lang lt by Tickingtimebomb1

VIEWS: 307 PAGES: 59

									// // // // // // // // // //

Lithuanian language module for EVEREST Translated by: Gvidas Kirvelis (gvidas<at>aitisfera<dot>lt) Saulius Kuzas (saulius<at>benefita<dot>lt) Currently maintained by: Gvidas Kirvelis (gvidas<at>aitisfera<dot>lt) Last updated: Jan 20, 2008

// Jei radote klaidø ar loginiø nesutapimø, raðykite apie jas man el.paðtu. gvidas<at>benefita<dot>lt // Aèiû uþ supratingumà! // // www.benefita.lt // // application menus &File=&Failas &View=&Iðdëstymas &Report=&Raportas &Audit=&Auditas Re&mote=&Nuotolinis Fav&orites=&Nuorodos &Information=&Informacija ***&Tools=&Eszkozok &Help=&Pagalba // application menuitems &Audit Manager=&Audito valdymas &Database Manager=&Duomenø bazës valdymas &Change Manager=&Pokyèiø valdymas ***Disk &Benchmark=&Hattertarolo sebessegmeres ***C&ache And Memory Benchmark=Gyorsito&tar es memoria sebessegmeres ***&Monitor Diagnostics=&Monitor diagnosztika ***System &Stability Test=Rendszer &stabilitasteszt ***EVEREST &CPUID=EVEREST &CPUID &Preferences=&Nustatymai E&xit=Ið&eiti &Search=&Ieðkoti ***&Toolbars=&Eszkoztarak ***Status &Bar=Allapot&sor Large &Icons=&Didelës ikonëlës &Small Icons=&Maþos ikonëlës &List=&Sàraðas &Details=&Detalus &Expand=&Iðskleisti &Collapse=Sutr&aukti &Report Wizard=&Raporto Vedlys Qu&ick Report=&Greitas raportas All pages=Visi puslapiai

menu=meniu Menu=Meniu Favorites=Nuorodos Report &Converter=Raporto &konverteris R&emote Report Wizard=&Nuotolinio raporto vedlys &Add Report Files=Ákelti raporto f&ailus Add Reports from Data&base=Ákelti raportus ið duomenø &bazës &Files=&Failai F&older=&Katalogas Compare &List=&Palyginimø sàraðas &Computers=&Kompiuteriai &Users=&Vartotojai &Statistics Details=&Statistika Statistics &Diagram=Statisztikos &diagrama Full &HTML Report=Pilnas &HTML raportas Remove &Computer from Audit=P&aðalinti kompiuterio duomenis ið audito Remove All C&omputers from Audit=Pað&alinti visus kompiuterius ið audito &Join Lines=&Sujungti linijas D&elete Section=&Trinti sekcijà Connect to &Remote Computer=Prisijungti &prie nutolusio kompiuterio Monitor Remote Computers=Stebëti nutolusius kompiuterius &Monitor Remote Computers=Stebëti nutolusius &kompiuterius &Accept Incoming Remote Connections=Leisti prisijungti prie ðio &kompiuterio &Ignore Incoming Remote Connections=Neleisti prisijungti prie ðio &kompiuterio Remote Computer Information=Informacija apie nutolusá kompiuterá Remote Computer &Information=Informacija apie &nutolusá kompiuterá Message to Remote User=Siøsti þinutæ nutolusiam kompiuteriui Me&ssage to Remote User=Siøsti þ&inutæ nutolusiam kompiuteriui &Browse Files=&Perþiûrëti failus &Processes=&Vykdomi procesai Screen S&hot=Ekrano nuo&trauka(screenshot'as) &Full Size=&Per visà ekranà &Half Size=1/&2 ekrano Q&uarter Size=1/&4 ekrano &Operations=&Operacijos R&un Program=P&aleisti programà &Close %s=&Uþdaryti %s &Turn Off=I&ðjungti &Restart=Perk&rauti &Log Off=A&tsijungti &View Log=&Perþiûrëti log'à &Disconnect=&Atsijungti Add to &Favorites=Ákelti á &Favorites Remove from F&avorites=Iðmesti ið F&avorites &Web=&Nuorodos

&Info Database Status=&Þinomø árenginiø &What's New=&Kas naujo? ***%s &Help=%s &sugoja %s &Online=%s &Online ***%s &Forum=%s &forum &Contact=&Kontaktai &License=Li&cencija C&ommand-line Options=&Komandinës eilutës nustatymai ***&Enter Product Key=&Termekkulcs beirasa &About=&Apie Preferences=Nustatymai License Agreement=Autorinës teisës Registration=Registracija What's New=Kas naujo? // remote features Local=Vietinis Remote=Nutolæs Connect to Remote Computer=Prisijungti prie nutolusio kompiuterio Connect to &single computer=Prisijungti tik prie vieno &kompiuterio Address:=Adresas: Scan local &network for computers=Ieðkoti kompiuteriø vietiniam &tinkle Network:=Tinklas: Connection Established=Susijungta Client Connected=Klientas prijungtas Connection Refused=Praðymas prisijungti atmestas Please enter command line=Áveskite komandinæ eilutæ Please enter process name=Áveskite proceso pavadinimà Please enter service name=Áveskite serviso pavadinimà Incoming Message=Gauta þinutë To:=Kam: From:=Nuo: &Send=&Siøsti &Reply=&Atsakyti Run Program=Startuoti programà Remote File Browsing=Kliento kompiuterio failø perþiûra Remote Screen Shot=Kliento kompiuterio Screenshot'as Remote Program Launch=Startuoti programà kliento kompiuteryje Remote Server Shutdown=Iðjungti nutolusá serverá Remote Power Off=Iðjungti kliento kompiuterá Remote Restart=Perkrauti kliento kompiuterá Remote Log Off=Atjungti (Log off) kliento kompiuterá Remote computer is currently busy. Please try again later=Kompiuteris, prie kurio jungiatës neatsako. Pabandykite vëliau Connection Type=Prisijungimo tipas Simple=Paprastas Command=Komandinis Server Log=Serverinis C&lear=I&ðvalyti // remote monitor Columns=Stulpeliai

&Columns=&Stulpeliai Remote Monitor=Nutolæs monitorius Connect to Remote Computers=Prisijungti prie nutolusiø kompiuteriø Connect to &Remote Computers=Prisijungti prie &nutolusiø kompiuteriø &Remove from List=&Iðtrinti ið sàraðo Address=Adresas Pending=Jungiamasi Busy=Neatsako OS=Operacinë sistema Idle Time=Idle Time Mem. Total=Viso atminties Mem. Free=Laisva atminties Disk Total=Kietojo disko talpa Disk Free=Laisvos vietos kietàjame diske Active Window=Aktyvuotas langas Process #%d=Procesas #%d Service #%d=Servisas #%d Screen Shot=Ekrano nuotrauka (Screenshot) Save Screen Shot=Iðsaugoti Screenshot'à JPEG files=JPEG failai Save &As=Iðsaugoti &kaip Date Modified=Koregavimo data Browse=Narðyti Process and Service Monitor=Procesiø ir Servisø perþiûra Process #%d name:=%d. proceso pavadinimas: Service #%d name:=%d. serviso pavadinimas: Update Frequency=Atnaujinimo daþnumas UpTime, IdleTime:=Veikimo laikas, Prastovos laikas: CPU usage:=CPU apkrova: Memory usage:=Atminties apkrova: Hard disk usage:=Kietojo disko apkrova: Network usage:=Tinklo apkrova: SMART status:=SMART bûklë: Anti-virus status:=Antivirusinës programos bûklë: Process count:=Procesø skaièius: Active window:=Aktyviø langø: Process monitor:=Procesø monitorius: Service monitor:=Servisø monitorius: seconds=sekundës Start Service=Startuoti servisà St&art Service=St&artuoti Servisà Stop Service=Sustabdyti servisà &Stop Service=S&ustabdyti servisà Connect &To=&Prisijungti Remote Moni&tor=Nutolæs &monitorius Remote System &Information=Informacija apie nutolusia sis&temà Remote Co&ntrol=Nuotolusio kompiuterio &valdymas Computer Groups=Kompiuteriø grupës New Computer Group=Sukurti kompiuteriø grupæ Modify Computer Group=Koreguoti kompiuteriø grupæ &Group name:=&Grupës pavadinimas: Address may be one of the following items:=Adresas gali bûti vienas ið nurodytø: computer name (e.g. ADMINPC)=Kompiuterio vardas (pvz. ADMINPC)

IP address (e.g. 192.168.0.8)=IP adresas (pvz. 192.168.0.8) IP address range (e.g. 192.168.0.1-192.168.0.21)=IP adresø ribos (pvz. 192.168.0.1-192.168.0.21) Multiple addresses can be entered, separated by comma=Galima ávesti kelis adresus juos atskiriant kableliu Display disk spaces in &GB=Kietojo disko talpà rodyti &GB Shortcuts=Nuorodos &Description:=&Apibûdinimai: &Command-line:=&Komandinë eilutë: Run on the &local computer=Vykdyti &lokaliame kompiuteryje Run on the &remote computer=Vykdyti &nutolusiame kompiuteryje // remote report New=Naujas &New=&Naujas N&ew=N&aujas Delete=Trinti &Delete=&Trinti &Select All=&Paþymëti viskà &Clear All=N&uimti visus þymëjimus Command sent=Komanda nusiøsta Welcome to the Remote Report wizard=Sveiki atvykæ á nuotolinio raporto vedlá! This wizard will help you to create report files of remote computers.=Ðis vedlys, padës Jums greitai sukurti nutolusiø kompiuteriø raportus. Remote computers=Nutolusiø kompiuteriø &Remote Computers=N&utolusiø kompiuteriø Please choose the computers you want to have report of:=Pasirinkite kompiuterá, kurio raportà norite sukurti: Report output=Raporto iðsaugojimas Please enter reports file name and reports folder:=Áveskite raporto failo ir katalogo pavadinimus: &Destination folder for the collected reports:=Suri&nktø raportø saugojimo vieta: File&name for the collected reports:=Failo pavadinimas surinktiems r&aportams: Save to &file=&Iðsaugoti faile &Send in e-mail=Siøsti &elo. paðtu // remote processes End Process=Sustabdyti procesà &End Process=Sustabdyti &procesà Are you sure you want to end '%s'?=Ar tikrai norite uþbaigti: '%s'? // winsock errors Remote computer cannot be found=Nutolæs kompiuteris nerastas Connection timed out=Prisijungti nepavyko Remote computer name cannot be resolved=Nepavyko nustatyti nutolusio kompiuterio pavadinimo Incorrect password=Neteisingas slaptaþodi // info database status Info Database Status=Þinoma irenginiø Motherboards=Pagrindinës plokðtës

Hard Disk Drives=Kietieji diskai Optical Drives=Optiniai árenginiai Video Adapters=Vaizdo plokðtës Monitors=Monitoriai JEDEC Manufacturers=JEDEC gamintojai // database manager Database Manager=Duomenø bazës valdymas %d reports=%d raportai (-ø) %d computers=%d kompiuteriai (-ø) %d users=%d vartotojai (-ø) %d days old=%d dienø senumo %d reports selected=%d paþymëti raportai Refresh=Atnaujinti &Refresh=&Atnaujinti Show &Outdated Reports=&Rodyti pasenusius raportus &Insert Report Files to Database=Ákelti raportø failus á &duomenø bazæ &Export Selected Reports=Exportuoti paþymëtus &raportus &Delete Selected Reports=Trinti paþymëtus &raportus Delete &Outdated Reports=T&rinti pasenusius raportus Switch &RComplete Field to Yes=&RComplete laukà perjungti á 'YES' padëtá Do you want to insert '%s' file to database?=Ar norite ákelti failà (-us) '%s' á duomenø bazæ? Do you want to insert %d report files to database?=Ar norite %d raporto failus ákeltiá duomenø bazæ? outdated=pasenæs Lines=Eiluèiø Reports=Raportø Inserting report file to database=Raporto failai keliami á duomenø bazæ Exporting report from database=Raportas exportuojamas ið duomenø bazës Deleting report from database=Raportas trinamas ið duomenø bazës Insert Report Files to Database=Ákelti raporto failà á duomenø bazæ &Use file name instead of computer name=&Vietoj kompiuterio pavadinimo naudoti failo pavadinimà &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Ákelti tik tas eilutes, kurios reikalingos audito statistikai ***&Delete inserted report files after successful insertion=&Beillesztett riport fajlok torlese a sikeres beillesztes utan &Show grid lines=&Liniuoti eilutes ir stulpelius // change manager Change Manager=Pokyèiø valdymas Start=Pradëti &Start=&Pradëti Checking for changes=Ieðkoma pakitimø Full List=Pilnas sàraðas Value Before=Ankstesnë reikðmë Value After=Dabartinë reikðmë Added=Pridëta Removed=Paðalinta Changed=Pakeista %d events=%d ávykiø Load reports from:=Ákrauti raportus ið:

&Folder (CSV report files):=&Katalogo (raporto failai CSV formate): Filter=Filtrai Filter By Date=Filtruoti pagal datà Filter By Component=Filtruoti pagal komponentà (-us) &List all events=Rodyti visus &ávykius Li&st all events=Rodyti vi&sus ávykius List events occured in the past &days:=Rodyti ávykius vykusius per paskutinias &dienas: List e&vents occured in the past days:=Rodyti ávykius vykusius per pas&kutinias dienas: List events occured in the following date &interval:=Rodyti ávykius &vykusius nurodytu laiku: HW Components=HW komponentai SW Components=SW komponentai DMI Components=DMI komponentai Displaying changes=Rodomi pakitimai // report converter Report Converter=Raporto konvertavimas Destination=Tikslas Add &Files=&Pridëti failus Add F&older=&Pridëti katalogà Remove=Paðalinti &Remove=&Paðalinti &Destination folder:=&Konvertuoti á katalogà: Type of converted &reports:=Konvertuoto &raporto tipas: Converting report file=Konvertuojamas raporto failas // hints Double-click to open file properties window=Dukart spragtelkite ir atsidarys failo savybiø langas Double-click to browse share=Dukart spragtelkite, kad pamatytumëte dalinamas vietas (share) Double-click to modify user/group settings=Dukart spragtelkite norëdami pakeisti vartotojo/grupës nustatymus Double-click to open display properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á displëjaus savybiø langà. Double-click to open multimedia properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á multimedijos savybiø langà Double-click to open game controller properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á vairalazdþiø savybiø langà Double-click to open network connections window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á tinklo langà Double-click to run DirectX Diagnostics=Dukart spragtelkite norëdami atlikti DirectX diagnostikà Double-click to open printers window=Dukart spragtelkite norëdami perþiûrëti spausdintuvus Double-click to modify task properties=Dukart spragtelkite norëdami keisti uþduoèiø nustatymus Double-click to uninstall program=Dukart spragtelkite norëdami iðmesti programà Double-click to launch Control Panel applet=Dukart spragtelkite norëdami patekti á Nustatymø Skydà (Control Panel)

Double-click to empty recycle bin=Dukart spragtelkite norëdami iðvalyti ðiukðliadëþæ Double-click to edit system file=Dukart spragtelkite norëdami koreguoti sisteminá failà Double-click to browse folder=Dukart spragtelkite norëdami narðyti katalogà Double-click to open event properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á ávykiø savybiø langà Double-click to open ODBC properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á ODBC savybiø langà Double-click to open statistics details window=Dukart spragtelkite norëdami perþiûrëti statistikà Double-click to browse URL=Dukart spragtelkite norëdami narðyti internetà // init Loading Icons=Kraunamos ikonëlës... Loading Driver=Kraunamos tvarkyklës... Loading Data=Kraunami duomenys... Reading MSR Data=Kraunami MSR-duomenys... Loading BIOS Content=Kraunamas BIOS'as... Scanning SMART Devices=Ieðkoma S.M.A.R.T. árenginiø... Scanning RAID Devices=Ieðkoma RAID árenginiø... Scanning Windows Devices=Ieðkoma Windows árenginiø... Scanning PCI Devices=Ieðkoma PCI árenginiø... Measuring CPU Speed=Matuojama CPU sparta... Updating Windows Devices=Atnaujinama árenginiø info... ***Detecting sensor information=Erzekelo informacio lekerdezese // internet update This program will be restarted to complete the update=Kas atnaujinimai bûtø pilnai ádiegti programa persikraus. NetUpdate is finished=NetUpdate atnaujinimas baigtas. Query NetUpdate information=Laukiama informacijos ið NetUpdate... This software is up to date=Nerasta jokiø atnaujinimø ðiai programinei árangai. Cannot complete the update=Nepavyko atlikti atnaujinimo. %d KB downloaded=%d KB parsiøsta %d of %d KB=%d ið %d KB Connecting to the Internet=Jungiamasi prie interneto... Starting Internet download session=Pradedama siøsti ið interneto... Connecting to NetUpdate server=Jungiamasi prie NetUpdate Serverio... Downloading NetUpdate information=Siunèiama NetUpdate informacija... Query NetUpdate variants=Klausima NetUpdate variantø... No variants found=Variantø nerasta. New version of %s found=Rasta nauja %s versija. Do you want to upgrade to it=Ar norite atnaujinti? Question=Klausimas Ready to update=Paruoðta atnaujinimui. old=senas new=naujas Variant=Variantas Local Folder=Vietinis katalogas bytes/s=Baitai/s KB/s=KB/s

MB/s=MB/s GB/s=GB/s MPixel/s=MPixel/s MTexel/s=MTexel/s Mbit/s=MBit/s Software Update=Programos atnaujinimas Downloading %s=Siunèiama %s Update Description=Atnaujinimas Update Comment=Atnaujinimo komentaras Update Type=Atnaujinimo tipas Product Description=Produkto apibûdinimas Product Copyright=Autorinës teisës Product Comment=Produkto komentarai Preview version - Only for testing purposes=Bandomoji versija - tik bandymo tikslams. Beta release=Beta versija Final release=Galutinë versija // report wizard Report wizard=Raporto vedliu Remote Report wizard=Nuotolinio raporto vedlys Quick Report=Greituoju bûdu Remote Report=Nuotolinis raportas Command-line=Komandine eilute &Back=&Atgal &Next=&Pirmyn OK=OK Cancel=Atðaukti ***Apply=Alkalmaz &Load=&Krauti &Save=&Iðsaugoti &Finish=&Baigti Welcome to the Report wizard=Sveiki atvykæ á raporto vedlá! This wizard will help you to create a report of your computer.=Ðis vedlys padës Jums pasidaryti raportà apie Jûsø kompiuterá. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Ðio vedlio pabaigoje, sukurtà raportà galësite atsispausdinti, iðsaugoti faile ar siøsti el. paðtu. Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Kad negaiðtumëte laiko generuodami milþiniðkus raportus, pasirinkite, kad á raportà bûtø átraukta tik bûtiniausia informacija. You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Jei norite prisidëti prie programos tobulinimo, atsiøskite ávariø kompiuteriø raportus programos kûrëjams: To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Kad netyèia kûrëjams nenusiøstumëte konfidencialos informacijos, naudokite tik "Aparatûrinë áranga (hardware)" raporto tipà. Report Profiles=Raporto tipai Please choose a desired report layout profile:=Pasirinkite norimà raporto tipà: &All pages=&Visa informacija

Sys&tem Summary only=T&ik sistemos suvestinë &Hardware-related pages=&Aparatinë áranga (hardware) &Software-related pages=&Programinë áranga (software) B&enchmark pages=&Atminties testai Pages required for a&udit=A&uditui reikalinga informacija &Custom selection=P&asirinktinë informacija &Load from file:=&Krauti raporto tipà ið failo: Custom Report Profile=Nuosavas raporto profilis Please select the pages you want to include in the report:=Pasirinkite kokio tipo informacijà norite matyti raporte: Report format=Raporto formatas Please choose a desired report format:=Pasirinkite raporto formatà: Plain &Text=&Text ***&HTML=&HTML ***&MHTML=&MHTML ***&XML=&XML ***&CSV=&CSV ***M&IF=M&IF ***I&NI=I&NI ***&ADO=&ADO &Database=&Duomenø bazë Submit Report=Siøsti raportà Report saved to '%s'=Raportas iðsaugotas kaip '%s' Processing=Vykdoma Transferring=Perverdama Done=Raportas paruoðtas Error=Klaida Generating report=Generuojamas raportas Saving report=Raportas iðsaugomas Preparing MHTML code=Ruoðiamas MHTML kodas Generating MHTML code=Generuojamas MHTML kodas Removing MHTML temp files=Ðalinami MHTML laikini failai %d of %d=%d ið %d &Close=&Uþdaryti Stop=Stop &Stop=&Stop &Registration Request=&Registravimosi forma Opening report file '%s'=Atidaromas raporto failas '%s' Homepage=Interneto svetainë ***Benchmark Module=Sebessegmero modul Report Type=Raportas sukurtas Generator=Raportà parengë Computer Type=Kompiuterio tipas Date=Data Time=Laikas %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=Cilindrø %d, Galvuèiø %d, Sektoriø takelyje %d, Baitø sektoriuje %d Load Report Profile=Ákrauti raporto profilá Save Report Profile=Iðsaugoti raporto profilá %s report files=%s raporto failai %s archives=%s archyvai All files=Visi failai Report files=Raporto failai

Report of <%s>=Raportas: <%s> Physical Drive=Árenginai Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Raportas ákeltas á duomenø bazæ. Warning: Error occured during report generation process=DËMESIO! Raporto generavimo metu ásivëlë klaida. Warning: Error occured during report insertion process=DËMESIO! Raporto ákëlimo metu ásivëlë klaida. Save To File=Iðsaugoti faile Send In E-mail=Siøsti el. paðtu Print Preview=Perþiûrëti prieð spausdinant Print=Spausdinti Print Pre&view=&Perþiûrëti prieð spausdinant &Print=Spa&usdinti Close=Uþdaryti // audit manager Audit Manager=Audito valdymas &Undo=&Atstatyti Components=Komponentai Audit Components=Audito komponentai Audit Filter=Audito filtrai List 1 (HW Component)=Sàraðas nr. 1 (HW komponentai) List 2 (SW Component)=Sàraðas nr. 2 (SW komponentai) List 3 (DMI Component)=Sàraðas nr. 3 (DMI komponentai) List 4 (Computer)=Sàraðas nr. 4 (kompiuteris) Statistics 1 (Narrow)=Statistika 1 (apibendrinta) Statistics 2 (Wide)=Statistika 2 (detali) &Edit=K&oreguoti &Copy=&Kopijuoti Copy &All=Kopijuoti &viskà ***Copy &Value=E&rtek masolasa ***Copy &Debug Info to Clipboard=&Debug informacio masolasa a Vagolapra Statistics Details=Statistika Statistics Diagram=Statistikos diagrama Save Statistics Diagram=Iðsaugoti diagramà Operating System Family=Operacinës sistemos ðeima CPU Manufacturer=CPU gamintojas CPU Count=CPU skaièius CPU Clock=CPU daþnis CPU Type & Clock=CPU tipas ir daþnis System Memory Size=Operatyviosios atminties dydis System Memory Type=Operatyviosios atminties tipas Memory Modules Count=Atminties moduliø skaièius Video Adapter + Memory Size=Vaizdo plokðtë (atminties talpa) Monitor + Serial Number=Monitorius (serijos numeris) Local Disks Total Size=Kietøjø diskø bendra talpa Local Disks Free Space=Laisvos vietos kietàjame diske Local Disks Space Percent=Laisva vieta kietàjame diske procentais Disk Drives Count=Kietøjø diskø skaièius Optical Drives Count=Optiniø árenginiø skaièius Partition Size=Particijos dydis Partition Free Space=Laisvos vietos particijoje Partition Space Percent=Laisvos vietos particijoje procentais

Partitions Count=Particijø skaièius Modem=Modemas Network Adapter + IP Address=Tinklo plokðtë (IP adresas) Primary IP Address=Pagrindinis IP adresas Primary MAC Address=Pagrindinis MAC adresas Installed Programs + Version=Ádiegtos programos (jø versijos) DMI BIOS Vendor=DMI BIOS'o gamintojas DMI BIOS Version=DMI BIOS'o versija DMI System Manufacturer=DMI sistemos gamintojas DMI System Product=DMI sistemos produkto kodas DMI System Version=DMI sistemos versija DMI System Serial Number=DMI sistemos serijinis numeris DMI System UUID=DMI sistemos UUID DMI Motherboard Manufacturer=DMI Pagrindinës plokðtës gamintojas DMI Motherboard Product=DMI Pagrindinës plokðtës produkto kodas DMI Motherboard Version=DMI Pagrindinës plokðtës versija DMI Motherboard Serial Number=DMI Pagrindinës plokðtës serijinis numeris DMI Chassis Manufacturer=DMI Korpuso gamintojas DMI Chassis Version=DMI Korpuso versija DMI Chassis Serial Number=DMI Korpuso serijinis numeris DMI Chassis Asset Tag=DMI Korpuso etiketë DMI Chassis Type=DMI Korpuso tipas DMI Total / Free Memory Sockets=DMI Viso / Laisva atminties lizdø DMI Total Memory Sockets=DMI Viso atminties lizdø DMI Free Memory Sockets=DMI Laisva atminties lizdø No devices found=Árenginiø nerasta arba jie neatpaþinti Gathering audit data=Renkami audito duomenys Displaying audit data=Rodomi audito duomenys Adding reports to audit=Raportai keliami á audità Connecting to database=Jungiamasi prie duomenø bazës Successful database connection=Sëkmingai prisijungta prie duomenø bazës Database connection failed=Nepavyko susijungti su duomenø baze Successful FTP connection=Pavyko prisijungti per FTP FTP connection failed=Nepavyko prisijungti per FTP Text files=Tekstiniai failai Auto Load=Automatinis ákëlimas Automatically load reports from:=Automatiðkai ákelti raportus ið: &No auto load=&Automatinis ákëlimas nenaudojamas &Use file name as computer name=&Failo pavadinimà naudoti kaip kompiuterio pavadinimà Filter "&PCI Device" list (enter keywords):=Filtruoti sàraðà "&PCI árenginiai" pagal (áveskite raktiná þodá): Filter "&USB Device" list (enter keywords):=Filtruoti sàraðà "&USB árenginiai" pagal (áveskite raktiná þodá): Filter "&Installed Programs" list (enter keywords):=Filtruoti sàraðà "Ád&iegtos programos" pagal (áveskite raktiná þodá): Excluded Computers=Neátraukti kompiuteriai Excluded Users=Neátraukti vartotojai // registration &From:=&Nuo: &To:=&Kam: S&ubject:=&Pavadinimas: &Comment:=Koment&aras:

E-mail transfer protocol:=El. paðto siuntimo protokolas: Mail &account:=&Paðto dëþutë: SMTP &display name:=S&MTP vardas: SMTP e-mail add&ress:=SMT&P el. paðto adresas: SMTP ser&ver:=SM&TP serveris: recommended=rekomenduojama Send In &E-mail=Siøsti el. P&aðtu E-mail sent=El. laiðkas iðsiøstas E-mail not sent=El. laiðkas neiðsiøstas Success=Ávykdyta Failed=Nepavyko Authentication failed=Identifikacija nepavyko Recipient not found=Gavëjas nerastas Attachment not found=Neradau failo prisegimui Attachment open failure=Nepavyko atidaryti prisegamo failo Insufficient memory=Neuþtenka atminties Message text too large=Þinutës tekstas perdidelis Too many attachments=Prisegate perdaug failø Too many recipients=Nurodëte perdaug gavëjø User abort=Nutraukta Connection required=Reikia PRISIJUNGTI Invalid host=Neteisingas Host'as E-mail header incomplete=Bloga el. paðto antraðtë Connection to SMTP server failed=Nepavyko prisijungti prie SMPT serverio Sending E-mail=El. laiðkas siunèiamas Connecting=Jungiamasi // report submit ***Submit To Lavalys=Kuldes a Lavalysnak ***Submit To &Lavalys=Kuldes a &Lavalysnak ***Submit Report To Lavalys=Riport kuldese a Lavalysnak ***Submit Report To &Lavalys=Riport kuldese a &Lavalysnak ***Your &name:=Az On &neve: ***Your &e-mail address:=Az On &e-mail cime: // page descs Computer description, system summary=Kompiuterio apibûdinimas, sistemos suvestinë System summary=Sistemos suvestinë Computer and domain name information=Kompiuterio ir domeno vardai Desktop Management Interface information=Desktop Management Interface (DMI)informacija ***IPMI event log and sensor information=IPMI esemenynaplo es erzekelo informacio Overclock information=Informacija apie "Turbinimà" Power management information=Informacija apie kompiuterio nustatymus, susijusius su elektros energijos valdymu ***Portable computer related information=Hordozhato szamitogepekkel kapcsolatos informaciok System temperature, voltage values, cooling fans information=Sistemos temperatûra, átampa, auðintuvø bûklë

Motherboard, processors, memory, chipset, BIOS information=Pagrindinë plokðtë, procesorius(-ai), atmintis, mikroschemø rinkinys (chipset), BIOS'as Central processor properties and physical information=Procesoriaus savybës ir techniniai duomenys CPUID instruction information=CPUID informacija Central processors list=Procesorius (-ai) Motherboard properties and physical information=Pagrindinës plokðtës savybës ir techninë informacija System memory and swap space information=Informacija apie operatyvinæ atmintá ir swap dydá Motherboard chipset and AGP properties, RAM modules list=Pagrindinës plokðtës mikroschemø rinkinys (chipset) ir AGP savybës, RAM moduliø sàraðas System BIOS information=Informacija apie sistemos BIOS'à ***ACPI BIOS information=ACPI BIOS informacio Operating system, services, processes, drivers information=Operacinë sistema, procesai, tvarkyklës Operating system information=Operacinë sistema Running processes list=Aktyviø procesø sàraðas Installed system drivers list=Ádiegtø tarkykliø sàraðas Services list=Servisø sàraðas List of .AX files in system folder=.AX failø, esanèiø sisteminiame kataloge, sàraðas List of .DLL files in system folder=.DLL failø, esanèiø sisteminiame kataloge, sàraðas UpTime and DownTime statistics=Veikimo ir prastovos laiko statistika Server information=Informacija apie serverines programas, nustatymus Shared folders and printers list=Dalinamø katalogø ir spausdintuvø sàraðas Remotely opened files list=Sàraðas failø, atidarytø ið nutolusiø kompiuteriø Account security information=Informacija apie saugumà List of users logged into this computer=Sàraðas vartotojø, ðiuo metu ásiregistravusiø ðiame kompiuteryje User accounts list=Kompiuterio vartotojø sàraðas Local groups and their members list=Vietiniø grupiø ir joms priklausanèiø vartotojø sàraðas Global groups and their members list=Globaliø grupiø ir joms priklausanèiø vartotojø sàraðas Display adapters, monitors, desktop information=Informacija apie vaizdo plokðtæ, monitoriø, darbastalá (desktop) Display adapters information=Informacija apie vaizdo plokðtæ List of video adapters connected to PCI bus and AGP port=Sàraðas vaizdo plokðèiø, prijungtø per PCI ir AGP duomenø magistrales Graphics processor information=Informacija apie grafikos procesoriø Monitors list, Plug-n-Play monitor information=Monitoriø sàraðas ir informacija apie Plug-n-Play monitorius Desktop properties, desktop effects settings=Darbastalio (desktop) ir jo efektø savybës

List of all monitors connected=Visø prie ðio kompiuterio prijungtø monitoriø sàraðas List of supported video modes=Palaikomø video reþimø sàraðas OpenGL video adapter information=Informacija apie OpenGL vaizdo plokðtæ Installed fonts list=Ádiegtø ðriftø sàraðas Multimedia devices, audio and video codecs information=Informacija apie multimedija árenginius, audio ir video kodekus Audio input/output devices list=Audio ávesties/iðvesties árenginiø sàraðas List of audio adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Audio árenginiø, prijungtø per PCI ir ISA Plug-n-Play duomenø magistralæ sàraðas Audio codecs list=Audio kodekø sàraðas Video codecs list=Video kodekø sàraðas Media control devices list=Media árenginiø sàraðas Hard disks, CD & DVD drives, SMART information=Kietieji diskai, CD ir DVD árenginiai, S.M.A.R.T. Storage controllers and devices list=Duomenø laikmenø ir jø kontroleriø sàraðas Logical drives information=Loginiai diskai Physical drives information, partitions list=Kietøjø diskø, particijø sàraðas CD & DVD drives information=CD & DVD árenginiai ASPI SCSI devices list=ASPI SCSI árenginiø sàraðas ATA hard disks information=ATA kietieji diskai SMART hard disk health information=S.M.A.R.T. kietøjø diskø bûklë Network subsystem information=Informacija apie tinklà Network adapters list=Tinklo plokðtës List of network adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Tinklo plokðèiø prijungtø per PCI ir ISA Plug-n-Play duomenø magistralæ sàraðas Modem, ISDN, DSL dial-up connections list=Dial-up, ISDN, DSL prisijungimø sàraðas Network resources list=Tinklo resursø sàraðas Outlook and Outlook Express accounts information=Informacija apie Outlook ir Outlook Express paðto dëþutes Internet settings=Interneto nustatymai List of network routes=Interneto prieigø sàraðas Internet Explorer cookies list=Internet Explorer slapukø sàraðas Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera visited places list=Su Internet Explorer, Netscape Navigator ir Opera lankyti puslapiai. DirectX devices information=DirectX árenginiai DirectX driver files list=DirectX tvarkykliø failai DirectDraw and Direct3D display adapters information=DirectDraw ir Direct3D vaizdo plokðtës DirectSound audio adapters information=DirectSound garso plokðtës DirectMusic audio adapters information=DirectMusic garso plokðtës DirectInput input devices information=DirectInput ávesties árenginiai DirectPlay network connections information=DirectPlay tinklo prieigos

PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices list, printers information=PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA árenginiø sàraðas, spausdintuvai Devices installed in the system=Sistemoje ádiegti árenginiai PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices and serial/parallel ports list=PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA árenginiø bei Serial/Parallel jungèiø sàraðas PCI and AGP devices list=PCI ir AGP árenginiø sàraðas ***USB controllers and devices list=USB vezerlok es eszkozok listaja Device resources (IRQ, DMA, port, memory) list=Árenginiø resursø (IRQ, DMA, jungtys, atmintis) sàraðas Keyboard, mouse, game controllers information=Klaviatûrø, peliø, vairalazdþiø sàraðas Local and network printers list=Ðiame kompiuteryje ádiegtø vietiniø ir tinkliniø spausdintuvø sàraðas Software subsystem information=Informacija apie kompiuterio programinæ árangà Programs launched at system startup=Sistemos startavimo metu paleidþiamos programos Scheduled tasks list=Suplanuotø uþduoèiø (Scheduled tasks) sàraðas Installed programs list=Ádiegtø programø sàraðas Custom programs list=Kitos programos List of programs found by file scanning=Programø, surastø failø skenavimo metu, sàraðas Software licenses list=Informacija apie kompiuteryje ádiegtos programinës árangos licencijas Registered file types list=Atpaþástamø failø iðplëtimai System security information=Informacija apie sistemos saugumà Windows security information=Informacija apie Windows saugumà Installed Windows updates list=Ádiegtø Windows atnaujinimø sàraðas Anti-virus softwares list, virus database information=Antivirusinës programos Firewall softwares list, firewall status=Naudojamø programiniø ugniasieniø sàraðas, bûklë Anti-spyware softwares list=Naudojamø Anti-spyware programø sàraðas Anti-trojan softwares list=Naudojamø Anti-trojan programø sàraðas System configuration information=Sistemos nustatymai Regional settings=Regiono, kalbø nustatymai Environment variables list=Kintamøjø sàraðas Control Panel applets list=Nustatymø skydo (Control Panel) komponentø sàraðas Recycle Bins information=Informacija apie ðiukðliadëþæ System files content=Sisteminiø failø perþiûra System folders list=Sisteminiø katalogø sàraðas Event logs content=Ávykiø sàraðo (Event logs) perþiûra Database, BDE, ODBC information=Duomenø bazës, BDE, ODBC Database drivers list=Duomenø baziø tvarkykliø sàraðas BDE drivers list=BDE tvarkykliø (driver) sàraðas ODBC drivers list=ODBC tvarkykliø (driver) sàraðas ODBC data sources list=ODBC duomenø ðaltiniø sàraðas Add report files=Ákelti raporto failus

Add reports from database=Ákelti raportus ið duomenø bazës Measure system performance=Sistemos bûklës tikrinimas Measure memory subsystem read performance=Tikrinti atminties nuskaitymo bûklæ Measure memory subsystem write performance=Tikrinti atminties áraðymo bûklæ ***Measure memory subsystem copy performance=Memoria alrendszer masolasi teljesitmenyenek merese ***Measure memory subsystem latency=Memoria alrendszer kesleltetesenek merese ***Measure CPU performance using the classic queen problem solution on a 10x10 chessboard=CPU teljesitmeny merese a klasszikus "kiralyno problema" segitsegevel, 10x10-es sakktablan ***Measure CPU performance using several 2D image processing algorithms=CPU teljesitmeny merese tobbfele 2D kepfeldolgozo algoritmussal ***Measure CPU performance using ZLib file compression=CPU teljesitmeny merese ZLib fajltomoritessel ***Measure CPU performance using AES data encryption=CPU teljesitmeny merese AES adattitkositassal ***Measure single precision floating point performance using Julia fractal=Egyszeres pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese a Julia fraktal segitsegevel ***Measure double precision floating point performance using Mandelbrot fractal=Ketszeres pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese a Mandelbrot fraktal segitsegevel ***Measure extended precision floating point performance using a custom Julia fractal=Kiterjesztett pontossagu lebegopontos teljesitmeny merese egy egyedi Julia fraktal segitsegevel ***Measure floating point performance using complex 2D image processing algorithms=Lebegopontos teljesitmeny merese komplex 2D kepfeldolgozo algoritmusok segitsegevel Network audit statistics=Tinklo audito statistika Network audit list (by computer)=Tinklo audito sàraðas (Pagal kompiuterá) Network audit list (by component)=Tinklo audito sàraðas (pagal komponentus) // tips Problems & Suggestions=Problemos ir pasiûlymai Suggestion=Pasiûlymas! : Problem=Problema! : Fault=Klaida! : This may cause performance penalty.=Tai gali pakenkti stabiliam sistemos darbui. Disk free space is only %d%% on drive %s.=Kietàjame diske %s yra tik %d%% laisvos vietos. No CPU L2 cache found.=Nerasta CPU L2 atsargos atminties (cache). Pentium FDIV bug detected! Please contact Intel Corporation for assistance.=Rasta Pentium FDIV klaida! Kreipkitës pagalbos á Intel korporacijà arba jos atstovus. Most 3D games run better with at least 256 KB L2 cache.=Dauguma 3D þaidimø reikalauja 256 KB L2 atsargos atminties (Cache).

Modern 3D games may require at least 1 GHz CPU.=Ðiø dienø 3D þaidimai gali reikalauti ne maþesnës nei 1 GHz spartos procesoriaus (CPU). For optimum performance, Windows 9x requires at least 100 MHz CPU.=Optimaliam darbui, operacinë sistema Windows 9x reikalauja ne maþesnës nei 100 MHz spartos procesoriaus (CPU). For optimum performance, Windows 2000+ requires at least 300 MHz CPU.=Optimaliam darbui, operacinë sistema Windows 2000+ reikalauja ne maþesnës nei 300 MHz spartos procesoriaus (CPU). MMX is not supported.=Nepalaikoma MMX technologija. SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for SSE.=Nepalaikoma SSE. Rekomenduojame pakeisti procesoriø siekiant pagreitinti SSE palaikanèiø programø darbà. Less than 3 memory slots detected. Expanding system memory may become difficult.=Rasta maþiau nei 3 operatyviosios atminties (RAM) lizdai. Tai gali apsunkinti operatyviosios atminties praplëtimà. You have less than 32 MB system memory installed.=Sistemoje ádiegta maþiau nei 32 MB operatyviosios atminties (RAM). Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum performance.=ÐIuolaikinës operacinës sistemos optimaliai darbui reikalauja minimaliai 128 MB operatyviosios atminties (RAM). 3D games may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Kaikuriø 3D þaidimø optimaliam veikimui gali reikëti minimalios 256 MB dydþio operatyviosios atminties (RAM). Server functions may require at least 256 MB system memory for optimum performance.=Siekiant uþtikrinti optimalø Serverinio kompiuterio darbà rekomenduojama ádiegti ne maþiau 256 MB operatyviosios atminties (RAM). Install more system memory to improve applications performance.=Norint paspartinti programø darbà reikëtø praplësti operatyviàjà atmintá (RAM). Motherboard chipset cannot cache the whole system memory.=Pagrindinës plokðtës mikroshemø rinkinys (chipset) negali iðnaudoti visos operatyviosios atminties (RAM). Motherboard chipset cannot handle more memory.=Pagrindinës plokðtës mikroschemø rinkinys (chipset) negali valdyti daugiau atminties. External cache is asynchronous.=Iðorinë atsargos atmintis (cache) asinchroniðka. External cache is disabled.=Atjungta iðorinë atsargos atmintis (cache). Slow memory (FPM / EDO / BEDO) detected. Upgrade to SDRAM or RDRAM if possible.=Aptikta lëto tipo operatyvioji atmintis (RAM) (FPM / EDO / BEDO). Jei tik ámanoma, rekomenduojame jà pakeisti á SDRAM arba RDRAM. Modern 3D games require fast memory (DDR SDRAM / RDRAM).=Ðiuolaikiniai 3D þaidimai reikalauja sparèiosios operatyviosios atminties (RAM) (DDR SDRAM / RDRAM). AGP is disabled.=Deaktyvuota AGP. AGP aperture size is more than half of the system memory size.=AGP apertûros dydis yra didesnis arba lygus pusei operatyviosios atminties (RAM) dydþio. Current AGP speed is lower than maximum supported.=Nustatyta AGP sparta yra maþesnë nei maksimaliai palaikoma. System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Sistemos BIOS'as yra daugiau nei 2 metø senumo. Rekomenduojama já atnaujinti. Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Sistemos Video BIOS'as yra daugiau nei 2 metø senumo. Rekomenduojama já atnaujinti.

Only 1 CPU installed, you should change to uniprocessor HAL.=Aptiktas tik 1 CPU, turëtumëte nustatyti uniprocesoriná HAL. Your system seems to be ready to run Windows 2000+. Consider upgrading to it.=Jûsø sistema paruoðta darbui su Windows 2000/XP operacine sistema. Pagalvokite apie OS atnaujinimà. Your system seems to be ready to run Windows 98/Me. Consider upgrading to it.=Jûsø sistema paruoðta darbui su Windows 98/ME operacine sistema. Pagalvokite apie OS atnaujinimà. Service Pack is outdated. Service Pack 5+ is recommended under Windows NT.=Atnaujinimø paketas (Service Pack) nëra naujausias. Naudojant Windows NT operacinæ sistemà rekomenduojama ádiegti ne senesná nei Service Pack 5. Windows is now running for more than 10 days. Restart may improve performance.=Windows operacinë sistema be pertraukos dirba jau daugiau nei 10 dienø. Operacinës sistemos perkrovimas galëtø pagerinti sistemos darbà. Internet Explorer is outdated. Version 5.0 or later is recommended.=Naudojamos programos Internet Explorer versija pasenusi. Ðiuo metu jau galite naudoti 6 ðios programos versijà. DirectX not found. Modern applications and games require it.=Nerastas DirectX. Jis reikalingas ðiuolaikiniams þaidimamas ir programoms. DirectX is outdated. Modern games may require DirectX 7+.=Pasenusi DirectX versija. Ðiuolaikiniams þaidimamas gali reikëti DirectX 7 ar naujesnës versijos. Less than 4 MB video memory found. Upgrade your video card for better performance.=Aptiktos video plokðtës atmintis maþesnë nei 4 MB. Rekomenduojame atnaujinti vaizdo plokðtæ siekiant pagerinti sistemos darbà. Modern 3D games may require at least 32 MB video memory.=Ðiuolaikiniams 3D þaidimams gali reikëti daugiau nei 32 MB video atminties. Increase resolution for better visual quality.=Siekiant pagerinti vaizdo kokybæ rekomenduojame padidinti skiriamàjà gebà. Increase color depth for better visual quality.=Siekiant pagerinti vaizdo kokybæ rekomenduojame padidinti spalvø gamà. Some applications may run better in 32-bit color mode.=Kaikurios programos geriau veiktø prie 32 bitø spalvingumo gylio. Using large fonts may cause visual problems in applications not prepared for it.=Dideliø ðriftø naudojimas gali pakenkti programø, nepritaikytø darbui su ðia funkcija, darbui. ***At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.=Hagyomanyos (CRT) megjelenito hasznalata eseten legalabb 85 Hzes fuggoleges frissites javasolt. Enable IP header compression to increase network speed.=Siekiant padidinti duomenø perdavimo spartà rekomenduojama ájungti funkcijà "IP header compression". Enable software compression to increase network speed.=Siekiant padidinti tinklo duomenø perdavimo spartà rekomenduojama ájungti funkcijà "Software compression". 32-bit Rendering is not supported. Modern 3D games may require it.=Nepalaikomas 32 bitø vaizdavimas. Ðiuolaikiniai 3D þaidimai be ðios funkcijos gali neveikti. Z-Buffer is not supported. Modern 3D games require it.=Nepalaikomas ZBuffer. Ðiuolaikiniai 3D þaidimai gali neveikti be ðios funkcijos.

32-bit Z-Buffer is not supported. Modern 3D games may require it.=Nepalaikomas 32 bitø Z-Buffer'is. Ðiuolaikiniai 3D þaidimai gali neveikti be ðios funkcijos. Anisotropic Filtering is not supported. Modern 3D games may require it.=Nepalaikomas Anisotropinis filtravimas. Ðiuolaikiniai 3D þaidimai gali neveikti be ðios funkcijos. Stencil Buffers is not supported. Modern 3D games may require it.=Nepalaikomas ðablonø buffer'is. Ðiuolaikiniai 3D þaidimai gali neveikti be ðios funkcijos. Hardware Transform & Lighting is not supported. Modern 3D games may require it.=Nepalaikoma Hardware Transform & Lighting. Ðiuolaikiniai 3D þaidimai gali neveikti be ðios funkcijos. // preferences Long Pages=Ilgi puslapiai Security Grade=Informacijos tipas New Item=Naujas Modify Item=Koreguoti General=Bendras Stability=Stabilumas Layout=Iðdëstymas Security=Saugumas Report Look=Raporto iðvaizda Schedule=Planuotojas E-mail=El. paðtas Database=Duomenø bazë Content Filtering=Turinio filtravimas Remote Features=Nuotolinio valdymo galimybës Custom Components=Personalizuoti komponentai Asset Profile=Apraðø profilis Custom Programs=Kitos programos File Scanner=Failø skeneris ***File Scanner Filter=Fajlkereso szuro ***Display EVEREST in the &Control Panel=Az EVEREST megjelenitese a &Vezerlopultban ***Load EVEREST at &Windows startup=Az EVEREST inditasa a &Windows betoltodesekor ***Display EVEREST splash &screen at startup=EVEREST indito&kepernyo megjelenitese indulaskor ***"Minimize" &button minimizes main window to System Tray=A "Kis meret" gomb az E&rtesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat ***"Close" b&utton minimizes main window to System Tray=A "Bezaras" gomb a&z Ertesitesi teruletre csukja le az EVEREST ablakat Computer primary role:=Kompiuterio paskirtis: ***General Use=Altalanos hasznalat &General=&Standartinis 3D Gaming=3D þaidybinis &Server=&Serveris ***When EVEREST starts:=Az EVEREST indulasakor: ***&Display main window=A foablak &megjelenitese ***&Hide main window (minimize to Taskbar)=A foablak &Talcara csukasa ***H&ide main window (minimize to System Tray)=A foablak lecsukasa az E&rtesitesi teruletre

&Full name:=&Vardas: &E-mail address:=&El.paðo adresas &Load device driver under Win95/98/Me=&Krauti Win95/98/ME árenginiø tvarkykles Lo&ad device driver under WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008=Kr&auti WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008 árenginiø tvarkykles Low-level &MSR operations (may cause system lockup in rare cases)=Lowlevel &MSR operacijos (retais atvejais sistema gali pakibti) Low-level &PCI bus operations (may cause system lockup in rare cases)=Low-level &PCI duomenø magistralës operacijos (retais atvejais sistema gali pakibti) Low-level &SMBus operations (may cause system lockup in rare cases)=Lowlevel &SMBus operacijos (retais atvejais sistema gali pakibti) Low-level s&ensor operations (may cause system lockup in rare cases)=Lowlevel S&ensor operacijos (retais atvejais sistema gali pakibti) ***&Fan divisor reconfiguration (might conflict with MSI Core Cell and PC Alert)=&Ventilator ujrakonfiguralas (problemat okozhat az MSI Core Cell es PC Alert-ben) Low-level SMA&RT operations (may cause system lockup in rare cases)=Alacsonyszintu SM&ART operacijos (retais atvejais sistema gali pakibti) ***Meas&ure CPU temperature using ACPI (may conflict with screen savers)=CP&U homerseklet merese ACPI segitsegevel (kepernyovedok mukodeset akadalyozhatja) ***&nVIDIA GPU SMBus access through nVIDIA ForceWare=&nVIDIA GPU SMBus eleres nVIDIA ForceWare-en keresztul ***Change to 3D profile on nVIDIA &video adapters=3D profilra valtas nVIDIA &videokartyakon Display XP-style icons=Rodyti XP-stiliaus ikonëles Enable "ASPI" page=Aktyvuoti skiltá "ASPI" Enable "Audio Codecs" page=Aktyvuoti skiltá "Audio kodekas" Enable "DMI" page=Aktyvuoti skiltá "DMI" Enable "OpenGL" page=Aktyvuoti skiltá "OpenGL" Enable "DirectX" menu=Aktyvuoti skiltá "DirectX" Enable "Config" menu=Aktyvuoti skiltá "Konfigûracija" Enable "Database" menu=Aktyvuoti skiltá "Duomenø bazës" Enable "Benchmark" menu=Aktyvuoti skiltá "Benchmark" Extended "Event Logs" page=Iðplëstinis "Ávykiu sàraðo" puslapis Sort menu and submenu items alphabeticially=Meniu ir submeniu punktus rûðiuoti pagal abëcëlæ Limit long pages to 100 items=Riboti ilgus puslapius iki 100 áraðø per puslapá Hide icon and bubble in Notification Area=Praneðimuose nerodyti ikonëliø ir burbuliukø Remember main window position=Ásimink pagrindinio lango padëtá Remember main window size=Ásimink pagrindinio lango dydá ***Remember page menu state=Oldalmenu allapotanak eltarolasa ***Remember last selected page=Utolso kivalasztott oldal eltarolasa ***Hide units (e.g. Celsius, KB, Volt) for measured values=Mertekegysegek (pl. Celsius, KB, Volt) elrejtese a mert ertekeknel Display original CPU clock for mobile Intel processors=Rodyti originalø Intel mobile procesoriø daþná

***Hide the best benchmark reference results (useful on old computers)=Legjobb referencia sebessegeredmenyek elrejtese (regi szamitogepeknel hasznos) ***&XML style file:=&XML stilusfajl: ***Select XML Style File=XML stilusfajl kivalasztasa Report format:=Raporto formatas: Plain Text=Text Compress reports before saving to file=Prieð iðsaugant raportà suspausti Compress reports before sending in e-mail=Prieð siunèiant el.paðtu raportà suspausti Compress reports before uploading to FTP=Prieð kraunant raportus á FTPserverá suspausti Enable report header=Rodyti raporto antraðtæ Enable report footer=Rodyti raporto paraðtæ Include debug information in the report=Raporte rodyti klaidø taisymo informacijà Include debug information in CSV reports=Informacijà apie klaidø taisymà átraukti á CSV raportà Include debug information in TXT, HTML, MHTML reports=Informacijà apie klaidø taisymà átraukti á TXT, HTML, MHTML raportà Show computer name in caption of the first report page=Rodyto kompiuterio vardà pirmojo puslapio antraðtëje File &name:=&Failo pavadinimas: File extension:=Failo iðplëtimas: Output &folder:=&Iðsaugojimo katalogas: A&utomatic=&Priskirti automatiðkai &Always:=&Naudoti: Normal Font=Standartinis ðriftas Page Caption Font=Puslapio antraðtës ðriftas Device Caption Font=Árenginio antraðtës ðriftas Background color:=Fono spalva: Name:=Pavadinimas: Size:=Dydis: Color:=Spalva: Style:=Stilius: Colors=Spalvos Bold=Storesnis Italic=Pakreiptas Restore Default &Values=&Atstatyti standartines reikðmes Command-line options are limited to make report:=Leisti generuoti raportus per komandinæ eilutæ: &Anytime=&Bet kada Once a &day=&Kartà per dienà Once a &week=&Kartà per savaitæ Once a &fortnight=&Kartà per dvi savaites Once a &month=&Kartà per mënesá Store last run date in:=Paskutiniæ raporto generavimo datà ir laikà saugoti:

Custom file:=Pasirinktame faile: "&To:" address:="&To:" adresas: "&Cc:" address:="&Cc:" adresas: "&Bcc:" address:="&Bcc:" adresas: Embed T&XT reports to e-mail body=T&XT formato raportus siøsti kaip el.laiðko tekstà &Display name:=&Rodomas vardas: Ser&ver:=&Serveris: S&MTP port:=S&MTP portas: Use SMTP &authentication:=SMTP &prisijungimo duomenys: &Internet:=&Internetu: &Local folder:=&Ið failo: Modify=Koreguoti &Modify=K&oreguoti &All=&Visi Author=Autorius &Default=&Standartinis ***Select folder:=Mappa kivalasztasa: Select output folder:=Iðsaugoti kataloge: Select local folder:=Pasirinkite vietiná katalogà: Select report folder:=Pasirinkite raporto katalogà: Select BULK INSERT folder:=Pasirinkite BULK INSERT katalogà: Confirm Item Delete=Patvirtinti trynimà Are you sure you want to delete '%s'?=Ar tikrai norite iðtrinti '%s'? Confirm Multiple Item Delete=Patvirtinti dauginá trynimà Are you sure you want to delete these %d items?=Ar tikrai norite tai iðtrinti %d ? F&TP port:=F&TP portas: FTP &folder:=&FTP katalogas: Use P&assive Mode=&Naudoti pasyvø reþimà P&rovider:=Vari&kliukas: Data &source:=&Duomenø ðaltinis: Data&base:=Duomenø &bazë: &Driver:=&Tvarkyklë &User:=&Vartotojo vardas: &Password:=Slap&taþodis: Use &Windows authentication=&Naudoti Windows autentikavimà Use &automatic identity increment=N&audoti automatiná atpaþinimà Use &MySQL optimization (requires MySQL 3.22.5 or later)=Naudoti &MySQL optimizavimà (reikalinga MySQL 3.22.5 ar velesnë versija) Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)=Naudoti BU&LK INSERT funkcijà (reikalingas tinklinis katalogas su leidimu áraðyti) BULK INSERT &folder:=BULK INSERT &katalogas: Not a UNC path=Ne UNC kelias Select Database File=Pasirinkite duomenø bazæ Test=Tikrinti &Test=&Tikrinti C&onfigure=&Nustatymai

Event Logs Filtering=Ávykiø sàraðo filtravimas IE Cookies and Browser History Filtering=IE slapukø ir narðyklës istorijos filtravimas List "&Information" events=Rodyti "&Informacinius" ávykius List "&Warning" events=Rodyti "&Áspëjanèius" ávykius List "&Error" events=Rodyti "&Klaidas" List "&file://" entries=Rodyti "&file://" áraðus List "&http://" entries=Rodyti "&http://" áraðus Enable remote file &browsing=&Leisti nuotoliná failø narðymà Enable remote screen &shot=L&risti nuotoliniu bûdø daryti "Ekrano vaizdo nuotraukà" (screenshot) Enable remote program &launch=Le&isti nuotoliná programos startavimà Enable remote server sh&utdown=Lei&sti nuotoliná Serverio iðjungimà Enable remote &turn off, restart, log off=Leis&i nuotoliná kompiuterio iðjungimà ir perkrovimà TCP/IP Port=TCP/IP jungtis Password=Slaptaþodis Remote system &information:=&Informacija apie nutolusià sistemà: Remote &monitoring:=Nuotolinis &stebëjimas: Remote &reporting:=Nuotolinis &raportø kûrimas: Remote Control=Nuotolinis valdymas Remote &control:=Nuotolinis &valdymas: &All incoming connections are accepted=P&riimti visus áeinanèius prisijungimus Connections are accepted only from the following &computers:=Priimti áeinanèius prisijungimus tik ið ðiø &kompiuteriø: Connections are accepted only from the following &users:=Priimti áeinanèius prisijungimus tik ið ðiø &vartotojø: Connections are accepted only from the following &IP addresses:=Priimti áeinanèius prisijungimus tik ið ðiø &IP Adresø: Shot type:=Ekrano vaizdo "nuotraukos" (screenshot) tipas: &Full screen=&Visas ekranas Active &Window=&Aktyvus langas C&ompression quality:=&Suspaudimo lygis: 1: worst, 99: best=1: blogiausias, 99: geriausias &Check if a specified file in a specified folder exists=&Patikrinkite ar nurodytame kataloge tikrai yra toks failas C&heck if a specified folder exists=P&atikrinkite ar nurodytas katalogas egzistuoja &Scan a folder to find a file=&Skenuoti folderi ieskant failo Folder name may contain one of the following control strings=Katalogo pavadinime gali bûti viena ið ðiø komandø Command-line may contain one of the following control strings=Komandinëje eilutëje galima naudoti ðias komandas Scan scope:=Skenavimo nustatymai: &No file scanning=&Neskanuoti jokiø failø Scan all &local disks=Skenuoti visus &lokalius diskus &Scan system drive=&Skenuoti sisteminá diskà Scan &C: drive=Skenuoti "&C:" diskà

Scan &ProgramFiles folder=Skenuoti katalogà "&ProgramFiles" Scan ProgramFiles and &Windows folder=Skenuoti katalogus "ProgramFiles" ir "&Windows" ***Selected &folders:=&Kivalasztott mappak: Filter:=Skenuoti tik: ***Filter by file name:=Szures fajlnev alapjan: &All files=&Visus failus &Executable files=&Paleidþiamuosius failus &DLL files=&DLL failus A&udio files=&Audio failus &Video files=V&ideo failus &Misc files:=&Kitus failus: ***Filter by file size:=Szures fajlmeret alapjan: ***Files &smaller than:=&Kisebb meretu fajlok, mint: ***Files &larger than:=&Nagyobb meretu fajlok, mint: // info menu Report=Raportas ***Buy Now=Vasarlas Remarks=Pastabos Computer=Kompiuteris Computer:=Kompiuteris: Motherboard=Pagrindinë plokðtë Operating System=Operacinë sistema Server=Serveriniai nustatymai Display=Vaizdas Multimedia=Multimedija Storage=Duomenø laikmenos Input=Ávesties árenginiai Network=Tinklas Devices=Árenginiai Software=Programinë áranga Config=Konfigûracija Misc=Ávairûs Benchmark=Atminties testai Audit=Auditas // custom variables &Registry entry=&Registro áraðas &Environment variable=&Kintamasis Line of text &file=Tekstinio failo &eilutë File=Failas Line number=Eilutës numeris // info menuitems Summary=Suvestinë Computer Name=Kompiuterio vardas CPU=CPU Memory=Atmintis Chipset=Mikroschemø rinkinys (Chipset) Overclock=Overclock Power Management=Energijos valdymas (Power Management)

***Portable Computer=Hordozhato szamitogep ***Portable Computers=Hordozhato szamitogepek Sensor=Davikliai Windows=Windows Processes=Procesai System Drivers=Sisteminës tvarkyklës Services=Servisai AX Files=AX failai DLL Files=DLL failai UpTime=Sesijos trukmë Share=Dalinimas (share) Opened Files=Atidaryti failai Account Security=Saugumas Logon=Ásiregistravæ Users=Vartotojai Local Groups=Vietinës Grupës Global Groups=Globalios Grupës Windows Video=Windows Video PCI / AGP Video=PCI / AGP Video GPU=Grafikos procesorius (GPU) GPU1=GPU1 GPU2=GPU2 GPU3=GPU3 GPU4=GPU4 Monitor=Monitorius Desktop=Darbastalis Multi-Monitor=Multi-Monitoriai Video Modes=Video reþimai Fonts=Ðriftai Windows Audio=Windows Audio PCI / PnP Audio=PCI / PnP Audio Audio Codecs=Audio kodekas Video Codecs=Video kodekas Windows Storage=Windows duomenø laikmenos Logical Drives=Loginiai diskai Physical Drives=Kietieji diskai SMART=S.M.A.R.T. Keyboard=Klaviatûra Mouse=Pelë Game Controller=Vairalazdë Windows Network=Windows Tinklas PCI / PnP Network=PCI / PnP Tinklas Net Resources=Tinklo resursai Internet=Internetas Routes=Prieigos IE Cookie=IE slapukai Browser History=Perþiûrëti istorijà DirectX Files=DirectX Failai DirectX Video=DirectX Vaizdas DirectX Sound=DirectX Garsas DirectX Music=DirectX Muzika DirectX Input=DirectX Ávestis DirectX Network=DirectX Tinklas Windows Devices=Windows Árenginiai

Physical Devices=Árenginiai Device Resources=Árenginiø resursai Printers=Spausdintuvai Auto Start=Automatiðkai aktyvuojamos Scheduled=Planuotojas Installed Programs=Ádiegtos programos Licenses=Licencijos Windows Update=Windows Atnaujinimai Anti-Virus=Antivirusinës File Types=Failø rûðys Windows Security=Windows saugumas Firewall=Ugniasienë Windows Firewall=Windows ugniasienë Anti-Spyware=Anti-Spyware Anti-Trojan=Anti-trojai Regional=Regionas / Kalbos Environment=Registras Control Panel=Nustatymø skydas (Control Panel) Recycle Bin=Ðiukðliadëþë (Recycle Bin) System Files=Sisteminiai Failai System Folders=Sisteminiai katalogai Event Logs=Ávykiø þurnalas Database Drivers=Duomenø baziø tvarkyklës BDE Drivers=BDE Tvarkyklës ODBC Drivers=ODBC Tvarkyklës ODBC Data Sources=ODBC duomenø ðaltinis Memory Read=Atminties nuskaitymas Memory Write=Atminties áraðymas ***Memory Copy=Memoria masolas Memory Latency=Atminties gaiðtis // column captions Page=Skyrius Field=Sritis Value=Reikðmë Type=Rûðis Class=Klasë Process Name=Procesas Process File Name=Proceso failo pavadinimas ir kelias Used Memory=Naudoja RAM Used Swap=Naudoja SWAP Window Caption=Windows antraðtë Driver Name=Tvarkyklës pavadinimas Driver Description=Tvarkyklës apibûdinimas State=Bûklë Service Name=Serviso pavadinimas Service Description=Serviso apibûdinimas Account=Sàskaita AX File=AX failas DLL File=DLL failas Protected File=Saugomas failas Share Name=Dalinamas kaip Remark=Pastaba Local Path=Vietinis kelias

User=Vartotojas Path=Kelias Full Name=Pilnas vardas Logon Server=Serveris Group Name=Grupës pavadinimas Device Description=Árenginio apibûdinimas Device Type=Árenginio tipas Monitor Name=Monitoriaus pavadinimas Device ID=Árenginio ID Primary=Pagrindinis Upper Left Corner=Virðutinis kairys kampas Bottom Right Corner=Apatinis deðinys kampas Device=Árenginys Driver=Tvarkyklë Drive=Diskas Drive Type=Disko tipas Volume Label=Particijos pavadinimas File System=Failø sistema Volume Serial=# Serijinis numeris Total Size=Talpa Used Space=Naudojama atminties Free Space=Laisvos vietos % Free=% laisva Drive #%d=Diskas #%d Partition=Particija Partitions=Particijos Partition Type=Failø sistema Start Offset=Particijos pradþia Partition Length=Particijos dydis Active=Aktyvi Persistent=Nuolatinis Model ID=Modeis ID Host=Sàsaja Model=Modelis Extra Information=Papildoma info. Revision=Perþiûra Attribute Description=Sàvybë Threshold=Riba Worst=Prasèiausias Data=Data Network Adapter Description=Tinklo plokðtës apibûdinimas Device Name=Árenginio pavadinimas Clock=Daþnis Processor Identifier=Procesoriaus identifikacija Processor Name=Procesoriaus pavadinimas Account ID=Sàskaitos ID Default=Standartinis Account Type=Sàskaitos tipas Account Name=Sàskaitos pavadinimas Creation Time=Sukûrimo laikas Last Access=Paskutinis prisijungimas Last Access Time=Paskutinio prisijungimo laikas Last Modification=Paskutiniai pakeitimai Last Modification Time=Paskutiniø pakeitimø laikas

Resource=Resursai Printer Name=Spausdintuvo pavadinimas Start From=Startuojama nuo Application Description=Programa Application Command=Paleidimo komanda Task Name=Uþduoties pavadinimas Program=Programa Inst. Size=Dydis Inst. Date=Ádiegimo Data File Name=Failo pavadinimas File Size=Failo dydis Extension=Iðplëtimas File Type Description=Failo rûðies apibûdinimas Content Type=Informacijos tipas Variable=Kintamasis Items Size=Dydis Items Count=Ðiukðliø skaièius Space %=Vietos % Driver File Name=Tvarkyklës failas File Extensions Supported=Palaikomi failø iðplëtimai Data Source Name=Duomenø ðaltinis Data Source Description=Duomenø ðaltinio apibûdinimas System Folder=Sisteminis katalogas Identifier=ID Read Speed=Nuskaitymo greitis Write Speed=Áraðymo greitis ***Copy Speed=Masolasi sebesseg ***Score=Pontszam Log Name=Ávykis Event Type=Ávykio tipas ***Event Data=Esemeny adatok Category=Kategorija Generated On=Ávykio data/laikas Source=Ðaltinis Font Family=Ðrifto tipas Style=Stilius Character Set=Kodinë lentelë Char. Size=Simb. dydis Char. Weight=Simb. plotis Software Description=Programos apibûdinimas Software Version=Programos versija Virus Database Date=Virusø duomenø bazës data Database Date=Duomenø bazës data Known Viruses=Paþásta virusø Pixel=Pikselis Line=Linija Rectangle=Staèiakampis Ellipse=Elipsë Text=Tekstas Rating=Rangas Language=Kalba Component=Komponentas Computers=Kompiuteriai Net Destination=Tinklo adresas

Netmask=Tinklo kaukë (Netmask) Metric=Matas ***OSD Item=OSD elem ***OSD Items=OSD elemek ***Sidebar Item=Oldalsav elem ***Sidebar Items=Oldalsav elemek ***LCD Item=LCD elem // treeview content System=Sistema Chassis=Korpusas (ðasi) ***Chassis #%d=%d. burkolat Memory Controller=Atmintis Processors=Procesoriai Caches=Atsargos atmintis (cache) Memory Modules=Atminties moduliai Memory Devices=Atminties árenginiai System Slots=Lizdai Port Connectors=Jungtys On-Board Devices=Integruoti árenginiai ***Power Supplies=Tapegysegek ***Management Devices=Menedzsment eszkozok ***IPMI Devices=IPMI eszkozok // listview value Yes=Taip No=Ne Supported=Palaikoma Not Supported=Nepalaikoma Required=Bûtina Not Required=Nebûtina Enabled=Aktyvuota ***Enabled (Quiet Mode)=Engedelyezve (Csendes uzemmod) Disabled=Neaktyvuota ***Infinite=Vegtelen None=Nëra Unknown=Neþinoma Built-In=Integruota day=diena days=dienos hour=valanda hours=val. min=Min. sec=Sek. bytes=baitø char=simbolis chars=simboliai item=elementas items=elementai attempt=bandymnas attempts=bandymai million=milijonai million bytes=milijonai baitø No Quota=Neribojama

Not Installed=Neádiegta Not Specified=Nenurodyta Not Specified (IE Default)=Nenurodyta (IE standartas) Normal=Standartas Reduced=Sumaþinta Extended=Iðdidinta Hidden=Paslëpta Minimized=Minimizuota Maximized=Maksimizuota Stopped=Sustabdyta Starting=Startuoja Stopping=Stabdoma Running=Veikia Continuing=Tæsia Pausing=Pauzë Paused=Pauzë %s sec (%s days, %s hours, %s min, %s sec)=%s Sek. - (%s diena(ø), %s val., %s min., %s sek.) Kernel Driver=Branduolio tvarkyklë File System Driver=Sisteminës tvarkyklës failas Own Process=Savas procesas Share Process=Dalinamas procesas Local Disk=Stacionarus diskas Network Drive=Tinklinis diskas Removable Disk=Neðiojama atmintis RAM Disk=RAM diskas vendor-specific=gamintojo specifikacija OK: Always passes=Gerai: Klaidø nëra Fail: Always fails=Klaida: Pastebëta klaida OK: Value is normal=Gerai: Reikðmë normali Advisory: Usage or age limit exceeded=Dëmesio: perþengtas naudojimo arba laiko limitas Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted=Áspëjimas: Græsia duomenø praradimas! Left=Kairë Right=Deðinë Connected=Prisijungta Disconnected=Atsijungta Not Connected=Neprisijungta Present=Yra Not Present=Nesantis Dynamic=Dinaminis Personal=Asmeninë informacija Confidential=Konfidencialus Streamer=Strimeris Processor=Procesorius WORM Drive=WORM diskas Scanner=Skeneris Optical Drive=Optinis árenginys Comm. Device=Komunikacinis árenginys Other Peripheral=Kita periferija Host Adapter=Sàsaja Entire Network=Visas tinklas Mail=Paðtas

News=Naujienos Other=Kita Empty=Tuðèia In Use=Naudojama Short=Trumpas Long=Ilgas Safe=Saugus Information=Informacija Warning=Dëmesio Critical=Kritiðkas Non-recoverable=Neatstatomas Not Determinable=Nenustatomas APM Timer=APM taimeris Modem Ring=Modemas LAN Remote=LAN Power Switch=Ájungimo mygtukas AC Power Restored=AC energija atstatyta Tower=Tower Mini Tower=Minitower Desktop Case=Desktop Low Profile Desktop=Low Profile Desktop (Slimline) Internal=Vidinis External=Iðorinis Hardware=Aparatinë áranga Input Port=Ávesties jungtis Output Port=Iðvesties jungtis Exclusive=Iðskirtinis Shared=Dalinamas Undetermined=Nenustatytas Portrait=Vertikalus (portrait) Landscape=Horizontalus (landscape) Not yet run=Nepaleistas No more runs=Nebeleidþiamas Not scheduled=Nesuplanuotas Terminated=Nutrauktas No valid triggers=Nëra No event trigger=Nëra Charging=Kraunama ***Discharging=Merules alatt ***Rechargeable=Ujratoltheto ***Nonrechargeable=Nem ujratoltheto Battery=Baterija No Battery=Baterijos nëra AC Line=AC adapteris Low Level=Þemas lygis High Level=Aukðtas lygis Critical Level=Kritinë riba +Metric=+Metrinë U.S.=U.S. Folder=Katalogas Week %d= %d Savaitë DMI information may be inaccurate or corrupted=DMI duomenys gali bûti netikslûs arba sugadinti.

Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=DMI duomenø tikslumas nëra 100%. The above statistics are based on System Event Log entries=Aukðèiau pateikta statistika yra paremta EVENT LOG áraðais This computer=ÐIS KOMPIUTERIS Application=Programa Event=Ávykis Event Properties=Ávykio detalës Event ID=Ávykio ID Update=Atnaujinta Service Pack=Atnaujinimø paketas (Service Pack) Report Disabled=Raportas deaktyvuotas %s (%s free)=%s (%s laisva) Not shared=Nedalinama Always=Visada Internal Cache=Vidinë atsargos atmintis (Cache) External Cache=Iðorinë atsargos atmintis (Cache) Raster Display=Matrica Mono=Mono Stereo=Stereo %d-bit=%d Bit %s KB=%s KB %s MB=%s MB %s GB=%s GB %s Hz=%s Hz %s kHz=%s kHz %s MHz=%s MHz Latency=Gaiðtis // listview field Purchase ID=Pirkinio ID Date of Purchase=Pirkimo data Value of Purchase=Pirkinio vertë Date of Last Repair=Paskutinio remonto data Value of Last Repair=Paskutinio remonto kaina Department=Atstovybë Owner's Name=Savininko vardas Owner's Phone Number=Savininko telefono numeris User's Name=Vartotojo vardas User's Phone Number=Vartotojo telefono numeris User Name=Vartotojo vardas Logon Domain=Domenas Date / Time=Data / Laikas Report File=Raportas ***User Account Control=Felhasznaloi fiokok felugyelete System Restore=Sistemos atstatymas CPU Type=CPU tipas CPU Cooler=CPU auðintuvas CPU2 Cooler=CPU2 auðintuvas System Cooler=Sistemos auðintuvas Motherboard Name=Pagrindinës plokðtës pavadinimas Motherboard Chipset=Pagrindinës plokðtës mikroschemø rinkinys (chipset) System Memory=Operatyvioji atmintis BIOS Type=BIOS'o tipas

Communication Port=COM ir LPT jungtys Video Adapter=Vaizdo plokðtë 3D Accelerator=3D spartintuvas Audio Adapter=Garso plokðtë Floppy Drive=Lanksèiø diskeliø árenginys Disk Drive=Kietasis diskas Network Adapter=Tinklo plokðtë Peripherals=Periferija PCI Device=PCI árenginys PnP Device=PnP árenginys AGP Device=AGP árenginys USB Device=USB árenginys Printer=Spausdintuvas Custom Variables=Nustatomi kintamieji Custom Variable #%d=Nustatomas kintamasis # %d. FireWire Controller=FireWire kontroleris Infrared Controller=Infrared kontroleris USB1 Controller=USB1 kontroleris USB2 Controller=USB2 kontroleris IDE Controller=IDE kontroleris AGP Controller=AGP kontroleris PCI Express Controller=PCI Express kontroleris SCSI/RAID Controller=SCSI/RAID kontroleris ***Storage Controller=Hattertar vezerlo Computer Comment=Kompiuterio apibûdinimas NetBIOS Name=NetBIOS vardas DNS Host Name=DNS Host vardas DNS Domain Name=DNS domeno vardas Fully Qualified DNS Name=Visapusiðkas DNS vardas Logical=Loginis Physical=Fizinis BIOS Properties=BIOS'o savybës Vendor=Gamintojas Version=Versija Release Date=Iðleidimo data Size=Dydis Boot Devices=Startiniai árenginiai Capabilities=Galimybës Supported Standards=Palaikomi standartai Expansion Capabilities=Plëtimo galimybës System Properties=Sistemos savybës Manufacturer=Gamintojas Product=Produkto kodas Serial Number=Serijinis numeris ***Family=Csalad Universal Unique ID=Universalus unikalus ID Wake-Up Type=Nubudimo (Wake-Up) bûdas Motherboard Properties=Pagrindinës plokðtës savybës Front Side Bus Properties=Front Side Bus (FSB) savybës Bus Type=Duomenø magistralës tipas

Bus Width=Duomenø magistralës plotis Real Clock=Taktinis daþnis Effective Clock=Efektyvus daþnis HyperTransport Clock=HyperTransport daþnis ***HyperTransport Multiplier=HyperTransport szorzo Bandwidth=Pralaidumas Memory Bus Properties=Atminties duomenø magistralës savybës Chipset Bus Properties=Mikroschemø rinkinio (Chipseto) duomenø magistralës savybës Chassis Properties=Korpuso savybës Asset Tag=Etiketë Chassis Type=Korpuso tipas Chassis Lock=Korpuso uþraktas Boot-Up State=Krovimosi bûklë Power Supply State=Energijos matinimo blokas Thermal State=Temperatûra Security Status=Saugumo bûklë Memory Controller Properties=Atminties kontrolerio savybës Error Detection Method=Klaidø aptikimo metodas Error Correction=Klaidø taisymas Supported Memory Interleave=Palaikomas atminties átarpavimas (interleave) Current Memory Interleave=Naudojamas atminties átarpavimas (interleave) Supported Memory Speeds=Palaikoma atminties sparta Supported Memory Types=Galima atminties tipas ***Intel Platform=Intel platform ***Maximum Memory Amount=Maximalis memoria mennyiseg Supported Memory Voltages=Galima atminties átampa Maximum Memory Module Size=Maksimali atminties modulio talpa Processor Properties=Procesoriaus savybës External Clock=Iðorinis daþnis Maximum Clock=Maksimalus daþnis Current Clock=Naudojamas daþnis Voltage=Átampa Status=Bûklë Socket Designation=Lizdo tipas Part Number=Dalies numeris Upgrade=Atnaujinimas Cache Properties=Atsargos atminties savybës Speed=Sparta Operational Mode=Operacijø reþimas Associativity=Sujungimas Maximum Size=Maksimalus dydis Installed Size=Ádiegta Supported SRAM Type=Palaikoma SRAM tipas Current SRAM Type=Naudojamos SRAM tipas Memory Module Properties=Atminties modulio savybës Enabled Size=Aktyvuota talpa Memory Device Properties=Atminites árenginio savybës

Form Factor=Korpuso tipas (Form Factor) Type Detail=Detalës Total Width=Bendras plotis Data Width=Duomenø plotis Device Locator=Árenginio lokatorius Bank Locator=Ádiegta lizde System Slot Properties=Sisteminio lizdo savybës Slot Designation=Lizdo paskirtis Usage=Bûklë Data Bus Width=Duomenø magistralës plotis Length=Ilgis Port Connector Properties=Jungèiø savybës Port Type=Jungties tipas Internal Reference Designator=Vidinis þenklinimas Internal Connector Type=Vidinës jungties tipas External Reference Designator=Iðorinis þenklinimas External Connector Type=Iðorinës jungties tipas On-Board Device Properties=Integruotø árenginiø savybës Description=Apibûdinimas ***Power Supply Properties=Tapegyseg tulajdonsagai ***Hot Replaceable=Menet kozben cserelheto ***Management Device Properties=Menedzsment eszkoz tulajdonsagai ***IPMI Device Properties=IPMI eszkoz tulajdonsagai ***BMC Interface Type=BMC interfesz tipusa ***IPMI Specification Revision=IPMI specifikacio revizioja ***Intel AMT Properties=Intel AMT tulajdonsagai ***AMT Network Interface=AMT halozati interfesz CPU Properties=CPU (procesoriaus) savybës CPU Alias=CPU pravardë ***CPU Platform / Stepping=CPU platform / stepping CPU Stepping=CPU stepping'as Original Clock=Originali sparta L1 Code Cache=L1 kodinë atsargos atmintis L1 Trace Cache=L1 sekamoji atsargos atmintis L1 Data Cache=L1 duomenø atsargos atmintis L1 Cache=L1 atsargos atmintis L2 Cache=L2 atsargos atmintis L3 Cache=L3 atsargos atmintis CPU Physical Info=CPU techniniai duomenys Package Type=CPU tipas Package Size=CPU dydis Transistors=Tranzistoriø skaièius Process Technology=Technologija Die Size=CPU plotas Core Voltage=Ðerdies (core) átampa I/O Voltage=I/O átampa

Typical Power=Tipinë galia Maximum Power=Maksimali galia depending on clock speed=Priklauso nuo procesoriaus spartos CPU Utilization=CPU apkrova CPU1 Utilization=CPU1 apkrova CPU2 Utilization=CPU2 apkrova CPU3 Utilization=CPU3 apkrova CPU4 Utilization=CPU4 apkrova CPU5 Utilization=CPU5 apkrova CPU6 Utilization=CPU6 apkrova CPU7 Utilization=CPU7 apkrova CPU8 Utilization=CPU8 apkrova ***GPU Utilization=GPU kihasznaltsag ***GPU1 Utilization=GPU1 kihasznaltsag ***GPU2 Utilization=GPU2 kihasznaltsag ***GPU3 Utilization=GPU3 kihasznaltsag ***GPU4 Utilization=GPU4 kihasznaltsag ***Memory Utilization=Memoria kihasznaltsag ***System Utilization=Rendszer kihasznaltsag CPU #%d=CPU #%d CPU #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. HTT CPU #%d / Core #%d=%d. CPU / %d. Ðerdis CPU #%d / Core #%d / HTT Unit #%d=%d. CPU / %d. Ðerdis / %d. HTT HTT / CMP Units=HTT / CMP ***Tjmax Temperature=Tjmax homerseklet CPUID Properties=CPUID savybës CPUID Manufacturer=CPUID gamintojas CPUID CPU Name=CPUID CPU pavadinimas ***Transmeta CPUID Information=Transmeta CPUID informacio CPUID Revision=CPUID revizija Extended CPUID Revision=Iðsami CPUID revizija IA Brand ID=IA Markë ID Platform ID=Platformos ID IA CPU Serial Number=IA CPU serijinis numeris ***Microcode Update Revision=Mikrokod-frissites revizioja Instruction Set=Ðablonø rinkinys %s Instruction=%s Ðablonø CPUID Features=CPUID ypatybës Security Features=Saugumo ypatybës Motherboard Properties=Pagrindinës plokðtës savybës Motherboard ID=Pagrindinës plokðtës ID Motherboard Physical Info=Pagrindinës plokðtës techniniai duomenys CPU Sockets/Slots=CPU lizdas Expansion Slots=Iðplëtimo lizdai RAM Slots=RAM lizdai Integrated Devices=Integruoti árenginiai Motherboard Size=Motininës plokðtës dydis Extra Features=Papildomos ypatybës Motherboard Manufacturer=Pagrindinës plokðtës gamintojas Company Name=Kompanijos pavadinimas Product Information=Informacija apie produktà BIOS Download=BIOS'o atnaujinimai

Physical Memory=Operatyvinë atmintis (RAM) ***Free Memory=Szabad memoria Total=Viso Used=Naudojama Free=Laisva Utilization=Apkrova Swap Space=SWAP dydis Virtual Memory=Virtuali atmintis ***Paging File=Lapozofajl ***Initial / Maximum Size=Kezdeti / Maximalis meret ***Current Size=Jelenlegi meret ***Current / Peak Usage=Jelenlegi / Csucs kihasznaltsag Chipset Properties=Mikroschemø rinkinio (Chipset) savybës ***Supported FSB Speeds=Tamogatott FSB sebessegek ***Memory RAID=Memoria RAID External Cache Size=Iðorinës atsargos atminties dydis External Cache Type=Iðorinës atsargos atminties tipas External Cache Status=Iðorinës atsargos atminties bûklë Integrated Graphics Controller=Integruota vaizdo plokðtë Graphics Controller Type=Vaizdo plokðtës tipas Graphics Controller Status=Vaizdo plokðtës bûklë Shared Memory Size=Dinaminës atminties dydis Graphics Frame Buffer Size=Vaizdo Frame Buffer dydis AC'97 Audio Controller=AC'97 garso plokðtë ***MC'97 Modem Controller=MC'97 modemvezerlo Audio Controller Type=Garso plokðtës tipas ***Modem Controller Type=Modemvezerlo tipusa Codec Name=Kodeko pavadinimas Codec ID=Kodeko ID ***Codec Revision=Kodek revizio ***Codec Type=Kodek tipusa ***Supported Sound Formats=Tamogatott hangformatumok S/PDIF Output=S/PDIF iðvedimas Memory Slots=Atminties lizdai Memory Rows=Atminties eiliø DRAM Slot #%d=DRAM lizdas #%d DRAM Row #%d=DRAM eilë #%d AGP Properties=AGP savybës AGP Version=AGP versija AGP Status=AGP bûklë AGP Aperture Size=AGP apertûros dydis Supported AGP Speeds=Palaikoma AGP sparta Current AGP Speed=Naudojama AGP sparta ***Clock Generator=Orajel generator Chipset Manufacturer=Mikroschemø rinkinio (Chipset) gamintojas Award BIOS Type=Award BIOS'o tipas Award BIOS Message=Award BIOS'o þinutë System BIOS Date=BIOS'o data

Video BIOS Date=Video BIOS'o data ***BIOS Date=BIOS datuma IBM BIOS Model Number=IBM BIOS'o modelio numeris IBM BIOS Serial Number=IBM BIOS'o serijinis numeris IBM BIOS Version=IBM BIOS'o versija BIOS Manufacturer=BIOS'o gamintojas ***BIOS Version=BIOS verzio ***ACPI Table Properties=ACPI tabla tulajdonsagai ***ACPI Signature=ACPI alairas ***Table Description=Tabla leirasa ***Memory Address=Memoriacim ***Emulated=Emulalt ***Table Length=Tabla hossza Sensor Properties=Davikliø savybës Sensor Type=Daviklio tipas GPU Sensor Type=GPU sensoriaus tipas Sensor Access=Sensoriø prieiga Frequency=Daþnis Temperature=Temperatûra Temperatures=Temperatûra ***Cooling Fan=Hutoventilator Cooling Fans=Auðintuvai ***Fan Speed=Ventilator-sebesseg Voltage Values=Átampa CPU Diode=CPU diodas Temperature #%d=Temperatûra %d Fan #%d=Auðintuvas %d CPU Core=CPU ðerdis CPU1 Core=CPU1 ðerdis CPU2 Core=CPU2 ðerdis CPU3 Core=CPU3 ðerdis CPU4 Core=CPU4 ðerdis CPU Aux=CPU AUX North Bridge +1.2 V=Ðiaurinë magistralë +1.2 V North Bridge +1.8 V=Ðiaurinë magistralë +1.8 V North Bridge +1.8 V Dual=Ðiaurinë magistralë +1.8 V Dual North Bridge +2.0 V=Ðiaurinë magistralë +2.0 V North Bridge +2.5 V=Ðiaurinë magistralë +2.5 V North Bridge Core=Ðiaurinës magistralës ðerdis South Bridge Core=Pietinë magistralë ***South Bridge +1.2 V=Deli hid +1.2 V ***South Bridge PLL=Deli hid PLL GPU Core=GPU ðerdis ***GPU Diode=GPU dioda ***GPU1 Diode=GPU1 dioda ***GPU2 Diode=GPU2 dioda ***GPU3 Diode=GPU3 dioda ***GPU4 Diode=GPU4 dioda ***GPU Shader=GPU arnyalo ***GPU1 Shader=GPU1 arnyalo ***GPU2 Shader=GPU2 arnyalo ***GPU3 Shader=GPU3 arnyalo

***GPU4 Shader=GPU4 arnyalo GPU Memory=GPU atmintis GPU1 Memory=GPU1 atmintis GPU2 Memory=GPU2 atmintis GPU3 Memory=GPU3 atmintis GPU4 Memory=GPU4 atmintis GPU Memory Core=GPU atmninties ðerdis GPU Memory I/O=GPU atminties I/O GPU Ambient=GPU aplinka GPU1 Ambient=GPU1 aplinka GPU2 Ambient=GPU2 aplinka GPU3 Ambient=GPU3 aplinka GPU4 Ambient=GPU4 aplinka Power Supply=Maitinimo blokas ***Power Supply #%d=%d. tapegyseg %s V Standby=%s V rezervas VBAT Battery=VBAT baterija Operating System Properties=Operacinës sistemos savybës OS Name=OS pavadinimas OS Code Name=OS kodinis pavadinimas OS Language=OS kalba OS Kernel Type=OS branduolio tipas OS Version=OS versija OS Service Pack=OS atnaujinimø paketas (Service Pack) OS Installation Date=OS ádiegimo data OS Root=OS katalogas License Information=Licenzijos duomenys Registered Owner=Licenzijos vartotojas Registered Organization=Licenzijuota organizacijai Licensed Processors=Licenzijuotas procesoriø skaièius Product ID=Produkto ID Product Key=Produkto raktas Product Activation=Programos aktyvacija %d days remaining=Liko dienø: %d Current Session=Ðiuo metu prisijungæs UpTime=Sesijos trukmë Data Execution Prevention=Duomenø apsauga Supported by Operating System=Palaikoma operacinës sistemos Supported by CPU=Palaikoma procesoriaus Active (To Protect Applications)=Aktyvus (programø apsauga) Active (To Protect Drivers)=Aktyvus (tvarkykliø apsauga) Components Version=Priedø versijos Internet Explorer Updates=Internet Explorer Atnaujinimai .NET Framework=.NET Framework Operating System Features=Operacinës sistemos ypatybës Debug Version=Klaidø iðtaisymo versija DBCS Version=DBCS versija Domain Controller=Domain Controller

Network Present=Tinklas Security Present=Saugumas Remote Session=Nuotolinës sesijos Safe Mode=Safe Mode Slow Processor=Lëtas procesorius Terminal Services=Terminalo servisai (Terminal Services) Account Security Properties=Sàskaitos saugumo savybës Computer Role=Kompiuterio paskirtis Domain Name=Domenas Primary Domain Controller=Pagrindinis Domeno kontroleris Forced Logoff Time=Priverstinio atjungimo laikas Min / Max Password Age=Min./Max. slaptaþodþio galiojimo terminas Minimum Password Length=Minimalus slaptaþodþio ilgis Password History Length=Slaptaþodþio istorijos ilgis Lockout Threshold=Lokauto riba Lockout Duration=Lokauto trukmë Lockout Observation Window=Lokauto stebëjimo langas User Properties=Vartotojo savybës Comment=Komentaras User Comment=Vartotojo komentaras Home Folder=Naminis katalogas Logon Script=Prisijungimo skriptas Member Of Groups=Priklauso grupëms Logon Count=Prisijungimø skaièius Disk Quota=Disko vietos apribojimai User Features=Vartotojo ypatybës Logon Script Executed=Ar buvo prisijungta Account Disabled=Sàskaita uþblokuota Locked Out User=Atjungtas vartotojas Home Folder Required=Reikalingas naminis katalogas Password Required=Reikalingas slaptaþodis Read-Only Password=Sàskaita "Tik skaitymui" Password Never Expires=Slaptaþodis galioja neribotai Local Group Properties=Vietinës grupës savybës Group Members=Grupei priklauso Global Group Properties=Globalios grupës savybës Video Adapter Properties=Vaizdo plokðtës savybës Adapter String=Plokðtës serija BIOS String=BIOS'o versija Chip Type=Lusto tipas DAC Type=DAC tipas Installed Drivers=Ádiegtos tvarkyklës Memory Size=Atminties talpa Video Adapter Manufacturer=Vaizdo plokðtës gamintojas Graphics Processor Properties=Grafinio procesoriaus savybës GPU Code Name=GPU kodinis pavadinimas GPU Clock=GPU daþnis ***GPU1 Clock=GPU1 orajele

***GPU2 Clock=GPU2 orajele ***GPU3 Clock=GPU3 orajele ***GPU4 Clock=GPU4 orajele ***GPU Shader Clock=GPU arnyalo orajel ***GPU1 Shader Clock=GPU1 arnyalo orajel ***GPU2 Shader Clock=GPU2 arnyalo orajel ***GPU3 Shader Clock=GPU3 arnyalo orajel ***GPU4 Shader Clock=GPU4 arnyalo orajel ***GPU Memory Clock=GPU memoria orajel ***GPU1 Memory Clock=GPU1 memoria orajel ***GPU2 Memory Clock=GPU2 memoria orajel ***GPU3 Memory Clock=GPU3 memoria orajel ***GPU4 Memory Clock=GPU4 memoria orajel Warp Clock=Warp daþnis RAMDAC Clock=RAMDAC daþnis Pixel Pipelines=Taðkø konvejeriai TMU Per Pipeline=(TMU) per Pipeline Vertex Shaders=Vertex Shaders Pixel Shaders=Pixel Shaders ***Unified Shaders=Egysegesitett (unified) arnyalok ***Pixel Fillrate=Pixel kitoltesi sebesseg ***Texel Fillrate=Texel kitoltesi sebesseg DirectX Hardware Support=DirectX árangos palaikymas ***Shader=Arnyalo Graphics Processor Manufacturer=Grafinio procesoriaus gamintojas Monitor Properties=Monitoriaus savybës Monitor ID=Monitoriaus ID Monitor Type=Kepernyo tipusa Manufacture Date=Pagaminimo data Max. Visible Display Size=Maksimalus atkuriamo paveiksliuko dydis Picture Aspect Ratio=Atvaizdavimo koeficientas Horizontal Frequency=Horizontalaus atnaujinimo daþnis Vertical Frequency=Vertikalaus atnaujinimo daþnis Maximum Resolution=Maksimali skiriamoji geba Gamma=Gama ***Brightness=Fenyero ***Contrast Ratio=Kontrasztarany ***Viewing Angles=Betekintesi szogek ***Input Connectors=Bemeneti csatlakozok DPMS Mode Support=DPMS reþimo palaikymas Supported Video Modes=Palaikomi vaizdo reþimai Monitor Manufacturer=Monitoriaus gamintojas Driver Download=Tvarkykliø interneto svetainë ***Driver Update=Illesztoprogram frissites ***Firmware Download=Firmware letoltes ***Firmware Revision=Firmware revizioja ***Firmware Date=Firmware datuma Desktop Properties=Darbastalio (Desktop) savybës Device Technology=Monitoriaus technologija Resolution=Skiriamoji geba Color Depth=Spalvinis gylis Color Planes=Spalvø lygis

Font Resolution=Ðriftø skiriamoji geba Pixel Width / Height=Taðko (pixel) plotis / aukðtis Pixel Diagonal=Taðko (pixel) diagonalë Vertical Refresh Rate=Vertikalaus atnaujinimo daþnis Desktop Wallpaper=Darbastalio fono paveiksliukas Desktop Effects=Darbastalio efektai Combo-Box Animation=Combo-Box animacija Drop Shadow Effect=Ðeðëliai Flat Menu Effect=Plokðèias meniu Font Smoothing=Ðriftø lyginimas Full Window Dragging=Pilnas lango neðimas Gradient Window Title Bars=Gradient Window Title Bars Hide Menu Access Keys=Hide Menu Access Keys Hot Tracking Effect=Hot Tracking efektas Icon Title Wrapping=Ikonëliø pavadinimø trumpinimas List-Box Smooth Scrolling=List-Box ðvelnus narðymas Menu Animation=Meniu animacijos Menu Fade Effect=Meniu blukimas Minimize/Restore Animation=Sumaþinimo/Padidinimo animacija Mouse Cursor Shadow=Pelës kursoriaus ðeðëlis Selection Fade Effect=Þymëjimo blukimo efektas ShowSounds Accessibility Feature=ShowSounds palengvinimas ToolTip Animation=Tooltip animacija ToolTip Fade Effect=Tooltip blukimo efektas Windows Plus! Extension=Windows Plus! OpenGL Properties=OpenGL savybës ***Shading Language Version=Arnyalo nyelv verzioja ***ICD Driver=ICD illesztoprogram ***OpenGL Extensions=OpenGL bovitmenyek ***Supported Compressed Texture Formats=Tamogatott tomoritett textura formatumok OpenGL Features=OpenGL ypatybës ACM Driver Properties=ACM tvarkykliø ypatybës Copyright Notice=Autorinës teisës Driver Features=Tvarkykliø galimybës Driver Version=Tvarkykliø versija MCI Device Properties=MCI savybës Name=Pavadinimas MCI Device Features=MCI ypatybës Compound Device=Compound árenginys File Based Device=Failø pagrindo árenginys Can Eject=Gali atidaryti (eject) Can Play=Gali groti Can Play In Reverse=Gali groti atbulai Can Record=Gali áraðinëti Can Save Data=Gali iðsaugoti duomenis Can Freeze Data=Gali "áðaldyti" duomenis Can Lock Data=Gali uþrakinti duomenis Can Stretch Frame=Gali pailginti kadrus Can Stretch Input=Gali pailginti ávestá

Can Test=Galima testuoti Audio Capable=Palaiko audio Video Capable=Palaiko video Still Image Capable=Palaiko statinius paveiksliukus Optical Drive Properties=Optinio árenginio (-ø) savybës Device Manufacturer=Árenginio gamintojas ***Region Code=Regiokod ***Remaining User Changes=Hatralevo valtoztatasok (felhasznalo) ***Remaining Vendor Changes=Hatralevo valtoztatasok (gyarto) ***Reading Speeds=Olvasasi sebessegek ***Writing Speeds=Irasi sebessegek ***Supported Disk Types=Tamogatott lemeztipusok ***Read=Olvasas ***Read + Write=Olvasas + iras ***Optical Drive Features=Optikai meghajto jellemzoi ATA Device Properties=ATA árenginio savybës ATAPI Device Properties=ATAPI árenginio (-ø) savybës Parameters=Parametrai LBA Sectors=LBA sektoriø Buffer=Buferis Multiple Sectors=Sektoriø ECC Bytes=ECC baitø Max. PIO Transfer Mode=Maksimalus PIO perdavimo reþimas Max. UDMA Transfer Mode=Maksimalus UDMA perdavimo reþimas Active UDMA Transfer Mode=Aktyvus UDMA perdavimo reþimas Unformatted Capacity=Neformatuoto talpa ATA Device Features=ATA árenginio savybës Security Mode=Saugumo reþimas Advanced Power Management=Energijos valdymas(APM) Write Cache=Atsargos atmintis ATA Device Physical Info=ATA árenginio techniniai duomenys Disk Device Physical Info=Diskinio árenginio techniniai duomenys Hard Disk Family=Kietojo disko "ðeima" Hard Disk Name=Kietojo disko pavadinimas Family Code Name=Kodinis pavadinimas Formatted Capacity=Talpa Disks=Diskø Recording Surfaces=Áraðomø pavirðiø Physical Dimensions=Iðmatavimai Max. Weight=Maksimalus svoris Average Rotational Latency=Vidutiniðka sukimosi gaiðtis Rotational Speed=Sukimosi greitis Max. Internal Data Rate=Vidinë duomenø perdavimo sparta Average Seek=Vidutinë paieðkos trukmë Track-to-Track Seek=Track-to-Track paieðka Full Seek=Ilgiausia paieðkos trukmë Interface=Sàsaja Buffer-to-Host Data Rate=Buffer-to-Host duomenø perdavimo sparta Buffer Size=Buffer'io dydis

Spin-Up Time=Ásisukimo greitis ATA Device Manufacturer=ATA árenginio gamintojas Keyboard Properties=Klaviatûros savybës Keyboard Name=Klaviatûros pavadinimas Keyboard Type=Klaviatûros tipas Keyboard Layout=Klaviatûros iðdëstymas ANSI Code Page=ANSI kodinë lentelë OEM Code Page=OEM kodinë lentelë Repeat Delay=Kartojimo uþlaikymas Repeat Rate=Kartojimo daþnis Mouse Properties=Pelës savybës Mouse Name=Pelës pavadinimas Mouse Buttons=Klaviðø Mouse Hand=Padëtis prie kompiuterio Pointer Speed=Kursoriaus greitis Double-Click Time=Dvigubo spragtelëjimo periodas Click-Lock Time=Spragtelëjimo uþfiksavimo periodas X/Y Threshold=X / Y riba Wheel Scroll Lines=Ratuko poslinkis (Scroll) Mouse Features=Pelës ypatybës Active Window Tracking=Aktyviø langø sekimas Hide Pointer While Typing=Renkant tekstà paslëpti pelës kursoriø Mouse Wheel=Ratukas Move Pointer To Default Button=Kursoriaus atstatymo á standartinæ padëtá mygtukas Pointer Trails=Kursoriaus uodega ClickLock=ClickLock Mouse Manufacturer=Pelës gamintojas Game Controller Properties=Vairalazdës savybës Buttons=Mygtukø Min / Max Polling Frequency=Min. / Max. perdavimo daþnis Min / Max U Coordinate=Min. / Max. U koordinatës Min / Max V Coordinate=Min. / Max. V koordinatës Min / Max X Coordinate=Min. / Max. X koordinatës Min / Max Y Coordinate=Min. / Max. Y koordinatës Min / Max Z Coordinate=Min. / Max. Z koordinatës Min / Max Rudder Value=Min. / Max. vairo padëtis Game Controller Features=Vairalazdës ypatybës Driver Problem=Problemos su tvarkyklëm POV Discrete Values=POV diskreèios reikðmës Rudder=Vairas U Coordinate=U koordinatës V Coordinate=V koordinatës Z Coordinate=Z koordinatës Network Adapter Properties=Tinklo plokðtës savybës Interface Type=Sàsajos tipas Hardware Address=Árangos adresas (MAC) ***user-defined=felhasznalo altal megadva Connection Name=Susijungimo pavadinimas Connection Speed=Naudojama duomenø perdavimo sparta

DNS Suffix Search List=DNS sufikso paieðkos sàraðas DHCP Lease Obtained=DHCP autorizacija atlikta DHCP Lease Expires=DHCP autorizacija galioja iki WLAN Signal Strength=WLAN signalo stiprumas %d dBm (No Signal)=%d dBm (nëra signalo) %d dBm (Very Low)=%d dBm (Labai silpnas) %d dBm (Low)=%d dBm (Silpnas) %d dBm (Good)=%d dBm (Stiprus) %d dBm (Very Good)=%d dBm (Labai stiprus) %d dBm (Excellent)=%d dBm (Puikus) Bytes Received=Gauta baitø Bytes Sent=Iðsiøsta baitø Network Adapter Addresses=Tinklo plokðtës adresas IP / SubNet Mask=IP / Potinklio kaukë (SubNet Mask) Gateway=Tinklo prieiga (gateway) Network Adapter Manufacturer=Tinklo plokðtës gamintojas Connection Properties=Susijungimo savybës Domain=Domenas Country / Area Code=Ðalis / Vietos kodas Phone Number=Telefono numers Alternate Numbers=Atsarginis numeris IP Address=IP adresas DNS Addresses=DNS adresas WINS Addresses=WINS adresas Network Protocols=Tinklo protokolai Framing Protocol=Framing protokolai Login Script File=Prisijungimo skriptas Connection Features=Prisijungimo ypatybës Use Current Username & Password=Naudojamas dabartinis vartotojo vardas ir slaptaþodis Use Remote Network Gateway=Naudojama tinklø prieiga (gateway) Log On To Network=Prisijungimas prie tinklo IP Header Compression=IP header kompresija Software Compression=Programinë kompresija PPP LCP Extensions=PPP LCP Iðplëtimai Open Terminal Before Dial=Terminalo atidarymas prieð skambinimà Open Terminal After Dial=Terminalo atidarymas po skambinimo Encrypted Password Required=Butina koduoti slaptaþodá MS Encrypted Password Required=Butinas MS koduotas slaptaþodis Data Encryption Required=Bûtinas duomenø kodavimas Secure Local Files=Saugûs vietiniai failai Account Properties=Sàskaitos savybës POP3 Server=POP3 serveris POP3 User Name=POP3 vartotojo vardas POP3/SMTP Server Timeout=POP3/SMTP sesijos trukmës riba HTTPMail Server=HTTP paðto serveris HTTPMail User Name=HTTP paðto vartotojo vardas IMAP Server=IMAP serveris IMAP User Name=IMAP vartotojo vardas IMAP/SMTP Server Timeout=IMAP/SMTP sesijos trukmës riba SMTP Display Name=SMTP rodomas vardas SMTP Organization Name=SMTP organizacijos pavadinimas

SMTP E-mail Address=SMTP el.paðto adresas SMTP Reply Address=SMTP adresas atsakymams SMTP Server=SMTP serveris SMTP User Name=SMTP vartotojo vardas NNTP Display Name=NNTP rodomas vardas NNTP Organization Name=NNTP organizacijos pavadinimas NNTP E-mail Address=NNTP el.paðto adresas NNTP Reply Address=NNTP adresas atsakymams NNTP Server=NNTP serveris NNTP User Name=NNTP vartotojo vardas NNTP Server Timeout=NNTP sesijos trukmës riba LDAP Server=LDAP serveris LDAP User Name=LDAP vartotojo vardas LDAP Search Base=LDAP paieðkos bazë LDAP Search Timeout=LDAP paieðkos trukmës riba Account Features=Sàskaitos ypatybës POP3 Prompt For Password=POP3 neatsiminti slaptaþodþio POP3 Secure Authentication=POP3 saugus patvirtinimas (Secure Authentication) POP3 Secure Connection=POP3 saugus susijungimas POP3 Leave Mails On Server=POP3 palikti laiðkus serveryje IMAP Prompt For Password=IMAP neatsiminti slaptaþodþio IMAP Secure Authentication=IMAP saugus patvirtinimas(Secure Authentication) IMAP Secure Connection=IMAP saugus susijungimas HTTPMail Prompt For Password=HTTP neatsiminti paðto slaptaþodþio HTTPMail Secure Authentication=HTTP neatsiminti paðto slaptaþodþio HTTPMail Secure Connection=HTTP saugus susijungimas SMTP Prompt For Password=SMTP neatsiminti paðto slaptaþodþio SMTP Secure Authentication=SMTP saugus patvirtinimas(Secure Authentication) SMTP Secure Connection=SMTP saugus susijungimas NNTP Prompt For Password=NNTP neatsiminti paðto slaptaþodþio NNTP Secure Authentication=NNTP saugus patvirtinimas (Secure Authentication) NNTP Secure Connection=NNTP saugus susijungimas NNTP Use Group Descriptions=NNTP naudoti grupës apibûdinimus NNTP Post Using Plain Text Format=NNTP publikuoti naudojant "plain text" formatà NNTP Post Using HTML Format=NNTP publikuoti naudojant "HTML" formatà LDAP Authentication Required=LDAP rekalingas patvirtinimas LDAP Secure Authentication=LDAP saugus patvirtinimas LDAP Secure Connection=LDAP saugus susijungimas LDAP Simple Search Filter=LDAP paprastos paieðkos filtras DirectDraw Device Properties=DirectDraw árenginio savybës DirectDraw Driver Name=DirectDraw árenginys DirectDraw Driver Description=DirectDraw árenginio apibûdinimas Hardware Driver=Tvarkyklë Hardware Description=Árangos apibûdinimas Direct3D Device Properties=Direct3D árenginio savybës ***Total / Free Local Video Memory=Osszes / szabad helyi videomemoria ***Total / Free Non-Local Video Memory=Osszes / szabad nem helyi videomemoria

***Used Local Video Memory=Felhasznalt helyi videomemoria ***Used Non-Local Video Memory=Felhasznalt nem helyi videomemoria ***Free Local Video Memory=Szabad helyi videomemoria ***Free Non-Local Video Memory=Szabad nem helyi videomemoria Rendering Bit Depths=Vaizdavimo bito gylis Z-Buffer Bit Depths=Z-Buffer bito gylis Min Texture Size=Minimalus tekstûros dydis Max Texture Size=Maksimalus tekstûros dydis Vertex Shader Version=Vertex-Shader versija Pixel Shader Version=Pixel-Shader versija Direct3D Device Features=Direct3D árenginio ypatybës DirectSound Device Properties=DirectSound árenginio savybës Driver Module=Tvarkyklës modulis Primary Buffers=Pagrindiniø Buffer'iø Min / Max Secondary Buffers Sample Rate=Min./Max. antrinio buffer'io ðablono daþnis Primary Buffers Sound Formats=Pagrindinio buffer'io garso formatai Secondary Buffers Sound Formats=Antrinio buffer'io garso formatai Total / Free Sound Buffers=Viso / Laisva garso buffer'iø Total / Free Static Sound Buffers=Viso / Laisva statiniø garso buffer'iø Total / Free Streaming Sound Buffers=Viso / Laisva Streaming garso buffer'iø Total / Free 3D Sound Buffers=Viso / Laisva 3D garso buffer'iø Total / Free 3D Static Sound Buffers=Viso Laisva 3D statiniø garso buffer'iø Total / Free 3D Streaming Sound Buffers=Viso / Laisva 3D Streaming garso buffer'iø DirectSound Device Features=DirectSound árenginiø ypatybës Certified Driver=Patvirtinta tvarkyklë Emulated Device=Mëgdþiojamas (emulated) árenginys Precise Sample Rate=Tikslus ðablonø daþnis DirectMusic Device Properties=DirectMusic árenginiø savybës Synthesizer Type=Sintezatoriaus tipas Device Class=Árenginio klasë ***Device Protocol=Eszkoz protokoll Audio Channels=Audio kanalø MIDI Channels=MIDI kanalø Available Memory=Prieinama atmintis Voices=Balsø DirectMusic Device Features=DirectMusic árenginio ypatybës Built-In GM Instrument Set=Integruotas GM instrumentø rinkinys Built-In Roland GS Sound Set=Integruotas Roland GS garsø rinkinys DLS L1 Sample Collections=DLS L1 ðablonø rinkinys DLS L2 Sample Collections=DLS L2 ðablonø rinkinys External MIDI Port=Iðorinë MIDI jungtis Fixed DLS Memory Size=Fiksuotas DLS atminties dydis Port Sharing=Jungties dalinimas Chorus Effect=Choro efektas Delay Effect=Uþlaikymo efektas Reverb Effect=Aido efektas DirectInput Device Properties=DirectInput árenginio savybës

Device Subtype=Árenginio subtipas Axes=Aðiø Buttons/Keys=Mygtukø/Klaviðø DirectInput Device Features=DirectInput árenginio ypatybës DirectPlay Connection Properties=DirectPlay susijungimo savybës Connection Description=Susijungimo apibûdinimas Header Length=Antraðtës ilgis Max Message Size=Maksimalus þinutës ilgis Estimated Latency=Apytikrë uþlaikymo trukmë Timeout Value=Laiko riba Max Players=Maks. grotuvø Max Local Players=Maks. vietiniø grotuvø DirectPlay Connection Features=DirectPlay susijungimo ypatybës Guaranteed Message Delivery=Þinutës pristatymo garantija Message Encryption=Þinutës kodavimas Message Signing=Þinutës þymëjimas Session Host=Sesijos HOST'as Group Messaging Optimization=Grupës þinuèiø optimizavimas Guaranteed Message Delivery Optimization=Þinutës pristatymo garantijos optimizavimas Keep Alives Optimization="Gyvybës palaikymo" optimizavimas Device Properties=Árenginio savybës Driver Date=Tvarkyklës sukurtos Driver Provider=Tvarkykliø autorius INF File=INF failas Hardware ID=Árenginio ID ***Location Information=Elhelyezkedes Device Features=Árenginio galimybës PCI Devices=PCI árenginiai PnP Devices=PnP árenginiai LPT PnP Devices=LPT PnP árenginiai USB Devices=USB árenginiai PCMCIA Devices=PCMCIA árenginiai FireWire Devices=FireWire árenginiai Ports=Jungtys Port=Jungtis Bus %d, Device %d, Function %d=Duomenø magistralë %d, Árenginys %d, Funkcija %d Bus / Device / Function=Duomenø magistralë / Árenginys / Funkcija Subsystem ID=Posistemës ID ***Supported USB Version=Tamogatott USB verzio ***Current Speed=Jelenlegi sebesseg Printer Properties=Spausdintuvo savybës Default Printer=Ar spausdintuvas pagrindinis? Share Point=Dalinimo vieta Printer Port=Spausdintuvo jungtis Printer Driver=Spausdintuvo tvarkyklës Print Processor=Spausdintuvo procesorius Location=Vieta Separator Page=Skiriamasis puslapis

Priority=Eiliðkumas Availability=Prieinamumas Print Jobs Queued=Eilëje darbø Paper Properties=Popieriaus lapo savybës Paper Size=Popieriaus lapo dydis Orientation=Lapo orientacija Print Quality=Spausdinimo kokybë Printer Manufacturer=Spausdintuvo gamintojas Task Properties=Uþduoties savybës Application Name=Programos pavadinimas Application Parameters=Programos parametrai Working Folder=Darbinis katalogas Creator=Sukûrë Last Run=Paskutinis atlikimas Next Run=Kitas atlikimas Task Triggers=Uþduoties iððaukëjas Trigger #%d=Iððaukëjas #%d Power Management Properties=Energijos valdymo (Power Management) savybës Power Management Features=Energijos valdymo ypatumai Current Power Source=Naudojamas energijos ðaltinis Battery Status=Baterijos bûklë Full Battery Lifetime=Maksimalus darbas su baterija Remaining Battery Lifetime=Liko darbo su baterija ***Battery Properties=Akkumulator tulajdonsagai ***Unique ID=Egyedi azonosito ***Designed Capacity=Tervezett kapacitas ***Fully Charged Capacity=Kapacitas teljesen feltoltve ***Current Capacity=Jelenlegi kapacitas ***Wear Level=Elhasznalodas merteke ***Charge-Discharge Cycle Count=Feltoltesi-lemerulesi ciklusok szama ***Power State=Energiaallapot ***Charge Rate=Toltes merteke ***Discharge Rate=Merules merteke Time Zone=Laiko zona Current Time Zone=Nustatyta laiko zona Current Time Zone Description=Nustatytos laiko zonos apibûdinimas Change To Standard Time=Keisti á þiemos laikà Change To Daylight Saving Time=Keisti á vasaros laikà Language Name (Native)=Kalbos pavadinimas (Vietine kalba) Language Name (English)=Kalbos pavadinimas (Angliðkai) Language Name (ISO 639)=Kalbos pavadinimas(ISO 639) Country/Region=Ðalis/Regionas Country Name (Native)=Ðalies pavadinimas (Vietine kalba) Country Name (English)=Ðalies pavadinimas (Angliðkai) Country Name (ISO 3166)=Ðalies pavadinimas(ISO 3166) Country Code=Ðalies kodas Currency=Valiuta

Currency Currency Currency Currency Currency Negative

Name (Native)=Valiutos pavadinimas(Vietine kalba) Name (English)=Valiutos pavadinimas(Angliðkai) Symbol (Native)=Valiutos þymëjimas(Vietine kalba) Symbol (ISO 4217)=Valiutos þymëjimas (ISO 4217) Format=Valiutos formatas Currency Format=Neigiams valiutos formatas

Formatting=Formatai Time Format=Laiko formatas Short Date Format=Trumpas datos formatas Long Date Format=Ilgas datos formatas Number Format=Skaièiø formatas Negative Number Format=Neigiamø skaièiø formatas List Format=Sàraðo formatas Native Digits=Vietiniai skaitmenys Days Of Week=Savaitës dienø pavadinimai Native Name for Monday=Pirmadienis Native Name for Tuesday=Antradienis Native Name for Wednesday=Treèiadienis Native Name for Thursday=Ketvirtadienis Native Name for Friday=Penktadienis Native Name for Saturday=Ðeðtadienis Native Name for Sunday=Sekmadienis Months=Mënesiø pavadinimai Native Name for January=Sausis Native Name for February=Vasaris Native Name for March=Kovas Native Name for April=Balandis Native Name for May=Geguþë Native Name for June=Birþelis Native Name for July=Liepa Native Name for August=Rugpjûtis Native Name for September=Rugsëjis Native Name for October=Spalis Native Name for November=Lapkrytis Native Name for December=Gruodis Native Name for Month #13=13# mënesio pavadinimas Miscellaneous=Ávairenybës Calendar Type=Kalendoriaus tipas Default Paper Size=Naudojamo popieriaus dydis Measurement System=Matavimo sistema Start Page=Pradinë interneto svetainë Search Page=Paieðkos svetainë Download Folder=Parsisiuntimø katalogas Current Proxy=Naudojamas Proxy Proxy Status=Proxy bûklë LAN Proxy=LAN proxy %s Proxy Server=%s Proxy serveris Exceptions=Iðimtys

Module Name=Modulio pavadinimas Module Size=Moduliuo dydis Module Type=Modulio tipas Memory Type=Atminties tipas Memory Speed=Atminties sparta Module Width=Modulio ilgis Module Voltage=Modulio átampa Refresh Rate=Atnaujinimo daþnis Memory Module Features=Atminties modulio ypatybës Memory Module Manufacturer=Atminties modulio gamintojas ***AMB Manufacturer=AMB gyarto ***DRAM Manufacturer=DRAM gyarto Last Shutdown Time=Paskutinio iðjungimoo laikas Last Boot Time=Paskutinio sistemos pasikrovimo laikas Current Time=Dabar yra UpTime Statistics=Sesijos trukmës statistika First Boot Time=Pirmo sistemos pasikrovimo laikas First Shutdown Time=Pirmo iðjungimo laikas Total UpTime=Bendra darbo trukmë Total DownTime=Bendra nedarbo trukmë Longest UpTime=Ilgiausia darbo sesija Longest DownTime=Ilgiausia nedarbo trukmë Total Reboots=Viso perkrovimø System Availability=Sistemos prieinamumas Bluescreen Statistics=Mëlynø langø statistika First Bluescreen Time=Pirmasis Mëlynojo lango pasirodymas Last Bluescreen Time=Paskutinis mëlyno lango pasirodymas Total Bluescreens=Viso Mëlynø langø parodyta // messages Please wait until the benchmark is finished running=Palaukite kol atminties testavimas bus baigtas During this time your computer may seem to not be responding=Ðiuo metu gali atrodyti, kad kompiuteris pakibo Please do not move the mouse or press any keys=Nejudinkite pelës ir nespauskite pelës ar klaviatûros klaviðø. ***Please note that results obtained with different versions of EVEREST cannot be compared=Vegye figyelembe, hogy az EVEREST kulonbozo verzioi altal mert eredmenyek nem hasonlithatoak ossze egymassal ***Lavalys constantly improves and optimizes benchmark routines and implements new technologies to provide you with the most accurate and highest benchmark scores.=A Lavalys folyamatosan fejleszti es optimalizalja a sebessegmero rutinokat, hogy az EVEREST a leheto legmagasabb es legpontosabb benchmark eredmenyeket szolgaltassa. Are you sure you want to uninstall=Ar tikrai norite paðalinti. ***Press Refresh button to start the benchmark=A sebessegmeres inditasahoz nyomja meg a Frissites gombot!

Database parameters are not configured yet=Nenustatyti duomenø bazës parametrai Go to: File menu / Preferences / Database=Eikite á Failas / Nustatymai / Duomenø bazë Are you sure you want to remove all computers from audit?=Ar tikrai norite iðtrinti ið audito visus kompiuterius? CPU Speed=CPU sparta CPU Multiplier=CPU daugiklis Min / Max CPU Multiplier=Maþ. / Did. CPU daugiklis CPU Cache=CPU atsargos atmintis SPD Memory Modules=SPD atminties moduliai CPU FSB=CPU FSB Memory Bus=Atminties magistralë Memory Clock=Atminties sparta ***DRAM:FSB Ratio=DRAM:FSB arany ***Minimum=Minimum ***Maximum=Maximum ***Average=Atlag original=originali Connecting to FTP server=Jungiamasi pire FTP serverio Clear List=Iðvalyti sàraðà Are you sure you want to clear Internet Explorer cookie list?=Ar tikrai norite iðtrinti Internet Explorer slapukus? Are you sure you want to clear Internet Explorer browser history?=Ar tikrai norite iðtrinti Internet Explorer istorijà? Memory Timings=Atminties sinchronizavimas North Bridge Properties=Ðiaurinës magistralës savybës North Bridge=Ðiaurinë magistralë South Bridge Properties=Pietinës magistralës savybës South Bridge=Pietinë magistralë Lavalys does not provide official support for this freeware product=Deja Lavalys neteikia palaikymo nemokamai ðios programos versijai! AMD Brand ID=AMD procesoriø ID 64-bit x86 Extension=64 bitø x86 iðplëtimai ***Hardware Random Number Generator=Hardveres veletlenszam generator ***Processor Serial Number=Processzor sorozatszam ***Temperature Sensing Diode=Homero dioda Server port:=Serverio portas: A&uthorize Change=L&eista keisti nustatymus SMART Hard Disks Status=SMART kietojo disko bûklë Group Membership=Narystë grupëje &Title:=&Pavadinimas: Report &title:=Raporto &pavadinimas:

Database Software=Duomenø bazës programinë áranga Database Servers=Duomenø bazës serveriai BIOS Upgrades=BIOS atnaujinimai Entry of &INI file=&INI failo áraðai INI file=INI failas INI group=INI grupë INI entry=INI áraðas Chassis Intrusion Detected=Uþfiksuotas korpuso atidarymo atvejis Supported FourCC Codes=Palaikomi FourCC kodai PCI-X Bus Properties=PCI-X duomenø magistralës savybës PCI-X Device Properties=PCI-X árenginio savybës Current Bus Mode=Naudojamas duomenø magistralës reþimas 64-bit Device=64 bitø árenginys PCI-X 266 Bus=PCI-X 266 duomenø magistralë PCI-X 533 Bus=PCI-X 533 duomenø magistralë %d MHz Operation=%d MHz operacija HyperTransport Version=HyperTransport versija Link Type=Ryðio tipas Link Status=Ryðio bûklë Coherent=Koherentinis Noncoherent=Nekoherentinis Max Link Width In / Out=Masimalus ryðio atstumas Vid. / Ið. Utilized Link Width In / Out=Naudojamas atstumas Vid. / Ið. Max Link Frequency=Maksimalus ryðio daþnis Current Link Frequency=Naudojamas ryðio daþnis Primary / Secondary Bus Number=Pirminës / Antrinës duomenø magistralës ilgis You specified a command-line option that is unavailable in the NR (No Remote) edition of %s you are currently running=Nurodyta komanda netinka ðiai %s NR (No Remote) versijai. To use one or more of the following command-line options, please use the non-NR edition of %s=Norëdami taikyti ðias komandas naudokite ne-NR %s versija. File Properties=Failo savybës File properties logged by the File Scanner:=Failo savybës nustatytos Failo Skenerio: Active Mode=Aktyvus reþimas EVEREST Home Edition is intended to be used only in home environment.=EVEREST Home Edition skirtas naudojimui tik fiziniams asmenims namuose ne komerciniais tikslais. This computer is a member of a network domain (%s), which is not supported by EVEREST Home Edition.=Kompiuteris priklauso domenui(%s), EVEREST Home Edition nepritaikytas darbui su domenu.

Please use EVEREST Corporate Edition instead of Home Edition in a corporate environment.=Komercinëse organizacijose darbui su domenu vietoj EVEREST Home Edition naudokite Corporate Edition programos versijà. This page is outdated! Press 'Refresh' button to update it=Ðio puslapio informacija pasenusi! Norëdami atnaujinti informacijà spauskite mygtukà 'Atnaujinti'! // alerting EVEREST Alert=EVEREST'o áspëjimas Alert=Áspëjimas Alerting=Áspëjimas Alert Methods=Áspëjimo bûdas Alert Trigger=Áspëjimo iððaukëjas Alert Triggers=Áspëjimo iððaukëjai Alert Description=Áspëjimo apibûdinimas &Number of minutes between checking for alerts:=&Laikotarpis tarp áspëimø (min.): N&umber of hours between sending repetitive alerts:=&Laikotarpis tarp pasikartojanèiø áspëjimø praneðimo (val.): ***Store system configuration details in:=Rendszer-konfiguracios adatok tarolasi helye: ***TEMP folder of the logged-on user=Az aktualis felhasznalo TEMP mappaja ***Root folder of the system drive=A rendszermeghajto fokonyvtara Display an alert &window=Rodyti áspëjimo &langà Send an &e-mail to:=&Siøst El. laiðkà adresu: Send an entry to a log &server:=Siøstá áraðà á &serverá: Send a Windows &message to:=Siøs&ti Windows þinutæ: Write to a &TXT log file:=Áraðyti á &TXT failà: Write to a &HTML log file:=Áraðyti á &HTML failà: Note: Don't forget to configure e-mail sending options on the E-mail page!=Dëmesio: Nepamirðkite nurodyti El.paðto nustatymø skyrelyje "El. paðtas"! Select Log File=Nurodykite þurnalo failà Trigger Description=Iððaukëjo apibûdinimas When virus database is older than=Kai virusø duombazës yra senesnë nei When system drive free space is below=Kai sisteminiame diske laisvos vietos lieka maþiau nei Software installation/uninstallation=Ádiegiant/paðalinant programas Service installation/uninstallation=Ádiegiant/paðalinant servisus "Auto Start" list change=Pasikeitus "Automatinio paleidimo" sàraðui Network shares change=Pasikeitus dalinamiems katalogams PCI devices list change=Pasikeitus PCI árenginiams USB devices list change=Pasikeitus USB árenginiams SMART predicted hard disk failure=SMART nustaèius kietojo disko klaidà System memory size change=Pakitus sisteminës atminties dydþiui Computer name change=Pasikeitus kompiuterio vardui Winlogon Shell change=Pasikeitus Winlogon Shell Critical system status detected:=Kritinë sistemos bûklë: Please report this issue to your network administrator=Bûtinai apie tai praneðkite Jûsø sistemos administratoriui! Virus database is %d days old=Virusø duomenø bazë yra %d dienø senumo

System drive free space is %d%%=Sisteminiame diske liko %d%% laisvos vietos New software installed:=Ádiegta nauja programa: New service installed:=Ádiegtas naujas servisas: Software removed:=Paðalinta programa: Service removed:=Paðalintas servisas: New "Auto Start" list entry:=Ádëtas naujas áraðas á "Automatinio paleidimo" sàraðà: "Auto Start" list entry removed:=Ið "Automatinio paleidimo" sàraðo paðalinta programa: New network share:=Nauajs dalinamas katalogas: Network share removed:=Nebedalinamas katalogas: New PCI device:=Naujas PCI árenginys: New USB device:=Naujas USB árenginys: PCI device removed:=Paðalintas PCI árenginys: USB device removed:=Paðalintas USB árenginys: Sending alert message in e-mail=Áspëjimas siunèiamas el.paðtu Sending alert message to log server=Áspëjimas siunèiamas á serverá Sending alert message using Windows messaging=Áspëjimas siunèiamas Windows þinute Alert message sent=Áspëjimas iðsiøstas Alert message cannot be sent=Nepavyko iðsiøsti áspëjimo // sensor icons Sensor Icon=Daviklio ikonëlë Sensor Icons=Daviklio ikonëlëss ***Sensor Icon, OSD=Erzekelo ikon, OSD ***Hardware Monitoring=Hardverfigyeles ***Icons, OSD=Ikonok, OSD ***Vista Sidebar=Vista oldalsav ***Logging=Naplozas ***External Applications=Kulso alkalmazasok ***Icon Text=Ikon szoveg ***OSD Text=OSD szoveg ***Sidebar Text=Sidebar szoveg ***Icon &background color:=Ikon &hatterszin: ***Icon &text color:=Ikon &szovegszin: ***&Label:=&Cimke: ***&Font name:=&Betutipus: ***OSD &font name:=OSD &betutipus: ***&OSD text color:=&OSD szovegszin: ***&Text color:=S&zovegszin: ***Text &size:=&Szovegmeret: ***O&SD text size:=OS&D szovegmeret: ***Display temperatures in &Fahrenheit=Homersekletek megjelenitese &Fahrenheit fokban ***Degree sym&bol:=Hofok szim&bolum ***Display &icons on OSD panel=&Ikonok megjelenitese az OSD panelen ***Display l&abels on OSD panel (e.g. "Motherboard")=&Cimkek megjelenitese az OSD panelen (pl. "Alaplap") ***&Align items to the right=&Elemek jobbra igazitasa ***&Keep OSD the topmost window (always on top)=&Az OSD panel legyen a legfelso ablak (mindig lathato)

***OSD panel &background color:=OSD panel &hatterszine: ***&Background color:=&Hatterszin: ***OSD panel &transparency:=OSD panel a&tlatszosaga: ***&Decimal digits for voltage values:=Feszultseg ertekek &decimalis jegyeinek szama: T&ransparent=&Permatoma ***"Se&nsor" page:="Er&zekelo" oldal: ***&Sensor icons:=E&rzekelo ikonok: ***&Vista Sidebar:=&Vista Sidebar: ***LC&D:=LC&D: ***&OSD panel:=&OSD panel: ***&Log file:=&Naplofajl: ***E&xternal applications:=&Kulso alkalmazasok: ***S&how sensor icons=E&rzekelo ikonok megjelenitese ***Show OSD pa&nel=OSD pa&nel megjelenitese ***&Enable Vista Sidebar support=Vista Sidebar tamogatas &engedelyezese ***S&how header=Fejlec megjeleni&tese ***&Use HKLM in Registry=H&KLM hasznalata a Regisztracios adatbazisban ***Black=Fekete ***Blue=Kek ***Dark Blue=Sotetkek ***Dark Green=Sotetzold ***Gold=Arany ***Gray=Szurke ***Green=Zold ***Orange=Narancs ***Red=Voros ***Silver=Ezust ***White=Feher ***&Enable Logitech keyboard LCD support=Logitech billentyuzet LCD tamogatas &engedelyezese ***Page 1=1. oldal ***Page 2=2. oldal ***Page 3=3. oldal ***Page 4=4. oldal ***New &Item=Uj &elem ***New &BMP=Uj &BMP ***Mo&ve Up=&Fel ***Move Do&wn=&Le ***Label and value &separator:=Cimke es ertek &elvalaszto: ***Align &to the right=&Jobbra igazitas ***Show &unit (e.g. Celsius, RPM, Volt)=&Mertekegyseg megjelenitese (pl. Celsius, RPM, Volt) ***&Automatic=&Automatikus ***&Custom:=&Egyeni: Hard Disk #%d=Kietasis diskas %d ***Log sensor readings to &HTML log file:=Szenzor ertekek naplozasa &HTML fajlba: ***Log sensor readings to &CSV log file:=Szenzor ertekek naplozasa &CSV fajlba: ***&Log started and stopped processes=&Indulo es leallo folyamatok naplozasa ***Processes started:=Indult folyamatok: ***Processes stopped:=Leallt folyamatok:

***Enable &shared memory=&Megosztott memoria engedelyezese ***Enable writing sensor values to &Registry=Szenzor ertekek &Regisztracios adatbazisba irasa ***Enable writing sensor values to &WMI=Szenzor ertekek &WMI-ba irasa // remote control &Dithering:=&Drebëjimas: &User interface effects:=Vartotojo sàsajos &efektai: Desktop &wallpaper:=Darbastalio &fonas: Desktop &resolution:=Darbastalio &skiriamoji geba: Desktop &color depth:=Darbastalio spalv&inis gylis: Ign&ore all inputs (view only)=&Ignoruoti ávesties árenginius (tik stebëti) No dithering=Nenaudoti drebëjimo 8-bit (256 colors)=8 bitai (256 spalvos) 16-bit (HiColor)=16 bitaø (HiColor) 24-bit (TrueColor)=24 bitai (TrueColor) 32-bit (TrueColor)=32 bitai (TrueColor) Leave unchanged=Nekeisti Disable during connection=Susijungimo metu neleisti Remove during connection=Susijungimo metu paðlainti ***Use dithering to save network bandwidth=Szinmelyseg csokkentessel a halozati savszelesseg hasznalat csokkentheto ***Disable UI effects to improve remote control performance and responsiveness=Felhasznaloi felulet hatasok letiltasaval javithato a tavvezerles sebessege es reakcioideje ***Remove desktop wallpaper to improve remote control performance and save network bandwith=Az asztal tapeta eltavolitasaval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat ***Use a lower desktop resolution to improve remote control performance and save network bandwith=Alacsonyabb asztal felbontas hasznalataval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat ***Use a lower desktop color depth to improve remote control performance and save network bandwith=Alacsonyabb asztal szinmelyseg hasznalataval javithat a tavvezerles teljesitmenyen, es a halozati savszelessegen is sporolhat // Benchmark results save & compare ***Result=Eredmeny ***Results=Eredmenyek ***%d results=%d eredmeny ***Benchmark Result=Sebessegmeres eredmenye ***Please enter benchmark result description:=Adja meg a sebessegmeres eredmenyenek leirasat: ***Show &Reference Results=&Referencia eredmenyek mutatasa ***Show &User Results=&Felhasznaloi eredmenyek mutatasa ***&Add Result to User List=Eredmeny &hozzaadasa a felhasznaloi listahoz ***Manage User Results=Felhasznaloi eredmenyek karbantartasa ***&Manage User Results=Felhasznaloi eredmenyek &karbantartasa ***Test Name=Teszt neve

***CRC Error=CRC hiba ***&Delete Selected Results=Kijelolt eredmenyek &torlese // Portable Computer page ***%s Platform Compliancy=%s platform teszt ***%s Compliant=%s megfeleles ***Mobile PC Physical Info=Mobil PC fizikai informaciok ***System Type=Rendszer tipusa ***Memory Sockets=Memoria foglalatok ***Max. Memory Size=Max. memoria meret ***Hard Disk Type=Merevlemez tipusa ***LCD Size=LCD merete ***GPU Type=GPU tipusa ***WLAN Network Adapter=WLAN halozati kartya ***Bluetooth Adapter=Bluetooth vezerlo ***PCMCIA Slots=PCMCIA bovitohelyek ***ExpressCard Slots=ExpressCard bovitohelyek ***USB Ports=USB portok ***FireWire Ports=FireWire portok ***Video Outputs=Video kimenetek ***Battery Type=Akkumulator tipusa ***Max. Battery Time=Max. akkumulator ido ***Integrated=Integralt ***Optional=Opcionalis // IPMI page ***IPMI System Event Log=IPMI rendszer esemenynaplo ***IPMI Sensor=IPMI erzekelo // tray icon ***&Open EVEREST=EVEREST &megnyitasa ***&Hide Main Window=Program ablak &elrejtese ***&Hide Sensor Icons=Erzekelo ikonok &elrejtese ***&Hide OSD Panel=OSD panel &elrejtese // Enhanced Performance Profiles ***Profile Name=Profil neve ***Optimal Performance Profile=Optimalis teljesitmeny profil // Multi-GPU ***CrossFire Status=CrossFire allapota ***SLI Status=SLI allapota ***CrossFire Video Adapters=CrossFire videokartyak ***SLI Connector=SLI-csatlakozo ***SLI GPUs=SLI GPU-k szama


								
To top