KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 RPT by nuefail

VIEWS: 443 PAGES: 10

More Info
									           Rancangan Tahunan Kajian Tempatan Tahun 6


Minggu   Tema   Topik/Subtopik    Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 1   EKONOMI  Unit 1        1. Menyenaraikan jenis    1. Membincangkan jenis-jenis
     NEGARA  Sumber Semulajadi  sumber yg terdapat di    sumber berdasarkan gambar atau
          dan Kegunaannya   Negara kita         sumber sebenar.
          A. Jenis Sumber   2. Menyenaraikan sumber   2. Membuat peta minda berkenaan
                    mineral           dengan jenis sumber semula jadi.
                    3. Menyenaraikan sumber   3. Mengumpul dan mengelas
                    hutan            gambar-gambar mengikut jenis
                    4. Menyenaraikan sumber   sumber.
                    laut             4. Melukis poster bertemakan
                                   sumber semula jadi.

 2   EKONOMI  Unit 1        1. Menamakan produk     1. Kerja berkumpulan- mencari
     NEGARA  Sumber Semulajadi  yang dihasilkan drp     maklumat dan membandingbezakan.
          dan Kegunaannya   pelbagai jenis sumber.    2. Memahami petikan sajak
          B. Hasil dan     2. Menyatakan kegunaan    3. Melengkapkan peta minda dan
          kegunaan sumber   sesuatu sumber.       borang pengurusan grafik.

 3   EKONOMI  Unit 1        1. Menyenaraikan langkah-  1. Mencari maklumt dgn merujuk BT
     NEGARA  Sumber Semulajadi  langkah penggunaan      2. Melengkapkan borang pengurusan
          dan Kegunaannya   sumber secara optimum    grafik
           - Penggunaan   2. Meramalkan sumber     3. Perbincangan dalam kumpulan
             sumber    alternative jika kehabisan  4. Pembentangan hasil perbincangan
             secara    sumber            kumpulan.
             optimum dan
             sumber
             alternatif
                                                    1
Minggu   Tema    Topik/Subtopik     Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 4   EKONOMI  Unit 2         1. Menyatakan jenis      1. Mencari maklumat di BT dan
     NEGARA  Kegiatan Ekonomi    industry di Negara kita    melengkapkan peta minda
          dan Lokasi       2. Menyenaraikan jenis    2. Gerakerja berkumpulan-
          A. Perindustrian    industry di Negara kita dan  menghasilkan iklan kreatif
                     contoh bagi setiap satu    3. Menandakan kawasan dan jenis
                     jenis industry.        industry di peta
                     3. Menamakan kawasan     4. Melengkapkan borang pengurusan
                     perindustrian dan jenis    grafik dan pembentangan.
                     industry yg terdapat di
                     kawasan tersebut.
 5   EKONOMI  Unit 2         1. Menyatakan jenis      1. Membina peta minda dgn merujuk
     NEGARA  Kegiatan Ekonomi    kegiatan pertanian di     maklumat dlm BT
          dan Lokasi       Negara kita          2. Secara berkumpulan-
          B. Pertanian;     2. Menamakan aktiviti     menandakan lokasi pertanian dip eta
          penanaman,       pertanian dan lokasinya    dan pamerkan dapatan.
          penternakan,      3. Menyenaraikan hasil yg
          perikanan       diperolehi drp kegiatan
                     pertanian
 6   EKONOMI  Unit 2         1. Menjelaskan faktor yang  1. Mengkaji peta
     NEGARA  Kegiatan Ekonomi    mempengaruhi kegiatan     2. Mencari maklumat di BT dan
          dan Lokasi       pertanian           melengkapkan borang pengurusan
          B. Pertanian; factor                 grafik dengan berbincang dengan
          yg mempengaruhi                   rakan-rakan.
          kegiatan pertanian

 7   EKONOMI  Unit 2         1. Menamakan pokok      1. Mencari maklumt di BT.
     NEGARA  Kegiatan Ekonomi    balak yang terdapat di    2. Melengkapkan borang pengurusan
          dan Lokasi       Negara kita.         grafik dan berbincang dapatan
          C. Perhutanan;     2. Menyenaraikan kawasan   bersama-sama guru
          pembalakan dan     pembalakan di Negara kita   3. Aktiviti Berkumpulan.
          kawasan        3. Menyenaraikan
          pembalakan       kegunaan daripada hasil

                                                     2
                    pembalakan.Minggu   Tema   Topik/Subtopik    Hasil Pembelajaran       Contoh Aktiviti P&P

 8   EKONOMI  Unit 2        1. Menyenaraikan mineral  1. Mencari maklumat di BT
     NEGARA  Kegiatan Ekonomi   yang dilombong di darat  2. Mengkaji peta dan melengkapkan
          dan Lokasi      dan di dasar laut.     borang pengurusan grafik
          D. Perlombongan;   2. Menamakan lokasi    3. Penerangan dan perbincangan
          sumber mineral,   perlombongan mineral di
          lokasi dan pusat   Negara kita
          pemprosesan     3. menyenaraikan pusat
                    pemprosesan petroleum
                    dan gas asli

 9   EKONOMI  Unit 3        1. Menyatakan jenis2    1. Rujuk BT utk mencari maklumat
     NEGARA  Sumbangan      pekerjaan berdasarkan   tentang jenis pekerjaan
          Kegiatan Ekonomi   kegiatan ekonomi      2.Sesi pembentangan di depan kelas
          A. Kepentingan    2. menyatakan bagaimana  3. Mengkaji perniagaan syarikat dgn
          Kegiatan Ekonomi;  kegiatan ekonomi dapat   merujuk BT dab melengkapkan
          Menyediakan     menambahkan hasil     borang TOC
          peluang pekerjaan  pendapatan negara

 10   EKONOMI  Unit 3        1. Menjelaskan kegiatan  1. Merujuk BT dan mengkaji teks
     NEGARA  Sumbangan      ekonomi yg memberikan   penerangan
          Kegiatan Ekonomi   sumbangan kepada      2. Mengkaji pembangunan di Proton
          A. Kepentingan    pembangunan Negara     City, Tg Malim, perak.
          Kegiatan Ekonomi;  2. Menghuraikan      3. Secara berkumpulan mencari
          Menambahkan     pembangunan sesuatu    maklumat dan menghuraikan
          pendapatan Negara,  kawasan berdasarkan    pembangunan sesuatu kawasan
          membangunkan     kegiatan ekonomi      4. Menyediakan dan
          Negara dan                   membentangkan laporan.
          membangunkan
          kawasan.


                                                   3
Minggu   Tema   Topik/Subtopik     Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 11   EKONOMI  Unit 4        1. Menjelaskan implikasi  1. Mencari maklumat drp BT
     NEGARA  Implikasi Kegiatan  kegiatan ekonomi      2. Mengkaji gambar dan
          Ekonomi Terhadap   terhadap alam sekitar    membandingbezakan
          Alam Sekitar     2. Menyenaraikan      3. Secara berkumpulan, mencari
          A. Kesan; Perubahan  perubahan landskap akibat  maklumat drp BT dan menyediakan
          Landskap       daripada kegiatan ekonomi  laporan dlm borang pengurusan
                                   grafik
                                   4. Pembentangan
                                   5. Pemerhatian di sekitar sekolah

 12   EKONOMI  Unit 4        1. Menyatakan punca     1. Mengkaji gambar dan penerangan
     NEGARA  Implikasi Kegiatan  berlakunya pencemaran    oleh guru
          Ekonomi Terhadap   akibat daripada kegiatan  2. Secara berkumpulan, merujuk BT
          Alam Sekitar     ekonomi           utk mendapatkan maklumat dan
          A. Kesan;       2. Menghubungkaitkan    menyediakan dapatan
          Pencemaran      kesan pencemaran      3. Menlengkapakan borang
                     terhadap tumbuhan,     pengurusan grafik dlm kumpulan
                     hidupan laut, haiwan dan  dgn merujuk BT
                     manusia
 13   EKONOMI  Unit 4        1. Menghuraikan aktiviti  1. Mengkaji gambar
     NEGARA  Implikasi Kegiatan  ekonomi yang        2.Perbincangan dan soal jawab
          Ekonomi Terhadap   menyebabkan kepupusan    3. Merujuk BT dan melengkapak
          Alam Sekitar     flora dan fauna       borang TOC dan
          A. Kesan;       2. Meramalkan akibat    membentangkannya
          Kepupusan flora dan  daripada kepupusan
          fauna.        sumber terhadap kegiatan
                     ekonomi                                                     4
Minggu   Tema    Topik/Subtopik    Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 14   EKONOMI   Unit 4        1.Menyatakan langkah2    1. Penerangan konsep
     NEGARA   Implikasi Kegiatan  pemeliharaan dan      2. Melengkapkan lembaran kerja dgn
           Ekonomi Terhadap   pemuliharaan alam sekitar  merujuk BT
           Alam Sekitar     2. Menyatakan langkah2   3. Memahami peta minda dan
           B. Cara mengatasi;  pemeliharaan dan      berbincang
           Pemeliharaan dan   pemuliharaan alam sekitar  4. Secara berkumpulan mencari
           pemuliharaan     dalam setiap kegiatan    maklumat dlm BT berdasarkan kad
                     ekonomi           tugasan dan membentangkannya di
                                   depan kelas
                                   5. Permainan Kad Perkataan
                                   Tersembunyi

 15   KEJAYAAN  UNIT 5        1. Menjelaskan peranan   1. Penerangan dan soaljawab
     DAN     Kemerdekaan     Bahasa Melayu dlm      2. Secara berkumpulan merujuk BT
     KEBANGGA  Malaysia       mewujudkan kerjasama    mencari maklumat berdasarkan kad
     AN NEGARA  A. Ke Arah      antara kaum di Malaysia   arahan
           Kemerdekaan;     2. Menyatakan bahasa    3. Pembentangan wakil kumpulan,
           Kerjasama antara   Melayu sebagai bahasa    guru membimbing dan member
           kaum dan Bahasa   rasmi Negara        penerangan lanjut semasa
           Melayu sbg bahasa  3. menjelaskan kebebasan  pembentangan.
           rasmi        beragama dan
                     kepercayaan yang
                     diamalkan oleh rakyat
                     Malaysia
                     4. Menjelaskan budaya
                     kaum2 di Malaysia
 16   KEJAYAAN  UNIT 5        1. Menjelaskan       1. Merujuk BT, penjelasan dan

                                                   5
     DAN    Kemerdekaan      kepentingan pilihanraya   bersoaljawab oleh guru
     KEBANGGA Malaysia        1955            2. Menyenaraikan nama tokoh dgn
     AN NEGARA A. Ke Arah       2. Menyenaraikan tokoh   merujuk BT dan beri pendapat
          Kemerdekaan;      yang menyertai       3. Menyesuaikan kad2 maklumat yg
          Pilihanraya 1955    rombongan mendapatkan    disediakan
          dan Rombongan     kemerdekaan         4, Menyanyikan lagu ‘Malaysia
          Merdeka 1955.     3. Menghuraikan peristiwa  Berjaya”
                     kea rah kemerdekaan
                     mengikut kronologi
Minggu   Tema    Topik/Subtopik    Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 17   KEJAYAAN  UNIT 5        1. Menyatakan tarikh dan  1. Mencari maklumat bagi menjawab
     DAN     Kemerdekaan     tempat perisytiharan    soalan dgn merujuk BT
     KEBANGGA  Malaysia       kemerdekaan         2. membuat catatan mengikut
     AN NEGARA  B. Pengisytiharan  2. Menghuraikan peristiwa  urutan masa peristiwa bersejarah
           Kemerdekaan;     perisytiharan        sepertimana dlm gambar
           Perisytiharan    kemerdekaan         3. Secara berkumpulan mengkaji
           kemerdekaan dan   3. Menyenaraikan tokoh   tokoh2 pejuang kemerdekaan
           Tokoh Kemerdekaan  yang terlibat dgn      4. Menghasilakn biodata TAR dgn
                     perjuangan kemerdekaan   merujuk BT
                     4. Biodata Tunku Abd
                     Rahman sebagai Bapa
                     Kemerdekaan

 18   KEJAYAAN  Unit 6        1. Menyatakan tokoh     1. Melengkapkan borang pengurusan
     DAN     Pembentukan     pencetus idea        grafik tentang peristiwa yang
     KEBANGGA  Malaysia       pembentukan Malaysia    berkaitan dgn tokoh pencetus idea
     AN NEGARA  A. Latar Belakang;  2. Menyatakan negeri    pembentukan Malaysia
           Idea pembentukan   dalam gagasan awal     2. Menandakan negeri2 dlm peta
           Malaysia, gagasan  pembentukan Malaysia    3. Menyatakan tujuan gagasan dgn
           awal dan tokoh2   3. Menjelaskan tujuan    merujuk BT dan kemukakan jawapan
                     gagasan awal        di hadapan kelas

                                                   6
                      pembentukan Malaysia    4. Mencari maklumat tentang tokoh2
                      4. Menyenaraikan tokoh   yg terlibat dlm gagasan awal
                      yang terlibat dalam    pembentukan Malaysia dan
                      pembentukan Malaysia    lengkapkan borang pengurusan
                                   grafik.
Minggu   Tema    Topik/Subtopik     Hasil Pembelajaran       Contoh Aktiviti P&P

 19   KEJAYAAN  Unit 6        1. Menyatakan tarikh    1. Meneliti teks dlm BT dan buat
     DAN     Pembentukan      pembentukan Malaysia    pernyataan berkaitan
     KEBANGGA  Malaysia       2. Menyenaraikan anggota  2. Aktiviti main peranan sebagai
     AN NEGARA  B. Peristiwa     yang menyertai       pemimpin gagasan awal
           Pembentukan      pembentukan Malaysia    pembentukan Malaysia
           Malaysia;       pada 16 September 1963   3. Melabelkan peta
           Perisytiharan dan   3. Menyenaraikan anggota  4. Melengkapkan borang pengurusan
           keanggotaan      yang menyertai Malaysia  grafik tentang tarikh dan peristiwa
           Malaysia       selepas 9 Ogos 1965    mengikut kronologi
                      4. Menjelaskan peristiwa
                      pembentukan Malaysia
                      secara kronologi

 20   KEJAYAAN  Unit 7        1. Menyenaraikan      1. Melengkapkan borang pengurusan
     DAN     Warisan Negara    bangunan yang menjadi   grafik dgn maklumat tentang
     KEBANGGA  A. Warisan Sejarah;  warisan kebanggaan     Bangunan Sultan Abd Samad
     AN NEGARA  Bangunan       Negara           2. Mencari maklumat di BT utk

                                                    7
           bersejarah-      2. menjelaskan usaha2    membina peta minda tentang usaha
           pemeliharaan dan   pemeliharaan dan      pemeliharaan dan pemuliharaan
           pemuliharaan     pemuliharaan bangunan2   3. Perbincangan dan soal jawab.
                      bersejarah
 21   KEJAYAAN  Unit 7        1. Menyatakan jenis     1. Merujuk BT utk mencari maklumat
     DAN     Warisan Negara    sumber sejarah       tentang jenis sumber sejarah dan
     KEBANGGA  A. Warisan Sejarah;  2. Menyenaraikan      bina peta minda
     AN NEGARA  Sumber sejarah.    penemuan yang dijadikan   2. Penjelasan guru tentang artifak
                      sumber sejarah       sejarah
                      3. Menghuraikan       3. Mencari maklumat tentang
                      kepentingan sumber     penemuan yg dijadikan sumber
                      sejarah           sejarah Negara kita dan bentangkan
                                    hasil dapatan di kelas.
                                    4. Merujuk BT utk cari maklumat
                                    tentang kepentingan sumber sejarah
                                    & senaraikannya dlm borang
                                    pengurusan grafik


Minggu   Tema    Topik/Subtopik     Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 22   KEJAYAAN  Unit 7        1. Menamakan bidang2    1. Secara berkumpulan
     DAN     Warisan Negara    seni yang menjadi warisan  menyenaraikan warisan kesenian
     KEBANGGA  B. Warisan      Negara           Negara dgn merujuk BT dan bentang
     AN NEGARA  Kesenian; Bidang   2. Menyenaraikan cara    di kelas
           Kesenian.       mengekalkan warisan     2. Mencari maklumat dlm BT tentang
                      kesenian          cara mengekalkan warisan kesnian
                      3. Menyenaraikan langkah  3. Mencari maklumat dlm BT tentang
                      memperkenalkan warisan   langkah2 memperkenalkan warisan
                      kesenian          kesenian dan bentangkan hasil
                      4. Menjelaskan       dapatan di kelas
                      kepentingan warisan     4. Rujuk BT utk mencari maklumat
                      kesenian kpd masyarakat   tentang kepentingan warisan
                                    kesenian, buat sumbang saran dan
                                    bentang di kelas


                                                    8
 23   KEJAYAAN  Unit 8        1. Menyatakan perkara2   1. Penerangan tentang konsep
     DAN     Malaysia dan     yg membawa kpd       demokrasi
     KEBANGGA  Kejayaannya     kesejahteraan Negara    2. Secara berkumpulan, merujuk BT
     AN NEGARA  A. Kesejahteraan   2. Menyatakan maksud    utk dapatkan maklumat tajuk2 yg
           Negara; Amalan    demokrasi          diberi dan sediakan dapatan dlm
           demokrasi dan    3. Menghuraikan       bentuk nota ringkas.
           kepentingannya    kepentingan mengekalkan   3. Pembentangan dan mencatat
                     amalan demokrasi.      maklumat dlm borang pengurusan
                                   grafik
 24   KEJAYAAN  Unit 8        1. Menjelaskan       1. Rujuk BT utk mengetahui
     DAN     Malaysia dan     kepentingan mengadakan   kepentingan mengadakan
     KEBANGGA  Kejayaannya     pilihanraya         pilihanraya, melengkapkan jadual
     AN NEGARA  A. Kesejahteraan   2. Menghuraikan proses   dan bentang di kelas
           Negara;       pilihanraya yang diadakan  2. Main peranan sebagai wakil rakyat
           Kepentingan     di Negara kita       3. Rujuk BT utk mencari maklumat
           Pilihanraya                   tentang proses pilihanraya
                                   4. Menyusun kad maklumat
Minggu   Tema    Topik/Subtopik    Hasil Pembelajaran        Contoh Aktiviti P&P

 25   KEJAYAAN  Unit 8        1. Menamakan ketua     1. Rujuk BT, dengar penerangan
     DAN     Malaysia dan     kerajaan peringkat pusat  guru dan kaji gambar yg ditunjukkan
     KEBANGGA  Kejayaannya     dan negeri         2. Memadankan nama dan
     AN NEGARA  A. Kesejahteraan   2. Menyatakan bidang    kedudukan negeri2 dlm Malaysia dip
           Negara; Kerajaan   kuasa kerajaan pusat dan  eta
           Pusat dan Kerajaan  kerajaan negeri       3. Melengkapkan borang pengurusan
           Negeri                      grafik
                                   4. Rujuk BT utk mencari maklumat
                                   tentang bidang kuasa antara
                                   kerajaan pusat dan negeri serta
                                   melengkapkan borang pengurusan
                                   grafik

                                                    9
   26  KEJAYAAN  Unit 8       1. Menjelaskan langkah2  1. mendengar dan memahami
     DAN     Malaysia dan    mewujudkan dan       penerangan guru tentang cara2
     KEBANGGA  Kejayaannya     mengekalkan perpaduan   mencapai perpaduan
     AN NEGARA  A. Kesejahteraan  negara           2. Rujuk BT utk mendapatkan
           Negara; Perpaduan               maklumat tentang langkah2
           kaum                      mewujudkan dan mengekalkan
                                   perpaduan dan bina peta minda
                                   4. Melengkapkan lembaran kerja
                                   TOC dan buat pembentangan di
                                   kelas.

   27  KEJAYAAN  Unit 8       1. Menyatakan usaha2    1. Mendengar penjelasan berserta
     DAN     Malaysia dan    tingkatkan kemakmuran   contoh oleh guru
     KEBANGGA  Kejayaannya     Negara           2. Mengkaji gambar dan mencatat
     AN NEGARA  B. Kemakmuran    2. Menamakan kegiatan   maklumat
           Ekonomi;      ekonomi yang        3. Rujuk BT utk mendapatkan
           Pengeluaran     mendatangkan        maklumat tentang MSC dan
           Negara.       pendapatan Negara     sediakan dapatan dlm bentuk peta
                     3. Menyatakan       minda
                     kepentingan        4. Aktiviti stesen maklumat
                     telekomunikasi
                     4. Menyatakan kemudahan
                     yg kerajaan sediakan utk
                     tingkatkan perkhidmatan
                     perhubungan dan
                     pengangkutan.

ybs2012
                                                   10

								
To top