MAJMUAH 3 AL-JAWAHIR by saifRusly1

VIEWS: 10 PAGES: 57

More Info
									﴾  0  ﴿
  Majmu'ah 
 
  ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﻼم اﻷﮐﺎﺑﺮ‬
  (Kumpulan Ucapan Para Pembesar)
  MAJMU'AH MUTIARA ISLAM JILID 3
  Penulis    Saif Ibnu Rusly
  Email     ibnu.rusly@yahoo.com
  Phone     0852-3074-2859
  Halaman Isi  56 hlm
  Ukuran    11.39 X 16.19 cm
  Penerbit   Yayasan Al-Munadiyah
         Caringin – Bogor – Jawa Barat
  Phone     0812-2345-0609
  Email     almunadiyah_bgr@yahoo.com
  Website    www.almunadiyah.org

      ‫ ﺑ ﻟﻌﻠ ﻢ ﻭ ﺘ‬ ‫ﺣﻴ ﺓ ﻟ ﻭ‬
    ﴾‫ﺍﻟﱡﻘَﻰ‬ ِ ِْ ْ‫ﺍ ِ ِﺎ‬ ‫ ﺍْﻔَﺘَﻰ‬‫ﺎ‬ ﴿
 BANGKITNYA PEMUDA DEMI ALLAH DENGAN ILMU DAN KETAQWAAN


   SEBARKAN KARYA INI TANPA MENGUBAH COVER DAN ISINYA. DOAKAN
   KELUARGA PENULIS AGAR SELALU DALAM RIDLONYA, DIAMPUNI
   LELUHURNYA, DAPAT KETURUNAN SHOLIH/SHOLIHAH. SEMOGA ALLAH
   MENCATAT INI SEBAGAI AMAL YANG DITERIMA. (SAIF IBNU RUSLY)
   DONASI  SAIFUL ANWAR 7029-8872-11 (BANK MANDIRI SYARIAH)


            ﴾  1  ﴿
         ‫ﺑﺴﻢ ‪ ‬ﺮﺣﻤﻦ ﺮﺣﻴﻢ‬
         ‫ِ ‪ ِ ‬ﺍ ِ ﺍﻟ ‪ ِ   ‬ﺍﻟ ‪ِ ِ ‬‬

             ‫ﻣ ﺪﻣﺔ‬
             ‫﴿ ‪‬ﻘَ ‪﴾ٌ  ‬‬

‫ﺍْ ‪ ‬ـ ‪ ِ ِ‬ﺍْ ‪ِ ‬ـ ِ ﺍْ ‪ِ ‬ـ‪ ِ ‬ﺍﱠـ ِﻱ ‪‬ﻠَـ ‪ِْ ْ ‬ـ ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻟﺤﻤ ﺪ ‪ ‬ﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﻟﺤﻜ ﻴﻢ ﻟ ﺬ ﺧ ﻖ ﺍﻹﻧ ﺴ ﻥ‬

‫ﻓ ﺣ ﺴﻦ ﻘ ﻮﻳﻢ ﻭ ﺼﻼﺓ ﻭ ﺴﻼﻡ ﻋ ﻨﺒ ﻲ‬
‫ِﻲ ﺃَ ‪‬ـ ‪ ِ ‬ﺗَ ْـ ِ‪ ٍ ‬ﺍﻟـ ‪  ‬ﺍﻟـ ‪  ‬ﻠَـﻰ ﺍﻟ‪ِ‬ـ ‪‬‬

‫ﻟ ﺮﻳﻢ ﻭﻋ ﻟ ﻪ ﻭ ﺻ ﺤ ﺑﻪ ﺟﻤﻌ ﲔ ﻭ ﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺍْﻜَ ـ ِ‪  ِ ‬ﻠَ ـﻰ ﺁِــ ِ ‪‬ﺃَ ‪ ‬ـ ‪‬ﺎِ ِ ﺃَ ‪ ِ  ‬ـ ‪ ‬ﺍﱠــ ِ‪ ‬‬

‫ﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ﺑﺈﺣﺴ ﻥ ﺇ ﻳﻮﻡ ﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻤﻴﺖ‬
‫ﺍﱠ‪  ِِ     ‬ﺎ ٍ ِﻟَﻰ ‪ ِ ‬ﺍﻟ ‪  .ِ ‬ـ ‪ ‬ـ ‪ ‬‬

‫ﺬﻩ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺑ ﻟﺠﻮ ﻫﺮ ﺷ ﺘﻤ ﻟﻬ ﻋ ﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻫ ِِ ﺍْ ‪    ‬ﺔَ ِـﺎْ ‪ ‬ﺍ ِ ِِﻻ ‪‬ـِ ‪‬ﺎِ ‪‬ﺎ ‪‬ﻠَـﻰ ﻛَِ‪‬ـ ٍ‬

‫ﻣ ﻦ ﻼﻡ ﺍ ﺑﺮ ﻭ ﺪ ﺣ ﻓﺖ ﺍ ﺳ ﻧﻴﺪ‬
‫ِـــ ‪ ‬ﻛَــ ـ ‪ْ ِ‬ﻷَﻛَــــﺎِ ِ ‪‬ﻗَـــ ‪ ‬ــ ـﺬَْ ‪ْ ‬ﻷَ ‪‬ــ ـﺎِ‪ ‬‬

‫ِﻟ ِ ‪ِ‬ــ ‪‬ﺎ ِ ِ ﺍْ ِ ْــ ِ َ ِﻟﻜَــ ‪ ِ ‬ﻫــ ِِ ﺍْﻜَِ ‪‬ـــﺎ ِ‬
‫ﻺﺧﺘ ﺼ ﺭ ﰲ ﻟﺤﻔ ﻆ ﻭ ﻮﻥ ﺬﻩ ﻟ ﻠﻤ ﺕ‬

              ‫﴾‬  ‫2‬  ‫﴿‬
ُ ‫ﻣ ﺸﻬﻮﺭ ﺕ ﺟ ﺪ ﻋﻨ ﺪ ﻄ ﻟﺒﻴﻦ ﻌﻨ‬
‫ـــﺎ ﺍ‬ َ‫. ﻧَﻔ‬ ِِ‫ ﺍﻟ ﱠـ ـﺎ‬ ‫ـ ـ‬ِ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ ٍ ِـ ـ‬   ‫ـ ـ‬

‫ﺪﻧﻴ ﻭﺍ ﺧ ﺮﺓ‬        ‫ﻭﺇﻳ ﻢ ﺑ ﺬﻩ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ‬
ِ ‫ْﻵ ِـ ـ‬ ‫ﺎ‬ْ ‫ـ ـ ِ ِـــﻲ ﺍﻟـ ـ‬     ْ‫ ِﻬـ ـ ِِ ﺍ‬ ُ‫ـــﺎﻛ‬ِ

                             ‫ﻣﻴ‬
                           ...‫ﻦ‬ِ‫ﺁ‬
      Bismillahirrohmanirrohim
          Pembukaan
Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung dan
Maham Bijaksana, Yang telah menciptakan
manusia dengan sebaik-baik bentuk ciptaan.
Sholawat serta salam atas Nabi yang mulia, atas
keluarga dan sahabat seluruhnya, serta orang-
orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan
hingga Hari Pembalasan. Setelah itu.. Saya beri
nama kitab ini dengan Al-Jawahir (Mutiara-Mutiara)
karena mencakup banyak sekali ucapan-ucapan
para pembesar. Sungguh saya telah membuang
sanad-sanad (jalur riwayat orang yang
mengucapkannya) untuk kemudahan dalam
hapalan, dan karena kalimat-kalimat (yang ada
dalam kitab) ini sangat terkenal di kalangan para
penuntut ilmu. Semoga Allah memberi kita manfaat
dari rangkuman ini di dunia dan akhirat… Amin..


               ﴾  3  ﴿
      ‫ ﺮﺣ ﻦ ﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
      ِ ِ  ‫ﻤ ِ ﺍﻟ‬  ‫ ِ ﺍ ِ ﺍﻟ‬ ِ
  
 Mutiara-Mutiara Dalam Ucapan Para Pembesar
A. Keutamaan Ilmu dan Pemiliknya… 4
B. Pemuda Adalah Pemimpin Umat… 10
C. Wanita Yang Teramat Mulia… 14
D. Semangat, Usaha dan Ketulusan… 15
E. Menjaga Lisan… 19
F. Antara Rendah Hati & Kesombongan… 26
G. Ushulul Fiqhi… 29
H. Mengenal Lebih Dalam Hakikat Cinta… 42
I. Kematian Itu Datang Secara Mendadak… 53

       ‫ﻀ ﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﻫﻠﻪ‬
      * ِ ِ َ‫ﺃ‬ ِ ِْ ْ‫* ﻓَ ْﻞُ ﺍ‬
    Keutamaan Ilmu Dan Pemiliknya

          ‫ﺍ ﻌﻠﻢ ﺣﻴ ﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ‬
         ﴾ِ  ِ ْ ‫ﺎ‬  ِْ ‫١. ﴿ْﻟ‬
Ilmu adalah kebangkitan Islam

   ‫ﻮﻡ ﻟﻌ ﻟﻢ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺒ ﺩ ﻟﺠ ﻫﻞ‬
  ﴾ِ ِ ‫ﺎ‬ ْ‫ِﺓ ﺍ‬ ‫ﺎ‬ِ  ِ   ِ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬ َ‫٢. ﴿ﻧ‬
Tidurnya orang alim lebih utama dari ibadahnya
orang bodoh

           ﴾  4  ﴿
   ‫ﺇ ﺳ ﺖ ﻟﻌ ﻟﻢ ﺻﻮﺕ ﻟﺠ ﻫ‬
  ﴾ُ‫ﺎ ِﻞ‬ ْ‫ ﺍ‬   َ‫ ﺃ‬ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬ َ‫ﻜ‬ ‫٣. ﴿ِﺫَﺍ‬
Jika orang alim berdiam saja, maka orang bodoh
akan bersuara

  ‫ﺭﺏ ﻋ ﺑﺪ ﺟ ﻫﻞ ﻭﺭﺏ ﻋ ﻟﻢ ﺟﺮ‬
 ﴾ ِ ‫ﺎِ ٍ ﻓَﺎ‬    ٌ ِ ‫ﺎ‬ ٍ ِ‫ﺎ‬   ﴿ .٤
Terkadang orang rajin ibadah itu bodoh. Terkadang
pula orang alim itu jahat (malas beribadah)

      ‫ﻟﻌﻠﻢ ﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮﺭﺙ ﻟ َﺸﻴ‬
    ﴾َ‫ﺔ‬ ‫ ﺍْﺨ‬ ِ    ِ ِ  ْ‫ ﺍ‬ ِْ ْ‫٥. ﴿ﺍ‬
Ilmu sejati akan menimbulkan rasa takut (di hati)

 ‫ﺳﻴﻮﻑ ﺸﻬﺪ ﺀ ﺤﺖ ﻗﻼﻡ ﻟﻌ ﻤ ﺀ‬
﴾ِ ‫ﺎ‬ َ‫ﻠ‬ ْ‫ِ ﺍ‬ َْ‫ ﺃ‬  َ‫ﺍ ِ ﺗ‬   ‫ ﺍﻟ‬   ﴿ .٦
Pedang-pedang syuhada' terletak di bawah pena-
pena ulama' (Ket: Oleh sebab itu, maka tidak boleh
berperang kecuali setelah ada fatwa dari ulama')

    ‫ﻟﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﺸﺠﺮ ﻼ ﻤﺮ‬
   ﴾ٍ  َ‫ ﺛ‬ ‫ ِ ِﺑ‬  ‫ ٍ ﻛَﺎﻟ‬   ِ  ِْ ْ‫٧. ﴿ﺍ‬
Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah

   ‫ﻟﻌ ﻣ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ ﺴ ﺋﺮ ﻼ ﺩﻟﻴﻞ‬
   ﴾ٍ ِ  ‫ﺎِ ِ ِﺑ‬ ‫ ِْ ٍ ﻛَﺎﻟ‬ ِ ُ‫ﺎِﻞ‬ ْ‫٨. ﴿ﺍ‬
Orang yang beribadah tanpa ilmu seperti penjelajah

            ﴾  5  ﴿
tanpa rambu-rambu

          ‫ﻣﻦ ﻋﻤ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ ﻞ‬
         * ‫ ِْ ٍ ﺿَ ﱠ‬ ِ َ‫ ِﻞ‬   ﴿ .٩

  ‫ﻭ ﻟﻌ ﻟﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﺟﻬ‬
﴾َ‫ِﻞ‬ ٍ    ِ  ِ‫ﺎ‬ ْ‫ﺍ‬ *
Barangsiapa beribadah tanpa ilmu maka tersesat.
Orang berilmu tanpa amal ibadah maka dia telah
bodoh.

‫ﻝ‬     ‫ﻣ ﻦ ﺭﺷ ﺪ ﺑ ﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻢ ﻬ ﻮ‬
‫ ﺿَــــﺎ ﱞ‬ ‫ـــ‬َ‫ــ ـ ِ ِْـــ ٍ ﻓ‬َ‫ ِﻐ‬ ‫ـــ‬  َ‫ ﺃ‬ ‫ـــ‬ ﴿ .١٠

                      ‫ﻭﻣﻀﻞ‬
                     ﴾‫ ِ ﱞ‬ 
Barangsiapa memberi petunjuk tanpa ilmu maka dia
tersesat dan menyesatkan

 ‫ﻌﻠﻤﻮ ﻟﻌﻠﻢ ﺻ ﺭ ﺴﻮﺩﻭ ﺑﻪ ﻛﺒ ﺭ‬
﴾‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ِ ِ ِ ‫ﺍ‬    َ‫ﺍ ﺗ‬ ‫ ِﻐَﺎ‬ ِْ ْ‫ﺍ ﺍ‬  ‫ﱠ‬ َ‫١١. ﴿ﺗ‬
Pelajari ilmu di masa kecil. Maka dengan ilmu itu
kalian akan menjadi pemimpin di masa depan

   ‫ﻮ ﻟﻌ ﻤ ﺀ ﺼ ﺭ ﻨ ﺱ ﻟﺒﻬ ﺋﻢ‬
  ﴾ِ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ ﻛَﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ ﻟ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻠ‬ ْ‫ ﻻَ ﺍ‬ َ‫٢١. ﴿ﻟ‬
Andai tiada ulama' niscaya manusia seperti
binatang

              ﴾  6  ﴿
        ‫ﻃ ﺒ ﺍ ﻌﻠﻢ ﻭ ﻮ ﺑ ﺼﻴﻦ‬
        ﴾ِ  ‫ ِﺎﻟ‬ َ‫ﻟ‬  ِْ ‫ﻮﺍ ْﻟ‬ُ‫٣١. ﴿ﺍ ْﻠ‬
Carilah ilmu walau ke negeri Cina

   ‫ﻨ ﺱ ﺻﻨ ﻥ ﻣﻮ ﻓ ﺣﻴ ﺗﻬﻢ‬
  *  ِِ‫ﺎ‬ ‫ﺗَﻰ ِﻲ‬  ِ ‫ﻔَﺎ‬ِ  ‫ﺎ‬‫٤١. ﴿ﺍﻟ‬

 ‫ﻭ ﺧﺮﻭﻥ ﺑﺒﻄﻦ ﺍ ﺭﺽ ﺣﻴ ﺀ‬
﴾ ‫ﺎ‬ َ‫ ِ ﺃ‬ َ‫ ْ ِ ْﻷ‬ِ     ‫ﺁ‬ *
Manusia terbagi menjadi dua kelompok: 1) mereka
yang mati dalam kehidupan (dunia)nya,
2) mereka yang tetap hidup (dikenang di dunia)
meski (jasad mereka) telah ada di perut bumi

      ‫ﻃ ﺐ ﻋ ﻮﻣ ﻭ ﺟ ﻬﺪ ِﻴﺮ‬
     ﴾‫ﺍ‬ ‫ ﻛَﺜ‬ َِ‫ﺘ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ُ‫ﻠ‬  ُ‫٥١. ﴿ٱ ْﻠ‬
Carilah ilmu dan berusahalah sungguh-sungguh

 ‫ﺇ ﻋﺮﻓ ﺖ ﻠ ﻢ ﺑﻌﻠﻤ ﻚ ﻥ ﻳ ﻠ‬
‫ ـﺘَﻜَﱠﻢ‬ َ‫ ﻻ‬ َ‫ِﻷ‬ ‫ ِ ِْ ِ ـ‬ ‫ ﺗَﻜَﱠ ـ‬ ‫ْـ‬  ‫٦١. ﴿ِﺫَﺍ‬

                 ‫ﻟﺠ ﻫ ﺑﺠﻬﻠﻪ‬
                ﴾ِ ِ ِ ُ‫ﺎ ِﻞ‬ ْ‫ﺍ‬
Jika engkau tahu maka bicaralah dengan
pengetahuanmu, agar orang yang bodoh tidak
berbicara dengan kebodohannya


            ﴾  7  ﴿
ُ ‫ﺇ ﺣﻖ ﻟ ﻮ ﺗﺒﻌﻪ ﻭﺇﻥ ﻪ ﺍ ﻃ‬
‫ ْﻷَ ْﻔَـﺎﻝ‬ َ‫ ﻗَﺎﻟ‬ ِ   ِ‫ﻝُ ﻓَﺎﱠ‬ َ‫ ﺍْﻘ‬  ‫٧١. ﴿ِﺫَﺍ‬

‫ﻟ ﻮ ﺗﺮﻛ ﻪ ﻭﺇﻥ ﻪ‬                     ‫ﻭﺇ ﺑ‬
 ‫ ﻗَﺎﻟَـــــ‬ ِ  ‫ ْـــــ‬ ْ‫ﻝُ ﻓَﺎ‬ ‫ﻄَـــــﻞَ ﺍْﻘَـــــ‬ ‫ِﺫَﺍ‬

                          ‫ﺸﻴﻮ‬
                         ﴾ُ‫ﺥ‬  ‫ﺍﻟ‬
Jika benar suatu ucapan maka ikutilah meskipun
yang mengucapkannya adalah anak-anak kecil. Jika
keliru suatu ucapan maka tinggalkanlah meskipun
yang mengucapkannya adalah orang-orang yang
tua

      ‫ﺇ ﻠﻤ ﺖ ﻭﺳ ﻤﻌﻚ ﻟﺠﻤ ﻋ‬
‫ـ ـﺔُ ﻓَـ ـﻼ‬ ‫ﺎ‬  ْ‫ ﺍ‬  ِ ‫ـ ـ‬   ‫ـ ـ‬ ‫٨١. ﴿ِﺫَﺍ ﺗَﻜَﱠ‬

    ‫ﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻤ ﺪ ﻋﺮﻓ ﻪ ﺣﻘ ﻳﻘﻴﻨ‬
   ﴾‫ﺎ‬ِ ‫ﺎ ﻭ‬   َ‫ْﺘ‬   َ‫ﺎ ﻗ‬ ِ ‫ ِ ﱠ‬ ‫ﺗَﺘَﻜَﱠ‬
Jika kamu berbicara dan anggota perkumpulan
mendengarkanmu maka janganlah kamu berbicara
kecuali dengan sesuatu yang sungguh-sungguh
telah kamu ketahui dengan pengetahuan yang
benar dan penuh keyakinan

       ‫ﺧ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻮ ﻩ ﺮﺟ ﻝ‬
      ﴾ِ ‫ﺎ‬  ‫ﺍِ ﺍﻟ‬ َْ‫ ﺃ‬ ِ  ِْ ْ‫ﺬُﻭﺍ ﺍ‬ ﴿ .١٩
                ﴾  8  ﴿
Ambillah ilmu dari mulut-mulut orang-orang lelaki
(terpercaya)

‫ﺇ ﺒﺮ ﻟﺠ ﻫ ﺑﺠﻬﻠ ﻪ ﻟﻤﻈﻠ ﻢ ﻠ ﻴ ﻢ‬
 ُ‫ﻘ‬‫ ِْـ ِ ﻓَْـ‬ ْ‫ِـ ِ ﺍ‬ ِ ُ‫ﺎ ِﻞ‬ ْ‫ ﺍ‬ َ‫٠٢. ﴿ِﺫَﺍ ﺗَﻜ‬

             ‫ﻟﻌ ﻟﻢ ﺑﻌﻠﻤ ﻟﻤﻨﻮﺭ‬
             ﴾ِ   ْ‫ ِ ِْ ِﻪ ﺍ‬ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ﺍ‬
Jika bersikap sombong seorang yang bodoh
dengan kebodohannya yang membuat kegelapan
(pada umat) maka hendaknya berdiri orang yang
alim dengan ilmunya yang menyinari (pada umat)

       ‫ﻟﻌﻠﻢ ﻳﺮ ﻊ ﺑﻴﺘ ﻋﻤ ﺩ ﻪ‬
      *  َ‫ ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ِ َ‫ًﺎ ﻻ‬  َ‫ﻓ‬   ِْ ْ‫١٢. ﴿ﺍ‬

 ‫ﻭ ﻟﺠﻬ ﻳﻬﺪﻡ ﺑﻴﺖ ﻟﻌﺰ ﻭ ﺸﺮﻑ‬
﴾ِ   ‫ﺍﻟ‬  ِ ْ‫ ﺍ‬  ِ  ُ‫ﻞ‬ ْ‫ﺍ‬ *
Ilmu mampu mengangkat sebuah rumah tanpa
tiang-tiang.
Kebodohan akan merobohkan rumah keagungan
dan kemuliaan.

    ‫ﺍﻹﻧﺴ ﻥ ﻣﺤﻞ ﻟ ﺈ ﻭ ﻨﺴﻴ ﻥ‬
    ﴾ِ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬ َِ‫ ﱡ ﺍْﺨَﻄ‬   ‫ﺎ‬ ِْ ْ﴿ .٢٢
Manusia tempatnya salah dan lupa             ﴾  9  ﴿
    ‫ﻟﻌﻘ ﺴﻠﻴﻢ ﻓ ﻟﺠﺴﻢ ﺴﻠﻴﻢ‬
   ﴾ِ ِ ‫ ِ ﺍﻟ‬ ِ ْ‫ ِ ِﻰ ﺍ‬ِ ‫ ْﻞُ ﺍﻟ‬ ْ‫٣٢. ﴿ﺍ‬
Akal sehat terdapat dalam jiwa yang sehat

       ‫ﺸﺒ ﻥ ﺭﺟ ﺍ ﻣﺔ‬
      * ِ ُ‫ﺎﻝُ ْﻷ‬ ِ  ‫ﺎ‬ ‫* ﺍﻟ‬
    Pemuda Adalah Pemimpin Umat

       ‫ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌ ﻮ ﻭ ﻳﻌ ﻋ ﻴﻪ‬
      ﴾ِ َ‫ﻠ‬ ‫ﻠَﻰ‬  َ‫ﻻ‬  ُ‫ﻠ‬    ِ ْ﴿ .٢٤
Islam itu tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi
darinya

         ‫ﺷﺒ ﻥ ﻟﻴﻮﻡ ﺭﺟ ﻟ ﺪ‬
         ﴾ِ َ‫ﺎﻝُ ﺍْﻐ‬ ِ ِ ْ‫ ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ﴿ .٢٥
Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok

‫ﻋﻠﻤﻮ ﻭ ﺩ ﻢ ﺈﻧﻬﻢ ﺧﻠ ﻮ ﻟﺰﻣ ﻥ ﻴ ﺮ‬
ِ ‫ـ‬َ‫ـﺎ ٍ ﻏ‬  ِ ‫ﺍ‬ ُ‫ِﻘ‬  ‫ ﻓَِﱠ‬ ُ‫ﻛ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ﺍ ﺃ‬  ‫ﱢ‬ ﴿ .٢٦

                    ‫ﻣﻧ ﻢ‬
                    ﴾ ُ‫ﺎِﻜ‬ َ‫ﺯ‬
Pintarkan anak-anak kalian sesungguhnya mereka
diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan
zaman kalian             ﴾  10  ﴿
   ‫ﻃ ﺒ ﺍ ﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻤﻬﺪ ﺇ ﻠﺤﺪ‬
  ﴾ِ  ‫ ِ ِﻟَﻰ ﺍﻟﱠ‬ ْ‫ ﺍ‬ ِ  ِْ ‫ﻮﺍ ْﻟ‬ُ‫٧٢. ﴿ٱ ْﻠ‬
Carilah ilmu sejak di timangan hingga ke liang lahat

     ‫ﻭﺇﻧ ﻭﺇﻥ ﻨﺖ ﺍ ﺧﻴﺮ ﻣ ﻪ‬
    *  ُ‫ﺎﻧ‬ َ‫ ﺯ‬ ِ َ‫ ْﻷ‬ ُ‫ ﻛ‬ ِ ‫ِﱢﻲ‬ ﴿ .٢٨

  ‫ﺕ ﺑﻤ ﻢ ﺴ ﻄﻌﻪ ﺍ ﻭ ﺋ‬
﴾ُ‫ﺍِﻞ‬ َ‫ ْﻷ‬  ِ َ‫ﺘ‬ َ‫ ﺗ‬ َ‫ﺎ ﻟ‬ ِ ٍ ‫* َﻵ‬
Sesungguhnya diriku, meski keberadaanku muncul
terakhir waktu kelahirannya,
(aku adalah pemuda yang) akan tampil dengan
sesuatu yang tidak pernah mampu dikerjakan oleh
para pendahulu

‫ﺮﺟ ﻣ ﻦ ﻳﻔ ﺨ ﺮ ﺑ ﻪ ﺷ ﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
 ‫ــ‬ َ‫ ﻻ‬ ُ‫ﺨ‬‫ــ‬ ِ ‫ ِــ‬ ‫ ْﺘَ ِــ‬  ‫ــ‬ ُ‫ــﻞ‬  ‫٩٢. ﴿ﺍﻟ‬

                 ‫ﻳﻔ ﺨﺮ ﺑﺸﻴﺨﻪ‬
                 ﴾ِ ِ  ِ  ِ َ‫ ْﺘ‬
Seorang lelaki hebat itu adalah orang yang
dibanggakan oleh gurunya, bukan orang yang
selalu membangga-banggakan gurunya

       ‫ﻣﺮﺉ ﻫﺒﺔ‬     ‫ﻣ ﻭﻫ ﺐ‬
      * ً ِ ٍ ِ ‫ُِﻹ‬‫ ﺍ‬   ‫ﺎ‬ ﴿ .٣٠

            ﴾  11  ﴿
ِ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ ﻭ ﺩﺑ‬
‫ِﻪ‬ َ‫ﺃ‬ ِ ِْ   ِ    َ‫* ﺃ‬

            ‫ﻫﻤ ﺟﻤ ﻟ ﺈﻥ ﺪ‬
          * ‫ﺍ‬ َ‫ ﻓَﻘ‬ َِ‫ﺎﻝُ ﺍْﻔَﺘَﻰ ﻓ‬  ‫ﺎ‬ 

 ‫ﻘﺪﻩ ﻟﻠﺤﻴ ﺓ ﺟﻤ ﺑﻪ‬
﴾ِ ِ ُ‫ﻞ‬  َ‫ﺎِ ﺃ‬ ِْ  ْ َ‫* ﻓَﻔ‬
Tiada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada
seseorang sebagai hadiah
Yang lebih indah dari akal dan budi pekertinya.
Kedua-duanya adalah keindahan seorang pemuda.
Jika keduanya telah hilang
Maka kehilangan kehidupan adalah lebih indah
baginya

      ‫ ﺑ ﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺘ‬ ‫ﺣﻴ ﺓ ﻟ ﻭ‬
    ﴾‫ﺍﻟﱡﻘَﻰ‬ ِ ِْ ْ‫ﺍ ِ ِﺎ‬ ‫ ﺍْﻔَﺘَﻰ‬‫ﺎ‬ ﴿ .٣١
Bangkitnya pemuda, demi Allah..!! dengan ilmu dan
taqwa

   ‫ﻣﻦ ﻋ ﺷﺮ ﺍ ﺷﺮ ﻑ ﻋ ﺵ ﻣﺸﺮﻓ‬
  ﴾‫ًﺎ‬    ‫ﺎ‬  ‫ﺍ‬  َ‫ ْﻷ‬  ‫ﺎ‬   ﴿ .٣٢
Barangsiapa bergaul dengan orang-orang mulia
maka dia akan hidup mulia            ﴾  12  ﴿
‫ﺻ ﺪﻳ ﻚ ﻣ ﻦ ﺻ ﺪ ﻚ ﻣ ﻦ‬
 ‫ــــ ـ‬ َ‫ ﻻ‬ َ‫ﻗ‬ ‫ــــ ـ‬  ‫ــــ ـ‬  ُ‫ﻘ‬ِ ‫ــــ ـ‬ ﴿ .٣٣

                       ‫ﺻﺪ ﻚ‬
                       ﴾ َ‫ﻗ‬ 
Temanmu adalah orang yang berkata benar
padamu bukan orang yang selalu menganggapmu
benar

           ‫ﺳ ﺀ ﺳﻢ ﻣﻦ ﺳ ﺀ‬
          ﴾ ‫ﺎ‬ َ‫ ﺃ‬    ‫ ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ﴿ .٣٤
Buruklah nama orang yang berbuat buruk

       ‫ﺑﺮﻭ ﺀ ﻢ ﺒﺮ ﻢ ﺑﻨ ﺅ ﻢ‬
       ﴾ ُ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬َ‫ ﺃ‬ ُ‫ﻛ‬ َِ‫ ﺗ‬ ُ‫ﻛ‬ َ‫ﺍ ﺁﺑﺎ‬  ِ﴿ .٣٥
Berbaktilah pada orang tua kalian, niscaya anak-
anak kalian akan berbakti pada kalian

    ‫ﺇﻥ ﺴﻼﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﻨ ﺱ ﺤﻤ ﻪ‬
   *  ُ‫ ِﻠ‬ َ‫ﺎ ِ ﺗ‬‫ ﺍﻟ‬ ِ     ‫ ﺍﻟ‬ ِ﴿ .٣٦

 ‫ﻭ ﻴﺲ ﻞ ﻭ ﺕ ﻟﻤﺨ ﺐ ﺴﺒﻊ‬
﴾  ‫ﺍ ِ ﺍْ ِ ْﻠَ ِ ﺍﻟ‬ َ‫ ﻛُ ﱡ ﺫ‬ َ‫ﻟ‬ *
Sesungguhnya senjata itu, semua orang telah
membawanya.
Namun, bukan berarti semua yang memiliki cakar
itu pasti singa.

            ﴾  13  ﴿
    ‫ﺇﻥ ﺍ ﻋ ﻭﺇﻥ ﺖ ﻣﻼﻣﺴﻬ‬
   * ‫ﺎ‬  ِ   َ‫ ﻻﻧ‬ ِ ‫ ْﻷَﻓَﺎ ِﻲ‬ ِ﴿ .٣٧

 ‫ﻋﻨﺪ ﺘ ﻠﺐ ﻓ ﻧﻴ ﺑﻬ ﻟﻌ ﺐ‬
﴾ َ‫ﻄ‬ ْ‫ﺎ ﺍ‬ ِ‫ﺎ‬َْ‫ ﺍﻟﱠﻘَﱡ ِ ِﻲ ﺃ‬ ِ *
Sesungguhnya ular-ular meski lentur sentuhannya
saat bergerak, namun dalam taring-taringnya
terdapat kerusakan (mematikan)

                 ‫ﺧ ﻟﻒ ﻌﺮﻑ‬
                ﴾   ُ‫ ﺗ‬ ِ‫ﺎ‬ ﴿ .٣٨
Berbedalah maka kamu akan dikenal

           ‫ﻟﻤﺮ ﺓ ﻟ ﺮﻳﻤ‬
         * ُ‫ﺔ‬ ِ َ‫ ﺍْﻜ‬َ‫ﺃ‬  ْ‫* ﺍ‬
       Wanita Yang Teramat Mulia

 ‫ﻌﺮﻑ ﺑ ﺣ ﺴﻦ ﻭﺟﻬﻬ‬          ‫ﺍ ﺮ ﺓ ﺍ ﻤﻴ‬
‫ـﺎ‬ ِ  ِ  ‫ـ‬ َ‫ ِﺄ‬   ُ‫ﻠَﺔُ ﻻَ ﺗ‬ِ َ‫ ْﳉ‬َ‫ﺃ‬ َ‫٩٣. ﴿ْﳌ‬

   ‫ﻭﺛﻴ ﺑﻬ ﻭ ﻜ ﻦ ﻌ ﺮﻑ ﺑ َﺣ ﺴﻦ ﻠﺒﻬ‬
‫ــــﺎ‬ َِْ‫ ِ ﻗ‬ ‫ـــ‬ ‫ ِﺄ‬  ‫ـــ‬ ُ‫ ﺗ‬ ‫ﻟ ِـــ‬ ‫ـــﺎ‬ ِ‫ﺎ‬ِ

                       ‫ﻭ ﻓﻌ ﻟﻬ‬
                      ﴾‫ﺎ‬ ِ‫ﺎ‬ َْ‫ﺃ‬
Wanita cantik tidak dikenal sebab bagusnya wajah
dan bajunya. Tetapi dikenal sebab bagusnya hati

              ﴾  14  ﴿
dan tingkah lakunya

          ‫ﻨﺴ ﺀ ﻋﻤ ﺩ ﻟﺒﻼﺩ‬
         ﴾ِ  ِْ‫ ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ِ  ‫ﺎ‬ ‫٠٤. ﴿ﺍﻟ‬
Wanita adalah tiang negara

         ‫ﺍ ﺮ ﺓ ﺻ ﺣﺐ ﺍﳌﺮ ﺓ‬
         ﴾ِ‫ﺁ‬ ِْ  ِ ‫ﺎ‬ َ‫ﺃ‬ َ‫١٤. ﴿ْﳌ‬
Wanita adalah sahabat cermin

  ‫ﺇ ﻌﺖ ﺸﻤﺲ ﺑﺖ ﻮ ﻛﺐ‬
 ﴾ ِ‫ﺍ‬ َ‫ ﻛ‬ ‫ ﻏَﺎ‬   ‫ ِ ﺍﻟ‬ َ‫٢٤. ﴿ِﺫَﺍ ﻃَﻠ‬
Jika matahari telah terbit maka lenyaplah bintang-
bintang di langit

 ‫ﻟﺒﻨﺖ ﻓ ﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺍ ﺒﺮ ﻓ ﺴﻮﻕ‬
﴾ِ ِ  ‫ ِﻰ ﺍﻟ‬ َ‫ْﳋ‬ ِ  ْ‫ ِﻰ ﺍ‬ ِْ‫٣٤. ﴿ﺍ‬
Anak perempuan diam di rumah. Kabar akan ada di
pasar-pasar

     ‫ﻟﻬﻤ ﻭ ﻟﻌﻤ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ‬
    *    ِ ْ ُ‫ﻞ‬  ْ‫ﺍ‬ ُ‫ﺔ‬ ِْ‫* ﺍ‬
   Semangat, Usaha dan Ketulusan

    ‫ﺳ ﻨ ﻣ ﻋﻤﻠﺖ ﻣ ﻤﻨﻴﺖ‬
   ﴾  َ‫ﺎ ﺗ‬ َ‫ ﻻ‬ ِْ  ‫ﺎ‬ ُ‫ﺎﻝ‬َ‫ﺘ‬ ﴿ .٤٤
Kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan
bukan apa yang kamu harap-harapkan

           ﴾  15  ﴿
          ‫ﺜﻮ ﺏ ﺑ ﺪﺭ ﺘﻌﺐ‬
          ﴾ِ  ‫ ِ ﺍﻟﱠ‬ َ‫ ِﻘ‬ ‫ﺍ‬ ‫٥٤. ﴿ﺍﻟﱠ‬
Pahala itu tergantung kepayahannya

      ‫ﻣ ﻳﺪﺭ ﻠﻪ ﻳﺘﺮ ﻠﻪ‬
     ﴾ ‫ﻙُ ﻛُﱡ‬ ْ َ‫ ﻻ‬ ‫ﻙُ ﻛُﱡ‬   َ‫ﺎ ﻻ‬ ﴿ .٤٦
Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya
tidaklah ditinggalkan seluruhnya

  ‫ﻣﻦ ﺷﺮ ﺖ ﺑﺪ ﻳ ﻪ ﺷﺮَﺖ ﻧﻬ ﻳ ﻪ‬
  ﴾ ُ‫ﺘ‬‫ﺎ‬ ِ  ‫ﻗ‬  َ‫ ﺃ‬ ُ‫ﺘ‬‫ﺍ‬ ِ  َ‫ﻗ‬  َ‫ ﺃ‬  ﴿ .٤٧
Barangsiapa cemerlang awalnya maka cemerlang
pula akhirnya

 ‫ﺣﺴﻦ ﺍ ﻋﻤ ﻝ ﺋﺞ ﺣﺴﻦ ﺍ ﺣﻮ ﻝ‬
﴾ِ ‫ﺍ‬  َ‫ ِ ْﻷ‬   ِ‫ﺎ ِ ﻧَﺘَﺎ‬  َ‫ ْﻷ‬   ﴿ .٤٨
Bagusnya perbuatan adalah bukti-bukti bagusnya
kepribadian

   ‫ﺇﻥ ﻨﺖ ﺪﺭ ﺘﻠﻚ ﻣﺼﻴﺒﺔ‬
  * ٌ ِ   َِْ‫ ِﻱ ﻓ‬ َ‫ ﻻَ ﺗ‬ ُ‫ ﻛ‬ ِ﴿ .٤٩

 ‫ﻭﺇﻥ ﻨﺖ ﺪﺭ ﻟﻤﺼﻴﺒ ﻋ ﻢ‬
﴾ َ‫ﻈ‬ َ‫ﺔُ ﺃ‬ِ  ْ‫ ِﻱ ﻓَﺎ‬ َ‫ ﺗ‬ ُ‫ ﻛ‬ ِ *
Jika kamu tidak tahu maka itu adalah musibah.
Dan jika kamu tahu (tapi tetap melanggar) maka
musibahnya lebih besar.

           ﴾  16  ﴿
         ‫ﺍﻹﺳﺘ ﻣ ﻋﻴﻦ ﻟ ﺮ ﻣﺔ‬
        ﴾ِ  ‫ﺍ‬ َ‫ ﺍْﻜ‬  ُ‫ﺔ‬ ‫ِﻘَﺎ‬ ِ ْ﴿ .٥٠
Disiplin itu sumber kemuliaan

           ‫ﺧﻴﺮ ﺍ ﻣﻮﺭ ﻭﺳ ﻬ‬
          ﴾‫ﺎ‬ ُ‫ﻄ‬  َ‫ ِ ﺃ‬  ُ‫ ْﻷ‬  ﴿ .٥١
Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya

     ‫ﺍ ﻌﻤ ﺟﺴﻢ ﺭﻭﺣﻪ ﺍﻹﺧﻼﺹ‬
     ﴾   ِ ْ       ِ ُ‫ﻞ‬  ‫٢٥. ﴿ْﻟ‬
Amal ibadah adalah badan. Ruhnya adalah
keikhlasan

 ‫ﺮﺟ ﺀ ﻣ ﺭ ﻪ ﻟﻌﻤ ﻭﺇﻻ ﻬﻮ ﻣﻨﻴﺔ‬
﴾ٌ ِُ‫ ﺃ‬ َ‫ِ ﱠ ﻓ‬ ُ‫ﻞ‬  ْ‫ ﺍ‬ َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ ﻗَﺎ‬  ‫ﺎ‬  ‫٣٥. ﴿ﺍﻟ‬
Harapan adalah sesuatu yang diikuti usaha jika
tidak maka itu hanya angan-angan dusta

      ‫ﻨ ﺱ ﺑ ﺘﺨﻴﻴﺮ ﻭ ﺑ ﺘﻘﺪﻳﺮ‬
     ﴾ِ ِ ْ ‫ُ ِﺎﻟﱠ‬‫ﺍ‬ ِ ِْ ‫ ِﺎﻟﱠ‬ ‫ﺎ‬‫٤٥. ﴿ﺍﻟ‬
Manusia dengan usaha. Allah dengan Taqdir.

 ِ ‫ــــﺎ‬    َ‫ ﺍ ِ ﺃ‬ ِ ِ ‫ــــﺎ‬  َ‫ ْﻷ‬ ‫ــ ـ‬ َ‫٥٥. ﴿ﺃ‬
‫ ﺩﻭﻣﻬ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺣ ﺐ ﺍ ﻋﻤ ﻝ ﺇﱃ‬

                       ‫ﻞ‬
                       ﴾‫ﻗَ ﱠ‬
             ﴾  17  ﴿
Sebaik-baik perbuatan di sisi Allah adalah yang
terus menerus meskipun sedikit

               ‫ﺑﺪﺃ ﺑﻨﻔﺴﻚ‬
               ﴾ ِ ْ ِ ْ ‫٦٥. ﴿ﺍ‬
Mulailah dari dirimu sendiri

  ‫ﻟﻤﺤ ﻋ ﺍ ﺪﻳﻢ ﺼﺎﱀ ﻭﺍ ﺧ‬
ُ‫ـﺬ‬ َ‫ْﻷ‬ ِ ِ ‫ ِ ﺍﻟـ‬ِ َ‫ﻠَﻰ ْﻟﻘ‬ ُ‫ﺎﻓَﻈَﺔ‬  ْ‫٧٥. ﴿ﺍ‬

               ‫ﺑﺎ ﺪﻳﺪ ﺍ ﺻ ﺢ‬
              ﴾ِ َ‫ﻠ‬ َ‫ ِ ْﻷ‬ِ َ‫ِ ْﳉ‬
Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil
tradisi baru yang lebih baik

 ‫ﻠَـ‬  َ‫ ﺗ‬ َ‫ ﺃ‬ ِ   ‫ﺎ‬ ِ َ‫ ْ ِﻟَﻰ ﺍْﻐ‬  ُ‫٨٥. ﴿ﻻَ ﺗ‬
‫ﺆﺟﻞ ﺇ ﻟ ﺪ ﻣ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻥ ﻌﻤ ﻪ‬

                     ‫ﻟﻴﻮﻡ‬
                     ﴾ ْ‫ﺍ‬
Janganlah kamu menunda hingga esok hari apa
yang bisa kamu kerjakan hari ini

       ‫ﻢ ﻔ ﺇ ﺴﻴﻒ ﺒ‬
      * ‫ﺎ‬َ‫ ﻧ‬  ‫ ﻛَ ﱢﻲ ِﺫَﺍ ﺍﻟ‬ ُ‫٩٥. ﴿ﻻَ ﺗَﻠ‬

 ‫ﺻﺢ ﻣﻨ ﻟﻌﺰﻡ ﻭ ﺪﻫﺮ ﺑ‬
﴾‫ﻰ‬َ‫ ﺃ‬   ‫ﺍﻟ‬   ْ‫ﻲ ﺍ‬ِ   *
            ﴾  18  ﴿
Jangan kau caci telapak tanganku jika pedang tidak
mempan.
Telah benar semangatku, zamanlah yang bersikap
enggan.

        ‫ﺣﻔ ﻠﺴ ﻥ‬
       * ِ ‫ﺎ‬ ‫* ِ ْﻆُ ﺍﻟﱢ‬
         Menjaga Lisan

       ‫ﻞ ﺍ ﻖ ﻭ ﻮ ﻋ ﻔﺴﻚ‬
      ﴾ ِ ْ َ‫ﻠَﻰ ﻧ‬  َ‫ﻟ‬  َ‫٠٦. ﴿ﻗُ ِ ْﳊ‬
Ucapkanlah kebenaran meskipun (membahayakan)
atas dirimu

      ‫ﻞ ﺍ ﻖ ﺑﺎ ﻖ ﻭ ﻮ ﻥ ﻣﺮ‬
     ﴾‫ﺍ‬   ‫ ﻛَﺎ‬ َ‫ﻟ‬  َ‫ ِ ْﳊ‬ َ‫١٦. ﴿ﻗُ ِ ْﳊ‬
Ucapkanlah kebenaran       dengan  kebenaran
meskipun pahit adanya

       ‫ﻭ ﻨ ﺮ ﻣﻦ‬        ‫ﻧ ﺮﻣ‬
    ﴾َ‫ ﻗَﺎﻝ‬   ُ‫ﻈ‬َ‫ﻻَ ﺗ‬ َ‫ﺎ ﻗَﺎﻝ‬  ُ‫٢٦. ﴿ٱْﻈ‬
Lihatlah apa yang diucapkan jangan melihat siapa
yang mengucapkan

    ‫ﻭ ﺪ ﻳﺮﺟ ﻟﺠﺮﺡ ﺴﻴﻒ ﺑﺮﺀ‬
   *    ِ  ‫ ِ ﺍﻟ‬  ِ ‫ﻰ‬    َ‫ﻗ‬ ﴿ .٦٣


           ﴾  19  ﴿
 ‫ﻭ ﺑﺮﺀ ﻟﻤ ﺟﺮﺡ ﻠﺴ ﻥ‬
﴾ ‫ﺎ‬ ‫ ﺍﻟﱢ‬   ‫ﺎ‬ ِ    َ‫ﻻ‬ *
Terkadang luka akibat pedang masih bisa
diharapkan sebuah kesembuhan.
Namun, tidak ada kesembuhan bagi sesuatu yang
dilukai oleh lisan.

         ‫ﻋﻠﻤﻪ ﺮﻣ ﻳ ﻞ ﻳﻮﻡ‬
        * ٍ  ‫ﺔَ ﻛُ ﱠ‬‫ﺎ‬  ‫ ﺍﻟ‬  ‫ﱢ‬ ُ‫٤٦. ﴿ﺃ‬

 ‫ﻤ ﺷ ﺪ ﺳ ﻋﺪﻩ ﺭﻣ ﻧ‬
‫ﺎِﻲ‬    ‫ﺎ‬  َ‫ﺘ‬ ‫ﺎ ﺍ‬ َ‫* ﻓَﻠ‬

            ‫ﻭ ﻞّ ﻋﻠﻤ ﻪ ﻈﻢ ﻟ ﻮ ﻓ‬
           * ‫ﺍِﻲ‬ َ‫ ﺍْﻘ‬ ْ َ‫ ﻧ‬ ُ‫ﺘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻛُ ﱞ‬

 ‫َ ﻓﻴﺔ ﻫﺠ ﻧ‬     ‫ﻤ‬
﴾‫ﺎِﻲ‬  ً ِ‫ﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻗﺎ‬ َ‫* ﻓَﻠ‬
Aku mengajarinya memanah setiap hari.
Tatakala dia telah mahir, maka dia memanahku.
Setiap orang yang telah aku ajari nadzam (syair)
qawafi.
Tatkala dia mengucapkan (syair) ternyata dia
mencaciku.

  ‫ﺳﻼﻣ ﺍﻹﻧﺴ ﻥ ﻓ ﺣﻔﻆ ﻠﺴ ﻥ‬
  ﴾ِ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ِ ِﻰ ِ ْ ِ ﺍﻟﱢ‬ ِْ ْ ُ‫ﺔ‬   ﴿ .٦٥
           ﴾  20  ﴿
Keselamatan manusia ada dalam penjagaan lisan

       ‫ﺴﺮ ﻳﻜ ﻤﻪ ﺍﻹﺛﻨ ﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤ‬
      * ‫ﺎ‬  ِ ‫ﺎ‬ِْ ْ   ُ‫ ْﺘ‬   ‫٦٦. ﴿ﺍﻟ‬

 ‫ﻭ ﻞ ﺳﺮ ﻋ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻳﻨ ﺸﺮ‬
﴾ ِ َ‫ﺘ‬ ِ ِْ ْ ‫ﻠَﻰ‬ ‫ﻛُ ﱡ ِ ﱟ‬ *
Rahasia itu ditutupi oleh dua orang pada masing-
masing dirinya sendiri (maka jangan bicarakan pada
siapapun).
Setiap rahasia yang dibicarakan antara dua orang
pasti akan tersebar

       ‫ﻌﻴﺐ ﻣ ﻨ ﻭ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻨ‬
      * ‫ﺎ‬ِ   ْ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﺎﻧ‬ َ‫ ﺯ‬ ِ ُ‫٧٦. ﴿ﻧ‬

  ‫ﻭﻣ ﻟﺰﻣ ﻧﻨ ﻋﻴﺐ ﺳﻮ‬
‫ﺍﻧَﺎ‬ ِ   ‫ﺎ‬ِ‫ﺎ‬  ِ ‫ـﺎ‬  *

           ‫ﻭ ﺪ ﻬﺠﻮ ﺰﻣ ﻥ ﺑ ﻴﺮ ﺟﺮﻡ‬
          * ٍ  ِ َ‫ ِﻐ‬ ‫ﺎ‬  ‫ ﺍﻟ‬  َ‫ ﻧ‬ َ‫ﻗ‬

   ‫ﻭ ﻮ ﻖ ﺰﻣ ﻥ ﺑ ﻨ ﻫﺠ‬
﴾‫ﺎﻧَﺎ‬  ‫ﺎ‬ِ  ‫ﺎ‬  ‫ ﺍﻟ‬ َ‫ ﻧَﻄ‬ َ‫ﻟ‬ *
Kita telah mencaci zaman kita. Padahal aib
(kesalahan) ada pada diri kita.
Zaman tidak memiliki aib selain kita.
Kita telah mencaci zaman tanpa kejahatan (yang

            ﴾  21  ﴿
dilakukannya).
Andai saja zaman bisa berbicara terhadap kita,
pasti dia telah mencaci kita.

 ‫ﻟﺴ ﻥ ﻟﺤ ﻝ ﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻟﺴ ﻥ ﻟﻤ ﻝ‬
﴾ِ ‫ﻘَﺎ‬ ْ‫ﺎ ِ ﺍ‬ ِ  ِ   َْ‫ﺎ ِ ﺃ‬ ْ‫ ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ِ﴿ .٦٨
Ucapan perbuatan lebih fasih daripada ucapan lisan

       ‫ﺪ ﻝ ﻋ ﻰ ﺍ ﻴﺮ ﻋﻠﻪ‬
       ﴾ِ ِِ ‫ ِ ﻛَﻔَﺎ‬َ‫ ْﳋ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺍ ﱡ‬ ‫٩٦. ﴿ﺍﻟ‬
Orang yang memberi petunjuk pada kebaikan
seperti orang yang mengerjakannya

        ‫ﺧﻴﺮ ﻟ ﻼﻡ ﻣ ﻞ ﻭﺩﻝ‬
       ﴾‫ ﱠ‬  ‫ﺎ ﻗَ ﱠ‬ ِ َ‫ ﺍْﻜ‬  ﴿ .٧٠
Sebaik-baik pembicaraan adalah pembicaraan yang
sedikit tapi memberi petunjuk

    ‫ﻨﺼﻴﺤ ﺳﻬ ﺔ ﻭﺍ ﺸﻜ ﺒﻮ ﻬ‬
   ﴾‫ﺎ‬ ُ‫ﻟ‬ َ‫ ِﻞُ ﻗ‬ ُ‫ْﳌ‬ ٌ َ‫ﻠ‬ ُ‫ﺔ‬ ِ ‫١٧. ﴿ﺍﻟ‬
Nasehat itu mudah yang sulit adalah menerimanya

   ‫ﻟ ﻞ ﻣ ﻝ ﻣ ﻡ ﻭﻟ ﻞ ﻣ ﻡ ﻣ ﻝ‬
  ﴾ ٌ ‫ﻘَﺎ‬ ٍ‫ﻘَﺎ‬ ‫ِﻜُ ﱢ‬ ‫ﻘَﺎ‬ ٍ ‫ﻘَﺎ‬ ‫٢٧. ﴿ِﻜُ ﱢ‬
Setiap ucapan ada tempatnya. Setiap tempat ada
ucapannya.           ﴾  22  ﴿
     ‫ﻮ ﻥ ﻮﻟ ﻓ ﺭﺃﻳﻚ ﺒﻴﺤ‬
   * ‫ﺎ‬ َِ‫ ﻗ‬ ِْ ‫ِﻰ ِﻰ‬ َ‫ ﻗ‬ ‫ ﻛَﺎ‬ َ‫٣٧. ﴿ﻟ‬

 ‫ﻣﻞ ﺭﺃﻳﻚ ﻥ ﺻﺤﻴﺤ‬
﴾‫ﺎ‬ ِ   ‫ ﺃَﻛَﺎ‬ ْ ْ َ‫* ﺗَﺄ‬
Andai ucapanku salah menurut pendapatmu.
Angan-anganlah terlebih dahulu, apakah benar
pendapatmu?

         ‫ﻴﻦ ﻟ ﻼﻡ ﻴﺪ ﻟ ﻮﺏ‬
        ﴾ِ  ُ‫ ﺍْﻘُﻠ‬ َ‫ِ ﻗ‬ َ‫ ﺍْﻜ‬ َ‫٤٧. ﴿ﻟ‬
Halusnya ucapan adalah pengikat beberapa hati

        ‫ﻼﻡ ﺍ ﺑﺮ ﺑﺮ ﻟ ﻼﻡ‬
       ﴾ِ َ‫ ﺍْﻜ‬ ِ‫ ْﻷَﻛَﺎِ ِ ﺃَﻛَﺎ‬ َ‫٥٧. ﴿ﻛ‬
Ucapan para pembesar adalah pembesarnya
ucapan

   ‫ﺍ ﺧﻼ ﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍ ﺧﻼ ﻟﻤﺬﻣﻮﻣ‬
  ُ‫ﺔ‬   ْ  ْ‫ﻕُ ﺍ‬  َ‫ْﻷ‬      ْ‫ﻕُ ﺍ‬  َ‫ْﻷ‬

      ‫ﺣﺴﻦ ﺇ ﻣﻦ ﺳ ﺀ ﺇ ﻴﻚ‬
      ﴾ َ‫ ِﻟ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ ﺃ‬  ‫ ِﻟَﻰ‬ ِ  َ‫٦٧. ﴿ﺍ‬
Berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat
padamu            ﴾  23  ﴿
       ‫ﺧﻴﺮ ﻨ ﺱ ﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧ ﻘ‬
      ﴾‫ﻠُ ًﺎ‬    َ‫ﺎ ِ ﺃ‬‫ ﺍﻟ‬  ﴿ .٧٧
Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik
tatakramanya

       ‫ﺧﻴﺮ ﻨ ﺱ ﻧ ﻌﻬﻢ ﻟ ﻨ ﺱ‬
       ﴾ِ ‫ﺎ‬‫ ِﻠ‬  َ‫ﺎ ِ ﺃَْﻔ‬‫ ﺍﻟ‬  ﴿ .٧٨
Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna
untuk manusia lainnya

        ‫ﺍﻹﺣﺴ ﻥ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻹﻧﺴ ﻥ‬
       ﴾ ‫ﺎ‬ ِْ ْ  ِ    ‫ﺎ‬  ِ ْ﴿ .٧٩
Kebaikan (mu)    akan    melemahkan  manusia
(selainmu)

         ‫ ﺷ ﺀ ﻟ ﻮﺏ‬ ‫ﺫﻛﺮ‬
        ﴾ِ  ُ‫ ﺍْﻘُﻠ‬ ‫ ﺍ ِ ِﻔَﺎ‬ ْ ِ ﴿ .٨٠
Mengingat Allah adalah penawar hati

            ‫ﻭﻓ ﻞ ﺷﻲﺀ ﻪ‬
        *ُ َ‫ ﺁﻳﺔ‬ َ‫ ٍ ﻟ‬  ‫ِﻰ ﻛُ ﱢ‬ ﴿ .٨١

 ‫ﺪﻝ ﻋ ﻧﻪ ﺍ ﻮ ﺣﺪ‬
﴾ ِ ‫ﺍ‬ ‫ ْﻟ‬ ‫ﻠَﻰ ﺃَﱠ‬ ‫ ﱡ‬ َ‫* ﺗ‬
Dalam setiap sesuatu terdapat tanda
Yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa


            ﴾  24  ﴿
      ‫ﺇ ﻥ ﺇﻛﺮ ﻡ ﻟ ﻴﺮ ﻭ ﺟﺒ‬
     * ‫ﺎ‬ِ ‫ﺍ‬ ‫ ِﻱ‬َ‫ ِﻐ‬‫ﺍ‬ ْ ِ  ‫٢٨. ﴿ِﺫَﺍ ﻛَﺎ‬

 ‫ﺈﻛﺮ ﻡ ﻔﺴ ﻣﺤ ﻭ ﺟﺐ‬
﴾ ِ ‫ﺍ‬ َ‫ﺎﻟَﺔ‬  َ‫ ﻧَ ْ ِﻲ ﻻ‬‫ﺍ‬ ْ َِ‫* ﻓ‬
Jika memuliakan selainku adalah kewajiban,
Maka   memuliakan   diriku  sendiri (tidak
membawanya pada kesalahan dan dosa) pasti juga
suatu kewajiban

             ‫ﺍ ﺴﻮﺩ ﻳﺴﻮﺩ‬
            ﴾    َ‫ ﻻ‬   َ‫٣٨. ﴿ْﳊ‬
Orang dengki tidak akan bisa memimpin

        ‫ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺳﺒﺐ ﺍ ﻔﺮ ﻕ‬
       ﴾ِ ‫ﺍ‬ ِ ‫ ْﻟ‬    ِ ِ ْ﴿ .٨٤
Perbedaan adalah penyebab perpecahan

    ‫ﳊ‬      ‫ﺮ‬     ‫ﻮ ﺖ ﺭ‬
 * ‫ﻰ‬‫َﻠﻰ ﺍْ ِﺠ‬‫ﺯَﺍﻕُ َﲡْ ِﻱ ﻋ‬ َ‫ ﻛَﺎﻧَ ِ ﺍْﻷ‬ َ‫ﻟ‬‫٥٨. ﴿ﻭ‬

 ‫ﻫ ﻜﻦ ﺇ ﻣﻦ ﺟﻬﻠﻬﻦ ﻟﺒﻬ ﺋﻢ‬
﴾ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬ ِِ  ِ ‫ ِﺫَﻥ‬ ْ َ‫ﻠ‬ *
Jika rizki-rizki mengalir atas (kekuatan) akal,
Niscaya matilah semua binatang karena kebodohan
mereka


            ﴾  25  ﴿
   ‫ﻟﻌﻴﻮﻥ ﺒﺼﺮ ﻞ ﺷﻲﺀ ﻻ ﻔﺴﻬ‬
  ﴾‫ﺎ‬  ْ َ‫ ٍ ِﺇ ﱠ ﻧ‬  ‫ ﻛُ ﱠ‬ ِ ُ‫ ﺗ‬   ْ‫٦٨. ﴿ﺍ‬
Mata melihat terhadap segala sesuatu kecuali
terhadap dirinya sendiri

          ‫ﺪﻧ ﻴ ﺳﺠﻦ ﺍ ﺆﻣﻦ‬
          ﴾ِ ِ ُ‫ ْﳌ‬  ِ ‫ﺎ‬ْ ‫٧٨. ﴿ﺍﻟ‬
Dunia adalah penjara orang mukmin

     ‫ﻭ ﻥ ﺑﻨﻮ ﻋﻤ ﻳ ﻮ ﻮﻥ ﻣﺮﺣﺒ‬
   * ‫ﺎ‬     ُ‫ﻟ‬ ُ‫ﻘ‬ ‫ﻲ‬     ‫ﻛَﺎ‬ ﴿ .٨٨

 ‫ﻤ ﺭ ﻭﻧ ﻣﻌﺪﻣ ﻣ ﺕ ﻣﺮﺣﺐ‬
﴾     ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ِ   ‫ِﻲ‬ َ‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬ َ‫* ﻓَﻠ‬
Putera-puteri pamanku dulu selalu mengatakan
"selamat datang".
Tatkala mereka melihatku miskin maka padamlah
ucapan "selamat datang".

      ‫ﺑﻴﻦ ﺘﻮ ﻊ ﻭ ﺘ ﺒﺮ‬
     * ِ َ‫ﺍﻟﱠﻜ‬ ِ ُ‫ﺍﺿ‬ ‫ ﺍﻟﱠ‬  *
  Antara Rendah Hati dan Kesombongan

                ‫ﻮ ﻊ ﺮﻊ‬
                ﴾ َ‫ﻓ‬ ُ‫ ﺗ‬ َ‫ﺍﺿ‬ َ‫٩٨. ﴿ﺗ‬
Rendah hatilah niscaya kamu akan diangkat


           ﴾  26  ﴿
 ‫ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻮ ﻌ ﻬﻮ ﻣ ﺒﺮ‬
 ﴾ َ‫ﺘَﻜ‬  َ‫ﺎ ﻓ‬ ُ‫ﺍﺿ‬ َ‫ ْ ِ ِ ﺗ‬ِ  َْ‫ ﺃ‬  ﴿ .٩٠
Barangsiapa menetapkan bahwa dirinya tawadlu'
maka dia adalah orang sombong

    ‫ﺘﻮ ﻊ ﻣﻊ ﻟﻤ ﻮ ﺿﻌﻴﻦ ﺻﺪ ﺔ‬
   ﴾ٌ َ‫ﻗ‬   ِ ِ ‫ﺍ‬ َ‫ﺘ‬ ْ‫ ﺍ‬   ُ‫ﺍﺿ‬ ‫١٩. ﴿ﺍﻟﱠ‬
Bertawadlu' terhadap orang-orang tawadlu' adalah
sedekah

ُ ‫ﺘﻮ ﻊ ﺍﻹﺳﺘ ﺴﻼﻡ ﻠﺤ ﻖ ﻭ ﺮ‬
‫ﻙ‬ ‫ﺗَــــ‬  ‫ــــ‬ ْ‫ ِﻟ‬  ‫ِــــ‬ ِ ْ  ‫ﺍﺿُــــ‬ ‫٢٩. ﴿ﺍﻟﱠ‬

   ‫ﺍﻹﻋﺘﺮ ﺽ ﻋ ﻰ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﺤ ﻛﻢ‬
   ﴾ِ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬ ِ ِ ْ  ْ‫ ﺍ‬ ‫ﻠ‬ ِ ‫ﺍ‬ ِ ِ ْ
Tawadlu' adalah menerima kebenaran dan
meninggalkan penentangan terhadap hukum dari
seorang hakim

‫ﻞ ﺫﻯ ﻧﻌﻤ ﺔ ﻣﺤ ﺴﻮﺩ ﺻ ﺣﺒﻬ ﺇ ﱠ‬
‫ﺎ ِﻻ‬ ِ ‫ـ ـﺎ‬    ‫ـ ـ‬  ٍ ‫ـ ـ‬  ِ  ِ ‫٣٩. ﴿ﻛُـ ـ ﱡ‬

                    ‫ﺘﻮ ﻊ‬
                   ﴾ ُ‫ﺍﺿ‬ ‫ﺍﻟﱠ‬
Setiap orang yang memiliki nikmat pasti didengki
kecuali nikmat tawadlu' ini


             ﴾  27  ﴿
            ‫ﻣﻦ ﻮ ﻊ ﺭ ﻌﻪ‬
          ﴾ُ‫ ﺍ‬  َ‫ﻓ‬  َ‫ﺍﺿ‬ َ‫ ﺗ‬  ﴿ .٩٤
Barangsiapa rendah hati maka Allah akan
mengangkat derajatnya tinggi

         ‫ﺘﻮ ﻊ ﺣﻼﻭﺓ ﻟﻌﺒ ﺩﺓ‬
        ﴾ِ ‫ﺎ‬ِ ْ‫ ﺍ‬    ُ‫ﺍﺿ‬ ‫٥٩. ﴿ﺍﻟﱠ‬
Tawadlu' adalah rasa manisnya ibadah

   ‫ﺘ ﺒ ﺮ ﺻ ﺇﺑﻠ ﻴﺲ ﻭ ﺘﻮ ﻊ ﺻ‬
ُ‫ ِ ـﻔَﺔ‬ ‫ﺍﺿُ ـ‬ ‫ﺍﻟﱠ‬  ‫ِ ـ‬ِ ُ‫ ِ ـﻔَﺔ‬ ‫ ـ‬َ‫٦٩. ﴿ﺍﻟﱠﻜ‬

                     ‫ﺩﻡ‬
                     ﴾ ‫ﺁ‬
Sombong adalah sifatnya Iblis. Sedangkan tawadlu'
adalah sifatnya Nabi Adam

       ‫ﺘﻮ ﻊ ﺻ ﻫﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬
       ﴾ِ  ْ‫ ِ ﺍ‬ َ‫ ِﻔَﺔُ ﺃ‬ ُ‫ﺍﺿ‬ ‫٧٩. ﴿ﺍﻟﱠ‬
Tawadlu' adalah sifatnya penduduk surga

         ‫ﺘ ﺒﺮ ﺻ ﻫﻞ ﻨ ﺭ‬
        ﴾ِ ‫ﺎ‬‫ ِ ﺍﻟ‬ َ‫ ِﻔَﺔُ ﺃ‬ َ‫٨٩. ﴿ﺍﻟﱠﻜ‬
Tawadlu' adalah sifatnya penduduk neraka

 ‫ﻠﻬ ﻢ ﺟﻌﻠﻨ ﻓ ﻋﻴﻨ ﺻ ﻐﻴﺮ‬
‫ﺍ‬ ِ ‫ــ ـ‬ ‫ِـــﻰ‬ ‫ِْـــﻰ ِــ ـﻰ‬  ‫ ﺍ‬ ‫ـــ‬‫٩٩. ﴿ﺍﻟﱠ‬
            ﴾  28  ﴿
     ‫ﻭ ﺟﻌﻠﻨ ﻓ ﻋﻴﻦ ﻨ ﺱ ﺒﻴﺮ‬
    ﴾‫ﺍ‬ َِ‫ﺎ ِ ﻛ‬‫ ِ ﺍﻟ‬ َ‫ِْﻰ ِﻰ ﺃ‬  ‫ﺍ‬
Ya Allah jadikanlah aku di mataku terlihat kecil. Dan
jadikanlah aku di mata manusia terlihat besar

         ‫ﺻﻮ ﻟﻔﻘﻪ‬
        * ِ ْ ِ ْ‫ﻝُ ﺍ‬  ُ‫* ﺃ‬
         Ushulul Fiqhi

           ‫ﺍ ﻣﻮﺭ ﺑﻤ ﺻﺪﻫ‬
          ﴾‫ﺎ‬ ِ ِ ‫ﻘَﺎ‬ ِ    ُ‫٠٠١. ﴿ْﻷ‬
Semua perkara tergantung      pada   maksud-
maksudnya (niatnya)

   ‫ﻣ ﺻﺪ ﻠﻔﻆ ﻋ ﻰ ﻧﻴ ِ ﻼﻓﻆ‬
  ﴾ِ ِ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ِ  ‫ﻠ‬ ِ ْ ‫ ﺍﻟﱠ‬ ِ ‫ﻘَﺎ‬ ﴿ .١٠١
Tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang
mengucapkan

        ‫ﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﺰ ﺑ ﺸﻚ‬
        ﴾  ‫ﺍﻝُ ِﺎﻟ‬  َ‫ ﻻ‬ ِ ْ‫٢٠١. ﴿ﺍ‬
Keyakinan tidak akan dihapus sebab suatu
keraguan

    ‫ﺍ ﻣﺮ ﺑ ﺸﻲﺀ ﻬﻰ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ‬
    ﴾ِ ِ    َ‫ ِ ﻧ‬  ‫ ِﺎﻟ‬ َ‫٣٠١. ﴿ْﻷ‬
Perintah melakukan sesuatu berarti larangan

           ﴾  29  ﴿
melakukan kebalikannya

     ‫ﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺸﻲﺀ ﻣﺮ ﻀﺪﻩ‬
    ﴾ِ ِ ‫ ِﺑ‬ َ‫ ِ ﺃ‬  ‫ ِ ﺍﻟ‬  ‫٤٠١. ﴿ﺍﻟ‬
Larangan melakukan sesuatu berarti perintah
melakukan kebalikannya

ِ ‫ـ‬  ‫ﺍ‬ ‫ـ‬ ِ ِ   ‫ـ ِ ْﳌَ ْـ‬َ‫ِﻐَﺎﻝُ ِﻐ‬ ِ ْ﴿ .١٠٥
‫ﺍﻹﺷﺘ ﺑ ﻴ ﺮ ﺍ ﻘ ﺼﻮﺩ ﺇﻋ ﺮ ﺽ ﻋ ﻦ‬

                   ‫ﺍ ﻘﺼﻮﺩ‬
                  ﴾ِ   ْ َ‫ْﳌ‬
Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan
tujuan berarti penyimpangan dari tujuan

       ‫ﻈ ﻫﺮ ﻳﺪﻝ ﻋ ﻟﺒ ﻃﻦ‬
      ﴾ِ ِ ‫ﺎ‬ْ‫ﻠَﻰ ﺍ‬ ‫ ﱡ‬   ِ ‫٦٠١. ﴿ﺍﻟ ﱠﺎ‬
Penampilan luar menunjukkan penampilan dalam

‫ﺇ ﻭﺳﺪ ﺍ ﻣﺮ ﺇ ﻴﺮ ﻫﻠ ﻪ ﻧ ﻈﺮ‬
ِ ِ َ‫ِـ ِ ﻓَـﺎْﺘ‬ َ‫ ِ ﺃ‬َ‫ ِﻟَﻰ ﻏ‬ َ‫ ْﻷ‬   ‫٧٠١. ﴿ِﺫَﺍ‬

                   ‫ﺴ ﻋﺔ‬
                  ﴾ِ  ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟ‬
Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan
ahlinya maka tunggulah kehancurannya            ﴾  30  ﴿
        ‫ﻣ ﺣﺮﻡ ﻓﻌ ﻪ ﺣﺮﻡ ﺒﻪ‬
       ﴾ َ‫ ﻃَﻠ‬   ُ‫ﻠ‬ ِ   ‫ﺎ‬ ﴿ .١٠٨
Sesuatu yang haram melakukannya maka haram
mencarinya

      ‫ﻣ ﺣﺮﻡ ﺧ ﻩ ﺣﺮﻡ ﺇﻋ ﺅﻩ‬
     ﴾ ‫ﻄَﺎ‬ ِ   ُ‫ﺬ‬ َ‫ ﺃ‬  ‫ﺎ‬ ﴿ .١٠٩
Sesuatu yang haram mengambilnya maka haram
memberikannya

 ‫ﻳ ﺘﻢ ﻟﻮ ﺟ ﺐ ﺇﻻ ﺑ ﻪ ﻬ‬               ‫ﻣ‬
‫ــــﻮ‬َ‫ ِ ﱠ ِــــ ِ ﻓ‬ ‫ﺍ ِــــ‬ ْ‫ ﺍ‬ ِ‫ــــ‬ َ‫ــــﺎ ﻻ‬ ﴿ .١١٠

                         ‫ﻭ ﺟﺐ‬
                        ﴾ ِ ‫ﺍ‬
Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban
kecuali dengannya maka sesuatu itu juga wajib

        ‫ﻟﻤﺸﻘ ﺠﻠﺐ ﺘﻴﺴﻴﺮ‬
        ﴾ ِ ‫ ﺍﻟﱠ‬ ِ َ‫ ﱠﺔُ ﺗ‬  ْ‫١١١. ﴿ﺍ‬
Kesulitan mendatangkan kemudahan

              ‫ﺍ ﻌ ﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
             ﴾ٌ  ‫ ﱠ‬   ‫ﺎ‬ ‫٢١١. ﴿ْﻟ‬
Adat itu bisa dijadikan hukum         (jika tidak
bertentangan dengan agama)


             ﴾  31  ﴿
 ‫ﺍﻹﺟﺘﻬ ﺩ ﻳ ﻨ ﺺ ﻳ ﻨ ﺾ‬
( ُ‫ﻘ‬‫ــــ ـ‬ َ‫ )ﻻ‬ ُ‫ﻘ‬‫ــــ ـ‬ َ‫ ﻻ‬ ‫ــــــﺎ‬ ِ ِ ْ﴿ .١١٣

                   ‫ﺑﺎﻹﺟﺘﻬ ﺩ‬
                   ﴾ِ ‫ﺎ‬ ِ ِ ْ ِ
Ijtihad tidak bisa dikurangi (tidak bisa batal) sebab
ijtihad lain

    ‫ﺇ ﺟ ﻤ ﻊ ﻟﺤ ﻼ ﻭ ﻟﺤ ﺮ ﻡ‬
‫ ﻏَﻠَـ ـﺐ‬‫ﺍ‬ ‫ـ ـ‬ ْ‫ﺍ‬ ُ‫ﻝ‬ ‫ـ ـ‬ ْ‫ ﺍ‬ ‫ـ ـ‬ َ‫ﺘ‬ ‫٤١١. ﴿ِﺫَﺍ ﺍ‬

                     ‫ﻟﺤﺮ ﻡ‬
                    ﴾‫ﺍ‬  ْ‫ﺍ‬
Jika berkumpul antara perkara halal dan perkara
haram maka perkara haram mengalahkannya

 ‫ﺍﻹﻳ ﺭ ﰲ ﻟ ﺮﺏ ﻣﻜ ﺮﻭﻩ ﻭﻓ ﻴﺮﻫ‬
‫ـﺎ‬ ِ َ‫ِـﻲ ﻏ‬   ‫ ْـ‬ ِ  ُ‫ ِ ﺍْﻘ‬ ‫ﺜَﺎ‬ِ ْ﴿ .١١٥

                    ‫ﻣﺤﺒﻮﺏ‬
                   ﴾    
Mempersilahkan dalam ibadah itu dimakruhkan
sedangkan dalam lainnya itu disunnatkan

                 ‫ﺘ ﺑﻊ ﺑﻊ‬
                 ﴾ ِ‫ ﺗَﺎ‬ ِ‫٦١١. ﴿ﺍﻟﱠﺎ‬
Sesuatu yang ikut maka hukum yang berkaitan

            ﴾  32  ﴿
dengannya juga ikut (pada yang diikuti)

      ‫ﻟﺤﺮ ﻳﺪﺧ ﺤﺖ ﻟﻴﺪ‬
     ﴾ِ ْ‫ ﺍ‬  َ‫ﻞُ ﺗ‬   َ‫ ﻻ‬  ْ‫٧١١. ﴿ﺍ‬
Orang merdeka tidak akan masuk di bawah
kekuasaan

    ‫ﺇﻋﻤ ﻟ ﻼﻡ ﻭ ﻣﻦ ﺇﻫﻤ ﻟﻪ‬
   ﴾ِ ِ‫ﺎ‬  ِ  ِ ‫ﻟَﻰ‬ َ‫ِ ﺃ‬ َ‫ﺎﻝُ ﺍْﻜ‬  ِ﴿ .١١٨
Menggunakan pendapat itu lebih utama dari
membuangnya

   ‫ﻟ ﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻟﺨﻼﻑ ﻣﺴ ﺤﺐ‬
  ﴾  َ‫ﺘ‬  ِ  ِ ْ‫ ﺍ‬ ِ    ُ‫٩١١. ﴿ﺍْﺨ‬
Keluar dari perbedaan itu disunnatkan

         ‫ﺪﻓﻊ ﻗﻮ ﻣﻦ ﺮﻓﻊ‬
        ﴾ِ ْ ‫ ﺍﻟ‬ ِ ‫ﻯ‬ َْ‫ ﺃ‬ ْ ‫٠٢١. ﴿ﺍﻟ‬
Mencegah itu lebih kuat dari mengatasi

     ‫ﺮﺧﺺ ﻨ ﺑ ﻟﻤﻌ ﺻ‬
    ﴾‫ﺎ ِﻰ‬  ْ‫ﺎﻁُ ِﺎ‬ُ‫ ﻻَ ﺗ‬   ‫١٢١. ﴿ﺍﻟ‬
Keringanan hukum     tidak  dikaitkan  dengan
kemaksiatan

       ‫ﺮﺧﺺ ﻨ ﺑ ﺸﻚ‬
      ﴾  ‫ﺎﻁُ ِﺎﻟ‬ُ‫ ﻻَ ﺗ‬   ‫٢٢١. ﴿ﺍﻟ‬
Keringanan hukum tidak dikaitkan dengan keraguan

           ﴾  33  ﴿
      ‫ﻳﻨﺴﺐ ﺇ ﺳ ﻛﺖ ﻮﻝ‬
      ﴾ٌ  َ‫ﺎِ ٍ ﻗ‬ ‫ ِﻟَﻰ‬   َ‫٣٢١. ﴿ﻻ‬
Tidak dihubungkan terhadap seseorang yang diam,
suatu pembicaraan pun

  ‫ﻣ ﻥ ﻛ ﺮ ﻌﻼ ﻥ ﻛ ﺮ ﻀﻼ‬
 ﴾ ْ َ‫ ﻓ‬ َ‫ ﺃَ ْﺜ‬ ‫ ﻛَﺎ‬  َ‫ ﻓ‬ َ‫ ﺃَ ْﺜ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬ ﴿ .١٢٤
Sesuatu yang banyak pekerjaannya maka banyak
pula keutamaannya

        ِ ‫ﻟ ﺮﺽ ﻓ ﻣﻦ ﻨﻔ‬
        ﴾‫ ْﻞ‬‫ ﺍﻟ‬ ِ ُ‫ ﺃَْﻀَﻞ‬  َ‫٥٢١. ﴿ﺍْﻔ‬
Ibadah fardlu lebih utama dari ibadah sunnat

  ‫ﻟ ﻀﻴ ﻟﻤ ﻌﻠ ﺑ ﻨﻔﺲ ﻟﻌﺒ ﺩﺓ ﻭ‬
‫ﻟَـﻰ‬ َ‫ِ ﺃ‬ ‫ـﺎ‬ِ ْ‫ ْ ِ ﺍ‬‫ﱠﻘَﺔُ ِـ‬ َ‫ﺘ‬ ْ‫ﻠَﺔُ ﺍ‬ِ َ‫٦٢١. ﴿ﺍْﻔ‬

             ‫ﻣﻦ ﻟﻤ ﻌﻠ ﺔ ﺑﻤ ﻧﻬ‬
            ﴾‫ﺎ‬ ِ‫ﻜَﺎ‬ ِ ِ َ‫ﱠﻘ‬ َ‫ﺘ‬ ْ‫ ﺍ‬ ِ
Keutamaan yang berkaitan pada dzatnya ibadah, itu
lebih utama dari keutamaman berkaitan dengan
tempatnya

     ‫ﻟﻮ ﺟﺐ ﻳﺘﺮ ﺇﻻ ﻟﻮ ﺟﺐ‬
     ﴾ٍ ِ ‫ﺍ‬ ِ ‫ﻙُ ِ ﱠ‬ ْ َ‫ ﻻ‬ ِ ‫ﺍ‬ ْ‫٧٢١. ﴿ﺍ‬
Kewajiban   tidak  ditinggalkan   kecuali    untuk
kewajiban

             ﴾  34  ﴿
   ‫ﻣ ﺣﺮﻡ ﺳﺘﻌﻤ ﻪ ﺣﺮﻡ ﺗ ﻩ‬
   ﴾ُ‫ ﺍﱢﺨَﺎﺫ‬   ُ‫ﺎﻟ‬  ِ ‫ ﺍ‬  ‫ﺎ‬ ﴿ .١٢٨
Sesuatu yang haram mempergunakannya maka
haram pula mengambilnya

            ‫ﻟﻤﺸ ﻮ ﻳﺸ‬
          ﴾ُ‫ﻐَﻞ‬  َ‫ﻝُ ﻻ‬ ُ‫ﻐ‬  ْ‫٩٢١. ﴿ﺍ‬
Orang yang sedang sibuk tidak pantas disibukkan

 ‫ﻣﻦ ﺳ ﻌﺠ ﺷﻴﺌ ﺒ ﻭ ﻧ ﻪ ﻋﻮﻗ‬
‫ِـﺐ‬  ِ ‫ﺍِـ‬ َ‫ـﻞَ ﺃ‬َ‫ًﺎ ﻗ‬ َ‫ﻞ‬  َ‫ﺘ‬ ‫ ِ ﺍ‬ ﴿ .١٣٠

                   ‫ﺑﺤﺮﻣ ﻧﻪ‬
                  ﴾ِ ِ‫ﺎ‬  ِ ِ
Barang siapa terburu-buru mengeluarkan sesuatu
sebelum waktunya maka akan dijadikan menyesal
dengan ketidak matangannya

        ‫ﻨﻔ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻟ ﺮﺽ‬
       ﴾ِ  َ‫ ﺍْﻔ‬ ِ    َ‫ ْﻞُ ﺃ‬‫١٣١. ﴿ﺍﻟ‬
Ibadah sunat lebih luas daripada ibadah fardlu

 ‫ﻀﻌﻴﻒ ﻭ‬        ‫ﻳ ﺪ ﺧ ﺍ ﻮﻱ ﻋ‬
َ‫ﻻ‬ ِ ِ ‫ﻠَـــﻰ ﺍﻟـــ ﱠ‬  ِ ‫ﻞُ ْﻟﻘَـــ‬  ‫ـــ‬﴿ .١٣٢

                   ‫ﻋﻜﺴﻪ‬
                  ﴾  ْ 
            ﴾  35  ﴿
Yang kuat bisa masuk terhadap yang lemah, tidak
bisa sebaliknya

  ‫ﺍ ﺻ ﺑ ﺀ ﻣ ﻥ ﻋﻰ ﻣ ﻥ‬
  ﴾ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬  ‫ﻠ‬  ‫ﺎ ﻛَﺎ‬  ‫ﻘَﺎ‬ ُ‫ﻞ‬ َ‫٣٣١. ﴿ْﻷ‬
Hukum asal adalah tetapnya sesuatu yang ada atas
apa yang ada

         ‫ﻀﺮﺭ ﻳﺰ ﺑ ﻀﺮﺭ‬
         ﴾ِ  ‫ﺍﻝُ ِﺎﻟ ﱠ‬  َ‫ ﻻ‬  ‫٤٣١. ﴿ﺍﻟ ﱠ‬
Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya

 ‫ﺇ ﻌ ﺭﺽ ﺩﻟ ﻴﻼﻥ ﺣ ﺪﻫﻤ ﻘ ﻀ‬
‫ﺎ ﺗَ ْﺘَـ ِﻲ‬   ‫ـ‬ َ‫ ِ ﺃ‬ ‫ِـ‬   ‫ﺎ‬ َ‫٥٣١. ﴿ِﺫَﺍ ﺗ‬

  ‫ﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺍ ﺧﺮ ﺍﻹﺑ ﺣ ﺪﻡ ﺘﺤﺮﻳﻢ‬
  ﴾ ِ  ‫ ﺍﻟﱠ‬ ُ‫ﺔَ ﻗ‬ ‫ﺎ‬ِ ْ   ‫ْﻵ‬  ِ  ‫ﺍﻟﱠ‬
Jika bertentangan dua dalil, yang satu mengendaki
hukum haram yang satunya lagi menghendaki
hukum mubah, maka dalil yang mengharamkan
harus didahulukan

‫ﺇ ﻌ ﺭﺽ ﻟﻤ ﻧﻊ ﻭ ﻟﻤﻘ ﻀ ﺪ‬
‫ﻡ‬ ‫ ْﺘَـ ـ ِﻲ ﻗُـ ـ‬ ْ‫ﺍ‬  ِ‫ـ ـﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬  ‫ـــﺎ‬ َ‫٦٣١. ﴿ِﺫَﺍ ﺗ‬

                      ‫ﻟﻤ ﻧﻊ‬
                     ﴾ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ﺍ‬
Jika bertentangan sesuatu yang mencegah dan

             ﴾  36  ﴿
sesuatu yang menghendaki pelaksanaan maka
sesuatu yang mencegah itu harus didahulukan

‫ﺇ ﺟ ﻤ ﻊ ﻣ ﺮ ﻥ ﻣ ﻦ ﺟ ﻨﺲ ﻭ ﺣ ﺪ‬
ٍ ‫ﺍ ِ ـ‬ ٍ ‫ ِ ـ‬ ‫ﺍ ِ ِ ـ‬ ‫ ـ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ ـ‬ َ‫ﺘ‬ ‫٧٣١. ﴿ِﺫَﺍ ﺍ‬

 ‫ﻭ ﻢ ﻳﺨ ﻠ ﻒ ﻣﻘ ﺼﻮﺩﻫﻤ ﺩﺧ ﺣ ﺪﻫﻤ‬
‫ﺎ‬   ‫ـ‬ َ‫ـﻞَ ﺃ‬  ‫ﺎ‬     ‫ ْـ‬  ‫ ْﺘَِـ‬  َ‫ﻟ‬

                    ‫ﻓ ﺍ ﺧﺮ‬
                   ﴾ِ  ‫ِﻲ ْﻵ‬
Jika berkumpul dua perkara dari jenis yang sama
dan tidak berbeda tujuannya maka salah satunya
bisa masuk pada yang lain

    ‫ﻀﺮﻭﺭ ﺕ ﺒﻴﺢ ﻟﻤﺤ ﻮﺭ ﺕ‬
    ﴾ِ ‫ﺍ‬  ُ‫ﻈ‬  ْ‫ ﺍ‬ ُِ‫ ﺗ‬ ‫ﺍ‬   ‫٨٣١. ﴿ﺍﻟ ﱠ‬
Darurat memperbolehkan perkara-perkara haram

         ‫ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺪﺭ ﺑ ﺪﺭﻫ‬
        ﴾‫ﺎ‬ ِ  َ‫ ِﻘ‬  َ‫ ﺗُﻘ‬   ‫٩٣١. ﴿ﺍﻟ ﱠ‬
Hukum darurat     itu  diukur  sesuai    (dosis)
kebutuhannya

       ‫ﻣ ﺟ ﻟﻌﺬﺭ ﺑﺰﻭ ﻪ‬
       ﴾ِ ‫ﺍِﻟ‬  ِ َ‫ ْ ٍ ﺯَﺍﻝ‬ ِ َ‫ﺎﺯ‬ ‫ﺎ‬ ﴿ .١٤٠
Sesuatu yang diperbolehkan karena suatu udzur
maka hukum bolehnya menjadi hilang dengan

             ﴾  37  ﴿
hilangnya udzur itu

      ‫ﻟﻤ ﻧﻊ ﻋ ﺩ ﻟﻤﻤﻨﻮﻉ‬          ‫ﺇ‬
     ﴾    ْ‫ ﺍ‬ ‫ﺎ‬  ِ‫ﺎ‬ ْ‫١٤١. ﴿ِﺫَﺍ ﺯَﺍﻝَ ﺍ‬
Jika sesuatu yang mencegah telah hilang maka
sesuatu yang dicegah harus dikembalikan

         ‫ﺗﺴﻊ‬       ‫ﺍ ﻣﺮ ﺇ‬
         ﴾  ‫ ِﺫَﺍ ﺿَﺎﻕَ ﺍﱠ‬ َ‫٢٤١. ﴿ْﻷ‬
Sesuatu jika telah sempit maka hukumnya akan
meluas

       ‫ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺪﺭ ﺑ ﺸﺒﻬ ﺕ‬
       ﴾ِ ‫ﺎ‬  ‫ﺃُ ِﺎﻟ‬  ُ‫ ﺗ‬    ْ‫٣٤١. ﴿ﺍ‬
Hukuman-hukuman ditolak sebab perkara-perkara
samar

‫ﻳ ﺤﻤ ﻀﺮﺭ ﻟ ﺹ ﻟ ﺪﻓﻊ ﻀﺮﺭ‬
ِ  ‫ْ ِ ﺍﻟ ـ ﱠ‬ ‫ ِ ـ‬ ‫ ﺍْﺨَــﺎ‬  ‫ ـﻞُ ﺍﻟ ـ ﱠ‬  َ‫ﺘ‬﴿ .١٤٤

                      ‫ﻟﻌ ﻡ‬
                     ﴾‫ﺎ‬ ْ‫ﺍ‬
Boleh melakukan bahaya yang khusus untuk
menolak bahaya yang umum

 ‫ﻀﺮﺭ ﺍ ﺷﺪ ﻳﺰ ﺑ ﻀﺮﺭ ﺍ ﺧﻒ‬
﴾  َ‫ ِ ْﻷ‬ ‫ﺍﻝُ ِﺎﻟ ﱠ‬    َ‫ ْﻷ‬  ‫٥٤١. ﴿ﺍﻟ ﱠ‬
Bahaya yang lebih besar boleh dicegah dengan

             ﴾  38  ﴿
melakukan bahaya yang lebih kecil

 ‫ﺇ ﻌ ﺭ ﺖ ﻣﻔ ﺴﺪ ﻥ ﺩﻓ‬
‫ِــــــﻊ‬ ِ ‫ﺗَﺎ‬  ‫ ْــــــ‬  ‫ﺿَــــــ‬ ‫ﺎ‬ َ‫٦٤١. ﴿ِﺫَﺍ ﺗ‬

    ‫ﻋ ﻤﻬﻤ ﺮﺭ ﺑ ﺭﺗ ﺏ ﺧﻔﻬﻤ‬
   ﴾‫ﺎ‬ ِ‫ ﱢ‬ َ‫ِﻜَﺎ ِ ﺃ‬ ‫ﺍ ِﺎ‬  َ‫ﺎ ﺿ‬  َ‫ﻈ‬ َ‫ﺃ‬
Jika bertentangan dua kerusakan maka boleh
dicegah bahaya paling besarnya secara darurat
dengan melaksanakan bahaya paling kecilnya

          ‫ﻳﺨ ﺭ ﻫﻮﻥ ﺸﺮﻳﻦ‬
         ﴾ِ   ‫ ﺍﻟ‬   َ‫ ﺃ‬ ‫ ْﺘَﺎ‬﴿ .١٤٧
Hendaknya dipilih paling ringannya dua bahaya

ِ ‫ْـــ‬ ‫ﻠَـــﻰ‬  ‫ﻘَـــ‬ ِ ‫ﻔَﺎ ِـــ‬ ْ‫ ﺍ‬   ﴿ .١٤٨
‫ﺩﺭﺀ ﻟﻤ ﺳ ﺪ ﻣ ﺪﻡ ﻋ ﺟﻠ ﺐ‬

                   ‫ﻟﻤﺼ ﻟﺢ‬
                   ﴾ِ ِ‫ﺎ‬  ْ‫ﺍ‬
Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada
mendatangkan kemaslahatan

         ‫ﺘ ﺑﻊ ﻳﻨ ﺮﺩ ﺑ ﻟﺤﻜﻢ‬
        ﴾ِ ْ  ْ‫ ِﺎ‬ ِ َ‫ﻔ‬ َ‫ ﻻ‬ ِ‫٩٤١. ﴿ﺍﻟﱠﺎ‬
Sesuatu yang ikut tidak terpisah hukumnya (dari
sesuatu yang diikuti)


            ﴾  39  ﴿
    ‫ﺇ ﺳ ﺍ ﺻ ﺳ ﻟ ﺮﻉ‬
   ﴾  َ‫ﻘَﻂَ ﺍْﻔ‬ ُ‫ﻞ‬ َ‫ﻘَﻂَ ْﻷ‬ ‫٠٥١. ﴿ِﺫَﺍ‬
Jika yang pokok telah gugur maka gugurlah cabang

  ‫ﻟﻮﺻ ﻒ ﻓ ﻟﺤ ﺿ ﺮ ﻐ ﻮ ﻭﻓ‬
‫ِـــﻲ‬  ‫ﺎ ِـــ ِ ﻟَ ْـــ‬ ْ‫ ِـــﻲ ﺍ‬ ‫ـــ‬  ْ‫١٥١. ﴿ﺍ‬

                 ‫ﻟ ﺋﺐ ﻣﻌ ﺒﺮ‬
                ﴾ َ‫ﺘ‬  ِ ِ‫ﺍْﻐَﺎ‬
Memberikan sifat terhadap sesuatu yang tampak
jelas adalah sesuatu yang sia-sia, sedangkan
terhadap sesuatu yang ghaib (tidak di hadapan) itu
bisa dijadikan ibarat

ِ ‫ﻞُ ِﻟَﻰ ﺍْﻔَﺎ ِ ِ ﻻَ ِﻟَﻰ ْﻵِـ‬ ِ ْ‫ ﺍ‬ ‫ﻀَﺎ‬﴿ .١٥٢
‫ﻳ ﻑ ﻟﻔﻌ ﺇ ﻟ ﻋﻞ ﺇ ﺍ ﻣ ﺮ‬

             ‫ﻣ ﻢ ﻳ ﻦ ﻣﺠﺒﺮ‬
            ﴾‫ﺍ‬    ُ‫ﻜ‬  َ‫ﺎ ﻟ‬
Perbuatan dihubungkan kepada pelakunya bukan
pada orang yang memerintahkannya selama bukan
karena dipaksa

ِ ‫ْــ‬ ‫ ِ ِــﻲ‬  ‫ ْ ِ ِﺎﻟﱠــ‬ ‫ ﺍﻟــ‬ ‫ــ‬َ‫٣٥١. ﴿ﺃ‬
‫ﻣ ﺮ ﺸﺨﺺ ﺑ ﺘ ﺼﺮﻑ ﻓ ﻣﻠ ﻚ‬


            ﴾  40  ﴿
                    ‫ﻴﺮﻩ ﺑ ﻃﻞ‬
                   ﴾ٌ ِ ‫ﺎ‬ ِِ َ‫ﻏ‬
Perintah seseorang untuk membelanjakan harta
milik orang lain adalah perintah yang batal

‫ﻳﺠﻮ ﺣﺪ ﻥ ﻳ ﺼﺮﻑ ﻓ ﻣﻠ ﻚ‬
ِ ‫ْـ‬ ‫ ِـﻲ‬   ‫ﺘَـ‬  َ‫ ٍ ﺃ‬ َ‫ﺯُ ِﻷ‬   َ‫٤٥١. ﴿ﻻ‬

                  ‫ﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ‬
                 ﴾ِ ِْ ِِ ‫ ِِ ِ ﱠ‬َ‫ﻏ‬
Tidak boleh seseorang membelanjakan harta milik
orang lain kecuali dengan ijinnya

‫ﻳﺠ ﻮ ﺣ ﺪ ﻥ ﻳﺄﺧ ﻣ ﻴ ﺮﻩ‬
ِِ ‫ ـ‬َ‫ــﺎﻝَ ﻏ‬ َ‫ ـﺬ‬ ْ   َ‫ ـ ٍ ﺃ‬ َ‫ﺯُِﻷ‬ ‫ ـ‬  َ‫٥٥١. ﴿ﻻ‬

             ‫ﺑ ﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ‬
            ﴾‫ ِ ﱟ‬  ٍ  ِ َ‫ِﻐ‬
Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain
dengan tanpa adanya sebab syar'iy

‫ﻣﻦ ﺳﻌ ﻓ ﻘ ﺾ ﻣ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﻬﺘ ﻪ‬
ِ ‫ِـ‬ِ  ‫ ِـ‬ ‫ـﺎ ﺗَـ‬ ِ ‫ﻰ ِﻲ ﻧَ ْـ‬    ﴿ .١٥٦

            ‫ﺴﻌﻴﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋ ﻴﻪ‬
            ﴾ِ َ‫ﻠ‬         َ‫ﻓ‬
Barangsiapa berusaha untuk membatalkan sesuatu

             ﴾  41  ﴿
yang telah selesai sebab keputusan resmi dari
dirinya maka usaha pembatalannya ditolak.

        ‫ﺔ‬‫ﻣﻌﺮ ﺣﻘﻴ ﺔ ﻟﻤﺤ‬
       * ِ ‫ﺒ‬  ْ‫ﻘَ ِ ﺍ‬ِ  ُ‫ ِﻓَﺔ‬  *
   Mengenal Lebih Dalam Hakikat Cinta

ِ ‫ ـ‬ َ‫ﻝَ ﺍْﻔ‬ َ‫ ﺃ‬ ِ‫ ﻓ ـ‬‫ﺍ‬ ‫ــﺎ ﺗَ ـ‬ َ‫ﻝ‬ َ‫ ﺃ‬  ‫٧٥١. ﴿ﻻَ ﺗَ ْ ـ‬
‫ﻔ ﺮﺡ ﻭ ﻣ ﺮ ﻩ َ ﺈﻥ ﻭ ﻟ ﺠ ﺮ‬

                   ‫ﻟ ﺠﺮ ﻟ ﺬﺏ‬
                   ﴾ ِ َ‫ ﺍْﻜ‬  َ‫ﺍْﻔ‬
Jangan terlena pada pandangan pertama. Karena
sesungguhnya awal fajar adalah fajar yang dusta.

‫ﺭﺑﻤ ﻳﺒﻴ ﻊ ﺍﻻﻧ ﺴ ﻥ ﺷ ﻴﺌ ﺪ ﺷ ﺮ ﻩ‬
‫ﺍ‬ ‫ ـ‬  ‫ًﺎ ﻗَ ـ‬‫ ـ‬  ‫ﺎ‬ ‫ ْ ِْ ـ‬ ‫ ـ‬ِ ‫ ـﺎ‬  ﴿ .١٥٨

          ‫ﻜﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻠ ﺎ ﺪ ﻫﻮ ﻩ‬
          ﴾‫ﺍ‬   َ‫ ﻗَْﺒ ً ﻗ‬ ِ َ‫ ﻻ‬ ِ ‫ﻟ‬
Seringkali manusia bisa membeli apa-apa yang
dibelinya, namun dia tidak dapat membeli hati yang
dicintainya

 ‫ﱠـ ـ‬ َ‫ﺘ‬ ‫ـــﺎ‬ ِ ‫ ِ ِ ًـــﺎ‬  ‫ﺿَـــﻰ ِﺎﻟـ ـ‬ ‫٩٥١. ﴿ﺍﻟ‬
‫ﺑ ﺸﻲﺀ ﺭﺿ ﺑﻤ ﻳ ﻮﻟ ﺪ‬               ‫ﺮ‬


              ﴾  42  ﴿
                    ‫ﻣﻨﻪ‬
                   ﴾ ِ
Senang terhadap sesuatu berarti senang terhadap
seuatu yang lahir dari sesuatu itu

          ‫ﻴﻒ ﻧﺖ ﺳ ﻌﻮ‬
         * ‫ﺩ‬  َ‫ﺘ‬  َْ‫ ﺃ‬ َ‫٠٦١. ﴿ﻛ‬

 ‫ﻭﻣ ِﻦ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻋﻮ‬
﴾‫ﺩ‬    ٍ   ‫ﺎ ﻣ‬  *
Bagaimana engkau akan kembali,
Padahal tidak pernah ada hari yang dijanjikan
secara pasti

        ‫ﺍ ﺮﺀ ﻋ ﺩﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ‬
        ﴾ِ ِِ ِ ِ ‫ﻠَﻰ‬   َ‫١٦١. ﴿ْﳌ‬
Seseorang berada di atas agama kekasihnya

       ‫ﺍﻥ ﻳ ﻣﻲ ﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ‬
      * ً     َ‫ ﻛَﺎﻧ‬ ِ‫ﺎ‬َ‫ّ ﺃ‬ ِ﴿ .١٦٢

 ‫ﻗﺼﺔ ﻓﻴ ﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ‬
﴾     َ‫ﻬﺎَ ﻛَﺎﻧ‬ِ ٌ ّ ِ *
Sesungguhnya hari-hariku sangat aku cinta.
Kisah di dalamnya telah menjadi bukti nyata.           ﴾  43  ﴿
     ‫ﻧﺖ ﻭ ﻣ ﻦ ﺜ ﺒﺖ ﻓ ﻠ ﺒ‬
    * ‫ ِﻲ ﻗَِْﻲ‬ َْ‫ ﺗ‬  ُ‫ﻝ‬ َ‫٣٦١. ﴿ﺃَْ ِ ﺃ‬

 ‫ﺇﻥ ﺮﺕ ﺇ ﻲ ﺮﻓﺮﻑ ﻠﺒ‬
﴾‫ ﻗَِْﻲ‬  ْ َ‫ ﺗ‬ َ‫ ِ ِﻟ‬ َ‫ ﻧَﻈ‬ ِ *
Engkau adalah wanita pertama yang menetap di
dalam hatiku.
Saat kau melihat padaku, berdebarlah hatiku.

   ‫ﻟ ﻮﻧﻬ ﺟﻤﻴ ﺔ ﺣﺒﻬ ﻡ ﺣﺒﻬ‬
‫ــ ـﺎ‬ ِ ُ‫ ﺃ‬َ‫ــ ـﺎ ﺃ‬ ِ ُ‫ﻠَــ ـ ً ﻓَﺄ‬ِ  ‫ـــﺎ‬ ِ َ‫٤٦١. ﴿ﺃَِﻜ‬

                   ‫ﺭ ﻫ ﺟﻤﻴ ﺔ‬
                   ﴾ً َ‫ﻠ‬ِ  ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ َ‫ﻓَﺄ‬
Apakah karena keberadaannya yang indah, lalu aku
mencintainya. Atau karena aku mencintainya, lalu
aku melihatnya indah?

     ‫ﻦ ﺟﻤﻴﻼ ﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺟﻤﻴﻼ‬
     ﴾ ِ      ْ‫ ﺍ‬ َ‫ ﺗ‬ ِ   ُ‫٥٦١. ﴿ﻛ‬
Jadilah orang indah niscaya kamu akan melihat
yang ada ini indah

 ‫ﻟﻌﻤ ﻋ ﻟﻤﺤﺒﺔ ﻳﺪﺧ ﻪ ﻟ ﻮﺭ‬
﴾  ُ‫ ﺍْﻔُﺘ‬ ُ‫ﻠ‬   َ‫ ِ ﻻ‬  ْ‫ﻠَﻰ ﺍ‬ ُ‫ﻞ‬  ْ‫٦٦١. ﴿ﺍ‬
Perbuatan atas dasar cinta tidak pernah dimasuki
rasa bosan

              ﴾  44  ﴿
 ‫ﻭﻣﻦ ﻋﻼﻣ ﺕ ﻟﺤﺐ ﻥ ﺤﺐ ﺟﻤﻴ‬
‫ﻊ‬ِ   ِ ُ‫ ﺗ‬ ‫ َﺃ‬  ْ‫ﺎ ِ ﺍ‬    ِ ﴿ .١٦٧

                ‫ﻣ ﻳ ﺮﺡ ﺣﺒﻴﺒﻚ‬
                ﴾ ِ   َ‫ﻔ‬ ‫ﺎ‬
Termasuk tanda-tanda cinta adalah engkau
mencintai segala apa yang bisa membuat
kekasihmu bahagia

   ‫ﻟﻤﺤﺐ ﻳﺴ ﻡ ﻣﻦ ﻼﻡ ﺣﺒﻴﺒﻪ‬
  ﴾ِ ِِ ِ َ‫ ﻛ‬ ِ َ‫ﺄ‬  َ‫ ﻻ‬ ِ  ْ‫٨٦١. ﴿ﺍ‬
Seorang pecinta tidak akan bosan dari perkataan
kekasihnya

  ‫ــ‬    ‫ــ‬  ِ  ‫ــ‬  ْ‫ ﺍ‬ ‫ــ‬ِ ﴿ .١٦٩
‫ﺣﺒﻴ ﺐ ﻟﻤﺤﺒ ﻮﺏ ﻣﺤﺒ ﻮﺏ ﻭﻋ ﺪﻭﻩ‬

                       ‫ﻋﺪﻭ‬
                       ﴾  
Kekasihnya kekasih adalah kekasih. Musuhnya
kekasih adalah musuh.

 ‫ ِ ـ‬ ِ َ‫ﺘ‬ ‫ ـ‬  ‫ﻟَ ـ‬  ِ َ‫ﺘ‬ ‫ ـ‬  ‫ ﻟَ ـ‬ ‫ ِ ـ‬ ْ‫٠٧١. ﴿ﺍ‬
‫ﻟﻤﺤ ﺐ ﻢ ﻳ ﺴ ﺮﺡ ﻭ ﻦ ﻳ ﺴ ﺮﻳﺢ ﻣ ﻦ‬

                   ‫ﺫﻛﺮ ﻟﻤﺤﺒﻮﺏ‬
                  ﴾ِ    ْ‫ِ ْ ِ ﺍ‬
              ﴾  45  ﴿
Pecinta tidak beristirahat dan tidak akan pernah
beristirahat dari mengingat kekasihnya

 ‫ﻟﻤﺤﺒ ﻣﻮ ﻓ ﺔ ﻟﺤﺒﻴﺒﻪ ﻓ ﻞ ﺣ ﻝ‬
﴾ٍ ‫ﺎ‬ ‫ِ ِ ِﻲ ﻛُ ﱢ‬ِ ِ ٌ َ‫ﺍِﻘ‬  ُ‫ﺔ‬  ْ‫١٧١. ﴿ﺍ‬
Rasa cinta adalah penyesuaian diri terhadap
kekasihnya dalam setiap keadaan

 ‫ ﻛُﱠ ـ‬ ‫ ـ‬ َ‫ ﺗ‬ َ‫ ﺃ‬ ‫ ـ ِ ِ ـ‬  ْ‫ﻘَ ـﺔُ ﺍ‬ِ  ﴿ .١٧٢
‫ﺣﻘﻴ ﻟﻤﺤﺒ ﺔ ﻫ ﻲ ﻥ ﻬ ﺐ ﻠ ﻚ‬

                   ‫ﻟﺤﺒﻴﺒﻚ‬
                   ﴾ ِِ ِ
Sebenar-benarnya cinta adalah menyerahkan jiwa
ragamu untuk kekasihmu

        ‫ﻟﻤﺤﺒ ﺇﻳ ﺭ ﻟﻤﺤﺒﻮﺏ‬
        ﴾ِ    ْ‫ ﺍ‬ ‫ﺜَﺎ‬ِ ُ‫ﺔ‬  ْ‫٣٧١. ﴿ﺍ‬
Rasa cinta itu mendahulukan orang yang dicinta

     ‫ﻳ ﻣﻦ ﻮﻫﻢ ﻧ ﺴﺖ ﺫ ﺮﻩ‬
    *  ُ‫ ﺃَ ْﻛ‬  َ‫ ﺃَﱢﻲ ﻟ‬   َ‫ ﺗ‬  ‫ﺎ‬﴿ .١٧٤

‫ﻭ ﻳﻌ ﻢ ﻧ ﺴﺖ ﻧﺴ ﻩ‬
‫ﺎ‬ َْ‫ ﺃ‬  َ‫ ﺃَﱢﻲ ﻟ‬ َ‫ﻠ‬  ُ‫ﺍ‬ *

             ‫ﺭﻋ ﻣﻮﺩ ﻪ‬       ‫ﻭ ﻦ ﻧ‬
            *  َ‫ﺗ‬   ‫ﻰ‬  َ‫ ﺃَﱢﻲ ﻻَ ﺃ‬ َ‫ﻇ‬
            ﴾  46  ﴿
 ‫ﺣ ﺷ ﻱ ﻣﻦ ﻨﻪ ﻫ ﻭﺣ ﺷ ﻩ‬
﴾‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬  ‫ﺬَﺍ‬ ِ َ‫ ﻇ‬ ِ  ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ *
Wahai orang yang menyangka bahwa diriku sudah
tidak mengingatnya.
Allah tahu bahwa diriku tidak pernah melupakannya.
Orang itu menduga bahwa diriku tidak mampu
menjaga cintanya.
Betapa jauhnya diriku dari prasangkanya ini, betapa
jauhnya dia..

   ‫ﺒﻴ ﻣ ِﻴﺐ ﺑ ُﺮﺑﻪ‬          ‫ﺮ‬
  * ِ ِ ‫ ِ ِﻘ‬‫ﺒ‬‫ ﺍﻟْﺤ‬‫ ِﻦ‬‫ﺐ‬ِ‫ﺿَﻰ ﺍﻟْﺤ‬ ‫٥٧١. ﴿ﻳ‬

 ‫ﺩﻭﻥ ﻟﺒﻌ ﺩ ﻤ ﻳﺮﻳﺪ ﺳﻮ ﻩ‬
﴾‫ﺍ‬ ِ  ِ  ‫ﺎ‬ َ‫ﺎ ِ ﻓ‬ ِْ‫ ﺍ‬   *
Seorang kekasih rela terhadap kekasihnya dalam
kedekatannya,
Bukan jauhnya jarak. Maka dia tidak menginginkan
selainnya.

         ‫ﻈﺮﺓ ﺑﺘﺴ ﻣﺔ ﺴﻼﻡ‬
        *   َ‫ ٌ ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ِ‫ ﻓَﺎ‬ ْ َ‫٦٧١. ﴿ﻧ‬

‫ﻼﻡ ﻤﻮﻋﺪ ﻠ ﺀ‬
 ‫ ﻓَِﻘَﺎ‬ ِ   َ‫ ﻓ‬ َ‫* ﻓَﻜ‬


             ﴾  47  ﴿
             ‫ﻠ ﺀ ﻳ ﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺩﻭ ﺀ ﻭ‬
            *  َ‫ ﺃ‬ ‫ﺍ‬   ِ   ُ‫ﻜ‬  ‫ﻓَِﻘَﺎ‬

 ‫ﻓﺮ ﻕ ﻳ ﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺪ ﺀ‬
﴾ ‫ﺍ‬ ‫ ﺍﻟ‬ ِ   ُ‫ﻜ‬ ٌ ‫ﺍ‬ ِ *
Pandangan, senyuman, ucapan salam,
Pembicaraan, janji dan pertemuan.
Pertemuan baginya adalah obat, atau
Perpisahan maka baginya penyakit.

   ‫ﺷﺮﺑﺖ ﻟﺤﺐ ﺄﺳ ﺑﻌﺪ ﺄﺱ‬
  * ٍ ْ َ‫ ﻛ‬   ‫ﺎ‬ ْ َ‫ ﻛ‬  ْ‫ ﺍ‬ ِ  ﴿ .١٧٧

 ‫ﻼ ﻔ ﺸﺮ ﺏ ﻭ ﺭﻭﻳﺖ‬
﴾   َ‫ﻻ‬  ‫ﺍ‬  ‫ ﻧَ ِﺬَ ﺍﻟ‬ َ‫* ﻓ‬
Aku telah meminum cinta, seteguk demi seteguk.
Maka tidak pernah habis minuman itu, dan aku
belum bisa mengobati rasa hausku

      ‫ﻴﺲ ﻭﻋﺪ ﻨ ﻳ ﻠ ﺐ ﻧ‬
    * ‫ﺎ ﻗَْ ِ ﺃَﱢﻲ‬ ‫ﺗَِﻲ‬    َ‫٨٧١. ﴿ﺃﻟ‬

‫ﺇ ﻣ ﺒﺖ ﻋﻦ ﻴ ﻮﺏ‬
  ُ‫ﻠَﻰ ﺗَﺘ‬َ‫ ﻟ‬   ُ‫ﺎ ﺗ‬ ‫* ِﺫَﺍ‬

            ‫ﺋﺐ ﻋ ﻦ ﺣﺐ ﻴ‬       ‫ﻬ‬
          * ‫ﻠَﻰ‬َ‫ ﻟ‬     ِ‫ﺎ ﺃﻧَﺎ ﺗَﺎ‬ َ‫ﻓ‬
            ﴾  48  ﴿
 ‫ﻤ ﻚ ﻠﻤ ﻛﺮﺕ ﻭﺏ‬
﴾‫؟‬  ُ‫ ﺗَﺬ‬  ُِ‫ﺎ ﺫ‬ ‫ ﻛُﱠ‬ َ‫ﺎ ﻟ‬ َ‫* ﻓ‬
Bukankah engkau telah berjanji padaku wahai
hatiku,
bahwa jika aku tidak berhenti (mabuk cinta) pada
Layla maka kau yang akan berhenti.
Maka, ini aku telah berhenti mencintai Layla.
Tapi, mengapa setiap kali namanya disebut, kau
meneteskan (air mata)

         ‫ﻭ ﻞ ﻳﺪﻋ ﻭﺻﻼ ﺑ ﻴ‬
      * ‫ﻠَﻰ‬َ‫ ِﻠ‬   ‫ ِﻲ‬  ‫ﻛُ ﱞ‬ ﴿ .١٧٩

    ‫ﻘﺮ ﻬﻢ ﺑ‬        ‫ﻭﻴ‬
﴾‫ ِﺬَﺍﻛَﺎ‬  َ‫ ﻟ‬ ِ ُ‫ﻠَﻰ ﻻَ ﺗ‬َ‫ﻟ‬ *
Semua orang mengaku punya hubungan dengan
Layla.
Padahal Layla tidak mengakui mereka dengan
hubungan itu.

     ‫ﺟﻨﻨ ﺑ ﻴ ﻭﻫﻲ ﺟﻨﺖ ﺑ ﻴﺮ‬
  * ‫ ِﻧَﺎ‬َ‫ ِﻐ‬   ِ  ‫ﻠَﻰ‬َ‫ﺎ ِﻠ‬ ﴿ .١٨٠

 ‫ﻭ ﺧﺮ ﺑﻨ ﻣﺠﻨﻮ ﺔ ﺮﻳﺪﻫ‬
﴾‫ﺎ‬  ِ ُ‫ﻧَ ٌ ﻻَ ﻧ‬   ‫ﺎ‬ِ ‫ﻯ‬  ُ‫ﺃ‬ *
Kita tergila-gila terhadap Layla, sedangkan Layla
tergila-gila pada selain kita.

             ﴾  49  ﴿
(wanita) yang lain tergila-gila terhadap kita, padahal
kita tidak menginginkan dia.

     ‫ﻭ ﻮ ﺒﺲ ﻟﺤﻤ ﺭ ﺛﻴ ﺏ ﺧﺰ‬
    * ‫ ﱟ‬  ‫ﺎ‬ِ  ‫ﺎ‬ ِ ْ‫ ﺍ‬ َِ‫ ﻟ‬ َ‫ﻟ‬ ﴿ .١٨١

 ‫ﻨ ﺱ ﻳ ﻚ ﻣﻦ ﺣﻤ ﺭ‬
﴾ِ ‫ﺎ‬ ِ  ِ  َ‫ﺎ ﻟ‬  ‫ﺎ‬‫* ﻟَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟ‬
Andaisaja keledai memakai baju sutera,
Niscaya manusia tetap berkata "Wah, kamu ini
keledai.."

  ‫ﺖ‬      ‫ﺖ ﻤﺲ‬        
 *  ‫ﻻَ ﻏَﺎﺑ‬‫ ﻭ‬  ‫ ﺷ‬ ‫ﺎ ﻃَﻠَﻌ‬‫ﺍ ِ ﻣ‬‫٢٨١. ﴿ﻭ‬

 ‫ﺇﻻ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﺑ ﻧ ﺳ‬
‫ ٌ ِﺄَْﻔَﺎ ِﻲ‬  ْ َ‫ﻙ‬ ْ ِ  ‫* ِ ﱠ‬

        ‫ﻭ ﺷﺮﺑﺖ ﺬﻳ ﻟﻤ ﺀ ﻣﻦ ﻤﺄ‬
        *ٍ َ‫ ﻇ‬ ِ ِ ‫ﺎ‬ ْ‫ﺬَ ﺍ‬ِ َ‫ ﻟ‬ ِ  َ‫ﻻ‬

ِ ‫ﺇﻻ ﻭﺟﺪﺕ ﺧﻴ ﻻ ﻣﻨﻚ ﻓ ﻟ‬
‫ ِﻲ ﺍْﻜَﺎﺱ‬ ِ ً ‫ﺎ‬     ‫* ِ ﱠ‬

          ‫ﻭ ﺟ ﺴﺖ ﺇ ﻮﻡ ﺣﺪ ﻬﻢ‬
         *  ُ‫ﺛ‬  ُ‫ٍ ﺃ‬ َ‫ ِﻟَﻰ ﻗ‬  َ‫ﻠ‬ َ‫ﻻ‬


            ﴾  50  ﴿
 ‫ﺇﻻ ﻭ ﻨﺖ ﺣﺪﻳﺜ ﺑﻴﻦ ﺟ ﻼﺳ‬
﴾‫ ِﻲ‬ ‫ـ‬   ‫ِﻲ‬ِ   ُ‫ﻛ‬ ‫* ِ ﱠ‬
Demi Allah tidaklah matahari terbit dan tidak pula
tenggelam,
Kecuali namamu berlalu bersama nafas-nafasku.
Tidaklah aku meminum air yang lezat sebab rasa
hausku kecuali aku menemukan bayanganmu di
dalam gelasku.
Tidak pula aku duduk pada suatu perkumpulan yang
aku ajak berbicara kecuali dirimulah yang menjadi
pembicaraanku di antara teman-teman dudukku.

 ‫ﻴﺲ ﻟﺤﺒﻴ ﺐ ﻣ ﻦ ﻳﻜ ﺮﻩ ﻟ‬
‫ ِﻘَــــﺎﺀ‬ ‫ ْــــ‬  ‫ــــ‬  ‫ــــ‬ِ ْ‫ ﺍ‬ ‫٣٨١. ﴿ﻟَــــ‬

                   ‫ﻟﻤﺤﺒﻮﺏ‬
                   ﴾ِ    ْ‫ﺍ‬
Tidak bisa disebut kekasih, orang yang membenci
pertemuan dengan sang kekasih

  ‫ﺩﺧﻮ ﻚ ﻣﻦ ﺑ ﺏ ﻟﻬﻮ ﺇﻥ ﺭﺩ ﻪ‬
 *  َ‫ﺗ‬  َ‫ ﺃ‬ ِ ‫ﻯ‬  ْ‫ﺎ ِ ﺍ‬  ِ  ُ‫ﻟ‬   ﴿ .١٨٤

 ‫ﻳﺴﻴﺮ ﻭ ﻜﻦ ﻟ ﺮﻭﺝ ﻋﺴﻴﺮ‬
﴾ ِ     ُ‫ ﺍْﺨ‬ ِ ‫ﻟ‬  ِ  *
Masuknya dirimu terhadap pintu hawa nafsu jika
kau memang menginginkan, maka itu adalah suatu

            ﴾  51  ﴿
kemudahan.
Akan tetapi keluar darinya adalah suatu kesulitan

  ‫ﺍﻋ ﻤﻮ ﻳ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻟ ﻨ ﺱ ﻮﺩ ﺩ‬
 *  ‫ﺍ‬ ِ ‫ّﺎ ِ ﺍﻟ‬‫ ِﻠ‬ ِ    ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬  َ‫ﻠ‬ ِ﴿ .١٨٥

 ‫ﺪﻡ ﺐ ﺇﻻ ﻟﺮﺏ ﻌﺒ ﺩ‬
﴾ ‫ﺎ‬ِ ‫ ِّ ﺍﻟ‬ ِ ‫ ِ ﱠ‬ ُ‫ِ ﺍﳊ‬ َ‫* ﻻَ ﺗ‬
Ketahuilah wahai orang yang memiliki rasa cinta
pada manusia.
Janganlah kau abadikan cinta itu kecuali untuk
Tuhan Pencipta para hamba

    ‫ﻮ ﻥ ﺣ ﺒﻚ ﺻ ﺩ ﻗ ﻌ ﻪ‬
   *  َ‫ﺘ‬ َ‫ﺎ ًِﺎ َﻷَﻃ‬    ‫ ﻛَﺎ‬ َ‫٦٨١. ﴿ﻟ‬

 ‫ﺇﻥ ﻟﻤﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺐ ﻣﻄﻴﻊ‬
﴾ ِ   ِ    ِ  ِ  ْ‫ ﺍ‬ ِ *
Andai cintamu benar, maka kau akan patuh
padanya. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap
kekasihnya selalu menjadi orang yang patuh setia.

          ‫ﻟﻤﺮﺀ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﺐ‬
          ﴾  َ‫ ﺃ‬       ْ‫٧٨١. ﴿ﺍ‬
Seseorang bersama orang yang dicintainya.

‫ﻬﻢ ﺭ ﻗﻨ ﺣﺒ ﻚ ﻭﺣ ﺐ ﻣ ﻦ‬
 ‫ــ ـ‬  ‫ــ ـ‬   ‫ــ ـ‬ ‫ــــﺎ‬ُْ‫ﺯ‬ ‫ ﺍ‬ ‫٨٨١. ﴿ﺍﻟﻠــ ـ‬
            ﴾  52  ﴿
                     ‫ﺣﺒﻚ‬
                     ﴾  َ‫ﺃ‬
Ya Allah berilah diriku rasa cinta terhadapMu, dan
cinta terhadap orang yang mencintaiMu.

         ‫ﻟﻤﻮﺕ ﻳﺄﺗ ﺑﻐ ﺔ‬
        * ً َ‫ ْﺘ‬ ‫ ِْﻰ‬    ْ‫* ﺍ‬
  Kematian Itu Datang Secara Mendadak

         ‫ﻟﻤﻮﺕ ﻗﺮﺏ ﳑ ﻳﺠﻲﺀ‬
        ﴾  ِ  ‫ﺎ‬ِ  َْ‫ ﺃ‬   ْ‫٩٨١. ﴿ﺍ‬
Kematian lebih dekat dari sesuatu yang datang

     ‫ﻟﻤﻮﺕ ﻭ ﺣﺪ ﻭ ﺳﺒ ﺑﻪ ﺜﻴﺮﺓ‬
     ﴾ َِ‫ ﻛ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﺃ‬  ِ ‫ﺍ‬    ْ‫٠٩١. ﴿ﺍ‬
Kematian hanya satu, sedangkan sebab-sebabnya
sangatlah banyak

       ‫ﻋﺶ ﺮﻳﻤ ﻭ ﻣﺖ ﺷﻬﻴﺪ‬
      ﴾‫ﺍ‬ ِ    َ‫ﺎ ﺃ‬ ِ َ‫ ﻛ‬ ِ ﴿ .١٩١
Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid

 ‫ـﻚ ﻌ ﻴﺶ ﺑ ﺪ‬            ‫ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﺪﻧﻴ‬
‫ﺍ‬ ‫ـ ـ‬َ‫ ﺃ‬ ‫ ﺗَ ِـ ـ‬ ‫ﺎﻙَ ﻛَﺄَﻧـ ـ‬ْ ‫ـ ـ ْ ِـ ـ‬  ‫٢٩١. ﴿ﺍ‬

    ‫ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﺮﺗﻚ ـﻚ ﻤﻮﺕ ﺪ‬
   ﴾‫ﺍ‬ َ‫ ﻏ‬   َ‫ ﺗ‬ ‫ ﻛَﺄَﻧ‬ ِ ِ ‫ ِْﻵ‬  ‫ﺍ‬
             ﴾  53  ﴿
Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan
hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu
seakan-akan kamu akan mati besok

            ‫ﻣ ﺑﻌﺪ ﻣ ﺕ‬
           *  ‫ﺎ ﻓَﺎ‬   َ‫ﺎ ﺃ‬ ﴿ .١٩٣

 ‫ﻭﻣ ﻗﺮﺏ ﻫﻮ ﺕ‬
﴾ٍ ‫ ﺁ‬    ْ‫ﺎ َﺃ‬  *
Betapa jauh sesuatu yang telah hilang.
Betapa dekat sesuatu yang datang.

      ‫ﻋﺠ ﻮ ﺼﻼﺓ ﺒ ﻟ ﻮﺕ‬
     * ِ  َ‫ﻞَ ﺍْﻔ‬َ‫ِ ﻗ‬  ‫ﺍِﺑﺎﻟ‬ ُ‫ﻠ‬  ﴿ .١٩٤

 ‫ﻭﻋﺠ ﻮ ﺑ ﺘﻮﺑﺔ ﺒ ﺍ ﻮﺕ‬
﴾ِ  َ‫ﻞَ ْﳌ‬َ‫ ِ ﻗ‬ ‫ﺍ ِﺎﻟﱠ‬ ُ‫ﻠ‬   *
Segeralah melakukan sholat sebelum kehabisan.
Segeralah bertaubat sebelum kematian.

‫ﺪﻧﻴ ﺩﻭ ﺀ ﻼ ﻳﺄﺧ ﻫ ﺇﻻ ﺳ ﻘﻴﻢ‬
 ِ ‫ــ‬ ‫ﺎ ِ ﱠ‬ ُ‫ــﺬ‬ ْ   ‫ ﻓَــ‬ ‫ﺍ‬  ‫ﺎ‬ْ ‫٥٩١. ﴿ﺍﻟ ـ‬

   ‫ﻳﺄﺧ ﻫ ﺴﻘﻴﻢ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ ﻄﺒﻴﺐ‬
  ﴾ِ ِ‫ ِ ﺍﻟ ﱠ‬ ِ ِ  ِ  ‫ﺎ ﺍﻟ‬ ُ‫ﺬ‬ ْ ‫ﻭ‬
Dunia adalah obat maka tidak mengambilnya
kecuali orang sakit. Orang sakit pun mengambilnya
harus dengan nasehat dokter (yang tahu dosisnya)

            ﴾  54  ﴿
      ‫ ﺑ ﻃ‬ ‫ﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﻼ‬
    * ُ‫ﺎ ِﻞ‬ ِ ‫ ﺍ‬  ٍ   ‫٦٩١. ﴿ﺃَﻻَ ﻛُ ﱡ‬

  ‫ﻭ ﻞ ﻌﻴﻢ ﻣﺤ ﺋ‬
﴾ُ‫ﺎﻟَﺔَ ﺯَﺍِﻞ‬  َ‫ ٍ ﻻ‬ِ َ‫ﻛُ ﱡ ﻧ‬ *
Ingatlah, setiap sesuatu selain Allah pasti binasa.
Setiap nikmat tidak mustahil pastilah sirna.

           ‫ﺮ ﻟﻌ ﺟﻞ ﻟﻶﺟﻞ‬
           ﴾ِ ِ ْ ِ ِ ِ ‫ﺎ‬ ْ‫ﻙُ ﺍ‬ َ‫٧٩١. ﴿ﺗ‬
Meninggalkan (kesenangan) saat          ini  untuk
(kesenangan) masa depan nanti

       ‫ﺍﻹﻣﺪ ﺩ ﺑ ﺪﺭ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪ ﺩ‬
       ﴾ِ ‫ﺍ‬  ِ ِ ْ ِ  َ‫ ِﻘ‬ ‫ﺍ‬ ِ ْ﴿ .١٩٨
Ujian sesuai ukuran persiapan

         ‫ﻣﻮﺕ ﻟﻌ ﻟﻢ ﻣﻮﺕ ﻟﻌ ﻢ‬
        ﴾ِ َ‫ﺎﻟ‬ ْ‫ ﺍ‬   ِ ِ‫ﺎ‬ ْ‫ ﺍ‬   ﴿ .١٩٩
Matinya orang alim adalah matinya alam semesta

 ‫ﺘ ﺋﺐ ﻣ ﻦ ﺬ ـﺐ ﻤ ﻦ ﻧﺐ ﻪ‬
 ﴾ َ‫ ﻟ‬ َْ‫ ﻻَ ﺫ‬  َ‫ ِ ﻛ‬‫ ﺍﻟ ﱠﻧ‬ ِ  ِ‫٠٠٢. ﴿ﺍﻟﱠﺎ‬
Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang
tidak punya dosa.[]
‫ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺷـﻮال ﺳـﻨﮥ 2341 ﻣـﻦ اﻟﻬﺠـﺮة‬
‫ﻧﻔﻌﻨــﺎ اﷲ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟــﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧــﺮة وﺗﻘﺒﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎل‬
.‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟــﮥ ﺟﻤﻌﻬــﺎ اﻟﺮاﺟــﻰ ﻟﻌﻔــﻮ اﷲ ورﺣﻤﺘــﻪ اﺑــﻦ رﺳــﻠﻰ‬
              ﴾  55  ﴿
MAJMU'AH (KUMPULAN MUTIARA ISLAM)
       ﴾  56  ﴿

								
To top