ნაწილი 2 by StephenDonald

VIEWS: 337 PAGES: 18

									   mcire da saSualo sawarmoebis urTierToba mTavrobasTan
     mcire da saSualo
     sawarmoebis urTierToba
     mTavrobasTan
     ZiriTadi daskvnebi:

     ■ mcire da saSualo sawarmoebis umravlesobam uaryofiTad Seafasa
      xelisuflebis is oficialuri organoebi, romlebTanac maT uSualod
      mouwiaT urTierToba. sawarmoebis umravlesobam gaakritika, aseve,
      adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebi, radgan maT ver moaxerxes
      biznesisTvis xelSemwyobi pirobebis Seqmna.


     ■ respondentTa didma umravlesobam (89%) ganviTarebisa da ucxouri
      investiciebis mozidvis yvelaze damabrkolebel faqtorad arastabiluri
      sakanonmdeblo garemo daasaxela. 2003 wels miRebul iqna 75 kanonze meti,
      ramac gavlena moaxdina mcire da saSualo sawarmoebis muSaobaze; aman, Tavis
      mxriv, kidev meti arastabiluroba SesZina saqmian garemos.


     ■ 2004 wlisTvis mcire da saSualo sawarmoebis mxolod mcire nawili
      (15%) iyo biznes da profesiuli asociaciebis wevri. Tumca, kompaniebma
      gamoxates mzadyofna, gaeRoT saxsrebi informaciuli da sakonsultacio
      momsaxurebisTvis.


     ■ saerTo jamSi, qarTuli mcire da saSualo zomis sawarmoebi optimisturad
      arian ganwyobilni momavlis mimarT da Semdgomi 12 Tvis ganmavlobaSi elian
      saqmiani garemos gaumjobesebas.
18                 biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                     mcire da saSualo sawarmoebis urTierToba mTavrobasTan
damokidebuleba / ganwyoba saxelisuflebo organoebis mimarT

kompaniebis ganviTarebis mxardaWeris kuTxiT respondentebma yvelaze dabali Sefaseba misces
im saxelisuflebo organoebs (sagadasaxado da sabaJo organoebi), romlebTanac maT pirda-
piri kontaqti hqondaT TavianTi ekonomikuri saqmianobisas. isini SesamCnevad TavSekavebulni
iyvnen TavianT SefasebebSi centraluri xelisuflebis sxva organoebis mimarTac8.
mcire da saSualo sawarmoebis umravlesobam gaakritika adgilobrivi xelisuflebis
organoebi, radgan maT ver moaxerxes biznesisTvis xelSemwyobi pirobebis Seqmna. respon-
dentTa TiTqmis 80%-s ar sjera, rom xelisuflebis warmomadgenlebi adgilze zrunaven
samarTliani saqmiani garemos Seqmnaze. or mesamedze mets hgonia, rom adgilobrivi xelis-
ufalni xels uSlidnen investiciebis mozidvasa da biznesis ganviTarebas.   (procentuli maCvenebeli respondentebisa, romlebic eTanxmebian CamoTvlil mosazrebebs)
8
  prezidentisa da premier-ministris gundisa da parlamentis maRali reitingi SeiZleba ganpirobebuli iyo kvlevis momentSi
  arsebuli situaciis gamo, rodesac isini pirdapir asocirebulni iyvnen revoluciis liderebTan.

                                                              19
   mcire da saSualo sawarmoebis urTierToba mTavrobasTan
     adgilobrivi biznes-garemos Sefasebisas azrTa saintereso sxvadasxvaoba dafiqsirda
     regionebis mixedviT. magaliTad, miuxedavad imisa, rom mewarmeebis azriT, biznesisTvis
     saukeTeso garemo TbilisSia, qvemoT moyvanili cxrilis Tanaxmad, biznesis ganviTarebis-
     Tvis gamoCenili Zalisxmevis Sefasebisas Tbilisis xelisuflebam erT-erTi yvelaze da-
     bali qula miiRo.

     cxrili 5.    biznes-garemos Sefaseba regionebSi
             (procentuli maCvenebeli respondentebisa, romlebic eTanxmebian gamoTqmul mosazrebas)

                                0-25%         26-50%             51-75%                76-100%
                                                                          samegrelo da zemo
                                                        raWa-leCxumi da


                                                                 samcxe-javaxeTi
                                        mcxeTa-TianeTi


                                                qvemo-qarTli


                                                        qvemo svaneTi
                                                                                    Sida qarTli


                                                                                           Tbilisi
                              imereTi
                                                                          svaneTi
                                   kaxeTi
                          guria
     biznes-garemo Cems regionSi
     ukeTesia, vidre saqarTvelos sxva
     regionebSi

     saxelmwifo qonebaze dawesebuli
     renta zomieria


     miwaze dawesebuli renta zomieria     adgilobrivi xelisuflebis
     gadawyvetilebebi xels ar uSlis
     biznesis ganviTarebas

     xelisufleba xels uwyobs axali
     biznesebis Camoyalibebas


     biznes-garemo xels uwyobs
     investiciebis mozidvasa da
     biznesis ganviTarebas

     adg. xelisuflebis organoebi
     zedmiwevniT icaven centraluri
     xelisuflebis kanonebs

     infrastruqtura xels uwyobs
     biznesis ganviTarebas


     adgilobrivi marTvis organoebi
     xels uwyoben biznesis ganviTarebas
     biznesisTvis Tanabari pirobebis SeqmniT
20                         biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
               mcire da saSualo sawarmoebis urTierToba mTavrobasTan
mewarmeTa mxridan kanonmdeblobis codna

mewarmeebs miaCniaT, rom icnoben im kanonebs, romlebic gavlenas axdenen maT samewarmeo
saqmianobaze. kvlevis mixedviT 80%-ze mets egona, rom hqonda saqarTvelos biznes-kanon-
mdeblobis saTanado codna.            .
warmodgenili maCveneblebi, TavisTavad, sakmaod maRal doneze warmoaCens qarTvel me-
warmeebs. Tumca, miuxedavad imisa, rom umetesoba icnobda maT saqmianobasTan dakavSire-
bul moqmed kanonebs, maTi codna mainc SezRuduli iyo.

mcire da saSualo sawarmoebi sakanonmdeblo cvlilebebis Sesaxeb informaciis misaRe-
bad, ZiriTadad, medias eyrdnobodnen. vinaidan media mxolod zogad informacias iZleva
sakanonmdeblo siaxleebze, sawarmoebis xelmZRvanelTa mier bevri kanonis siRrmiseuli
arcodna swored mediaze amgvari dayrdnobiT SeiZleba aixsnas.

mewarmeebi konsultaciebisTvis yvelaze xSirad megobrebsa da kolegebs mimarTavdnen da
ara oficialur sakanonmdeblo biuletenebs. kvlevam aseve aCvena, rom rCevebisTvis mcire
da saSualo sawarmoebis warmomadgenlebi, yvelaze iSviaTad, iuristebsa da biznes-asocia-
ciebs mimarTavdnen (albaT, imis gamo, rom es momsaxureba Zviria).
miuxedavad imisa, rom kompaniebi srulad ar arian informirebulni sakanonmdeblo cvlilebe-
bis Sesaxeb, maTi absoluturi umravlesoba (89%), SeSfoTebuli iyo aseTi xSiri cvlilebebiT.
2003 wels miRebul iqna 75 kanonze meti, romlebic gavlenas axdendnen mcire da saSualo sa-
warmoebis funqcionirebaze. amasTan, es maCvenebeli ar moicavs Setanil cvlilebebs wesebsa da
debulebebSi, romelic, Tavis mxriv, ufro gazrdida cvlilebebis saerTo ricxvs. gamokiTxvis
Tanaxmad, kompaniaTa 89%-s arastabiluri sakanonmdeblo garemo miaCnda ganviTarebisa da
ucxouri investiciebis mozidvis erT-erT yvelaze seriozul damabrkolebel faqtorad.
                                               21
   mcire da saSualo sawarmoebis urTierToba mTavrobasTan
     biznes-asociaciebSi gawevrianeba

     gamokvlevam cxadyo, rom mcire da saSualo sawarmoebis umravlesoba (85%) ar iyo gawevri-
     anebuli romelime biznes-asociaciaSi, Tumca ar unda ugulvebelvyoT biznes-asociaciis
     roli. msoflio bankis mier gamoqveynebuli moxsenebis mixedviT: “biznes-asociaciis Camoya-
     libebiT mcire da saSualo sawarmoebs SeuZliaT maT sididesTan dakavSirebuli probleme-
     bis mogvareba da sakuTari konkurentunariani poziciebis gaumjobeseba... biznes-asocia-
     ciebs SeuZliaT mcire da saSualo sawarmoebis zrdis mxardaWera Sesabamisi momsaxurebis
     (moTxovnis mixedviT) pirdapiri uzrunvelyofiTa da aseve sakuTari lobisturi kampaniis
     warmoebiT (ukeTesi garemos Sesaqmnelad). amgvari `ormagi rolis~ Sesrulebis saSualebas
     biznes-asociaciebs maTi specifika aZlevs, arian ra isini saSuamavlo, damakavSirebeli da
     TviTregulirebadi organoebi. swored am Zlieri mxareebis unikaluri kombinaciis wyalo-
     biT, bizness-asociaciebs SeuZliaT mocemul qveyanaSi xeli Seuwyon sawarmoTa zrdas~.9
     “praqtikuli sargeblis ararseboba” daasaxeles argawevrianebis mTavar mizezad mcire
     da saSualo sawarmoebma, romlebic ar iyvnen biznes-organizaciebis wevrebi. ufro metic,
     40%-ze metma, saerTod, ar icoda saqarTveloSi biznes-organizaciebis arsebobis Sesaxeb.
     biznes-asociaciebSi mcire da saSualo sawarmoebis dabali gawevrianebis miuxedavad, sawarmoe-
     bi mzad iyvnen gadaexadaT iseTi momsaxurebisTvis, rogorsac, Cveulebriv, aseTi asociaciebi
     sTavazoben TavianT wevrebs. es faqti miuTiTebs, rom saqarTveloSi arsebobs moTxovna biznes-
     asociaciebze, magram kompaniebi maTSi ar wevriandebian, vinaidan msgavsi moqmedi asociaciebi
     sasurvel momsaxurebas ar sTavazoben TavianT klientebs, an am momsaxurebis xarisxi dabalia.

     6
       msoflio banki, biznes-organizaciebis SesaZleblobebis ganviTareba: saxelmZRvanelo proeqtis menejerebisaTvis, 2003, gv. 9.22                         biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
               mcire da saSualo sawarmoebis urTierToba mTavrobasTan
momavlis Sefaseba

saerTo jamSi, qarTuli mcire da saSualo sawarmoebi optimisturad iyvnen ganwyobilni
momavlis mimarT. kvlevis mixedviT 70%-ze mets sjeroda, rom biznes-garemo Semdgomi 12
Tvis ganmavlobaSi gaumjobesdeboda, amasTan, 2004 wels 65%-iT mogebis gazrdas elodebo-
da. kiTxvaze, daiwyebdnen Tu ara, gamokiTxulebi sakuTar bizness Tavidan, rom miscemodaT
maT amis saSualeba, 77%-ma dadebiTi pasuxi gasca.
 rekomendaciebi:

 1. kanonebisa da debulebebis samuSao variantebis ganxilvaSi biznes-sazogadoebis
  CarTvis praqtikis SemoReba.
 2. sakanonmdeblo cvlilebebis ganxorcielebamde eqvsTviani saadaptacio periodis
  SemoReba.
 3. mcire da saSualo zomis sawarmoebis mxardamWeri im RonisZiebebis ganxilva da
  gaumjobeseba, romlebic SemoTavazebulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis
  organoebis mxridan.
                                             23
   dabegvra
     dabegvra
     2004 wlis 22 dekembers, kvlevis dasrulebis Semdeg, parlamentma miiRo axali saga-
     dasaxado kodeqsi, romelmac gaamartiva sagadasaxado sistema da daawesa Semcire-
     buli sagadasaxado tarifebi. vinaidan sawarmoTa gamokiTxva am cvlilebamde mox-
     da, kvlevis SedegebSi ar asaxula mcire da saSualo sawarmoebisaTvis sagadasaxado
     kodeqsis SesaZlo dadebiTi efeqti. Tumca kvlevis Sedegebi gamoxatavs mcire da
     saSualo sawarmoebis zogad damokidebulebas dabegvrisadmi da warmoaCens arse-
     bul problemebs, romlebic yuradsaRebi unda iyos xelisuflebisTvis.


     ZiriTadi daskvnebi:

     ■ gamokiTxulTa 80%-ze meti Tvlida, rom axali sagadasaxado kodeqsis
      miRebamde dabegvra “rTuli” da “Zalian problematuri” iyo. yvelaze
      seriozul problemebad dasaxelda maRali sagadasaxado tarifebi (95%),
      gadasaxadebis simravle (90%) da arastabiluri sagadasaxado kanonmdebloba
      (88%)10.


     ■ rogorc respondentebma aRiares, saqarTveloSi gadasaxadebisagan Tavis
      aridebis done dsT-s qveynebSi arsebul yvelaze maRal maCvenebels aRwevda.
      mcire da saSualo sawarmoebis mxolod 7% acxadebda, rom maTi msgavsi
      kompaniebi saxelmwifos ar umalavdnen Semosavlebs.


     ■ mcire da saSualo sawarmoebis mxolod 7% iyenebda mcire biznesisaTvis
      dawesebul dabegvris gamartivebul reJims, romelic xelisuflebam,
      koreqtirebis nacvlad, 2004 wlis dekemberSi saerTod gaauqma.


     ■ 2004 wlis dekemberSi, miRebuli iqna axali sagadasaxado kodeqsi, romelmac
      gaamartiva sagadasaxado sistema da Seamcira sagadasaxado ganakveTebi.
      Tumca, kodeqsis efeqturoba jer kidev dasamtkicebelia. mravali
      kiTxvis niSania iseTi sakiTxebis garSemo, rogoricaa inspeqtorebis
      ufleba nebismier dros Sevidnen kompaniis teritoriaze da sasamarTlo
      gadawyvetilebis gareSe moaxdinon fuladi saxsrebis konfiskacia, damwyebi
      biznesebisTvis wamaxalisebeli sagadasaxado SeRavaTebis ararseboba,
      maRali sajarimo sanqciebi da mkacri sagadasaxado administrireba,
      inventarizaciis gazrdili odenoba da sxva.


     10
       mocemuli procentuli maCvenebelebi warmoadgens damokidebulebas Zveli sagadasaxado kanonmdeblobis
       mimarT. respondentebis mxridan axali sagadasaxado kodeqsis aRqma aRwerilia axali sagadasaxado kodeqsis
       mimoxilvaSi, 18 gv.


24                       biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                                                dabegvra
gadasaxadebis amoRebasTan dakavSirebuli sirTuleebi

respondentebis 80%-ze meti Tvlida, rom dabegvris reJimi “rTuli” da “Zalian problema-
turi” iyo. maRali sagadasaxado ganakveTebi, gadasaxadebis didi raodenoba, sagadasaxado
kanonmdeblobaSi xSiri cvlilebebi 2004 wels ZiriTad problemebs warmoadgenda. axali sa-
gadasaxado kodeqsi garkveulwilad Seexo am sakiTxTa nawils. Tumca is, Tu ramdenad moxer-
xda maTi bolomde gadawyveta mxolod Semdgomi monitoringiT gamovlindeba:
       maRali sagadasaxado                      sagadasaxado
            ganakveTi                      ganakveTebi Semcirda
        gadasaxadebis didi                      gadasaxadebis
            raodenoba                      raodenoba Semcirda
     arastabiluri sagadas.                       cvlilebebi winaa
         kanonmdebloba
      garTulebuli sagadas.                       naklebad rTuli
         kanonmdebloba
     gadasaxadebis gadaxdis                      procedurebi
           procedura                       gamartivebulia
        xSiri sagadasaxado                      informacia
             Semowmeba                     miuwvdomelia


gamartivebuli sagadasaxado sistema (reJimi)

mcire da saSualo sawarmoebis ufro efeqturad dabegvrisa da amoRebis gasaumjobeseblad, mrava-
li qveynis xelisuflebam gaamartiva dabegvris sistema. bevr SemTxvevaSi, aman gamoiwvia saga-
dasaxado bazis gafarToeba da gazarda gadasaxadebis amoReba (ra Tqma unda, gadasaxadebis amoRe-
bis zrda realuri gaumjobesebis aucilebeli winapiroba iyo). 2004 wlis 1 ianvars mcire biznesis
mimarT saqarTveloSi axali gadasaxadi amoqmedda. axali sistemis farglebSi, biznesebs, romelTa
wliuri Semosavali 100,00011 lars an ufro naklebs Seadgenda, hqondaT arCevanis ufleba: gadae-
xadaT fiqsirebuli Semosavlis 5%, an yvela sxva danarCeni gadasaxadi ise, rogorc manamde ixdid-
nen.

kvlevis procesma gamoavlina, rom gamokiTxvis momentisaTvis axal gamartivebul sagadasaxado
reJims kompaniebis mcire raodenoba Tu iyenebda. axali gadasaxadi mxolod ramdenime Tvis miRe-
buli iyo da biznesebi sagadasaxado kanonmdeblobaSi damatebiT, ufro masStabur cvlilebebs
elodnen. es cvlilebebi Sevida sagadasaxdo kodeqsSi da miRebuli iqna 2004 wlis dekemberSi. Tum-
ca gasakviria is, rom axalma sagadasaxado kodeqsma, saerTod, gaauqma mcire biznesis gadasaxadi.

mcire biznesis gadasaxads mTeli rigi problemebi sdevda Tan. maTi ganxilva upriani iqneboda im
SemTxvevaSi, Tu gamartivebuli sagadasaxado sistema kvlav gaiTvaliswinebda mcire da saSualo
sawarmoebisTvis dawesebul calke gadasaxads. pirvel rigSi, dawesebuli 100,000-lariani zRvari
Zalian dabali iyo. saqarTveloSi, mcired ganisazRvreba is sawarmoebi, romelTa Semosavlebi
500,000 laramde aRwevs. da, meore mxriv, mcire biznesis gadasaxadi, ZiriTadad, mogebis gadasaxads
exeboda da ara danarCen 20 gadasaxads, romelic ekisreboda saqarTveloSi moqmed kompaniebsac.
11
   miaxloebiT 55,000 aSS dolari.

                                                     25
   dabegvra
                    arastabiluri sagadasaxado kanonmdebloba
 “saqarTvelos kanonmdebloba
 permanentulad icvleba. sakmaod
 rTulia misdio yvela cvlilebas.    gamokiTxuli kompaniebis 80%-Tvis sagadasaxado kanonmdeblo-
 modis inspeqtori da ambobs: “Tqven  baSi Setanili xSiri cvlilebebi, romlebic umetes SemTxvevaSi
 jarimdebiT a muxlis, b punqtis, g   miRebisTanave Sedis ZalaSi, abrkolebs biznesis ganviTarebas.
 qvepunqtis Tanaxmad” me vpasuxob:   maTi saCivrebi sakmaod safuZvliani iyo. mxolod 2004 wels sa-
 “rogor, rodis Seicvala es       gadasaxado kanonmdeblobam 60-ze meti cvlileba ganicada, rac,
 qvepunqti?” “ori kviris win!” ase   2002 welTan SedarebiT, 85%-ian zrdas Seadgens.
 xdeba gamudmebiT. ubralod ar mjera,
 rom es yvelaferi gamiznulad ar
 keTdeba”.
       fokus-jgufis monawile


             sagadasaxado kanonmdeblobaSi ZiriTadi cvlilebebis raodenoba
             2002-2004 wlebSi
      CanarTi 1. sagadasaxado kanonmdeblobaSi Setanili cvlilebebi

      2003 wels:
      ■  sagadasaxado kodeqsSi parlamentma Seitana 12 cvlileba
      ■  finansTa saministrom angariSgebasTan dakavSirebiT instruqciebis 12 axali kre-
        buli gamosca
      ■  sagadasaxado valdebulebebis, aqcizis gadasaxadisa da sxva sakiTxebis regulire-
        basTan dakavSirebiT ganxorcielda 20-ze meti cvlileba

      2004 wels:
      ■  parlamentis mier miRebul sagadasaxado kodeqsSi Setanili iqna 5 cvlileba
      ■  sxvadasxva tipis angariSgebasTan dakavSirebiT instruqciebis 19 axali krebuli
        gamoica
      ■  sagadasaxado valdebulebebis, aqcizis gadasaxadisa da sxva sakiTxebis regulire-
        basTan dakavSirebiT ganxorcielda 35-ze meti cvlileba
26                    biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                                                   dabegvra
dokumenturi moTxovna
                                        “rodesac ver vaxerxeb xarjebis
                                        gaqviTvas mogebidan, mTavrdeba
qarTuli biznesi cdilobs, rom daakmayofilos sagadasaxado            imiT, rom saboloo jamSi miwevs
samsaxurebis mier dokumentaciasTan dakavSirebuli moTxovnebi.          gadavixado gadasaxadi ara
sagadasaxado samsaxurebi amgvar moTxovnas akisreben kompaniebs,        damatebuli Rirebulebidan, aramed
romlebsac muSaoba uwevT Canasaxis stadiaSi arsebul bazarze,          brunvidan” .
sadac angariSsworeba jer kidev naRdi fuliT xdeba. rogorc                  fokus-jgufis monawile
wesi, kompaniebis umetesoba ar gascems gadaxdis damadasturebel
qviTrebs. amis gamo, mcire da saSualo sawarmoebi xSirad awyde-
bian sirTuleebs biznes-saqmianobasTan dakavSirebuli xarjebis gaweris dros. magaliTad,
restorani, romelic produqts glexisgan bazarSi yidulobs, verasodes SeZlebs xarjebis
wesisamebr gaweras. amitom misi dasabegri Semosavali xelovnurad izrdeba.

meore magaliTi: Tu mxareebs Soris ideboda garigeba, monawileebs evalebodaT, SeevsoT
specialuri formis oTxi asli, SeenaxaT pirveli da meore piri, xolo mesame da meoTxe piri
CaebarebinaT sagadasaxado samsaxurSi. radgan mxare, romelsac ekisreboda damatebuli
Rirebulebis gadasaxadis (dRg) gadaxda, iyo myidveli, logikuri iqneboda, rom mxolod
myidvelis valdebuleba yofiliyo dRg-s angariS-faqturis Cabareba. Tumca, sagadasaxa-
do samsaxurebi garigebaSi monawile orive mxarisagan iTxovdnen formebis Cabarebas. Tu
wardgenil dokumentebSi mocemuli Tanxebi ar emTxveoda, sagadasaxado samsaxurebi myid-
vels ar uTvlidnen dRg-s gadaxdas im SemTxevaSic ki, Tu angariS-faqturebi sworad iyo
Sedgenili da droulad Cabarebuli. garda amisa, myidvels ajarimebdnen uzarmazari Tan-
xiT maSinac ki, Tu am ukanasknels sworad hqonda gadaxdili dRg, magram gamyidvels ar
hqonda sagadasaxado samsaxurisTvis Sesabamisi Setyobineba gadagzavnili.


 “gasul TveSi Sevamowme cnobili kompania, romelsac dRg saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad hqonda gadaxdili.
 kompaniam firmisagan SeiZina saqoneli, Sesabamisi Setyobineba gaukeTa sagadasaxado samsaxurebs da gadaixada dRg.
 magram imis gamo, rom misma partniorma tranzaqciis Sesaxeb ar acnoba sagadasaxados, me ar CavuTvale gadasaxadebi da
 uzarmazari jarimebi davakisre. angariSsworebis dasadastureblad firmam warmoadgina bankis amonaweri, romelic
 asaxavda kompaniis angariSidan gamyidvelis angariSze gadaricxul Tanxebs. magram imis gamo, rom gamyidvelma ar
 gadaricxa saxsrebi biujetSi, myidvels darRveva aRmoaCnda. me mesmis, rom alogikuria kompaniis dajarimeba, rodesac
 is wesierad ixdis gadasaxadebs, magram radgan sagadasaxado kodeqsi iTxovs, ratom davaklo fuli qveynis biujets?”
                                               sagadasaxado inspeqtori


Semosavlebis dafarva sagadasaxadosagan

yvela zemoT CamoTvlili faqtoris gaTvaliswinebiT, sawarmoebis mniSvnelovani raode-
noba Seecada gadasaxadebis Semcirebis gamo daemala Semosavlebis garkveuli nawili. radgan
respondentebi Cveulebriv arideben Tavs iseT SekiTxvebs, romlebic, SesaZloa, ukanono
qmedebad CaiTvalos, kvlevis procesSi kiTxvebis dasma Semdegi formiT xdeboda: “gTxovT
SeadaroT dRevandeli biznes-garemos pirobebSi, miaxloebiT, ra Semosavali daumala Tqven-
nairma sawarmom sagadasaxado samsaxurs 2003 wels.” respondentebis mxolod 7%-ma ganacxa-
da, rom isini ar malavdnen Semosavlebs, 75%-ma saerTod ar gasca
am SekiTxvas pasuxi da 20%-ma daadastura gadasaxadebis Tavis
aridebis faqti. mcire da saSualo sawarmoebis procentuli      “maCveneT adamiani, romelic
maCvenebeli (7%), romlebmac daadastures, rom ar malavdnen Se-   sagadasaxado samsaxurebs ar umalavs
mosavlebs, dsT-s qveynebis masStabiT, sadac msgavsi gamokiTxvebi Semosavlebs _ ver SeZlebT. aseTi
tardeba, yvelaze dabali iyo. ukrainaSi sawarmoTa 16%-ma ganacxa- adamianebi ar arseboben!”
da, rom yvela Semosavali aCvena, xolo uzbekeTSi ki - 51%-ma.            fokus-jgufis wevri


                                                          27
   dabegvra
     axali sagadasaxado kodeqsi – gadauWreli problemebi

     2004 wlis 22 dekembers saqarTvelom miiRo axali sagadasaxado kodeqsi (ixileT danarTi
     3). samwuxarod, imis gamo, rom parlamentSi kanonis wardgena naCqarevad moxda, dafiqsirda
     mravali bundovani da arasrulyofili sakiTxi. finansTa saministros ganzraxuli aqvs ga-
     mosces wesebi da debulebebi dauregulirebeli sakiTxebis Sesavsebad. vidre es moxdeba,
     biznesebisaTvis sagadasaxado valdebulebebi bundovani da damabneveli darCeba. Tumca,
     axal sagadasadaxado kodeqsSi biznesisaTvis aris garkveuli pozitiuri mxareebic:
     ■   gadasaxadebis saxeobaTa (21-dan 7 gadasaxadi) da zogierTi ganakveTebis Semcirebuli
        raodenoba:
        - mogebis gadasaxadi (ucvlelia – 20%)
        - saSemosavlo (20%-dan 12%)
        - socanaricxebi (31%-dan 20%)
        - dRg (20%-dan 18%)
        - qonebis gadasaxadi (qonebis saSualo sabalanso Rirebulebis 1%)12
        - gadasaxadi azartul TamaSebze (ganakveTebi cvalebadia)
     ■   Semcirebuli jarima vadagadacilebul gadauxdel gadasaxadebze (gadasaxdeli Tanxis
        0.15%-dan Semcirda 0.07%-mde yovel vadagadacilebul dReze)
     ■   gadasaxadebis gadaxdis gamartivebuli vadebi; saerTo finansuri weli

     miuxedavad am dadebiTi cvlilebebisa, sakiTxavia, ramdenad uwyobs xels axali sagadasaxa-
     do kodeqsi mcire da saSualo biznesis ganviTarebas.
     ■   rogorc adre aRiniSna, mcire biznesisTvis SemoRebuli Semcirebuli gadasaxadis daniS-
        nuleba mcire biznesis xelSewyoba iyo. es gadasaxadi gauqmda da ar Canacvlebula dam-
        wyebi da mcire biznesisTvis wamaxalisebeli gadasaxadiT.
     ■   Tumca garkveuli sagadasaxado ganakveTebi Semcirda, aSkarad Zalian gaizarda saga-
        dasaxado jarimebis odenoba.
     ■   sagadasaxado inspeqtors didi uflebebi mieniWa. maT ufleba aqvT sasamarTlos gadaw-
        yvetilebis gareSe Sevidnen kompaniis teritoriaze, amoiRon naRdi fuli da Caataron
        inventarizacia. maRali sajarimo sanqciebi da sagadasaxado inspeqtorebis didi Zala-
        ufleba, erTobliobaSi, inspeqtorebisaTvis Tanxebis araoficialurad gadaxdis risks
        zrdis. sagadasaxado kodeqsis erTi muxli, rogorc mcire da saSualo sawarmoebis, ise
        iuridiul sakiTxTa eqspertebis gansakuTrebul yuradRebas iwvevs, vinaidan masSi SesaZ-
        loa arakonstituciurobis elementebi iyos. sagadasaxado inspeqtorebs ufleba aqvT
        kompaniis seifidan da salarodan naRdi fuli amoiRon, sasamarTlos gadawyvetilebis
        dadgenilebis gareSe13. saqarTvelos konstitucia nebismier pirs ukrZalavs SenobaSi
        Sesvlas da mesakuTris nebarTvis an sasamarTlo gadawyvetilebis gareSe Cxrekis Cata-
        rebas, garda gadaudebeli sazogadoebrivi aucileblobis SemTxvevebisa14. sagadasa-
        xado davalianeba naklebad Seesabameba konstituciiT dadgenil “gadaudebel sazoga-
        doebriv aucileblobas”.


     12
      es ganakveTi vrceldeba iuridiul pirebze.
     13
      sagadasaxado kodeqsi, muxli 90, nawili 1.
     14
       saqarTvelos konstituciis me-20 muxlis me-2 punqti, iseve, rogorc konstituciis 21-e muxli, krZalavs kerZo sakuTrebis
       CamorTmevas, garda aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis arsebobisa. gamonaklisi SemTxvevebi, rodesac sakuTrebis
       CamorTmeva daSvebulia, gansazRvrulia “sazogadoebrivi saWiroebisaTvis gadaudebeli aucileblobisas sakuTrebis
       CamorTmevis wesis Sesaxeb” saqarTvelos organuli kanonis me-2 muxliT. aseT SemTxvevebs ganekuTvneba ekologiuri
       katastrofa, stiqiuri ubedureba, epidemia Tu epizootia, remelTac SeuZliaT safrTxe Seuqmnan sazogadoebriv
       usafrTxoebas. sazogadoebrivi saWiroebis ricxvSi gadasaxadebis gadaudebeli gadaxda ganzaRvruli ar aris.

28                        biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                                             dabegvra
unda aRiniSnos kidev erTi umniSvnelovanesi momenti: biznesebi yovelTvis Tvlidnen, rom
sagadasaxado samsaxurebTan davaSi araprivilegirebul mdgomareobaSi imyofebodnen. maTi
azriT, sasamarTloebi xelisuflebis mimarT, rogorc wesi, keTilganwyobil damokidebule-
bas iCenen. am sakiTxTan mimarTebaSi axali sagadasaxado kodeqsi gadasaxadis gadamxdelebs
uflebas aZlevda gadasaxadebTan dakavSirebuli davebis mosagvareblad kerZo arbitra-
JiT esargeblaT. iyo molodini, rom arbitraJi iqneboda swrafi, samarTliani da efeqturi.
arbitraJis saSualebiT davebis mogvareba, saSualod or TveSi xdeba, gansxvavebiT sasa-
marTlo procesebisagan, rasac xSirad Tveebi da wlebi sWirdeba.
biznesi dadebiTad Sexvda biznes-garemos gaumjobesebisaken ga-   “ramdenime saqmis wagebis Semdeg,
dadgmul am pozitiur nabijs. samwuxarod, mas Semdeg, rac arbi-   finansTa ministrma ganacxada,
traJis ramdenime gadawyvetileba xelisuflebis sawinaaRmdegod    rom, Tu yvela biznesi kerZo
iqna gamotanili, 2005 wlis gazafxulze, parlamentma gaauqma de-   arbitraJs mimarTavda, saxelmwifos
buleba arbitraJebis saqmianobaze.                 aRar eqneboda Tanxebi pensiebis
                                   dasarigeblad! es iyo erTaderTi
                                   imedi imisa, rom biznesebi
                                   SeZlebdnen samarTlian, saTanadod
                                   dacul garemoSi muSaobas da es
                                   imedic wagvarTves”.
                                          fokus-jgufis monawile
 rekomendaciebi:

 1. axali sagadasaxado kodeqsis naklovanebebze muSaobis gagrZeleba. ganxilvisa da
  analizis procesSi biznesis warmomadgenelTa CarTva.
 2. mcire biznesisTvis gaumjobesebuli dabegvris reJimis xelaxla SemoRebis
  SesaZleblobis ganxilva.
 3. axali sagadasaxado kodeqsis irgvliv sainformacio kampaniis ganxorcieleba.
 4. sakanonmdeblo cvlilebebis ZalaSi Sesvlis, sul mcire, eqvsTviani vadis SemoReba.
                                                    29
   eqsport-importis procedurebi
     eqsport-importis
     procedurebi
     ZiriTadi daskvnebi:

     ■ kvlevam aCvena, rom gamokiTxul mcire da saSualo sawarmoTa 12%-s
      ganxorcielebuli aqvs importi, xolo 4%-s ki - eqsporti.


     ■ mcire da saSualo sawarmoebma saqonlis importisas mTavar dabrkolebad
      daasaxeles maRali sabaJo gadasaxadebi, informaciis simcire da sabaJo
      procedurebis sirTule.


     ■ fokus-jgufebma aRniSnes, rom eqsportis dros barierebi nakleb
      problemuria, vidre importis dros. amis mizezi, nawilobriv, aris is, rom
      eqsporti ganTavisuflebulia sabaJo gadasaxadebisagan da, amdenad, sabaJo
      moxeleebs naklebi kontaqti aqvT eqsportiorebTan. mcire da saSualo
      sawarmoebisaTvis eqsportTan dakavSirebul ZiriTad bariers warmoadgenda
      Sida problemebi, rogorebicaa adgilobrivi produqciis dabali xarisxi da
      sazRvargareTis bazrebze gasvlis sirTule.


     ■ sagareo vaWrobaSi CarTuli mcire da saSualo sawarmoTa 65% problemurad
      miiCnevda sabaJo procedurebs, ZiriTadad, biurokratiisa da farTod
      gavrcelebuli araoficialuri gadasaxadebis gamo. 2003 wlis noembris
      Semdgomi movlenebis Sedegad (rasac xelisuflebis Secvla mohyva), sabaJo
      administrirebam gaumjobeseba daiwyo. Tumca, bolo periodSi, sabaJo
      administrirebam xarisxobrivi da gamWvirvaleobis kuTxiT kvlav daiwyo
      Sesusteba.
30                biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                              eqsport-importis procedurebi
zogadi mimoxilva


dsT-is zogierTi qveynisagan gansxvavebiT, saqarTveloSi ar aris saWiro specialuri regis-
tracia kompaniebisaTvis, romlebic sagareo vaWrobaSi monawileoben (ixileT danarTi 4).
kvlevam aCvena, rom gamokiTxul mcire da saSualo sawarmoTa 12%-s ganuxorcielebia im-
porti, xolo 4%-s ki - eqsporti. am kategoriis mcire da saSualo sawarmoTa 65%-ze meti
sabaJo procedurebs problemurad miiCnevda.

ganxiluli gamokiTxvis Sedegebi mocemul TavSi ar Semoifargleba mxolod import-
eqsportSi Cabmuli mcire da saSualo sawarmoTa problemebiT. ufro metic, Cven saSualeba
gvaqvs CavataroT faqtiuri da potenciuri importior/eqsportiorebis mier SemCneuli
problemebis Sedareba da gamovyoT is sakiTxebi, ris gamoc sawarmoebi Tavs arideben sa-
gareo vaWrobaSi monawileobas.

saqarTveloSi Semotanil saqonelze vrceldeba sabaJo mosakreblebi, sabaJo gadasaxadi,
dRg da aqcizi (calkeul sasaqonlo jgufebze). eqsporti ar eqvemdebareba sabaJo dabegvras
da igi ibegreba dRg-sa da aqcizis nulovani ganakveTiT15, Tumca, eqsportze vrceldeba
sabaJo mosakreblebi.

sabaJo mosakreblebi gadasaxdelia saqonlis sazRvarze gaformebisas. Cveulebriv, igi
Seadgens importirebuli saqonlis saerTo Rirebulebis 0.20%-s. sabaJo mosakreblis ganak-
veTebi ganisazRvreba kanoniT sabaJo mosakreblebis Sesaxeb, muxli 5.

sabaJo gadasaxadi warmoadgens gadasaxads saqonlis importisaTvis. sabaJo gadasaxadis ga-
nakveTebi gamoqveynebulia kanonSi sabaJo tarifebisa da gadasaxadebis Sesaxeb. ganakveTebi
saqonlis nomenklaturis mixedviT 4%-dan 30%-mdea. saqonlis umravlesoba ibegreba 12%-
iani ganakveTiT. zogierTi saqoneli ganTavisuflebulia sabaJo gadasaxadisagan, xolo zo-
gierTi ibegreba nulovani ganakveTiT.

sagadasaxado kodeqsi awesebs, aseve, dRg-sa da aqcizs Semotanil saqonelze. dRg esaa ga-
dasaxadi, romelsac myidveli ixdis gamyidvelis mier saqonlis damatebul Rirebulebaze.
dRg-s ganakveTi amJamad importirebuli saqonlis 20%-s Seadgens, Tumca 2005 wlis 1 iv-
lisidan is mcirdeba 18%-mde.

aqcizuri gadasaxadiT ibegreba produqcia, warmoeba, saqonlis realizacia an distribu-
cia, rogorc ucxouri, ise adgilobrivi warmoebisa. sagadasaxado kodeqsis 258-e muxli
adgens aqcizis sxvadasxva ganakveTs importirebul saqonelze. zogierTi saqoneli gan-
Tavisuflebulia dRg-sa da aqcizis gadasaxadisagan.

evrokavSiris eqspertebis daxmarebiT, saqarTvelos finansTa saministro amJamad muSaobs
axal sabaJo kodeqsze, romelic parlaments waredgineba 2005 wlis Semodgomaze. kodeqsis
miRebis Semdeg samomavlo samuSao orientirebuli iqneba meoradi kanonmdeblobis momza-
debaze, sabaJo kodeqsSi arsebuli sxvadasxva punqtis dasaregulireblad.
15
   aqcizi vrceldeba Sav da sxva liTonebze.

                                              31
   eqsport-importis procedurebi
     importis Semaferxebeli garemoebebi

     kompaniebs, romlebic amJamad importiT arian dakavebulni, eTxovaT, SeefasebinaT impor-
     tis dros arsebuli sirTuleebis sxvadasxva aspeqti. aRmoCnda, rom yvelaze didi problema
     maRali saimporto gadasaxadi da, zogadad, sabaJo procedurebis sirTule iyo.

           importis Semaferxebeli garemoebebi im sawarmoebis mixedviT, romlebic amJamad
           importiT arian dakavebulni (procentuli maCvenebeli respondentebisa, romlebmac
           mocemuli dabrkoleba Seafases, rogorc `rTuli~ an `Zalze rTuli~)
     im respondentebmac, romlebic ar monawileobdnen saimporto operaciebSi, miuTiTes msgavs
     problemebze. yvelaze ufro xSir dabrkolebad maRali sabaJo gadasaxadi (maT Soris saba-
     Jo da saimporto gadasaxadi) dasaxelda, rac potenciur importiorTa, daaxloebiT, samma
     meoTxedma moixsenia (71%). momdevno yvelaze seriozul problemad sabaJo procedurebis
     sirTule (58%) da sagareo bazrebis Sesaxeb informaciis simcire (37%) dasaxelda.


          importis Semaferxebeli garemoebebi im sawarmoebis mixedviT, romlebic amJamad ar arian
          importSi CarTulebi (procentuli maCvenebeli respondentebisa, romlebmac mocemuli
          dabrkoleba Seafases, rogorc `rTuli~ an `Zalze rTuli~)
     fokus-jgufebis monawileebma kritikuli damokidebuleba gamoxates sabaJoze arsebu-
     li mdgomareobiTac. maT ganacxades, rom 2003 wlis noembris Semdgom sabaJo procesebSi
     aRiniSneboda gaumjobesebebi. Tumca, 2005 wlis ianvris mdgomareobiT, situacia nel-nela
     ubrundeba 2003 wlis noembris wina mdgomareobas. situaciis gauaresebis erT-erT mTavar
     mizezad sabaJo administraciis mxridan reformebis gatarebis iniciativis ararseboba
     dasaxelda, xolo am reformebSi yvelaze mniSvnelovan RonisZiebad Zveli sabaJo moxelee-
     bis axlebiT Secvla moiazreboda.


32                  biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                              eqsport-importis procedurebi
araoficialuri gadasaxadebi

sabaJoze araoficialuri gadasaxadebis aucilebloba aixsneba ramdenime mizeziT (ixileT
danarTi 5). pirveli aris is, rom sabaJo brokerebs faqtiuri monopolia aqvT dawesebuli
sabaJo tvirTebis deklaraciebis (std) Sedgenaze. importiorma std unda waradginos saba-
Jo samsaxurSi, sadac moxdeba aRniSnuli sabuTis registracia. amis Semdeg, rac std daregis-
trideba, es dokumenti warmoadgens imis dokumentur dasabuTebas, rom importi legalu-
ria. am momentidan moyolebuli std-Si informaciis Secvla an wardgenili deklaraciis
gamoTxova, SesaZlebelia mxolod sabaJo samsaxuris nebarTvis safuZvelze.

miuxedavad imisa, rom kanoni nebas rTavs importiors an satransporto saSualebis mesakuT-
res damoukideblad moamzados da warmoadginos std, realobaSi es procedura eqskluzi-
urad sabaJo brokerebis prerogativaa da maTi monawileobis gareSe ganbaJeba ver xor-
cieldeba. mxolod sabaJo brokerebs gaaCniaT std-s swori formebi. sabaJo moxeleebs aqvT
sabaJo brokerebTan urTierTobis gamocdileba da, Cveulebriv, araoficialurad “winas-
war aTanxmeben” std-ebs. am winaswari SeTanxmebis safuZvelze, faqtiurad, gamoiricxeba
yovelgvari gaugebroba ganbaJebis Semdgom procesSi.

araoficialuri gadasaxadebis aucileblobis meore mniS-
vnelovani mizezia sabaJos moxeleebisTvis miniWebuli ufleba,    ”2004 wlis TebervalSi me Semovitane
romlis mixedviTac daSvebulia yvela “saeWvo” tvirTis Semow-    saqoneli da sabaJoze situacia
meba tvirTebis daclis moTxovniT. am uflebiT sabaJos Tanam-    Secvlili damxvda Cemi adrindeli
Sromlebs SeuZliaT potenciurad nebismieri tvirTis ganbaJe-     gamocdilebisagan gansxvavebiT.
bis proceduris gaWianureba. marTalia, sabaJos moxeleebi aRar   sabaJos moxeleebma Seamowmes
iqcevian ise utifrad, rogorc es 2003 wlis noembramde xdeboda   saqoneli da Seafases gadasaxadebi.
(rodesac araoficialuri gadasaxadebis aReba daufaravad xde-    maT uari ganacxades araoficialuri
boda), fokus-jgufebma aRniSnes, rom oficialurma pirebma kvlav   gadasaxadis aRebaze. oTxi Tvis
daiwyes araoficialuri gadasaxadebis moTxovna, Tumca, es xdeba   Semdeg ganbaJeba sxvagvarad
amgvari faqtebis damalvis mcdelobiT. problemis nawilobriv     damTavrda: sabaJos moxeleebma aiRes
mogvarebis SesaZlo variantad, Semowmebisas riskis principze    araoficialuri gadasaxadi, Tumca
damyarebuli meTodis (nacvlad yvela ”saeWvo” tvirTis Semowme-   es gaakeTes metad sando Suamavlis
bisa) danergva iqneboda.                     saSualebiT”.
                                        fokus-jgufis monawile
fokus-jgufebis monawileebma sabaJo departamenti yvelaze ko-
rumpirebul organod daasaxeles. farTod gavrcelebuli ko-
rufcia, arakvalificiuri kadrebis fonze, mcire da saSualo
sawarmoebis mier dasaxelda importisas erT-erT yvelaze seriozul xelisSemSlel faq-
torad. maT daafiqsires TavianTi uaryofiTi damokidebuleba im sxva saagentoebis mimarT,
romlebic monawileobdnen importis procedurebSi. eseTebia: fitosanitaruli, samedi-
cino-sanitaruli da veterinaruli samsaxurebi. maT aRniSnes, rom msgavsad sabaJo depar-
tamentisa, es uwyebebi xSirad ver asrulebdnen TavianT funqciebs da iyenebdnen TavianT
mdgomareobas ganbaJebis proceduris gasaWianureblad, raTa araoficialuri gasamrjelo
mieRoT.
                                                  33
   eqsport-importis procedurebi
     informaciis xelmisawvdomoba

      kvlevam aCvena, rom damwyeb importiorebs uxdebodaT saimporto procedurebis swavla
      sazRvris gadakveTisas da ar gaaCndaT zusti warmodgena imaze, Tu ra eRonaT. rogorc
      maT ganacxades, sabaJo departamenti ar iyo konstruqciuli da ar awvdida importiorebs
      ganbaJebisTvis aucilebel informacias. fokus-jgufebma aseve aRniSnes, rom SeuZlebeli
                    iyo sando informaciis moZieba sabaJo departamentis veb-gver-
                    didan. gamocdilma importiorebma ki daiCivles, rom sxvadasxva
 “sabaJoze sruli qaosi sufevs.     uwyeba mimofantuli iyo sabaJos teritoriaze da xSirad rTuli
 sabaJo moxeleebs Soris profesiuli   iyo sabaJos moxeleTa adgilze povna.
 done ukiduresad dabalia. sakmaod
 xSirad, isini TavianT samuSao     sertificireba
 adgilebze ar imyofebian. zogjer
 telefonze saubroben, zogjer ar    gamokiTxul importiorTa 56%-s miaCnia, rom sertificireba im-
 arian xasiaTze... versad mivakvlie im portisaTvis warmoadgens bariers. importiorebma unda moipovon
 dokumentebis srul CamonaTvals,    saqstandartis mier gacemuli Sesabamisobis sertifikatebi imis
 romlebic sabaJoze unda        dasadastureblad, rom importirebuli saqoneli saqarTveloSi
 warvadgino. saerTo jamSi, CemTvisve  arsebul standartebTan SesabamisobaSia. aseve, aucilebelia im
 umjobesia saqonlis gansabaJeblad   saqonlis testireba, romlebmac ukve erTxel gaiares aRiare-
 araoficialuri gadasaxadebi      buli saerTaSoriso standartebis mixedviT sertificireba. sak-
 gadavixado. Tu ase ar moviqcevi,   maod xSirad, saqstandartis mier akreditebul testirebis lab-
 ganbaJeba ufro Zviri damijdeba.”   oratoriebSi saTanado teqnika ar arsebobs an Tu arsebobs, ar
       fokus-jgufis monawile  akmayofilebs wayenebul moTxovnebs. miuxedvad amisa, es labora-
                    toriebi mainc axerxeben importirebuli saqonlis sertificire-
                    bas (ixileT standartizacia/sertifikaciis Tavi).


     eqsporti

     saqarTveloSi, eqsportiT dakavebul mcire da saSualo kompaniaTa raodenoba (4%) ufro
     dabali iyo, vidre ukrainasa (6%) da belarusiSi (33%)16. gamokiTxulTa Soris eqsporti-
     orTa raodenoba metad mcire iyo imisaTvis, rom gakeTebuliyo daskvnebi arsebul prob-
     lemebTan mimarTebaSi. swored amitom, Catarda Sexvedrebi sxvadasxva fokus-jgufTan,
     eqsportisTvis xelis SemSleli barierebis gamosavlenad.

 “eqsportiT ufro naklebi            pirdapiri Sexvedrebis dros mcire da saSualo sawarmoebma aR-
 qarTuli kompaniaa dakavebuli,         niSnes, rom saeqsporto procedurebi ufro nakleb problemuri
 vidre importiT. amdenad, sabaJos        iyo, vidre saimporto procedurebi. erT mizezad dasaxelda is,
 moxeleebi ar uqmnian mniSvnelovan       rom vinaidan eqsportis moculobebi dabalia, SesaZlebelia, rom
 barierebs eqsportisTvis. zogjer        sabaJo moxeleebi ufro keTilganwyobilni arian eqsportioreb-
 Cven gviwevs araoficialuri           is mimarT. garda amisa, importiorebisagan gansxvavebiT, eqspor-
 gadasaxadebis gadaxdac, Tumca, es       tiorebi ganTavisuflebulni arian aqcizuri gadasaxadisagan,
 problema ar gvawevs maincadamainc       dRg-sgan da sabaJo gadasaxadisagan. amdenad, eqsportiorebs
 did tvirTad.”                 ufro naklebi Sexeba aqvT saxelmwifo moxeleebTan, vidre im-
        fokus-jgufis monawile      portiorebs da, swored amitom, sabaJo procedurebic ufro
                        gamartivebulia.
     16
        belarusis statistikuri biuleteni, 2004, gv. 43. monacemebi exeba mxolod mcire sawarmoebs.


34                          biznes-garemo saqarTveloSi mcire da saSualo zomis sawarmoebis TvalsazrisiT
                             eqsport-importis procedurebi
saeqsporto procedurebis SedarebiTi simartivisa da im sargeblis gamo, romelic qveya-
nam SeiZleba miiRos vaWrobis msoflio organizaciis wevrobiT, TiTqos mcire da saSualo
sawarmoebi aqtiurad unda iyvnen CarTulebi saeqsporto saqmianobaSi, magram, maTi ricxvi
mcirea.

fokus-jgufis monawileebs eTxovaT, SeefasebinaT eqsportTan dakavSirebuli bariere-
bi. yvelaze ufro farTod gavrcelebul problemaTa Soris dasaxelda saqonlis dabali
xarisxi, ucxour bazrebze gasvlis sirTule da marketinguli unar-Cvevebis nakleboba.
monawileebma daasaxeles, agreTve, sabaJoze arsebuli biurokratia da is Semowmebebi, rom-
lebsac sxvadasxva saxelmwifoebrivi organo axorcielebda eqsportirebul produqciaze.
fito-sanitaruli samsaxuri dasaxelda yvelaze problematur saxelmwifo uwyebad. mona-
wileebma ganacxades, rom araoficialuri gadaxdebi xSirad uwevdaT, Tumca es did Tanxas-
Tan ar iyo dakavSirebuli.

miuxedavad sabaJos mimarT zogadi ukmayofilebisa, fokus-jgufis monawileebma aRniSnes,
rom aris garkveuli ukeTesobac. monawileTa umravlesobam ganacxada, rom miuxedavad ko-
rufciisa da biurokratiisa, mdgomareoba ukeTesia 2003 wlis noembramde arsebulTan Se-
darebiT, Tumca 2004 wlis pirvel kvartalSi situacia kidev ufro ukeTesi iyo. cota xnis
win, mTavrobam gamoacxada reformebis axali raundis dawyebis Sesaxeb, romelic miznad
isaxavs sabaJos reformas, axali kadrebis ayvanis CaTvliT. Tumca, rogori iqneba am re-
formebis Sedegebi, es ukve momavalSi gamoCndeba.


 rekomendaciebi:

 1. axali CarCo sabaJo kodeqsis miReba, romelic amJamad muSavdeba finansTa
  saministros mier. biznes-sazogadoebis CarTva sabaJos reformaSi;
 2. saqonlis gasaformeblad “erTi sarkmlis principis” SemoReba sabaJoze, rac
  sawarmoebs Tavidan aacilebs sxvadasxva dawesebulebaSi siarulis saWiroebas
  dokumentebis, xelmowerebisa da beWdebis misaRebad.
 3. sabaJo moxeleebisaTvis waxalisebebisa da treiningebis SesaZleblobebis
  gaTvaliswineba. saWiroebisamebr, kadrebis dakompleqtebis safuZvliani
  gadaxedva sabaJo departamentSi.
 4. sabaJoze saqonlis Sesamowmeblad riskis principze damyarebuli meTodis
  SemuSaveba, nacvlad dRes arsebuli yvela “saeWvo” tvirTis Semowmebis uflebisa
  (rac sabaJos TanamSromlebs praqtikulad yvela tvirTis Semowmebis saSualebas
  aZlevs).
 5. import-eqsportis procedurebis Sesaxeb informaciis xelmisawvdomobis
  uzrunvelyofa, sainformacio samsaxuris CamoyalibebiT, romelic
  regularulad ganaaxlebs aRniSnul informacias. masobrivi sainformacio
  saSualebebiT, maT Soris sxvadasxva gazeTebiT, internetiTa da bukletebiT,
  procedurebis Sesaxeb informaciis gavrceleba.
 6. biznes-sazogadoebisa da biznes/savaWro asociaciebis CarTva sabaJos
  reformaSi.
                                             35

								
To top