BOOK OF EPHESIANS by chenboying

VIEWS: 131 PAGES: 38

									Ephesians 2:1-22 1 EPHESIANS Chapter 2

2:1 Kai\ u(ma=j o)/ntaj nekrou\j toi=j paraptw/masin kai\ tai=j a(marti/aij u(mw=n, Kai\ u(ma=j o)/ntaj nekrou\j toi=j paraptw/masin kai\ tai=j a(marti/aij u(mw=n, [ “and you” ] [ “who were dead” ] [ “in trespasses” ] [ “and your sins” ]

2:1 And you [ every Church Age believer ] hath he quickened, who [ Church Age believers ] were [ before you were saved ] dead [ spiritually dead ] in trespasses [ a manifestation of spiritual death; emphasizes overstepping God’s boundary ] and sins [ another manifestation of spiritual death; emphasizes falling short of God’s standard ],(KJV) (t) And you who were spiritually dead in trespasses and sins
2:1 And you [hath he quickened], who were dead in trespasses and sins; (KJV) 2:1 Ug gihatagan kamo ug kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala; (KJV) 2:1 In the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. (GN) 2:1 Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan ug pagkamakasasala. (GN) 2:1 As for you, you were dead in your transgressions and sins, (NIV) 2:1 Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasal-anan (NIV) 2:1 Bahin kaninyo, mga patay kamo sa inyong mga kalapasan ug mga sala, (NCV) 2:1 And you were dead in your trespasses and sins, (NAS) << EP 2:1 >> KAI conj. Coordinating copulative KAI UMAS pron. Personal 2nd person Plur. Acc. UMEIS ONTAS verb Pres. Act. Part. Masc. Plur. Acc. EIMI NEKROUS adj. Masc. Plur. Acc. positive or no degree NEKROS TOIS art. Neut. Plur. Dat. PARAPTWMASIN noun Neut. Plur. Dat. PARAPTWMA KAI conj. Coordinating copulative KAI TAIS art. Fem. Plur. Dat. AMARTIAIS noun Fem. Plur. Dat. AMARTIA UMWN pron. Personal 2nd person Plur. Gen. UMEIS ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 1

Ephesians 2:1-22 2 2:2 e)n ai(=j pote periepath/sate kata\ to\n ai)w=na tou= ko/smou tou/tou, kata\ to\n a)/rxonta th=j e)cousi/aj tou= a)e/roj, tou= pneu/matoj tou= nu=n e)nergou=ntoj e)n toi=j ui(oi=j th=j a)peiqei/aj: e)n ai(=j pote periepath/sate kata\ to\n ai)w=na ] tou= ko/smou tou/tou, kata\ to\n a)/rxonta th=j e)cousi/aj tou= a)e/roj, tou= pneu/matoj tou= nu=n e)nergou=ntoj e)n toi=j ui(oi=j th=j a)peiqei/aj: [ “in which formerly” ] [ “you walked” ] [ “according to the natural condition” ] [ “of this world,” ] [ “according to the highest ruler” ] [ “of the authority” ] [ “of the atmosphere,” ] [ “of the spirit” ] [ “which is now functioning” ] [ “in the sons” ] [ “of disobedience;” ]

2:2 Wherein [ “in which,” a reference to the sphere of spiritual death ] in time past [ “formerly,” before you were saved ] ye [ “you” Church Age believer’s before salvation ] walked [ a reference to lifestyle ] according to the course [ Greek: aiwn here, means “the natural condition” ] of this world [ Greek: kosmoj representing the anti-God influence on the unbeliever ], according to the prince [ Greek: arxon means “highest ruler;” a reference to Satan ] of the power [ Greek: ecousia means “authority” ] of the air [ Greek: aeroj and refers to the earth’s atmosphere ], the spirit [ refers to Satan ] that [ “which” ] now [ at that moment ] worketh [ Greek: energew meaning operational, “is functioning” ] in the children [ “sons” referring to unbelievers ] of disobedience [ unbelievers who have an uncompliant disposition; they are breaking God’s rules ]: (KJV) (t) in which you formerly walked according to the natural condition of this world, according to the highest ruler of the authority of the atmosphere, the spirit which is now functioning in the sons of disobedience.
2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: (KJV) 2:2 Nga kanbi mao ang inyong panaggawi uyon sa kahimtang niining kalibutan, uyon sa principe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili-masinulondon; (KJV) 2:2 At that time you followed the world's evil way; you obeyed the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. (GN) 2:2 Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibotan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. (GN) 2:2 in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. (NIV) 2:2 nga niini nanaggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga tawong masupilon. (NIV)

b:\eph0222.doc (ephesians) 2

Ephesians 2:1-22 3
2:2 nga maoy inyong naandan nga pagkinabuhi sa diha nga gisunod ninyo ang mga pamaagi niining kalibotana ug ang magmamando sa gingharian sa kahanginan ang espiritu nga nagbuhat karon niadtong mga masupilon. (NCV) 2:2 in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. (NAS) << EP 2:2 >> EN prep. taking Dat. EN AIS pron. Relative Fem. Plur. Dat. OS POTE adv. positive or no degree POTE PERIEPATJSATE verb 2nd pers. Plur. Aor. Act. Indic. PERIPATEW KATA prep. taking Acc. KATA TON art. Masc. Sing. Acc. AIWNA noun Masc. Sing. Acc. AIWN TOU art. Masc. Sing. Gen. KOSMOU noun Masc. Sing. Gen. KOSMOS TOUTOU pron. Adjectival Demonstrative Masc. Sing. Gen. OUTOS ,,,,,, KATA prep. taking Acc. KATA TON art. Masc. Sing. Acc. ARCONTA noun Masc. Sing. Acc. ARCWN TJS art. Fem. Sing. Gen. EXOUSIAS noun Fem. Sing. Gen. EXOUSIA TOU art. Masc. Sing. Gen. AEROS noun Masc. Sing. Gen. AJR ,,,,,, TOU art. Neut. Sing. Gen. PNEUMATOS noun Neut. Sing. Gen. PNEUMA TOU art. Neut. Sing. Gen. NUN adv. positive or no degree NUN ENERGOUNTOS verb Pres. Act. Part. Neut. Sing. Gen. ENERGEW EN prep. taking Dat. EN TOIS art. Masc. Plur. Dat. UIOIS noun Masc. Plur. Dat. UIOS TJS art. Fem. Sing. Gen. APEIQEIAS noun Fem. Sing. Gen. APEIQEIA ::::::::::

b:\eph0222.doc (ephesians) 3

Ephesians 2:1-22 4 2:3 e)n oi(=j kai\ h(mei=j pa/ntej a)nestra/fhme/n pote e)n tai=j e)piqumi/aij th=j sarko\j h(mw=n, poiou=ntej ta\ qelh/mata th=j sarko\j kai\ tw=n dianoiw=n, kai\ h)/meqa te/kna fu/sei o)rgh=j w(j kai\ oi( loipoi/: e)n oi(=j kai\ h(mei=j pa/ntej a)nestra/fhme/n pote e)n tai=j e)piqumi/aij th=j sarko\j h(mw=n, poiou=ntej ta\ qelh/mata th=j sarko\j kai\ tw=n dianoiw=n, kai\ h)/meqa te/kna fu/sei o)rgh=j w(j kai\ oi( loipoi/: [ “among whom” ] [ “also we all” ] [ “lived” ] [ “formerly” ] [ “in the lusts” ] [ “of our flesh,” ] [ “continually indulging” ] [ “the desires” ] [ “of the flesh” ] [ “and of the thoughts,” ] [ “and we kept on being children” ] [ “by nature of anger” ] [ “even as also the rest;” ]

2:3 Among whom [ unbelievers ] also we [ Church Age believer’s prior to salvation ] all [ every Church Age believer ] had our conversation [ Greek: anestrefw referring to a behavior pattern ] in times past [ “formerly” ] in the lusts [ Greek: epiqumia referring to the lust patterns of the old-sin-nature, for example, approbation lust, power lust, sex lust, chemical lust ] of our [ the human race’s ] flesh [ Greek: sarc referring to the old-sin-nature ], fulfilling [ Greek: poiew meaning continually doing, “indulging” ] the desires [ Greek: qelhma meaning “desires” and refers to the things you want to do ] of [ associated with ] the flesh [ the old sin nature ] and [[ the desires ]] of the mind [ refers to thinking the way you want to think ]; and were [ “we kept on being” ] by nature [ Greek: fusoj meaning “inherited endowment” ] the children [ Greek: teknon meaning “children” but refers to someone under authority ] of wrath [ Greek: orgh which is an anthropopathism referring to God’s justice condemning the unbeliever to hell and eventually the lake of fire ], even as [ add: “also” ] others [ “the rest” referring to the remaining portion of the human race, specifically, those who remain unsaved ]. (KJV) (t) among whom also formerly we all lived in the lusts of our flesh, continually indulging the desires of the flesh and the thoughts, and were continually, by nature the children of wrath even as also the rest.
2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. (KJV) 2:3 Nga sa taliwala nila nanagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa atong unod, nga nanagbuhat sa kabubut-on sa unod ug sa mga hunahuna; ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligutgut, bisan ingon usab sa uban. (KJV) 2:3 Actually all of us were like them, and lived according to our natural desires, and did whatever suited the wishes of our own bodies and minds. Like everyone else, we too were naturally bound to suffer God's wrath. (GN) 2:3 Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikapungtan usab kita sa Dios. (GN)

b:\eph0222.doc (ephesians) 4

Ephesians 2:1-22 5
2:3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. (NIV) 2:3 Sa ilang taliwala kitang tanan nanagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna, ug busa sa kinaiya mga tawong gikaligotgotan sa Dios sama sa ubang mga tawo. (NIV) 2:3 Kitang tanan nagkinabuhi usab sama kanila usa niana ka panahon, nagtagbaw sa mga pangandoy sa atong makasasala nga kinaiya ug nagsunod sa mga tinguha ug mga hunahuna niini. Sama sa uban, kita sa atong kaugalingon maoy gitumong sa kapungot. (NCV) 2:3 Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. (NAS) << EP 2:3 >> EN prep. taking Dat. EN OIS pron. Relative Masc. Plur. Dat. OS KAI adv. positive or no degree KAI JMEIS pron. Personal 1st person Plur. Nom. JMEIS PANTES adj. Masc. Plur. Nom. positive or no degree PAS ANESTRAFJMEN verb 1st pers. Plur. Aor. Pass. Indic. ANASTREFW POTE adv. positive or no degree POTE EN prep. taking Dat. EN TAIS art. Fem. Plur. Dat. EPIQUMIAIS noun Fem. Plur. Dat. EPIQUMIA TJS art. Fem. Sing. Gen. SARKOS noun Fem. Sing. Gen. SARX JMWN pron. Personal 1st person Plur. Gen. JMEIS POIOUNTES verb Pres. Act. Part. Masc. Plur. Nom. POIEW TA art. Neut. Plur. Acc. QELJMATA noun Neut. Plur. Acc. QELJMA TJS art. Fem. Sing. Gen. SARKOS noun Fem. Sing. Gen. SARX KAI conj. Coordinating copulative KAI TWN art. Fem. Plur. Gen. DIANOIWN noun Fem. Plur. Gen. DIANOIA ,,,,,, KAI conj. Coordinating copulative KAI JMEQA verb 1st pers. Plur. Imperf. Mid. Indic. EIMI TEKNA noun Neut. Plur. Nom. TEKNON FUSEI noun Fem. Sing. Dat. FUSIS ORGJS noun Fem. Sing. Gen. ORGJ WS conj. Subordinating comParative WS KAI adv. positive or no degree KAI OI art. Masc. Plur. Nom. LOIPOI adj. Masc. Plur. Nom. positive or no degree LOIPOS ::::::::::

b:\eph0222.doc (ephesians) 5

Ephesians 2:1-22 6 2:4 o( de\ qeo\j plou/sioj w)\n e)n e)le/ei, dia\ th\n pollh\n a)ga/phn au)tou= h(\n h)ga/phsen h(ma=j, o( de\ qeo\j plou/sioj w)\n e)n e)le/ei, dia\ th\n pollh\n a)ga/phn au)tou= h(\n h)ga/phsen h(ma=j, [ “but God” ] [ “rich being in mercy,” ] [ “because of His great love” ] [ “with which” ] [ “He loved us,” ]

2:4 But [ contrasts what we were like as unbelievers when God found us as opposed to what God was like when He found us as unbelievers ] God [ the Father ], who [ God the Father ] is rich [ has an abundance ] in mercy [ grace in action; God’s willingness to forgive sinners ], for [ “because of” ] his [ “His” God the Father’s ] great love [ Greek noun: agaph referring to unconditional love ] wherewith [ “with which” ] he [ “He” God the Father ] loved [ Greek verb: agapaw again referring to unconditional love; “loved” ] us [ all Church Age believers without regard to spiritual status], (KJV) (t) but God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us,
2:4 But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, (KJV) 2:4 Apan ang Dios nga data sa kalooy, tungod sa iyang dakung gugma nga iyang gihigugma kanato, (KJV) 2:4 But God's mercy is so abundant, and his love for us is so great, (GN) 2:4 Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, (GN) 2:4 But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, (NIV) 2:4 Apan ang Dios nga madagayaon sa kalooy, tungod sa iyang dakung gugma alang kanato, (NIV) 2:4 Apan tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, ang Dios nga dato sa kaluoy, (NCV) 2:4 But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, (NAS) << EP 2:4 >> O art. Masc. Sing. Nom. DE conj. Coordinating adVersative DE QEOS noun Masc. Sing. Nom. QEOS PLOUSIOS adj. Masc. Sing. Nom. positive or no degree PLOUSIOS WN verb Pres. Act. Part. Masc. Sing. Nom. EIMI EN prep. taking Dat. EN ELEEI noun Neut. Sing. Dat. ELEOS ,,,,,, DIA prep. taking Acc. DIA TJN art. Fem. Sing. Acc. POLLJN adj. Fem. Sing. Acc. positive or no degree POLUS AGAPJN noun Fem. Sing. Acc. AGAPJ AUTOU pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Gen. AUTOS JN pron. Relative Fem. Sing. Acc. OS JGAPJSEN verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Indic. AGAPAW JMAS pron. Personal 1st person Plur. Acc. JMEIS

b:\eph0222.doc (ephesians) 6

Ephesians 2:1-22 7 2:5 kai\ o)/ntaj h(ma=j nekrou\j toi=j paraptw/masin sunezwopoi/hsen t%= Xrist%= xa/riti/ e)ste ses%sme/noi kai\ o)/ntaj h(ma=j nekrou\j toi=j paraptw/masin sunezwopoi/hsen t%= Xrist%= xa/riti/ e)ste ses%sme/noi [ “even while we were” ] [ “dead” ] [ “intransgressions” ] [ “He made us alive together” ] [ “with Christ” ] [ “by grace you have been saved” ]

2:5 Even when [ “while” ] we [ Church Age believers ] were [ prior to salvation ] dead [ spiritually dead; separated from God ] in [ the sphere of ] sins [ Greek: paraptwma meaning trespasses, “transgressions” ], hath quickened us together with [ “hath quickened us together with;” these five words translate one Greek verb suzopoiew and means “He (God the Father) has made us (Church Age believers) alive together in association with” ] Christ, [[ the next five words are a parenthetical note ] (by grace [ grace is the means by which God saves us ] ye [ “you” Church Age believers ] are saved [ the word “saved” is in the Greek perfect tense and means “you have been saved in the past with the result that you keep on being saved;” this perfect tense construction undeniably teaches the eternal security of the believer; to teach otherwise, is to refute the clear teaching of Scripture ];) (KJV) (t) even while we were spiritually dead in the sphere of transgressions, He has made us alive together in association with Christ (by grace you have been permanently saved )
2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) (KJV) 2:5 Bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita iniya ug kinabuhi uban kang Cristo; pinaagi sa gracia naluwas kamo; (KJV) 2:5 that while we were spiritually dead in our disobedience he brought us to life with Christ; it is by God's grace that you have been saved. (GN) 2:5 nga bisan pa gani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Cristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. (GN) 2:5 made us alive with Christ even when we were dead in transgressions-- it is by grace you have been saved. (NIV) 2:5 bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasal-anan, nagbuhi siya kanato uban kang Cristo (tungod sa grasya nangaluwas kamo), (NIV) 2:5 nagbanhaw kanato uban kang Cristo bisan kon mga patay kita diha sa kalapasan-pinaagi sa grasya nangaluwas kamo. (NCV) 2:5 even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ (by grace you have been saved), (NAS) << EP 2:5 >> KAI adv. positive or no degree KAI ONTAS verb Pres. Act. Part. Masc. Plur. Acc. EIMI JMAS pron. Personal 1st person Plur. Acc. JMEIS

b:\eph0222.doc (ephesians) 7

Ephesians 2:1-22 8
NEKROUS adj. Masc. Plur. Acc. positive or no degree NEKROS TOIS art. Neut. Plur. Dat. PARAPTWMASIN noun Neut. Plur. Dat. PARAPTWMA SUNEZWOPOIJSEN verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Indic. SUZWOPOIEW TW art. Masc. Sing. Dat. CRISTW noun Masc. Sing. Dat. CRISTOS ,,,,,, -----CARITI noun Fem. Sing. Dat. CARIS ESTE verb 2nd pers. Plur. Pres. Act. Indic. EIMI SESWSMENOI verb peRf. Pass. Part. Masc. Plur. Nom. SWZW ------

b:\eph0222.doc (ephesians) 8

Ephesians 2:1-22 9 2:6 kai\ sunh/geiren kai\ suneka/qisen e)n toi=j e)pourani/oij e)n Xrist%= )Ihsou=, kai\ sunh/geiren kai\ suneka/qisen e)n toi=j e)pourani/oij e)n Xrist%= )Ihsou=, [ “and raised us up together” ] [ “and made us sit together” ] [ “in the heavenlies” ] [ “in Christ Jesus,” ]

2:6 And [ resumes the sentence begun in verse five before the parenthesis ] [[ God the Father ]] hath [ “has” ] raised us up together [ “raised us up together” identifies the Church Age believer with the resurrection of Christ ], and [ God the Father ] made us sit together [ “sit together” identifies the Church Age believer with the session of Jesus Christ at the right hand of the Father ] in [[ add: “the” ]] heavenly [ “heavenlies;” the throne room of God; the third heaven; the place in which Christ is presently seated ] places in [ introduces the concept of positional truth; union with Christ ] Christ [ emphasizes His divine commission ] Jesus [ emphasizes His humanity ]: (KJV) (t) and has raised us up together, and made us sit together in the heavenlies in Christ Jesus,
2:6 And hath raised [us] up together, and made [us] sit together in heavenly [places] in Christ Jesus: (KJV) 2:6 Ug gibanhaw kita uban kaniya sa mga langitnon nga dapil, diha kang Cristo Jesus: (KJV) 2:6 In our union with Christ Jesus he raised us up with him to rule with him in the heavenly world. (GN) 2:6 Ug sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus gibanhaw kita niya uban kang Cristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. (GN) 2:6 And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, (NIV) 2:6 ug mibanhaw kanato uban kaniya, ug nagpalingkod kanato uban kaniya, sa mga langitnong dapit pinaagi kang Cristo Jesus, (NIV) 2:6 Ug gibanhaw kita sa Dios uban ni Cristo ug gipalingkod kita uban kaniya didto sa langitnong mga dapit diha kang Cristo Jesus, (NCV) 2:6 and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly {places}, in Christ Jesus, (NAS) << EP 2:6 >> KAI conj. Coordinating copulative KAI SUNJGEIREN verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Indic. SUNEGEIRW KAI conj. Coordinating copulative KAI SUNEKAQISEN verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Indic. SUGKAQIZW EN prep. taking Dat. EN TOIS art. Neut. Plur. Dat. EPOURANIOIS adj. Neut. Plur. Dat. positive or no degree EPOURANIOS EN prep. taking Dat. EN CRISTW noun Masc. Sing. Dat. CRISTOS IJSOU noun Masc. Sing. Dat. IJSOUS ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 9

Ephesians 2:1-22 10 2:7 i(/na e)ndei/chtai e)n toi=j ai)w=sin toi=j e)perxome/noij to\ u(perba/llon plou=toj th=j xa/ritoj au)tou= e)n xrhsto/thti e)f' h(ma=j e)n Xrist%= )Ihsou=. i(/na e)ndei/chtai e)n toi=j ai)w=sin toi=j e)perxome/noij to\ u(perba/llon plou=toj th=j xa/ritoj au)tou= e)n xrhsto/thti e)f'h(ma=j e)n Xrist%= )Ihsou=. [ “with the purpose that He might demonstrate” ] [ “in the ages” ] [ “the approaching” ] [ “the surpassing riches” ] [ “of His grace” ] [ “in kindness” ] [ “toward us” ] [ “in Christ Jesus” ]

2:7 That [ “with the purpose that” ] in the ages [ refers to eternity future ] to come [ “approaching” ] he [ “He” God the Father ] might shew [ “might demonstrate” ] the exceeding [ “surpassing” ] riches of his [ “His” God the Father’s ] grace [ provision ] in his kindness [ generosity; this is God the Father’s attitude toward us while He is providing us with His grace ] toward [ “upon” ] us [ Church Age believers ] through [ literally, “in;” here, again, the concept of positional truth; union with Christ ] Christ [ emphasizes His divine commission ] Jesus [ emphasizes His humanity ]. (KJV) (t) with the purpose that in the approaching ages He might demonstrate the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus.
2:7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in [his] kindness toward us through Christ Jesus. (KJV) 2:7 Aron siya sa mga katuigan nga palaabuton, makapahayag sa labaw gayud nga kadato sa iyang gracia sa kaayo nga alang kanato diha kang Cristo Jesus: (KJV)

2.7 He did this to demonstrate for all time to come the abundant riches of his grace in the love he showed us in Christ Jesus. (GN)
2:7 Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaaabot nga mga panahon sa naghingpin niyang graysa diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Cristo Jesus. (GN) 2:7 in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. (NIV) 2:7 aron nga sa mga katuigan nga umalabut siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapuanguron kanato diha kang Cristo Jesus. (NIV) 2:7 aron nga sa umaabot nga kapanahonan ikapakita niya ang dili ikatandi nga kadato sa iyang grasya, nga gipakita diha sa iyang kaluoy nganha kanato diha kang Cristo Jesus. (NCV) 2:7 in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. (NAS) << EP 2:7 >> INA conj. Subordinating indeFinite INA ENDEIXJTAI verb 3rd pers. Sing. Aor. Mid. Subj. ENDEIKNUMI EN prep. taking Dat. EN TOIS art. Masc. Plur. Dat.

b:\eph0222.doc (ephesians) 10

Ephesians 2:1-22 11
AIWSIN noun Masc. Plur. Dat. AIWN TOIS art. Masc. Plur. Dat. EPERCOMENOIS verb Pres. Mid. Part. Masc. Plur. Dat. EPERCOMAI TO art. Neut. Sing. Acc. UPERBALLON verb Pres. Act. Part. Neut. Sing. Acc. UPERBALLW PLOUTOS noun Neut. Sing. Acc. PLOUTOS TJS art. Fem. Sing. Gen. CARITOS noun Fem. Sing. Gen. CARIS AUTOU pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Gen. AUTOS EN prep. taking Dat. EN CRJSTOTJTI noun Fem. Sing. Dat. CRJSTOTJS EF prep. taking Acc. EPI JMAS pron. Personal 1st person Plur. Acc. JMEIS EN prep. taking Dat. EN CRISTW noun Masc. Sing. Dat. CRISTOS IJSOU noun Masc. Sing. Dat. IJSOUS ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 11

Ephesians 2:1-22 12 2:8 t$= ga\r xa/riti/ e)ste ses%sme/noi dia\ pi/stewj: kai\ tou=to ou)k e)c u(mw=n, qeou= to\ dw=ron: t$= ga\r xa/riti/ e)ste ses%sme/noi dia\ pi/stewj: kai\ tou=to ou)k e)c u(mw=n, qeou= to\ dw=ron: [ “for by grace” ] [ “you have been saved” ] [ “through faith” ] [ “and this” ] [ “not from you” ] [ “from God the gift” ]

2:8 For by grace [ here, saving grace ] are ye [ “you” Church Age believer’s ] saved [ perfect tense; completely and permanently indicates the eternal security of the believer ] through faith [ a non-meritorious system of perception ]; and that [ literally, “this;” neuter gender; salvation ] not of [ “from” ] yourselves [ “you” plural ]: it is [ DNE, but implied ] the [[ free ]] gift [ salvation ] of [ “from” ] God: (KJV) (t) For by grace you have been completely and permanently saved through faith, and this not from you, it is the free gift from God.
2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: [it is] the gift of God: (KJV) 2:8 Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon; kini hataag sa Dios: (KJV) 2:8 For it is by God's grace that you have been saved, through faith. It is not your own doing, but God's gift. (GN) 2:8 Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. (GN) 2:8 For it is by grace you have been saved, through faith-- and this not from yourselves, it is the gift of God- (NIV) 2:8 Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios-- (NIV) 2:8 Kay tungod sa grasya nangaluwas kamo, pinaagi sa pagtuo-ug dili tungod sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios (NCV) 2:8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, {it is} the gift of God; (NAS) << EP 2:8 >> TJ art. Fem. Sing. Dat. GAR conj. Coordinating eXplanatory GAR CARITI noun Fem. Sing. Dat. CARIS ESTE verb 2nd pers. Plur. Pres. Act. Indic. EIMI SESWSMENOI verb peRf. Pass. Part. Masc. Plur. Nom. SWZW DIA prep. taking Gen. DIA PISTEWS noun Fem. Sing. Gen. PISTIS :::::::::: KAI conj. Coordinating copulative KAI

b:\eph0222.doc (ephesians) 12

Ephesians 2:1-22 13
TOUTO pron. DEmonstrative Neut. Sing. Nom. OUTOS OUK particle Negative OU EX prep. taking Gen. EK UMWN pron. Personal 2nd person Plur. Gen. UMEIS ,,,,,, QEOU noun Masc. Sing. Gen. QEOS TO art. Neut. Sing. Nom. DWRON noun Neut. Sing. Nom. DWRON ::::::::::

b:\eph0222.doc (ephesians) 13

Ephesians 2:1-22 14 2:9 ou)k e)c e)/rgwn, i(/na mh/ tij kauxh/shtai. ou)k e)c e)/rgwn, i(/na mh/ tij kauxh/shtai. [ “not from works” ] [ “that” ] [ “no one should boast” ]

2:9 Not [ a strong negative used to deny the reality of an alleged statement; the alleged statement is that works will save you ] of [ out “from” the source of ] works [ verbal works: public confession, confessing with the mouth, begging God, praying through; ritual works: circumcision, baptism; psychological works: raising your hand, walking the aisle; corporate works: join the church, work around the church, give money; religious works: keeping the law, doing penance, Lordship of Christ; behavior or improvement works: immoral to moral, giving up something; emotional works: ecstatics, tongues ] lest [ introduces a negative final clause; “that” ] any man [ literally, “no one;” refers to anyone who seeks to be saved by his/her own works ] should boast [ make claim of being able to save one’s self ]. (KJV) (t) Not from works, that no one should boast.
2:9 Not of works, lest any man should boast. (KJV) 2:9 Dili tungod sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. (KJV) 2:9 There is nothing here to boast of, since it is not the result of your own efforts. (GN) 2:9 Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. (GN) 2:9 not by works, so that no one can boast. (NIV) 2:9 dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. (NIV) 2:9 dili tungod sa mga buhat, aron walay tawo nga magpasigarbo. (NCV) 2:9 not as a result of works, that no one should boast. (NAS) << EP 2:9 >> OUK particle Negative OU EX prep. taking Gen. EK ERGWN noun Neut. Plur. Gen. ERGON ,,,,,, INA conj. Subordinating indeFinite INA MJ particle Negative MJ TIS pron. Indefinite IndeFinite Masc. Sing. Nom. TIS KAUCJSJTAI verb 3rd pers. Sing. Aor. Mid. Subj. KAUCAOMAI ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 14

Ephesians 2:1-22 15 2:10 au)tou= ga/r e)smen poi/hma, ktisqe/ntej e)n Xrist%= )Ihsou= e)pi\ e)/rgoij a)gaqoi=j oi(=j prohtoi/masen o( qeo\j i(/na e)n au)toi=j peripath/swmen. au)tou= ga/r e)smen poi/hma, ktisqe/ntej e)n Xrist%= )Ihsou= e)pi\ e)/rgoij a)gaqoi=j oi(=j prohtoi/masen o( qeo\j i(/na e)n au)toi=j peripath/swmen. [ “for we are His workmanship,” ] [ “having ben created in Christ Jesus” ] [ “for good works” ] [ “which God decreed in eternity past” ] [ “that in them we should walk.” ]

2:10 For [ begins an explanation ] we [ Church Age believer’s ] are his [ “His” God the Father’s ] workmanship [ product made by Him ], created [ “having been created” means to reduce from a state of disorder to state of order; to call into being; to invest with a life ] in [ emphasizes positional truth; union with Christ ] Christ [ emphasizes His divine commission ] Jesus [ emphasizes His humanity ] unto [ “for” the purpose of ] good [ intrinsically good ] works [ service accomplished while filled with the Holy Spirit ], which [ good works ] God [ God the Father ] hath [ “has” ] before [ “in eternity past” ] ordained [ “decreed” ] that [ introduces a purpose ] we [ Church Age believers ] should walk [ have a pattern of life ] in [ the sphere of ] them [ good works ]. (KJV) (t) For we are His workmanship, having been created in Christ Jesus for the purpose of good works, which God has decreed in eternity past that in them we should walk.
2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. (KJV) 2:10 Kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Cristo Jesus alang sa mga buhat mga maayo, Nga gitagana sa Dios, aron managgawi kita diha kanila. (KJV) 2:10 God is our Maker, and in our union with Christ Jesus he has created uss for a life of good works, which he has already prepared for us to do. (GN) 2:10 Kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Cristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. (GN) 2:10 For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. (NIV) 2:10 Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Cristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw nang daan sa Dios, aron nga niini managgawi kita. (NIV) 2:10 Kay kita nga binuhat sa Dios, gibuhat diha kang Cristo aron paghimo ug mga maayong buhat nga giandam nang daan sa Dios alang kanato nga atong pagabuhaton. (NCV) 2:10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. (NAS) << EP 2:10 >> AUTOU pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Gen. AUTOS GAR conj. Coordinating eXplanatory GAR ESMEN verb 1st pers. Plur. Pres. Act. Indic. EIMI POIJMA noun Neut. Sing. Nom. POIJMA ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 15

Ephesians 2:1-22 16
KTISQENTES verb Aor. Pass. Part. Masc. Plur. Nom. KTIZW EN prep. taking Dat. EN CRISTW noun Masc. Sing. Dat. CRISTOS IJSOU noun Masc. Sing. Dat. IJSOUS EPI prep. taking Dat. EPI ERGOIS noun Neut. Plur. Dat. ERGON AGAQOIS adj. Neut. Plur. Dat. positive or no degree AGAQOS OIS pron. Relative Neut. Plur. Dat. OS PROJTOIMASEN verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Indic. PROETOIMAZW O art. Masc. Sing. Nom. QEOS noun Masc. Sing. Nom. QEOS ,,,,,, INA conj. Subordinating indeFinite INA EN prep. taking Dat. EN AUTOIS pron. Personal 3rd person Neut. Plur. Dat. AUTOS PERIPATJSWMEN verb 1st pers. Plur. Aor. Act. Subj. PERIPATEW ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 16

Ephesians 2:1-22 17 2:11 Dio\ mnhmoneu/ete o(/ti pote\ u(mei=j ta\ e)/qnh e)n sarki/, oi( lego/menoi a)krobusti/a u(po\ th=j legome/nhj peritomh=j e)n sarki\ xeiropoih/tou, Dio\ mnhmoneu/ete o(/ti pote\ u(mei=j ta\ e)/qnh e)n sarki/, oi( lego/menoi a)krobusti/a u(po\ th=j legome/nhj peritomh=j e)n sarki\ xeiropoih/tou, [ “Therefore remember” ] [ “that formerly you” ] [ “the Gentiles in the flesh,” ] [ “who are called uncircumcision” ] [ “by the one’s being called circumcision” ] [ “in the flesh made with hands,” ]

2:11 Wherefore [ “therefore;” for this reason ] remember [ recall from your frame of reference ], that [ introduces the content of what should be remembered ] ye [ “you” plural; Gentile Church Age believers ] being in time past [ at one time; “formerly,” before you were saved ] Gentiles [ non-Jews ] in the flesh [ physical body ], who [ Gentiles ] are called [ titled, designated ] Uncircumcision [a term of derision whereby the Jews sought to establish their superiority in religion and culture ] by that [[ group ]] which [[ group ]] is called [ titled, designated ] the Circumcision [ a term of superiority among the Jews who thought themselves to be infinitely superior to the Gentiles ] in the flesh [ physical body ] made [ surgically accomplished ] by [[ human ]] hands; (KJV) (t) Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, the one’s being called uncircumcision by the one’s being designated circumcision in the flesh accomplished by human hands,
2:11 Wherefore remember, that ye [being] in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands; (KJV) 2:11 Tungod niini, hinumdumi ninyo, nga kaniadto kamo, nga mga Gentil sa unod, ug ginganlan kamo nga mga walay-circuncicion niadtong ginganlan nga circuncicion diha sa unod nga gibuhat sa mga kamot: (KJV) 2:11 You Gentiles by birth--who are called the uncircumcised by the Jews, who call themselves the circumcised (which refers to what men themselves do on their bodies) remember what you were in the past. (GN) 2:11 Kamong mga dili Judio nga matod pa sa mga Judio, dili tinuli, kay sila gong mga Judio nag-ingon man nga sila tinuli - (nga sa ato pa, gituli ug tawo) - hinumdomi kon unsa kamo kaniadto. (GN) 2:11 Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called "uncircumcised" by those who call themselves "the circumcision" (that done in the body by the hands of men)-- (NIV) 2:11 Busa, hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamong mga Gentil sa lawas, nga gipanagnganlan nga mga walay sirkunsisyon niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga mga may sirkunsisyon sa unod pinaagi sa mga kamot-- (NIV) 2:11 Busa, hinumdomi nga kaniadto mga Hentil kamo tungod kay natawo man kamo nga mga Hentil ug gitawag ug mga "dili tinuli" (kanang gihimo diha sa lawas pinaagi sa mga kamot sa tawo)- (NCV) 2:11 Therefore remember, that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called "Uncircumcision" by the so-called "Circumcision," {which is} performed in the flesh by human hands-- (NAS) << EP 2:11 >>

b:\eph0222.doc (ephesians) 17

Ephesians 2:1-22 18
DIO conj. Coordinating inferential DIO MNJMONEUETE verb 2nd pers. Plur. Pres. Act. iMperat. MNJMONEUW OTI conj. Subordinating Nominal OTI POTE adv. positive or no degree POTE UMEIS pron. Personal 2nd person Plur. Nom. UMEIS TA art. Neut. Plur. Nom. EQNJ noun Neut. Plur. Nom. EQNOS EN prep. taking Dat. EN SARKI noun Fem. Sing. Dat. SARX ,,,,,, OI art. Masc. Plur. Nom. LEGOMENOI verb Pres. Pass. Part. Masc. Plur. Nom. LEGW AKROBUSTIA noun Fem. Sing. Nom. AKROBUSTIA UPO prep. taking Gen. UPO TJS art. Fem. Sing. Gen. LEGOMENJS verb Pres. Pass. Part. Fem. Sing. Gen. LEGW PERITOMJS noun Fem. Sing. Gen. PERITOMJ EN prep. taking Dat. EN SARKI noun Fem. Sing. Dat. SARX CEIROPOIJTOU adj. Fem. Sing. Gen. positive or no degree CEIROPOIJTOS ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 18

Ephesians 2:1-22 19 2:12 o(/ti h)=te t%= kair%= e)kei/n% xwri\j Xristou=, a)phllotriwme/noi th=j politei/aj tou= )Israh\l kai\ ce/noi tw=n diaqhkw=n th=j e)paggeli/aj, e)lpi/da mh\ e)/xontej kai\ a)/qeoi e)n t%= ko/sm%. o(/ti h)=te t%= kair%= e)kei/n% xwri\j Xristou=, a)phllotriwme/noi th=j politei/aj tou= )Israh\l kai\ ce/noi tw=n diaqhkw=n th=j e)paggeli/aj, e)lpi/da mh\ e)/xontej kai\ a)/qeoi e)n t%= ko/sm%. [ “that you were” ] [ “at that time” ] [ “without Christ,” ] [ “having been excluded from” ] [ “the citizenship of Israel” ] [ “and aliens” ] [ “from the covenants” ] [ “of the promise,” ] [ “having no future expectation” ] [ “and godless” ] [ “in the world;” ]

2:12 That at that time [ prior to your salvation as a Gentile ] ye [ “you” plural; Gentiles ] were [ kept on being ] without [ separated from; refers to being unsaved ] Christ [ emphasizes His divine commission ], being aliens [ “having been excluded from;” alienated; foreigners because of having been born Gentiles ] from the commonwealth [ “citizenship” ] of Israel, and strangers [ “aliens;” again, means excluded ] from the covenants [ the four unconditional covenants to Israel and Israel alone: the Abrahamic, Palestinian, Davidic and New Covenants ] of promise [ containing promises from God the Father ], [[ you Gentiles ]] having no hope [ “future expectation” ], and [[ you Gentiles ]] without God [ “without God” means “Godless” ] in the world [ “the cosmos;” the devil’s kingdom ]: (KJV) (t) that at that time you were without Christ, having been excluded from the citizenship of Israel, and aliens from the covenants of the promise, having no future expectation, and Godless in the world;
2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world: (KJV) 2:12 Nga niadtong panahona kamo nanghimulag gikan kang Cristo, nahilayo kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa nga tugon sa saad, nga kamo mga walay paglaum ug mga walay Dois dinhi sa kalibutan. (KJV) 2:12 At that time you were apart from Christ. You were foreigners, and did not belong to God's chosen people. You had no part in the covenants, which were based on God's promises to his people. You lived in this world without hope and without God! (GN) 2:12 Kaniadto wala kamo diha kang Cristo, kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabotan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibotana nga walay paglaom ug walay Dios. (GN) 2:12 remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. (NIV) 2:12 hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Cristo, nahigawas kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios, ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. (NIV)

b:\eph0222.doc (ephesians) 19

Ephesians 2:1-22 20
2:12 -hinumdomi nga niadtong panahona nahimulag kamo kang Cristo, dili sakop sa katawhan sa Israel ug mga langyaw sa mga kasabotan sa saad, walay paglaom ug walay Dios dinhi sa kalibotan. (NCV) 2:12 {remember} that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. (NAS) << EP 2:12 >> OTI conj. Subordinating Nominal OTI JTE verb 2nd pers. Plur. Imperf. Act. Indic. EIMI TW art. Masc. Sing. Dat. KAIRW noun Masc. Sing. Dat. KAIROS EKEINW pron. Adjectival Demonstrative Masc. Sing. Dat. EKEINOS CWRIS improp. prep. taking Gen. CWRIS CRISTOU noun Masc. Sing. Gen. CRISTOS ,,,,,, APJLLOTRIWMENOI verb peRf. Pass. Part. Masc. Plur. Nom. APALLOTRIOW TJS art. Fem. Sing. Gen. POLITEIAS noun Fem. Sing. Gen. POLITEIA TOU art. Masc. Sing. Gen. ISRAJL noun Masc. Sing. Gen. ISRAJL KAI conj. Coordinating copulative KAI XENOI noun Masc. Plur. Nom. XENOS TWN art. Fem. Plur. Gen. DIAQJKWN noun Fem. Plur. Gen. DIAQJKJ TJS art. Fem. Sing. Gen. EPAGGELIAS noun Fem. Sing. Gen. EPAGGELIA ,,,,,, ELPIDA noun Fem. Sing. Acc. ELPIS MJ particle Negative MJ ECONTES verb Pres. Act. Part. Masc. Plur. Nom. ECW KAI conj. Coordinating copulative KAI AQEOI adj. Masc. Plur. Nom. positive or no degree AQEOS EN prep. taking Dat. EN TW art. Masc. Sing. Dat. KOSMW noun Masc. Sing. Dat. KOSMOS ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 20

Ephesians 2:1-22 21 2:13 nuni\ de\ e)n Xrist%= )Ihsou= u(mei=j oi(/ pote o)/ntej makra\n e)genh/qhte e)ggu\j e)n t%= ai(/mati tou= Xristou=. nuni\ de\ e)n Xrist%= )Ihsou= u(mei=j oi(/ pote o)/ntej makra\n e)genh/qhte e)ggu\j e)n t%= ai(/mati tou= Xristou=. [ “but now” ] [ “in Christ Jesus” ] [ “you” ] [ “who formerly were far away” ] [ “have become near” ] [ “by the blood” ] [ “of Christ.” ]

2:13 But [ contrasts the former unsaved condition with the present saved condition of those to whom this letter is addressed ] now [ at the time of Paul’s writing, referring to the present status of the Gentile Church Age believer ] in [refers to positional truth; union with Christ] Christ [ emphasizes His divine commission ] Jesus [ emphasizes His humanity ] ye [ “you” plural; Gentile Church Age believers who formerly were Gentile unbelievers ] who [ these same Gentile believers who formerly were unbelivers ] sometimes [ “formerly” referring to a period of time in the lives of these Gentiles ] were [ prior to salvation ] far off [ “far away” meaning far away from Christ and refers to being unsaved ] are made [ “have become” ] nigh [ “near;” brought into union with Christ; saved ] by [ by means of ] the blood [ blood is a representative analogy wherein the blood of the Old Testament sacrifice represents the spiritual death of Christ on the cross ] of Christ [ emphasizes His divine commission ]. (KJV) (t) but now in Christ Jesus, you who formerly were far away have become near by the blood of Christ.
2:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. (KJV) 2:13 Apan karon, kang Cristo Jesus kamo nga kaniadto naughilayo, gipahiduol kamo tungod sa dugo ni Cristo; (KJV) 2:13 But not, in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the death of Christ. (GN) 2:13 Apan sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Cristo. (GN) 2:13 But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. (NIV) 2:13 Apan karon, pinaagi kang Cristo Jesus, kamo nga kaniadto nahilayo, karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Cristo. (NIV) 2:13 Apan karon diha kang Cristo mao nga kaniadto nahilayo gidala sa duol pinaagi sa dugo ni Cristo.(NCV) 2:13 But now in Christ Jesus you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. (NAS) << EP 2:13 >> NUNI adv. positive or no degree NUN DE conj. Coordinating adVersative DE EN prep. taking Dat. EN

b:\eph0222.doc (ephesians) 21

Ephesians 2:1-22 22
CRISTW noun Masc. Sing. Dat. CRISTOS IJSOU noun Masc. Sing. Dat. IJSOUS UMEIS pron. Personal 2nd person Plur. Nom. UMEIS OI art. Masc. Plur. Nom. POTE adv. positive or no degree POTE ONTES verb Pres. Act. Part. Masc. Plur. Nom. EIMI MAKRAN adv. positive or no degree MAKRAN EGENJQJTE verb 2nd pers. Plur. Aor. Pass. Indic. GINOMAI EGGUS adv. positive or no degree EGGUS EN prep. taking Dat. EN TW art. Neut. Sing. Dat. AIMATI noun Neut. Sing. Dat. AIMA TOU art. Masc. Sing. Gen. CRISTOU noun Masc. Sing. Gen. CRISTOS ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 22

Ephesians 2:1-22 23 2:14 Au)to\j ga/r e)stin h( ei)rh/nh h(mw=n, o( poih/saj ta\ a)mfo/tera e(\n kai\ to\ meso/toixon tou= fragmou= lu/saj, Au)to\j ga/r e)stin h( ei)rh/nh h(mw=n, o( poih/saj ta\ a)mfo/tera e(\n kai\ to\ meso/toixon tou= fragmou= lu/saj, [ “for He Himself and only Himself” ] [ “is our peace,” ] [ “Who has made” ] [ “both one” ] [ “and the dividing wall” ] [ “of the barrier has been broken down,” ]

2:14 For [ introduces a major conclusion ] he [ literally, “He Himself, and only He Himself” referring to Jesus Christ ] is [ keeps on being ] our [ Church Age believer’s ] peace [ harmony, unity, tranquility, blessing between Jew and Gentile ], who [ Jesus Christ ] hath [ “has” ] made [ through His work on the cross ] both [ Jew and Gentile who were in conflict with each other ] one [ brought them into unity by placing them both inside the body of Christ, the universal church ], and hath broken down [ “hath broke down” is “has been broken down” at the cross ] the middle [ “dividing” ] wall of partition [ “wall of partition” is “wall of the barrier” referring to the middle wall within the temple beyond which a Gentile was not allowed to pass and represented discrimination between Jew and Gentile ] between us; (KJV) (t) for He Himself and only Himself is our peace, Who made both one, and the dividing wall of the barrier has been broken down,
2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition [between us]; (KJV) 2:14 Kay siya mao ang atong pakigdait, nga naghimo ug usa sa duruha, nga maoy nagguba sa bungbung nga nakapabulag, (KJV) 2:14 For Christ himself has brought us peace, by making the Jews and Gentiles one people. With his own body, he broke down the wall that separated them and kept them enemies. (GN) 2:14 Kay si Cristo mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Judio ug sa mga dili Judio nga usa lamang ka katawhan. Pinaagi sa iyang lawas giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. (GN) 2:14 For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, (NIV) 2:14 Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan, nga nag-usa sa duroha ug miguba sa nagulang nga bongbong nga mao ang pakigbinatokay. (NIV) 2:14 Kay siya mismo mao ang atong kalinaw, nga naghimo sa duha nga usa ug giguba niya ang paril nga nag-ulang nga naghimo nilang kaaway, (NCV) 2:14 For He Himself is our peace, who made both {groups into} one, and broke down the barrier of the dividing wall, (NAS) << EP 2:14 >> AUTOS pron. Personal Intensive Masc. Sing. Nom. AUTOS GAR conj. Coordinating eXplanatory GAR ESTIN verb 3rd pers. Sing. Pres. Act. Indic. EIMI

b:\eph0222.doc (ephesians) 23

Ephesians 2:1-22 24
J art. Fem. Sing. Nom. EIRJNJ noun Fem. Sing. Nom. EIRJNJ JMWN pron. Personal 1st person Plur. Gen. JMEIS ,,,,,, O art. Masc. Sing. Nom. POIJSAS verb Aor. Act. Part. Masc. Sing. Nom. POIEW TA art. Neut. Plur. Acc. AMFOTERA adj. Neut. Plur. Acc. positive or no degree AMFOTEROI EN adj. Neut. Sing. Acc. positive or no degree EIS KAI conj. Coordinating copulative KAI TO art. Neut. Sing. Acc. MESOTOICON noun Neut. Sing. Acc. MESOTOICON TOU art. Masc. Sing. Gen. FRAGMOU noun Masc. Sing. Gen. FRAGMOS LUSAS verb Aor. Act. Part. Masc. Sing. Nom. LUW ,,,,,, TJN art. Fem. Sing. Acc. ECQRAN noun Fem. Sing. Acc. ECQRA EN prep. taking Dat. EN TJ art. Fem. Sing. Dat. SARKI noun Fem. Sing. Dat. SARX AUTOU pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Gen. AUTOS ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 24

Ephesians 2:1-22 25 2:15 th\n e)/xqran, e)n t$= sarki\ au)tou=, to\n no/mon tw=n e)ntolw=n e)n do/gmasin katargh/saj, i(/na tou\j du/o kti/s$ e)n au)t%= ei)j e(/na kaino\n a)/nqrwpon poiw=n ei)rh/nhn, th\n e)/xqran e)n t$= sarki\ au)tou=, to\n no/mon tw=n e)ntolw=n e)n do/gmasin katargh/saj, i(/na tou\j du/o kti/s$ e)n au)t%= ei)j e(/na kaino\n a)/nqrwpon poiw=n ei)rh/nhn, [ “the enmity” ] [ “by means of His flesh,” ] [ “{created by} the law” ] [ “of the commandments” ] [ “{contained} in ordinances” ] [ “having abolished” ] [ “in order that the two” ] [ “He might create” ] [ “in Himself” ] [ “into one new man” ] [ “making peace,” ]

2:15 [[ The Greek word order is somewhat different from the proper English word order ]] Having abolished [ cancelled ] in [ “by means of” ] his [ “His” Jesus Christ’s ] flesh [ refers to the work of the humanity of Christ on the cross ] the enmity [ the barrier between Jew and Gentile as evidenced between the Temple’s inner and outer court ], even the law [ the Mosaic Law ] of [ associated with the ] commandments [ those that regulated the ordinances, that is, they served as procedural guides ] contained in ordinances [ refers to Codex #2 of the Mosaic Law, shadow Christology ]; for [ “in order that” ] to make [ “He might create” ] in [ introduces the concept of positional truth; union with Christ ] himself [ “Himself” Christ ] of twain [ literally, “the two” ] [[ “into” ]] one new [ new species ] man [ the Body of Christ ], so making peace [ harmony, unity, tranquility, blessing between Jews who had the law and Gentiles who did not have the law ]; (KJV) (t) having abolished by means of His flesh the enmity {created by} the law {associated with} the commandments {that served as procedural guides} in ordinances {associated with the shadow Chriostology of the Mosaic Law}, in order that He might create in Himself the two {Gentile and Jew} into one new man {and thereby} making peace {between the Jew who had the law and the Gentile who did not have the law},
2:15 Having abolished in his flesh the enmity, [even] the law of commandments [contained] in ordinances; for to make in himself of twain one new man, [so] making peace; (KJV) 2:15 Sa gipaila niya pinaagi sa iyang unod and panagkaaway, bisan ang Balaod sa mga Kasugoan nga nagsakup sa mga tulomanon; aron gikan sa duruha mahimo niya diha sa iyang kaugalingon ang usa ka bagong tawo, sa ingon niini nagabuhat siya sa pakig dait; (KJV) 2:15 He abolished the Jewish Law, with its commandments and rules, in order to create out of the two races a single new people in union with himself, thus making peace. (GN) 2:15 Giwagtang niya ang Balaod sa mga Judio, lakip ang mga kasugoan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. (GN) 2:15 by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace, (NIV)

b:\eph0222.doc (ephesians) 25

Ephesians 2:1-22 26
2:15 Pinaagi sa iyang pagkahimong tawo, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasugoan ug mga kalagdaan, aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duroha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon, sa ingon niana magahimo sa kadaitan, (NIV) 2:15 pinaagi sa pagwagtang sa balaod diha sa iyang lawas lakip sa mga kasugoan ug sa mga lagda niini. Ang tuyo niya mao ang paghimo ug usa ka bag-ong tawo gikan sa duha, aron mabatonan ang kalinaw, (NCV) 2:15 by abolishing in His flesh the enmity, {which is} the Law of commandments {contained} in ordinances, that in Himself He might make the two into one new man, {thus} establishing peace, (NAS) << EP 2:15 >> TON art. Masc. Sing. Acc. NOMON noun Masc. Sing. Acc. NOMOS TWN art. Fem. Plur. Gen. ENTOLWN noun Fem. Plur. Gen. ENTOLJ EN prep. taking Dat. EN DOGMASIN noun Neut. Plur. Dat. DOGMA KATARGJSAS verb Aor. Act. Part. Masc. Sing. Nom. KATARGEW ,,,,,, INA conj. Subordinating indeFinite INA TOUS art. Masc. Plur. Acc. DUO adj. Masc. Plur. Acc. positive or no degree DUO KTISJ verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Subj. KTIZW EN prep. taking Dat. EN [?] AUTW pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Dat. AUTOS [?] AUTW pron. refleXive 3rd pers. Masc. Sing. Dat. AUTOS EIS prep. taking Acc. EIS ENA adj. Masc. Sing. Acc. positive or no degree EIS KAINON adj. Masc. Sing. Acc. positive or no degree KAINOS ANQRWPON noun Masc. Sing. Acc. ANQRWPOS POIWN verb Pres. Act. Part. Masc. Sing. Nom. POIEW EIRJNJN noun Fem. Sing. Acc. EIRJNJ

b:\eph0222.doc (ephesians) 26

Ephesians 2:1-22 27 2:16 kai\ a)pokatalla/c$ tou\j a)mfote/rouj e)n e(ni\ sw/mati t%= qe%= dia\ tou= staurou=, a)poktei/naj th\n e)/xqran e)n au)t%=. kai\ a)pokatalla/c$ tou\j a)mfote/rouj e)n e(ni\ sw/mati t%= qe%= dia\ tou= staurou=, a)poktei/naj th\n e)/xqran e)n au)t%=. [ “and might reconcile” ] [ “the both” ] [ “in one body” ] [ “to God through the cross” ] [ “having put to death” ] [ “the enmity by it.” ]

2:16 And that [ continues the purpose clause begun in the previous verse ] he [ “He” Jesus Christ as the God-Man ] might reconcile [ might restore to favor; transfer from the state of total condemnation into the saving grace plan of God ] both [ Jew and Gentile ] unto [ “to” ] God [ God the Father ] in one body [ the body of Christ; the universal Church ] by [“through” ] the cross [ the means by which both Jew and Gentile are reconciled to God ], having slain [ “having put to death” ] the enmity [ the barrier between Jew and Gentile as observed in the Temple’s inner and outer court ] thereby [ “by it” the cross ]: (KJV) (t) and that He might reconcile both to God in one body through the cross, by it having put to death the enmity.
2:16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby: (KJV) 2:16 Ug aron makapasig-uli ngadto sa Dios kanila nga duruha diha sa usa ka lawas pinaagi sa cruz sa napatay niya ang panagkaaway pinaagi niini. (KJV) 2:16 By his death on the cross Christ destroyed the hatred; by means of the cross he united both races into one single body and brought them back to God. (GN) 2:16 Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gihiusa kita niya ug gipasig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon niana giwagtang niya ang pagdinumtanay. (GN) 2:16 and in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. (NIV) 2:16 ug aron kitang duroha iyang mapasig-uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus, sa ingon niana magatapus sa pagbinatokay. (NIV) 2:16 ug pinaagi niining usa ka lawas pagpasig-uli kanilang duha ngadto sa Dios pinaagi sa krus, ug tungod niana giwagtang niya ang ilang pagdinumtanay. (NCV) 2:16 and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. (NAS) << EP 2:16 >> KAI conj. Coordinating copulative KAI APOKATALLAXJ verb 3rd pers. Sing. Aor. Act. Subj. APOKATALLASSW TOUS art. Masc. Plur. Acc. AMFOTEROUS adj. Masc. Plur. Acc. positive or no degree AMFOTEROI EN prep. taking Dat. EN ENI adj. Neut. Sing. Dat. positive or no degree EIS

b:\eph0222.doc (ephesians) 27

Ephesians 2:1-22 28
SWMATI noun Neut. Sing. Dat. SWMA TW art. Masc. Sing. Dat. QEW noun Masc. Sing. Dat. QEOS DIA prep. taking Gen. DIA TOU art. Masc. Sing. Gen. STAUROU noun Masc. Sing. Gen. STAUROS ,,,,,, APOKTEINAS verb Aor. Act. Part. Masc. Sing. Nom. APOKTEINW TJN art. Fem. Sing. Acc. ECQRAN noun Fem. Sing. Acc. ECQRA EN prep. taking Dat. EN AUTW pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Dat. AUTOS ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 28

Ephesians 2:1-22 29 2:17 kai\ e)lqw\n eu)hggeli/sato ei)rh/nhn u(mi=n toi=j makra\n kai\ ei)rh/nhn toi=j e)ggu/j: kai\ e)lqw\n eu)hggeli/sato ei)rh/nhn u(mi=n toi=j makra\n kai\ ei)rh/nhn toi=j e)ggu/j: [ “and as He came” ] [ “He preached” ] [ “peace to you” ] [ “to the far away ” ] [ “and peace” ] [ “to the near ” ]

2:17 And came [ “as He came;” He (Christ) came at the first advent ] and [[ add” “He” Christ ] preached [ communicated important information ] peace [ refers to reconciliation ] to you [ Gentiles ] which [ who ] were afar off [ Gentiles who were “far away” from the covenants of promise ], and [ add: “peace” ] to them [ Jews ] that [ “who” ] were nigh [ literally, “near” to the covenants of promise ]. (KJV) (t) And came and preached peace to you who were far off and to those who were near;
2:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. (KJV) 2:17 Ug sa nakaanhi siya, nagwali siya sa pakigdait kaninyo nga atua sa halayo, ug pakigdait kanila nga ania sa haduol: (KJV) 2:17 So Christ came and preached the Good News of peace to all--to you Gentiles, who were far away from God, and to the Jews, who were near to him. (GN) 2:17 Busa mianhi si Cristo ug gisangyaw niya ang Maayong Balita sa kalinaw alang sa tanan - kaninyong mga dili Judio nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Judio nga duol kaniya. (GN) 2:17 He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. (NIV) 2:17 Ug siya mianhi ug miwali sa kadaitan nganha kaninyo nga kaniadto didtos sa halayo, ug kadaitan nganha kanila nga kaniadto diha sa duol; (NIV) 2:17 Mianhi siya ug nagwali sa kalinaw niadtong diha sa duol. (NCV) 2:17 And He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near; (NAS) << EP 2:17 >> KAI conj. Coordinating copulative KAI ELQWN verb Aor. Act. Part. Masc. Sing. Nom. ERCOMAI EUJGGELISATO verb 3rd pers. Sing. Aor. Mid. Indic. EUAGGELIZW EIRJNJN noun Fem. Sing. Acc. EIRJNJ UMIN pron. Personal 2nd person Plur. Dat. UMEIS TOIS art. Masc. Plur. Dat. MAKRAN adv. positive or no degree MAKRAN KAI conj. Coordinating copulative KAI EIRJNJN noun Fem. Sing. Acc. EIRJNJ TOIS art. Masc. Plur. Dat. EGGUS adv. positive or no degree EGGUS

b:\eph0222.doc (ephesians) 29

Ephesians 2:1-22 30 2:18 o(/ti di' au)tou= e)/xomen th\n prosagwgh\n oi( a)mfo/teroi e)n e(ni\ pneu/mati pro\j to\n pate/ra. o(/ti di'au)tou= e)/xomen th\n prosagwgh\n oi( a)mfo/teroi e)n e(ni\ pneu/mati pro\j to\n pate/ra. [ “because through Him” ] [ “we keep on having” ] [ “the access” ] [ “the both” ] [ “by means of one Spirit” ] [ “to the Father” ]

2:18 For [ “because” ] through him [ “Him” Jesus Christ in hypostatic union ] we [ Jews and Gentiles ] both [ Jews and Gentiles ] have [ “keep on having” ] access [ admission into the presence of ] by [ “by means of” ] one [[ Holy ]] Spirit [ the Holy Spirit by means of Whom the Church Age believer is identified with Christ; it is the Holy Spirit Who takes an individual out of Adam and places him/her “in Christ” ] unto [“ to” ] [[ God ]] the Father [ the Author of the plan ]. (KJV) (t) because through Him we both keep on having access by means of one Spirit to the Father.
2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father. (KJV) 2:18 Kay pinaagi kaniya ang usa ug usa kanato may pultahan diha sa usa ka Espiritu ngadto sa Amahan. (KJV) 2:18 It is through Christ that all of us, Jews and Gentiles, are able to come in the one Spirit into the presence of the Father. (GN) 2:18 Pinaagi kang Cristo kitang tanan, Judio ug dili Judio, makaduol sa Amahan diha sa usa ka Espiritu. (GN) 2:18 For through him we both have access to the Father by one Spirit. (NIV) 2:18 kay pinaagi kaniya kita nga duroha adunay kaagian ngadto sa Amahan pinaagi sa usa ra ka Espiritu. (NIV) 2:18 Kay pinaagi kaniya makaduol na kita sa Amahan tungod sa usa ka Espiritu. (NCV) 2:18 for through Him we both have our access in one Spirit to the Father. (NAS)
<< EP 2:18 >> OTI conj. Subordinating Causal OTI DI prep. taking Gen. DIA AUTOU pron. Personal 3rd person Masc. Sing. Gen. AUTOS ECOMEN verb 1st pers. Plur. Pres. Act. Indic. ECW TJN art. Fem. Sing. Acc. PROSAGWGJN noun Fem. Sing. Acc. PROSAGWGJ OI art. Masc. Plur. Nom. AMFOTEROI adj. Masc. Plur. Nom. positive or no degree AMFOTEROI EN prep. taking Dat. EN ENI adj. Neut. Sing. Dat. positive or no degree EIS PNEUMATI noun Neut. Sing. Dat. PNEUMA PROS prep. taking Acc. PROS TON art. Masc. Sing. Acc. PATERA noun Masc. Sing. Acc. PATJR

b:\eph0222.doc (ephesians) 30

Ephesians 2:1-22 31 2:19 a)/ra ou)=n ou)ke/ti e)ste\ ce/noi kai\ pa/roikoi, a)lla\ e)ste\ sumpoli=tai tw=n a(gi/wn kai\ oi)kei=oi tou= qeou=, a)/ra ou)=n \ ou)ke/ti e)ste ce/noi kai\ pa/roikoi, a)lla\ e)ste\ sumpoli=tai tw=n a(gi/wn kai\ oi)kei=oi tou= qeou=, [ “consequently therefore” ] [ “no longer” ] [ “are you” ] [ “aliens and foreigners” ] [ “but you are” ] [ “fellowcitizens” ] [ “with the saints” ] [ “and members of the family” ] [ “of God” ]

2:19 Now [ “consequently,” since you have been entered into union with Christ ] therefore ye [Gentiles who are now saved ] are no more [ “longer” ] strangers [ “aliens” ] and foreigners [those who live beside us but are not of us ], but [ sets up a contrast between the saved and the unsaved Gentiles in the Church Age ] fellowcitizens with the saints [ all born-again believers in the Church Age ], and of the household [ refers to the “members of the family” ] of God [ the Father ]; (KJV) (t) Consequently therefore you are no longer aliens and foreigners, but you are fellowcitizens with the saints and members of the family of God,
2:19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God; (KJV) 2:19 Busa dili na kamo mga dumuloong ug mga umalagi, kondili mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dois, (KJV) 2:19 So then, you Gentiles are not foreigners or strangers any longer; you are now fellow-citizens with God's people, and members of the family of God! (GN) 2:19 Busa kamong mga dili Judio dili na mga langyaw o mga dumuduong kondili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios, ug mga sakop sa iyang banay. (GN) 2:19 Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, (NIV) 2:19 Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagi-lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios. (NIV) 2:19 Busa, dila na kamo mga langyaw ug dumuduong, kondili mga katagilungsod sa katawhan sa Dios ug sakop sa iyang panimalay, (NCV) 2:19 So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God's household, (NAS) << EP 2:19 >> ARA conj. Coordinating inferential ARA OUN conj. Coordinating inferential OUN OUKETI adv. positive or no degree OUKETI ESTE verb 2nd pers. Plur. Pres. Act. Indic. EIMI

b:\eph0222.doc (ephesians) 31

Ephesians 2:1-22 32
XENOI noun Masc. Plur. Nom. XENOS KAI conj. Coordinating copulative KAI PAROIKOI noun Masc. Plur. Nom. PAROIKOS ALLA conj. Coordinating adVersative ALLA ESTE verb 2nd pers. Plur. Pres. Act. Indic. EIMI SUMPOLITAI noun Masc. Plur. Nom. SUMPOLITJS TWN art. Masc. Plur. Gen. AGIWN adj. Masc. Plur. Gen. positive or no degree AGIOS KAI conj. Coordinating copulative KAI OIKEIOI noun Masc. Plur. Nom. OIKEIOS TOU art. Masc. Sing. Gen. QEOU noun Masc. Sing. Gen. QEOS ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 32

Ephesians 2:1-22 33 2:20 e)poikodomhqe/ntej e)pi\ t%= qemeli/% tw=n a)posto/lwn kai\ profhtw=n, o)/ntoj a)krogwniai/ou au)tou= Xristou= )Ihsou=, e)poikodomhqe/ntej e)pi\ t%= qemeli/% tw=n a)posto/lwn kai\ profhtw=n, o)/ntoj a)krogwniai/ou au)tou= Xristou= )Ihsou=, [ “having been built” ] [ “on the foundation” ] [ “of the apostles” ] [ “and prophets,” ] [ “being the cornerstone Himself” ] [ “Christ Jesus,” ]

2:20 And are [ “having been” ] built upon the foundation [ the historical foundation; the local church of the apostolic era ] of the apostles [ one aspect of leadership in the local church during the apostolic era, that is, before the Canon of Scripture was complete ] and prophets [ another aspect of leadership in the local church during the apostolic era, that is, before the Canon of Scripture was complete ], Jesus [ emphasizing His humanity ] Christ [ emphasizing His deity ] himself [ “Himself”] being the chief corner stone [ “the corner stone,” the stone by which the architect fixes the angle of the walls (here, one wall represents Jews, and the other represents Gentiles, both of whom can be a part of the one Body of Christ, the church ]; (KJV) (t) having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the corner foundation stone,
2:20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner [stone]; (KJV) 2:20 Sa mga tinukod kamo sa ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug sa mga manalagna, nga si Jesucristo gayud mao ang pangulo nga bato sa pamag-ang, (KJV) 2:20 You, too, are built upon the foundation laid by the apostles and prophets, the cornerstone being Christ Jesus himself. (GN) 2:20 Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Cristo Jesus. (GN) 2:20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. (NIV) 2:20 Kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, nga niini si Jesu-Cristos mao ang ulohang bato sa pamag-ang. (NIV) 2:20 gitukod ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug mga propeta, uban ni Cristo Jesus mismo ingon nga bato nga sukaranan. (NCV) 2:20 having been built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner {stone}, (NAS) << EP 2:20 >> EPOIKODOMJQENTES verb Aor. Pass. Part. Masc. Plur. Nom. EPOIKODOMEW EPI prep. taking Dat. EPI TW art. Masc. Sing. Dat. QEMELIW noun Masc. Sing. Dat. QEMELIOS TWN art. Masc. Plur. Gen.

b:\eph0222.doc (ephesians) 33

Ephesians 2:1-22 34
APOSTOLWN noun Masc. Plur. Gen. APOSTOLOS KAI conj. Coordinating copulative KAI PROFJTWN noun Masc. Plur. Gen. PROFJTJS ,,,,,, ONTOS verb Pres. Act. Part. Masc. Sing. Gen. EIMI AKROGWNIAIOU adj. Masc. Sing. Gen. positive or no degree AKROGWNIAIOS AUTOU pron. Adjectival Intensive Masc. Sing. Gen. AUTOS CRISTOU noun Masc. Sing. Gen. CRISTOS IJSOU noun Masc. Sing. Gen. IJSOUS ,,,,,,

b:\eph0222.doc (ephesians) 34

Ephesians 2:1-22 35 2:21 e)n %(= pa=sa oi)kodomh\ sunarmologoume/nh au)/cei ei)j nao\n a(/gion e)n kuri/%, e)n %(= pa=sa oi)kodomh\ sunarmologoume/nh au)/cei ei)j nao\n a(/gion e)n kuri/%, [ “in Whom” ] [ “an entire building” ] [ “in the process of being pefectly constructed” ] [ “continues to grow” ] [ “resulting in a holy temple” ] [ “in the Lord,” ]

2:21 In [ refers to positional truth, union with Christ ] whom [ “Whom” Jesus Christ ] all the [ “all the” is “an entire” ] building [ refers to the church, every Church Age believer representing a brick in the building ] fitly framed together [ “fitly framed together” is “in the process of being perfectly constructed;” framed together in a perfectly compact manner ] groweth [ indicates that the church is still in the process of being constructed ] unto [ into; “resulting in” ] an holy [ every Church Age believer is positionally sanctified ] temple [ refers to the universal church, the Body of Christ; the place where God resides ] in [ indicates positional truth ] the Lord [ Jesus Christ ]: (KJV) (t) in Whom an entire building in the process of being perfectly constructed continues to grow resulting in a holy temple in the Lord,
2:21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord: (KJV) 2:21 Nga kaniya and tagsatagsa nga tinukod, gipahaum aron mabalay nga magatubo sa pagkausa ka timplo nga balaan diha sa Ginoo' (KJV) 2:21 He is the one who holds the whole building together and makes it grow into a sacred temple in the Lord. (GN) 2:21 Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. (GN) 2:21 In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. (NIV) 2:21 Diha kaniya ang tibuok nga tinukod nausa ug nagatubo ngadto sa pagka-templo nga balaan diha sa Ginoo; (NIV) 2:21 Diha kaniya ang tibuok balay nausa ug mibarog aron mahimong usa ka balaang templo diha sa Ginoo. (NCV) 2:21 in whom the whole building, being fitted together is growing into a holy temple in the Lord; (NAS) << EP 2:21 >> EN prep. taking Dat. EN W pron. Relative Masc. Sing. Dat. OS PASA adj. Fem. Sing. Nom. positive or no degree PAS OIKODOMJ noun Fem. Sing. Nom. OIKODOMJ SUNARMOLOGOUMENJ verb Pres. Pass. Part. Fem. Sing. Nom. SUNARMOLOGEW AUXEI verb 3rd pers. Sing. Pres. Act. Indic. AUXW EIS prep. taking Acc. EIS NAON noun Masc. Sing. Acc. NAOS AGION adj. Masc. Sing. Acc. positive or no degree AGIOS EN prep. taking Dat. EN

b:\eph0222.doc (ephesians) 35

Ephesians 2:1-22 36
KURIW noun Masc. Sing. Dat. KURIOS

b:\eph0222.doc (ephesians) 36

Ephesians 2:1-22 37 2:22 e)n %(= kai\ u(mei=j sunoikodomei=sqe ei)j katoikhth/rion tou= qeou= e)n pneu/mati. e)n %(= kai\ u(mei=j sunoikodomei=sqe ei)j katoikhth/rion tou= qeou= e)n pneu/mati. [ “in Whom also you” ] [ “are being constructed together” ] [ “resulting in a permanent dwelling place” ] [ “of God” ] [ “by means of the Spirit.” ]

2:22 In [ refers to positional truth, union with Christ ] whom [ “Whom” Christ ] ye [ “you” plural; Church Age believers ] also are builded together [ “ye . . . are builded together” is “you are being constructed together;” every time a person is saved in the Church Age, that person is added to the universal church, therefore, the church which is now incomplete, is in the process of being constructed ] for [ “resulting in” ] an habitation [ “a permanent dwelling place” ] of God [ indicates that God owns the building ] through [ “by means of” ] the Spirit [ a reference to the Holy Spirit by whose work each Church Age believer becomes identified with the universal church ]. (KJV) (t) In whom you also are being constructed together resulting in a permanent dwelling place of God by means of the Spirit.
2:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. (KJV) 2:22 Nga kaniya, kano usab ginatukod sa tingub sa pagkausa ka puloy-anan sa Dios nga anaa sa Espiritu. (KJV) 2:22 In union with him you too are being built together with all the others into a house where God lives through his Spirit. (GN) 2:22 Uban sa tanang magtutuo kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu. (GN) 2:22 And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. (NIV) 2:22 ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. (NIV) 2:22 Ug diha kaniya gitukod usab kamo aron mahimong usa ka puloyanan diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu. (NCV) 2:22 in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. (NAS)
<< EP 2:22 >> EN prep. taking Dat. EN W pron. Relative Masc. Sing. Dat. OS KAI adv. positive or no degree KAI UMEIS pron. Personal 2nd person Plur. Nom. UMEIS SUNOIKODOMEISQE verb 2nd pers. Plur. Pres. Pass. Indic. SUNOIKODOMEW EIS prep. taking Acc. EIS KATOIKJTJRION noun Neut. Sing. Acc. KATOIKJTJRION TOU art. Masc. Sing. Gen. QEOU noun Masc. Sing. Gen. QEOS EN prep. taking Dat. EN

b:\eph0222.doc (ephesians) 37

Ephesians 2:1-22 38
PNEUMATI noun Neut. Sing. Dat. PNEUMA ..........

b:\eph0222.doc (ephesians) 38


								
To top