de an bao ve moi truong chi tiet - cong ty moi truong cao ngnuyen xanh by CôngTYMôiTrường

VIEWS: 8 PAGES: 2

									WWW.TinTucMoiTruong.ComĐề án bảo vệ môi trường chi tiết
1. Đề án BVMT chi tiết bao gồm những nội dung chính sau đây:
a) Mở đầu
b) Mô tả cơ sở đang hoạt động: Tên cơ sở đang hoạt động; chủ cơ sở, địa chỉ liên hệ; vị trí địa lý
(ranh giới, tọa độ); quy mô; công nghệ sản xuất/vận hành; máy móc, thiết bị; thống kê nguyên
liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng; sản phẩm đầu ra và các nội dung cần thiết khác có liên quan
đến môi trường;
c) Đánh giá về việc thực hiện công tác BVMT của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng cho đến thời
điểm đang hoạt động hiện tại; lý do không lập báo cáo ĐTM, không lập Đề án BVMT trước đây;
hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác (nếu có, kèm theo bản sao
không cần công chứng); những tồn tại, khó khăn (nếu có);
d) Thống kê các loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất; báo cáo và đánh giá các biện
pháp phòng ngừa, xử lý chất thải (biện pháp công trình và biện pháp phi công trình) đã và đang
áp dụng;
đ) Các thành phần môi trường, đối tượng kinh tế - xã hội đã, đang và sẽ bị tác động bởi cơ sở
đang hoạt động;
e) Kế hoạch quản lý môi trường hằng năm (bao gồm các nội dung về quản lý, quan trắc môi
trường; chế độ tự kiểm tra và báo cáo) của cơ sở;
f) Kết luận, kiến nghị và cam kết.
2. Cấu trúc và yêu cầu nội dung cụ thể của Đề án BVMT chi tiết được quy định tại Phụ lục 1
kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Lấy ý kiến đối với hoạt động của cơ sở
1. Chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 đến UBND cấp xã nơi
cơ sở đang hoạt động để xin ý kiến.
2. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Chủ
cơ sở, UBND cấp xã có trách nhiệm trả lời chủ cơ sở bằng văn bản, quá thời hạn này mà không
có ý kiến trả lời thì được hiểu là hoạt động sản xuất cũng như tác động của cơ sở đối với môi
trường, xã hội là bình thường.
Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết
1. Chủ cơ sở gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết đến cơ quan có
thẩm quyền tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.
2. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị của Chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;
b) Bảy (07) bản Đề án BVMT chi tiết được đóng thành quyển có gáy cứng, có trang bìa và trang
phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này và một (01) bản được ghi trên
đĩa CD; trong trường hợp cơ quan thẩm định có văn bản yêu cầu gửi thêm số lượng bản đề án,
Chủ cơ sở có trách nhiệm đáp ứng theo yêu cầu.
         Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầu tư Cao Nguyên Xanh
        Add : 14/88 Đường 19, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp HCM
               Hotline : +84919940018
     Website : www.caonguyenxanhgroup.com- www.tintucmoitruong.com
WWW.TinTucMoiTruong.Com
Tags: tu van moi truong, dich vu moi truong, cong ty moi
truong


       Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầu tư Cao Nguyên Xanh
      Add : 14/88 Đường 19, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp HCM
              Hotline : +84919940018
    Website : www.caonguyenxanhgroup.com- www.tintucmoitruong.com

								
To top