RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (KSSR)

Document Sample
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (KSSR) Powered By Docstoc
					                     RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN
                          PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (KSSR)


Minggu      Tajuk / Bidang        Standard Kandungan        Standard Pembelajaran     Catatan
 1
                               Program Transisi
 2

     1. Kepercayaan Kepada       1.1 Mengetahui Keunikan  Pada akhir pembelajaran murid dapat :
      Tuhan.               Alam
 3                                  1.1.1 Menyatakan keadaan alam
     Keyakinan wujudnya Tuhan                      di kawasan tempat tinggal.
 4   sebagai pencipta alam dan                   1.1.2 Menceritakan kepelbagaian
     mematuhi segala suruhanNya                      ciptaan Tuhan.
 5   berlandaskan pegangan agama                  1.1.3 Menghargai alam ciptaan
     masing-masing selaras dengan                    Tuhan.
     prinsip Rukun Negara.                     1.1.4 Melibatkan diri dalam menjaga
                                       keindahan alam.
                                    1.1.5 Mengamalkan sikap menghargai
                                       alam ciptaan Tuhan.


     2. Baik Hati.           2.1 Membantu keluarga.   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                                    2.1.1 Menceritakan sifat baik hati
 6   Kepekaan terhadap perasaan                      yang ada pada diri.
     dan kebajikan diri sendiri dan                2.1.2 Menyenaraikan cara membantu
 7   orang lain dengan memberi                      keluarga.
     bantuan dan sokongan moral                  2.1.3 Menyedari perasaan ahli
 8   secara tulus ikhlas.                         keluarga yang memerlukan
                                       bantuan.
                                    2.1.4 Menghulurkan bantuan kepada
                                       ahli keluarga.
                                    2.1.5 Menunjukkan cara membantu
                                       keluarga.

 9   3. Bertanggungjawab.        3.1 Melaksanakan      Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                        tanggungjawab diri.
 10   Kesanggupan untuk memikul                   3.1.1  Menyenaraikan tanggungjawab
   dan melaksanakan tugas serta                   diri.
   kewajipan dengan sempurna.                 3.1.2 Menyatakan kepentingan
                                    melaksanakan tanggungjawab
                                    diri.
                                 3.1.3 Melaksanakan tanggungjawab
                                    diri.


                      Cuti Pertengahan semester 1


    4. Berterima kasih.      4.1 Mengamalkan sikap   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
11                    berterima kasih.
    Perasaan dan perlakuan untuk               4.1.1  Mengucapkan terima kasih
12   menunjukkan pengiktirafan                     dalam pelbagai bahasa.
    dan penghargaan terhadap                 4.1.2  Mengenali pelbagai cara
13   sesuatu jasa, sumbangan atau                   memberi penghargaan.
    pemberian.                        4.1.3  Menyatakan perasaan
                                     penghargaan atas pemberian
                                     yang diterima.
                                 4.1.4  Memberi penghargaan melalui
                                     pelbagai cara.
                                 4.1.5  Menunjukkan pelbagai cara
                                     memberi penghargaan.
    5. Hemah tinggi.        5.1 Menunjukkan adab    Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
14                    dalam tutur kata dan
    Beradab sopan dan berbudi     tingkah laku.     5.1.1 Mengenal pasti tutur kata dan
15   pekerti mulia dalam                       tingkah laku yang bersopan.
    pergaulan seharian.                    5.1.2 Menyedari kesan tutur kata dan
                                    tingkah laku yang bersopan.
                                 5.1.3 Mengamalkan tutur kata dan
                                    tingkah laku yang bersopan.
                                 5.1.4 Menunjukkan cara
                                    berkomunikasi dengan beradab
                                   sopan dalam tutur kata dan
                                   tingkah laku.


   6. Hormat.          6.1 Menghormati diri.   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
16
   Menghargai dan memuliakan                6.1.1 Menyatakan cara menjaga
17  seseorang serta menghormati                  kehormatan diri.
   peraturan institusi sosial               6.1.2 Menghormati diri sendiri.
   dengan memberi layanan                 6.1.3 Menghormati setiap individu
   yang bersopan.                        seperti menghormati diri sendiri.
                               6.1.4 Menghormati peraturan dalam
                                  aktiviti seharian.


   7. Kasih sayang.       7.1 Menyayangi diri.   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
18
   Kepekaan dan perasaan cinta               7.1.1 Menyatakan cara menjaga
19  yang mendalam serta                      kebersihan diri.
   berkekalan yang lahir                  7.1.2 Menyatakan cara menjaga
20  daripada hati yang ikhlas.                  keselamatan diri.
                               7.1.3 Menghargai diri dengan
                                  menjaga kebersihan diri.
                               7.1.4 Menghargai diri dengan
                                  menjaga keselamatan diri.
                               7.1.5 Menjaga kebersihan diri.
                               7.1.6 Menjaga keselamatan diri.


                      Cuti Akhir Semester 1


21  8. Keadilan.         8.1 Mengamalkan sikap   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                  adil dalam perlakuan
22  Tindakan dan keputusan yang  seharian.         8.1.1 Menyatakan contoh keadilan
   tidak berat sebelah.                     dalam perlakuan seharian.
23                              8.1.2 Menceritakan sebab perlu adil
                                  dalam perlakuan seharian.
                               8.1.3 Menyedari kesan ketidakadilan
                                  dalam perlakuan seharian.
                               8.1.4 Bertindak adil dalam perlakuan
                                  seharian.


24  9. Keberanian.        9.1 Mengamalkan sikap   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                 berani mempertahankan   9.1.1 Menceritakan perlakuan berani
25  Kesanggupan untuk      maruah diri.           mempertahankan maruah diri.
   menghadapi cabaran dengan                9.1.2 Menyatakan kepentingan berani
   yakin dan tabah.                        mempertahankan maruah diri.
                               9.1.3 Mengamalkan sikap berani
                                  dalamaktiviti seharian.

26  10. Kejujuran.        10.1 Mengamalkan sikap   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                 jujur dalam diri.
27  Bercakap benar, bersikap                10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur.
   amanah dan ikhlas dalam                 10.1.2 Menyatakan sebab perlunya
28  setiap perlakuan.                       bercakap benar.
                               10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap
                                  benar kepada diri dan orang
                                  lain.
                               10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap
                                 benar dalam perlakuan seharian.


29  11. Kerajinan.        11.1 Mengamalkan sikap Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                    rajin dalamperlakuan
30  Usaha yang berterusan,      seharian.      11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan
   bersungguh-sungguh dan                    dalam diri.
   bersemangat dalam                   11.1.2 Menyedari kebaikan
   melakukan sesuatu perkara.                  mengamalkan kerajinan.
                              11.1.3 Mengamalkan sikap rajin dalam
                                  aktiviti seharian.


31  12. Kerjasama.        12.1 Bersedia memberi   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                 kerjasama kepada individu
32  Kesediaan melakukan sesuatu yang memerlukan.       12.1.1 Menyatakan kebaikan
   untuk kepentingan bersama.                   bekerjasama.
33                              12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang
                                   boleh dilakukan bersama-sama.


                               12.1.3 Menceritakan perasaan setelah
                                   melaksanakan aktiviti bersama-
                                   sama.
                               12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-
                                   sama.


                     Cuti Pertengahan Semester 2


34  13. Kesederhanaan.       13.1 Mengamalkan sikap  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                     sederhana dalam
35  Bersikap tidak keterlaluan     diri.        13.1.1 Menyatakan perlakuan
   dalam membuat                          sederhana dalam diri.
36  pertimbangan dan tindakan                13.1.2 Menceritakan kepentingan
   tanpa mengabaikan                        bersikap sederhana.
37  kepentingan diri dan orang                13.1.3 Mengamalkan perlakuan
   lain.                              sederhana dalam aktiviti
                                   seharian.


38  14. Toleransi.         14.1 Mengamalkan sikap  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                  toleransi dalam diri.
39  Kesanggupan bertolak ansur,               14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur.
   sabar dan mengawal diri demi               14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap
40  kesejahteraan hidup.                      toleransi.
                               14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi
                                   dalam aktiviti seharian.
41  1. Pertandingan bercerita. - Unsur nilai murni.
   2. Lakonan berunsur nilai murni.
42  3. Pertandingan kuiz Pendidikan Moral.

				
DOCUMENT INFO
Description: RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (KSSR)