Корекция - Уведомително писмо - Интрастат 2013 г by hirudov

VIEWS: 91 PAGES: 1

More Info
									               ДИРЕКЦИЯ «ИНТРАСТАТ»

ОТНОСНО: Уведомление от 20.11.2012 г. за     възникване  на годишно задължение   за
деклариране по система ИНТРАСТАТ за 2013 г.


   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИНЕ,

    Поради технически причини от информационна система Интрастат Ви е изпратено
автоматично съобщение относно възникване на годишно задължение по система Интрастат за
2013 съдържащ текстове с препратки към вече отменения към 01.07.2012 г. Закон за статистика
на вътрешнообщностната търговия със стоки.

    Коректният текст на първи и втори абзац на съобщението, с препратки към новия Закон
за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 01.07.2012 г., моля да се
чете както следва:

    „Уведомяваме Ви, че на основание чл.7 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 5, от Закон за
статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки /ЗСВТС/ за Вашата фирма е
възникнало годишно задължение за 2013 година за деклариране по система Интрастат за
следния търговски поток / потоци: хххххххххх
  Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС сте задължени да подавате Интрастат декларации до
14 - то число на месеца, следващ референтния период. За ненавременно подаване
на Интрастат декларации подлежите на санкции по чл. 17, ал. 1 от ЗСВТС.”

  Потокът в горния текст, за който е валидно уведомлението, е същия посочен в писмото
изпратено на 20.11.2012 г., определен на базата на декларираните от Вас и налични в
системата данни.

Причината за изпратеното Ви съобщение с неточен текст е локализиран и се работи по нейното
отстраняване. Благодарим на фирмите, уведомили ни за възникналия проблем и се извиняваме
за създаденото неудобство.


                                 ДИРЕКЦИЯ ИНТРАСТАТ

								
To top