Календар Работни Дни 2013-та година

Document Sample
Календар Работни Дни 2013-та година Powered By Docstoc
					    !      !      !
    !      !      !            !  "
    !      !      !#  "    $  "    %  "
    !      !
                !
#& '        '    (
 " # $ %& ' ( !
 ) $ % *+   ,-'  .!+ +     /01( $ "   -) -2 $ - '
 ) 3 % *+   $#!    )+.!# $ !    $    4+-2 - 1 ! $ -
 5 5 ) 3 % 6+1 2!+
 ) 3 % 7+$(8 '!+ 5 *+   9$ $ -    /01( $-2   $) "
  ) 3 % *+   01( $-2   :$ -'+  2#1 #$    -1 '" -2 : -)+  -
 -+: +)'$ % *+    ;0+! + + ,< = 1+ :$ > 2
  -+: +)'$ % *+   &+> ' - ) -    /01( $ "
   +)'$ % *+    $ !   + #! +1
  5 5   !+2+)'$ % ? 1+!

				
DOCUMENT INFO
Description: Календар Работни Дни 2013-та година. Отбелязани са работните дни за всеки един месец, както и официалните празници и почивни дни. Подготвен в удобна за резпечатване на А4 лист форма.