Docstoc

Cervical Cancer Prevention in Mongolia - Onom Foundation

Document Sample
Cervical Cancer Prevention in Mongolia - Onom Foundation Powered By Docstoc
					 Монгол оронд умайн хүзүүний
хавдраас урьдчилан сэргийлэх
   арга хэмжээний түүх
Насаар стандартчилсан тохиолдлын түвшин 100000 хүнд
                           2
Умайн хүзүүний хавдрын шинэ
   тохиолдол (1 жилд)
            Parkin 2000
                3
      Монголд зонхилон тохиолддог хавдар 10000 хүн д 2000-
                2005 он             3.7
            3.2
            2.9
Хөх    Breast    3
            2.4
            2.5
                   11.5
                  10.5
Умайн  хүзүү
     Cervix         9
                 8.5
                   11.2
                6.7
                   11.1
                    12.7
Уушиг   Lung              14.7
                    13.2
                       17.3
                    13.3
                   11.4      1
Улаан
  Eosophagus
                  10
                    13.3
                    13.1
                   11.7
хоолой                10.9
                         20.9
                        18.7
    Stomach                 19.6
                          21.6
Ходоод                    17
                          21.8
                                         46.5
                                             52.3
      Liver                                     51.6
                                              53.6
                                              52.6
Элэг                                       46.7

          0      10      20      30     40      50       60


     2005 year   2004 year     2003 year    2002 year  2001 year     2000 year                                                    4
Умайн хүзүүний хорт хавдар
               5
    Умайн хүзүүний хавдрын
     тохиолдол Монголд

10,000 хүн
Тутам
 15
 14
 13
 12
 11
 10                   Умайн хүзүүн хавдар
    1997  1999  2001  2003  2005


              Он                             6
Умайн хүзүүний хавдрын үе шат

60

50

40

30              FIGO
               Монгол
20

10

0
   1   2     3  4
     өвчний үе шат
                 7
*
*
  8
*
  *
    9
10
        Зорилт
• Алслагдсан хүн амд нөхөн үржихүйн эрүүл
 мэндийн чанартай үйлчилгээг хүргэх
                    11
        Аргачлал
• Мэдлэг, чадвар болон тоног төхөөрөмжийг
 сайжруулахад чиглэгдсэн
                    12
      Хэрэгцээний үнэлгээ
• Умайн хүзүүний скрининг хийх боломжгүй учраас
 умайн хүзүүний хавдрын хоёрдогч урьдчилан
 сэргийлэлт хийдэггүй, энэ талаар мэдлэггүй.
• Улаанбаатараас бусад газарт кольпоскопын
 төхөөрөмж байхгүй.
                       13
             Үр дүн

• Кольпоскопын сургалт
  – Кольпоскопын үндсэн сургалтаар 2009 оны
   6 сард 12 эмч, 2010 оны 4 сард 26 эмчийг сургасан.
   Сургалтын өмнөх болон дараах үнэлгээгээр мэдлэг
   90%-иар сайжирсан.
  – Манилла,  Филиппинд   болсон  кольпоскопын
   сургалтанд 2 эмэгтэйчүүдийн эмч хамрагдаж
   сургагч багшийн сертификет авсан.
  – 2009 оны 6 сард “Туршлага солилцож мэдлэгээ
   сайжруулья” сэдэвт уулзалт зохион байгуулсан.                             14
         Үр дүн


• Багаж, тоног төхөөрөмж
• Дижитал кольпоскопи, телепатологийн багц
 болон теле сургалтын багцийг (Швейцарын
 Базелын их сургуулийн загвараар өндөр
 хүчин чадалтай компьютер , IPod бүхий өнгөт
 принтер, ITeach хэрэгслүүд суурилуулсан.
 Campus Medicus, Gluhammer co., Germany)


                      15
          Үр дүн


• Амжилт
 – 120 өвчтөний тохиолдлын кольпоскопын
  зураг, эсийн шинжилгээ мөн 24 тохиолдлын
  кольпоскопын зураг зайн оношлогогоор
  хянагдаж 24 цагийн дотор хариуг өгсөн.
 – Цууны хүчлийн эерэг тохиолдлуудад орон
  нутагт ЦГӨ (LEEP) эмчилгээ хийгдсэн.
  Байран өмөнгийн тохиолдлуудыг ХСҮТ-д
  эмчилгээ, шинжилгээнд илгээсэн.

                        16
Анхаарах зүйлс


 – Сургагч багш нарыг сургаж бэлтгэх
 – Орон нутагт тасралтгүй үйлчилгээ явуулах
 – Эвдэрсэн төхөөрөмжийг засах, сэлбэх
 – Эмч, сувилагч нар компьютер болон англи
  хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж байх
 – Эрүүл мэндийн яамны цахим эрүүл
  мэндийн тогтолцоог сайжруулах


                      17
         Дүгнэлт

• Зайн сургалт хийх нь алслагдсан газар
 нутгийн хувьд умайн хүзүүний хавдраас үүсэх
 эрсдлээс сэргийлэх, арга хэмжээ авахад маш
 сайн боломж юм.
                      18
19
20
   Монголын Мянганы сорилтын сан
Мянганы сорилтын сан, Монголын засгийн газар эдийн
засгийн өсөлтөөр Монголыг ядуурлаас гаргах 284.9 сая
долларын гэрээнд гарын үсэг зурсан. Монголын мянганы
сорилтын санд 6 төсөл хэрэгжих ба гүйцэтгэгч нь Монголын
байгууллагууд байна.

     •  Хөрөнгийн эрх
     •  Хот орчмын бэлчээр
     •  Мэргэжлийн боловсрол сургалт
     •  Эрүүл мэндийн төсөл
     •  Автозамын төсөл
     •  Эрүүл цэвэр орчин
                           21
Мянганы сорилтын сангийн эрүүл мэндийн
        төсөл
       Төслийн сан: 39,1 сая доллар

Төслийн чиглэл:
•Зүрх судасны өвчин(АД  ихсэх,  зүрхний  инфаркт  ,цус
харвалт)
•Чихрийн шижин II
•Умайн хүзүүний хавдар
•Хөхний хавдар
•Замын осол

Төслийн хэрэгжих цар хүрээ: улс даяар буюу 21 аймаг,
Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг

                            22
Төслийн үйл ажиллагаа
   Халдварт бус өвчнийг эрт илрүүлж, хянах


 • Өвчний эмнэл зүйн удирдамж стандартыг боловсруулж
  нэвтрүүлэх
 • Өвчний эрт илрүүлэлт, оношлогоо, эмчилгээний
  шаардлагатай эм, тоног төхөөрөмжийг хангах
 • Улс даяар АД ихсэх өвчин, чихрийн шижин II, хөх
  болон умайн хүзүүний хавдрын скрининг хийх ( насанд
  хүрэгчдийн 85%-95%)
 • Өвчний тохиолдлын менежмэнт

                           23
Умайн хүзүүний хавдраас сэргийлэх ХПВ вакциныг
          нэвтрүүлэх

 • Умайн хүзүүний хавдар нь Монголд эмэгтэйчүүдийн
  өвчлөл, нас баралтын нэгдүгээр шалтгаан болдог
  бөгөөд тархалт нь 10,000 хүн амд 6 байдаг байна.
 • Умайн хүзүүний хавдрын эсрэг вакцин гарсан бөгөөд
  100 гаруй оронд амжилттай хэрэглэсэн ба охидод
  бага насанд нь таривал, амьдралынхаа туршид умайн
  хүзүүний хавдраас хамгаалагдах дархлаатай болох
  юм.
 • 10-14 (14,000) насны охидын 10%-ийг вакцинжуулах
  тусламжыг төслөөс үзүүлнэ.
                          24
           Судалгаанууд
                 Хамрах        Хамтарсан
     Судалгаа               Он
                 хүрээ        байгууллага
Насанд хүрэгчдийн дунд ХБӨ-  Улс даяар   2009,  ДЭМБ, НЭМХ
ний эрсдэлт хүчин зүйлийн          2013
тархалтын шаталсан судалгаа
Хэрэгцээний Түргэвчилсэн    Улс даяар   2009    ЭПОС
Үнэлгээ тогтоох судалгаа
(Rapid Needs Assessment)
ЕБСургуульд суурилсан эрүүл  Улс даяар   2010,  ЭПОС, НЭМХ,
мэндийн судалгаа, багш нарын         2011,  ЭМШУИС, SPH
дунд явуулсан KAP судалгаа          2012
Замын ослын нарийвчилсан    Улаанбаатар  2010   ЭПОС, НЭМХ
судалгаа
Нөхцөл байдалд суурилсан    Улс даяар   2010,    ЭПОС
бодит судалгаа                2012,
                       2013
Эрүүл мэндийн зан үйлийн    Улаанбаатар  2010  ЭПОС, ЭМШУИС,
судалгаа                         SPH
                                  25
26
27
    Ажлууд

• Үнэлгээ
  – Боловсрол
  – Тоног төхөөрөмж
• Стратеги
• Төхөөрөмжийн нийлүүлэлт
• Боловсрол
  – Олон улсын ХБӨ-ний хурал
  – Сургагч  багш  нарыг эрүүл  зан  үйлийн
   сургалтуудаар бэлтгэх


                           28
Умайн хүзүүний хорт хавдрын оношлогдсон
 тохиолдлын тархалт өвчний үе шатаар
       2000-2008 онд
                   29
    Хөх, умайн хорт хавдрын эсрэг
        эрүүл мэндээ хамгаалах
      эмэгтэйчүүдийн зан үйлийн
           чанарын судалгаа
Э.Эрдэнэчимэг, Жулетт Бүг, Д.Нямхорол, Л.Оюунтогос
                       30
Асуулт ?
      31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/4/2012
language:Unknown
pages:31