Украинская версия (~850Кб) by StephenDonald

VIEWS: 41 PAGES: 16

									Система державного регулювання безпечності харчових
     продуктів в Україні: на шляху вдосконалення

               Альберто Крісколо і Санжар Ібрагімов
                  Проект IFC “Ділове середовище
               та розвиток підприємництва в Україні”

    Міжнародна конференція “Реформа системи харчової безпеки:
           міжнародний досвід та пропозиції для України”
                       Київ, 18 Травня 2009 р.
          Загальний огляд

Мета: сприяти діалогові зацікавлених осіб щодо реформи
 системи регулювання безпечності харчових продуктів


Структура:
• Сільськогосподарський потенціал та інвестиційний клімат в
 Україні
• Законодавча та регуляторна база щодо безпечності харчових
 продуктів
• Ключові питання: стандарти, сертифікація, перевірки
• Національні установи із безпечності харчових продуктів
• Пропозиції для законодавців


                2
Сільськогосподарський потенціал України не
      використовується …
 Україна має потенціал для того, щоб стати одним із
 найбільших світових виробників харчових продуктів …
   ...але продуктивність залишається доволі слабкою

              3
       … через слабкий інвестиційний клімат …
   Слабкий інвестиційний клімат в Україні стримує інвестиції та
   необхідну модернізацію сільського господарства та
   харчопереробної промисловості

   Легкість ведення бізнесу у 2009 р.
                ВВП, дол. США на д.н.

 5     Німеччина              54,910

 3       США              46,040
 1      Сінгапур         32,470
 4     Гонг Конг         31,610

 2   Нова Зеландія        28,780

145      Україна  2,550

181 Республіка Конго  140


 Джерело: DB 2009; World Bank data, 2007;


                             4
 …та не гармонізоване законодавство щодо безпеки
        харчових продуктів …
Невідповідність міжнародним стандартам якості та безпеки продуктів
харчування несприятливо впливає на експорт та продуктивність
                        Продуктивність значно відстає від
Експорт до ЄС та інших розвинених ринків    потенційно можливої, що вказує на
     складає лише 11.6%          можливість значного покращення


                      5
          Законодавча структура
• Законодавство з безпеки     • Не визначені принципи координування
 харчової продукції        діяльності між контролюючими
 фрагментоване та не        установами
 систематичне (до 17 законів, що • Мінімальне застосування АРККТ,
 регулюють харчову сферу)     простежуваності, та контролю на основі
• Не відповідає міжнародним     управління ризиками
 зобов’язанням щодо СОТ

Основні принципи законодавства ЄС із харчових продуктів:
•Інтегральний підхід «від лану до столу»
•Відстежуваність кормів, тварин та продуктів харчування
•Застосування методу аналізу ризиків (включає оцінку ризиків, повідомлення про
 ризики та управління ризиками)
•Застосування принципу попередження, якщо це виправдано
•Інтегрована система контролю або один державний орган, який відповідає за
 організацію контролю за дотриманням законодавства згідно із принципом «від лану
 до столу».

                    6
Законодавство із безпеки харчових продуктів України та ЄС:
  Українське законодавство та практика         Законодавство ЄС та практика його
           його впровадження:          впровадження:
  1. Відсутність організаційної та фінансової бази для  1. Створені законодавчі умови, що дозволяють надавати
здійснення вичерпних досліджень у сфері безпечності    науково обґрунтовану інформацію особам, які ухвалюють
                   харчових продуктів  рішення щодо безпечності продуктів харчування.

 2. За своєю природою українське законодавство про    2. Законодавець намагається відшукати баланс між
 харчові продукти використовує принцип «презумпції    необхідністю захисту споживачів та інтересами операторів
 винуватості». Воно наділяє представників державних    ринку. Приклад: принцип належного виконання своїх
 контролюючих органів повноваженнями одноосібно     зобов’язань (належної сумлінності), що використовується в
  вирішувати, чи порушило конкретне підприємство    законодавстві Великої Британії. Відповідно до цього
  норми, та застосовувати до нього штрафні або інші   принципу, виробник може бути звільнений від санкцій,
                       санкції.   якщо зможе довести, що здійснив усе від нього залежне,
                             щоб виконати вимоги закону.

 3. Відсутні чіткі механізми або принципи координації   3. Держави — члени ЄС створили або знаходяться в процесі
      дій різноманітних регуляторних органів на   створення єдиних контролюючих органів або інтегрованих
    національному рівні. Відсутній чіткий розподіл  систем контролю усього ланцюга виготовлення продукту
 повноважень між контролюючими органами. Не існує     відповідно до принципу «від лану до столу», починаючи з
   єдиного контролюючого органу у сфері контролю    поля і закінчуючи роздрібною торгівлею. Регламент
   безпечності харчової продукції або інтегрованої   Європейського парламенту та Ради 882/2004 від 29 квітня
     системи контролю за продуктами харчування.    2004 р. передбачає чіткі принципи та механізми побудови і
                             функціонування національної системи контролю харчових
                             продуктів.
                             7
 Законодавства із безпеки харчових продуктів України та ЄС:
  Українське законодавство та практика        Законодавство ЄС та практика його
          його впровадження:         впровадження:
   4. Постійно зростає кількість адміністративних  4. Як правило, виробники сплачують лише за ті види
 послуг (якими підприємства змушені скористатися   адміністративних послуг, які не стосуються переважної
      для дотримання вимог законодавства та   більшості підприємств на ринку харчових продуктів.
              контролюючих органів).   Наприклад, за здійснення додаткових заходів державного
                            контролю у випадку порушень законодавства, виявлених під
5. В українському законодавстві відсутній системний  час виконання звичайних процедур з офіційного контролю.
     і прозорий механізм оцінки впливу та (або)
 перегляду законодавства про безпечність харчових   5. Існує законодавча основа для системного перегляду
                     продуктів.  законодавства про безпеку харчової продукції, в тому числі і
                            через консультації з широким колом зацікавлених осіб.
     6. Для будь-якого виду продукції, яка має
   вироблятися серійно, необхідно затверджувати   6. Затвердження нормативних документів та отримання дозволу
             нормативну документацію.   на розміщення на ринку передбачається лише для товару, який
                            може бути кваліфікований як «новітній харчовий продукт». У
  7. Періодично необхідно в обов’язковому порядку   всьому ЄС щороку реєструють не більше кількох десятків
 проводити сертифікацію (і повторну сертифікацію)   новітніх харчових продуктів.
                     продуктів.
                            7. Сертифікація використовується майже виключно для
 8. Ветеринарна сертифікація передбачена для всіх   експортно-імпортних операцій (тільки якщо цього вимагає
видів продуктів тваринного походження (у тому числі  країна, до якої імпортують продукцію).
 продуктів переробки, виготовлених із сировини, яка
             вже перевірялася раніше).  8. Обов’язковою є перевірка всіх живих тварин перед забоєм та
                            туш після забою. Отримання ж ветеринарного документу на
                            перероблену продукцію, призначену для внутрішнього ринку,
                            як правило, не є обов’язковим.


                             8
  Законодавства із безпеки харчових продуктів України та ЄС:
  Українське законодавство та практика      Законодавство ЄС та практика його
          його впровадження:       впровадження:

   9. Кожен інгредієнт харчового продукту має  9. Для трансакцій на внутрішньому ринку ЄС кількість
      супроводжуватися значною кількістю   обов`язкових документів значно менша. У деяких
     обов’язкових документів. Це спричиняє  випадках паперові документи не вимагаються взагалі
      експоненціальне збільшення кількості  (завдяки електронному документообігу).
 документів, які оператори ринку мають готувати
   (отримувати) впродовж харчового ланцюга.

 10. Функція контролю здійснюється двома, або,   10. Офіційний контроль конкретного виробника
 для продуктів тваринного походження, трьома    виконується, як правило, одним контролюючим органом. У
   контролюючими органами, які, як правило,   деяких випадках залучаються інші контролюючі органи,
   перевіряють дотримання майже однакових    але вони здійснюють перевірки стосовно інших правових
                    вимог.   вимог, що не дублюються з першими.

   11. Не існує національного плану контролю  11. Національний план контролю безпечності харчових
  харчових продуктів з щорічною звітністю про  продуктів формулюється контролюючим органом
його виконання із боку державних контролюючих   (органами) і супроводжується щорічними звітами про
                    органів.  виконання.

  12. Лише обмежена кількість випробувальних   12. Всі випробувальні лабораторії, які здійснюють аналізи
лабораторій відповідає стандарту ISO 17025, хоча  для цілей державного контролю, повинні відповідати
Україна прийняла еквівалентний йому державний   стандарту ISO 17025.
                    стандарт.                           9
        Регуляторна структура

 Українське законодавство щодо безпечності харчових
 продуктів є результатом стратифікації та повільної
 гармонізації старих санітарних норм (СанПіН), стандартів на
 продукти (близько 15000 ГОСТів), ветеринарних вимог та
 норм на харчові продукти.

 Ключові питання:

• Де-факто обов'язкові стандарти на харчові продукти

• Обов'язкова сертифікація харчових продуктів

• Обтяжлива система контролю харчової продукції: перевірки
               10
   Фактично застарілі обов'язкові стандарти
    Система стандартів ГОСТ/ДСТУ (близько 15000), успадкована від
    радянських часів, переважно невідповідає сучасним стандартам,
     українському законодавству та зобов'язанням перед СОТ:

• Торговельні бар'єри: ГОСТ/ДСТУ не
 визнаються на ринках країн ОЕСР і
 обмежують доступ до них українських
 продуктів

• Бар'єри на шляху інновацій: негнучкі
 стандарти ГОСТ/ДСТУ перешкоджають
 інноваційним продуктам та технологіям
 (тільки 3% компаній впроваджують
 стандарти для покращення якості)

• Зайві витрати для бізнесу: повна гармонізація із системою добровільних стандартів
 СОТ та ЄС призведе до скорочення витрат на 50%                     11
   Обов'язкова сертифікація харчових продуктів
 Обов'язкову сертифікацію харчових продуктів було введено в Україні у 1993 р.,
  з метою охорони здоров’я та безпеки громадян та їх захисту від продуктів
     сумнівної якості. Але наразі система має наступні проблеми:

• Невідповідність зобов'язанням у рамках СОТ: у відповідності зі вступом до СОТ уся
 імпортована харчова продукція не підлягає сертифікації. Це створює нерівні умови для
 національних виробників.

• Зайвий тягар для бізнесу:
 сертифікація не визнається за межами
  СНД, а експорт має відповідати
  вимогам з безпеки харчової
  продукції ЄС (додаткові витрати - 15%)


• Не забезпечується безпека харчової продукції:
 небезпечні продукти не видаляються під час сертифікації, і досягають кінцевого ринку
 (1,074 тони небезпечної харчової продукції у першій половині 2008 р.)                      12
  Система контролю безпеки харчових продуктів:
          перевірки
   Контроль безпеки харчових продуктів в Україні дуже обтяжливий та
   складний, незважаючи на це, він не досягає кращих результатів, аніж
     загалом сфера охорони здоров’я та безпеки. Характерні риси:

• Контролюючі органи не застосовують при перевірках критерії оцінки ризиків

• Необхідність кращого визначення
 обґрунтування і процедур
 проведення перевірок

• Необхідність кращого розподілу
 відповідальності та координації
 між контролюючими органами

• Необхідність критеріїв оцінки
 роботи контролюючих органів на основі об'єктивних показників безпеки харчової
 продукції, а не кількості перевірок та стягнутих штрафів                     13
     Установи із контролю безпечності харчових
           продуктів в Україні
      Загалом інституційна система контролю харчової безпеки в Україні
              характеризується наступним:

• Нечітка організаційна структура
  на національному рівні з огляду
  на дублювання функцій
  контролюючими органами

•  Потреба у системі кращого
  планування для належної оцінки
  ефективності та результатів

• Надмірний адміністративний
  тягар для бізнесу з огляду
  на велику кількість і слабку
  координацію контролюючих
  органів
                     14
Пропозиції для осіб, які приймають рішення
          15
Дякуємо за увагу!

  Sibragimov@ifc.org

  Aсriscuolo@ifc.org

 ifc.org/Ukraine/bee
      16

								
To top