DKT obor med xirurg ortoped by 34SW88

VIEWS: 0 PAGES: 68

									      Головне управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації


                          «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                          Рішенням комітету з конкурсних торгів

                          протокол Nб/н від 14.09.2011р.

                          Голова комітету з конкурсних торгів
                          Головного управління охорони здоров’я
                          Донецької облдержадміністрації
                          Качур О.Ю. _________________
                                    м.п.           ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

     на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного
            (виробів медичного призначення) (33.10)

             «процедура закупівлі – відкриті торги»
Відповідальний за проведення
конкурсних торгів:
Грачкова А.В.
                  м. Донецьк – 2011 р.
                 I. Загальні положення
      1                       2
             Ця документація конкурсних торгів (далі – Інструкція)
1. Терміни, які      розроблена на виконання вимог Закону України «Про
вживаються в       здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI зі
документації       змінами та доповненнями (далі-Закон). Терміни, які
конкурсних торгів     використовуються в цій Інструкції, вживаються в значеннях,
             визначених Законом.
2. Інформація про
замовника торгів
             Головне  управління   охорони   здоров’я   Донецької
повне найменування
             облдержадміністрації
місцезнаходження     Донецька обл., м. Донецьк, б. Пушкіна, 34, 83105
посадова особа
             Заступник начальника Головного управління охорони здоров’я
замовника,
             Грачкова Алла Вікторівна, Донецька обл., м. Донецьк, б.
уповноважена
             Пушкіна, 34, 83105, тел.. (062) 334 25 67, e-mail:
здійснювати зв'язок з
             zdrav@donoda.gov.ua
учасниками
3. Інформація про
предмет закупівлі
найменування предмета Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (вироби
закупівлі       медичного призначення)
вид предмета закупівлі  Товар
             Лікувально-профілактичні заклади обласного підпорядкування,
місце, кількість, обсяг
             кількість найменувань –2217 , обсяг поставки товарів – згідно з
поставки товарів
             Додатком №4
строк поставки товарів  січень-грудень 2012 року
4. Процедура
             Відкриті торги
закупівлі
             Вітчизняні та іноземні учасники процедури закупівлі (далі –
5. Недискримінація
             Учасники) беруть участь у процедурі закупівлі на рівних
учасників
             умовах
6. Інформація про
валюту (валюти), у
якій (яких) повинна
бути розрахована і  Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
зазначена ціна
пропозиції конкурсних
торгів
7. Інформація про     Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
мову (мови), якою     готуються Замовником, викладаються українською мовою.
(якими) повинні бути   Оголошення про проведення процедури закупівлі та про
складені пропозиції    результати процедури закупівлі обов’язково додатково


                                            2
конкурсних торгів    розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з
             питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-
             порталі Уповноваженого органу англійською мовою.
             Пропозиція конкурсних торгів складається українською та (або)
             російською мовами.
             У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника
             входитимуть документи, які за своїм походженням були
             складені іншою, ніж українська чи російська мови, вони
             обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом
             на українську або російську мову.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
             Учасник, який отримав Інструкцію, має право не пізніше ніж за
             10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних
             торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо
             Інструкції. Замовник повинен надати роз'яснення на запит
             протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким
             було надано Інструкцію.
             Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
             запитів внести зміни до Інструкції, продовживши строк подання
1. Процедура надання
             та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім
роз'яснень щодо
             днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з
документації
             дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб,
конкурсних торгів
             яким було видано Інструкцію.
             У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо
             змісту Інструкції або несвоєчасного внесення до неї змін
             Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття
             пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та
             повідомити про це всіх осіб, яким було видано Інструкцію.
             Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно
             до статті 10 Закону.
             У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів
2. Порядок проведення  щодо Інструкції Замовник повинен забезпечити ведення
зборів з метою      протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень
роз'яснення запитів   щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано
щодо документації    Інструкції, незалежно від їх присутності на зборах.
конкурсних торгів    Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно
             до статті 10 Закону.
          III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення      Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
пропозиції конкурсних  підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита,
торгів          пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному
* Ця вимога не      конверті.
стосується учасників,  Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних
які здійснюють      торгів.
діяльність без печатки  Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі
згідно з чинним     в цілому.
законодавством, за    Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника повинні
винятком оригіналів чи  бути пронумеровані. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів
нотаріально завірених  Учасника повинні містити підпис уповноваженої посадової


                                           3
документів, виданих  особи Учасника, а також відбитки печатки* (за винятком
учаснику іншими    оригіналів належним чином завірених довідок, виданих
організаціями     уповноваженими державними органами чи нотаріально
(підприємствами,    завірених документів).
установами)      Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних
            торгів Учасника підтверджується копією одного з наступних
            документів: випискою з протоколу засновників, наказом про
            призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом,
            що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на
            підписання документів.
            Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції
            конкурсних торгів, і перелік яких приведений в Інструкції,
            мають бути прошиті разом. На зворотному боці останньої
            сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має
            бути заклеєно контрольним папірцем з написом „Прошито та
            пронумеровано (зазначити кількість) аркушів” (або
            відповідний напис російською мовою) та засвідчено підписом
            уповноваженої посадової особи та печаткою* Учасника.
            Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті,
            який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки
            Учасника *.
            На конверті повинно бути зазначено:
            повне найменування і адреса Замовника;
            назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про
            проведення відкритих торгів;
            повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника,
            його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код за
            ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
            маркування: «Не відкривати до … (число) … (час)»
            (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних
            торгів відповідно до пункту 2 розділу 4 Інструкції)
            Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником,
            повинна складатися з:
            форми пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно з
            Додатком №2 цієї Інструкції;
            документів, що підтверджують повноваження посадової особи
            або представника Учасника щодо підпису документів
            пропозиції конкурсних торгів;
            документа, що підтверджує надання Учасником забезпечення
2. Зміст пропозиції
            пропозиції конкурсних торгів;
конкурсних торгів
            інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики
учасника
            предмета закупівлі (в тому числі відповідну специфікацію)
            (передбачена пунктом 7 розділу 3 Інструкції);
            документально підтвердженої інформації про їх відповідність
            кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника щодо
            виконання статті 17 Закону (Додаток №1).
            Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає
            проект договору, складений відповідно до Додатку №3
            Інструкції.
3. Забезпечення    Забезпечення пропозиції конкурсних торгів має бути надане у
пропозиції конкурсних формі депозиту.

                                          4
торгів         Учаснику слід звернутися до посадової особи Замовника,
            уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками, зазначеній в
            пункті 2 Розділу І Інструкції, за уточненням рахунку для
            внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
            Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів складає
            3 000 000,00 грн.
            Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення конкурсних
            торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії
            депозиту, наданого як забезпечення пропозиції конкурсних
            торгів Учасника, має відповідати строку дії пропозиції
            конкурсних торгів – 90 днів з дати розкриття пропозицій
            конкурсних торгів.
           Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням конкурсних
           торгів, відхиляються Замовником.
           Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів
           Учаснику, на його розрахунковий рахунок, протягом 3
           банківських днів з дня настання підстави для повернення
           забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
           - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних
           торгів, зазначеного у Інструкції;
           - укладення договору про закупівлю з Учасником, що став
           переможцем конкурсних торгів;
           - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення
4. Умови повернення
           строку її подання;
чи неповернення
           - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору
забезпечення
           про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції
пропозиції конкурсних
           конкурсних торгів.
торгів
           Для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
           учасник повинен звернутися письмово до Замовника.
           Забезпечення конкурсних торгів не повертається Замовником у
           разі:
           - відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після
           закінчення строку її подання;
           - не підписання Учасником, що став переможцем торгів,
           договору про закупівлю.
           Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних
           торгів (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають
           перерахуванню до відповідного бюджету.
            Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом
            90 днів з дати розкриття. До закінчення цього строку Замовник
            має право вимагати від Учасників продовження строку дії
5. Строк, протягом   пропозицій конкурсних торгів.
якого пропозиції    Учасник має право:
конкурсних торгів є   відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
дійсними        забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
            погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
            пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення
            пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні       Згідно з Інструкцією та Додатком 1 Учасник подає, як
критерії до учасників  частину його пропозиції, документи, що підтверджують його


                                            5
            відповідність таким кваліфікаційним критеріям:
              -  наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
              -  наявність працівників відповідної кваліфікації, які
                 мають необхідні знання та досвід;
              -  наявність документально підтвердженого досвіду
                 виконання аналогічних договорів;
              -  наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про
                 фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
                 довідка з обслуговуючого банку про відсутність
                 (наявність) заборгованості за кредитами).
            Документи, що не передбачені законодавством для Учасників –
            фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не
            подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
            Учасник повинен відповідати вимогам статті 17 Закону та
            Додатку №1. У разі отримання Замовником відомостей щодо
            порушення Учасником зазначених вимог, він відхиляє
            пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.
            З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який
            Учасник пропонує виконати за Договором, якісним вимогам
            Інструкції Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції
            конкурсних торгів наступні документи:
7. Інформація про      - гарантійний лист про наявність реєстраційних посвідчень
необхідні технічні,  та сертифікатів якості (якщо така сертифікація передбачена
якісні та кількісні  чинним законодавством) на запропоновані товари;
характеристики       - довідка від Учасника про підтвердження можливості
предмета закупівлі     виконання особливих умов, наведених у технічному
              завданні (Додаток 4).
            Кількісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується:
            повинні відповідати вимогам технічного завдання (Додаток
            №4).
8. Опис окремої
частини (частин)
предмета закупівлі
           Учасники подають пропозиції конкурсних торгів щодо
(лота), щодо якої
           предмету закупівлі в цілому.
можуть бути подані
пропозиції конкурсних
торгів
           Учасник має право внести зміни або відкликати свою
           пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання
           без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
           Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних
9. Внесення змін або торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до
відкликання      закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
пропозиції конкурсних Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів
торгів учасником   готується, запечатується, маркується та відправляється з
           урахуванням вимог Інструкції у конвертах, додатково
           позначених написом „Зміни".
           Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї
           будь-яких змін не дозволяються.
       IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

                                          6
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів:
спосіб подання
пропозицій конкурсних  Особисто або поштою
торгів
місце подання
пропозицій конкурсних  Донецька обл., м. Донецьк, б. Пушкіна, 34, кімн. 702, 83105
торгів
            26.10.2011 до 830

            Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після
кінцевий строк подання
            закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
пропозицій конкурсних
            Учасникам, що їх подали.
торгів (дата, час)
            На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з
            дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
            конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час
розкриття пропозицій
конкурсних торгів
місце розкриття
пропозицій конкурсних  Донецька обл., м. Донецьк, б. Пушкіна, 34, кімн. 708, 83105
торгів
            26.10.2011 о 930

            До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
            Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені
            представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого
            представника під час процедури розкриття пропозицій
            конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи
            розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
            Повноваження представника Учасника підтверджуються
            дорученням, виданим такій особі на право представляти
            інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі та
дата та час розкриття  підписувати документи.
пропозицій конкурсних  Для підтвердження особи такий представник повинен надати
торгів         паспорт.
            При розкритті пропозицій конкурсних торгів можуть бути
            присутні представники засобів масової інформації.
            Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти
            участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів,
            дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа
            повинна мати при собі:
            нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію
            засобу масової інформації, який дана особа представляє;
            оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації,
            який ця особа представляє.
            Особи, які не мають при собі вищезазначених документів, до

                                           7
            участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не
            допускаються.
            Конверти, з позначкою "Зміни", відкриваються в першу чергу.
            Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання
            згідно з положеннями Інструкції, не розкриваються.
            Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється
            наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
            передбачених Інструкцією, а також оголошуються
            найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна
            кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація
            вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних
            торгів.
            Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається
            у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою,
            затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі
            України..
            Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
            членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть
            участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
            Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та
            печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій
            конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його
            запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого
            запиту.
            Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
            оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
    V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
            Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями
            змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення
            розгляду та оцінки пропозицій.
            Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які
            переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої
            пропозиції конкурсних торгів.
            Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі
1. Перелік критеріїв та одного критерію – ціни.
методика оцінки     Оцінка проводиться за наступною методикою:
пропозиції конкурсних Перший етап. З урахуванням положень Інструкції визначається
торгів із зазначенням ціна пропозиції конкурсних торгів.
питомої ваги      Другий етап. Ціни усіх пропозицій конкурсних торгів
критерію        зіставляються між собою. Пропозиція конкурсних торгів з
            найнижчою ціною вважається найбільш економічно вигідною і
            розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька
            пропозицій конкурсних торгів матимуть однакову найнижчу
            ціну, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом
            голосування членів комітету конкурсних торгів відповідно до
            положень чинного законодавства України в сфері закупівель за
            державні кошти.
2. Виправлення     Пропозиції, які визначені такими, що відповідають вимогам
арифметичних      Інструкції, перевіряються на предмет арифметичних помилок.
помилок         Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,


                                          8
           допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
           пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
           порядку, визначеному Інструкцією.
           Умови та порядок виправлення арифметичних помилок
           наступний.
           Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за
           умови отримання ним письмової згоди Учасника на таке
           виправлення.
           Виявлені арифметичні помилки виправляються з обов’язковим
           визначенням суми прописом таким чином:
           - у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та
           літерами, сума літерами є визначальною;
           - у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою
           ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та
           кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а
           підсумкова ціна відповідним чином коригується;
           Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних
           помилок, його пропозиція відхиляється.
           Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та
           викладення вимог Інструкції з боку Учасників процедури
           закупівлі, які отримали Інструкцію у встановленому порядку,
           означатиме, що Учасники, що беруть участь в цих торгах,
           повністю усвідомлюють зміст цієї Інструкції та вимоги,
           викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.
           Учасник повинен відповідати вимогам ст.17 Закону.
           Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,
           наданої Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до
           органів державної влади, підприємств, установ, організацій
           відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної
           інформації   про   невідповідність   Учасника   вимогам
3. Інша інформація
           кваліфікаційних критеріїв, встановлених статтею 16 Закону та
           Інструкцією, наявність підстав, зазначених у частині першій
           статті 17 Закону та Інструкції, чи факту зазначення у пропозиції
           конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є
           суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі,
           Замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого
           Учасника.
           Транспортування товару до місця призначення здійснюється за
           рахунок учасника – переможця торгів, з яким укладено договір.
           У всіх випадках, що не зазначені у Інструкції, Замовник
           керується Законом, а також іншими чинними нормативними-
           правовими актами України.
           Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
           1) Учасник:
           не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею
4. Відхилення    16 Закону та/або не подав документи щодо підтвердження його
пропозицій      кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 6 розділу 3
конкурсних торгів  Інструкції;
           не погоджується з виправленням виявленої Замовником
           арифметичної помилки у порядку, встановленому пунктом 2
           розділу 5 Інструкції;

                                          9
            не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно
            до пункту 3 розділу 3 Інструкції;
            2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті
            28 Закону;
            3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
            Інструкції.
            Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
            зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого
            відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого
            рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
           Замовник відміняє торги у разі:
           відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;
           неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
           порушення законодавства з питань державних закупівель;
           виявлення факту змови Учасників;
           порушення порядку публікації оголошення про проведення
           процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати
           процедури закупівлі, передбаченого Законом;
           подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних
           торгів;
5. Відміна замовником відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
торгів чи визнання їх якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох
такими, що не     Учасників.
відбулися       Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у
           разі, якщо:
           ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
           суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
           здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
           сили.
           Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
           відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та
           усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття
           Замовником відповідного рішення та оприлюднюється
           відповідно до статті 10 цього Закону.
            VI. Укладання договору про закупівлю
            У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію
            конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною
            за результатами оцінки.
            Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про
            визначення переможця торгів Замовник надсилає цьому
            переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції
            конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове
1. Терміни укладання
            повідомлення про результати торгів.
договору
            З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було
            акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю
            відповідно до положень Цивільного кодексу України,
            Господарського кодексу України, вимог Інструкції та
            акцептованої пропозиції.
            Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником,
            пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не


                                            10
            пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до
            вимог Інструкції та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж
            через 14 днів з дати публікації у державному офіційному
            друкованому виданні з питань державних закупівель
            повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
            Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені
            до договору про закупівлю, є:
               - предмет договору (найменування, номенклатура,
                асортимент);
               - кількість товарів та вимоги щодо їх якості;
2. Істотні умови, які
               - порядок здійснення оплати;
обов'язково
               - ціна договору;
включаються до
               - термін та місце поставки товарів;
договору про
               - строк дії договору;
закупівлю
               - права та обов'язки сторін;
               - зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів
                закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
               - відповідальність сторін.
            Проект договору наведений у Додатку №3 до Інструкції.
           У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір
3. Дії замовника при про закупівлю відповідно до вимог Інструкції або не укладення
відмові переможця   договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений
торгів підписати   Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно
договір про закупівлю вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще
           не минув.
4. Забезпечення
            Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не
виконання договору
            вимагається.
про закупівлю
                                           11
                                     ДОДАТОК 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА
 КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

    Таблиця 1

№   Кваліфікаційні критерії  Документи, що надаються для підтвердження
з/п               відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям
1   Наявність обладнання та    документально підтверджена копіями відповідних
   матеріально-технічної бази  офіційних документів довідка, складена у
                  довільній формі, про наявність власних та/або
                  орендованих     складських    приміщень,
                  пристосованих для зберігання товарів, що
                  закуповуються, із зазначенням площ цих
                  приміщень та адрес їх розташування;
                  довідка, складена у довільній формі, про кількість
                  власного   та  залученого  автотранспорту,
                  пристосованого для перевезення товарів, що
                  закуповуються.

2   Наявність    працівників   довідка, складена у довільній формі, щодо
   відповідної кваліфікації, які  наявності   штату  працівників  відповідної
   мають необхідні знання та    кваліфікації (провізори, фармацевти), які будуть
   досвід             залучені до виконання цієї закупівлі (копії
                   дипломів та останніх сторінок трудових книжок).

3   Наявність документального    довідка про досвід виконання аналогічних
   підтвердження досвіду      договорів, складену у довільній формі;
   виконання аналогічних      копії виконаних аналогічних договорів (за
   договорів            наявності).

4   Наявність фінансової      копія балансу за останній звітний період;
   спроможності учасника      копія звіту про фінансові результати за останній
                   звітний період;
                   копія звіту про рух грошових коштів за останній
                   звітний період;
                   оригінал довідки з обслуговуючого банку про
                   відсутність   (наявність)  заборгованості за
                   кредитами (видану не раніше 15-ти днів до дати
                   розкриття пропозицій конкурсних торгів).


   Таблиця 2

№   Інші вимоги Замовника, Документи, що надаються для підтвердження
з/п  згідно зі статтею 17 Закону відповідності Учасника іншим вимогам Замовника
 1  Підтверджуючі документи    Оригінал довідки з податкової інспекції про
   про те, що Учасник не має   відсутність заборгованості по обов’язковим
   заборгованості із сплати    платежам до бюджету, дійсну на момент
   податків і зборів       розкриття пропозицій конкурсних торгів.

                                          12
  (обов’язкових платежів),
  передбачених
  законодавством:
2  Підтверджуючі документи,   копія Статуту або іншого установчого документу.
  про те, що Учасник
  (юридична особа) провадить
  господарську діяльність
  відповідно до положень
  його Статуту:
3  Підтверджуючі документи    оригінал або нотаріально завірена копія довідки
  про те, що Учасник не     про відсутність підприємства Учасника в єдиній
  визнаний у встановленому   базі даних про підприємства, щодо яких порушено
  законом порядку банкрутом   провадження у справі про банкрутство, дійсну на
  та відносно нього не     момент розкриття пропозицій конкурсних торгів,
  відкрита ліквідаційна     видана уповноваженим на це органом.
  процедура:
4  Документи, що         копію документа Учасника про призначення
  підтверджують         особи, яка має право підпису договорів.
  правомочність Учасника
  (представника Учасника) на
  укладення договору про
  закупівлю:
5  Документи, підтверджуючі,   відповідна довідка за підписом Учасника.
  що Учасника не було
  притягнуто згідно із
  законом до відповідальності
  за вчинення у сфері
  державних закупівель
  корупційного
  правопорушення:
6  Документи, підтверджуючі,   відповідна довідка за підписом Учасника (окрім
  що Учасника не було      юридичних осіб).
  засуджено за злочин,
  пов’язаний з порушенням
  процедури закупівлі, чи
  інший злочин, вчинений з
  корисливих мотивів,
  судимість з якої не знято
  або не погашено у
  встановленому законом
  порядку:
7  Документи, підтверджуючі,   відповідна довідка за підписом Учасника.
  що службову (посадову)
  особу Учасника, яку
  уповноважено Учасником
  представляти його інтереси
  під час проведення
  процедури закупівлі, не
  було засуджено за злочин,
  пов’язаний з порушенням
  процедури закупівлі, чи
  інший злочин, вчинений з

                                        13
   корисливих мотивів,
   судимість з якої не знято
   або не погашено у
   встановленому законом
   порядку
 8  Інші документи         довідка, складена у довільній формі, яка містить
                 відомості про підприємство:
                  а) реквізити (адреса – юридична та фактична,
                 телефон, факс, телефон для контактів);
                  б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон
                 для контактів) – для юридичних осіб;
                  в) форма власності та юридичний статус,
                 організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
                  оригінал або нотаріально завірена копія витягу з
                  єдиного державного реєстру юридичних осіб та
                  фізичних    осіб-підприємців,   оформлений
                  відповідно до Закону України «Про державну
                  реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
                  підприємців»);
                  копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
                  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
                  коду (для фізичних осіб);
                  копія паспорту (для фізичних осіб).

   * Примітки:
   а) у разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням такої
інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
   б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів
підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї
пропозиції конкурсних торгів.
                                          14
                                                                ДОДАТОК 2

 Форма Пропозиції конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.
 Учасник не повинен відступати від даної форми.


            ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»
           (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю
устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (виробів медичного
призначення) згідно з технічним завданням Замовника торгів.
Вивчивши Інструкцію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище,
ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати
вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції:

 №     Найменування           Розрахункова         Ціна, грн., (в тому           Загальна вартість,
 з/п      товару              кількість            числі ПДВ, на            грн., (в тому числі
                                         товар, який           ПДВ, на товар, який
                                      обкладається ПДВ) обкладається ПДВ)
 ........................................................................................................................................................
 ...........................
 Вартість пропозиції                                                         ∑

   1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша Інструкція разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору
між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання
виконати всі умови, передбачені Договором.
   2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом ... кал. днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде
обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення
зазначеного терміну.
   3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції
конкурсних торгів згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у
прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
   4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, але не раніше ніж
через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


  Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
                                                                           15
                                            ДОДАТОК 3

               ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
     про постачання устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного
            (виробів медичного призначення)

м. Донецьк                                _______________ 2012 року

   ЗАМОВНИК: ____________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________,
діючого на підставі ___________________________________________, з другої сторони та
          (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
   ПОСТАЧАЛЬНИК: ______________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________,
діючого на підставі ____________________________________________________________,
          (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
разом надалі іменуються - “Сторони”, уклали цей Договір про нижченаведене:

                I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується у 2012 році поставити ЗАМОВНИКУ Товари,
зазначені в специфікації до Договору (Додаток № 1), а ЗАМОВНИК - прийняти і оплатити
такі Товари.
   1.2. Найменування Товару - устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне
(виробів медичного призначення) (33.10). Кількість Товарів - згідно специфікації до
Договору (Додаток № 1).
   1.3. Обсяги закупівлі Товарів можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.

                II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
   2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен поставити ЗАМОВНИКУ Товари, якість яких
повинна відповідати нормативним документам і стандартам, діючим в Україні, та
підтверджуватися сертифікатами якості (паспортами) на Товар, або іншими документами,
передбаченими чинним законодавством.
   2.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товару від всякого роду
пошкоджень і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту (з
дотриманням правил «холодового ланцюга» для товарів, які це потребують) з
урахуванням перевантажень в дорозі, а також тривалого зберігання.
   2.3. ПОСТАЧАЛЬНИК постачає Товар з таким розрахунком, щоб до моменту його
відвантаження залишалося не менш ніж 50% терміну придатності, якщо інше не
обумовлене додатковими угодами сторін.
   2.4. Сторони домовилися вимог про повернення тари й упакування не заявляти.

                III. ЦІНА ДОГОВОРУ
   3.1. Ціна цього Договору становить ________ (вказати цифрами та словами), у тому
числі ________ (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок
на додану вартість").
   3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

            IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
   4.1. Розрахунки проводяться шляхом
   - оплати ЗАМОВНИКОМ вартості кожної поставленої партії товару по
безготівковому розрахунку протягом 30 календарних днів з моменту одержання Товару за

                                                16
цінами згідно видаткових накладних при наявності коштів на рахунку ЗАМОВНИКА;
   4.2. До рахунку додається видаткова накладна.

                V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
   5.1. Строк поставки Товарів - не пізніше 1 (одного) календарного дня з дати
узгодження відповідної заявки протягом доби, включаючи вихідні та святкові дні.
   5.2. Постачання Товару здійснюється за адресою ______________________________.

             VII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
   6.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
   6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари;
   6.1.2. Приймати поставлені Товари відповідно до Інструкцій № П-6 від 15 червня
1965 року та № П-7 від 25 квітня 1966 року, затверджених постановами Держарбітражу
при Раді Міністрів СРСР.
   6.1.3. Інші обов'язки:
- ЗАМОВНИК не має права безпідставно відмовитися від прийняття і оплати за Товар,
відвантаженого по його заявці;
- ЗАМОВНИК не звільняється від відповідальності за неможливість виконання їм
грошового зобов'язання.
   6.2. ЗАМОВНИК має право:
   6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, повідомивши про це його у 20-ти денний строк. Факт невиконання
зобов'язань повинен бути доведений документально.
   6.2.2. Контролювати поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;
   6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору
залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні
зміни до цього Договору;
   6.2.4. Повернути видаткові накладні ПОСТАЧАЛЬНИКУ без здійснення оплати в
разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу IV цього
Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
   6.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний:
   6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;
   6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору;
   6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:
   6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари;
   6.4.2. У разі невиконання зобов'язань ЗАМОВНИКОМ ПОСТАЧАЛЬНИК має право
достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це ЗАМОВНИКА у 20-ти денний
строк.

             VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
   7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при постачанні
товарів за бюджетні кошти ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штрафні санкції –
пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого товару або поставленого з порушеннями
умов цього Договору Товару, за кожен день такого порушення умов постачання.
   7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
   7.3.1. Якщо поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Товар або його частина виявляться
фальсифікованими, невідповідної якості та/або не відповідає вимогам цього Договору
(документальне свідчення аналітичної лабораторії і акт про невідповідність, завірений
експертом Торгово-промислової палати України) – штраф у розмірі 20 % від суми Товару,

                                         17
частка якого визнана фальсифікованою, невідповідної якості та/або не відповідного
вимогам цього Договору Товару та крім сплати зазначених штрафних санкцій, повернення
ЗАМОВНИКУ вартості цих Товарів з урахуванням індексу інфляції.
   7.3.2. За безпідставну відмову ЗАМОВНИКОМ прийняття Товару, відвантаженого
йому згідно отриманої ПОСТАЧАЛЬНИКОМ заявки - штраф у розмірі 0,1% від суми
безпідставно відмовленого у прийнятті Товару.

           VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
   8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,
які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
   8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
   8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України чи іншим
компетентним органом.
   8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

              IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
   9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку у Господарському суді за місцем перебування відповідача, згідно з
діючим законодавством України.

               X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
   10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2012р.
   10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.

                  XI. ІНШІ УМОВИ
   11.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити ЗАМОВНИКУ Товар в
асортименті, відповідно до Специфікації (Додаток № 1) (зокрема на мінімальні суми не
більш 100 грн.). Згідно заявок ЗАМОВНИКА можливо постачання передбаченого
Специфікацією (Додаток № 1) Товару інших доз, фасувань та форм випуску.
   11.2. Датою постачання Товару є дата приймання ЗАМОВНИКОМ партії Товару в
місці постачання у відповідності з п.5.2. цього Договору, що підтверджується підписом
уповноваженого представника ЗАМОВНИКА на всіх примірниках видаткової накладної
та печаткою установи на підставі відповідної довіреності.
   11.3. Ціни, вказані в видаткових накладних, містять в собі вартість відвантаження,
пакування, маркування, доставки, а також суму ПДВ (на Товари, продаж яких
обкладається ПДВ).
   11.4. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові, що вони оформлені в
письмовій формі і підписані уповноваженими представниками усіх Сторін.
   11.5. ПОСТАЧАЛЬНИК має статус ___________________________________.
   ЗАМОВНИК має статус _____________________________________________.
   11.6. Всі зміни і доповнення та Додатки до цього Договору, оформлені належним
чином, є його невід'ємною частиною.
   11.7. Цей Договір підписаний у двох примірниках українською мовою, які мають


                                          18
рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
   11.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
   11.9. Всі виправлення по тексту цього Договору мають юридичну силу тільки при
взаємному їх завіренні представниками двох Сторін в кожному окремому випадку.
   11.10. Жодна з Сторін не має право передавати свої права за даним Договором третій
стороні без письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків прямо вказаних у цьому
Договорі.

            XII. ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ
   12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є (перелік Додатків).


    XIІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

   ЗАМОВНИК:                          ПОСТАЧАЛЬНИК:
                                          19
                                   ДОДАТОК 4

               ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

                                        Розрахункова
№ з/п            Найменування товару *                кількість
  1  IMMUNO-CONTROL I CORMAY кат № 4-288 (2*3 МЛ)                   12
  2  IMMUNO-CONTROL II CORMAY кат № 4-290 (2*3 МЛ)                   12
  3  Vitrotest Anti-Hbcore                               1
  4  Пробирка центрифужная мерная пластиковая 10мл, 100шт/уп              50
    200010 PROTRANS НLA A*/В*/DR система циклоплашкова 20
  5  титрувань                                     2
  6  208013 PROTRANS DNA Бокс 5000 150 ектракцій                    2
  7  Bis quarto xp датчик                              500
  8  Chlamidia trachomatia - fl (хламідія 110 визнач.) у режимі real-time       1
  9  Cito test PSA простатоспециф антиген Фармаско                   2
  10  Cmv-fl (цитомегаловірус 110 визнач) у режимі real-time              1
  11  COBAS E411-Добавка до системного розчину                     5
  12  COBAS E411-Калібраційний набір AFP                        2
  13  COBAS E411-Калібраційний набір B12                        2
  14  COBAS E411-Калібраційний набір CA 125                       2
  15  COBAS E411-Калібраційний набір CA 15-3 II                     2
  16  COBAS E411-Калібраційний набір CEA                        2
  17  COBAS E411-Калібраційний набір C-peptide                     3
  18  COBAS E411-Калібраційний набір DHEAS                       2
  19  COBAS E411-Калібраційний набір FSH                        2
  20  COBAS E411-Калібраційний набір FT3                        2
  21  COBAS E411-Калібраційний набір FT4                        4
  22  COBAS E411-Калібраційний набір HCG +beta                     1
  23  COBAS E411-Калібраційний набір HCG експрес                    1
  24  COBAS E411-Калібраційний набір Insulin                      2
  25  COBAS E411-Калібраційний набір LH                         2
  26  COBAS E411-Калібраційний набір Prolactin                     2
  27  COBAS E411-Калібраційний набір PTH                        1
  28  COBAS E411-Калібраційний набір SHBG                        1
  29  COBAS E411-Калібраційний набір T3                         2
  30  COBAS E411-Калібраційний набір T4                         2
  31  COBAS E411-Калібраційний набір TG                         2
  32  COBAS E411-Калібраційний набір Total PSA                     2
  33  COBAS E411-Калібраційний набір TSH                        4
  34  COBAS E411-Калібраційний набір T-Uptake                      1
  35  COBAS E411-Калібраційний набір вільній PSA                    2
    COBAS E411-Калібраційний набір для адренокортикотропного
  36  гормону                                       1


                                           20
37  COBAS E411-Калібраційний набір естрадіол               2
38  COBAS E411-Калібраційний набір кортізол                2
39  COBAS E411-Калібраційний набір остеокальцітонін            1
40  COBAS E411-Калібраційний набір прогестерон              2
41  COBAS E411-Калібраційний набір СА 19-9                2
42  COBAS E411-Калібраційний набір тестостерон              2
43  COBAS E411-Калібраційний набір тропанін                1
44  COBAS E411-Калібраційний набір тропанін експес            1
45  COBAS E411-Калібраційний набір ферітін                2
46  COBAS E411-Контрольна сироватка Anemia                2
47  COBAS E411-Контрольна сироватка MultiAnalite             2
48  COBAS E411-Контрольна сироватка для ThyroAB              2
49  COBAS E411-Контрольна сироватка для Toxo IgM             1
   COBAS E411-Контрольна сироватка для адренокортикотропного
50  гормону                                1
51  COBAS E411-Контрольна сироватка для костних маркерів         1
52  COBAS E411-Контрольна сироватка для онкомаркерів           2
53  COBAS E411-Контрольна сироватка для токсоплазмозу IgG         1
54  COBAS E411-Контрольна сироватка тропонін Т              1
55  COBAS E411-Контрольна сироватка універсальна             4
56  COBAS E411-Накінечники для проб ELECSYS 2010(30х120)         10
   COBAS E411-Пластиковий контейнер для твердих відходів
57  ELECSYS 2010                             2
58  COBAS E411-Пробірки для зразків(5000 шт.)               1
59  COBAS E411-Реакційні пробірки ELECSYS 2010 (60х60 шт)         6
60  COBAS E411-Розбавлювач MultiAssay                   1
61  COBAS E411-Розбавлювач для Estradiol/Progesteron           1
62  COBAS E411-Розбавлювач універсальний                 2
63  COBAS E411-Розбавлювач універсальний                 1
   COBAS E411-Системний розчин для генерації електрохімічних
64  сигналів                               24
65  COBAS E411-Системний розчин для чистки детекторного блоку      24
66  COBAS E411-Тест-система для визначення 25-(OH)2 вітамін D3      2
67  COBAS E411-Тест-система для визначення Anti-CCP (анті-цітрулі     1
68  COBAS E411-Тест-система для визначення anti-HBC            1
69  COBAS E411-Тест-система для визначення anti-HBe            1
70  COBAS E411-Тест-система для визначення anti-HBS            1
   COBAS E411-Тест-система для визначення CK-MB STAT Gen.3
71  Elecsys,cobas e                            1
72  COBAS E411-Тест-система для визначення C-пептіду           3
73  COBAS E411-Тест-система для визначення HCG Stat II          6
   COBAS E411-Тест-система для визначення N-терміналу pro-
74  BNP(100 тестів)                            1
   COBAS E411-Тест-система для визначення
75  адренокор.горм.(ACTH)                         1
76  COBAS E411-Тест-система для визначення альфа-фетопротеїну       1

                                   21
 77 COBAS E411-Тест-система для визначення антитіл до тиреоглобул    12
  COBAS E411-Тест-система для визначення антитіл до
 78 тиреопероксидази                           40
 79 COBAS E411-Тест-система для визначення вільного PSA          4
 80 COBAS E411-Тест-система для визначення вільного тироксину      16
  COBAS E411-Тест-система для визначення вільного
 81 трийодтиронин                            12
 82 COBAS E411-Тест-система для визначення вірусу гепатіту В       1
  COBAS E411-Тест-система для визначення вітамину В12
 83 (100тестов)                              3
  COBAS E411-Тест-система для визначення гепатіту В(Anti-
 84 HBcIgM                                1
  COBAS E411-Тест-система для визначення
 85 дегідроепіандростерону                        6
 86 COBAS E411-Тест-система для визначення естрадіолу           6
 87 COBAS E411-Тест-система для визначення загального PSA         4
 88 COBAS E411-Тест-система для визначення імуноглобуліну Е        1
 89 COBAS E411-Тест-система для визначення інсуліну            3
 90 COBAS E411-Тест-система для визначення кальц.-зв'яз.прот.S100     1
 91 COBAS E411-Тест-система для визначення кортизолу           6
  COBAS E411-Тест-система для визначення лютеінізуючого
 92 гормону                                4
 93 COBAS E411-Тест-система для визначення міоглобіну           1
  COBAS E411-Тест-система для визначення нейрон-специфічної
 94 енолази                                1
 95 COBAS E411-Тест-система для визначення остеокальцину         2
 96 COBAS E411-Тест-система для визначення паратгормона          3
 97 COBAS E411-Тест-система для визначення поверхн.ант.гепВ.підтв     1
 98 COBAS E411-Тест-система для визначення поверхн.антиг геп.B      1
 99 COBAS E411-Тест-система для визначення прогестерону          6
100 COBAS E411-Тест-система для визначення Прокальцітоніну        2
101 COBAS E411-Тест-система для визначення пролактину           6
  COBAS E411-Тест-система для визначення рака мол.желез(CA15-
102 3)                                  4
103 COBAS E411-Тест-система для визначення рака яич(CA 19-9)       4
104 COBAS E411-Тест-система для визначення раково-ембрион.(CEA)      4
105 COBAS E411-Тест-система для визначення раку яич и мат(CA 125)     4
106 COBAS E411-Тест-система для визначення тестостерону ІІ        3
107 COBAS E411-Тест-система для визначення тиреоглобулину        12
  COBAS E411-Тест-система для визначення тиреотропного
108 гормону                               25
109 COBAS E411-Тест-система для визначення тироксину           6
110 COBAS E411-Тест-система для визначення трийодтиронину         6
  COBAS E411-Тест-система для визначення тропаніну-Т и
111 I((експрес)                              3
112 COBAS E411-Тест-система для визначення ферритину(100 тестов)     3
113 COBAS E411-Тест-система для визначення                4

                                  22
   фолікулостимулюючого гормону
114  Cиворотки сальм. адс. для ра н-групповие, рецептор j          1
115  Cтеплер ets endo articu lin cutter whi                12
116  D-(+)- манноза 25г/уп                         2
117  Easy lyte Cl-електрод пдв                       2
118  Easy lyte K+електрод пдв                        4
119  Easy lyte Na-електрод пдв                       3
120  Easy lyte блок р-н д/аналізатора na/k/cl 800мл            13
121  Easy lyte блок р-нов na/k/cа/ph 800мл                 24
122  Easy lyte запасн референсний електрод пдв               1
123  Easy lyte набір 3-уров д/конт якості (10мл-НН 10мл-Н 10мл-ВН)     39
124  Easy lyte набір д/контролю якості (10мл-норма, 10мл-вище норми)    37
125  Easy lyte набір трубок д/кальцієвого електроду пдв           3
126  Easy lyte ополасківаючий р-н для ca++електрода             6
127  Easy lyte промиваюч р-н 50мл пдв                    3
128  Easybloodgas ph електрод пдв                      2
129  Easybloodgas електрод pco 2 пдв                    6
130  Easybloodgas електрод po 2 пдв                     5
131  Easybloodgas електрод референсний пдв                 1
132  Easybloodgas модуль для реагентів 800 мл               38
133  Easybloodgas набір контрольних матеріалов-рівень-3           1
134  Easybloodgas набір р-нів д/щод промивки/очистки пдв          32
135  Easybloodgas набір трубок капілярних пдв               16
136  Easybloodgas папір для прінтера (5 рулонів) пдв            24
137  Easystat електрод Ca пдв                        4
138  Easystat електрод K пдв                        2
139  Easystat електродNa пдв                        1
140  Easystat набір 2х-рівн д/контр гематокріта               4
141  Easystat набір капіляров пдв                     36
142  Easystat очисник пробозаборника пдв                  2
143  Easystat реагентний модуль 800мл                   20
144  Hsv І,ІІ - fl (герпес І, ІІ тип 110 определ.) у режимі real-time    1
145  Liquick Cor-MG mini                          6
146  Microvette 200 з едта 18.1321                   70000
147  Mikro-la-test діагн набір oxi тест №50                 1
148  Vitrotest Anti-HBs                           1
149  Vitrotest Anti-HBs                           6
150  Vitrotest Anti-HCV                          10
151  Vitrotest Anti-HCV Different                      6
152  Vitrotest HBcore-IgG                          1
153  Vitrotest HBcore-IgM                          1
154  Vitrotest HBsAg                            10
155  Vitrotest HBsAg-Confirmation подтверждающий              3
156  Vitrotest Rubella-IgG                         6


                                     23
157  Vitrotest Rubella-IgM                          3
158  Vitrotest TOXO-IgG                           6
159  Vitrotest TOXO-IgM                           6
160  Абсорбент (натронне вапно) 5л                      4
   Автоматична піпетка фіксірованого об"єму-комплект №5 (0,02;
161  0,05; 0,1; 0,5; 1,0)                          1
162  Аденотом N1                              50
163  Аденотом N2                              50
164  Аденотом N5                              50
165  Адреналін 1000 визначень пдв                      24
166  АДФ індуктор агрегації тромбоцитів пдв                 43
167  Азотна кислота 1,4кг пдв                        9
168  Алерго ІФА-IgE специфічний 192 визн пдв                 1
169  Алт-кінетика                              1
170  Амплісенс BKO-FL ID-FL-1                        3
171  Амплісенс candida аlbic.-FEP                      4
172  Амплісенс CV-CMV-FL V7-100-R0.5-FEP                   9
173  Амплісенс HBV-FEP TV5-R0,2 FEP                     1
174  Амплісенс HBV-FEP TV5-R0,5 FEP                     13
175  Амплісенс HBV-FRT TR-V5 (IQ)                      3
176  Амплісенс HBV-FRT TR-V5 (RG, IQ)                    1
177  Амплісенс HBV-монитор-FRT TR-V5-m (RG, IQ)               4
178  Амплісенс HCV 123-FL                          15
179  Амплісенс HCV-FEP TV1-R0,5 FEP                     1
180  Амплісенс HCV-FRT TR-V1 (IQ)                      3
181  Амплісенс HCV-FRT TR-V1 (RG, IQ)                    9
182  Амплісенс HCV-FRT-от-пцр R-V1-120 (RG, IQ) пдв             4
183  Амплісенс HCV-монітор-FRT TR-V1-m (RG, IQ)               6
184  Амплісенс mic.pneum/chl.pneum. FL                    3
185  Амплісенс n.gonorrhoeae-FEP                       1
186  Амплісенс toxoplasma gondi-FEP                     7
187  Амплісенс вар 100R д/плр-амплиф днк HCV V1-100-R0.2           1
188  Амплісенс вар 50R HAV V4-50-R0.5 пдв                  1
   Амплісенс вар 50R д/плр-амплиф днк HCV генот 1a,1d,2,3a V1-
189  G50-R0.2                                2
   Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк chlamydia trac кон точ b1-
190  100-R0.5FEP                              14
191  Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк HSV I,II V8-100-R0.5         7
   Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк mocobac tuderc з гфд кон точ
192  b15-50-R0,5                               4
   Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк mycopl genit конеч точк b4-
193  100-R0.5 пдв                              12
   Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк mycoplasma hominis кон точ
194  b3-100-R0.5 FEP                            12
  Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк trichomonas vag з гфд кон
195 точ b6-100 R0,5                             12

                                    24
196 Амплісенс вар FEP д/плр-амплиф днк ureaplasma b2-100-R0.5 FEP      12
  Амплісенс вар FRT д/плр-амплиф днк gardnerella vag реал врем r-
197 b7 (RG)                                 10
  Амплісенс вар FRT д/плр-амплиф днк u.parvum/u.urealytic реал
198 врем r-b19 (RG)                             12
199 Амплісенс вкз-FL ID-FL                          3
200 Амплісенс впл 16/18 типів-скринг-титр-FRT R-V12 (RG, IQ, MX)       6
  Амплісенс впл вкр fl(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) R-V31-
201 t4x(RG, IQ, MX)                              2
  Амплісенс впл вкр скрин-FRT 4x (16,18,31,33,35,39,45,51,52)r-v31-
202 t4(RG, MX) пдв                              6
  Амплісенс днк-сорб-ам варіант 100 д/вид днк збуд урог інф k1-7-
203 100                                    6

204 Амплісенс реверта L                            4

205 Амплісенс рибо-преп k2-9-100                       13
  Амплісенс рибо-преп компл реаг д/вид рнк/днк із клін мат k2-9-et-
206 100 пдв                                 13
  Амплісенс рибо-сорб варіант 50 д/вид рнк/днк із клін мат k2-12-50
207 пдв                                    3
208 Амплісенс рнк-вич-FRTR-V 0-R (IQ)                     3
209 Анализатор D10 набір д/визн гемоглоб A1C 400тестів            15
  Анализатор in2it lyphochek контроль на діабет 2 рівн 3 кожн рівн
210 740 пдв                                6
211 Антиген раково-ембріональний (реа) пдв                 5
212 Антиген трепонемний №5 пдв                      75
213 Антистрепотолізин-О                          3
214 Антистрептолізин (aso) пдв                       3
215 Антистрептолізин-О (aslo-dac) 100 опр                 43
216 Антистрептолізин-О латексний                     27
217 Антитоксин дифтерійний сухий 1,0 №10 пдв                1
218 Аптечка мед транспортна з 2бтф                    15
219 Асл-о латекс-тест (антистрептолізин-о)                 9
220 Аст-кінетика                              1
221 Ачтв 100 визн.                            417
222 Балон (грушка) для піпеток великий                   5
223 Бахіли №50 пдв                            464
224 Білірубін прямий liquid 300                      15
225 Білок у сечі 660 опр х 3мл пдв                     2
226 Бінт гипс 15х2,7                            5
227 Бінт гипс 20х2,7                          1010
228 Бінт гипс tro-gypsoplast 10смх2.7м                   2
229 Бінт гипс tro-gypsoplast 15смх2.7м                 1000
230 Бінт гипс tro-gypsoplast 20смх2.7м                  12

                                    25
231  Бінт еласт з фикс отб 3мх8см                 3
232  Бінт Мартенса 3.5м                      36
233  Бінт Мартенса 3.5м в інд уп                 12
234  Бінт Мартенса 5м                       4
235  Бінт мед еласт полегш 2мх8cм                 3
236  Бінт н/с 5х10                       41101
237  Бінт н/с 7х14                       56436
238  Бінт ст 5х10                        467
239  Бінт ст 7х14                        940
240  Біо-ла-тест аланінамінотрансфераза (alt 360)        167
241  Біо-ла-тест аланінамінотрансфераза (алт) liquid 250мл    39
242  Біо-ла-тест аланінамінотрансфераза (алт) liquid 500мл    29
243  Біо-ла-тест альбумін liquid 500мл               6
244  Біо-ла-тест альфа-амілаза liquid 100мл            1
245  Біо-ла-тест амінотрансфераза (alt-act 180)          46
246  Біо-ла-тест аспартатамінотрансфераза (act 360)       134
247  Біо-ла-тест аспартатамінотрансфераза (аст) liquid 250мл   23
248  Біо-ла-тест аспартатамінотрансфераза (аст) liquid 500мл   29
249  Біо-ла-тест бета-ліпопротеїни (200)             120
250  Біо-ла-тест білірубін 100 з стандартом пдв         201
251  Біо-ла-тест білірубін еталон 24мл пдв            16
252  Біо-ла-тест гамма-глутамілтрансфераза liquid (250)      1
253  Біо-ла-тест гемоглобин глікозілірований (gbh 100)      18
254  Біо-ла-тест глюкоза (оксихром) (1500)            13
255  Біо-ла-тест глюкоза оксихром з (glu 250 e s)        105
256  Біо-ла-тест загальний білок (450) со стандартом        6
257  Біо-ла-тест загальний білок liquid 500 з пдв        136
258  Біо-ла-тест загальні ліпіди (tl 180)             4
259  Біо-ла-тест залізо (Fe 70)                  61
260  Біо-ла-тест залізо liquid 200мл                1
261  Біо-ла-тест залізо пст 100 опр                30
262  Біо-ла-тест кальцій liquid 250мл               1
263  Біо-ла-тест креатинин (creat 100) пдв             2
264  Біо-ла-тест креатинин liquid 500               23
265  Біо-ла-тест креатинкіназа мв liquid 100           60
266  Біо-ла-тест магній liquid 250мл               53
267  Біо-ла-тест мідь (Cu 35)                   37
268  Біо-ла-тест сечовина (450)                  26
269  Біо-ла-тест сечовина liquid з 250мл             36
270  Біо-ла-тест сечовина ферментативно             256
271  Біо-ла-тест тімолова проба (ттт 300)             24
272  Біо-ла-тест фосфор liquid 250мл                2
273  Біо-ла-тест хлориди liquid 250мл              110
274  Біо-ла-тест холестерин (chol 150)               4


                                26
   Біологич індикатор паровий стеріл 3мтт атестат тм 1261 (1261р)
275  №100                                144
276  Бужи д/тоннелиз.уретри N12 4мм. N20 6,7мм.              80
277  Бужи уретр. метал. ізогн.                      80
278  Бужи уретр. метал. ізогн.с пугов.                  80
279  Буль Контроль-Диф. Високий 1х4,5 мл                 36
280  Буль Контроль-Диф. Низький 1х4,5 мл                 36
281  Буль Контроль-Диф. Нормальний 1х4,5 мл                36
282  Буль Набір Для Очищення 3х450 мл                   1
283  Бумага для прінтера для аналізатора easy stat (5 шт/уп)       40
284  Буфер ЄКСАН рН7,2-7,4(фирма Филисит)                 40
   Ваккумна пробирка Гранум для забора крові цитрат натрія 3,8%
285  об"єм 5мл                             2000
286  Вакутайнер для забору крові без консерванту             300
287  Вакутайнер кзе кзедта                        200
288  Вакутайнери д/біох. аналізу крові                  50
289  Вакутайнери д/заг. аналізу крові                   50
290  Вакутайнери для вірусної нагрузки                  50
   Вакуумна пробирка Гранум для забора крові без наполнітеля,
291  об"єм 9мл                             9000
292  Вакуумна резина d-20мм1 кг                      2
293  Вата гігієн н/с зіг-заг 100г                   10184
294  Вата гігієн н/с зіг-заг 50г                     200
295  Вата гігієн н/с ролик 100г                     260
296  Вата гігієн ст ролик 25г                      100
297  Вата мед гігієн н/с перфор зіг-заг 100г               50
298  Вата мед н/с зіг-заг 50г                      1679
299  Вата мед н/с зіг-заг 100г                    126497
300  Вата мед н/с ролик 100г                      6952
301  Вата мед н/с ролик 25г                        60
302  Вата мед н/с ролик 50г                        25
303  Вата мед ст ролик 25г                        13
304  Векорасширитель глазной по-Федорову                 10
305 Векто нве-антиген-виявл E-антигена віруса гепатиту B (12*8) пдв     6
  ВектоHBsAg – антитела – стрип. Тест-система иммуноферментная
306 для выявления антител к НBs -антигену геп. В.              1
307 Веноекстрактор по Гризенди                       30
  вентрикулоперитонеальный шунт "MEDRONIC" CSF-Flow Control
308 Shunt Kit, Contoured, Small, Medium pressure C73369           8
309 Відновник ренмед на 15л                        16
310 Вікрил 1 б/голки 1.5м                         50
311 Вікрил 1 б/голки 1.5м                         100

312 Вікрил 1 б/голки 2.5м                        1000
313 Вікрил 1 б/голки 2.5м (та інші розміри )               100
314 Вікрил 2 б/голки відриз 150см                    1000

                                    27
   Вікрил 2 б/голки відриз 150см (та інша )
315                                  100
316  Вікрил 2/0 обрат-реж 35мм фіолет 75см              500
317  Вікрил 2/0 обрат-реж 35мм фіолет 75см (та інша )         100
318  Вікрил 3/0 кол 20мм фіолет 75см                 100
319  Вікрил 3/0 кол 20мм фіолет 75см                 100
320  Вікрил Плюс Антибактеріальний 4/0, кол 22мм фіолет 70см     100
321  Воротник рентгензах великий сиз-р-онико-щб pb=0,5 пдв       3
322  Галузевий стандарт образець альбуміна 10% №10           2
323  Галузевий стандарт образець імуноглобулін №10           2
324  Галузевий стандарт образець каламутності              1
325  Гель для узі 1000мл пдв                     101
326  Гель для узі 5000мл пдв                     315
327  Гель для узі і екг 260мл пдв                   23
328  Гемоглобін 600опр 5мл пдв                     2
329  Гемоглобіна р-н біоконт гк (гд) 70,120,160 г/л 5мл №3 пдв    193
330  Гемоглобіна р-н біоконт гк-н (120г/л) 5мл №3 пдв         14
331  Гигрометр психрометричний вит-1 пдв                32
332  Гигрометр психрометричний вит-2 пдв                39
333  Гірчичники №10                          639
334  Гірчичник-пакет п/е №10                     1385
335  Глюкометр (система контр рівня глюкози в крові)          2
336  глюкофан                              5
337  Годинник процедур. пч-2                     160
338  Голка spinocan д/спин анестез g26 0.47x88мм            50
339  Голка д/підключичного катетера g15 (2х1.5мм) l-120mm       30
340  Голка д/чрезкож пункції типа хиба 18g 1,2мм 150мм стандарт    800
341  Голка д/чрезкож пункції типа хиба 21 g 150мм           200
342  Голка для вакутайнерів                     4540
343  Голка ін'екц однораз 0,6х30мм №100                105
344  Голка ін'екц однораз 0,8х40мм №100                115
345  Голка мікрохірургична атравматична ріжуча (нейлон черний) №10   50
346  Голка мікрохірургична атравматична ріжуча (нейлон черний)- №8   20
347  Голка мікрохірургична атравматична ріжуча (черний нейлон) №9   20
348  Голка спинальна spinal needle g-18 (1.2х90мм)           75
349  Голка спинальна spinal needle g-20 (0.9х90мм)          145
350  Голка спинальна spinal needle g-23                70
351  Голка спинальна spinal needle g-25 (0,5х90мм)           50
352  Голка спинальна spinal needle g-26 (0.45x90mm)          100
353  Голка спинальна spinal needle g-27 (0.4x90mm)          100
354  Голка хірургич. 3в1-1,2*65                    100
355  Голка хірургич. 3в1-1,2*65 та інші розміри            100
356  Голка хірургич. 4в1-1,8*70                    100
357  Голка хірургич. 4в1-1,8*90                    100


                                   28
358  Голка хірургич. 5в1-1,2*36                      100
359  Голка хірургична 3а1-0,6х20                     500
360  Голка хірургична 3в1-1,1х36                     100
361  Голка хірургична 3в1-1,2х55                     110
362  Голка хірургична 4а1-0,6х30                     110
363  Голка хірургична 4а1-1,2х35                      10
364  Голка хірургична 4а1-1,2х60                      10
365  Голка хірургична 4а1-1,3х40                      10
366  Голка хірургична 4в1-0,6х20                      10
367  Голка хірургична 4в1-0,7х28                     100
368  Голка хірургична 4в1-1,2х55                     100
369  Голки для вакутайнерів                       24000
370  Голки для шприц-ручок типорозмір 0,25х5мм №100            680
371  Голки фістульні f15a                        10500
372  Голки фістульні f15as                       10500
373  Голки фістульні f17a                        4710
374  Голки фістульні f17as                        4710
375  Градусники для сухожарового шкафу                   1
376  Градусники для холодильників                     20
377  Грілка рез тип а-1                          12
378  Грілка рез тип а-2 комфорт                       8
379  Грілка рез тип а-3                          15
380  Грілка рез тип б-2 інд уп                       35
381  Грілка рез тип б-3                          20
382  Грілка рез тип б-3 інд уп                       33
383  Груша №1                                5
384  ДГА-С (DRG)                              1
385  Дезиконт ЛВ                              5
386  Дезиконт ПВ                              5
387  Делатест р-н 120мл пдв                        299
388  Держатель для иглы к пробирке Vacyуtte            10
389  Дзеркало вагінальне стер l                     2000
390  Дзеркало гинек однораз стер l тм                   300
391  Дзеркало гинек однораз стер M тм                   300
392  Дзеркало піхвове по Куско 2-х створчате №1 3м-49            5
393  Дзеркало піхвове по Куско 2-х створчате №1 3м-49 та інші        2
394  Динамометр дк-100                           30
395  Динамометр дк-140                           30
396  Динамометр становий дс-200                      30
397  Динамометр становий дс-500                      30
398  Диспенсер 0,1- 5 мл                          3
399  Диспенсер гігієничний (enmotion )                   10
400  Диспенсер переменного обїема (дазтор для разлива реактивов)      1
401  Дихальний шланг селіконовий к ап-ту ШВЛ 0,45м*            10


                                     29
402  Дихальний шланг селіконовий к ап-ту ШВЛ 0,6м*           10
403  Дихальний шланг селіконовий к ап-ту ШВЛ 0,8м*           10
404  Дихальний шланг селіконовий к ап-ту ШВЛ 1,1м*           10
405  Діагностикум ерітроцит столбн антиг рід макрометод №2        3
406  Діагностикум ерітроцит столбн антиг рід мікрометод №1       14
407  Діагностикум ерітроцит столбн рід                 36
   Діагностикум ерітроцит шигелл флекснера 1-5 сухий 1мл №10
408  пдв                               1
409  Діагностикум ерітроцит шигелл флекснера 6 сухий 1мл №10 пдв   1
410  Діагностикум псевдотуберкульозний 1,0 №6 пдв           6
411  Діагностикум риккетсиозний провачека 0,5мл №10 пдв        1
412  Діагностикум сальмонел ерітроцит о-антиген компл пдв       6
413  Діагностикум сальмонел ерітроцит рід пдв            12
414  Діагностикум шлунково-ієрсинеозний 0-9 пдв            6
415  Діагностикум шлунково-ієрсинеозний антиг сух 03         6
416  Діагностична сальмон. адсорб. суха 0,12             1
417  Діагностична сальмон. адсорб. суха 0,4              1
418  Діагностична сальмон. адсорб. суха 0,5              1
419  Діагностична сальмон. адсорб. суха 0,6              1
420  Діагностична сальмон. адсорб. суха 0,8              1
421  Діагностична сальмон. адсорб. суха vi              1
422  Діализатор капілярний polyflux 14l              9000
423  Діализатор капілярний polyflux 17l              6000
424  Днк-сорб-ам (100 визн) з транспортною середою          1
425  Дозатор 1-кан перемен об'єма 100-1000мкл proline plus пдв    16
426  Дозатор 1-кан перемен об'єма 20-200мкл proline plus пдв     15
427  Дозатор 1-кан перемен об'єма 500-5000мкл mline пдв        5
428  Дозатор 1-кан перемен об'єма 500-5000мкл proline plus пдв    11
429  Дозатор 1-кан перемен об'єма 5-50мкл biohit proline пдв     14
430  Дозатор 1-кан фіксир об'єма 200 мкл proline plus пдв       5
431  Дозатор 8-кан переменн об'єма 30-300мкл proline plus пдв     2
432  Дозатор д/мила рідкого бактеріц пдв               32
433  Дозатор для десредств                      10
434  Дозатор настінний "lydos", 1000мл                11
435  Дозатор піпеточний дпмпц-1 5-50мкл колор пдв           2
436  Дозатор піпеточний дпмпц-8 50-300мкл колор пдв          2
437  Долото пл. з одностор. заточ. 20мм.               50
438  Дс-Y-IФА-АНТИ-ЦМВ-G №1                     10
439  Дс-Y-IФА-АНТИ-ЦМВ-G авидность №1                10
440  Дуоденальний зонд № 18f                     40
441  Дуоденальний зонд тип а розм. №16f довжиною 125 см       40
442  Еластотонометр Філатова-Кальфа                 30
443  Елеватор 1-стор.д/отдел.надхрящн.и надкост.нос.пер       30
444  Елеватори д/ендоназал.вправл.кост.носа/набір 6шт./       30
445  Електрод д/екг skintact fs50                 2000

                                  30
446 Електрод д/екг овальний д/взрослих              18000
  Електрод ендокардіальний монополярний для тимчасової
447 стимуляції сердечної діяльності                  40
448 Електрод референсний easy stat (пр-во сша medica)         1
449 Електрод рн easy stat                       1
450 Електрод ро2 easy stat                       2
451 Електрод рсо2 easy stat                      2
452 Електроди для екг монітору №50                   2
453 Ємність-контейнер едпо 10л                     2
454 Ємність-контейнер едпо 1л                     10
455 Ємність-контейнер едпо 3л                     82
456 Ємність-контейнер едпо 5л                     15
457 Єрітротест Анті - А слаб.                     5
458 Єрітротест Анті - А1 слаб.                     5
459 Єрш д/миття дитячих бутилок пдв                  5

460  Єрш д/пробірок великий пдв                  110
461  Єрш д/пробірок малий пдв                   145
462  Єрш д/пробірок середній пдв                 120
463  Жгут многоразовий Bacuette                  11
464  Жгут одноразовій                       17
465  Желатин 10% 10мл №10 пдв                   165
466  Желатин, упаковка                       72
467  Жидкостный клапан кат.№ 2108 (Easy Late Na\K\Ca\pH)      1
468  зажим жесткий д/влаг.опер.прям. 220мм.            10
469  зажим к/о (Пеана,Бельрота) зубч.прям.160мм.          20
470  зажим с кремал.(цапка) для опер.белья             30
471  Зажимы "Кохера" 150 мм                    10
472  Запаиватель автоматический для гемаконов            1
473  Запаиватель ручной для гемаконов                1
474  Засіб воск д/аплікацій (озокерит) пдв             25
475  Затискач гінек прям №2 285мм                  2
476  Затискач к/о з атравм.насічкою прям.160мм 3-ii-i       10
477  Затискач к/о зубч ізог №1 160мм з-53/з-69           10
478  Затискач к/о зубч прям №1 160мм з-92/з-68           26
479  Затискач к/о кохера 1х2 зуб прям №2 160мм 3-5,3-112в     10
480  Затискач к/о кохера 1х2 зуб прям №3 200мм 3-31        10
481  Затискач к/о мікуліча д/прикр білизни до черев 198мм 3-3   10
482  Затискач к/о москит прямий 154мм 3-33в            15
483  Затискач к/о москит прямий 154мм 3-33в            120
484  Затискач пуповини                      4000
485  Затискач пуповини                      500
486  Захисний комплект одягу н/стер.                50
487  Збірка мембрани к аналізатору knacl              1
488  зеркало д/брюшной стенки с ширин.ложки 100мм.         3

                                 31
489  зеркало д/брюшной стенки с ширин.ложки 60мм.           3
490  зеркало д/отведения почек                    3
491  зеркало двустороннее по Ричардсону                3
492  зеркало печеночное изог.под угл.90 N7              3
493  зеркало рект. 2-х створ. операционное              3
494  Змінна платформа 03. l велика                 160
495  Змінна платформа 03.m мала                   160
496  Змінний ротор к см-6м (12 пробірок по 15 мл)          160
497  Змінний ротор к см-6м.01 (4 пробірки по 50 мл)         160
498  Зміцнююча пластина 13171, р. 40 мм, №5             800
499  Зміцнююча пластина 13181, р. 50 мм, №5             800
500  Зміцнююча пластина 13191, р. 60 мм, №5             800
501  Зонд дуоденальний №13                      17
502  Зонд дуоденальний №14                      15
503  Зонд зубний вигнутий                      20
504  Зонд інтуб д/дрен кишков d-6                  22
505  Зонд інтуб д/дрен кишков d-8                  20
506  Зонд маточний з діленнями вигнутий               10
507  Зонд маточний з діленнями прямий зн-2              10
508  Зонд пробы кат. № 2107 (Easy Late Na\K\Ca\pH)          1
509  Зонд пуговчатий 2-х сторонній 160х2               20
510  Зонд пуговчатий 2-х сторонній 160х2 ті інші           5
511  Зонд урогенітальний                      224
512  Зонд хірургічний желобоватий 170мм               17
513  Зонд хірургічний желобоватий 170мм (та інші )          21
514  Зонд хірургічний желобоватий 21,5см проктол зж-21,5       5
515  Зонд хірургічний желобоватий 21,5см проктол зж-21,5 та інші   15
516  Зонд шлунковий №15                       130
517  Зонд шлунковий №18                       148
518  Зонд шлунковий №21                       50
519  Зонд шлунковий №26                       50
520  Зонд шлунковий №28                       50
521  Зонд шлунковий №30                       55
522  Зонд эндоцервикальний                     214
523  игла д/пунк.задн.свода влаг.137мм.d1.2мм.и1.8мм.        10
524  иглодержатель 16 см сосудистый легированный           5
525  иглодержатель 20 см общехирургический легированный        5
526  Иглодержатель глазной микрохирургический 124мм          5
527  Иглодержатель глазной прямой (по Костровьехо 2)         40
528  ИФА ФСГ (Алкор- Био)                       1
529  Імуноглобулини ешерихіозні типові для ра            21
530  Індик д/стер паров медис-120/45-1 №1000            118
531  Індик д/стер паров медис-132/20-1 №1000            648
532  Індик д/стер паров стеритест-п-120/45-02 №1000         153


                                  32
533  Індик д/стер паров стеритест-п-132/20-02 №1000        760
534  Індик д/стер повітр медис-в-160/150-1 №1000           2
535  Індик д/стер повітр медис-в-180/60-1 №1000          628
536  Індик д/стер стеритест івс 180/60 №1000             6
537  Індикатор біологичний "sterrad" cycle sure №60         1
538  Індикатор стер біол вкм в-718 бик-илц №6 пдв          2
539  Індикатор-тест бензойна к-та №1000 пдв             8
540  Індикатор-тест сечовина №1000 пдв               41
541  Індикатор-тест тиосечовина №1000 пдв              34
542  Індікатор вінар 180/60                     20
   Індуктор агрегації тромбоцитів д/діагн порушень тромбоцит.
543  гемостаза адренолін                        24
   Індуктор агрегації тромбоцитів для діагностики порушень
544  тромбоцитарного гемостаза каллоген                12
   Індуктор агрегації тромбоцитів для діагностики порушень
545  тромбоцитарного гемостаза рістоміцин               13
546  Інтест-П 112/30                          1
547  Калибратор ASO CORMAY кат № 4-278 (1*5МЛ)             12
548  Калибратор глюкозы                        24
549  Калибратор глюкозы и лактата                   24
   Калибратор для определения легких цепей иммуноглобулинов
550  (Диалаб, Австрия)                         2
551  Калибратор общий белок 60г/л Агат, Москва             36
552  Калібратор 1 для аек-01                      45
553  Калібратор 2 для аек-01                      37
554  Калібратор агат альбумін 1мл пдв                 41
555  Калібратор агат білірубін-еталон пдв                1
556  Калібратор альбумін д/білка в сечі 1000мг/л 10мл         25
557  Калібратор альбумін д/білка в сечі 1000мг/л 10мл №3 пдв      14
558  Калібратор геміглобінціаніда                    7
559  Калію теллурит 2% 5мл №10 пдв                   27
   Калоприймач coloplast mc2000 однокомпонентний закр. мішок,
560  непрозор. (5700), 15-60 мм, №30                800
   Калоприймач coloplast mc2000 однокомпонентний закр. мішок,
561  прозор. (5600), 15-60 мм, №30                 800
   Калоприймач coloplast mc2000 однокомпонентний откр. мішок,
562  непрозор. (6300), 15-60 мм, №30                800
   Калоприймач coloplast mc2000 однокомпонентний откр. мішок,
563  прозор., l (6100), 10-80 мм, №30               800
  Калоприймач coloplast mc2002 post op двухкомпонентний откр.
564 мішок, прозор. (6820), флан. 120 мм, р.12-100 мм, №10      800
  Калоприймач coloplast mc2002 двухкомпонентний закр. мішок,
565 непрозор (6662), фланец 60 мм, №30               800
  Калоприймач coloplast mc2002 двухкомпонентний пласт. (6764),
566 флан. 60 мм, розмір отвору 35 мм, №5              800
567 Кальций-О кризолфталеин 200 мл                  3
568 Кальцію хлорид 0,025М тітр р-н 10мл р-9              1

                                  33
569 Камера Горяєва 4 сетки пдв                    1

570  Канюля в/венна neoflon 26g 0.6х19мм             800
571  Канюля в/венна venflon 17g 1.4х45мм             670
572  Канюля в/венна venflon 18g 1.2х32мм            3075
573  Канюля в/венна venflon 18g 1.2х45мм             790
574  Канюля в/венна venflon 20g 1.0х32мм            1740
575  Канюля в/венна venflon g22 0.8х25мм            4249
576  Капилляр для апарату Панченкова              1000
577  Капіляр сали 0.02                      15
578  Капіляри гематокритні №100 пдв                5
579  Картридж порошковий д/гемодіализа bi cart         10610

580 Картридж порошковий д/гемодіализа cleancart-c        4550
581 Картридж порошковий д/гемодіализа cleancart-а        4870

582 Картридж с-3 магистрали д/гемодіализа              50
583 Касета "sterrad" 100s                      60

584 Касета к степлеру endo lin cut reload whi            12
585 Кассета з синєчутливим екраном 30х40               2

586 Катетер аспирац ch06 50см                  1000
587 Катетер аспирац ch08 50см                  1000

588 Катетер аспирац ch14 60см з вив клап             3050

589 Катетер аспирац troge №14 ref 87005               60

590 Катетер в/вений бабочка 20g                  30
591 Катетер в/вений бабочка 23g                  120

592  Катетер в/вений бабочка 24g                 90
593  Катетер в/вений бабочка тм 22g                10
594  Катетер в/вений бабочка тм 26g                50
595  Катетер в/вений бабочка тм ігар 25g             90
596  Катетер відсмокт сн 06/53 см               14000
597  Катетер відсмокт сн 08/53 см               14000
598  Катетер живил д/новонародж сн06 l390            3000
599  Катетер живил д/новонародж сн06 l400             20
600  Катетер живил д/новонародж сн08 l400            1010
601  Катетер мочеточ рентг/контрас з мандреном          50
602  Катетер періферичний в/вен Вазофикс Bbraun (в асорт.) *  10000
603  Катетер питаючий сн 06                  14000
604  Катетер питаючий сн 08                  14000

                                34
605  Катетер підключичний 0,6                 50
606  Катетер підключичний 1,0                 152
607  Катетер підключичний 1,4                 702
608  Катетер пупочний (умбілікальний) ch 06/50см        50
609  Катетер пупочний дітячий №8               3000
610  Катетер уролог нелатон ch10 400мм            300
611  Катетер уролог нелатон ch12 400мм             3
612  Катетер уролог нелатон ch16 400мм            330
613  Катетер уролог нелатон ch18 400мм            300
614  Катетер уролог нелатон жіночий сн12 210мм        100
615  Катетер уролог нелатон жіночий сн16 210мм         22
616  Катетер уролог нелатон жіночий сн18 210мм         15
617  Катетер фоллея ch 14-30 (2-х)              203
618  Катетер фоллея ch 16-30 (2-х)              132
619  Катетер фоллея ch 18-30 (2-х)              602
620  Катетер фоллея ch 20-30 (2-х)              205
621  Катетер фоллея ch 22-30 (2-х)              133
622  Катетер фоллея ch 24-30 (2-х)              100
623  Катетер-баллон фоллея tro-urocath сн 12 (2-х)       2
624  Катетер-баллон фоллея tro-urocath сн 16 30мл (2-х)   1122
625  Катетер-баллон фоллея tro-urocath сн 18 30мл (2-х)   1102
626  Катетер-баллон фоллея tro-urocath сн 20 30мл (2-х)    700
627  Катетер-баллон фоллея tro-urocath сн 22 30мл (2-х)    500
628  Кетгут №3 = 1.5м ігар                  700
629  Кетгут №4 = 1.5м ігар                  1107
630  Кетгут №5 = 1.5м ігар                  1032
631  Кетгут №6 = 1.5м ігар                  1232
632  Кип'ятильник дезинфікуючий е-22             160
633  Кип'ятильник дезинфікуючий е-34             130
634  Кип'ятильник дезинфікуючий е-40             190
635  Клейонка медична 1,75*                   3
636  Клейонка підкл комплект шир 78см дл 100см         2
637  Клейонка підкл рез вид а комплект шир 78см дл 150см   180
638  Клейонка підкл рез вид а комплект шир 78см дл 200см   1501
639  Клейонка підкл рез вид а шир 75см рулон 50м       165
640  Клейонка підкладна резинотканна 2м             2
641  Клемми сос.прям.(к-95,97,99) і ізог.(к-96,98,100)    640
642  Клинок ізогнутий макинтош №3                8
643  Кліпатор ligamax -5mm endo clip applier          3
644  Ковпачок к-2-20 алюмінієвий (шт)            10000
645  Ковпачок к-2-20 алюмінієвий №500             15
646  Ковпачок к-3 алюмінієвий               103000
647  Коловорот кв-2 з комп. сверл і фрез            80
648  Кольцо алюмінієве для гемакон № 1000          10035


                              35
649  Компл одягу анти-спід стеріл №1                  2550
650  Компл одягу анти-спід стеріл №3                   50
651  Компл одягу і покрит операц д/кесарева перетину №1          50
652  Компл одягу мед признач хір ст кх (l) №8              220
653  Компл одягу мед признач хір ст кх №1                 50
654  Компл одягу мед признач хір ст кх №11                50
655  Компл одягу мед признач хір ст кх №9                 50
656  Компл покритий операц акушерський ст №3 пдв             50
657  Компл реагент д/видел нуклеїнових к-т 100 визн пдв          6
658  Компл реагент д/видел одночасн днк/рнк 100 визн (проба-нк) пдв    6
659  Компл реагент д/пцр-діагн hhv 6 типа c флуор детек 100 визн пдв    6
660  Компл реагент д/пцр-діагн веб з флуор детек 100 визн пдв       10
661  Компл реагент д/пцр-діагн веб з флуор детек 50 визн пдв        1
   Компл реагент д/пцр-діагн вірусу гепатиту b з флуор детек 100
662  визн пдв                               1
663  Компл реагент д/пцр-діагн впг c флуор детек 100 визн пдв       1
664  Компл реагент д/пцр-діагн гарднерелли 100 визн пдв          5
665  Компл реагент д/пцр-діагн мікоплазми з флуор детек 100 визн пдв    5
666  Компл реагент д/пцр-діагн папіломи тип 16,18 100 визн пдв       5
667  Компл реагент д/пцр-діагн хламідії з флуор детек 100 визн пдв     5
668  Компл реагент д/пцр-діагн цмв c флуор детек 100 визн пдв       12
669  Комплект контейн і магистр д/2хкрат плазмофереза о/р кпкм-400    750
   Комплект кровепроводних магистралей д/гемодіализа bl 200 pre
670  post                                 10
671  Комплект магистралей д/плазмофереза (роса)             100
672  Комплект однораз расх матер д/автомат плазмофереза         300
673  Комплект ультрафильтрационний ultra steriset             10
674  Компрессионне плато до аналізатору easyblodgas            1
675  Кондиционер для аек-01                        37
   Контейнер д/крови с а/коагул цфда счетверенный 450/500/400/400
   с фильтром для удаления лейкоцитов с цельной крови Terumo
676  (лейкофильтр)                            300
677  Контейнер д/крові 350/300 (рукав,холдер,зуг)            1952
678  Контейнер д/крові 450/400 (рукав,холдер,зуг)           23873
679  Контейнер д/крові 450/400 двойной                 12530
680  Контейнер д/крові 450/400/400                   2060
   Контейнер д/крові з а/коагул ЦФД четверной 450/500/400/400 з
681  фільтром(IMUFLEX)                          200
682  Контейнер д/крові з а/коагул цфд четверной 500/300/500/300     1060
683  Контейнер д/крові з консерв цфда-1 двойной 450-300         300
684  Контейнер д/крові порожній 300мл                  900
685  Контейнер для збору мокротиння 50м                 2000
686  Контейнер для крови четверной 450/500/400/400 Imuflex        20
687  Контейнер для крові 450/500/400                   300
688  Контейнер для перевозки крові пдв                  17
689  Контейнер для сбора мокроті                    4000

                                    36
690 Контейнер компопласт 300                    4300
691 Контейнери для отмивания еритроцитів к-250            320
  Контроль для определения легких цепей иммуноглобулинов
692 (Диалаб, Австрия)                         2
693 Контрольна кров 2,5мл                       66
694 Контрольна сеча 1x10мл пдв                     5
695 Контрольна сироватка "serodos"                   1
696 Контрольна сусп лейкоцитів 2.5мл пдв               27
697 Контрольна сусп лейкоцитів л-контроль пдв             76
698 Контрольна сусп тромбоцитів тр-контроль 2.5мл пдв         9
699 Контрольна суспензія еритроцитів 2.5мл пдв            101
700 Контрольний матеріал para 12 extend 1l, 1n, 1h          29
701 Контрольний р-н гемоглобіна (70,120,160г/л) "біоконт гк"     35
702 Контрольный материал влк hbsag                   2
703 Контрольный материал влк анти hсv                 2
704 Контрольный материал влк анти lues                 2
705 Контрольный материал влк анти віл                 2
706 Контур д/ИВЛ неонатальный многораз исп              10
707 Контур дихальний для дорослих разов.стер.            320
   Конхотом з кругл.отвіром.N1
708                                  30
709  Конхотом з кругл.отвіром.N2                  160
710  Конхотом з ложкообраз.губками                 160
711  Конхотом з овальн. отверст.N2                 160
712  Конхотом з овальн. отвіром.N1                 160
   Конхотом з овальним отвіром вигн
713                                  1
714  Конхотом со щелевидн.отвіром N1                 30
715  Конхотом со щелевидн.отвіром N2                 30
716  Концентрат ацетатний гемодіалізний тип 01 в каністрі по 10л  1580
717  Концентрат діалізний а-компонент тип 204 в каністрі по 10л  4150
718  Концентрат системного реагента                 240
719  Корнцанг вигн. 256мм.                     160
720  корнцанг изог. 256мм.                      20
721  корнцанг прям. 260мм.                      40
722  Корнцанг прямий 260мм                      5

723 Коробка стерилизаційна б/фільтр кск-9 пдв               9
724 Коробка стерилизаційна б/фільтра кск-18 пдв              5
725 Коробка стерилизаційна кругла кск-12                 5
726 Коробка стерилизаційна кругла кск-3                  8
727 Коробка стерилизаційна кругла кск-6                 10
728 Коробка стерилизаційна кругла кск-9                  1
  КП-АТ (+) ВІЛ-1 (контрольна панель сироваток, що містить
729 антитіла до ВІЛ-1)                          5

                                  37
730  Краніокласт                         110
731  Крафт-папір                          4
732  Креатенин эталон (Лахема)                   2
733  крепирований папір 100х100см                 50
734  крепирований папір 75х75см                  50
735  Кришки до пробірок д/проб lscc пдв               9
736  Круг пыдкладний №3                       1
737  Кружка есмарха №2                       13
738  Кружка есмарха №3                       47
739  Крючок глазной четырехзубый острый 135мм            4
740  Крючок однозубий костний гострий 230мм.            30
741  кусачки Дальгрена д/взрослых                  3
742  Кусачки дальгрена д/доросл.с ножами              30
743  Кювета д/аналізатора bs-200 сегм 10 осередків       10505
744  Кювета для коагулометра к-3002 optic пдв          56000
745  Кювета УФО, шт                        100
746  Кюветка для фотометрірування пдв             100500
747  Кюретка глазная, ложечная 132мм                3
748  Лабдиск Access Retractor                    6
749  Лабдиск Dextrus Seal Cap Assemble               10
750  Лампа бактеріцидна 30w g13 пдв                15
751  Лампа бактеріцидна дб-15 пдв                 34
752  Лампа бактеріцидна дб-30 пдв                 105
753  Лампа бактеріцидна для панмеда                 2
754  Лампа ДРТ-400                         2
755  Лампа налобна                         80
756  Лампочка д/ларингоскопа kw                   4
757  Ланцети для глюкометра                    830
758  Лезвиедержатель глазной прямой 120мм              5
759  Лезо д/скальпеля 22                      38
760  Лезо хір стер №11                      1900
761  Лезо хір стер №15                      100
762  Лезо хір стер №22                      1510
763  Лезо хір стер №23                      4010
764  Лезо хір стер №24                     19950
765  Лезо хір стер №21                      605
766  Лейкопластирь 2х3                       30
767  Лейкосепт система полімер устр-в д/видаления лейкоцитів   650

768  Лейкоцитарні фільтри                    2000
769  Лінейка скіаскопічна                     30
770  Ліонорм гум н сив контр норма 5мл №10 пдв          159
771  Ліонорм гум п сив контр патологія 5мл №10 пдв        157
772  Ліонорм калібратор 3мл №1 пдв                 6


                                38
773  Ліонорм калібратор 3мл №10 пдв                   19
774  Ліонорм п сив контр патологія 3мл №10 пдв             14
775  Ліонорм у сив контр норма 3мл №1 пдв               256
776  Ліонорм у сив контр патологія 3мл №10 пдв             18
777  Ложка ушна двустороння гостра                   80
778  Лоток емалір почкообраз                      10
779  Лоток почкообразний емалір пдв                   75
780  Лоток прямокутний емал 15х20 пдв                  10
781  Лоток эмалиров прямокутний 310*240                 2
   Люкс-тест для определения ассоциированных с сифилисом
   реагиновых антител (РПГА), производитель «Диагностические
782  системы»                              4
783  Лямблії-антитела ІФА бест д-3552                  3
784  Магістралі для діализу av123                  15150
785  Маммографічна плівка aqua mamoray kdr №100             5
786  Марля мед віола 1000м                       257
787  Марля н/ст 3м                           556
788  Марля н/ст 5м                          14254
789  Маска анестез д/дорос розміри                   400
790  Маска анестезіологічна наркозна д/новонародженних         100
791  Маска для електросна                        10
   Маска з раздувним мішком (для високочастотної допоміжної
792  вентиляції легенів)                        20
793  Маска зах д/лиця нетканна №50 пдв                 823
794  Маска зах лицева 3-х шаров неткан на завяз            3000
795  Маска захистна одноразова з екраном                800
796  Маска киснева з резерв.мішком.                   50
797  Маска марл мед четирехшарова №10                 350
798  Маска мед 3х-шарова на рез н/с №1 пдв              79360
799  Маска мед защит fluid shield pcm 2000 п/туберкул №1 пдв      50
800  Маска мед неткан 3-х шарова пдв                 65061
801  Медисорб твинпак 4,5кг №2 пдв                   35
802  Медицинская укладка "Макси"                     1
803  Мембрана владипор типа мфас-ос-1 (плівка д/електрофореза) №50    2
804  Метал насадка для зева, носу                    20
805  Метиленовий голубой інд 100г пдв                  2
806  МикроальбуФАН (50полосок)                     12
807  Микропланшет на 60 определений                   60
808  Мило рідке бактеріц enmotion 800мл пдв              250
809  МиниКоллект 0,5 мл К3ЕДТА (Greiner bio-one, Австрия) )     10000
810  Мікрокамери д/імунолог реакцій стер №10 (10/6 лунок)        50
811  Мікрокапіляр Пластиковий з ЕДТА 10х100               12
812  Мікропробірка eppendorf з кришкою 1,5мл пцр пдв          125
813  Мішок амбу protex доросл                      30
814  Мішок амбу д/дорос                         41

                                   39
815  Мішок амбу компл педіатр                    10
816  Мішок резервний д/зовкозно-дих аппар 3л            400
817  Модуль реагентів easy stat                   20
818  Модуль сенсорний для аналізатора easyblodgas          1
819  Молоток анатом.метал.з крючком                 30
820  Молоток невролог. д/дослід.сухожил.рефлексів          50
821  Мочевой контроль "НОВО" ФЛ № 1                 1
822  Мочеприємник (ч/ж) 1,5 л                    20
823  Мочеприємник прикроватний 2л                 150
824  Мультикалибратор CORMAY кат № 5-170 (10*3 мл)         12
825  Мульті-перехідник                       15
   Мульті-перехідник з луєр-замком
826                                 30
827  Мундштуки металічні                      15
828  Набір аксесуаров для прінтера "sterrad" 100s          1
829  Набір аллергенів пдв                      12
830  Набір анти-нднк                         3
831  Набір гинекол оглядов №6 (салф+2перч) стер           10
832  Набір гінекол оглядов №3 (зерк+салф+перч+щітка) стер     4290
833  Набір гінекол оглядов №5 (зерк+салф+перч) стер        2150
834  Набір д/епідур анестез великий g18               30
835  Набір д/епідур анестез малий g18                50

836  Набір д/фарб мазків по циль-нільсену пдв            2
837  Набір для визначення калію 026.001               1
838  Набір для усунення несправностей до аналізатору knacl      1
839  Набір експлуатаційний кат. №2095                1
840  Набір калібр р-нов білка (20,40,60,80,100)           18
841  Набір калібр р-нов білка глюкози і ph в сечі          6
842  Набір калібр р-нов гемиглобінцианіда              33
843  Набір калібр р-нов гемоглобінцианіда 5мл №4 пдв        55
844  Набір калібр р-нов глюкози (2,5,10,20,30)           11
845  Набір калібр р-нов глюкози і білку в сечі           37
846  Набір калібр р-нов ціанметгемоглобіна №5            4
847  Набір контр р-нов бм-контроль+глюкоза і ph 10мл №8 пдв     17
848  Набір контр р-нов бм-контроль+калібр глюк і рн 10мл №8 пдв   5
849  Набір контр р-нов гемоглобіну діагем к 450 визн пдв      41
850  Набір контр р-нов ер-контроль 2,5млх2 пдв            2
851  Набір контр р-нов км-контроль 10мл №1 пдв           22
852  Набір контр р-нов км-контроль 10мл №4 пдв           16
853  Набір контр р-нов л-контроль 2,5млх2 пдв            2
854  Набір контрольних реактивів білка і глюкози "філісит"     37
855  Набір разновісів г.4.111.10                  160
856  Набір разновісів г.4.1111.10                 160


                                  40
857  Набір разновісів г.4.211.10                 160
858  Набір реагентів 16-контроль д/гематолиг аналізаторів пдв   36
859  Набір реагентів алт 120                   100
860  Набір реагентів алт 60 300мл                 30
861  Набір реагентів алт кт 400 опр                1
862  Набір реагентів алт фс 125мл                 5
863  Набір реагентів алт-кин спл 100               25
864  Набір реагентів альбумін 60                 120
865  Набір реагентів амілаза альфа                60
866  Набір реагентів аст 120                   100
867  Набір реагентів аст 60 300мл                 30
868  Набір реагентів аст фс 125мл                 5
869  Набір реагентів аст-кін спл 100               25
870  Набір реагентів білкові фракції філісит           108
871  Набір реагентів біллірубін загальний/прямий 200мл       1
872  Набір реагентів вектотоксо-igg-стрип пдв           6
873  Набір реагентів гамма-глутамілтрансфераза           2
874  Набір реагентів гамма-глутамілтрансфераза 60 300мл      80
875  Набір реагентів гамма-глютамілтрансфераза фс дсс 125мл    57
876  Набір реагентів гамма-гт-кин спл 100             6
   Набір реагентів гамма-гтп ольвекс д/опр гамма-
877  глутамілтрансферази 007.001                 190
878  Набір реагентів гемоглобінцианід пдв             2
879  Набір реагентів глюкоза 2000мл                20
880  Набір реагентів глюкоза 500мл                20
881  Набір реагентів глюкоза спл 100               38
882  Набір реагентів глюкоза стандарт 100 5мл          120
883  Набір реагентів глюкоза стандарт 300 5мл          120
884  Набір реагентів д/визн алт-ольвекс 1000 опр 001.011      5
885  Набір реагентів д/визн натрію 100мл              2
886  Набір реагентів для визначення тромбо-теста(100)      300
887  Набір реагентів естрадіол пдв                17
888  Набір реагентів калібратор (hba1c) гемоглоб прям 4-308    24
889  Набір реагентів кальцій 60 +ст 300мл             60
890  Набір реагентів контроль сечі рівень             24
891  Набір реагентів контрольна сироватка норма 20мл       100
892  Набір реагентів контрольна сироватка патологія       100
893  Набір реагентів креатиніна стандарт              4
894  Набір реагентів креатинкіназа 30 150мл            70
895  Набір реагентів креатинкіназа mb 150мл            20
896  Набір реагентів лактатдегідрогеназа 30            12
897  Набір реагентів лдг-кин спл 100                6
898  Набір реагентів лужна фосфотаза-кин спл 80          6
899  Набір реагентів магній 30 3-228               30
900  Набір реагентів магній 60 3-229               60

                                 41
901  Набір реагентів мультикалибратор рівень 1              10
902  Набір реагентів мультікалібратор 5                 10
903  Набір реагентів мультікалібратор рівень 2              10
904  Набір реагентів патоплазма 2мл пдв                  7
905  Набір реагентів плазма, що містить ва (експресс-люпус-тест) пдв   12
906  Набір реагентів протеина стандарт 4                120
907  Набір реагентів протеина стандарт 8                120
908  Набір реагентів протеїн загальний 120               120
   Набір реагентів рнп плазма (референтна нормальна пулірованна)
909  1мл пдв                              1090
910  Набір реагентів сечова кислота 10 стандарт 5мл           120
911  Набір реагентів сечова кислота 5 стандарт 5мл           120
912  Набір реагентів сечова кислота 60                  40
913  Набір реагентів сечова кислота 60 600мл пдв             40
914  Набір реагентів сечова кислота спл 100                6
915  Набір реагентів сечовина 120 600мл                 120
916  Набір реагентів сечовина 42 стандарт 5мл              120
917  Набір реагентів сечовина 85 стандарт 5мл              120
918  Набір реагентів сечовина кин спл 100                30
919  Набір реагентів сечовина фс 500мл                  15
920  Набір реагентів с-реактивний протеїн (crp)             47
921  Набір реагентів с-реактивний протеїн (crp) ультра          40
922  Набір реагентів с-реактивний протеїн (crp) ультра калібр 4     24
923  Набір реагентів тестостерон вільний пдв               24
924  Набір реагентів тригліцеридів стандарт 220             121
925  Набір реагентів тригліцеридів стандарт 440             121
926  Набір реагентів тригліцеріди 30 150мл               120
927  Набір реагентів фосфор                       14
928  Набір реагентів фосфор 30                      30
929  Набір реагентів фосфора стандарт 5                 12
930  Набір реагентів фосфотаза лужна 60 300мл              100
931  Набір реагентів хлоріди фс 100мл пдв                100
932  Набір реагентів холестерин 120 2-205                20
933  Набір реагентів холестерин 60 360мл                180
934  Набір реагентів холестерин фс 100мл                 1
935  Набір реактивів алат                        117
936  Набір реактивів алат кінетика пдв                  4
937  Набір реактивів альбумін                      27
938  Набір реактивів альфа-амілаза                    26
939  Набір реактивів альфа-амілаза по каравею 200 опр 4,8мл 011.001    4
940  Набір реактивів альфа-амілаза по каравею 50мл 011.002        2
941  Набір реактивів амінотрансфераза асат               105
942  Набір реактивів амінотрансфераза асат кінетика            4
943  Набір реактивів аст кт 400мл                     1
944  Набір реактивів білірубин-калібратор                17

                                    42
945 Набір реактивів білірубін                      266
946 Набір реактивів ггт (500)                      262
947 Набір реактивів гемоглобін                     467
948 Набір реактивів глюкоза фс 1000мл                   4
949 Набір реактивів глюкоза-о                      37
950 Набір реактивів глюкоза-ф                      367
951 Набір реактивів д/виз глюкози ферм глюкооксидаз метод        54
952 Набір реактивів д/виз карбоксигемоглобіна пдв             2
953 Набір реактивів д/виз креатиніну кінетич по яффе           17
954 Набір реактивів д/виз креатиніну по яффе-попперу           5
955 Набір реактивів д/виз холестеріну ферментат              8
956 Набір реактивів д/визначення гемоглобіну "філісит"          6
957 Набір реактивів д/забарвлення мазків по граму пдв           5
958 Набір реактивів для забарвлення мазків крові (лейкодиф)       117
959 Набір реактивів забарвлення по грамму 500 виз пдв           2
960 Набір реактивів загальний білок                   304
961 Набір реактивів калібратор креатиніну                 2
962 Набір реактивів калій-1 50мл                     5
963 Набір реактивів кальцій                       17
964 Набір реактивів кальцій ars                      7
965 Набір реактивів креатиниіну калібратор                3
966 Набір реактивів креатинін 100                    30
967 Набір реактивів креатинкіназа мв 125 мл                1
968 Набір реактивів лінорм lyo u                     13
969 Набір реактивів лінорм lyo hum p                   6
970 Набір реактивів лужна фосфатаза                   10
971 Набір реактивів серомукоїди                     56
972 Набір реактивів сечова кислота                    15
973 Набір реактивів сечовина-д                      17
974 Набір реактивів сечовина-у                      97
975 Набір реактивів тімолова проба                    86
976 Набір реактивів триглицеріди фс 600мл                 1
977 Набір реактивів хлориди фото                     17
978 Набір реактивів холестерин-ф (ферментативний)            68
979 Набір т3 вільний eia2385 пдв                     15
980 Набір урологічний для нефростомії розміри              200
981 Набор для копрограммы                         1
982 Набор для определения легких цепей каппа (Диалаб, Австрия)      2
983 Набор для определения легких цепей лямбда (Диалаб, Австрия)      2
  Набор для устранения неисправностей для анализатора Easy
984 Blood Gas (пр-во США Medica)                       1
  Набор контрольних матеріалів 1 рівень (30*1,7мл) для аналізатора
985 easy stat (пр-во сша medica) кат№ 6303                 24
  Набор контрольних матеріалів 2 рівень (30*1,7мл) для аналізатора
986 easy stat (пр-во сша medica) кат№ 6304                 24

                                    43
    Набор контрольних матеріалів3 рівень (30*1,7мл) для аналізатора
 987  easy stat (пр-во сша medica) кат№ 6305                24
 988  Набор реагентів для визначення циклоспорину             10
 989  Набор реактивів гемоглобін ( ренам )                 10
 990  Набор реактивів лінорм lyo kal                    4
 991  Набор реактивів лінорм lyo p                     11
 992  Набор реактивів лінормlyo hum h                    4
 993  Набор реактивов белковой фракции                   4
 994  Наконечник (96) 300мкл з фильтром стер в штат пдв          48
 995  Наконечник 1000мкл з фільтром стер в штат 100шт пдв         24
 996  Наконечник 1-100-1000мкл №1000 пдв                 1250
 997  Наконечник 1-кан 0,5-200мкл жовтий №1000 пдв           51060
 998  Наконечник 1-кан 1-5мл №100 пдв                  2100
 999  Наконечник 1-кан універс 0,5-250мкл №1000 пдв           50280
1000  Наконечник 1-кон. 100-1000 мкл у штативі               68
1001  Наконечник універсал з фільтр.200мкл №1000 пдв            24
1002  Наконечники 1000мкл №1000 пдв                    96
1003  Наконечники 10мкл 1000шт/уп пдв                   34
1004  Наконечники 300 мкл в штативі №96 пдв                114
1005  Наконечники 5000 мкл "Биохит" 100шт/уп                10
1006  Наконечники в штативе 5000 мкл удл "Биохит" 50шт/уп          4
1007  Наконечники з фільт універ 1000мкл №1000 tf-1000 пдв         12
1008  Наконечники з фільт універ 200мкл №1000 tf-200 пдв          12
1009  Наконечники к дозаторам 300мкл 1000шт/уп 780011 пдв         153
1010  Наконечники с аэрозольными фильтрами 1 мкл со штативом        5
1011  Наконечники с аэрозольными фильтрами 10 мкл со штативом        2
1012  Наконечники ультрамікро б/цв 0,5-10мкл №1000 t-300 пдв        12
1013  Наконечники ультрамікро з фільт б/цв 0,5-10мкл №1000 tf-300 пдв   12
    Наконечники ультрамікро з фільт подовжений 0,1-10мкл №1000
1014  txlf-10 пдв                             12
1015  Наконечники универ жовт 200мкл №1000 wf-6 пдв            70
1016  Напальчники мед.                          7912
1017  Напальчники по 10 шт.мед. в інд.упак                166
1018  негатоскоп                              1
1019  Негатоскоп н-48 малий                        160
1020  Негатоскоп н-86 великий                       160
1021  Нитка поліклікоїдна (пга) №2                    200
1022  Нитки капрон №2.5 хір н/с 250м пдв                  10
1023  Нитки капрон №3 хір н/с 250м пдв                  900
1024  Нитки капрон №4 хір н/с 130м пдв                  1471
1025  Нитки капрон №5 хір н/с 80м пдв                  1461
1026  Нитки шовк №2 (3/0) натур хір ст б/голки 1.5м            100
1027  Нитки шовк №3 (2/0) натур хір ст б/голки 1.5м            600
1028  Нитки шовк №4 (1) натур хір ст б/голки 1.5м             600
1029  Нитки шовк №5 (2) натур хір ст б/голки 1.5м             300

                                     44
1030  Нитки шовк №6 (3) натур хір ст б/голки 1.5м             532
1031  Ніж ампутаційний великий                       30
1032  Ніж ампутаційний малий н-39                     30
1033  Ніж резекціонний черевний                      30

1034 Ножици д/перев"язування матеріала 190мм                  5

1035 Ножиці 5mm curved scissors                        6

1036 Ножиці глазні д/зняття швів в/вигн.110мм н-56               2
    Ножиці глазні д/зняття швів в/вигн.110мм н-56 (розміри )
1037                                    13
1038  ножиці з двома гострими кінцями прямі 140 мм             30
1039  Ножиці з двома гострими кінцями прямі 140мм             10
1040  Ножиці з одним гострим кінц прямий 140мм               30
1041  ножиці очні гострокінцеві прямі 113 мм                40
1042  Ножиці тупокінцеві вертикально-вигн 250мм н-31            20
1043  Ножиці тупокінцеві прямі 140мм                    55
1044  Ножиці тупокінцеві прямі 170мм н-6                  20
1045  ножницы 180 мм для тонзилэктомии верт/изогн.             5
1046  Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113мм       4
1047  Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные 113мм       4
1048  Ножницы глазные остроконечные прямые 113               4
1049  Ножницы глазные пружинные изогнутые по Ваннасу 77мм          5
1050  Ножницы глазные тупоконечные прямые 113мм               4
1051  Ножницы для энуклеации вертикально-изогнутые 125мм          2
1052  Ножницы для энуклеации вертикально-изогнутые 140мм          2
1053  Ножницы с тупым концом на 150 мм                   10
1054  Носилки санитарні (брезентові)                   320
1055  Н-р на залізозв'язуючу здібність*                   1
1056  Об'єм 10 мл. 16,0*100 мм. пс дно u, градуюровка,ободок 2000 шт.   160
1057  Об'єм 3 мл. 11,5*55 мм. пс дно u 1000 шт.              160
1058  Об'єм 4 мл. 11,0*70 мм. пс дно u, градуюровка, для ріа, 1000 шт.  160
1059  Об'єм 5 мл. 12,0*75 мм.пс дно u 1000 шт.              160
1060  Об'єм 5 мл. 13,0*75 мм.пс дно u 1000 шт.              160
1061  Облучатель настенный                         2
1062  Общая связывающая способность TIBC 70 (180 мл)            12
1063  Общий белок -УЛ (пигагаллол/ молибдат в моче и ликворе)       36
1064  Олівець по стеклу                          124
1065  Опромінювач бакт обн-150 пдв                     60
1066  Опромінювач бакт обн-75 з лампою f30t8 30w g13 пдв          20
1067  Осо антиальфастафиілолізина 10мл пдв                 5
1068  Очисник пробоотборника easy stat                   2
1069  Очистительний розчин для аек-01                   37


                                     45
1070 Очищаючий р-н 0,25л пдв                        6
1071 Очки рентгензахісні пдв                        2
   Пакувальний матеріал Tyevec для стерилізації (рулони) 200мм х
1072 70мм*                                 5
   Пакувальний матеріал Tyevec для стерилізації (рулони) 500мм х
1073 70мм*                                 2
   Пакувальний матеріал Tyevec для стерилізації (рулонн)
1074 100ммх70мм *                              4
1075 Пакувальний матеріал Секурон 1200х1200-1210х1210*           1
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1076 STERICLIN 15х200см/рулон                       30
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1077 STERICLIN 25х200см/рулон                       30
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1078 STERICLIN 30х200см/рулон                       30
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1079 STERICLIN 7,5х200см/рулон                       30
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1080 STERIKING 130х270                        1000
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1081 STERIKING 200х350                        1000
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1082 STERIKING 250х400                        1000
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1083 STERIKING 300х450                        1000
   пакувальні матеріали для стерилізації виробів мед. призначення
1084 STERIKING 90х250                         1000
1085 Палички ватні п/е №200                       15
1086 Папір гігієн мед 32см (1050м) пдв                 60
1087 Папір гігієн мед enmotion пдв                   265
1088 Папір гігієн мед smartone пдв                   283
1089 Папір для ЄКГ 80х30*                        10
1090 Папір для стерилизації (крафт) пдв                 44
1091 Папір для стеріалізації гостирований ПДВ              4
1092 Папір для термопрінтера (лдтз-57х25) пдв              29
1093 Папір лпф 210 (для аналізатора) пдв                60
1094 Папір медичний гігієничний листовий ( в асортіменті)        2
1095 Папір медичний гігієнічний cn motion (143м, 20*24,7 см)№1     12
1096 Папір пергаментний гост 1160-81 кг                100
1097 Папір тб 110х30 для бха пдв                    50
1098 Папір термал 110ммх20м д/прінт ulstar 1100s пдв          28
1099 Папір універсальний (рн 0-12)                    9
1100 Папір фільтровальний білий пдв                  172
1101 Пелюшки tena bed plus 60смх90см №5                 50
1102 Пелюшки гігієн 90смх60см №10                    20
1103 Перфоратор копьеобразний                      50
1104 Перчатки нитриловие М                      5000
1105 Петля поліп.носова (с након.д/рве.и ріж.петлі)           30

                                   46
1106  Петля поліпна горлова                        30
1107  Петля поліпна ушн                          30
1108  Пила д/розрізання гипсових пов'язок                 65
1109  Пила джигли (10 пил+ручки+проводник)                25
1110  пила листова                            50
1111  Пила листова з металев.ручкою                    25
1112  Пила листова з пластмас.ручкою                   25
1113  Пила носова воячека                         65
1114  Пила рамочна і компл. пил                      25
    Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый
1115  100мм                                5
1116  Пинцет для фиксации глазного яблока 72мм              4
1117  Пинцет халязионный винтовой                     3
1118  Пинцет хирургический глазной большой прямой 100мм          4
1119  Пинцет хирургический глазной прямой 150мм              4
1120  Пипетка – контейнер со скарификатором, стерильная        6348
1121  Пипетка контейнер з скорифікатором, 1,0 стер. "Гранум"      200
1122  Пипетка контейнеровная со скарификатором стерильная        700
1123  Пипетка-контейнер для забора крови                2500
1124  Пипетка-контейнер со скарификатором однораз.          11000
1125  пипетка-контейнер со скарификатором стерильна          1000
1126  Пипетка-контейнер со скарификатором стерльная        1000
1127  Підгузники д/дор универсал l №10                  10
1128  Підключичний двуходовий катетер для центральних судин       100
1129  Пінцет анатом загального призначення 150ммх2,5мм п-215       17
1130  Пінцет анатом загального призначення 200мм             43
1131  Пінцет хір загального призначення 150мм              15
1132  Пінцет хір загального призначення 200мм              20
1133  Піпетка град 0,1мл на повний злив пдв               10

1134 Піпетка до сое-метру панченко                   270

1135 Піпетка контейнер без скарифікатора                5000

1136 Піпетка контейнер без скарифікатора, стерільна           400

1137 Піпетка контейнер одноразові зі скарифікатором          5000

1138 Піпетка мед. травмобез.                      985

1139 Піпетка-контейнер без скарифікатора                500

1140 Піпетка-контейнер без скарифікатора стер.               10

1141 Піпетка-контейнер з скарифікатором стер.             1000

                                   47
1142 Піпетка-контейнер со скарификатором               350
1143 Піпетка-контейнер со скарификатором               100
1144 Піпетки-контейнери б/скариф д/взяття крові          27120
1145 Піпетки-контейнери зі скариф д/взяття крові         145906
1146 Плазма кролячя цитратна суха 1мл №10 пдв             57
1147 Плазмофільтр                          100
1148 Планшет для визначення групп крові пдв             502
1149 Планшет серологічний 72*2                    115
1150 Пласт хір оксидно-цинков 5мх1,25см                10
1151 Пласт хір оксидно-цинков 5мх5см                 340
1152 Пласт 1,25х250 катушка на тканинної основі           760
1153 Пласт 1,25х500 катушка на неткан основі             90
1154 Пласт 1,25х500 катушка на плівков основі             18
1155 Пласт 2,5х250 катушка на тканинно основі            407
1156 Пласт 2,5х500 катушка на неткан основі             450
1157 Пласт 2,5х500 катушка на плівков основі             276
1158 Пласт 2,5х500 катушка на тканинної основі           2764
1159 Пласт 5х500 катушка на плівков основі              50
1160 Пласт 5х500 катушка на тканинної основі            1323
1161 Пласт r классич карт уп ігар 3смх500см              80
1162 Пласт бакт 2,5 * 7,6 см                     10
1163 Пласт бакт ігар еластик 1,9смх7,2см               75
1164 Пласт бакт ігар ультрапор 6смх10см                20
1165 Пласт бакт на неткан основі 10смх6см №1             106
1166 Пласт бакт на плівковій основі 1,0смх3,8см №4          23
1167 Пласт бакт на плівковій основі 2,5смх7,2см №2          858
1168 Пласт бакт на плівковій основі 3,8смх3,8см №2         2339
1169 Пласт мед бактеріц на неткан основ 6смх10см           200
1170 Пласт с-пласт бакт на неткан основ 10смх4см           201
1171 Пласт с-пласт бакт на ткан основ 10смх4см            160
1172 Пласт с-пласт бакт на ткан основ 10смх6см            190
1173 Пласт с-пласт бакт на ткан основ 2,3х7,2см №2         1573
1174 Пласт с-пласт катуш на ткан основ 1,25х500см          204
1175 пластини ПТСХ-АФ 10х10,уп                    30
1176 Пластини птсх-п-в 10х15 пдв                    5
1177 пластини ТСХ «Сорбфіл» 10х10 , см №50              20
1178 Пленка рентгенівська 31x41 №100                  2
1179 Пленка рентгенівська blue 18x24                  2
1180 Пленка рентгенівська blue 24x30                  2
1181 Пленка рентгенівська blue 30x40                  4
   Плювательниця д/туберк хвор однораз(контейн д/слюни) 100мл
1182 пдв                              2000
1183 Подовжувач д/інф помп l-120мм ppi120ll             5000
1184 Подовжувач д/інф помп l-120мм з 3-ход кран ppir120ll      600

                                 48
1185  Подовжувач д/інф помп ppi/ll-150см                200
1186  Подовжувач д/інф помп з 3-ход кран luer-lock ppir3/ll-90см     50
1187  подставка для биксов                        2
1188  Подтверждающие тесты на НСV                     2
1189  Подушка кислородна                         1
1190  Подушка травматологічна кліновидна (многораз застенен.)      240
    Помпа мікроинфузіон., без болюса, 100 мл со скор.потока
1191  2,0/4,0/6,0/8,0/ мл/час.                     800
    Помпа мікроинфузіон., без болюса, 275 мл. со скор. потока
1192  4,0/6,0/8,0/10,0 мл/час.                     800
    Помпа мікроинфузіон., з болюсом, 0,5 мл/15 мін., 100 мл со
1193  скор.потока 2,0/3,0/4,0/5,0/ мл/час.               800
    Помпа мікроинфузіон., з болюсом, 2,0 мл/15 мін., 100 мл со
1194  скор.потока 2,0/3,0/4,0/5,0/ мл/час.               800
    Помпа мікроинфузіон., з болюсом, 2,0 мл/15 мін., 275 мл со
1195  скор.потока 5,0 мл/час.                      800
    Помпа мікроинфузіон., з болюсом, 2,0 мл/15 мін., 275 мл со
1196  скор.потока 8,0 мл/час.                      800
1197  През viva д/ультразвук діагност №100 пдв              20
1198  Присипка дит 50г пдв                       120
    Пристрій автоматичний для проколювання пальця "supreme"
1199  hypolance lancing device                     320
1200  Пристрій д/перел крові пк                    76995
1201  Пристрій д/перел крові пк блістер                5200
1202  Пристрій д/перел р-нів пр блістер                94707
1203  Пристрій д/перел р-нов типа пр, пк, вк              4222
    Пристрій д/перел/из л-цитов із тр/конц imugard iii-pl лаб
1204  tf*ip1as2ds                            40
1205  Пристрій забора крові вк-10-01бліст               1940
1206  Пристрій пк                           6025
1207  Пробирка Vacuette 6 мл, 13*100 без наповнювача         10000
1208  Пробирка Vacuette б/нап 9 мл                   600
1209  Пробирка Vacuette без нап 9мл(50шт)                300
1210  Пробирка Vacuette гематология, ЭДТА-К2, 4 мл, 13*75       7000
1211  Пробирка Vacuette з гелем, ЭДТА-К3, 4 мл, 13*75         7000
1212  Пробирка VF109SP                        19200
1213  Пробирка Вакутаймер с ЕДТА (общ. Анализ крови) №100        20
    Пробирка вакуумна для заборуа крови с наполнителем 16/100,9мл
1214  стек                               200
1215  Пробирка вакуумна с 3,8% центрифужна на 5мл            100
1216  Пробирка вакуумна с активатором свертівания на 9мл        500
1217  Пробирка вакуумна с ЕДТА                     500
1218  Пробирка вакуумная 3 мм                      250
1219  Пробирка вакуумная 9 мм                     1800
1220  Пробирка вакуумная д/з крови б/н16*100 9мл           16000
    Пробирка вакуумная для забора крови,без наполнения на 9мл,
1221  стекло                              3000

                                    49
    Пробирка вакуумная для забора кровис натрия цитратом 3,8%,
1222  4мл, стекло                              100
1223  Пробирка пластиковая 16на50 с крышкой на 5мл             4500
1224  Пробирка с наполнителем ЭДТА на 4,0мл Vacyуtte          1000
1225  Пробирки Vacnette без наполнителя 9 мм               10000
1226  Пробірка (вакутайнер)                         4540
1227  Пробірка 4,0 75/12 пс едта 36,338                   6000
1228  Пробірка d=16/100, 10мл з пробіркой (стерільна) "spektar"       300
1229  Пробірка Vacuette гекматологія, ЄДТА-К3, 3мл 13*75           600
1230  Пробірка vf 108 sa c разд 8мл                    34430
1231  Пробірка vf 109sp пдв                        29530
1232  Пробірка безбарвна 1,5мл №500 мст-150-c пдв               96
    Пробірка безбарвна тонкостін плр з плос криш 0,2мл №1000 pcr-
1233  02-c пдв                                12
1234  пробірка біологічна П-2-10х90                    7000
1235  пробірка біологічна, арт 3840/ 10х75 мм               1000
1236  Пробірка вакуум б/наповнювача 9мл 16*100 СЗК Vacutest         200
1237  Пробірка вакуумна Гранум для забору крові з активатором       1000
1238  Пробірка вакуумна для забору крові без наповн 16*100 9мл скло    1000
    Пробірка вакуумна для забору крові без наповн. 13*75,5 5мл
1239  пластик                                150
1240  Пробірка вакуумна для забору крові без наполнітеля 13*75 5,0мл    2000
    Пробірка вакуумна для забору крові без напонювача 16*100 на
1241  9мл, скло                               500
1242  Пробірка вакуумна с Кз ЕДТА 4мл в комплекте держатель, игла      800
1243  Пробірка д/проб однораз використ lscp пдв               12
1244  Пробірка для денсиометра 20 шт/упаковка                 6

1245 пробірка на 200 мкл , 3х20 мм                     2000
1246 Пробірка центрифужна немірна п-1-10 пдв                 405

1247 Пробірка цілиндрична 75/12 4мл (для vitek 2 compact)          5000
1248 Пробірки для мікропроб епіндорф                     10

1249 Пробка резин д/бут з кровью №3                    20100
1250 Пробка резин конусна №14,5 пдв                     100

1251 Пробка резинова 4ц                          33000
1252 Пробка резинова чорна 12,5 мм                       1
   Пробоотборник для анализатора Easy Blood Gas (пр-во США
1253 Medica) (100 шт/уп)                            1
1254 Пролен 3/0 голка кол 1/2 22мм 75см                   100
   Пролен 3/0 голка кол 1/2 22мм 75см (шт)
1255                                     100
1256 Пролен 3/0 голка реж 3/8 35мм синий 75см (шт)              100
1257 Пролен 4/0 голка кол Taper Point 2*26 мм, 1/2 кола , блакитний     100

                                      50
    90см (шт)
    Пролен 6/0 голка кол Taper Point 2*13 мм, 3/8 кола , блакитний
1258  60см (шт)                             100
    Пролен 7/0 голка кол Taper Point 2*9,3мм, 3/8 кола , блакитний
1259  60см (шт)                             100
    Промивочний розчин для щоденної очистки для аналізатора easy
1260  stat                                36
1261  Простирадло неткан однораз голуб тм etto 0,8х500 пдв       4000
1262  Проявник 2.5л                           18
1263  Проявник 3л на 15л р-на                      323
1264  Проявник п-рок 3л (на 15л)                     63
1265  Проявник (15л)                          282
1266  Проявник g 139 р-н на 20л                     46
1267  Проявник g 153 р-н на 2,5 л                    20
    Проявник концентрирований хімрей для ручної обробки
1268  флюорографічної плівки 3 л на 15 л р-на               5
1269  Проявник ренмед-плюс на 15л                    90
1270  Пузирь для льоду №2                         8
1271  Пузирь для льоду №3                        13
1272  Раковий антиген 125/om-ma (ca 125) 100 опр lkop пдв        10
1273  Раковий антиген 15-3/br-ma (ca 15-3) 100 опр lkbr пдв        6
1274  Раковий антиген 19-9/gi-ma (ca 19-9) 100 опр lkgi пдв       10
1275  Ранорасш.реєчн.д/груд.пол.с расх.зеркал 0-165мм.         120
1276  Ранорасш.реєчн.д/груд.пол.с расх.зеркал 0-167мм.         110
1277  Ранорасш.реєчн.д/груд.пол.с расх.зеркал 0-190мм.          80
1278  Ранорасш.реєчн.д/груд.пол.с расх.зеркал 0-209мм.         130
1279  Ранорасшир. без кремал.                      80
1280  Ранорасшир. черевний гінек.                    80
1281  Ранорасширитель нейрохір. з гостр.губками             25
1282  Ранорасширитель универ. егорова-фрейдина             160
1283  Расширитель трахеотом.по вульсону                 25
1284  Реагент brahms afp r-075 l/аналізатора kryptor          101
1285  Реагент brahms free bhcg k-075 д/аналізатора kryptor       250
1286  Реагент brahms papp-a д/аналізатора kryptor            144
1287  Реагент аланінамінотрансфераза (alt/gpt) br опт 2х50мл       1
1288  Реагент аланінамінотрансфераза (alt/gpt) br опт 3х100мл       1
1289  Реагент альбумін 2х50мл                       2
1290  Реагент білірубін загальний і прямий 2х100мл            3

1291  Реагент білірубін прямий 2х50мл                    5
1292  Реагент ггт br 2х50мл                         5
1293  Реагент гемоглобін 2х5мл                       10
1294  Реагент глюкоза 4х100мл                        10
1295  Реагент загальний білок 4х250мл                    5
1296  Реагент кальцій арсеназо iii 2х50мл                  5

                                    51
1297  Реагент кальцій осс 2х50мл          5
1298  Реагент креатинін 2х50мл           10
1299  Реагент креатинін 4х250мл           2
1300  Реагент лактатдегідрогеназа br 2х50мл     2
1301  Реагент лужна фосфатоза br 2 х50мл      5
1302  Реагент магній mr 2 х50мл           2
1303  Реагент р-н ізотонический diluent 20л    25
1304  Реагент тригліцериди             1
1305  Реагент фосфор uv 2х50мл           2

1306  Реагент хлориди 2х50мл           5
1307  Реагент холінестераза           2
1308  Реактив для проби індол          5
1309  Реактив для проби оксидаза         1
1310  Реактив для проби фенілаланін       5
1311  Реактив для теста гіппурат         4
1312  Ревматоїдний фактор            18
1313  Ревматоїдний фактор (100)         10
1314  Резинові пробки для пробірок       50
1315  Ректоскоп рв-1              30
1316  Рен пл 13х18 №100             1
1317  Рен пл 18х24 №100             1
1318  Рен пл 24х30 №2              30
1319  Рен пл 30х40 №100             2
1320  Рен пл 3х4 №100              10
1321  Рен пл dental 31х41 №100          9
1322  Рен пл drystar dt 1b 20х25 №100      24
1323  Рен пл drystar dt 1b 35х43 №100      2
1324  Рен пл drystar dt 2b 20х25 №100      24
1325  Рен пл drystar dt 2b 35х43 №100      24
1326  Рен пл drystar tm 1 b mono 35х43 №100   40
1327  Рен пл drystar маммо 20х25 №100      20
1328  Рен пл drystar маммо 25х30 №100      12
1329  Рен пл mxb, mxg 18х24 №100        76
1330  Рен пл mxb, mxg 30х40 №100        83
1331  Рен пл mxb, mxg film 13х18 №100      23
1332  Рен пл mxb, mxg film 18х24 №100      21
1333  Рен пл mxb, mxg film 24х30 №100      33
1334  Рен пл mxb, mxg film 30х40 №100      12
1335  Рен пл mxg, mxb 13х18 №100        13
1336  Рен пл mxg, mxb 18х24 №100        87
1337  Рен пл mxg, mxb 24х30 №100        67
1338  Рен пл mxg, mxb 30х40 №100        211
1339  Рен пл ortho cp-g plus 13х18 №100     1


                        52
1340  Рен пл ortho cp-g plus 18х24 №100                 9
1341  Рен пл ortho cp-g plus 24х30 №100                 9
1342  Рен пл ortho cp-g plus 30х40 №100                 4
1343  Рен пл pfh film 110ммх30.5м №1                  13
1344  Рен пл pfh film 70ммх30.5м №1                   28
1345  Рен пл мамоray hdr 18x24 №100                   12
1346  Рен пл хвм 18х24 №1                       130
1347  Рен пл хвм 30х40 №1                        30
1348  Ренам 8-контроль для гематолог аналізаторів 4фл.          5
1349  Ренам xiiа-залежний фібріноліз (40 мл), кат. фа-1         6
1350  Ренам адф (20 мл), кат. аг-2                   12
1351  Ренам ачтв-тест (280 мл), кат пг-7/1               200
1352  Ренам коллаген (25 мл), кат. аг-1                 6
    Ренам набор для визначення волчаночного антикоагулянта (40
1353  мл), кат кв-1                            6
    Ренам набор контрольних плазм для контроля правильності
1354  виявления волчаночного антикоагулянта (3х1 мл), кат км-10      6
    Ренам плазма контрольна з нормальним рівнем системи гемостаза
1355  (1 мл), кат. км-2                          6
    Ренам плазма контрольна з патологичним рівнем системи
1356  гемостаза (1 мл)                         12
1357  Ренам плазма н (3х1 мл), кат. км-1/1               127
1358  Ренам плазма н (6х1 мл), кат. км-1                120
1359  Ренам ред-дімер-тест (40 опр), кат. д-1              17
1360  Ренам ренампластин (120 мл), кат пг-5/2             100
1361  Ренам ренампластин (30 мл), кат пг-5/3              780
1362  Ренам рфмк-тест (400 мл), кат. пг-12                1
1363  Ренам тромбін-тест (200 мл), кат пг-9              300
1364  Ренам тромбопластин (250 мл), кат. пг-1             100
1365  Ренам тромбопластин (75 мл), кат. пг-1/1             600
1366  Ренам тромбопластин + са (400 мл), кат. пг-4/1           1
1367  Ренам фібріноген-тест (160 мл), кат пг-10/1           192
1368  Рентгеноплівка Kodak 18*24*100                  277
1369  Рентгеноплівка Kodak 24*30*100                  279
1370  Рентгеноплівка Kodak 30*40*100                  510
1371  Рентгеноплівка Kodak 35*43*125                  10
1372  Рентген-пленка «Кровлекс» голубая                 2
1373  Респіратор 3м                           10
1374  Респіратор з нера - фільтром 3м                 100
1375  Ретрактор в ассортименте, шт                    3
1376  Ретрактор середній "Декструс"                   4
1377  Рефлектор лобний з жорст.узголів'єм               130
1378  Розчин лізируючий 1л пдв                     17
1379  Розчин солевого мостика для аек-01 1000мл             37
1380  Роторасширитель                          25


                                    53
1381  Роторасширитель                             6
1382  Роторасширитель гвинтовий                       30
1383  Рукавички norma оглядові латекс н/стер припудр m, l,s        25200
1384  Рукавички н/стер латекс (m,l,s)                   56610
1385  Рукавички н/стер нітрил б/пудр (s,m,l)                8300
1386  Рукавички н/стер нітрил з пудр (s,m,l)               23877
1387  Рукавички огляд н/стер латекс з пудр s,m,l             464234
1388  Рукавички оглядові н/стер а асортименті ( р6-7, 7-8, 8-9)     164186
1389  Рукавички оглядові н/стер виініл з пудр (s,m,l)           34100
1390  Рукавички оглядові н/стер вініл б/пудр(s,m,l)            1000
1391  Рукавички оглядові н/стер вініл з пудр (s,m,l)           21400
1392  Рукавички хір стер латекс (6.5; 7; 7,5; 8; 8,5)           88170
1393  Рукавички norma оглядові латекс н/стер припудр (р 6-7, 7-8, 8-9)  10800
1394  Рукавички profeel synthetic хір стер (р 6.5; 7; 7,5; 8; 8,5)     200
1395  Рукавички анатомічні                         150
1396  Рукавички оглядові н/ст латекс гладк з пудр тм s,m,l        401222
1397  Рукавички оглядові н/ст латекс з пудр comfort s,m,l         2000
1398  Рукавички оглядові н/ст нітрил текстур н/припудр тм s,m,l      10010
1399  Рукавички оглядові стер латекс (s,m,l)                5060
1400  Рукоятка для ларингоскопа мала, середня, велика             8
1401  Рф-латекс-тест (ревматоїдний фактор)                  35

1402 Рфмк планшет пдв                             24

1403  Рфмк флакони пдв                            12
1404  Сафранин                                1
1405  Свелаб Альфа Ділуент, 900 циклів                    24
1406  Свелаб Альфа Лізуючий, 900 циклів                   24
1407  Світильник бакт наст сбн1*30/обн-75 з екр б/ламп пдв          20
1408  Сегментований патрубок 15.3 мм                     30
1409  Секундомір мед                             1
1410  Сенсор "3000"                              4
1411  Сенсор "6000"                              2
1412  Серветки доін'єкц дезинфіц набір №200                 302
1413  Серветки марл мед ст віола 10х10 8-ми шаров №2            200
1414  Серветки марл мед ст віола 5х5 12-ти шаров №2             30
1415  Серветки пропитан спирт розчином №200                 33
1416  Серветки спиртові №100                        1638
1417  Сир біоконт гк-н 5мл №3 пдв                       3
1418  Сир біоконт з 3мл №5 пдв                        57
1419  Сир гетероімун антиеритроцитарна анти а 1.0 пдв            60
1420  Сир гетероімун антиеритроцитарна анти в 1.0 пдв            60
1421  Сир діагн гемолітична рід 2мл №10 пдв                 27
1422  Сир ешерихіоз ока полівал 1мл №10                    3


                                     54
1423  Сир ешерихіоз окв 1мл №10                      3
1424  Сир ешерихіоз окд 1мл №10                      3
1425  Сир ешерихіоз оке 1мл №10                      3
1426  Сир ешерихіоз окс 1мл №10                      3
1427  Сир к с-реак білку з капіл 50 опр пдв                23
1428  Сир контр ліонорм гум н 5мл №1 пдв                 67
1429  Сир контр ліонорм гум п 5мл №1 пдв                  5
1430  Сир контр негатив д/сифілісу сух д/рск 1мл №10 пдв          7
1431  Сир контр норма ліонорм у 3мл №10 пдв               175
1432  Сир контр патологія ліонорм п 3мл №1 пдв              101
1433  Сир контр позитив д/сифілісу сух д/рск 1мл №10 пдв          9
1434  Сир контр слабопозитив д/сифілісу сух д/рск 1мл №10 пдв       8
1435  Сир крові великої рог худоби стер рід 200мл пдв           4
1436  Сир крс стер 100мл пдв                       50
1437  Сир кумбса (ерітротест-агс) 2мл пдв                 13
1438  Сир прецип білок с-ки крові вел рог худоби 1,0 пдв         80
1439  Сир прецип білок с-ки крові кінської 1,0 пдв            20
1440  Сир прецип білок с-ки крові кошки 1,0 пдв              20
1441  Сир прецип білок с-ки крові кролика 1,0 пдв             20
1442  Сир прецип білок с-ки крові людини 1,0 №1 пдв           400
1443  Сир прецип білок с-ки крові птиці 1,0 пдв              80
1444  Сир прецип білок с-ки крові свині 1,0 пдв              80
1445  Сир прецип білок с-ки крові собаки 1,0 пдв             35
1446  Сир сальмонел адсорб o (2) 2мл №5                  1
1447  Сир сальмонел адсорб о (1) 2мл №5                  1
1448  Сир сальмонел адсорб о (7) 2мл №5                  1
1449  Сир сальмонел адсорб о (9) 2мл №5                  1
1450  Сир сальмонел поливал авсде групп 2мл                3
1451  Сир сальмонел поливал авсде групп 2мл №5               2
1452  сир. гетероімуннні анті-М 1.0                   250
1453  Сироватка діагностична адсорбірованна сальмонеллезна суха      21
    Сироватка діагностична шигеллезна адсорбірованна суха s.flexner
1454  I, II, III, IV, V                           1
    Сироватка діагностична шигеллезна адсорбірованна суха для ра
1455  флекснер 1-6                              4
1456  Сироватка ешерихіозн. ок-поливал окд                  2
1457  Сироватка ешерихіозн. ок-поливал оке                  2
1458  Сироватка ешерихіозн. ок-поливал. окв                 2
1459  Сироватка ешерихіозн. ок-поливал. окс                 2
1460  Сироватка ешерихіозна ок-поливал. ока                 2
1461  Сироватка кінська 100мл                        1
1462  Сироватка холерна ro                          1
1463  Сироватка холерна для ра о                       1
1464  Сироватка холерна для ра о 139                     1
1465  Сироватка шигеллезн. адс. полив. к s.boydii 13,14,15 для ра      1

                                     55
1466 Сироватка шигеллезн. адс. поливал. к s. dysenteriae (8,9,10,11,12)    1
1467 Сироватка шигеллезн. адс. поливал. к s.dysenteriae (1,2)         1
1468 Сироватка шигеллезн. адс. поливал. к s.dysenteriae (3,4,5,6,7)      1
   Сироватка шигеллезн. адс. поливалент. к s.boydii 3,6,8,10,11, для
1469 ра                                    1
   Сироватка шигеллезн. адс. поливалентна к s.boydii 1,2,4,5,7,9,12,
1470 для ра                                  1
1471 Сироватка шигеллезн. адс. флекснера групова 3,4              1
1472 Сироватка шигеллезн. адс. флекснера групова 6               1
1473 Сироватка шигеллезн. адс. флекснера групова 7,8              1
1474 Сироватка шигеллезн. адс. флекснера типова VI( ньюкестла)         1
1475 Сироватка шигеллезн. адсорб. поливалент. флекснера I-V          1
1476 Сироватка шигеллезн. адсорб. поливалент. флекснера I-VI          1
1477 Сироватка шигеллезн. адсорб. поливалентна фнз               1
1478 Сироватка шигеллезн. адсорб. флекснера типова II             1
1479 Сироватка шигеллезн. адсорб. флекснера типова III             1
1480 Сироватка шигеллезн. адсорб. флекснера типова IV             1
1481 Сироватка шигеллезн. адсорб. флекснера типова I-VI            1
1482 Сироватка шигеллезн. адсорб. флекснера типова V              1
1483 Сироватка шигеллезна фзн 2 мл №10 уп.                   1
1484 Сироватки ешерихиозн. ок-типові                      1
1485 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор z6            1
1486 Сироватки сальм. адс. для ра о-групов, рецептор 2             1
1487 Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 1            1
1488 Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 3-10           1
1489 Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 61            1
1490 Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 62            1
1491 Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 7            1
1492 Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор vi            1
1493 Сироватки ешерихіозн. о-групові і факторні                1
1494 Сироватки сальм. адс для ра о-группові, рецептор 5            1
1495 Сироватки сальм. адс. для ра н- групові, рецептор 2ф7           1
1496 Сироватки сальм. адс. для ра н- групові, рецептор gm           1
1497 Сироватки сальм. адс. для ра н- групові, рецептор z            1
1498 Сироватки сальм. адс. для ра н- групові, рецептор z10           1
1499 Сироватки сальм. адс. для ра н- групові, рецептор у            1
1500 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор 1,2           1
1501 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор 1,5           1
1502 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор 1,6           1
1503 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор 1,7           1
1504 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор 2ф5           1
1505 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор b            1

1506 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор c            1
1507 Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор d            1

                                     56
1508  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор eh       1
1509  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор enx      1
1510  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор enz15     1
1511  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор f       1
1512  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор h       1
1513  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор i       1
1514  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор iv       1
1515  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор m       1
1516  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор s       1
1517  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор t       1
1518  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор u       1
1519  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор v       1
1520  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор w       1
1521  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор а       1
1522  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор е       1
1523  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор к       1
1524  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор р       1
1525  Сироватки сальм. адс. для ра н-групові, рецептор х       1
1526  Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 12       1
1527  Сироватки сальм. адс. для ра о-групові, рецептор 4       1
1528  Сироватки сальм.адс. для ра о-групові, рецептор 9        1
1529  Сироватки сальмон. адс. для ра о-групові, рецептор 8      1
1530  Система вакуумної екстракції плоду               40
1531  Система вк (блістер)                     100
1532  Система д/перел комп/преп крові leukotrap wb lps2kle     100
1533  Система д/перел комп/преп крові з інтегрир фільтр rc1vae   100
1534  Система магістраль                      100
1535  Система пк                          4560
1536  Система пр                         17700
1537  Сіалові кислоти (сіалотест 80опр) пдв              4
1538  Сістема з інтегрованним лейкофільтром ПАЛЛ Leukotrap WB    100
1539  Скарифікатор стерильний з піпеткою №1000            1
1540  Скаріфікатор                        179242
1541  Скло покровне 18х18 №100 пдв                  50
1542  Скло покровне 24х24 №100 пдв                  77
1543  Скло предметне 26х76х1,2 №50 пдв               550
1544  Скло предметне mic 26х76мм №50                 10
1545  Скоби зажим.алюм. mf acs 121 №100                1
1546  Скоби к уо-40,60 0,3х4х4,8 1000шт пдв             33
1547  скобы к УО-40;60 0.3х4х4.8                   20
1548  Соль морська д/ван наталі натур 1000г пдв          4100
1549  Солюнорм Глюкоза SONO G (2*10*1мл)               24
1550  Солюнорм глюкоза-сечовина 10х3 мл               24
1551  Солюнорм натрій-калій 10х3мл                  27


                                 57
1552  Солюнорм хлориди 10х5 мл                       3
1553  Солюнорм Хлориды SONO CL (2*10*1мл)                 24
1554  Соска 1-а                             2600
1555  Соска 1-а 2шт інд уп                        350
1556  Соска-пустишка 2 ромашка 2 п/е                   200
1557  Соска-пустишка 2 сережка                      750
1558  Спринцівка а-3 пдв                        4022
1559  Спринцівка б-3 пдв                          3
1560  Спринцовка б-6                            3
1561  Срб-латекс-тест (с-реактивний білок)                103
1562  С-реактивний белок                         19
1563  С-реактивний білок з капилярами пдв                 14
1564  Стаканчик для прийому ліків                    1090
1565  Стандарт креатиніну 2 CORMAY кат № 5-123              36
1566  Стандарт креатиніну 5 CORMAY кат № 5-124              36
1567  Стандарт титри для виготовлення буферних розчинів 2-го разряда    2
1568  Стандарт титри для рн-метрії                     1
1569  Стандарт-титр pн-метр фиксанал                    1
1570  Стандарт-титри для ph-метр тип 1 pн-1,68 фіксанал пдв        7
1571  Стандарт-титри для ph-метр тип 3 pн-4,01 фіксанал пдв        4
1572  Стандарт-титри для ph-метр тип 4 (pн-6,86) фосфати пдв        1
1573  Стандарт-титри для ph-метр тип 4 pн-6,86 фіксанал пдв        2
1574  Стандарт-титри для ph-метр тип 5 pн-9,18 фіксанал пдв        5
    Стандарт-титри для вигот. буферних розчинів 2 разряда типов 1-6
1575  (фіксонали)                             1
1576  Стент уретральн стер l-26см сн4                   2
1577  Стерилізатор вк-30                         160
1578  Стерилізатор вк-75                         160
1579  Стерилізатор гп-20 /белг.-днестр./                 160
1580  Стерилізатор гп-80 /белг.-днестр./                 160
1581  Стернотом                              50
1582  Стетофонендоскоп                           6
1583  Стрічка діаграм 110х30                       80
1584  Стрічка діаграм 240х30                       100
1585  Стрічка діаграм upp-110s 110х20 sony пдв              11
1586  Стрічка діаграм лдтз 110х25 рул пдв                793
1587  Стрічка діаграм лдтз 145х30 (18) пдв                520
1588  Стрічка діаграм лдтз 49х20 пдв                   20
1589  Стрічка діаграм лдтз 50х30 (18) пдв                160
1590  Стрічка діаграм лдтз 50х50 (18) пдв                646
1591  Стрічка діаграм лдтз 57х18                     600
1592  Стрічка діаграм лдтз 57х18 (12) пдв                650
1593  Стрічка діаграм лдтз 63х30 (18) пдв                 50
1594  Стрічка діаграм лдтз 80х30 (б) пдв                 14
1595  Стрічка діаграм лдтз 80х30 пдв                   476

                                     58
1596  Стрічка діаграмна 58х30                        48
1597  стрічка діаграмна складна р/№ 1723 ,м2               1000
1598  Судно підкладне                            15
1599  Судно підкладне емаліров з кришкою                   2
1600  Сульфосаліцілова к-та 2-водн 0,1кг пдв                 1
1601  Сульфосаліцілова к-та 2-водн 1кг пдв                  1
1602  Сульфосаліцілова к-та 2-водн чда 0,2кг пдв               3
    Сумка дренажна для колостоми стерильна одноразового
1603  застосування 25 х 15 см, на липучці, №20               320
    Сумм. антитела к антигену CagA Helicobacter pylori (Вектор-
1604  Бест)                                 1
1605  Тазомер металевий                           80
1606  Тальк 1кг пдв                             17
1607  Танометр автоматичний                         3
1608  термомер ТЛ-4(от0 до 55◦С) ц/д-0,1◦С                  4
1609  Термометр водяний тб-3м1-1 пдв                    27
1610  Термометр водяной 30 градусов                     5
1611  Термометр водяной 50 градусов                     2
1612  Термометр для холодильніка                      20
1613  Термометр кімнатний п-1 пдв                      23
1614  Термометр мед амрус tvy-120                     1410
1615  Термометр мед макс ігар                       1269
1616  Термометр оконий тб-3-м1-14 пдв                    3
1617  Термометр ртутний мед стекл овал tro-ovatherm             35
1618  Термометр тпк-5п(0+200)-2/103 пдв                   1
1619  Термометр тс-7м-1 ісп6 -30+30 пдв                  129
1620  Термометр тс-7м-1 ісп6 з поверкою пдв                 52
1621  Термометр ттж-м ісп 5п4(0+200)-1-240/100 пдв              2
1622  Тест cito test fob д/визн скритої крові в калі            10
    Тест cito test troponin i, ck-mb, myoglobin д/визн кардіомаркеров
1623  пдв                                   15
1624  Тест експресс-антитромбін 120 пдв                    12
1625  Тест полоска універсальна РН Лахема                    1

1626  Тест полоски Мультифактор                       1
1867  Тест реагент анти Д (piv-Гдм G)                    5
1868  Тест реагент анти Д (Ід G)                       5
1869  Тест техпластин-тест 4х25 опр пдв                  309
1870  Тест фібріноліз пдв                          17
1871  Тест-касета sniper д/визн 5 наркотиків               1029
1872  Тест-набір срб латексний (crp-latex )100 виз             46
1873  Тестові системи Дженскрін Ультра ВІЛ Аг-Ат,набор            5
1874  Тест-полоска Sniper д/опр амфетамина                 215
1875  Тест-реагент c-пептид 100 опр lkpep1 пдв                6
1876  Тест-реагент актг/acth 100 опр lkac1 пдв                1

                                      59
1877  Тест-реагент анти тпо 100 опр ata пдв              20
1878  Тест-реагент анти-a фл=100 доз                 279
1879  Тест-реагент анти-ab фл=100 доз                 151
1880  Тест-реагент анти-b фл=100 доз                 279
1881  Тест-реагент анти-c фл=50 доз                  79
1882  Тест-реагент анти-d фл=100 доз                 596
1883  Тест-реагент анти-d+d vi igm+igg фл=100 доз           14
1884  Тест-реагент анти-e фл=50 доз                  79
1885  Тест-реагент антитела тг 100 опр atg пдв             20
1886  Тест-реагент афп 100 опр af пдв                  8
1887  Тест-реагент вільний пса 100 опр lkpf1 пдв            3
1888  Тест-реагент вільний т3 100 опр t3f пдв             10
1889  Тест-реагент вільний т4 100 опр t4f пдв             20
1890  Тест-реагент гастрин 100 опр lkga1 пдв              2
1891  Тест-реагент естрадіол 100 опр lke21 пдв             4
1892  Тест-реагент загальний IgE 100 опр lkie1 пдв           5
1893  Тест-реагент загальний Т3 100 опр t3 пдв             5
1894  Тест-реагент загальнийТ4 100 опр t4 пдв              5
1895  Тест-реагент інсулин lkin1 пдв                  4
1896  Тест-реагент інтактний птг 100 опр ipt пдв            5
1897  Тест-реагент кальцитонін lkcl1 пдв                6
1898  Тест-реагент контр модуль c-пептид 3х2мл pecm пдв         5

1899  Тест-реагент контр модуль актг 2х2мл laccm пдв            3
1900  Тест-реагент контр модуль гастрин 2х2мл lgacm пдв          2
1901  Тест-реагент контр модуль загальний IgE 2х2мл iecm пдв        6
1902  Тест-реагент контр модуль інтактний птг 2х2мл lphcm пдв       4
1903  Тест-реагент контр модуль кальцитонін lclcm пдв           6
1904  Тест-реагент контр модуль кардіо cccm пдв              4
1905  Тест-реагент контр модуль онкомаркеров 6х3мл tmco пдв        6
1906  Тест-реагент контр модуль остеокальцин 2х2мл loncm пдв        3
1907  Тест-реагент контр модуль тіроїд аутоантител 2х5мл laacm пдв     4
1908  Тест-реагент контр модульТГ 3х2мл ltycm пдв             6
1909  Тест-реагент кортизол 100 опр cor пдв                1
1910  Тест-реагент лг 100 опр lklh пдв                   1
1911  Тест-реагент модуль д/промив probe wash module 2х100мл пдв     10
1912  Тест-реагент мультивалентний контроль 6х6мл con6 пдв         6
1913  Тест-реагент набір д/очищения probe cleaning kit 100мл пдв     12
1914  Тест-реагент набір д/тестуван води 25шт lkwt пдв           6
1915  Тест-реагент остеокальцин 100 опр lkon1 пдв             2
1916  Тест-реагент прогестерон 100 опр lkpg1 пдв              1
1917  Тест-реагент пролактин 100 опр lkpr1 пдв               6
1918  Тест-реагент пса 100 опр lkps1 пдв                 20
1919  Тест-реагент реа 100 опр cea пдв                  10


                                   60
1920 Тест-реагент Тестостерон загальний 100 опр lktw1 пдв          7
1921 Тест-реагент Тропонин i lkti1 пдв                   3
1922 Тест-реагент ТТГ швидк 100 опр rth пдв                33
1923 Тест-реагент фрагмент цитокератина 18 100 опр tps пдв         4
1924 Тест-реагент фсг 100 опр lkfs пдв                   1
1925 Тест-реагент хгл/hcg 100 опр lkcg1 пдв                 1
1926 Тест-реагент хемілюмінісц. субстрат модуль 2х100мл пдв        36
1927 Тест-реагентТг 100 опр tg пдв                     6
1928 Тест-сист ca-125 пдв                          5
1929 Тест-сист ca-15-3 пдв                         4
1930 Тест-сист ca-19.9 пдв                         7
1931 Тест-сист ca-242 пдв                          6
1932 Тест-сист ca-72-4 eia 3942 пдв                     4
1933 Тест-сист cito test adeno д/визн антигенів аденовірусів (фекалії)   5
1934 Тест-сист cito test hbsag ultra д/визн hbsag гепатиту b       706
1935 Тест-сист cito test hbsag д/визн hbsag гепатиту b           30
1936 Тест-сист cito test HCV д/визн а/тел до вирусу гепатиту c       41
1937 Тест-сист cito test hiv 1/2 д/визн віч 1 і 2 типа           5
1938 Тест-сист cito test rota д/визн антигенів ротавірусів         5
1939 Тест-сист dia-chlamydia t1-12 пдв                   24
1940 Тест-сист dia-cmv lgg t1-12 пдв                    22
1941 Тест-сист dia-cmv lgm t1-12 пдв                    11
1942 Тест-сист dia-HBV т1-12                        21
1943 Тест-сист dia-HCV т2-12-стрип 192 опр пдв               23
1944 Тест-сист dia-hsv 1/2 igg t1-12 пдв                  18
1945 Тест-сист dia-hsv 1/2 lgm t12 стрип пдв                8
1946 Тест-сист dia-toxo lg g t12-стрип 96 опр пдв             14
1947 Тест-сист Genscreen hiv ½ v.2 (480опр)                 2
1948 Тест-сист genscreen ultra hiv ag-ab 480 опр пдв            61
1949 Тест-сист Genscreen ultra hiv Аg-Аb (480опр)              3
1950 Тест-сист анти-наv пдв                         8
1951 Тест-сист анти-нвс-м пдв                       14
1952 Тест-сист анти-неv м                          8
1953 Тест-сист анти-нсv авидність                      4
1954 Тест-сист анти-нсv спектр gm                      5
1955 Тест-сист анти-нсv-підтверджуючий                   14
1956 Тест-сист антитела антиядерні скринінг 96 виз пдв           5
1957 Тест-сист аптв-ei-тест 100 виз пдв                  44
1958 Тест-сист аптв-тест 100 виз                     171
1959 Тест-сист аптв-тест 500 виз                      10
1960 Тест-сист бест анти-вгс-стрип з тмб пдв                20
1961 Тест-сист векто анти-тг-ІФА-бест x3958 пдв               6
   Тест-сист векто-hbcag- lgm-стрип вияв lgm к кор-антигену
1962 гепатиту b пдв                              17
1963 Тест-сист векто-hbe-lgg-стрип виявл lgg к е-антигену гепатиту в     18

                                     61
   пдв
1964 Тест-сист векто-hbsag-а/т-стрип пдв                   20
1965 Тест-сист вектовеб-ea-igg-вияв к ран бел вірус епштейн-барра пдв    14
   Тест-сист вектовеб-na-igg-вияв к ядер ант-ну вірус епштейн-барра
1966 пдв                                   16
   Тест-сист вектовеб-vca-igm-вияв к капсид бел вірус епштейн-
1967 барра пдв                                14
   Тест-сист векто-впг-2-igg-стрип виявл igg до вір прост герпеса
1968 пдв                                   5
   Тест-сист вектогеп а-igm-стрип-виявл igm до вірусу гепатиту
1969 а(12*8) пдв                               15
   Тест-сист векто-рубелла-igg-стрип виявл igg до вір краснухи 12х8
1970 пдв                                  5
1971 Тест-сист вектоцмв-igg-стрип 12х8 пдв                 5
1972 Тест-сист влк hbsag пдв                        9
1973 Тест-сист влк анти-HCV пдв                      19
1974 Тест-сист гепабест анти-hbc lgg пдв                 41
1975 Тест-сист гонадотропин ІФАг                     14
1976 Тест-сист гонадотропин ІФА-лг                    14
1977 Тест-сист гонадотропин ІФА-хгч                    9
1978 Тест-сист дс-ІФА-hbeag №2 пдв                    15
1979 Тест-сист дс-ІФА-hbsag №2 пдв                    87
1980 Тест-сист дс-ІФА-hbsag №4 пдв                    10
1981 Тест-сист дс-ІФА-анти-lues-gm №2 пдв                149
1982 Тест-сист дс-ІФА-анти-rubella-g пдв                  5
1983 Тест-сист дс-ІФА-анти-нdv №2 пдв                   15
1984 Тест-сист дс-ІФА-анти-нвc №2 пдв                  315
1985 Тест-сист дс-ІФА-анти-нвe №2 пдв                   12
1986 Тест-сист дс-ІФА-анти-нсv №2 пдв                  147
1987 Тест-сист дс-у-ІФА-анти-rubella-m пдв                 5
1988 Тест-сист дс-у-ІФА-анти-веб-ea-g пдв                 5
1989 Тест-сист дс-у-ІФА-анти-веб-na-g пдв                 5
1990 Тест-сист дс-у-ІФА-анти-віч пдв                   140
1991 Тест-сист дс-у-ІФА-анти-нсv №3 480 визн пдв             30
1992 Тест-сист дс-у-ІФА-анти-нсv пдв                   25
1993 Тест-сист еритро-hbsag діагностикум №1 пдв             122
1994 Тест-сист імуноглобуліни a,m,g - ІФА                 60
1995 Тест-сист імуноф hbs-антиген-мба компл №1 пдв            12
1996 Тест-сист імуноф анти-hbcore-мба пдв                 12
1997 Тест-сист імуноф вгс-мба компл №1 пдв                12
1998 Тест-сист ІФА -анти-toxo- g (96 t) (діа, мба)            12
1999 Тест-сист ІФА-HBV №2 пдв                       96
2000 Тест-сист ІФА-анти-нсv-м пдв                     15
2001 Тест-сист ІФА-ат-тпо                         33
2002 Тест-сист ІФА-афп пдв                         4
2003 Тест-сист ІФА-дгеа-сульфат пдв                    9

                                    62
2004  Тест-сист ІФА-загальний IgE                        10
2005  Тест-сист ІФА-пролактин                          17
2006  Тест-сист мікоплазма бест lqg антит к mycoplasma hominis пдв        24
2007  Тест-сист нвsаg-підтверджуючий тест                    14
2008  Тест-сист онко ІФА-ca 125                          4
2009  Тест-сист онко ІФА-загальний пса                      20
2010  Тест-сист прогестерон eia пдв                        6
2011  Тест-сист рекомбібест анти-вгс lgm пдв                   18
2012  Тест-сист рфмк пдв                             31
2013  Тест-сист рфмк планшет пдв                         10
2014  Тест-сист стероїд ІФА-кортизол                       15
2015  Тест-сист стероїд ІФА-прогестерон                     14
2016  Тест-сист стероїд ІФА-тестостерон                     16
2017  Тест-сист тироїд ІФА - тг                         11
2018  Тест-сист тироїд ІФА-аттг                         26
2019  Тест-сист тироїд ІФА-вільний т4                      47
2020  Тест-сист тироїд ІФА-тироксин-01                      12
2021  Тест-сист тироїд ІФА-трийодтиронін-т3                   11
2022  Тест-сист тироїд ІФА-ттг-1                         54
2023  Тест-сист тромбо-тест 50 пдв                        2
    Тест-сист уреаплазмабест- iqg стрип вияв lgg к ureaplasma ureal
2024  пдв                                   27
2025  Тест-сист хеликобест-антитіл-вияв антитіл igg/ iga/igm к h. pyl пдв   8
2026  Тест-сист хламібест- trachomatis igg-вияв igg к chlamydia trac пдв   17
2027  Тест-сист хламібест-igg-вияв igg к chlamydia psitt/pneum пдв       4
2028  Тест-сист. ІФА -анти-toxo - м (96 t) (діа, мба)             12
2029  Тест-сист. ІФА-hbsag №1, №2, № 4 (192 t), (діа, мба).          30
2030  Тест-сист. ІФА-анти-люіс-gm №1, №2, №4 (192t) (діа, мба)        10
2031  Тест-сист. ІФА-анти-цмв- g (96 t) (діа, мба)              12
2032  Тест-сист. ІФА-анти-цмв-m (96 t) (діа, мба).              12
2033  Тест-сист.ИФА ДІА НIV 1/2 компл.2                    5
2034  Тест-сист.ИФА ДІА НВV компл.2                      2
2035  Тест-сист.ІФА-анти-HCV №1, №2, №4 (192 t), (діа, мва).         35
2036  Тест-систем дс-ІФА-анти-віч №2 пдв                   321
2037  Тест-система IgЕ общий Вектор Бест                    4
2038  Тест-система IgЕ специфический Вектор Бест                1
2039  Тест-система анти-цмв                          6
2040  Тест-система вич № 2 (192 визн.)                     3
2041  Тест-система для визначення фолату (Gen.3)(100 тестов)          3
2042  Тест-система дс-у-ІФА-віч-агат-скрин №2                 35
    Тест-система імунохроматична для визначення антитіл до віл ½ в
    зразках цільної крові, сироватки або плазми abbott determine hiv
2043  1/2, 100 тестів.                              3
    Тест-система ІФА для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (192
2044  t)                                   500


                                       63
2045  Тест-система ІФА-hiv-eia (96t)                     5
2046  Тест-система МБА IgG к гонорее                     2
2047  Тест-система МБА IgА к гонорее                     2
2048  Тест-системы Вектор Бест IgM к сифилису                 4
    Тест-системы Вектор Бест определение IgGgIgM (суммарный) к
2049  сифилису                               4
2050  Тест-системы Вектор Бест Трихомонад IgG                2
2051  Тест-системы Вектор Бест хламидии tr IgG               2
2052  Тест-системы Вектор Бест хламидии tr IgА               2
2053  Тест-стрічка uritik h-10 для аналізатора сечі dirui h-100       2
2054  Тест-стрічка для глюкометра EZ Smart-608*              10
2055  Тест-стрічки one touch ultra №50                   36
2056  Тест-стрічки oxi-тест                         2
2057  Тест-стрічки алкоскан д/визн алкоголю в сечі 25 опр пдв        2
2058  Тест-стрічки д/кала ок-тест визн скрит крові             6
2059  Тест-стрічки д/сечі альбуфан №50                  216
2060  Тест-стрічки д/сечі гексафан №50                   5
2061  Тест-стрічки д/сечі глюкофан №50                  1561
2062  Тест-стрічки д/сечі іктофан №50                   132
2063  Тест-стрічки д/сечі кетофан №50                   617
2064  Тест-стрічки д/сечі пентафан №50                   15
2065  Тест-стрічки д/сечі тріфан №50                   459
2066  Тест-стрічки д/сечі универ індикат папір ph-12 №100         517
2067  Тест-стрічки д/сечі/кала декафан лейко №50              18
2068  Тест-стрічки для глюкометра №50                  1001
    Тест-стрічки для сечі універсальний індикаторний папір ph - 0,12
2069  №100                                 5
2070  Тест-стрічкі для визначення жовчних пігментів №50           2
2071  ТетраФАН ДИА (50 полосок)                      100
2072  Тех-пластин тест 4х10мл "технология стандарт"*            12
2073  Техпластин-тест (к) пдв                        2
2074  Тонометр gamma 700к стандарт механ                  5
2075  Тонометр imc-01м зі стетоскопом                   16
2076  Тонометр microlife bp 3bu1-3 на зап'ястя               1
2077  Тонометр для вимір АТ з фоненд.                    6
2078  Тонометр з трьома дитячими манжетами                 2
2079  Тонометр мт 10 із стетоскопом                    91
2080  Тонометр мт 20 із встроеним стетоскопом               106
2081  Тонометр со стетоскопом                        4
    Трахеостомічна трубка №4 "портекс" з раздувною манжеткою і
2082  з'ємною канюлею                             4
2083  Триглицеріди liquid з 250мл                       1
2084  Трифан тест-стрічки д/сечі №50                     2
2085  Троакар 10/12 мм strability sleeves                   6
2086  Троакар 10/12мм х 100мм dilating tiptro                 6

                                     64
    Троакар Endopathxcel з плоским лезом і захисним ковпачком, без
2087  стабілізації, діаметр 10/12мм, довжина 100 мм            2
2088  Тромбопластин 900 визн пдв                    168
2089  Тромбопластин с кальцием*                     100
2090  Труба ПХВ д=5мм 1кг                         3
2091  Трубка для переливання крові ,кг                  10
2092  Трубка ендотрах 2 мм                       100
2093  Трубка ендотрах 2,5мм                       100
2094  Трубка ендотрах 3 мм                       210
2095  Трубка ендотрах 3,5мм                       210
2096  Трубка ендотрах 4 мм                       110
2097  Трубка ендотрах 5,5мм з манж                    50
2098  Трубка ендотрах 6 мм з манж                    100
2099  Трубка ендотрах 6,5мм з манж                   500

2100 Трубка ендотрах 7 мм з манж                    1605
2101 Трубка ендотрах 7,5мм з манж                    1111
2102 Трубка ендотрах 3.5мм                        60
2103 Трубка ендотрах 4,5 мм                        60
2104 Трубка ендотрах 5 мм пдв                       70
2105 Трубка ендотрах 8 мм з манж                     160
2106 Трубка ендотрах мерфи 2.5мм б/манж                 100
2107 Трубка ендотрах. 8,5 з манжет.                   100
2108 Трубка інтубаційна № 8,5                       10
2109 Трубка мед пхв 6,0х1,0мм                       60
2110 Трубка мед рез тип-1 д 5х1.5                    350
2111 Трубка мед рез тип-1 д 5х1.5 відрізком 1,5м              2
2112 Трубка мед рез тип-1 д 5х1.5 відрізком 2,5м             45
2113 Трубка мед рез тип-1 д 5х1.5 відрізком 5м              61
2114 Трубка пк кг                             5
2115 Трубка резиновая метр                        30
2116 Трубка ректальна газоотвідна                     20
2117 Трубка трахеостом 7 мм з манж                     2
2118 Трубка трахеостом 8 мм з манж                     2
2119 Трубки для помпи                           1
2120 Трубки для помпи easy stat                      1
2121 Трубки для помпи для аналізатора easyblodgas             1
2122 Удалитель загрязнений                        240
2123 Удлинитель инфузионніх насосов №50                 100
2124 Ультрафільтр u 8000s                         16
2125 Универсальная индикаторная бумага pH 0-12 №100            3
2126 Уреаплазма бест jgg стрип                       1
   Устройство д/подачи и увлажн кислорода в компл с монометром
2127 мод. 240                               6
2128 Утримувач для вакутайнерів                     4540

                                    65
2129  Ушиватель органів і тканей уто-70                   30
2130  Ушиватель органів уо-40                        30
2131  Ушиватель органів уо-60                        30
2132  Ушиватель органов УО 40;60 (в ассортименте), шт            4
2133  Ушиватель спту д/кругових анастомозов на травному трак.        30
2134  Фанондескоп                              10
2135  Фарба для ретикулоцітів 50мл пдв                   23
2136  Фарбована стрічка до термосварочного апарату hawo hs100        1
2137  Фармасал-натрію хлорид 2кг                      18

2138  Фарматест 120 15мин №500                      1
2139  Фартук рентгензах одностор сиз-р-онико-фо 60х110см pb=0,35 пдв   2
2140  Фенолфталеїн 0.1кг пдв                       5
2141  Фіксаж 3л на 15л р-на                       296
2142  Фіксаж ф-рок 3л (на 15л)                      73

2143  Фіксаж "ренмед-в-ф" на 15л                     15
2144  Фіксаж (15л)                           255
2145  Фіксаж g 334 на 20л                        30
2146  Фіксаж g 354 на 2,5л                        40
2147  Фіксанал натрій серноватистокислий тіосульфат пдв          2
2148  Фіксанал соляної кислоти пдв                    15
2149  Фільтр бактеріально-вірусний для івл               2600
2150  Фільтр обеззол синя стрічка d=12,5см пдв              64
2151  Флакон - тф мл s, рост 25 см, для культивування клітин      2500
2152  ФЛГ-плівка РЕН FILM 110*30*5                    15
2153  ФЛГ-плівка РЕН FILM 70*30*5                    16
2154  Флюор плівка pfh 70ммх30.5м                    27
2155  Формалін 37,4% 5кг пдв                      520
    Фосфатний буфер для пригот. буферного раствора ph 7,2-7,4 ООО
2156  "АГАТ-Мед"                             1
2157  Халат мед ст м                          200
2158  Халат мед хір на завяз 128см стер м                300
2159  Халат мед хір на завяз 130см стер l                330
2160  Халат поліпропиленовий, комплект                  40
2161  Хімічні індикаторні стрічки "sterrad" №4              1
2162  Холестерин liquid c 250мл                     32
    Цемент Spineplex, Stryker - класичний цемент для
2163  вертебропластики                          12
2164  Цистоскоп цкд-1                          30
2165  Цистоскоп цко-1                          30
2166  Цистоскоп цо-1                           30
2167  Цоликлони судмед анти h 5мл пдв                  40
2168  Шапочка №1 пдв                          1470
2169  Шапочка-берет мед стер №1                    6100

                                    66
2170  Шина дітеріхса                            30
2171  Шина проволоч. крамера                        30
2172  Шпатель медичний стер ларінгол №1                  1100
2173  Шпатель одноразовий                         1500
2174  Шприц 100мл №1                            130
2175  Шприц 2мл №100                            130
2176  Шприц perfusion luer-lok 50мл з голкою               6000
2177  Шприц 50мл                              650
    Шприц 12 мл "Луер" трикомпонентний ін'єкційний одноразового
2178  застосування с додатковою голкою стерильний            77550
    Шприц 2,5 мл "Луер" трикомпонентний ін'єкційний одноразового
2179  застосування с додатковою голкою стерильний            100150
    Шприц 20 мл "Луер" трикомпонентний ін'єкційний одноразового
2180  застосування с додатковою голкою стерильний            22000
2181  Шприц 2-мя иглами 2,0 №100                      200
2182  Шприц 2-мя иглами 6,0 №100                      900
    Шприц 50 мл "Луер" трикомпонентний ін'єкційний одноразового
2183  застосування с додатковою голкою стерильний             300
    Шприц 6 мл "Луер" трикомпонентний ін'єкційний одноразового
2184  застосування с додатковою голкою стерильний            58300
2185  Шприц для автоматического инъектора Medrad CT TRI - PAK, шт     200
2186  Шприц для автоматического инъектора Stellant Dual Head CT, шт    200
2187  Шприц для автоматичного ін'ектора "stellant dual head ct"      100
    Шприц для МР автоматического инъектора Spectris Solaris EP
2188  SSQK 65/115VS, шт                           50
2189  Шприц ін'екц однор луер 10мл з імп голкою             279663
2190  Шприц ін'екц. однор. 10мл з голкою                 13080
2191  Шприц ін'екц. однор. 20мл з голкою                189530
2192  Шприц ін'екц. однор. 2мл з голкою                 446460
2193  Шприц ін'екц. Однор. 5 мл з голкою 3-х ком с додат.голкой 07*38   4200
2194  Шприц ін'екц. однор. 5мл з голкою                 805386
2195  Шприц інсул. 1мл                          32958
2196  Шприц одноразовый 2 мл, шт                     2000
2197  Штатив д/дозатора на 5 дозаторів пдв                  5
2198  Штатив д/пробірок 40 гнізд пдв                    50
2199  Штатив д/трив вливань шдв                       4
2200  Штатив для дозаторов "Линейная стойка"                 4
2201  Штатив для пробірок 10 гнізд                     50
2202  Штатив для пробірок 20 гнізд пдв                   86
2203  Штатив медичний д/вливань шм                     137
2204  Штопор д/захвата фиіброміом n2 150мм.                 30
2205  Штопор д/захвата фіброміом n1 190мм.                 30
2206  щипцы д/оттяг.матки однозубые (пулевые)                10
2207  Щітка для рук з натур щетиною пдв                   10
2208  Щітка для рук з штучною щетиною пдв                 1010
2209  Щіточка гиінеколог цервікал                     300

                                     67
     Щоденний промиваючий розчин для електролитного аналізатора
  2210  na/k/cl easylete                             2
  2211  Электрод КАЛИЙ (Для анализатора АЭК-01"Квер")               1
  2212  Электрод кальций кат.№ 2150 (для Easy Late Na\K\Ca\pH)          4
  2213  Электрод НАТРИЙ (Для анализатора АЭК-01"Квер")              1
  2214  Электрод РЕФЕРЕНСНЫЙ (Для анализатора АЭК-01"Квер")            1
  2215  Электрод ХЛОР(Для анализатора АЭК-01"Квер")                1
  2216  Эстрадиол (DRG)                              1
  2217  Язикотримач д/дорослих я-4в                        2

* - або еквівалент


                 ОСОБЛИВІ УМОВИ
 1.  Дотримання строків придатності устаткування медичного, хірургічного та
 ортопедичного (виробів медичного призначення)
 2. Умови поставки:
  дотримання умов температурного режиму «холодовий ланцюг» для товару, який
 цього потребує;
   виключно в асортименті та обсязі, зазначених у заявці Замовника (зокрема на
 мінімальні суми не більш 100 грн.);
    термінова, цілодобова поставка, включаючи вихідні та святкові дні.
                                        68

								
To top