogatott hangformatumok S/PDIF Output=S/PDIF izeja Memory Slots=Atmiòas spraudòi Memory Rows=Atmiòas rindas DRAM Slot #%d=DRAM spraudnis #%d DRAM Row #%d=DRAM rinda #%d AGP Properties=AGP îpaðîbas AGP Version=AGP versija AGP Status=AGP statuss AGP Aperture Size=AGP apertîras izmçrs Supported AGP Speeds=AGP uzturamie âtrumi Current AGP Speed=AGP paðreizçjais âtrums ***Clock Generator=Orajel generator Chipset Manufacturer=Mikroshçmu komplekta raþotâjs Award BIOS Type=Award BIOS tips Award BIOS Message=Award BIOS paziòojums

System BIOS Date=Sistçmas BIOS datums Video BIOS Date=Video BIOS datums ***BIOS Date=BIOS datuma IBM BIOS Model Number=IBM BIOS modeïa numurs IBM BIOS Serial Number=IBM BIOS sçrijas numurs IBM BIOS Version=IBM BIOS versija BIOS Manufacturer=BIOS raþotâjs ***BIOS Version=BIOS verzio ***ACPI Table Properties=ACPI tabla tulajdonsagai ***ACPI Signature=ACPI alairas ***Table Description=Tabla leirasa ***Memory Address=Memoriacim ***Emulated=Emulalt ***Table Length=Tabla hossza Sensor Properties=Devçja îpaðîbas Sensor Type=Devçja tips GPU Sensor Type=GPU devçja tips Sensor Access=Piekïuve pie devçja Frequency=Frekvence Temperature=Temperatûra Temperatures=Temperatûras ***Cooling Fan=Hutoventilator Cooling Fans=Ventilâtori ***Fan Speed=Ventilator-sebesseg Voltage Values=Spriegums CPU Diode=CPU diode Temperature #%d=Temperatûra %d Fan #%d=Ventilators %d CPU Core=CPU kodols CPU1 Core=CPU1 kodols CPU2 Core=CPU2 kodols CPU3 Core=CPU3 kodols CPU4 Core=CPU4 kodols CPU Aux=CPU papildus North Bridge +1.2 V=Ziemeïu tilts +1.2 V North Bridge +1.8 V=Ziemeïu tilts +1.8 V North Bridge +1.8 V Dual=Ziemeïu tilts +1.8 V Dual North Bridge +2.0 V=Ziemeïu tilts +2.0 V North Bridge +2.5 V=Ziemeïu tilts +2.5 V North Bridge Core=Ziemeïu tilta kodols South Bridge Core=Dienvidu tilta kodols ***South Bridge +1.2 V=Deli hid +1.2 V ***South Bridge PLL=Deli hid PLL GPU Core=GPU kodols ***GPU Diode=GPU dioda ***GPU1 Diode=GPU1 dioda ***GPU2 Diode=GPU2 dioda ***GPU3 Diode=GPU3 dioda ***GPU4 Diode=GPU4 dioda ***GPU Shader=GPU arnyalo ***GPU1 Shader=GPU1 arnyalo ***GPU2 Shader=GPU2 arnyalo

***GPU3 Shader=GPU3 arnyalo ***GPU4 Shader=GPU4 arnyalo GPU Memory=GPU atmiòa GPU1 Memory=GPU1 atmiòa GPU2 Memory=GPU2 atmiòa GPU3 Memory=GPU3 atmiòa GPU4 Memory=GPU4 atmiòa GPU Memory Core=GPU atmiòas kodols GPU Memory I/O=GPU atmiòas I/O GPU Ambient=GPU aptveroða GPU1 Ambient=GPU1 aptveroða GPU2 Ambient=GPU2 aptveroða GPU3 Ambient=GPU3 aptveroða GPU4 Ambient=GPU4 aptveroða Power Supply=Baroðanas avots ***Power Supply #%d=%d. tapegyseg %s V Standby=%s Atbalsta spriegums VBAT Battery=VBAT baterija Operating System Properties=Operçtâjsistçmas îpaðîbas OS Name=OS nosaukums OS Code Name=OS kodçtais nosaukums OS Language=OS valoda OS Kernel Type=OS kodola tips OS Version=OS versija OS Service Pack=OS servisa paka OS Installation Date=OS uzstâdîðanas datums OS Root=OS kodola direktorija License Information=Licenses informâcija Registered Owner=Reìistrçtais îpaðnieks Registered Organization=Reìistrçta organizâcija Licensed Processors=Licensçti procesori Product ID=Produkta ID Product Key=Produkta atslçga Product Activation=Produkta aktivizâcija %d days remaining=%d dienas atlikuðas Current Session=Paðreizçjâ sesija UpTime=Darbspçjas laiks Data Execution Prevention=Datu izpildîðanâs aizsardzîba Supported by Operating System=Operçtâjsistçmas atbalstîts Supported by CPU=Procesora atbalstîts Active (To Protect Applications)=Aktîvs (Lai pasargâtu lietojumprogrammas) Active (To Protect Drivers)=Aktîvs (Lai pasargâtu dziòus) Components Version=Komponentu versija Internet Explorer Updates=Internet Explorer atjauninâjumi .NET Framework=.NET-struktûra Operating System Features=Operçtâjsistçmas iespçjas Debug Version=Lâgoðanas versija

DBCS Version=DBCS versija Domain Controller=Domçna kontrolieris Network Present=Tîkla esamîba Security Present=Droðîbas esamîba Remote Session=Attâlinâtâ sesija Safe Mode=Droðîbas reþîms Slow Processor=Lçns procesors Terminal Services=Terminâïa servisi Account Security Properties=Kontu droðîbas îpaðîbas Computer Role=Datora loma Domain Name=Domçna vârds Primary Domain Controller=Primârais domçna kontrolieris Forced Logoff Time=Forsçtais seansa beigðanas laiks Min / Max Password Age=Min./Maks. paroles derîguma laiks Minimum Password Length=Minimâlais paroles garums Password History Length=Paroïu vçstures garums Lockout Threshold=Bloíçðanas slieksnis Lockout Duration=Bloíçðanas ilgums Lockout Observation Window=Bloíçðanas novçroðanas logs User Properties=Lietotâja îpaðîbas Comment=Komentârs User Comment=Lietotâja komentârs Home Folder=Mâjas mape Logon Script=Pieteikðanâs scenârijs Member Of Groups=Grupas loceklis Logon Count=Pieteikðanâs skaits Disk Quota=Diska kvota User Features=Lietotâja iespçjas Logon Script Executed=Pieteikðanâs scenârija izpilde Account Disabled=Konta aizliegums Locked Out User=Nobloíçtais lietotâjs Home Folder Required=Nepiecieðama mâjas mape Password Required=Nepiecieðama parole Read-Only Password=Nemainâma parole Password Never Expires=Paroles derîguma termiòð bezgalîgs Local Group Properties=Lokâlâs grupas îpaðîbas Group Members=Grupas loceklis Global Group Properties=Globâlâs grupas îpaðîbas Video Adapter Properties=Videokartes îpaðîbas Adapter String=Adaptera rinda BIOS String=BIOS rinda Chip Type=Videoprocesora tips DAC Type=DAC tips Installed Drivers=Uzstâdîtie draiveri Memory Size=Atmiòas izmçrs Video Adapter Manufacturer=Videoadaptera raþotâjs Graphics Processor Properties=Grafiskâ procesora îpaðîbas GPU Code Name=Grafiskâ procesora nosaukums

GPU Clock=Grafiskâ procesora takts frekvence ***GPU1 Clock=GPU1 orajele ***GPU2 Clock=GPU2 orajele ***GPU3 Clock=GPU3 orajele ***GPU4 Clock=GPU4 orajele ***GPU Shader Clock=GPU arnyalo orajel ***GPU1 Shader Clock=GPU1 arnyalo orajel ***GPU2 Shader Clock=GPU2 arnyalo orajel ***GPU3 Shader Clock=GPU3 arnyalo orajel ***GPU4 Shader Clock=GPU4 arnyalo orajel ***GPU Memory Clock=GPU memoria orajel ***GPU1 Memory Clock=GPU1 memoria orajel ***GPU2 Memory Clock=GPU2 memoria orajel ***GPU3 Memory Clock=GPU3 memoria orajel ***GPU4 Memory Clock=GPU4 memoria orajel Warp Clock=Warp-takts frekvence RAMDAC Clock=RAMDAC takts frekvence Pixel Pipelines=Pikseïu konvejieri TMU Per Pipeline=TMU uz konvejieri Vertex Shaders=Vertex-ðâderi Pixel Shaders=Pikseïu ðâderi ***Unified Shaders=Egysegesitett (unified) arnyalok ***Pixel Fillrate=Pixel kitoltesi sebesseg ***Texel Fillrate=Texel kitoltesi sebesseg DirectX Hardware Support=Aparatûra uztur DirectX ***Shader=Arnyalo Graphics Processor Manufacturer=Grafiskâ procesora raþotâjs Monitor Properties=Monitora îpaðîbas Monitor ID=Monitora ID Monitor Type=Monitora tips Manufacture Date=Raþoðanas datums Max. Visible Display Size=Maksimâli redzamais ekrâna izmçrs Picture Aspect Ratio=Malu attiecîba Horizontal Frequency=Rindu frekvence Vertical Frequency=Kadru frekvence Maximum Resolution=Maksimâlâ izðíirtspçja Gamma=Gamma ***Brightness=Fenyero ***Contrast Ratio=Kontrasztarany ***Viewing Angles=Betekintesi szogek ***Input Connectors=Bemeneti csatlakozok DPMS Mode Support=DPMS reþîma uzturçðana Supported Video Modes=Uzturçtie video reþîmi Monitor Manufacturer=Monitora raþotâjs Driver Download=Draiveru lejuplâde ***Driver Update=Illesztoprogram frissites ***Firmware Download=Firmware letoltes ***Firmware Revision=Firmware revizioja ***Firmware Date=Firmware datuma Desktop Properties=Darba virsmas îpaðîbas Device Technology=Ierîces tehnoloìija Resolution=Izðíirtspçja

Color Depth=Krâsu dziïums Color Planes=Krâsu plaknes Font Resolution=Ðriftu izðíirtspçja Pixel Width / Height=Pikseïu platums / augstums Pixel Diagonal=Pikseïu diagonâle Vertical Refresh Rate=Reìenerâcijas frekvence Desktop Wallpaper=Darbavirsmas zîmçjums Desktop Effects=Darbavirsmas efekti Combo-Box Animation=Combo-Box animâcija Drop Shadow Effect=Çnas efekts Flat Menu Effect=Plakanâs izvçlnes efekts Font Smoothing=Ðriftu izlîdzinâðana Full Window Dragging=Loga satura parâdîðana pârvietoðanas laikâ Gradient Window Title Bars=Novirzît logu nosaukumus Hide Menu Access Keys=Apslçpt izvçlnes piekïuves pogas Hot Tracking Effect=Atsekoðanas efekts Icon Title Wrapping=Ikonu nosaukumu ietîðana List-Box Smooth Scrolling=Sarakstlodziòa piegludinoða ritinâðana Menu Animation=Izvçlnes animâcija Menu Fade Effect=Izvçlnes izbalçðanas efekts Minimize/Restore Animation=Minimizçðanas/atjaunoðanas animâcija Mouse Cursor Shadow=Kursora çna Selection Fade Effect=Izvçles çnas efekts ShowSounds Accessibility Feature=Notikumu atskaòoðanas iespçja ToolTip Animation=Uzpeldoðo ieteikumu animâcija ToolTip Fade Effect=Uzpeldoðo ieteikumu izbalçðanas efekts Windows Plus! Extension=Windows Plus! paplaðinâðana OpenGL Properties=OpenGL îpaðîbas ***Shading Language Version=Arnyalo nyelv verzioja ***ICD Driver=ICD illesztoprogram ***OpenGL Extensions=OpenGL bovitmenyek ***Supported Compressed Texture Formats=Tamogatott tomoritett textura formatumok OpenGL Features=OpenGL iespçjas ACM Driver Properties=ACM draivera îpaðîbas Copyright Notice=Copyright-rinda Driver Features=Draivera îpaðîbas Driver Version=Draivera versija MCI Device Properties=MCI ierîces îpaðîbas Name=Nosaukums MCI Device Features=MCI ierîces iespçjas Compound Device=Salikta ierîce File Based Device=Uz failiem bâzçta ierîce Can Eject=Nesçja izòemðana Can Play=Atskaòoðana Can Play In Reverse=Atpakaïejoða atskaòoðana Can Record=Ieraksts Can Save Data=Datu saglabâðana Can Freeze Data=Datu iesaldçðana Can Lock Data=Datu bloíçðana

Can Stretch Frame=Kadra izstiepðana Can Stretch Input=Ievades izstiepðana Can Test=Testçðana Audio Capable=Audio uzturçðana Video Capable=Video uzturçðana Still Image Capable=Fotouzòçmumu uzturçðana Optical Drive Properties=Optiskâ diska îpaðîbas Device Manufacturer=Ierîces raþotâjs ***Region Code=Regiokod ***Remaining User Changes=Hatralevo valtoztatasok (felhasznalo) ***Remaining Vendor Changes=Hatralevo valtoztatasok (gyarto) ***Reading Speeds=Olvasasi sebessegek ***Writing Speeds=Irasi sebessegek ***Supported Disk Types=Tamogatott lemeztipusok ***Read=Olvasas ***Read + Write=Olvasas + iras ***Optical Drive Features=Optikai meghajto jellemzoi ATA Device Properties=ATA ierîces îpaðîbas ATAPI Device Properties=ATAPI ierîces îpaðîbas Parameters=Parametri LBA Sectors=LBA sektori Buffer=Buferis Multiple Sectors=Multisektori ECC Bytes=ECC baiti Max. PIO Transfer Mode=Maksimâlais PIO datu pârraides reþîms Max. UDMA Transfer Mode=Maksimâlais UDMA datu pârraides reþîms Active UDMA Transfer Mode=Aktîvais UDMA reþîms Unformatted Capacity=Neformatçta ietilpîba ATA Device Features=ATA ierîces iespçjas Security Mode=Droðibas reþîms Advanced Power Management=Energotaupîðana (APM) Write Cache=Ierakstîðanas keðs ATA Device Physical Info=ATA ierîces fiziskie dati Disk Device Physical Info=Diska ierîces fiziskie dati Hard Disk Family=Cieto disku dzimta Hard Disk Name=Cietâ diska nosaukums Family Code Name=Dzimtas kodçtais nosaukums Formatted Capacity=Formatçtais apjoms Disks=Diski Recording Surfaces=Ierakstâmâs virsmas Physical Dimensions=Fiziskie izmçri Max. Weight=Maksimâlais svars Average Rotational Latency=Vidçjâ iegrieðanâs aizture Rotational Speed=Grieðanâs âtrums Max. Internal Data Rate=Maksimâlais iekðçjais datu âtrums Average Seek=Vidçjais Meklçðanas laiks Track-to-Track Seek=Pâreja no celiòa uz celiòu Full Seek=Pilnais Meklçðanas laiks Interface=Interfeis

Buffer-to-Host Data Rate=Datu apmaiòas âtrums no bufera uz kontrolieri Buffer Size=Bufera apjoms Spin-Up Time=Iegrieðanâs laiks ATA Device Manufacturer=ATA-ierîces raþotâjs Keyboard Properties=Tastatûras îpaðîbas Keyboard Name=Tastatûras nosaukums Keyboard Type=Tastatûras tips Keyboard Layout=Tastatûras izkârtojums ANSI Code Page=ANSI kodu lapaspuse OEM Code Page=OEM kodu lapaspuse Repeat Delay=Atkârtojuma aizture Repeat Rate=Atkârtojuma âtrums Mouse Properties=Peles îpaðîbas Mouse Name=Peles nosaukums Mouse Buttons=Pogu skaits Mouse Hand=Peles puse Pointer Speed=Kursora âtrums Double-Click Time=Dubultklikðía âtrums Click-Lock Time=Laiks klikðíis-aizture X/Y Threshold=X / Y slieksnis Wheel Scroll Lines=Rindu ar ritinâðana ar rullîti Mouse Features=Peles iespçjas Active Window Tracking=Aktîvâ loga atsekoðana Hide Pointer While Typing=Kursora pazuðana rakstîðanas laikâ Mouse Wheel=Peles rullîtis Move Pointer To Default Button=Kursora pârvietoðana uz pogu pçc noklusçjuma Pointer Trails=Pçdas no peles ClickLock=ClickLock Mouse Manufacturer=Peles raþotâjs Game Controller Properties=Spçïu kontroliera îpaðîbas Buttons=Pogas Min / Max Polling Frequency=Min. / Maks. ataujas frekvence Min / Max U Coordinate=Min. / Maks. koordinâte U Min / Max V Coordinate=Min. / Maks. koordinâte V Min / Max X Coordinate=Min. / Maks. koordinâte X Min / Max Y Coordinate=Min. / Maks. koordinâte Y Min / Max Z Coordinate=Min. / Maks. koordinâte Z Min / Max Rudder Value=Min. / Maks. stûres vçrtîba Game Controller Features=Spçïu kontroliera iespçjas Driver Problem=Draivera problçma POV Discrete Values=Viedokïa diskrçtâs vçrtîbas Rudder=Stûre U Coordinate=Koordinâte U V Coordinate=Koordinâte V Z Coordinate=Koordinâte Z Network Adapter Properties=Tîkla adaptera îpaðîbas Interface Type=Interfeisa tips Hardware Address=Aparatûras adrese ***user-defined=felhasznalo altal megadva

Connection Name=Savienojuma nosaukums Connection Speed=Savienojuma âtrums DNS Suffix Search List=DNS-piedçkïa Meklçðanas saraksts DHCP Lease Obtained=DHCP-nomâðana saòemta DHCP Lease Expires=DHCP-nomâðana izbeidzas WLAN Signal Strength=WLAN signâla stiprums %d dBm (No Signal)=%d dBm (Nav Signâla) %d dBm (Very Low)=%d dBm (Ïoti vâjð) %d dBm (Low)=%d dBm (Vâjð) %d dBm (Good)=%d dBm (Labs) %d dBm (Very Good)=%d dBm (Ïoti labs) %d dBm (Excellent)=%d dBm (Teicams) Bytes Received=Baiti saòemti Bytes Sent=Baiti aizsûtîti Network Adapter Addresses=Tîkla adaptera adrese IP / SubNet Mask=IP / Apakðtîkla maska Gateway=Vârteja Network Adapter Manufacturer=Tîkla adaptera raþotâjs Connection Properties=Savienojuma îpaðîbas Domain=Domçns Country / Area Code=Valsts / Rajona kods Phone Number=Tâlruòa numurs Alternate Numbers=Alternatîvie numuri IP Address=IP-adrese DNS Addresses=DNS-adreses WINS Addresses=WINS-adreses Network Protocols=Tîkla protokoli Framing Protocol=Kadrçðanas protokoli Login Script File=Pieteikumskripts Connection Features=Savienojuma iespçjas Use Current Username & Password=Paðreizçjais lietotâja vârds un parole Use Remote Network Gateway=Attâlinâtâ tîkla vârteja Log On To Network=Ieeja tîklâ IP Header Compression=IP-header kompresija Software Compression=Programmiskâ kompresija PPP LCP Extensions=PPP LCP paplaðinâjums Open Terminal Before Dial=Atvçrt terminâlu pirms iezvana Open Terminal After Dial=Atvçrt terminâlu pçc iezvana Encrypted Password Required=Nepiecieðama ðifrçta parole MS Encrypted Password Required=Nepiecieðama MS ðifrçta parole Data Encryption Required=Nepiecieðama datu ðifrçðana Secure Local Files=Lokâlo failu ðifrçðana Account Properties=Konta îpaðîbas POP3 Server=POP3 serveris POP3 User Name=POP3 lietotâja vârds POP3/SMTP Server Timeout=POP3/SMTP-servera taimauts HTTPMail Server=HTTPMail serveris HTTPMail User Name=HTTPMail lietotâja vârds IMAP Server=IMAP serveris IMAP User Name=IMAP lietotâja vârds IMAP/SMTP Server Timeout=IMAP/SMTP-servera taimauts SMTP Display Name=SMTP-vârds

SMTP Organization Name=SMTP-organizâcija SMTP E-mail Address=SMTP e-pasta adrese SMTP Reply Address=SMTP atbildes adrese SMTP Server=SMTP serveris SMTP User Name=SMTP lietotâja vârds NNTP Display Name=NNTP-nosaukums NNTP Organization Name=NNTP organizâcija NNTP E-mail Address=NNTP e-pasta adrese NNTP Reply Address=NNTP atbildes adrese NNTP Server=NNTP serveris NNTP User Name=NNTP lietotâja vârds NNTP Server Timeout=NNTP servera taimauts LDAP Server=LDAP serveris LDAP User Name=LDAP lietotâja vârds LDAP Search Base=LDAP Meklçðanas bâze LDAP Search Timeout=LDAP Meklçðanas taimauts Account Features=Konta iespçjas POP3 Prompt For Password=POP3 paroles pieprasîjums POP3 Secure Authentication=POP3 droða identifikâcija POP3 Secure Connection=POP3 droðs savienojums POP3 Leave Mails On Server=Atstât pastu uz POP3 servera IMAP Prompt For Password=IMAP paroles piepras IMAP Secure Authentication=IMAP droða identifikâcija IMAP Secure Connection=IMAP droðs savienojums HTTPMail Prompt For Password=HTTPMail paroles pieprasîjums HTTPMail Secure Authentication=HTTPMail droða identifikâcija HTTPMail Secure Connection=HTTPMail droðs savienojums SMTP Prompt For Password=SMTP paroles piepras SMTP Secure Authentication=SMTP droða identifikâcija SMTP Secure Connection=SMTP droðs savienojums NNTP Prompt For Password=NNTP paroles piepras NNTP Secure Authentication=NNTP droða identifikâcija NNTP Secure Connection=NNTP droðs savienojums NNTP Use Group Descriptions=NNTP grupu aprakstu izmantoðana NNTP Post Using Plain Text Format=NNTP pasts izmantojot parasto teksta formâtu NNTP Post Using HTML Format=NNTP pasts HTML formâtâ LDAP Authentication Required=LDAP identifikâcija nepiecieðama LDAP Secure Authentication=LDAP droða identifikâcija LDAP Secure Connection=LDAP droðs savienojums LDAP Simple Search Filter=LDAP vienkârðais Meklçðanas filtrs DirectDraw Device Properties=DirectDraw ierîces îpaðîbas DirectDraw Driver Name=DirectDraw draivera nosaukums DirectDraw Driver Description=DirectDraw draivera apraksts Hardware Driver=Aparatûras draiveris Hardware Description=Aparatûras apraksts Direct3D Device Properties=Direct3D ierîces iespçjas ***Total / Free Local Video Memory=Osszes / szabad helyi videomemoria ***Total / Free Non-Local Video Memory=Osszes / szabad nem helyi videomemoria ***Used Local Video Memory=Felhasznalt helyi videomemoria ***Used Non-Local Video Memory=Felhasznalt nem helyi videomemoria ***Free Local Video Memory=Szabad helyi videomemoria

***Free Non-Local Video Memory=Szabad nem helyi videomemoria Rendering Bit Depths=Renderinga bitu dziïumi Z-Buffer Bit Depths=Z-bufera bitu dziïumi Min Texture Size=Tekstûras minimâlais izmçrs Max Texture Size=Tekstûras maksimâlais izmçrs Vertex Shader Version=Vertex-ðâdera versija Pixel Shader Version=Pikseïu ðâdera versija Direct3D Device Features=Direct3D iespçjas DirectSound Device Properties=DirectSound îpaðîbas Driver Module=Draivera modulis Primary Buffers=Primârie buferi Min / Max Secondary Buffers Sample Rate=Min./Maks. sekundâro buferu izvçles frekvence Primary Buffers Sound Formats=Primâro buferu skaòas formâti Secondary Buffers Sound Formats=Sekundâro buferu skaòas formâti Total / Free Sound Buffers=Skaòas buferu vispâr / brîvu Total / Free Static Sound Buffers=Statiskie skaòas buferi vispâr / brîvu Total / Free Streaming Sound Buffers=Skaòas straumçjumu buferu vispâr / brîvu Total / Free 3D Sound Buffers=3D skaòas buferu vispâr / brîvu Total / Free 3D Static Sound Buffers=Statisko 3D skaòas buferu vispâr / brîvu Total / Free 3D Streaming Sound Buffers=3D skaòas straumçjumu buferu vispâr / brîvu DirectSound Device Features=DirectSound ierîces iespçjas Certified Driver=Sertificçts draiveris Emulated Device=Ierîces emulâcija Precise Sample Rate=Precîza satraumçjuma frekvence DirectMusic Device Properties=DirectMusic îpaðîbas Synthesizer Type=Sintizâtora tips Device Class=Ierîces klase ***Device Protocol=Eszkoz protokoll Audio Channels=Audio kanâli MIDI Channels=MIDI kanâli Available Memory=Pieejamâ atmiòa Voices=Balsis DirectMusic Device Features=DirectMusic ierîces iespçjas Built-In GM Instrument Set=Iebûvçtais GM instrumentu komplekts Built-In Roland GS Sound Set=Iebûvçtais Roland GS skaòu komplekts DLS L1 Sample Collections=DLS L1 ðablonu kolekcija DLS L2 Sample Collections=DLS L2 ðablonu kolekcija External MIDI Port=MIDI ârçjais ports Fixed DLS Memory Size=Fiksçtâ DLS atmiòa Port Sharing=Koplietoðanas porti Chorus Effect=Kora efekts Delay Effect=Aiztures efekts Reverb Effect=Revibrâciju efekts DirectInput Device Properties=DirectInput ierîces îpaðîbas Device Subtype=Ierîces apakðtips Axes=Asis Buttons/Keys=Pogas/taustiòi

DirectInput Device Features=DirectInput ierîces iespçjas DirectPlay Connection Properties=DirectPlay savienojuma îpaðîbas Connection Description=Savienojuma apraksts Header Length=Iesâkuma garums Max Message Size=Maks. vçstules izmçrs Estimated Latency=Paredzamâ aizture Timeout Value=Taimauta vçrtîba Max Players=Maks. spelçtâju skaits Max Local Players=Maks. lokâlo spçlçtâju DirectPlay Connection Features=DirectPlay savienojuma iespçjas Guaranteed Message Delivery=Garantçtâ vçstules piegâde Message Encryption=Vçstules ðifrçðana Message Signing=Vçstules parakstîðana Session Host=Sesijas Host Group Messaging Optimization=Grupu vçstuïu optimizâcija Guaranteed Message Delivery Optimization=Garentçto vçstuïu piegâdes optimizâcija Keep Alives Optimization=Optimizâcija bez sesijas beigðanas Device Properties=Ierîces îpaðîbas Driver Date=Draivera datums Driver Provider=Draivera piegâdâtâjs INF File=INF fails Hardware ID=Aparatûras ID ***Location Information=Elhelyezkedes Device Features=Ierîces iespçjas PCI Devices=PCI ierîces PnP Devices=PnP ierîces LPT PnP Devices=LPT PnP ierîces USB Devices=USB ierîces PCMCIA Devices=PCMCIA ierîces FireWire Devices=FireWire ierîces Ports=Porti Port=Ports Bus %d, Device %d, Function %d=Maìistrâle %d, Ierîce %d, Funkcija %d Bus / Device / Function=Kopne / Ierîce / Funkcija Subsystem ID=Apakðsistçmas identifikatord ***Supported USB Version=Tamogatott USB verzio ***Current Speed=Jelenlegi sebesseg Printer Properties=Printera îpaðîbas Default Printer=Printeris pçc noklusçjuma Share Point=Koplietoðanas izmantoðana Printer Port=Printera ports Printer Driver=Printera draiveris Print Processor=Drukas procesors Location=Atraðanâs vieta Separator Page=Lappu starplika Priority=Prioritâte Availability=Pieejamîba Print Jobs Queued=Darbi rindâ uz druku Paper Properties=Papîra îpaðîbas

Paper Size=Papîra izmçrs Orientation=Orientâcija Print Quality=Kopijas kvalitâte Printer Manufacturer=Printera raþotâjs Task Properties=Uzdevuma îpaðîbas Application Name=Uzdevuma nosaukums Application Parameters=Uzdevuma parametri Working Folder=Darba mape Creator=Veidotâjs Last Run=Pçdçjâ darbîba Next Run=Nâkoðâ darbîba Task Triggers=Uzdevumu trigeri Trigger #%d=Trigeris #%d Power Management Properties=Elektrobaroðanas îpaðîbas Power Management Features=Enerìijas taupîðanas iespçjas Current Power Source=Paðreizçjais baroðanas avots Battery Status=Bateriju status Full Battery Lifetime=Bateriju pilns darba laiks Remaining Battery Lifetime=Bateriju atlikuðais darba laiks ***Battery Properties=Akkumulator tulajdonsagai ***Unique ID=Egyedi azonosito ***Designed Capacity=Tervezett kapacitas ***Fully Charged Capacity=Kapacitas teljesen feltoltve ***Current Capacity=Jelenlegi kapacitas ***Wear Level=Elhasznalodas merteke ***Charge-Discharge Cycle Count=Feltoltesi-lemerulesi ciklusok szama ***Power State=Energiaallapot ***Charge Rate=Toltes merteke ***Discharge Rate=Merules merteke Time Zone=Laika zona Current Time Zone=Paðreizçjâ laika zona Current Time Zone Description=Paðreizçjâs laika zonas apraksts Change To Standard Time=Pâreja uz standarta laiku Change To Daylight Saving Time=Pâreja uz vasaras laiku Language Name (Native)=Valoda (Viet.) Language Name (English)=Valoda (Angïu) Language Name (ISO 639)=Valoda (ISO 639) Country/Region=Valsts/Reìions Country Name (Native)=Valsts (Viet.) Country Name (English)=Valsts (Angïu) Country Name (ISO 3166)=Valsts (ISO 3166) Country Code=Valsts kods Currency=Naudas vienîba Currency Name (Native)=Naudas vienîba (Viet.) Currency Name (English)=Naudas vienîba (Angïu) Currency Symbol (Native)=Naudas vienîbas simbols (Viet.) Currency Symbol (ISO 4217)=Naudas vienîbas simbols (ISO 4217)

Currency Format=Naudas summu formâts Negative Currency Format=Negatîvu naudas summu formâts Formatting=Formatçðana Time Format=Laika formâts Short Date Format=Îsais laika formâts Long Date Format=Pilnais datuma formâts Number Format=Skaitïu formâts Negative Number Format=Negatîvu skaitïu formâts List Format=Saraksta formâts Native Digits=Vietçjie cipari Days Of Week=Nedçïas dienas Native Name for Monday=Nosaukums priekð pirmdienas Native Name for Tuesday=Nosaukums priekð otrdienas Native Name for Wednesday=Nosaukums priekð treðdienas Native Name for Thursday=Nosaukums priekð ceturtdienas Native Name for Friday=Nosaukums priekð piektdienas Native Name for Saturday=Nosaukums priekð sestdienas Native Name for Sunday=Nosaukums priekð svçtdienas Months=Mçneði Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for January=Nosaukums priekð Janvâra February=Nosaukums priekð Februâra March=Nosaukums priekð Marta April=Nosaukums priekð Aprîïa May=Nosaukums priekð Maija June=Nosaukums priekð Jûnija July=Nosaukums priekð Jûlija August=Nosaukums priekð Augusta September=Nosaukums priekð Septembra October=Nosaukums priekð Oktobra November=Nosaukums priekð Novembra December=Nosaukums priekð Descembra Month #13=Nosaukums priekð 13. mçneða

Miscellaneous=Daþâdi Calendar Type=Kalendâra tips Default Paper Size=Papîra izmçrs pçc noklusçjuma Measurement System=Mçrîjumu sistçma Start Page=Starta lapa Search Page=Meklçðanas lapa Download Folder=Lejuplâdçjamo failu mape Current Proxy=Paðreizçjais Proxy Proxy Status=Proxy statuss LAN Proxy=LAN proxy %s Proxy Server=Proxy serveris %s Exceptions=Izòçmums Module Module Module Memory Name=Moduïa nosaukums Size=Moduïa izmçrs Type=Moduïa tips Type=Atmiòas tips

Memory Speed=Atmiòas âtrums Module Width=Moduïa platums Module Voltage=Moduïa spriegums Refresh Rate=Atsvaidzes intensitâte Memory Module Features=Atmiòas moduïa iespçjas Memory Module Manufacturer=Atmiòas moduïa raþotâjs ***AMB Manufacturer=AMB gyarto ***DRAM Manufacturer=DRAM gyarto Last Shutdown Time=Pçdçjâs atsaknçðanâs laiks Last Boot Time=Pçdçjâs saknçðanâs laiks Current Time=Paðreizçjais laiks UpTime Statistics=Derîgâ laika statistika First Boot Time=Pirmâs iesaknçðanâs laiks First Shutdown Time=Pirmâs atsaknçðanâs laiks Total UpTime=Kopçjais derîgais laiks Total DownTime=Kopçjais dîkstâves laiks Longest UpTime=Ilgâkais derîgais laiks Longest DownTime=Ilgâkais dîkstâves laiks Total Reboots=Atsâknçðanu kopâ System Availability=Sistçmas pieejamîba Bluescreen Statistics=Kïûmju (Zilo ekrânu) statistika First Bluescreen Time=Pirmâ kïûme Last Bluescreen Time=Pçdçjâ kïûme Total Bluescreens=Kopâ kïûmju // messages Please wait until the benchmark is finished running=Sagaidiet testa beigas During this time your computer may seem to not be responding=Ðajâ laikâ var likties ka dators ir uzkâries Please do not move the mouse or press any keys=Nekustiniet peli un nespiediet pogas ***Please note that results obtained with different versions of EVEREST cannot be compared=Vegye figyelembe, hogy az EVEREST kulonbozo verzioi altal mert eredmenyek nem hasonlithatoak ossze egymassal ***Lavalys constantly improves and optimizes benchmark routines and implements new technologies to provide you with the most accurate and highest benchmark scores.=A Lavalys folyamatosan fejleszti es optimalizalja a sebessegmero rutinokat, hogy az EVEREST a leheto legmagasabb es legpontosabb benchmark eredmenyeket szolgaltassa. Are you sure you want to uninstall=Jûs patieðâm vçlaties atinstalçt ***Press Refresh button to start the benchmark=A sebessegmeres inditasahoz nyomja meg a Frissites gombot! Database parameters are not configured yet=Datubâzes parametri pagaidâm nav nokonfigurçti Go to: File menu / Preferences / Database=Ejiet uz Fails / Uzstâdîjumi / Datubâze

Are you sure you want to remove all computers from audit?=Vai Jûs patieðâm vçlaties izvâkt visus datorus no audita? CPU Speed=CPU frekvence CPU Multiplier=CPU reizinâtâjs Min / Max CPU Multiplier=Min / Max CPU reizinâtâjs CPU Cache=CPU keðatmiòa SPD Memory Modules=SPD atmiòas moduïi CPU FSB=CPU FSB Memory Bus=Atmiòas kopne Memory Clock=Atmiòas takts frekvence ***DRAM:FSB Ratio=DRAM:FSB arany ***Minimum=Minimum ***Maximum=Maximum ***Average=Atlag original=Oriìinâls Connecting to FTP server=Pievienoðanâs FTP serverim Clear List=Iztîrît sarakstu Are you sure you want to clear Internet Explorer cookie list?=Vai Jûs patieðâm vçlaties iztîrît Internet Explorer cookie sarakstu? Are you sure you want to clear Internet Explorer browser history?=Vai Jûs patieðâm vçlaties iztîrît Internet Explorer vçsturi? Memory Timings=Atmiòas piemçrota laika izvçlçðanâs North Bridge Properties=Ziemeïu tilta îpaðîbas North Bridge=Ziemeïu tilts South Bridge Properties=Dienvidu tilta îpaðîbas South Bridge=Dienvidu tilts Lavalys does not provide official support for this freeware product=Lavalys nenodroðina officiâlu atbalstu ðim bezmaksas produktam. AMD Brand ID=(AMD) markas ID 64-bit x86 Extension=64 bitu x86-paplaðinâjums ***Hardware Random Number Generator=Hardveres veletlenszam generator ***Processor Serial Number=Processzor sorozatszam ***Temperature Sensing Diode=Homero dioda Server port:=Servera ports: A&uthorize Change=Atïa&ut izmaiòu SMART Hard Disks Status=SMART cietâ diska statuss Group Membership=Grupu piederîba &Title:=&Nosaukums: Report &title:=Atskaites n&osaukums: Database Software=Datubâzes programmatûra Database Servers=Datubâzes serveri

BIOS Upgrades=BIOS uzlabojumi Entry of &INI file=&INI faila ieraksts INI file=INI fails INI group=INI grupa INI entry=INI ieraksts Chassis Intrusion Detected=Ðasijas traucçkïu noteikðana Supported FourCC Codes=Atbalstîtie FourCC kodi PCI-X Bus Properties=PCI-X kopnes îpaðîbas PCI-X Device Properties=PCI-X ierîces îpaðîbas Current Bus Mode=Paðreizçjâ kopnes reþîms 64-bit Device=64 bitu ierîce PCI-X 266 Bus=PCI-X 266 kopne PCI-X 533 Bus=PCI-X 533 kopne %d MHz Operation=%d MHz darbîba HyperTransport Version=HyperTransport versija Link Type=Saites tips Link Status=Saites status Coherent=Saistîts Noncoherent=Nesaistîts Max Link Width In / Out=Maksimâlais saites platums In / Out Utilized Link Width In / Out=Noslogotais saites platums In / Out Max Link Frequency=Maksimâla saites frekvence Current Link Frequency=Paðreizçjâ saites frekvence Primary / Secondary Bus Number=Primâro / Sekundâro kopòu skaits You specified a command-line option that is unavailable in the NR (No Remote) edition of %s you are currently running=Jûs esat norâdîjis uz komandrindas opciju, kura nav pieejama NR (No Remote) %s paðreiz lietojamâ versijâ. To use one or more of the following command-line options, please use the non-NR edition of %s=Lai ietotu vienu vai vairâkas sekojoðâs komandrindas opcijas lietojiet lûdzu ne-NR %s versiju. File Properties=Faila îpaðîbas File properties logged by the File Scanner:=Failu skenera reìistrçtâs faila îpaðîbas: Active Mode=Aktîvais reþîms EVEREST Home Edition is intended to be used only in home environment.=EVEREST Home Edition ir paredzçts tikai mâjas lietoðanai. This computer is a member of a network domain (%s), which is not supported by EVEREST Home Edition.=Ðis dators ir domçnâ (%s) loceklis, kurð netiek atbalstîts EVEREST Home Edition. Please use EVEREST Corporate Edition instead of Home Edition in a corporate environment.=Korporatîvajos tîklos lûdzu lietojiet EVEREST Corporate Edition nevis Home Edition. This page is outdated! Press 'Refresh' button to update it=Ðî lapa ir novecojusi! Nospiediet "Atjaunot" pogu lai atjaunotu to!

// alerting EVEREST Alert=EVEREST brîdinâjums Alert=Brîdinâjums Alerting=Brîdinât Alert Methods=Brîdinâjumu metodes Alert Trigger=Brîdinâjuma izraisîðana Alert Triggers=Brîdinâjuma izraisîðanas Alert Description=Brîdinâjuma apraksts &Number of minutes between checking for alerts:=&Minûðu skaits starp brîfinâjumu pârbaudçm: N&umber of hours between sending repetitive alerts:=&Stundu skaits starp atkârtotu brîdinâjumu sûtîðanu: ***Store system configuration details in:=Rendszer-konfiguracios adatok tarolasi helye: ***TEMP folder of the logged-on user=Az aktualis felhasznalo TEMP mappaja ***Root folder of the system drive=A rendszermeghajto fokonyvtara Display an alert &window=&Râdît brîdinâjuma logu Send an &e-mail to:=&Sûtît e-pastu uz: Send an entry to a log &server:=Sûtît &ierakstu uz þurnâlserveri: Send a Windows &message to:=Sûtît &Windows paziòojumu uz: Write to a &TXT log file:=Rakstît &TXT þurnâlfailâ: Write to a &HTML log file:=Rakstît &HTML þurnâlfailâ:: Note: Don't forget to configure e-mail sending options on the E-mail page!=Piezîme: Neaizmirstiet iestatît e-pasta parametrus e-pasta lapâ! Select Log File=Izvçlieties þurnâlfailu Trigger Description=Sprûda apraksts When virus database is older than=Kad vîrusu datubâze ir vacâka par When system drive free space is below=Kad sistçmas dziòa brîvâ vieta ir mazâka par Software installation/uninstallation=Programmas uzstâdîðana/noòemðana Service installation/uninstallation=Servisa uzstâdîðana/noòemðana "Auto Start" list change="Auto Start" saraksta maiòa Network shares change=Tîkla vietnes maiòa PCI devices list change=PCI ierîèu saraksta maiòa USB devices list change=USB ierîèu saraksta maiòa SMART predicted hard disk failure=SMART paredzçta cietâ diska kïûme System memory size change=Sistçmas atmiòas lieluma maiòa Computer name change=Datora vârda maiòa Winlogon Shell change=Winlogon Shell maiòa Critical system status detected:=Atklâts kritisks sistçmas statuss: Please report this issue to your network administrator=Lûdzu ziòojiet par ðo problçmu jûsu tîkla administratoram! Virus database is %d days old=Vîrusu datubâze ir %d dienas veca System drive free space is %d%%=Sistçmas dziòa brîvâ vieta ir %d%% New software installed:=Uzstâdîta jauna programma: New service installed:=Uzstâdîts jauns serviss: Software removed:=Programma izòemta: Service removed:=Serviss izòemts: New "Auto Start" list entry:=Jauns "Auto Start" saraksta ieraksts: "Auto Start" list entry removed:="Auto Start" saraksta ieraksts izòemts: New network share:=Jauna tîkla vietne:

Network share removed:=Tîkla vietne izòemta: New PCI device:=Jauna PCI ierîce: New USB device:=Jauna USB ierîce: PCI device removed:=PCI ierîce izòemta: USB device removed:=USB ierîce izòemta: Sending alert message in e-mail=Trauksmes ziòojuma sûtîðana caur e-pastu Sending alert message to log server=Trauksmes ziòojuma sûtîðana uz þurnâlu serveri Sending alert message using Windows messaging=Trauksmes ziòojuma sûtîðana izmantojot Windows Messaging Alert message sent=Trauksmes ziòojums aizsûtîts Alert message cannot be sent=Trauksmes ziòojumu nevar aizsûtît // sensor icons Sensor Icon=Sensora ikona Sensor Icons=Sensora ikonas ***Sensor Icon, OSD=Erzekelo ikon, OSD ***Hardware Monitoring=Hardverfigyeles ***Icons, OSD=Ikonok, OSD ***Vista Sidebar=Vista oldalsav ***Logging=Naplozas ***External Applications=Kulso alkalmazasok ***Icon Text=Ikon szoveg ***OSD Text=OSD szoveg ***Sidebar Text=Sidebar szoveg ***Icon &background color:=Ikon &hatterszin: ***Icon &text color:=Ikon &szovegszin: ***&Label:=&Cimke: ***&Font name:=&Betutipus: ***OSD &font name:=OSD &betutipus: ***&OSD text color:=&OSD szovegszin: ***&Text color:=S&zovegszin: ***Text &size:=&Szovegmeret: ***O&SD text size:=OS&D szovegmeret: ***Display temperatures in &Fahrenheit=Homersekletek megjelenitese &Fahrenheit fokban ***Degree sym&bol:=Hofok szim&bolum ***Display &icons on OSD panel=&Ikonok megjelenitese az OSD panelen ***Display l&abels on OSD panel (e.g. "Motherboard")=&Cimkek megjelenitese az OSD panelen (pl. "Alaplap") ***&Align items to the right=&Elemek jobbra igazitasa ***&Keep OSD the topmost window (always on top)=&Az OSD panel legyen a legfelso ablak (mindig lathato) ***OSD panel &background color:=OSD panel &hatterszine: ***&Background color:=&Hatterszin: ***OSD panel &transparency:=OSD panel a&tlatszosaga: ***&Decimal digits for voltage values:=Feszultseg ertekek &decimalis jegyeinek szama: T&ransparent=&Caurspîdîgs ***"Se&nsor" page:="Er&zekelo" oldal: ***&Sensor icons:=E&rzekelo ikonok: ***&Vista Sidebar:=&Vista Sidebar: ***LC&D:=LC&D:

***&OSD panel:=&OSD panel: ***&Log file:=&Naplofajl: ***E&xternal applications:=&Kulso alkalmazasok: ***S&how sensor icons=E&rzekelo ikonok megjelenitese ***Show OSD pa&nel=OSD pa&nel megjelenitese ***&Enable Vista Sidebar support=Vista Sidebar tamogatas &engedelyezese ***S&how header=Fejlec megjeleni&tese ***&Use HKLM in Registry=H&KLM hasznalata a Regisztracios adatbazisban ***Black=Fekete ***Blue=Kek ***Dark Blue=Sotetkek ***Dark Green=Sotetzold ***Gold=Arany ***Gray=Szurke ***Green=Zold ***Orange=Narancs ***Red=Voros ***Silver=Ezust ***White=Feher ***&Enable Logitech keyboard LCD support=Logitech billentyuzet LCD tamogatas &engedelyezese ***Page 1=1. oldal ***Page 2=2. oldal ***Page 3=3. oldal ***Page 4=4. oldal ***New &Item=Uj &elem ***New &BMP=Uj &BMP ***Mo&ve Up=&Fel ***Move Do&wn=&Le ***Label and value &separator:=Cimke es ertek &elvalaszto: ***Align &to the right=&Jobbra igazitas ***Show &unit (e.g. Celsius, RPM, Volt)=&Mertekegyseg megjelenitese (pl. Celsius, RPM, Volt) ***&Automatic=&Automatikus ***&Custom:=&Egyeni: Hard Disk #%d=%d. Cietais disks ***Log sensor readings to &HTML log file:=Szenzor ertekek naplozasa &HTML fajlba: ***Log sensor readings to &CSV log file:=Szenzor ertekek naplozasa &CSV fajlba: ***&Log started and stopped processes=&Indulo es leallo folyamatok naplozasa ***Processes started:=Indult folyamatok: ***Processes stopped:=Leallt folyamatok: ***Enable &shared memory=&Megosztott memoria engedelyezese ***Enable writing sensor values to &Registry=Szenzor ertekek &Regisztracios adatbazisba irasa ***Enable writing sensor values to &WMI=Szenzor ertekek &WMI-ba irasa // remote control &Dithering:=&Tonçðana: &User interface effects:=Izmantot interfeisa &efektus: Desktop &wallpaper:=&Pamatvirsmas tapete: Desktop &resolution:=Pamatvirsmas &izðíirtsçja:

Desktop &color depth:=Pamatvirsmas &krâsu dziïums: Ign&ore all inputs (view only)=Ignorçt &visas ievades (tikai skatîties) No dithering=Bez tonçðanas 8-bit (256 colors)=8 biti (256 krâsas) 16-bit (HiColor)=16 biti (HiColor) 24-bit (TrueColor)=24 biti (TrueColor) 32-bit (TrueColor)=32 biti (TrueColor) Leave unchanged=Atstâts neizmainîtu Disable during connection=Atspçjot savienojuma laikâ Remove during connection=Izòemt savienojuma laikâ ***Use dithering to save network bandwidth=Szinmelyseg csokkentessel a halozati savszelesseg hasznalat csokkentheto ***Disable UI effects to improve remote control performance and responsiveness=Felhasznaloi felulet hatasok letiltasaval javithato a tavvezerles sebessege es reakcioideje ***Remove desktop wallpaper to improve remote control performance and save network bandwith=Az asztal tapeta eltavolitasaval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat ***Use a lower desktop resolution to improve remote control performance and save network bandwith=Alacsonyabb asztal felbontas hasznalataval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat ***Use a lower desktop color depth to improve remote control performance and save network bandwith=Alacsonyabb asztal szinmelyseg hasznalataval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat // Benchmark results save & compare ***Result=Eredmeny ***Results=Eredmenyek ***%d results=%d eredmeny ***Benchmark Result=Sebessegmeres eredmenye ***Please enter benchmark result description:=Adja meg a sebessegmeres eredmenyenek leirasat: ***Show &Reference Results=&Referencia eredmenyek mutatasa ***Show &User Results=&Felhasznaloi eredmenyek mutatasa ***&Add Result to User List=Eredmeny &hozzaadasa a felhasznaloi listahoz ***Manage User Results=Felhasznaloi eredmenyek karbantartasa ***&Manage User Results=Felhasznaloi eredmenyek &karbantartasa ***Test Name=Teszt neve ***CRC Error=CRC hiba ***&Delete Selected Results=Kijelolt eredmenyek &torlese // Portable Computer page ***%s Platform Compliancy=%s platform teszt ***%s Compliant=%s megfeleles ***Mobile PC Physical Info=Mobil PC fizikai informaciok ***System Type=Rendszer tipusa ***Memory Sockets=Memoria foglalatok ***Max. Memory Size=Max. memoria meret ***Hard Disk Type=Merevlemez tipusa

***LCD Size=LCD merete ***GPU Type=GPU tipusa ***WLAN Network Adapter=WLAN halozati kartya ***Bluetooth Adapter=Bluetooth vezerlo ***PCMCIA Slots=PCMCIA bovitohelyek ***ExpressCard Slots=ExpressCard bovitohelyek ***USB Ports=USB portok ***FireWire Ports=FireWire portok ***Video Outputs=Video kimenetek ***Battery Type=Akkumulator tipusa ***Max. Battery Time=Max. akkumulator ido ***Integrated=Integralt ***Optional=Opcionalis // IPMI page ***IPMI System Event Log=IPMI rendszer esemenynaplo ***IPMI Sensor=IPMI erzekelo // tray icon ***&Open EVEREST=EVEREST &megnyitasa ***&Hide Main Window=Program ablak &elrejtese ***&Hide Sensor Icons=Erzekelo ikonok &elrejtese ***&Hide OSD Panel=OSD panel &elrejtese // Enhanced Performance Profiles ***Profile Name=Profil neve ***Optimal Performance Profile=Optimalis teljesitmeny profil // Multi-GPU ***CrossFire Status=CrossFire allapota ***SLI Status=SLI allapota ***CrossFire Video Adapters=CrossFire videokartyak ***SLI Connector=SLI-csatlakozo ***SLI GPUs=SLI GPU-k szama


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:162
posted:9/12/2008
language:Vietnamese
pages:58