Docstoc

BM KSSR TAHUN 3 RPT

Document Sample
BM KSSR TAHUN 3 RPT Powered By Docstoc
					   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
    BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU   TEMA / TAJUK     STANDARD       STANDARD PEMBELAJARAN        PENGISIAN       STANDARD PRESTASI
/ TARIKH            KANDUNGAN                         KURIKULUM

Minggu 1  TEMA 1     1.2 Mendengar,      1.2.6 mendengar, memahami    Contoh:          Cadangan
      SEKOLAH     mengecam dan       dan menyebut frasa dan ayat
              menyebut bunyi      dengan struktur binaan ayat   Sistem Bahasa       B1DL1E1 (1.2.6)
2.1.13   Unit 1     bahasa, iaitu abjad,   yang betul dan tepat       :-kata nama        Mendengar dan
-             suku kata, perkataan,                   - frasa dan ayat      menyebut frasa ayat
4.1.13   Mari      frasa dan ayat dengan                   -imbuhan awalan dan
      Bekerjasama   betul.                           akhiran
                                           -ayat tunggal

              2.2 Membaca dan      2.2.1 Membaca dan memahami    EMK:
              memahami perkataan,    perkataan berimbuhan awalan   -kreativiti dan inovasi-
              frasa dan ayat daripada  dan berimbuhan akhiran dalam   TMK –belajar melalui
              pelbagai sumber      ayat daripada pelbagai bahan   TMK
              dengan sebutan yang    bacaan
              betul.          dengan sebutan yang betul              3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
              kata, perkataan, frasa  ayat
              dan ayat secara      majmuk secara mekanis
              mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
              dan kemas.
              5.2 Memahami dan     5.2.1 Memahami dan
              menggunakan        menggunakan kata terbitan
              pembentukan        awalan beR, meN,teR dan di…
              kata yang sesuai dalam  dengan betul dalam pelbagai
              pelbagai situasi     situasi.
              dengan
             betul.
Minggu 2  Unit 2     1.3 Mendengar,      1.3.1 Mendengar,          Sistem Bahasa
             memahami dan       memahami,dan memberikan      :- ayat perintah
7.1.13   Bantu-     memberi respons      respons yang sesuai secara     -Diftong, vokal
-     membantu    terhadap sesuatu     lisan atau gerak laku terhadap    berganding
11.1.13  Amalan Murni  arahan, soalan dan    arahan berdasarkan ayat      - Penjodoh bilangan
             pesanan yang didengar   perintah jenis ayat permintaan   - Frasa nama
             dengan betul.       dan ayat perintah jenis ayat    - Frasa kerja
                          suruhan dengan betul.       - Frasa adjektif
                                            - kata nama am hidup
             1.4 Bertutur, berbual   1.4.1 Bertutur tentang sesuatu   bukan manusia
             dan menyatakan      perkara daripada pelbagai
             permintaan tentang    sumber dengan           Kosa kata
             sesuatu perkara      menggunakan pelbagai ayat
             daripada pelbagai     dalam pelbagai situasi secara   EMK:
             sumber.          bertatasusila.           -kreativiti dan inovasi-
                                            TMK –belajar melalui
                                            TMK
             2.2 Membaca dan      2.2.2 Membaca dan memahami
             memahami perkataan,    frasa yang mengandungi
             frasa dan ayat daripada  diftong, vokal berganding,digraf
             pelbagai sumber      dan konsonan
             dengan sebutan yang    bergabung dalam perenggan
             betul.          daripada pelbagai bahan
                          bacaan dengan sebutan yang
                          betul
                          2.2.3 Membaca dan memahami
                          ayat majmuk daripada
                          pelbagai bahan bacaan
                          dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
yang betul.        dan intonasi yang betul dan
             jelas.

2.6 Membaca pelbagai   2.6.1 Membaca dan memahami
bahan           pelbagai bahan kreatif yang
sastera dan bukan     sesuai untuk menambah kosa
sastera          kata umum dan kosa kata
yang sesuai bagi     istilah.
memupuk minat
membaca.

3.2 Menulis huruf, suku  3.2.7 Menulis frasa dan ayat
kata, perkataan, frasa  tunggal secara mekanis
dan ayat secara      dalam bentuk tulisan
mekanis dengan betul   berangkai dengan betul dan
dan kemas.        kemas.


3.5 Mencatat maklumat   3.5.2 Mencatat maklumat yang
yang           betul untuk membuat carta alir
betul tentang sesuatu   daripada pelbagai
perkara daripada     sumber.
pelbagai
sumber.
4.1 Menyebut dan     4.1.1 Menyebut dan memahami
memahami unsur seni    lirik lagu yang mengandungi
dalam lagu        mesej dalam nyanyian yang
melalui nyanyian     dipersembahkan secara
           secara didik hibur.    didik hibur.

           5.1 Memahami dan     5.1.1 Memahami dan
           menggunakan        menggunakan kata nama am
           golongan         hidup yang merujuk bukan
           kata dengan betul     manusia dan penjodoh
           mengikut         bilangan dengan betul.
           konteks.

           5.3 Memahami dan     5.3.2 Memahami dan membina
           membina          ayat penyata, ayat tanya
           ayat yang betul dalam   dengan kata tanya dan tanpa
           pelbagai situasi.     kata tanya, ayat seru dan
                        ayat perintah dengan betul
                        dalam pelbagai situasi.


Minggu 3  Unit 3   1.3 Mendengar,      1.3.2 Mendengar, memahami   Sistem Bahasa
           memahami dan       dan memberikan respons    :-kata tanya
14.1.13  Muafakat  memberi respons      dengan betul secara lisan   -ayat seruan
-     Membawa  terhadap sesuatu     terhadap soalan yang     -ayat perintah
18.1.13  Berkat   arahan, soalan dan    mengandungi kata tanya    -kata nama khas hidup
           pesanan yang didengar                  manusia
           dengan betul.
                                       Aspek seni bahasa
           1.5 Bercerita dan     1.5.2 Menceritakan sesuatu
           menceritakan sesuatu   perkara yang diibaca     EMK:
           perkara semula dengan   dengan tepat , sebutan    -kreativiti dan inovasi-
           tepat menggunakan     yang jelas dan intonasi    TMK –belajar melalui
           sebutan yang jelas dan  yang betul menggunakan    TMK
           intonasi yang betul.   ayat tunggal dan ayat
                        majmuk dengan betul.


           2.2 Membaca dan      2.2.3 Membaca dan memahami
           memahami perkataan,    ayat dalam perenggan
           frasa dan ayat daripada  daripada pelbagai bahan
           pelbagai sumber      bacaan dengan sebutan yang
             dengan sebutan yang   betul.
             betul.

             3.3 Membina dan     3.3.3 Membina dan menulis
             menulis perkataan,   jawapan pemahaman
             frasa dan ayat dengan  berdasarkan soalan
             betul.         bertumpu dengan betul.


                         3.3.4 Membina dan menulis
                         pelbagai jenis ayat
                         berdasarkan bahan grafik
                         dalam satu perenggan
                         dengan betul.

             4.2 Mengujarkan     4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
             bahasa yang indah dan  sebutan yang betul, intonasi
             menggunakan bahasa   yang jelas dan susunan idea
             badan secara kreatif  yang tepat melalui
             semasa bercerita    penceritaan secara didik
             secara didik hibur.   hibur.


             5.1 Memahami dan    5.1.2 Memahami dan
             menggunakan       menggunakan kata nama
             golongan        khas hidup yang merujuk
             kata dengan betul    bukan manusia dengan betul
             mengikut        mengikut konteks.
             konteks.
Minggu 4  TEMA 2    1.3 Mendengar,     1.3.3 Mendengar, memahami    Sistem Bahasa      B2 DL1 E1 (1.3.3)
      KESELAMATAN  memahami dan      dan memberikan respons     :-kata kerja aktif tak  Mendengar dan
             memberi respons     dengan menyampaikan       transitif        memberikan respons
21.1.13  Unit 4    terhadap sesuatu    pesanan dengan betul.      -digraf         terhadap arahan, soalan
-              arahan, soalan dan                      -konsonan bergabung    dan pesanan
25.1.13  Jaga        pesanan yang didengar
     keselamatan Diri  dengan betul.                         EMK:
                                              -kreativiti dan inovasi-
               2.2 Membaca dan      2.2.2 Membaca dan memahami     TMK –belajar melalui
               memahami perkataan,    frasa yang mengandungi       TMK
               frasa dan ayat daripada  diftong, vokal berganding,digraf
               pelbagai sumber      dan konsonan
               dengan sebutan yang    bergabung dalam perenggan
               betul.          daripada pelbagai bahan
                            bacaan dengan sebutan yang
                            betul

                            2.2.3 Membaca dan memahami
                            ayat dalam perenggan
                            daripada pelbagai bahan
                            bacaan dengan sebutan yang
                            betul


               3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
               kata, perkataan, frasa  ayat                              B1 DT1 E1 (3.2.6)
               dan ayat secara      majmuk secara mekanis                     Menulis ayat tunggal
               mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
               dan kemas.
                                                           B1 DT1 E2 (3.2.6)
                                                           Menulis ayat majmuk
               3.5 Mencatat maklumat   3.5.1 Mencatat maklumat yang
               yang betul tentang    betul mengikut susunan
               sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber.
               daripada pelbagai
               sumber.


               5.1 Memahami dan     5.1.4 Memahami dan
               menggunakan        menggunakan kata kerja
               golongan         aktif transitif dan tak transitif
               kata dengan betul     dengan betul mengikut
             mengikut         konteks.
             konteks.
Minggu 5  Unit 5    1.3 Mendengar,      1.3.1 Mendengar, memahami,  Sistem Bahasa
             memahami dan       dan memberikan respons    ayat tanya
28.1.13  Panduan    memberi respons      yang sesuai secara lisan   -kata tanya
–     Keselamatan  terhadap sesuatu     atau gerak laku terhadap   -imbuhan akhiran
1.2.13          arahan, soalan dan    arahan berdasarkan ayat    -ayat tunggal susunan
             pesanan yang didengar   perintah jenis ayat      biasa
             dengan betul.       permintaan dan ayat      -ayat tunggal susunan
                          perintah jenis ayat suruhan  songsang
                          dengan betul.         -kata ganti nama

                                         Aspek Seni Bahasa
             2.2 Membaca dan      2.2.1 Membaca dan memahami
             memahami perkataan,    perkataan berimbuhan     EMK:
             frasa dan ayat daripada  awalan dan berimbuhan     -kreativiti dan inovasi-
             pelbagai sumber      akhiran dalam ayat daripada  TMK –belajar melalui
             dengan sebutan yang    pelbagai bahan bacaan     TMK
             betul.          dengan sebutan yang betul.
             2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
             pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
             dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
             yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
yang betul.       dan intonasi yang betul dan
            jelas.

            2.3.2 Membaca kuat pelbagai
            bahan
            bacaan yang mengandungi
            ayat tunggal sususan biasa
            dan susunan songsang
            dengan lancar, sebutan dan
            intonasi yang betul dan jelas.

3.3 Membina dan     3.3.3 Membina dan menulis
menulis perkataan,   jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan  berdasarkan soalan
betul.         bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak    3.4.1 Menulis imlak perkataan  B1 DT2 E1 (3.4.1)
dengan tepat.      berimbuhan dengan tepat.     Menulis imlak ayat yang
                             mengandungi perkataan
4.1 Menyebut dan    4.1.1 Menyebut dan memahami   imbuhan
memahami unsur seni   lirik lagu yang mengandungi
dalam lagu       mesej dalam nyanyian yang
melalui nyanyian    dipersembahkan secara
secara didik hibur.   didik hibur.


4.2 Mengujarkan     4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
bahasa yang indah dan  sebutan yang betul, intonasi
menggunakan bahasa   yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif  yang tepat melalui
semasa bercerita    penceritaan secara didik
secara didik hibur   hibur.

5.1 Memahami dan    5.1.3 Memahami dan
menggunakan       menggunakan kata ganti
golongan        nama diri sebagai kata
kata dengan betul    sapaan dengan betul
mengikut        mengikut konteks.
            konteks.


            5.3 Memahami dan     5.3.1 Memahami dan membina
            membina         ayat tunggal sususan biasa dan
            ayat yang betul dalam  ayat majmuk dengan betul
            pelbagai situasi.    dalam pelbagai situasi.


                         5.3.2 Memahami dan membina
                         ayat penyata, ayat tanya
                         dengan kata tanya dan tanpa
                         kata tanya, ayat seru dan
                         ayat perintah dengan betul
                         dalam pelbagai situasi.Minggu 6  Unit 6    1.4 Bertutur, berbual  1.4.2 Berbual tentang sesuatu   Sistem Bahasa
            dan menyatakan      perkara menggunakan kata     :-kata panggilan
4.2.13   Berwaspada  permintaan tentang    panggilan yang sesuai bagi    -kata kerja aktif transitif
–     Selalu    sesuatu perkara     kalangan bukan ahli keluarga
8.2.13         daripada pelbagai    dalam pelbagai situasi secara   EMK:
            sumber.         bertatasusila.          -kreativiti dan inovasi-
                                          TMK –belajar melalui
            1.5 Bercerita dan    1.5.1 Bercerita tentang sesuatu  TMK
            menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat,
            perkara semula dengan  sebutan yang jelas dan
            tepat menggunakan    intonasi yang betul
            sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat
            intonasi yang betul.   tunggal dan ayat majmuk
                         dengan betul.

                         1.5.2 Menceritakan sesuatu
                         perkara yang diibaca
                         dengan tepat , sebutan
                         yang jelas dan intonasi
                         yang betul menggunakan
             ayat tunggal dan ayat
             majmuk dengan betul.
2.3 Membaca kuat     2.3.2 Membaca kuat pelbagai
pelbagai bahan bacaan   bahan
dengan lancar, sebutan  bacaan yang mengandungi
yang jelas dan intonasi  ayat tunggal sususan biasa
yang betul.        dan susunan songsang
             dengan lancar, sebutan dan
             intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan       bahan grafik yang
menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
Memindahkan        betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
kata, perkataan, frasa  ayat
dan ayat secara      majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
dan kemas.

3.4 Menulis imlak     3.4.2 Menulis imlak frasa dan
dengan tepat.       ayat
             yang mengandungi perkataan
             berimbuhan dengan tanda
             baca dan ejaan yang tepat.
              4.2 Mengujarkan     4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
              bahasa yang indah dan  sebutan yang betul, intonasi
              menggunakan bahasa   yang jelas dan susunan idea
              badan secara kreatif  yang tepat melalui
              semasa bercerita    penceritaan secara didik
              secara didik hibur   hibur.


              5.1 Memahami dan    5.1.2 Memahami dan
              menggunakan       menggunakan kata nama
              golongan        khas hidup yang merujuk
              kata dengan betul    bukan manusia dengan betul
              mengikut        mengikut konteks.
              konteks.
                          5.1.3 Memahami dan
                          menggunakan kata ganti
                          nama diri sebagai kata
                          sapaan dengan betul
                          mengikut konteks.

                          5.1.4 Memahami dan
                          menggunakan kata kerja
                          aktif transitif dan tak transitif
                          dengan betul mengikut
                          konteks.
Minggu 7  TEMA 3      1.4 Bertutur, berbual  1.4.1 Bertutur tentang sesuatu   Sistem Bahasa
      KESIHATAN    dan menyatakan     perkara daripada pelbagai      :-ayat tunggal susunan
      DAN       permintaan tentang   sumber dengan            biasa
11.2.13  KEBERSIHAN    sesuatu perkara     menggunakan pelbagai        -ayat tunggal susunan
(Cuti            daripada pelbagai    ayat dalam pelbagai         songsang
Tahun   Unit 7      sumber.         situasi secara           -kata adjektif
Baru                        bertatasusila
Cina)   Sihatkan Tubuh                                Aspek Seni Bahasa
      Kita                    1.4.3 Berbual tentang sesuatu                B3 DL1 E1(1.4.3)
12.2.13                        perkara menggunakan kata                   Berkomunikasi
–                           ganti nama diri          EMK:            menggunakan kata
15.2.13                        dengan betul dalam pelbagai    -kreativiti dan inovasi-  panggilan dan kata ganti
                           situasi secara bertatasusila.   TMK –belajar melalui    nama diri dalam pelbagai
                                            TMK            situasi


Minggu 8  Unit 8      1.5 Bercerita dan     1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
              menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat,
18.2.13  Jaga Kesihatan  perkara semula dengan   sebutan yang jelas dan
-     Diri       tepat menggunakan     intonasi yang betul
22.2.13           sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat
              intonasi yang betul.   tunggal dan ayat majmuk
                           dengan betul.

              1.6 Berbicara untuk    1.6.1 Berbicara untuk
              menyampaikan       mendapatkan maklumat
              maklumat tentang     yang tersurat dengan
              sesuatu perkara      tepat tentang sesuatu
              daripada pelbagai     perkara daripada pelbagai
              sumber dengan tepat    sumber secara
              secara bertatasusila.   bertatasusila.

                           1.6.3 Berbicara untuk
                           menyampaikan maklumat
                           dengan tepat tentang
                           sesuatu perkara dengan
                           menggunakan ayat yang
                           mengandungi frasa yang
                           sesuai secara
                           bertatasusila.


              2.3 Membaca kuat     2.3.2 Membaca kuat pelbagai
              pelbagai bahan bacaan   bahan
              dengan lancar, sebutan  bacaan yang mengandungi
              yang jelas dan intonasi  ayat tunggal sususan biasa
yang betul.      dan susunan songsang
            dengan lancar, sebutan dan
            intonasi yang betul dan jelas.
2.4 Membaca dan    2.4.1 Membaca dan memahami
memahami maklumat   maklumat untuk mengenal
yang tersurat dan   pasti pertautan idea dalam
tersirat daripada   bahan multimedia bagi
pelbagai bahan untuk  membuat ramalan dengan
memberi respons    tepat.
dengan betul.


            2.4.2 Membaca dan memahami
            maklumat daripada bahan
            multimedia untuk membuat
            penilaian dengan betul.


            2.4.3 Membaca dan memahami
            maklumat yang tersirat
            dengan tepat daripada bahan
            multimedia yang sesuai untuk
            membuat penilaian dengan
            betul.


2.5 Membaca,      2.5.2 Membaca , memahami
memahami dan      dan menaakul maklumat dalam
menaakul untuk     bahan grafik dan bahan bukan
Memindahkan      grafik dengan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

3.3 Membina dan     3.3.4 Membina dan menulis
menulis perkataan,    pelbagai jenis ayat
frasa dan ayat dengan  berdasarkan bahan grafik
betul.          dalam satu perenggan
             dengan betul.

3.4 Menulis imlak    3.4.1 Menulis imlak perkataan    B1 DT2 E1 (3.4.1)
dengan tepat.      berimbuhan dengan tepat.      Menulis imlak ayat yang
                               mengandungi perkataan
3.5 Mencatat maklumat  3.5.2 Mencatat maklumat yang    berimbuhan
yang betul tentang    betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara     daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.


4.1 Menyebut dan     4.1.1 Menyebut dan memahami
memahami unsur seni   lirik lagu yang mengandungi
dalam lagu        mesej dalam nyanyian yang
melalui nyanyian     dipersembahkan secara
secara didik hibur.   didik hibur.


4.3 Mengujarkan     4.3.1 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan  dengan
menggunakan bahasa    sebutan yang betul, intonasi
badan dengan kreatif   yang jelas dan bahasa badan
melalui lakonan secara  yang sesuai melalui lakonan
didik hibur       secara didik hibur.


5.1 Memahami dan     5.1.4 Memahami dan
menggunakan       menggunakan kata kerja
golongan         aktif transitif dan tak transitif
kata dengan betul    dengan betul mengikut
mengikut         konteks.
             konteks.

                          5.1.5 Memahami dan
                          menggunakan pelbagai jenis
                          kata adjektif dengan betul
                          mengikut konteks.


Minggu 9  Unit 9     1.4 Bertutur, berbual   1.4.4 Bertutur dan menyatakan   Kosa kata         B3 DL1 E2 (1.4.4)
             dan menyatakan      permintaan dengan                       Menyatakan permintaan
25.2.13  Badan Sihat  permintaan tentang    menggunakan kata dan ayat     EMK:            dalam pelbagai situasi
-     Badan Cergas  sesuatu perkara      yang sesuai tentang        -kreativiti dan inovasi-
1.3.13          daripada pelbagai     sesuatu perkara dalam       TMK –belajar melalui
             sumber.          pelbagai situasi secara      TMK
                          bertatasusila.

             1.5 Bercerita dan     1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
             menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat,
             perkara semula dengan   sebutan yang jelas dan
             tepat menggunakan     intonasi yang betul
             sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat
             intonasi yang betul.   tunggal dan ayat majmuk
                          dengan betul.

                          2.2.1 Membaca dan memahami
                          perkataan berimbuhan
                          awalan dan berimbuhan
                          akhiran dalam ayat daripada
                          pelbagai bahan bacaan
                          dengan sebutan yang betul.


             2.2 Membaca dan      2.2.2 Membaca dan memahami
             memahami perkataan,    frasa yang mengandungi                    B3 DB1 E1 (2.2.2)
             frasa dan ayat daripada  diftong, vokal berganding,digraf               Membaca dan
             pelbagai sumber      dan konsonan                         memahami frasa yang
             dengan sebutan yang    bergabung dalam perenggan                   mengandungi diftong,
             betul.          daripada pelbagai bahan                    vokal berganding, digraf
            bacaan dengan sebutan yang   dan konsonan
            betul.             bergabung dalam
                            perenggan dengan
                            sebutan yang betul
2.5 Membaca,      2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan      bahan grafik yang
menaakul untuk     mengandungi ayat dengan
Memindahkan       betul.
maklumat yang
terdapat dalam     2.5.3 Membaca, memahami
pelbagai bahan     dan
denganbetul.      menaakul bahan grafik untuk
            memindahkan maklumat
            kepada bentuk bukan grafik
            dengan betul.2.6 Membaca pelbagai  2.6.2 Membaca dan memahami
bahan sastera dan    pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang   sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk   pengetahuan.
minat membaca.

3.3 Membina dan     3.3.3 Membina dan menulis
menulis perkataan,   jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan  berdasarkan soalan
betul.         bertumpu dengan betul.


3.4 Menulis imlak    3.4.2 Menulis imlak frasa dan
dengan tepat.      ayat
            yang mengandungi perkataan
                        berimbuhan dengan tanda
                        baca dan ejaan yang tepat.

           3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan
           penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara
           pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.
           betul.

           4.2 Mengujarkan      4.2.2 Mengujarkan idea yang
           bahasa yang indah dan   tepat
           menggunakan bahasa    dengan menggunakan
           badan secara kreatif   bahasa yang indah serta
           semasa bercerita     gaya yang sesuai untuk
           secara didik hibur    menyampaikan mesej
                        melalui penceritaan secara
                        didik hibur.

           5.3 Memahami dan     5.3.1 Memahami dan membina
           membina          ayat tunggal sususan biasa dan
           ayat yang betul dalam   ayat majmuk dengan betul
           pelbagai situasi.     dalam pelbagai situasi.
Minggu  TEMA 4   1.5 Bercerita dan     1.5.1 Bercerita tentang sesuatu  Sistem Bahasa       B4 DL1 E1(1.5.1)
10    PERPADUAN  menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat, sebutan   :-kata hubung       Bercerita tentang
           perkara semula dengan   yang jelas dan intonasi yang                 sesuatu perkara dengan
4.3.13  Unit 10   tepat menggunakan     betul                            tepat, sebutan yang jelas
-          sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat tunggal dan   EMK:            dan intonasi yang betul
8.3.13  Hubungan  intonasi yang betul.   ayat majmuk dengan betul.     -kreativiti dan inovasi-
     Harmoni                                 TMK –belajar melalui
           2.4 Membaca dan      2.4.3 Membaca dan memahami    TMK
           memahami maklumat     maklumat yang tersirat
           yang tersurat dan     dengan tepat daripada bahan
           tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk
           pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan
           memberi respons      betul.
              dengan betul.

              3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
              kata, perkataan, frasa  ayat
              dan ayat secara      majmuk secara mekanis
              mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
              dan kemas.

              4.2 Mengujarkan      4.2.2 Mengujarkan idea yang
              bahasa yang indah dan   tepat
              menggunakan bahasa    dengan menggunakan
              badan secara kreatif   bahasa yang indah serta
              semasa bercerita     gaya yang sesuai untuk
              secara didik hibur    menyampaikan mesej
                           melalui penceritaan secara
                           didik hibur.

              5.1 Memahami dan     5.1.6 Memahami dan
              menggunakan        menggunakan kata hubung
              golongan         gabungan dengan betul
              kata dengan betul     mengikut konteks.
              mengikut
              konteks.
Minggu  Unit 11     1.5 Bercerita dan     1.5.2 Menceritakan sesuatu    Sistem bahasa    B4 DL1 E2 (1.5.2)
11             menceritakan sesuatu   perkara yang diibaca dengan   -kata sendi nama  Menceritakan sesuatu
     Bertolak Ansur  perkara semula dengan   tepat , sebutan                   perkara yang dibaca
11.3.13  Amalan Kita   tepat menggunakan     yang jelas dan intonasi yang             dengan tepat, sebutan
-             sebutan yang jelas dan  betul menggunakan ayat                yang jelas dan intonasi
15.3.13          intonasi yang betul.   tunggal dan ayat         Kosa kata umum   yang betul
                           majmuk dengan betul.       Kosa kata istilah

                                           Aspek Seni Bahasa
Minggu
12             2.4 Membaca dan      2.4.2 Membaca dan memahami    EMK:
      memahami maklumat    maklumat daripada bahan    -kreativiti dan inovasi-
18.3.13  yang tersurat dan    multimedia untuk membuat    TMK –belajar melalui
-     tersirat daripada    penilaian dengan betul.    TMK
22.3.13  pelbagai bahan untuk
      memberi respons
      dengan betul.


23.3.13-  2.5 Membaca,      2.5.2 Membaca , memahami
31.3.13  memahami dan      dan
(Cuti   menaakul untuk     menaakul maklumat dalam
Pertenga  Memindahkan       bahan grafik dan bahan bukan
han    maklumat yang      grafik dengan betul.
Penggal  terdapat dalam
Pertama)  pelbagai bahan dengan
      betul.


      2.6 Membaca pelbagai  2.6.1 Membaca dan memahami
      bahan sastera dan    pelbagai bahan kreatif yang
      bukan sastera yang   sesuai untuk menambah kosa
      sesuai bagi memupuk   kata umum dan kosa kata
      minat membaca.     istilah.


      3.5 Mencatat maklumat  3.5.1 Mencatat maklumat yang
      yang betul tentang   betul mengikut susunan
      sesuatu perkara     daripada pelbagai sumber.
      daripada pelbagai
      sumber.

      3.6 Menulis untuk    3.6.1 Menulis untuk
      Menyampaikan      menyampaikan maklumat yang
      maklumat tentang    betul menggunakan
      sesuatu perkara     idea utama dan idea
      dengan menggunakan   sampingan dengan bahasa
      bahasa yang santun.   yang santun.
              4.3 Mengujarkan     4.3.1 Mengujarkan dialog
              bahasa yang indah dan  dengan sebutan yang betul,
              menggunakan bahasa    intonasi yang jelas dan bahasa
              badan dengan kreatif   badan yang sesuai melalui
              melalui lakonan secara  lakonan secara didik hibur.
              didik hibur

              4.4 Melafazkan dan    4.4.1 Melafazkan dan
              memahami puisi      memahami pantun empat kerat
              dengan intonasi yang   dengan sebutan dan intonasi
              betul menggunakan    yang betul dan jelas
              bahasa yang indah    menggunakan bahas yang
              secara didik hibur.   indah secara didik hibur


              5.1 Memahami dan     5.1.7 Memahami dan
              menggunakan       menggunakan kata sendi nama
              golongan         dan kata seru dengan betul
              kata dengan betul    mengikut konteks
              mengikut
              konteks.


Minggu  Unit 12      1.6 Berbicara untuk   1.6.1 Berbicara untuk      Sistem Bahasa
13             menyampaikan       mendapatkan maklumat yang    :-imbuhan awalan teR,di
     Amalan Murni   maklumat tentang     tersurat dengan         -ayat majmuk
1.4.13  Hidup Sejahtera  sesuatu perkara     tepat tentang sesuatu perkara  -ayat tunggal
-             daripada pelbagai    daripada pelbagai sumber
5.4.13           sumber dengan tepat   secara              Aspek Seni Bahasa
              secara bertatasusila.  bertatasusila.
                                           EMK:
Minggu                                        -kreativiti dan inovasi-
14                                          TMK –belajar melalui
              1.7 Berbincang dan    1.7.1 Berbincang dan       TMK            B6 DL1 E1 (1.7.1)
              mengemukakan       mengemukakan                        Berbincang dan
8.4.13           pendapat tentang     pandangan tentang sesuatu                  menyatakan pandangan
-             sesuatu perkara     perkara                           tentang sesuatu perkara
12.4.13  daripada pelbagai     menggunakan perkataan frasa   yang dapat
     sumber secara       dan ayat yang sesuai daripada  mempengaruhi khalayak
     bertatasusila.      pelbagai sumber secara      secara bertatasusila
                  bertatasusila.
                  1.7.2 Berbincang dan
                  mengemukakan pendapat
                  tentang sesuatu perkara
                  dengan menggunakan
                  perkataan, frasa dan ayat yang
                  betul daripada
                  pelbagai sumber secara
                  bertatasusila.


     2.2 Membaca dan      2.2.1 Membaca dan memahami    B2 DB1 E1(2.2.1)
     memahami perkataan,    perkataan berimbuhan awalan   Membaca dan
     frasa dan ayat daripada  dan berimbuhan akhiran dalam   memahami perkataan
     pelbagai sumber      ayat daripada pelbagai bahan   berimbuhan awalan dan
     dengan sebutan yang    bacaan              berimbuhan akhiran
     betul.          dengan sebutan yang betul    dalam ayat


     2.4 Membaca dan      2.4.3 Membaca dan memahami
     memahami maklumat     maklumat yang tersirat dengan
     yang tersurat dan     tepat daripada bahan
     tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk
     pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan
     memberi respons      betul.
     dengan betul.

     2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
     memahami dan       bahan grafik yang
     menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
     Memindahkan        betul.
maklumat yang
terdapat dalam      2.5.2 Membaca , memahami
pelbagai bahan      dan
denganbetul.       menaakul maklumat dalam
             bahan grafik dan bahan bukan
             grafik dengan betul.


2.6 Membaca pelbagai   2.6.2 Membaca dan memahami    B4 DB1 E2 (2.6.2)
bahan sastera dan     pelbagai bahan bacaan bukan   Membaca dan
bukan sastera yang    sastera untuk mendapat ilmu   memahami bahan bukan
sesuai bagi memupuk    pengetahuan.           sastera serta
minat membaca.                       menyatakan ilmu
                              pengetahuan dengan
                              betul
3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
kata, perkataan, frasa  ayat
dan ayat secara      majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
dan kemas.


4.3 Mengujarkan      4.3.2 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan   secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa    bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif   bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara  untuk menyampaikan
didik hibur        pengajaran melalui aktiviti
             lakonan secara didik hibur.


5.2 Memahami dan     5.2.1 Memahami dan
menggunakan        menggunakan Kata Terbitan
pembentukan        Awalan beR , meN, PeN, teR
kata yang sesuai dalam  dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi     pelbagai situasi.
dengan
betul.
                          5.2.3 Memahami dan
                          menggunakan kata majmuk
                          rangkai kata bebas dengan
                          betul dalam pelbagai situasi.
Minggu  TEMA 5     1.6 Berbicara untuk    1.6.2 Berbicara untuk      Sistem Bahasa       B5 DL1 E1 (1.6.2)
15    EKONOMI KITA  menyampaikan       menyampaikan maklumat      :-tanda baca        Berbicara untuk
             maklumat tentang     tentang sesuatu perkara     -ayat tunggal susunan   menyampaikan
15.4.13  Unit 13     sesuatu perkara                      biasa           maklumat yang tersurat
-             daripada pelbagai                     -ayat tunggal susunan   dengan tepat
19.4.13  Pembeli Bijak  sumber dengan tepat                    songsang
             secara bertatasusila.                   -kata ganda penuh

                                           Kosa kata umum
                                           Kosa kata istilah
             2.3 Membaca kuat     2.3.2 Membaca kuat pelbagai                 B1 DB1 E2 (2.3.2)
             pelbagai bahan bacaan   bahan              Aspek Seni Bahasa     Membaca ayat tunggal
             dengan lancar, sebutan  bacaan yang mengandungi                   susunan biasa dan
             yang jelas dan intonasi  ayat tunggal sususan biasa dan  EMK:            susunan songsang
             yang betul.        susunan songsang dengan     -kreativiti dan inovasi-  dengan sebutan dan
                          lancar, sebutan dan intonasi   TMK –belajar melalui    intonasi yang betul
                          yang betul dan jelas.      TMK


             2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
             memahami dan       bahan grafik yang
             menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
             Memindahkan        betul.
             maklumat yang
             terdapat dalam
             pelbagai bahan
             denganbetul.


             2.6 Membaca pelbagai   2.6.1 Membaca dan memahami                 B4 DB1 E1 (2.6.1)
bahan sastera dan     pelbagai bahan kreatif yang   Membaca dan
bukan sastera yang    sesuai untuk menambah kosa    memahami bahan kreatif
sesuai bagi memupuk    kata umum dan kosa kata     serta menyatakan kosa
minat membaca.      istilah.             kata umum dan kosa
                              kata istilah dengan betul3.5 Mencatat maklumat   3.5.2 Mencatat maklumat yang
yang betul tentang    betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber
daripada pelbagai
sumber.


3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.
betul.


4.1 Menyebut dan     4.1.2 Memahami dan
memahami unsur seni    menghasilkan lirik lagu yang
dalam lagu        mengandungi mesej secara
melalui nyanyian     terkawal dan menyampaikan
secara didik hibur.    melalui nyanyian secara
             didik hibur.


4.3 Mengujarkan      4.3.1 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan   dengan
menggunakan bahasa    sebutan yang betul, intonasi
badan dengan kreatif   yang jelas dan bahasa badan
melalui lakonan secara  yang sesuai melalui lakonan
didik hibur        secara didik hibur.
              5.2 Memahami dan     5.2.2 Memahami dan
              menggunakan        menggunakan kata ganda
              pembentukan        penuh sebagai penanda
              kata yang sesuai dalam  nama haiwan, makna
              pelbagai situasi     kesamaan atau keserupaan
              dengan          dengan betul dalam pelbagai
              betul.          situasi.

Minggu  Unit 14      1.2 Mendengar,      1.2.6Mendengar , memahami     Sistem Bahasa
16             mengecam dan       dan menyebut frasa dan ayat    :- frasa dan ayat
     Berjimat Amalan  menyebut bunyi      dengan struktur binaan ayat    -kata hubung gabungan
22.4.13  Mulia       bahasa, iaitu abjad,   yang betul dan tepat.
-              suku kata, perkataan,                    Kosa kata
26.4.13           frasa dan ayat dengan
              betul.                           EMK:
                                            -kreativiti dan inovasi-
              1.5 Bercerita dan     1.5.1 Bercerita tentang sesuatu  TMK –belajar melalui
              menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat, sebutan   TMK
              perkara semula dengan   yang jelas dan intonasi yang
              tepat menggunakan     betul
              sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat tunggal dan
              intonasi yang betul.   ayat majmuk dengan betul.

              2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
              pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
              dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
              yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
              yang betul.        dan intonasi yang betul dan
                           jelas.

              2.4 Membaca dan      2.4.1 Membaca dan memahami
              memahami maklumat     maklumat untuk mengenal pasti
              yang tersurat dan     pertautan idea dalam bahan
              tersirat daripada     multimedia bagi membuat
              pelbagai bahan untuk   ramalan dengan tepat
              memberi respons
              dengan betul.
2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan       bahan grafik yang
menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
Memindahkan        Betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.       2.5.2 Membaca , memahami
             dan
             menaakul maklumat dalam
             bahan grafik dan bahan bukan
             grafik dengan betul.


3.5 Mencatat maklumat   3.5.1 Mencatat maklumat yang
yang betul tentang    betul mengikut susunan
sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber
daripada pelbagai
sumber.


3.6 Menulis untuk     3.6.2 Menulis untuk
Menyampaikan       menyampaikan maklumat
maklumat tentang     berbentuk pengumuman
sesuatu perkara      dengan betul menggunakan
dengan menggunakan    bahasa yang santun
bahasa yang santun.


3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.
betul.          3.7.2 Menghasilkan penulisan
             kreatif berbentuk imaginative
             dan deskriptif secara berpandu
             dengan betul.

4.3 Mengujarkan      4.3.2Mengujarkan dialog
            bahasa yang indah dan  secara spontan berpandukan
            menggunakan bahasa    bahan rangsangan dengan
            badan dengan kreatif   bahasa badan yang sesuai
            melalui lakonan secara  untuk menyampaikan
            didik hibur       pengajaran melalui aktiviti
                         lakonan secara didik hibur.


            5.1 Memahami dan     5.1.6 Memahami dan
            menggunakan       menggunakan kata hubung
            golongan         gabungan dengan betul
            kata dengan betul    mengikut konteks.
            mengikut
            konteks.

            5.2 Memahami dan     5.2.2 Memahami dan
            menggunakan       menggunakan kata ganda
            pembentukan       penuh sebagai penanda nama
            kata yang sesuai dalam  haiwan, makna
            pelbagai situasi     kesamaan atau keserupaan
            dengan          dengan betul dalam pelbagai
            betul.          situasi.

Minggu   Unit 15   1.5 Bercerita dan    1.5.2 Menceritakan sesuatu   Sistem Bahasa
17           menceritakan sesuatu   perkara yang diibaca dengan  :-ayat penyata
      Usaha Jaya  perkara semula dengan  tepat , sebutan
29.4.13         tepat menggunakan    yang jelas dan intonasi yang  Aspek Seni Bahasa
-            sebutan yang jelas dan  betul menggunakan ayat
3.5.13         intonasi yang betul.   tunggal dan ayat        EMK:
                         majmuk dengan betul      -kreativiti dan inovasi-
1.5.13         1.6 Berbicara untuk                   TMK –belajar melalui
(Cuti          menyampaikan       1.6.2 Berbicara untuk     TMK
Hari          maklumat tentang     menyampaikan maklumat
Pekerja)        sesuatu perkara     tentang sesuatu perkara
            daripada pelbagai    daripada pelbagai sumber
            sumber dengan tepat   secara bertatasusila.
            secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan      2.2.3 Membaca dan memahami
memahami perkataan,    ayat dalam perenggan daripada
frasa dan ayat daripada  pelbagai bahan bacaan dengan
pelbagai sumber      sebutan yang
dengan sebutan yang    betul.
betul.


2.5 Membaca,       2.5.3 Membaca, memahami     B5 DB1 E1(2.5.3)
memahami dan       dan               Membaca dan
menaakul untuk      menaakul bahan grafik untuk   memindahkan maklumat
Memindahkan        memindahkan maklumat      daripada bahan grafik
maklumat yang       kepada bentuk bukan grafik   kepada bahan bukan
terdapat dalam      dengan betul.          grafik dengan tepat
pelbagai bahan dengan
betul.


2.6 Membaca pelbagai   2.6.2 Membaca dan memahami
bahan sastera dan     pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang    sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk    pengetahuan.
minat membaca.


3.3 Membina dan      3.3.3 Membina dan menulis    B2 DT1 E1(3.3.3)
menulis perkataan,    jawapan pemahaman        Membina dan menulis
frasa dan ayat dengan   berdasarkan soalan       jawapan pemahaman
betul.          bertumpu dengan betul.     berdasarkan soalan
                             bertumpu


3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.
betul.
             4.3 Mengujarkan     4.3.1Mengujarkan dialog
             bahasa yang indah dan  dengan sebutan yang betul,
             menggunakan bahasa    intonasi yang jelas dan bahasa
             badan dengan kreatif   badan yang sesuai melalui
             melalui lakonan secara  lakonan secara didik hibur,
             didik hibur


             5.1 Memahami dan     5.1.5 Memahami dan
             menggunakan       menggunakan pelbagai jenis
             golongan         kata adjektif dengan betul
             kata dengan betul    mengikut konteks.
             mengikut
             konteks.

             5.3 Memahami dan     5.3.2 Memahami dan membina
             membina         ayat penyata, ayat Tanya
             ayat yang betul dalam  dengan kata tanya dan tanpa
             pelbagai situasi.    kata tanya, ayat seru dan ayat
                         perintah dengan betuldalam
                         pelbagai situasi.


Minggu   TEMA 6    1.7 Berbincang dan    1.7.2 Berbincang dan       Sistem Bahasa       B6 DL1 E2 (1.7.2)
18     PERTANIAN   mengemukakan       mengemukakan pendapat      -frasa           Berbincang dan
      DAN      pendapat tentang     tentang sesuatu perkara     -imbuhan akhiran      menyatakan pendapat
6.5.13   PENTERNAKAN  sesuatu perkara     dengan menggunakan        -ayat majmuk        tentang sesuatu perkara
-            daripada pelbagai    perkataan, frasa dan ayat yang  -ayat tunggal       yang dapat
10.5.13  Unit 16    sumber secara      betul daripada                       mempengaruhi khalayak
             bertatasusila.      pelbagai sumber secara      Kosa kata         secara bertatasusila
      Tanaman                bertatasusila.
      Hiasan                                 EMK:
                                          -kreativiti dan inovasi-
7.5.13                                       TMK –belajar melalui
(Cuti                                       TMK
Hari Hol         2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai                 B1 DB1 E1(2.3.1)
Pahang)         pelbagai bahan bacaan  bahan bacaan yang                      Membaca pelbagai pola
             dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola                  ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan   yang jelas dan intonasi
yang betul.        dan intonasi yang betul dan   yang betul
             jelas.
2.4 Membaca dan      2.4.3Membaca dan memahami
memahami maklumat     maklumat yang tersirat dengan
yang tersurat dan     tepat daripada bahan
tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan
memberi respons      betul.
dengan betul.

2.5 Membaca,       2.5.2Membaca, memahami dan
memahami dan       menaakul maklumat dalam
menaakul untuk      bahan grafik dan bahan bukan
Memindahkan        grafik dengan betul.
maklumat yang
terdapat dalam      2.5.3Membaca, memahami dan
pelbagai bahan      menaakul bahan grafik untuk
denganbetul.       memindahkan maklumat
             kepada bentuk bukan gafik
             dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai   2.6.1Membaca dan memahami
bahan sastera dan     pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang    sesuai dengan menambah
sesuai bagi memupuk    kosa kata umum dan kosa kata
minat membaca.      istilah.

3.5 Mencatat maklumat   3.5.2Mencatat maklumat yang
yang betul tentang    betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.
          3.6 Menulis untuk    3.6.2Menulis untuk
          Menyampaikan      menyampaikan maklumat
          maklumat tentang    berbentuk pengumuman
          sesuatu perkara     dengan betul menggunakan
          dengan menggunakan   bahasa yang santun.
          bahasa yang santun.

          4.4 Melafazkan dan   4.4.2Membina pantun empat
          memahami puisi     kerat secara berpandu dan
          dengan intonasi yang  melafazkannya dengan
          betul menggunakan    sebutan dan intonasi yang betul
          bahasa yang indah    dan jelas secara didik hibur.
          secara didik hibur.

          5.3 Memahami dan    5.3.1Memahami dan membina
          membina         ayat tunggal susunan biasa dan
          ayat yang betul dalam  ayat majmuk dengan betul
          pelbagai situasi.    dalam pelbagai situasi


Minggu  Unit 17  1.6 Berbicara untuk   1.6.3Berbicara untuk       Sistem Bahasa
19         menyampaikan      menyampaikan maklumat       :-kata majmuk
     Nelayan  maklumat tentang    dengan tepat tentang sesuatu   -ayat tunggal
12.5.13       sesuatu perkara     perkara dengan menggunakan
-          daripada pelbagai    ayat yang mengandugi
17.5.13       sumber dengan tepat   frasayang sesuai secara      Kosa kata umum
          secara bertatasusila.  bertatasusila.          Kosa kata istilah

          2.6 Membaca pelbagai  2.6.1 Membaca dan memahami    EMK:
          bahan sastera dan    pelbagai bahan kreatif yang    -kreativiti dan inovasi-
          bukan sastera yang   sesuai untuk menambah kosa    TMK –belajar melalui
          sesuai bagi memupuk   kata umum dan kosa kata      TMK
          minat membaca.     istilah

                      2.6.2 Membaca dan memahami
                      pelbagai bahan bacaan bukan
                      sastera untuk mendapat ilmu
                         pengetahuan.

            3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
            kata, perkataan, frasa  ayat
            dan ayat secara      majmuk secara mekanis
            mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
            dan kemas.

            3.3 Membina dan      3.3.3 Membina dan menulis
            menulis perkataan,    jawapan pemahaman
            frasa dan ayat dengan   berdasarkan soalan
            betul.          bertumpu dengan betul.


            5.2 Memahami dan     5.2.3 Memahami dan
            menggunakan        menggunakan kata majmuk
            pembentukan        rangkai kata bebas dengan
            kata yang sesuai dalam  betul dalam pelbagai situasi.
            pelbagai situasi
            dengan
            betul.Minggu  Unit 18   1.6 Berbicara untuk    1.6.1 Berbicara untuk      Sistem Bahasa
20           menyampaikan       mendapatkan maklumat yang    :-kata seru
     Hasil Tani  maklumat tentang     tersurat dengan         -tanda baca
20.5.13        sesuatu perkara      tepat tentang sesuatu perkara  -frasa kata
-           daripada pelbagai     daripada pelbagai sumber     -kata kerja aktif transitif
24.5.13        sumber dengan tepat    secara              dan tak transitif
            secara bertatasusila.   bertatasusila
                                         Menaakul
                         1.6.2 Berbicara untuk
                         menyampaikan maklumat      EMK:
                         tentang sesuatu perkara     -kreativiti dan inovasi-
                         daripada pelbagai sumber     TMK –belajar melalui
                         secara bertatasusila.      TMK
25.5.13  2.4 Membaca dan      2.4.2 Membaca dan memahami
-9.6.13  memahami maklumat     maklumat daripada bahan
      yang tersurat dan     multimedia untuk membuat
(Cuti   tersirat daripada     penilaian dengan betul
Pertenga  pelbagai bahan untuk
han    memberi respons
Tahun)   dengan betul.


      2.5 Membaca,       2.5.2 Membaca , memahami
      memahami dan       dan
      menaakul untuk      menaakul maklumat dalam
      Memindahkan        bahan grafik dan bahan bukan
      maklumat yang       grafik dengan betul.
      terdapat dalam
      pelbagai bahan      2.5.3 Membaca, memahami
      denganbetul.       dan
                   menaakul bahan grafik untuk
                   memindahkan maklumat
                   kepada bentuk bukan grafik
                   dengan betul.


      3.5 Mencatat maklumat   3.5.2 Mencatat maklumat yang
      yang betul tentang    betul untuk membuat carta alir
      sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber.
      daripada pelbagai
      sumber.


      3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan   B6 DT1 E1(3.7.1)
      penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara  Menghasilkan penulisan
      pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.      kreatif secara berpandu
      betul.                           yang dapat
                                   mempengaruhi khalayak
                                   dengan bertatasusila
      4.2 Mengujarkan      4.2.1Mengujarkan ayat dengan
      bahasa yang indah dan   sebutan yang betul ,intonasi
             menggunakan bahasa    yang jelas dan susunan idea
             badan secara kreatif   yang tepat melalui penceritaan
             semasa bercerita     secara didik hibur.
             secara didik hibur
             5.1 Memahami dan     5.1.4 Memahami dan
             menggunakan        menggunakan kata kerja aktif
             golongan         transitif dan tak transitif dengan
             kata dengan betul     betul mengikut
             mengikut         konteks.
             konteks.

                          5.1.7 Memahami dan
                          menggunakan kata sendi nama
                          dan kata seru dengan betul
                          mengikut konteks


Minggu  TEMA 7     1.7 Berbincang dan    1.7.1 Berbincang dan         Sistem Bahasa
21    TRADISI KITA  mengemukakan       mengemukakan             :-
             pendapat tentang     pandangan tentang sesuatu
10.6.13  Unit 19     sesuatu perkara      perkara               Kosa kata umum
-             daripada pelbagai     menggunakan perkataan frasa     Kosa kata istilah
14.6.13  Budaya Bangsa  sumber secara       dan ayat yang sesuai daripada
             bertatasusila.      pelbagai sumber secara        Aspek Seni Bahasa
                          bertatasusila.
                                             EMK:
             2.2 Membaca dan      2.2.3 Membaca dan memahami      -kreativiti dan inovasi-
             memahami perkataan,    ayat dalam perenggan daripada    TMK –belajar melalui
             frasa dan ayat daripada  pelbagai bahan bacaan dengan     TMK
             pelbagai sumber      sebutan yang
             dengan sebutan yang    betul
             betul.
            2.6 Membaca pelbagai   2.6.1 Membaca dan memahami
            bahan sastera dan     pelbagai bahan kreatif yang
            bukan sastera yang    sesuai untuk menambah kosa
            sesuai bagi memupuk    kata umum dan kosa kata
            minat membaca.      istilah            3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan
            penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara
            pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.
            betul.

            4.1 Menyebut dan     4.1.2 Memahami dan
            memahami unsur seni    menghasilkan lirik lagu yang
            dalam lagu        mengandungi mesej secara
            melalui nyanyian     terkawal dan menyampaikan
            secara didik hibur.    melalui nyanyian secara
                         didik hibur

            4.2 Mengujarkan      4.2.1Mengujarkan ayat dengan
            bahasa yang indah dan   sebutan yang betul ,intonasi
            menggunakan bahasa    yang jelas dan susunan idea
            badan secara kreatif   yang tepat melalui penceritaan
            semasa bercerita     secara didik hibur.
            secara didik hibur


Minggu  Unit 20    1.3 Mendengar,      1.3.2 Mendengar, memahami    Sistem Bahasa
22    Produk Seni  memahami dan       dan memberikan respons      :-kata imbuhan
            memberi respons      dengan betul secara lisan    -kata majmuk
17.6.13         terhadap sesuatu     terhadap soalan yang       -ayat tunggal susunan
-            arahan, soalan dan    mengandungi kata tanya      biasa
21.6.13         pesanan yang didengar                   -ayat tunggal susunan
            dengan betul.                       songsang
                                          -kata majmuk

Minggu         1.7 Berbincang dan    1.7.2 Berbincang dan       Kosa kata umum
23    mengemukakan       mengemukakan pendapat      Kosa kata istilah
     pendapat tentang     tentang sesuatu perkara
24.6.13  sesuatu perkara      dengan menggunakan        Menaakul
-     daripada pelbagai     perkataan, frasa dan ayat yang
28.6.13  sumber secara       betul daripada          Aspek Seni Bahasa
     bertatasusila.      pelbagai sumber secara
                  bertatasusila.          EMK:
                                   -kreativiti dan inovasi-
                                   TMK –belajar melalui
     2.3 Membaca kuat     2.3.2 Membaca kuat pelbagai   TMK
     pelbagai bahan bacaan   bahan
     dengan lancar, sebutan  bacaan yang mengandungi
     yang jelas dan intonasi  ayat tunggal sususan biasa dan
     yang betul.        susunan songsang
                  dengan lancar, sebutan dan
                  intonasi yang betul dan jelas.

     2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
     memahami dan       bahan grafik yang
     menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
     Memindahkan        betul.
     maklumat yang
     terdapat dalam       2.5.2 Membaca , memahami
     pelbagai bahan      dan
     denganbetul.       menaakul maklumat dalam
                  bahan grafik dan bahan bukan
                  grafik dengan betul

     2.6 Membaca pelbagai   2.6.1 Membaca dan memahami
     bahan sastera dan     pelbagai bahan kreatif yang
     bukan sastera yang    sesuai untuk menambah kosa
     sesuai bagi memupuk    kata umum dan kosa kata
     minat membaca.      istilah
                  2.6.2 Membaca dan memahami
                  pelbagai bahan bacaan bukan
                  sastera untuk mendapat ilmu
                  pengetahuan.
3.6 Menulis untuk     3.6.2 Menulis untuk
Menyampaikan       menyampaikan maklumat
maklumat tentang     berbentuk pengumuman
sesuatu perkara      dengan betul menggunakan
dengan menggunakan    bahasa yang santun.
bahasa yang santun.


3.7 Menghasilkan     3.7.2 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif dalam  kreatif berbentuk imaginative
pelbagai genre dengan   dan deskriptif secara berpandu
betul.          dengan betul.3.8 Mengedit dan     3.8.1 Mengedit dan        B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)
memurnikan hasil     memurnikan            Mengedit dan
penulisan dengan     hasil penulisan daripada aspek  memurnikan hasil
betul.          penggunaan kata, imbuhan,    penulisan daripada
             kata majmuk dan tanda baca    aspek imbuhan, kata
             dengan betul.          majmuk dan tanda baca
                              yang dapat
                              mempengaruhi khalayak
                              secara bertatasusila
4.3 Mengujarkan      4.3.1Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan   dengan sebutan yang betul ,
menggunakan bahasa    intonasi yang jelas dan bahasa
badan dengan kreatif   badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara  lakonan secara didik hibur.
didik hibur5.2 Memahami dan     5.2.3 Memahami dan
menggunakan        menggunakan kata majmuk
pembentukan        rangkai kata bebas dengan
kata yang sesuai dalam  betul dalam pelbagai situasi.
               pelbagai situasi
               dengan
               betul.
Minggu  Unit 21      1.4 Bertutur, berbual   1.4.1 Bertutur tentang sesuatu  Sistem Bahasa
24              dan menyatakan      perkara daripada pelbagai    :-kata nama khas hidup
     Dengarlah Cerita  permintaan tentang    sumber dengan          bukan manusia
1.7.13            sesuatu perkara      menggunakan pelbagai ayat    -kata kerja transitif dan
-              daripada pelbagai     dalam pelbagai situasi secara  kata kerja tak transitif
5.7.13            sumber.          bertatasusila          -frasa dan ayat
                                            -ayat tunggal
                                            -ayat majmuk

Minggu            1.6 Berbicara untuk    1.6.1 Berbicara untuk      Aspek Seni Bahasa
25              menyampaikan       mendapatkan maklumat yang
               maklumat tentang     tersurat dengan         EMK:
8.7.13            sesuatu perkara      tepat tentang sesuatu perkara  -kreativiti dan inovasi-
-              daripada pelbagai     daripada pelbagai sumber     TMK –belajar melalui
12.7.13           sumber dengan tepat    secara              TMK
               secara bertatasusila.   bertatasusila.


               2.2 Membaca dan      2.2.3 Membaca dan memahami
               memahami perkataan,    ayat dalam perenggan daripada
               frasa dan ayat daripada  pelbagai bahan bacaan dengan
               pelbagai sumber      sebutan yang
               dengan sebutan yang    betul.
               betul.


               2.4 Membaca dan      2.4.3 Membaca dan memahami
               memahami maklumat     maklumat yang tersirat dengan
               yang tersurat dan     tepat daripada bahan
               tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan
memberi respons     betul.
dengan betul.
2.5 Membaca       2.5.3 Membaca, memahami
, memahami dan      dan
menaakul untuk      menaakul bahan grafik untuk
Memindahkan       memindahkan maklumat
maklumat yang      kepada bentuk bukan grafik
terdapat dalam      dengan betul.
pelbagai bahan
denganbetul.

3.3 Membina dan     3.3.4 Membina dan menulis     B3 DT1 E1(3.3.4)
menulis perkataan,    pelbagai jenis ayat berdasarkan  Membina dan menulis
frasa dan ayat dengan  bahan grafik           pelbagai jenis ayat
betul.          dalam satu perenggan dengan
             betul.


4.3 Mengujarkan     4.3.2 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan  secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa    bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif   bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara  untuk menyampaikan
didik hibur       pengajaran melalui aktiviti
             lakonan secara didik hibur.


5.1 Memahami dan     5.1.2 Memahami dan
menggunakan       menggunakan kata nama
golongan         khas hidup yang merujuk bukan
kata dengan betul    manusia dengan betul
mengikut         mengikut konteks.
              konteks.
                           5.1.4 Memahami dan
                           menggunakan kata kerja aktif
                           transitif dan tak transitif dengan
                           betul mengikut
                           konteks.


              5.3 Memahami dan     5.3.1 Memahami dan membina
              membina          ayat tunggal sususan biasa dan
              ayat yang betul dalam   ayat majmuk dengan betul
              pelbagai situasi.     dalam pelbagai situasi.Minggu  TEMA 8      1.5 Bercerita dan     1.5.2 Menceritakan sesuatu      Sistem Bahasa
26    NEGARAKU     menceritakan sesuatu   perkara yang diibaca dengan     :-ayat tunggal
     TERCINTA     perkara semula dengan   tepat , sebutan           -ayat majmuk
15.7.13          tepat menggunakan     yang jelas dan intonasi yang
-     Unit 22     sebutan yang jelas dan  betul menggunakan ayat
19.7.13          intonasi yang betul.   tunggal dan ayat           Kosa kata
     Kebanggan Kita               majmuk dengan betul.
                                             Imlak frasa dan ayat,
              1.6 Berbicara untuk    1.6.2 Berbicara untuk        perkataan berimbuhan,
              menyampaikan       menyampaikan maklumat        tanda baca dan ejaan
              maklumat tentang     tentang sesuatu perkara       -pola ayat
              sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber
              daripada pelbagai     secara bertatasusila.        EMK:
              sumber dengan tepat                      -kreativiti dan inovasi-
              secara bertatasusila.                     TMK –belajar melalui
                                             TMK
              2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
              pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
              dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
              yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
              yang betul.        dan intonasi yang betul dan
                           jelas.
              2.4 Membaca dan     2.4.2 Membaca dan memahami
              memahami maklumat    maklumat daripada bahan
              yang tersurat dan    multimedia untuk membuat
              tersirat daripada    penilaian dengan betul.
              pelbagai bahan untuk
              memberi respons
              dengan betul.

              3.4 Menulis imlak    3.4.2 Menulis imlak frasa dan
              dengan tepat.      ayat yang mengandungi
                           perkataan
                           berimbuhan dengan tanda baca
                           dan ejaan yang tepat.

              4.2 Mengujarkan     4.2.2 mengujarkan idea yang
              bahasa yang indah dan  tepat dengan menggunakan
              menggunakan bahasa    bahasa yang indah serta gaya
              badan secara kreatif   yang sesuai untuk
              semasa bercerita     menyampaikan mesej melalui
              secara didik hibur    penceritaan secara didik hibur.Minggu   Unit 23     1.4 Bertutur, berbual  1.4.1 Bertutur tentang sesuatu  Sistem Bahasa
27             dan menyatakan      perkara daripada pelbagai     :-pola ayat FN + FA
      Sejarah Negara  permintaan tentang    sumber dengan           -ayat tunggal
22.7.13  Kita       sesuatu perkara     menggunakan pelbagai ayat     -ayat majmuk
-              daripada pelbagai    dalam pelbagai situasi secara   -imbuhan awalan peN,
26.7.13           sumber.         bertatasusila           -ejaan dan tanda baca
                                            -ayat tanya tanpa kata
26.7.13           1.5 Bercerita dan    1.5.1 Bercerita tentang sesuatu  tanya
(Cuti            menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat, sebutan   -ayat penyata
Nuzul Al          perkara semula dengan  yang jelas dan intonasi yang   -perkataan dan frasa
Quran)           tepat menggunakan    betul
              sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat tunggal dan   Kosa kata umum
              intonasi yang betul.   ayat majmuk dengan betul.     Kosa kata istilah

Minggu                        1.5.2 Menceritakan sesuatu    EMK:
28                 perkara yang diibaca dengan   -kreativiti dan inovasi-
                  tepat , sebutan         TMK –belajar melalui
29.7.13               yang jelas dan intonasi yang  TMK
-                  betul menggunakan ayat
2.8.13               tunggal dan ayat
                  majmuk dengan betul.

     2.2 Membaca dan      2.2.1 Membaca dan memahami
     memahami perkataan,    perkataan berimbuhan awalan
     frasa dan ayat daripada  dan berimbuhan akhiran dalam
     pelbagai sumber      ayat daripada pelbagai bahan
     dengan sebutan yang    bacaan dengan sebutan yang
     betul.          betul.


     2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
     pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
     dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
     yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
     yang betul.        dan intonasi yang betul dan
                  jelas.     2.4 Membaca dan      2.4.3 Membaca dan memahami
     memahami maklumat     maklumat yang tersirat dengan
     yang tersurat dan     tepat daripada bahan
     tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk
     pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan
     memberi respons      betul.
     dengan betul.


     2.6 Membaca pelbagai   2.6.1 Membaca dan memahami
     bahan sastera dan     pelbagai bahan kreatif yang
     bukan sastera yang    sesuai untuk menambah kosa
     sesuai bagi memupuk    kata umum dan kosa kata
     minat membaca.      istilah.
                           2.6.2 Membaca dan memahami
                           pelbagai bahan bacaan bukan
                           sastera untuk mendapat ilmu
                           pengetahuan.


              3.3 Membina dan     3.3.3 Membina dan menulis
              menulis perkataan,    jawapan pemahaman
              frasa dan ayat dengan  berdasarkan soalan
              betul.          bertumpu dengan betul.

              4.3 Mengujarkan     4.3.1 Mengujarkan dialog
              bahasa yang indah dan  dengan sebutan yang betul,
              menggunakan bahasa    intonasi yang jelas dan bahasa
              badan dengan kreatif   badan yang sesuai melalui
              melalui lakonan secara  lakonan secara didik hibur.
              didik hibur

              5.2 Memahami dan     5.2.1 Memahami dan
              menggunakan       menggunakan Kata
              pembentukan       TerbitanAwalan beR , meN,
              kata yang sesuai dalam  PeN, teR dan di... dengan betul
              pelbagai situasi     dalam pelbagai situasi.
              dengan
              betul.

              5.3 Memahami dan     5.3.2 Memahami dan membina
              membina         ayat penyata, ayat Tanya
              ayat yang betul dalam  dengan kata tanya dan tanpa
              pelbagai situasi.    kata tanya, ayat seru dan ayat
                           perintah dengan betuldalam
                           pelbagai situasi

Minggu  Unit 24      1.5 Bercerita dan    1.5.2 Menceritakan sesuatu    Sistem Bahasa
29             menceritakan sesuatu   perkara yang diibaca dengan    :-ayat tunggal susunan
     Cintailah Negara  perkara semula dengan  tepat , sebutan yang jelas dan  biasa
5.8.13   Kita  tepat menggunakan     intonasi yang betul       -ayat majmuk
-         sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat tunggal dan  -frasa
6.8.13      intonasi yang betul.   ayat majmuk dengan betul.    -ayat penyata
                                      -ayat tanya dengan kata
                                      tanya
                                      -ayat tanya tanpa kata
                                      tanya

7.8.13      1.6 Berbicara untuk    1.6.3 Berbicara untuk      EMK:
-         menyampaikan       menyampaikan maklumat      -kreativiti dan inovasi-
18.8.13      maklumat tentang     dengan tepat tentang      TMK –belajar melalui
(Cuti       sesuatu perkara      sesuatu perkara dengan     TMK
Pertenga     daripada pelbagai     menggunakan ayat yang
han        sumber dengan tepat    mengandungi frasa yang
Penggal      secara bertatasusila.   sesuai secara bertatasusila.
kedua)
         2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
         pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
         dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
         yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
         yang betul.        dan intonasi yang betul dan
Minggu                   jelas.
30
         2.4 Membaca dan      2.4.3 Membaca dan memahami
19.8.13      memahami maklumat     maklumat yang tersirat dengan
-         yang tersurat dan     tepat daripada bahan
23.8.13      tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk
         pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan
         memberi respons      betul.
         dengan betul.

         2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
         memahami dan       bahan grafik yang
         menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
         Memindahkan        betul.
         maklumat yang
         terdapat dalam
         pelbagai bahan
           denganbetul.

           2.6 Membaca pelbagai  2.6.2 Membaca dan memahami
           bahan sastera dan    pelbagai bahan bacaan bukan
           bukan sastera yang   sastera untuk mendapat ilmu
           sesuai bagi memupuk   pengetahuan.
           minat membaca.


           3.6 Menulis untuk    3.6.2 Menulis untuk
           Menyampaikan      menyampaikan maklumat
           maklumat tentang    berbentuk pengumuman
           sesuatu perkara     dengan betul menggunakan
           dengan menggunakan   bahasa yang santun.
           bahasa yang santun.

           4.4 Melafazkan dan   4.4.2 Membina pantun empat
           memahami puisi     kerat secara berpandu dan
           dengan intonasi yang  melafazkannya dengan
           betul menggunakan    sebutan dan intonasi yang betul
           bahasa yang indah    dan jelas secara didik hibur.
           secara didik hibur.

           5.3 Memahami dan    5.3.1 Memahami dan membina
           membina         ayat tunggal sususan biasa dan
           ayat yang betul dalam  ayat majmuk dengan betul
           pelbagai situasi.    dalam pelbagai situasi.

                       5.3.2 Memahami dan membina
                       ayat penyata, ayat Tanya
                       dengan kata tanya dan tanpa
                       kata tanya, ayat seru dan ayat
                       perintah dengan betuldalam
                       pelbagai situasi


Minggu  TEMA 9    1.3 Mendengar,     1.3.1 Mendengar,         Sistem Bahasa
31    ALAM CERIA  memahami dan      memahami,dan memberikan      :-ayat tunggal susunan
     HIDUP    memberi respons      respons yang sesuai secara    biasa
26.8.13  SEJAHTERA  terhadap sesuatu     lisan atau gerak laku terhadap  -ayat tunggal susunan
-           arahan, soalan dan    arahan berdasarkan ayat      songsang
30.8.13  Unit 25   pesanan yang didengar   perintah jenisayat permintaan   -ayat tunggal
            dengan betul.       dan ayat perintah jenis ayat   -ayat majmuk
     Mesra Alam               suruhan dengan betul.       -ayat perintah jenis ayat
                                          permintaan
                         1.3.3 Mendengar, memahami     -ayat perintah jenis ayat
                         dan memberikan respons      suruhan
                         dengan menyampaikan
                         pesanan dengan betul.       Menaakul

            1.5 Bercerita dan     1.5.1 Bercerita tentang sesuatu  EMK:
            menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat, sebutan   -kreativiti dan inovasi-
            perkara semula dengan   yang jelas dan intonasi yang   TMK –belajar melalui
            tepat menggunakan     betul               TMK
            sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat tunggal dan
            intonasi yang betul.   ayat majmuk dengan betul.


            2.3 Membaca kuat     2.3.2 Membaca kuat pelbagai
            pelbagai bahan bacaan   bahan
            dengan lancar, sebutan  bacaan yang mengandungi
            yang jelas dan intonasi  ayat tunggal sususan biasa dan
            yang betul.        susunan songsang dengan
                         lancar, sebutan dan intonasi
                         yang betul dan jelas.


            2.4 Membaca dan      2.4.1 Membaca dan memahami                  B6 DB1 E1(2.4.1)
            memahami maklumat     maklumat untuk mengenal pasti                 Membaca, memahami
            yang tersurat dan     pertautan idea dalam bahan                  dan membuat ramalan
            tersirat daripada     multimedia bagi membuat                    daripada bahan yang
            pelbagai bahan untuk   ramalan dengan tepat                     dibaca secara
            memberi respons                                     bertatasusila
            dengan betul.

            2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan       bahan grafik yang
menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
Memindahkan        betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

3.5 Mencatat maklumat   3.5.1 Mencatat maklumat yang   B4 DT1 E1 ( 3.5.1)
yang betul tentang    betul mengikut susunan      Mencatat maklumat yang
sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber.    betul mengikut susunan
daripada pelbagai                     daripada pelbagai
sumber.                          sumber

3.7 Menghasilkan     3.7.1 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif dalam  pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan   berpandu dengan betul.
betul.

4.3 Mengujarkan      4.3.2 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan   secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa    bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif   bahan badan yang sesuai
melalui lakonan secara  untuk menyampaikan
didik hibur        pengajaran melalui aktiviti
             lakonan secara didik hibur.5.3 Memahami dan     5.3.2 Memahami dan membina
membina          ayat penyata, ayat Tanya
ayat yang betul dalam   dengan kata tanya dan tanpa
pelbagai situasi.     kata tanya, ayat seru dan ayat
             perintah dengan betuldalam
             pelbagai situasi
Minggu  Unit 26      1.5 Bercerita dan     1.5.2 Menceritakan sesuatu   Sistem Bahasa
32             menceritakan sesuatu   perkara yang diibaca dengan   :-kata nama am hidup
     Pendidikan Alam  perkara semula dengan   tepat , sebutan         bukan manusia
2.9.13  Sekitar      tepat menggunakan     yang jelas dan intonasi yang  -ayat tanya
-             sebutan yang jelas dan  betul menggunakan ayat     -ayat penyata
6.9.13           intonasi yang betul.   tunggal dan ayat
                           majmuk dengan betul.
                                           Kosa kata
              1.6 Berbicara untuk    1.6.3 Berbicara untuk
              menyampaikan       menyampaikan maklumat      EMK:
              maklumat tentang     dengan tepat tentang      -kreativiti dan inovasi-
              sesuatu perkara      sesuatu perkara dengan     TMK –belajar melalui
              daripada pelbagai     menggunakan ayat yang      TMK
              sumber dengan tepat    mengandungi frasa yang
              secara bertatasusila.   sesuai secara bertatasusila


              2.4 Membaca dan      2.4.3 Membaca dan memahami                 B6 DB1 E2 (2.4.3)
              memahami maklumat     maklumat yang tersirat dengan               Membaca dan
              yang tersurat dan     tepat daripada bahan                    memahami maklumat
              tersirat daripada     multimedia yang sesuai untuk                yang tersirat serta
              pelbagai bahan untuk   membuat penilaian dengan                  membuat penilaian
              memberi respons      betul.                           secara bertatasusila
              dengan betul.

              2.5 Membaca,       2.5.2 Membaca , memahami
              memahami dan       dan
              menaakul untuk      menaakul maklumat dalam
              Memindahkan        bahan grafik dan bahan bukan
              maklumat yang       grafik dengan betul.
              terdapat dalam
              pelbagai bahan
              denganbetul.

              3.2 Menulis huruf, suku  3.2.7 Menulis frasa dan ayat
              kata, perkataan, frasa  tunggal secara mekanis dalam
              dan ayat secara      bentuk tulisan
              mekanis dengan betul   berangkai dengan betul dan
             dan kemas.        kemas.

             3.5 Mencatat maklumat   3.5.2 Mencatat maklumat yang
             yang betul tentang    betul untuk membuat carta alir
             sesuatu perkara      daripada pelbagai sumber.
             daripada pelbagai
             sumber.

             5.1 Memahami dan     5.1.1 Memahami dan
             menggunakan        menggunakan kata nama am
             golongan         hidup yang merujuk bukan
             kata dengan betul     manusia dan penjodoh
             mengikut         bilangan dengan betul
             konteks.         mengikut konteks.

             5.3 Memahami dan     5.3.2 Memahami dan membina
             membina          ayat penyata, ayat Tanya
             ayat yang betul dalam   dengan kata tanya dan tanpa
             pelbagai situasi.     kata tanya, ayat seru dan ayat
                          perintah dengan betuldalam
                          pelbagai situasi


Minggu  Unit 27    1.6 Berbicara untuk    1.6.1 Berbicara untuk      Sistem Bahasa
33    Jagalah Alam  menyampaikan       mendapatkan maklumat yang    :-ayat tunggal
     Kita      maklumat tentang     tersurat dengan         -ayat majmuk
9.9.13          sesuatu perkara      tepat tentang sesuatu perkara  -imbuhan
-            daripada pelbagai     daripada pelbagai sumber
13.9.13         sumber dengan tepat    secara
             secara bertatasusila.   bertatasusila.          EMK:
                                          -kreativiti dan inovasi-
Minggu                                       TMK –belajar melalui
34            2.2 Membaca dan      2.2.1 Membaca dan memahami    TMK
             memahami perkataan,    perkataan berimbuhan awalan
16.9.13         frasa dan ayat daripada  dan berimbuhan akhiran dalam
-            pelbagai sumber      ayat daripada pelbagai bahan
20.9.13         dengan sebutan yang    bacaan
             betul.          dengan sebutan yang betul
16.9.13                2.2.3 Membaca dan memahami
(Cuti hari               ayat dalam perenggan daripada
Malaysia                pelbagai bahan bacaan dengan
)                   sebutan yang
                    betul.

       2.4 Membaca dan      2.4.1 Membaca dan memahami
       memahami maklumat     maklumat untuk mengenal pasti
       yang tersurat dan     pertautan idea dalam bahan
       tersirat daripada     multimedia bagi membuat
       pelbagai bahan untuk   ramalan dengan tepat
       memberi respons
       dengan betul.
                    2.4.2 Membaca dan memahami
                    maklumat daripada bahan
                    multimedia untuk membuat
                    penilaian dengan betul.

       3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
       kata, perkataan, frasa  ayat
       dan ayat secara      majmuk secara mekanis
       mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
       dan kemas.


       3.3 Membina dan      3.3.3 Membina dan menulis
       menulis perkataan,    jawapan pemahaman
       frasa dan ayat dengan   berdasarkan soalan
       betul.          bertumpu dengan betul.


       3.6 Menulis untuk     3.6.2 Menulis untuk
       Menyampaikan       menyampaikan maklumat
       maklumat tentang     berbentuk pengumuman
       sesuatu perkara      dengan betul menggunakan
       dengan menggunakan    bahasa yang santun.
            bahasa yang santun.

            3.7 Menghasilkan     3.7.2 Menghasilkan penulisan
            penulisan kreatif dalam  kreatif berbentuk imaginative
            pelbagai genre dengan   dan deskriptif secara berpandu
            betul.          dengan betul.


            4.2 Mengujarkan      4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
            bahasa yang indah dan   sebutan yang betul, intonasi
            menggunakan bahasa    yang jelas dan susunan idea
            badan secara kreatif   yang tepat melalui
            semasa bercerita     penceritaan secara didik
            secara didik hibur    hibur.


            4.3 Mengujarkan      4.3.2 Mengujarkan dialog
            bahasa yang indah dan   secara
            menggunakan bahasa    spontan berpandukan bahan
            badan dengan kreatif   rangsangan dengan bahasa
            melalui lakonan secara  badan yang sesuai untuk
            didik hibur        menyampaikan pengajaran
                         melalui aktiviti lakonan secara
                         didik hibur.

            5.3 Memahami dan     5.3.1 Memahami dan membina
            membina          ayat tunggal sususan biasa dan
            ayat yang betul dalam   ayat majmuk dengan betul
            pelbagai situasi.     dalam pelbagai situasi.
Minggu  TEMA 10    1.7 Berbincang dan    1.7.1 Berbincang dan       Sistem Bahasa
35    SAINS     mengemukakan       mengemukakan           :-kata hubung gabungan
     TEKNOLOGI   pendapat tentang     pandangan tentang sesuatu
23.9.13  DAN INOVASI  sesuatu perkara      perkara              EMK:
-             daripada pelbagai     menggunakan perkataan frasa   -kreativiti dan inovasi-
27.9.13  Unit 28     sumber secara       dan ayat yang sesuai daripada  TMK –belajar melalui
              bertatasusila.      pelbagai sumber secara      TMK
     Aktiviti Sains               bertatasusila.
              2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
              memahami dan       bahan grafik yang
              menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
              Memindahkan        betul.
              maklumat yang
              terdapat dalam      2.5.3 Membaca, memahami
              pelbagai bahan      dan
              denganbetul.       menaakul bahan grafik untuk
                           memindahkan maklumat
                           kepada bentuk bukan grafik
                           dengan betul.


              3.2 Menulis huruf, suku  3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
              kata, perkataan, frasa  ayat
              dan ayat secara      majmuk secara mekanis
              mekanis dengan betul   dengan betul dan kemas.
              dan kemas.


              5.1 Memahami dan     5.1.5 Memahami dan
              menggunakan        menggunakan pelbagai jenis
              golongan         kata adjektif dengan betul
              kata dengan betul     mengikut konteks.
              mengikut
              konteks.

                           5.1.6 Memahami dan
                           menggunakan kata hubung
                           gabungan dengan betul
                         mengikut konteks.
Minggu   Unit 29   1.2 Mendengar,      1.2.6 mendengar, memahami    Sistem Bahasa
36           mengecam dan       dan menyebut frasa dan ayat   -ayat tunggal susunan
      Sains dan  menyebut bunyi      dengan struktur binaan ayat   biasa dan ayat majmuk
30.9.13  Teknologi  bahasa, iaitu abjad,   yang betul dan tepat      -ayat penyata
-           suku kata, perkataan,                   -ayat tanya dengan kata
4.10.13        frasa dan ayat dengan                   tanya
            betul.                          -ayat tanya tanpa kata
                                         tanya
                                         -ayat seruan
            1.6 Berbicara untuk    1.6.1 Berbicara untuk      -ayat perintah
Minggu         menyampaikan       mendapatkan maklumat yang    -pola ayat
37           maklumat tentang     tersurat dengan
            sesuatu perkara      tepat tentang sesuatu perkara  Kosa kata umum
7.10.13        daripada pelbagai     daripada pelbagai sumber    Kosa kata istilah
-           sumber dengan tepat    secara
11.10.13        secara bertatasusila.   bertatasusila.         Aspek Seni Bahasa-
                                         lakonan
            2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
            pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
            dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola    EMK:
            yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan   -kreativiti dan inovasi-
            yang betul.        dan intonasi yang betul dan   TMK –belajar melalui
                         jelas.             TMK

            2.4 Membaca dan      2.4.1 Membaca dan memahami
            memahami maklumat     maklumat untuk mengenal pasti
            yang tersurat dan     pertautan idea dalam bahan
            tersirat daripada     multimedia bagi membuat
            pelbagai bahan untuk   ramalan dengan tepat
            memberi respons
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai   2.6.1 Membaca dan memahami
bahan sastera dan    pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang    sesuai untuk menambah kosa
sesuai bagi memupuk   kata umum dan kosa kata
minat membaca.      istilah.

3.3 Membina dan     3.3.3 Membina dan menulis
menulis perkataan,    jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan  berdasarkan soalan
betul.          bertumpu dengan betul.


3.6 Menulis untuk    3.6.1 Menulis untuk       B5 DT1 E1 (3.6.1)
Menyampaikan       menyampaikan maklumat      Menulis untuk
maklumat tentang     yang betul menggunakan      menyampaikan
sesuatu perkara     idea utama dan idea       maklumat dengan tepat
dengan menggunakan    sampingan dengan bahasa     menggunakan idea
bahasa yang santun.   yang santun.           utama dan idea
                             sampingan

4.3 Mengujarkan     4.3.1 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan  dengan
menggunakan bahasa    sebutan yang betul, intonasi
badan dengan kreatif   yang jelas dan bahasa badan
melalui lakonan secara  yang sesuai melalui lakonan
didik hibur       secara didik hibur.


5.3 Memahami dan     5.3.1 Memahami dan membina
membina         ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam  ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi.    dalam pelbagai situasi.

             5.3.2 Memahami dan membina
             ayat penyata, ayat Tanya
             dengan kata tanya dan tanpa
                          kata tanya, ayat seru dan ayat
                          perintah dengan betuldalam
                          pelbagai situasi
Minggu   Unit 30    1.5 Bercerita dan     1.5.1 Bercerita tentang sesuatu  Sistem Bahasa
38            menceritakan sesuatu   perkara dengan tepat, sebutan   :-pola ayat
      Inovasi dan  perkara semula dengan   yang jelas dan intonasi yang   -kata sendi nama
14.10.13  Reka Cipta  tepat menggunakan     betul               -
-            sebutan yang jelas dan  menggunakan ayat tunggal dan
18.10.13         intonasi yang betul.   ayat majmuk dengan betul.     EMK:
                                           -kreativiti dan inovasi-
15.10.13         1.7 Berbincang dan    1.7.1 Berbincang dan       TMK –belajar melalui
(Cuti          mengemukakan       mengemukakan           TMK
Hari           pendapat tentang     pandangan tentang sesuatu
Raya           sesuatu perkara      perkara
Haji)          daripada pelbagai     menggunakan perkataan frasa
             sumber secara       dan ayat yang sesuai daripada
             bertatasusila.      pelbagai sumber secara
                          bertatasusila
Minggu
39                         1.7.2 Berbincang dan
                          mengemukakan pendapat
21.10.13                      tentang sesuatu perkara
-                         dengan menggunakan
25.10.13                      perkataan, frasa dan ayat yang
                          betul daripada
24.10.13                      pelbagai sumber secara
(Cuti                       bertatasusila.
Keputera
an
Sultan          2.3 Membaca kuat     2.3.1 Membaca kuat pelbagai
Pahang)         pelbagai bahan bacaan   bahan bacaan yang
             dengan lancar, sebutan  mengandungi pelbagai pola
             yang jelas dan intonasi  ayat dengan lancar, sebutan
      yang betul.        dan intonasi yang betul dan
Minggu                jelas.
40

28.10.13
-
1.11.13

      2.4 Membaca dan      2.4.2 Membaca dan memahami
      memahami maklumat     maklumat daripada bahan
      yang tersurat dan     multimedia untuk membuat
      tersirat daripada     penilaian dengan betul.
      pelbagai bahan untuk
      memberi respons
      dengan betul.

      2.5 Membaca,       2.5.1 Membaca dan memahami
      memahami dan       bahan grafik yang
      menaakul untuk      mengandungi ayat dengan
      Memindahkan        betul.
      maklumat yang
      terdapat dalam      2.5.2 Membaca , memahami
      pelbagai bahan dengan   dan
      betul.          menaakul maklumat dalam
                   bahan grafik dan bahan bukan
                   grafik dengan betul.

      2.6 Membaca pelbagai   2.6.2 Membaca dan memahami
      bahan sastera dan     pelbagai bahan bacaan bukan
      bukan sastera yang    sastera untuk mendapat ilmu
      sesuai bagi memupuk    pengetahuan.
      minat membaca.

      3.7 Menghasilkan     3.7.2 Menghasilkan penulisan
      penulisan kreatif dalam  kreatif berbentuk imaginative
      pelbagai genre dengan   dan deskriptif secara berpandu
      betul.          dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan     5.1.7 Memahami dan
golongan      menggunakan kata sendi
kata dengan betul  nama dan kata seru dengan
mengikut      betul mengikut konteks.
konteks.

				
DOCUMENT INFO
Description: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM KSSR TAHUN 3