ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL MATEMATIKA KELAS X by TogiPasaribu

VIEWS: 113 PAGES: 2

									                     SOAL LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL
                           TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
                      MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA
                      KELAS / JURUSAN   : X PLUS
                      HARI / TANGGAL   :
                      WAKTU        : 90 MENIT
                              : 90 MENIT

A. PILIHAN BERGANDA
                            2
               2a 3b 4               7.  Jika 2 Log 3 = a dan 3Log 5 = b, maka
 1. Bentuk sederhana dari   5 6 
                     adalah….
               5a b                     6
                                      Log15 adalah ...
   A.
      25
                D.
                    25                  a(b  1)           b 1
      16 2                             A.            D.
     4a b            4a16b                   a 1           a(a  1)
      25             25                   b 1           b 1
   B.   16 4
                E.                    B.            E.
     4a b            4a b 2                  a 1            a
      25                                 a 1
   C.                                  C.
     4a11b 2                               b 1

    b 2  a 2                         8.  Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan
 2.        = ...                               2
                                     kuadrat 1/3 X – 6X – 3 = 0
    a 1  b 1                               2  2
                                     Maka X1 + X2 = …
     ab                      ab         A. -38
   A.                      D.
      ab                     ab         B. -9
     a b                      a         C. -2
   B.                      E.           D. 18
      ab                     ab         E. 342
      ab
   C.
     a b                           9.  Jika (1-2) dan (1+2) adalah akar-akar persamaan
                      4               kuadrat, maka persamaannya adalah …
 3. Bentuk rasional dari           adalah              2           2
                     5 3              a. X -2X-1=0      d. X -X-2=0
                                        2           2
                                     b. X -2X+1=0      e. X +2X+1=0
    A.    2 5 -3 3                            2
                                     c. X +X-2=0
    B.    2 5 +3 3
                                  10.  Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2
    C.    -2 5 - 2 3                                          2
                                     lebihnya dari akar-akar persamaan 3x -5x+1=0
    D.    2 5 -2 3                         adalah...
                                         2
                                     A. 3x +17x-23=0
    E.    2 5 +2 3                           2
                                     B. x -17x+23=0
                                         2
                                     C. 3x -5x+2=0
                                         2
 4.    23  8 7 = ...                        D. 3x -17x+23=0
                                         2
                                     E. 3x +5x-2=0
    A.    4 7               D.    7 +3
         4 7
                                                2
    B.                     E.    7 -3  11.  Persamaan kuadrat px + (p + 8)x + 9 = 0
                                     mempunyai akar-akar yang sama, untuk nilai p
    C.     7 -4                          A. p < 4 atau p > 16
                                     B. p = 4 atau p = 16
    2      2       2
 5.  log 4 +    log 12 –    log 6 = ….             C. p = - 4 atau p = -16
    A. 3                                D. 4 < p < 16
    B. 4                                E. -16 < p < -4
    C. 5
    D. 6                             12.  Himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat
                                      2
    E. 8                                3x - 5x - 12 < 0, xR adalah….
                                     A. {x|-3 < x < 4/3, xR}
       5            b
 6. Jika   log 125 = b maka log 27 = ….                B. {x|-4/3 < x < 3, xR}
   A.    1                             C. {x|-3/4 < x < 6, xR}
   B.    3                             D. {x|x < -3 atau x > 4/3, xR}
   C.    5                             E. {x|x < -4/3 atau x > 3}
   D.    7
   E.    9
                                                           2x  7
13.
                2
   Grafik fungsi kuadrat Y=-X +2X+3, mempunyai      22.  Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan           1
                                                            x 1
   koordinat titik puncak …                   adalah...
   A. (4,-1)          D. (2,4)
                                  A. - 2  x  8
   B. (-1,4)          E. (-2,4)
                                  B. x  - 8 atau x  - 2
   C. (1,4)
                                  C. - 8  x < 1 atau x > 1
14.  Diketahui fungsi kuadrat di tentukan dengan rumus       D. - 2  x < 1 atau 1 < x < 8
       2
   f(x)=2X -4X-P. Batas nilai P agar fungsi memotong       E. x  - 8 atau - 2  x < 1 atau x > 1
   sumbu x didua titik yang berlainan adalah …
   A. P > 2          D. P < 2          23.  Penyelesaian dari pertidaksamaan:
   B. P >-2          E. P < 1                x 2  6x     7 adalah ...
   C. P <-2
                                  A.    –1 < x  0 atau x  6
15.  Suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik        B.    –6 < x  –1 atau 0 < x < 7
   A(-2,0) dan B(1,0), serta melalui titik C(0,4), maka     C.    –1 < x  0 atau 6  x < 7
   rumus fungsi kuadratnya adalah …               D.    –1 < x < 7
        2              2
   A. Y = 2X + 4X + 2     D. Y = -2X - 2X - 4        E.    –7 < x < 1
        2             2
   B. Y = 2X + 2X + 4     E. Y = -2X - 2X + 4                           2x  7
        2
   C. Y = 2X - 2X - 4                   24.  Penyelesaian pertaksamaan           1 adalah...
                                                      x 1
16.  Rumus fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak       A.    -8  x < 1
   P(2,-1) serta melalui titik A(0,3) adalah …          B.    -4 < x  1
        2               2
   A. Y = -X + 4X - 3       D. Y = X - 4X + 3       C.    x  -4 atau x < 1
        2              2
   B. Y = X + 3X + 4       E. Y = X - 4X - 3       D.    0x1
        2
   C. Y = X + X + 3                       E.    1<x8
17.  Himpunan penyelesaian sistem persamaan linier
                               25.  Nilai    x   yang    memenuhi      pertaksamaan
     3X - 5y = 22
                                     2
     4X+3y = 10 adalah …                     x  4x  3
                                           0 adalah
                                   x 2  3x  10
   A. {-4,2}           D. {-4,-2}
   B. {4,2}           E. {2,4}            A.    x < -2 atau 3  x  5
   C. {4,-2}                           B.    -2  x  1 atau 3  x  5
                                  C.    -2  x  1 atau 3  x < 5
18.  Jika suatu sistem persamaan linear :             D.    1  x  3 atau x  5
    ax  by   6                       E.    1  x  atau x > 5
   
    2ax  3by  2
   mempunyai penyelesaian x = 2, y = 1 , maka
    2  2
   a + b = ……                          B. TES URAIAN
   A.  2            D. 8
   B.  4            E. 11          1.   Jumlah tiga kali suatu bilangan dan dua kali
   C.  5                            kebalikannya adalah 5, maka bilangan tersebut
19.  Himpunan penyelesaian persamaan linier            adalah …
     3X + 5y - 2Z = -2
     X + 3y + 4Z = 12                  2   Jumlah dua bilangan asli sama dengan 16.
     4X – 2y – 5Z = -1 adalah …                 Tentukan hasil kalinya terbesar (maksimum)
                                  bilangan-bilangan itu!
   A. {-3,-1,-3}         D. {3,-1,3}
   B. {-3,1,3}          E. {3,-1,-3}
   C. {3,1,-3}                      3.   Sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 34 cm
                                  sedangkan panjang salah satu kakinya lebih
20.  Jika pembilang dari suatu pecahan ditambah 2 dan
                                  panjang 14 cm dari panjang kaki lainnya, mak
   penyebutnya ditambah 1 akan diperoleh hasil bagi
                                  panjang kedua kaki segitiga tersebut adalah …
   sama dengan 1 . Jika pembilang ditambah 1 dan
           2
   penyebut dikurangi 2, diperoleh hasil bagi sama    4.   Tiga tahun yang lalu usia ayah dua tahun
   dengan 3/5 . Pecahan yang dimaksud adalah...         lebihnya dari lima kali usia adik. Lima tahun yang
   A. 2/3           D. 2/7
                                  akan datang dua kali usia adik 6 tahun
   B. 6/21          E. 3/4
   C. 8/12
                                  kurangnya dari usia ayah. Usia ayah dan adik
                                  sekarang adalah …
21.  Himpunan penyelesaian dari system persamaan non
        x2  y2  4
                               5.   Tentukan  himpunan   penyelesaian            dari
   linear           adalah (x,y) maka x + y =     pertidaksamaan x + 5x  6
                                           2
       4 x 2  9 y 2  36
       
   A.  2 dan 3         D. – 2 dan 2
   B.   0 dan 1        E. – 3 dan 3
   C.  – 1 dan 2

								
To top