Vrldens Ekonomiska Historia.ppt

					Världens Ekonomiska Historia

     Tobias Axelsson
  Tobias.axelsson@ekh.lu.se
      046-2224631
           Lärandemål
• Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
• l diskutera olika förklaringsmodeller och teorier som behandlar
 drivkrafterna i den ekonomiska och sociala förändringsprocessen;
• l reflektera över de olika utvecklingsstrategier som har använts i
 dagens u-länder för att få till stånd en omvandling från
 agrarsamhälle till industrisamhälle;
• l redovisa sina insikter i de teorier om ekonomisk tillväxt och
 industrialisering vilka är relevanta för förståelsen av
 utvecklingsförloppen i tredje världen;
• Redogöra för tillväxt och omvandling under olika perioder i de
 avancerade industriländerna sedan slutet av 1800-talet;
         Upplägg
• Europa, Nordamerika (USA) och Sverige
• Tredje världen
• Tenta
 – Övningsfrågor
 – Gamla tentor (EKH 415, EKH 401, delkurs 2)
       Litteratur


• Cameron och Neal ( Kap 13-16)
• Schön (Kap 1, 4-6)
• Gunnarsson och Rojas (Kap 1-8)
         Översikt

• Teorietiskt ramverk för att förstå historien

• Historisk översikt
             Teori
• Varför är ekonomisk tillväxt viktigt?
 - ”Med samma tillväxt som före industrialiseringen
 (första halvan av 1800-talet) skulle Sverige haft en
 tiondel av dagens inkomstnivå.”
• Vad menar vi med ekonomisk tillväxt och
 ekonomisk utveckling?
 – Ökad produktion
 – Ökad produktivitet
 – Ökade inkomster
         Teori

• Produktionsfaktorer
 – Jord
 – Arbete
 – Kapital
• TFP
          Teori
• Tre aspekter
 – Mängden av produktionsfaktorerna
 – Kvalitet
 – organisation
     Dessa påverkas av
• Cameron
 – Befolkning
 – Resurser
 – Teknik
 – Institutioner
• Schön
 – Investeringar
 – Innovationer
 – Institutioner
• Schumpeter
 – Förkastar jämviktsanalysen
 – Inbyggd instabilitet (kreativ förstörelse)
 – Externa och interna krafter
 – Innovationer leder till monopol
          Institutioner
• Institutions form the incentive structure of a
 society and the political and economic institutions, in
 consequence, are the underlying determinant of
 economic performance. Time as it relates to
 economic and societal change is the dimension in
 which the learning process of human beings shapes
 the way institutions evolve. That is, the beliefs that
 individuals, groups, and societies hold which
 determine choices are a consequence of learning
 through time - not just the span of an individual's life
 or of a generation of a society but the learning
 embodied in individuals, groups, and societies that is
 cumulative through time and passed on
 intergenerationally by the culture of a society.
 (Douglas C North)
Teknoekonomiska paradigm

– Nya kluster av
 • Teknologi
 • Produkter
 • Industrier
– Kamp mellan gammalt och nytt
 Teknoekonomiska paradigm

• Paradigmet sprider sig

• Effektiviteten höjs i hela ekonomin

• Modernisering av hela ekonomin
 Teknoekonomiska paradigm
• Spårbundenhet (path-dependency)
 – Infrastruktur
 – Skolväsende


• Rom byggdes inte på en dag
 – Omvälvande
 – Höga kostnader
 – Motstånd
       Långa Vågor
• Cameron
 – Grundläggande ekonomiska förändringar sker
  sakta
 – Politisk förändring  plötsliga
  förändringar
• Schön
 – Strukturcykler
 – Svar på omvandlingstryck
 – 40-50 år
       Långa Vågor
• Kris
• Omvandling
• Rationalisering

• Strukturell omvandling sker pga
 – Innovationer
 – Relativa faktorprisförändringar
        Långa Vågor
• Gäller för världen
 – Sverige reflekterar den internationella
  utvecklingen
• Motsättning mellan stabilitet och
 förändring
 – Investering kräver stabilitet
 – Innovationer skapar instabilitet
 – Tillväxt leder till förändring som leder till
  instabilitet
       Långa Vågor
• Omvandling
 – Förändring i industristrukturer
 – Reallokering mellan branscher
 – Spridning av basinnovationer
 – Långsiktiga investeringar
 – Resurskrävande
 – Liten effekt på kort sikt
        Långa Vågor
• Rationalisering
 – Resurskoncentration
 – Kortsiktiga investeringar
 – Direkta effekter


• Påverkar olika länder olika
 – 30-talets Sverige
 – 1970-80 talens Sverige
       Långa Vågor
• Kulminationskris
 – När det svänger från en fas till en annan
 – Dotcomdöden var övergången från
  omvandling till rationalisering
      Utvecklingsblock
• 1850-talet
 – Stål
 – Kol
 – Infrastruktur
 – Järnvägar
• 1890
 – Elektrifiering
 – Mekanisering
 – motorer
      Utvecklingsblock
• 1930
 – Breddad elektrifiering
 – Bilen
 – Infrastruktur
• 1970
 – Mikroprocessorn
 – Datorn
 – bredband
      Utvecklingsblock
• Innovationsprocessen inte uppfinningen

• Relativpriset på maskiner( i relation till
 insatsvaror) sjönk ca 1865, 1905, 1945,
 1985

• Slutsats: Kris betydde slutet för ett
 investeringsmönster men början på ett nytt
              Översikt 1900-talet


 Year      Sweden    Nordic   Western   United   Japan   World
                Countries  Europe    States        Economy

 1871/1875-   2.4     2.0     1.7     1.8     2.4    1.5
 1971/1975


 1971/1975-   1.7     2.2     1.9     2.0     2.2    1.6
 2001/2005
Note: Rest of Nordic countries = Denmark, Finland and Norway.
Rest of Western Europe = Austria, Belgium, Britain, France, Germany, Italy,
the Netherlands, and Switzerland.
     Översikt 1900-talet
• Befolkning
 – Europas demografiska transiton sprider sig
  • Spädbarnsdödlighet ned
  • Förväntad livslängd upp
  • Resultat: befolkningsökning
 – Teknologi sprider sig
  • Sjukvård
  • Hygien
  • Jordbruk
     Översikt 1900-talet
• Urbanisering till slumområden
 – Latinamerika (Mexico City)
 – Afrika
• Internationell migration
 – Före första världskriget
   • Europa till USA (1 miljon per år)
 – Efter WWII
   • Arbetskraft och flyktingar
     Översikt 1900-talet
• Resurser
 – Oljan
   - 1800-tal; kol ersatte ved
   - 1900-tal: olja ersatte kol
 – Explosionsmotorn (bil, flygplan)
 – Nya material (plast)
 – Kärnkraft
      Översikt 1900-talet
• Teknik
 – Kommunikationer
   • TV, datorn
 – Ökad klyfta när det gäller kunskap
   • Brain drain
 – Gröna revolutionen (växtförädling)
 – Elektrifieringen (lägre transportkostnad jfrt
  kol/olja)
       Översikt 1900-talet
• Institutioner
 – Internationella relationer
 – Från Europa i fokus till Kalla Kriget
 – Ekonomisk och politisk disintegration 1914-
  1945
 – Två världskrig
 – Efter 1945 integration
   • IMF
   • WB
   • FN
     Översikt 1900-talet
• Statens ökade roll
 – Blandekonomi (Sverige)
 – Välfärdsstaten
 – Omfördelningar
 – Utvecklingsstaten
 – Rövarstaten
 – privilegiestaten
     Översikt 1900-talet
• Företagsformer
 – Aktiebolag
 – Transnationella företag
 – Affärskedjor
• Arbetarrörelsen
 – Ådalen 1931
• Masskonsumtionen får sitt genombrott
      Översikt 1900-talet
• Asien
 – Från drama till mirakel
• Latinamerika
 – Från mirakel till drama
• Afrika
 – Från kolonialism till drama

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:12/21/2012
language:Unknown
pages:33