Docstoc

lang_cz

Document Sample
lang_cz Powered By Docstoc
					// // // // // // // // //

Czech language module for EVEREST Translated by: Reinhard Hübner (rbh<at>volny<dot>cz) Currently maintained by: Petr Soucek (petr<at>ryston<dot>cz> Last updated: Jan 30, 2008

// Tento soubor byl mnou pøeloţen jak nejlíp jsem umìl. Jelikoţ ale jistì // obsahuje ještì øadu chyb nebo lze leccos nahradit lepším nebo správným // výrazem, potìšil by mne jakýkoliv námìt nebo rada pro vylepšení. // Nekladu si ani za cíl být jediný pøekladatel, naopak // mùţete se kdokoliv pøidat nebo vytvoøit svou vlastní verzi. Dìkuji za pochopení. // application menus &File=&Soubor &View=&Zobrazit &Report=Zp&ráva &Audit=&Audit Re&mote=&Vzdálený Fav&orites=&Oblíbené &Information=&Informace &Tools=&Nástroje &Help=&Nápovìda // application menuitems &Audit Manager=&Manaţer auditu &Database Manager=Manaţer &databáze &Change Manager=Manaţer &zmìn Disk &Benchmark=&Benchmark disku C&ache And Memory Benchmark=Benchmark cache a pamì&ti &Monitor Diagnostics=&Diagnostika monitoru System &Stability Test=Test &stability systému EVEREST &CPUID=EVEREST &CPUID &Preferences=N&astavení E&xit=&Konec &Search=&Hledat &Toolbars=Panely &nástrojù Status &Bar=S&tavový øádek Large &Icons=&Velké ikony &Small Icons=&Malé ikony &List=&Seznam &Details=&Podrobnosti &Expand=&Rozbalit &Collapse=S&balit &Report Wizard=&Asistent zpráv Qu&ick Report=Ryc&hlá zpráva All pages=Všechny stránky menu=nabídka

Menu=Nabídka Favorites=Oblíbené Report &Converter=Pøevadìè &zpráv R&emote Report Wizard=Asistent &vzdálených zpráv &Add Report Files=Pøidat &soubory zpráv Add Reports from Data&base=Pøidat soubory z &databáze &Files=&Soubory F&older=Sl&oţka Compare &List=&Seznam porovnání &Computers=&Poèítaèe(ù) &Users=&Uţivatelé(ù) &Statistics Details=&Statistické detaily Statistics &Diagram=Statistický &diagram Full &HTML Report=Úplná &HTML zpráva Remove &Computer from Audit=O&dstraò poèítaè z auditu Remove All C&omputers from Audit=Odstraò &všechny poèítaèe z auditu &Join Lines=Øá&dky spojit D&elete Section=S&ekci vymazat Connect to &Remote Computer=Pøipojit se &ke vzdálenému poèítaèi Monitor Remote Computers=Monitoruj vzdálené poèítaèe &Monitor Remote Computers=&Monitoruj vzdálené poèítaèe &Accept Incoming Remote Connections=&Akceptuj pøíchozí vzdálené spojení &Ignore Incoming Remote Connections=&Ignoruj pøíchozí vzdálené spojení Remote Computer Information=Informace o vzdáleném poèítaèi Remote Computer &Information=&Informace o vzdáleném poèítaèi Message to Remote User=Zpráva pro vzdáleného uţivatele Me&ssage to Remote User=Zpráva &pro vzdáleného uţivatele &Browse Files=Procházet &soubory &Processes=&Procesy Screen S&hot=Sejmutí &obrazovky &Full Size=&Na celou obrazovku &Half Size=1/&2 velikosti Q&uarter Size=1/&4 velikosti &Operations=&Transakce R&un Program=Sp&us• program &Close %s=%s u&konèit &Turn Off=Vypnou&t &Restart=Nový sta&rt &Log Off=Odh&lásit &View Log=&Zobrazit protokol &Disconnect=&Odpojit Add to &Favorites=&Pøidej k oblíbeným Remove from F&avorites=&Odstraò z oblíbených &Web=&Web &Info Database Status=Stav databáze &informací &What's New=&Co je nového?

%s &Help=%s &Nápovìda %s &Online=%s &Online %s &Forum=%s &Fórum &Contact=&Kontakt &License=Li&cence C&ommand-line Options=&Parametry pøíkazového øádku &Enter Product Key=&Zadat klíè produktu &About=&O aplikaci Preferences=Nastavení License Agreement=Licenèní smlouva Registration=Registrace What's New=Co je nového // remote features Local=Místní Remote=Vzdálený Connect to Remote Computer=Pøipojení ke vzdálenému PC Connect to &single computer=Pøipojení k &samostatnému PC Address:=Adresa: Scan local &network for computers=Vyhledání poèítaèù &na místní síti Network:=Sí•: Connection Established=Spojení navázáno Client Connected=Klient pøipojen Connection Refused=Spojení odmítnuto Please enter command line=Prosím zadejte pøíkazový øádek Please enter process name=Prosím zadejte název procesu Please enter service name=Prosím zadejte název sluţby Incoming Message=Pøíchozí zpráva To:=Komu: From:=Od: &Send=Ode&slat &Reply=&Odpovìdìt Run Program=Spustit program Remote File Browsing=Hledání soboru na vzdáleném PC Remote Screen Shot=Sejmutí obrazovky na vzdáleném PC Remote Program Launch=Spuštìní programu na vzdáleném PC Remote Server Shutdown=Vzdálený server ukonèit Remote Power Off=Vzdálené PC vypnout Remote Restart=Nový start vzdáleného PC Remote Log Off=Odhlásit se ze vzdáleného PC Remote computer is currently busy. Please try again later=Vzdálené PC je nyní nedostupné. Prosím, zkuste znova pozdìji. Connection Type=Typ spojení Simple=Jednoduché Command=Pøíkaz Server Log=Protokol serveru C&lear=Vy&mazat // remote monitor Columns=Sloupce &Columns=&Sloupce Remote Monitor=Vzdálený monitor Connect to Remote Computers=Pøipojit ke vzdáleným PC

Connect to &Remote Computers=Pøipojit ke &vzdáleným PC &Remove from List=&Odstranit ze seznamu Address=Adresa Pending=Èekající Busy=Obsazen OS=Operaèní systém Idle Time=Doba neèinnosti Mem. Total=Celková pamì• Mem. Free=Volná pamì• Disk Total=Celková kapacita disku Disk Free=Volná kapacita disku Active Window=Aktivní okno Process #%d=Proces %d Service #%d=Sluţba %d Screen Shot=Kopie obrazovky Save Screen Shot=Uloţit kopii obrazovky JPEG files=Soubory JPEG Save &As=Uloţit j&ako Date Modified=Datum zmìnìno Browse=Prohledat Process and Service Monitor=Monitor procesu a sluţby Process #%d name:=Název procesu %d: Service #%d name:=Název sluţby %d: Update Frequency=Èetnost aktualizací UpTime, IdleTime:=Doba provozu, neèinnosti: CPU usage:=Vyuţití CPU: Memory usage:=Vyuţití pamìti: Hard disk usage:=Vyuţití pevného disku: Network usage:=Vyuţití sítì: SMART status:=Stav SMART: Anti-virus status:=Stav antiviru: Process count:=Poèet procesù: Active window:=Aktivní okno: Process monitor:=Monitor procesu: Service monitor:=Monitor sluţeb: seconds=sekund Start Service=Spuštìní sluţby St&art Service=St&art sluţby Stop Service=Ukonèení sluţby &Stop Service=&Stop sluţby Connect &To=&Pøipojit k Remote Moni&tor=Vzdálený moni&tor Remote System &Information=Vzdálená systémová &info Remote Co&ntrol=Vzdálené øíze&ní Computer Groups=Skupiny poèítaèù New Computer Group=Nová skupina poèítaèù Modify Computer Group=Upravit skupinu poèítaèù &Group name:=&Název skupiny: Address may be one of the following items:=Adresa mùţe být jedna z následujících poloţek: computer name (e.g. ADMINPC)=Název poèítaèe (napø. ADMINPC) IP address (e.g. 192.168.0.8)=Adresa IP (napø. 192.168.0.8) IP address range (e.g. 192.168.0.1-192.168.0.21)=Rozsah adres IP (napø.. 192.168.0.1-192.168.0.21)

Multiple addresses can be entered, separated by comma=Lze zadat více adres oddìlených èárkou Display disk spaces in &GB=Zobrazit velikosti disku v &GB Shortcuts=zástupci &Description:=&Popis: &Command-line:=&Pøíkazový øádek: Run on the &local computer=Spustit na &místním poèítaèi Run on the &remote computer=Spustit na &vzdáleném poèítaèi // remote report New=Nový &New=&Nový N&ew=N&ový Delete=Smazat &Delete=&Smazat &Select All=Vybrat &vše &Clear All=Z&rušit výbìr Command sent=Pøíkaz odeslán Welcome to the Remote Report wizard=Vítejte v prùvodci pro vytváøení zprávy! This wizard will help you to create report files of remote computers.=Tento prùvodce Vám pomùţe pøi vytvoøení souborù se zprávou o vzdálených poèítaèích. Remote computers=Vzdálené poèítaèe &Remote Computers=&Vzdálené poèítaèe Please choose the computers you want to have report of:=Vyberte poèítaè o kterém chcete vytvoøit zprávu: Report output=Výstup zprávy Please enter reports file name and reports folder:=Prosím vloţte název souboru zprávy a sloţky pro zprávy: &Destination folder for the collected reports:=Cílový a&dresáø pro sbírku zpráv: File&name for the collected reports:=&Název souboru pro sbírku zpráv: Save to &file=Uloţit do s&ouboru &Send in e-mail=Odeslat &e-mailem // remote processes End Process=Ukonèit proces &End Process=Ukonèit &proces Are you sure you want to end '%s'?=Jste si jist, ţe chcete ukonèit '%s'? // winsock errors Remote computer cannot be found=Vzdálený poèítaè nelze nalézt Connection timed out=Vypršel èasový limit pøipojení Remote computer name cannot be resolved=Jméno vzdáleného poèítaèe nelze pøevést na adresu IP Incorrect password=Nesprávné heslo // info database status Info Database Status=Stav databáze informací Motherboards=Základní desky Hard Disk Drives=Pevné disky Optical Drives=Optické mechaniky Video Adapters=Grafické adaptéry

Monitors=Monitory JEDEC Manufacturers=Výrobci JEDEC // database manager Database Manager=Manaţer databáze %d reports=%d zpráv %d computers=%d poèítaèe(ù) %d users=%d uţivatelé(ù) %d days old=%d dnù starý %d reports selected=%d vybraných zpráv Refresh=Aktualizovat &Refresh=&Aktualizovat Show &Outdated Reports=&Zobrazit propadlé zprávy &Insert Report Files to Database=&Uloţit zprávy do databáze &Export Selected Reports=&Export vybraných zpráv &Delete Selected Reports=&Vymazat vybrané zprávy Delete &Outdated Reports=V&ymazat propadlé zprávy Switch &RComplete Field to Yes=&Pøepni pole RComplete na Ano Do you want to insert '%s' file to database?=Chcete vloţit soubor '%s' do databáze? Do you want to insert %d report files to database?=Chcete vloţit %d zpráv do databáze? outdated=propadlá Lines=Øádkù(y) Reports=Zpráv(y) Inserting report file to database=Vkládání zprávy do databáze Exporting report from database=Export zprávy z databáze Deleting report from database=Mazání zprávy z databáze Insert Report Files to Database=Vloţit zprávy do databáze &Use file name instead of computer name=&Pouţít název souboru místo názvu poèítaèe &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Vloţit pouze øádky pouţité statistikou auditu &Delete inserted report files after successful insertion=&Smazat zprávy po úspìšném vloţení &Show grid lines=&Zobrazit møíţku // change manager Change Manager=Manaţer zmìn Start=Start &Start=&Start Checking for changes=Kontrola zmìn Full List=Úplný seznam Value Before=Hodnota pøed Value After=Hodnota po Added=Pøidáno Removed=Odstranìno Changed=Zmìnìno %d events=%d událostí Load reports from:=Naètení zprávy z: &Folder (CSV report files):=&Sloţka (soubory zpráv CSV): Filter=Filtr Filter By Date=Filtrovat podle data

Filter By Component=Filtrovat podle komponenty &List all events=Vypsat všechny &událostí Li&st all events=&Vypsat všechny událostí List events occured in the past &days:=Vypsat událostí, které se vyskytly poslední &dny: List e&vents occured in the past days:=&Vypsat událostí, které se vyskytly poslední dny: List events occured in the following date &interval:=Vypst událostí, &které se vyskytly v dobì od-do: HW Components=HW komponenty SW Components=SW komponenty DMI Components=DMI komponenty Displaying changes=Zobrazování zmìn // report converter Report Converter=Pøevadìè zpráv Destination=Cíl Add &Files=&Pøidat soubory Add F&older=&Pøidat sloţku Remove=Odstranit &Remove=&Odstranit &Destination folder:=&Cílová sloţka: Type of converted &reports:=Typ pøevedených &zpráv: Converting report file=Soubor zprávy se pøevádí // hints Double-click to open file properties window=Poklepání pro otevøení okna s vlastnostmi souboru Double-click to browse share=Poklepání pro prohlíţení sdílených souborù Double-click to modify user/group settings=Poklepání pro úpravu nastavení vlastností Uţivatelù/Skupin Double-click to open display properties window=Poklepání pro otevøení okna vlastností zobrazování Double-click to open multimedia properties window=Poklepání pro otevøení okna vlastností multimédií Double-click to open game controller properties window=Poklepání pro otevøení okna vlastností ovládání her Double-click to open network connections window=Poklepání pro otevøení okna sí•ových spojení Double-click to run DirectX Diagnostics=Poklepání pro spuštìní diagnostiky DirectX Double-click to open printers window=Poklepání pro otevøení okna vlastností tisku Double-click to modify task properties=Poklepání pro úpravu vlastností lišty Double-click to uninstall program=Poklepání pro odinstalování programu Double-click to launch Control Panel applet=Poklepání pro spuštìní ovládacího panelu Double-click to empty recycle bin=Poklepání pro vyprázdnìní odpadového koše Double-click to edit system file=Poklepání pro editování systémového souboru Double-click to browse folder=Poklepání pro procházení sloţkami

Double-click to open event properties window=Poklepání pro otevøení okna s vlastnostmi událostí Double-click to open ODBC properties window=Poklepání pro otevøení okna s vlastnostmi ODBC Double-click to open statistics details window=Poklepání pro otevøení okna s detaily statistiky Double-click to browse URL=Poklepání pro vyhledání URL // init Loading Icons=Nahrávám ikony... Loading Driver=Nahrávám ovladaè... Loading Data=Nahrávám data... Reading MSR Data=Ètu MSR data... Loading BIOS Content=Nahrávám obsah BIOSu... Scanning SMART Devices=Vyhledávám zaøízení SMART... Scanning RAID Devices=Vyhledávám zaøízení RAID... Scanning Windows Devices=Vyhledávám zaøízení Windows... Scanning PCI Devices=Vyhledávám zaøízení PCI... Measuring CPU Speed=Mìøím rychlost CPU... Updating Windows Devices=Probíhá aktualizace zaøízení Windows Detecting sensor information=Detekuji informace o senzoru // internet update This program will be restarted to complete the update=Program se znovu spustí, aby se dokonèila aktualizace. NetUpdate is finished=Sí•ová aktualizace je ukonèena Query NetUpdate information=Zjiš•uji informace o sí•ové aktualizaci This software is up to date=Máte nejnovìjší verzi tohoto programu Cannot complete the update=Aktulizaci nelze dokonèit %d KB downloaded=%d KB staţeno %d of %d KB=%d z %d KB Connecting to the Internet=Navazuji spojení s Internetem Starting Internet download session=Zahajuji stahování z Internetu Connecting to NetUpdate server=Navazuji spojení s NetUpdate serverem Downloading NetUpdate information=Stahuji informace o sí•ové aktualizaci Query NetUpdate variants=Dotazuji se na varianty updatu sítì No variants found=Ţádné varianty nebyly nalezeny New version of %s found=Byla nalezena nová verze %s Do you want to upgrade to it=Chcete provést upgrade na ni? Question=Dotaz Ready to update=Pøipraven pro aktualizaci old=starý new=nový Variant=Varianta Local Folder=Místní sloţka bytes/s=Bajtù/s KB/s=KB/s MB/s=MB/s GB/s=GB/s MPixel/s=MPixel/s MTexel/s=MTexel/s Mbit/s=Mbit/s Software Update=Aktualizace software Downloading %s=Stahuji %s

Update Description=Popis aktualizace Update Comment=Vysvìtlení k aktualizaci Update Type=Typ aktualizace Product Description=Popis produktu Product Copyright=Autorská práva k produktu Product Comment=Vysvìtlení k produktu Preview version - Only for testing purposes=Pøedbìţná verze - jen pro testovací úèely. Beta release=Beta verze Final release=Koneèná verze // report wizard Report wizard=Asistent zpráv Remote Report wizard=Asistent vzdálených zpráv Quick Report=Rychlá zpráva Remote Report=Vzdálená zpráva Command-line=Pøíkazový øádek &Back=&Zpìt &Next=&Další OK=OK Cancel=Zrušit Apply=Pouţít &Load=&Nahrát &Save=&Uloţit &Finish=&Dokonèit Welcome to the Report wizard=Vítejte v asistentovi zpráv! This wizard will help you to create a report of your computer.=Asistent vám pomùţe vytvoøit zprávu o poèítaèi. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Po ukonèení asistenta mùţete zprávu vytisknout, uloţit do souboru nebo odeslat e-mailem. Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Prosím, minimalizujte mnoţství informací obsaţených ve zprávì, aby se zabránilo vzniku velkých zpráv. You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Mùţete pomoct pøi vývoji zasláním zpráv z rùzných poèítaèù autorovi: To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Abyste si byli jisti, ţe zpráva neobsahuje osobní nebo dùvìrné informace, zvolte profil nazvaný "Jen zpráva o hardware" . Report Profiles=Profily zpráv Please choose a desired report layout profile:=Zvolte si poţadovaný profil zprávy: &All pages=&Všechny stránky Sys&tem Summary only=Jen souhrnná zpráva o sys&tému &Hardware-related pages=Jen zpráva o &hardware &Software-related pages=Jen zpráva o &software B&enchmark pages=Stránky s b&enchmarky Pages required for a&udit=Stránky potøebné pro a&udit &Custom selection=V&lastní výbìr &Load from file:=&Naèíst ze souboru: Custom Report Profile=Vlastní profil zpráv

Please select the pages you want to include in the report:=Vyberte stránky, které se mají objevit ve zprávì: Report format=Formát zprávy Please choose a desired report format:=Vyberte poţadovaný formát zprávy: Plain &Text=Prostý &text &HTML=&HTML &MHTML=&MHTML &XML=&XML &CSV=&CSV M&IF=M&IF I&NI=I&NI &ADO=&ADO &Database=&Databáze Submit Report=Odeslat zprávu Report saved to '%s'=Zpráva byla uloţena do '%s' Processing=Zpracovávání Transferring=Pøenášení Done=Hotovo Error=Chyba Generating report=Vytváøení zprávy Saving report=Ukládání zprávy Preparing MHTML code=Pøíprava MHTML kódu Generating MHTML code=Vytváøení MHTML kódu Removing MHTML temp files=Odstraòuji doèasné soubory MHTML %d of %d=%d z %d &Close=&Zavøít Stop=Ukonèit &Stop=&Ukonèit &Registration Request=&Registraèní ţádost Opening report file '%s'=Otevírám soubor '%s' se zprávou Homepage=Domovská stránka Benchmark Module=Modul benchmarku Report Type=Typ zprávy Generator=Vytvoøil Computer Type=Typ poèítaèe Date=Datum Time=Èas %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d cylindrù, %d hlav, %d sektorù/stopu, %d bajtù/sektor Load Report Profile=Stáhni profil zprávy Save Report Profile=Uloţ profil zprávy %s report files=%s souborù zpráv %s archives=%s archivù All files=Všechny soubory Report files=Soubory zpráv Report of <%s>=Zpráva o: <%s> Physical Drive=Fyzická jednotka Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Zpráva byla vloţena do databáze. Zpráva není zobrazena. Warning: Error occured during report generation process=Pozor! Bìhem vytváøení zprávy došlo k chybì. Warning: Error occured during report insertion process=Pozor! Bìhem vkládání zprávy došlo k chybì. Save To File=Uloţit do souboru

Send In E-mail=Odeslat jako e-mail Print Preview=Náhled tisku Print=Tisk Print Pre&view=&Náhled tisku &Print=Tis&k Close=Zavøít // audit manager Audit Manager=Manaţer auditu &Undo=&Zpìt Components=Komponenty Audit Components=Komponenty auditu Audit Filter=Filtr pro audit List 1 (HW Component)=Seznam 1 (HW komponenty) List 2 (SW Component)=Seznam 2 (SW komponenty) List 3 (DMI Component)=Seznam 3 (DMI komponenty) List 4 (Computer)=Seznam 4 (poèítaèe) Statistics 1 (Narrow)=Statistika 1 (zúţená) Statistics 2 (Wide)=Statistika 2 (úplná) &Edit=Ú&pravy &Copy=&Kopírovat Copy &All=Kopírovat &vše Copy &Value=Kopírovat &hodnotu Copy &Debug Info to Clipboard=Kopírovat &Debug info do schránky Statistics Details=Detaily statistiky Statistics Diagram=Diagram statistiky Save Statistics Diagram=Uloţit diagram statistiky Operating System Family=Rodina operaèního systému CPU Manufacturer=Výrobce CPU CPU Count=Poèet CPU CPU Clock=Takt CPU CPU Type & Clock=CPU Typ & Takt System Memory Size=Velikost operaèní pamìti System Memory Type=Typ operaèní pamìti Memory Modules Count=Poèet pamì•ových modulù Video Adapter + Memory Size=Grafický adaptér + velikost pamìti Monitor + Serial Number=Monitor + sériové èíslo Local Disks Total Size=Kapacita místních nosièù dat celkem Local Disks Free Space=Volná kapacita místních nosièù dat Local Disks Space Percent=Volná kapacita místních nosièù dat v procentech Disk Drives Count=Poèet pevných diskù Optical Drives Count=Poèet optických mechanik Partition Size=Velikost oddílu Partition Free Space=Volná místo v oddílu Partition Space Percent=Volné místo v oddílu v procentech Partitions Count=Poèet oddílù Modem=Modem Network Adapter + IP Address=Sí•ový adaptér + adresa IP Primary IP Address=Primární adresa IP Primary MAC Address=Primární adresa MAC Installed Programs + Version=Nainstalované programy + verze DMI BIOS Vendor=DMI Dodavatel BIOSu DMI BIOS Version=DMI Verze BIOSu DMI System Manufacturer=DMI Výrobce systému

DMI System Product=DMI Typ systému DMI System Version=DMI Verze systému DMI System Serial Number=DMI Sériové èíslo systému DMI System UUID=DMI UUID systému DMI Motherboard Manufacturer=DMI Výrobce základní desky DMI Motherboard Product=DMI Typ základní desky DMI Motherboard Version=DMI Verze základní desky DMI Motherboard Serial Number=DMI Sériové èíslo základní desky DMI Chassis Manufacturer=DMI Výrobce skøínì DMI Chassis Version=DMI Verze skøínì DMI Chassis Serial Number=DMI Sériové èíslo skøínì DMI Chassis Asset Tag=DMI Oznaèení skøínì DMI Chassis Type=DMI Typ skøínì DMI Total / Free Memory Sockets=DMI celkem / volných patic pro pamìti DMI Total Memory Sockets=DMI celkem patic pro pamìti DMI Free Memory Sockets=DMI volných patic pro pamìti No devices found=Nebylo nalezeno ţádné zaøízení Gathering audit data=Shromaţïování dat pro audit Displaying audit data=Zobrazování dat pro audit Adding reports to audit=Pøidávání zpráv do auditu Connecting to database=Pøipojování k databázi Successful database connection=Úspìšné spojení s databází Database connection failed=Pøipojení k databázi se nezdaøilo Successful FTP connection=Úspìšné spojení s FTP FTP connection failed=Pøipojení k FTP serveru se nezdaøilo Text files=Textové soubory Auto Load=Automatické naèítání Automatically load reports from:=Automaticky naèíst zprávy z: &No auto load=&Nepovolit automatické naèítání &Use file name as computer name=&Pouţij jméno souboru jako jméno poèítaèe Filter "&PCI Device" list (enter keywords):=Seznam filtrù "&PCI zaøízení" (zadej klíèová slova): Filter "&USB Device" list (enter keywords):=Seznam filtrù "&USB zaøízení" (zadej klíèová slova): Filter "&Installed Programs" list (enter keywords):=Seznam filtrù "&Instalované programy" (zadej klíèová slova): Excluded Computers=Vyøazené poèítaèe Excluded Users=Vyøazení uţivatelé // registration &From:=&Od: &To:=&Komu: S&ubject:=&Pøedmìt: &Comment:=Ko&mentáø: E-mail transfer protocol:=Pøenosový protokol E-mailu: Mail &account:=E-m&ailový úèet: SMTP &display name:=SMTP zo&braz. název: SMTP e-mail add&ress:=SMTP E-mail ad&resa: SMTP ser&ver:=SMTP ser&ver: recommended=Doporuèeno Send In &E-mail=&E-mail odeslat E-mail sent=E-mail odeslán E-mail not sent=E-mail neodeslán Success=Úspìšnì

Failed=Neúspìšnì Authentication failed=Neúspìšná identifikace Recipient not found=Pøíjemce nenalezen Attachment not found=Pøíloha nenalezena Attachment open failure=Otevøení pøílohy se nezdaøilo Insufficient memory=Nedostatek pamìti Message text too large=Text zprávy je pøíliš dlouhý Too many attachments=Pøespøíliš pøíloh Too many recipients=Pøespøíliš pøíjemcù User abort=Uţivatel pøerušil Connection required=Spojení je vyţádáno Invalid host=Neplatný Host E-mail header incomplete=Hlavièka E-mailu je nekompletní Connection to SMTP server failed=Spojení s SMTP serverem se nepodaøilo Sending E-mail=E-mail se odesílá Connecting=Spojuji // report submit Submit To Lavalys=Odeslat firmì Lavalys Submit To &Lavalys=Odeslat firmì &Lavalys Submit Report To Lavalys=Odeslat zprávu firmì Lavalys Submit Report To &Lavalys=Odeslat zprávu firmì &Lavalys Your &name:=Vaše &jméno Your &e-mail address:=Vaše &e-mailová adresa // page descs Computer description, system summary=Popis poèítaèe, pøehled systému System summary=Pøehled systému Computer and domain name information=Informace o poèítaèi a jménu domény Desktop Management Interface information=Informace Desktop Management Interface (DMI) IPMI event log and sensor information=Protokol události IPMI a informace senzorù Overclock information=Informace o pøetaktování Power management information=Informace o øízení spotøeby Portable computer related information=Informace o pøenosném poèítaèi System temperature, voltage values, cooling fans information=Teplota systému, hodnoty napìtí, informace o ventilátorech Motherboard, processors, memory, chipset, BIOS information=Základní deska, procesory, pamì•, èipová sada, informace o BIOSu Central processor properties and physical information=Vlastnosti procesoru a technické informace CPUID instruction information=Informace instrukce CPUID Central processors list=Seznam procesorù Motherboard properties and physical information=Vlastnosti základní desky a technické informace System memory and swap space information=Informace o operaèní pamìti a odkládacím prostoru Motherboard chipset and AGP properties, RAM modules list=Èipová sada základní desky a vlastnosti AGP, Seznam pamì•ových modulù System BIOS information=Informace o systémovém BIOSu ACPI BIOS information=Informace o ACPI BIOSu

Operating system, services, processes, drivers information=Operaèní systém, sluţby, procesy, informace o ovladaèích Operating system information=Informace o operaèním systému Running processes list=Seznam bìţících procesù Installed system drivers list=Seznam instalovaných systémových ovladaèù Services list=Seznam sluţeb List of .AX files in system folder=Seznam knihoven .AX v systémové sloţce List of .DLL files in system folder=Seznam knihoven .DLL v systémové sloţce UpTime and DownTime statistics=Statistika zapínání a vypínání Server information=Informace o serveru Shared folders and printers list=Seznam sdílených sloţek a tiskáren Remotely opened files list=Seznam vzdálenì otevøených souborù Account security information=Bezpeènostní informace o uţivatelském úètu List of users logged into this computer=Seznam uţivatelù pøihlášených na tomto poèítaèi User accounts list=Seznam uţivatelských úètù Local groups and their members list=Seznam místních skupin a jejich èlenù Global groups and their members list=Seznam globálních skupin a jejich èlenù Display adapters, monitors, desktop information=Informace o grafických adaptérech, monitorech, pracovních plochách Display adapters information=Informace o grafických adaptérech List of video adapters connected to PCI bus and AGP port=Seznam grafických adaptérù, pøipojených na sbìrnici PCI nebo port AGP Graphics processor information=Informace o grafickém procesoru Monitors list, Plug-n-Play monitor information=Seznam monitorù, informace o monitorech Plug-n-Play Desktop properties, desktop effects settings=Vlastnosti pracovní plochy, Nastavení efektù List of all monitors connected=Seznam všech pøipojených monitorù List of supported video modes=Seznam podporovaných video módù OpenGL video adapter information=Informace o OpenGL grafického adaptéru Installed fonts list=Seznam nainstalovaných písem Multimedia devices, audio and video codecs information=Multimediální zaøízení, informace o zvukovém a video kodeku Audio input/output devices list=Seznam vstupních a výstupních zaøízení pro audio List of audio adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Seznam audioadaptérù pøipojených do PCI a ISA Plug-n-Play slotù Audio codecs list=Seznam zvukových kodekù Video codecs list=Seznam videokodekù Media control devices list=Seznam zaøízení ovládání médií Hard disks, CD & DVD drives, SMART information=Informace o pevných discích, jednotkách CD a DVD, informace SMART Storage controllers and devices list=Seznam øadièù a zaøízení úloţištì Logical drives information=Informace o logických jednotkách Physical drives information, partitions list=Informace o fyzických jednotkách a oddílech CD & DVD drives information=Informace o jednotkách CD a DVD

ASPI SCSI devices list=Seznam ASPI SCSI zaøízení ATA hard disks information=Informace ATA pevných diskù SMART hard disk health information=Informace SMART pevných diskù Network subsystem information=Informace o sí•ovém podsystému Network adapters list=Seznam sí•ových adaptérù List of network adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Seznam sí•ových adaptérù pøipojených do PCI a ISA Plug-n-Play slotù. Modem, ISDN, DSL dial-up connections list=Seznam modemù, ISDN, DSL a vytáèených spojení Network resources list=Seznam sí•ových zdrojù Outlook and Outlook Express accounts information=Informace o úètech v Outlook a Outlook Expressu Internet settings=Nastavení internetu List of network routes=Seznam sí•ových tras Internet Explorer cookies list=Seznam cookies v Internet Exploreru Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera visited places list=Seznam navštívených stránek prohlíţeèi Internet Explorer, Netscape Navigator nebo Opera DirectX devices information=Informace o DirectX zaøízeních DirectX driver files list=Seznam souborù s ovladaèi DirectX DirectDraw and Direct3D display adapters information=Informace o grafických kartách DirectDraw a Direct3D DirectSound audio adapters information=Informace o zvukových kartách DirectSound DirectMusic audio adapters information=Informace o zvukových kartách DirectMusic DirectInput input devices information=Informace o vstupních zaøízeních DirectInput DirectPlay network connections information=Informace o sí•ovém spojení DirectPlay PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices list, printers information=Informace o PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA zaøízeních, tiskárnách Devices installed in the system=Instalovaná zaøízení v systému PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices and serial/parallel ports list=Seznam PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA a sériových/paralelních portù PCI and AGP devices list=Seznam PCI a AGP zaøízení USB controllers and devices list=Seznam ovladaèù USB a zaøízení Device resources (IRQ, DMA, port, memory) list=Seznam zdrojù zaøízení (IRQ, DMA, Porty, Pamìti) Keyboard, mouse, game controllers information=Informace o klávesnici, myši a herní konzole Local and network printers list=Seznam místních a sí•ových tiskáren Software subsystem information=Informace o softwarovém subsystému Programs launched at system startup=Programy spuštìné pøi startu Scheduled tasks list=Seznam naplánovaných úloh Installed programs list=Seznam nainstalovaných programù Custom programs list=Seznam zákaznických programù List of programs found by file scanning=Seznam programù nalezených skenem souborù Software licenses list=Seznam licencí na programy

Registered file types list=Seznam registrovaných typù souborù System security information=Informace o zabezpeèení systému Windows security information=Informace o zabezpeèení Windows Installed Windows updates list=Seznam nainstalovaných aktualizací Windows Anti-virus softwares list, virus database information=Antivirové programy, Informace o virové databázi Firewall softwares list, firewall status=Seznam aplikací Firewall Anti-spyware softwares list=Seznam aplikací Anti_Spyware Anti-trojan softwares list=Seznam aplikací Anti-trojan System configuration information=Informace o konfiguraci systému Regional settings=nativní nastavení Environment variables list=Seznam promìnných v prostøedí Control Panel applets list=Seznam apletù ovládacích panelù Recycle Bins information=Informace o odpadovém koši System files content=Obsah systémových souborù System folders list=Seznam systémových sloţek Event logs content=Obsah logovacích souborù Database, BDE, ODBC information=Informace o databázi BDE, ODBC Database drivers list=Seznam ovladaèù databáze BDE drivers list=Seznam ovladaèù BDE ODBC drivers list=Seznam ovladaèù ODBC ODBC data sources list=Seznam databáze ODBC Add report files=Pøidání souborù se zprávou Add reports from database=Pøidání zpráv z databáze Measure system performance=Mìøím výkon systému Measure memory subsystem read performance=Mìøím propustnost mezipamìti pøi ètení Measure memory subsystem write performance=Mìøím propustnost mezipamìti pøi zápisu Measure memory subsystem copy performance=Mìøím propustnost mezipamìti pøi kopírování Measure memory subsystem latency=Mìøím latenci mezipamìti Measure CPU performance using the classic queen problem solution on a 10x10 chessboard=Mìøím výkon CPU s pouţitím klasického "problému s dámou" na šachovnici 10x10 Measure CPU performance using several 2D image processing algorithms=Mìøím výkon CPU s vyuţitím nìkterých algoritmù 2D obrázkù Measure CPU performance using ZLib file compression=Mìøím výkon CPU s vyuţitím komprese souborù ZLib Measure CPU performance using AES data encryption=Mìøím výkon CPU s vyuţitím dešifrování AES Measure single precision floating point performance using Julia fractal=Mìøím jednoduchou pøesnost plovoucí desetinné teèky s vyuţitím Julia fraktálu Measure double precision floating point performance using Mandelbrot fractal=Mìøím dvojitou pøesnost plovoucí desetinné teèky s vyuţitím Mandelbrot fraktálu

Measure extended precision floating point performance using a custom Julia fractal=Mìøím rozšíøenou pøesnost plovoucí desetinné teèky s vyuţitím Julia fraktalu Measure floating point performance using complex 2D image processing algorithms=Mìøím pøesnost plovoucí desetinné teèky s vyuţitím komplexní 2D komprese Network audit statistics=Statistika auditù sítì Network audit list (by computer)=Seznam auditù sítì (podle PC) Network audit list (by component)=Seznam auditù sítì (podle komponent) // tips Problems & Suggestions=Problémy a doporuèení Suggestion=Doporuèení Problem=Problém Fault=Chyba This may cause performance penalty.=To mùţe zpùsobit sníţení výkonu. Disk free space is only %d%% on drive %s.=Na mechanice %s je jiţ jen %d%% volných. No CPU L2 cache found.=Nenalezena ţádná CPU L2 Cache. Pentium FDIV bug detected! Please contact Intel Corporation for assistance.=Nalezena Pentium FDIV chyba! Za úèelem podpory se kontaktujte s Intel Corporation. Most 3D games run better with at least 256 KB L2 cache.=Vìtšina 3D-her bìţí lépe s minimálnì 256 KB L2 Cache. Modern 3D games may require at least 1 GHz CPU.=Moderní 3D-hry vyţadují minimálnì 1 GHz CPU. For optimum performance, Windows 9x requires at least 100 MHz CPU.=Pro optimální výkon vyţadují Windows 9x minimálnì 100 MHz CPU. For optimum performance, Windows 2000+ requires at least 300 MHz CPU.=Pro optimální výkon vyţadují Windows 2000+ minimálnì 300 MHz CPU. MMX is not supported.=MMX není podporováno. SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for SSE.=SSE není podporováno. Modernizujte CPU abyste získali podporu SSE. Less than 3 memory slots detected. Expanding system memory may become difficult.=Byly detekovány ménì jak 3 sloty pro pamìti. Rozšíøení pamìti mùţe být problematické. You have less than 32 MB system memory installed.=Máte nainstalováno ménì jak 32 MB operaèní pamìti. Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum performance.=Moderní operaèní systémy vyţadují minimálnì 128 MB pracovní pamìti. 3D games may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=3D-hry vyţadují minimálnì 256MB pracovní pamìti pro dosaţení optimálního výkonu. Server functions may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Servery vyţadují minimálnì 256MB pracovní pamìti pro optimální výkon. Install more system memory to improve applications performance.=Instalujte více pracovní pamìti pro zvýšení výkonu systému. Motherboard chipset cannot cache the whole system memory.=Èipová sada základní desky není schopna cachovat celou pracovní pamì•.

Motherboard chipset cannot handle more memory.=Více pracovní pamìti není èipová sada základní desky schopna spravovat. External cache is asynchronous.=Externí cache je asynchronní. External cache is disabled.=Externí cache je deaktivována. Slow memory (FPM / EDO / BEDO) detected. Upgrade to SDRAM or RDRAM if possible.=Nalezena pomalá pamì(FPM / EDO / BEDO). Pokud moţno, pøejdìte na pamìti typu SDRAM nebo RDRAM. Modern 3D games require fast memory (DDR SDRAM / RDRAM).=Moderní 3D-hry vyţadují rychlou pracovní pamì• (DDR SDRAM / RDRAM). AGP is disabled.=AGP je deaktivováno. AGP aperture size is more than half of the system memory size.=Velikost pamìti AGP je víc jak polovièní neţ je velikost operaèní pamìti. Current AGP speed is lower than maximum supported.=Aktuální rychlost AGP je niţší neţ jaká je maximálnì podporována. System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=BIOS systému je starší neţ 2 roky. Zkontrolujte moţnost aktualizace. Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=BIOS grafického adaptéru je starší neţ 2 roky. Zkontrolujte moţnost aktualizace. Only 1 CPU installed, you should change to uniprocessor HAL.=Je nainstalován jen jeden CPU, mìli byste pøejít na Uniprocesor HAL. Your system seems to be ready to run Windows 2000+. Consider upgrading to it.=Váš systém je schopen pracovat pod Windows 2000. Zvaţte pøechod na tento operaèní systém. Your system seems to be ready to run Windows 98/Me. Consider upgrading to it.=Váš systém je schopen pracovat pod Windows 98/Me. Zvaţte moţnost pøechodu na tento operaèní systém. Service Pack is outdated. Service Pack 5+ is recommended under Windows NT.=Service Pack je zastaralý. Doporuèujeme aktualizovat na Service Pack 5 nebo vyšší. Windows is now running for more than 10 days. Restart may improve performance.=Windows bìţí jiţ více jak 10 dní. Proveïte restart, aby se zvýšil výkon systému. Internet Explorer is outdated. Version 5.0 or later is recommended.=Internet Explorer je zastaralý. Doporuèujeme aktualizovat na verzi 5.0 nebo vyšší. DirectX not found. Modern applications and games require it.=DirectX nebylo nalezeno. Moderní aplikace a hry to však vyţadují. DirectX is outdated. Modern games may require DirectX 7+.=DirectX je zastaralý. Moderní hry vyţadují minimálnì verzi DirectX 7 nebo vyšší. Less than 4 MB video memory found. Upgrade your video card for better performance.=Nalezeno ménì neţ 4 MB grafické pamìti. Pro zvýšení výkonu doplòte pamì• nebo instalujte novìjší videokartu. Modern 3D games may require at least 32 MB video memory.=Moderní 3D-hry vyţadují minimálnì 32 MB videopamìti. Increase resolution for better visual quality.=Zvyšte rozlišení pro dosaţení lepší kvality obrazu. Increase color depth for better visual quality.=Zvyšte barevnou hloubku pro dosaţení lepší kvality obrazu. Some applications may run better in 32-bit color mode.=Nìkteré programy bìţí s 32-bitovou barevnou hloubkou lépe. Using large fonts may cause visual problems in applications not prepared for it.=Pouţívání velkých písem zpùsobuje v nìkterých programech, které nejsou na to pøizpùsobeny, problémy pøi zobrazování.

At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.=Pro klasické (CRT) monitory je doporuèená obnovovací frekvence aspoò 85 Hz Enable IP header compression to increase network speed.=Zapnìte kompresi IP hlavièky, zvýší se tím rychlost pøenosu po síti. Enable software compression to increase network speed.=Zapnìte kompresi software, zvýší se tím rychlost pøenosu po síti. 32-bit Rendering is not supported. Modern 3D games may require it.=32bitový rendering není podporován. Moderní 3D-hry to však mohou vyţadovat. Z-Buffer is not supported. Modern 3D games require it.=Z-buffer není podporován. Moderní 3D-hry to však mohou vyţadovat. 32-bit Z-Buffer is not supported. Modern 3D games may require it.=32bitový Z-buffer není podporován. Moderní 3D-hry to však mohou vyţadovat. Anisotropic Filtering is not supported. Modern 3D games may require it.=Anizotropní filtrace není podporována. Moderní 3D-hry to však mohou vyţadovat. Stencil Buffers is not supported. Modern 3D games may require it.=Stencil buffery nejsou podporovány. Moderní 3D-hry to však mohou vyţadovat. Hardware Transform & Lighting is not supported. Modern 3D games may require it.=Hardware Transform & Lighting není podporováno. Moderní 3Dhry to však mohou vyţadovat. // preferences Long Pages=Dlouhé stránky Security Grade=Bezpeènostní stupeò New Item=Nové pole Modify Item=Zmìnit pole General=Všeobecnì Stability=Stabilita Layout=Vzhled Security=Bezpeènost Report Look=Vzhled zprávy Schedule=Plánovaè úloh E-mail=E-mail Database=Databáze Content Filtering=Filtrace obsahu Remote Features=Vzdálené moţnosti Custom Components=Zákaznické komponenty Asset Profile=Profil majetku Custom Programs=Zákaznické programy File Scanner=Skener souborù File Scanner Filter=Filtr skeneru souborù Display EVEREST in the &Control Panel=Zobrazit EVEREST v &ovládacích panelech Load EVEREST at &Windows startup=Nahrát EVEREST pøi spuštìní &Windows Display EVEREST splash &screen at startup=Zobrazit spouštìcí &obrazovku EVERESTu pøi spuštìní "Minimize" &button minimizes main window to System Tray=Tlaèítko "Minimalizovat" minimalizuje hlavní okno do &oznamovací oblasti "Close" b&utton minimizes main window to System Tray=Tlaèítko "zavøít" minimalizuje hlavní okno do o&znamovací oblasti Computer primary role:=Oblast pouţití poèítaèe: General Use=Všeobecné pouţití

&General=&Všeobecnì 3D Gaming=3D-hry &Server=&Server When EVEREST starts:=Pøi spouštìní EVERESTu : &Display main window=&Zobrazit hlavní okno &Hide main window (minimize to Taskbar)=&Skrýt hlavní okno (minimalizovat do hlavního panelu) H&ide main window (minimize to System Tray)=S&krýt hlavní okno (minimalizovat do oznamovací oblasti) &Full name:=&Celé jméno: &E-mail address:=&E-mailová adresa &Load device driver under Win95/98/Me=&Nahrát ovladaè zaøízení pod Win95/98/ME Lo&ad device driver under WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008=N&ahrát ovladaè zaøízení pod WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008 Low-level &MSR operations (may cause system lockup in rare cases)=Nízkoúrovòové operace s &MSR (mùţe zpùsobit v ojedinìlých pøípadech spadnutí systému) Low-level &PCI bus operations (may cause system lockup in rare cases)=Nízkoúrovòové operace s &PCI (mùţe zpùsobit v ojedinìlých pøípadech spadnutí systému) Low-level &SMBus operations (may cause system lockup in rare cases)=Nízkoúrovòové operace s &SMBusem (mùţe zpùsobit v ojedinìlých pøípadech spadnutí systému) Low-level s&ensor operations (may cause system lockup in rare cases)=Nízkoúrovòové operace se sen&zory (mùţe zpùsobit v ojedinìlých pøípadech spadnutí systému) &Fan divisor reconfiguration (might conflict with MSI Core Cell and PC Alert)=Rekonfigurace regulace &ventilátoru (mùţe být v konfliktu s MSI Core Cell a PC Alert-ben) Low-level SMA&RT operations (may cause system lockup in rare cases)=Nízkoúrovòové operace SMA&RT (mùţe zpùsobit v ojedinìlých pøípadech spadnutí systému) Meas&ure CPU temperature using ACPI (may conflict with screen savers)=Mìøit teplotu CP&U s pouţitím ACPI (mùţe nastat konflikt se šetøièem obrazovky) &nVIDIA GPU SMBus access through nVIDIA ForceWare=Pøístup k &nVIDIA GPU SMBusu prostøednictvím nVIDIA ForceWare Change to 3D profile on nVIDIA &video adapters=Pøechod na 3D profil u &grafické karty nVIDIA. Display XP-style icons=Zobrazit ikony ve stylu Windows XP Enable "ASPI" page=Zobrazit stránku "ASPI" Enable "Audio Codecs" page=Zobrazit stránku "Zvukové kodeky" Enable "DMI" page=Zobrazit stránku "DMI" Enable "OpenGL" page=Zobrazit stránku "OpenGL" Enable "DirectX" menu=Zobrazit nabídku "DirectX" Enable "Config" menu=Zobrazit nabídku "Konfigurace" Enable "Database" menu=Zobrazit nabídku "Databáze" Enable "Benchmark" menu=Zobrazit nabídku "Benchmark" Extended "Event Logs" page=Rozšíøená hlášení "Protokolu událostí" Sort menu and submenu items alphabeticially=Nabídky a podnabídky uspoøádat abecednì Limit long pages to 100 items=Omezit dlouhé stránky na 100 poloţek

Hide icon and bubble in Notification Area=Skrýt ikony a bubliny s textem v oznamovací oblasti Remember main window position=Pamatovat si polohu hlavního okna Remember main window size=Pamatovat si velikost hlavního okna Remember page menu state=Pamatovat si stav nabídky stránky Remember last selected page=Zapamatovat naposledy vybranou stránku Hide units (e.g. Celsius, KB, Volt) for measured values=Skrýt jednotky (napø. stupnì Celsia, KB, Volt) Display original CPU clock for mobile Intel processors=Zobraz originální kmitoèet CPU pro mobilní procesory Intel Hide the best benchmark reference results (useful on old computers)=Skrýt nejlepší srovnávací výsledky benchmarku (uţiteèné u starých poèítaèù) &XML style file:=Soubor stylu &XML: Select XML Style File=Zvol soubor stylu XML Report format:=Formát zprávy: Plain Text=Prostý text Compress reports before saving to file=Komprimovat zprávy pøed uloţením do souboru Compress reports before sending in e-mail=Komprimovat zprávy pøed odesláním jako E-mail Compress reports before uploading to FTP=Komprimovat zprávy pøed pøedáním FTP Enable report header=Povolit záhlaví zprávy Enable report footer=Povolit zápatí zprávy Include debug information in the report=Zahrnout ladicí informace do zprávy Include debug information in CSV reports=Zahrnout ladicí informace do CSV zpráv Include debug information in TXT, HTML, MHTML reports=Zahrnout ladicí informace do TXT, HTML, MHTML zpráv Show computer name in caption of the first report page=Zobrazit jméno poèítaèe v nadpisu první stránky zprávy File &name:=&Název souboru: File extension:=Pøípona souboru: Output &folder:=&Sloţka pro ukládání: A&utomatic=A&utomaticky &Always:=&Vţdy: Normal Font=Písmo pro ostatní text Page Caption Font=Písmo pro titulek stránky Device Caption Font=Písmo pro titulek zaøízení Background color:=Barva pozadí: Name:=Název: Size:=Velikost: Color:=Barva: Style:=Styl: Colors=Barvy Bold=Tuèné Italic=Kursíva Restore Default &Values=&Obnovit základní nastavení

Command-line options are limited to make report:=Parametry pøíkazového øádku jsou omezeny na vytvoøení zprávy: &Anytime=&Vţdy Once a &day=&Dennì Once a &week=&Týdnì Once a &fortnight=Dv&outýdnì Once a &month=&Mìsíènì Store last run date in:=Uloţ datum posledního startu do: Custom file:=Zákaznický soubor: "&To:" address:="&Komu:" Adresa: "&Cc:" address:="&Cc:" Adresa: "&Bcc:" address:="&Bcc:" Adresa: Embed T&XT reports to e-mail body=Vloţit T&XT zprávy do tìla e-mailu &Display name:=&Zobrazované jméno: Ser&ver:=Ser&ver: S&MTP port:=S&MTP port: Use SMTP &authentication:=Pouţij SMTP &ovìøení: &Internet:=&Internet: &Local folder:=&Místní sloţka: Modify=Zmìnit &Modify=Z&mìnit &All=&Všechny Author=Autor &Default=&Pøedvolba Select folder:=Vybrat sloţku: Select output folder:=Vybrat místní výstupní sloţku: Select local folder:=Vybrat místní sloţku: Select report folder:=Vybrat sloţku pro zprávu: Select BULK INSERT folder:=Vybrat sloţku BULK INSERT: Confirm Item Delete=Potvrdit smazání poloţky Are you sure you want to delete '%s'?=Jste si jist, ţe chcete '%s' smazat? Confirm Multiple Item Delete=Potvrdit smazání více poloţek Are you sure you want to delete these %d items?=Jste si jist, ţe tyto %d poloţky chcete smazat? F&TP port:=F&TP port: FTP &folder:=FTP &sloţka: Use P&assive Mode=Pouţij &pasivní mód P&rovider:=P&rovider: Data &source:=&Zdroj dat: Data&base:=Data&báze: &Driver:=&Driver: &User:=&Uţivatel: &Password:=&Heslo: Use &Windows authentication=Pouţij ovìøení &Windows Use &automatic identity increment=Pouţij &automatický pøírùstek vlastnosti Identity Use &MySQL optimization (requires MySQL 3.22.5 or later)=Pouţij optimalizaci &MySQL (doporuèuje se MySQL 3.22.5 nebo novìjší)

Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)=Pouţij BU&LK INSERT (vyţaduje síovou sloţku s povoleným zápisem) BULK INSERT &folder:=S&loţka BULK INSERT: Not a UNC path=Není UNC cesta Select Database File=Vyber soubor databáze Test=Test &Test=&Test C&onfigure=&Konfiguruj Event Logs Filtering=Filtrace protokolu událostí IE Cookies and Browser History Filtering=Filtrace IE cookies a historie prohlíţeèe List "&Information" events=Vypsat události tyou "&Informace" List "&Warning" events=Vypsat události typu "&Varování" List "&Error" events=Vypsat události typu "&Chyba" List "&file://" entries=Vypsat poloţky typu "&file://" List "&http://" entries=Vypsat poloţky typu "&http://" Enable remote file &browsing=Aktivuji vzdálené &hledání souborù Enable remote screen &shot=Aktivuji vzdálený &screenshot Enable remote program &launch=Aktivuji vzdálený s&tart programu Enable remote server sh&utdown=Aktivuji vzdálené vypn&utí serveru Enable remote &turn off, restart, log off=Aktivuji vzdálené vypnutí, &restart, odhlášení TCP/IP Port=TCP/IP port Password=Heslo Remote system &information:=&Informace o vzdáleném systému: Remote &monitoring:=&Monitoring vzdáleného systému: Remote &reporting:=&Report o vzdáleném systému: Remote Control=Vzdálené øízení Remote &control:=&Vzdálené øízení: &All incoming connections are accepted=Všechn&a pøicházející spojení budou akceptována Connections are accepted only from the following &computers:=Jen spojení s následujícími poèítaèi budou ak&ceptována: Connections are accepted only from the following &users:=Jen spojení s následujícími &uţivateli budou akceptována: Connections are accepted only from the following &IP addresses:=Jen spojení s následujícími adresami &IP budou akceptována: Shot type:=Typ screenshotu: &Full screen=&Na celou obrazovku Active &Window=&Aktivní okno C&ompression quality:=Kvalita k&omprese: 1: worst, 99: best=1: nejhorší, 99: nejlepší &Check if a specified file in a specified folder exists=&Zkontroluj, zda daný soubor existuje v zadané sloţce C&heck if a specified folder exists=Z&kontroluj, zda existuje zadaná sloţka &Scan a folder to find a file=&Prohledej sloţku a hledej soubor

Folder name may contain one of the following control strings=Jméno sloţky mùţe obsahovat jeden z následujících øetìzcù Command-line may contain one of the following control strings=Pøíkazový øádek mùţe obsahovat jeden z následujících øídících øetìzcù Scan scope:=Obor prohledávání: &No file scanning=Prohledávání souborù &zakázáno Scan all &local disks=Prohledávat všechny &místní disky &Scan system drive=Prohledávat &systémový disk Scan &C: drive=Prohledávat disk &C: Scan &ProgramFiles folder=Prohledávat sloţku &ProgramFiles Scan ProgramFiles and &Windows folder=Prohledávat sloţku ProgramFiles a sloţku &Windows Selected &folders:=&Vybrané sloţky: Filter:=Filtr: Filter by file name:=Filtr podle názvu souboru: &All files=&Všechny soubory &Executable files=&Exe soubory &DLL files=&DLL soubory A&udio files=Zv&ukové soubory &Video files=&Videosoubory &Misc files:=&Ostatní soubory: Filter by file size:=Filtr podle velikosti souboru: Files &smaller than:=Soubory &menší neţ: Files &larger than:=Soubory &vìtší neţ: // info menu Report=Zpráva Buy Now=Koupit nyní Remarks=Poznámky Computer=Poèítaè Computer:=Poèítaè: Motherboard=Základní deska Operating System=Operaèní systém Server=Server Display=Zobrazení Multimedia=Multimédia Storage=Nosièe dat Input=Vstupní zaøízení Network=Sí• Devices=Hardware Software=Software Config=Konfigurace Misc=Rùzné Benchmark=Benchmark Audit=Audit // custom variables &Registry entry=Vstup do &registru &Environment variable=Promìnné &prostøedí Line of text &file=Øádek textového &souboru File=Soubor

Line number=Èíslo øádku // info menuitems Summary=Pøehled Computer Name=Jméno poèítaèe CPU=CPU Memory=Pamì• Chipset=Èipová sada Overclock=Pøetaktování Power Management=Øízení spotøeby Portable Computer=Pøenosný poèítaè Portable Computers=Pøenosné poèítaèe Sensor=Senzory Windows=Windows Processes=Bìţící procesy System Drivers=Systémové ovladaèe Services=Sluţby AX Files=AX soubory DLL Files=DLL soubory UpTime=Doba provozu Share=Sdílení Opened Files=Otevøené soubory Account Security=Bezpeènostní oprávnìní Logon=Pøihlášení Users=Uţivatelé Local Groups=Místní skupiny Global Groups=Globální skupiny Windows Video=Zobrazení Windows PCI / AGP Video=Zobrazení PCI / AGP GPU=Grafický procesor (GPU) GPU1=GPU1 GPU2=GPU2 GPU3=GPU3 GPU4=GPU4 Monitor=Monitor Desktop=Desktop Multi-Monitor=Multi-Monitor Video Modes=Video módy Fonts=Písma Windows Audio=Zvuk Windows PCI / PnP Audio=Zvuk PCI / PnP Audio Codecs=Zvukové kodeky Video Codecs=Videokodeky Windows Storage=Pamì•ová média Windows Logical Drives=Logické mechaniky Physical Drives=Fyzické mechaniky SMART=SMART Keyboard=Klávesnice Mouse=Myš Game Controller=Herní ovladaè Windows Network=Sí• Windows PCI / PnP Network=PCI / PnP sí• Net Resources=Sí•ové zdroje Internet=Internet

Routes=Smìrování IE Cookie=IE Cookies Browser History=Historie prohlíţení DirectX Files=Soubory DirectX DirectX Video=DirectX Zobrazení DirectX Sound=DirectX Zvuk DirectX Music=DirectX Hudba DirectX Input=DirectX Vstup DirectX Network=DirectX Sí• Windows Devices=Zaøízení Windows Physical Devices=Fyzická zaøízení Device Resources=Prostøedky zaøízení Printers=Tiskárny Auto Start=Po spuštìní Scheduled=Plánovaè úloh Installed Programs=Instalované programy Licenses=Licence Windows Update=Windows Update Anti-Virus=Antivirus File Types=Typy souborù Windows Security=Zabezpeèení Windows Firewall=Firewall Windows Firewall=Windows firewall Anti-Spyware=Anti-Spyware Anti-Trojan=Anti-trojan Regional=Nastavení regionu a jazyka Environment=Prostøedí Control Panel=Ovládací panely Recycle Bin=Odpadový koš System Files=Systémové soubory System Folders=Systémové sloţky Event Logs=Protokoly událostí Database Drivers=Ovladaèe databáze BDE Drivers=Ovladaèe BDE ODBC Drivers=Ovladaèe ODBC ODBC Data Sources=Zdroje dat ODBC Memory Read=Propustnost pamìti pøi ètení Memory Write=Propustnost pamìti pøi zápisu Memory Copy=Propustnost pamìti pøi kopírování Memory Latency=Latence pamìti // column captions Page=Strana Field=Pole Value=Hodnota Type=Typ Class=Tøída Process Name=Název procesu Process File Name=Název souboru procesu Used Memory=Vyuţitá pamì• Used Swap=Vyuţitý Swap Window Caption=Titulek okna Driver Name=Název ovladaèe Driver Description=Popis ovladaèe

State=Stav Service Name=Název sluţby Service Description=Popis sluţby Account=Úèet AX File=Knihovny AX DLL File=Knihovny DLL Protected File=Chránìné soubory Share Name=Název sdílené poloţky Remark=Poznámka Local Path=Místní cesta User=Uţivatel Path=Cesta Full Name=Celé jméno Logon Server=Pøihlašovací server Group Name=Název skupiny Device Description=Popis zaøízení Device Type=Druh zaøízení Monitor Name=Název monitoru Device ID=ID zaøízení Primary=Primární Upper Left Corner=Horní levý roh Bottom Right Corner=Dolní pravý roh Device=Zaøízení Driver=Ovladaè Drive=Nosiè dat Drive Type=Typ nosièe dat Volume Label=Jmenovka svazku File System=Systém souborù Volume Serial=Sériové èíslo svazku Total Size=Celková velikost Used Space=Vyuţitý prostor Free Space=Volných % Free=V % Drive #%d=Jednotka #%d Partition=Oddíl Partitions=Oddíly Partition Type=Typ oddílu Start Offset=Zaèátek oddílu Partition Length=Velikost oddílu Active=Aktivní Persistent=Trvalý Model ID=ID modelu Host=Host Model=Model Extra Information=Doplòující informace Revision=Revize Attribute Description=Popis atributù Threshold=Meze Worst=Nejhorší Data=Data Network Adapter Description=Popis sí•ového adaptéru Device Name=Název zaøízení Clock=Takt Processor Identifier=Identifikátor procesoru

Processor Name=Název procesoru Account ID=ID úètu Default=Výchozí Account Type=Typ úètu Account Name=Název úètu Creation Time=Èas vytvoøení Last Access=Poslední pøístup Last Access Time=Èas posledního pøístupu Last Modification=Poslední zmìna Last Modification Time=Èas poslední zmìny Resource=Zdroj Printer Name=Jméno tiskárny Start From=Spuštìno odkud Application Description=Popis aplikace Application Command=Pøíkaz spouštìjící aplikaci Task Name=Název úlohy Program=Program Inst. Size=Inst.velikost Inst. Date=Inst.datum File Name=Název souboru File Size=Velikost souboru Extension=Pøípona File Type Description=Popis typu souboru Content Type=Typ obsahu Variable=Promìnná Items Size=Velikost dat Items Count=Poèet dat Space %=Prostor % Driver File Name=Název souboru ovladaèe File Extensions Supported=Podporované pøípony souborù Data Source Name=Název zdroje dat Data Source Description=Popis zdroje dat System Folder=Systémová sloţka Identifier=Identifikace Read Speed=Rychlost ètení Write Speed=Rychlost zápisu Copy Speed=Rychlost kopírování Score=Skóre Log Name=Název protokolu Event Type=Typ události Event Data=Data události Category=Kategorie Generated On=Vygenerováno Source=Zdroj Font Family=Rodina písma Style=Styl Character Set=Znaková sada Char. Size=Velikost písma Char. Weight=Šíøka písma Software Description=Popis software Software Version=Verze software Virus Database Date=Datum virové databáze Database Date=Datum databáze Known Viruses=Známé viry

Pixel=Pixel Line=Øádek Rectangle=Pravoúhelník Ellipse=Elipsa Text=Text Rating=Tøída Language=Jazyk Component=Komponenty Computers=Poèítaèe Net Destination=Cíl v síti Netmask=Sí•ová maska Metric=Metrika OSD Item=Poloţka OSD OSD Items=Poloţky OSD Sidebar Item=Poloţka postranní lišty Sidebar Items=Poloţky postranní lišty LCD Item=LCD // treeview content System=Systém Chassis=Skøíò Chassis #%d=%d skøínì Memory Controller=Øadiè pamìti Processors=Procesory Caches=Cache Memory Modules=Pamì•ové moduly Memory Devices=Pamì•ová zaøízení System Slots=Systémové sloty Port Connectors=Konektory portù On-Board Devices=Zaøízení na základní desce Power Supplies=Napájecí zdroje Management Devices=Zaøízení správy IPMI Devices=Zaøízení IPMI // listview value Yes=Ano No=Ne Supported=Podporováno Not Supported=Nepodporováno Required=Vyţadováno Not Required=Nevyţadováno Enabled=Aktivováno Enabled (Quiet Mode)=Aktivován (tichý mód) Disabled=Deaktivováno Infinite=Neurèitý None=Ţádný Unknown=Neznámý Built-In=Zabudovaný day=Den days=Dny(ù) hour=Hodina hours=Hodin(y) min=min sec=s

bytes=bajtù char=znak chars=znakù item=bod items=bodù attempt=pokus attempts=pokusy million=miliónù million bytes=miliónù bajtù No Quota=Ţádný pøídìl Not Installed=Neinstalováno Not Specified=Nespecifikováno Not Specified (IE Default)=Neuvedeno (IE defaultní) Normal=Normální Reduced=Redukovaný Extended=Rozšíøený Hidden=Skrytý Minimized=Minimalizovaný Maximized=Maximalizovaný Stopped=Zastavený Starting=Spouštìní Stopping=Zastavení Running=Spuštìno Continuing=Pokraèuje Pausing=Pozastavení Paused=Ppzastaveno %s sec (%s days, %s hours, %s min, %s sec)=%s s - (%s dny(ù), %s h, %s min, %s s) Kernel Driver=Ovladaè jádra File System Driver=Ovladaè systému souborù Own Process=Vlastní proces Share Process=Sdílený proces Local Disk=Místní pevný disk Network Drive=Sí•ový nosiè dat Removable Disk=Výmìnný disk RAM Disk=RAM-disk vendor-specific=Podle poskytovatele OK: Always passes=OK: bez chyb Fail: Always fails=Chyba: trvalá chyba OK: Value is normal=OK: hodnota je normální Advisory: Usage or age limit exceeded=Rada: Limit pouţití nebo èasový limit pøekroèen (stáøím nebo opotøebením). Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted=Prvotní chyby: dá se pøedpokládat další ztráta dat! Left=Vlevo Right=Vpravo Connected=Spojeno Disconnected=Odpojeno Not Connected=Nespojeno Present=Pøítomen Not Present=Nepøítomen Dynamic=Dynamicky Personal=Osobní Confidential=Dùvìrný

Streamer=Streamer Processor=Procesor WORM Drive=Jednotka WORM Scanner=Skener Optical Drive=Optická jednotka Comm. Device=Spoleèné zaøízení Other Peripheral=Jiná zaøízení Host Adapter=Host Adapter Entire Network=Celá sí• Mail=Pošta News=Novinky Other=Jiné Empty=Prázdný In Use=Pouţívá se Short=Krátký Long=Dlouhý Safe=Bezpeèný Information=Informace Warning=Varování Critical=Kritický Non-recoverable=Neodstranitelný Not Determinable=Nedefinovatelný APM Timer=APM èasovaè Modem Ring=Vyzvánìní modemu LAN Remote=LAN Remote Power Switch=Sí•ový vypínaè AC Power Restored=Pøívod proudu obnoven Tower=Vìţ Mini Tower=Minivìţ Desktop Case=Stolní Low Profile Desktop=Nízký desktop Internal=Interní External=Externí Hardware=Hardware Input Port=Vstupní port Output Port=Výstupní port Exclusive=Exklusivnì Shared=Sdílený Undetermined=Neurèený Portrait=Na výšku Landscape=Na šíøku Not yet run=Toho èasu nebìţí No more runs=Jiţ nebìţí Not scheduled=Není v plánu Terminated=Ukonèeno No valid triggers=Ţádné platné aktivace No event trigger=Ţádné aktivace úloh Charging=Nabíjím Discharging=Vybíjím Rechargeable=Znovunabíjecí Nonrechargeable=Nenabíjitelné Battery=Baterie No Battery=Není baterie AC Line=Napájecí sí•

Low Level=Dolní mez High Level=Horní mez Critical Level=Kritická mez +Metric=+Metrický U.S.=U.S. Folder=Sloţka Week %d=Týden %d DMI information may be inaccurate or corrupted=DMI informace je moţná nepøesná nebo byla porušena. Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=Pøesnost DMI dat nelze zaruèit. The above statistics are based on System Event Log entries=Výše uvedená statistika spoèívá na systémovém protokolu událostí. This computer=Tento poèítaè Application=Aplikace Event=Událost Event Properties=Vlastnosti události Event ID=ID události Update=Aktualizace Service Pack=Aktualizace Service pack Report Disabled=Zpráva vypnuta %s (%s free)=%s (%s volných) Not shared=Nesdílí se Always=Vţdy Internal Cache=Interní cache External Cache=Externí cache Raster Display=Rastrový displej Mono=Mono Stereo=Stereo %d-bit=%d bit %s KB=%s KB %s MB=%s MB %s GB=%s GB %s Hz=%s Hz %s kHz=%s kHz %s MHz=%s MHz Latency=Latence // listview field Purchase ID=ID prodejce Date of Purchase=Datum prodeje Value of Purchase=Prodejní cena Date of Last Repair=Datum poslední opravy Value of Last Repair=Cena poslední opravy Department=Oddìlení Owner's Name=Jméno majitele Owner's Phone Number=Telefon majitele User's Name=Jméno uţivatele User's Phone Number=Telefon uţivatele User Name=Jméno uţivatele Logon Domain=Pøihlašovací doména Date / Time=Datum / Èas Report File=Soubor se zprávou User Account Control=Øízení uţivatelských úètù System Restore=Obnova systému

CPU Type=Typ CPU CPU Cooler=Ventilátor CPU CPU2 Cooler=Ventilátor CPU2 System Cooler=Ventilátor systému Motherboard Name=Název základní desky Motherboard Chipset=Èipová sada základní desky System Memory=Pracovní pamì• BIOS Type=Typ BIOSu Communication Port=Komunikaèní porty (COM a LPT) Video Adapter=Grafický adaptér 3D Accelerator=3D-akcelerátor Audio Adapter=Zvuková karta Floppy Drive=Disketová jednotka Disk Drive=Disková jednotka Network Adapter=Sí•ový adaptér Peripherals=Periferní zaøízení PCI Device=Zaøízení PCI PnP Device=Zaøízení PnP AGP Device=Zaøízení AGP USB Device=Zaøízení USB Printer=Tiskárna Custom Variables=Zákaznické promìnné Custom Variable #%d=Zákaznická promìnná #%d FireWire Controller=Ovladaè FireWire Infrared Controller=Ovladaè Infraportu USB1 Controller=Ovladaè USB1 USB2 Controller=Ovladaè USB2 IDE Controller=Ovladaè IDE AGP Controller=Ovladaè AGP PCI Express Controller=Ovladaè PCI Express SCSI/RAID Controller=Ovladaè SCSI/RAID Storage Controller=Ovladaè úloţných zaøízení Computer Comment=Popis poèítaèe NetBIOS Name=Název NetBIOSu DNS Host Name=Název hostitele DNS DNS Domain Name=Název domény DNS Fully Qualified DNS Name=Potvrzený název DNS Logical=Logický Physical=Fyzický BIOS Properties=Vlastnosti BIOSu Vendor=Prodejce Version=Verze Release Date=Datum vydání Size=Velikost Boot Devices=Podpora bootování Capabilities=Moţnosti Supported Standards=Podporované standardy Expansion Capabilities=Moţnost rozšíøení System Properties=Vlastnosti systému Manufacturer=Výrobce Product=Produkt

Serial Number=Sériové èíslo Family=Rodina Universal Unique ID=Jednoznaèné universální ID Wake-Up Type=Typ spuštìní PC Motherboard Properties=Vlastnosti základní desky Front Side Bus Properties=Vlastnosti FSB Bus Type=Typ sbìrnice Bus Width=Šíøka sbìrnice Real Clock=Skuteèný takt Effective Clock=Efektivní taktování HyperTransport Clock=Taktování hypertransportu HyperTransport Multiplier=Násobiè HyperTransportu Bandwidth=Šíøka pásma Memory Bus Properties=Vlastnosti pamì•ové sbìrnice Chipset Bus Properties=Vlastnosti èipové sady Chassis Properties=Vlastnosti skøínì Asset Tag=Nálepka Chassis Type=Typ skøínì Chassis Lock=Zámek skøínì Boot-Up State=Boot-Up Status Power Supply State=Stav napájecí sítì Thermal State=Stav teploty Security Status=Bezpeènostní status Memory Controller Properties=Vlastnosti øadièe pamìti Error Detection Method=Metoda korekce chyb Error Correction=Korekce chyb Supported Memory Interleave=Podporovaný Interleave pamìti Current Memory Interleave=Aktuální Interleave pamìti Supported Memory Speeds=Podporovaná rychlost pamìti Supported Memory Types=Podporované typy pamìtí Intel Platform=Platforma Intelu Maximum Memory Amount=Maximální velikost pamìti Supported Memory Voltages=Podporovaná napájecí napìtí pamìtí Maximum Memory Module Size=Maximální velikost pam.modulù Processor Properties=Vlastnosti procesoru External Clock=Externí takt Maximum Clock=Maximální takt Current Clock=Aktuální takt Voltage=Napìtí Status=Status Socket Designation=Oznaèení patice Part Number=Èíslo dílu Upgrade=Upgrade Cache Properties=Vlastnosti cache Speed=Rychlost Operational Mode=Provozní mód Associativity=Pøipojení Maximum Size=Maximální velikost Installed Size=Instalovaná velikost

Supported SRAM Type=Podporovaný typ SRAM Current SRAM Type=Aktuální typ SRAM Memory Module Properties=Vlastnosti modulu pracovní pamìti Enabled Size=Povolená velikost Memory Device Properties=Vlastnosti pamìti Form Factor=Velikostní faktor (Form Factor) Type Detail=Detaily Total Width=Celková šíøka Data Width=Šíøka dat Device Locator=Umístìní Bank Locator=Banka System Slot Properties=Vlastnosti systémového slotu Slot Designation=Oznaèení slotu Usage=Pouţití Data Bus Width=Šíøka datové sbìrnice Length=Délka Port Connector Properties=Vlastnosti portù Port Type=Typ portu Internal Reference Designator=Interní oznaèení Internal Connector Type=Interní typ konektoru External Reference Designator=Externí oznaèení External Connector Type=Externí typ konektoru On-Board Device Properties=Vlastnosti On-Board zaøízení Description=Popis Power Supply Properties=Vlastnosti napájení Hot Replaceable=Výmìnné za chodu Management Device Properties=Vlastnosti zaøízení správy IPMI Device Properties=Vlastnosti zaøízení IPMI BMC Interface Type=Typ interfejsu BMC IPMI Specification Revision=Revize specifikace IPMI Intel AMT Properties=Vlastnosti Intel AMT AMT Network Interface=Sí•ové rozhraní AMT CPU Properties=Vlastnosti CPU CPU Alias=Oznaèení CPU CPU Platform / Stepping=CPU platforma/stepping CPU Stepping=Stepping CPU Original Clock=Pøedpokládaný takt L1 Code Cache=L1 instrukèní mezipamì• L1 Trace Cache=L1 trasovací mezipamì• L1 Data Cache=L1 datová mezipamì• L1 Cache=L1 mezipamì• L2 Cache=L2 mezipamì• L3 Cache=L3 mezipamì• CPU Physical Info=Technické informace CPU

Package Type=Typ pouzdra Package Size=Velikost pouzdra Transistors=Transistorù Process Technology=Výrobní technologie Die Size=Plocha èipu Core Voltage=Napìtí jádra I/O Voltage=Napìtí vstupù/výstupù Typical Power=Typický pøíkon Maximum Power=Maximální pøíkon depending on clock speed=V závislosti na taktu CPU Utilization=Vytíţení CPU CPU1 Utilization=Vytíţení CPU1 CPU2 Utilization=Vytíţení CPU2 CPU3 Utilization=Vytíţení CPU3 CPU4 Utilization=Vytíţení CPU4 CPU5 Utilization=Vytíţení CPU5 CPU6 Utilization=Vytíţení CPU6 CPU7 Utilization=Vytíţení CPU7 CPU8 Utilization=Vytíţení CPU8 GPU Utilization=Vytíţení GPU GPU1 Utilization=Vytíţení GPU1 GPU2 Utilization=Vytíţení GPU2 GPU3 Utilization=Vytíţení GPU3 GPU4 Utilization=Vytíţení GPU4 Memory Utilization=Vyuţití pamìti System Utilization=Vyuţití systému CPU #%d=CPU #%d CPU #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. HTT jednotka CPU #%d / Core #%d=%d. CPU / %d. jádro CPU #%d / Core #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. jádro / %d. HTT jednotka HTT / CMP Units=HTT / CMP jednotky Tjmax Temperature=Teplota Tjmax CPUID Properties=CPUID: vlastnosti CPUID Manufacturer=CPUID: výrobce CPUID CPU Name=CPUID: jméno CPU Transmeta CPUID Information=Transmeta CPUID info CPUID Revision=CPUID: revize Extended CPUID Revision=Rozšíøené CPUID: revize IA Brand ID=ID IA znaèky Platform ID=ID platformy IA CPU Serial Number=Sériové èíslo IA CPU Microcode Update Revision=Revize aktualizace mikrokódu Instruction Set=Instrukèní sada %s Instruction=%s Instrukce CPUID Features=Moţnosti pøeètené z CPUID Security Features=Moţnosti zabezpeèení Motherboard Properties=Vlastnosti základní desky Motherboard ID=ID základní desky Motherboard Physical Info=Technické informace o základní desce CPU Sockets/Slots=CPU Sokly/Sloty Expansion Slots=Rozšiøující sloty RAM Slots=RAM Sloty

Integrated Devices=Integrovaná zaøízení Motherboard Size=Velikost základní desky Extra Features=Další funkce a vybavení Motherboard Manufacturer=Výrobce základní desky Company Name=Jméno firmy Product Information=Informace o výrobku BIOS Download=Staţení BIOSu Physical Memory=Fyzická pamì• Free Memory=Volná pamì• Total=Celkem Used=Obsazená Free=Volná Utilization=Vyuţití Swap Space=Vyuţití pamìti Virtual Memory=Virtuální pamì• Paging File=Stránkovací soubor Initial / Maximum Size=Poèáteèní/maximální velikost Current Size=Aktuální velikost Current / Peak Usage=Aktuální/vrcholové vyuţití Chipset Properties=Vlastnosti èipové sady Supported FSB Speeds=Podporovaná rychlost FSB Memory RAID=Pamì• RAID External Cache Size=Velikost externí mezipamìti External Cache Type=Typ externí mezipamìti External Cache Status=Stav externí mezipamìti Integrated Graphics Controller=Integrovaný øadiè grafiky Graphics Controller Type=Typ øadièe grafiky Graphics Controller Status=Stav øadièe grafiky Shared Memory Size=Velikost sdílené pamìti Graphics Frame Buffer Size=Velikost vyrovnávací pamìti pro rámce AC'97 Audio Controller=Zvukový øadiè AC'97 MC'97 Modem Controller=Øadiè modemu MC'97 Audio Controller Type=Typ zvukového øadièe Modem Controller Type=Typ øadièe modemu Codec Name=Název kodeku Codec ID=ID kodeku Codec Revision=Revize kodeku Codec Type=Typ kodeku Supported Sound Formats=Podporované zvukové formáty S/PDIF Output=Výstup S/PDIF Memory Slots=Patice pro pamìti Memory Rows=Poèet øad slotù DRAM Slot #%d=DRAM slot #%d DRAM Row #%d=DRAM øada #%d AGP Properties=Vlastnosti AGP AGP Version=Verze AGP AGP Status=Stav AGP AGP Aperture Size=Velikost apertury AGP Supported AGP Speeds=Podporované rychlosti AGP

Current AGP Speed=Aktuální rychlost AGP Clock Generator=Generátor hodin Chipset Manufacturer=Výrobce èipové sady Award BIOS Type=Typ Award BIOSu Award BIOS Message=Zpráva Award BIOSu System BIOS Date=Datum systémového BIOSu Video BIOS Date=Datum BIOSu grafického adaptéru BIOS Date=Datum BIOSu IBM BIOS Model Number=IBM BIOS è.modelu IBM BIOS Serial Number=IBM BIOS sér.èíslo IBM BIOS Version=IBM BIOS verze BIOS Manufacturer=Výrobce BIOSu BIOS Version=Verze BIOSu ACPI Table Properties=Vlastnosti tabulky ACPI ACPI Signature=Podpis ACPI Table Description=Popis tabulky Memory Address=Adresa pamìti Emulated=Emulovaný Table Length=Délka tabulky Sensor Properties=Vlastnosti senzorù Sensor Type=Typ senzoru GPU Sensor Type=Typ senzoru GPU Sensor Access=Pøístup senzoru Frequency=Kmitoèet Temperature=Teplota Temperatures=Teploty Cooling Fan=Ventilátor Cooling Fans=Ventilátory Fan Speed=Rychlost ventilátoru Voltage Values=Napájecí napìtí CPU Diode=CPU dioda Temperature #%d=Teplota %d Fan #%d=Ventilátor %d CPU Core=Jádro CPU CPU1 Core=Jádro CPU1 CPU2 Core=Jádro CPU2 CPU3 Core=Jádro CPU3 CPU4 Core=Jádro CPU4 CPU Aux=CPU AUX North Bridge +1.2 V=Severní mùstek +1.2 V North Bridge +1.8 V=Severní mùstek +1.8 V North Bridge +1.8 V Dual=Severní mùstek +1.8 V Dual North Bridge +2.0 V=Severní mùstek +2.0 V North Bridge +2.5 V=Severní mùstek +2.5 V North Bridge Core=Jádro severního mùstku South Bridge Core=Jiţní mùstek South Bridge +1.2 V=Jiţní mùstek +1.2 V South Bridge PLL=Jiţní mùstek PLL GPU Core=Jádro GPU GPU Diode=GPU dioda GPU1 Diode=GPU1 dioda

GPU2 Diode=GPU2 dioda GPU3 Diode=GPU3 dioda GPU4 Diode=GPU4 dioda GPU Shader=Sdílená GPU GPU1 Shader=Sdílená GPU1 GPU2 Shader=Sdílená GPU2 GPU3 Shader=Sdílená GPU3 GPU4 Shader=Sdílená GPU4 GPU Memory=Pamì• GPU GPU1 Memory=Pamì• GPU1 GPU2 Memory=Pamì• GPU2 GPU3 Memory=Pamì• GPU3 GPU4 Memory=Pamì• GPU4 GPU Memory Core=Jádro pamì•i GPU GPU Memory I/O=GPU pamì• I/O GPU Ambient=GPU prostøedí GPU1 Ambient=GPU1 prostøedí GPU2 Ambient=GPU2 prostøedí GPU3 Ambient=GPU3 prostøedí GPU4 Ambient=GPU4 prostøedí Power Supply=Napájení Power Supply #%d=%d napájení %s V Standby=%s V Standby VBAT Battery=VBAT Baterie Operating System Properties=Vlastnosti operaèního systému OS Name=Název OS Code Name=Kódové jméno OS Language=Jazyková verze OS Kernel Type=Typ jádra OS Version=Verze OS Service Pack=Aktualizace Service pack OS Installation Date=Datum instalace OS Root=Umístìní operaèního systému License Information=Licenèní informace Registered Owner=Registrovaný vlastník Registered Organization=Registrovaná organizace Licensed Processors=Licencované procesory Product ID=ID produktu Product Key=Klíè produktu Product Activation=Aktivace produktu %d days remaining=%d dnù zbývá Current Session=Aktuální relace UpTime=Doba bìhu Data Execution Prevention=Zabránìní spuštìní dat Supported by Operating System=Podporováno operaèním systémem Supported by CPU=Podporováno procesorem Active (To Protect Applications)=Aktivní (k ochranì aplikací) Active (To Protect Drivers)=Aktivní (k ochranì ovladaèù) Components Version=Verze komponent

Internet Explorer Updates=Aktualizace Internet Exploreru .NET Framework=.NET-Framework Operating System Features=Funkce operaèního systému Debug Version=Ladicí verze DBCS Version=Verze DBCS Domain Controller=Øadiè domény Network Present=Sí• pøítomná Security Present=Zabezpeèení pøítomné Remote Session=Vzdálená relace Safe Mode=Bezpeènostní mód Slow Processor=Pomalý procesor Terminal Services=Terminálové sluţby Account Security Properties=Nastavení zabezpeèení úètu Computer Role=Role poèítaèe Domain Name=Jméno domény Primary Domain Controller=Primární doménový øadiè Forced Logoff Time=Èas vynuceného odhlášení Min / Max Password Age=Min./Max. stáøí hesla Minimum Password Length=Minimální délka hesla Password History Length=Délka historie hesel Lockout Threshold=Prahová hodnota pro uzamèení Lockout Duration=Doba uzamèení Lockout Observation Window=Zamèení pozorovacího okna User Properties=Vlastnosti uţivatele Comment=Poznámka User Comment=Komentáø uţivatele Home Folder=Sloţka uţivatele Logon Script=Pøihlašovací skript Member Of Groups=Èlen skupiny Logon Count=Pøihlášení Disk Quota=Podíl na pevném disku User Features=Moţnosti uţivatele Logon Script Executed=Pøihlašovací skript proveden Account Disabled=Úèet deaktivován Locked Out User=Úèet uzamèen Home Folder Required=Vyţaduje domovskou sloţku Password Required=Vyţaduje heslo Read-Only Password=Heslo "Jen ke ètení" Password Never Expires=Heslo nikdy nevyprší Local Group Properties=Vlastnosti místních skupin Group Members=Èlenové skupin Global Group Properties=Vlastnosti globálních skupin Video Adapter Properties=Vlastnosti grafického adaptéru Adapter String=Série adaptéru BIOS String=Verze BIOSu Chip Type=Typ èipu DAC Type=Typ DAC Installed Drivers=Instalovaný ovladaè

Memory Size=Velikost pamìti Video Adapter Manufacturer=Výrobce grafického adaptéru Graphics Processor Properties=Vlastnosti grafického procesoru GPU Code Name=Kódové jméno GPU GPU Clock=GPU takt GPU1 Clock=GPU1 takt GPU2 Clock=GPU2 takt GPU3 Clock=GPU3 takt GPU4 Clock=GPU4 takt GPU Shader Clock=Takt GPU shaderu GPU1 Shader Clock=Takt GPU1 shaderu GPU2 Shader Clock=Takt GPU2 shaderu GPU3 Shader Clock=Takt GPU3 shaderu GPU4 Shader Clock=Takt GPU4 shaderu GPU Memory Clock=GPU takt pamìti GPU1 Memory Clock=GPU1 takt pamìti GPU2 Memory Clock=GPU2 takt pamìti GPU3 Memory Clock=GPU3 takt pamìti GPU4 Memory Clock=GPU4 takt pamìti Warp Clock=Warp Takt RAMDAC Clock=RAMDAC Takt Pixel Pipelines=Pixel Pipelines TMU Per Pipeline=TMU Per Pipeline Vertex Shaders=Vertex Shaders Pixel Shaders=Pixel Shaders Unified Shaders=Unifikované shadery Pixel Fillrate=Rychlost zápisu pixelù Texel Fillrate=Rychlost zápisu texelù DirectX Hardware Support=Hardwarová podpora DirectX Shader=Funkce shader Graphics Processor Manufacturer=Výrobce grafického procesoru Monitor Properties=Vlastnosti monitoru Monitor ID=ID monitoru Monitor Type=Typ monitoru Manufacture Date=Datum výroby Max. Visible Display Size=Maximální viditelná velikost obrazovky Picture Aspect Ratio=Pomìr stran obrazu Horizontal Frequency=Horizontální kmitoèet Vertical Frequency=Vertikální kmitoèet Maximum Resolution=Maximální rozlišení Gamma=Gamma Brightness=Jas Contrast Ratio=Kontrast Viewing Angles=Pozorovací úhly Input Connectors=Vstupní konektory DPMS Mode Support=Podpora DPMS Mode Supported Video Modes=Podporované videomódy Monitor Manufacturer=Výrobce monitoru Driver Download=Staţení ovladaèù Driver Update=Aktualizace ovladaèe Firmware Download=Staţení firmware Firmware Revision=Revize firmware

Firmware Date=Datum firmware Desktop Properties=Vlastnosti desktopu Device Technology=Technologie zaøízení Resolution=Rozlišení Color Depth=Barevná hloubka Color Planes=Barevné roviny Font Resolution=Rozlišení písem Pixel Width / Height=Šíøka/výška v pixelech Pixel Diagonal=Úhlopøíèka v pixelech Vertical Refresh Rate=Vertikální obnovovací kmitoèet Desktop Wallpaper=Tapeta na pozadí Desktop Effects=Efekty na pracovní ploše Combo-Box Animation=Vysouvat pole se seznamem Drop Shadow Effect=Zobrazovat stín pod nabídkami Flat Menu Effect=Pouţít vizuální styly na okna a tlaèítka Font Smoothing=Vyhladit hrany obrazovkových písem Full Window Dragging=Zobrazovat obsah okna pøi taţení Gradient Window Title Bars=Barevný pøechod v titulcích oken Hide Menu Access Keys=Skrýt podtrţení klávesových zkratek aţ do stisknutí klávesy Alt Hot Tracking Effect=Hot Tracking Effect Icon Title Wrapping=Zalamování popisu ikon List-Box Smooth Scrolling=Vysouvat seznamy Menu Animation=Pozvolna zobrazovat nebo vysouvat nabídky Menu Fade Effect=Pozvolna zobrazovat nabídky Minimize/Restore Animation=Animovat okna pøi minimalizaci a maximalizaci Mouse Cursor Shadow=Zobrazit stín pod ukazatelem myši Selection Fade Effect=Postupné hasnutí nabídek po vybrání poloţky ShowSounds Accessibility Feature=Pouţívat funkci Zobrazení zvuku ToolTip Animation=Pozvolna zobrazovat nebo vysouvat popisky ToolTip Fade Effect=Pozvolna zobrazovat popisky Windows Plus! Extension=Rozšíøení Windows Plus! OpenGL Properties=Vlastnosti OpenGL Shading Language Version=Jazyková verze shaderù ICD Driver=Ovladaè ICD OpenGL Extensions=Rozšíøení OpenGL Supported Compressed Texture Formats=Podporované komprimaèní formáty textury OpenGL Features=Moţnosti OpenGL ACM Driver Properties=Vlastnosti ovladaèe ACM Copyright Notice=Copyright-poznámka Driver Features=Moţnosti ovladaèe Driver Version=Verze ovladaèe MCI Device Properties=Vlastnosti zaøízení MCI Name=Jméno MCI Device Features=Moţnosti zaøízení MCI Compound Device=Kombinovaná zaøízení File Based Device=Zaøízení pracující se soubory Can Eject=Mùţe vysunovat

Can Play=Mùţe pøehrávat Can Play In Reverse=Mùţe pøehrávat dozadu Can Record=Mùţe zaznamenávat Can Save Data=Mùţe ukládat data Can Freeze Data=Mùţe data "zmrazit" Can Lock Data=Mùţe data uzamknout Can Stretch Frame=Mùţe roztáhnout rámec Can Stretch Input=Mùţe roztáhnout vstup Can Test=Mùţe testovat Audio Capable=Zpùsobilé pro audio Video Capable=Zpùsobilé pro video Still Image Capable=Zpùsobilé pro obrázky Optical Drive Properties=Vlastnosti optických mechanik Device Manufacturer=Výrobce zaøízení Region Code=Kód regionu Remaining User Changes=Zbývající poèet zmìn (uţivatelem) Remaining Vendor Changes=Zbývající poèet zmìn (výrobcem) Reading Speeds=Rychlost ètení Writing Speeds=Rychlost zápisu Supported Disk Types=Podporované typy diskù Read=Ètení Read + Write=Ètení a zápis Optical Drive Features=Optické jednotky ATA Device Properties=Vlastnosti zaøízení ATA ATAPI Device Properties=Vlastnosti zaøízení ATAPI Parameters=Parametry LBA Sectors=LBA Sektory Buffer=Vyrovnávací pamì• Multiple Sectors=Operace s více sektory ECC Bytes=Poèet bajtù ECC Max. PIO Transfer Mode=Maximální PIO mód Max. UDMA Transfer Mode=Maximální UDMA mód Active UDMA Transfer Mode=Aktivní UDMA mód Unformatted Capacity=Neformátovaná kapacita ATA Device Features=Funkce zaøízení ATA Security Mode=Bezpeènostní mód Advanced Power Management=Vylepšené øízení spotøeby (APM) Write Cache=Mezipamì• pro zápis ATA Device Physical Info=Fyzická informace o ATA zaøízení Disk Device Physical Info=Fyzická informace o mechanikách Hard Disk Family=Rodina pevných diskù Hard Disk Name=Jméno pevného disku Family Code Name=Kódové jméno rodiny diskù Formatted Capacity=Formátovaná kapacita Disks=Ploten Recording Surfaces=Povrchù pro záznam Physical Dimensions=Rozmìry Max. Weight=Max. hmotnost Average Rotational Latency=Prùmìrná rotaèní latence

Rotational Speed=Rychlost otáèení Max. Internal Data Rate=Maximální vnitøní propustnost dat Average Seek=Prùmìrná pøístupová doba Track-to-Track Seek=Pøístupová doba od stopy ke stopì Full Seek=Plná pøístupová doba Interface=Rozhraní Buffer-to-Host Data Rate=Pøenosová rychlost z vyr. pamìti do hostitele Buffer Size=Velikost vyrovnávací pamìti Spin-Up Time=Doba rozbìhu ATA Device Manufacturer=Výrobce ATA zaøízení Keyboard Properties=Vlastnosti klávesnice Keyboard Name=Jméno klávesnice Keyboard Type=Typ klávesnice Keyboard Layout=Rozoţení klávesnice ANSI Code Page=Kódová stránka ANSI OEM Code Page=Kódová stránka OEM Repeat Delay=Zpoţdìní pøed opakováním znakù Repeat Rate=Rychlost opakování znakù Mouse Properties=Vlastnosti myši Mouse Name=Jméno myši Mouse Buttons=Tlaèítka na myši Mouse Hand=Pro praváky/leváky Pointer Speed=Rychlost ukazatele Double-Click Time=Rychlost dvojkliku Click-Lock Time=Doba uzamèení pøi dvojkliku X/Y Threshold=Rozlišení X / Y Wheel Scroll Lines=Øádkù na otoèení koleèkem myši Mouse Features=Funkce myši Active Window Tracking=Zobrazit aktivní okno Hide Pointer While Typing=Skrýt ukazatel myši bìhem psaní na klávesnici Mouse Wheel=Koleèko myši Move Pointer To Default Button=V dialogových polích skoèit automaticky na standardní pøepínací plochu Pointer Trails=Stopa pohybu myší ClickLock=ClickLock Mouse Manufacturer=Výrobce myši Game Controller Properties=Vlastnosti herní konzoly Buttons=Tlaèítka Min / Max Polling Frequency=Min. / Max. snímací kmitoèet Min / Max U Coordinate=Min. / Max. U souøadnice Min / Max V Coordinate=Min. / Max. V souøadnice Min / Max X Coordinate=Min. / Max. X souøadnice Min / Max Y Coordinate=Min. / Max. Y souøadnice Min / Max Z Coordinate=Min. / Max. Z souøadnice Min / Max Rudder Value=Min. / Max. hodnota joystiku Game Controller Features=Moţnosti herní konzoly Driver Problem=Problém s ovladaèem POV Discrete Values=Jednotlivé hodnoty POV Rudder=Joystik U Coordinate=U souøadnice V Coordinate=V souøadnice

Z Coordinate=Z souøadnice Network Adapter Properties=Vlastnosti sí•ového adaptéru Interface Type=Typ sbìrnice Hardware Address=Fyzická adresa user-defined=definováno uţivatelem Connection Name=Název pøipojení Connection Speed=Rychlost pøipojení DNS Suffix Search List=Prohledávací seznam pøípon DNS DHCP Lease Obtained=Zápùjèka DHCP získána DHCP Lease Expires=Zápùjèka DHCP vyprší WLAN Signal Strength=Úroveò WLAN signálu %d dBm (No Signal)=%d dBm (bez signálu) %d dBm (Very Low)=%d dBm (velmi slabý) %d dBm (Low)=%d dBm (slabý) %d dBm (Good)=%d dBm (dobrý) %d dBm (Very Good)=%d dBm (velmi dobrý) %d dBm (Excellent)=%d dBm (výborný) Bytes Received=Pøijato bajtù Bytes Sent=Odesláno bajtù Network Adapter Addresses=Adresy sí•ového adaptéru IP / SubNet Mask=Maska IP / podsítì Gateway=Brána Network Adapter Manufacturer=Výrobce sí•ového adaptéru Connection Properties=Vlastnosti spojení Domain=Doména Country / Area Code=Kód zemì/regionu Phone Number=Telefonní èíslo Alternate Numbers=Alternativní èísla IP Address=Adresa IP DNS Addresses=Adresy DNS WINS Addresses=Adresy WINS Network Protocols=Sí•ové protokoly Framing Protocol=Protokol rámcù Login Script File=Soubor pøihlašovacího skriptu Connection Features=Moţnosti pøipojení Use Current Username & Password=Pouţij aktuální uţivatelské jméno a heslo Use Remote Network Gateway=Pouţij vzdálenou bránu sítì Log On To Network=Pøihlásit k síti IP Header Compression=Komprese hlavièky IP Software Compression=Softvarová komprese PPP LCP Extensions=PPP LCP rozšíøení Open Terminal Before Dial=Terminál pøed vytáèením otevøít Open Terminal After Dial=Terminál po vytoèení otevøít Encrypted Password Required=Vyţadovat zašifrované heslo MS Encrypted Password Required=Vyţadovát zašifrované heslo typu MS Data Encryption Required=Vyţadovát šifrování dat Secure Local Files=Zabezpeèit místní soubory Account Properties=Vlastnosti úètu POP3 Server=Server POP3 POP3 User Name=Uţivatelské jméno k úètu POP3 POP3/SMTP Server Timeout=Èasový limit serveru POP3/SMTP

HTTPMail Server=Server HTTPMail HTTPMail User Name=Uţivatelské jméno k úètu HTTPMail IMAP Server=IMAP server IMAP User Name=Uţivatelské jméno k úètu IMAP IMAP/SMTP Server Timeout=Èasový limit serveru IMAP/SMTP SMTP Display Name=SMTP zobrazované jméno SMTP Organization Name=SMTP název organizace SMTP E-mail Address=SMTP E-mailová adresa SMTP Reply Address=SMTP adresa pro odpovìdi SMTP Server=Server SMTP SMTP User Name=SMTP uţivatelské jméno NNTP Display Name=NNTP zobrazované jméno NNTP Organization Name=NNTP název organizace NNTP E-mail Address=NNTP E-mailová adresa NNTP Reply Address=NNTP odpovìdní adresa NNTP Server=Server NNTP NNTP User Name=NNTP uţivatelské jméno NNTP Server Timeout=Èasový limit serveru NNTP LDAP Server=Server LDAP LDAP User Name=LDAP uţivatelské jméno LDAP Search Base=LDAP vyhledávací báze LDAP Search Timeout=Èasový limit vyhledávání LDAP Account Features=Moţnosti úètu POP3 Prompt For Password=POP3 vyţadovat heslo POP3 Secure Authentication=POP3 zabezpeèené ovìøení POP3 Secure Connection=POP3 zabezpeèené pøipojení POP3 Leave Mails On Server=POP3 zprávy ponechat na serveru IMAP Prompt For Password=IMAP vyţadovat heslo IMAP Secure Authentication=IMAP zabezpeèené ovìøení IMAP Secure Connection=IMAP zabezpeèené pøipojení HTTPMail Prompt For Password=HTTPMail vyţadovat heslo HTTPMail Secure Authentication=HTTPMail zabezpeèené ovìøení HTTPMail Secure Connection=HTTPMail zabezpeèené pøipojení SMTP Prompt For Password=SMTP vyţadovat heslo SMTP Secure Authentication=SMTP zabezpeèené ovìøení SMTP Secure Connection=SMTP zabezpeèené pøipojení NNTP Prompt For Password=NNTP vyţadovat heslo NNTP Secure Authentication=NNTP zabezpeèené ovìøení NNTP Secure Connection=NNTP zabezpeèené pøipojení NNTP Use Group Descriptions=NNTP pouţít popisy skupin NNTP Post Using Plain Text Format=NNTP odeslat zprávu jako prostý text NNTP Post Using HTML Format=NNTP odeslat zprávu ve formátu HTML LDAP Authentication Required=LDAP vyţaduje ovìøení LDAP Secure Authentication=LDAP zabezpeèené ovìøení LDAP Secure Connection=LDAP zabezpeèné pøipojení LDAP Simple Search Filter=LDAP jednoduchý vyhledávací filtr DirectDraw Device Properties=Vlastnosti zaøízení DirectDraw DirectDraw Driver Name=Název ovladaèe DirectDraw DirectDraw Driver Description=Popis ovladaèe DirectDraw Hardware Driver=Ovladaè hardwaru Hardware Description=Popis hardwaru Direct3D Device Properties=Vlastnosti zaøízení Direct3D Total / Free Local Video Memory=Celková/volná místní grafická pamì•

Total / Free Non-Local Video Memory=Celková/volná nelokální grafická pamì• Used Local Video Memory=Pouţitá místní grafická pamì• Used Non-Local Video Memory=Pouţitá nelokální grafická pamì• Free Local Video Memory=Volná místní grafická opamì• Free Non-Local Video Memory=Volná nelokální grafická pamì• Rendering Bit Depths=Rendering bitová hloubka Z-Buffer Bit Depths=Z-bufer bitová hloubka Min Texture Size=Minimální velikost textur Max Texture Size=Maximální velikost textur Vertex Shader Version=Verze Vertex-Shaderu Pixel Shader Version=Verze Pixel-Shaderu Direct3D Device Features=Moţnosti Direct3D zaøízení DirectSound Device Properties=Vlastnosti zaøízení DirectSound Driver Module=Modul ovladaèe Primary Buffers=Primární bufer Min / Max Secondary Buffers Sample Rate=Min./Max. vzorkovací kmitoèet sekundárního buferu Primary Buffers Sound Formats=Primární bufer Soundformáty Secondary Buffers Sound Formats=Sekundární bufer Soundformáty Total / Free Sound Buffers=Celkem / volné Soundbufery Total / Free Static Sound Buffers=Celkem / volné statické Soundbufery Total / Free Streaming Sound Buffers=Celkem / volné streaming Soundbufery Total / Free 3D Sound Buffers=Celkem / volné 3D Soundbufery Total / Free 3D Static Sound Buffers=Celkem / volné 3D statické Soundbufery Total / Free 3D Streaming Sound Buffers=Celkem / volné 3D streaming Soundbufery DirectSound Device Features=Moţnosti DirectSound zaøízení Certified Driver=Certifikovaný ovladaè Emulated Device=Emulované zaøízení Precise Sample Rate=Pøesný vzorkovací kmitoèet DirectMusic Device Properties=Vlastnosti DirectMusic zaøízení Synthesizer Type=Typ syntetizátoru Device Class=Tøída zaøízení Device Protocol=Protokol zaøízení Audio Channels=Audiokanály MIDI Channels=MIDIkanály Available Memory=Vyuţitelná pamì• Voices=Zvuky DirectMusic Device Features=Moţnosti DirectMusic zaøízení Built-In GM Instrument Set=Integrovaná sada nástrojù GM Built-In Roland GS Sound Set=Integrovaná sada nástrojù Roland GS DLS L1 Sample Collections=Sbírky vzorkù DLS L1 DLS L2 Sample Collections=Sbírky vzorkù DLS L2 External MIDI Port=Externí MIDI port Fixed DLS Memory Size=Pevná velikost pamìti DLS Port Sharing=Sdílení portù Chorus Effect=Efekt chóru Delay Effect=Efekt zpoţdìní Reverb Effect=Efekt echa

DirectInput Device Properties=Vlastnosti DirectInput zaøízení Device Subtype=Podtyp zaøízení Axes=Souøadné osy Buttons/Keys=Tlaèítek/Kláves DirectInput Device Features=Moţnosti DirectInput zaøízení DirectPlay Connection Properties=Vlastnosti spojení DirectPlay Connection Description=Popis spojení Header Length=Délka záhlaví Max Message Size=Maximální velikost zprávy Estimated Latency=Pøedpokládané zpoţdìní Timeout Value=Doba hraní Max Players=Maximální poèet hráèù Max Local Players=Max. poèet místních hráèù DirectPlay Connection Features=Moţnosti spojení DirectPlay Guaranteed Message Delivery=Zaruèené dodání zprávy Message Encryption=Dešifrování zprávy Message Signing=Podpis zprávy Session Host=Hostitel relace Group Messaging Optimization=Optimalizace skupinové zprávy Guaranteed Message Delivery Optimization=Optimalizace zaruèené dodávky zprávy Keep Alives Optimization=Optimalizace udrţení spojení Device Properties=Vlastnosti zaøízení Driver Date=Datum ovladaèe Driver Provider=Zprostøedkovatel ovladaèe INF File=Soubor INF Hardware ID=ID hardwaru Location Information=Umístìní Device Features=Moţnosti zaøízení PCI Devices=PCI zaøízení PnP Devices=PnP zaøízení LPT PnP Devices=LPT PnP zaøízení USB Devices=USB zaøízení PCMCIA Devices=PCMCIA zaøízení FireWire Devices=FireWire zaøízení Ports=Porty Port=Port Bus %d, Device %d, Function %d=sbìrnice %d, zaøízení %d, funkce %d Bus / Device / Function=Sbìrnice / Zaøízení / Funkce Subsystem ID=ID subsystému Supported USB Version=Podporovaná verze USB Current Speed=Momentální rychlost Printer Properties=Vlastnosti tiskárny Default Printer=Výchozí tiskárna Share Point=Sdílená Printer Port=Port tiskárny Printer Driver=Ovladaè tiskárny Print Processor=Tiskový procesor Location=Umístìní Separator Page=Ohranièení stránek

Priority=Priorita Availability=Dostupnost Print Jobs Queued=Tiskové úlohy ve frontì Paper Properties=Vlastnosti papíru Paper Size=Velikost papíru Orientation=Orientace Print Quality=Kvalita tisku Printer Manufacturer=Výrobce tiskárny Task Properties=Vlastnosti úloh Application Name=Název aplikace Application Parameters=Parametry aplikace Working Folder=Pracovní sloţka Creator=Tvùrce Last Run=Poslední start programu Next Run=Pøíští start programu Task Triggers=Vyvolání úlohy Trigger #%d=Spustit #%d Power Management Properties=Vlastnosti øízení spotøeby Power Management Features=Moţnosti øízení spotøeby Current Power Source=Aktuální zdroj proudu Battery Status=Stav baterie Full Battery Lifetime=Celková ţivotnost baterie Remaining Battery Lifetime=Zbývající ţivotnost baterie Battery Properties=Vlastnosti akumulátoru Unique ID=Unikátní ID Designed Capacity=Jmenovitá kapacita Fully Charged Capacity=Plnì nabitá kapacita Current Capacity=Aktuální kapacita Wear Level=Úroveò opotøebení Charge-Discharge Cycle Count=Poèet cyklù nabití a vybití Power State=Stav aku Charge Rate=Poèet nabití Discharge Rate=Poèet vybití Time Zone=Èasová zóna Current Time Zone=Aktuální èasová zóna Current Time Zone Description=Popis aktuální èasové zóny Change To Standard Time=Pøejít na zimní èas Change To Daylight Saving Time=Pøejít na letní èas Language Name (Native)=Jazyk (nativnì) Language Name (English)=Jazyk (anglicky) Language Name (ISO 639)=Jazyk (ISO 639) Country/Region=Zemì/Region Country Name (Native)=Název zemì (nativnì) Country Name (English)=Název zemì (anglický) Country Name (ISO 3166)=Název zemì (ISO 3166) Country Code=Kód zemì Currency=Mìna

Currency Currency Currency Currency Currency Negative

Name (Native)=Název mìny (nativnì) Name (English)=Název mìny (anglicky) Symbol (Native)=Symbol mìny (nativnì) Symbol (ISO 4217)=Symbol mìny (ISO 4217) Format=Formát kladných hodnot mìny Currency Format=Formát záporných hodnot mìny

Formatting=Formátování Time Format=Formát èasu Short Date Format=Krátký formát data Long Date Format=Dlouhý formát data Number Format=Formát èísla Negative Number Format=Formát záporného èísla List Format=Formát seznamu Native Digits=Nativní èíslice Days Of Week=Dny v týdnu Native Name for Monday=Název pro pondìlí (nativní) Native Name for Tuesday=Název pro úterý (nativní) Native Name for Wednesday=Název pro støedu (nativní) Native Name for Thursday=Název pro ètvrtek (nativní) Native Name for Friday=Název pro pátek (nativní) Native Name for Saturday=Název pro sobotu (nativní) Native Name for Sunday=Název pro nedìli (nativní) Months=Mìsíce Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for Native Name for January=Název pro leden (nativní) February=Název pro únor (nativní) March=Název pro bøezen (nativní) April=Název pro duben (nativní) May=Název pro kvìten (nativní) June=Název pro èerven (nativní) July=Název pro èervenec (nativní) August=Název pro srpen (nativní) September=Název pro záøí (nativní) October=Název pro øíjen (nativní) November=Název pro listopad (nativní) December=Název pro prosinec (nativní) Month #13=Název pro 13. mìsíc (nativní)

Miscellaneous=Rùzné Calendar Type=Typ kalendáøe Default Paper Size=Standardní formát papíru Measurement System=Jednotkový systém Start Page=Domovská stránka Search Page=Vyhledávací stránka Download Folder=Sloţka pro staţené soubory Current Proxy=Aktuální proxyserver Proxy Status=Status proxyserveru LAN Proxy=LAN proxy %s Proxy Server=%s Proxyserver Exceptions=Výjimky

Module Name=Název modulu Module Size=Velikost modulu Module Type=Typ modulu Memory Type=Typ pamìti Memory Speed=Rychlost pamìti Module Width=Šíøka modulu Module Voltage=Napájení modulu Refresh Rate=Obnovovací frekvence Memory Module Features=Moţnosti pamì•ových modulù Memory Module Manufacturer=Výrobce pamì•ových modulù AMB Manufacturer=Výrobce AMB DRAM Manufacturer=Výrobce DRAM Last Shutdown Time=Èas posledního vypnutí Last Boot Time=Èas posledního spuštìní Current Time=Aktuální èas UpTime Statistics=Statistika dob zapnutí First Boot Time=Doba od prvního bootování First Shutdown Time=Doba od prvního vypnutí Total UpTime=Celková doba provozu Total DownTime=Celková doba vypnutí Longest UpTime=Nejdelší doba provozu Longest DownTime=Nejdelší doba vypnutí Total Reboots=Celkový poèet restartù System Availability=Dostupnost systému Bluescreen Statistics=Statistika "obrazovek smrti" First Bluescreen Time=První výskyt BSOD Last Bluescreen Time=Poslední výskyt BSOD Total Bluescreens=Celkový poèet výskytù BSOD // messages Please wait until the benchmark is finished running=Vyèkejte ukonèení Benchmarku. During this time your computer may seem to not be responding=Bìhem této doby nelze s poèítaèem komunikovat. Please do not move the mouse or press any keys=Neaktivujte ţádné tlaèítko ani nehýbejte s myší. Please note that results obtained with different versions of EVEREST cannot be compared.=Upozoròujeme, ţe výsledky dosaţené rùznými verzemi EVERESTu nejsou srovnatelné Lavalys constantly improves and optimizes benchmark routines and implements new technologies to provide you with the most accurate and highest benchmark scores.=Lavalys trvale vylepšuje a optimalizuje testovací rutiny a implementuje nové technologie, aby vám EVEREST poskytl co nejpøesnìjší výsledky testù . Are you sure you want to uninstall=Jste si jist, ţe chcete odinstalovat Press Refresh button to start the benchmark=Stisknìte tlaèítko Refresch pro start testu!

Database parameters are not configured yet=Parametry databáze nejsou ještì nakonfigurovány Go to: File menu / Preferences / Database=Jdi do nabídky: Soubor/Vlastnosti/Databáze Are you sure you want to remove all computers from audit?=Jste si jist, ţe chcete odstranit všechny poèítaèe z auditu? CPU Speed=Takt CPU CPU Multiplier=Násobiè taktu CPU Min / Max CPU Multiplier=Min / Max CPU násobiè CPU Cache=Cache CPU SPD Memory Modules=SPD pamì•ových modulù CPU FSB=CPU FSB Memory Bus=Sbìrnice pamìti Memory Clock=Takt pamìti DRAM:FSB Ratio=Pomìr DRAM:FSB Minimum=Minimum Maximum=Maximum Average=Prùmìr original=originál Connecting to FTP server=Spojení na FTP server Clear List=Vymazat seznam Are you sure you want to clear Internet Explorer cookie list?=Opravdu chcete vymazat seznam cookies z Internet Exploreru? Are you sure you want to clear Internet Explorer browser history?=Opravdu chcete vymazat historii vyhledávání na Internet Exploreru? Memory Timings=Èasování pamìtí North Bridge Properties=Vlastnosti severního mùstku North Bridge=Severní mùstek South Bridge Properties=Vlastnosti jiţního mùstku South Bridge=Jiţní mùstek Lavalys does not provide official support for this freeware product=Lavalys neposkytuje oficiální podporu pro tento freewarový produkt! AMD Brand ID=ID znaèky AMD 64-bit x86 Extension=64 bitové rozšíøení x86 Hardware Random Number Generator=Hardwarový generátor náhodných èísel Processor Serial Number=Sériové èíslo procesoru Temperature Sensing Diode=Dioda snímající teplotu Server port:=Port serveru: A&uthorize Change=&Zmìna autorizace SMART Hard Disks Status=Stav SMART pevného disku Group Membership=Èlen skupiny &Title:=&Titulek:

Report &title:=&Titulek zprávy: Database Software=Databázový software Database Servers=Databázové servery BIOS Upgrades=Nové verze BIOSu Entry of &INI file=Vstup do &INI souboru INI file=INI soubor INI group=INI skupina INI entry=INI vstup Chassis Intrusion Detected=Detekováno vniknutí do skøínì Supported FourCC Codes=Podporované kódy FourCC PCI-X Bus Properties=Vlastnosti sbìrnice PCI-X PCI-X Device Properties=Vlastnosti zaøízení PCI-X Current Bus Mode=Aktuální mód sbìrnice 64-bit Device=64 bitové zaøízení PCI-X 266 Bus=Sbìrnice PCI-X 266 PCI-X 533 Bus=Sbìrnice PCI-X 533 %d MHz Operation=Pracovní kmitoèet %d MHz HyperTransport Version=HyperTransport verze Link Type=Typ odkazu Link Status=Stav odkazu Coherent=Koherentní Noncoherent=Nekoherentní Max Link Width In / Out=Max. šíøka odkazu In/Out Utilized Link Width In / Out=Vyuţitá šíøka odkazu In/Out Max Link Frequency=Max. frekvence odkazu Current Link Frequency=Aktuální frekvence odkazu Primary / Secondary Bus Number=Primární / sekundární èíslo sbìrnice You specified a command-line option that is unavailable in the NR (No Remote) edition of %s you are currently running=Specifikoval jste opci pøíkazového øádku, která je nemoţná v právì bìţící NR (No Remote) editaci %s. To use one or more of the following command-line options, please use the non-NR edition of %s=Abyste mohl vyuţít jednu èi více následujících opcí pøíkazového øádku, pouţijte non-NR editaci %s . File Properties=Vlastnosti souboru File properties logged by the File Scanner:=Vlastnosti souboru zjištìné file-skenerem: Active Mode=Aktivní mód EVEREST Home Edition is intended to be used only in home environment.=Verze EVEREST Home je urèena pouze pro domácí pouţití. This computer is a member of a network domain (%s), which is not supported by EVEREST Home Edition.=Tento poèítaè je souèástí sí•ové domény (%s), která není podporována verzí EVEREST Home.

Please use EVEREST Corporate Edition instead of Home Edition in a corporate environment.=Pro komerèní prostøedí prosím pouţijte namísto verze EVEREST Home verzi EVEREST Corporate Edition. This page is outdated! Press 'Refresh' button to update it=Platnost stránky vypršela! Stiskni tlaèítko 'Aktualizovat' ! // alerting EVEREST Alert=Chybová hlášení EVERESTu Alert=Chybové hlášení Alerting=Chybové hlášení Alert Methods=Metody chybového hlášení Alert Trigger=Spouštìní chybových hlášení Alert Triggers=Spouštìní chybových hlášení Alert Description=Popis chybového hlášení &Number of minutes between checking for alerts:=&Poèet minut mezi kontrolou chybových hlášení: N&umber of hours between sending repetitive alerts:=&Poèet hodin mezi odesláním opakovaných chyb.hlášení: Store system configuration details in:=Detaily konfigurace systému ukládání: TEMP folder of the logged-on user=Sloţka doèasných souborù pro pøihlášeného uţivatale Root folder of the system drive=Koøenová sloţka systémového disku Display an alert &window=Zobraz okno s chybovým &hlášením Send an &e-mail to:=Pošlat &e-mail komu: Send an entry to a log &server:=Odešli vstup do log &serveru: Send a Windows &message to:=Odešli ok&no se zprávou na : Write to a &TXT log file:=Zapiš do &TXT log souboru: Write to a &HTML log file:=Zapiš do &HTML log souboru: Note: Don't forget to configure e-mail sending options on the E-mail page!=Poznámka: Nezapomeòte na konfiguraci poštovního klienta pro odeslání e-mailu! Select Log File=Vyberte log soubor Trigger Description=Popis spouštìní When virus database is older than=Je-li virová databáze starší neţ When system drive free space is below=Je-li volné místo na systémovém HDD menší neţ Software installation/uninstallation=Instalace/odinstalace software Service installation/uninstallation=Instalace/odinstalace sluţby "Auto Start" list change=Zmìna aplikací pro automat. spuštìní Network shares change=Zmìna sdílení sítì PCI devices list change=Zmìna PCI zaøízení USB devices list change=Zmìna USB zaøízení SMART predicted hard disk failure=Pøedpovìzená chyba HDD dle diagnostiky SMART System memory size change=Zmìna velikosti operaèní pamìti Computer name change=Zmìna názvu poèítaèe Winlogon Shell change=Zmìna prostøedí po pøihlášení do systému Windows Critical system status detected:=Detekován kritický stav systému: Please report this issue to your network administrator=Prosím, dejte o tomto výsledku zprávu adminovi!

Virus database is %d days old=Virová databáze je stará %d dnù System drive free space is %d%%=Volné místo na systémovém HDD je %d%% New software installed:=Nový software instalován: New service installed:=Nová sluţba instalována: Software removed:=Software odstranìn: Service removed:=Sluţba odstranìna: New "Auto Start" list entry:=Nový seznam aplikací pro "Auto start": "Auto Start" list entry removed:=Seznam aplikací pro "Auto start" byl odstranìn: New network share:=Nové sdílení sítì: Network share removed:=Sdílení sítì odstranìno: New PCI device:=Nová PCI sluţba: New USB device:=Nová USB sluţba: PCI device removed:=Sluţba PCI odstranìna: USB device removed:=Sluţba USB odstranìna: Sending alert message in e-mail=Odesílá se chybové hlášení e-mailem Sending alert message to log server=Odesílá se chybové hlášení na log server Sending alert message using Windows messaging=Odesílá se chybové hlášení pomocí Windows messaging Alert message sent=Chybové hlášení odesláno Alert message cannot be sent=Chybové hlášení nemohlo být odesláno // sensor icons Sensor Icon=Ikona senzoru Sensor Icons=Ikony senzorù Sensor Icon, OSD=Ikona èidla, OSD Hardware Monitoring=Sledování hardware Icons, OSD=Ikony, OSD Vista Sidebar=Postranní panel Windows Vista Logging=Protokolování External Applications=Externí aplikace Icon Text=Text ikony OSD Text=OSD text Sidebar Text=Text postranního panelu Icon &background color:=Ikona &pozadí: Icon &text color:=Ikon &barvy textu: &Label:=&Název: &Font name:=&Název písma: OSD &font name:=OSD &název písma: &OSD text color:=&OSD barva textu: &Text color:=B&arva textu: Text &size:=&Velikost textu: O&SD text size:=OS&D velikost písma: Display temperatures in &Fahrenheit=Teploty displeje ve stupních &Fahrenheit Degree sym&bol:=Sym&bol stupnì: Display &icons on OSD panel=Zobraz &ikony na OSD panelu Display l&abels on OSD panel (e.g. "Motherboard")=&Zobraz názvy na OSD panelu (napø. "Základní deska") &Align items to the right=&Poloţky zarovnávat doprava &Keep OSD the topmost window (always on top)=&Nastavit OSD panel jako okno vţdy navrchu

OSD panel &background color:=OSD panel &barva pozadí: &Background color:=&Barva pozadí: OSD panel &transparency:=&Prùhlednost OSD panelu: &Decimal digits for voltage values:=Poèet &desetiných míst napìtí: T&ransparent=t&ransparentní "Se&nsor" page:=Stránka "Se&nsor": &Sensor icons:=I&kony senzoru: &Vista Sidebar:=Postranní panel Windows &Vista: LC&D:=LC&D: &OSD panel:=&OSD panel: &Log file:=&Soubor protokolu: E&xternal applications:=&Externí aplikace: S&how sensor icons=&Zobrazit ikony senzoru Show OSD pa&nel=Zobrazit pa&nel OSD &Enable Vista Sidebar support=&Povolit podporu pro postranní panel Windows Vista S&how header=Zobrazi&t záhlaví &Use HKLM in Registry=Pouţít H&KLM v registru Black=èerná Blue=modrá Dark Blue=tmavomodrá Dark Green=tmavozelená Gold=zlatá Gray=šedá Green=zelená Orange=oranţová Red=èervená Silver=støíbrná White=bílá &Enable Logitech keyboard LCD support=&Povolit podporu LCD klávesnice Logitech Page 1=1. strana Page 2=2. strana Page 3=3. strana Page 4=4. strana New &Item=Nová &poloţka New &BMP=Nová bitmapa &BMP Mo&ve Up=&Posuv nahoru Move Do&wn=&Posuv dolu Label and value &separator:=O&ddìlovaè nápisu a hodnoty: Align &to the right=&Zarovnat vpravo Show &unit (e.g. Celsius, RPM, Volt)=Zobrazit &jednotky (napø. atupnì Celsia, ot/min, Volt) &Automatic=&Automaticky &Custom:=&Na pøání: Hard Disk #%d=Pevný disk %d Log sensor readings to &HTML log file:=Záznam naètených dat ze senzoru do &HTML souboru protokolu: Log sensor readings to &CSV log file:=Záznam naètených dat ze senzoru do &CSV souboru protokolu: &Log started and stopped processes=&Záznam spuštìných a zastavených procesù do protokolu Processes started:=Procesy spuštìny: Processes stopped:=Procesy zastaveny:

Enable &shared memory=&Povolit sdílenou pamì• Enable writing sensor values to &Registry=Povolit zápis hodnot senzoru do &registru Enable writing sensor values to &WMI=Povolit zápis hodnot senzoru do &WMI // remote control &Dithering:=&Dithering: &User interface effects:=Efekty &uţivatelského rozhraní: Desktop &wallpaper:=&tapeta na ploše: Desktop &resolution:=&rozlišení plochy: Desktop &color depth:=barevná &hloubka: Ign&ore all inputs (view only)=ign&oruj všechny vstupy (jen náhled) No dithering=Bez tónování 8-bit (256 colors)=8 bitù (256 barev) 16-bit (HiColor)=16 bitù (HiColor) 24-bit (TrueColor)=24 bitù (TrueColor) 32-bit (TrueColor)=32 bitù (TrueColor) Leave unchanged=Beze zmìny Disable during connection=Vypni bìhem pøipojení Remove during connection=Odstraò bìhem pøipojení Use dithering to save network bandwidth=Pouţij tónování pro uloţení šíøky pásma sítì Disable UI effects to improve remote control performance and responsiveness=Vypnout UI efekty pro zvýšení výkonu a citlivosti dálkového ovládání Remove desktop wallpaper to improve remote control performance and save network bandwith=Odstranit tapetu pro zvýšení výkonu dálkového ovládání a úsporu šíøky pásma sítì Use a lower desktop resolution to improve remote control performance and save network bandwith=Pouţít niţší rozlišení pro zvýšení výkonu dálkového ovládání a úsporu šíøky pásma sítì Use a lower desktop color depth to improve remote control performance and save network bandwith=Pouţít menší barevnou hloubku pro zvýšení výkonu dálkového ovládání a úsporu šíøky pásma sítì // Benchmark results save & compare Result=Výsledek Results=Výsledky %d results=%d výsledky Benchmark Result=Výsledek testu Please enter benchmark result description:=Prosím, vloţte popis výsledku testu Show &Reference Results=Zobrazit &porovnávací výsledky Show &User Results=Zobrazit &uţivatelské výsledky &Add Result to User List=&Doplò výsledek do uţivatelského seznamu Manage User Results=Správa uţivatelských výsledkù &Manage User Results=Správa &uţivatelských výsledkù Test Name=Název testu CRC Error=Chyba kontrolního souètu (CRC) &Delete Selected Results=S&mazat vybrané výsledky

// Portable Computer page %s Platform Compliancy=Vyhovuje %s platformì %s Compliant=Vyhovuje %s Mobile PC Physical Info=Fyzické info o pøenosném poèítaèi System Type=Typ systému Memory Sockets=Sokly pamìtí Max. Memory Size=Max. velikost pamìti Hard Disk Type=Typ pevného disku LCD Size=Rozmìr LCD GPU Type=Typ GPU WLAN Network Adapter=Sí•ový adaptér WLAN Bluetooth Adapter=Bluetooth adaptér PCMCIA Slots=PCMCIA sloty ExpressCard Slots=ExpressCard sloty USB Ports=USB porty FireWire Ports=FireWire porty Video Outputs=Video výstupy Battery Type=Typ akumulátoru Max. Battery Time=Max. doba provozu akumulátoru Integrated=Integrováno Optional=Volitelnì // IPMI page IPMI System Event Log=Protokol událostí IPMI IPMI Sensor=Senzor IPMI // tray icon &Open EVEREST=EVEREST &spustit &Hide Main Window=Skrýt hlavní &okno &Hide Sensor Icons=Skrýt ikony &sensoru &Hide OSD Panel=Skrýt &OSD panel // Enhanced Performance Profiles Profile Name=Název Profilu Optimal Performance Profile=Optimalizovat výkon profilu // Multi-GPU CrossFire Status=Stav CrossFire SLI Status=Stav SLI CrossFire Video Adapters=Grafické adaptéry CrossFire SLI Connector=SLI konektor SLI GPUs=SLI GPU


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:9/12/2008
language:Czech
pages:58