Proiect by GabiSpie

VIEWS: 35 PAGES: 15

									                      CUPRINS

I.CONSIDERAŢII GENERALE .............................................................. 2

II. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR .......................... 3
  2.1 Analiza structurii bilanţului ............................................................ 3
  2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune şi a capacităţii de
  autofinanţare .......................................................................................... 6
  2.3 Analiza echilibrului financiar ......................................................... 9
  2.4 Analiza lichidităţii ......................................................................... 11
  2.5 Analiza ratelor de gestiune............................................................ 12
  2.6 Analiza ratelor de rentabilitate ...................................................... 13
  2.7 Analiza riscului de faliment .......................................................... 14

III. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR ..................... 15
1
I.CONSIDERAŢII GENERALE


           Scopul şi rolul diagnosticului financiar    Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode
care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii la un
moment dat. Pentru efectuarea diagnosticului financiar se ţine cont de datele din
contul de rezultate şi din bilanţ. Prin intermediul unei analize retrospective,
diagnosticul financiar detectează eventualele stări de dezechilibru financiar, în
scopul identificării originii şi cauzelor care le-au generat şi al stabilirii măsurilor de
redresare. Diagnosticul financiar are ca obiective: măsurarea rentabilităţii
capitalurilor întreprinderii şi aprecierea condiţiilor de echilibru economic şi
financiar, pentru a evalua gradul de risc al întreprinderii. Situaţia întreprinderii va
fi apreciată ca pozitivă, dacă în urma diagnosticului financiar, rezultă o
rentabilitate acoperitoare pentru riscurile pe care investitorii şi le-au asumat.

   În funcţie de utilizatorii informaţiilor furnizate prin intermediul
diagnosticului financiar distingem:
   Diagnostic financiar intern – care furnizează informaţii celor din interiorul
   întreprinderii cu scopul de a detecta anumite situaţii de dezechilibru.
   Diagnostic financiar extern – care furnizează informaţii celor interesaţi din
   afara întreprinderii cu scopul de a aprecia capacitatea firmei de a genera
   profit, lichiditatea, solvabilitatea, valoarea intreprinderii.

    Diagnosticul identifică factorii favorabil şi nefavorabil care vor afecta
activitatea viitoare a întreprinderii. De cele mai multe ori informaţiile
diagnosticului financiar trebuie completate cu informaţii referitoare la mediul
extern al societăţii. Toate aceste elemente influenţează performanţele financiare ale
societăţii determinând competitivitatea acesteia.

   Societatea la care s-a efectuat diagnosticul financiar desfăşoară o activitate
de producţie.
2
II. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR


2.1 Analiza structurii bilanţului

a) Analiza ratelor de structură ale activului

Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :
                                      – mii – lei
 Specificaţie     Simbol   2003      Structură   2004    Structură
Imobilizări
         Inn        0       0%     2200     0,026%
necorporale
Imobilizări
         Inc      374622      5,28%    327437      3,91%
corporale
Imobilizări
         If        0       0%      0       0%
financiare
Total active
         In       374622      5,28%    329637      3,94%
imobilizate
Stocuri      St      5128826     72,41%   6982039    83,57%
Creanţe      Cr      1572541     22,30%   1012468    12,11%
Disponibilităţi
         Db         6531    0,092%    29592      0,35%
băneşti
Total active
         Ac      6707898           8024099    96,05%
circulante                  94,71%
Active de
regularizare şi  Ra        0       0%      0       0%
asim.
Total activ    At      7082520      100%    8353736      100%
Rata activelor
         In/At          4,62%            3,38%
imobilizate
Rata activelor
         Ac/At         94,71%            96,05%
circulante

Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului fix. Valoric
activele imobilizate au scăzut cu 44985 ponderea lor a scăzut de la 4,62% la 3,38%

Rata activelor circulante exprimă ponderea în totalul activului a capitalului
circulant. Aceasta are o tendinţă de creştere datorită creşterii mai rapide a activelor
totale faţă de activele circulante.

b) Analiza ratelor de structură ale pasivului

Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :

3
                                  – mii –
                                    – le
 Specificaţie   Simbol   2003    Structură  2004    Structură
Capital social  Cs     126560    1,78%   126560    1,51%
Rezerve      Rez    50388    0,71%   50388    1,60%
Rezerve din
reevaluare    Rez reev   0       0%    0       0%

Rezultat
         Rez rep  4345888   61,36%   4946078   59,20%
reportat
Profit net    Pn      0       0%    0       0%
Repartizare
         Rprof   4405943   62,20%   600190    7,18%
profit
Capital
         Cpr    4522836   63,85%    5123026   61,32%
propriu
Furnizori şi
         Fz      0       0%    0       0%
asimilate
Datorii ce
trebuie plătite
într-o perioadă  Itml     0       0%    0       0%
mai mare de
un an
Datorii ce
trebuie plătite
într-o perioadă  Its    2559648   36,14%   3230710   38,67%
de până la un
an
Obligaţii din
         Ob      0       0%    0       0%
exploatare
Datorii totale  Dt     2559648         3230710   38,67%
                    36,41%
Capital
         Cperm   4522836   63,85%   5123026   61,32%
permanent
Total pasiv    Pt     7082520   100%    8353736     100%
Nevoia de
fond de      NFR        4141683         4763797
rulment
Rata
stabilităţii   Cperm/Pt      63,85%         61,32%
financiare
Rata
autonomiei    Cpr/Pt       63,85%         61,32%
financiare

4
globale
Rata
autonomiei    Cpr/Cper
                   1 (100%)           1 (100%)
financiare la   m
termen
Rata de
îndatorare    Dt/Pt        36,14%            38,67%
globală
Rata de
îndatorare la   Itml/Cpr        0%             0%
termen
Rata creditelor  RTS=Cred
pe termen     it pe        61,80%            67,81%
scurt       t.s./NFR
Rata
         RLEVIER
îndatorării               0.56%            0.63%
         =Dt/Cpr
(levierului)
Rata datoriilor  RDF=Dtl
                    0.20%            0.11%
financiare    m/Cperm
Rata       Rcapramb
capacităţii de  =Dtlm/CA        0%             0%
rambursare    F
Capacitatea de
         CAF         4453088           647375
autofinanţare
Cheltuieli
         Chfin        1563046           108340
financiare
Excedentul
brut din     EBE         6531451           976478
exploatare
Rata
         RCF=Ch
cheltuielilor              0.23%            0.11%
         fin/EBE
financiare


Rata stabilităţii financiare reflectă legătura dintre capitalul permanent de care
unitatea dispune în mod stabil (cel puţin un an) şi patrimoniul total. Nivelul acestei
rate în perioada analizată înregistrează o tendinţă de îmbunătăţire ca urmarea
creşterii capitalurior proprii.

Rata autonomiei financiare globale ne arată gradul de independenţă financiară a
societăţii. Se consideră că existenţa unui capital de cel puţin o treime din pasivul
total constitue o premisă esenţială pentru autonomia financiară a firmei. În
perioada 2003-2004 rata autonomiei financiare globale are o tendinta de scadere.


5
Rata autonomiei financiare la termen exprimă gradul de independenţă financiară
pe termen lung. În perioada analizată valoarea acestei rate este 1 cea ce reprezintă
un lucru favorabil pentru firmă şi se menţine şi în perioada curentă. Pe termen lung
firma este independentă financiar şi nu are nevoie de împrumuturi pe termen lung.

Rata de îndatorare globală reflectă ponderea datoriilor totale pe care le are
unitatea în pasivul total al acesteia. Nivelul ratei înregistrează o tendinţă de
creastere în perioada analizată datorită creşterii datoriilor pe termen scurt.

Rata de îndatorare la termen reflectă gradul de îndatorare prin împrumuturi pe
termen lung şi mediu. Se utilizează în fundamentarea deciziei de atragere a surselor
împrumutate pe termen lung.

Rata creditelor de trezorerie caracteriează gradul de îndatorare bancară a
activităţii de exploatare (a producţiei).

Rata levierului (îndatorării) măsoară influenţa îndatorării asupra gestiunii
financiare (situaţiei financiare a firmei). Normele bancare impun existenţa unui
levier mai mic de 1 pentru a asigura acordarea în continuare de credite în condinţii
de garanţie sigură. Are o evoluţie nefavorabilă crescătoare datorită creşterii
capitalurilor proprii într-o măsură mult mai mare decât a datoriilor pe termen scurt
şi semnifică faptul că banca poate acorda credite în continuare.

Rata datoriilor financiare caracterizează gradul de îndatorare pe termen lung.

Rata capacităţii de rambursare. Normele bancare impun un număr maxim de trei
ani pentru rambursarea datoriilor prin capacitatea de autofinanţare.

Rata cheltuielilor financiare are o valoare nesemnificativă în ambele perioade
situându-se cu mult sub limita de 0.6 permisă de normele bancare ceea ce
înseamnă că întreprinderea are o gestiune economică sănătoasă şi e capabilă să îşi
achite costul îndatorării. Are o tendinţă favorabilă descrescătoare datorită reducerii
cheltuielilor financiare.

2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune şi a capacităţii de
autofinanţare

  a) Analiza soldurilor intermediare de gestiune

Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :
                                      – mii – lei
 Nr.
        Specificaţie       Simbol      2003      2004
 crt.
 1   Vânzări de mărfuri      Vmf           0      256442
 2   Cheltuieli privind      Chmf          0      546049
6
     mărfurile
     Marja comercială
  3                 MC          0    -289607
     (rd.1 – rd.2)
  4  Producţia vândută      Qv        16799306  13000567
  5  Variaţia stocurilor     VSt         0      0
  6  Producţia imobilizată    Qimob        0      0
     Producţia exerciţiului
  7                 PE        16799306  13000567
     (rd.4 + rd.5 + rd.6)
     Cheltuieli cu materiile
  8  prime şi materialele     Chmp&mc     10174833  11591546
     consumabile
  9  Alte cheltuieli materiale  Alte chmat     9045    9063
     Cheltuieli cu apa şi
  10                Chapa&ener      0     234
     energie
     Cheltuieli privind
  11                Chext        0    546049
     prestaţiile externe
     Valoarea adăugată [rd.3
  12                VA        6624473  1119414
     + rd. 7 – rd.(8+9+10+11)]
     Venituri din subvenţii de
  13  exploatare aferente C.A.   Vsubvexpl      0     0
     net
     Alte venturi din
  14                Alte Vexpl      0    43255
     exploatare
  15  Cheltuieli cu personalul   Chpers       92526   133560
     Cheltuieli cu alte
                   Alte
  16  impozite, taxe şi                496    9367
                   imp&taxe
     vârsăminte asimilate
                   Chdesp,donaţi
     Cheltuieli cu despăgubiri,
  17                i &active     25109    6932
     donaţii şi active cedate
                   cedate
     Excedentul brut din
     exploatare
  18                EBE        6531451   976478
     [rd.(12+13+14)-
     rd.(15+16+17)]
     Cheltuieli amortizări şi
     provizioane pentru      Ch cu amortiz
  19                          47145   47185
     deprecierea imobilizărilor  şi prov
     corporale şi necorporale
  20  Profit din exploatarte    Pe        6217028  834875
  21  Venituri financiare     Vfin        4011   171248
  22  Cheltuieli financiare    Chfin       1563046   108340
  23  Profit curent        Pc       4657993    897783
  24  Profit brut         Pb       4657993    897783
  25  Impozitul pe profit     Imp prof      252050   297593

7
  26  Profit net          Pn         4405943     600190

Marja comercială sau adaosul comercial (MC) reprezintă surplusul pe care l-a
câştigat agentul economic din vânzarea unor mărfuri, după ce a intrat şi el în
posesia lor, prin cumpărarea de la un furnizor. MC prezintă o scadere in perioada
analizata cu mult sub limita devenind negativa adica cheltuielile cu marfurile sunt
mai mari.

Producţia exerciţiului (PE) e formată cu preponderenţă din producţia vândută.

Valoarea adăugată (VA) pozitivă este un rezultat favorabil, deoarece ea
reprezintă sursa de acumulări băneşti din care se vor plăti datoriile către stat , către
bănci şi diverşi creditori, către salariaţi, acţionari şi pe cât este posibil se va
repartiza o anumită sumă pentru autofinanţare. Ea prezintă o scadere de 40,12%
datorită creşterii veniturilor si cresterii cheltuielilor mai mult.

Excedentul brut din exploatare (EBE) înregistrează de asemenea un rezultat
favorabil reprezentând capacitatea potenţială de autofianţare a investiţiilor din
amortizare, provizioane şi profit. EBE e o măsură a performanţelor economice ale
firmei fiind utilizată la calculul ratei rentabilităţii economice brute şi la calculul
ratei marjei brute de exploatare.

Rezultatul exerciţiului (RE) exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare
şi urmează să fie distribuit de către manageri fie sub formă de dividende acordate
acţionarilor , fie să se reinvestească în întreprindere. Tendinţa de scadere a
indicatorului în anul 2004 relevă procesul de rentabilizare a activităţii de
exploatare

Rezultatul curent (RC) este determinat de rezultatul exploatării şi cel al activităţii
financiare. Cu toate că activitatea financiară se încheie cu pierdere, rezultatul
curent îmbracă forma profitului datorită mărimii considerabile a profitului din
exploatare. Are o tendinţă nefavorabilă de scadere în perioada analizată.

Rezultatul net (RN) exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare după
deducerea din profitul brut (care în cazul nostru e egal cu rezultatul curent) a
impozitului pe profit. Acest indicator înregistrează în perioada analizată o
scaderede 80,65%.
Analiza soldurilor intermediare de gestiune pentru perioada 2003-2004 arată
tendinţa de rentabilizare a activităţii.

b) Calculul şi analiza capacităţii de autofinanţare
 A) Metoda deductivă
                                      – mii – lei
Nr. crt.     Indicator        Simbol      2003       2004
  1   + Excedentul brut din      EBE       6531451      976478
8
       exploatare
   2   + Venituri financiare      Vfin    4011   171248
   3   +Alte ven din exploatare     Ave     0    43255
        - Cheltuieli finanicare
                      Chfin   1563046  108340
   4     - Alte chelt. Din
                      Ace    267278  137673
         exploatare
   4   - Impozit pe profit       Imp prof  252050  297593
      = Capacitatea de
   5                   CAF    4453088  647375
       autofinanţare

  B) Metoda adiţională
                                 – mii –lei
Nr. crt.    Indicator         Simbol    2003   2004
  1   + Profit net        Pn        4405943  600190
     + Cheltuieli cu
                   Ch cu prov şi
  2    amortizările şi               47145   47185
                   amortiz
      provizioanele
     = Capacitatea de
  3                 CAF        4453088  647375
      autofinanţare


2.3 Analiza echilibrului financiar


Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :
                                 – mii – lei
  Nr.
         Indicator        Simbol    2003   2004
  crt.
   1   Imobilizări nete     In        327477   282452
   2   Stocuri          St        5128826  6982039
   3   Creanţe          Cr        1572541  1012468
   4   Disponibilităţi băneşti  Db         6531   29592
   5   Capital propriu      Cpr        4522836  5123026
   6   Datorii ce trebuie
      plătite într-o perioadă  Itml         0     0
      mai mare de un an
   7   Capital permanent     Cperm       4522836  5123026
   8   Datorii ce trebuie
      plătite într-o perioadă  Dts        2559684  3230710
      de până la un an
   9   Cheltuieli în avans    Cha         0     0
  10   Venituri în avans     Va          0     0
  11   Fond de rulment      FR        4195359  4840574
  12   Fond de rulment      FRpr       4195359  4840574
9
     propriu
   13  Fond de rulment
                  FRî           0         0
     împrumutat
   14  Nevoia de fond de
                  NFR         4141683      4763797
     rulment
   15  Trezoreria netă     TN          53676       76777
   16  Variaţia fondului de
                   FR              645215
     rulment
   17  Variaţia nevoi de fond
                   NFR             622114
     de rulment
   18  Variaţia trezoreriei
                  TN              23101
     nete

Formule :
In = Imob Corporale brute + Imob Financiare – Amortisment Cumulat
Cperm = Cpr + Itml
FR = Cperm – In
FRpr = Cpr – In
FRî = FR – FRpr = Ddatorii Financiare (pr termen mediu şi lung)
NFR = St + Cr + Cha – Dat de expl – Va
TN = FR – NFR

Fondul de rulment (FR) reflectă surplusul de surse permanente peste alocări
permanente destinat a fi utilizat pentru finanţarea unei părţi din activele circulante.
Este pozitiv în perioada analizată şi este expresia echilibrului financiar pe termen
lung. In anul 2004 faţă de anul 2003 FR creste datorită creşterii datiriilor.
Dacă analizăm pe componente FR observăm că FRP este pozitiv în fiecare an ceea
ce reflectă că firma are o autonomiei financiară în finanţarea investiţiilor dar dacă
urmărim evoluţia FRP observăm că acesta scade ceea ce reprezintă un aspect
nefavorabil pentru întreprindere deoarece scade autonomia financiară a firmei în
ceea ce priveşte finanţarea investiţiilor.
FRÎ arată participarea capitalurilor împrumutate la acoperirea nevoilor permanente.
Se observă că FRÎ este egal cu datoriile pe termen lung.
Nevoia de fond de rulment (NFR) reflectă partea din activele curente ce trebuie
finanţată din surse permanente.NFR este pozitiv în perioada analizată ceea ce
semnifică echilibru financiar pe termen scurt (datoriile de exploatare pot fi
acoperite din stocuri şi creanţele)
NFR urmează o evoluţie ascendentă datorită creşterii stocurilor şi creanţelor într-o
măsură mai mică decât cresc datoriile pe termen scurt.
Trezoreria netă (TN) reprezintă diferenţa între FR şi NFR.
Este pozitivă în ambele perioade ceea ce semnifică echilibru financiar pe termen
imediat şi are o evoluţie nefavorabilă descrescătoare datorită scăderii într-o mai
mare măsură a FR decât scăderii NFR.
Întreprinderea are un cash flow negativ de aceea trebuie sa apeleze la credite de
trezorerie.autofinanţare a investiţiilor.
10
Observaţie:
Obţinerea unei trezorerii nete pozitive semnifică un excedent de finanţare pe care
întreprinderea îl înregistrează ca urmare a activităţii desfăşurate şi demonstrează
starea de echilibru financiar.


2.4 Analiza lichidităţii


Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :
                                  – mii – lei
    N
    r.
        Indicator       Formula      2003     2004
    cr
    t.
   1  Stocuri       St           5128826    6982039
   2  Creanţe       Cr           1572541    1012468
      Disponibilităţi
   3            Db            6531     29592
      băneşti
      Active
   4            Ac           6707898    8024099
      circulante
      Datorii ce
      trebuie plătite
   5            Dts          2559684    3230710
      într-o perioadă
      de până la un an
      Rata de
                   Ac
   6  lichiditate     RL            2,62%    2,48%
                   Dts
      curentă
      Rata capacităţii
      de plată      RTZ 
                    Db
   7                        0,002%    0,009%
      (lichiditate        Dts
      imediată)
      Rata de
                    Db  Cr
   8  lichiditate     RLR           0,61%    0,32%
                    Dts
      rapidă

Lichiditatea curentă compară ansamblul activelor circulante cu ansamblu
datoriilor pe termen scurt. Este supraunitară în perioada analizată ceea ce este un
aspect favorabil pentru întreprindere deoarece înseamnă că cel puţin pe termen
scurt are capacitatea de a-şi achita datoriile exigibile. Înregistrează o tendintă
nefavorabilă, de scădere datorită în special creşterii într-un ritm mai lent a activelor
circulante în comparaţie cu datoriile pe termen scurt.


11
Lichiditatea imediată apreciază măsura în care datoriile exigibile pot fi acoperite
pe seama disponibilităţilor băneşti. În perioada analizată această rată înregistrează
o tendinţă de creştere şi se află cu foarte mult sub nivelul asiguratoriu de 1/3.
Firma trebuie să acorde o atenţie deosebită achitării datoriilor de exploatare.

Lichiditatea rapidă exprimă capacitatea firmei de a-şi onora datoriile pe termen
scurt din creanţe şi disponibilităţi băneşti. Nivelul acestei rate în perioada analizată
înregistrează o tendinţă de nefavorabilă, fiind situată sub nivelul asiguratoriu de
2/3 ceea ce e o situaţie nefavorabilă pentru firmă.

2.5 Analiza ratelor de gestiune

Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Nr. crt.    Indicatori    Formula    2003      2004      U.M.
  1    Cifra de afaceri  CA       16799306    13257009     mii lei
  2    Imobilizări nete  In       327477     282452     mii lei
  3    Stocuri       St       5128826    6982039     mii lei
  4    Creanţe       Cr       1572541    1012468     mii lei
  5    Active circulante  Ac       6707898    8024099     mii lei
  6    Total activ     At       7082520    8353736     mii lei
  7    Furnizori      Fz         0       0      mii lei
      Rotaţia
                CA
   8   imobilizărilor            51,29     46,93     rotaţii
                In
      nete
      Durata de rotaţie
                Ac
   9   a activelor       360     143,74            zile
                CA             217,89
      circulante
      Durata de rotaţie  St
                  360
   10                     109,90    189,60      zile
      a stocurilor    CA
      Durata de
                Cr
   11  încasare a        360     33,69     27,49      zile
                CA
      creanţelor
      Durata de plată a  Fz
                  360
   12                      0       0      zile
      furnizorilor    CA
      Rotaţia activului  CA
   13                      2,37     1,58     rotaţii
      total        At
      Durata de rotaţie  At
                  360
   14                     151,77    226,84      zile
      a activului total  CA
      Durata de rotaţie
                In
   15  a imobilizărilor     360      7,01   7,67        Zile
                CA
      nete12
Durata de rotaţie a activului total reflectă gradul de înnoire a activului total prin
cifra de afaceri.Numărul de rotaţii înregistrează o evoluţie favorabilă
descrescătoare pentru firmă în perioada analizată.

Rotaţia imobilizărilor nete reflectă gradul de înnoire a imobilizărilor nete prin
cifra de afaceri.Numărul de rotaţii înregistrează o evoluţie nefavorabilă
descrescătoare pentru firmă în perioada analizată.Dacă în anul 2003 imobilizările
nete se reînnoia la 52 zile prin cifra de afaceri, în anul 2004 imobilizările nete se
reînnoiesc la 47 zile prin cifra de afaceri ceea ce reprezintă o situaţie nefavorabilă,

Durata de rotaţie a stocurilor într-o economie modernă este de aproximativ de
30 zile.Are o evoluţie nefavoravilă crescătoare datorită cresterii stocurilor faţă de
cifra de afaceri, dar totuşi se situează peste 30 zile.

Durata de rotaţie a activelor circulante are o evoluţie nefavorabilă crescătoare
pentru întreprindere.

Durata de încasare a creanţelor este mai mare decât durata de achitare a
furnizorilor ceea ce reprezintă un aspect nefavorabil pentru firmă şi înseamnă că
furnizori sunt plătiţi inainte de aîncasa bani de la clienţi. Durata de încasare a
clienţilor are o evoluţie favorabilă descrescătoare pentru întreprindere .

2.6 Analiza ratelor de rentabilitate

Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos :
                                       – mii – lei
Nr.
      Specificaţie       Simbol      2003     2004    U.M.
crt.
    Venituri din
 1               Ve          16799306   13300264   mii lei
    exploatare
    Cheltuieli de
 2               Che         10582278   12465389   mii lei
    exploatare
 3   Profit din exploatare  Pe=Ve-Che       6217028    834875   mii lei
 4   Profit net       Pn          4405943    600190   mii lei
    Excedentul brut din
 5               EBE          6531451    976478   mii lei
    expl.
 6   Capital propriu     Cpr          4522836    5123026   mii lei
                Ci=Afn+NFR+D
 7   Capital investit                4522836    512026   mii lei
                b
    Rata rentabilităţii
                    EBE
 8   economice brute     Rebn      100   14,41     19,06     %
                     Ci
    nominale
 9   Rata rentabilităţii   Rc=Pe/Che        58,74     6,69     %

13
     costurilor
     Rata rentabilităţii  Rf 
                    Pn
                       100
10                           97,41     11,71      %
     financiare          Cpr

     Rata rentabilităţii
                     Pe
11    economice nete     Renn      100   137,45    16,30      %
                     Ci
     nominale
     Rata rentabilităţii
12
     veniturilor      Rv=Pe/Ve         37      6,27      %

Afn – Active fixe nete


Rata rentabilităţii economice evidenţiază eficienţa capitalurilor investite (proprii
şi împrumutate) şi trebuie să fie superioară ratei inflaţiei.În termeni reali rata
rentabilităţii economice trebuie să remunereze capitalurile investite la nivelul ratei
minime de randament din economie respectiv rata medie a dobânzii la obligaţiunile
emise de stat.
Rata rentabilităţii economice brute nominale şi nete nominale sunt superioare ratei
inflaţiei.
Rata rentabilităţii financiare măsoară randamentul capitalurilor proprii respectiv
al plasamentului financiar. Această rată renumerează proprietari prin acordarea de
dividende. În perioada analizată are o tendinţă de creştere datorită creşterii mai
mari în valori absolute a profitului net decât majorarea capitalurilor proprii.

2.7 Analiza riscului de faliment

Riscul de faliment reflectă posibilitatea de apariţie a incapacităţii de onorare a
obligaţiilor scadente ale firmei.
Metoda Altman:
                               mii lei
Riscul de faliment depinde de valoarea scorului:

      Z<4 zona nefavorabila
      4<Z<9 zona de incertitudine
      Z>9 zona favorabila


   Conform acestei metode, societatea se afla intr-o zona de incertitudine
pentru un scor de 4.09 avand un risc de faliment intre 50-70%.
14
Nr.cr        Specificatie       Simbol    2004
t
 1        Cifra de afaceri      CA     1325700
                               9
 2        Profit brut         Pb     897783
 3       Rezultat curent        Pc     897783
 4        Profit net          Pn     600190
 5      Active circulante        Ac     8024099
 6       Active totale         At     8353736
 7        R1=Pb/At                 0,1074
 8        R2=CA/At                 1,5869
 9     R3=Cap.bursiera/Itlm               0
 10      R4=Pr.reinv./At               0,018
 11       R5=Ac/At                 0,9605
 12   Z=3,3R1+R2+0,6R3+1,4R4+1,2            4,0989
           R5
III. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR


Puncte tari:

    1.  Durata de incasare a creantelor
    2.  Rezervele legale constituite ating pragul optim
    3.  Cresterea ratelor rentabilitatii economice si financiare reale
    4.  Cresterea capitalurilor proprii
    5.  Autonomie financiară foarte bună
    6.  Creşterea soldurilor intermediare

Puncte slabe:

    1. Grad mare de indatorare
    2. Nivelul scazut al ratelor de lichiditate imediată şi rapida
    3. Societatea nu este asigurata impotriva riscurilor
    4. Termenul de plată al furnizorilor
15

								
To top