Docstoc

Tour Korea

Document Sample
Tour Korea Powered By Docstoc
					      ่ ้      ่ั
  ชมหมูบานสไตล์ฝรงเศส La Provence Village
    ้
  ชอปปิ้ งPaju Premium Outlet
   ั       ี           ่
  สกการะ เศยรของพระพุทธรูปขนาด มหึมาทีว ัดวาวูจองซา
         ี่ ี ์           ่
  ตามรอยซรยเกาหลี WINTER LOVE SONG ทีเกาะนามิ
  ช็อปปิ้ ง 2ตลาดด ังเมียนดง + ทงแดมุน
               ่ ั
  ทดสอบทํากิมจิ และใสชุดฮนบก ถ่ายรูป
            ่
  สนุกสุดเหวียงสวนสนุก Everland
        ุ
  ชมโชว์สดด ังแดน ท ัวร์เกาหลี FANTA STICK หรือ DRUM CAT SHOW
             ่
  คล้องกุญแจคูร ักและชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์
  ชมพระราชว ังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี
     ิ
  ชมสตรอเบอร์ร ี่ สดจากไร่....
                                   ี่ ้
           กําหนดการเดินทางเดือนธ ันวาคม 2555ว ันเดินทางดูททายโปรแกรม...

ว ันแรก กรุงเทพฯ   – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
2100 คณะพร ้อมกันทีทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน
          ่ ่                       ้       4 เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข ้า
      3BUSINESS AIR(8B)โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวก
                       ่                          (ห ัวหน้าท ัวร์
      แนะนําการเดินทาง)

     ่
ว ันทีสอง อินชอน –La Provence Village - Paju Premium Outlet-เกาะนามิ – ซูวอน                   (-/L/D)
0010     ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้ โดยเทียวบินที่ 8B 868บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
                               ่                      ่  ่     ่
0730     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ น เร็ว กว่า ไทย 2 ช .ม.กร ณ าปร ับนาฬ กา
                            ิ                      ิ่             ุ     ิ
                                             ี
       ของท่า นเป็ นเวลาท้อ งถ น เพ อ สะดวกในการน ัดหมาย) หลังจากผ่านพิธการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว ไกด์
                    ิ่  ื่
       ท ้องถินคอยต ้อนรับทุกท่าน..นํ าท่านเดินทางสู
          ่                        ่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมูบ ้านสไตล์ฝรั่งเศส
                                                              ่
             ั         ่                           ่    ่  ั
       .....ชมสีสนบ ้านเรือนทีเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมูบ ้านทีเต็มสีสนระบายด ้วยสีลกกวาด            ู
              ั
       หวานๆ สีสนสดใสทําให ้ท่านรู ้สึกเหมือนได ้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆจากนันนํ าท่าน ชอปปิ้ งPaju Premium
                                                    ้      ้
                         ี่ ุ     ่
       Outlet แห่งใหม่และใหญ่ทสดในเกาหลี ซึงมีร ้านค ้าหลากหลายกว่า 165 ร ้านค ้าและมีสนค ้า Brand Name ดัง   ิ
       มากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escadaฯลฯ
เทียง ่   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการ ท ัคคาลบ ี หรือไก่บาร์บควผัดซอสเกาหลีอาหารเลืองชือของเมืองชุน
                                               ี ิ               ่  ่
                  ี ิ          ่              ้
       ชอน โดยนํ าไก่บาร์บคว มันหวาน ผัดกระหลําต ้นกระเทียม ตกหรือข ้าวปั น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา
                                         ่     ่
       คลุกเคล ้าทุกอย่างให ้เข ้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครืองเคียงเมือทานใกล ้หมดจะนํ าข ้าวสวยและสาหร่ายแห ้ง
                           ่
       มาผัดรวมกันเป็ นทัคคาลบีโพกึมทีแสนอร่อย และนํ้ าซุป)
บ่าย นํ าท่านลงเรือ ข ้ามสู่        เกาะนามิโดยใช ้เวลาประมาณ 10 นาที ……ชมวิวทิวทัศน์ ของสถานทีเคยใช ้เป็ นสถานที่ ่
       ถ่ายทําละครทีว ี Winter Love Songอันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร ้อมมีเวลาให ้ท่านได ้เก็บภาพอันสวยงามน่า
                                 ่
       ประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนึงดุจท่านเป็ นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียวหรือจะเลือกขีจักรยาน ได ้           ่
       เวลาเดินทางสู   ่เมืองซูวอน
   ่
คํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบริการ           ชาบูชาบู (สุกสไตล์เกาหลีบนหม ้อไฟร ้อนๆ ประกอบด ้วยหมูสไลด์ และผักสด
                                      ี้
                                  ่
       นานาชนิด เสิรฟพร ้อมนํ้ าซุปร ้อนๆ และเส ้นอูด ้งซึงขาดไม่ได ้ในการทาน ชาบูชาบู พร ้อมข ้าวสวยร ้อนๆ และเครืองเคียง
               ์                                                    ่
       หลากชนิด)
ทีพ ัก
  ่     Ansan Luxury Hotelor Song Tan Tourist Hotelหรือเทียบเท่า

   ่
ว ันทีสาม     ว ัดวาวูจองซา –โรงเรียนกิมจิ –เอเวอร์แลนด์ - N Seoul Tower                      (B/L/D)
 ้
เชา        รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร
          นํ าท่านเยียมชมและนมัสการ ว ัดวาวูจองซา Waujeongsa Templeพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมาซึง
               ่                                                ่
                   ่
          ประดิษฐานอยูด ้านหลังสระนํ้ าขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยูโดยรอบ ่
              ่     ้ ่            ่      ่                ี่
          และเมือเดินขึนสูเนินเขาท่านจะพบอุโบสถซึงภายในเป็ นทีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ทแกะสลักมาจากไม ้
           ่
          ซึงนํ ามาจากอินเดียนอกจากนีทวัดแห่งนียงเป็ นทีเก็บรักษาระฆังทีใช ้ตีในพิธเปิ ดกีฬาโอลิมปิ คในปี ค.ศ. 1988
                        ้ ี่   ้ ั    ่       ่    ี
          อีกด ้วยจากนันนํ าสู่สวนผลไม้หรือไร่สตรอเบอร์ร ี่ ให ้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสต
                 ้                                        รอเบอร์รี่
          สดๆๆรสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย        ได ้เวลาเดินทางสู่   Yangji   Pine  Ski
          Resortwww.pineresort.com ให ้ท่านได ้สนุกสนานกับการ เล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่
                  ้ ี                    ่ ี
          ลานสกีแห่งนีมความท ้าทายให ้ท่านได ้สัมผัส ด ้วยเนินหิมะทีมความสูงไม่ตํ่ากว่า 1
                ้      ่                  ื      ี
          กิโลเมตรขึนไป และเป็ นทีกล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมอใหม่ แต่ก็มทางวิง   ่
          สําหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสทีเชื
                              ่ ่อมระหว่างยอดเนิน และ พืนด ้านล่างมาท ้า
                                             ้
          ทายความสามารถของท่าน ให ้ท่านได ้หาประสบการณ์ด ้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน
                          ่
          .....(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีตางๆ ประมาณ 30,000-50,000 วอนต่อเซ็ ต)
  ่
เทียง       รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เกาหลีหมูย า ง )หรือ คาลบ ี�เป็ นอาหารพืนเมืองเกาหลีทเลืองชือ
                                         ่             ้      ี่ ่  ่
                  ั่                   ่  ่ ิ                ้     ์
          และรู ้จักกันดีทวโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนํ าหมูสวนทีตดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิม เสิรฟพร ้อมข ้าวสวย
                ่           ้    ้                     ่         ้
          ร ้อนๆ เครืองเคียงหลากชนิด นํ้ าจิมเต ้าเจียว และนํ้ าซุปสาหร่าย รับประทานคล ้ายกับเมียงคําของไทย พืนเมืองเกาหลีท ี่
            ่  ่       ั่                   ่ ่ ิ                ้
          เลืองชือและรู ้จักกันดีทวโลกมีรสชาติกลมกล่อม โดยนํ าหมูสวนทีตดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิม เสิรฟพร ้อม ์
          ข ้าวสวยร ้อนๆ เครืองเคียงหลากชนิดนํ้ าจิมเต ้าเจียว และนํ้ าซุปสาหร่าย รับประทานคล ้ายกับเมียงคําของไทย (หลังอาหาร
                    ่            ้  ้                     ่
               ่                                    ่ ้
      นํ าท่านเดินทางสูเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจ ้งทีใหญ่ทสดของประเทศเกาหลีใต ้ซึงตังอยูทามกลางหุบเขา
                                    ่ ี่ ุ               ่ ่
                                            ึ่
      ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีทานจะได ้พบกับ ไลเกอร์ซงเป็ นลูกแฝดผสมทีเกิดขึนจากความ
                                 ่                     ่    ้
      รักระหว่างสิงโตผู ้เป็ นพ่อและเสือผู ้เป็ นแม่นับเป็ นแฝดผสมเสือสิงโตคูแรกในโลก-ชมความน่ารักของหมีตางๆซึง
                                          ่                    ่  ่
      พนักงานขับรถซาฟารีจะเป็ นผู ้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครืองเล่น       ่
      ต่างๆ ไม่จํากัดชนิด พร ้อมทังบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ )EverlandWinterFestiva l)จากนันนํ าท่านสู่
                      ้                                     ้
                              ี          ่
      KimjiSchoolหรือ สถาบันสอนทํากิมจิชมวิธการทํากิมจิ ผักดองทีสามารถเก็บไว ้ได ้นาน และเป็ นอาหารทีขนโต๊ะ     ่ ึ้
             ุ ้      ั      ่ ิ                      ่
      ชาวเกาหลีทกมือ ปั จจุบนกิมจิเป็ นทีนยมแพร่หลาย เพราะประกอบด ้วยแบคทีเรียทีเป็ นประโยชน์ในการย่อย
      อาหารและ ป้ องกันโรคให ้ท่านได ้ทดลองทํากิมจิด ้วยตัวท่านเองและสามารถนํ ากลับมาเป็ นของฝาก พิเศษ เก็บ
                       ่                  ั
      ภาพความประทับใจด ้วยการใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮนบก)พร ้อมถ่ายภาพเป็ นทีระลึก      ่
                                  ่ ่           ่ ื่
คํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนันท่านเดินทางสูยานศูนย์การค ้าแหล่งช ้อปปิ้ งทีชอได ้ว่าใหญ่ทสดใน
 ่                      ้                                ี่ ุ
                ่ ้                               ้
      เอเชียทงเดมุน ซึงตังอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซือสินค ้าหลากหลายประเภท
                     ่
         ่ ี้   ้    ุ          ุ                 ่      ่
      ได ้ทีนอาทิ เสือผ ้าบุรษ-สตรี รองเท ้าบุรษ-สตรี รองเท ้าผ ้าใบ เข็มขัด ของทีระลึกชุดเครืองครัวถุงน่องถุงเท ้า
      ผ ้าพันคอโดยท่านจะได ้สัมผัสกับบรรยากาศการช ้อปปิ้ งสินค ้าในราคาเกาหลีอย่างแท ้จริง
  ่
ทีพ ัก   Victoria Hotel or Co-op Hotelor Urban Boutique Hotelหรือเทียบเท่า

ว ันทีส ี่
   ่                                 ิ       ้ื
      ศูนย์โสม - พระราชว ังเคียงบ็ อค – พิพธภ ัณฑ์พนบ้าน – ดิวตีฟรี - ชองเกซอน – ชมโชว์ - เมียงดง (B/L/D)     ้
เชา ้      รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
         นํ าชม บลูเฮาส ์ ทําเนียบของประธานาธิบดี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให ้ถ่ายภาพหรือวีดโอใดๆทังสิน) แวะ                       ี        ้ ้
        ถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับอนุสาวรีย ์ นกฟี นิกซ ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขา
                 ่
                                 ่
        รูปหัวมังกร และวงเวียนนํ้ าพุ ซึงนับเป็ นจุดทีมฮวงจุ ้ยทีดทสดของกรุงโซล จากนันเข ้าชม พิพธภ ัณฑ์พนบ้าน
                                          ่ ี           ่ ี ี่ ุ           ้              ิ        ้ื
        รับทราบประวัตความเป็ นมาของคนเกาหลีตังแต่ยคโบราณผ่านทางห ้องแสดงหุนจําลอง จากนันชม พระราชว ัง
                    ิ                    ้        ุ                   ่               ้
                ่
        เคียงบ็ อคซึงเป็ นพระราชวังไม ้โบราณทีเก่าแก่ทสด สร ้างขึนใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปี กอน ภายใน
                                       ่        ี่ ุ          ้                              ่
                      ้ ี ่       ่
         พระราชวังแห่งนีมหมูพระทีนั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได ้ถูกทําลายไปมากในสมัยทีญปนเข ้ามาบุกยึดครอง ทัง             ่ ี่ ุ่                    ้
                      ั                           ่
         ยังเคยเป็ นศูนย์บญชาการทางการทหารและเป็ นทีประทับของกษั ตริย ์ ปั จจุบนได ้มีการก่อสร ้างหมูพระทีนั่งที่      ั                     ่    ่
         เคยถูกทําลายขึนมาใหม่ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคูกบพลับพลากลางนํ้ า เคียงเฮวรู ทีซงเคยเป็ นท ้องพระโรง
                     ้                              ่ ั                        ่ ึ่
         ออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สําหรับต ้อนรับแขกบ ้านแขกเมืองนํ าท่านชม ศูนย์โสมซึงรัฐบาลรับรองคุณภาพ                    ่
         ว่าผลิตจากโสมทีมอายุ 6 ปี ซ ่ ี       ึงถือว่า เป็ นโสมทีมคณภาพดีทสด ชมวงจรชีวตของโสมพร ้อมให ้ท่านได ้เลือกซือ
                                ่             ่ ี ุ             ี่ ุ   ิ                             ้
            ่ ี ุ           ี่ ุ
         โสมทีมคณภาพดีทสดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู ้ใหญ่ททานรักและนับ                             ี่ ่
         ถือ
  ่
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไก ต น โสม เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพต ้นตํารีบชาววัง เสิรฟในหม ้อดิน
                                                 ่ ุ๋                                    ์
     ท่ามกลางนํ้ าซุปทีกําลังเดือดพล่านคัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลียงจนอายุได ้ 45 วัน นํ ามาทําความสะอาดควัก
                  ่                                              ้
        ่                      ่
     เครืองในออกจนหมด แล ้วนํ าเครืองยาจีน อาทิ เกาลัด , เก๋ากี้, พุทราจีนและรากโสม พร ้อมด ้วยข ้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่
     แล ้วผ่านการตุนจนได ้ที่ เนือไก่ลอนจนสามารถรับประทานได ้อย่างสะดวกเพิมรสชาติด ้วยเส ้นก๋วยเตียวแบบเกาหลี เกลือ และ
               ๋            ้  ่                                  ่           ๋
     พริกไทป่ น
                                                     ่ ้
     นํ าท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็ นทีตัง Seoul Towerพิเศษ!!มอบกุญแจคูรัก ให ้กับทุกคู่ นํ าไป                    ่
            ่ ่              ้             ่
     คล ้อง “ซีงเชือกันว่าถ ้าใครขึนมาคล ้องกุญแจทีหอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิงไป คูรักคูนันจะไม่มใครมา              ้       ่    ่ ้       ี
                   ่
     พรากจากกันได ้ชัวนิรันดร์” มีเวลาอิสระให ้ท่านเดินเล่นหรือช ้อปปิ้ งตุ๊กตา Teddy Bear ทีน่ารัก(ไม่รวมค่าลิฟต์และค่า         ่
     เข ้าTeddy Bear)
                                    ่ ี่ ี ิ   ้           ้
       ช ้อปปิ้ งสินค ้าปลอดภาษี ท ี่ ดิวตีฟรี (Duty Free Shop)ทีนมสนค ้าชันนํ าให ้ท่านเลือกซือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ
                         ้
              ้       ่        ิ
       นํ้ าหอม เสือผ ้าเครืองสําอาง กระเป๋ า นาฬกา เครืองประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึงเดิม
                                  ่                          ่
                              ่                     ั
       เป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ทีทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนได ้มีการพัฒนา และบูรณะ
                ้ ึ้                ่          ่ ี
       คลองแห่งนีขนมาใหม่ ทําให ้กรุงโซลมีคลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตร ทีมแต่นํ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลาก
            ี่             ั                        ่
       พันธ์ทกําลังแหวกว่ายไปมา ปั จจุบนโครงการชองเกชองได ้กลายเป็ นสถานทีจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดง
                                              ้         ่
       ศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทังสองฝั่ งคลอง ทีในยามคํ่าคืนจะเต็มไปด ้วย
       แสงสีสวยงามน่าชม
 ่
คํา     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภ ัตตาคาร
       พิเศษ+++ได ้เวลานํ าทุกท่านชมโชว์ Drum Cat Show เป็ นโชว์การตีกลองและเล่นเครืองดนตรีสากลอย่าง    ่
       มหัศจรรย์และสนุกสนานเป็ นการแสดงใหม่ลาสุด ของบรรดาสาวๆ สวยสุด เซ็กซี่ หรือFANTA STICK SHOWสุดยอด
                               ่
               ่                       ่          ่
       การแสดงทีผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่วาจะเป็ นดนตรีเครืองสาย อาทิฟรุต ไวโอลิน ซอ และกา
       ยากึม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก มีเวลานํ าท่านช ้อปปิ้ งย่าน ตลาดเมียงดง
                                               ่
       (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต ้องการทราบว่าแฟชันของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก ้าวลํ้านํ าสมัย
                      ่             ่      ้      ่          ่
       เพียงใดท่านจะต ้องมาทีเมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค ้าวัยรุน อาทิ เสือผ ้าแฟชันแบบอินเทร์น เครืองสําอางดังๆ ของ
                                         ่
       เกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช ้อปปิ้ งอีกรูปแบบหนึง ซึงเมียงดงแห่งนีจะมีวัยรุนหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัว
                                       ่           ้  ่
                                ้
       กันทีนกว่าล ้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซือหาสินค ้าได ้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดืมกาแฟในคอฟฟี่ ช ้อป
          ่ ี่                                            ่
                  ี่ ี่
       สไตล์เกาหลีทนได ้เช่นกัน...
 ่
ทีพ ัก    Victoria Hotel or Co-op Hotelor Urban Boutique Hotelหรือเทียบเท่า

   ่ ้
ว ันทีหา          HERB SHOP -AMETHYST- ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ                    (B/L/-)
เชา ้    รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร
      นํ าท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร( Korea Herb Shop)ใหม่ลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรียบร ้อยแล ้ว เป็ น
                                      ่            ์
      สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม ้ทอง มีรสเปรียว ดีสําหรับบุคคลทีนยมดืมชา กาแฟ
                                           ้     ่ ิ  ่
                                       ่      ่ ่
      นํ้ าอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล ้างสารพิษทีตกค ้างหรือไขมันทีสะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต
                           ้ ่        ่
      ช่วยให ้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึนซึงยังส่งผลดีตอสุขภาพร่างกายของท่านเอง ได ้เวลานํ าท่านชม โรงงาน
      พลอยสีมวง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมวง พลอยแห่งสุขภาพและนํ าโชค โดยมีตงแต่ส ี
            ่                              ่            ั้
                  ่          ์           ้    ่
      ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน์ มีเสน่หเย ้ายวนใจพลอยนีจะงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหูและสร ้อย....
  ่
เทียง ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
           ้        ่
      จากนันนํ าท่านเดินทางสูสนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงิน
                      ่            ้
      วอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึงท่านสามารถเลือกซือสินค ้าพืนเมืองเป็ นการส่งท ้าย
                                         ้
      ก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมีซ    ่ ินราเมียน อูด ้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต
          ้   ่       ุ๋
      นํ้ าจิมหมูยางเกาหลี ไก่ตนโสมสําเร็จรูป ผลไม ้ ในราคาพิเศษ
              ่
1700 ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยเทียวบินที่ ่        8B 867
2100 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ


ราคาท ัวร์รวม
           ่       ่                   ่ ่      ่
      ค่าตั๋วเครืองบินตามทีระบุในรายการ ไป-กลับพร ้อมคณะ กรณีอยูตอต ้องเสียค่าเปลียนแปลงตั๋ว
      ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีม ี  ่
               ้     ่              ่ ่
      ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ / ค่าเข ้าชมสถานทีตางๆ ตามรายการ
         ่
      ค่าทีพักระดับมาตรฐาน พักห ้องละ 2 ท่าน
                   ่
      ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ / ค่านํ้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
      ค่าหัวหน ้าทัวร์ผู ้ชํานาญเส ้นทาง นํ าท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ
                               ่
             ั ิ                          ่
      ค่าประกันอุบตเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

ราคาท ัวร์ไม่รวม
                         ่
    ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท ้องถินท่านละ20 USD หรือ 20,000 วอนต่อท่านตลอดทริป
    ค่าใช                           ่
         ้จ่ายส่วนตัวอาทิคาทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สวนตัว, ค่าซักรีด, มินบาร์ในห ้อง, รวมถึงค่าอาหารและ
                  ่                          ิ
       ่    ่ ่ ั่  ่                ่  ่                  ่
    เครืองดืมทีสงเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต ้องการสังเพิมกรุณาติดต่อหัวหน ้าทัวร์แล ้วจ่ายเพิมเองต่างหาก)
            ู   ่         ่ ่
    ค่าภาษี มลค่าเพิม7%และภาษี หักณทีจาย3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
                    ่
    ค่านํ้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ20กก.)
        ่
    ค่าวีซาสําหรับพาสปอร์ตต่างด ้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ1)พาสปอร์ต2)ใบประจําตัวคนต่างด ้าว3)ใบสําคัญถินทีอยู4)  ่ ่ ่
                                      ้                     ่  ่
    สําเนาทะเบียนบ ้าน(ถ ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ ้ามี) 6)รูปถ่ายสี2นิว2รูปแล ้วทางบริษัทฯจะเป็ นผู ้ดําเนินการยืนวีซา
                                                       ่
    ให ้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด ้าวเจ ้าของหนังสือเดินทางต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออก
    ด ้วยตนเองก่อนจะยืนวีซา) ่  ่
   หมายเหตุ
                ์                      ี่                ่
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 15 วัน ในกรณีทไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 15 ท่าน ซึง
                   ื         ้       ื่
   ในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคนเงินให ้ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให ้ถ ้าต ้องการ
       ่               ่        ่
   เทียวบินราคาและรายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
   เดินทางเป็ นสําคัญ
         ื                  ้  ้               ้ ี ุ
   หน ังสอเดินทางต้องมีอายุเหลือใชงานไม่นอยกว่า6เดือนและบริษ ัทฯร ับเฉพาะผูมจดประสงค์เดินทางเพือ     ่
          ่
   ท่องเทียวเท่านน   ั้
                       ้ ้
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การ
               ี่ ่                     ่               ่
   ก่อจลาจลหรือกรณีททานถูกปฏิเสธการเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองหรือเจ ้าหน ้าทีกรมแรงงาน
     ้               ่    ่
   ทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
                        ้ ้
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เทียวบางรายการ , ไม่ทาน
                                               ่
   อาหารบางมือเพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
           ้
   เดินทางแล ้ว
                       ้ ้       ่                  ั ิ
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบตเหตุทเกิดจาก  ี่
   ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง  ่
        ่                  ี่ ่               ่
   ตั๋วเครืองบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษกรณีททานไม่เดินทางพร ้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลือนวันหรือคืนเงินได ้
      ่            ่ ้                             ่
   เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วาทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือนไขข ้อตกลงต่างๆที่
             ้
   ได ้ระบุไว ้แล ้วทังหมด


      ู้     ่                      ั้
ในกรณีผเดินทางไม่ผานการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทงประเทศไทยและเกาหลี
     ่        ่ ่
 อ ันเนืองมาจากการกระทําทีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง
    ู              ื่                 ื  ้ ่
 ไม่ถกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอนๆ ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบและไม่คนค่าใชจายต่างๆ
          ่         ็               ั้
         เนืองจากการเดินทางเปนการเหมาจ่ายก ับต ัวแทนบริษ ัทนนๆเงือนไขการสํารองทีนง
  ่       ่ ่ั
•  กรุณาจองล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 5,000 บาท
•   ่
   สวนทีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 1 4 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
      ่        ่                    ้
   อัตโนมัต ิ
•  กรณี ยกเลิกการเดินทาง
                                  ้
   • แจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทังหมด
   • แจ ้งล่วงหน ้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 3,000บาท
                                 ้
   • แจ ้งล่วงหน ้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทังหมดท่านละ 5,000บาท
   • แจ ้งล่วงหน ้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
                                     ี
   • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข ้าเมือง จะไม่มการคืนเงินทงหมด ั้
         ่               ึ่
   กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ
          ่                     ้ ้ ่     ี  ้   ่
   จะทําการเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีทานจะต ้องเสยค่าใชจ่ายทีไม่สามารถเรียกคืน
   ได ้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 5,000– 10,000 บาทและอืนๆ ่

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: korea
Stats:
views:28
posted:12/4/2012
language:
pages:4
Description: Travel in Korea