INTRODUCTION TO COLOR _ MAKE UP COSMETIC by malj

VIEWS: 26 PAGES: 54

									INTRODUCTION TO
COLOR & MAKE UP
   COSMETIC


 Lecturer:  Nattaporn Boohuad
 E-Mail:   nattaporn2608@gmail.com
 Website:  http://nattaporn.weebly.com
ประเภทของเครื่ องสำอำง
• แบ่ งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ตำมประโยชน์ กำรใช้ งำน
 ได้ ดังนี ้

1. เครื่ องสำอำงประเภท เมคอัพ (Make Up)


2. เครื่ องสำอำงประเภท สกินแคร์ (Skin Care)
เครื่องสำอำงประเภทเมคอัพ (Make Up)
    เมคอัพ หมำยถึง เครื่ องสำอำงประเภทเสริม
แต่ งให้ สีสันบนใบหน้ ำ ช่ วยแก้ ไขและปกปิ ดส่ วน
                           ้
บกพร่ องบนใบหน้ ำ ช่ วยเน้ นส่ วนต่ ำงๆ ให้ สวยเด่ นขึน
                ิ
ทำให้ ใบหน้ ำมีสีสันและดูมีชีวตชีวำ
จุดประสงค์ กำรใช้ เครื่ องสำอำงเมคอัพ (Make Up)

เครื่ องสำอำงประเภทเมคอัพ มีอยู่มำกมำยหลำยชนิด
                     ี
แต่ ละชนิดใช้ ต่ำงกัน แต่ มีจุดประสงค์ ท่ เหมือนกัน คือ
     “ เสริมสร้ ำงควำมงำมให้ กับใบหน้ ำ “
 Usefulness of Makeup Cosmetics
          Beauty-related usefulness
          Colour effects
          Form effects
          Visual quality
          Covering of irregularities
                         Psychologically related
  Protective usefulness                usefulness
Effectiveness against UV            Effect on the person
Effectiveness in                themselves
moisturizing                  Effect on others
Effectiveness in protecting           Effect on activity level
skin
                        Psychoneuroimmono-
                        logical effects
Types of Makeup Cosmetics and
Usefulness
• Under makeup
• Foundation
• Face powder
• Control colour
• Eye makeup : eye shadow, eyeliner, mascara,
 eye brow
• Rouge
• Lipstick
• Nail cosmetics: nail enamel, enamel remover,
 nail treatment
Under makeup

1)Improves, spead, adhesion
 and lasting qualities of
 foundations
2)Backs up foundation
 functions
Foundation
   ้             ้
รองพืน เครื่ องสำอำงที่ใช้ รองพืนบนใบหน้ ำก่ อน
  ้       ้
ทำแปงฝุ่ น หรือ แปงแข็งมีอยู่หลำยชนิดด้ วยกัน
 Foundation
1) Changes skin to desired colour
2) Changes espects of skin quality such
  as lustre, tone and transparency
3) Covers blemishes such as liver spots
  and freckles
4) Alters feeling of relief and appearance
  of features
5) Protects the skin against dryness and
  UV
      ้
ชนิดของรองพืน
                 ่
• ครี มรองพืน เป็ นรองพื ้นที่มีสวนผสมของน ้ำมันธรรมชำติให้ ควำมชุ่มชื ้น
      ้
       ั้
 แก่ผิวมีทงชนิดครี มข้ น ครี มเหลวและชนิดแท่ง สำมำรถทำให้ หนำหรื อบำง
 ตำมโอกำสและควำมต้ องกำรของผู้ใช้ ได้ เหมำะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้ งและผิว
 ธรรมดำค่อนข้ ำงแห้ ง
• รองพืนชนิดนำ
      ้    ้               ่             ่
              เป็ นรองพื ้นที่ไม่มีสวนผสมของน ้ำมัน หรื อมีอยูน้อย
 มำก เหมำะสำหรับผู้มีผิวมันและผู้ที่ไม่ชอบควำมมันของรองพื ้นชนิดครี ม
             ้              ้
• แปงรองพืน หรื อ แปงเค้ ก เป็ นรองพื ้นในรูปแปงบรรจุในตลับเป็ นทังรอง
    ้     ้                            ้
        ้                  ้     ้
 พื ้นและแปงในตลับเดียวกัน ทำโดยไม่ต้องใช้ แปงฝุ่ นหรื อแปงแข็งทำทับอีก
     ้ ่ ั้           ุ
 ครังหนึง มีทงชนิดชุบน ้ำและไม่ชบน ้ำ เหมำะสำหรับผิวมันและผิวธรรมดำ
•
Types of Foundation Available
 (Base Makeup Cosmetics):
        POWDER
  ้                              ้
 แปง เครื่ องสำอำงที่ใช้ ปรุ งแต่ งใบหน้ ำทำให้ ผ้ ูใช้ สวยงำมขึน
                       ้
และเพิ่มควำมน่ ำสนใจแก่ ผ้ ูพบเห็น โดยแปงสำมำรถปิ ดบัง
 ้
ริวรอยต่ ำงๆ ซึ่งปรำกฎตำมอำยุขัย ปำน รอยตกกระ รูขุม
ขนที่ใหญ่ เกินไป แผลเป็ นจำกสิวและอื่นๆ นอกจำกนียังช่ วย  ้
ลดควำมมันบนใบหน้ ำ ซึ่งเกิดจำกกำรทำงำนของต่ อมไขมัน
ต่ อมเหงื่อมำกกว่ ำปกติ โดยเฉพำะบริเวณจมูกและหน้ ำผำก
ได้ อีกด้ วย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลำยชนิด
Face Powder
1) Adjust skins colour to make face appear
   brighter
2)  Changes aspects of skin quality such as
   lustre, tone and transparency (qualities)
3)  Suppresses sweat and sebum to improve
   lasting quality of makeup
4)  Protects skin against UV
5)  Backs up foundation functions
     ้
ชนิดของแปง
  ้                         ้
• แปงฝุ่ น มีลักษณะเป็ นผงละเอียด ใช้ ทำหลังกำรทำรองพืน
 บนใบหน้ ำ ช่ วยให้ ผิวหน้ ำเรียบเนียนและติดทน
   ้       ้
• แปงแข็ง เป็ นแปงละเอียดที่บรรจุโดยกำรอัดลงในตลับ
 เพื่อสะดวกในกำรพกติดตัว โดยเทคนิคกำรทำแปงแข็งหลัง ้
      ้ ้          ้
 รองพืนนัน คือ ต้ องให้ ครีมรอพืนที่ทำไว้ แห้ งเสียก่ อนจึงทำ
    ้                 ้
 แปงแข็งทับ ทำให้ ไม่ เกิดรอยด่ ำง และแปงเนียนติดทน
 ตลอดวัน
     ้    ้          ้     ้
• แปงเค้ ก เป็ นแปงผัดหน้ ำผสมรองพืน ใช้ ชุบนำหรื อไม่ ชุบ
  ้
 นำก็ได้ เหมำะสำหรับผิวมันและผิวธรรมดำ
Control colour
1) Regulates skin colour
2) Changes aspects of skin quality
 such as lustre, tone and
 transparency
 Eye Makeup
เครื่ องสำอำงที่ใช้ แต่ งตำ เป็ นเครื่ องสำอำงที่ช่วยให้
ดวงตำมีสีสันชวนมอง เป็ นกำรเน้ นดวงตำให้ ดูเด่ น
สำมำรถแก้ ไขส่ วนบกพร่ องของรู ปตำ ช่ วยเสริมบุคลิก
ช่ วยให้ ใบหน้ ำมีสีสัน เพื่อมีชีวิตชีวำ เครื่ องสำอำงที่ใช้
แต่ งตำมีหลำยชนิดด้ วยกัน
ชนิดของเครื่ องสำอำงแต่ งตำ
• อำยแชโดว์ เป็ นสีแต่ งตำใช้ ทำเปลือกตำ และใต้ ตำให้ ดูเด่ น
          ้
 และงดงำมมำกขึน ช่ วยแก้ ไขรูปตำมีหลำยแบบ เช่ น ครี ม
 อำยแชโดว์ เค็กอำยแชโดว์ เป็ นต้ น
• อำยไลเนอร์ เป็ นสีสำหรั บเขียนขอบตำ เน้ นดวงตำให้ ดูเด่ น
        ้              ้
 และคมชัดขึน ใช้ เขียนเส้ นเปลือกตำชันที่สอง (second
              ้      ั้    ้
 line) สำหรั บผู้มีตำชันเดียว มีทงชนิดนำและชนิดดินสอ
• มำสคำร่ ำ เป็ นครี มสีใช้ แต่ งขนตำ ช่ วยต่ อขนตำและทำให้
             ้ ้    ั้     ้
 ดวงตำคม เด่ นหวำนซึงขึน มีทงชนิดกันนำและธรรมดำ
• อำยโบร์ ว เป็ นสีสำหรั บแต่ งคิว้
Eye Shadow
Eye shadow is makeup that is applied to the eyelids
and under eyebrows to make the eyes more
attractive, and draw more attention to them. It is also
used to complement the eye color, and to create
depth and dimension. Eye shadow is found in many
different colors, and is typically made from mica and
some type of powder. In the Western world, it is
viewed as a woman’s cosmetic, even when worn by
men, but is used around the world by both genders.

1) Applied around the eyelids to alter the
  impression of the eyes and the face
 Eyeliner
Eyeliner is often used in conjunction with eye shadow,
to define the eyes. It is applied, usually by an eyeliner
pencil, around the rim of the eyes, and is available in
various colors. It can be found in a liquid, powder, or
wax base, and is used by men and women. In recent
years, the heavy use of eyeliner amongst men and
women has become associated with Gothic fashion. It
has also become popular within the emo subculture,
and various other alternative fashions and lifestyles.

1) Applied to the eye rim to accentuate the line of the eyes
2) Gives full expression to the eyes
 Mascara
Mascara is makeup that is applied to the eyelashes to make
them appear longer, thicker, darker, and fuller. It is available in
the form of liquid or cream, and is applied with a small mascara
wand. Mascara was invented by Eugene Rimmel, a
French perfumer, in the 19th century. The word rimmel is used
to describe mascara in Portugese, Romanian, Dutch, and
several other languages. The first mascara was made by
mixing coal dust with Vaseline, but today it is most commonly
made of water, pigment, and wax thickeners.

 1) Applied to the eyelashes to make them look
  longer and seem to have more volume by
  curling in order to emphasize the impression of
  the eyes
      ้
ดินสอเขียนคิว Eyebrow Cosmetics
       ้               ้
• ดินสอเขียนคิว เป็ นดินสอสีใช้ แต่ งเขียนคิวให้ สวยงำมตำม
              ้
 ควำมต้ องกำร และกำรเขียนคิวแบบต่ ำงๆ เป็ นกำรช่ วย
 แก้ ไขรู ปหน้ ำเช่ นกัน
• Adjusts the form of the eyebrows to
 change the perception of the eyes and
 the face
Rouge
1) Impacts colour to cheeks to
  give healthy look
2) Creates shadow in facial,
  contours to give sense of relief
  and change impression
 สีปัดแก้ ม
สีปัดแก้ ม หรื อเรี ยกว่ำ บรัชออน (Blush on) สีใช้ แต่งแก้ ม
     ั
ให้ มีสีสน เป็ นกำรเน้ นโหนกแก้ มให้ เด่นชัดขึ ้น กำรปั ดแก้ มแบบ
ต่ำงๆ สำมำรถแก้ ไขรูปหน้ ำ ทำให้ รูปหน้ ำเปลี่ยนไป มีหลำยชนิด
ด้ วยกัน เช่น ชนิดครี มบรรจุตลับ ชนิดครี มบรรจุหลอด และชนิด
เค็กบรรจุตลับ
เครื่องสำอำงแต่ งริมฝี ปำก
เครื่ องสำอำงแต่ งริมฝี ปำก เป็ นเครื่ องสำอำงที่ใช้ แต่ ง
           ิ     ้
ริมฝี ปำกให้ แลดูมีชีวตชีวำ ทังนีเ้ นื่องจำก มีส่วนผสม
    ้           ้
ของนำมันธรรมชำติช่วยปองกัน และรั กษำริมฝี ปำกที่
              ้
แห้ งแตกเป็ นขุย ให้ ช่ ุมชืนอิ่มเอิบและเนียนนุ่ม ใช้
ตกแต่ งริมฝี ปำกให้ เข้ ำรู ปสวยงำม มีอยู่หลำยชนิด
ด้ วยกัน
Lipstick
1) Make lips more attractive by
  imparting a variety of different
  colours and qualities
2) Protect lips from dryness and UV
ชนิดของเครื่องสำอำงแต่ งริมฝี ปำก
• ลิปมัน เป็ นลิปมันที่ใช้ รองพื ้นริ มฝี ปำก ส่วนใหญ่จะไม่มีสีหรื อมีสี
 ใสอ่อนๆ เป็ นลิปที่มีควำมมันมำกกว่ำลิปสติคชนิดอื่นๆ ช่วยให้
                   ้
 ควำมชุ่มชื ้นหล่ออลื่นริ มฝี ปำก ปองกันริ มฝี ปำกแตก และช่วยให้
 กำรทำลิปสติคลื่นเนียนและง่ำยขึ ้น
                  ั
• สิปสติคสี เป็ นลิปสติคที่ให้ สีสนแก่ริมฝี ปำก ทำให้ ริมฝี ปำกแลดู
 อิ่มเอิบและสดใส
• ลิปกลอส เป็ นลิปสติคใช้ เคลือบริ มฝี ปำกหลังทำลิปสติคสี ช่วย
 ให้ สีทำไว้ แล้ วสวยและเงำมันมำกขึ ้น
Nail Enamel

 ้
 นำยำทำเล็บ เพิ่มสีสันสวยงำมให้ เล็บ และเคลือบเล็บให้ เงำ
                   ้   ้
วำว มีส่วนประกอบ เช่ นเดียวกับในนำยำรองพืนและนำยำ  ้
เคลือบเล็บเงำ แต่ ใส่ สีลงไป มีสีสันหลำกหลำยให้ เลือก
1) Colour applies to the nails give them a
  lustre and gives the hands and fingers
  greater expression
2) Strengthens the nails
Enamel Remover

             ่
• ใช้ เช็ดสีทำเล็บออก มีสวนผสมของสำรเคมีเช่น สำรอะซิโตน
 แอลกฮอล์ เป็ นต้ น น ้ำยำล้ ำงเล็บทำให้ เล็บแห้ งเปรำะไม่ควรใช้
 มำกเกินไป

      1) Removes enamel from nails
Nail treatment
1) Restores nails which have lost their lutre
 and become brittle though loss of oil and
 water to their original condition
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ดแลเล็บ
         ู
      ้ ่
• นำยำรองพืน มีสวนผสมของ resin ใช้ ทำเคลือบก่อนลงน ้ำยำทำ
  ้
                    ้
 เล็บ ทำให้ สีน ้ำยำทำเล็บติดทนนำนและปองกันเล็บให้ มีควำมชุ่มชื ้นอยู่
 เสมอ
• นำยำเคลือบเงำ ใช้ เคลือบเล็บหลังทำสีเสร็ จ ช่วยให้ สีติดแน่น ทำให้
  ้
          ่
 เล็บเงำงำม มีสวนผสมเช่นเดียวกับน ้ำยำรองพื ้น แต่จะเพิ่มส่วนผสมที่
 ช่วย เคลือบให้ เล็บทนทำนยิ่งขึ ้น
            ่
• นำมันบำรุ งหนัง มีสวนผสมของน ้ำมันพืชและวิตำมินใช้ ทำหลังเคลือบ
   ้
      ้
 เงำช่วยปองกันไม่ให้ เล็บแห้ งเปรำะ และยังช่วยไม่ให้ สิ่งสกปรกเกำะติด
 เล็บด้ วย
ผลิตภัณฑ์ ดูแลเล็บ
                             ้
• ครี มลอกหนัง ทำด้ วยน ้ำมันหรื อไขมันจำกพืชและสัตว์รวมทังแร่ธำตุ
 ต่ำงๆนวดเนื ้อครี มเบำๆ บนเล็บแล้ วปลำยนิ ้ว เพื่อลอกหนังกำพร้ ำออกไป
 ช่วยทำให้ เล็บสะอำดและไม่แห้ งตึง
• นำยำอุดร่ องเล็บ ช่วยอุดรอยขรุขระของผิวเล็บให้ เรี ยบเนียน ทังยัง
     ้                             ้
 เสริมเล็บที่บำงมำกให้ หนำขึ ้น และมีควำมแข็งแรงทนทำนเพิ่มขึ ้น
• นำยำรองพืนแบบเข้ มข้ น เป็ นน ้ำยำรองพื ้นสำหรับเล็บที่ลอกออกเป็ น
   ้     ้
  ้
 ชันและแตกหักง่ำย ช่วยให้ เล็บแข็งแรงขึ ้น มีชนิดที่ใช้ แทนน ้ำยำรองพื ้น
 และน ้ำยำเคลือบเงำด้ วย
• นำยำทำควำมสะอำดหนังรอบขอบเล็บ ประกอบด้ วยสำรละลำยที่มี
    ้
 ฤทธิ์เป็ นด่ำง ช่วยให้ หนังรอบ ขอบเล็บที่แข็งกระด่ำงอ่อนนุ่มขึ ้น ทำให้
 ดูแลรักษำได้ ง่ำย
Point Makeup Cosmetics
• Lipstick• Eye makeup• Manicure
Lipstick
• The most important role of lipstick:to
 produce a good blood-red colour in the lips
 and overall impression of a healthy face
• Major controlling influence on the
 impression of the face
Protective usefulness of Lipstick:
Relationship between Lipstick Pigment
Content and glossiness
Protecting the lip though Moisturing
Effect
Eye Make up Cosmetics:
Beauty-related Usefulness of mascara:
Beauty-related Usefulness of eyeliner:
Type of eyeliner


Liquid type (film   Powder type (Pencil type,
type, non film type)  pressed type)
 New generation of eye liner aids
 section - Make a good helper
• อุปกรณ์ ช่วยวำดขอบตำ หรื อวำดอำยย์ไลเนอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้
 คุณประหยัดเวลำได้ มำก กำรวำดขอบตำบนให้ ได้ รูป เฉียบคม และไม่
 เลอะ เป็ นสิ่งที่ค่อนข้ ำงยำก และต้ องอำศัยฝี มือพอควร
• ให้ กะขนำดของเส้ นอำยย์ไลเนอร์ ที่จะวำดว่ำจะให้ เส้ นสูงแค่ไหน แล้ ว
 ก็ให้ เอำอุปกรณ์นี ้ไปวำงบนเบ้ ำตำ แล้ วกดลงไปให้ ขอบที่โค้ ง ๆ ของ
 อุปกรณ์นี ้ทำบไปบนเส้ นที่กะเอำไว้ ขอบของอุปกรณ์นี ้ก็สำมำรถเป็ น
       ุ
 แนว ให้ คณวำดเส้ นอำยย์ไลเนอร์ ได้ โดยวำดไม่ให้ เลอะออกนอก
 กรอบของอุปกรณ์ชิ ้นนี ้ เหมือนกำรระบำยสีไม่ให้ ออกนอกเส้ นเป็ น
 หลักกำรง่ำย ๆ
                        ้
• สำมำรถประยุกต์โดยทำเป็ นที่ทำตำสองชันโดยเอำไปกดเบำ ๆ ให้ เป็ น
                 ้
 แนวเส้ นพับ หรื อเส้ นตำสองชัน และก็อำจจะติดสติ๊กเกอร์ ทำตำสอง
  ้                  ั้
 ชันไปตำมแนวที่กดลงไป เพื่อให้ ได้ ชนตำที่สวยงำม และชัดขึ ้นได้ และ
                ั
 อีกด้ ำนของอุปกรณ์ชิ ้นนี ้ก็ยงสำมำรถวำงทำบ ทำเป็ นแบบวำดอำยไล
 เนอร์ สำหรับขอบตำล่ำงได้ อีกด้ วย http://www.shop2thai.com/shopcore/product.php?shop_id=404&cat
                      alog_id=2620&product_id=2417 26/12/10
Beauty-related Usefulness of Eye brow
makeup:
     ้
กำรแต่ งคิว
          ้
อุปกรณ์ กำรตกแต่ งคิว
Eyebrow makeup product
Manicure:
Form of nails:
Manicure Products:
กิจกรรมวันนี ้
•    ั        ่       ่ ่
  ให้ นกศึกษำแบ่งกลุม เป็ น 5 กลุม กลุมละ 6 คน (5 คน 1 กลุม)   ่
•           ่
  จับฉลำกเลือกกลุม Makeup ที่ต้องหำข้ อมูล
•  หำรูป ชื่อสินค้ ำ สรรพคุณ วิธีใช้ อย่ำงน้ อย อย่ำงละ 3-5 ผลิตภัณฑ์
•  ตัดและแปะลงบนกระดำษ A4 เตรี ยมออกมำ present หน้ ำห้ อง

1. Under makeup,Foundation
2. Face powder,Control colour
3. Eye makeup : eye shadow, eyeliner, mascara, eye
  brow
4. Rouge, Lipstick
5. Nail cosmetics: nail enamel, enamel remover, nail
  treatment
Lab วันที่ 30 ธันวำคม 2553
    ั     ่ ่
• ให้ นกศึกษำจับกลุม กลุมละ 3 คน
• ทำ present เป็ น power point เกี่ยวกับ
 Makeup ที่ อ.สอนวันนี ้
โดยหำตัวอย่ำงเครื่ องสำอำงทุกชนิดที่สอน ชนิดละอย่ำงน้ อย 3
ตัวอย่ำง
• รำยละเอียด คือ ชื่อเครื่ องสำอำง สรรพคุณ วิธีใช้ อธิบำยว่ำเป็ น
 เครื่ องสำอำงชนิดไหน มี dosage form เป็ นอย่ำงไร
• ส่งเฉพำะแผ่น ซีดี ไม่ต้องส่งรู ปเล่ม
แหล่ งที่มำ:
• http://www.shop2thai.com/shopcore/product.php?
 shop_id=404&catalog_id=2620&product_id=2417
 26/12/10
• http://www.wisegeek.com/what-are-the-different-
 types-of-makeup.htm 26/12/10
                        ้
• เอกสำรประกอบกำรสอน อ.พรรณวิภำ มหำวิทยำลัยแม่ฟำหลวง

								
To top