مجسمات ونماذج by sabrigooda

VIEWS: 5 PAGES: 77

									           ‫א‬‫א‬‫א‬
         ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
           ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 


  ٢٠٤
                       ٢٠٤                  ‫א‬
                                             W،،‫א‬‫א‬،‫א‬
                                                      
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                  
                                 K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬   
                    K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                                    
 ‫א‬??? ?‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
               K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 K‫א‬
                                                      
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                       
                       ٢٠٤                  ‫א‬
                                                                                  
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   
‫א‬،‫א‬،‫א‬
                                    
‫א‬٢٥٠٠‫א‬‫א‬‫א‬KK‫א‬‫א‬
J F‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                   K‫א‬EE‫א‬KK…– 
                                                      
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ 
  ‫א‬   ،‫א‬‫א‬  ،‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬   
‫א‬‫א‬   ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬  K‫א‬
    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
            W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                       
                        K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
             K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
          K‫א‬‫ א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                      
                       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
                                    ‫א‬‫א‬‫א‬
                                  ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                                    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                           
                     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
١
       ‫א‬‫א‬               ٢٠٤              ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                   ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                        K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
            W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                    
                      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                                                    
                   ٪١٠٠‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
                                     KW‫א‬‫א‬
                                                    
                                            W‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬‫א‬ •
                                          K‫א‬‫• א‬
                                  K‫א‬‫א‬‫• א‬
                                                    
                        K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                    
                            -١-
       ‫א‬‫א‬                ٢٠٤                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                              ‫א‬‫א‬‫א‬W
                                                          
‫א‬ ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬‫א‬  ‫א‬ ‫א‬‫א‬ 
‫א‬‫א‬ K ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬
                                               W‫א‬‫א‬
                                                          
                                   Drafting Tool‫א‬‫א‬‫א‬J    ١–١
                                                     
                                     
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                   
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                          
–‫א‬‫א‬‫א‬FW‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                      
                         E١FE‫א‬–‫א‬‫א‬
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                   ‫א‬‫א‬E١F

 E٢F‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬ •
                                                       

                                                          
                                                          
                                                          
                      ‫א‬E٢F


                            -٢-
        ‫א‬‫א‬               ٢٠٤              ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                   ‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬ •
                                
                
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 E٣FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                                                    K
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
             ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣F
                            
 ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                    
                                       
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                          ‫א‬‫א‬E٤F‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                     ‫א‬‫א‬‫א‬E٤F
                                                      
                                    ‫א‬‫א‬‫א‬J ٢–١
               
 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                   W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                              -٣-
       ‫א‬‫א‬               ٢٠٤             ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                           W‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬J ١–٢–١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬:Matte knife ‫• א‬
                                   
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬
            
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         
‫א‬K‫א‬(Vinyl Cutting mat)‫א‬
                 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٥F
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                           
                           
                      ‫א‬‫א‬E٥F
                                                     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫• א‬
                                      
                                   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                           
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬E٦F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                              K‫א‬
                                                     
                                                     

                             -٤-
       ‫א‬‫א‬               ٢٠٤               ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                                         
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٦F
                            
‫א‬‫א‬‫א‬Wscissors‫• א‬
                     
                                   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٧F
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                            
                      ‫א‬E٧F
                                                      
                                      ‫א‬J ٢–٢–١
‫א‬  ،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬  ‫،א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬،‫א‬
        K‫א‬‫א‬‫א‬E٨F‫א‬K‫א‬‫א‬
                                                    
                                     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣–١

‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ 
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
                                                    
                              -٥-
       ‫א‬‫א‬                 ٢٠٤             ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                      ‫א‬‫א‬‫א‬E٨F
                                                      
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                                    
                                      
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
        E٩F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                                                      
                                                    
                                                    
                                                      

                                                      
                      ‫א‬‫א‬‫א‬E٩F
                                                      
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W((Hot glue gunFF‫א‬‫א‬ •
 
       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٠F‫א‬
                                                    
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫• א‬
                        
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    K‫א‬E١١F‫א‬
                             -٦-
       ‫א‬‫א‬                ٢٠٤             ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                                       
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                        ‫א‬‫א‬E١٠F

                                                   
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                       ‫א‬‫א‬‫א‬E١١F
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫• א‬
                                        
                     ‫א‬‫א‬E١٢F‫א‬K‫א‬‫א‬
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                       ‫א‬‫א‬‫א‬E١٢F
                                                     
                             -٧-
       ‫א‬‫א‬             ٢٠٤               ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬J ٤–١
                                                
                                     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                W‫א‬‫א‬،‫א‬
                                                  
       E١٣FW‫א‬ •
                                                  
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                 ‫א‬E١٣F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،W‫• א‬
                                      
                                    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٤F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

                                                    
                                                    
                         
              ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٤F
                                                    
                           -٨-
       ‫א‬‫א‬               ٢٠٤             ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                      ‫א‬W
                                    
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
            
‫א‬،، ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                       
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                   W‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
                                    ‫א‬‫א‬J ١–٢
                                      
،‫א‬٨٠C١٢٠٧٠C١٠٠F‫א‬
                            E١٥FKE٧٥C١١٠
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                           
                      ‫א‬‫א‬E١٥F

                                      ‫א‬J ٢–٢
                                 
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
         E١٦FK‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                   ‫א‬‫א‬E١٦F                             -٩-
        ‫א‬‫א‬               ٢٠٤                 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                          ‫א‬J ٣–٢
                            
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                          
‫א‬J ‫א‬J ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬E١٧F‫א‬‫א‬
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                           
                 ‫א‬E١٧F

                                             ‫א‬J ٤–٢
            
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                        
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                    K‫א‬،
                           - ١٠ -
                   ‫א‬‫א‬‫א‬
                 ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          
         ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
٢


             -١-
    ‫א‬‫א‬                ٢٠٤                ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                          
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                   K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
            W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
               K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬        •

                              K‫א‬‫א‬‫א‬      •

                                                      
                 K٪١٠٠‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                                    W‫א‬‫א‬
                                                      
                                          W‫א‬‫א‬
                                   K‫א‬‫א‬ •
                                        K‫א‬‫א‬      •

                                 K‫א‬‫א‬‫א‬    •

                                                      
                       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                         - ١١ -
    ‫א‬‫א‬                ٢٠٤                 ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                 ‫א‬‫א‬‫א‬W
                                                
                         
J ‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬–‫א‬،E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬ 
                                
،‫א‬‫א‬‫א‬،‫…א‬‫א‬
                                    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                   W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

                                 
‫א‬،W‫א‬J ١J ١
    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
                                            
  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٨F‫א‬K‫א‬
            ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٨F

                             
‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬J ٢–١
                                   
‫א‬‫א‬‫א‬E١٩F‫א‬K‫א‬‫א‬
                                              ‫א‬
                 ‫א‬‫א‬E١٩F
                         - ١٢ -
    ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                 ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                 
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬J ٣–١
‫א‬‫א‬‫א‬E٢٠F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  K‫א‬
             ‫א‬‫א‬‫א‬E٢٠F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬J ٤–١
                                
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                 
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢١F‫א‬K‫א‬‫א‬
                                                        K
                          
                          
          ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢١F

،‫א‬‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٥–١
          
‫א‬‫א‬‫א‬E٢٢F‫א‬K‫א‬
                              K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                          - ١٣ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٠٤              ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                                       
                                               
     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٢F

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬J ٦–١
            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٣F‫א‬
      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٣F
                       - ١٤ -
    ‫א‬‫א‬                ٢٠٤                  ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                 ‫א‬‫א‬W
                                                       
                                   
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                             
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F ‫א‬
                               
‫א‬‫א‬‫א‬KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                         
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬KK‫א‬

                   ‫א‬        ‫א‬
                    ١٠ : ١          O
                    ٥٠ : ١          S
                   ١٠٠ : ١          HO
                   ١٢٥ : ١          TT
                   ٢٠٠ : ١          N
                   ٢٥٠ : ١          Z

            ‫א‬‫א‬‫א‬E١F
                          - ١٥ -
                                      ‫א‬‫א‬‫א‬
                                    ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                                      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                             
                      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
٣
        ‫א‬‫א‬               ٢٠٤             ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                     
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                             KEKKKKKKK––‫א‬F

                  W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                           K‫א‬‫א‬‫א‬      •

                           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

                   ٪١٠٠‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

                                    K W‫א‬‫א‬

                                            W‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬‫א‬ •
                                       K‫א‬‫א‬    •

                   KE………‫א‬––F‫א‬‫א‬‫א‬        •

                                K‫א‬‫א‬‫א‬    •                        K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                           - ١٦ -
        ‫א‬‫א‬                 ٢٠٤             ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                       ‫א‬‫א‬W
                               
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                        W‫א‬

                           (PRESENTATIN     MODEL)  W‫א‬‫א‬J ١–١
                                                     
                                    
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                        
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                     
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                                       
،E‫א‬–‫א‬–‫א‬F‫א‬‫א‬،
      K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٤F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
                            
                            
              ‫א‬‫א‬E٢٤F


                            - ١٧ -
         ‫א‬‫א‬                ٢٠٤            ‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                     (STUDY MODEL)‫א‬‫א‬‫א‬J    ٢–١
                                                       
                                     
 ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                         
 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                       KE‫א‬–‫א‬–‫א‬F
                    W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                               (MASSING MODEL) ‫א‬‫א‬J    ١–٢–١
                                                      
                           
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                      
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                         
 E٢٥F‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                 
                                            K
                       ‫א‬‫א‬E٢٥F


                            - ١٨ -
        ‫א‬‫א‬                ٢٠٤                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                (SITE CONTOR MODEL)      ‫א‬‫א‬J ٢–٢–١

                                            
‫א‬،E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                              E٢٦FK‫א‬‫א‬
                                                    
                                        ‫א‬E٢٦F

                           (CONTEXT MODEL) ‫א‬‫א‬‫א‬J          ٣–٢–١
                                                         
     
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                      
                           K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٧F‫א‬
                     ‫א‬‫א‬‫א‬E٢٧F

                            - ١٩ -
        ‫א‬‫א‬               ٢٠٤               ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                         (INTERIOR MODEL) ‫א‬‫א‬‫א‬J ٤–٢–١
                                     
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                E٢٨FK‫א‬
                                                  
                      ‫א‬‫א‬‫א‬E٢٨F

                        (FAÇADE MODEL) ‫א‬‫א‬J ٥–٢–١
                                         
‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                  
       K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٩F‫א‬KE‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬–‫א‬–
                     ‫א‬E٢٩F
                           - ٢٠ -
        ‫א‬‫א‬                ٢٠٤           ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                              (SECTION MODEL)‫א‬‫א‬J   ٦–٢–١
                                                    
                        
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                  
‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                            
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                 KE٣٠F‫א‬K………‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                     ‫א‬‫א‬E٣٠F

                    (STRUCTURE MODEL) ‫א‬‫א‬J ٧–٢–١
            
 K‫א‬‫א‬‫א‬E٣١F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                      ‫א‬‫א‬E٣١F
                            - ٢١ -
        ‫א‬‫א‬               ٢٠٤                ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

                                   ‫א‬J ١–٢
                    W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

                                         ‫א‬J ١–١–٢
                                                         
                          
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
                                   
،‫א‬‫א‬‫א‬
                       
،١٠٠W١‫א‬‫א‬،٥٠W١
W١١٠٠٠W١٥٠٠W١F‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬E٢٠٠٠
          K‫א‬‫א‬،‫א‬

                                         ‫א‬‫א‬J ٢–١–٢
                                                        
                           
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢F‫א‬K‫א‬‫א‬

                                  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢–٢
                                                        
 
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                      
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
‫א‬E–––‫א‬–
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢F‫א‬‫א‬
                                                    K‫א‬
                                                        


                           - ٢٢ -
       ‫א‬‫א‬               ٢٠٤              ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                  
     ‫א‬         ‫א‬       ‫א‬      
    ‫א‬–         ١٠٠J ٥٠W١   ‫א‬‫א‬    ١
            –
                  ٤٠٠J ٢٠٠–١٠٠W١   ‫א‬‫א‬   ٢
      ‫א‬J           ١٠٠J ٥٠W١      ‫א‬    ٣
                 ٥٠٠J ١٠٠W١    ‫א‬‫א‬‫א‬    ٤
         –‫א‬‫א‬
       J ‫א‬
                 ٥٠J ٢٥W١   ‫א‬‫א‬‫א‬    ٥
        ‫א‬
                ‫א‬       ٥٠J ٢٥W١    ‫א‬‫א‬    ٦
     ‫א‬–           ٢٥J ١٠W١    ‫א‬‫א‬    ٧
            J
                  ٢٥J ١٠W١     ‫א‬‫א‬    ٨
                


      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢F
                          - ٢٣ -
                            ‫א‬‫א‬‫א‬
                          ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                            ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                   
               ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
٤


                      - ١٧ -
      ‫א‬‫א‬‫א‬            ٢٠٤               ‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                   
        W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
           KE‫א‬J –‫א‬–F‫א‬‫א‬‫א‬ •
               K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                                                 
                K٪١٠٠‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                              K‫א‬W‫א‬‫א‬
                                                   
                                         W‫א‬‫א‬
                               K‫א‬‫א‬‫• א‬
                                     K‫א‬‫א‬ •
                                     K‫א‬‫• א‬
                                       K‫א‬‫א‬‫• א‬
                                         K‫א‬ •
                                                   
                     K‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬W‫א‬‫א‬
                        - ٢٤ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٠٤                 ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                             
                 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

    
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                              
‫א‬،،‫א‬
                                
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                     
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                        W
                                                         
                            (Flat Plat)‫א‬‫א‬J ١–١
  
‫א‬‫א‬‫א‬
                                   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
            
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                                         
                                 (Contoured Plat)‫א‬‫א‬J   ٢–١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
      
F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 
K‫א‬‫א‬‫א‬،E‫א‬‫א‬
            K‫א‬‫א‬‫א‬E٣٢F‫א‬
                                                         
                               (Hillside Plat)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J  ٣–١
                                
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
   
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                 
٪٥٠H‫א‬٪٥٠F،‫א‬‫א‬‫א‬
 
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،EHE‫א‬F‫א‬H

                            - ٢٥ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٠٤                 ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                         E٣٣F‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                        K
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

                ‫א‬‫א‬‫א‬E٣٢F

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٣F                                                          
                                                          
                                                          
                            - ٢٦ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٠٤                ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                          ‫א‬‫א‬‫א‬W
                                                          
                        
‫א‬،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                               
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
                                                W‫א‬‫א‬‫א‬
                                                          
                                            ‫א‬J ١–٢

E––‫א‬–F‫א‬‫א‬                      
                         
‫א‬‫א‬E٢F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                            
                                ‫א‬J ٢–٢
                                             
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
،E‫א‬KKKKKK‫–א‬‫–א‬ ‫א‬‫–א‬‫א‬‫א‬F‫א‬
‫א‬ ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬     
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                   KE‫א‬–‫א‬–‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
                                                          
                                 ‫א‬–٣–٣
          W‫א‬‫א‬
                                                            
                                            ‫א‬‫א‬J ١–٢–٣
،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                  •

K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                            KE٣٤F
                                                        
                            - ٢٧ -
       ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٠٤               ‫א‬
   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                     
                                                   
                                                   
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
           K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٤F
‫א‬‫א‬،٤٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                 
                                    
،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                               
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E٣٥F‫א‬ .‫א‬
            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٦F
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
          ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٥F
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                          
                          
          ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣٦F
                                                     

                          - ٢٨ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٠٤                ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                                   ‫א‬–٢–٢–٢
                                                       
                 
،EF‫א‬‫א‬‫א‬
           
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
                                                      W
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫• א‬
                           
                                    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫• א‬
                                    
                            
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                      
K‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
                    ‫א‬ J ٣–٢–٢
                                   
٥٠L١‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                 W‫א‬
                                         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٥٠L١‫א‬
٥٠{٢L١‫א‬‫א‬‫א‬E٣٩FE٣٧F‫א‬E
                                 
‫א‬،٢L١‫א‬W‫א‬J
                                       
C٧٥٧٥C٧٥‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
                                                    K٩٠
                           - ٢٩ -
          ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٠٤               ‫א‬
      ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                      
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                     ‫א‬E٣٧F
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                   K‫א‬E٣٨F
                                                      
                                                      

                             
                      ‫א‬‫א‬‫א‬E٣٩F
  ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
   
  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٤L١–١٦L٣‫א‬
                       
  ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬E‫א‬F
                             
  ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                           
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K٤٥‫א‬
                             - ٣٠ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬              ٢٠٤                 ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                             
E٤٠F‫א‬K‫א‬‫א‬ ،
                K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                ‫א‬‫א‬‫א‬E٤٠F
                                       
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٤
                                    
‫א‬،،٨L١‫א‬
                                                KE٤١F
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٤١F
                                                         
                                 
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬ J ٥
                           
١٦L١،٨L١‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬                            - ٣١ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٠٤                ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                       ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٦
‫א‬E٤٢F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                     K‫א‬‫א‬‫א‬E٤٣F‫א‬،‫א‬
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                    ‫א‬‫א‬E٤٢F

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                    ‫א‬‫א‬E٤٣F
                                   
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬J ٧
                    
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    
٤L١‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 
،‫א‬‫א‬،،
               
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬١٦L١‫א‬
                      
       K‫א‬‫א‬E٤٤F‫א‬K‫א‬
                                                      
                           - ٣٢ -
       ‫א‬‫א‬‫א‬            ٢٠٤              ‫א‬
   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                         
                         
                         
                ‫א‬‫א‬E٤٤F
                            
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬J ٨
              
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                               
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                      
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                    
‫א‬‫א‬E٤٥F‫א‬KK‫א‬
   K‫א‬‫א‬٩٠C٧٥٤L٣‫א‬،‫א‬
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                         
                         
                 ‫א‬‫א‬E٤٥F
                                                 

                         - ٣٣ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٠٤                ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
                             ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–١–٣
                                                         
                             
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
                                     W‫א‬‫א‬
                                                        
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫• א‬
                                    
            K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫• א‬
                 
                
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                     
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
                                     K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                          K
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫• א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
             K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                    
                         
K،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬W‫• א‬
   
                              
‫א‬، ،‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

                           - ٣٤ -
        ‫א‬‫א‬‫א‬             ٢٠٤                ‫א‬
    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                                   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
                                             K‫א‬

،‫א‬،‫א‬ W‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                            
           
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬
                                     
‫א‬‫א‬K‫א‬
                                              K

                   K‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                            
                                 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                  K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
                                     ‫א‬‫א‬J ٢–٣
                                               
                         
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
                                         W‫א‬‫א‬
                                                      
            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                               K‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                           
                         K‫א‬‫א‬‫א‬،
                                                    
                                                      


                          - ٣٥ -
       ‫א‬‫א‬‫א‬            ٢٠٤              ‫א‬
   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬                                    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
                                                 
                                  
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،(Modeling Program)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
(Plotter)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،(Laser Cutting Machine) ‫א‬
                         
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE‫א‬KKKKKK‫א‬–‫א‬–‫א‬–‫א‬F
                                   W‫א‬‫א‬
                                                   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                                       
(Rendering Software)‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
               
                      (Rendering Engine)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
                                            K
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،(Solid Modelling)
 ‫א‬ ،‫א‬ F ‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬  ‫א‬
                              KE‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬
                                                   
                         - ٣٦ -
                     ‫א‬‫א‬‫א‬
                   ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
                     ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
          
          ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
٥
        ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                                  W‫א‬‫א‬
      K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                       
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
        K‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬
                                                                                       
                                                 W‫א‬
                  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                           ‫٥١ ﺳﻢ‬
                                                                                       
                                                                                       
                                                                        ‫٨ ﺳﻢ‬             
                                                                                       
                                                    ‫٢١ﺳﻢ‬                                 
                                                                                       
                                                                                 W
   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                            - ٣٧ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                           
                                                    
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
      ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
      ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                    ‫א‬
                         ‫א‬‫א‬‫א‬ •
                               K‫א‬‫א‬‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                            K‫א‬‫א‬
                         ‫א‬‫א‬‫א‬ •
                         ‫א‬‫א‬‫א‬
                                      K
                                               ‫א‬
                                                           
                                                           
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J                          :‫ﺎت‬  ‫ﻣﻼﺣﻈ‬

 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
                        J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                           
                                                           
                                                           
                          - ٣٨ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
      ‫א‬‫א‬                                                                                            ٢‫א‬‫א‬
                                                            W‫א‬‫א‬
                                          K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬
                                                                                K‫א‬
                                                                                      
                                          W‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                      
                                                                             •
                                                                         •
                                                                           ‫א‬ •
                                                                            ‫א‬ •
                                                                            •
                                                                      •
                                                                         •
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


                                           - ٣٩ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                        ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                          
                                                   
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                 ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
      ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                    ‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                         ‫א‬‫א‬
                                           K‫א‬
                         ‫א‬‫א‬  •
                               K‫א‬‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                            
                         ‫א‬‫א‬
                                            K‫א‬
                                                ‫א‬
                                                          
                                                       
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                          
                                                          
                                                          
                          - ٤٠ -
 ‫א‬‫א‬                ٢٠٤                   ‫א‬
‫א‬‫א‬                                                ٣‫א‬‫א‬
                                       W‫א‬‫א‬
       K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                               K‫א‬‫א‬–‫א‬
                                                   
                                        W‫א‬
                  W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
          ‫א‬‫א‬           ‫א‬
                                         
                                         
                                         

                                         
                                         
                                         

                                         
                                         
                                         

                                         
                                         
                                         
                                         


                      - ٤١ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                       ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                          
                                                   
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
       ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                    ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                                           ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬  •
                                    
                          ‫א‬
                                                K
                                                ‫א‬
                                                          
                                                          
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

                                                          
                          - ٤٢ -
        ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                 ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                              ٤‫א‬‫א‬
                                                                                       
                                          W‫א‬‫א‬
                
  ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                K‫א‬
                                                                                       
                                                     W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                          K‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬–‫א‬
                                                                                       
                                            W‫א‬
                                      
  ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                  W‫א‬
              ‫א‬‫א‬‫א‬                            ‫א‬
                                                                            
                                                                            

                                                                            
                                                                            

                                                                            
                                                                            

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                                 W
   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                            - ٤٣ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                       ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                          
                                                  
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
      ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
      ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                    ‫א‬
                         ‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                  K‫א‬‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                                           K‫א‬
                                               ‫א‬
                                                          
                                                       
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

                                                          
                                                          
                          - ٤٤ -
        ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                             ٥‫א‬‫א‬
                                                                                       
                                             W‫א‬‫א‬
               KE‫א‬––F‫א‬
                                                                                       
                                             W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                            K‫א‬–––‫א‬
                                                                                       
                                                   W‫א‬
                         W‫א‬‫א‬‫א‬١L‫א‬‫א‬
                                                                                       
                                K٢٠‫א‬٥‫א‬                             J ١
                                                       K١٠                  J ٢
                      K١٥‫א‬‫א‬٨                                J ٣
                      K١٥‫א‬‫א‬٨                                 J ٤
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                W
   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                                                                       

                                            - ٤٥ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                           
                                                           
                                                    
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
       ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                    ‫א‬
                         ‫א‬‫א‬  •
                                  K‫א‬
                         ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                      K‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                            K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                ‫א‬
                                                           
                                                         
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                           
                                                           
                                                           


                          - ٤٦ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                               ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                           ٦‫א‬‫א‬
                                                                                     
                                         W‫א‬‫א‬
                   
 H‫א‬HF‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                         E‫א‬KKKKKKKKKKK
                                                                                     
                                       W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
               K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                     
                                           W‫א‬
                                    
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    W‫א‬‫א‬‫א‬
              K١٥H٢٥‫א‬٦‫א‬J ١
                             
        ١٦‫א‬‫א‬٨H١٥J ٢
                                                                                    K
                                              
        ‫א‬H١٥‫א‬‫א‬٨ J ٣
                                                            K٢٥‫א‬٦
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                         
                                                                              W
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

                                          - ٤٧ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                            
                                                     
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
        ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                    ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬  •
                                   K‫א‬
                          ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                      K‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                             K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                ‫א‬
                                                            
                                                         
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                            
                                                            
                                                            

                                                            
                           - ٤٨ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                 E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                      E‫א‬‫א‬F
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                                    W‫א‬
  ‫א‬–‫א‬‫א‬–‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE‫א‬
                           
 J ‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬F،E٠‫א‬‫א‬
                                        
  ‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      K‫א‬‫א‬E‫א‬
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


                                           - ٤٩ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                            
                                                     
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
        ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                    ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                          ‫א‬‫א‬‫א‬
                                            K
                          ‫א‬‫א‬ •
                                        ‫א‬‫א‬
                                                ‫א‬
                                                            
                                                         
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                           - ٥٠ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                         
                        E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                                                                      
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                             W‫א‬
         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK                                           - ٥١ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
        ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                   ‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                               K‫א‬‫א‬‫א‬
                         ‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                           K‫א‬
                         ‫א‬ ‫א‬ •
                                    
                                     K‫א‬
                                                ‫א‬
                                                           
                                                         
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                          
                          - ٥٢ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                     E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                                                                      
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                           W‫א‬
    K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٥٣ -
   ‫א‬‫א‬                    ٢٠٤                       ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                        ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                    
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                  LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                  ١٠
      ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
       ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                      ‫א‬
                           ‫א‬‫א‬ •
                               
                           ‫א‬‫א‬‫א‬
                                             K‫א‬
                                                 ‫א‬
                                                            
                                                         
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                            
                            
                            
                       
                            - ٥٤ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                     E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬‫א‬F
                                                                                      
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                            W‫א‬
               
  ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                         K
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٥٥ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                       ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                  
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W ‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
      ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
       ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                    ‫א‬
                         ‫א‬‫א‬ •
                             
                         ‫א‬‫א‬‫א‬
                                 K‫א‬‫א‬‫א‬
                                               ‫א‬
                                                          
                                                       
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                          - ٥٦ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                     E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                                                                      
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                               W‫א‬
            K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٥٧ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                       ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                   
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                             LLW‫א‬J
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                 ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
        ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                    ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                                K‫א‬‫א‬
                                                ‫א‬
                                                          
                                                          
  J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                           - ٥٨ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                 E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                                              W‫א‬
                                         K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                      
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٥٩ -
   ‫א‬‫א‬                     ٢٠٤                        ‫א‬
  ‫א‬‫א‬                                                         ‫א‬‫א‬‫א‬
                                                      
     J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                    LLW‫א‬
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                    ١٠
      ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
       ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
             ‫א‬                        ‫א‬
                            ‫א‬‫א‬ •
                                      K‫א‬‫א‬
                                  K‫א‬‫א‬‫א‬ •
                                                   ‫א‬
                                                              
                                                           
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                             
                             
                             
                      
                             - ٦٠ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                     E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                                       W‫א‬
                          K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                                   
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٦١ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                    
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
        ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                    ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                                K‫א‬‫א‬
                             K‫א‬‫א‬‫א‬ •
                          ‫א‬‫א‬ •
                                       K‫א‬‫א‬
                                                ‫א‬
                                                           
                                                         
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
  J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                          
                           
                           - ٦٢ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                     E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                                                      
                                              W‫א‬
             K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٦٣ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                         ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                      ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                     
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
       ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
        ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
              ‫א‬                    ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                          ‫א‬‫א‬
                                       K‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                           ‫א‬‫א‬‫א‬
                          ‫א‬ ‫א‬ •
                                       
                                 K‫א‬‫א‬
                                                ‫א‬
                                                          
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
  J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                           - ٦٤ -
       ‫א‬‫א‬                              ٢٠٤                                ‫א‬
       ‫א‬‫א‬                                                                                 E١٥FE٧F‫א‬‫א‬
                                     E‫א‬‫א‬F
                                              W‫א‬‫א‬
                ١٠٠L١‫א‬
                                                                                      
                                 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬–––‫א‬
                                                            W‫א‬
                                             K‫א‬‫א‬‫א‬
                                                                               W
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                                           - ٦٥ -
   ‫א‬‫א‬                  ٢٠٤                       ‫א‬
   ‫א‬‫א‬                                                     ‫א‬‫א‬‫א‬

                                                   
      J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬‫א‬
                                LLW‫א‬
       J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                ١٠
      ‫א‬٪٧٠W‫א‬‫א‬J J J J J J J J W‫א‬
       ‫א‬٪١٠٠W‫א‬‫א‬
                     ‫א‬                      ‫א‬
                          ‫א‬‫א‬ •
                               
                          ‫א‬‫א‬
                                       K‫א‬
                                                ‫א‬
                                                          
                                                       
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J W‫א‬
                                                          
                           - ٦٦ -
   ‫א‬‫א‬              ٢٠٤               ‫א‬
                                                    
1 - Mills, Criss B.,(2000), Designing with Models: A Studio Guide to Making and
Using Architectural Design Models., John Wiley & Sons, Inc, New York.

2 - Kicklighter, Clois E, (1995), Architecture: Residential Drawing and Design. The
goodheart-Willcox Company, inc. Illinois.

3 - Weidhaas, Ernest R. & Wedhaas, Mark D., (1999), Residential Architecture: Design
& Drafting. Delmar Publishers, New York.

.
                      - ٦٧ -
‫א‬                 ٢٠٤                   ‫א‬
                                                                                     
     ‫א‬                ‫א‬
       ١                                
       ١        ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
       ٢                         ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
        ٩                           ‫א‬W
                          ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
      ١٢                     ‫א‬‫א‬‫א‬W
      ١٥                 ‫א‬‫א‬W
            ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
      ١٧                         ‫א‬‫א‬W
      ٢٢          ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
                  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
      ٢٥             ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
      ٢٧              ‫א‬‫א‬‫א‬W
      ٣٤        ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
      ٣٦            ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
      ٣٧                    ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
      ٦٧                               ‫א‬‫א‬
                     
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

        ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

       ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

								
To top