Docstoc

tebawi

Document Sample
tebawi Powered By Docstoc
					           ÊUÄdŠ w UO½UD¹dÐ WOÃËR Ä
          ÁdOBÄ d¹dIð sÄ wMOD KHë VFAë
ÍËU³ODë nODKë b³Ž —u²Âbë

ozUŁuë s?Ä ¨W¹e?OK−½ù« W??GKë w q _UÐ t?²??F?{Ë Ícë ¨‰U?I??Lë «c¼ …œU?Ä XBK ??²?Ý«
…—«“uà W¹d? ë ‚«—Ë_« vKŽ qL?²?A¹ u¼Ë ¨ÊbMà w åW?ÄU?Fë  ö?−? ë V²JÄò w Wþu?H?×?Lë
          ÆV¹dÁ bNŽ cMÄ ô≈ UNMŽ ÃdH¹ rà w²Ã«Ë ¨WO½UD¹d³Ã« …—«“uë WÝUz—Ë WOł—U ë
 U¹ôuë XKšœ ¨ÂUFë pÖ wH ∫vÃË_« W?OLÃUFë »d×ë a¹—Uð w UÎ LÝUŠ UÎ ?ÄUŽ ±π±∑ ÂUŽ ÊUÂ
…—u¦Ã« ‰UF²?ý« W−O²½ W¹dBOIë UO?ÝË— UNMÄ X³× ½« ULMOÐ ¨¡UHK×ë V½Uł vÃ≈ »d?×ë …bײLë
WÄUŽ ‰U?Ĭ `²HðË »d×ë ÁcNà W?F¹dÝ W¹UN½ l{Ë w sOŁb×?ë s¹c¼ ö r¼UÝ bÁË ¨WO?HAK³Ã«
UL? ¨å…dAŽ lЗ_« ◊U?IMëò Êu K¹Ë wJ¹d?Ä_« fOzdë ZÄU½dÐ ”UÝ√ vKŽ W?OLKÝ W¹u? ð —«dÁSÐ
WNł sÄ »dFë sOÐ rOEŽ r?¼UHð ¡uÝ ÁU¹UMŁ w UNMÄ UOÝË— ÃËdšË »d?×ë UJ¹dÄ√ ‰ušœ qLŠ
—«dÝ√ `?C vÃ≈ œb?−ë UO?ÝË— ÂUJŠ —œUÐ bI? ÆÈdš√ W?Nł sÄ U? ½d Ë U?O½UD¹dÐ sÄ q sOÐË
 UJK²L?Ä sÄ WOÐdFë  U¹ôuë U ?½d Ë UO½UD¹dÐ ¨U¼UC?²ILÐ ¨XLÝU?Ið w²Ã« uJOÐ fJ¹UÝ WO?ÁUHð«
`C ÀbŠ√ –≈ ¨dýU?³Lë dOžË dýU³Lë U¼–u?H½ oÞUMÄ sL{ U¼U²KFłË WO½UL?¦Fë W¹—uÞ«d³Ä_«
wMÞuë rNÃöI²Ý« qOMà rN×ÄUDÄ XAF²½« s¹cë »dFë sOÐ Èd?³Â WFO− WOÁUHðô« Ác¼ —«dÝ√
V¹c?Að w Êu K¹Ë fOzdë —UJ √ X?L¼UÝ U?L ¨W?Oëd³?OKë Á¡œU³?Ä wJ¹dÄ_« fOzdë Êö?Ž≈ dŁ≈
d¹dI?ð oŠò Í√b³Ä ¨i?CÄ vKŽ ¨U²?K³Á ÊU²?Kë UL¼Ë ¨W¹—U?LF²?Ýô« U ½d? Ë UO½UD¹dÐ  UD?D Ä
     ÆËbFë sÄ WBK ² Lë oÞUMLë ŸU{Ë√ XÐ w dEMë bMŽ åÂuJ×Lë WI «uÄòË ådOBLë
UOÝË— XFÝ vÃË_« vLEFë »d×ë  √bÐ UL?ÃUŠ t½√ ¨Êü« lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ ¨ÎU ËdFÄ  UÐ bIÃ
wI?OC?ÄË ‰u³½U?²Ý« rCÐ U?N?³ÃUDLà ¨U ½d? Ë UO?½UD¹dÐ ¨UN?O²?HOK?Š sÄ q —«dÁ≈ vÃ≈ W¹d?BO?Ië
¨UO?ÝË— Èbà U ½d XF?Ý pÖ vKŽ WI «u?Lë XLð UÄbMŽË ¨UNðUJK²?LÄ vÃ≈ —uH?Ýu³Ã«Ë qO½œ—bë
’uB Ð  UEH×?²Ã« iFÐ  bÐ√ UOÝË— Ê√ bOÐ ¨U¹—uÝ w WO ½dHë lÄUDLÃU?Ð UN «d²Ž« XÃU½Ë
sÄ  UMOLD𠨻d×ë q³Á v²Š ¨XIKð bÁ U ½d X½UÂË ¨W U ë WOM¹bë UN²OL¼√ wŽ«bÐ sOD K
sJÃË ¨WO½UL?¦Fë W¹—uÞ«d³Ä_« sÄ «Î ¡eł Ác¼ XKþ U?LÃUÞ UNKÄUJÐ U¹—u Ð UNŁ«d²?« ÂbFÐ UO½UD¹dÐ
XOEŠ UÄbM?ŽË ¨UOÝË—Ë U? ½d Ë UO½UD¹dÐ b?{ »d×ë W?O½UL¦?Fë W¹—uÞ«d³?Ä_« XKšœ UÄbMŽ
qO½œ—bë wI?OC?ÄË ‰u?³½U²?Ý« w W?OL?OKÁ_« U?N³ÃUDLÐ ¨ÎU?O?LÝ— ¨U?N?O²?HOKŠ ·«d?²?ŽUÐ UO?ÝË—
 U¹ôuë w ¡UHK×ë s?Ä q `ÃUBÄ sO?OFðË b¹b×ð d?Ä√ w UO½UD¹dÐ U ½d? X×ðU ¨—uH?Ýu³Ã«Ë
Ê√ WEŠö?Ä lÄ ¨t½√ ¨œb?Bë «cNÐ ¨U?O½UD¹dÐ »«u?ł ÊUÂË ¨W?O½U?L¦?Fë W¹—uÞ«d?³?Äúà W¹uO?Ýü«
UOÂdð ÊUDKÝ d ×M¹ UÄbMŽò ∫t½√ WO½UD¹d³Ã« WÄuJ×ë  —dÁ ¨bFÐ —uK³²ð rà åWOLOKÁ_«  UFKD²Ã«ò
w WKI² ?Ä WOÄöÝ≈ WO?ÝUOÝ …bŠË ¨ÂöÝù« `ÃU?Bà ¨qJA²ð Ê√ bÐ ô ¨ozUCLÃ«Ë ‰u?³½U²Ý« sŽ
bÐ ô sJÃË ¨WOÐdFë …d¹e−ë rCðË ¨WÝbILë sÂUÄ_« ¨‰U×ë WFO³DÐ ¨U¼dIÄ ÊuJOÝË ¨dš¬ ÊUJÄ
                      ÆåpÖ V½Uł vÃ≈ tLCð Ê√ wG³M¹ UÄ vKŽ oH²½ Ê√Ë
W?ÝU??O? ë Ác¼ W?ÃôœË a¹—Uð WEŠö?Ä r?N?Lë sÄË ¨±π±µ ”—U??ÄØ—«–¬ d?N?ý w «c?¼ ÊU?Â
                      ≠±≠
¨±π±µ ÂU?F?ë sÄ oŠô XÁË w Êu¼U??LJÄ  ö?Ý«d??Ä U?N?? ¹—Uð w XI??³?Ý w²?ë W?O½UD¹d??³Ã«
bIà ¨±π±∑ ÂU?Fë w —uHKÐ bŽËË ¨±π±∂ ÂU?Fë w uJOÐ ≠ fJ¹UÝ WO?ÁUHðUÐ Xłuð w²Ã«  U{ËU?HLëË
WO?ÄöÝ≈ WOÝU?OÝ …bŠËò —U³?²Žô« sOFÐ …c?š¬ ¨¡bÐ Í– ∆œUÐ ¨WO½UD¹d³Ã« W?ÄuJ×ë œË«dð X½UÂ
oÞUMÄ vKŽ dDO? ðË ¨©ÎUC¹√ ”b?Ië U?LЗˮ WM¹bLÃ«Ë WJÄ ‰u?Š eÂd?L²ð W?OÂdð d?Ož åWK?I²? Ä
WO½UD¹d³Ã« WÄuJ×ë ÊUOÐ w ¨XÃb³²Ý« «–≈Ë ¨d¹bI?ð qÁ√ vKŽ WOÐdFë …d¹e−ë ¨tKLAð ULO ¨qLAð
wÝUO? ë ‰öI²Ýô« ŸuMà …œb?×Ä …—uBÐ Xłdš åW?OÐdŽò WLKJÐ åWO?ÄöÝ≈ò WLK ¨tOÃ≈ —U?ALë
u¼ sO²ÃU×ë sOÐ b?OŠuë ‚dHÃ«Ë ¨±π±µ uOÃu¹Ø“uLð w ¨»dFë rÝUÐ ¨WJÄ n?¹dý tÄËd¹ ÊU Ícë
WÄu?J×ë sJð rà sJÃË ¨WO?LOKÁù« œËb?×ÃUÐ oKF²?¹ ULO? Ϋb¹b×?ðË WÁœ d¦?Â√ ÊU WJÄ n?¹dý Ê√
                      ÆWOCIë Ác¼ w X³Ã« sÄ bFÐ Xžd bÁ WO½UD¹d³Ã«
jDš lÄ ÎUI? «uð qÁ√ —uN?ý WFЗ√ WЫdÁ b?FÐ sO ?Š n¹dAë  UŠd?²I?Ä  bÐ ¨Ê–≈ ¨«–ULK
w ¨WOM¹œ X OÃË ¨WOÄuÁ sO Š n¹dAë  UŠd²IÄ X½U bIà øÎUH½¬ —uÂcLë WO½UD¹d³Ã« WÝUO ë
q³I?² ?Là W³? MÃUÐ VŽUB?Ä oK ð Ê√ w qÁ√ ‰UL?²Š« vKŽ U¼U¹UMŁ w ÍuD?MðË ¨U¼UM³ÄË U?NðœUÄ
w åWOÐdFë …—u?¦Ã«ò ÊöŽ≈ bMŽ ¨bFÐ UL?O sO³ð UL? ¨–≈ ¨UNÐ w½UL¦Fë ÊUDK ë V?ÃUDÄË W ö ë
…—u¦Ã« «Ëd³²Ž«Ë ¨wŽd?Aë WHOK ë t²HBÐ ÊUDK ë lÄ bMNë uLK ?Ä nÞUFð ±π±∂ uO½u¹ØÊ«d¹eŠ
vKŽ √dÞ Ícë ‰u?×?²Kà w ?Ozdë V³? ë sJ?¹ rà «c¼ Ê√ b?OÐ ¨WO?Äö?Ýù« …b?Šuë vKŽ ÎU?łËd?š
ÂUL?²¼« VB½« bIà ¨åWOÐd?Fë …—u¦Ã«ò  U¹Už vÃ≈ U?O½UD¹dÐ …dE½ WOł«Ëœ“≈Ë ¨W?O½UD¹d³Ã« WÝU?O ë
¨UOÂdð b?{ wÐd×ë œuN−?Lë d UMŽ sÄ dBMF åW?OÐdFë …—u¦KÃò UNðdE½ w wÝU?Ý_« UO½UD¹dÐ
w »dFë w½U?Ä√ oOI×ð wÃU²ÃUÐ j³?Š√Ë ¨rz«œ w½UD¹dÐ ≠ wÐdŽ r¼UHð oO?I×ð ’d b ? √ UÄ Ê≈
ÊU ¨W?OÂd?²Ã« …dDO ë q×?Ä XKŠ ¨WO? ½d Ë√ W?O½UD¹dÐ …dDO à r¼—U¹œ ÷d?ŽË ¨‰öI?²Ýô«
t½√ „—b½ ¨q¹uDë sÄeë «c¼ ¡UCI½« bFÐ UNO sFL²½ UÄbMŽ ¨w²Ã« d UMFë sÄ WDЫd²Ä WŽuL−Ä
W?Žu?L−?Lë Ác¼Ë ¨U?N?ÄU?Ä√ ·u?Áuë vKŽ …—œU?Á X½U? ¨XÁuë pÖ w ¨÷—_« vKŽ …u?Á sÄ U?Ä
lÄUDLÃ«Ë ¨W?O½UD?¹d³?ë W¹—uÞ«d?³Ä_« `?ÃUB?LÃ«Ë ¨U? ½d? lÄU?DÄ w¼ d? UMFë sÄ WDЫd?²?Lë
        Æs¹c UMë sOO½UD¹d³Ã« sOOÝUO ë Èbà ¡U¹dÃ«Ë WOIODMÄËdë sÄ jOKšË ¨WO½uONBë
kHײë ¡«—Ë X½U U¹—u?Ý w U ½d VÃUDÄ Ê√ Êu¼ULJÄ  öÝ«dLà WI?OÁbë …¡«dIë dNEðË
ÊUŽdÝ –≈ ¨sO Š n¹d?Aë  UŠd²IÄ w  œ—Ë w²Ã« WOOOKÁù« œËb?×ë ‰uŠ w Ozdë w½UD¹d³Ã«
ÊUM³Ã UN?O ULÐ UNKÄUJÐ W?O «dG−ë U¹—u?Ý U¼–uH½ WIDMÄ qL?Að ÊQÐ X³ÃUÞ bÁ U ½d Ê√ sO?³ð UÄ
‚«dFë w UOÂdð WЗU×Ä w w Ozdë ¡VFë ¨czbMŽ ¨qLײð X½U w²Ã« UO½UD¹dÐ sJÃË ¨sOD K Ë
ÊUŽdÝ ¨‚«d?Fë w ’Uš l{uÐ ÿUH²?Šöà  UDD Lë iFÐ UN¹bà X½U U?L ¨U¹—uÝ »uMłË
UJŽ ZOKš vÃ≈ cHMÄ sOÄQð w W?Ä—UFë W³ždë vÃ≈ À«d²Âô« ÂbŽË …ôU³?Äöë nÁuÄ sŽ XÃu×ð UÄ
                             ÆtOÃ≈ w{—√ dLÄË jÝu²Lë d׳ë vKŽ
VÃUDLÃ«Ë lzU?Áuë Ác¼Ë ¨sOD K w WO? UIŁË W?OM¹œ `ÃUB?Ä U ½d? Ë UOÝË— sÄ q?Jà ÊUÂË
U?OÝË— VÃUDÄ ŸU?³?ý≈ bFÐ ¨X?CÁ w²Ã« uJOÐ ≠ f?J¹UÝ W?O?ÁUHðô …–U?Aë œuM³Ã« WKŽ w¼ …–U?Aë
sOÐ Èd?³Jë U¹—uÝË ‚«d?Fë w WOÐd?Fë  U¹ôuë rO? I?²Ð ¨UO?Âdð sÄ Èdš√ W?Nł w W?OL?OKÁù«
sOÐ t½QA?Ð  «—ËUAÄ ¡«d?ł≈ bFÐ UN?O ÂUI?¹ wÃËœ ÂUEMà ÎU³½Uł sO?D K XIÐ√Ë U ½d Ë U?O½UD¹dÐ
WO?ÄöÝù«Ë W?O×O? Lë W?OM¹bë `ÃUB?Lë Ê√ vKŽ dO?š_« bM³Ã« «c¼ ‰b¹Ë ¨WJÄ n¹dýË ¡U?HK×ë
                               ÆY׳ÃUÐ sOðd¹bł Uðd³²Ž« UL¼bŠË
                      ≠≤≠
 ¨Ác¼ `ÃUBLë W³OÂdð d UMŽ sÄ ¨qÁ_« vKŽ ¨s¹d?BMFÐ sOO½uONBë  UFKDð XÄbD « bÁË
 ÊuO½uONBë ÊU bÁËÆ…—u¦Ã« q³Á WOÝËdë `ÃU?BLë V½Uł vÃ≈ ¨WO ½dHÃ«Ë WOÐdFë `ÃUBLë UL¼Ë
 ΫœbAð W?Ž—UB²?Lë d UMFë Ác¼ qÁ√ lÄ nÃU×?²Ã« vÃ≈ uFÝ U?ÄbMŽ ¡U¼bë sÄ …dO³? Wł—œ vKŽ
  w²Ã« WO½UD¹d³Ã« W¹—uÞ«d³Ä_« `ÃUBLë lÄ nÃUײë vÃ≈ ¨pÖ vKŽ ¡UMÐ ¨uN−ðU ¨ÊuO½UD¹d³Ã« r¼Ë
  ÊU? bÁË ¨U?NMŽ ŸU b?Ã«Ë f¹u ë …UMÁ W¹U?L?×à W¹—Ëd{ …b?ŽUI? U?NÐUFà qO? ð sOD K X½U?Â
  sÞË ¡UA½SÐ w½UD¹dÐ ·«d?²Ž« vKŽ ‰uB×Kà r¼U?F Ä w ¨ÊuN?ł«u¹ rN½√ Êu—b¹ ÊuO½u?ONBë
  q¼U−²Ð «u “Uł rNMJÃË ¨¡U¹uÁ√ sO ? UMÄË …b¹bý W{—UFÄ ¨sOD K w W¹œuN¹ WÃËœ Ë√ ÍœuN¹
  iGÐ ¨¡U?Oý_« lÁ«uà Œ—UB?ë rNK¼U−ð w¼ U?NOKŽ «u?ÄbÁ√ …dÄU?IÄ rEŽ√ X½U?ÂË ¨UN?FO?Lł Ác¼
  ÊUJÝ sÄ W?I?ŠU ë W?O?³ÃU?Gë Ê√ u¼Ë ¨…œd?HMÄ Ë√ WF?L?²?−Ä vLEF?ë ‰Ëbë Á—dIð U?L?Ž dEMë
  WOÄuIÃ«Ë W?O UI¦Ã«Ë WOM¹bë r¼—Ëcł —u?Gð Ícë sOO×O LÃ«Ë sO?LK Lë »dFë sÄ r¼ sOD K
  sÄeÐ tK³?Á qÐ ¨V × wÐd?Fë `²Hë cMÄ f?Oà …b¹bŽ ÊËdÁ Èb?Ä vKŽË ¨œö³Ã« WÐdð w UÎ ?IO?LŽ
                                              ÆbOFÐ
  Ác¼ q rž— ¨ Êu?×KH¹ sO?O½u?O?NB?ë XKFł w²?ë  U Ðö?Lë œd?Ý ÷d?F?Ä w UM¼ UM ÃË
  U¹«e?LÐ sO?O½UD¹d?³Ã« W?ÝU? ë —U?³? ŸUMÁ≈ w ¨rNðU?FKDð d¼u?−à W?C?ÁUMLë ŸU?{Ë_«Ë ·ËdEë
  w sOO½u?ONB?ë ÕU−½ dŁ≈ t½√ ‰uIÃUÐ WÃU?−Fë Ác¼ w wH?²J½Ë ¨w½uON?Bë ≠ w½UD¹d³Ã« nÃU?ײë
  „—U?Ä dO? ë «b¹ XIKÞ√ rN?³½Uł vÃ≈ —u?HKÐ WO?ł—U ?ë d¹“ËË Ã—uł b¹uà ¡«—“uë fOz— V ?Â
  l{uà  U³Oðd?²Ã« ¡«dł≈ w ¨uJOÐ ≠ fJ¹UÝ WO?ÁUHð« wF{«Ë bŠ√Ë dšU ë w?IODMÄËdë ¨fJ¹UÝ
  u×?½ qLF¹ Ê√ t? H½ ×u?ł b¹uà tOKŽ —U?ý√ bÁË ¨oO?³D²Ã« l{uÄ rN?²DšË sOO½u?ON?Bë …dJ
  U? ½d? sÄ q  U?F?KDðË sO?O½u?O?N?Bë »—P?Ä sOÐ o?¹u?H?²ÃUÐ Âu?I¹ Ê√Ë ¨åW?O½UD¹dÐ s?OD K ò
                                           ÆÊUJOðUHëË
  ÍcÃ«Ë dONAë —uHKÐ bŽË ¨±π±∑ d³L u½Øw½U¦Ã« s¹dAð w ¨WO½UD¹d³Ã« WÄuJ×ë  —b √ UÄbMŽ
  w ‰«“ UÄ œö³Ã« nB½ ÊU? sOD K w œuNOKà wÄuÁ sÞË fOÝQð …dJ vKŽ U?NHDŽ sŽ »dF¹
  dÐu²Â√؉Ë_« s¹dAð w »dFKà Êu¼ULJÄ bŽË Ê√ ¨pÃcÂË ¨ÎUO½u½UÁË ÎUOFÁ«Ë WO½UL¦Fë …œUO ë qþ
  w rð Ícë ‚UHðô« w Ë ¨¡UM¦²Ý« U¼bF³²? ¹ rà t½S ¨UNKÄUJÐ sOD K Ϋ—UNł sLC²¹ rà Ê≈Ë ¨±π±µ
  —ËUA²Ã« bFÐ UNO wÃËœ ÂUE½ WÄUÁù ÎU³½Uł sOD K XOIÐ√ U ½d Ë UO½UD¹dÐË UOÝË— sOÐ ±π±∂ ÂUŽ
  sÞË ¡UA½ù U¼cO³×ð sŽ UO½UD¹dÐ ÊöŽ≈ ÊU ¨‰«uŠ_«Ë ·ËdEë Ác¼ ¡u{ w Ë ¨WJÄ n¹dý lÄ
  w cšQð Ê√ ÎUÄUð ÎôUH?ž≈ XKHž√ UN½√ –≈ ¨ÎU×{U ÎU?OÁöš√Ë ÎUOÝUOÝ QDš sOD K? w œuNOKà wÄuÁ
  hK Lë U?NHOKŠ sŽ pO¼U?½ ¨rNzULŽ“ sÄ Í√ …—U?A²Ý« Ë√ »dF?ë sOD K ÊUJÝ dÄ√ ÊU³? ×ë
                                          ÆWJÄ n¹dý
UÎ IÐU?Ý bMNë w pKLë VzU½u¼Ë ¨c¾½¬ sOO½UD¹d?³Ã« sOÃËR Lë sOÐ ÁbŠË ÊË“d? œ—uKë ÊUÂË
  ÍuDM¹ w²Ã« Í“UG?LÃ«Ë sOÄUCLë bMŽ XÁuë iFÐ nÁuð Ícë ¨»d?×ë …—«“Ë w “—U³Ã« d¹“uëË
  ÎUðU¾² « bŽuë «c¼ ¡UDŽ≈ Ê√ w WO½UD¹d³Ã« …—«“uë w t²AÁUMÄ W Kł ¡UMŁ√ ÎUMO³Ä ¨—uHKÐ bŽË UNOKŽ
  ŸUL²ł ô« l?zUÁË q−Ý w œ—Ë UL³ ?Š ‰UÁ bI ¨WOÝUÝ√ W?OÐdŽË WOÄöÝ≈ `ÃUB?Ä ‚uIŠ vKŽ
  sOLK ?Lë sOOÃU×ë ÊUJ ë W?O³Kž√ sÄ hK ²Ã« Õd?²I¹ Ê√ qIF¹ nO?Âò ∫±π±∑ر∞Ø¥ w Èdł Ícë
  w sOLO?ILë œuNOKà W¹ËU? ²Ä WOM¹œË WO½b?Ä ‚uIŠ sOÄQð Ê√ Èd¹ u¼Ë ÆåørNK×?Ä œuN¹ ‰öŠ≈Ë
  d?Ä√ò u¼Ë ¨lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ sOD K v?Ã≈ œuN?Oë …œU?Ž≈ vKŽ qL?Fë sÄ qC? √ WÝU?O?Ý sOD K
                       ≠≥≠
sÄ UNÐ ÊQ?ý WÃö−ë VŠU WÄuJ×à ÊuJ¹ ô√ wG?³M¹ w²Ã« WOHÞUFë W?OÃU¦Lë d¼UEÄ sÄ Ád?³²F¹
                                         ÆåbOFÐ Ë√ V¹dÁ
`{Ë√ ¨±π±∑ر∞Ø≤∂ w Wš—R?Ä …—«“uë vÃ≈ UNÄbÁ …d?ÂcÄ w ÁdE½ WNłË ÊË“d? —uKÐ bÁË
WKJALë vÃ≈ dO?A¹Ë ¨WO×O? LÃ«Ë ÂöÝù« UO½œ w ”bIë WM¹b?Ä UNK²×ð w²Ã« W½UJLë ¡ö−Ð U?NO
sÄ Êu?OKÄ nB½ vKŽ b¹e¹ U?Ä „UM¼ b?łu¹ò ∫‰u?I¹ –≈ —u?HKÐ bŽË U?N?OKŽ ÍuDM¹ w²Ã« W?O½U? ½ù«
»U?×? √ r¼Ë ¨ÂU?Ž ±µ∞∞ WЫd?Á cMÄ œö?³Ã« r¼œ«b?ł√Ë r¼ «uMÞu?²?Ý« b?ÁË ÆÆsO¹—u? ë »d?Fë
¡ôR¼ v{d¹ sÃË ¨W¹Ëd?Ië  U?F?L?²?−L?Ã«Ë Êu¹œdH?ë ÊuÂö?Lë U?N?²?OJKÄ rÝU?I?²¹ w²Ã« ÷—_«
sOÐUDŠ œd?−Ä «u½uJ¹ Ê√ Ë√ œu?NOë s¹d?łUN?LKà UN?LOK ?²Ã rNMÄ UN?Ž«e²½«Ë rN?O{«—√ …—œU?BLÐ
                                          ÆårNÃ sOzUIÝË
tLN?H¹ UÄ t H½ —uHKÐ `{Ë√ dÐu²?Â√؉Ë_« s¹dAð ≥± a¹—U²Ð WO½UD¹d³Ã« …—«“uë ŸU?L²ł« w Ë
Ë√ W?OJ¹dÄ_« Ë√ W?O½UD¹d?³Ã« W¹U?L×ë ‰UJý√ s?Ä ÎöJý wMF¹ ÆåÍœuN?¹ wÄuÁ sÞËò d?O?³F?²Ã« sÄ
wð«cë rN öš  UÄu?IÄ ¡UMÐ tà `O²ð WO U  öON? ðË o «dÄ UNKþ w œuNOKà d u²?²Ý UL¼dOž
Î
özuÄË WOÄuIë W UI¦Kà wIOIŠ eÂdÄ b?Ž«uÁ WOŽUMBÃ«Ë WOŽ«—eÃ«Ë W¹uÐd²Ã«  U ÝRLÃUÐ ÊuÝdO
 –≈ ¨V¹dÁ b?Ä√ w WKI²? Ä W¹œu?N¹ WÃËœ fOÝQð vKŽ …—Ëd?CÃUÐ ÍuDM¹ ô u¼Ë ¨WO?ÄuIë …U?O×KÃ
           Æå…œuNFLë wÝUO ë —uD²Ã« WM à UÎ I Ë w−¹—b²Ã« —uD²Ã« vKŽ dÄ_« «c¼ nÁu²¹
 w Ϋ“d³?Ä ÎUC¹√ ÊU? tMJÃË ¨Õu{uÐ —u?Ä_« ÷dŽ vKŽ …—b?IÃUÐ l²L?²¹ ÊU —u?HKÐ Ê√ V¹— ô
 sL{ ¨vŽœ« ±π±∑ر∞Ø¥ w ¡«—“uë fK−?Ä ŸUL²ł« wH ¨`{U? qJAÐ UNN¹uAðË ozU?I×ë fLÞ
 sKF¹ w½UD?¹dÐ b?ŽË —«b? ≈ c³?×?¹ ÊU ¨Êu? ?K¹Ë Ë—œË ¨„«c½¬ wJ¹d?Ä_« fOzdë Ê√ ¨ÁU?Žœ« U?Ä
 d¹“Ë u?žU²½u?Ä s¹Ëœ√ ÍœuN?Oë Èb?Bð tð«– ŸUL?²łô« w? Ë ¨WO½u?ON?Bë  UF?KD²Ã« vKŽ nDFë
 ΫbN?A²? Ä ¨s?OÐ –√ ¨iÁUMðË WKðU ?Ä sÄ pÖ tzUŽœ≈ w? UÄ d?Nþ√Ë —uHK³Ã bMNë ÊËR?Aà WÃËbë
    ÆbŽuë «c¼ q¦Ä —«b ≈ ÷—UF¹ ¨czbMŽ ¨ÊU ¨Êu K¹Ë wJ¹dÄ_« fOzdë Ê√ ¨”ËU¼ qO½uÃuJÃUÐ
  UO?ÝË— w œuN?Oë WO³ÃU?ž ÊQÐ ÁbOÂQ?ð ozUI×Kà tðU?N¹uAðË —u?HKÐ  UDÃUGÄ l?E √ ÊuJð bÁË
                      Î
  UOÝË— w w½UD¹d³Ã« dO?H ë W×OB½ UÎ ÄUð ö¼U−ð ¨pÃcÐ ¨Îö¼U−²Ä W?O½uONBë  UFKD²Ã« ÊËb¹R¹
  t½√ tЫuł ÊUJ ¨¡UHK×ë WOCÁ bŽU OÝ Õd²ILë bŽuë ÊU «–≈ ULO t¹√— Íb³¹ Ê√ tMÄ VKÞ Ícë
  ÎU uBš WO½uONBKà dO³? ”ULŠ UOÝË— w œuNOë sOÐ błu¹ ôò t½_ ¨pÖ w åÎUGÃUÐ ÎUJý pA¹ò
                             Æå©ÍdBOIë® r¹bIë ÂUEMÃUÐ WŠUÞù« cMÄ
   «bO?ÂQð ‰u³ÁË À«bŠ_« Õd? Ä w ’U ë tÐËbM?ÄË Áb uÄ W×?OB½ ‰UL¼≈ —u?HKÐ dŁ¬ bIÃ
  s¹Ëœ√ n Ë bÁË ¨U?OÝË— œuN¹ sÄ ‰UO?Ä_« ·ô¬ bFÐ vKŽ ÊbMà w ÊuA?OF¹ s¹cë sOO½uO?NBë
  ÊuŽb¹ s¹cë ÊËbOŠuë r¼Ë ¨Ã—U? ë w s¹œuÃuLë œuNOë sÄ rN½QÐ sOO½uON?Bë ¡ôR¼ užU²½uÄ
                                   ÆÍœuN¹ wÄuÁ sÞË ¡UA½≈ vÃ≈
  UL? WO½uON?Bë  UFKD²Ã« vKŽ w ½d?Hë nDFë —UNþ≈ w «Î dO?¦Â —uHKÐ mÃUÐ U?Nð«– WI¹dDÃUÐË
  U¼—«b SÐ ¡U?HK×ë sÄ …—œU³Lë ÂU?Ä“ cšQÐ UO½U?LÃ√ ÂUOÁ ‰UL?²Š« sÄ ¡«—“uë tzöÄ“ ·ËU? Ä —UŁ√
  lÁË tà ÊuJOÝ w?½UD¹dÐ bŽË —«b ≈ w rNà —u? Ë ¨WO½u?ONBë  U?FKD²Ã« lÄ nÞUF?²ÃUРΫbŽË
   UEŠö?Ä q¼U−ðË ¨»dFë s?Ž WLK W¹√ «Î bÐ√ qI¹ rÃË ¨…b?ײL?ë  U¹ôuë w œuNO?ë Èbà s Š
  w½UD¹dÐ W?O?ł—U?š d¹“Ë ÊU U?LKÁË ¨t?²K¾?Ý√ vKŽ VO?−¹ Ê√ ÎU?IKDÄ ‰ËU?×¹ rÃË ¨ÊË“d? œ—uKë
                     ÆWÄU¼ WOCÁ sÄ dšü« V½U−ë sŽ b×ë «c¼ vÃ≈ UÎ OÄUF²Ä
                       ≠¥≠
XOL?ŽË ¡UOý_« lÁ«Ë v?Ã≈ rNÃuIŽ c? UMÄ WOł—U? ë …—«“Ë w ÁËbŽU? ÄË —uHKÐ b? Ë√ bIÃ
oOŁË ‰U?Bð« vK?Ž «uKþ sOD K d?O?B?Ä d¹d??Ið ÊQ?AÐ rNðôË«b?Ä ¡UMŁ√ rN½√ YO??×Ð rNðd?O?BÐ
UN?ÄbÁ w²Ã«  U?łU−?²Šô« —U?³²?ŽôUÐ «ËcšQ¹ Ê√ ¨—«d? ≈Ë œUMFÐ ¨«uC? — rNMJÃË ¨sOO?½uON?BÃUÐ
s¹cë »d?Fë Í√— vÃ≈ ŸUL?²Ýô« ÊËœ »d?×ë ·Ëdþ XÃUŠ b?Iî ÊbMà w ÊuL?OI?Lë ÊuLK ?Lë
vIÃ√ ±π±∑ u?O½u¹ØÊ«d¹e?Š wH? Æ©ËbFë oÞU?MÄ w ÊuL?O?I¹ «u½U? rNL?EFÄ Ê_ d?Ä_« rN?OMF¹
¨UNðdA½ Êu² ?ÂU WŽUÁ w …d{U×Ä ¨Ê¬dIKà t²?Lłd²Ð bFÐ ULO dN?²ý« Ícë ¨‰u¦JOÐ „ËœUÄdÄ
w WO?ÄöÝù« `ÃU?BLëò Ê«uMFÐ ”«d? w ÊbMà w W¹eÂd?Lë WOÄö?Ýù« WO?FL−ë ¨b?FÐ UL?O
¨wA?H²?Lë dOD ?ë qN−ë WÓ≈ u¼ U?N³?ŠU? ‰UÁ U?L …d?{U×?Lë Ác¼ sÄ ÷d?GÃ«Ë ¨åsOD K
t?OKŽ ÍuDM¹ UÄ ÊQ?AÐ ¨¡«—“uë sOÐ v²?Š qÐ V ×? ”UMë WÄU?Ž sOÐ fOà U?O½UD¹dÐ w ¨czbMŽ
‰Ëbë Èb?Š≈ …œU??O?Ý qþ w sOD ?K w W¹œu?N¹ WÃËœ ¡U??A½SÐò W?Šd?²??I?Lë WD ë o?O?³Dð
         Ì
sOD K W½UJLà ·«Ë ÷d?Ž vKŽ …d{U×Lë pK?ð XKL²ý«Ë ¨dÞU ?ÄË sOÄUC?Ä sÄ åWO×O? Lë
                            ÆwÐdFë a¹—U²Ã« w Ë ÂöÝù« w ”bIëË
ÃU−²ŠU WO½UD¹d³Ã« WOł—U ë …—«“Ë vÃ≈ ”«d w WŽu³DLë …d{U×Lë Ác¼ h½ ÂbÁ bÁË
dO ë  UEŠöÄ UÄ√ ¨t? H½ —uHKÐ rŁ WOł—U ë …—«“Ë w sOÃËR Lë —U?³Â UNOKŽ lKÞ«Ë ¨wÄöÝ≈
w b−¹ rà UÄbMF ¨W²O³Lë U¹«uMë sÄ dO?¦Jë nAJ² …d{U×Lë vKŽ lKÞ« UÄbMŽ fJ¹UÝ „—UÄ
w¼Ë ¨UOÂd²Ã ‰«u?Ä t½QÐ ÁU¹≈ UÎ GÄ«œ WOÝUO? ë W¹Ë«eë sÄ UN³ŠU rłU¼ VOF¹ U?Ä …d{U×Lë h½
‰UL¼ù W?O U? WL?N²Ã« Ác¼ X½U?ÂË ¨Êü« U¼UMFÄ  b?I b?Á sJð Ê≈Ë XÁuë pÖ w W¾?OÝ W?LNð
 U½U¹bë ŸU³ð√ Èbà WÝbIÄ sOD K Ê√ w¼Ë ¨WO½UD¹d³Ã« WÄuJ×Kà UNC×Ä w²Ã« WzœUNë W×OBMë
jI sO²OÃË_« sO²½U¹bë `ÃUBLÐ ÂUL²¼ô« QD ë s?Ä Ê√Ë ¨ÂöÝù«Ë WO×O LÃ«Ë W¹œuNOë ∫Àö¦Ã«
                                        ÆW¦ÃU¦Ã« q¼U−ðË
bŽËò —«b ≈ sÄ ÂU¹√ W Lš bF³ ¨b¹bł sÄ Âu−Në vÃ≈ ÊbMà w WOÄöÝù« WOÃU−ë  œUŽË
vBÁ_« b−? Lë ÊQAÐ  U½ULCÐ X³ÃUÞË w½UD¹d?³Ã« WOKš«bë d¹“Ë vÃ≈ ÎUłU−²?Š« XÄbÁ å—uHKÐ
fJ¹U?Ý „—UÄ dO? ë d³?²F¹ rà ¨…d?Lë Ác¼ w ¨sJÃË ¨WÝb?ILë W?OÄö?Ýù« sÂUÄ_« sÄ Ád?OžË
vKŽ …u?IÐ iŠË UO?Âd²Ã å¡ö?LŽò qÐ ¨V ?× U?OÂd²?à sOëuÄ œd?−Ä ÃU−?²Šô« vK?Ž sOFÁu?Lë
bO ëò U?NNłË w²Ã« ÃU−²?Šô« WÃUÝ— Ác¼ sÄ Î«dOBÄ b?FÝ√ sJð rà pÃcÂË ¨rNłU−?²Š« q¼U−ð
qO?Âuë ZM¹œ—U¼ œ—uKë vÃ≈ ¨±π±∑ر±Ø±∞ a¹—U?²Ð UO½UD¹dÐ w pK?Lë È—uý fK−?Ä sÄ åwKŽ dO?Ä√
wŽd² ¹ Ê√ wKŽ dOÄ√ bO ë V?ž— bÁË ¨bMNë w oÐU ë pKLë »ËbMÄË WOł—U ë …—«“uà rz«bë
Ê√Ë ¨pý v½œ√ ÊËœ W?Ýb?I?Ä ÷—√ sOL?K Lë d?E½ w w¼ sOD K ò Ê√ lÁ«Ë vÃ≈ —u?HKÐ ÁU?³?²½«
s³?Gëò sÄ Ê√ sOÐË åWM¹b?LÃ«Ë W?JÄ ÈuÝ r?¼bMŽ …—U?NÞË W?OÝb?Á U?N?Áu?H¹ ô ”b?Ië WM¹b?Ä
           ÆW¹œuNOë …dDO ë X×ð åtÝ«bÁ√ ”bÁ√ò bŠ√ l{Ë ÂöÝùUÐ å·U׳ô«Ë
Ê≈ ¨¡UOý_« lÁ«ËË ozUI?×ë qN−¹ ÊU t¹bŽU Ä sÄ Í√ ôË —u?HKÐ ô t½√ tÐU³ÃË dÄ_« Và sJÃË
¨ÊË“d œ—u?Kë r¼—UE½√ X×ð UN?F{Ë w²Ã« W?F UMë lzU?Áuë qCH?³ d?š¬ o¹dÞ Í√ sŽ sJ¹ rÃ
UNK l?zUÁuÃUÐ »dC¹ Ê√ dŁ¬ —u?HKÐ sJÃË ÆwÄuI?ë bOF?Bë Ë√ wM¹bë bO?FBë vKŽ pÖ ÊU? ¡«uÝ
vÃ≈ W¹UNMë vÃ≈ WÝUO ë ÁcNÐ —UÝ t²Â—U³ÄË Ã—uł b¹uà ¡«—“uë fOz— …b½U LÐË ÆjzU×ë ÷dŽ
 UÞU?O²?Šô« –U ð« Èu?Ý ÊU³? Š ÍQÐ »d?Fë cšR¹ rÃË Æ¡«—“uë fK−?Ä w ÎUO?LÝ—  d?OŁ√ Ê√
—uHKÐ bŽË h½ lÄ X?KÝ—√ WOÁdÐ sÄ «c¼ `C²¹Ë Æ UłU?−²Š« sÄ rNMŽ —bB¹ b?Á UÄ ”«dšù
                      ≠µ≠
∫UN?O ¡U?ł YO?Š …d¼UIë w w½UD¹d?³Ã« wÄU ë »ËbM?Lë XOGM¹Ë ‰«dM−ë vÃ≈ Á—Ëb? Âu¹ w
ÆåWOÐdFë  UOÝU? ×ë —U¦² ð ô v²Š …b¹bý W³Á«dÄ n×?Bë  UIOKFð VÁ«dð Ê√ pOKŽ wG³M¹ò
w²Ã« årDI?Lëò …b¹dł w¼Ë ƨ„«c½¬ ¨Î«—U?A²½≈ W?OÐdFë n×?Bë lÝË√ XH?²Â« Ê≈ Ê–≈ V−?Ž ö
W¾?O¼ vKŽ —uHKÐ bŽË h½ d?A½ œd−LÐ U?O½UD¹d³Ã U?Nðô«uLÐ W Ëd?FLÃ«Ë …d¼UIë w —b?Bð X½UÂ
      Æd³L u½Øw½U¦Ã« s¹dAð π a¹—U²Ð ÊbMà w d²¹Ë— WÃUÂË V²JÄ w  œ—Ë WOH× WOÁdÐ
W?ÝUO?Ý ·U?׳ô«Ë r?KEë —«dÁ≈ sÄ v?ÃË_« WKŠdLë ¡U?N?²½UÐ ÎU½«c¹≈ —u?HKÐ b?ŽË —«b ≈ ÊU?Â
“U−½« —U?E²½« UNOK?Ž ÊU oO³D²?ë l{uÄ WÝU?O ë Ác¼ U?O½UD¹dÐ lCð wJÃË ÆUM¹UD¹d?³Ã WO?LÝ—
¨W?ÄUð …—u?BÐ UO?Âd?²Ð W?L¹e?Në ‚U×Ã≈Ë ¨s?OD K ‰ö?²Š« ‰U?LJ²?Ý« ∫U?NMÄ  U?LN?Lë sÄ œb?Ž
WOŠU½ sÄ WOŽdAë WH ¡UH{≈Ë ¨UN?CFÐ w dEMë …œUŽ≈Ë uJOÐ ≠ fJ¹UÝ WOÁUHð« œuMÐ WFł«dÄË
¨sOD K w U?N?³ÃUDÄ sŽ ‰“UM²Kà U? ½d? lÄ ÷ËUH?²Ã«Ë ¨U?O½UD¹dÐ nÁu?Ä vKŽ wÃËbë Êu½U?Ië
                       ÆsOD K vKŽ WÐb²MÄ WÃËœ UO½UD¹dÐ sOOFð ÊUL{Ë
sO?OFð Èdł U?ÄbMŽ ±π≤∞ u?OÃu¹Ø“uLð d?Ný ‰uKŠ q³?Á ÎUF?OLł  U?LN?Lë Ác¼ —U−½≈ r?ð bÁË
¨tOÃ≈ XKÂË√ bÁË ¨”bIë w ÎUOÄUÝ ÎUÐËbMÄ w½uONBë w½UD¹d³Ã« wÝUO ë qOzuL  dÐd¼ dO ë
ôË ¨sOD K w ÍœuN¹ wÄuÁ sÞË ¡UA½≈ W?ÝUOÝ cOHMð WLNÄ ¨rÄ_« W?³BŽ sÄ »«b²½« VłuLÐ
Ë√ ¨W?I «u?Ä ÊËœ …d?OD ë  «uD ë Ác¼ –U? ð« vKŽ «bÁù« Èd?ł b?Á t½≈ ‰uI?ë vÃ≈ UMÐ WłU?Š
v{— ÂbFÐ ÎULKŽ UO½UD¹dÐ  cš√ b?ÁË Æ»dFë sOD K ÊUJÝ rKŽ ÊËœ ¨ ôU×ë iFÐ w ¨v²Š
                Æ“U−×ë vKŽ UÎ JKÄ tÐ X d²Ž« bÁ UO½UD¹dÐ X½U Ícë WJÄ n¹dý
WÝUO Kà ÊUOÐ u¼ ±π±∏ر±Ø∏ w —œUBë w ½dHë ≠ ÍeOKJ½ù« ÊUO³Ã« Ê√ ¨dÄ_« ‰Ë√ w ¨sþ bÁË
vKŽ v{dë ÂbŽË qLKL²Ã« —U?A²½«Ë ¨WŽd Ð UO?Âdð lÄ »d×ë ¡UN²½« Ê√ bOÐ ¨tà tłu?Ä WO½UD¹d³Ã«
XÃuŠ rNà WHOK×ë  «uIÃ«Ë ÊuO½UD?¹d³Ã« UNK²Š« w²Ã« oÞUMLë w »dFë ÊUJ ë sOÐ lÝ«Ë ‚UD½
¡«bMë «c¼ ·bN?²Ý« bIà ¨W?O ½dHÃ«Ë W¹eOKJ?½ù« sO²ÄuJ×ë sÄ „d²?AÄ ÂUŽ ¡«b½ vÃ≈ ÊU?O³Ã« «c¼
Èu?Iëò dÞ«u?š Wzb?NðË ¨»d?Fë vKŽ u?JOÐ ≠ fJ¹U?Ý W?O?ÁU?Hð« lÁË nO?H? ð „d?²?A?Lë ÂU?Fë
fOzdë ◊U?I½ lÄ ÊUJÄù« —bÁ ÂU?−? ½ô« ¨W U?š …—uBÐË ¨¡U?HK×ë dJ ?FÄ w åW?OÞ«dI?L¹bë
œdÃ«Ë cš_« sÄ dO¦Â „d²ALë ÂUFë ÊU?O³Ã« «c¼ ÊöŽ≈ o³Ý bÁË Æ…dAŽ lЗ_« Êu K¹Ë wJ¹dÄ_«
Ê√ qÐ ¨jI ‚«dFÃ«Ë U¹—uÝ vKŽ ¡«bMë «c¼ oO³Dð dB²?I¹ ô Ê√ U ½d XŠd²Á« bI ¨wÝUÄuKÐbë
WÃQ? ?Lë w sL¹_« —u?HKÐ b?ŽU?Ý qO? ?OÝ  dÐË— œ—u?Kë sJÃË ¨Îö?ÄUýË ÎU?ÄU?Ž t?I?O?³Dð ÊuJ¹
WMKFLë UM²OÝUOÝ sOÐË tMOÐ oO u²Ã« dO Fë sÄ ÊuJOÝò t½_ w ½dHë Õ«d²Áô« i — WO½uONBë
UO½UD?¹dÐ Ê√ u¼Ë ¨XÁuë ‰«uÞ t½QAÐ «uÐUð—« U?LÐ Êü« ÊuO ½d?Hë sI¹√ bIà ÆåsOD? K w ©°«c®
¡UDžË W?F¹—– W?O½u?ON?Bë w½U?Ä_«Ë  U?FKD²Ã« sÄ …c? ?²Ä s?OD KHÐ —U?¦¾?²?Ýù« b¹dð X½U?Â
vKŽ wÝU?O? ë U?N½UDKÝ j Ð vÃ≈ wF? ë U?O½UD¹dÐ U¹«u?MÐ wL?Ý— `OLK?ð ‰Ë≈ ÊUÂË ¨U?N?F?ÄUDLÃ
WLNÄ qO?N ²Ã wð«cë rJ×ë sÄË dOB?Lë d¹dIð oŠ sÄ »dFë UN½UJÝ WO³ÃU?ž ÊUÄdŠË sOD K
w ÎUOLÝ— rLŽ bÁ „d²ALë w ½dHë ≠ ÍeOKJ½ù« ¡«bMë Ê√ rž—Ë ¨UNÐ ÍœuN¹ wÄuÁ sÞË fOÝQð
w iÄUž u¼ dÄ√ ¡öł sOD K w sOO½UD¹d³Ã« sO¹dJ Fë ÂUJ×ë lÝuÐ sJ¹ rà t½S ¨sOD K
t½uL?CÄ `O{uð ÎU?³ÃUÞ WO?ł—U ë …—«“Ë vÃ≈ sOD K w sOÝU?O ë ◊U?³Cë dO?³Â V²J Ætð«–
W?Oł«Ëœ“ù« W?ÝU?OÝ WK K?Ý w Èdš√ W?IKŠ W?Oł—U? ë …—«“Ë »«u?ł ÊUÂË ¨t?O?Ä«dÄ ¡ö?łË
«c¼ Ê≈Ë ¨ÂUFë ¡«bMë «c¼ Êu?LCÄ sÄ …UM¦?² Ä sOD K Ê√ W?Oł—U ë …—«“Ë t²?GKÐ –≈ ¨Ÿ«b ëË
                     ≠∂≠
                                   ÆåW U ë tðUÄuKFLÃò u¼
dNý sÄ ‰Ë_« Ÿu³Ý_« wH ¨U¼dÄ√ nAJ½«Ë WžË«d?LÃ«Ë WЗ«uLë WÝUOÝ sÄ ÷dGë ÊUÐ bIÃ
w½UD¹d³Ã« ¡«—“uë fOz— bIŽ ¨ÂUFë ÊUO³Ã« —«b ≈ sÄ dNý sÄ qÁ√ bFÐ Í√ ¨d³L ¹œØ‰Ë_« Êu½UÂ
uJOÐ ≠ fJ¹UÝ W?OÁUHð« œuMÐ U¼UC²?ILÐ  dOž u?BMLOK w ½dHë ¡«—“uë fOz— lÄ W¹dÝ W?IH
ÊuÃËR Lë q UGð bÁË ÆU¹—uÝ WOIÐ w U? ½d b¹ ‚öÞ≈ qÐUIÄ sOD K w UO½UD¹dÐ b¹ XIKÞQ
hMë w œ—Ë U?L ¨œb?Bë «c?NÐ WJÄ n¹d?ý lÄ —ËUA?²Ã« WÃQ? Ä sŽ ÎU?ÄUð Îö? UGð Êu?O½UD¹d?³Ã«
                                      ÆWOÁUHðöÃ wK _«
W¹dJ Fë  UDK ë t²{d U?Ä rž— ¨»«dD{ô«Ë oKIÃUÐ —uHð sOD K X½U ¡UMŁ_« pKð w Ë
qO− ðË oOŁuð vKŽ qL²Að WO½UD¹d³Ã«  UH?KLë Ê√ dÂcÃUÐ d¹błË ÆWOÝUO ë  UÞUAMKà dEŠ sÄ
YO×РΫbł …dO³Â WLOÁ  ö− ë ÁcNÃË ¨t²? dŽ dš¬ —bBÄ Í√ sÄ qC √ WOÐdFë  UłU−²ŠöÃ
r−Š oOCðË bOIð Ê√ WO½UD¹d³Ã« W¹dJ Fë  UDK ë lÝuÐ ÊU bIà ¨W Uš WÝ«—œ oײ ð UN½√
 —UŁ√ bÁË ¨ÊbMà w U?NFłd?Ä sŽ lzUÁuë V−×ð Ê√ U?NFÝuÐ sJ¹ rà tMJÃË ¨ÃU?−²Šô«  U?OKLŽ
W?Oł—U? ë …—«“Ë w WO½u?ON?Bë WO?CIë —U?B½√ ·ËU ?Lë Ác¼ …dO?³Jë  U?łU−?²Šô« W?łuÄ
Ícë ¨qBO d?OÄúà sD³Lë b¹bN²Ã« o¹dÞ sŽ vF?Ý fJ¹UÝ „—UÄ dO ë Ê√ YO?×Ð WO½UD¹d³Ã«
W{—UFL?Ã«Ë ÃU−²Šô« WKLŠ œUL?šù åÁ–uH½ò Âb ² ¹ wJà ¨ÊbMKà WO?LÝ— …—U¹“ w czbMŽ ÊUÂ
                                   ÆWO½uONBë jD ë b{
UNMO?LCðË UN?OKŽ »«b²½ôUÐ U¼“u sOD K ‚UMš v?KŽ i³IKà UO½UD¹dÐ  «uDš d?š¬ X½UÂË
dI¹ Ê√ q³ÁË ÆÎUC¹√ ÁcOHMðË tIO³Dð ‰uŠ WKBHÄ Î«œuMÐ qÐ V × —uHKÐ bŽË fOà »«b²½ô« œuMÐ
Ác¼  błËË ¨U¹—uÝ vÃ≈ oOI?ײKà WKI² Ä WM−à qÝ—√  «¡«dłù« Ác¼ f?¹—UÐ w Âö ë dLðRÄ
bÁË ¨Ác?OHM²Ð Âe²K¹ w½UD¹dÐ »«b?²½« Í√Ë w½uON?Bë ZÄU½d³Ã« ÊuC d¹ s?OD K »dŽ Ê√ WM−Kë
…dÂcÄ w sOÐË oOIײë w sOD K ‰uLý vKŽ ÷d²ŽU ¨oOIײë «c¼ W−O²½ sÄ —uHKÐ wAš
—«d ≈ oÐUÝ sŽË sO?I×Ä i d½ò sOD K vÃ≈ W³ MÃUÐ t½√ ×uł b¹uà tz«—“Ë f?Oz— vÃ≈ UNÄbÁ
                             ÆådOBLë d¹dIð oŠ √b³Ä oO³Dð ‰u³Á
ÊËUF²Ð ÊuKLF¹ WO½UD¹d³Ã« WOł—U? ë …—«“Ë w ÊuÃËR Lë ÊU »«b²½ô« œuMÐ WžUO ¡UMŁ√Ë
X½U WOMOD K ¨WOÐd?Ž WDKÝ W¹√ …bŠ«Ë …dÄ v²Š «ËdOA² ¹ rà rNMJÃË ¨sO?O½uONBë lÄ oOŁË
d¹uDð Ê√ XML?Cð w²Ã« rÄ_« W?³B?Ž ‚U?¦O?Ä sÄ ≤≤ …œULë h½Ë ÕËd?à iÁUMÄ «c¼Ë ÆU¼dO?ž Ë√
WÃËbë —UO²š« bMŽ t½≈Ë ¨å…—UC×ë oMŽ w WÝbI?Ä W½UÄ√ò u¼ UNà dO ë sOÄQðË »«b²½ô« oÞUMÄ
ÊUJÝ  U³?ž— å‰Ë_« ÂUILë w l?{uðò Ê√ V−¹ W¹—«œù« …—uALë r¹b?Ið UN²?LNÄ w²?ë WÐb²MLë
vKŽ »«b?²½ô« œuMÐ  ¡U?ł W?O½uO?N?Bë ≠ W¹e?OKJ½ô« …d?Ä«RLë Ác?Nà W?−?O²½Ë ¨»«b?²½ô« W?IDMÄ
Ê«bKÐ WÐU?¦L?Ð  d³?²Ž« Ê«bK?³Ã« ÁcN? ¨‚«d?FÃ«Ë ÊUM³ÃË U¹—u ?à tOKŽ w¼ U?L?Ž WHK²? ?Ä sOD K
UNð—«œ≈ò dÄ√ qÂË√ bI ¨s?OD K UÄ√ ÆsOM ë sÄ œbFà WÐb²MÄ WÃËœ …bŽU Ä vÃ≈ WłU?×Ð WKI² Ä
v½œ√ ÊËœ ¨pÃ–Ë ¨q³?I²? ?Lë w ‰öI?²Ýô« U?N?×MÄ vÃ≈ …—Uý≈ Ë√ `O?LKð Í√ ÊËœ U?O½UD¹dÐ vÃ≈ å
¨«c¼ ÆUNO ÍœuN¹ wÄuÁ s?ÞË ¡UA½≈ WÝUOÝ ÷d Ë dOBLë d¹dIð oŠ sÄ U?N½UÄdŠ W−O²½ ¨V¹—
    ÆÕU¹dë ë—œ√ rÄ_« W³BŽ vÃ≈Ë f¹—UÐ w Âö ë dLðRÄ vÃ≈ »dFë  UłU−²Š« X³¼– bÁË
tðUłU−?²Š« ÂbÁ Ícë sO ×ë sÐ qB?O WDKÝË ÊQý tà Ícë bO?Šuë wÐdFë oÞUMë ÊUÂË
sOO½uON?Bë rŽ«eÄ sÄ ¨WO½UD¹d³Ã« WÄuJ×ë vÃ≈ WOL?Ý— WÃUÝ— w ¨t¹b¹ ÎôË√ iH½ bÁË ÆÕU×ÃSÐ
                     ≠∑≠
U?Ä q Ê≈ò ∫t?²ÃU?Ý— w ‰UÁË ÆsO?D K w œu?NO?Kà wÄuÁ s?ÞË ¡UA½≈ W?ÝU?O? Ð rNà åd?Á√ò t½QÐ
»dFë ÊUJ ë ‚u?IŠ tÐ să√ Ícë —bI?ÃUÐ œö³Ã« pKð w œuN?Oë ‚uIŠ să√ Ê√ u¼ tÐ X d?²Ž«
WOÐdFë dEMë W?NłË bÂ√Ë ¨W¹uIë sOD K »d?Ž ÊUJÝ W{—UFÄ vÃ≈ ÁU³?²½ô« VKłË ÆåsOOK×Lë
pÖ ÊQÐ t²IŁ sŽ d³?ŽË ‰öI²Ýô« UN×MLÐ UO½U?D¹dÐ  bŽË w²Ã« oÞUMLë sL{ w¼ sOD K ÊQÐ
¨‰u ?Ä ©sO Š n?¹dAë® ÁbÃ«Ë Ê√ ·U{√Ë ÆsO?O½uON?BKà oŠô bŽË t?OGK¹ ô w½UD¹d?³Ã« bŽuë
dO¦?¹ ULÄË ¨tMJà ÆsOD K q³I?² Ä œbB?Ð t¹√— cšR¹ Ê√ ¨uJOÐ ≠ fJ¹UÝ WO?ÁUHð« vC²I?LÐ v²Š
XKF?ł w²Ã«Ë å —Užu¼ò WDÝ«uÐ U¼U?IKð w²Ã« ÁbÃ«Ë vÃ≈ W?O½UD¹d³Ã« WÃU?Ýdë vÃ≈ dA¹ rà ¨W?A¼bKÃ
∫ÎözUÁ t²ÃUÝ— qB?O r²šË ÆW¹œUB²Áô«Ë WO?ÝUO ë sOD K »dŽ W¹d×à ÎUF{U?š œuNOKà bŽuë
lOLł `ÃUBÄ sÄR¹ qŠ vÃ≈ q u²½ Ê√ UMFÝu?³ ò sOD K Ë U¹—uÝ …bŠË vKŽ ¡UIÐù« sJÄ√ UÄ «–≈
                                      ÆådÄ_« rNLN¹ sÄ
sOD K qB vKŽ WLL?BÄ UO½UD¹dÐ X½U bI ¨ÊUýdDë —«u×Ð t?³ý√ tKÄUJÐ dÄ_« ÊU bIÃ
Ê√ w sO³ž«— dOž «u½U sOO½uON?Bë UNMzUГ ÊS pÃcÂË ¨pÖ vKŽ U ½d lÄ XIHð«Ë ¨U¹—uÝ sŽ
sÄ rÂUŠ rNà ÎUŠU²?Ä ÊU sOŠ w ¨WOLÝ« t²DKÝ X½U Ê≈Ë v²?Š ¨wÐdŽ dOÄ√ rJŠ X×ð «u½uJ¹
pÃcà v²Š WŠUðdÄ U ½d sJð rà ¨Èdš√ WNł sÄË Æw½UD¹dÐ ÂUÝ »ËbMÄ ÍeÐ dJMð Ê≈Ë rN Mł
Âö ë dLðRÄ sÄ q ÊU b?Ià ¨oAÄœ w tÐ l²L²¹ qBO ÊU Ícë ‰öI?²Ýô« sÄ qO¾Cë —bIë
‚dAë ÊËR?AÐ oKF²¹ U?LO? U ½d Ë U?O½UD¹dÐ …dDOÝ X×ð …b?ײ?Lë rÄ_« W³B?ŽË f¹—UÐ w
t³ý√ «c¼ w rNÃUŠ ÊU?ÂË ¨s¹—U³ł ÎUÄuBš ÊuNł«u¹ »dFÃ«Ë qB?O ÊU pÃcÃË ¨wÐdFë v½œ_«
  Æ°tà ÈuJAë XÄbÁ Ícë w{UIë t H½ u¼ rN²Lë Ê√ tà sO³ð Ícë ¨W¹UJ×ë w ¨rKE²Lë ‰U×Ð
jzU×ë ÷dŽ XÐd{Ë ¨…œu?NFÄ dOž …—uBÐ ¨œUMFë V½Uł WO½UD¹d?³Ã« WÄuJ×ë XÄe²Ã« bIÃ
‰«dM−ë qÝ—√ ±π±π ©d¹UM¹® w½U¦Ã« Êu½U ±∏ wH ÆÀ«bŠ_« Õd Ä w U?NOK¦LÄË UNÃUł—  «d¹cײÐ
sOD K Ë U¹—uÝ w ÂUFë WO½UD¹d³Ã«  «uIë bzUÁ Èbà sOOÝUO? ë ◊U³Cë dO³Â Êu²OÃU  d³KOž
W?O½uO?NBë W?ÝUO? Ã«Ë uJOÐ ≠ fJ¹U?Ý WO?ÁUHð« ’u?B½ l{Ë ÊQÐ W?Oł—U? ë …—«“Ë vÃ≈ WO?ÁdÐ
…d?O¦?  «uMÝ …bLà ‰U?F? ‰ö²?Š« gO−Ð ÿU?H?²Šô« ¨pý ÊËœ ¨VKD²?O?Ýò oO³D²Ã« l{u?Ä
UN?Áb X²?³Ł√ UL ¨sO?D K vKŽ »«b²½ô« …b?Ä ‰«uÞ UNÁb? …¡u³Më Ác¼ X²?³Ł√ bIà ¨åW?ÄœUÁ
         ÆwKOz«dÝ≈ ‰ö²ŠUÐ w½UD¹d³Ã« ‰ö²Šô« ‰b³²Ý« Ícë »«b²½ô« ¡UN²½« bFÐ v²Š
ÊËœ ±π±∑ ÂUFë w UN²Łb×?²Ý« w²Ã« WÝUO ë cOHMð w ÎUÄbÁ W?O½UD¹d³Ã«  UDK ë XCÄ bIÃ
XC? — b?ÁË Æ¡U?O?LFë …d?¼UIë …u?Ië v?Ã≈ ¡u−K?ÃUÐ …b¹b?ý WO?ÐdŽ W?{—U?F?Ä t?łË w Ë …œ«u¼
Ê√ bOHLë sÄË ÆUN²ÝUOÝ w dEMë …œËUFÄ ‰UL²?Š« œd−Ä v²Š W³ÁUF²Lë WO½UD¹d³Ã«  UÄuJ×ë
qFHë œ— U?ÄQ ¨W?OÐdFë  UłU?−²?Šô« ÁU−ð …dJ³Lë W?O½UD¹d³Ã« qF?Hë œËœ— sÄ sOMŁ« UM¼ ×b½
VBMÄ tLK ð sÄ dOBÁ XÁË bFÐ qOzuL  dÐd¼ —b √ wLÝ— ÊUOÐ W¾O¼ vKŽ ¡UŠ bI ¨‰Ë_«
qÄ√ hO?BÐ Í√ vKŽ ¡U?CIÃ«Ë »d?Fë rz«e?Ž jO³?¦?²Ã WÃËU?×Ä w ”b?Ië w wÄU? ë »ËbMLë
dO?OGð Í√ ¨√dD¹ sÃË ¨√dD¹ rÃò ∫tO? ¡Uł –≈ WO½UD¹d?³Ã« WÝUO? ë w dEMë …œUŽ≈ ‰UL?²ŠUÐ rN¹bÃ
                             ÆåWÃö−ë VŠU WÄuJŠ WÝUOÝ vKŽ
vKŽ WO?½UD¹d³Ã« WO?ł—U ë …—«“Ë w sOÃËR? Lë —U?³Â bŠ√ tK−?Ý bI? w½U¦Ã« qF?Hë œ— UÄ√
WO?F¹dAð WOF?Lł ÂUÄ√ WÃËR? Ä ÊuJð WOKO?¦Lð WÄuJŠ ¡UA½≈ò VK?Þ Âö²Ýô qO¹cðË Õdý W?¾O¼
vÃ≈ WłU×Ð UM½√ sþ√ ôò ∫qO¹c?²Ã« pÖ w ¡Uł –≈ ¨‰Ë_« sOMOD KHë wÐdFë dLðRLë sÄ åW?³ ²MÄ
                     ≠∏≠
w jI …b?Š«Ë …dÄ ÆåÂö²?ÝôUÐ —UFý≈ ‰U?Ý—« œd−Ä ôË v²?Š ¨ÂUL²¼√ Í√ VKDë «c¼ d?OF½ Ê√
bFÐË ¨±π≥π ÂUŽ wH ¨UN²ÝUOÝ w dEMë …œUŽ≈ WO½UJÄSÐ WO½UD¹dÐ WÄuJŠ X d²Ž« ÎUÄUŽ ≥∞ ‰öš
W?ÄuJŠ WKLŠ W?ÄU?Á≈ WO½UD¹d?³Ã« W?ÄuJ×ë XŠd?²Á« ¨ «uMÝ ÀöŁ XÄ«œ W?×K ?Ä WOÐd?Ž …—uŁ
ÊU ¨Èdš_«  «—U³²Žô« sŽ dEMë iGÐË Æ «uMÝ dAŽ UNðbÄ W?OÃUI²½« …d² ¡UCI½« bFÐ WOKO¦Lð
«cNà sO?O½uONBë W?{—UFÄ sÄ q r¼UÝ b?ÁË ¨…dO³Â W?DKž tO vÃUG?Lë WOÃUI²½ô« …d?²Hë ‰uÞ
Ác¼ sŽ UO½UD¹dÐ wK ð vÃ≈ ¨WO½U¦Ã« W?OLÃUFë »d×ë ‰UF²ý« rŁ ¨tÃu³?Á w »dFë œœdðË ¨Õ«d²Áô«
vÃ≈ WOMOD KHë WOCIë qO×ðË WOÃR Lë sÄ UN¹b¹ WO½UD¹d³Ã« WÄuJ×ë iHMð Ê√ q³ÁË ¨WÝUO ë
WO?³Kžúà ·U?B½« pÃUM¼ sJ¹ rà t½√ ¡ö−Ð `Cð« b?Á ÊU ¨±π¥∑ ÂU?Fë w …b×?²Lë rÄ_« W?LEMÄ
fO?ÝQð ‰u³?Á vKŽ W?O³Kž_« Á«d?Â≈ vÃ≈ W?O½UD¹d³Ã«  «u?Ië  b?LŽ WMÝ sO?ŁöŁ ‰«uD ÆWOÐd?Fë
sÄ •∏ “ËU−?²¹ ô r¼œbŽ ÊU s¹cë ¨œuN?Oë `³ √ Ê√ vÃ≈ ÍœuN?Oë wÄuIë sÞuë uL½ —«dL?²Ý«Ë
¨ÎUðUÐ UÎ ?C — ¨WO½UD?¹d³Ã«  UDK ë XC? —Ë ¨ÊUJ ë ŸuL?−Ä YKŁ ÊuKJA¹ ¨±π±∑ ÂU?Fë w ÊUJ ë
                    ÆWOKO¦Lð WÄuJŠ ¡UA½≈ VKÞ vÃ≈ WÐU−²Ýô« ¨XÁuë ‰«uÞ
rà «–ULK ¨WOKÁ_« `ÃUBà Ϋd Á U¼—U³ł≈Ë ¨·UB½« Ë√ oŠ ÊËœ ¨WO³Kž_« Á«dÂ≈ ÊUJÄùUÐ ÊU «–S
«c¼ tOKŽ ÍuDM¹ UÄ w sFL?²Ã« Ê≈ øWO³Kž_« rJŠ ‰u³Ià ¨·UB½«Ë o×Ð ¨WOKÁ_« Ác¼ Á«d?Â≈ d O²¹
d¹d?Ið oŠ Ê«dJ½ Ê≈ ÆW?O½UD?¹d³?ë Wëb?Fë vKŽ nÝR?ÄË s¹e?Š VO?I?Fð u¼  ôôœ sÄ ‰«R? ë
rNzUЬ ÷—√ rNð—U? ?š WKŽ pý v½œ√ ÊËœ u¼ ÎU?ÄU?Ž sOŁöŁ Èb?Ä sOD K »d?Ž vKŽ dO?B?Lë
                    Æl−HLë s¼«dë rNF{Ë …QLŠ w rNÞuIÝË r¼œ«bł√Ë

Ʊπ∑≤ fD ž√Ø»¬ ¨WOMOD K ÊËRý WK−Ä w dA½ ¿
                     ≠π≠

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:11/30/2012
language:
pages:9