Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Liniowy model Holta

VIEWS: 87 PAGES: 9

									Liniowy model Holta
   Model liniowy Holta


   Model liniowy Holta jest modelem
 wygładzania wykładniczego. Jest to model
dwurównaniowy, w którym do opisu tendencji
 rozwojowej używa się wielomianu stopnia
        pierwszego.
    Model liniowy Holta
Aby go wyliczyć korzystamy z następujących
wzorów:

  Ft    y t (1   )  ( F t 1 S t 1)
  St    ( F t  F t 1)  (1   ) S t 1
    Model liniowy Holta
 Równanie pierwsze służy do wyznaczenia
wygładzonych wartości szeregu czasowego w
momencie/okresie t-1. Równanie drugie służy
 do wyznaczenia wygładzonych wartości
 przyrostu trendu na moment/okres t-1.
    Model liniowy Holta
Parametry α i β są odpowiedzialne za stopień
wygładzania – przyjmują wartości z przedziału
<0,1>. W celu znalezienia tych wartości należy
  przeprowadzić serię eksperymentów
 komputerowych z zastosowaniem różnych
  kombinacji wartości tych parametrów, a
   następnie wybiera się takie, które
  minimalizują średni błąd ex post prognoz
         wygasłych.
      Model liniowy Holta
Stosuje się w tym celu następujący wzór na
błąd bezwzględny:          1yt  yt 
              n
       1       * 2
    S
      n  k t k 
   *
 y  t prognoza wygasła zmiennej Y na moment/okres t.
    Model liniowy Holta
Prognozy wygasłe z jednookresowym
wyprzedzeniem otrzymuje się
według wzoru:

    y  F t 1 S t 1
     *
     t
    Model liniowy Holta
Prognozę zmiennej Y na moment/okres T (T >
n, gdzie n jest liczbą wyrazów szeregu
czasowego zmiennej prognozowanej)
otrzymuje się z następującego wzoru:

   y  F n (T  n) S n
    *
    T
   Model liniowy Holta

 Do budowy modelu Holta niezbędne jest
wyznaczenie wartości początkowych F1 i S1.
   Najczęściej F1 = y1, a S1 = y2 - y1

								
To top