; Deficiency analysis concerning road barriers
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Deficiency analysis concerning road barriers

VIEWS: 3 PAGES: 21

 • pg 1
									Åtgärdsbrister och – behov att motverka
       vägbarriärer
       Andreas Seiler
      SLU, Inst. för Ekologi


                  1
Bristanalys “Barriärer”
• Del i strategisk inriktningsplan 2008-2017
• … identifiera och åtgärda brister i det befintliga
 vägnätet med hänsyn till djurs rörelsemöjlighet
• … prioritera problemområden och åtgärder
• ... komplettera och uppdatera löpande
• Mål: 2015 skall alla behov av högsta prioritet
 vara åtgärdade


                            2
Barriärpåverkan
       Fysiska hinder
       (t ex stängsel,   h
      dränering, asfalt)
    N

      Djur som vill
      korsa vägen
                              s

                       d          Lyckad
                                 korsning
  Undvikande av
   Vägområdet
                       †
              a
 (Vägbredd, öppenhet,
    asfalt,..)
                     Trafikolyckor
                   (volym, flöde, hastighet)
Barriärmodell Älg
    Road category     I          II               III
         100

  Model moose:           successful
                                      repelled
 % of animals trying to
     cross the road
                         killed


            0
              0    2000   4000    6000  8000   10000    12000  14000

                          Traffic volume (adt)
Barriärmodell Grävling
    Road category     I    II               III
         100

  Model badger:
                  successful                 killed
 % of animals trying to
     cross the road
                                   repelled
            0
              0    2000    4000   6000   8000    10000  12000  14000

                            Traffic volume (adt)
Trafik och stängsel 2008


• Trafik > 10 000 ådt
• Stängsel > 2 km
              7
Vägbroar som potentiella viltpassager


Bredden > 7 m (++)
Trafik genom < 1000 ådt
Upptagningsområde < 4 km
                    8
Kvarstående barriärer 2008
               9
Setting priorities …
1. Vicinity to nature protection areas
2. Hotspots in animal-vehicle collisions
3. Landscape fragmentation
4. Habitat pattern and animal movements
5. Ecological (regional) networks
6. Traffic trends and future development
7. Practical considerations
8. Expert judgments (combined)
                      10
Närhet till Natura2000
             11
Älgolycksfördelning
           12
Älghabitat och rörelse
             13
Scenario 2025 (2% trafikökning)
                 14
Regionala spridningskorridorer ?????
                    15
Regionala spridningskorridorer
•  Pan European Ecological Network
•  National ecological networks (DE, PL, NL, AT, CH, …)
•  Emerald networks
•  Natura 2000 (nätverk!)
•  European conventions:
  – Landscape (ELC)
  – Biodiversity
  –…
                              16
17
Åtgärdsplan i Österrike
             18
Åtgärdsplan Tyskland
• Identifierad
 åtgärdsbehov

• Prioritering
 ”Wildwegeplan”
            20
Första slutsatser
• Vägverkets (och andras) GIS databaser måste
 förbättras
• Bristanalysen måste byggas för morgondagen …
• Tydliga inriktningsmål förutsättning för att bedöma
 åtgärdsbehov
• Prioriteringsarbete skall involvera experter lokalt
 och regionalt (samråd)
• Åtgärders funktion bör säkerställas för framtiden;
 regionala spridningskorridorer bör utpekas
                            21
23

								
To top