Sony - MZ-N520 - Operating Instructions · Czech 1.41 Mb by manualsmania

VIEWS: 4 PAGES: 92

									                          3-265-976-21(1)
Portable
MiniDisc Recorder
Návod k obsluze
                    strana 10
Funkce rekordéru __________________________________
                    strana 68
Funkce softwaru ___________________________________
„WALKMAN“ je registrovaná obchodní známka společnosti Sony
Corporation, která označuje stereofonní výrobky se sluchátky.
         je obchodní známkou společnosti Sony Corporation.MZ-N520
© 2004 Sony Corporation
                       Informace
   POZOR
                        PRODEJCE NENÍ V ŽÁDNÉM
  Zabraňte nebezpečí požáru nebo       PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÝ ZA
  úrazu elektrickým proudem –        PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ
  nevystavujte přístroj dešti ani      ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY,
  vlhku.                   ZTRÁTY ČI VÝDAJE
                        ZPŮSOBENÉ POŠKOZENÝM
                        VÝROBKEM NEBO
   Zařízení neinstalujte do uzavřených    POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU.
   prostorů, jako jsou knihovny nebo
   vestavěné skříně.            Platnost označení CE je omezeno
                       pouze na země, kde je ze zákona
  Nepřikrývejte ventilační otvory      povinné, zejména na země EU.
  přístroje papírem, ubrusem, záclonou
  atd., aby nedošlo k požáru. Na zařízení
  neumisťujte zapálené svíčky.

  Chcete-li předejít požáru nebo úrazu
  elektrickým proudem, neumisťujte na
  přístroj nádoby naplněné vodou,
  například vázy.

  V určitých zemích mohou existovat
  předpisy ohledně likvidace baterií
  používaných k napájení tohoto
  produktu.
  Požádejte o radu místní úřady.

  UPOZORNĚNÍ — PŘI OTEVŘENÍ
  MŮŽE UNIKAT LASEROVÉ
  ZÁŘENÍ

  NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
  PAPRSKU

  UPOZORNĚNÍ — PŘI OTEVŘENÍ
  MŮŽE UNIKAT LASEROVÉ
  ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M

  PŘI POUŽITÍ OPTICKÝCH
  PŘÍSTROJŮ NENAHLÍŽEJTE
  PŘÍMO
2
                        • Microsoft, Windows, Windows NT
Upozornění pro uživatele             a Windows Media jsou obchodní
Dodaný software                 známky nebo registrované obchodní
                         známky společnosti Microsoft
• Autorská práva zakazují šíření         Corporation ve Spojených státech
 softwaru nebo doprovodné příručky       a dalších zemích.
 jako celku nebo jeho částí          • IBM a PC/AT jsou registrované
 a pronájem softwaru bez povolení        obchodní známky společnosti
 vlastníka autorských práv.           International Business Machines
• Společnost SONY není odpovědná         Corporation.
 za žádné finanční škody nebo ztráty     • Macintosh je obchodní známka
 zisku, včetně nároků vznesených třetí     společnosti Apple Computer, Inc. ve
 stranou, vzniklé používáním softwaru      Spojených státech a dalších zemích.
 dodaného s tímto rekordérem.
                        • MMX a Pentium jsou obchodní
• V případě, že s tímto softwarem        známky nebo registrované obchodní
 nastanou v důsledku chybného          známky společnosti Intel Corporation.
 výrobního zpracování problémy,
 společnost SONY jej vymění.         • Všechny ostatní obchodní známky
 Společnost SONY však nenese          a registrované obchodní známky jsou
 žádnou jinou zodpovědnost.           obchodní známky nebo registrované
                         obchodní známky příslušných
• Software dodaný s tímto rekordérem       vlastníků.
 nelze použít s jiným zařízením, než
 pro které je určen.             • Symboly ™ a ® nejsou v této příručce
                         použity.
• Z důvodu neustálé snahy o zlepšení
 kvality se vlastnosti softwaru mohou     • CD and music-related data from
 změnit bez předchozího upozornění.       Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
                         Gracenote. Gracenote CDDBR Client
• Provoz tohoto rekordéru s jiným        Software, copyright 2000-2003
 softwarem, než který je dodán, není      Gracenote. This product and service
 pokryt zárukou.                may practice one or more of the
Poznámky                     following U.S. Patents: #5,987,525;
• Použití nahrané hudby je omezeno pouze     #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
 na soukromé účely. Pokud by použití      #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
 hudby bylo širší, než je uvedeno výše, je   #6,330,593 and other patents issued or
 třeba povolení držitelů autorských práv.    pending.
• Společnost Sony není odpovědná za       Gracenote and CDDB are registered
 hudební soubory, které nelze uložit      trademarks of Gracenote. The
 v počítači, protože byly neúspěšně nahrány   Gracenote logo and logotype, the
 z disku CD nebo staženy z hudebního      Gracenote CDDB logo, and the
 serveru.                    “Powered by Gracenote” logo are
                         trademarks of Gracenote.

• SonicStage, MD Simple Burner,        Program © 2001, 2002, 2003, 2004
 OpenMG, Magic Gate, MagicGate        Sony Corporation
 Memory Stick, Memory Stick, Net
 MD, ATRAC, ATRAC3,              Documentation © 2004 Sony
 ATRAC3plus a jejich loga jsou        Corporation
 obchodní známky společnosti Sony
 Corporation.


                                             3
  Obsah
  Funkce rekordéru

  Pohled na ovládací prvky ............................................. 11

  Začínáme ....................................................................... 14

  Okamžité nahrávání na minidisk! ................................ 17

  Okamžité přehrávání minidisku! .................................. 20

  Různé způsoby nahrávání ............................................ 22
  Zobrazení různých informací ............................................................22
  Spuštění/zastavení synchronizovaného nahrávání se zdrojem
    zvuku (Synchronizované nahrávání) ..........................................23
  Dlouhodobé nahrávání (MDLP) ......................................................24
  Nahrávání z televize a rádia (Analogové nahrávání) .....................25
  Přidání značky skladby při nahrávání ..............................................25
    Ruční přidávání značek skladeb .................................................25
    Automatické označování skladeb (Automatické časové
        značení) ..........................................................................26
  Manuální nastavení úrovně záznamu ...............................................27

  Způsoby přehrávání ...................................................... 28
  Zobrazení různých informací ............................................................28
  Výběr režimu přehrávání ...................................................................29
    Poslech pouze zvolených skladeb (Přehrání označených) ......29
  Nastavení výšek nebo hloubek (Nastavení digitálního zvuku) .....30
    Výběr kvality zvuku .....................................................................30
    Nastavení kvality zvuku ...............................................................31
4
Úprava nahraných skladeb .......................................... 32
Před prováděním úprav ..................................................................... 32
Pojmenovávání nahrávek (Názvy) ................................................... 32
  Pojmenování ................................................................................ 32
Přesouvání nahraných skladeb (Přesun) ......................................... 33
Rozdělení skladby (Rozdělení) ........................................................ 34
  Přímé rozdělení skladby ............................................................. 35
Spojení skladeb (Spojení) ................................................................. 35
Vymazání skladeb a celého obsahu disku (Smazání) .................... 36
  Vymazání skladby ....................................................................... 36
  Smazání celého disku .................................................................. 37

Použití skupinové funkce ............................................. 38
Co je skupinová funkce? ................................................................... 38
Nahrávání skladeb pomocí skupinové funkce ................................ 38
  Nahrávání skladby do nové skupiny ......................................... 38
  Nahrávání skladby do existující skupiny .................................. 39
Přehrávání skupin .............................................................................. 39
  Přehrání skladby při přehrávání skupiny .................................. 39
  Volba režimu přehrávání pro přehrávání skupin
      (Režim přehrání skupiny) ........................................... 40
Upravování skupin ............................................................................ 40
  Přiřazování skladeb nebo skupin k nové skupině
      (Nastavení skupiny) ..................................................... 40
  Uvolnění nastavení skupiny ...................................................... 41
  Pojmenování nahraných skupin ................................................. 42
  Přesouvání skladby na disku s nastavením skupin .................. 42
  Změna pořadí skupiny na disku (Přesun skupiny) .................. 43
  Vymazání skupiny ....................................................................... 44

Další operace ................................................................ 45
Praktická nastavení ............................................................................ 45
  Použití položek v nabídce ........................................................... 47
  Vypnutí zvukového signálu ........................................................ 48
  Záznam bez přepsání stávajícího materiálu ............................. 48
  Vytvoření nové skupiny při nahrávání ...................................... 48
  Rychlé spuštění přehrávání (Rychlý režim) ............................. 48
  Ochrana sluchu (AVLS) ............................................................. 49
  Seznam nabídek............................................................................ 50

                                                5
  Zdroje napájení ............................................................. 52
     Životnost baterie ..........................................................................52

  Doplňkové informace ................................................... 53
  Pokyny pro zajištění bezpečnosti ......................................................53
  Technické údaje ..................................................................................55

  Odstraňování problémů a vysvětlení ........................... 56
  Problémy a řešení ...............................................................................56
    Při nabíjení ....................................................................................56
    Během záznamu ...........................................................................56
    Během přehrávání ........................................................................58
    Během úprav .................................................................................59
    Během používání skupinové funkce ..........................................60
    Ostatní ...........................................................................................61
  Hlášení .................................................................................................62
  Vysvětlení častých dotazů ..................................................................65
6
Funkce softwaru

Co je možné provést pomocí softwaru MD Simple
Burner/SonicStage ....................................................... 68
   Co je možné provést pomocí softwaru MD Simple Burner ... 68
   Co je možné provést pomocí softwaru SonicStage ................. 68
   Základní operace při použití přenosného přehrávače
       MD Walkman ............................................................... 69

Instalace ........................................................................ 70
Zajištění požadovaného systémového prostředí ............................ 70
  Požadavky na systém .................................................................. 70
Instalace softwaru do počítače ......................................................... 71
Připojení přehrávače MD Walkman k počítači ............................. 72

Používání softwaru MD Simple Burner ....................... 73
Nahrávání pomocí počítače .............................................................. 73
  Okno pro nahrávání všech skladeb z disku CD ....................... 73
  Okno pro nahrávání vybraných skladeb z disku CD audio .... 74

Použití softwaru SonicStage ........................................ 75
Import audio dat ................................................................................ 75
Přenos zvukových dat z počítače na přenosný přehrávač
  MD Walkman ............................................................................... 77
Přenos zvukových dat z přenosného přehrávače MD Walkman
  do počítače .................................................................................... 79
  Přenos z přenosného přehrávače MD Walkman zpět
      do počítače .................................................................... 79
Používání nápovědy SonicStage Help ............................................. 81
  Zobrazení nápovědy SonicStage Help ...................................... 81
  Seznámení s fungováním nápovědy SonicStage Help ............. 82
  Vyhledání slova ve vysvětlení .................................................... 82
Odkazy na nápovědu SonicStage Help ........................................... 83
  Import zvukových dat do počítače ............................................ 83
  Poslech zvukových dat v počítači .............................................. 83
  Správa a upravování importovaných souborů ......................... 83
  Zálohování zvukových dat ......................................................... 84
  Odstraňování problémů .............................................................. 84
  Když chcete vědět ........................................................................ 84
                                                  7
  Další informace ............................................................. 85
  Odinstalování softwaru SonicStageMD Simple Burner ................85
  O ochraně autorských práv ...............................................................86
  Odstraňování problémů .....................................................................87
    Nelze nainstalovat software do počítače ...................................88
    Používání přenosného přehrávače MD Walkman
        připojeného k počítači ..................................................89


  Rejstřík ................................................................................................90
8
Než začnete používat tento výrobek
V této příručce jsou vysvětleny funkce rekordéru, instalace a základní použití
dodaného softwaru. Podrobnosti o různých funkcích naleznete na níže uvedených
stranách.

Používání rekordéru
Funkce rekordéru (strany od 10 do 67)                                              3-265-345-11(1)
Strany od 10 do 67 v této příručce vysvětlují použití           Portable
zařízení Net MD jako normálního přehrávače minidisků            MiniDisc Recorder
                                      Operating Instructions
                                                        page 10MiniDisc Walkman.
                                               _____
                                      Recorder Operation_____________________________
                                                _____       page 68
                                      Software Operation _____________________________
Odstraňování problémů a vysvětlení (strana 56)               “WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
                                      represent Headphone Stereo products.         is a
V této části jsou vypsány potíže, se kterými se při
                                      trademark of Sony Corporation.
                                      MZ-N520
                                      ©2002 Sony Corporation
používání rekordéru můžete setkat, a jejich řešení.Požívání síťového minidisku Net MD (rekordéru) připojeného
k počítači
Funkce softwaru (strany od 68 do 89)
Strany od 68 do 89 této příručky vysvětlují instalaci a základní funkce dodaného
softwaru SonicStage. Na těchto stránkách si můžete vyhledat podrobné údaje.
Další informace (strana 85)
V této části jsou vypsány potíže, se kterými se můžete setkat při používání softwaru
SonicStage, a jejich řešení. Obsahuje rovněž seznam často kladených otázek
a odpovědí.

SonicStage Ver. 2.0 Help
Toto je elektronická nápověda, kterou můžete zobrazit na
obrazovce počítače.
V elektronické nápovědě naleznete podrobnosti
o používání softwaru. Chcete-li zobrazit okno nápovědy,
přejděte na stranu 81.


Poznámky k části „Funkce softwaru“
• Zobrazené položky na ilustracích v této části se mohou lišit od položek, které software
 skutečně zobrazuje.
• Vysvětlení v této části předpokládají základní znalost funkcí systému Windows. Podrobnosti
 o ovládání počítače a operačního systému naleznete v příslušných příručkách.
• Vysvětlení v této části zahrnují obecně výrobky Net MD. Z tohoto důvodu se některá
 vysvětlení (a některé ilustrace) nemusí vztahovat na váš výrobek Net MD. Informace lze
 vyhledat také v návodu na použití k vašemu výrobku Net MD.
                                                                         9
   Kontrola dodaného příslušenství
   Síťový adaptér (1)      Nikl-hydridová    Sluchátka s dálkovým
                 metalická dobíjecí  ovladačem (1)
                 baterie NH-7WMAA (1)
    Kabel USB (1)
   Optický kabel (1)
   Pouzdro pro přenášení baterie (1)
   Disk CD-ROM (SonicStage Ver. 2.0 a MD Simple Burner Ver. 2.0) (1)*
   Přenosné pouzdro (1) (pouze pro evropský model)
   ∗Nepřehrávejte disk CD-ROM na přehrávači zvukových disků CD.
10
Pohled na ovládací prvky
Rekordér
                                       Funkce rekordéru
A Displej               I REC (nahrávání) • tlačítko
B GROUP tlačítko             T MARK
C X tlačítko pauza           J Konektor USB
D END SEARCH tlačítko         K Otvor pro připevnění popruhu
                     Do tohoto otvoru připevněte
E MENU tlačítko             vlastní popruh.
F OPEN tlačítko            L Přihrádka baterie (dole)
G VOL +*, – tlačítko          M LINE IN (OPTICAL) konektor
 * Tlačítko VOL + je vybaveno
  hmatovou značkou.          N HOLD přepínač
                     Chcete-li zabránit náhodnému
H 4směrné ovládací tlačítko       stisknutí tlačítek při nošení
 ENTER • N*               rekordéru, použijte tuto funkci.
 .,> (vyhledávání/AMS)
 x • CANCEL/CHG (stop/zrušit/     O Konektor pro připojení sluchátek
 nabít)                 i
  * N je vybaveno hmatovou značkou.  P DC IN 3V konektor


                                      11
   Displej rekordéru
          1  2   3 45 6           7   8

                      SOUND
          LP2.4 1 2
          9 q;     qa            qs     qd

   A MONO (monofonní) indikace          I Indikace stavu baterie
   B LP indikace režimu              Zobrazuje přibližný stav baterie.
   C Zvukové indikace              J   : Indikace zbývajícího času
                           aktuální skladby na disku
   D Indikace disku                  : Indikace zbývajícího času
    Zobrazuje, že se disk otáčí pro        záznamu na disk
    nahrávání nebo přehrávání
    minidisku.                 K Zobrazení hodin
   E Měřič úrovně                L Znakový informační displej
    Ukazuje hlasitost přehrávání nebo       Zobrazuje název disku a skladby,
    záznamu na minidisk.             chybová hlášení, čísla skladeb atd.
   F Indikace názvu disku/názvu         M Indikace režimu přehrávání
    skladby                    Zobrazuje režim přehrávání
    Rozsvítí se při pojmenovávání         (přehrávání v náhodném pořadí,
    disku nebo skladby.              opakované přehrávání, přehrávání
                           skupiny, přehrávání označených
   G Indikace SYNC synchronního          skladeb atd.) na minidisku.
    záznamu
   H REC indikace
    Rozsvítí se během nahrávání.
    Pokud bliká, je rekordér
    v pohotovostním režimu záznamu.
12
Sluchátka s dálkovým ovládáním                            4

                            5

        1
                            6
        2
                            7
        3
                            8
A Spona                D Sluchátka
B HOLD přepínač             je možno je vyměnit za volitelná
 Chcete-li zabránit náhodnému     sluchátka.
 stisknutí tlačítek při nošení    E Ovládání hlasitosti (VOL+, –)
 přehrávače, použijte tuto funkci.   Hlasitost se upravuje otáčením.
C   (skupina) +, – tlačítko     F NX* (stisknout): přehrávání,
                    pozastavení
                    ∗ NX je vybaveno hmatovou značkou.
                   G x tlačítko stop
                   H ., > (vyhledávání/AMS)
                    tlačítko
                                      13
   Začínáme
   Před použitím nabijte dobíjecí baterii. Přehrávač lze používat,
   i když není baterie nabitá, ale musí být připojen k síťovému
   adaptéru.


   1 Vložte dobíjecí baterii.
                    Dobíjecí baterii NH-7WMAA
   Posuňte značku OPEN a otevřete  vkládejte pólem minus
   kryt přihrádky baterie.                   Zavřete kryt.
                    napřed.
                        E e
   Použití suché baterie
   Vložte jednu suchou alkalickou baterii LR6 (velikosti AA) (není dodávána) místo
   dobíjecí baterie.
14
2 Nabijte dobíjecí baterii.
                                do elektrické
                                zásuvky

                                Síťový adaptér
                        k DC IN 3V
          4směrové ovládací
          tlačítko
          (x • CANCEL/CHG)

1 Připojte síťový adaptér do zásuvky DC IN 3V.
2 Stiskněte x•CANCEL/CHG, když je přehrávač zastaven.
  Nápis „Nabíjení“ bliká, na displeji se objeví symbol e a začne nabíjení.
  Když je nabíjení ukončeno, symbol baterie zmizí.
  Úplné nabití zcela vybitých dobíjecích baterií trvá asi 2 hodiny.
3 Odpojte síťový adaptér.
Modely dodávané se zástrčkovým síťovým adaptérem
Pokud síťový adaptér neodpovídá elektrické zásuvce, použijte zástrčkový adaptér.
Poznámka
Baterii nabíjejte při teplotě +5°C až +40°C. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na teplotě
okolí.
                                           pokračování
                                                  15
   3 Zapojení přehrávače a odblokování
         ovládacích prvků.
   1 Připojte sluchátka s dálkovým ovládáním    2 Posunutím HOLD proti směru šipky (.)
     do i.                       odemknete ovládací prvky.


                                       Připojte pevně                          HOLD
                          Ki
          Připojte pevně
   Životnost baterie
   Podrobnosti viz část „Životnost baterie“ (strana 52).
   Během nahrávání
                                     (Jednotka: přibl. hodin)
   Baterie                SP         LP2        LP4
                      Stereo       Stereo      Stereo
   Nikl-hydridová metalická       6         9         10
   dobíjecí baterie NH-7WMAA
   LR6 (SG)               10         14        18,5
   Sony alkalická suchá baterie

   Při přehrávání
                                     (Jednotka: přibl. hodin)
   Baterie               SP         LP2        LP4
                     Stereo       Stereo       Stereo
   Nikl-hydridová metalická       15         16         20
   dobíjecí baterie NH-7WMAA
   LR6 (SG)               42         48         56
   Sony alkalická suchá baterie
16
Okamžité nahrávání na minidisk!
Tato část obsahuje základní pokyny pro digitální nahrávání
prostřednictvím optického kabelu připojeného k přehrávači
disků CD, digitálnímu televizoru nebo jinému digitálnímu
zařízení. Informace k dalším operacím záznamu jsou uvedeny
v části „Různé způsoby nahrávání“ (strana 22).1 Vložte minidisk.
1 Stisknutím tlačítka OPEN otevřete kryt  2 Vložte minidisk štítkem nahoru
  přihrádky.                 a zatlačením kryt zavřete.

                                    Ochranný
                                    jazýček proti
                                    nahrávání musí
                                    být uzavřen.
                                      pokračování
                                             17
   2 Proveďte zapojení. (Pevně a důkladně
        zapojte kabely do správných zdířek.)
                                               Přenosný
           Přehrávač disků                             přehrávač
           CD, přehrávač                              disků CD
           disků MD,                                atd.
   do       přehrávač DVD
   elektrické   videa atd.
   zásuvky
                                   k digitálnímu (optickému)
          Síťový                       výstupnímu konektoru
          adaptér       Optický                   Optický
                    konektor                   minikonektor


                             Optický kabel*
                                      ∗ Viz. „Doplňkové
           k DC IN 3V     k LINE IN (OPTICAL)        příslušenství“ (strana 55).
   3 Nahrajte minidisk.
                             1 Pozastavte zdroj zvuku, který chcete
          END SEARCH                  nahrát.

      MENU                      2 Když je rekordér zastaven, podržte
                  REC • T MARK         tlačítko REC • T MARK a stiskněte N.
                                Rekordér začne nahrávat.
                             3 Začněte přehrávat zdrojový signál, který
                                chcete nahrát.
                                Značky skladeb se automaticky
                                přidají na stejná místa jako u zdroje
       4směrové ovládací tlačítko             zvuku.
       (N, ., >, x)                 Chcete-li zastavit nahrávání,
                             stiskněte tlačítko x.
   Poznámka
   Pokud nahráváte na disk, který byl předtím nahraný, je výchozí nastavení takové, že se přepíše
   celý obsah disku. Chcete-li aby rekordér začal nahrávat za stávající obsah disku, postupujte
   podle pokynů „Záznam bez přepsání stávajícího materiálu“ (strana 48) před tím, než provedete
   tento krok 3, „Nahrajte minidisk.“ (strana 18).

18
Pro              Tlačítko
Nahrávání od konce       Stiskněte tlačítko END SEARCH a potom stiskněte N
předchozího záznamu1)     a zároveň podržte REC • T MARK1).
Záznam přes část        Stiskněte tlačítko N nebo stiskněte . či >
předcházejícího záznamu 1)   a zvolte počáteční bod nahrávání. Potom stisknutím x
                nahrávání zastavte.
                Stiskněte tlačítko N a zároveň podržte REC •
                T MARK.
Pozastavení přehrávání     Stiskněte tlačítko X2).
                Chcete-li pokračovat v nahrávání, znovu stiskněte
                tlačítko X.
Vyjmutí disku MD        Stiskněte tlačítko x a otevřete dvířka.3) (Dokud na
                             ,
                displeji bliká nápis „Edit“ nepůjdou dvířka otevřít.)
1) Pokud je „R-Posi“ nastaveno na „Fr End“, bude se nahrávat vždy až za stávající obsah disku,
  aniž by bylo třeba stisknout tlačítko END SEARCH (strana 48).
2) V místě, kde znovu stisknete tlačítko X, aby nahrávání pokračovalo, bude přidána značka
  skladby; zbytek skladby tak bude považován za novou skladbu.
3) Když otevřete dvířka, zatímco je „R-Posi“ nastaveno na „FrHere“, začne další záznam od
  poslední svrchu disku. Zkontrolujte na displeji místo začátku záznamu.
Pokud nezačne nahrávání              • Při záznamu z přenosného přehrávače
• Ujistěte se, že není rekordér zamčený       disků CD věnujte pozornost následujícím
 (strany 11, 16).                 okolnostem:
• Ujistěte se, že není disk chráněn proti      —Některé přenosné přehrávače disků CD
 zápisu (strany 17, 54).               nemusejí poskytovat digitální výstup,
• Na minidisk s originální nahrávkou nelze      pokud jsou odpojeny od adaptérů
 provést záznam.                   střídavého proudu. V takovém případě
                           připojte síťový adaptér k přenosnému
Poznámky                       přehrávači disků CD a napájejte jej ze
• Během provozu nevyměňujte dobíjecí         sítě.
 baterii, i když je rekordér připojen       —U některých přenosných přehrávačů CD
 k síťovému adaptéru. Činnost by se mohla      nebude pravděpodobně k dispozici
 zastavit.                      optický výstup, pokud je zapnuta
• Při nahrávání dat záznamu (počátečních       ochrana proti otřesům (tzn. ESP* nebo
 a koncových bodů skladby atd.) bliká        G-PROTECTION). V takovém případě
 nápis „Edit“. Dokud na displeji bliká        ochranu proti otřesům vypněte.
 indikace, nehýbejte s rekordérem         ∗ Electronic Shock Protection
 a neodpojujte jej od napájení.
• Pokud dojde k přerušení napájení během
 záznamu nebo úprav (tj. baterie je vyjmutá   z
 nebo vybitá nebo je odpojen síťový       • Při nahrávání se hlasitost upravuje
 adaptér) nebo pokud se na displeji objeví     automaticky. Chcete-li hlasitost nastavit
 nápis „Edit“, dvířka nepůjdou otevřít,      ručně, viz „Manuální nastavení úrovně
 dokud nebude napájení obnoveno.          záznamu“ (strana 27).
                         • Nahrávaný zvuk je během záznamu slyšet.
                          Připojte sluchátka s dálkovým ovládáním
                          do i a nastavte hlasitost otáčením VOL +
                          nebo – (stisknutím VOL + nebo – na
                          rekordéru). Změna nebude mít vliv na
                          úroveň záznamu.

                                                 19
   Okamžité přehrávání minidisku!

   1 Vložte minidisk.
   1 Stisknutím tlačítka OPEN otevřete dvířka.  2 Vložte minidisk štítkem nahoru
                            a zatlačením dvířka zavřete.
   2 Spusťte přehrávání minidisku.
                          1 Stiskněte tlačítko N na rekordéru.
                            (Funkce NX na dálkovém ovládání.)
    4směrové ovládací tlačítko           Ve sluchátkách se ozve krátké pípnutí.
    (N, ., >, x)
              VOL+, –        2 Stiskněte tlačítko VOL + nebo – a nastavte
                            hlasitost na rekordéru. (Otáčejte
                     X       ovladačem hlasitosti směrem VOL + nebo
                            – na dálkovém ovládání.)
                            Hlasitost se zobrazí na displeji.
                          Přehrávání zastavte stisknutím
                          tlačítka x.
   Ovládání                   Při provádění operací se ve sluchátkách ozve
   hlasitosti                  dlouhé pípnutí. Když rekordér zastavíte,
                          vypne se automaticky asi po 10 sekundách
       NX
                          (když používáte baterie) nebo asi po
          x                3 minutách (když používáte síťový adaptér).
                          Při následujícím spuštění přehrávání se disk
            ., >            začne přehrávat od místa, kde jste
                          přehrávání ukončili.
                          Chcete-li začít první skladbou na disku,
                          stiskněte tlačítko N na rekordéru nebo
                          NX na dálkovém ovládání alespoň na
                          2 sekundy.
20
Pro            Funkce rekordéru         Funkce na dálkovém
                              ovládání
Pozastavení      Stiskněte tlačítko X.         Stiskněte tlačítko NX.
přehrávání      Chcete-li pokračovat         Chcete-li pokračovat
           v přehrávání, stiskněte        v nahrávání, znovu stiskněte
           znovu tlačítko X.           tlačítko NX.
Navedení na aktuální Stiskněte tlačítko ..         Stiskněte tlačítko ..
nebo na předchozí   Stiskněte . opakovaně.        Stiskněte . opakovaně.
skladbu
Navedení na další   Stiskněte tlačítko >.         Stiskněte tlačítko >.
skladbu
Přechod zpět a vpřed Stiskněte a podržte tlačítko      Stiskněte a podržte tlačítko
při přehrávání    . nebo >.               . nebo >.
Vyhledání určitého  V průběhu pozastavení         V průběhu pozastavení
místa při zobrazení  stiskněte a podržte tlačítko     stiskněte a podržte tlačítko
uplynulé doby     . nebo >.               . nebo >.
(Vyhledávání podle
doby)
Vyhledání určité   Když je přehrávač zastaven,      Když je přehrávač zastaven,
skladby při zobrazení stiskněte a podržte tlačítko     stiskněte a podržte tlačítko
čísel skladeb     . nebo > .              . nebo >.
(Vyhledání podle
obsahu)

Navedení na začátek —                    Stiskněte tlačítko   + nebo –.
každé 10. skladby
(pouze při
přehrávání disku bez
nastavení skupin1))
Vyjmutí minidisku  Stiskněte tlačítko x          Stiskněte tlačítko x
           a otevřete dvířka.2)          a otevřete dvířka.
1) Podrobnosti jsou uvedeny v části „Použití skupinové funkce“ (strana 38).
2) Jakmile otevřete dvířka, místo, od něhož začne přehrávání se změní na začátek první skladby.

Pokud přehrávání nezačne
Ujistěte se, že rekordér není zamčený
(strany 11, 16).
Poznámka
V následujících případech může dojít
k přeskakování přehrávaného zvuku:
• rekordér je vystaven silnějším
 nepřetržitým otřesům;
• vložený minidisk je znečištěný nebo
 poškrábaný.                                                 21
   Různé způsoby nahrávání

                       Displej: A/B
   Zobrazení různých            B       A       B (Po
   informací                (zvolená           několika
   Zbývající dobu, číslo skladby a jiné  položka)           sekundách)
   položky můžete zkontrolovat během    —       Uplynulá    Číslo
   nahrávání nebo při zastavení.      LapTim     doba      skladby
   Skupinové položky se zobrazí pouze   RecRem     Zbývající   Číslo
   po přehrání a zastavení záznamu se           doba      skladby
   skupinovým nastavením.                 záznamu
          MENU           GP Rem     Zbývající  Název
                              doba po   skupiny
                              aktuální
                              nahrávce ve
                              skupině
                       AllRem     Zbývající  Název disku
                              doba za
                              aktuální
                              pozicí
      4směrové ovládací tlačítko
      (ENTER • N, ., >)        Poznámka
                       V závislosti na tom, zda je nebo není použita
   1  Stiskněte tlačítko MENU.      funkce skupiny, na provozních podmínkách
                       a nastavení disku nemusí být možné zvolit
   2  Opakovaným stisknutím tlačítka   některé indikace nebo se indikace mohou
     . nebo > začne na displeji     zobrazovat odlišně.
                .
     blikat indikace „DISP“ Potom
     stiskněte tlačítko ENTER.      z
                       Další podrobné informace o indikacích na
   3  Opakovaným stisknutím tlačítka   displeji při přehrávání naleznete v části
                       „Zobrazení různých informací“ (strana 28).
     . nebo > se na displeji
     zobrazí požadované informace.
     Potom stiskněte tlačítko ENTER.
     Při každém stisknutí tlačítka .
     nebo > se displej změní takto:
     LapTim t RecRem t
     GP Rem t AllRem
     Displej přehrávače
        A          B
     Po stisknutí ENTER se na displeji
     objeví A a B.

22
                     5  Několikrát stiskněte tlačítko
Spuštění/zastavení              . nebo >, dokud nebude
synchronizovaného                          ,
                       na displeji blikat „ON“ a poté
nahrávání se zdrojem             stiskněte ENTER.
zvuku (Synchronizované          6  Stiskněte N a zároveň REC •
nahrávání)                  T MARK.
                       Rekordér je v pohotovostním
Během synchronizovaného nahrávání
                       režimu pro nahrávání.
rekordér spouští a zastavuje nahrávání
souběžně se zdrojem zvuku. Při      7  Začněte přehrávat zdrojový signál,
nahrávání z digitálního zařízení       který chcete nahrát.
(například z přehrávače disků CD)      Rekordér začne automaticky
můžete vynechat obsluhu rekordéru      nahrávat, jakmile začne přijímat
i zdroje zvuku a snadno provést       přehrávaný zvuk. Na displeji se
digitální nahrávku. Synchronizovaně     rozsvítí nápis „REC“ .
lze nahrávat pouze se zapojeným
optickým kabelem.            Zastavení záznamu
        MENU           Stiskněte tlačítko x.
             REC • T MARK  z
                     Nepřijme-li rekordér během
                     synchronizovaného záznamu asi 3 sekundy
                     žádný zvuk, automaticky přejde do
                     pohotovostního režimu. Začne-li ze
                     zdroje znovu vycházet zvuk, bude rekordér
                     pokračovat v synchronizovaném nahrávání.
                     Pokud je rekordér v pohotovostním režimu
    4směrové ovládací tlačítko    5 minut nebo déle, automaticky se zastaví.
    (ENTER • N, ., >, x)       Poznámky
                     • Během synchronizovaného nahrávání
1  Proveďte zapojení.           nelze ručně zapnout nebo vypnout funkci
                      pozastavení. Chcete-li zastavit nahrávání,
  Použijte vhodný optický kabel,     stiskněte tlačítko x.
  který vyhovuje zdrojovému      • Během nahrávání nepřepínejte nastavení
  zařízení. Připojte kabel pevně do         .
                      „SYNC-R“ Nahrávání by nemuselo
  příslušných konektorů.         proběhnout správně.
                     • I když ze zdroje nevychází žádný zvuk,
2  Když je přehrávač zastaven,      mohou nastat případy, kdy se
  stiskněte MENU.            synchronizované nahrávání automaticky
                      nepřeruší. Důvodem je šum, který vydává
3  Opakovaným stisknutím tlačítka     zdroj zvuku.
  . nebo > začne na displeji      • Pokud se během synchronizovaného
              .
  blikat indikace „R-SET“ Potom     záznamu z jiného zdroje než disku CD
  stiskněte tlačítko ENTER.       nebo MD vyskytne tichá část v trvání
                      přibližně 2 sekund, automaticky bude
4  Opakovaným stisknutím tlačítka     přidána nová značka skladby v místě, kde
  . nebo > začne na displeji       tichá část skončí.
               .
  blikat indikace „SYNC-R“ Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.

                                            23
                       4  Opakovaně stiskněte tlačítko .
   Dlouhodobé nahrávání            nebo >, a vyberte tak režim
   (MDLP)                   přehrávání. Poté stiskněte tlačítko
                         ENTER.
   Zvolte režim nahrávání podle
   požadované doby záznamu.        Režim    Displej  Doba
   Stereofonní záznam je možný při     nahrávání1) přehrávače záznamu3)
   dvojnásobku (LP2) nebo čtyřnásobku   SP stereo  SP     Přibližně
   (LP4) normální doby záznamu                  80 min.
   (stereo). Monofonní nahrávání je    LP2 stereo LP2     Přibližně
   rovněž možné ve dvojnásobku                  160 min.
   normální délky nahrávky.
   Minidisky nahrané v monofonním     LP4 stereo LP4     Přibližně
   režimu, režimu LP2 nebo LP4                  320 min.
   mohou být přehrávány pouze na      Monofonní2) MONO    Přibližně
   přehrávačích MD s monofonním                  160 min.
   režimem přehrávání, režimem LP2     1) Pro lepší kvalitu zvuku nahrávejte
   nebo LP4.                 v režimu normální stereo (LP2) nebo
                        v režimu stereo.
                       2) Pokud nahráváte ze stereofonního zdroje
    MENU
                        monofonně, bude zvuk z levého a pravého
                        kanálu smíšený.
                       3) Při použití 80minutového zapisovatelného
               REC • T MARK   minidisku.
                       5  Stiskněte tlačítko N při stisknutí
                         REC • T MARK
     4směrové ovládací tlačítko
                         Nahrávání začne.
     (ENTER • N, ., >, x)        6  Začněte přehrávat zdrojový signál,
                         který chcete nahrát.
   1  Stiskněte tlačítko MENU.
                       Zastavení nahrávání
   2  Opakovaným stisknutím tlačítka   Stiskněte tlačítko x.
     . nebo > začne na displeji     Při příštím nahrávání rekordér použije
                .
     blikat indikace „R-SET“ Potom    stejné nastavení režimu nahrávání.
     stiskněte tlačítko ENTER.
                       z
   3  Opakovaným stisknutím tlačítka   Audio komponenty, které podporují režim
     . nebo > začne na displeji     LP2 nebo LP4, jsou označeny značkami
     blikat indikace „R-MODE“ Potom
                  .     s logem    nebo    .
     stiskněte tlačítko ENTER.
24
Poznámky                   1  Proveďte zapojení.
• Pro dlouhý záznam se doporučuje použít     Použijte vhodný propojovací
 dodaný síťový adaptér.             kabel, který vyhovuje zdrojovému
• Nahráváte-li v režimu LP4, ve velmi
 vzácných případech mohou určité zdroje
                         zařízení*. Při zapojování kabelu je
 zvuku přechodně vydávat šum. Příčinou je    třeba konektory pevně zasunout.
 speciální technologie digitální audio      ∗ Podrobné informace najdete v části
 komprese, která umožňuje čtyřikrát delší     „Doplňkové příslušenství“ (strana 55).
 dobu záznamu. Pokud dojde k takovému
 šumu, pro lepší kvalitu zvuku        2  Stiskněte tlačítko N a zároveň
 doporučujeme záznam v normálním         REC • T MARK.
 režimu stereo nebo LP2.             Nahrávání začne.
                       3  Začněte přehrávat zdrojový signál,
                         který chcete nahrát.
Nahrávání z televize a rádia
(Analogové nahrávání)
Tato část popisuje nahrávání         Přidání značky skladby při
z analogového zařízení, například       nahrávání
kazetového magnetofonu, rádia nebo
televize.                   Během nahrávání můžete vkládat
                       značky skladeb (čísla skladeb).
              TV, kazetový           MENU
              magnetofon atd.                X
                                    T MARK


     ke LINE OUT konektorům, atd.


 L          R
 (bílý)        (červený)            4směrové ovládací tlačítko
                           (ENTER • N, ., >, x)

        Linkový kabel
       RK-G129/G136 atd.        Ruční přidávání značek
                       skladeb

 REC •                    1  Když rekordér nahrává, stiskněte
 T MARK                     tlačítko T MARK.
     N

                 k LINE IN
                 (OPTICAL)
                                              25
                        Použití funkce automatického
   Automatické označování           časového značení k přidání značek
   skladeb (Automatické časové        skladeb při záznamu
   značení)                  Pokud je uplynulá doba nahrávání
   Tato funkce slouží k automatickému     delší než časový interval pro
   přidávání značek skladeb v zadaných    automatické časové značení:
   intervalech při záznamu přes konektor   Rekordér přidá značku skladby ve
   analogového vstupu. Tato funkce je     chvíli nastavení časového intervalu
   užitečná při dlouhém nahrávání,      a přidá od tohoto místa značku
   například přednášky, porady atd.      skladby vždy, když uplyne zadaný
                        časový interval.
   1  Je-li rekordér v režimu záznamu
     nebo nahrávací pauzy, stiskněte    Příklad: Je již nahráno 8 minut
     tlačítko MENU.             a interval časového značení se nastaví
                        na 5 minut.
   2  Opakovaným stisknutím tlačítka     Značka skladby se vloží na místo
     . nebo > začne na displeji       8 minut (od začátku nahrávání) a dále
                .
     blikat indikace „R-SET“ Potom     po každých 5 minutách.
     stiskněte tlačítko ENTER.
                        Pokud je časový interval nastavený
   3  Opakovaným stisknutím tlačítka     pro automatické časové značení delší
     . nebo > začne na displeji       než uplynulá doba nahrávání:
                  .
     blikat indikace „TimeMk“ Potom     Rekordér přidá značku skladby po
     stiskněte tlačítko ENTER.       uplynutí intervalu nastaveného pro
     Na displeji se zobrazí nápis „OFF“.  automatické časové značení.
   4  Stiskněte >, dokud se na displeji   Příklad: Jsou již nahrány 3 minuty
            ,
     nezobrazí „ON“ a poté stiskněte    a interval časového značení se nastaví
     ENTER.                 na 5 minut.
                        Značka skladby se vloží na místo
   5  Několikrát stiskněte tlačítko .
                        5 minut (od začátku nahrávání) a dále
     nebo >, dokud se displeji
                        po každých 5 minutách.
     neobjeví požadovaný časový
     interval. Poté stiskněte ENTER.    z
     Stisknutím tlačítka . nebo >      U značek skladeb přidaných funkcí
     se změní nastavení času (Time:)    automatické časové značení se na displeji za
     o 1 minutu, v rozsahu 1 až 99 minut.  zobrazením skladby objeví značka „T“ .
                        Poznámky
   Zrušení funkce automatického        • Pokud při nahrávání vložíte značku
   časového značení               skladby stisknutím tlačítka T MARK nebo
   Zvolte položku „OFF“ v kroku 4 nebo     X (pozastavení), bude funkce časové
   zastavte nahrávání.             značení automaticky vkládat značky
                         skladeb po každém uplynutí zvoleného
                         časového intervalu.
                        • Po skončení nahrávání bude toto nastavení
                         zrušeno.
26
                     7  Sledujte ukazatel hlasitosti na.
Manuální nastavení úrovně          displeji a upravte úroveň záznamu
záznamu                   stisknutím . nebo >.
                       Nastavte úroveň tak, aby se
Při nahrávání se hlasitost upravuje     maximální vstup rozsvítil na pátém
automaticky. V případě potřeby        dílku měřiče úrovně.
můžete nastavit hlasitost nahrávání     Pokud se rozsvítí šestý dílek, snižte
ručně při digitálním i analogovém      úroveň stisknutím ..
nahrávání.
      MENU
                                   pátý dílek
           X
           REC • T MARK
                       V této fázi nezačne nahrávání.
    4směrové ovládací tlačítko      Pokud je zdrojem externě
    (ENTER • N, ., >, x)         připojená komponenta, před
                       začátkem přehrávání se ujistěte, že
1  Stiskněte tlačítko X a zároveň REC    je zdroj přetočen na začátek
  • T MARK.                materiálu, který chcete nahrávat.
  Rekordér je v pohotovostním
  režimu pro nahrávání.
                     8  Znovu stiskněte tlačítko X, aby
                       začal záznam.
2  Stiskněte tlačítko MENU.
                     Přepnutí zpět do automatického
3  Opakovaným stisknutím tlačítka    nastavení úrovně
  . nebo > začne na displeji
                     Zvolte položku „Auto“ v kroku 5.
              .
  blikat indikace „R-SET“ Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.      Poznámky
                     • Levý a pravý kanál není možné upravovat
4  Opakovaným stisknutím tlačítka     odděleně.
  . nebo > začne na displeji      • Když zastavíte nahrávání, vrátí se rekordér
              .
  blikat indikace „RecVol“ Potom     při příštím zahájení nahrávání do režimu
  stiskněte tlačítko ENTER.       automatického nastavení úrovně
                      nahrávání.
5  Několikrát stiskněte tlačítko .   • Chcete-li nastavit úroveň nahrávání během
  nebo >, dokud nebude na        synchronizovaného nahrávání ručně,
              .
  displeji blikat „Manual“ Poté     proveďte kroky 1 až 7 postupu v této části
  stiskněte ENTER.            s položkou „SYNC-R“ nastavenou na
                      hodnotu „OFF“ (vypnuto). Pak změňte
6  Začněte přehrávat zdrojový signál.   nastavení „SYNC-R“ na synchronizaci
                      „ON“ (zapnuto) a začněte nahrávat
                      (strana 23).
                                             27
   Způsoby přehrávání

                        Displej přehrávače
   Zobrazení různých
   informací
   Je možné zkontrolovat název skladby
   nebo disku, číslo skladby, uplynulou
   dobu aktuální skladby, počet skladeb        A       B
   nahraných na minidisku, název       Po stisknutí ENTER se na displeji
   skupiny a celkový počet skladeb ve     objeví A a B.
   skupině.
                      Označení: A/B
         MENU
                      B       A       B (Po
                      (Zvolená           několika
                      položka)           sekundách)
                      LapTim    Uplynulá    Číslo
                             doba      skladby
                      1 Rem     Zbývající   Číslo
                             doba      skladby
      4směrové ovládací tlačítko           aktuální
      (ENTER • N, ., >, x)              skladby
                      GP Rem    Zbývající   Název
                             doba po    skupiny
   1  Během přehrávání stiskněte            aktuální
     tlačítko MENU.                  skladbě ve
   2  Opakovaným stisknutím tlačítka          skupině
     . nebo > začne na displeji     AllRem    Zbývající   Název disku
                .
     blikat indikace „DISP“ Potom           doba za
     stiskněte tlačítko ENTER.            aktuální
                             pozicí
   3  Opakovaným stisknutím tlačítka
     . nebo > se na displeji      Poznámka
     zobrazí požadované informace.   V závislosti na tom, zda je nebo není použita
     Potom stiskněte tlačítko ENTER.  funkce skupiny, na provozních podmínkách
                      a nastavení disku nemusí být možné zvolit
     Při každém stisknutí tlačítka .  některé indikace nebo se indikace mohou
     nebo > se displej změní takto:   zobrazovat odlišně.
     LapTim t 1 Rem t
     GP Rem t AllRem          z
                      Chcete-li během záznamu zjistit zbývající
                      dobu nebo nahrávací pozici, zatímco se
                      nahrává nebo je aktivní režim stop, přejděte
                      k části „Zobrazení různých informací“
                      (strana 22).
28
                        Indikace A/B1) Režim přehrávání
Výběr režimu přehrávání
                          TrPLAY/   Přehrají se
K dispozici jsou různé režimy                 označené skladby
přehrávání, jako např. opakované                v pořadí daném
přehrávání, náhodné přehrávání nebo              jejich čísly skladeb.
přehrávání označených skladeb.
                        Shuff/SHUF   Všechny skladby
        MENU                      se přehrají
                                v náhodném pořadí
                        1) Režim přehrání skupiny (  ) se
                         zobrazuje vždy, když přehráváte disk
                         s nastavením skupin. Podrobnosti jsou
                         uvedeny v části „Volba režimu přehrávání
                         pro přehrávání skupin (Režim přehrání
                         skupiny)“ (strana 40).
    4směrové ovládací tlačítko        4  Zvolte „RepON“ (opakované
    (ENTER • N, . ,> , x)            přehrávání skladby) nebo
                          „RepOFF“  .
1  Když je rekordér přehrává,                    ,
                          Zvolíte-li „RepON“ symbol „ “
  stiskněte MENU.                 se objeví na A a přehrávání se
                          opakuje v režimu přehrávání
2  Opakovaným stisknutím tlačítka         zvoleném v kroku 2.
  . nebo > začne na displeji
               .
  blikat indikace „P-MODE“ Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.          Poslech pouze zvolených
3  Opakovaně stiskněte tlačítko .       skladeb (Přehrání
  a > vyberte tak režim přehrávání.      označených)
  Poté stiskněte ENTER.            Skladby na disku můžete označit
  Displej přehrávače             a přehrát pouze je. Pořadí označených
                        skladeb nelze měnit.
                 A
                        Označení skladeb
                        1 Když přehráváte skladbu, kterou chcete
                         označit, stiskněte alespoň na 2 sekundy
            Shuff           tlačítko N.

                B                 Pomalu bliká
  Stisknete-li >, údaj B se změní.
  Po stisknutí tlačítka ENTER se zobrazí A.


Indikace A/B1) Režim přehrávání                        B 007
Normal / —   Všechny skladby se         Označí se první skladba pro režim
        přehrají jednou.          přehrání označených skladeb.
                        2 Další skladby označíte opakováním kroku 1.
1 Trk/1    Jedna skladba se          Lze označit až 20 skladeb.
        přehraje jednou.
                                                29
   Přehrání označených skladeb
   1 Během přehrávání stiskněte tlačítko    Nastavení výšek nebo
    MENU.                   hloubek (Nastavení
   2 Několikrát stiskněte tlačítko . nebo   digitálního zvuku)
    >, dokud nebude na displeji blikat
         .
    „P-MODE“ Poté stiskněte ENTER.      Umožňuje uživateli nastavit hloubky
   3 Několikrát stiskněte tlačítko . nebo   a výšky dle vlastních požadavků.
    >, dokud nebude na displeji blikat
    „ TrPLAY“ Poté stiskněte ENTER.
           .
                         V rekordéru lze uložit dvě sady
    Objeví se „ RepOFF“   .         nastavení výšek a hloubek, které lze
   4 Zvolte „ RepON“ (opakované        použít později během přehrávání.
    přehrávání označené skladby) nebo            MENU
    „ RepOFF“   .
   5 Stiskněte tlačítko ENTER.
    Označené skladby se začnou přehrávat od
    skladby s nejnižším číslem.

   Vymazání značky
   Když přehráváte skladbu, u které si
   přejete vymazat značku, stiskněte a        4směrové ovládací tlačítko
   podržte tlačítko N, dokud se neobjeví       (ENTER • N, . , > , x)
   „B. OFF“ .
   Poznámka
   Pokud otevřete dvířka, všechny značky se  Výběr kvality zvuku
   zruší.
                         Nastavení výrobce
                         Následují nastavení předvoleb
                         digitálního zvuku od výrobce:
                         • „SOUND1“: hloubky +3, výšky ±0
                         • „SOUND2“: hloubky +3, výšky ±0

                         1  Stiskněte tlačítko MENU.
                         2  Několikrát stiskněte tlačítko .
                           nebo >, dokud nebude na
                                       .
                           displeji blikat „SOUND“ Poté
                           stiskněte ENTER.
                         3  Několikrát stiskněte tlačítko .
                           nebo >, dokud nebude na
                           displeji blikat „SOUND1“ nebo
                                 .
                           „SOUND2“ Poté stiskněte ENTER.

                         Zrušení nastavení digitálního zvuku
                         Zvolte položku „OFF“ v kroku 3.
30
                    7  Opakovaným stisknutím tlačítka
Nastavení kvality zvuku           . nebo > nastavte hlasitost
Předvolenou kvalitu zvuku lze změnit    a potom stiskněte tlačítko ENTER.
a uložit výsledky do „SOUND1“ nebo     Nastaví se „TRE“ (výšky).
„SOUND2“   .               Nastavení zvuku se uloží a znovu
                      se objeví zobrazení přehrávání.
1  Během přehrávání stiskněte
  tlačítko MENU.           Zrušení výběru
2  Opakovaně stiskněte tlačítko .   Stiskněte tlačítko CANCEL.
  nebo >, dokud nebude na       z
              .
  displeji blikat „SOUND“ Poté    • Nastavení lze také změnit, je-li přehrávání
  stiskněte ENTER ..          právě v režimu pauzy (X).
                    • Pokud rekordér nepoužíváte po dobu asi
3  Opakovaným stisknutím tlačítka    3 minut, aktuální nastavení se uloží
  . nebo > se na displeji objeví    a displej se automaticky přepne na
         .
  indikace „SET“ Potom stiskněte    normální přehrávání.
  tlačítko ENTER.
                    Poznámky
4  Opakovaným stisknutím tlačítka   • Při používání předvolby digitálního zvuku
  . nebo > zvolte „SOUND1“       může být zvuk podle nastavení či podle
  nebo „SOUND2“ Potom stiskněte
           .          nahrávky zkreslený. V takovém případě
                     změňte nastavení kvality zvuku.
  tlačítko ENTER.           • Změníte-li předvolbu digitálního zvuku
  Na displeji se zobrazí aktuálně    během procesu záznamu, neovlivní to
  vybrané „BASS“ nastavení zvuku.    kvalitu nahrávaného zvuku.
5  Opakovaným stisknutím tlačítka
  . nebo > nastavte hlasitost.
   Zobrazuje výběr „SOUND1“ nebo
   „SOUND2“
  Zvuk může být upraven v 8 krocích
  (–4, –3, ...±0, ...+2, +3).

6  Stiskněte tlačítko ENTER.
  Nastaví se „BASS“ a displej se
  přepne do režimu nastavení
  „TRE“ (výšky).
                                            31
   Úprava nahraných skladeb

                          Maximální počet znaků, který lze
   Před prováděním úprav             vložit na jeden disk
                          Pouze alfanumerické znaky a symboly:
   Skladby je možné upravovat přidáním
                          přibližně 120 názvů, každý asi
   nebo odstraněním značek skladeb
                          o 10 znacích (maximálně asi 1 700
   nebo pojmenováním skladeb
                          znaků)
   a minidisků.
                          Počet titulů, který může být na disku
   Poznámky                    uložen, závisí na počtu znaků zadaných
   • Minidisky s originálním záznamem nelze    v názvech skladeb, skupin a disku.
    upravovat.                  Poznámka
   • Před úpravami zavřete ochranný jazýček
    proti nahrávání na minidisku.        Zadáte-li mezi znaky v názvech disků
   • Rekordér zaznamenává výsledky úprav,          ,        ,
                          symbol „//“ např. „abc//def“ skupinová
    když na displeji bliká „Edit“.        funkce nebude pravděpodobně k dispozici.
    —Nehýbejte s rekordérem a nestrkejte do          END SEARCH
     něj.
    —Neodpojujte napájení.               MENU          X
    —Dvířka nejdou otevřít.   Pojmenovávání nahrávek
   (Názvy)
                              4směrové ovládací tlačítko
   Skladby a disk lze pojmenovávat            (ENTER • N, . , > , x)
   pomocí palety znaků rekordéru.
   Poznámka                    Pojmenování
   Chcete-li pojmenovat skupinu, viz strana 42.
                          Skladbu nebo disk lze pojmenovat,
   Dostupné znaky                 když je rekordér zastavený, nahrává
                          nebo přehrává. Pokud pojmenováváte
   • Velká a malá písmena anglické        skladbu a rekordér je zastavený, je
    abecedy                   nutno mít danou skladbu aktuálně
   • Číslice od 0 do 9              zvolenou.
   • !" # $ % & ( ) * .; < = > ?@ _
    ` + – ' , / : _ (mezera)           Chcete-li pojmenovat skupinu, viz část
                          „Pojmenování nahraných skupin“
   Maximální počet znaků v názvu         (strana 42).
   Názvy skladeb, názvy skupin a název      1 Stiskněte tlačítko MENU.
   disku: přibližně 200 každý (směs všech     2  Opakovaným stisknutím tlačítka
   dostupných znaků)                 . nebo > se displeji zobrazí
                                    .
                            indikace „EDIT“ Potom stiskněte
                            tlačítko ENTER.
                          3  Opakovaným stisknutím tlačítka
                            . nebo > se displeji zobrazí
                                    .
                            indikace „Name“ Potom stiskněte
                            tlačítko ENTER.
32
4  Opakovaně stiskněte tlačítko .    6  Opakujte krok 5 a vložte všechny
  nebo >, dokud se na displeji       znaky jména.
  nezobrazí následující položka.
  Potom stiskněte ENTER.        7  Stiskněte ENTER alespoň na
                       2 sekundy.
Pojmenování        „T : Name“     Skladba nebo disk jsou
skladby                    pojmenovány.
Pojmenování disku    „D : Name“
  Kurzor bliká v oblasti pro zadání   Návrat k předchozímu nastavení
  znaků a skladba, skupina nebo jsou  Stiskněte tlačítko x.
  připraveny k pojmenování.
                     Zrušení pojmenování
                     Stiskněte tlačítko x alespoň na
                     2 sekundy.

           _          Poznámka
                     Pokud bude během pojmenovávání skladby
         Kurzor bliká.      nebo disku nahrávání zastaveno nebo začne
                     nová nahrávaná skladba, zadá se položka
                     automaticky.
5  Opakovaným stisknutím VOL +
  nebo – vyberte písmeno a stiskněte  Přejmenování nahrávek
  ENTER.                Chcete-li změnit název, postupujte
  Vybraný znak přestane blikat     podle popisu v části „Pojmenování“
  a kurzor se přesune na další pozici  (strana 32).
  pro zadání.
  Dále jsou uvedena tlačítka pro    Poznámka
  zadávání znaků a jejich funkce.    Rekordér nemůže přepsat název disku nebo
                     skladby delší než 200 znaků, který byl
Funkce      Operace         vytvořen jiným zařízením.
Výběr znaku    Stiskněte tlačítko
         VOL + nebo –.
Zadání písmene  Stiskněte tlačítko   Přesouvání nahraných
         ENTER.
                     skladeb (Přesun)
Zadání názvu   Stiskněte tlačítko
         ENTER alespoň na    Pořadí nahraných skladeb lze měnit.
         2 sekundy.
                     Poznámka
Vložení mezery  Stiskněte současně   Chcete-li přesunout skladby se skupinovým
před kurzor    END SEARCH       nastavení, viz strana strana 42.
         a VOL +.
Vymazání znaku  Stiskněte současně
         END SEARCH
         a VOL –.
Přepnutí velkých Stiskněte tlačítko X.
a malých písmen.
Zrušení     Stiskněte x nebo
pojmenování.   MENU.                         pokračování
                                           33
   Příklad                     5  Opakovaným stisknutím tlačítka
   Přesunutí skladby C (skladba číslo 3) ze třetí    . nebo > zvolte požadované
   pozice na druhou.                  umístění (číslo) skladby.
     Před přesunutím               6  Stiskněte tlačítko ENTER.
                             Skladba se přesune na zvolené
     A     B     C    D         cílové místo.
                             U výše vedeného příkladu se na
                             displeji objeví údaj „002“.

     A     C     B    D       Návrat k předchozímu nastavení
    Po přesunutí
                           Stiskněte tlačítko x.

                           Zrušení přesunu
            MENU
                           Stiskněte tlačítko x alespoň na
                           2 sekundy.                           Rozdělení skladby
                           (Rozdělení)
                           Skladbu lze rozdělit pomocí značky
       4směrové ovládací tlačítko       skladby. Z části za značkou skladby se
       (ENTER • N, ., >, x)          vytvoří nová skladba. Čísla skladeb se
                           budou zvyšovat následovně.
   1  Když přehráváte skladbu, kterou       Poznámka
     chcete přesunout, stiskněte MENU.      Do skladby, která byla přenesena z počítače,
                           nelze vkládat značky skladeb.
   2  Opakovaným stisknutím tlačítka
     . nebo > začne na displeji
                .
     blikat indikace „EDIT“ Potom          1       2     3   4
     stiskněte tlačítko ENTER.
                               Označení skladby
     Rekordér bude přehrávat
     vybranou skladbu opakovaně.
                             1    2    3   4   5
   3  Opakovaným stisknutím tlačítka         Čísla skladeb se zvýší
     . nebo > začne na displeji
                .
     blikat indikace „Move“ Potom                 4směrové ovládací tlačítko
     stiskněte tlačítko ENTER.                  (., >)
                                           T MARK
   4  Opakovaným stisknutím tlačítka
     . nebo > začne na displeji
                  .
     blikat indikace „T : Move“ Potom
     stiskněte tlačítko ENTER.
     U výše vedeného příkladu se na
     displeji objeví údaj „tTr003“.

34
                       Čísla skladeb se změní následovně:
Přímé rozdělení skladby

1  Při přehrávání minidisku nebo při       1     2    3     4
  pozastavení stiskněte na rekordéru         Odstranění značky skladby
  tlačítko T MARK na místě, které
  chcete označit.
                          1       2       3
  Přidá se značka skladby a displeji
  se objeví údaj „MK ON“. Číslo         Čísla skladeb se sníží
  skladby se zvýší o jednu.
                          4směrové ovládací tlačítko (.)
Přidání značek skladeb během                        X
záznamu (kromě režimu
synchronizovaného záznamu)
Stiskněte T MARK na přehrávači
v okamžiku, kdy chcete přidat značku                      T MARK
skladby.
Chcete-li přidat značky skladeb
automaticky v zadaných intervalech,
lze použít automatické časové značení
(kromě případu, kdy probíhá digitální
záznam) (strana 25).             1  Při přehrávání skladby se značkou,
                         kterou chcete vymazat, stiskněte
                         tlačítko pozastavení X.

Spojení skladeb (Spojení)
                       2  Nalezněte značku skladby
                         stisknutím ..
Nahráváte-li přes analogový (linkový)       Chcete-li například odstranit
vstup, mohou být při nízké úrovni         značku třetí skladby, vyhledejte
záznamu zaznamenány nechtěné           začátek třetí skladby. Na displeji se
značky skladeb. Skladby před značkou       zobrazí nápis „00:00“ .
skladby a za ní můžete spojit           Na několik sekund se na displeji
odstraněním značky.                zobrazí nápis „MK“ .
Poznámky                   3  T MARKStisknutím značku
• Ve skladbě, která byla přenesena        smažete.
 z počítače, nelze vymazat značky skladeb.    Na displeji se zobrazí nápis „MK
• Chcete-li spojit skupiny nebo skladby        .
                         OFF“ Značka skladby bude
 na disku se skupinovým nastavením, viz
 strana strana 42.
                         odstraněna a skladby se spojí.
• Skladby nahrané v různém režimu       z
 nahrávání nelze spojit.           Odstraníte-li značku skladby, odstraní se
                       také datum, čas a název přiřazený této
                       značce.
                                        pokračování
                                               35
   Poznámka                   2  Opakovaným stisknutím tlačítka
   Když vymažete značku skladby mezi dvěma      . nebo > začne na displeji
   následnými skladbami, které jsou přiřazeny               .
                            blikat indikace „EDIT“ Potom
   do různých skupin, přiřadí se druhá skladba    stiskněte tlačítko ENTER.
   do skupiny, která obsahuje první skladbu.
   Dále: pokud spojujete skladbu, která je    3  Opakovaným stisknutím tlačítka
   přiřazena k nějaké skupině, se skladbou,     . nebo > začne na displeji
   která není přiřazena k žádné skupině (dvě                .
                            blikat indikace „Erase“ Potom
   po sobě následující skladby), přiřadí se     stiskněte tlačítko ENTER.
   druhá skladba ke stejné skupině jako
   skladba první.                4  Opakovaným stisknutím tlačítka
                            . nebo > začne na displeji
                                        .
                            blikat indikace „T : Ers“ Potom
                            stiskněte tlačítko ENTER.
   Vymazání skladeb a celého             Na displeji se bude přepínat údaj
   obsahu disku (Smazání)              „Erase?“ a „ENTER“   .
   Můžete vymazat nepotřebné skladby
   nebo všechny skladby na disku.
                          5  Stiskněte tlačítko ENTER.
                            Skladba se vymaže a začne se
   Poznámky                     přehrávat následující skladba.
   • Není možné vymazat skladby, které byly     Všechny skladby následující po
    přeneseny z počítače. Pokud disk obsahuje    odstraněné skladbě se automaticky
    přenesenou skladbu, nelze vymazat celý     přečíslují.
    jeho obsah. V takovém případě přeneste
    skladbu nebo skladby do počítače.      Vymazání části skladby
   • Chcete-li vymazat skupiny, viz strana 44.
                          Přidejte značku skladby na začátek
           MENU             a na konec části, kterou si přejete
                          vymazat. Pak část vymažte (strana 34).

                          Návrat k předchozímu nastavení
                          Stiskněte tlačítko x.

                          Zrušení mazání
        4směrové ovládací tlačítko     Stiskněte tlačítko x alespoň na
        (., >, x)             2 sekundy.


   Vymazání skladby
   Uvědomte si, že odstraněný
   záznam nelze obnovit. Důkladně
   proto rozvažte, zda chcete skladbu
   opravdu vymazat.

   1  Když přehráváte skladbu, kterou si
     přejete vymazat, stiskněte MENU.


36
Smazání celého disku
Všechny skladby i údaje na minidisku
lze odstranit rychle a najednou.
Uvědomte si, že odstraněný
záznam nelze obnovit.
Překontrolujte obsah disku, který
chcete smazat.

1  Spusťte disk, který chcete smazat,
  a zkontrolujte jeho obsah.
2  Zastavte tlačítkem x.
3  Stiskněte tlačítko MENU.
4  Opakovaným stisknutím tlačítka
  . nebo > začne na displeji
             .
  blikat indikace „EDIT“ Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.
5  Opakovaným stisknutím tlačítka
  . nebo > začne na displeji
              .
  blikat indikace „Erase“ Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.
6  Opakovaným stisknutím tlačítka
  . nebo > začne na displeji
               .
  blikat indikace „D : Ers“ Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.
  Na displeji se bude přepínat údaj
  „Erase?“ a „ENTER“   .
7  Stiskněte tlačítko ENTER.
  Na displeji se zobrazí nápis „Edit“
  a všechny skladby budou
  vymazány.
  Po ukončení mazání, se na displeji
  objeví nápis „BLANK“  .

Návrat k předchozímu nastavení
Stiskněte tlačítko x.

Zrušení přesunu
Stiskněte tlačítko x alespoň na
2 sekundy.                     37
   Použití skupinové funkce

                             Na disku je možné vytvořit maximálně
   Co je skupinová funkce?               99 skupin.
   Skupinová funkce umožňuje              Poznámka
   přehrávání disků s nastavením skupin.        Pokud skladby, skupiny a název disku
   Skupinová funkce je výhodná pro           přesáhnou maximální počet, který lze zadat,
   přehrávání minidisků, na nichž je          nebude možné provádět nastavení skupin.
   nahráno několik alb nebo singlů CD
   v režimu MDLP (LP2/LP4).

   Co je disk s nastavením skupin?
                             Nahrávání skladeb pomocí
   Rekordér může v rámci skupin
                             skupinové funkce
   provádět různé operace - tj. u skladeb,              END SEARCH
   které byly nahrány na disk jako
   součásti jednotlivých skupin. Příklad je         MENU          GROUP
   uveden níže.
   Před provedením nastavení skupin (normální
   přehrávání)                                      REC •
              Disk                               T MARK


                                4směrové ovládací tlačítko
    1 2 3 4 5 6 7 8        12131415
                                (N, ., >)

     Skladby 1 až 5 jsou přiřazeny skupině 1.
     Skladby 8 až 12 jsou přiřazeny ke skupině 2.
                             Nahrávání skladby do nové
     Skladby 13 až 15 jsou přiřazeny ke       skupiny
     skupině 3.                   Během nahrávání je možné přidat
     Skladby 6 a 7 nejsou přiřazeny k žádné     novou skupinu na konec aktuálně
     skupině.                    nahraných skladeb na disku.
    Po nastavení skupiny (přehrání skupiny)
                             1  Když je přehrávač zastaven,
             Disk                stiskněte END SEARCH.
   Skupina 1      Skupina 2   Skupina 3
                             2  Stiskněte tlačítko GROUP,
                               stiskněte REC • T MARK a N.
   12345 6 7 12345           123
                             3  Přehrajte zdroj zvuku.
    Skladby, které nebyly přiřazeny ke skupině,      Z aktuální obsah disku se přidá
    jsou považovány za součást „Group - -“.        nová skupina.

                             Zastavení nahrávání
                             Stiskněte tlačítko x.
                             Materiál, který se nahrál do stisknutí
                             tlačítka x, se uloží jako nová skupina.


38
Nahrávání skladby do
existující skupiny
Do existující skupiny můžete přidat
skladbu.

1  Stiskněte tlačítko GROUP a potom
  stiskněte . nebo >, dokud se
  skupina, kterou chcete přehrávat,                 +, –
  nezobrazí na displeji.
2  Stiskněte N při stisknutí
  REC • T MARK.               Přehrání skladby při
3  Přehrajte zdroj zvuku.           přehrávání skupiny
  Nově nahraná skladba se přidá za      Při přehrání skupin a všechny skupiny
  aktuální obsah skupiny.          přehrávají po řadě od skupiny 1. Pak
                        následují nepřiřazené skladby („Group
z                       - -“). Přehrávání se zastaví po přehrání
• Chcete-li do skupiny přidat skladbu, která
 se aktuálně přehrává, nejdříve zastavte   všech skladeb.
 nebo pozastavte přehrávání skladby.
 Potom proveďte postup od kroku 2.      1  Stiskněte tlačítko MENU.
• Můžete nastavit rekordér tak, aby vždy
 vytvořil novou skupinu bez stisknutí     2  Opakovaným stisknutím tlačítka
 tlačítka GROUP. Podrobnosti viz         . nebo > začne na displeji
 strana 48.                                 .
                          blikat indikace „P-MODE“ Potom
                          stiskněte tlačítko ENTER.
                        3  Opakovaně stiskněte . a >
Přehrávání skupin                            .
                          vyberte tak „ Normal“ Poté
                          stiskněte ENTER.
U disku se skupinovým nastavením
nabízí rekordér různé způsoby         Navedení na začátek skupiny
přehrávání.                  (Přeskakování skupin)
       MENU               Na rekordéru
                        1 Stiskněte tlačítko GROUP.
                        2 Když bliká symbol „    ,
                                     “ stiskněte
                         tlačítko . nebo >.
                         Stisknutím tlačítka – přeskočíte na první
                         skladbu v aktuální skupině. Dalším
                         stisknutím tlačítka přeskočíte na první
                         skladbu předchozí skupiny.
    4směrové ovládací tlačítko       Na dálkovém ovladači
    (., >)
                        1 Stiskněte tlačítko „ “ + nebo –.
                                               39
   Volba režimu přehrávání pro        Upravování skupin
   přehrávání skupin (Režim
   přehrání skupiny)
                        Přiřazování skladeb nebo
   V režimu přehrávání skupiny lze využít  skupin k nové skupině
   funkce přehrávání v náhodném pořadí
   a opakované přehrávání.          (Nastavení skupiny)
                        S touto funkcí lze přiřazovat existující
   1  Stiskněte tlačítko MENU.       skladby a skupiny k nové skupině.
                        Skladbu, která není v žádné skupině,
   2  Stiskněte tlačítko . nebo >,     lze také přiřadit k již existující skupině.
     dokud nebude na displeji blikat
                            Disk
          .
     „P-MODE“ Poté stiskněte ENTER.
                         Číslo skladby
   3  Opakovaně stiskněte tlačítko .               Skupina 1 Skupina 2
     nebo > a vyberte tak režim
     přehrávání. Poté stiskněte ENTER.    1 2 3 4 5 6      7 8  9 101112
     Po normálním přehrávání se
     zobrazí následující režimy          Přiřazení skladeb 1 až 3 k nové skupině
     přehrávání (strana 29).           Přiřazení skupiny 1 a skupiny 2 k nové
   Displej   Režim přehrávání           skupině
         Všechny skladby ve
   (Normální  skupinách se přehrají
   přehrání  jednou (počínaje první
                             Disk
   skupiny)  skladbou ve skupině 1).
     , SHUF Přehrávání v náhodném       Skupina 1          Skupina 2
   (Přehrávání pořadí začne skupinou,
   v náhodném která se aktuálně
   pořadí   přehrává. Pokračuje       1 2 3     4 5 6  7 8 9 101112
   v rámci   následujícími skupinami.
   skupiny)
                        Přiřazení skladeb, které nejdou za
   4  Zvolte „RepON“ nebo „RepOFF“   .  sebou, není možné (například skladba
     Na displeji se zobrazí nápis „ “.   3 a skladby 7 a 8 nemohou být
     Přehrávání se opakuje         přiřazeny k nové skupině).
     v příslušném režimu přehrávání    Čísla skladeb se zobrazují podle pořadí
     skupin (Opakované přehrávání     na disku, ne podle pořadí ve skupině.
     skupin).
   Displej     Režim přehrávání
           Opakované
           přehrávání skladeb
           v rámci skupiny
     , SHUF   Opakované
           přehrávání skladeb
           v náhodném pořadí
           v rámci skupiny
40
Poznámky                   5  Stiskněte tlačítko . nebo >,
• Na disku je možné vytvořit maximálně      dokud se na displeji nezobrazí číslo
 99 skupin. Pokud skladby, skupiny a název    požadované poslední skladby.
 disku přesáhnou maximální počet, který     Potom stiskněte ENTER.
 lze zadat, nebude možné provádět
 nastavení skupin.                Slouží k vybrání poslední skladby
• Skladby nebo skupiny musí následovat za     v nové skupině.
 sebou. Pokud nejsou zvolené skladby nebo
 skupiny seřazeny za sebou, je nutné je   6  Pojmenujte skupinu (viz část
 seřadit před přiřazením („Přesouvání      „Pojmenování nahraných skupin“
 nahraných skladeb (Přesun)“ strana 33).
               ,          (strana 42)).
        MENU
                       Návrat k předchozímu nastavení
                       Stiskněte tlačítko x.

                       Zrušení operace
                       Stiskněte tlačítko x alespoň na
                       2 sekundy.

  4směrové ovládací tlačítko        Poznámky
  (ENTER • N, ., >, x)           • V kroku 4 musí být první skladba první
                        skladbou existující skupiny nebo nesmí
                        patřit do žádné skupiny.
1  Když je rekordér zastaven,        • Když volíte poslední skladbu v kroku 5,
  stiskněte MENU.               ujistěte se, že tato skladba následuje po
                        skladbě zvolené v kroku 4. Poslední
2  Stiskněte tlačítko . nebo >,        skladba musí být poslední skladbou
  dokud nebude na displeji blikat       existující skupiny nebo nesmí patřit do
  „EDIT“ Poté stiskněte ENTER.
      .                  žádné skupiny.

3  Stiskněte tlačítko . nebo >,
  dokud nebude na displeji blikat      Uvolnění nastavení skupiny
       .
  „G : Set“ Poté stiskněte ENTER.
  Na displeji se zobrazí číslo první            MENU
  skladby („STR“).
            STR:01
                           4směrové ovládací tlačítko
                           (., >, x)
4  Stiskněte tlačítko . nebo >,
  dokud se na displeji nezobrazí číslo
  požadované první skladby. Potom      1  Zvolte skupinu, kterou chcete
  stiskněte ENTER.               uvolnit, a zkontrolujte její obsah
  Slouží k volbě první skladby nové       (viz část „Navedení na začátek
  skupiny.                   skupiny (Přeskakování skupin)“
                         (strana 39)).       pokračování
                                              41
   2  Stiskněte tlačítko x.
                       Přesouvání skladby na disku
   3  Stiskněte tlačítko MENU.       s nastavením skupin
   4  Stiskněte tlačítko . nebo >,     Skladbu ve skupině lze ze skupiny
     dokud nebude na displeji blikat   vyjmout nebo ji přesunout do jiné
        .
     „EDIT“ Poté stiskněte ENTER.     skupiny. Také lze přesunout skladbu,
                       která do žádné skupiny nepatří, do již
   5  Stiskněte tlačítko . nebo >,
                       existující skupiny.
     dokud nebude na displeji blikat
     „G : Rls“ Poté stiskněte ENTER.
         .                Disk
     Na displeji se bude přepínat údaj
                         Skupina 1      Skupina 2 Skupina 3
     „G : Rls?“ a „ENTER“  .
   6  Stiskněte tlačítko ENTER.       1 2 3 4     5 6  1 2 3 4   1 2 3
     Nastavení skupiny zvolené skupiny
     je uvolněno.

   Návrat k předchozímu nastavení              Přesun skladby číslo 2 ve
   Stiskněte tlačítko x.                  skupině 1 do skladby číslo 3 ve
                               skupině 2
   Zrušení operace
   Stiskněte tlačítko x alespoň na        Disk
   2 sekundy.
                        Skupina 1       Skupina 2  Skupina 3

   Pojmenování nahraných           1 2 3    4 5   1 2 3 4 5    1 2 3
   skupin
   Skupinu lze pojmenovat, když
   rekordér nahrává nebo přehrává                MENU
   skladbu v dané skupině. Skupinu lze
   pojmenovat i v případě, že je zvolena
   skladba v dané skupině a rekordér je
   pozastaven.

   1  Proveďte postup dle části
     „Pojmenování“ (strana 32) a zvolte
     „G : Name“ v kroku4. Potom              4směrové ovládací tlačítko
     proveďte kroky od 5 do 7.              (., >, x)

                       1  Když přehráváte skladbu, kterou
                          chcete přesunout, stiskněte
                          MENU.
                       2  Stiskněte tlačítko . nebo >,
                          dokud nebude na displeji blikat
                             .
                          „EDIT“ Poté stiskněte ENTER.

42
3  Stiskněte tlačítko . nebo >,       6  Stiskněte tlačítko . nebo >,
  dokud nebude na displeji blikat        dokud se na displeji nezobrazí číslo
      .
  „Move“ Poté stiskněte ENTER.         cílové skupiny (v rámci skupiny,
                         pokud přesouváte do jiné
4  Stiskněte tlačítko . nebo >,         skupiny). Potom stiskněte ENTER.
  dokud nebude na displeji blikat
  „T : Move“ Poté stiskněte ENTER.
        .                 Na displeji se zobrazí číslo zvolené
                         skladby.

                       Návrat k předchozímu nastavení
                       Stiskněte tlačítko x.
            pGP04         Zrušení přesunu
                       Stiskněte tlačítko x alespoň na
5  Při přesouvání skladby pryč ze      2 sekundy.
  skupiny tento krok přeskočte.
  Při přesouvání skladby do jiné
  skupiny stiskněte tlačítko .       Změna pořadí skupiny na
  nebo >, dokud se na displeji       disku (Přesun skupiny)
  nezobrazí cílová skupina. Potom
  stiskněte tlačítko ENTER.
                                MENU
  Indikace se budou zobrazovat střídavě -
  například takto.
            pGP04-            4směrové ovládací tlačítko
             Cílová skupina       (., >, x)

                       1  Během přehrávání skladby, jejíž
                         pořadí chcete změnit, stiskněte
                         MENU.
              -001        2  Stiskněte tlačítko . nebo >,
                         dokud nebude na displeji blikat
       Počet skladeb v cílové skupině       .
                         „EDIT“ Poté stiskněte ENTER.
                       3  Stiskněte tlačítko . nebo >,
                         dokud nebude na displeji blikat
                             .
                         „Move“ Poté stiskněte ENTER.
                       4  Stiskněte tlačítko . nebo >,
                         dokud nebude na displeji blikat
                               .
                         „G : Move“ Poté stiskněte ENTER.


                                       pokračování
                                              43
   5  Stisknutím . nebo > vyberte       4  Stiskněte tlačítko . nebo >,
     cílové umístění na disku a stiskněte     dokud nebude na displeji blikat
     tlačítko ENTER.                   .
                           „EDIT“ Poté stiskněte ENTER.

   Návrat k předchozímu nastavení        5  Stiskněte tlačítko . nebo >,
                           dokud nebude na displeji blikat
   Stiskněte tlačítko x.                  .
                           „Erase“ Poté stiskněte ENTER.
   Zrušení přesunu               6  Stiskněte tlačítko . nebo >,
   Stiskněte tlačítko x alespoň na         dokud nebude na displeji blikat
   2 sekundy.                        .
                           „G : Ers“ Poté stiskněte ENTER.
                           Na displeji se střídavě zobrazuje
                           název skupiny, údaj „G : Ers?“
   Vymazání skupiny                 a „ENTER“  .
   Ve zvolené skupině je možné mazat
   skladby.
                         7  Stiskněte tlačítko ENTER.
                           Skupina se vymaže.
   Uvědomte si, že odstraněný
   záznam nelze obnovit. Před
   smazáním skupiny zkontrolujte její      Návrat k předchozímu nastavení
   obsah.                    Stiskněte tlačítko x.
   Poznámka                   Zrušení mazání
   Není možné vymazat skladby, které byly    Stiskněte tlačítko x alespoň na
   přeneseny z počítače. Pokud skupina
   obsahuje přenesenou skladbu, nelze      2 sekundy.
   skupinu vymazat. V takovém případě
   přeneste skladbu nebo skladby do počítače.
            MENU
       4směrové ovládací tlačítko
       (., >, x)


   1  Zvolte skupinu, kterou chcete
     smazat, a zkontrolujte její obsah
     (viz část „Navedení na začátek
     skupiny (Přeskakování skupin)“
     (strana 39)).
   2  Stiskněte tlačítko x.
   3  Stiskněte tlačítko MENU.


44
 Další operace


Praktická nastavení
Rekordér obsahuje mnoho nabídek s užitečnými funkcemi pro nahrávání,
přehrávání, úpravy atd.
V následující tabulce jsou zobrazeny položky v nabídce, které můžete zvolit.
Kategorie    Funkce       Operace                  Strana
Všeobecné    Zapnutí/vypnutí  Vypnutí a zapnutí zvukového        strana 48
operace     zvukového     signálu.
         signálu
Nahrávání    Synchronizované  Usnadnění operací při digitálním     strana 23
         nahrávání     nahrávání.
         Dlouhodobé     Volba nahrávacího režimu         strana 24
         nahrávání     (SP, LP2, LP4 nebo monofonní).
         Přidávání značek  Automatické přidávání značek       strana 25
         skladeb      skladeb v zadaných intervalech.
         (Rozdělení)
         Úprava úrovně   Ruční upravení úrovně nahrávání.     strana 27
         záznamu
         Volba       Umožňuje zadat, zda se má         strana 48
         počátečního    obsažený materiál při nahrávání
         místa nahrávání  přepsat nebo ne.
         Nahrávání do    Nastavení rekordéru, které vytvoří    strana 48
         skupin       při každém nahrávání novou
                  skupinu.
Přehrávání    Výběr režimu    Volba režimu přehrávání, například    strana 29
         přehrávání     opakovaného přehrávání,
                  přehrávání v náhodném pořadí atd.
         Změna kvality   Nastavení výšek a basů a ukládání     strana 31
         zvuku       dvou sad nastavení výšek a basů.
         Rychlé spuštění  Nastavení rekordéru tak, aby začal    strana 48
         přehrávání     rychle přehrávat nebo se navedl na
                  určitou skladbu.
         Omezení      Nastavení limitu maximální        strana 49
         maximální     hlasitosti pro ochranu sluchu.
         hlasitosti
Displej     Zobrazení     Zobrazení různých informací na      strany 22
         informací     displeji, například zbývající doby atd.  a 28
Upravování    Pojmenování    Pojmenování skladeb, skupin nebo     strana 32
         (Názvy)      disku.                  (skladba
                                       na disku)
                                       (skupina)
                                       strana 42
                                        pokračování
                                               45
   Kategorie  Funkce    Operace              Strana
   Upravování  Přesun    Změna pořadí skladeb a skupin.   strana 33
                                 (skladba)
                                 strana 42
                                 (skupina)
         Mazání    Vymazání skladeb, skupin nebo   strana 36
                celého obsahu disku.        (skladba
                                 a disk)
                                 strana 44
                                 (skupina)
         Přiřazení  Přiřazení nahraných skladeb nebo  strana 40
         skladeb do  skupin k nové skupině.
         skupin
         Uvolnění   Uvolnění nastavení skupiny.    strana 41
         skupiny
46
Použití položek v nabídce
Položku v nabídce lze nastavit následujícím
způsobem.
1 Stisknutím tlačítka MENU vstupte do             4směrové ovládací tlačítko
 nabídky.
2 Stisknutím tlačítka . nebo > zvolte
 položku.
3 Stisknutím tlačítka ENTER volbu potvrďte.
4 Opakujte kroky 2 a 3.                MENU
 Nastavení se zadá v okamžiku, kdy jako
 poslední stisknete tlačítko ENTER.

Návrat k předchozímu nastavení
Stiskněte tlačítko x.

Chcete-li operaci během nastavení zrušit
Stiskněte a podržte tlačítko x alespoň na 2 sekundy.
                                              47
   Vypnutí zvukového signálu           Vytvoření nové skupiny při
   Zvukový signál lze vypnout a zapnout     nahrávání
   na rekordéru i na dálkovém ovládání.     Stisknutím tlačítka N při současném
                          stisknutí REC • T MARK lze rekordér
   1  Vstupte do nabídky a zvolte        nastavit tak, aby při nahrávání vždy
     položku „OPTION“ - „BEEP“  .       vytvořil novou skupinu. To je užitečné
                          při nahrávání několika disků CD po
   2  Zvolte položku „OFF“.
                          sobě.
   Zapnutí zvukového signálu           1  Když je rekordér zastaven, vstupte
   Zvolte položku „ON“.               do nabídky a zvolte položku
                            „R-SET“ - „G-REC“  .
   Záznam bez přepsání              2  Zvolte položku „G-ON“.
   stávajícího materiálu
                          Návrat na normální nastavení
   Pokud se chcete vyhnout přepsání
   stávajícího obsahu minidisku, řiďte se    Zvolte položku „G-OFF“.
   následujícími pokyny. Veškerý nový
   materiál pak bude nahrán od konce
   aktuálního obsahu. Nastavením od
                          Rychlé spuštění přehrávání
   výrobce je přepsání stávajícího        (Rychlý režim)
   materiálu.                  Po stisknutí tlačítka pro přehrávání
                          nebo navedení na skladbu může rychle
   1  Vstupte do nabídky a zvolte        začít přehrávání.
     položku „OPTION“ - „R-Posi“ .
   2  Zvolte položku „Fr End“.         1  Vstupte do nabídky a zvolte
                            položku „OPTION“ - „Power“ .
   Spuštění nahrávání přes aktuální       2  Zvolte položku „QUICK“.
   obsah
   Zvolte položku „FrHere“.             Displej přehrávače
   z
   • Chcete-li provést přechodnou nahrávku
    a nechcete přemazat stávající obsah,
    stiskněte před spuštěním nahrávání END
    SEARCH. Záznam se začne nahrávat za
                                      QUICK
    poslední nahrávku, ačkoliv je „R-Posi“
    nastaveno na „FrHere“ (nastavení      Návrat k normálnímu nastavení
    výrobce). Po stisknutí END SEARCH se
    na displeji zobrazí zbývající nahrávací   Zvolte položku „NORMAL“ .
    doba disku.
   • Pokud je nastavení nahrávání do skupin
    („G-REC“) nastaveno na „G-ON“    ,
    rekordér je vždy nastaven na „Fr End“  .
48
Poznámky
• Když je režim napájení nastaven na
       ,
 „QUICK“ zůstává rekordér zapnutý,
 i když se na displeji nic nezobrazuje. To
 zkracuje životnost baterie. Z tohoto
 důvodu se doporučuje baterii denně
 nabíjet.
• Pokud není během hodiny provedena na
 rekordéru žádná operace (včetně otevření
 a zavření dvířek), napájení rekordéru se
 automaticky vypne. Proto rekordér při
 dalším spuštění přehrávání nebo provedení
 jiné operace reaguje pomaleji. Přístroj se
 však poté vrátí do rychlého režimu.


Ochrana sluchu (AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume
Limiter System – systém
automatického omezení hlasitosti)
udržuje maximální hladinu hlasitosti
a chrání sluch.

1  Vstupte do nabídky a zvolte
  položku „OPTION“ - „AVLS“  .
2  Zvolte položku „ON“  .
  Když se pokusíte nastavit hlasitost
  příliš vysoko, na displeji se objeví
          .
  nápis „AVLS“ Hlasitost je
  udržována na přiměřené úrovni.

Zrušení funkce ochrany sluchu
AVLS
Zvolte položku „AVLS OFF“ .
                        49
   Seznam nabídek

   Nabídky na rekordéru
   Položky uvedené v seznamu „Nabídka 1“ jsou volitelné a zobrazí se po stisknutí
   tlačítka MENU. Položky uvedené v seznamu „Nabídka 2“ jsou volitelné a zobrazí
   se po zvolení položky z Nabídky 1. „Nabídka 3“ jsou volitelné položky, které se
   zobrazí po zvolení položky z Nabídky 2.
   Poznámka
   V závislosti na provozních podmínkách a nastaveních disku mohou být zobrazeny různé
   indikace.
   Nabídka 1     Nabídka 2     Nabídka 3
   EDIT       Name        T : Name y G : Name y D : Name
            G : Set      —
            G : Rls      —
            Move        T : Move y G : Move
            Erase       T : Ers y G : Ers y D : Ers
   DISP       LapTim       —
            RecRem(při     —
            nahrávání
            a zastavení)/
            1 Rem (při
            přehrávání)
            GP Rem       —
            AllRem       —
   P-MODE      Normal       RepOFF (nastavení od výrobce) y RepON
            1 Trk
             TrPLAY
            Shuff
              Normal
              Shuff
   SOUND       OFF        —
            SOUND1       —
            SOUND2       —
            SET        SOUND1y SOUND2
50
Nabídka 1  Nabídka 2  Nabídka 3
R-SET    R-MODE   SP (nastavení od výrobce) y LP2 y LP4 y
            MONO
      RecVol   Auto (nastavení od výrobce) y Manual
      TimeMk   MK OFF (nastavení od výrobce) y MK ON
      G-REC    G-OFF (nastavení od výrobce) y G-ON
      SYNC-R   OFF (nastavení od výrobce) y ON
OPTION   AVLS    OFF (nastavení od výrobce) y ON
      BEEP    OFF y ON (nastavení od výrobce)
      R-Posi   FrHere (nastavení od výrobce) y Fr End
      Power    NORMAL (nastavení od výrobce) y QUICK
                                 51
   Zdroje napájení
   Rekordér je možné napájet            Při přehrávání
   z domovního rozvodu elektrického           (Jednotky: přibl. hodin)(JEITA)
   proudu nebo pomocí těchto baterií:       Baterie    SP    LP2  LP4
    — Nikl-hydridová metalická dobíjecí             Stereo Stereo Stereo
     baterie NH-7WMAA
                           Nikl-     15    16   20
    — Alkalická suchá baterie LR6         hydridová
     (velikost AA)                metalická
                           dobíjecí
   Při dlouhém záznamu je lepší napájet      baterie
   přehrávač ze sítě. Při napájení baterií
   je třeba použít plně nabitou dobíjecí      Alkalická   42    48   56
                           suchá baterie
   baterii, aby nemohlo dojít k selhání      Sony LR6
   funkcí (např. nahrávání a upravování)
   z důvodu nedostatečného napájení.
                           Kdy je třeba vyměnit baterie
   Životnost baterie                Když je suchá nebo dobíjecí baterie
                           slabá, na displeji začne blikat značka
   Životnost baterie se může zkrátit                     .
                           r nebo údaj „LoBATT“ Vyměňte
   vlivem provozních podmínek, teploty       alkalickou baterii nebo nabijte
   prostředí nebo suché alkalické baterie,     dobíjecí baterii.
   kterou používáte.                Indikátor úrovně baterie je přibližný.
   Během nahrávání                 Úroveň baterie může být vyšší nebo
     (Jednotky: přibl. hodin)(JEITA1))      nižší v závislosti na provozních
   Baterie    SP    LP2   LP4       podmínkách.
          Stereo Stereo Stereo       Poznámka
   Nikl-     6    9    10        Před výměnou baterie zastavte rekordér.
   hydridová
   metalická
   dobíjecí
   baterie2)
   Alkalická   10    14   18,5
   suchá baterie
   Sony LR63)
   1) Měřeno dle normy JEITA (Japan
   Electronics and Information Technology
   Industries Association).
   2) Při použití 100% nabité nikl-hydridové
   metalické dobíjecí baterie (NH-7WMAA).
   3) Při používání suché alkalické baterie Sony
   LR6 (SG) (vyrobené v Japonsku).
52
 Doplňkové informace

                        Používání sluchátek
Pokyny pro zajištění              Bezpečnost silničního provozu
bezpečnosti                   Nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě na
                        kole nebo při ovládání motorového vozidla.
Bezpečnost                   Můžete tak způsobit dopravní nehodu
                        a v mnohých zemích je to protizákonné.
Nevkládejte do konektoru DC IN 3V žádné
                        Také může být nebezpečné poslouchat
předměty.
                        rekordér hodně nahlas při chůzi, obzvláště
                        na přechodech. V potencionálně
Pokyny ke zdrojům napájení           nebezpečných situacích byste měli být
• Používejte napájení ze sítě, nikl-hydridové  mimořádně pozorní nebo rekordér vypnout.
 dobíjecí baterie nebo baterie LR6       Prevence poškození sluchu
 (velikost AA).                Neposlouchejte nahrávky se sluchátky příliš
• Při napájení ze sítě: nepoužívejte žádný   hlasitě. Odborníci na problémy se sluchem
 jiný síťový adaptér, protože by to mohlo   varují před dlouhým a častým poslechem
 způsobit závadu rekordéru.          příliš hlasité hudby. Pokud uslyšíte zvonění
                        v uších, snižte hlasitost nebo rekordér
  Polarita                   vypněte.
  konektoru                  Ohleduplnost vůči ostatním
                        Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
• Připojte síťový adaptér do snadno       Umožní vám to slyšet zvuky z okolí a být
 přístupné síťové zásuvky se střídavým     ohleduplní k ostatním.
 proudem. Pokud zaznamenáte u síťového
 adaptéru jakoukoli odchylku, ihned ho ze   Na dálkovém ovladači
 síťové zásuvky odpojte.            Dodaný dálkový ovladač je určen pouze pro
• Rekordér není odpojen od sítě (napájení),   tento rekordér. Rekordér nelze používat
 dokud je zapojený do elektrické zásuvky,   s dálkovým ovladačem, který byl dodán
 i když je samotný rekordér vypnutý.      k jinému zařízení.
• Pokud nebudete rekordér delší dobu
 používat, v každém případě jej odpojte od   Poznámka k nabíjení
 zdroje napájení (síťový adaptér, suchá
 baterie nebo dobíjecí baterie). Chcete-li   • Používejte výhradně dodaný síťový
 vytáhnout síťový adaptér z elektrické      adaptér.
 zásuvky, uchopte jej za zástrčku; nikdy    • Nabíjejte dobíjecí baterii při teplotě od
 netahejte za kabel.               5°C do +40°C.
                        • Baterie a rekordér se mohou při nabíjení
                         zahřát. To však nepředstavuje žádné
Zahřívání                     nebezpečí.
Pokud je rekordér používán dlouhou dobu,    • Pokud nabíjíte baterie poprvé po dlouhé
může se zahřívat. Nejde o závadu.         době od posledního použití, nemusejí se
                         baterie nabít do jmenovité kapacity. To je
Instalace                     normální vlastnost. Po několikerém použití
• Nikdy nepoužívejte rekordér v místě,      a dobití baterie se nabíjecí kapacita vrátí
 kde by byl vystaven extrémnímu světlu,     k normálu.
 teplotě, vlhku nebo vibracím.
• Nikdy rekordér do ničeho nezabalujte,
 když je napájen pomocí síťového adaptéru.
 Nahromaděné teplo by mohlo způsobit
 poruchu či poškození rekordéru.                                                53
   Poznámky k nahrávání               Informace o bateriích
   Než vyjmete disk MD po dokončení         Nesprávné použití baterií může vést k vytékání
   nahrávání                    kapaliny z baterie nebo protržení baterií.
                           Takovým nehodám zabráníte, když budete
   Zkontrolujte, že z displeje zmizel nápis
                           dodržovat následující bezpečnostní opatření:
   „Edit“.                     • Instalujte správně póly baterie + a –.
   Než vyjmete disk MD po dokončení         • Nepokoušejte se nabíjet alkalické baterie.
   přenosu audio dat z počítače           • Když není přehrávač po delší dobu
                            používán, odstraňte baterie.
   Zkontrolujte, že z displeje zmizel nápis     • Pokud zjistíte, že baterie vytéká, opatrně
   „Edit“ a poté stiskněte tlačítko x (zastavit).
      ,                      a důkladně vytřete přihrádku na baterie,
   Pokud se během nahrávání              než vložíte nové baterie.
   nedopatřením odpojí zdroj napájení        Poznámka k mechanickému hluku
   (síťový adaptér nebo baterie)          Při provozu vydává rekordér mechanický
   Kryt možná nepůjde otevřít. V takovém      zvuk, který je způsoben systémem úspory
   případě neotevírejte kryt násilím, ale      energie rekordéru, a nepředstavuje žádný
   postupujte podle níže uvedených kroků.      problém.
   1 Připojte zdroj napájení (síťový adaptér
    nebo baterie) pevně k rekordéru.        Ochrana zaznamenaného minidisku
   2 Stiskněte tlačítko OPEN a otevřete kryt.    Chcete-li použít ochranu minidisku, posuňte
                           jazýček na straně minidisku tak, aby bylo
   Manipulace s disky MiniDisc           okénko jazýčku otevřené. V této poloze
                           není možné na minidisk nahrávat. Chcete-li
   • Při přenášení nebo skladování uchovávejte   na disk znovu nahrávat, vysuňte jazýček
    minidisk v obalu.               zpět, aby byl viditelný.
   • Neotevírejte klapku násilím.
   • Nepokládejte disk na místo, kde by byl
    vystaven světlu, extrémním teplotám,                     Jazýček
    vlhku nebo prachu.
   • Dodaný štítek pro minidisk nalepte pouze
    na místo, které je k tomu účelu na disku
    vyhrazeno. Nelepte štítek na žádné jiné
    místo na disku.
                                      Zaznamenaný
                            Zadní strana     materiál je chráněný.
   Pokyny pro čištění                minidisku
   • Kryt rekordéru čistěte měkkým hadříkem
    lehce namočeným ve vodě nebo v mírném
    čisticím roztoku. Nepoužívejte žádný druh
    hrubého polštářku, čisticího prášku nebo
    rozpouštědla, jako jsou alkohol či benzen,
    protože by mohlo dojít k poškození                  Zaznamenaný materiál
    povrchu krytu.                            není chráněný.
   • Nečistoty z pláště disku odstraňte suchým
    hadříkem.
   • Prach nashromážděný na čočce může
                           Poznámka k údržbě
    bránit správnému fungování přístroje. Po    Konektory pravidelně čistěte vatovým
    vložení nebo vyjmutí minidisku vždy      tamponem nebo měkkým hadříkem.
    zavřete dvířka přihrádky.           Pokud máte nějaké dotazy nebo potíže
   • Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality zvuku,  týkající se vašeho rekordéru, poraďte se
    otírejte konektory sluchátek nebo       prosím s nejbližším prodejcem firmy Sony.
                           (Pokud k potížím došlo, když byl disk
    dálkového ovladače suchým hadříkem.      v rekordéru, doporučujeme disk ponechat
    Špinavé konektory mohou způsobit        v rekordéru, dokud s prodejcem
    zkreslení zvuku nebo přerušování        neprodiskutujete problém, abyste
    přehrávky.                   pracovníkovi firmy usnadnili zjištění potíží.)
54
                      Požadavky na napájení
Technické údaje               Sony síťový adaptér AC připojený ke zdířce
                      DC IN 3 V:
Zvukový systém                120 V AC, 60 Hz (modely pro USA,
Digitální zvukový systém MiniDisc       Kanadu, Mexiko a Tchaj-wan)
Vlastnosti laserové diody           230 V AC, 50/60 Hz (modely pro
Materiál: GaAlAs               kontinentální Evropu a Chile)
Vlnová délka: λ = 790 nm           240 V AC, 50 Hz (model pro Austrálii)
Perioda vyzařování: spojitá          220 V AC, 50 Hz (model pro Čínu)
Výkon laseru: méně než 44,6 µW        230 V AC, 50 Hz (modely pro Spojené
(Hodnota výkonu je měřena ve vzdálenosti   království a Hongkong)
200 mm od povrchu čočky na bloku optické   220 V AC, 60 Hz (model pro Koreu)
přenosky se 7 mm otvorem.)          100 - 120 V/220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Doba přehrávání nahrávání           (ostatní modely)
                      Rekordér:
(při použití disku MDW-80)          Nikl-hydridová metalická dobíjecí
Maximálně 160 min. v monofonním režimu    baterie NH-7WMAA 1,2V 700 mAh
Maximálně 320 min. v režimu LP4 stereo    (MIN) Ni-MH
Otáčky                    Alkalická baterie LR6 (velikost AA)
380 až 2 700 ot/min (konstantní lineární  Provozní doba baterie3)
rychlost)                  Viz „Životnost baterie“ (strana 52)
Korekce chyb                Rozměry
Kódování ACIRC (Advanced Cross       Přibližně 81,0 × 27 × 74,4 mm (š/v/h)
                                ,7
Interleave Reed Solomon Code)        Hmotnost
Vzorkovací kmitočet             Přibližně samotný rekordér 103 g
44,1 kHz
Převodník vzorkovacího kmitočtu       1)Konektor LINE IN (OPTICAL) se
Vstup: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz         používá k připojení buď digitálního
Kódování                   (optického) kabelu, nebo linkového
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic      (analogového) kabelu.
                      2)Konektor i připojuje buď sluchátka, nebo
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4               linkový kabel.
                      3)Měřeno dle normy JEITA.
Systém modulace
EFM (Eight to Fourteen Modulation)     Americké a zahraniční patenty s licencí od
Kmitočtová charakteristika         společnosti Dolby Laboratories.
20 až 20 000 Hz ± 3 dB           Změna vzhledu a technických údajů
Vstupy1)                  vyhrazena.
Vstup:
  stereofonní minikonektor pro analogový  Doplňkové příslušenství
  vstup                  Optický kabel
  (minimální úroveň vstupu 49 mV)      POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
  optický (digitální) minikonektor pro   Stereofonní sluchátka série MDR*
  optický (digitální) vstup        Aktivní reproduktory série SRS
Výstupy                   Některé položky z uvedeného příslušenství
i2): stereofonní minikonektor        nemusejí být v některých lokalitách
Maximální úroveň výkonu           k dispozici. Podrobné informace
2,5 mW + 2,5 mW; zatěžovací impedance    o příslušenství, které je ve vaší zemi
16 Ω (evropské modely)
5 mW + 5 mW; zatěžovací impedance      k dispozici, získáte u vašeho prodejce.
16 Ω (ostatní modely)             ∗ Jako doplňková sluchátka používejte
                        pouze typy se stereofonními
                        minikonektory. Nelze používat sluchátka
                        s mikrokonektory.

                                             55
   Odstraňování problémů a vysvětlení


   Problémy a řešení
   Pokud se při provozu rekordéru setkáte s problémy, postupujte podle níže
   uvedených kroků.

   1  Prověřte tuto část „Problémy a řešení“ (strana 56).
     Řešení problému můžete nalézt i na straně „Hlášení“ (strana 62). Zkontrolujte
     informace.
   2  Pokud ani po kontrole nemůžete problém vyřešit, obraťte se na nejbližšího
     prodejce firmy Sony.


   Při nabíjení
   Příznak       Příčina a řešení
   Dobíjecí baterie se • Dobíjecí baterie byla nesprávně vložena nebo byl nesprávně
   nezačne nabíjet.   připojen síťový adaptér.
   Dobíjecí baterii   , Vložte baterii správně nebo správně připojte síťový
   nelze zcela nabít.    adaptér.
   Rekordér se     • Nejde o problém a nepředstavuje to žádné nebezpečí.
   během nabíjení
   zahřívá.


   Během záznamu
   Příznak      Příčina a náprava
   Při nahrávání   • Nastavení bodu spuštění nahrávání („R-Posi“) je nastaveno
   rekordér přepíše   na „FrHere“ .
   stávající nahrávky. , Změňte nastavení „R-Posi“ na „Fr End“ .
   I když je „R-Posi“ • Nahrávání do skupin („G-REC“) je nastaveno na hodnotu
   nastaveno na         .                      ,
             „G-ON“ (Jestliže je „G-REC“ nastaveno na „G-ON“ nelze
        ,
   „FrHere“ začíná   přepisovat skladby.)
   nahrávání od konce , Nastavte nahrávání do skupin na hodnotu „G-OFF“
   disku.         (strana 48).
   „R-Posi“      • Nahrávání do skupin („G-REC“) je nastaveno na hodnotu
   (počáteční místo   „G-ON“ .
   nahrávání) nelze   , Nastavte nahrávání do skupin na „G-OFF“ (strana 48).
   nastavit na       Potom nastavte „R-Posi“ na „FrHere“ .
   „FrHere“ .
56
Příznak        Příčina a náprava
Nahrávání nelze    • Zvukové zdroje možná nejsou řádně zapojeny.
správně provést.    , Odpojte zvukové zdroje a znovu je zapojte (strany 16, 18).
           • Přenosný přehrávač disků CD neposkytuje digitální signál.
            , Když nahráváte digitálně z přenosného přehrávače
              disků CD, používejte síťový adaptér a na přehrávači
              disků CD zablokujte funkci zamezující přeskakování
              (například ESP) (strana 18).
           • Analogová nahrávka byla provedena pomocí
            propojovacího kabelu s děličem napětí.
            , Použijte propojovací kabel bez děliče napětí.
           • Úroveň záznamu je pro nahrávání příliš nízká (při ručním
            nastavení úrovně nahrávání).
            , Pozastavte přehrávač a nastavte úroveň záznamu
              (strana 27).
           • Zdroje napájení byly během nahrávání odpojeny nebo
            došlo k výpadku proudu.
            , Výsledek nahrávání není na disku zaznamenán.
              Proveďte nahrání znovu.
           • Je vložen minidisk s původní nahrávkou.
            , Vyměňte jej za zapisovatelný minidisk.
           • Zbývající doba pro nahrání je 12 sekund nebo méně
            (zobrazí se údaj „FULL“).
            , Vyměňte disk.
Při nahrávání     • Pokoušeli jste se přepsat skladbu přenesenou z počítače.
dochází         (Skladby přenesené z počítače nelze přepsat. Nahrávání se
k automatickému     automaticky zastaví.)
zastavení.       , Přeneste přenesenou skladbu zpět do počítače.
            , Nahrávejte od konce disku.
Ze sluchátek je při  • To je normální. Během digitálního nahrávání bude zvuk ve
monofonním       sluchátkách stereofonní, i když je nahrávaný zvuk
nahrávání slyšet    monofonní.
stereofonní zvuk.
Při nahrávání je   • U určitých zvukových zdrojů může vzácně docházet ke
slyšet chvilkový    chvilkovému šumu v souvislosti se speciální technologií
šum.          digitální audio komprese používanou v režimu LP4 stereo.
            , Nahrávejte v režimu SP nebo LP2.
Dvířka nejdou po   • Neotevírejte přihrádku, dokud nezmizí z displeje nápis
nahrávání otevřít.   „Edit“ .
                                     pokračování
                                            57
   Příznak      Příčina a náprava
   Nápis „TrFULL“   • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Když je na disk
   se objeví předtím,  zaznamenáno 254 stop, „TrFULL“ se objeví bez ohledu na
   než disk dosáhne   celkovou dobu záznamu. Na disk nelze nahrát více než
   maximální doby    254 skladeb.
   pro záznam (60, 74  , Chcete-li pokračovat v nahrávání, smažte nepotřebné
   nebo 80 minut)      skladby.
   a záznam nelze
   provést.
   Zbývající doba   • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Skladby kratší než
   záznamu se nezvýší  12 sekund (v režimu SP stereo), 24 sekund (v režimu LP2
   ani po vymazání   stereo nebo monofonním) nebo 48 sekund (v režimu LP4
   velkého počtu    stereo) se nepočítají. Jejich smazání tedy nemusí vést
   krátkých skladeb.  k prodloužení doby pro záznam.


   Během přehrávání
   Příznak      Příčina a náprava
   Minidisk se    • Je zvolena funkce opakované přehrávání.
   nepřehrává     , Použijte MENU na rekordéru pro návrat do normálního
   normálně.        přehrávání.
            • Režim přehrávání se změnil.
             , Použijte MENU na rekordéru pro návrat do normálního
               přehrávání.
   Minidisk nehraje • Přehrávání disku bylo vypnuto před dohráním poslední
   od první skladby.  skladby.
             , Stisknutím tlačítka N (nebo NX na dálkovém ovládání)
               alespoň na 2 sekundy spusťte přehrávání.
   Přehrávání    • Přehrávač je umístěn na místě s nepřetržitými vibracemi.
   přeskakuje.     , Položte přehrávač na stabilní místo.
            • Přeskakování zvuku mohou způsobovat také velmi krátké
             skladby.
             , Nevytvářejte nahrávky kratší než jednu vteřinu.
   Zvuk obsahuje   • Provoz přehrávače je rušen silným elektromagnetickým
   hodně šumu.     polem televizoru nebo podobného přístroje.
             , Přemístěte přehrávač dál od zdroje silného magnetického
               záření.
   Hlasitost nahrané • Skladba byla nahrána v analogovém režimu (při nahrání
   skladby je nízká.  v digitálním režimu se úroveň nahrávání nastaví automaticky
             podle zdroje zvuku) nebo jste použili kabel s děličem napětí.
             , Použijte správný spojovací kabel.
            • Úroveň nahrávání byla nízká.
             , Nastavte úroveň nahrávání během nahrávání ručně.
   Nelze zesílit   • Je zapnutá funkce AVLS.
   hlasitost.     , Vypněte funkci AVLS (strana 49).
58
Příznak      Příčina a náprava
Ze sluchátek   • Konektor sluchátek není dostatečně připojen.
nevychází žádný   , Zasuňte zástrčku sluchátek pevně do dálkového ovladače.
zvuk.         Pevně zasuňte zástrčku dálkového ovladače do i.
         • Znečištěný konektor.
          , Konektor očistěte.
Když stisknete  • Bylo stisknuto tlačítko GROUP (na displeji bliká symbol ).
tlačítko .     , Rekordér se vrátí do normálu, když není během 5 sekund
nebo > na       provedena žádná operace.
rekordéru,
rekordér přeskočí
o několik skladeb
dopředu nebo
dozadu.
Upravené     • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Fragmentace dat může
skladby mohou    způsobit výpadky zvuku během vyhledávání, protože jsou
vykazovat      skladby přehrávány vyšší rychlostí než normálně.
výpadky zvuku
při vyhledávání.
Při přehrávání  • Při připojení kazetového magnetofonu nebo zesilovače
skladby nahrané   monofonním kabelem nevystupuje zvuk z pravého kanálu.
z kazetového    , Používejte stereofonní spojovací kabel. Pokud však je
magnetofonu       připojené zařízení pouze monofonní, nebude z pravého
nebo zesilovače     kanálu vycházet žádný zvuk ani v případě, že použijete
či při poslechu     stereofonní spojovací kabel.
skladby
s připojeným
kazetovým
magnetofonem
a poslechu přes
zesilovač
nevystupuje zvuk
z pravého kanálu.


Během úprav
Příznak      Příčina a náprava
Dvířka nejdou   • Během nahrávání či úprav byly odpojeny zdroje energie nebo
otevřít.      je vybitá baterie.
          , Znovu zapněte zdroj napájení nebo vyměňte vybitou
            baterii.
Úpravy nebylo   • Zdroje napájení byly odpojeny nebo došlo během úprav
možno provést.   k výpadku proudu.
          , Výsledek úprav k danému bodu není na disku
            zaznamenán. Proveďte úpravy znovu.

                                   pokračování
                                          59
   Příznak      Příčina a náprava
   Není možné     • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Chcete-li vymazat
   vymazat skladby,   skladbu, která byla přenesena z počítače, přeneste ji nejdříve
   které byly      zpět a potom ji vymažte pomocí softwaru SonicStage.
   přeneseny
   z počítače.
   Nelze vymazat   • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Když jsou data
   značky skladeb.   skladby fragmentována, značky skladeb fragmentu kratšího
             než 12 sekund (zaznamenaného v režimu SP stereo), kratšího
             než 24 sekund (zaznamenaného v režimu mono nebo režimu
             LP2 stereo) nebo kratšího než 48 sekund (zaznamenaného
             v režimu LP4 stereo) nemohou být vymazány. Nelze
             kombinovat skladby nahrané v různých režimech nahrávání,
             např. skladbu nahranou v režimu stereo a skladbu nahranou
             monofonně. Nelze kombinovat ani skladbu nahranou digitální
             přípojkou a skladbu nahranou analogovou přípojkou.
   Disk nelze    • Komponenta nepodporuje režim stereo LP2 ani režim stereo
   upravit na jiném  LP4.
   zařízení.      , Proveďte úpravu na jiné komponentě, která podporuje
               stereo LP2 nebo režim stereo LP4.
   Předtím, než disk • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Opakovaný záznam
   dosáhne       a mazání může způsobit fragmentaci a roztroušení dat. Ačkoli
   maximálního     tato roztroušená data je možné číst, počítá se každý fragment
   počtu stop nebo   jako skladba. V takovém případě může počet skladeb
   doby záznamu,    dosáhnout 254 a další nahrávání není možné. Chcete-li
   objeví se nápis   pokračovat v nahrávání, smažte nepotřebné skladby.
   „TrFULL“  .


   Během používání skupinové funkce
   Příznak     Příčina a náprava
   Skupinová    • Při používání disku bez nastavení skupin jste se pokusili
   funkce      v nabídce zvolit skupinovou funkci.
   nefunguje.    , Použijte disk se skupinovým nastavením.
   Do nové skupiny • Příčinou je omezení systému MiniDisc. Informace o skupině
   nelze nahrát   byla zapsána na místo, kde je uložen název disku. Název disku
   žádnou skladbu.  a skladeb se zapisuje na stejné místo, do kterého se vejde
   Nelze vytvořit  maximálně asi 1 700 znaků. Pokud je celkový počet vyšší,
   novou skupinu.  nelze vytvořit novou skupinu ani při zapnutém režimu skupin.
            Přitom nelze vytvářet ani nastavení skupiny.
60
Ostatní

Příznak      Příčina a náprava
Rekordér     • Dobíjecí baterie není nabita.
nefunguje vůbec   , Nabijte dobíjecí baterii.
nebo nefunguje  • Hlasitost je nízká.
správně.      , Zvyšte hlasitost.
         • Není vložen žádný disk.
          , Vložte nahraný disk.
         • Je zapnuta funkce HOLD (když stisknete ovládací tlačítko na
          rekordéru, na displeji se objeví nápis „HOLD“).
          , Vypněte funkci HOLD na rekordéru posunutím
            přepínače HOLD proti směru šipky.
         • Dvířka nejsou správně uzavřena.
          , Zavřete dvířka tak, aby zaklapla. Chcete-li dvířka otevřít,
            posuňte tlačítko OPEN.
         • V rekordéru zkondenzovala vlhkost.
          , Vyjměte minidisk a nechte rekordér několik hodin na
            teplém místě a počkejte, až se vlhkost odpaří.
         • Dobíjecí nebo suchá baterie je slabá (bliká „LoBATT“ nebo
          se neobjevuje nic).
          , Nabijte dobíjecí baterii, vyměňte suchou baterii za novou
            nebo připojte dodaný síťový adaptér.
         • Suchá baterie byla vložena nesprávně.
          , Vložte baterii správně.
         • Disk je poškozen nebo neobsahuje správná záznamová nebo
          editační data.
          , Vložte disk znovu. Nahrajte disk znovu. Pokud se chybové
            hlášení objevuje stále, vyměňte disk.
         • Rekordér utrpěl při provozu mechanický otřes, příliš mnoho
          statické elektřiny, abnormální elektrické napětí způsobené
          bleskem apod.
          , Obnovte chod zařízení následujícím způsobem.
            1 Odpojte všechny zdroje napájení.
            2 Nechte rekordér asi 30 sekund odpojený.
            3 Připojte zdroj napájení.
Rekordér     • Je vložen disk Hi-MD nebo standardní disk v režimu Hi-MD.
nepřehrává.     , Hi-MD disky nebo standardní disky v režimu Hi-MD
            nelze na tomto rekordéru přehrávat.
                                          61
   Hlášení
   Pokud se na displeji rozsvítí následující hlášení, zkontrolujte níže uvedenou tabulku.
   Chybová hlášení    Význam a odstranění
   AVLS                          ,
              • AVLS je nastavena na „ON“ takže už nelze zvyšovat
               hlasitost.
               , Přepněte funkci AVLS na „OFF“ (strana 49).
    FULL        • Pokusili jste se zadat 21. označení.
               , Je možné zadat maximálně 20 označení. Nastavte
                 označení do čísla 20.
   BLANK         • Je vložen prázdný minidisk.
   BUSY         • Pokusili jste se s rekordérem manipulovat během
               přistupování k nahraným datům.
               , Počkejte, až hlášení zmizí (ve vzácných případech to
                 může trvat několik minut).
   CannotCHG       • Pokoušeli jste se nabíjet na místě s příliš vysokou teplotou.
               , Nabijte baterii při teplotě 5°C až +40°C.
   Edit         • Přehrávač minidisků zaznamenává informace o nahrávání
               (počáteční a konečné umístění skladby) z paměti na disk.
               , Počkejte, až bude tento proces dokončen. Nevystavujte
                 rekordér fyzickým otřesům ani nepřerušujte napájení.
   ERROR         • Došlo k vnitřní chybě systému.
               , Obnovte chod zařízení provedením kroků 1 až 3 na
                 straně 61. Pokud se hlášení zobrazí znovu, obraťte se na
                 nejbližšího prodejce firmy Sony.
   FULL         • Zbývá 12 vteřin nahrávací doby (stereo), 24 vteřin
               (LP2 stereo nebo mono), 36 vteřin (LP4 stereo) nebo méně.
               , Vyměňte disk.
              • Pokusili jste se zadat více než 200 znaků k pojmenování
               jediné skladby nebo disku.
              • Pokusili jste se zadat celkem více než 1 700 znaků pro názvy
               skladeb nebo disků.
              • Pokusili jste se vytvořit 100 skupinu.
               , Na disku lze vytvořit maximálně 99 skupin. Udržujte
                 počet skupin do čísla 99.
   HiDCin        • Napětí zdroje napájení je příliš vysoké (nepoužili jste
               dodaný síťový adaptér).
               , Použijte dodaný síťový adaptér.
   Hi-MD Disc      • Je vložen standardní disk v režimu Hi-MD.
               , Standardní disky v režimu Hi-MD nelze na tomto
                 rekordéru přehrávat.


62
Chybová hlášení  Význam a odstranění
HOLD       • Rekordér je uzamčen.
          , Přesuňte HOLD proti směru šipky a odemkněte
            rekordér (strana 16).
LoBATT      • Slabá baterie.
          , Vyměňte suchou baterii (strana 14).
MEMORY      • Pokusili jste se nahrávat, když byl přehrávač umístěn na
          místě s nepřetržitými vibracemi.
          , Položte přehrávač na stabilní místo a začněte nahrávat
            znovu.
NO CHG      • Pokoušeli jste se nabíjet na místě s příliš vysokou teplotou.
          , Baterii nabíjejte při teplotě +5°C až +40°C.
NoCOPY      • Pokusili jste se pořídit kopii z disku, který je chráněn před
          opakovaným kopírováním. Nelze pořizovat kopie z digitálně
          připojeného zdroje, který byl sám digitálně nahrán.
          , Použijte analogové zapojení (strana 25).
NoDISC      • Pokusili jste se přehrávat nebo nahrávat, když nebyl
          v rekordéru vložen žádný disk.
          , Vložte minidisk.
NoEDIT      • Zvolili jste funkci „G : Ers“ s diskem, který nemá nastavení
          skupin.
          , Na disku, na kterém nejsou skupiny, nelze skupiny mazat.
                               ,     ,
         • Během přehrávání jste zvolili „G : Set“ „G : Rls“ „Move“
          nebo „Erase“  .
         • Pokoušeli jste se vymazat značku skladby na začátku první
          skladby nebo skupiny.
         • Pokoušeli jste se vymazat značku skladby a spojit skladby,
          které rekordér spojit nemůže (například skladby nahrané
          v režimu stereo a v režimu mono).
         • Pokusili jste se přepsat značky skladby.
NoMARK      • Zvolili jste přehrávání označených skladeb bez nastavení
          označení.
          , Nastavte označení dle pokynů na (strana 29).
NO OPR      • Snažili jste se nastavit funkci automatického časového
          značení při nahrávání pomocí digitálního připojení.
         • Během synchronizovaného nahrávání jste stiskli tlačítko X
          nebo T MARK.
NO SET      • Při nahrávání jste se pokusili provést následující
          nastavení.
          — Režim nahrávání
          — Úroveň nahrávání
          — Volba „G-REC“ v nabídce
          — Volba položky „R-Posi“ během nahrávání do skupiny.
                                   pokračování
                                          63
   Chybová hlášení  Význam a odstranění
   No SIG      • Rekordér nezjistil žádné signály digitálního vstupu.
             , Přesvědčte se, že je zdroj pevně připojen (strana 18).
   PbONLY      • Pokoušeli jste se nahrávat nebo upravovat minidisk
             s původním záznamem (Pb znamená “přehrávání”).
             , Vložte zapisovatelný minidisk.
   Rd ERR      • Rekordér nemůže správně načíst informace na disku.
             , Vložte disk znovu.
            • Je vložen disk Hi-MD.
             , Hi-MD disky nelze na tomto rekordéru přehrávat.
   Rec ERR      • Nahrávání se nezdařilo.
             , Přemístěte rekordér na bezpečné místo bez otřesů
               a nahrávání opakujte.
            • Disk je znečištěn olejovým filmem, otisky prstů, je
             poškrábaný nebo nejde o standardní disk.
             , Zkuste nahrávku uložit na jiný disk.
   SAVED       • Pokoušeli jste se nahrávat nebo upravovat minidisk
             s ochranným jazýčkem v pozici ochrany proti záznamu.
             , Vysuňte jazýček zpět (strana 54).
   Saving      • Přehrávač minidisků ukládá informace (zvuky) z paměti na
             disk.
             , Počkejte, až bude tento proces dokončen. Nevystavujte
               přehrávač fyzickým otřesům ani nepřerušujte napájení.
   SEL GR      • Když je rekordér zastaven nebo přehrává skladbu, která
             nepatří do žádné skupiny, zvolili jste položku „G : Name“,
             „G : Move“ nebo „G : Ers“  .
             , Zvolte skladbu ve skupině, kterou chcete upravit,
               a proveďte úpravy znovu.
   TEMP       • Rekordér se přehřál.
             , Nechte rekordér zchladnout.
   TOC ERR      • Rekordér nemůže správně načíst informace na disku.
             , Vložte jiný disk.
             , Je-li možné vymazat celý disk, učiňte tak (strana 36).
   TrFULL      • Bylo dosaženo počtu 254 nahrávek.
             , Vymažte nepotřebné skladby (strana 36).
   TrPROT      • Pokoušeli jste se nahrát nebo upravovat skladbu, která je
             chráněná proti smazání.
             , Nahrávejte nebo upravujte jiné skladby.
            • Pokusili jste se upravovat nahrávku, která byla přenesena
             z počítače.
             , Přeneste nahrávku zpět do počítače a pak upravte.64
Vysvětlení častých dotazů
Rozdíl mezi digitálními (optickými) a analogovými (linkovými) vstupy
Vstupní konektor tohoto rekordéru funguje jako digitální i analogový vstup.
Připojte rekordér k přehrávači disků CD nebo kazetovému magnetofonu pomocí
digitálního (optického) vstupu nebo analogového (linkového) vstupu. Informace
týkající se nahrávání jsou uvedeny v části „Okamžité nahrávání na minidisk!“
(strana 17) pro záznam pomocí digitálního (optického) vstupu a v části „Nahrávání
z televize a rádia (Analogové nahrávání)“ (strana 25) pro záznam pomocí
analogového (linkového) vstupu.
Rozdíly   Digitální (optický) vstup         Analogový (linkový) vstup
Připojitelný Zařízení s digitálním (optickým)     Zařízení s analogovým
zdroj    výstupním konektorem (přehrávač      (linkovým) výstupním
       disků CD, přehrávač disků DVD atd.)    konektorem typu jack
                            (kazetový magnetofon,
                            rozhlasový přijímač, gramofon
                            atd.)
Použitelný   Optický kabel (s optickým        Linkový kabel (se dvěma
kabel     konektorem nebo minikonektorem) audiokonektory nebo
        (strana 18)               stereofonními minikonektory)
                            (strana 25)
Signál ze   Digitální                Analogový
zdroje                         I když je připojen digitální
                            zdroj (jako např. disk CD), je
                            signál vysílaný do přijímače
                            analogový.
Značky     Označené (kopírované) automaticky Automaticky označeno
skladeb1)   • na stejné místo jako na zdrojovém • po více než 2 sekundách
         záznamu (je-li zdrojem zvuku disk    úseku bez zvuku (strana 66)
         CD nebo MD).              nebo úseku s nízkou úrovní
        • po úseku bez zvuku (strana 66) nebo hlasitosti.
         s nízkou úrovní hlasitosti delším než • je-li nahrávání pozastaveno.
         2 sekundy (se zdrojem zvuku jiným
         než disk CD nebo MD).
        • je-li rekordér pozastaven (není
         zaznamenán žádný zvuk po dobu
         3 sekund během synchronního
         nahrávání).
Hlasitost   Stejná jako u zdrojového signálu.    Nastavena automaticky. Lze
záznamu    Lze upravit také ručně (ovládací    upravit také ručně („Manuální
        prvek Digital REC level) („Manuální nastavení úrovně záznamu“    ,
        nastavení úrovně záznamu“,       strana 27).
        strana 27).
1) Po ukončení záznamu můžete vymazat nepotřebné značky. („Spojení skladeb (Spojení)“,
 strana 35).
                                        pokračování
                                               65
   Poznámka
   Značky skladeb mohou být nesprávně zkopírovány:
   • Nahráváte-li z přehrávače disků CD nebo přehrávače pro více disků pomocí digitálního
    (optického) vstupu.
   • Je-li zdroj v režimu přehrávání v náhodném pořadí nebo v režimu naprogramovaného
    přehrávání při záznamu pomocí digitálního (optického) vstupu. V takovém případě
    přehrávejte zdroj v normálním režimu přehrávání.
   • Při záznamu programů s digitálně vysílaným zvukem (např. digitální TV) přes digitální
    (optický) vstup.

   „Žádný zvuk“
   Pojem „Žádný zvuk“ („no sound“) popisuje stav rekordéru, v němž úroveň signálu
   analogového vstupu dosahuje hodnoty 4,8 mV nebo je nižší než –89 dB u optického
   (digitálního) vstupu - úroveň 0 dB jako plně bitová (maximální nahrávací úroveň
   minidisku).

   Poznámka k digitálnímu záznamu
   Rekordér používá systém ochrany před opakovaným kopírováním (Serial Copy Management
   System), který umožňuje digitální kopírování pouze z originálního softwaru. Z doma
   zaznamenaného minidisku lze vytvářet kopie pouze pomocí analogového (výstupního)
   zapojení.

   Originální software jako např. kompaktní     Mikrofon, kazetový přehrávač, tuner, atd.
   disky (CD) nebo minidisky (MD).          (s analogovými výstupními konektory).
           Digitální nahrávání                 Analogové nahrávání


                                     Doma nahraný minidisk

      Doma     Žádná    Zapisovatelný
      nahraný                            Digitální nahrávání
            digitální  minidisk
      minidisk   nahrávka                               Zapisovatelný Žádná   Zapisovatelný
                               minidisk   digitální minidisk
                                      nahrávka
66
Omezení upravování skladeb přenesených z počítače
Tento přístroj byl zkonstruován tak, aby se funkce úprav (tzn. mazání skladeb, přidávání
a mazání značek skladeb) nevztahovaly na skladby, které byly přeneseny z počítače.
Zabraňuje se tak ztrátám povolení k přenosu při přenášení skladeb z počítače. Chcete-li
tyto záznamy upravovat, přeneste je nejprve zpět do počítače a potom upravte na
počítači.

Informace o signálovém procesoru DSP TYPE-S pro kódování ATRAC/
ATRAC3
Tento rekordér podporuje DSP TYPE-S, technologii pro špičkové přehrávače minidisků,
vybavené procesorem digitálního signálu (DSP). Tato technologie umožňuje rekordéru
                               .
reprodukovat špičkový zvuk skladeb nahraných v režimu MDLP Díky podpoře
technologie DSP TYPE-R podává rekordér skvělý výkon při nahrávání a přehrávání
v režimu SP (normální stereo).

Potlačení přeskakování zvuku (G-PROTECTION)
Přístroj disponuje funkcí G-PROTECTION, která ve srovnání se stávajícími přehrávači zajišťuje
vyšší ochranu proti otřesům.
                                                67
   Co je možné provést pomocí
   softwaru MD Simple Burner
   a SonicStage
   Co je možné provést pomocí softwaru MD Simple Burner

   MD Simple Burner umožňuje nahrávat hudební skladby z disku CD audio
   v jednotce CD-ROM v počítači na přenosný přehrávač MD Walkman, aniž byste
   museli skladby nejprve přenést do počítače.                              Přenosný přehrávač
                              MD Walkman

    Disk CD audio
   Co je možné provést pomocí softwaru SonicStage

   SonicStage umožňuje importovat hudební data do počítače z hudebních zdrojů,
   např. z disků CD audio nebo z internetu, a pak přenášet hudební data uložená
   v počítači na minidisk.       Disk CD audio                    Přenosný přehrávač
                                 MD Walkman
                  Import       Přenos
     Internet    Hudební soubory ve
            formátu MP3, WAV68
Základní operace při použití přenosného přehrávače MD
Walkman

 MD Simple Burner            SonicStage


Zajištění požadovaného systémového prostředí (strana 70)
Instalace softwaru do počítače (strana 71)
Připojení přenosného         Import hudebních dat do
přehrávače MD walkman         počítače (strana 75)
k počítači (strana 72)
                                 Funkce softwaru
                   Připojení přenosného
Nahrávání hudebních          přehrávače MD walkman
skladeb z disku CD audio       k počítači (strana 72)
v jednotce CD-ROM
v počítači (strana 73)


                   Přenos zvukových dat
                   z počítače (strana 77)
             Poslech minidisku
                                69
   Instalace


   Zajištění požadovaného systémového prostředí

   Požadavky na systém

   Aby bylo možno používat software SonicStage Ver. 2.0/MD Simple Burner Ver. 2.0
   pro přehrávač MD WALKMAN, je třeba zajistit následující systémové prostředí.
   Počítač    IBM PC/AT nebo kompatibilní
          • Procesor: Pentium II 400 MHz nebo vyšší (doporučuje se Pentium
           III 450 MHz nebo vyšší.)
          • Volné místo na disku: 200 MB nebo více (doporučuje se 1,5 GB
           nebo více) (Množství volného místa se liší v závislosti na verzi
           operačního systému Windows a na počtu hudebních souborů
           uložených na pevném disku.)
          • RAM: 64 MB nebo více (doporučuje se 128 MB nebo více)
          Ostatní
          • Jednotka CD-ROM (schopná digitálně přehrávat v režimu WDM)
          • Zvuková karta
          • Port USB (podporuje USB (dříve USB 1.1))
   Operační   Nainstalovaný od výrobce:
   systém    Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
          Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home
          Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
          Windows 98 Second Edition
   Displej    High Color (16bitový) nebo vyšší, 800 × 600 bodů nebo lepší
          (doporučuje se 1024 × 768 bodů nebo lepší)
   Ostatní    • Přístup k internetu: pro registraci na webovém serveru, služby
           EMD a CDDB
                                      .0
          • Instalovaný software Windows Media Player (verze 7 nebo
           vyšší) i pro přehrávání souborů WMA
   Tento software není podporován v následujících prostředích:
   • Jiné než výše uvedené operační systémy
   • Doma zkonstruované počítače nebo operační systémy
   • Prostředí, které je aktualizovanou verzí původního operačního systému nainstalovaného
    výrobcem
   • Prostředí s více operačními systémy
   • Prostředí s více monitory
   • Počítač Macintosh

   Poznámky
   • Nezaručujeme bezchybné fungování ve všech počítačích, které splňují systémové požadavky.
   • Formát NTFS u operačních systémů Windows XP a Windows 2000 Professional lze použít
    pouze se standardním nastavením (tj. nastavením od výrobce).
   • Nezaručujeme bezchybné fungování funkce pozastavení, spánku a hibernace systému na všech
    počítačích.
   • V případě použití operačního systému Windows 2000 Professional je třeba před použitím
    tohoto softwaru nainstalovat aktualizaci Service Pack 3.
70
Instalace softwaru do počítače
Před instalací softwaru
• Uzavřete všechny antivirové programy, protože takový software má obvykle vysoké
 nároky na systémové prostředky.
• Pokud používáte MD Walkman, zkontrolujte, zda jste z dodaného disku CD-ROM
 nainstalovali software.
 — Pokud je software OpenMG Jukebox, SonicStage nebo Net MD Simple Burner
   již nainstalován, předchozí verze bude přepsána novou. Funkce starší verze jsou
   v nové verzi zachovány a další funkce jsou přidány.
 — Pokud je software SonicStage Premium nebo SonicStage Simple Burner již
   nainstalován, bude předchozí verze softwaru existovat spolu s verzí novou.
 — I po instalaci softwaru SonicStage Ver. 2.0 budete moci nadále používat hudební
   data zaregistrovaná starší verzí softwaru. Jako preventivní opatření se
   doporučuje provést zálohování hudebních dat. Chcete-li zálohovat data, přejděte
   na [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk] v SonicStage Help.

1  Zapněte počítač a spusťte operační systém Windows.

2  Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači.
  Automaticky se spustí instalační program a zobrazí se instalační okno.
  Podle oblasti se může objevit okno s požadavkem na volbu země. V takovém
  případě postupujte podle zobrazených pokynů.

3  Klepněte na položku [Install SonicStage and MD Simple Burner] a pak
  postupujte podle zobrazených pokynů.

                      Klepněte na tlačítko [Install SonicStage and
                      MD Simple Burner]
  Pokyny si pozorně přečtěte.
  V závislosti na oblasti se jiná tlačítka než [Install SonicStage and MD Simple
  Burner] mohou lišit od výše uvedených vyobrazení tlačítek.
  Instalace může trvat 20 až 30 podle systémového prostředí.
  Počítač restartujte až po dokončení instalace.

Byla instalace úspěšná?
Pokud při instalaci dojde k potížím, vyhledejte si část „Odstraňování problémů“
(strana 87).
                                             71
   Připojení přehrávače MD Walkman k počítači
   Po dokončení instalace softwaru připojte MD Walkman k počítači.

   1  Vložte zapisovatelný disk do MD Walkman

   2  Zapojte napájení a připojte MD Walkman k počítači pomocí dodaného
     vyhrazeného kabelu USB.
     Síťový adaptér
                                   Spojovací terminál USB

              Ke konektoru USB/vyhrazenému konektoru


               MD
               Walkman
                        Vyhrazený kabel USB

             Ke konektoru DC IN
                                       Počítač
   3  Zkontrolujte spojení.
     Když jsou spojení správně provedena, zobrazí se nápis „PCppMD“* na displeji
     MD Walkman.
     ∗ V závislosti na MD Walkman, se nápis „Net MD“ nemusí zobrazit.   Poznámka
   Při použití MD Walkman připojeného k počítači se doporučuje napájet rekordér ze síťové
   zásuvky. Pokud k napájení MD Walkman použijete baterii, ujistěte se, že používáte novou
   suchou baterii nebo plně nabitou dobíjecí baterii. Při chybné funkci, selhání přenosu nebo
   zničení zvukových dat v důsledku nedostatečného nabití baterie neručíme za výsledky.
72
 Používání softwaru MD Simple Burner


Nahrávání pomocí počítače
MD Simple Burner umožňuje nahrávat hudební skladby z disku CD audio
v jednotce CD-ROM v počítači na přenosný přehrávač MD Walkman.
Spusťte software MD Simple Burner klepnutím na tlačítko [Start] – [All Programs]* –
[MD Simple Burner] – [MD Simple Burner].
 ∗ [Programs] v případě operačního systému Windows 2000 Professional/Windows Millennium
  Edition/Windows 98 Second Edition
z
Spuštění softwaru MD Simple Burner lze provést těmito dvěma způsoby:
• Poklepejte na ikonu softwaru   MD Simple Burner na liště úloh nebo klepněte pravým
 tlačítkem myši a zvolte položku [Show Standard Mode].
• Poklepejte na ikonu zástupce softwaru   MD Simple Burner na ploše.
Poznámky
• Disky CD audio se značkou     jsou jediné disky, které lze použít se zařízením MD Simple
 Burner.
• V případě použití disků CD s ochranou proti kopírování nezaručujeme normální fungování.

 Okno pro nahrávání všech skladeb z disku CD
                          [REC/STOP]
                          Chcete-li začít nahrávat všechny skladby na
                          disku CD jako novou skupinu, klepněte zde.
                          Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na
                          tlačítko [Stop].


           Celková doba vybraných
 Ikona disku CD   skladeb z disku CD        MD (ikona)     Název disku (MD)
         Název alba (disku CD)                 Zbývající nahrávací čas
                                     vloženého disku MD
 Jméno umělce (CD)
                [OPEN]
                Okno vyobrazené na    Rozbalovací nabídka
                straně 74 otevřete    režimu nahrávání
                klepnutím zde.      Režim LP2/LP4

                                                  73
   Okno pro nahrávání vybraných skladeb z disku CD audio

                         [CONFIG]
   Informace o skladbě             Klepnutím zde provedete následující operace:
   (disk CD)                  - nastavení jednotky CD-ROM
                         - zobrazení informací o verzi softwaru MD Simple
                          Burner
               Celková doba    - potvrzení informací o disku CD zaregistrovaných
               vybraných skladeb   u služby CDDB
    Jméno umělce                             Informace o skladbě
               z disku CD
                               Název disku (disk MD)
              Název alba     [REC/STOP] (MD)        Můžete změnit název
                                       a číslo skladby
           [Get CD info]                [New Group]
           Informace o disku CD (název
           alba, název skladby atd.) se
           objeví v seznamu skladeb.       Rozbalovací nabídka
                              režimu nahrávání

                          [CLOSE]
                          Okno vyobrazené na straně 73
                          zavřete klepnutím zde.
         Operační sekce disku CD
         Tyto ovládací prvky použijte k potvrzení skladeb z disku CD
         audio, které se mají nahrát.
        Chcete-li zrušit výběr všech skladeb, klepněte zde.          [Erase]
     Chcete-li vybrat všechny skladby, klepněte zde.
   Zaškrtávací políčka                                    [All Erase]
   Zaškrtněte políčko u skladeb, které                 Zbývající čas vloženého disku MD
   chcete nahrávat

74
 Použití softwaru SonicStage


Import audio dat
V této části je vysvětleno, jak nahrávat a ukládat zvuková data z disku CD audio do
My Library v aplikaci SonicStage na pevném disku počítače.
Je možné nahrávat nebo importovat hudbu z jiných zdrojů, například z internetu či
pevného disku počítače. Podrobnosti naleznete v nápovědě SonicStage Help.

Poznámky
• Disky CD audio se značkou     jsou jediné disky, které lze použít se softwarem SonicStage.
• V případě použití disků CD s ochranou proti kopírování nezaručujeme normální fungování.
                                      Indikace zdroje

 [Music Source]
   [CD Info]


                                      [Format/Bit Rate]1  Spuštění softwaru SonicStage.
  Zvolte položku [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
  ∗ [Programs] v případě operačního systému Windows 2000 Professional/Windows
   Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
  SonicStage se spustí a objeví se hlavní obrazovka.
  z
  Software SonicStage je také možné spustit poklepáním na     (ikona [SonicStage] ) na
  ploše.


2  Vložte disk CD audio, který chcete nahrávat, do jednotky CD-ROM
  v počítači.
  Indikace zdroje v levé horní části displeje se změní na [Record a CD].


3  Klepněte na položku [Music Source].
  V seznamu hudebních zdrojů se objeví obsah disku CD (na levé straně
  obrazovky).                            pokračování

                                                  75
   4  Je-li to třeba, klepněte na políčko     a zrušte zaškrtnutí u skladeb, které
     nechcete nahrávat.
     Pokud omylem zrušíte zaškrtnutí, klepněte na políčko znovu a zaškrtnutí
     obnovte.
     Chcete-li zaškrtnout všechna políčka, klepněte na .
     Chcete-li zrušit zaškrtnutí všech políček, klepněte na .


   5  Je-li to třeba, změňte formát a rychlost přenosu pro nahrávání disku
     CD audio.
     Když klepnete na položku [Format/Bit Rate] na pravé straně obrazovky, objeví
                                .
     se dialogové okno „CD Recording Format [My library]“ V tomto dialogovém
     okně budete požádáni o zvolení formátu a rychlosti přenosu pro nahrávání disku
     CD audio.


   6  Klepněte na tlačítko          .
     Zahájí se import skladeb vybraných v kroku 4.   Zastavení nahrávání
   Klepněte na tlačítko          .

   z
   Pokud nelze automaticky získat informace o disku CD (například název alba, jméno umělce
   a názvy skladeb), klepněte na položku [CD Info] na pravé straně obrazovky. Tím se počítač
   připojí k internetu.
76
Přenos zvukových dat z počítače na přenosný přehrávač
MD Walkman
Počet přenosů zvukových dat uložených v knihovně My Library softwaru SonicStage
na přehrávač MD Walkman není omezen.

                               Seznam cílových umístění


                               [Transfer]Seznam My
Library


                               [Transfer Mode]
1  Připojte přenosný přehrávač MD Walkman k počítači.
  Po připojení se v Seznamu cílových umístění v pravé horní části obrazovky
  objeví nápis „Net MD“.
  Podrobné informace o připojení naleznete v části „Připojení přehrávače MD
  Walkman k počítači“ (strana 72).
  Neodpojujte zdroj napájení ani vyhrazený kabel USB, dokud není přenos
  dokončen.


2  Klepněte na položku [Transfer].
  Obrazovka se přepne na Přenos (Net MD).


3  Klepněte na seznam skladeb, které chcete přenést, v seznamu knihovny
  My Library na levé straně obrazovky.
  Chcete-li přenést více než jednu skladbu, podržte při výběru tlačítko [Ctrl].
  Chcete-li přenést všechny skladby obsažené na albu, klepněte na album.


4  Pokud je třeba, změňte režim přenosu.
  Klepněte na položku [Transfer Mode] uprostřed obrazovky. Zobrazí se
  dialogové okno „Transfer Mode Settings“ (pro Net MD) můžete zvolit režim
  přenosu.
                                      pokračování

                                             77
   5  Klepněte na tlačítko           .
     Začne přenos skladeb vybraných v kroku 3.   Zastavení přenosu
   Klepněte na tlačítko           .

   Poznámky
   • V následujících případech bude přenos neúspěšný a objeví se chybové hlášení:
    —Není-li na disku dostatek volného místa.
    —Je-li přehrávání skladby omezeno.
   • Během přenosu nebude v počítači fungovat pozastavení, klidový režim a hibernace systému.
   • V závislosti na typu textu a počtu znaků se na připojeném přenosném přehrávači
    MD Walkman nemusí zobrazit text zadaný pomocí softwaru SonicStage. Příčinou jsou
    omezení připojeného přehrávače MD Walkman.
   • Při použití zařízení MD Walkman připojeného k počítači používejte novou baterii. Při chybné
    funkci, selhání přenosu nebo zničení zvukových dat v důsledku nedostatečného nabití baterie
    neručíme za výsledky.
78
Přenos zvukových dat z přenosného přehrávače
MD Walkman do počítače

                                 Seznam cílových
                                 umístění
                                 [Transfer]Seznam My Library
                                 Seznam skladeb
                                 na disku MD
 Přenos z přenosného přehrávače MD Walkman zpět do
 počítače

Audio data přenesená z počítače a uložená na minidisku lze přenést zpět do
knihovny My Library softwaru SonicStage na počítači.

1  Připojte přenosný přehrávač MD Walkman k počítači.
  Po připojení se v Seznamu cílových umístění v pravé horní části obrazovky
  objeví nápis „Net MD“ .
  Podrobné informace o připojení naleznete v části „Připojení přehrávače MD
  Walkman k počítači“ (strana 72).
  Neodpojujte zdroj napájení ani vyhrazený kabel USB, dokud není přenos
  dokončen.


2  Klepněte na položku [Transfer].
  Obrazovka se přepne na Přenos (Net MD).


3  V seznamu zařízení Net MD na pravé straně obrazovky klepnutím
  vyberte skladby, které chcete přenést do počítače.

                                     pokračování

                                            79
   4  Klepněte na tlačítko           uprostřed obrazovky.
     Zahájí se přenos skladeb vybraných v kroku 3.


   Zastavení přenosu
   Klepněte na tlačítko         .

   Poznámka
   Skladby přenesené na přehrávač MD Walkman z jiného počítače nelze přenést zpět do
   knihovny My Library v počítači.
80
Používání nápovědy SonicStage Help
SonicStage Help poskytuje podrobnější informace k použití softwaru SonicStage.
SonicStage Help umožňuje snadné hledání informací v seznamu funkcí, například
                            ,
„Import zvukových dat“ nebo „Přenos zvukových dat“ hledání v rozsáhlém seznamu
klíčových slov a zadávání slov, která by mohla vést k nalezení příslušného vysvětlení.


 Zobrazení nápovědy SonicStage Help

Klepněte na položku [Help] – [SonicStage Help] když je spuštěn software SonicStage.
                                   [SonicStage Help]

z
Nápovědu SonicStage Help můžete zobrazit pomocí těchto voleb:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
 ∗ [Programs]v případě operačního systému Windows 2000 Professional/Windows Millennium
  Edition/Windows 98 Second Edition


Poznámky
• V nápovědě SonicStage Help označuje pojem „Device/Media“ obecně externí zařízení, jako
 je například MD Walkman, síťový přehrávač Network Walkman a přehrávač CD Walkman.
• Pokud jde o doporučovaný systém, dodržujte pokyny svého poskytovatele internetových
 služeb.
                                              81
   Seznámení s fungováním nápovědy SonicStage Help
                                    Pravý rámeček
         Levý rámeček
   1 Poklepejte na položku [Overview] v levém rámečku.
   2 Klepněte na položku [About This Help File].
    V pravém rámečku se objeví vysvětlení.
   3 Přečtěte si text.
    Je-li třeba, posunujte se po zobrazení.
    Klepnutím na podtržená slova se zobrazí příslušná vysvětlení.   Vyhledání slova ve vysvětlení

            [Search]

    „Type in the keyword to
      find“ textové políčko

    List Topics (Seznam témat)                   Vysvětlení zvolené
                                    položky
     Seznam hledaných slov                  [Display]
   1 Klepněte na položku [Search] a otevřete okno „Search“.
   2 Napište hledaná slova.
   3 Klepněte na položku [List Topics].
    Zobrazí se seznam hledaných slov.
   4 Klepněte na požadovanou položku ve zobrazeném seznamu.
   5 Klepněte na položku [Display].
    Zobrazí se vysvětlení zvolené položky82
Odkazy na nápovědu SonicStage Help
Klepnutím na položku [Contents] na levé straně okna nápovědy zobrazíte seznam
položek pro každou operaci. Klepnutím na libovolnou položku zobrazíte
podrobnosti.

 Import zvukových dat do počítače

Pro             SonicStage Help
Import zvukových dat     [Importing tracks] – [Purchasing Tracks from
z internetu         a Music Service Site]
Import zvukových souborů   [Importing tracks] – [Importing Music Files]
na počítači v aplikaci
SonicStage Poslech zvukových dat v počítači

Pro             SonicStage Help
Poslech zvukových dat    [Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] –
v jednotce CD-ROM nebo    [Playing Back a Track in My Library]
knihovně My Library
Poslech zvukových dat na   [Music Playback] – [Playing Back a Track on
přenosném přehrávači MD   a Device/Media]
Walkman připojeném
k počítači Správa a upravování importovaných souborů

Pro             SonicStage Help
Změnu informací       [Changing SonicStage Settings] – [Changing
o stahování údajů disku CD  Settings for Getting CD information]
Úpravu alba         [Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Odstranění skladeb      Albums]
Přímou změnu cílového    [Changing SonicStage Settings] – [Changing the
umístění skladby       Location for Saving Recorded Files]                                        83
   Zálohování zvukových dat

   Doporučujeme provádět zálohování hudebních dat jako preventivní opatření proti
   poruchám pevného disku nebo výměně počítače.
   Pro               SonicStage Help
   Zálohování zvukových dat    [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to
   v knihovně My Library      a Disk]
   Vyhledávání informací      [Backing Up My Library] – [FAQ-About
   o záloze softwaru SonicStage  SonicStage Backup Tool]   Odstraňování problémů

   Pro               SonicStage Help
   Vyhledání postupu        [Additional Information] – [Troubleshooting]
   odstraňování problémů   Když chcete vědět

   Pro               SonicStage Help
   Vyhledání neznámých slov    [Additional Information] – [Glossary]
   Vyhledání zvukových dat,    [Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
   která lze spravovat pomocí
   softwaru SonicStage
   Vyhledávání funkcí, které lze  [Overview] – [Features]
   používat se softwarem
   SonicStage
84
 Další informace


Odinstalování softwaru SonicStage a MD Simple Burner
Chcete-li odinstalovat software SonicStage/MD Simple Burner, dodržujte níže
uvedený postup.

1  Klepněte na položku [Start] – [Control Panel]*.
  ∗ [Settings] – [Control Panel] v případě operačního systému Windows 2000 Professional/
   Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition


2  Poklepejte na položku [Add/Remove Programs].

3  Klepněte na položku [SonicStage 2.0.xx] nebo [MD Simple Burner
  2.0.xx] v seznamu „Currently Installed Programs“ a pak klepněte na
  položku Změnit a odstranit [Change and Remove]*.
  Postupujte podle zobrazených pokynů. a pak restartujte počítač. Odinstalování
  je dokončeno po restartování počítače.
  ∗ [Change/Remove] v případě operačního systému Windows 2000 Professional, [Add/
   Remove] v případě operačního systému Windows Millennium Edition/Windows 98
   Second EditionPoznámka
Pokud instalujete software SonicStage Ver. 2.0/MD Simple Burner Ver. 2.0, zároveň se
nainstaluje software OpenMG Secure Module 3.4. Neodstraňujte software OpenMG Secure
Module 3.4, protože může být používán jiným softwarem.
                                               85
   O ochraně autorských práv
   Technologie OpenMG umožňuje přehrávat digitální hudbu a přitom zachovávat
   autorská práva jejích vlastníků. SonicStage kóduje zvukové soubory ve formátu
   OpenMG a ukládá je na pevný disk počítače. Tak brání neoprávněné distribuci.

   Omezení hudebního obsahu
   Prostřednictvím hudebních distribučních služeb na internetu je k dispozici vysoce
   kvalitní hudební obsah. Pro ochranu autorských práv jeho vlastníků před
   neoprávněnou distribucí je některý audio obsah distribuován s omezeními nahrávání
   a přehrávání. Může být například omezeno období anebo počet přehrávání
   hudebních dat.
86
Odstraňování problémů
Pokud při používání softwaru SonicStage nebo MD Simple Burner dojde k potížím,
postupujte podle níže popsaných kroků.
1 Zkontrolujte příznaky v této části „Odstraňování problémů“.
2 Zkontrolujte příznaky v nápovědě SonicStage Help, používáte-li software
 SonicStage.
3 Pokud potíže nelze odstranit ani po prověření výše uvedených odkazů,
 projděte následující tabulku a pak se poraďte s nejbližším prodejcem Sony.

 Počítač
 • Výrobce:
 • Model:
 • Typ: stolní počítač/laptop
 Název operačního systému:
 Kapacita paměti RAM:
 Pevný disk počítače (obsahuje software SonicStage/MD Simple Burner a zvuková
 data)
 • Kapacita pevného disku:
 • Volné místo:
 Verze softwaru
 • SonicStage Ver. 2.01)
 • MD Simple Burner Ver. 2.02)
 Chybové hlášení (pokud se objevuje):
 Je-li použita externě připojená jednotka CD-ROM
 • Výrobce:
 • Model:
 • Typ: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Jiná (         )
 • Typ připojení k počítači: karta PC / USB / IEEE1394 / Jiné (   )
 Při použití jiného/jiných zařízení s připojením USB
 • Název zařízení:
1)  Chcete-li zkontrolovat verzi softwaru SonicStage, přejděte na položku [Help] – [About
   SonicStage] v okně softwaru SonicStage.
2)  Chcete-li zkontrolovat verzi softwaru MD Simple Burner, přejděte na položku [CONFIG] –
   [Version] v okně softwaru MD Simple Burner.
                                               87
   Nelze nainstalovat software do počítače

   Problém            Příčina a náprava
   Instalace nebyla úspěšná.   Používáte operační systém, který nepodporuje
                  tento software.
                  tDalší podrobnosti viz strana 70.
                  Nejsou zavřena okna všech aplikací.
                  tPokud spustíte instalaci a v počítači jsou
                   spuštěny další programy, může dojít k chybě.
                   To platí zvláště pro programy s vysokými nároky
                   na systémové zdroje, například antivirové
                   programy.
                  Na pevném disku není dost volného místa.
                  tJe třeba 200 MB nebo více volného místa na
                   pevném disku.
   Zdá se, že se instalace    Zkontrolujte, zda se pod instalačním oknem
   zastavila před dokončením. objevuje chybové hlášení.
                  t Stiskněte klávesu [Tab] a zároveň podržte
                   klávesu [Alt]. Pokud se objevilo chybové hlášení,
                   stiskněte klávesu [Enter]. Instalace se obnoví.
                   Pokud se neobjevuje žádné hlášení, instalace
                   stále probíhá. Ještě chvíli počkejte.
   Indikátor průběhu na displeji Instalace normálně postupuje. Čekejte. Instalace
   se nehýbá. Přístupová     může trvat 30 minut nebo déle, v závislosti na
   kontrolka se po několik    jednotce CD-ROM a systémovém prostředí.
   minut nerozsvítila.
88
Používání přenosného přehrávače MD Walkman připojeného
k počítači

Problém            Příčina a náprava
Počítač nerozpozná zařízení  Přenosný přehrávač MD Walkman není pevně
MD Walkman.          připojen k počítači dodaným vyhrazeným kabelem
               USB.
               tZnovu pevně připojte přehrávač MD Walkman
                 k počítači.
               V přenosném přehrávači MD Walkman není vložen
               disk.
               tZkontrolujte, zda je v přehrávači MD Walkman
                 vložen disk.
               Není nainstalován ovladač Net MD.
               tNainstalujte software SonicStage/MD Simple
                 Burner pomocí dodaného disku CD-ROM.
Přestože je přenosný     Rozpoznání softwaru SonicStage trvá určitou dobu.
přehrávač MD Walkman     Čekejte.
připojen k počítači pomocí  Je spuštěn software jiných aplikací.
vyhrazeného kabelu USB,    tZa chvíli zapojte dodaný vyhrazený kabel USB
displej přehrávače MD      znovu. Pokud počítač stále nemůže rozpoznat
Walkman neukazuje, že je     zařízení MD Walkman, odpojte přehrávač MD
připojen.            Walkman, restartujte počítač a znovu připojte
                 vyhrazený kabel USB.
Indikátor průběhu na displeji Dodaný vyhrazený kabel USB je odpojen.
se nehýbá. Přístupová     tPřipojte dodaný vyhrazený kabel USB pevně.
kontrolka se po několik    Spojení je provedeno přes rozbočovač USB.
minut nerozsvítila.      tPři připojení pomocí rozbočovače USB není
                 zaručena dostupnost funkcí. Připojte přenosný
                 přehrávač MD Walkman přímo ke konektoru
                 USB v počítači.
                                         89
   Rejstřík
   A                    O
   Automatické časové značení 25      Ochrana autorských práv 86
   AVLS 49                 Odinstalování 85
   C                    Označení
   CDDB 70                   přehrání 30
                         přidání 29
   Č                    P
   Čištění 54
                       Pevný disk
   D                       volné místo 70
   Disk CD-ROM 71              Pojmenování
   DSP TYPE-S 67                 disku 32
   G                       skladeb 32
                       Port USB 70
   G-PROTECTION 67
                       Přehrání programu skupin 40
   I                    Přenos
   Import 75                   do počítače 79
   Instalování 70                 do zařízení MD Walkman 77
   J                    Přesun
   Jednotka CD-ROM 70               skladby 33
                          skupiny 42
   M                    Připojení
   Mazání                     během nabíjení 15
     celý disk 37             Příslušenství
     skladby 36                 dodané 10
     skupiny 44                 doplňkové 55
   MDLP 24                 R
   Moje knihovna 75             Režim nahrávání (rychlost přenosu) 76
   N                    Režim přehrávání
   Nabídky 50                  skladby 29
   Nabíjení 15                 skupiny 39
                       Rozdělení
   Nahrávání
     analogové 25               přímo 35
                         příprava 35
     bez přepsání stávajícího obsahu 48  Ruční nahrávání 27
     digitální 17
     režim MDLP 24            Rychlý režim 48
     úroveň 27
   Nápověda SonicStage Help 81
   Název
     disk 32
     skladby 32
     skupin 42
90
S                    Z
Skupina                 Zapojení 72
   nastavení 40              analogové 25
   přehrávání 39              digitální 18
   přeskakování 39          Zařízení Net MD 66
   přesun 43             Změna názvu 33
   uvolnění 41            Značka skladby
Skupiny
   mazání 44                Přidání (Rozdělení) 34
                       Smazání (Spojení) 35
   nahrávání 38            Zobrazení
Služba EMD 70
                       poloha přehrávání 28
Software MD Simple Burner 73         zbývající čas 22, 28
Software OpenMG Secure Module 3.4 85  Ž
Software SonicStage 75
                    Žádný zvuk 66
Software Windows Media Player 70
Spojení skladeb 35
Spuštění (softwaru)
   MD Simple Burner 73
   SonicStage 75
Synchronizované nahrávání 23
Systémová omezení 70
Systémové prostředí 70
U
USB
   kabel 10
W
Windows 2000 Professional 70, 73, 75,
81, 85
Windows 98 Second Edition 70, 73, 75,
81, 85
Windows Millennium Edition 73, 75,
81, 85
Windows XP Home Edition 70
Windows XP Media Center Edition 70
Windows XP Media Center Edition 2004
70
Windows XP Professional 70
WMA 70
                                   91
Printed in Malaysia  * 3 2 6 5 9 7 6 2 1 * (1)

								
To top